Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler"

Transkript

1 Årsplan August august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf:

2 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på Nørve barnehage. Årets årsplan er litt mer utfyllende enn den forrige, og for dere som vil ha enda mer informasjon oppfordrer vi dere til å se på hjemmesiden vår. Planen er delt i i 6 deler: Del 1: Lover og verdigrunnlag Del 2: Omsorg, oppdragelse, lek og læring (med utfyllende info om vårt motto) Del 3: Barnehagens faglige innhold (med hovedvekt på 2 fagområder) Del 4: Vurdering Del 5: Barns rett til medvirkning Del 6: Faktaopplysninger Vi håper at dere ved å lese planen får et innblikk i hvordan vi jobber her på Nørve barnehage. For oss er omsorgen og den gode barndommen det essensielle i vårt innhold. Vi håper vi klarer å vise dere at vi syns den uformelle læringen og omsorgen for barna er minst like viktig som den formelle læringen. Vi jobber også bevisst og målrettet med voksenrollen og hvordan vi er forbilder og rollemodeller for barna både ved ord og handling. Her på Nørve barnehage skal det være godt å være for både store og små. Vi håper dere ved å lese dette forstår at barnehage er mer enn oppbevaring av barna deres, her skal det være kvalitet både på omsorgen og læringen vi tilbyr! I år jobber vi ekstra med 2 fagområder: - språk, tekst og kommunikasjon - antall, rom og form Så disse fagområdene kommer til å prege hverdagene våre i året som kommer. Årsplanen er også et viktig hjelpemiddel for dere ved at der er mye viktig informasjon, f eks ferieavvikling, planleggingsdager med mer. Vi håper alle tar seg tid til å lese planen vår, og slik følge med på hva barna styrer med her i barnehagen. Interesserte foreldre skaper motiverte barn og dette gir igjen grunnlag for læring! Så følg med på hva vi driver med og spør oss gjerne om mer informasjon! Med vennlig hilsen alle oss på Nørve barnehage 2

3 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. (Barnehageloven 1 Formål) 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 10) 1.3 Kommuneplanen Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s. 36) 1.4 Nørve barnehage sitt verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn Vårt grunnlag i barnehagen bygger på et helhetssyn på barns utvikling og læring. Vi legger derfor vekt på trygghet, gjensidig respekt, likeverd og et inkluderende miljø med glede og humor. Vi ønsker også at omsorg og læring skal gå hånd i hånd i hverdagen! 3

4 2. Omsorg, oppdragelse, lek og læring 2.1 Barnehageloven om omsorg, oppdragelse, lek og læring Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Omsorg og læring, ja takk begge deler! Vår tanke her på Nørve er at for å lære og å være mottakelig for kunnskap, må visse behov være dekket. Derfor må omsorgen ligge i bunn av alt vi gjør og sier, slik at barna kan tilegne seg kunnskapen de trenger på livets vei. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorgen skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltid og påkledning. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barnas utvikling og læring. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Det å gi omsorg handler om å se å høre barna, og passe på at deres behov er dekket og at de trives og har det bra her sammen med oss. Vi ønsker også å se og utvikle enkeltindividet, så vi skal ha nok tid til å se alle barna! I barnehagen skjer det læring hele tiden. Men det er viktig å tenke på at ikke all læring er god læring, så vi er ansvarlig for kvaliteten på det barna lærer. Barn og voksne lærer lettere ved å gjøre ting i praksis, så førstehånds erfaringer er viktig om læring skal skje. Jo yngre barna er, jo viktige er dette. For å forenkle litt kan vi dele læring i to hovedgrupper, formell og uformell læring. Formell læring brukes om man vil lære barna noe spesielt. Aktiviteten er planlagt på forhånd, og ledes vanligvis av voksne. Uformell læring er den som skjer i her-og-nå-situasjonene. Dette er læring som skjer i lek og annet samspill med andre barn og/eller voksne, og det er ikke planlagt. Uformell læring er den viktigste læringen for barn i barnehagen, og derfor vil den uformelle og spontane læringen prege vår pedagogiske virksomhet. Eksempler på hva som læres gjennom uformell læring er lek-kompetanse, kommunikasjonsevner, gode samværformer, empati, normer og regler med mer. På hjemmesiden vår kan de som ønsker lese mer om hva vi mener om dette! 4

5 Voksenrollen På Nørve jobber vi regelmessig og bevisst med voksenrollen. I fjor startet vi arbeidet med å jobbe med verdiene våre, og gikk gjennom hver og en på personalmøter. De verdiene vi jobber etter i Ålesund kommune er respekt, redelighet, initiativ og humor og arbeidsglede. Vi jobber også med å øke kompetansen vår. I år er det mattematikk som er hovedsatsingen vår, samt å fortsette med språk og konfliktløsning. Dette arbeidet jobber vi med på planleggingsdager, kurs og personalmøter. Lek Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. Barna lærer mye i leken, de lærer å samhandle med andre, knytte vennskap, løse konflikter etc. De utvikler også språket sitt både verbalt og nonverbalt. Ved å late som, går barna inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. I leken overfører også barna barnekulturelle tradisjoner fra de eldste til de yngre. Det er viktig med voksne som ser viktigheten av lek og gir tid og rom for leken både inne og ute. Vi jobber med å inspirere barna til lek ved å bruke fantasi, kreativitet og nysgjerrighet gjennom ulike aktiviteter i barnehagen. På den måten får de felles opplevelser og danner seg nye erfaringer. Barn lærer gjennom alt de opplever, de undrer seg mye og stiller spørsmål som kan gi ny lærdom. 5

6 3. Innhold 3.1 Barnehageloven om innhold i barnehagen Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 3.2 Nørve barnehage sitt innhold i år Fagområdene fra rammeplanen: - Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Vi er forpliktet til å jobbe med disse syv fagområdene, og i løpet av året er vi innom alle disse. Vi kommer til å legge hovedvekt på 2 områder dette barnehageåret. Antall, rom og form Matematikk omgir oss og angår oss hele livet. Det nyfødte barnet som bruker formgjenkjenning for å skille ansiktet til mor fra ukjente, toåringen som utforsker volum og form ved hjelp av sand og vann i sandkassen, fireåringen som trenger telling i spillet, seksåringen som diskuterer om tusen er mer enn en million, åtteåringen som lager mønsterborder på påskeegget, tolvåringen som regner ut hvilke mobilabonnement som lønner seg og den voksne som leser grafer og tall i media er bare glimt av matematiske utfordringer vi møter. (Temahefte om antall, form og rom) For barna i barnehagen er matematikk en naturlig og nødvendig del av deres lek og hverdag. De teller og måler, og leker og spiller rollespill. Dette året skal vi lete etter mattematikken i alle situasjoner og på alle steder. Slik håper vi å bedre kunne forstå og støtte barna i deres matematiske utvikling. Vi skal også legge til rette for lek og aktiviteter som er stimulerende og spennende, slik at læringen er lystbetont! 6

7 Kommunikasjon, språk og tekst En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps og utdanningssamfunn. Språkutviklingen er både skiftlig og muntlig vi snakker og vi lytter, vi leser og vi skriver. Den grunnleggende utviklingen skjer i barnehagealder. (Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen) På Nørve barnehage kommer vi til å bruke mange aktiviteter som er positivt språkstimulerende; rim og regler, sang og musikk, bruk av bøker, historiefortelling, gjenfortelling, den gode samtale, lek og utforsking av skriftspråket. Alt dette vil vi gjøre både inne og ute i barnehagen og når vi er på tur. Snakkepakken Vi bruker også et opplegg som heter snakkepakken som gir språkstimulering/trening for barn i alle aldere. Dette brukes som et redskap for å forebygge og avdekke fremtidige språkvansker. Opplegget er oppdelt i syv områder som er nærværende i små barns hverdag, områdene omfatter temaene mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Tegn til tale Alle barn har rett på å få tilgang på et språk, et språk det kan bruke i samspill med andre og i forhold til sin egen tankeverden. Tegn til tale er ikke ment som en erstatning for det talte språk, men som en forsterkning eller støtte til talen. Så vi setter tegn til det/de vesentlige ord samtidig som vi snakker. Det er til særlig nytte for barn med språkvansker eller forsinket språkutvikling, men alle barn har utbytte av dette. Alle foreldrene får med et ark hjem slik de ser hvilke tegn vi jobber med. Vi oppfordrer gjerne dere der hjemme til å spørre barna litt om tegnene og se hva de kan, repetisjon skaper læring. Tras Tras betyr Tidlig Registrering Av Språkutvikling, og er et verktøy for oss personalet til å observere ulike deler av barnets språk, og dermed oppfatte og barnet har en språkvanske som vi bør følge opp. Tras brukes i samråd med foreldrene på de barna vi er usikre på om har en forsinket språkutvikling. 7

8 Hvordan jobber vi med tema, opplegg, turer? På Nørve barnehage har vi delt avdelingene inn etter alder, og vi jobber for det meste i aldersdelte grupper. Vi har egne grupper for 1, 2, 3, 4 og 5-åringene våre, slik at de har tema og turer sammen med de som er jevnaldrende. I år kommer vi til å jobbe med språk og mattematikk på gruppene til alle. 1, 2 og 3-åringene kommer til å ta utgangspunkt i årstidene i arbeidet sitt. De kommer til å finne seg et sted ute i skogen og følge med på endringene som skjer i naturen. 4 årsklubben vil få møte mye spennende litteratur og sjangrer det kommende barnehageåret. Eventyr, dikt, rim og regler er bare noe av det vi vil presentere for barna og arbeide med på ulike måter. 5-årsklubben For de barna som går siste året i barnehagen har vi en 5-årsklubb. 5-årsklubben har 2 turdager i uken. Vi ønsker fokus på friluftsliv og glede ved å være ute i all slags vær. Den ene turdagen skal de også lage mat når de er på tur. Vi har også 5-årsklubb en dag i uken i barnehagen. I året som kommer skal de blant annet lære om trafikksikkerhet. Vi prøver å ha et opplegg som er lærerikt og spennende, samtidig som det kan forberede dem litt på det som venter når de begynner på skolen. Vi jobber aktivt med å klippe, telle, lime, gjenkjenning av eget navn, begrepslæring, sortering, logikk, spill osv, slik at overgangen til skole skal bli lettest mulig for barna. 3.3 Dokumentasjon Vi synliggjør det pedagogiske arbeidet gjennom ulike former for dokumentasjon som gir foreldre innblikk i og kunnskap om barnehagen sin virksomhet, og barnas opplevelser. Vi dokumenterer i form av bilder fra turer, aktiviteter og hverdagssituasjoner. Barna har sin egen perm som følger dem gjennom hele barnehagetiden der vi setter inn bilder og ting som barna lager. Permene står tilgjengelig for både foreldre og barn på våre fellesområder. Vi oppsummerer også litt det vi har gjort i måneden som gikk på månedsplanen. 3.4 Tradisjoner 8

9 Gjennom året kommer vi til å ha: Bursdagsfeiring Luciafeiring 13. desember Nissefest 17. desember Karneval 18. februar Skidag (værforbehold) Påskelunsj 15. april Prøve 17.mai blir mandag 16. mai Fotballdag på Nørvebana Sommerfest i samråd med foreldrerepresentanter Bursdagsfeiring: Vi feirer bursdagen til barna i barnehagen, og alle barna får egen bursdagskrone. Vi henger også ut flagg og henger opp bilde på døren slik at alle vet hvem som har bursdag. Ellers synger vi sanger, leser eventyr og mye annet moro. På Mauren (småbarnsavdelingen) lager vi noe å spise som bursdagsbarnet liker, det kan være grove vafler, smoothie, fylte horn med mer. Det er et ønske fra foreldrene om at vi ikke har kake/is på barnas bursdag, men heller lager noe som er litt sunnere. På Humla og Marihøna har foreldrene med seg en ispinne til barna på sin avdeling. 4. Vurdering Barnegruppens og personalets trivsel og utvikling skal vurderes og observeres fortløpende. Vi vurderer det daglige samspillet i barnehagen gjennom refleksjon og evaluering. Vi prøver å ha et reflektert forhold til hvordan barna og personalet har det, hva som fungerer og hva som kan forbedres. Avdelingsmøter og ped ledermøter blir holdt ukentlig, og vi har personalmøter ca hver sjette uke. Vi har også minst en gang i året en brukerundersøkelse til foreldrene, samt en kartlegging av personalets trivsel og tilfredshet med arbeidet. Vi har også ute en kartlegging blant personalet 2 ganger per år der vi ser om vi er i rute og jobber slik vi skal med tema, opplegg, fagområdne våre etc. 5. Barns rett til medvirkning 9

10 Barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) I rammeplanen står det skrevet om barns medbestemmelse: Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Vi ønsker at barna skal bli hørt, og at vi kan ha mulighet til spontanitet på barnehagen. Vi ønsker å ta barns interesser på alvor. Vi vil at barna skal få være med å bestemme de små hverdagslige ting som f. eks. å være med å diskutere hvor mye klær de skal ha på, hva vi skal lage til mat, hvor de kan gå på tur og hva de har lyst til å leke med. Og jo eldre de blir, jo mer medvirkning mener vi barna skal ha på sin egen hverdag. Med det mener vi at de kan delta i planlegging og evaluering av tema, turer, arrangement etc. 6. Faktaopplysninger 10

11 6.1 Plan for overgang barnehage skole: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barnas overgang fra barnehage til skole. De syv fagområdene som blir fokusert på i Rammeplanen er en del av de samme områdene som barna senere møter igjen i skolen. Barnehagen har et eget pedagogisk opplegg for overgangen barnehage / skole for 5-åringene. Alle foreldre inviteres til foreldremøte høsten siste året i barnehagen. Der får de presentert prosedyre for overgang barnehage skole, bli orientert om barnehagens pedagogiske opplegg og får diskutere sin egen rolle og medvirkning i overgangen. 6.2 Samarbeidspartnere og foreldremedvirkning: Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner. Det er de som vet best om sitt barn og deres behov. Derfor legger vi vekt på å skape et så godt og tett samarbeid som mulig mellom barnehagen og hjemmet. Dette gjøres blant annet gjennom kontakten i hente-bringe situasjoner, på foreldresamtaler og foreldremøter. På foreldresamtalene er det enkeltbarnet som er i fokus, mens på foreldremøte er alle foreldrene til stede, og det blir snakket mer generelt. Vi sender også ut årsplan, månedsplan og andre informasjonsskriv. Vi har også et samarbeidsutvalg som består av to representanter valgt av foreldrene, og to representanter valgt blant personalet og styrer som er eiers representant. Foreldrerådet er et organ der alle foreldrene til barna er representert. Øvrige samarbeidspartnere er : PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) Barnevernstjenesten Helsestasjon. 6.3 Praktiske opplysninger Levering og henting Foreldrene skal alltid ta kontakt med personalet på sin base når barnet kommer om morgenen, og når det hentes på ettermiddag. Dersom barnet kommer senere enn kl 09.30, vil vi ha beskjed på grunn av tur eller andre opplegg. Vi vil også ha beskjed om barnet har fri, eller er syk. Vi ber om dere ringer til barnehagen for å informere om dette, ikke via mail/sms. Måltider Vi har tre måltider for dag, frokost, lunsj og et fruktmåltid på ettermiddag. Barnet skal ha med egen matboks mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag og fredag serverer vi frokost og lunch. Torsdagene har vi smørelunch hvor barna får lære å smøre maten sin selv. De aller yngste barna får velge (peke på) hvilke pålegg de vil ha, så smører vi maten. Fredagene har vi varm mat til lunchen. Vi kjøper også frukt til barna på barnehagen, så dette trenger dere ikke ta med. Ferieavvikling for barna Alle barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (fra 1. aug 2010 til 1 aug 2011). Alle barna har et eget ark med feriekontrakter, der dere foreldre må fylle ut feriedager i forkant av 11

12 ferien. Sommerferien må varsles før 1. mai. Barna må ha minimum 3 uker sammenhengende ferie. Barnehagen holder mest trolig stengt i uke 28 og 29 sommerferien Nærmere informasjon om dette kommer senere. Planleggingsdager: På planleggingsdagene planlegger og evaluerer vi vår virksomhet. Personalet jobber bevisst og målrettet for å utvikle oss og bli bedre på det vi gjør. Den siste tiden har vi jobbet blant annet med å forbedre oss innen dokumentasjon, fagområdene vi jobber ekstra med, samt med miljø og holdningsarbeid blant personalet. Barnehagen skal ha 5 planleggingsdager per barnehageår. De er satt til følgende datoer; 27. august 2010 (planlegging av året) 8. oktober 2010 (språkkurs for hele personalet) 29. oktober 2010 (personalet på ekskursjon til Trondheim) 3. januar 2011 (evaluering av halvåret, planlegging av neste) 3. juni 2011 (evaluering av året, planlegging av neste år) Vi holder åpent i julen og påsken, siste onsdag før påske stenger barnehagen kl 12. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Barn og sykdom: Hvis barna er syke, må de holdes hjemme. Dersom barna blir syke når de er i barnehagen kontakter vi foreldrene, derfor er det viktig at foreldrene er tilgjengelig på telefon. Litt generelt: Det anbefales at barna må ha et feberfritt døgn før de kommer i barnehagen. Barn med oppkast og diare må holder hjemme minst 24 timer etter siste utbrudd, i epidemitider må barna holdes hjemme i 48 timer. Barna må også være friske nok til å være ute hvis de kommer i barnehagen. 6.4 Barnegrupper og personalet: Nørve barnehage har i år 53 barn totalt som er fordelt på 3 baser. 12

13 Virksomhetsleder: Grethe-Sofie Furmyr Elin Ostnes 80 % stilling 20 % stilling Elin Ostnes Kristin Tennøy Inger K. Thon Janne Lise Gjerdsbakk Beate Brand Hansen Andrea Bradley 80 % stilling 20 % stilling Elisabeth Svensli Cecilie Sæther Røbekk 100 % stilling Johanne Eidseth Merete Torvik Hege Kristin Kvamme Jeanette Skarmyr Tove Nygård Kristin Tennøy Nina L. Larsen 100 % stilling 100 % stilling 50% stilling 50% stilling Mauren: 14 barn i alderen 0-2 år. Pedagogisk leder : Barnepleier: Fagarbeider: Fagarbeider: Assistent: Assistent: Marihøna: 25 barn i alderen 4-6 år. Pedagogisk leder: Pedagogisk leder: (i vikariat for Bente Kristin Hjelseth) Assistent: Fagarbeider: Humla: 14 barn i alderen 2-3 år. Pedagogisk leder: Assistent: Assistent: Barnepleier: Assistent: Vi ønsker et nært samarbeid med hjemmet, så ta kontakt dersom det er noe. Vi kan nåes på tlf: Styrer: Mauren: Marihøna: Humla:

14 14

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer