SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-doknr: 11/258-3 Utbygging Tanem oppvekstsenter Rådmannens innstilling 1 Utbygging av Tanem oppvekstsenter legges ut på anbud i tråd med rådmannens vurdering og innstilling, og innenfor rammen av vedtatt budsjett for tiltaket a) Tilbygg undervisningsdel med garderober, toalettanlegg og grupperom, samt utvidelse av sokkeletasje for tekniske installasjoner (645 m2 BTA) b) Ombygging av eksisterende SFO-base (85m2 BTA) c) Påbygging lærerarbeidsplasser/møterom (61 m2 BTA) 2 Arkitektene VIS A-VIS engasjeres til å bistå Klæbu kommune med: a Utarbeiding av søknad om rammetillatelse b Utarbeiding av tegninger og beskrivelser for totalentreprise c Evaluering og innstilling på valg av totalentrepenør 3 Utvidelse av gymsal avventes, og tas med i de forestående utredningene knyttet til flere hallflater/bygging av ny idrettshall SAKSUTREDNING Vedlegg Prosjektskisser (1 5) Enkel beskrivelse av skisseprosjekt for utvidelse av Tanem skole i Klæbu kommune Tanem skole honorar ARK Saksopplysninger Kommunestyret har vedtatt utvidelse av Tanem oppvekstsenter med gjennomføring i 2012 Utbyggingskostnadene er budsjettert til 20 mill kroner Utbyggingen finansieres ved bruk av regjeringens ordning med rentefrie lån til skoleformål Det er avsatt 1,5 mill kroner i 2011 til prosjektering av skole Dette gjelder både ny barneskole og utvidelse av Tanem oppvekstsenter Kommunestyrets vedtak om bevilgninger til forprosjekt og byggeprosjekt gir grunnlag for at igangsetting av forprosjektering og byggeprosjekt kan iverksettes Jfrøkonomireglement pkt 83 om forhold til kommunens plansystem Bevilgning til forprosjekt skal være inntatt i årsbudsjett før planlegging igangsettes Rådmannen oppnevnte en plankomite til å forprosjektere tiltaket og utarbeide et anbudsgrunnlag Medlemmene i komiteen er:

2 Enhetsleder Svein Rodø Enhetsleder Anne Furseth Representant for de ansatte Anita Hovde Nilsen Kirsti Tømmervold (politisk valgt) Johan Ludvik Borgen representant for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunalsjef Ole Folland (leder) I tillegg er det en referansegruppe sammensatt av personer blant skolens ansatte, tillitsvalgte, verneombud og elever/foresatte Gruppen ledes av enhetsleder Anne Furseth Mandat til plankomiteen - utarbeide forslag til utbygging av skole innenfor gitt økonomiske ramme - se på mulighetene for at utbygging også inkluderer en økning av antall barn i barnehagen - ivareta allerede påkomne investeringsbehov - orientere formannskapet som planutvalg jevnlig om framdriften i prosjektet Det har vært avholdt 5 møter i plankomiteen og et antall møter i hele referansegruppa eller deler av denne, avhengig av hva som skal tas opp I tillegg er det avholdt et fellesmøte hvor medlemmer i begge gruppene hadde anledning til å være til stede Formannskapet har fått seg forelagt saken i 3 møter , og I møte den orienterte rådmannen formannskapet ut fra en foreløpig skisse Plankomiteens arbeid kan deles inn i 4 faser: 1 Behovsvurdering 2 Innhenting av arkitektbistand 3 Utarbeiding av prosjektskisser i samarbeid med arkitekt 4 Videre arbeid fra skisseprosjekt til anbudsutsendelse og påfølgende evaluering Behovsvurdering Etter en gjennomgang i referansegruppa og påfølgende diskusjon i plankomiteen, skisseres fire hovedområder: 1 Tilbygg av fire nye klasserom med tilstøtende grupperom og garderober 2 Utvidelse av gymsal 3 Utvidelse av arbeids-/møterom for personalet 4 Utvidelse/ombygging av SFO I tillegg berøres flytting av ballbinge, nytt utløp bekk og parkeringsmuligheter Ellers legges det føringer på at skolens rom og utforming må være tilrettelagt for nye arbeidsformer og metoder som tilfredsstiller utforminger i forhold til kunnskapsløftets krav Samtidig må bygget være utformet slik at den kan ivareta godt innarbeidede og gode arbeidsmåter Klasserom/areal må ha fleksible løsninger I dette ligger muligheter for å kunne lukke/åpne mellom rom, glass i dører/vegger med muligheter for innsyn, grupperom for enkeltelever/grupper og rom for samlinger på flere trinn/klasser Det må tas høyde for universell utforming I tillegg må personalrom og kontorer være samlet, ikke fordelt på flere bygg

3 Innhenting av arkitektbistand Med utgangspunkt i utbyggings- og ombyggingsbehovene bisto Faveo prosjektledelse AS Klæbu kommune i anbudsrunden knyttet til arkitektfaglig bistand Ved fristens utløp hadde det meldt seg en anbyder - Arkitektene VIS A VIS Dette firmaet fikk oppdraget I første omgang med å utarbeide et skisseprosjekt som framlegges formannskapet til godkjenning Utarbeidelse av skisseprosjektet Arkitektene VIS A VIS har i nært samarbeid med plankomiteen og referansegruppa arbeidet for å finne gode løsninger på de utbyggingsbehov som tidligere er skissert I møte mellom VIS A-VIS og Klæbu kommune den 29 august 2011 konkluderes med at skisseprosjektet avsluttes og legges fram for plankomiteen den 30 august for endelig gjennomgang I vedlagt beskrivelsen av skisseprosjektet fra arkitektene VIS A VIS oppsummeres: 1 Tilbygg undervisningsdel med garderober, toalettanlegg og grupperom, samt utvidelse av sokkeletasje 645 m2 BTA 2 Ombygging av eksisterende SFO base 85 m2 BTA 3 Påbygg antall lærerarbeidsplasser 61 m2 BTA 4 Eventuell utvidelse av gymsal med tilbehørene garderobe- og dusjanlegg 320 m2 BTA Det er også vist til at arkitektonisk bygger det visuelle uttrykket videre på den eksisterende bygningsmasses form og dimensjoner, der nye takflater blir en forlengelse av de gamle Og dagens bruk av materialer, farger og vindusbånd i fasadene videreføres på et overordnet nivå En spesiell utfordring i perioden med skisseprosjektet har vært utbyggingen av gymsalen Dette av tre grunner: totalkostnadene vil overstige den økonomiske ramme som er stilt til disposisjon liten økning av gulvarealet i forhold til kostnadene den estetiske utformingen av bygget blir negativt endret I arkitektens beskrivelse står: Når det gjelder utvidelse av gymsalen er dette mer komplisert og medfører store inngrep i eksisterende takkonstruksjoner og hovedbæresystemet Det samme gjelder utvidelse av tilhørende gymgarderober og dusjanlegg Det anbefales at utvidelse av gymsal avventes med tanke på eventuelle alternative løsninger I skriv fra referansegruppa om konsekvensene av ikke å gjennomføre en utvidelse av gymsalen, nevnes at klasser som teller mer enn 24 elever må deles for å kunne gjennomføre undervisningen i gym-faget Dette fører til ekstra timebruk Dessuten påpekes det at ulike typer arrangement må deles opp både av plassmangel og brannforskriftsmessige grunner Videre arbeid fra skisseprosjekt til anbudsutsendelse og påfølgende evaluering Plankomiteen er oppnevnt til å forprosjektere tiltaket og utarbeide et anbudsgrunnlag (jfr Fms 6/11 den )

4 I møte mellom arkitektene VIS- A VIS og Klæbu kommune den 29 august hvor framdrift fra skisseprosjekt til anbudsutsendelse var tema, og hvor tilbud om behov for bistand ble diskutert, kom arkitektene Vis A Vis med tilbud om følgende ytelser: Utarbeiding av søknad om rammetillatelse Utarbeiding av tegninger og beskrivelse for totalentreprise Evaluering og innstilling på valg av totalentrepenør Øvrige rådgivningstjeneste innenfor brann, ventilasjon elektrisitet med mer, bestilles på timebasis og i nødvendig omfang Til orientering kan nevnes at partene har en felles forståelse av at dette er et høyst ordinært utbyggingsprosjekt er innenfor kategorien greit og høyst ordinært utbyggingsprosjekt Vurdering Sett i forhold til plankomiteens mandat konkluderte plankomiteen tidlig med at en utbygging som medførte økte barnehageplasser, ville omfatte en for stor del av tildelt økonomisk ramme og også bli for snevert med tanke på det store behovet for nye barnehageplasser i Tanemsområdet Komiteen er tydelig på at det må jobbes for å bygge en ny barnehage i området Plankomiteen konkluderer med at det vedlagte opplegget for tilbygget til undervisningsdel, ombygging av SFO og påbygget nordøst for å øke antall lærarbeidsplasser/møterom gjennomføres Utvidelse og ombygging av gymsal avventes, og ses i sammenheng med den eller de utredninger som skal iverksettes i forbindelse med behovet for flere hallflater/hallutbygging i kommunen Det prosjektet som plankomiteen legger fram er vurdert til å være innenfor vedtatte prosjektramme Det tas forbehold om at kostnadene ved flytting av ballbinge og omlegging av bekk er innenfor prosjektets kostnadsramme Ut fra den kjennskap arkitekten allerede har til prosjektet ser rådmannen det som gunstig, effektiviserende og økonomisk besparende at VIS A VIS engasjeres videre i arbeidet med å legge fram et anbudsgrunnlag og å evaluere innstilling på valg av totalentrepenør Plankomiteen og referansegruppa vil følge prosjektet til anbudsdokumentene er ferdige I møte med arkitektfirmaet kom vi fram til at en framdriftsplan vil kunne bli slik: Arbeid med anbudsgrunnlaget til første del av oktober 2011 Utbyggingen legges ut på anbud i midten av oktober 2011 Frist for innsendelse av anbud i slutten av november 2011 Politisk behandling i desember 2011 Byggestart om praktisk mulig i januar/februar 2012 Økonomiske og administrative konsekvenser

5 Som tidligere nevnt, er det satt av 1,5 mill kroner til prosjektering av skole Dette gjelder både ny skole og utbygging av Tanem oppvekstsenter Skisseprosjektet tilknyttet Tanem oppvekstsenter har kostet kroner eks moms Tilbudet VIS A VIS har oversendt når det gjelder videre arbeid fra skisseprosjektet til vurdering av totalantrepenør, er på kroner eks moms I tillegg kommer kjøp av rådgivingstjenester på timebasis Selve byggekostnadene er så langt stipulert til å være innenfor vedtatte budsjett på 20 mill kroner De interne økonomiske og administrative konsekvenser i perioden fram til anbudsutleggelse vil ha betydning når det gjelder å legge til rette for og planlegge endret trase for bekk, flytting av ballbinge og fra Klæbu kommunes side også bistå arkitekter og rådgivere i bygningstekniske spørsmål I neste fase når totalentrepenør er valgt og byggeperioden starter, vil kommunen måtte ta stilling til valg av byggherrerepresentant og innretningen på hvordan prosjektet skal følges opp fra kommunens side

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer