RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag"

Transkript

1 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november 2014 å oppnevne deltakere til et utvalg for å utrede spørsmål omkring en eventuell sammenslåing av lagene. Etter at begge styrer hadde oppnevnt to medlemmer hver hadde utvalget sitt første møte 18. desember Utvalget består av Jon Arne Eie og Sven Erik Rustad fra Kråkstad skytterlag, og Frode Berg og Ivar Liseter, Ski skytterlag. Utvalgets mandat Styrene hadde sluttet seg til følgende mandat: Utvalget skal utrede fordeler og ulemper ved en sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag drøfte og forslå løsninger på problemer som o navn på sammenslått lag o håndtering av lagenes aktiva økonomiske midler, våpen o.a. utstyr m.m. o håndtering av medaljer og vandrepremier o m.m. avgi en vurdering av en evt. sammenslåing, evt. komme med en anbefaling eller innstilling til vedtak foreslå framgangsmåte for behandling av sammenslåingsspørsmålet i lagene. Utvalget bør rådføre seg med andre i spørsmål der det er tvil om formaliteter o.a. Utvalget skal levere sin utredning til lagenes styrer innen 1. mai Utvalget velger selv en leder og en sekretær. Under møtet 18. desember 2014 ble Jon Arne Eie valgt som utvalgets leder, mens Ivar Liseter påtok seg jobben som sekretær. Senere har utvalget hatt møter 28. januar, 11. februar og??. april Utvalget har tatt utgangspunkt i den utredningen som ble foretatt i 1999, da lagene sist drøftet sammenslåing. Mange av problemstillingene er de samme i dag. Den foreliggende rapporten er imidlertid vesentlig utvidet i forhold til den foregående, ikke minst fordi utvalget denne gangen har gått mer i detalj, ikke minst når det gjelder spørsmål av praktisk art.

2 To små lag Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag er begge relativt små lag. Ifølge lagenes årsrapporter for 2014 har Kråkstad skytterlag 217 klasseførte medlemmer, mens Ski har 157. Hvis vi måler i antall 30- skuddskyttere, har Kråkstad 254, mens Ski har 196. Antallet aktive skyttere dvs. de som møter relativt ofte på treninger og deltar i konkurranser i og utenfor lagene er vesentlig lavere: Kråkstad skytterlag har ca. 15, mens Ski skytterlag har ca. 40. Omtrent halvparten av de aktive i Ski er rekrutt/junior-skyttere, mens Kråkstad ikke har aktive skyttere i rekrutt/junior-klassene. Den beskjedne størrelsen skaper i seg selv en rekke problemer som begge lagene sliter med: Tillitsmannskrise. Det er stort sett de få aktive som driver lagene ved å ta tillitsverv, stille på dugnader og bidra i forbindelse med stevner o.a. arrangementer. Dette medfører at det etter hvert oppstår en slitasje som gjør at det blir vanskelig å fylle tillitsvervene. De få som stiller opp blir fort utbrent fordi den samlede belastningen blir for stor. Et vanlig resultat er at flere aktiviteter blir liggende nede. En sammenslåing vil bidra til at det blir flere kandidater å velge mellom, og sentrale tillitsverv kan gå på omgang, med pauser mellom. Flere andre lag praktiserer dette. Beskjeden aktivitet. Tillitsmannsproblemer samt få aktive medlemmer fører gjerne til at deler av den virksomheten skytterlagene forventes å drive, jfr. DFS sine Grunnregler nedenfor, ikke får så stor oppmerksomhet som ønskelig. Det som hyppigst rammes er ungdoms- og rekrutteringsarbeidet, noe som på sikt kan få svært negative følger for lagene. For Kråkstad skytterlag er dette særlig merkbart på ungdomssiden: Laget har ikke hatt stevnedeltakelse i rekrutt/junior-klassene på flere år, selv om det har hatt rekrutteringsskyttere på innendørstrening. Laget har imidlertid klart å rekruttere nye skyttere til 1. klasse og tidligere aktive skyttere. Et større lag vil lettere kunne innfri de kravene som stilles fra sentralt hold i Det frivillige Skyttervesen (DFS), som organiserer alle skytterlag i Norge, og som legger rammene for hva et skytterlag skal drive med. Kjernevirksomheten er definert slik i Grunnreglene 1-2: Det frivillige Skyttervesens mål skal søkes nådd gjennom ungdoms- og rekrutteringsarbeid, instruksjon i våpenbruk, samt øving og konkurranser i bane- og feltmessige skytinger. Kommentar Prioriteringen av hvilke skyteøvelser som skal gjennomføres for i størst mulig grad å nå formålsparagrafens intensjon har forandret seg gjennom historien, selv om formålsparagrafen lyder uforandret siden I dag er det baneskyting, feltskyting, skifeltskyting/skogsløp med feltskyting og innendørs 15 metersskyting på DFS programmer (kap 11 og vedlegg 1), som skal prioriteres for å fremme de formål som fremgår av grunnreglene meters skyting er innført i senere år som et rekrutteringstiltak. Skytterlagene bør i tillegg legge til rette for trening og gjennomføring av den årlige skyteprøve for storviltjegere (se vedlegg 4 ). Ingen annen form for skyting skal foregå i DFS regi. (Skytterboka , s. 1-1) Beskjeden sportslig suksess. Lite intern konkurranse og et begrenset skytefaglig miljø vil lett føre til lav motivasjon og begrenset vilje til å satse. Et større miljø og flere å bryne seg på vil virke positivt 2

3 inn både på treningsiver og resultatnivå, og vil kunne åpne for mer intern instruksjon og utveksling av erfaringer. Når noen lykkes, vil det kunne smitte over på de andre. Når treningskveldene på 200m ofte har så liten deltakelse at det nesten ikke er vits i å kjøre systemet i gang, er det svært lite miljøskapende. I et større lag vil det gi mer mening å bruke penger på instruktører utenfra, for på den måten hente inn ny kunnskap og positive impulser. Lagkonkurranser. Begge lagene har i dag små muligheter til å hevde seg utad, iallfall i større sammenhenger som Østlandscup o.l. Et større lag med flere skyttere vil kunne delta også på det nivået, og vil dessuten kunne hevde seg på en helt annen måte i mer lokale lagkonkurranser, cupskytinger o.a. Det er grunn til å tro at dette vil kunne gi økt sportslig stimulans og bedre samhold. Dette kan igjen bidra til at det blir enklere for laget å holde på skyttere med ambisjoner, samtidig som det blir mer tiltrekkende for nye skyttere å melde seg inn. Det er ikke tilfeldig at det som regel er de store lagene som har de beste skytterne. NB! Gode konkurranseresultater er ikke noe mål i seg selv. Også et stort, sportslig vellykket skytterlag må ha som hovedmål å imøtekomme skyteinteresserte på alle nivåer! Liten rekruttering. Det er grunn til å tro at et sammenslått lag som målrettet satser på rekruttering, både av unge og voksne, vil ha bedre muligheter for å utnytte skyteinteressen i hele kommunen. Erfaringen viser f.eks. at med flere ungdommer i laget blir det enklere å rekruttere nye. Med aktive ungdommer følger foreldre som ofte blir gode støttespillere for skytterlaget på mange nivåer, både som hjelpemannskaper, tillitsvalgte og som aktive skyttere. For DFS er foreldrerekruttering et nytt satsingsområde. Beskjedne ressurser. Små lag har som regel beskjedne ressurser, både mannskapsmessig (til å håndtere stevnearrangementer, dugnader o.l.) og økonomisk. Det kan legge begrensninger på aktiviteten og gjøre det vanskelig å få til ting. Et større lag vil naturlig nok også ha større utgifter, men erfaringsmessig vokser inntekts- og aktivitetsmulighetene med lagets størrelse. F.eks. er det som regel bare de store lagene som klarer å oppnå sponsorstøtte som monner. Pga. større ressurser vil et sammenslått lag lettere kunne håndtere oppgaver som det skytehall/skytterhus-prosjektet som dagens to lag har arbeidet med i flere år, uten å komme videre. Denne utredningen er på mange måter et svar på uløste spørsmål i dette prosjektet (bl.a. i forbindelse med ulikheter i lagenes forventede bidrag), men springer også ut av et ønske om å unngå det betydelige merarbeid som fulgte av uenighet under tidligere prosjekter. I tilfelle det blir snakk om å søke offentlig støtte til byggeprosjekter o.a. er det klart en fordel å være bare ett skytterlag. På samme bane Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag deler Granerud skytebane med Enebakk og Ski HV-område 1. Dette er i seg selv det mest opplagte argumentet for å slå lagene sammen: Mye unødvendig dobbelkjøring 1 Heimevernets del i banesamarbeidet er nå langt på vei en formalitet. Under oppgraderingen av banen på begynnelsen 2000-tallet deltok ikke HV, verken med penger eller arbeid, og har nå i praksis status som leietaker på banen. 3

4 kan unngås, og tiltak på banen (stevner, interne skytinger, dugnader o.a.) vil bli mye enklere både å planlegge og å gjennomføre. Gnisninger og misnøye med skjev arbeidsfordeling o.l. vil kunne unngås. Utenforstående gir ofte klart uttrykk for at de synes det er svært underlig å finne to små, rivaliserende skytterlag i samme begrensede område og attpåtil på samme bane! Et skytterlag i hver bygd? Riktignok heter det i DFS s Grunnregler 1-5: I hver bygd og by opprettes ett eller flere skytterlag. Denne bestemmelsen kan synes å tale for at de to skytterlagene forblir atskilte, fordi de dekker forskjellige deler av kommunen. Neste setning i paragrafen gir imidlertid en begrunnelse for den første: Skytterlagene skal ha en geografisk utbredelse som sikrer tilgjengelighet til aktivt medlemskap for alle. Utvalget kan ikke se at en sammenslåing av Kråkstad skyttrlag og Ski skytterlag på noen måte skulle skape dårligere tilgjengelighet til aktivt medlemskap for skyteinteresserte. Denne bestemmelsen er egentlig litt utdatert, og hører hjemme i en tid før bilen ble allemannseie og folk måtte ta seg fram til skytebanen til fots eller på sykkel. Dessuten deler jo de to lagene skytebane, og tilgangen til denne blir den samme som før for alle. Dessuten dekker begge lagene allerede det samme området: Mange Skifolk er medlemmer i Kråkstad skytterlag og omvendt. Og selv om prinsippet om ett skytterlag i hver bygd skulle tillegges stor vekt i vurderingen, kan det etter Utvalgets mening likevel ikke være avgjørende, fordi en sammenslåing vil kunne sette det nye skytterlaget i stand til å fylle en rekke sentrale DFS-oppgaver bedre enn før. Et større lag vil kunne disponere større menneskelige og andre ressurser som kan brukes til å utvikle et positivt og aktivt miljø der unge og eldre opplever et meningsfylt medlemskap ( 2-1). Som skissert ovenfor (se pkt. 2. To små lag) vil en sammenslåing kunne bidra til å løse tillitsmannskrisa og utløse ressurser som kan sette laget i stand til å drive et mer målrettet ungdoms- og rekrutteringsarbeid (se 1-2, 2-10 og , pkt. 1: Innen skytterlagene skal det drives et organisert ungdoms- og rekrutteringsarbeid. ) for hele det området skytterlagene nå dekker åpne for at laget kan drive en mer omfattende instruksjons- og opplæringsvirksomhet, både for unge og voksne, fordi elevene blir mange nok til at det gir mening f.eks. å leie inn instruktører utenfra; når de blir flere sammen er det også lettere å lære av hverandre muliggjøre opprettelsen av et eget jegerutvalg, gjerne med medlemmer fra jegernes rekker, som så kan jobbe aktivt for å imøtekomme jegernes behov for skytetrening og -prøver (se Skytterboka, vedlegg 4: Skyteprøven for storviltjegere), uten at dette i så stor grad som hittil belaster den øvrige virksomheten i laget og slik at laget ikke risikerer at det oppstår konflikt som nevnt i siste avsnitt i Skytterbokas kommentar til DFS grunnregler 2.1: Ved interesse eller ressurskonflikt mellom rekrutteringsaktivitet på DFS normale program eller tilrettelegging for skyteprøven for storviltjegere, skal rekrutteringsaktivitet på DFS normale program prioriteres. At et sammenslått lag vil kunne løse Det frivillige Skyttervesens kjerneoppgaver på en bedre måte enn de to atskilte lagene gjør i dag må etter Utvalgets mening være viktigere enn å følge prinsippet om et lag i hver bygd. 4

5 Mindre tilhørighet og lojalitet? Det kan argumenteres for at et mindre, mer lokalt orientert skytterlag vil gi medlemmene større følelse av tilhørighet og lojalitet. Å ha sine egne institusjoner i et lokalsamfunn er med på å skape identitet. Særlig på steder som kjemper for å beholde «sitt»: «Åh, skal vi miste skytterlaget også nå!». Mange vil utvilsomt i begge lag føle det litt sårt å skulle oppgi en forening med en 150-års historie, der venner og kjente har investert tid, omtanke og entusiasme i å holde en kjær virksomhet gående. Disse følelsene er fullt forståelige, kanskje til og med uunngåelige. I et mindre lag vil kanskje forholdet medlemmene i mellom bli tettere, de kan bli bedre kjent og tryggere på hverandre, og de kan i større grad føle at de gjennom sin innsats i laget bidrar med et tilbud til lokalsamfunnet. Slik utvalget ser det, vil en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag i liten grad resultere i at noen «mister» noe. Tvert i mot. Som vist ovenfor (se avsnittet «To små lag») har atskiltheten sin pris, og det er grunn til å forvente at en sammenslåing vil åpne muligheter som er til fordel for både skytterne, skytterlagsvirksomheten og lokalsamfunnet. Begge skytterlagene eller iallfall virksomheten deres vil fortsatt eksistere, men i en større sammenheng. Virksomheten flyttes ikke, den vil fortsatt ha sin hovedbase på Granerud skytebane, men omfatte hele kommunen. Historien vil også bestå, men med to spor penset inn på ett. Med til historien hører lagenes æresmedlemmer. Utvalget vil på det sterkeste tilråde at disse beholder sin status også i et eventuelt sammenslått lag, og at forholdene legges til rette for at også disse kan føle seg hjemme i den større sammenhengen. I tilfellet Kråkstad og Ski vil ikke det sammenslåtte laget bli så stort at noen skulle risikere å bli borte i massen og ikke bli sett. De aktive i lagene har allerede såpass mye med hverandre å gjøre at de til dels er meget godt kjent. Det vil dessuten være en vesentlig oppgave for ledelsen i det sammenslåtte laget (i alle skytterlag!) å skape et miljø i laget som gjør at skyttere på alle nivåer vil føle seg velkomne, og der de som ønsker det, kan prioritere sosialt samvær og godt kameratskap framfor de store resultatene. Utvalget vil imidlertid anbefale at det nye laget tar inn et punkt i sine lover om at når tillitsverv skal fylles, skal man så langt det er mulig forsøke å få til en rimelig balasert geografisk spredning. Medlemsflukt? Enkelte Utvalget har snakket med har hevdet at en sammenslåing av de to skytterlagene vil resultere i medlemsflukt, og de bruker den svekkelsen av skyttermiljøet dette vil medføre som et argument mot sammenslåing. Utvalget deler ikke den frykten. Det er urealistisk å tro at alle medlemmer fra begge lag vil bli med over i et sammenslått lag. Det er grunn til å forvente en viss avskalling, rett og slett fordi overgangen gir grunn til å tenke gjennom om det har noen hensikt å fortsette som medlem eller ikke. Men etter utvalgets mening vil disse stort sett befinne seg i den mer passive delen av medlemsstokken. Utvalget tror ikke at mange av de aktive vil si nei til å bli med over til et sammenslått lag, men dette vil avhenge av at prosessen fram mot en eventuell sammenslåing gjennomføres på en mest mulig åpen, saklig og nøktern måte. Skytterlagene har ansvar for å påse at dette skjer. Navnespørsmålet Et eventuelt sammenslått lag må ha et navn, og en søknad til Skytterstyret om godkjenning av sammenslåingen må også inneholde det nye lagets navn (se punktet «Framgangsmåten» nedenfor). 5

6 Slike navnesaker kan ofte være vanskelige, fordi det knytter seg mye lojalitet og lokalpatriotiske følelser til et navn. Disse problemene løses ofte ved at man enes om et helt nytt navn, som i vårt tilfelle f.eks. kunne være Skeidar skytterlag eller Granerud skytterlag, for å nevne forslag som har vært oppe i diskusjonen tidligere. Utvalget vil imidlertid følge opp forslaget fra 1999-utvalget og anbefale at det nye, sammenslåtte skytterlaget får navnet Kråkstad og Ski skytterlag. Grunnene til anbefalingen er mange: Navnet vil ha god gjenkjenningsverdi i skyttermiljøet og vil samtidig plassere det nye laget klart geografisk, hvilket er en fordel. Det er vanlig å bruke slike sammensatte navn i vårt område, jfr. Frogn og Drøbak skytterlag og Moss og Våler skytterlag i eget samlag; Moss og Våler skytterlag ble til da Moss skytterlag og Våler skytterlag slo seg sammen i Kråkstad-navnet settes først fordi Kråkstad er det eldste laget (opprettet 1862; Ski 1870) og fordi det gir korrekt alfabetisk rekkefølge på navnene Etter utvalgets vurdering er dette også det navneforslaget som lettest vil få tilslutning. Økonomi og eiendeler Det er vanlig praksis ved sammenslåing av lag og foreninger at økonomiene ganske enkelt slås sammen til én. Normalt er dette uproblematisk: Samlede aktiva disponeres som én pott av det sammenslåtte laget. Lagenes våpen vil måtte omregistreres på et nytt kollektivt våpenkort, men dette er en overkommelig jobb. Ladeutstyr o.a. fellesutstyr vil måtte (om)disponeres slik styret i det sammenslåtte laget bestemmer. I tilfelle der ett av lagene bringer mer penger og eiendeler enn det andre, vil det kunne føles problematisk for medlemmene å skulle gi fra seg dette. Man vil lett kunne frykte for at ting går til spille og at penger brukes til å mele andres kake. Etter utvalgets mening er det ingen grunn til slik frykt i dette tilfellet. Verken Ski skytterlag eller Kråkstad skytterlag har vært kjennetegnet av ufornuftig pengebruk. Begge lagene har i flere år hatt en ordnet og god økonomi, og det er ingen grunn til å anta at en sammenslåing vil endre på dette. Det er også grunn til å påpeke at beslutninger om bruk av penger ut over de vanlige driftsutgiftene skal treffes av medlemmene samlet til årsmøte. Dette vil selvsagt gjelde også i det sammenslåtte laget, og kontrollen ligger således fortsatt hos medlemmene. Et sammenslått, større lag med større virksomhet vil kunne utløse større kommunale tilskudd. Kråkstad skytterlag har ikke søkt om slike på flere år. Som nevnt vil eventuelle forsøk på å skaffe sponsormidler forenkles vesentlig med et større lag, men det avhenger litt av virksomheten. F.eks. vil et aktivt ungdomsarbeid åpne for flere tilskuddsmuligheter enn en ren «voksensatsing». Dette gjelder generelt, ikke bare på sponsormarkedet. Ski skytterlag har p.t. to år igjen av en 3-års sponsoravtale med Ski Bygg AS verdt kr per år. Det er blitt bekreftet at et evt. sammenslått lag vil kunne fortsette denne avtalen, og det er grunn til å håpe på en forlengning. Kråkstad skytterlag har p.t. ingen sponsoravtaler. Begge lag er mottakere av støtte fra Gasrotandelen. Per 27/12-14 hadde Kråkstad skytterlag 30 spillere og et «generert beløp» på kr, mens Ski skytterlag på samme tidspunkt hadde 42 spillere og et 6

7 opptjent beløp på kr. Et sammenslått lag får en jobb å gjøre med å overføre disse spillerne til det nye laget, men det er mulig en slik operasjon kan gjøres «automatisk» samtidig med at to foreninger nedlegges og en ny opprettes. Det vil imidlertid være en økonomisk ulempe for et sammenslått lag at det ikke lenger ville kunne oppebære to bingo-andeler. Begge lag er fra 2015 «medarrangør» i bingoen på Ski storsenter, og det vil sannsynligvis ikke kunne fortsette hvis lagene slår seg sammen. Hvor stort dette tapet vil bli er vanskelig å si. Pågangen av foreninger til bingo-arrangementer er veldig stor, og med flere å dele på, blir det mindre på hver. Lagene har også fått varsel om at de muligens kan få være med på bingoen bare annethvert år. En positiv følge av en evt. sammenslåing er at Baneutvalget synes å bli overflødig. Baneutvalget er riktignok et samarbeidsorgan for de tre partene som ifølge leieavtalen med kommunen skal dele skytebanen på Granerud de to skytterlagene samt det lokale HV-området. Utviklingen de siste årene har imidlertid medført at HV i dag bare er å betrakte som fast leietaker, og hvis skytterlagene slår seg sammen, kan Baneutvalgets regnskap trekkes inn som et eget kapitel i det sammenslåtte skytterlagets regnskap. Banen vil bare trenge én terminliste, men denne må nok fortsatt samordnes med HV som nå. Det kan likevel være en god ide å beholde Baneutvalget som et underutvalg under styret i det sammenslåtte laget, med et mer direkte ansvar for drift og løpende vedlikehold på baneanlegget. Vandrepremier Når det gjelder håndteringen av lagenes vandrepremier, kan det tenkes to løsninger: 1) skytterne i det sammenslåtte laget konkurrerer i fellesskap om den samlede vandrepremie-potten, etter de statutter som foreligger; 2) hvert av de to lagene skyter om sine vandrepremier på en slik måte at de «går ut»: a) hvis f.eks. to eller flere skyttere har to aksjer i en pokal som skal vinnes med tre, gjennomfører disse en avslutnings-«finale» hvor beste skytter vinner pokalen til odel og eie b) hvis en skytter alene har to aksjer, tilfaller pokalen denne skytteren. Utvalget heller nok mest i retning av pkt. 2, men det sammenslåtte laget avgjør. Det kan selvsagt også tenkes at noen vandrepremier er av en slik karakter at de kan egne seg for videreføring i det sammenslåtte laget. Hvis man bestemmer seg for å la samtlige vandrepremier «gå ut», bør det settes opp et antall nye, men de bør ikke være for mange. For mange vandrepremier i et lag har en tendens til å «ødelegge» for treningsmulighetene. (Overhørt på skytebanen: «Pokalskyting i dag igjen? Det er jo ikke mulig å få trent i dette laget!») Lagsmedaljer Begge lag har nylig investert i nye lagsmedaljer. Ski skytterlag gjorde dette i 2010, bestilte da 400 medaljer i forskjellige valører, og har ca halvparten igjen, til en verdi av kr. Kråkstad skytterlag anskaffet nye medaljer i 2014, for ca kr, og har de fleste ca 300 igjen. Det ville vært ille å bare kaste disse medaljene, så utvalget vil foreslå følgende løsning: Et evt. sammenslått lag deler ut «gamle» lagsmedaljer så lenge de varer, Ski-medaljer og Kråkstad-medaljer f.eks. annethvert år. 7

8 Denne løsningen antas å ville fungere greit for lagmesterskap o.a. interne skytinger, men utvalget er i tvil om hvorvidt dette er en god løsning for medaljer til åpne stevner, der det sammenslåtte laget står som arrangør. Det kan bli en av de første oppgavene for styret i et sammenslått lag å utarbeide et nytt lagsemblem og nye medaljer. Lagsemblem Begge lagene har i dag sine lagsemblemer. Et sammenslått lag vil trenge et nytt. Sannsynligvis et helt nytt emblem, for det vil trolig bli vanskelig å kombinere de to eksisterende emblemene på noen god måte, selv om det kanskje kan være mulig ta i bruk elementer fra disse. Utvalget ser det ikke som del av sitt mandat å komme med forslag til nytt emblem. Som nevnt kan det være en av de første (og vanskeligste?) oppgavene det første styret i et evt. sammenslått lag vil måtte ta seg av. Jegerskyting Dagens to skytterlag har en noe forskjellig tilnærming til jegerskytingen. Kråkstad skytterlag har en stor andel jegermedlemmer, jegerskytingen har vært en viktig inntektskilde og en betydelig del av lagets ressurser er blitt brukt på denne. Pga. dette har ikke laget hatt ressurser til å drive et aktivt ungdomsog rekrutteringsarbeid, men jegerskytingen har gitt nye, aktive medlemmer og har samtidig bidratt til å beholde andre som både er jegere og aktive skyttere. Ski skytterlag har i mange år prioritert ungdomsarbeidet, men har også drevet jegerskyting, da mer som bigeskjeft. Etter utvalgets mening er denne forskjellige satsingen noe av forklaringen på at antall aktive skyttere er så ulikt i de to lagene: ca 15 i Kråkstad, ca 40 i Ski. Det bør ikke herske tvil om at selv om et sammenslått lag bør innrette virksomheten mer mot DFS sine kjerneoppgaver, skal laget fortsatt oppfylle de forpliktelser det har etter avtalen mellom DFS og Miljødirektoratet om å legge til rette for at storviltjegere skal få trene og ta sin årlige skyteprøve. Denne virksomheten vil fortsatt være en viktig inntektskilde og vil dessuten ivareta behovet kommunens innbyggere har for å gjennomføre den pålagte storviltprøven. Ifølge tall fra SSB var 235 aktive hjorteviltjegere registrert som bosatt i Ski kommune i Utvalget vil anbefale at et sammenslått lag fortsatt avsetter dager spesielt beregnet på at storviltjegere skal få trene og ta sin årlige skyteprøve, fordelt over perioden juni september. Disse dagene vil være åpne for alle, som i dag. Som en service overfor jegerne bør det fortsatt drives et begrenset ammunisjonssalg på disse dagene. Det årlige jegerstevnet bør også videreføres. Videre går utvalget inn for at forholdene legges til rette for at lagenes jegermedlemmer får ivaretatt sine interesser ved at det på 100m-treningene settes av tid til trening med jaktvåpen for lagets medlemmer gjennom hele banesesongen. Etter utvalgets syn vil det være viktig å skjerme instruksjonsskytingen for ungdom. Denne foregår vanligvis med PC-styring og hyppige instruksjonsavbrudd, noe som lett føles som en tvangstrøye av andre. Instruksjonsskytingen bør derfor legges i sin helhet til f.eks. tirsdager, mens torsdagene da deles mellom lagets veteraner og jegere. Da kan f.eks. veteranene skyte alene i første lag, og jegerne deretter, eller begge grupper kan skyte samtidig med skjermene i treningsmodus. Med en slik organisering kan utvalget ikke se at lagenes jegermedlemmer skulle tape noe på en sammenslåing. 8

9 Framgangsmåten Utvalget forutsetter at drøftingen av spørsmålet om sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag vil ta utgangspunkt i denne rapporten, som skal avsluttes og formelt overrekkes de to lags styrer senest 1. mai For å sikre at det gis god tid til grundig drøfting ser Utvalget for seg følgende behandling av rapporten: 1. Styrene får tilsendt utvalgets første utkast til fullført rapport, behandler den hver for seg og gir tilbakemelding til utvalget. Frist: før påske GJENNOMFØRT. 2. Utvalget vurderer styrenes tilbakemeldinger og avgir endelig rapport. Denne behandles på nytt i skytterlagenes styrer og drøftes deretter i et felles styremøte. Tidsramme: mai/juni Styrene vurderer utvalgets endelige rapport og avgir en uttalelse som spres til medlemmene sammen med selve rapporten. Denne «spredningen» bør i det minste bestå i at dokumentene gjøres tilgjengelige på skytebanen og at de legges ut på lagenes hjemmesider. 4. Det innkalles til felles medlemsmøte for de to lagene i begynnelsen av september 2015, for å informere og avklare evt. uklare punkter i forbindelse med sammenslåingsspørsmålet. 5. Styrene fatter sin beslutning i saken og fremmer forslag for årsmøtene, som normalt finner sted i månedsskiftet oktober/november Formalitetene Punktene ovenfor er utvalgets anbefaling. De formelle reglene for sammenslåing av to skytterlag er gitt i DFS s Grunnregler, 2-13: Forslag om nedlegging, oppløsning eller sammenslåing av skytterlag behandles som årsmøtesak og må vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer. Hvis noen av lagene skulle ha egne bestemmelser som avviker fra dette, gjelder følgende bestemmelse i Grunnreglene, pkt Lover om skytterlag, 1. avsnitt: Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag. Skytterlagets årsmøte kan vedta lokale suppleringer, men uten at standardlovens bestemmelser fravikes. Eventuelle motstridende lokale bestemmelser er å anse som ugyldige. I samme punkt, siste avsnitt, heter det videre: Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag samt navneendring må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. Nye skytterlag må ifølge reglene kunne dokumentere at de har minst 10 medlemmer, og de må ha vedtatt navn og sin tilslutning til DFS s standardlov for skytterlag (Grunnreglene, pkt ). Hvis noen av lagene har vedtatt suppleringer til Grunnreglene som bryter med disse, vil de ulovlige suppleringene måtte oppheves før tilslutningsvedtak treffes. En sammenslåing av to eksisterende skytterlag krever neppe noen dokumentasjon av antall medlemmer, men for å kunne søke om godkjennelse av et eventuelt vedtak om sammenslåing, antar Utvalget at årsmøtene i de to skytterlagene iallfall vil måtte 9

10 1. Erklære sin tilslutning til DFS s standardlov for skytterlag med eventuelle suppleringer. 2. Si ja eller nei til spørsmålet om sammenslåing. 3. Vedta navn for det nye laget. Det vil være en fordel om de to årsmøtene treffer likelydende vedtak. Det kan være en fordel om de to årsmøtene også uttaler seg om ønsket navn på det sammenslåtte laget. Kommer de med sammenfallende uttalelser, er spørsmålet i praksis avgjort. Hvis begge årsmøter går inn for sammenslåing, må det innkalles til nytt, felles årsmøte i løpet av november, for å velge nytt styre og vedta navn m.m. Deretter må det søkes om godkjenning fra samlaget og Skytterstyret. Fram mot dette årsmøtet vil utredningsutvalget foreslå at dette også fungerer som valgkomite. Utvalgets vurdering Etter en helhetsvurdering er det utvalgets enstemmige oppfatning at forholdene ligger godt til rette for en sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag. Kråkstad/Ski, 27. april

11 Vi trenger et bedre skytterhus... Formatted: Tab stops: Not at 12,3 cm 11

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Vår visjon Vi skal være skyttersportens sentrum i Rana Derfor skal vi være skyttersportens sentrum i Rana: Vi er et lag med mange medlemmer. Vi betyr mye

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG 01.11.2010 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap. 1.11 Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Side 1. Mvh. Engebret Mjøseng Kursleder. DFS utdanningsavdelingen. Dato: 8. Desember 2008

Side 1. Mvh. Engebret Mjøseng Kursleder. DFS utdanningsavdelingen. Dato: 8. Desember 2008 Side 1 Til: Fra: Samlagene DFS utdanningsavdelingen Dato: 8. Desember 2008 Tema samlagsgrenser ved de Regionale seminarene i perioden 2009 2010 Norges Skytterstyre har gitt Skytterkontoret i oppdrag å

Detaljer

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG VEDTATT I ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13/ MED SENERE ENDRINGER

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG VEDTATT I ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13/ MED SENERE ENDRINGER LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG Vedtatt i ordinær generalforsamling 13/4 1935 Endringer for å tilpasses nytt mesterskapsprogram vedtatt på årsmøtet 27/2 1957 Endringer vedtatt på årsmøtet 19/2 1970 Endringer

Detaljer

Administrasjonen drøfting:

Administrasjonen drøfting: Elverum skytterlag søker om midler til å gjennomføre skyting som valgfag på to ungdomsskoler i Elverum, henholdsvis Elverum ungdomsskole og Hanstad skole. Elverum ungdomsskole er blant Norges største ungdomsskoler

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

Romsdal skyttersamlag. Strategi

Romsdal skyttersamlag. Strategi Romsdal skyttersamlag Strategi 2004-2007 Hvorfor strategi - arbeid? Jo, fordi: skyttersporten og DFS går ikke på skinner vi sliter med rekruttering vi sliter med å fylle tillitsverv vi må øke trivselen

Detaljer

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET www.dfs.no ÅRSHJUL: Informasjon om de ulike fristene finner du på dfs.no/frister. Når Hva 15. mars Rapport skolenes landskonkurranse i geværskyting Vinter Vår/sommer/høst

Detaljer

SEM SKYTTERLAGS LOVER. Vedtatt på generalforsamling 3. november 2001 og med endringer 3. november 2012.

SEM SKYTTERLAGS LOVER. Vedtatt på generalforsamling 3. november 2001 og med endringer 3. november 2012. Vedtekter Sem skytterlags lover finnes nedenfor. SEM SKYTTERLAGS LOVER Vedtatt på generalforsamling 3. november 2001 og med endringer 3. november 2012. 1 Formål Lagets navn er Sem Skytterlag, og det ble

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG Vedtatt i ordinær generalforsamling 13/4 1935 Endringer for å tilpasses nytt mesterskapsprogram vedtatt på årsmøtet 27/2 1957 Endringer vedtatt på årsmøtet 19/2 1970 Endringer

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG Vedtatt på ombudsmøtet 07.12.1991, Revidert på ombudsmøtet 06.12.1997, Revidert på ombudsmøtet 04.12.1999, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2001, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2007,

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag 08.03.16 Postboks 210 9615 Hammerfest Hammerfest@skytterlag.no www.dfs.no/hammerfest Til stede: Meldt forfall: Stina, Siv Bente, Idar, Are, Børge, Linda May

Detaljer

Samling for ungdomsledere,

Samling for ungdomsledere, Samling for ungdomsledere, Mælum, 7. november 2015 Program: 1. Innledende presentasjon Sentrale tema i Ungdomsutvalgets ansvar og arbeidsoppgaver Pause 15 min. 2. Gruppe eller plenumsoppgaver til diskusjon

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg.

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. 1. Godkjenne innkalling Innkallinga godkjent, med en kommentar fra Frank Sve, vedr. regelverk for innkalling i henhold til

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 09. MARS OLAVGAARD MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE ADMINISTRASJON Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan TRYSIL SKYTTERLAG LANGTIDSPLAN Strategiplan 2013-2017 Innhold Vår visjon... 3 Våre mål... 3 1 Sportslig målsetting... 3 Hovedmålsetting... 3 1.1 Lokale mesterskap... 4 1.2 Regionale mesterskap... 4 1.3

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

7. Årsmøtet. Innholdsfortegnelse

7. Årsmøtet. Innholdsfortegnelse Side 1 av 6 7. Årsmøtet Innholdsfortegnelse Side Lover for skytterlag 2 Tidspunkt 2 Ekstraordinært årsmøte 2 Innkalling 3 Saksliste 3 Valg 4 Møteledelse 4 Drøftinger 4 Protokoll 5 Diverse forhold om årsmøtet

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag

Målsettinger for Elverum skytterlag Målsettinger for Elverum skytterlag 2013 2017 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BMANDAG 28. FEBRUAR 8BSKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Fusjon av Haugesund og Sveio skytterlag

Fusjon av Haugesund og Sveio skytterlag Fusjon av Haugesund og Sveio skytterlag Underlag for beslutning i ekstraordinære årsmøter i Haugesund og Sveio skytterlag 25.2.2015 Utarbeidet av Godkjenning ledere. Signatur Dato Rev.nr Arne Birkeland,

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Dato: 25.11.2010 Sted: Skytterhuset på Gravem Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem: Leder i ungdomsutvalget: Olav Aasen Håkon T. Gravem Arve Holmeide

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER 2009 OLAVSGÅRD HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte MØTELEDER Hans O. Kveli, President

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Østre Bærum Skytterlag

Østre Bærum Skytterlag RESULTATREGNSKAP Østre Bærum Skytterlag 01.11.2014-01.11.2013-31.10.2015 31.10.2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Noter Kontingenter 1 97 200 102 450 Storviltprøver 2 142 069 201 600 Salg Ammo 3 147 190 213

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Feltåret 2017 Hva er det?

Feltåret 2017 Hva er det? Feltåret 2017 FELTÅRET 2017 Feltåret 2017 Hva er det? I 2017 skal vi sette økt fokus på våre feltmessige øvelser. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen, og vi håper derfor dere i skytterlagene vil bli

Detaljer

Akershus Skyttersamlag

Akershus Skyttersamlag Invitasjon Romerikscup 2015 for Asp, R, ER & J. Ungdomsutvalget inviterer til Romerikscup 2014. Romerikscupen er en sosial skyting hvor ungdommene får anledning til å skyte i litt mindre og roligere former

Detaljer

Kristiansand og Omegn skytterlag. Møteleder: Leder. Referent: Sak nr.: Saksfremstilling: Ansvarlig: 90/2015

Kristiansand og Omegn skytterlag. Møteleder: Leder. Referent: Sak nr.: Saksfremstilling: Ansvarlig: 90/2015 Møtereferat Kristiansand og Omegn skytterlag Møtets formål: Styremøte Møtested: Møteleder: Referent: Farvannet skytebane Møtedeltakere: Arnfinn Nordbø () Gunstein Haugå (GH) Kjell Torsvik (KT) Tom Ånesland

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Siv Bente, Idar, Børge, May Elin, Line, Linda. Vedtak: Siv Bente innkaller ved behov for møte før høsten

Siv Bente, Idar, Børge, May Elin, Line, Linda. Vedtak: Siv Bente innkaller ved behov for møte før høsten Postboks 210 9615 Hammerfest Hammerfest@skytterlag.no www.dfs.no/hammerfest Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag 25.04.16 Til stede: Meldt forfall: Siv Bente, Idar, Børge, May Elin, Line, Linda

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG.

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Vedtekter for Marys Venner Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Organisasjonen Marys Venner er partipolitisk, sosialt og religiøst nøytral. Marys Venner arbeider for å hjelpe

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6 Kap. 1 DFS grunnregler og standardlover... Kap. 2 Organisasjonens oppbygning... Kap. 3 Skyttertingets forretningsorden... Kap. 4 Hedersbevisninger... Kap. 5 Forsikring... Kap. 6 Våpen og ammunisjon...

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, SKYTTERBOKA Forord Skytterboka 2014-2015 inneholder oppdatert lov- og regelverk for Det frivillige Skyttervesen. Ved årsskiftet 2014-2015 vil det bli utarbeidet et tillegg som har med regelendringer foretatt i 2014.

Detaljer

1 Statutter for NRRs avlsråd... 2. 2 Statutter for NRRs utstillingskomité... 5. 3 Statutter for NRRs Støttefond... 5. 4 Arvid Enghs minnefond...

1 Statutter for NRRs avlsråd... 2. 2 Statutter for NRRs utstillingskomité... 5. 3 Statutter for NRRs Støttefond... 5. 4 Arvid Enghs minnefond... StaFo pr. 01.01.15 Side 1/10 Statutter og fond Endringer gjeldende fra 01.01. 2015 er satt med loddrett sort strek i venstre marg. 1 Statutter for NRRs avlsråd... 2 2 Statutter for NRRs utstillingskomité...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI 2011 LANDSSKYTTERSTEVNET i BODØ, 30. JULI 6. AUGUST - RADISSON BLU OG BESTEMORENGA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

Årsmøte Røros skytterlag 2012

Årsmøte Røros skytterlag 2012 Årsmøte Røros skytterlag 2012 Idrettsparken Hotell Onsdag 21.11.2012 Dagsorden: 1. Møtet åpnes. 2. Valg av ordstyrer og referent: Ordstyrer ble leder og referent ble sekretær 3. Årsberetning. Godkjent.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer