Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling"

Transkript

1 Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling Bygdeforum Stongfjorden Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

2 Kva er det? Bygdeutvikling og næringsutvikling er for meg langt på veg likt, men likevel: Bygdeutvikling har ofte vore å setje i gang mobiliseringsprosessar (få med folk, løfte i lag) Bygdeutvikling har oftast eit breiare perspektiv dvs ikkje berre næring, men den totale samfunnsutviklinga (trivselstiltak, bulyst, kommunale tenester, kulturarrangement osv) Kommunal næringsutvikling er meir overordna planar, tilrettelegging av areal, finansieringsordningar, næringsbygg etc. Kommunen forheld seg til ein etablerar eller ei verksemd som vil utvikle seg. Reidar Almås: «bygdeutvikling er å modernisere bygdene», men har brukar 20 sider i boka si til å definere bygdeutvikling - Side 2 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

3 Luster kommune folketalsutvikling Side 3 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

4

5

6 Folketal i nabokommunane Folketalsutvikling i sognekommunane frå var slik: Sogndal % Lærdal Leikanger Luster ,4 Årdal Vik Høyanger Aurland Balestrand ,5 I perioden hadde Askvoll kommune folketalsnedgang på 12% og Luster kommune på 1%. - Side 6 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

7 Utfordringar i bygde- og næringsutviklinga Folketal - mange kommunar og mange grender med dramatisk folketalsnedgang (i Lierne feira dei nyårsbarnet 17. mai) samstundes vert bygdene meir internasjonale (og regionale) I perioden 2008 tom 2012 har Luster kommune hatt vekst i folketalet på 171 personar. Folketalsveksten desse åra kjem frå innvandring og mottak av flyktningar dvs 167 personar, positiv innanlandsk flytting på 3 og positiv fødselsbalanse på 1. I Askvoll var det i perioden 2008 tom 2012 nedgang i folketalet på 47, fødselsunderskot på 19, negativ innanlands flyttebalanse på 129, men positiv innvandring på 101. Det er pr dato omlag 330 utlendingar fast busette i Luster kommune. I 1970 var det 13 utlendingar busette i kommunen. Utanom dei fast busette er det fleire hundre frå andre land, som arbeider og bur i kommunen vår om sommaren (jordbruk og reiseliv). I ein av klassane ved Gaupne skule er det barn frå 6 ulike land bur det i Luster: 44 frå Litauen, 40 frå Polen, 30 frå Danmark, 29 frå Eritrea, Bosnia 19, Slovakia 19, Tyskland 17.. I Balestrand kommune er 1 av 6 innbyggjarar frå utlandet Vi Vert meir regionale. I 1980 var det 128 lustringar som arbeidde i Sogndal og 16 i Leikanger. I 2011 var det 488 lustringar som arbeidde i Sogndal og 144 i Leikanger. Folk reiser den andre vegen og: I 1980 var det 27 personar totalt som arbeidde i Luster og budde i andre kommunar. I 2011 var det over 150 som arbeidde i Luster, men som budde i Sogndal og Leikanger. - Side 7 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

8

9

10

11 Utfordringar Urbanisering frå utkant mot sentrum i Japan bur 95% i urbane område no - Noreg 75% av folkesetnaden bur i byar og tettstader i Avstand til kommunesenter/regionsenter og dårleg vegstandard gjev avstandsulemper til bygdene kommunesamanslåing, nye strukturar på vidg skule, nyorganisering av statlege etatar kan forsterke dette bilete Stadig fleire i jobbar med høgare utdanning - i 2030 vil over 40% av arbeidskrafta i N ha høgare utdanning Næringsstruktur (primær- og sekundær går ned) I 1969 var det 897 gardsbruk i drift i Luster i 2012 var det 236 6% av landbruksbefolkningen i N lever berre av landbruk, profesjonalisering/høgt investeringsnivå - Side 11 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

12 Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

13 Utfordringar cluster eller næringsklynge - ofte vanskeleg i ei bygd (ei bedrift) off. arbeidsplassar i bygdene under press (ofte kompetanse arbeidsplassar) Internasjonal interesse for jord «landgrab», høgare prisar på landbruksvarer Engelske landdistrikt er etterspurde som buområde, forstader i USA (sikkerheitsindustrien veks raskt i USA) Vekst er sjølvforsterkande stagnasjon er sjølvforsterkande -deltidsbuarane viktige (hytte og sommarfolket) men dei er ikkje viktige for å oppretthalde skule og barnehage (men butikken) -det meste av flytting i N skjer i gruppa år - Side 13 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

14 Framtida Frå næringsutvikling til samfunnsutvikling stram arbeidsmarknad. Å få seg arbeid har vore lett dei fleste plassar dei siste åra. Høgkonjunkturar har til vaneleg ikkje vore det beste for norske distrikt. Lokale arbeidsplassar regionale arbeidsplassar glokale (WWW) stedlig utviklingskultur folk snakkar saman kommunen snakkar med bygdene (kamp om kommunale tenester t.d skule) dei bygdene som vert oppfatta som attraktive vert vinnarar spisse bodskapet til potensielle tilflyttarar fritid er skitid Vanskeleg å gå frå mobilisering og ynskje om til å etablere ei verksemd Arbeid «medstrøms» - vere med der det alt er positiv rørsle Menneska viktigare enn «ideane» Somme får til alt alle stader, somme får ikkje til noko nokon plass Ting tek tid (men på sikt er vi alle døde) - Side 14 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

15

16

17 Næringsarbeidet i Luster kommune Finansiering, lån og tilskot Fagleg hjelp, døropnar til Innovasjon Norge, Fylkeskommunen, Fylkesmannen (BU) og andre Samtalepart med både nyetablerarar og etablerte verksemder Samarbeide med andre lokale utviklingsaktørar (bank, energiverk, o.a) gjere kvarande gode. Verdien av lokal bank- viktig. Areal bygg Breiband Kompetanseheving (etableraropplæring) Samhandling med nabokommunane næringsnettverk Sogn, Tiltaksforum Bygdeutvikling, mobiliseringsarbeid 17

18 Lån og tilskot Tilskot til bedriftsutvikling; oppstartkostnader, marknadsføring, opplæring, produktutvikling Lån til fysiske investeringar (25%), pantelån f.t. 4% rente Næringsutvalet = formannskapet avgjer saker opp til tilskot og lån; større saker til kommunestyret Landbruksnæringa har mange særskilde støtteordningar; ma rentefrie lån til driftsbygningar, tilskot til bærplanting, kjøp av mjølkekvotar, utbygging av vatningsanlegg, tilskot til ungdom (under 34 år) som tek over gardsbruk Dei fleste sakene i næringsutvalet er finansieringssaker i høve næringsfondet. Pr er det utlånt 60,5 mill. kr til næringslivet frå dette fondet (pr var det 57,6 mill kr). Næringsfondet hadde i 2012 ikkje tap på utlån. I 2012 var renteinntektene på lån til næringslivet frå fondet på vel 1,4 mill.kr. Næringslivet betalte inn vel 6,6 mill kr i avdrag på lån til fondet. Det vart utbetalt 9,5 mill kr i nye lån frå næringsfondet til næringslivet i Side 18 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

Sentrale utviklingstrekk i Luster kommune. Næringsarbeidet i Luster kommune 1.11.2011

Sentrale utviklingstrekk i Luster kommune. Næringsarbeidet i Luster kommune 1.11.2011 Sentrale utviklingstrekk i Luster kommune Næringsarbeidet i Luster kommune 1.11.2011 Luster kommune -folketalsutvikling 01.01.70 5126 01.01.90 5172 01.01.08 4870 01.01.11 5023 I 2010 er det 184 personar

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Sykkylven kommune Tekniske tenester

Sykkylven kommune Tekniske tenester Sykkylven kommune Tekniske tenester Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde fi 012 3/1-(3 5/2.( ese/zy Dykkar dato: Dykkar ref.: Vår dato: 14.05.2009 Saksbeh.: Henrik Schmidt Vår ref.: 2009/669-4157/2009

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilde vedlegg: H 22/04 Bevilgninger til samiske formål

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer