FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014"

Transkript

1 Sist oppdatert onsdag kl. 09:30 FORSLAGSDOKUMENT Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 09:30 er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den tid deles ut på papir i møtet. Forslagsheftet vil bli oppdatert med samtlige innkomne forslag etter fylkestingets slutt. Forslagene er nummerert i den rekkefølge de er levert til sekretariatet.

2 Saksliste 74/14 Virksomhetsrapport 1. halvår /14 Oppfølging av fylkestingsvedtak 1. halvår /14 Søknad om fritak fra verv som medlem og leder av Eldrerådet 77/14 Søknad fra Christian Bonvik om fritak fra fylkeskommunale verv 78/14 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv - Siri Holm Lønset (H) 79/14 Regional plan for kulturminner - rapportering 2014 og rullering av handlingsprogram og kulturminnelister 80/14 Kunsthall Trondheim - fylkeskommunens deltakelse i etablering og drift 81/14 UKM Norge budsjett 2014, oppfølging av sak 101/13 og sak 30/14 82/14 Midtnorsk Filmsenter AS og Filminvest Midt-Norge AS - tilskudd for /14 Regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv /14 Eierstrategi for Naboer AB 85/14 Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet 86/14 Klima og energi Sør-Trøndelag: Forslag til Handlingsprogram /14 Strategiplan med budsjett /14 Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene 89/14 Endring av STFKs reglement for finansforvaltning 90/14 Elev- og lærlingombudets årsrapport /14 Ny Heimdal videregående skole - status og ramme 92/14 Henvendelse vedrørende avvikling av eksamen før russefeiring på videregående skole 93/14 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS - endring av selskapsavtale 4 - vedrørende kapitalinnskudd fra eierne. 94/14 Anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge /14 Strategi for gjennomføring av Fv. 714, Laksevegen 96/14 Klassifisering av veger på Stavne i Trondheim kommune 97/14 Fastlandsforbindelse til Storfosna i Ørland kommune 98/14 Handlingsprogram samferdsel

3 74/14 Virksomhetsrapport 1. halvår 2014 FYLKESUTVALGETS INNSTILLING 1. Fylkestinget tar virksomhetsrapport for Sør-Trøndelag fylkeskommune 1. halvår 2014 til etterretning ,0 mill. kr avsettes til rentefond. Budsjetterte renteutgifter reduseres tilsvarende. 3. Inntekter ved salg av eiendom avsettes til investeringsfond. 4. Budsjettert rammetilskudd økes med 2,576 mill. kr. 5. Statlig tilskudd til regional utvikling reduseres til 60,945 mill. kr mot en tilsvarende reduksjon i bruk av regionale utviklingsmidler. 6. Budsjettert statlig refusjon av forskottering E39 på 15,0 mill. kr. fjernes mot tilsvarende redusert nedbetaling av lån.

4 75/14 Oppfølging av fylkestingsvedtak 1. halvår 2014 FYLKESUTVALGETS INNSTILLING Framlagt rapport over oppfølging av fylkestingsvedtak tas til etterretning.

5 76/14 Søknad om fritak fra verv som medlem og leder av Eldrerådet FYLKESUTVALGETS INNSTILLING 1. Søknad om fritak fra verv som medlem og leder av Eldrerådet fra Mary Pauline Hepsø imøtekommes. 2. Varamedlem nr. 1, Torill Liabø, rykker opp som fast medlem av Eldrerådet ut inneværende valgperiode. 3. Eldrerådet velger ny leder for resten av valgperiode jfr eldrelova og Reglement for Eldrerådet i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtatt 8/

6 77/14 Søknad fra Christian Bonvik om fritak fra fylkeskommunale verv Valgutvalgets innstilling: 1. Christian Bonvik (V) innvilges fritak fra fylkeskommunale verv for resterende del av valgperioden I medhold av kommuneloven 16.2 trer Anne Jorid Gullbrekken (V) inn som fast medlem i fylkestinget og i regional utviklingskomite for tilsvarende periode. 3. Fylkestinget oppnevner følgende personer til verv i stedet for Christian Bonvik: Medlem i Fylkeskommunens klagenemnd: Anne Jorid Gullbrekken Medlem i skoleutvalg - Meldal og Orkdal videregående skole: Anne Jorid Gullbrekken Medlem i rådet for Torshus folkehøgskole: Anne Jorid Gullbrekken Medlem i rådet for Stiftelsen Aunøya: Anne Jorid Gullbrekken Varamedlem i styret for ORME fagskole: Anne Jorid Gullbrekken Varamedlem i Trafikksikkerhetsutvalget: Anne Jorid Gullbrekken Varamedlem til KS Fylkesmøte: Anne Jorid Gullbrekken Nytt punkt 4: Nytt varamedlem for medlem nr. 8 til regional utviklingskomite: Frode Støre Berggren

7 78/14 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv - Siri Holm Lønset (H) Valgutvalgets innstilling: 1. Siri Holm Lønset (H) innvilges fritak fra verv som fylkestingsmedlem med hjemmel i kommuneloven Siri Holm Lønset innvilges fritak fra vervet som leder i kontrollutvalget. Som nytt medlem i kontrollutvalget oppnevnes Guro Angell Gimse (H) Saken oversendes valgnemnda. Valgnemnda fremmer innstilling på suppleringsvalg til komiteene, forutsatt at fylkestinget velger Guro Angell Gimse som leder av kontrollutvalget. Valgnemndas innstilling følger saken til fylkestinget. Nytt punkt 3: Siri Holm Lønset fritas for verv som medlem i representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS Som medlem til representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS oppnevnes: Guro Angell Gimse Punkt 4: Fylkestinget oppnevner følgende personer til verv i stedet for Guro Angell Gimse: Medlem i Kultur-, velferd- og miljøkomitéen: Ole Arvid Brønmo Medlem i Rådgivende utvalg for jakt, fiske og friluftsliv: Rune Schei, vara Ole Arvid Brønmo Medlem i Regionalt forbrukerpolitisk utvalg for M& R, N-T og S-T: Medlem i Distriktsprogramrådet i NRK: Ole Arvid Brønmo Varamedlem i Fylkesutvalget: Lars Tvete Varamedlem i KS Fylkesmøte: Lars Tvete Varamedlem i Skoleutvalget Melhus videregående skole Brit R. Aune Varamedlem i styret for Trondheim Kunstmuseum: Elisabeth Paulsen Varamedlem i styret for Stiftelsen Trøndelag Musikkonservatorium: Ole Arvid Brønmo Styret for Skarvan, Roltdalen og Sylan Nasjonalparkstyret: Ole Arvid Brønmo Nytt punkt 5: Nytt varamedlem for medlem nr. 6 og 7 i Kultur-, velferd- og miljøkomitéen: Stine Estenstad Nytt punkt 6: Kontrollutvalgets sammensetning for resterende del av valgperioden : Kontrollutvalget (jfr. vedtak FT-118/2011) Medlemmer: 1. Guro Angell Gimse, H - leder 2. Hans Bøe, V 3. Eivind Stende, A - nestleder 4. Gunnar Hynne, Sp 5. Sigrid Angen, Rødt Vara for medlem 1-2: 1. Torstein Larsen, Uavh. 2. Oliver Husøy, H 3. Nils Prestmo, V 4. Eva Lian, H Vara for medlem 3-5: 1. Wenche Vuttudal, Sp 2. Lina Homme, SV

8 3. Oddbjørn Ovesen, A 4. Tore Nordset, A 5. Eldar N. Almli, Krf

9 79/14 Regional plan for kulturminner - rapportering 2014 og rullering av handlingsprogram og kulturminnelister KULTUR, VELFERD OG MILJØKOMITEENS INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram i tilknytning til regional plan for kulturminner. Handlingsprogrammet rulleres årlig. 2. Rapport for tas til orientering. 3. For å kunne realisere flere tiltak i handlingsprogrammet er det behov for en ytterligere økning av midler. Dette innarbeides i strategiplan og budsjett

10 80/14 Kunsthall Trondheim - fylkeskommunens deltakelse i etablering og drift KULTUR, VELFERD OG MILJØKOMITEENS INNSTILLING 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune deltar i etablering av kunsthall i Trondheim og legger inn driftstilskudd i Strategiplan og budsjett fra og med Det legges fram en ny sak for Fylkestinget i desember om finansiering av egenkapital, aksjekapital samt andre nødvendige avtaler som må på plass før etablering av aksjeselskapet. 3. En viktig forutsetning for realisering av Kunsthall er at staten bidrar som skissert i prosjektet (fra 2016) og at Kunsthallen gis forutsigbarhet gjennom signaler i statsbudsjettet. Fylkestinget støtter uttalelsen fra Trondheim kommunes Kulturkomite som er sendt til Stortingskomiteen.

11 81/14 UKM Norge budsjett 2014, oppfølging av sak 101/13 og sak 30/14 STYRETS INNSTILLING Regnskapsmessig mindreforbruk på kr , avsatt på foretakets disposisjonsfond i sak 30/14, overføres til driftsbudsjett 2014 for å dekke ekstraordinære kostnader ifm UNG 2014 og foretakets nasjonale utviklingsprosjekter. Revidert og omstrukturert budsjett for Ungdommens Kulturmønstring Norge Sør-Trøndelag FKF godkjennes som fremlagt.

12 82/14 Midtnorsk Filmsenter AS og Filminvest Midt-Norge AS - tilskudd for 2015 KULTUR-, VELFERDS OG MILJØKOMITEENS INNSTILLING 1. Tilskuddet til Midtnorsk Filmsenter økes med 0,3 mill. kr for å finansiere filmkommisjonen i Fylkeskommunens andel finansieres ved omdisponering i kulturbudsjettet, jf. fylkesrådmannens forslag til Strategiplan med budsjett for Gjenstående midler, inntil 1,6 mill. kr, av den avsatte tilkallingskapitalen på til sammen 5 mill. kr for perioden overføres til Filminvest Midt-Norge som tilskudd til investeringer i filmproduksjon i Tilkallingskapitalen finansieres som tidligere av fylkesutvalgets disposisjonsfond. 3. Fylkeskommunen vil ikke be om tilbakebetaling av investert tilkallingskapital, men omdefinere forbrukt tilkallingskapital som tilskudd til investeringer, tilsvarende det Trondheim kommune gjør. 4. Det forutsettes at Trondheim kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune bidrar med minst 0,3 mill. kr hver i økt tilskudd til filmselskapene for Fylkeskommunen forventer at Trondheim kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune også bidrar med fondsmidler som innfrir statens krav om regional medfinansiering.

13 83/14 Regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv FYLKESUTVALGETS INNSTILLING Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtar regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv Forslag nr. 12 Forslag fremmet av Anne Sophie Hunstad (A) på vegne av SV, Sp, Krf og A: Sør-Trøndelag er et fylke med store forekomster av vilt. Dette er en viktig ressurs, samtidg som det representerer en utfordring når det gjelder trafikksikkerhet, dyrevelferd og verdiskaping. Fylkestinget går derfor inn for at det i arbeidet med å iverksette Regional strategi for jakt,fiske og friluftsliv nedsettes ei tverrfaglig gruppe for å finne tiltak som kan redusere omfanget av viltpåkjørsler langs våre veger.

14 84/14 Eierstrategi for Naboer AB REGIONAL UTVIKLINGSKOMITES INNSTILLING Fylkestinget vedtar eierstrategien for Naboer AB som framlagt.

15 85/14 Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet FYLKESUTVALGETS INNSTILLING 1. Klimaregnskap og miljørapport 2013 tas til orientering. 2. Rapporteringen følger den samme malen som sist slikt at tallene kan sammenlignes. 3. Tallene vil i større grad brukes som grunnlag og referanse i miljøsertifiseringsarbeidet samt planlegging og gjennomføring av tiltak i del 2 av Handlingsprogram klima og energi som gjelder egen virksomhet. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere hvorvidt det er mulig at klimaregnskapet for STFKs virksomhet i større grad vurderer de helhetlige samfunnsmessige klimaeffektene av virksomheten og ikke bare de direkte utslippene (jf. f.eks. at kutt i kollektivtrafikk fort vil føre til færre utslipp for STFK, men gjerne øke utslippene totalt).

16 86/14 Klima og energi Sør-Trøndelag: Forslag til Handlingsprogram FYLKESUTVALGETS INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram klima og energi Sør-Trøndelag i tilknytning til Regional plan Forslagene innarbeides og integreres i de øvrige plan- og strategidokumenter, og saker, der det er relevant. 3. Ved revisjon av neste Regional plan for klima og energi og Handlingsprogrammer, bør kostnytte av tiltakene vurderes mer grundig. En bør også søke å redusere antall mål og vektlegge målbarhet i større grad. Det er viktig at rapporteringen har en tilfredsstillende ressursbruk og gir størst mulig nytte mht. videre oppfølging for å nå de overordnede mål. 4. Fylkestinget ber om at kommuner i enda større grad blir involvert i plan og handlingsprogram for klima og energi. Forslag nr. 1 Forslag fremmet av Ronny Kjelsberg (Rødt) på vegne av Rødt: Klima og energi Sør-Trøndelag: Forslag til Handlingsprogram Følgende endringer og nye punkt innarbeides i planen: Alternativ til punkt 3.4: - Flatehogst av skog fører til svært mye CO2-utslipp fra jordsmonnet. De neste 50 årene vil dermed et av de viktigste klimatiltakene være å la mye skog stå og /eller i størst mulig utstrekning gå over til gammeldags plukkhogst. - Nyplanting må også skje med arter som hører naturlig hjemme i naturen de plantes inn i. - Skogsveibygging bør også begrenses. Beregninger fra miljødirektoratet viser at uberørt skog i Trøndelag gir et viktig klimabidrag, og denne bør ivaretas. Alternativ til punkt 5.1: Sør-Trøndelag bør ikke legge til rette for ytterligere nedbygging av naturområder med vindkraft, og legging av vassdrag i rør. I klima- og natursammenheng må man tenke globalt, og ytterligere norsk eksport av klimavennlig kraft bør gjøres f.eks. med vindkraft i sørligedelav Nordsjøen, hvor veien er kort til de som skal ha krafta, energitapet og belastningen på uberørt natur mindre. Nytt punkt: Logistikknutepunkt: - Trondheim er nå i ferd med å etablere seg slik at vi blir den eneste storbyen i landet som verken har kobling mellom bane og båt, eller noen realistisk mulighet til å skaffe seg det. Dette legger store begrensinger på viktige framtidige klimatiltak. Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil jobbe for å få justert sentrale vedtak i saken om logistikknutepunkt, slik at man kan få en klimavennlig og framtidsrettet transport med mindre gods på vei. Nytt punkt: Olje og gassutvinning: Norges største bidrag til de globale klimagassutslippene er vårt storstilte uttak av fossile ressurser. Sør-Trøndelag vil jobbe for et redusert utvinningstempo.

17 Nytt punkt: E6 tte for økt klimafiendtlig privatbilisme, i tillegg til at den vil gå utover både natur og dyrka mark. Denne utbyggingen bør erstattes med en mindre omfattende utbygging som baserer seg på økt trafikksikkerhet og ikke økt trafikkmengde. Ressursene bør i stedet brukes til økt utbygging av bane i form av et "Intercity Trøndelag" med rask etablering av dobbeltspor til Støren og Stjørdal, i størst mulig gradmed høyfarsstandard. Forslag nr. 5 Forslag fremmet av Morten Ellefsen (FrP) på vegne av FrP: Tillegg til innstillingen: Fylkestinget erkjenner at en målsetting om 30 % kutt av CO2 utslipp i Sør-Trøndelag mangler globalt perspektiv, og er lite hensiktsmessig. Fylkestinget vil derfor erstatte denne målsettingen med et mål om at alle klimautslipp og klimatiltak må vurderes i et globalt perspektiv. Det er viktig at alle konsekvenser for utslipp, forurensing og miljø vurderes når klimatiltak planlegges. Alle klimatiltak bør derfor ha betydelig annen effekt utover den antatte klimaeffekten. Følgende tiltak endres eller tas ut av handlingsprogrammet: 1.1 Etablere Klimaråd Sør-Trøndelag. (Tas ut av handlingsprogrammet) 1.3 Framtidens byer: (Tas ut av handlingsprogrammet) Nytt punkt under tema 2: For å begrense NOx utslipp fra nye dieselbiler, som følge av unødvendig køkjøring, bør det vurderes om disse skal få tilgang til å benytte kollektivfeltene. 2.4 Videre arbeid med klimautfordringer for transport i Trondheimsregionen. Miljøpakke for transport i Trondheim og Restriktive tiltak mot biltrafikken ved gatebruksplan for midtbyen, bomstasjoner, flere kollektivfelt. Tas ut av handlingsprogrammet Punkt 5.1 endres til: 5.1 Følge opp konsesjonsprosess og etterfølgende utbygging av minst 3-4 TWh ny fornybar energi. Med spesielt fokus på at det fremdeles et betydelig utbyggbart vannkraftpotensial i Sør-Trøndelag. Det bør utredes hvor mye av dette som kan realiseres ved revisjon av vernebestemmelser, basert på ny teknologi, forskning og kunnskap. Punkt 7.3 (overskrift/første setning) endres til: 7.3 Stille krav til miljø- og klimavennlige løsninger i anbudsspesifikasjoner Kulturarrangement: Søkere som kan legge fram en plan for klima- og miljøtiltak for sitt arrangement eller prosjekt, vil bli prioritert. Det vil arrangeres en idékonferanse for å stimulere aktivitetene i området. (Tas ut av handlingsprogrammet)

18 11.6 Fortsatt praktisere nærskoleprinsippet ved opptak av elever til videregående skoler. (Tas ut av handlingsprogrammet) 11.8 Følge de enkelte kommuners minimumsnormer for parkeringsplasser for bil ved etablering av nye videregående skoler. (Tas ut av handlingsprogrammet) 11.9 Restriktiv parkeringspolitikk for egne ansatte ved f.eks. avgiftsbelagte plasser, begrenset antall plasser. (Tas ut av handlingsprogrammet) Forslag nr. 14 Forslag fremmet av Anne Jorid Gullbrekken (V) på vegne av V: Tillegg til innstillingen Nytt punkt 3: Fylkestinget er bekymret for at reduksjonen av klimagassutslipp i fylkeskommunens egen virksomhet, og i fylket generelt, ligger betydelig etter målsettingen om 30% reduksjon innen 2020 sammenlignet med STFK vil gå foran og vise vei, og fokuset på reduksjon av energibruk må økes i hele organisasjonen. STFK vil være en pådriver overfor kommunene i det viktige arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Forslag til Handlingsplanen: Tema 9 Energibruk og klimabelastning fra drift av fylkeskommunale bygg Forslag til nytt punkt 9.4 Redusere energibruk i eksisterende bygningsmasse. Energibruken reduseres med 10 % innen utgangen av Vedlikeholdstiltak som reduserer energibruken prioriteres. En plan for ytterligere reduksjon legges fram for fylkestinget innen utgangen av Denne planen skal gi en oversikt over tiltak i fylkeskommunale bygg som vil gi reduserte klimagassutslipp. Tiltakene prioriteres. Det fremmes også sak om Energiledelse for et helhetlig energifokus i STFK. Aktører, Finansiering og Varighet som i det opprinnelige forslaget.

19 87/14 Strategiplan med budsjett 2015 FYLKESUTVALGETS INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til Strategiplan , med budsjett for Forslaget består av: Drifts- og investeringsbudsjett for 4-årsperioden. Budsjett 2015 for lånefondet. Forslaget til strategiplan for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget i vedlegg 4 i hoveddokumentet. Vedlegget i eget hefte som omfatter oversikt over enhetene med tallbudsjett for Fylkestinget vedtar budsjett 2015 på netto tjenestegruppe-nivå iflg budsjettskjema 1B. Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Forslag budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon og intern service Opplæring Tannhelse Nærings- og bostedsutvikling Utleie av lokaler og tomteområder Konsesjonskraft Fylkesveier Kollektivtransport Kuturaktivitet Sum fordelt til drift Minus 7101, 7102 og 7103 Ytterligere spesifisering av budsjett 2015 uføres av fylkesrådmannen i henhold til forskrift om årsbudsjett, 9. De mål og intensjoner som ligger i strategiplandokumentet er førende for fylkeskommunens aktivitet. Fylkestinget vedtar budsjett 2015 for lånefondet. Fylkestinget vedtar følgende regel om delegasjon for 2015: - Omdisponering mellom tjenesteområder og disponering av endring i fri inntekter ligger til fylkestinget hvis ikke annet fastlegges i vedtak. Fylkesrådmannen har omdisponeringsadgang innenfor tjenesteområdene som definert i budsjettskjema 1B når det skjer for å oppfylle fylkestingets vedtatte mål og intensjoner. Mindre avvik fra dette kan godkjennes av fylkesutvalget. - Omdisponering av investeringstiltak (slik de er spesifisert i kap 3.3 i

20 strategiplanen) behandles av fylkestinget. 4. Skatteøre for Sør-Trøndelag fylkeskommune gjeldende budsjetterminen 2015 fastsettes til den maksimumssatsen som vedtas av Stortinget. 5. Fylkestinget vedtar følgende finansiering av investeringer: Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kr Forslag budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Forslag budsjett 2016 Forslag budsjett 2017 Forslag budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Bruk av bompenger Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Overført fra driftsbudsjettet, momsrefusjon Bruk av momsrefusjon Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lån tas opp via lånefondet. 7. Fylkestinget vedtar at det gis adgang til å ta opp likviditetslån inntil 200 mill. kr i budsjettermin Forslag nr. 2 Forslag fremmet av Ronny Kjelsberg (Rødt) på vegne av Rødt: Strategiplan med budsjett 2015 Fylkesrådmannens forslag vedtas med følgende tillegg/endringer:

21 Økonomi: * Sør-Trøndelag fylkeskommune har et ansvar for å bruke innbyggernes penger på en nøysom og strengt prioritert måte til beste for fylkets innbyggere. Det innebærer å ikke bruke mer midler enn nødvendig til ting som å lønne politikere, samt drive egenreklame. Derfor foreslås følgende tiltak: a. 400* Politisk ledelse reduseres med 10 millioner til gjennom reduksjon av lønnsnivå, møtegodtgjørelse og stillingsprosent for politiske verv. b Informasjon beholder dagens antall årsverk, og pålegges ingen økning utover dagens aktivitet. Posten reduseres med 1 million til c. I tillegg mener Rødt det er grunnlag for å oppjustere skatteinngangen med 20 millioner utover Fylkesrådmannens forslag. d. Midlene fra a, b og c går til å styrke opplæringen med økt lærertetthet, med særlig fokus på å unngå oppdeling av fellesfag i yrkesfagene. Opplæring * Streiken mellom lærernes organisasjoner og arbeidsgiverforeningen KS, synliggjorde en betydelig tillitskrise i norsk skole. Et overveldende flertall av lærerne gav gjennom uravstemmingen til Utdanningsforbundet uttrykk for at de opplevde en manglende tillit til seg selv som fagpersoner, særlig eksemplifisert gjennom KS krav om mer bunden tid. Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil i perioden som kommer legge til rette for at tilliten gjenopprettes. Det er et langsiktig arbeid som må skje langs flere spor. For det første vil Sør-Trøndelag jobbe innad i KS for at organisasjonen får bedre og mer demokratiske interne prosesser, og endrer sin holdning til lærerne og deres arbeidstid, slik at det er mer i tråd med lærernes egen opplevelse av deres arbeidshverdag. For det andre vil Sør-Trøndelag innta en positiv holdning til lærernes organisasjoner under den nye tariffavtalen som nå er blitt vedtatt. I eventuelle lokale forhandlinger om arbeidstidsordninger som blir anket opp til fylkesnivå, vil fylkeskommunen ikke jobbe for økt bundet tid for lærerne. For det tredje vil vi legge til rette for at lærerne kan utøve sin profesjon uten detaljert inngripen ovenfra, som f.eks. generelle krav om anonym retting (Rogaland), eller stringente målstyrings-, og tilbakemeldingsregimer (Sandefjord, Oslo). Fylkeskommunen vil også jobbe for at kontrollsystemer og tilsynsordninger ikke praktiseres på en måte som griper inn i og stjeler tid fra lærernes pedagogiske arbeid. Fylkeskommunen vil ha et kontinuerlig arbeid på å identifisere nye tidstyver og krav som bidrar til å begrense lærernes tid og frihet til å utøve sin rolle som profesjonelle yrkesutøvere. * Faget prosjekt til fordypning må prioritertes videre. Faget er elevens møte med arbeidslivet. Tett oppfølging av elevene ute i praksis av lærer i samarbeid med bedriften/institusjonens instruktør gir resultater og bidrar til læreplass senere. Dette samarbeidet skaper bedrifter med et positivt forhold til skolen og med et ønske om å ta i mot praksiselever og lærlinger. * Entreprenørskap har ingen dokumentert læringseffekt. De midlene som er satt av spesifikt til dette formålet flyttes i stedet til å styrke opplæringen med økt lærertetthet, med særlig fokus på å unngå oppdeling av fellesfag i yrkesfagene, Kollektivtrafikk: * Anbudsutsettingen av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag har bidratt til å sette Fylkeskommunen i en utfordrende økonomisk situasjon, som kraftig begrenser

22 handlingsrommet. Det har også skapt et behov for å gjøre betydelige kutt sammen med takstøkninger i kollektivtrafikken. Det ligger en stor usikkerhet også i neste anbudsrunde, noe som i Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan med budsjett brukes som et argument for behovet for å bygge opp et sterkere disposisjonfond. Samtidig med anbudsutsettingen har det vært tatt mange positive grep i kollektivtrafikken, særlig i Trondheim som en del av Miljøpakken, med bedret rutetilbud, mer miljøvennlige busser, samt rimeligere kollektivtrafikk for de som bruker den daglig. Samtidig ser vi at de store feilene som nå er gjort ved anbudsutsettingen i distriktene, nettopp skyldes anbudsinstituttet. Oppsplittingen av skolekjøring og rutekjøring i ulike tilbud har gjort en helhetlig planlegging av kjøringen enda vanskeligere å gjennomføre, og skapt unødig tomkjøring i enda større grad enn i Trondheim. Samtidig gjør avtalene med selskapene umulig å reversere denne praksisen i avtaleperioden. Dersom man hadde drevet kollektivtraffikken i egenregi, hadde man derimot hurtig kunne reversere denne type åpenbart feilaktig ruteplanlegging, og feilene ville fått begrenset virkning. Ved å allerede nå forberede overtagelse av kollektivtrafikken i egenregi når anbudsperiodene utløper, vil STFK kunne skaffe tilveie nødvendig kompetanse, samt ha full kontroll over alle sider av tilbudet fra neste anbudsperiode av. Det vil muliggjøre en mer rasjonell kollektivtrafikk, og senke risikoen for betydelige utgiftsøkninger i framtiden. Dermed vil også det økonomiske handlingsrommet til Fylkeskommunen i årene som kommer, økes. Fylkesrådmannen bes derfor forberede en slik overtagelse. * Organiseringen av AtB som et eget selskap er en byråkratisk og kostnadsdrivende ordning. Fylkesrådmannen bes etablere kollektivtrafikken som en egen enhet under Fylkesrådmannen. Dette vil på sikt gi betydelige administrative besparelser i driften av AtB. Avslutning av anbudsutsettingen, vil også umiddelbart fjerne det administrative behovet for ytterligere arbeid og kompetanse på det området. Dette bør Fylkesrådmannen bruke for å bedre rutetilbudet, særlig i de delene av fylket som nå er utsatt for kutt. Samferdsel - vei * Det er i dag planlagt store utbygginger av europavei 6, både nord og sør for Trondheim, som medfører en betydelig kapasitetsøkning. Erfaringer viser oss at kapasitetsøkninger på vei med tilnærmet lovmessighet medfører økt trafikk. En slik utvikling vil dermed gå tvert imot vedtatte politiske målsettinger om reduserte klimagassutslipp. En framtidsrettet samferdselspolitikk må legge til rette for at både trafikkøkning, samt deler av trafikken som i dag skjer med privatbil, i framtida vil foregå med kollektive transportmidler. Særlig viktig, og særlig med tanke på godstransport, er en økt satsing på bane. Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil jobbe for å begrense utbyggingen av bilveier langs E6 til trafikksikkerhetstiltak som midtdelere og forbikjøringsfelt, noe som vil gi betydelige innsparinger. Investeringer bør heller settes inn mot bane, både gjennom etablering av dobbeltspor i aksen Stjørdal-Støren, samt tilrettelegging for høgfartsbane. Generelt vil Sør-Trøndelag gjennom veiutbygginger prioritere trafikksikkerhet og ikke kapasitetsøkning også på egne veier. Fylkesrådmannen bes derfor komme tilbake med en sak som beskriver a. i hvilken grad det nå er mulig å endre ulike planlagte større veisatsinger b. skissere hva man evt. kan spare på å redusere 4-feiltsveier til 2-felt med midteler og forbikjøringsfelt i disse c. skissere evt. ny bruk av disse midlene til trafikksikkerhets- og kollektivtiltak.

23 d. mulige sparte renteutgifter som kan kanaliseres inn i driftsbudsjettet, bør gå til å dempe kuttene i kollektivtrafikken. Miljø: * Vedtak i sak 85/14 Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet R, samt 86/14 Klima og energi Sør-Trøndelag: Forslag til Handlingsprogram , implementeres i strategiplan og budsjett. * Sør-Trøndelag skal arbeide for at det blir sett en stopp for alle resurser og alt arbeid med stasjonær energiproduksjon basert på bruk av gass. * I alle fylkeskommunale skriv skal en bruke begrepet fossil gass. Dette skal erstatte begrepet naturgass som gir inntrykk av at bruk av denne gassen ikke er til belastning av klima og global oppvarming. * Sør-Trøndelag skal arbeide for at det ikke blir gjort nye investeringer for utvinning av olje og gass til bruk som gir økt utslipp av klimagasser. Næringsutvikling og samfunnsmessig tilrettelegging. * Regjeringens politikk med kraftige nedskjæringer til både næringsutvikling i distriktene, til landbuk og på kulturfeltet, legger an til en kraftig reduksjon av de virkemidlene Sør- Trøndelag Fylkeskommune har til rådighet for å skape gode bo- og levekår over hele fylket. Dette gjør en enda tydeligere prioritering nædvendig. Folketallsutviklingen i deler av fylket er i tillegg bekymringsfull. Det ville være en fordel både for Trondheim og omegn og for resten av fylket om veksten i tiden som kommer i større grad kommer i de mindre tett befolkede delene av fylket. Både nordre del av Fosen og Fjellregionen viser en bekymringsfull utvikling, og fylkeskommunen bør jobbe fram en regionalpolitisk virkemiddelpakke som er spisset opp mot å snu denne utviklinga. * Ved framtidige tildelinger av oppdrettskonsesjoner må man ha fokus på en balansert utvikling i kysten, og prioritere de områdene av kystfylket som er utsatt for avfolking. Forslag nr. 11 Forslag fremmet av Torhild Aarbergsbotten (H) på vegne av FrP, V og H: Alternativ til pkt 2. i innstillingen: Fylkestinget vedtar budsjett 2015 på netto tjenestegruppe-nivå i flg. budsjettskjema 1 B, med følgende endringer: 1. HOVEDUTFORDRINGER. Fylkeskommunen sitt overordnede mål er å legge til rette for flere og tryggere arbeidsplasser, samt få flere til å bo og trives i Trøndelag. Gode og trygge veier, et godt kollektivtilbud og tilgang på kompetent arbeidskraft, er de tiltak som fylkestinget mener er viktige for å nå disse målsettinger. Derfor finner ikke Fylkestinget å kunne større fylkesrådmannens forslag til å redusere veivedlikeholdet med nærmere 50 millioner for å

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTINGET 26.02.2014

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTINGET 26.02.2014 Sist oppdatert: 26.02.2014 kl. 12:06 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTINGET 26.02.2014 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 11:30 onsdag 26.02.14 er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap

SAKSPROTOKOLL. Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap SAKSPROTOKOLL Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap Arkivsak-dok. 201705368 Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for infrastruktur 2015-2019 05.04.2017 16/17 2 Komite

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014.

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Forslag fra Ap til økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Pkt1: Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-17 med følgende endringer: (beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Sør-Trøndelag Fylkeskommune

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Sør-Trøndelag Fylkeskommune ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Vedtatt i kontrollutvalget sak 25/16, 14.04.2016 Innhold 1 Kontrollutvalgets mandat 1 2 Kontrollutvalgets sammensetting 2 3 Kontrollutvalgets

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 27.03.2014 kl. 12:00 14:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, møterom

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap Arkivsak-dok. 201705368-36 Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Komite for infrastruktur 2015-2019 05.04.2017 Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 2015-05.04.2017 2019 Komite

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012)

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) TRANSPORTPLAN SØR- TRØNDELAG 2014-2023 Utarbeides som regional plan etter plan- og bygningsloven PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 201413286 Saksbehandler Knut Aspås Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 2011-2015 17.10.2014 293/14 2 Fylkestinget

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2016

BUDSJETTFORSLAG 2016 BUDSJETTFORSLAG 2016 Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Budsjettforslaget fra Rogaland Fremskrittsparti bygger på tidligere års prioriteringer. Rådmannen sitt forslag

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon - 2009 Arkivsaksnr.: 08/39301 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011

Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011 Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011 Flere oppnevninger til andre styrer, råd og utvalg foretas i kommende fylkesting Innhold: Egne/interne organer s 1 Interkommunale

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 03.10.2013 kl. 11:00 15:05 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, møterom

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen Teknologidagene 5. 8. oktober 2009 Jan Erik Lindjord Dimensjoner i areal- og transportutviklingen Transportsystem Transportpolitikk

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 27.04.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 27.04.2016 Tid: 09:30 10:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP

BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP.1 Årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2011-2014 vedtas i samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2011 (1.

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Forslag til fremtidig strategi og organisering

Forslag til fremtidig strategi og organisering Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet Trondheimsregionen, 7. april 2017 Karin B. Bjørkhaug (KrF) Leder komite for infrastruktur Et tankekors fra distriktet! Distriktet er

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget MØTEPROTOKOLL Fylkesutvalget Dato: 07.05.2013 kl. 12:00-13:30 Sted: Fylkesutvalgssal Møteleder: Karianne O. Tung (A) Møtende medlemmer: Karianne O. Tung (A) Olav Huseby (A) Randi Reese (SV) Torhild Aarbergsbotten

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDENE

BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDENE Samferdselsdepartementet 2009 BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDENE Retningslinjer 1. BAKGRUNN Med bakgrunn i St.meld.nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 14.04.2016 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Ra Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 05.12.2013 kl. 11:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Møterom

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Nye støtteordninger på kulturfeltet

Nye støtteordninger på kulturfeltet Nye støtteordninger på kulturfeltet Roger Johansen fylkeskultursjef Politisk organisasjon Fylkestinget 37 valgte representanter Fylkesutvalget 9 representanter Komiteer etter valget i 2011: - Komité for

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.04.2015 kl. 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Guro Angell Gimse

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 18.05.2015 kl. 11:30 15:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Trondheim katedralskole

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Byutviklingskomiteen Innstillinger og innkomne forslag

Byutviklingskomiteen Innstillinger og innkomne forslag Byutviklingskomiteen 2.6.2016. Innstillinger og innkomne forslag Opprettet 2.6.2016 kl. 17.40 PS 37/16 Gåstrategi for Trondheim Forlag til innstilling: Bystyret vedtar forslag til gåstrategi for Trondheim.

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Saksframlegg Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar vedlagte Handlingsprogram for Framtidens byer 2008-2014.

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 11.04.2012 kl. 15:30 20:15 Møtested: Møtende medlemmer: Fylkeshuset, møterom Thulitt Siri Holm Lønseth (leder) Eivind Stende

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Tiltaksplan Hedmark Trafikk

Tiltaksplan Hedmark Trafikk Tiltaksplan 2014-2017 Hedmark Trafikk Bakgrunn Oppfølging av Regional samferdselsplan for Hedmark 2012 2021 (RSP), som ble vedtatt i Fylkestinget i juni 2012 (sak 40/12) 4-årige handlingsplaner underlagt

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

ÅM 03 Årsmelding og regnskap

ÅM 03 Årsmelding og regnskap ÅM 03 Årsmelding og regnskap 03.03 Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe for 2014 Gjelder som årsmelding fra fylkesutvalget, hovedutvalgene, administrasjonsutvalget

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 01.12.2015 Møtested: Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11 Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:15 Faste medlemmer som

Detaljer

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 - 1 - INNLEDNING Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer