REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500"

Transkript

1 REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober kl Møtedeltakere: Fra Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Hopland Engebretsen, Laila Gaupseth, Trude Rime, Børre Martinsen, Bjørn Erik Rasmussen, Marit Bakken. Dessuten møtte Bjørg Ølstad (repr. for fylkesmennene) Fra organisasjonene. Ragnar Johansen (leder 2011), Ingar Lae (PHL), Torgeir Flateby (KFF), Signe Sandsmark (KFF), Cathrine Nordlie (Steinerskoleforbundet), Marie Lexow (Montessoriforbundet) og Arild Strømnes (NFFL). 1. Informasjon om tilskuddsatser Marit Bakken gikk gjennom tilskuddsgrunnlaget, slik det er lagt i forhold til stasbudsjettet for Egen datafil følger som vedlegg til referatet. Noen momenter fra presentasjonen: Det henvises til GSI-rapporten Årstimer til satsberegning Org. stilte spørsmål om størrelsen på ressurser til spesialundervisning, som viser at 32,74 % av de samlede undervisningsressursene går til dette formålet. Noen som påvirker satsgrunnlaget vesentlig. Knekkpunktet for tilskuddssatsene er økt fra 46 til 48 elever. Dvs. 2 flere elever med høy sats. Lønnsandelen av samlede kostnader utgjør 70, 995 % Det bevilges kr. 4,32 pr. elev pr. dag til frukt og grønnsaker Pensjonsandelen av tilskuddet går ned med 1,95 % i grunnskolen og 1,7 % i vgs Forventet lønnsvekst er 3.1 % Utgifter til leksehjelp vil fra 2013 ligge i tilskuddsgrunnlaget Utgifter til læremateriell for vgs ligger fra i år i tilskuddet 2. Informasjon om ETF og den nye tilskuddsportalen Bjørn Eik Rasmussen presenterte ETF - Elektronisk TilskuddsForvaltning. Denne portalen skal ligge på Udirs hjemmesider. Org. skal kunne se alle tilskuddene pr. medlemsskole. Det blir eget passord for å komme inn på portalen. Presentasjonen følger som eget vedlegg. 3. Årsregnskapsgjennomgang og tilsyn Børre Martinsen presenterte det nye opplegget for tilsyn og regnskapskontroll. Det har vært 9 tilsyn med fokus på psykososialt miljø. Såkalt hendelsesbasert tilsyn. For samtlige 274 skoler er årsregnskapskontroll foretatt. Tilbakemeldinger vil bli gitt sannsynligvis i løpet av oktober. Noen skoler har flere avvik. En veiledning i brevs form blir sendt til alle skolene samtidig. Organisasjonene ønsker kopi av denne veiledningen. Frist for innlevering av årsregnskap er 01. juni. Han understreket at det går an å søke om utsatt frist, når saklige årsaker tilsier dette. Noter skal informere om skoleavgiften, sum statstilskudd og informasjon om eventuelle fondsavsetninger og bruk av slike. Organisasjonene spurte om det er mulig å få kopi av tilsynsbrevene for egne medlemmer? Presentasjonen følger som eget vedlegg. Referat fra kontaktmøte i Utdanningsdirektoratet den 10. oktober 2011 Side 1

2 4. Spørsmål knyttet til søknad om nye skole Er det noe til hinder for å budsjettere med investeringsfond allerede i budsjettet f.eks for fullt utbygd skole? Man vil jo ha gode lokaler snarest mulig. Budsjettmalen mangler eget punkt for pensjonsutgifter. Er det en forglemmelse kan Udir. informere om hvordan pensjonsutgiftene skal registreres i budsjettet? Svar: Det er greit å budsjettere med investeringsfond helt fra starten. Udir. vil se på pensjonsspørsmålet i forbindelse med revisjon av søknadsskjemaet. 5. Føring av evt overskudd mot tidligere års underskudd vurderer Udir. det som et avvik hvis skole ett år eller to har underskudd? Skoler går av og til med underskudd på skoledriften. Uansett streng styring vil det kunne skje i visse tilfeller. Det synes på regelverket f.eks fordi tilskudd og elevpenger skal kommer gjeldende års elever til gode. Det kan virke urimelig at man kan periodisere/la være å ta til inntekt 10 % et år og overføre til neste år, hvis man ikke kan gå med et underskudd forgående år. Dette betyr jo at man kan ta penger fra årets kull og gi 10 % til neste års kull. Friskoleorganisasjonene mener at en skole bør kunne gå i underskudd et år, så lenge man har gått i overskudd et annet. Er Udir. enig i vår vurdering? Svaret er ja! 6. Privatskolelovparagrafer for kapittel 4-skolene Så langt de passer (Voksenopplæringsloven 24 første ledd første punktum) spørsmål om elevråd. En kap 4 skole kan eksempelvis ha fra 10 til 40 elever og kanskje bare 1-2 klasser. Kan paragrafen tolkes slik at skolen kan ha elevråd på 3 stk ut fra dette, ikke 5 stk? Voksenopplæringsloven henviser til Privatskoleloven 5-3 første ledd 3. punktum, om elevråd. Svar: Det er ikke noe grunnlag for dispensasjon på dette punktet. 7. Mye dårlig kunnskap om forvaltningsregler i skolene? Dette ble påpekt i siste møte (31. mai) generelt og spesielt for i forbindelse med søknader om dispensasjon etter 20-dagersregelen. U-dir lovte i nevnte møte å forsøke å lage et brev eller lignende om krav til søknad om dispensasjon etter 20 dagersregelen. Hvordan ligger dette an nå? Referat fra kontaktmøte i Utdanningsdirektoratet den 10. oktober 2011 Side 2

3 Svar: Søkerveiledning om dispensasjon er ikke klar. Det er viktig at skolene gir konkret informasjon om hver enkelt elev det søkes dispensasjon for. Udir. har taushetsplikt, så skolene kan være helt åpne om sakene og elevene. Veiledning om dispensasjonssøknader vil bli gitt av Udir. ved tellerunden i april Mindreårige asylsøkeres muligheter til utdanning mens de venter på svar på asylsøknaden En 17-årig asylsøker har fått avslag og venter nå på behandling av klage. Vergen har spurt en av våre vgs om han kan få begynne på skolen der mens han venter. Svaret fra fylkesmannen er at han ikke utløser statsstøtte før han ev. får opphold, og derfor vil dette være "annen virksomhet" som ikke er lov. Han kan imidlertid begynne i offentlig vgs. Vi er klar over at asylsøkere i vgs-alder ikke har rett på skolegang. Vi forstår det også slik at mange likevel får gå på skole mens de venter. Vil Udir. vurdere muligheten for å endre regelverk/gjøre unntak til det beste for en liten, men sårbar gruppe? Svar: 3.1 i privatskoleloven gir ikke asylsøkere rett til å gå på private vgs. KD har nå en høring om minoritetsspråkliges utdanningssituasjon. Udir. anbefaler at skoleorg. bruker retten til å gi høringssynspunkter til kjenne. En utdanningsrett for mindreårige asylsøkere til vgs vil kreve en lovendring. Men fylkeskommunene har anledning til å ta inn mindreårige asylsøkere til vgs, når det faglige grunnlaget er tilstede. Annerledes er det for grunnskoler der er det både skolerett og opplæringsplikt. Jmf. FNs barnekonvensjon. Merk også at KD har svart på dette spørsmålet den Se linken 9. Spørsmål knyttet til Ny GIV 1) Vi har forstått det slik at organiseringen av egne grupper i 10. klasse i Ny GIVprosjektet krever unntak fra OPL 8-2 for de offentlige skolene. Da er det antagelig nødvendig for privatskolene med en tilsvarende dispensasjon fra PSL 3-4. Kan organisasjonene søke på vegne av sine deltagende skoler? Eller tar Udir. eller KD egne initiativ til å ordne en generell dispensasjon for alle Ny GIV-skoler? 2) Utvelging av elever til Ny GIV. Vi har forstått det slik at det i utgangspunktet er de svakeste 10% av elevene som skal være med, ev. de som har mindre enn 30 poeng, og at disse velges ut ut fra resultatene på nasjonale prøver. Hvordan kan vi tenke om utvelgingsprosedyren i privatskolene? At mange elever går fra privat grunnskole til offentlig vgs gjør det spesielt viktig at Ny GIV-tilbudet blir gitt til tilsvarende elevgruppe. 3) På Ny GIV-konferansen 7. september ble det nevnt at Praksisbrev er et tilbud som gis spesielt til de svakeste elevene. Det er 1 dag skole og 4 dager arbeid pr. uke, og tilbudet blir ikke lyst ut. Er dette noe som svake privatskoleelever også får tilbud om? Referat fra kontaktmøte i Utdanningsdirektoratet den 10. oktober 2011 Side 3

4 4) Prosjektledelsen for Ny GIV har informert om at de private skolene skal delta i opplæringsaktivitetene for lærere, men at disse skolen ikke er med i andre deler av prosjektet. Er dette et endelig vedtak, eller er der åpninger for at de private skolene også kan bli involvert i andre deler av Ny GIV? Svar: Spørsmål 1, 2 og 4 oversendes til KD. Vedr. spørsmål 3: Praksisbrev er en videreutvikling av ordningen med grunnkompetanse. Forsøksrapporten ligger på Udirs hjemmeside. Opplæringen er knyttet til lærebedrifter, og den skal kunne videreføres i retning fullført yrkeskompetanse eller fagbrev. 10. Adgang til å starte med Arbeidslivsfag Den 27. sept. fikk alle privatskoleorganisasjoner kopi av en melding som er gått til kommuner/kommunale skoler om at de gjerne kan sette i gang med arbeidslivsfag for egen regning, men at de må søke først fordi de trenger dispensasjon fra OPL. Søknadsfristen er 1. november. Vi går ut fra tilsvarende gjelder for private skoler, og at det er eier som må søke, men kan ikke se at meldingen er sendt til dem. Har vi oppfattet saken riktig, at samme dispensasjonsrett gjelder for private skoler som for offentlige? Svar: Søknadsfristen gjelder ikke nye søknader, men skoler som allerede har startet uten å søke. Private skoler kan eventuelt søke om godkjenning for forsøk med Arbeidslivsfag. Bjørg Ølstad anbefalte de private skolene heller å satse på Utdanningsvalg. Og så eventuelt søke våren 2012 om å bli med i Arbeidslivsfag, hvis prosjektet fortsetter. Hun henviste for øvrig til hjemmesiden for fylkesmannen i Oslo og Akershus Udir. lovde å sjekke de videre planene på dette området. 11. Utvekslingselever. Er det noe i veien for at private vgs kan ha utvekslingselever gjennom AFS og andre organisasjoner? Flere skoler har noen av sine elever i utlandet i vg2 og har derfor plass til å ta inn andre elever dette året. Hva med tilskudd for slike elever? Svar: Private skoler kan ha slike elever, men de som tas inn må oppfylle de nødvendige kriteriene til å være rettighetselever. De må ikke være norske statsborgere, men ha lovlig opphold i Norge. Og de må ikke ha fullført vgs fra hjemlandet før de kommer til Norge. Og de må kunne betale norske skolepenger, som for de andre elevene ved den enkelte skole. 12. Rentefrie lån Flere privatskoler har søkt om rentefrie lån til rehabilitering gjennom sine kommuner slik de er blitt gitt rett til. Få skoler har fått innvilget det innenfor kommunenes ordinære rammer. Kommunene har disponert tilgjengelighetene inntil 8 år frem i tid! Dette opplever privatskoleorganisasjonene som svært urettferdig. I tillegg til den urettferdigheten i at det kun gis lån til rehabilitering og ikke nybygg. Referat fra kontaktmøte i Utdanningsdirektoratet den 10. oktober 2011 Side 4

5 Vil Utdanningsdirektoratet se på ordningen for å skaffe en større rettferdighet for ulike skoleeiere? Svar: Udir. har ikke myndighet på dette saksområdet. Derfor må spørsmålet stilles direkte til KD 13. Veileder om barn som forsvinner Barn som ikke møter på skolen - Veileder for skoler og skoleeier Hvert år opplever mange kommuner at noen elever ikke møter på skolen uten at de kjenner årsaken. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Se linken 14. Rundskriv om krav til læreplan for private skoler Når den offentlige skolen utvider timetallet må også de private skolene gjøre det. Men private skoler kan også søke om å øke sitt timetall. Jmf. Montessoritid på montessoriskolene. Det vil bli foretatt forenklet behandling av skoler som ønsker utvidet timetall i kortere perioder innen enkeltfag, og hvor fagplanene ikke skal endres. For slike saker vil søknadsfristen 01. april ikke gjelde. Spørsmål på dette området kan rettes til Trude Rime. 15. De regionale samlingene for private skoler Direktoratet er i tenkeboksen vedr. regionale samlinger for private skoleleder. Til samlingen i Bodø den er kun 20 deltakere påmeldt. Udir. vil gjerne ha synspunkter fra organisasjonene om ordningen med regionale samlinger skal fortsette, eller om dialogformene bør endres. 16. Saksbehandlingen av kap 4-skoler Organisasjonene spurte om hvorfor ikke alle søkere pr har fått svar, og hvorfor så mange bibelskoler har fått avslag. Vi henviste til brevet fra KD, datert , der vi særlig er kritiske til de 4 kulepunktene i siste del av brevet. Vi spurte om Udir. kunne informere noe om hva som er årsakene til de ulike utslagene vi ser av behandlingspraksisen. Svar: De som per i dag ikke har fått svar, er under behandling. Søknader er avslått foreløpig fordi svar på tilleggsspørsmål sendt fra Udir., med grunnlag i brevet fra KD datert , ikke gir grunnlag for godkjenning. For disse søknadene behandles heller ikke hele søknaden, etter som grunnlaget for godkjenning ikke er til stede. Om Utdanningsdirektoratets praksis er i samsvar med KDs instruksjon vil vise seg gjennom ankebehandlingene. Friskolenes Kontaktforum må eventuelt ta prinsippene i saksområdet opp direkte med KD. Referat ved Ragnar Johansen Referat fra kontaktmøte i Utdanningsdirektoratet den 10. oktober 2011 Side 5

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Å starte en privatskole i Hedalen

Å starte en privatskole i Hedalen 1 Å starte en privatskole i Hedalen Redegjørelse for arbeidet til privatskolegruppen, bestående av Bjørg Berg, Gunn Kjensrud, Elise Johansen, Torgeir Kulterud, Anders Haugen, Nilv-Ivar Grøv, Gunvor Heiene

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer