Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler"

Transkript

1 Årsplan August august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf:

2 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på Nørve barnehage. Årets årsplan er litt mer utfyllende enn den forrige, og for dere som vil ha enda mer informasjon oppfordrer vi dere til å se på hjemmesiden vår. Planen er delt i i 6 deler: Del 1: Lover og verdigrunnlag Del 2: Omsorg, oppdragelse, lek og læring (med utfyllende info om vårt motto) Del 3: Barnehagens faglige innhold (med hovedvekt på 2 fagområder) Del 4: Vurdering Del 5: Barns rett til medvirkning Del 6: Faktaopplysninger Vi håper at dere ved å lese planen får et innblikk i hvordan vi jobber her på Nørve barnehage. For oss er omsorgen og den gode barndommen det essensielle i vårt innhold. Vi håper vi klarer å vise dere at vi syns den uformelle læringen og omsorgen for barna er minst like viktig som den formelle læringen. Vi jobber også bevisst og målrettet med voksenrollen og hvordan vi er forbilder og rollemodeller for barna både ved ord og handling. Her på Nørve barnehage skal det være godt å være for både store og små. Vi håper dere ved å lese dette forstår at barnehage er mer enn oppbevaring av barna deres, her skal det være kvalitet både på omsorgen og læringen vi tilbyr! I år jobber vi ekstra med 2 fagområder: - språk, tekst og kommunikasjon - antall, rom og form Så disse fagområdene kommer til å prege hverdagene våre i året som kommer. Årsplanen er også et viktig hjelpemiddel for dere ved at der er mye viktig informasjon, f eks ferieavvikling, planleggingsdager med mer. Vi håper alle tar seg tid til å lese planen vår, og slik følge med på hva barna styrer med her i barnehagen. Interesserte foreldre skaper motiverte barn og dette gir igjen grunnlag for læring! Så følg med på hva vi driver med og spør oss gjerne om mer informasjon! Med vennlig hilsen alle oss på Nørve barnehage 2

3 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. (Barnehageloven 1 Formål) 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 10) 1.3 Kommuneplanen Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s. 36) 1.4 Nørve barnehage sitt verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn Vårt grunnlag i barnehagen bygger på et helhetssyn på barns utvikling og læring. Vi legger derfor vekt på trygghet, gjensidig respekt, likeverd og et inkluderende miljø med glede og humor. Vi ønsker også at omsorg og læring skal gå hånd i hånd i hverdagen! 3

4 2. Omsorg, oppdragelse, lek og læring 2.1 Barnehageloven om omsorg, oppdragelse, lek og læring Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Omsorg og læring, ja takk begge deler! Vår tanke her på Nørve er at for å lære og å være mottakelig for kunnskap, må visse behov være dekket. Derfor må omsorgen ligge i bunn av alt vi gjør og sier, slik at barna kan tilegne seg kunnskapen de trenger på livets vei. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorgen skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltid og påkledning. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barnas utvikling og læring. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Det å gi omsorg handler om å se å høre barna, og passe på at deres behov er dekket og at de trives og har det bra her sammen med oss. Vi ønsker også å se og utvikle enkeltindividet, så vi skal ha nok tid til å se alle barna! I barnehagen skjer det læring hele tiden. Men det er viktig å tenke på at ikke all læring er god læring, så vi er ansvarlig for kvaliteten på det barna lærer. Barn og voksne lærer lettere ved å gjøre ting i praksis, så førstehånds erfaringer er viktig om læring skal skje. Jo yngre barna er, jo viktige er dette. For å forenkle litt kan vi dele læring i to hovedgrupper, formell og uformell læring. Formell læring brukes om man vil lære barna noe spesielt. Aktiviteten er planlagt på forhånd, og ledes vanligvis av voksne. Uformell læring er den som skjer i her-og-nå-situasjonene. Dette er læring som skjer i lek og annet samspill med andre barn og/eller voksne, og det er ikke planlagt. Uformell læring er den viktigste læringen for barn i barnehagen, og derfor vil den uformelle og spontane læringen prege vår pedagogiske virksomhet. Eksempler på hva som læres gjennom uformell læring er lek-kompetanse, kommunikasjonsevner, gode samværformer, empati, normer og regler med mer. På hjemmesiden vår kan de som ønsker lese mer om hva vi mener om dette! 4

5 Voksenrollen På Nørve jobber vi regelmessig og bevisst med voksenrollen. I fjor startet vi arbeidet med å jobbe med verdiene våre, og gikk gjennom hver og en på personalmøter. De verdiene vi jobber etter i Ålesund kommune er respekt, redelighet, initiativ og humor og arbeidsglede. Vi jobber også med å øke kompetansen vår. I år er det mattematikk som er hovedsatsingen vår, samt å fortsette med språk og konfliktløsning. Dette arbeidet jobber vi med på planleggingsdager, kurs og personalmøter. Lek Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. Barna lærer mye i leken, de lærer å samhandle med andre, knytte vennskap, løse konflikter etc. De utvikler også språket sitt både verbalt og nonverbalt. Ved å late som, går barna inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. I leken overfører også barna barnekulturelle tradisjoner fra de eldste til de yngre. Det er viktig med voksne som ser viktigheten av lek og gir tid og rom for leken både inne og ute. Vi jobber med å inspirere barna til lek ved å bruke fantasi, kreativitet og nysgjerrighet gjennom ulike aktiviteter i barnehagen. På den måten får de felles opplevelser og danner seg nye erfaringer. Barn lærer gjennom alt de opplever, de undrer seg mye og stiller spørsmål som kan gi ny lærdom. 5

6 3. Innhold 3.1 Barnehageloven om innhold i barnehagen Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 3.2 Nørve barnehage sitt innhold i år Fagområdene fra rammeplanen: - Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Vi er forpliktet til å jobbe med disse syv fagområdene, og i løpet av året er vi innom alle disse. Vi kommer til å legge hovedvekt på 2 områder dette barnehageåret. Antall, rom og form Matematikk omgir oss og angår oss hele livet. Det nyfødte barnet som bruker formgjenkjenning for å skille ansiktet til mor fra ukjente, toåringen som utforsker volum og form ved hjelp av sand og vann i sandkassen, fireåringen som trenger telling i spillet, seksåringen som diskuterer om tusen er mer enn en million, åtteåringen som lager mønsterborder på påskeegget, tolvåringen som regner ut hvilke mobilabonnement som lønner seg og den voksne som leser grafer og tall i media er bare glimt av matematiske utfordringer vi møter. (Temahefte om antall, form og rom) For barna i barnehagen er matematikk en naturlig og nødvendig del av deres lek og hverdag. De teller og måler, og leker og spiller rollespill. Dette året skal vi lete etter mattematikken i alle situasjoner og på alle steder. Slik håper vi å bedre kunne forstå og støtte barna i deres matematiske utvikling. Vi skal også legge til rette for lek og aktiviteter som er stimulerende og spennende, slik at læringen er lystbetont! 6

7 Kommunikasjon, språk og tekst En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps og utdanningssamfunn. Språkutviklingen er både skiftlig og muntlig vi snakker og vi lytter, vi leser og vi skriver. Den grunnleggende utviklingen skjer i barnehagealder. (Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen) På Nørve barnehage kommer vi til å bruke mange aktiviteter som er positivt språkstimulerende; rim og regler, sang og musikk, bruk av bøker, historiefortelling, gjenfortelling, den gode samtale, lek og utforsking av skriftspråket. Alt dette vil vi gjøre både inne og ute i barnehagen og når vi er på tur. Snakkepakken Vi bruker også et opplegg som heter snakkepakken som gir språkstimulering/trening for barn i alle aldere. Dette brukes som et redskap for å forebygge og avdekke fremtidige språkvansker. Opplegget er oppdelt i syv områder som er nærværende i små barns hverdag, områdene omfatter temaene mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Tegn til tale Alle barn har rett på å få tilgang på et språk, et språk det kan bruke i samspill med andre og i forhold til sin egen tankeverden. Tegn til tale er ikke ment som en erstatning for det talte språk, men som en forsterkning eller støtte til talen. Så vi setter tegn til det/de vesentlige ord samtidig som vi snakker. Det er til særlig nytte for barn med språkvansker eller forsinket språkutvikling, men alle barn har utbytte av dette. Alle foreldrene får med et ark hjem slik de ser hvilke tegn vi jobber med. Vi oppfordrer gjerne dere der hjemme til å spørre barna litt om tegnene og se hva de kan, repetisjon skaper læring. Tras Tras betyr Tidlig Registrering Av Språkutvikling, og er et verktøy for oss personalet til å observere ulike deler av barnets språk, og dermed oppfatte og barnet har en språkvanske som vi bør følge opp. Tras brukes i samråd med foreldrene på de barna vi er usikre på om har en forsinket språkutvikling. 7

8 Hvordan jobber vi med tema, opplegg, turer? På Nørve barnehage har vi delt avdelingene inn etter alder, og vi jobber for det meste i aldersdelte grupper. Vi har egne grupper for 1, 2, 3, 4 og 5-åringene våre, slik at de har tema og turer sammen med de som er jevnaldrende. I år kommer vi til å jobbe med språk og mattematikk på gruppene til alle. 1, 2 og 3-åringene kommer til å ta utgangspunkt i årstidene i arbeidet sitt. De kommer til å finne seg et sted ute i skogen og følge med på endringene som skjer i naturen. 4 årsklubben vil få møte mye spennende litteratur og sjangrer det kommende barnehageåret. Eventyr, dikt, rim og regler er bare noe av det vi vil presentere for barna og arbeide med på ulike måter. 5-årsklubben For de barna som går siste året i barnehagen har vi en 5-årsklubb. 5-årsklubben har 2 turdager i uken. Vi ønsker fokus på friluftsliv og glede ved å være ute i all slags vær. Den ene turdagen skal de også lage mat når de er på tur. Vi har også 5-årsklubb en dag i uken i barnehagen. I året som kommer skal de blant annet lære om trafikksikkerhet. Vi prøver å ha et opplegg som er lærerikt og spennende, samtidig som det kan forberede dem litt på det som venter når de begynner på skolen. Vi jobber aktivt med å klippe, telle, lime, gjenkjenning av eget navn, begrepslæring, sortering, logikk, spill osv, slik at overgangen til skole skal bli lettest mulig for barna. 3.3 Dokumentasjon Vi synliggjør det pedagogiske arbeidet gjennom ulike former for dokumentasjon som gir foreldre innblikk i og kunnskap om barnehagen sin virksomhet, og barnas opplevelser. Vi dokumenterer i form av bilder fra turer, aktiviteter og hverdagssituasjoner. Barna har sin egen perm som følger dem gjennom hele barnehagetiden der vi setter inn bilder og ting som barna lager. Permene står tilgjengelig for både foreldre og barn på våre fellesområder. Vi oppsummerer også litt det vi har gjort i måneden som gikk på månedsplanen. 3.4 Tradisjoner 8

9 Gjennom året kommer vi til å ha: Bursdagsfeiring Luciafeiring 13. desember Nissefest 17. desember Karneval 18. februar Skidag (værforbehold) Påskelunsj 15. april Prøve 17.mai blir mandag 16. mai Fotballdag på Nørvebana Sommerfest i samråd med foreldrerepresentanter Bursdagsfeiring: Vi feirer bursdagen til barna i barnehagen, og alle barna får egen bursdagskrone. Vi henger også ut flagg og henger opp bilde på døren slik at alle vet hvem som har bursdag. Ellers synger vi sanger, leser eventyr og mye annet moro. På Mauren (småbarnsavdelingen) lager vi noe å spise som bursdagsbarnet liker, det kan være grove vafler, smoothie, fylte horn med mer. Det er et ønske fra foreldrene om at vi ikke har kake/is på barnas bursdag, men heller lager noe som er litt sunnere. På Humla og Marihøna har foreldrene med seg en ispinne til barna på sin avdeling. 4. Vurdering Barnegruppens og personalets trivsel og utvikling skal vurderes og observeres fortløpende. Vi vurderer det daglige samspillet i barnehagen gjennom refleksjon og evaluering. Vi prøver å ha et reflektert forhold til hvordan barna og personalet har det, hva som fungerer og hva som kan forbedres. Avdelingsmøter og ped ledermøter blir holdt ukentlig, og vi har personalmøter ca hver sjette uke. Vi har også minst en gang i året en brukerundersøkelse til foreldrene, samt en kartlegging av personalets trivsel og tilfredshet med arbeidet. Vi har også ute en kartlegging blant personalet 2 ganger per år der vi ser om vi er i rute og jobber slik vi skal med tema, opplegg, fagområdne våre etc. 5. Barns rett til medvirkning 9

10 Barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) I rammeplanen står det skrevet om barns medbestemmelse: Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Vi ønsker at barna skal bli hørt, og at vi kan ha mulighet til spontanitet på barnehagen. Vi ønsker å ta barns interesser på alvor. Vi vil at barna skal få være med å bestemme de små hverdagslige ting som f. eks. å være med å diskutere hvor mye klær de skal ha på, hva vi skal lage til mat, hvor de kan gå på tur og hva de har lyst til å leke med. Og jo eldre de blir, jo mer medvirkning mener vi barna skal ha på sin egen hverdag. Med det mener vi at de kan delta i planlegging og evaluering av tema, turer, arrangement etc. 6. Faktaopplysninger 10

11 6.1 Plan for overgang barnehage skole: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barnas overgang fra barnehage til skole. De syv fagområdene som blir fokusert på i Rammeplanen er en del av de samme områdene som barna senere møter igjen i skolen. Barnehagen har et eget pedagogisk opplegg for overgangen barnehage / skole for 5-åringene. Alle foreldre inviteres til foreldremøte høsten siste året i barnehagen. Der får de presentert prosedyre for overgang barnehage skole, bli orientert om barnehagens pedagogiske opplegg og får diskutere sin egen rolle og medvirkning i overgangen. 6.2 Samarbeidspartnere og foreldremedvirkning: Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner. Det er de som vet best om sitt barn og deres behov. Derfor legger vi vekt på å skape et så godt og tett samarbeid som mulig mellom barnehagen og hjemmet. Dette gjøres blant annet gjennom kontakten i hente-bringe situasjoner, på foreldresamtaler og foreldremøter. På foreldresamtalene er det enkeltbarnet som er i fokus, mens på foreldremøte er alle foreldrene til stede, og det blir snakket mer generelt. Vi sender også ut årsplan, månedsplan og andre informasjonsskriv. Vi har også et samarbeidsutvalg som består av to representanter valgt av foreldrene, og to representanter valgt blant personalet og styrer som er eiers representant. Foreldrerådet er et organ der alle foreldrene til barna er representert. Øvrige samarbeidspartnere er : PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) Barnevernstjenesten Helsestasjon. 6.3 Praktiske opplysninger Levering og henting Foreldrene skal alltid ta kontakt med personalet på sin base når barnet kommer om morgenen, og når det hentes på ettermiddag. Dersom barnet kommer senere enn kl 09.30, vil vi ha beskjed på grunn av tur eller andre opplegg. Vi vil også ha beskjed om barnet har fri, eller er syk. Vi ber om dere ringer til barnehagen for å informere om dette, ikke via mail/sms. Måltider Vi har tre måltider for dag, frokost, lunsj og et fruktmåltid på ettermiddag. Barnet skal ha med egen matboks mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag og fredag serverer vi frokost og lunch. Torsdagene har vi smørelunch hvor barna får lære å smøre maten sin selv. De aller yngste barna får velge (peke på) hvilke pålegg de vil ha, så smører vi maten. Fredagene har vi varm mat til lunchen. Vi kjøper også frukt til barna på barnehagen, så dette trenger dere ikke ta med. Ferieavvikling for barna Alle barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (fra 1. aug 2010 til 1 aug 2011). Alle barna har et eget ark med feriekontrakter, der dere foreldre må fylle ut feriedager i forkant av 11

12 ferien. Sommerferien må varsles før 1. mai. Barna må ha minimum 3 uker sammenhengende ferie. Barnehagen holder mest trolig stengt i uke 28 og 29 sommerferien Nærmere informasjon om dette kommer senere. Planleggingsdager: På planleggingsdagene planlegger og evaluerer vi vår virksomhet. Personalet jobber bevisst og målrettet for å utvikle oss og bli bedre på det vi gjør. Den siste tiden har vi jobbet blant annet med å forbedre oss innen dokumentasjon, fagområdene vi jobber ekstra med, samt med miljø og holdningsarbeid blant personalet. Barnehagen skal ha 5 planleggingsdager per barnehageår. De er satt til følgende datoer; 27. august 2010 (planlegging av året) 8. oktober 2010 (språkkurs for hele personalet) 29. oktober 2010 (personalet på ekskursjon til Trondheim) 3. januar 2011 (evaluering av halvåret, planlegging av neste) 3. juni 2011 (evaluering av året, planlegging av neste år) Vi holder åpent i julen og påsken, siste onsdag før påske stenger barnehagen kl 12. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Barn og sykdom: Hvis barna er syke, må de holdes hjemme. Dersom barna blir syke når de er i barnehagen kontakter vi foreldrene, derfor er det viktig at foreldrene er tilgjengelig på telefon. Litt generelt: Det anbefales at barna må ha et feberfritt døgn før de kommer i barnehagen. Barn med oppkast og diare må holder hjemme minst 24 timer etter siste utbrudd, i epidemitider må barna holdes hjemme i 48 timer. Barna må også være friske nok til å være ute hvis de kommer i barnehagen. 6.4 Barnegrupper og personalet: Nørve barnehage har i år 53 barn totalt som er fordelt på 3 baser. 12

13 Virksomhetsleder: Grethe-Sofie Furmyr Elin Ostnes 80 % stilling 20 % stilling Elin Ostnes Kristin Tennøy Inger K. Thon Janne Lise Gjerdsbakk Beate Brand Hansen Andrea Bradley 80 % stilling 20 % stilling Elisabeth Svensli Cecilie Sæther Røbekk 100 % stilling Johanne Eidseth Merete Torvik Hege Kristin Kvamme Jeanette Skarmyr Tove Nygård Kristin Tennøy Nina L. Larsen 100 % stilling 100 % stilling 50% stilling 50% stilling Mauren: 14 barn i alderen 0-2 år. Pedagogisk leder : Barnepleier: Fagarbeider: Fagarbeider: Assistent: Assistent: Marihøna: 25 barn i alderen 4-6 år. Pedagogisk leder: Pedagogisk leder: (i vikariat for Bente Kristin Hjelseth) Assistent: Fagarbeider: Humla: 14 barn i alderen 2-3 år. Pedagogisk leder: Assistent: Assistent: Barnepleier: Assistent: Vi ønsker et nært samarbeid med hjemmet, så ta kontakt dersom det er noe. Vi kan nåes på tlf: Styrer: Mauren: Marihøna: Humla:

14 14

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no Årsplan Rustadskogen barnehage 2010 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no innhold: 1. Informasjon om Rustadskogen barnehage 2. Årsplanen 3. Pedagogisk plattform 4. Barns medvirkning

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE Gjelder fra september 2007. Med endringer 27 juni 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: *Mål og forutsetninger s.03 *Barnehagens pedagogiske virksomhet s.04 *Omsorg, lek og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

2009-2010 LYNGEN VIRKSOMHETSPLAN KOMMUNE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen

2009-2010 LYNGEN VIRKSOMHETSPLAN KOMMUNE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen 2009-2010 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene.... 3 2 Visjon og formål.... 5 2.1 Visjon... 5

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

SOL 2011/2012 Årsplan del 2

SOL 2011/2012 Årsplan del 2 SOL 2011/2012 Årsplan del 2 Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold Avdeling Sol Vi er i gang med et

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI HANDLINGSPLAN FOR REVEHI Eline har tegnet denne flotte tegningen av en rev 2013-2014 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 21407 Vinterbro

ÅS KOMMUNE. Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 21407 Vinterbro ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 21407 Vinterbro ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro PERIODEPLAN

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 ÅS KOMMUNE Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009 Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 1 Velkommen til nytt barnehage år på Konglius Vi ønsker de nye og de gamle barna som har gått

Detaljer