FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014"

Transkript

1 Sist oppdatert onsdag kl. 09:30 FORSLAGSDOKUMENT Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 09:30 er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den tid deles ut på papir i møtet. Forslagsheftet vil bli oppdatert med samtlige innkomne forslag etter fylkestingets slutt. Forslagene er nummerert i den rekkefølge de er levert til sekretariatet.

2 Saksliste 74/14 Virksomhetsrapport 1. halvår /14 Oppfølging av fylkestingsvedtak 1. halvår /14 Søknad om fritak fra verv som medlem og leder av Eldrerådet 77/14 Søknad fra Christian Bonvik om fritak fra fylkeskommunale verv 78/14 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv - Siri Holm Lønset (H) 79/14 Regional plan for kulturminner - rapportering 2014 og rullering av handlingsprogram og kulturminnelister 80/14 Kunsthall Trondheim - fylkeskommunens deltakelse i etablering og drift 81/14 UKM Norge budsjett 2014, oppfølging av sak 101/13 og sak 30/14 82/14 Midtnorsk Filmsenter AS og Filminvest Midt-Norge AS - tilskudd for /14 Regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv /14 Eierstrategi for Naboer AB 85/14 Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet 86/14 Klima og energi Sør-Trøndelag: Forslag til Handlingsprogram /14 Strategiplan med budsjett /14 Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene 89/14 Endring av STFKs reglement for finansforvaltning 90/14 Elev- og lærlingombudets årsrapport /14 Ny Heimdal videregående skole - status og ramme 92/14 Henvendelse vedrørende avvikling av eksamen før russefeiring på videregående skole 93/14 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS - endring av selskapsavtale 4 - vedrørende kapitalinnskudd fra eierne. 94/14 Anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge /14 Strategi for gjennomføring av Fv. 714, Laksevegen 96/14 Klassifisering av veger på Stavne i Trondheim kommune 97/14 Fastlandsforbindelse til Storfosna i Ørland kommune 98/14 Handlingsprogram samferdsel

3 74/14 Virksomhetsrapport 1. halvår 2014 FYLKESUTVALGETS INNSTILLING 1. Fylkestinget tar virksomhetsrapport for Sør-Trøndelag fylkeskommune 1. halvår 2014 til etterretning ,0 mill. kr avsettes til rentefond. Budsjetterte renteutgifter reduseres tilsvarende. 3. Inntekter ved salg av eiendom avsettes til investeringsfond. 4. Budsjettert rammetilskudd økes med 2,576 mill. kr. 5. Statlig tilskudd til regional utvikling reduseres til 60,945 mill. kr mot en tilsvarende reduksjon i bruk av regionale utviklingsmidler. 6. Budsjettert statlig refusjon av forskottering E39 på 15,0 mill. kr. fjernes mot tilsvarende redusert nedbetaling av lån.

4 75/14 Oppfølging av fylkestingsvedtak 1. halvår 2014 FYLKESUTVALGETS INNSTILLING Framlagt rapport over oppfølging av fylkestingsvedtak tas til etterretning.

5 76/14 Søknad om fritak fra verv som medlem og leder av Eldrerådet FYLKESUTVALGETS INNSTILLING 1. Søknad om fritak fra verv som medlem og leder av Eldrerådet fra Mary Pauline Hepsø imøtekommes. 2. Varamedlem nr. 1, Torill Liabø, rykker opp som fast medlem av Eldrerådet ut inneværende valgperiode. 3. Eldrerådet velger ny leder for resten av valgperiode jfr eldrelova og Reglement for Eldrerådet i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtatt 8/

6 77/14 Søknad fra Christian Bonvik om fritak fra fylkeskommunale verv Valgutvalgets innstilling: 1. Christian Bonvik (V) innvilges fritak fra fylkeskommunale verv for resterende del av valgperioden I medhold av kommuneloven 16.2 trer Anne Jorid Gullbrekken (V) inn som fast medlem i fylkestinget og i regional utviklingskomite for tilsvarende periode. 3. Fylkestinget oppnevner følgende personer til verv i stedet for Christian Bonvik: Medlem i Fylkeskommunens klagenemnd: Anne Jorid Gullbrekken Medlem i skoleutvalg - Meldal og Orkdal videregående skole: Anne Jorid Gullbrekken Medlem i rådet for Torshus folkehøgskole: Anne Jorid Gullbrekken Medlem i rådet for Stiftelsen Aunøya: Anne Jorid Gullbrekken Varamedlem i styret for ORME fagskole: Anne Jorid Gullbrekken Varamedlem i Trafikksikkerhetsutvalget: Anne Jorid Gullbrekken Varamedlem til KS Fylkesmøte: Anne Jorid Gullbrekken Nytt punkt 4: Nytt varamedlem for medlem nr. 8 til regional utviklingskomite: Frode Støre Berggren

7 78/14 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv - Siri Holm Lønset (H) Valgutvalgets innstilling: 1. Siri Holm Lønset (H) innvilges fritak fra verv som fylkestingsmedlem med hjemmel i kommuneloven Siri Holm Lønset innvilges fritak fra vervet som leder i kontrollutvalget. Som nytt medlem i kontrollutvalget oppnevnes Guro Angell Gimse (H) Saken oversendes valgnemnda. Valgnemnda fremmer innstilling på suppleringsvalg til komiteene, forutsatt at fylkestinget velger Guro Angell Gimse som leder av kontrollutvalget. Valgnemndas innstilling følger saken til fylkestinget. Nytt punkt 3: Siri Holm Lønset fritas for verv som medlem i representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS Som medlem til representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS oppnevnes: Guro Angell Gimse Punkt 4: Fylkestinget oppnevner følgende personer til verv i stedet for Guro Angell Gimse: Medlem i Kultur-, velferd- og miljøkomitéen: Ole Arvid Brønmo Medlem i Rådgivende utvalg for jakt, fiske og friluftsliv: Rune Schei, vara Ole Arvid Brønmo Medlem i Regionalt forbrukerpolitisk utvalg for M& R, N-T og S-T: Medlem i Distriktsprogramrådet i NRK: Ole Arvid Brønmo Varamedlem i Fylkesutvalget: Lars Tvete Varamedlem i KS Fylkesmøte: Lars Tvete Varamedlem i Skoleutvalget Melhus videregående skole Brit R. Aune Varamedlem i styret for Trondheim Kunstmuseum: Elisabeth Paulsen Varamedlem i styret for Stiftelsen Trøndelag Musikkonservatorium: Ole Arvid Brønmo Styret for Skarvan, Roltdalen og Sylan Nasjonalparkstyret: Ole Arvid Brønmo Nytt punkt 5: Nytt varamedlem for medlem nr. 6 og 7 i Kultur-, velferd- og miljøkomitéen: Stine Estenstad Nytt punkt 6: Kontrollutvalgets sammensetning for resterende del av valgperioden : Kontrollutvalget (jfr. vedtak FT-118/2011) Medlemmer: 1. Guro Angell Gimse, H - leder 2. Hans Bøe, V 3. Eivind Stende, A - nestleder 4. Gunnar Hynne, Sp 5. Sigrid Angen, Rødt Vara for medlem 1-2: 1. Torstein Larsen, Uavh. 2. Oliver Husøy, H 3. Nils Prestmo, V 4. Eva Lian, H Vara for medlem 3-5: 1. Wenche Vuttudal, Sp 2. Lina Homme, SV

8 3. Oddbjørn Ovesen, A 4. Tore Nordset, A 5. Eldar N. Almli, Krf

9 79/14 Regional plan for kulturminner - rapportering 2014 og rullering av handlingsprogram og kulturminnelister KULTUR, VELFERD OG MILJØKOMITEENS INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram i tilknytning til regional plan for kulturminner. Handlingsprogrammet rulleres årlig. 2. Rapport for tas til orientering. 3. For å kunne realisere flere tiltak i handlingsprogrammet er det behov for en ytterligere økning av midler. Dette innarbeides i strategiplan og budsjett

10 80/14 Kunsthall Trondheim - fylkeskommunens deltakelse i etablering og drift KULTUR, VELFERD OG MILJØKOMITEENS INNSTILLING 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune deltar i etablering av kunsthall i Trondheim og legger inn driftstilskudd i Strategiplan og budsjett fra og med Det legges fram en ny sak for Fylkestinget i desember om finansiering av egenkapital, aksjekapital samt andre nødvendige avtaler som må på plass før etablering av aksjeselskapet. 3. En viktig forutsetning for realisering av Kunsthall er at staten bidrar som skissert i prosjektet (fra 2016) og at Kunsthallen gis forutsigbarhet gjennom signaler i statsbudsjettet. Fylkestinget støtter uttalelsen fra Trondheim kommunes Kulturkomite som er sendt til Stortingskomiteen.

11 81/14 UKM Norge budsjett 2014, oppfølging av sak 101/13 og sak 30/14 STYRETS INNSTILLING Regnskapsmessig mindreforbruk på kr , avsatt på foretakets disposisjonsfond i sak 30/14, overføres til driftsbudsjett 2014 for å dekke ekstraordinære kostnader ifm UNG 2014 og foretakets nasjonale utviklingsprosjekter. Revidert og omstrukturert budsjett for Ungdommens Kulturmønstring Norge Sør-Trøndelag FKF godkjennes som fremlagt.

12 82/14 Midtnorsk Filmsenter AS og Filminvest Midt-Norge AS - tilskudd for 2015 KULTUR-, VELFERDS OG MILJØKOMITEENS INNSTILLING 1. Tilskuddet til Midtnorsk Filmsenter økes med 0,3 mill. kr for å finansiere filmkommisjonen i Fylkeskommunens andel finansieres ved omdisponering i kulturbudsjettet, jf. fylkesrådmannens forslag til Strategiplan med budsjett for Gjenstående midler, inntil 1,6 mill. kr, av den avsatte tilkallingskapitalen på til sammen 5 mill. kr for perioden overføres til Filminvest Midt-Norge som tilskudd til investeringer i filmproduksjon i Tilkallingskapitalen finansieres som tidligere av fylkesutvalgets disposisjonsfond. 3. Fylkeskommunen vil ikke be om tilbakebetaling av investert tilkallingskapital, men omdefinere forbrukt tilkallingskapital som tilskudd til investeringer, tilsvarende det Trondheim kommune gjør. 4. Det forutsettes at Trondheim kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune bidrar med minst 0,3 mill. kr hver i økt tilskudd til filmselskapene for Fylkeskommunen forventer at Trondheim kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune også bidrar med fondsmidler som innfrir statens krav om regional medfinansiering.

13 83/14 Regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv FYLKESUTVALGETS INNSTILLING Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtar regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv Forslag nr. 12 Forslag fremmet av Anne Sophie Hunstad (A) på vegne av SV, Sp, Krf og A: Sør-Trøndelag er et fylke med store forekomster av vilt. Dette er en viktig ressurs, samtidg som det representerer en utfordring når det gjelder trafikksikkerhet, dyrevelferd og verdiskaping. Fylkestinget går derfor inn for at det i arbeidet med å iverksette Regional strategi for jakt,fiske og friluftsliv nedsettes ei tverrfaglig gruppe for å finne tiltak som kan redusere omfanget av viltpåkjørsler langs våre veger.

14 84/14 Eierstrategi for Naboer AB REGIONAL UTVIKLINGSKOMITES INNSTILLING Fylkestinget vedtar eierstrategien for Naboer AB som framlagt.

15 85/14 Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet FYLKESUTVALGETS INNSTILLING 1. Klimaregnskap og miljørapport 2013 tas til orientering. 2. Rapporteringen følger den samme malen som sist slikt at tallene kan sammenlignes. 3. Tallene vil i større grad brukes som grunnlag og referanse i miljøsertifiseringsarbeidet samt planlegging og gjennomføring av tiltak i del 2 av Handlingsprogram klima og energi som gjelder egen virksomhet. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere hvorvidt det er mulig at klimaregnskapet for STFKs virksomhet i større grad vurderer de helhetlige samfunnsmessige klimaeffektene av virksomheten og ikke bare de direkte utslippene (jf. f.eks. at kutt i kollektivtrafikk fort vil føre til færre utslipp for STFK, men gjerne øke utslippene totalt).

16 86/14 Klima og energi Sør-Trøndelag: Forslag til Handlingsprogram FYLKESUTVALGETS INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram klima og energi Sør-Trøndelag i tilknytning til Regional plan Forslagene innarbeides og integreres i de øvrige plan- og strategidokumenter, og saker, der det er relevant. 3. Ved revisjon av neste Regional plan for klima og energi og Handlingsprogrammer, bør kostnytte av tiltakene vurderes mer grundig. En bør også søke å redusere antall mål og vektlegge målbarhet i større grad. Det er viktig at rapporteringen har en tilfredsstillende ressursbruk og gir størst mulig nytte mht. videre oppfølging for å nå de overordnede mål. 4. Fylkestinget ber om at kommuner i enda større grad blir involvert i plan og handlingsprogram for klima og energi. Forslag nr. 1 Forslag fremmet av Ronny Kjelsberg (Rødt) på vegne av Rødt: Klima og energi Sør-Trøndelag: Forslag til Handlingsprogram Følgende endringer og nye punkt innarbeides i planen: Alternativ til punkt 3.4: - Flatehogst av skog fører til svært mye CO2-utslipp fra jordsmonnet. De neste 50 årene vil dermed et av de viktigste klimatiltakene være å la mye skog stå og /eller i størst mulig utstrekning gå over til gammeldags plukkhogst. - Nyplanting må også skje med arter som hører naturlig hjemme i naturen de plantes inn i. - Skogsveibygging bør også begrenses. Beregninger fra miljødirektoratet viser at uberørt skog i Trøndelag gir et viktig klimabidrag, og denne bør ivaretas. Alternativ til punkt 5.1: Sør-Trøndelag bør ikke legge til rette for ytterligere nedbygging av naturområder med vindkraft, og legging av vassdrag i rør. I klima- og natursammenheng må man tenke globalt, og ytterligere norsk eksport av klimavennlig kraft bør gjøres f.eks. med vindkraft i sørligedelav Nordsjøen, hvor veien er kort til de som skal ha krafta, energitapet og belastningen på uberørt natur mindre. Nytt punkt: Logistikknutepunkt: - Trondheim er nå i ferd med å etablere seg slik at vi blir den eneste storbyen i landet som verken har kobling mellom bane og båt, eller noen realistisk mulighet til å skaffe seg det. Dette legger store begrensinger på viktige framtidige klimatiltak. Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil jobbe for å få justert sentrale vedtak i saken om logistikknutepunkt, slik at man kan få en klimavennlig og framtidsrettet transport med mindre gods på vei. Nytt punkt: Olje og gassutvinning: Norges største bidrag til de globale klimagassutslippene er vårt storstilte uttak av fossile ressurser. Sør-Trøndelag vil jobbe for et redusert utvinningstempo.

17 Nytt punkt: E6 tte for økt klimafiendtlig privatbilisme, i tillegg til at den vil gå utover både natur og dyrka mark. Denne utbyggingen bør erstattes med en mindre omfattende utbygging som baserer seg på økt trafikksikkerhet og ikke økt trafikkmengde. Ressursene bør i stedet brukes til økt utbygging av bane i form av et "Intercity Trøndelag" med rask etablering av dobbeltspor til Støren og Stjørdal, i størst mulig gradmed høyfarsstandard. Forslag nr. 5 Forslag fremmet av Morten Ellefsen (FrP) på vegne av FrP: Tillegg til innstillingen: Fylkestinget erkjenner at en målsetting om 30 % kutt av CO2 utslipp i Sør-Trøndelag mangler globalt perspektiv, og er lite hensiktsmessig. Fylkestinget vil derfor erstatte denne målsettingen med et mål om at alle klimautslipp og klimatiltak må vurderes i et globalt perspektiv. Det er viktig at alle konsekvenser for utslipp, forurensing og miljø vurderes når klimatiltak planlegges. Alle klimatiltak bør derfor ha betydelig annen effekt utover den antatte klimaeffekten. Følgende tiltak endres eller tas ut av handlingsprogrammet: 1.1 Etablere Klimaråd Sør-Trøndelag. (Tas ut av handlingsprogrammet) 1.3 Framtidens byer: (Tas ut av handlingsprogrammet) Nytt punkt under tema 2: For å begrense NOx utslipp fra nye dieselbiler, som følge av unødvendig køkjøring, bør det vurderes om disse skal få tilgang til å benytte kollektivfeltene. 2.4 Videre arbeid med klimautfordringer for transport i Trondheimsregionen. Miljøpakke for transport i Trondheim og Restriktive tiltak mot biltrafikken ved gatebruksplan for midtbyen, bomstasjoner, flere kollektivfelt. Tas ut av handlingsprogrammet Punkt 5.1 endres til: 5.1 Følge opp konsesjonsprosess og etterfølgende utbygging av minst 3-4 TWh ny fornybar energi. Med spesielt fokus på at det fremdeles et betydelig utbyggbart vannkraftpotensial i Sør-Trøndelag. Det bør utredes hvor mye av dette som kan realiseres ved revisjon av vernebestemmelser, basert på ny teknologi, forskning og kunnskap. Punkt 7.3 (overskrift/første setning) endres til: 7.3 Stille krav til miljø- og klimavennlige løsninger i anbudsspesifikasjoner Kulturarrangement: Søkere som kan legge fram en plan for klima- og miljøtiltak for sitt arrangement eller prosjekt, vil bli prioritert. Det vil arrangeres en idékonferanse for å stimulere aktivitetene i området. (Tas ut av handlingsprogrammet)

18 11.6 Fortsatt praktisere nærskoleprinsippet ved opptak av elever til videregående skoler. (Tas ut av handlingsprogrammet) 11.8 Følge de enkelte kommuners minimumsnormer for parkeringsplasser for bil ved etablering av nye videregående skoler. (Tas ut av handlingsprogrammet) 11.9 Restriktiv parkeringspolitikk for egne ansatte ved f.eks. avgiftsbelagte plasser, begrenset antall plasser. (Tas ut av handlingsprogrammet) Forslag nr. 14 Forslag fremmet av Anne Jorid Gullbrekken (V) på vegne av V: Tillegg til innstillingen Nytt punkt 3: Fylkestinget er bekymret for at reduksjonen av klimagassutslipp i fylkeskommunens egen virksomhet, og i fylket generelt, ligger betydelig etter målsettingen om 30% reduksjon innen 2020 sammenlignet med STFK vil gå foran og vise vei, og fokuset på reduksjon av energibruk må økes i hele organisasjonen. STFK vil være en pådriver overfor kommunene i det viktige arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Forslag til Handlingsplanen: Tema 9 Energibruk og klimabelastning fra drift av fylkeskommunale bygg Forslag til nytt punkt 9.4 Redusere energibruk i eksisterende bygningsmasse. Energibruken reduseres med 10 % innen utgangen av Vedlikeholdstiltak som reduserer energibruken prioriteres. En plan for ytterligere reduksjon legges fram for fylkestinget innen utgangen av Denne planen skal gi en oversikt over tiltak i fylkeskommunale bygg som vil gi reduserte klimagassutslipp. Tiltakene prioriteres. Det fremmes også sak om Energiledelse for et helhetlig energifokus i STFK. Aktører, Finansiering og Varighet som i det opprinnelige forslaget.

19 87/14 Strategiplan med budsjett 2015 FYLKESUTVALGETS INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til Strategiplan , med budsjett for Forslaget består av: Drifts- og investeringsbudsjett for 4-årsperioden. Budsjett 2015 for lånefondet. Forslaget til strategiplan for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget i vedlegg 4 i hoveddokumentet. Vedlegget i eget hefte som omfatter oversikt over enhetene med tallbudsjett for Fylkestinget vedtar budsjett 2015 på netto tjenestegruppe-nivå iflg budsjettskjema 1B. Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Forslag budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon og intern service Opplæring Tannhelse Nærings- og bostedsutvikling Utleie av lokaler og tomteområder Konsesjonskraft Fylkesveier Kollektivtransport Kuturaktivitet Sum fordelt til drift Minus 7101, 7102 og 7103 Ytterligere spesifisering av budsjett 2015 uføres av fylkesrådmannen i henhold til forskrift om årsbudsjett, 9. De mål og intensjoner som ligger i strategiplandokumentet er førende for fylkeskommunens aktivitet. Fylkestinget vedtar budsjett 2015 for lånefondet. Fylkestinget vedtar følgende regel om delegasjon for 2015: - Omdisponering mellom tjenesteområder og disponering av endring i fri inntekter ligger til fylkestinget hvis ikke annet fastlegges i vedtak. Fylkesrådmannen har omdisponeringsadgang innenfor tjenesteområdene som definert i budsjettskjema 1B når det skjer for å oppfylle fylkestingets vedtatte mål og intensjoner. Mindre avvik fra dette kan godkjennes av fylkesutvalget. - Omdisponering av investeringstiltak (slik de er spesifisert i kap 3.3 i

20 strategiplanen) behandles av fylkestinget. 4. Skatteøre for Sør-Trøndelag fylkeskommune gjeldende budsjetterminen 2015 fastsettes til den maksimumssatsen som vedtas av Stortinget. 5. Fylkestinget vedtar følgende finansiering av investeringer: Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kr Forslag budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Forslag budsjett 2016 Forslag budsjett 2017 Forslag budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Bruk av bompenger Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Overført fra driftsbudsjettet, momsrefusjon Bruk av momsrefusjon Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lån tas opp via lånefondet. 7. Fylkestinget vedtar at det gis adgang til å ta opp likviditetslån inntil 200 mill. kr i budsjettermin Forslag nr. 2 Forslag fremmet av Ronny Kjelsberg (Rødt) på vegne av Rødt: Strategiplan med budsjett 2015 Fylkesrådmannens forslag vedtas med følgende tillegg/endringer:

21 Økonomi: * Sør-Trøndelag fylkeskommune har et ansvar for å bruke innbyggernes penger på en nøysom og strengt prioritert måte til beste for fylkets innbyggere. Det innebærer å ikke bruke mer midler enn nødvendig til ting som å lønne politikere, samt drive egenreklame. Derfor foreslås følgende tiltak: a. 400* Politisk ledelse reduseres med 10 millioner til gjennom reduksjon av lønnsnivå, møtegodtgjørelse og stillingsprosent for politiske verv. b Informasjon beholder dagens antall årsverk, og pålegges ingen økning utover dagens aktivitet. Posten reduseres med 1 million til c. I tillegg mener Rødt det er grunnlag for å oppjustere skatteinngangen med 20 millioner utover Fylkesrådmannens forslag. d. Midlene fra a, b og c går til å styrke opplæringen med økt lærertetthet, med særlig fokus på å unngå oppdeling av fellesfag i yrkesfagene. Opplæring * Streiken mellom lærernes organisasjoner og arbeidsgiverforeningen KS, synliggjorde en betydelig tillitskrise i norsk skole. Et overveldende flertall av lærerne gav gjennom uravstemmingen til Utdanningsforbundet uttrykk for at de opplevde en manglende tillit til seg selv som fagpersoner, særlig eksemplifisert gjennom KS krav om mer bunden tid. Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil i perioden som kommer legge til rette for at tilliten gjenopprettes. Det er et langsiktig arbeid som må skje langs flere spor. For det første vil Sør-Trøndelag jobbe innad i KS for at organisasjonen får bedre og mer demokratiske interne prosesser, og endrer sin holdning til lærerne og deres arbeidstid, slik at det er mer i tråd med lærernes egen opplevelse av deres arbeidshverdag. For det andre vil Sør-Trøndelag innta en positiv holdning til lærernes organisasjoner under den nye tariffavtalen som nå er blitt vedtatt. I eventuelle lokale forhandlinger om arbeidstidsordninger som blir anket opp til fylkesnivå, vil fylkeskommunen ikke jobbe for økt bundet tid for lærerne. For det tredje vil vi legge til rette for at lærerne kan utøve sin profesjon uten detaljert inngripen ovenfra, som f.eks. generelle krav om anonym retting (Rogaland), eller stringente målstyrings-, og tilbakemeldingsregimer (Sandefjord, Oslo). Fylkeskommunen vil også jobbe for at kontrollsystemer og tilsynsordninger ikke praktiseres på en måte som griper inn i og stjeler tid fra lærernes pedagogiske arbeid. Fylkeskommunen vil ha et kontinuerlig arbeid på å identifisere nye tidstyver og krav som bidrar til å begrense lærernes tid og frihet til å utøve sin rolle som profesjonelle yrkesutøvere. * Faget prosjekt til fordypning må prioritertes videre. Faget er elevens møte med arbeidslivet. Tett oppfølging av elevene ute i praksis av lærer i samarbeid med bedriften/institusjonens instruktør gir resultater og bidrar til læreplass senere. Dette samarbeidet skaper bedrifter med et positivt forhold til skolen og med et ønske om å ta i mot praksiselever og lærlinger. * Entreprenørskap har ingen dokumentert læringseffekt. De midlene som er satt av spesifikt til dette formålet flyttes i stedet til å styrke opplæringen med økt lærertetthet, med særlig fokus på å unngå oppdeling av fellesfag i yrkesfagene, Kollektivtrafikk: * Anbudsutsettingen av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag har bidratt til å sette Fylkeskommunen i en utfordrende økonomisk situasjon, som kraftig begrenser

22 handlingsrommet. Det har også skapt et behov for å gjøre betydelige kutt sammen med takstøkninger i kollektivtrafikken. Det ligger en stor usikkerhet også i neste anbudsrunde, noe som i Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan med budsjett brukes som et argument for behovet for å bygge opp et sterkere disposisjonfond. Samtidig med anbudsutsettingen har det vært tatt mange positive grep i kollektivtrafikken, særlig i Trondheim som en del av Miljøpakken, med bedret rutetilbud, mer miljøvennlige busser, samt rimeligere kollektivtrafikk for de som bruker den daglig. Samtidig ser vi at de store feilene som nå er gjort ved anbudsutsettingen i distriktene, nettopp skyldes anbudsinstituttet. Oppsplittingen av skolekjøring og rutekjøring i ulike tilbud har gjort en helhetlig planlegging av kjøringen enda vanskeligere å gjennomføre, og skapt unødig tomkjøring i enda større grad enn i Trondheim. Samtidig gjør avtalene med selskapene umulig å reversere denne praksisen i avtaleperioden. Dersom man hadde drevet kollektivtraffikken i egenregi, hadde man derimot hurtig kunne reversere denne type åpenbart feilaktig ruteplanlegging, og feilene ville fått begrenset virkning. Ved å allerede nå forberede overtagelse av kollektivtrafikken i egenregi når anbudsperiodene utløper, vil STFK kunne skaffe tilveie nødvendig kompetanse, samt ha full kontroll over alle sider av tilbudet fra neste anbudsperiode av. Det vil muliggjøre en mer rasjonell kollektivtrafikk, og senke risikoen for betydelige utgiftsøkninger i framtiden. Dermed vil også det økonomiske handlingsrommet til Fylkeskommunen i årene som kommer, økes. Fylkesrådmannen bes derfor forberede en slik overtagelse. * Organiseringen av AtB som et eget selskap er en byråkratisk og kostnadsdrivende ordning. Fylkesrådmannen bes etablere kollektivtrafikken som en egen enhet under Fylkesrådmannen. Dette vil på sikt gi betydelige administrative besparelser i driften av AtB. Avslutning av anbudsutsettingen, vil også umiddelbart fjerne det administrative behovet for ytterligere arbeid og kompetanse på det området. Dette bør Fylkesrådmannen bruke for å bedre rutetilbudet, særlig i de delene av fylket som nå er utsatt for kutt. Samferdsel - vei * Det er i dag planlagt store utbygginger av europavei 6, både nord og sør for Trondheim, som medfører en betydelig kapasitetsøkning. Erfaringer viser oss at kapasitetsøkninger på vei med tilnærmet lovmessighet medfører økt trafikk. En slik utvikling vil dermed gå tvert imot vedtatte politiske målsettinger om reduserte klimagassutslipp. En framtidsrettet samferdselspolitikk må legge til rette for at både trafikkøkning, samt deler av trafikken som i dag skjer med privatbil, i framtida vil foregå med kollektive transportmidler. Særlig viktig, og særlig med tanke på godstransport, er en økt satsing på bane. Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil jobbe for å begrense utbyggingen av bilveier langs E6 til trafikksikkerhetstiltak som midtdelere og forbikjøringsfelt, noe som vil gi betydelige innsparinger. Investeringer bør heller settes inn mot bane, både gjennom etablering av dobbeltspor i aksen Stjørdal-Støren, samt tilrettelegging for høgfartsbane. Generelt vil Sør-Trøndelag gjennom veiutbygginger prioritere trafikksikkerhet og ikke kapasitetsøkning også på egne veier. Fylkesrådmannen bes derfor komme tilbake med en sak som beskriver a. i hvilken grad det nå er mulig å endre ulike planlagte større veisatsinger b. skissere hva man evt. kan spare på å redusere 4-feiltsveier til 2-felt med midteler og forbikjøringsfelt i disse c. skissere evt. ny bruk av disse midlene til trafikksikkerhets- og kollektivtiltak.

23 d. mulige sparte renteutgifter som kan kanaliseres inn i driftsbudsjettet, bør gå til å dempe kuttene i kollektivtrafikken. Miljø: * Vedtak i sak 85/14 Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet R, samt 86/14 Klima og energi Sør-Trøndelag: Forslag til Handlingsprogram , implementeres i strategiplan og budsjett. * Sør-Trøndelag skal arbeide for at det blir sett en stopp for alle resurser og alt arbeid med stasjonær energiproduksjon basert på bruk av gass. * I alle fylkeskommunale skriv skal en bruke begrepet fossil gass. Dette skal erstatte begrepet naturgass som gir inntrykk av at bruk av denne gassen ikke er til belastning av klima og global oppvarming. * Sør-Trøndelag skal arbeide for at det ikke blir gjort nye investeringer for utvinning av olje og gass til bruk som gir økt utslipp av klimagasser. Næringsutvikling og samfunnsmessig tilrettelegging. * Regjeringens politikk med kraftige nedskjæringer til både næringsutvikling i distriktene, til landbuk og på kulturfeltet, legger an til en kraftig reduksjon av de virkemidlene Sør- Trøndelag Fylkeskommune har til rådighet for å skape gode bo- og levekår over hele fylket. Dette gjør en enda tydeligere prioritering nædvendig. Folketallsutviklingen i deler av fylket er i tillegg bekymringsfull. Det ville være en fordel både for Trondheim og omegn og for resten av fylket om veksten i tiden som kommer i større grad kommer i de mindre tett befolkede delene av fylket. Både nordre del av Fosen og Fjellregionen viser en bekymringsfull utvikling, og fylkeskommunen bør jobbe fram en regionalpolitisk virkemiddelpakke som er spisset opp mot å snu denne utviklinga. * Ved framtidige tildelinger av oppdrettskonsesjoner må man ha fokus på en balansert utvikling i kysten, og prioritere de områdene av kystfylket som er utsatt for avfolking. Forslag nr. 11 Forslag fremmet av Torhild Aarbergsbotten (H) på vegne av FrP, V og H: Alternativ til pkt 2. i innstillingen: Fylkestinget vedtar budsjett 2015 på netto tjenestegruppe-nivå i flg. budsjettskjema 1 B, med følgende endringer: 1. HOVEDUTFORDRINGER. Fylkeskommunen sitt overordnede mål er å legge til rette for flere og tryggere arbeidsplasser, samt få flere til å bo og trives i Trøndelag. Gode og trygge veier, et godt kollektivtilbud og tilgang på kompetent arbeidskraft, er de tiltak som fylkestinget mener er viktige for å nå disse målsettinger. Derfor finner ikke Fylkestinget å kunne større fylkesrådmannens forslag til å redusere veivedlikeholdet med nærmere 50 millioner for å

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer