DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan?"

Transkript

1 DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan?

2 Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Et opplegg for studiering Bakgrunn for studieopplegget I dagens samfunn vektlegges kunnskap stadig mer. Dette gjelder ikke bare teoretisk kunnskap, men all kompetanse tilegnet gjennom arbeid, utdanning, egenlæring, familieliv og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv. Dette kalles realkompetanse. Gårdbrukere og andre i landbruket har mye og allsidig kompetanse mesteparten er ikke dokumentert. Innen landbruket vil det være en fin mulighet for den enkelte til å heve egen kompetanse og ha et bedre grunnlag for å møte utfordringer næringen står ovenfor. Det vil også være en positiv mulighet for å få fram hvor mye allsidig kompetanse som faktisk finnes innen landbruket. Det pågår et arbeid både nasjonalt og regionalt med å få til gode dokumentasjonsordninger i arbeidslivet. Det er viktig at også landbruksnæringen tar del i dette, som en del av Kompetansereformen. Dette studieopplegget er laget for å få innsikt i hvorfor det kan være nyttig for bonden og andre i landbruksnæringen å få dokumentert sin realkompetanse og hvordan det kan gjøres i praksis. Målet er at alle i studieringen skal ha fått kartlagt og dokumentert sin egen realkompetanse. Hvorfor dokumentere realkompetanse? Dokumentasjon av kunnskaper vil være nyttig for den som: - ønsker å utvikle seg innen landbruksproduksjonen - ønsker å satse på nisjeproduksjon eller skaffe seg tilleggsjobb - vil søke seg inn på utdanning og få en kortere opplæring eks. agronomutdanning - har behov for å skaffe seg et yrke utenom landbruket - ønsker å synliggjøre egen realkompetanse som en verdi i seg selv Opplegget kan også ses som et grunnlag i KSL-systemet. Hvorfor delta i studiering? For selvstendig næringsdrivende er det spesielle utfordringer. Bonden er både arbeidsgiver og arbeidstaker. I andre bedrifter vil ansatte kunne drøfte sin egen realkompetanse med en kollega og med nærmerest overordnet. Arbeidsgiver skal bekrefte og skrive under på den delen av dokumentasjonen som er knyttet til stillingen/jobben. I landbruket vil det kunne være behov for en samtalepartner og det må avklares hvem som kan skrive under dokumentasjonen. Verktøy Skjema som er utviklet for å beskrive og dokumentere egen realkompetanse kan brukes av alle bransjer og yrker. Disse kan fylles ut for hånd eller elektronisk på PC. I studieopplegget anbefales det å bruke skjema elektronisk i Word-format for alle som har tilgang på PC. På nettet finnes verktøyet også i et databaseformat. Praktiske forhold Størrelsen på gruppen anbefales å være 6-7 personer. Det kan også være aktuelt å ha avløsere eller noen fra veiledningstjenesten med i studieringen. Studieopplegget går over 12 timer fordelt på 4 moduler. Det er i tillegg lagt inn ca 6-8 timer som heimearbeid. Studiemateriell Materiell som følger med er: Egen brosjyre Utfyllende studiemateriell: Papir på egen dyktighet hvorfor og hvordan?

3 Skjema for dokumentasjon av egen realkompetanse: ü CV Oversikt realkompetanse ü Kompetanseattest (dokumentasjon på selv jobben i landbruket) Veiledning til utfylling av CV og kompetanseattest To eksempler fra bønder som har dokumentert sin realkompetanse Forslag til systematisering av egne papirer innhold Kompetansepermen STUDIEPLAN OVERSIKT OPPBYGGING Modul Rammeplan Teori Praksis 1 Få innsikt i hvorfor og hvordan man dokumenterer realkompetanse i 3 2 landbruket 2 Bli bevisst egne arbeidsområder og arbeidsoppgaver. Synliggjøre dette skriftlig. Lære å bruke data utfylling av skjema i Word-format. Tilpasse dette til eget behov. 3 Lære hvordan man kan lage en samlet utfylt dokumentasjon av realkompetanse. Finne aktuelle personer som kan bekrefte egen realkompetanse som gårdbruker Avklare bruk av veiledingstjenesten i den videre oppfølging. Bli bevisst eget kompetansebehov og drøfte hvordan eventuell etterspørsel av kurs, etter- og videreutdanning kan gjennomføres Modul 1 DETALJERT STUDIEOVERSIKT Formål med samlingen: Bli bevisst hvilken realkompetanse gårdbrukere har og hvorfor det er viktig å få denne dokumentert. Aktivitet - drøftingstema Realkompetanse i landbruket hva ligger i begrepet? Hvorfor kan det være nyttig å få egen realkompetanse dokumentert? Se på eksempler fra andre bønder som har dokumentert sin realkompetanse. Hva går arbeidet mitt ut på hva er mine/våre viktigste arbeidsområder? Mål med aktiviteten Få en felles forståelse av begrepet. Bli bevisst allsidigheten som ligger i yrket som gårdbruker og hvorfor det både for næringen og den enkelte kan være viktig å få bekreftet egen realkompetanse. Få innsikt i hvordan dette kan gjøres. Reflektere over egen realkompetanse og hvordan arbeidet kan grupperes Heimearbeid: Notere ned stikkord om eget arbeidsområde egen kompetanse. Sette seg inn i skjema og veiledning. Finne fram den dokumentasjon man har (utdanning, attester, kursbevis). Begynne utfylling av CV.

4 Modul 2 Formål med samlingen: Bli bevisst egne arbeidsområder og arbeidsoppgaver. Synliggjøre dette skriftlig. Få opplæring i hvordan man kan fylle ut skjema elektronisk og tilpasse dette til eget behov Aktivitet - drøftingstema Gjennomgå hva den enkelte har tatt med på sin CV spesielt kurs og annen kompetanse/frivillig aktivitet Fylle ut kompetanseattest - viktigste arbeidsområder. Gjennomgå utfylling av skjema ved hjelp av PC Mål med aktiviteten Bli bevisst egen samlet kompetanse inkludert det man lært gjennom frivillig arbeid. Bli bevisst egne arbeidsområder og hvordan disse kan grupperes Kunne bruke verktøyet slik at det tilpasses egen person og oppdateres ved behov. Heimearbeid: Begynne utfylling på faglig, sosial og ledelseskompetanse. Begynne utfylling av skjema elektronisk eller i papirversjon Modul 3 Formål med samlingen: Lære hvordan man kan lage en samlet utfylt dokumentasjon på egen realkompetanse. Finne aktuelle parter som kan bekrefte egen realkompetanse som gårdbruker. Aktivitet - drøftingstema Gjennomgå, drøfte det den enkelte har fylt ut. Veilede hverandre Mål med aktiviteten Få tilbakemelding på hva som er viktig å få med og hvordan dette kan skriftliggjøres Drøfte hvem som kan være samtaleparter i veiledningstjenesten - hvem som kan bekrefte hele eller deler av dokumentasjonen. Avklare oppfølging og kontakt med nevnte personer. Finne fram til hvem som er best kan bekrefte dokumentasjonen. Heimearbeid: Oppdatere og gjøre ferdig egen dokumentasjon. Ta kontakt med aktuelle personer innen veiledingstjenesten for å få bekreftet egen kompetanse. Avklare oppfølging/møte der kartleggingen gjennomgås (bør gjerne skje på neste møte i ringen) Modul 4 Formål med samlingen: Få avklaring med personer i veiledningstjenesten om bekreftelse av egen realkompetanse som gårdbruker. Drøfte ev. opplæringsbehov og hva man ønsker videre. Aktivitet - drøftingstema Mål med aktiviteten Gjennomgå utfylte skjema med andre inkludert Få bekreftet egen realkompetanse som inviterte personer fra veiledningstjenesten. Avtale gårdbruker videre oppfølging for å få bekreftet egen dokumentasjon Drøfte om den enkelte har behov for å lære mer Bli bevisst hvor man har behov for å øke egen (kurs/utdanning) og hvordan dette kan kompetanse avklare hvilken kompetanse man gjennomføres (eks opplæring i regi av skoler, trenger og hvordan dette kan gjennomføres. landbrukskontor, studieforbund, faglag el. andre) Drøfte erfaringer med studiearbeidet og nytten av Bli bevisst nytteverdi av å ha en samlet dette senere. Gi tilbakemelding til studieleder og dokumentasjon inkludert kompetanseattest. ansvarlige for opplegget. Få evaluert studieopplegget og arbeidet i ringen Heimearbeid: Ev. oppdatere og gjøre ferdig egen dokumentasjon. Følge opp avtaler med personer i veiledningstjenesten, landbrukskontoret eller andre når det gjelder å få bekreftet egen dokumentasjon. Følge opp eventuelt videre arbeid med å få i gang opplæring/kurs

5 PAPIR PÅ EGEN DYKTIGHET REALKOMPETANSE Realkompetanse defineres som all kunnskap, ferdigheter og erfaring og innsikt som kan være opparbeidet gjennom arbeidsliv, utdanning, fritidsaktiviteter, egenlæring, familieliv og deltagelse i organisasjons- og samfunnsliv. Dette kan illustreres slik: Realkompetanse Offentlig godkjent og verdsatt kompetanse (vitnemål,fag-/svennebrev, autorisasjon) Kompetanse som følge av kortere opplæringstiltak (kursbevis/ sertifikater) Uformell Kompetanse: Arbeidspraksis, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter, politisk arbeid, omsorgsarbeid, styrer, verv. ol HVORFOR DOKUMENTERE EGEN REALKOMPETANSE? Bli bevisst egen kompetanse Mange er ikke klar over eller bevisst hva de egentlig kan. Å arbeide med egenvurdering av realkompetanse krever refleksjon. Man blir bevisst hva en er god på, og hvilken faktisk kompetanse man har. Selve arbeidet med dokumentasjonen gir derfor læring og egenutvikling. Anerkjennelse og stolthet over eget arbeid er viktig for de fleste. Egen arbeidskraft er vår viktigste ressurs. Kompetanse kan gi status. I framtida vil trolig dette bety mer. Mange innen landbruket har mye realkompetanse men mindre formalkompetanse. Derfor er det viktig å få realkompetansen dokumentert. Omstilling Landbruket står i en stadig omstillingsprosess. I denne sammenheng er det viktig å få fram hvilken kompetanse den enkelte har som grunnlag for og trygghet i å møte nye krav. Det gjelder både å kunne omstille seg mentalt og å vite om en har annen kompetanse som er nødvendig i denne prosessen. Videre kompetanseutvikling innen landbruksproduksjonen vil for mange være nødvendig. Ingen vet hva framtida bringer. Noen vil være avhengige av å skaffe seg ei tilleggsnæring eller å gå over i annen jobb. Det kan derfor være fornuftig å ha dokumentert egen realkompetanse når en av ulike grunner som f.eks. dårlig helse, attføring, dårlig inntjening, salg av kvote, m.m. må vurdere en framtidig ny situasjon. De fleste bønder innehar en bred realkompetanse som i liten grad kommer fram. Denne kompetansen kan i mange sammenhenger overføres til andre yrker. Det kan gjelde generell kompetanse som f.eks samarbeidsevne, handlingskompetanse, konflikthåndtering, planlegging, økonomistyring m.m

6 Markedet - økonomi videre lønnsomhet Det er viktig å ha kompetanse om markedet, hva det er og hvordan det fungerer. Mange bønder vet mye om dette, spesielt i forbindelse med samvirket. Organisasjons- og markedskompetanse kan være viktige forutsetninger for å overleve. Hvis manglende kunnskaper er én av årsakene til ulikheter i økonomien og at inntjeningen er for dårlig, kan man bevisstgjøre seg om mangelfull kompetanse er én av grunnene. Gjennom ulike kurs eller opplæringstiltak kan det være mulig å styrke kompetansen. Dette kan være innen ulike områder, f.eks: faglig- eller ledelseskompetanse. Krav om dokumentasjon frivillig ordning Det vil trolig komme flere krav om å dokumentere kompetanse for å få produsere/levere mat. Det kan derfor allerede nå være viktig å ha ei hensiktsmessig ordning på plass. Å dokumentere realkompetanse er imidlertid ei frivillig ordning som den enkelte selv må se nytten av. Inntak på utdanning - avkorting av studier. Rettigheter for voksne Voksne har i dag rett til videregående opplæring forutsatt at man ikke har slik utdanning fra før. Man har også en rett til å få sin realkompetanse vurdert samt å få opplæringen tilpasset egne forutsetninger. Man kan også søke inntak til høgre utdanning basert på realkompetanse med eventuelt muligheter for fritak av eksamener. Man må selv sørge for å få kompetansen dokumentert. Jo mer man kan dokumentere av tidligere erfaring og praksis fra arbeids- og organisasjonsliv, jo større muligheter er det for å få avkorting på studiet - f.eks på ei agronomutdanning. Ei eventuell framtidig sertifiseringsordning vil også kunne gi muligheter for godskriving på grunnlag av realkompetanse. Det blir også lettere å gi tilpasset opplæring om en på forhånd har en god dokumentasjon på hva man faktisk kan og hva som mangler ut fra ens eget behov. Hvem bekrefter kompetansen som gårdbruker? Bonden er både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette gir både fordeler og ulemper. Bonden kan mangle noen å drøfte egne problemer med, noen å reflektere over egen arbeidssituasjon sammen med samt noen å få oppbakking fra. Familie, kollegaer eller andre samarbeidsparter kan være nyttige samtalepartnere. Arbeid i studiering er en fin anledning å drøfte egen og andres kompetanse. Her bør det også drøftes hvem som kjenner den enkelte best og slik kan være aktuell å bekrefte den enkeltes realkompetanse som gårdbruker. Basert på tidligere erfaringer bør følgende alternativer vurderes: personer fra veiledningsapparatet skiver under. Dette må være personer som kjenner gårdbrukerens arbeidsoppgaver og kompetanse ut fra ulike fagområder. Den enkelte finner selv ut hvem som er mest relevant. - Landbruksforvaltningen i kommunen. Om etaten har mangelfull innsikt i den enkelte bondes realkompetanse, kan det innhentes nødvendige opplysninger fra veiledningsapparatet. - KSL-revisor - Avløserlaget

7 CV - Oversikt realkompetanse Personlige opplysninger Etternavn: Fornavn: Kjønn: Adresse: Morsmål: Postnummer: Poststed: E-post : Personnummer: Tlf arbeid: Privat : Mobil: Nåværende stilling/status: Nåværende arbeidsgiver: Ansatt fra: Stillingsstørrelse: % Praksis Arbeidsgiver Stilling Tidsrom fra-til % Arbeidsområder % - % - % - % - % - % - % Utdanning Skole/studium Linje/Spesialisering Fullført år Gyldige sertifikater Navn på sertifikat Spesifisering av hva det omfatter Gyldig fra til

8 Kurs Kursnavn Varighet Gjennomført år Viktig innhold Annen kompetanse frivillig aktivitet Type kompetanse - aktivitet Ferdigheter - nærmere beskrivelse av oppgavene Andre opplysninger Sted: Dato: Signatur

9 Kompetanseattest Personlige opplysninger Etternavn: Fornavn: Født: Stilling Arbeidsgiver/avdeling Stillingsstr. Tilsatt fra % Viktigste arbeidsområder Nærmere beskrivelse av oppgavene Organisering av arbeidet - arbeidsmåter Spesifisering av faglige kompetanseområder Nivå Viktig fagkompetanse i arbeidet Data - IKT Økonomi Kvalitet, HMS Utviklingsarbeid Teknisk Språk Nivå A = Utfører enkle oppgaver etter veiledning. Nivå B = Jobber selvstendig innen eget arbeidsområde Nivå C = Kan ha faglig ansvar, gi råd og veilede. Nivå D = Har svært god innsikt i fagområdet, kan lede utvikling på eget arbeidssted

10 Spesifisering av faglige kompetanseområder Nivå Markedsføring Bransjekunnskap Annen faglig kompetanse Spesifisering av personlig og sosial kompetanse/erfaring i stillingen Samarbeid Kommunikasjon Arbeidsinnsats Kvalitet Service Initiativ Kreativitet Fleksibilitet Omstilling Spesifisering av ledelseskompetanse i stillingen Personalledelse Motivasjon Resultat og målstyring Opplæring av andre Andre opplysninger - annen kompetanse Sted: Dato: Ansattes underskrift: Sted: Dato: Arbeidsgivers underskrift:

11 GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY Denne veiledningen er generell og til bruk for alle yrker og bransjer. CV - oversikt realkompetanse Er bygd opp slik at den skal gi god informasjon til bruk for videre utvikling innenfor eksisterende jobb, for å søke ny jobb, eller for å søke videre utdanning. Fylles ut og oppdateres av deg selv. Du har også ansvar for å dokumentere opplysningene. Kompetanseattest En oversikt og dokumentasjon på din realkompetanse i aktuell jobb. Fylles ut av deg selv. Gjennomgås med nærmeste leder. Det avklares om det er ønskelig å bruke nivågradering og dere blir ev. enige om fastsetting av nivå. Det forutsettes at leder gir tilbakemelding på det som er skrevet. Man kan både undervurdere og overvurdere seg selv. Både leder og arbeidstaker skriver under når man er enige om hva som skal stå Oppdateres årlig gjennom for eksempel utviklingssamtale/medarbeidersamtale Arbeidsgiver bør sørge for at man har ei ordning der de som har behov, får hjelp til utfylling. Selvstendig næringsdrivende: Ledere/selvstendig næringsdrivende må selv finne frem til hvem som kan bekrefte og dokumentere opplysningene i kompetanseattesten. For gårdbrukere kan dette f. eks være en eller flere innen veiledningstjenesten, landbrukskontoret, avløserlaget eller ev. KSL-revisor. Forutsetningen er at den/de kjenner den enkelte godt og kan gå god for opplysningene. For ledere kan styreleder være en som bekrefter kompetanseattesten. Papirformat eller elektronisk utfylling. Endringer på skjemaet Skjemaet kan fylles ut manuelt/skriftlig eller elektronisk. Det vil være begrensinger i plass for utfylling. For å lage linjene bredere kan man sette markøren på selve streken og så dra linjen nedover. Du kan videre føye til nye linjer om du har behov for det eller slette linjer som er til overs. Gå til menylinjen velg tabell. Gå videre til enten: Slett og velg så slett rad eller til sett inn og velg sett inn ny rad over/ under. Om det er linjer i kompetanseattesten du ikke trenger, kan du f.eks slette disse. Utfylling av Kompetanseattest Det er valgt ut 3 hovedområder for å spesifisere kompetansen i stillingen: Faglig kompetanse, sosial/ personlig kompetanse og ledelseskompetanse. Disse hovedområdene vil være aktuelle for de fleste stillinger uavhengig av bransje eller yrke. Noen vil imidlertid ha behov for å beskrive mest under faglig kompetanse. For andre, f.eks innen serviceyrker vil sosial og personlig kompetanse være helt vesentlig, og det vil være viktig å beskrive denne kompetansen mer utfyllende. Ledelseskompetanse gjelder ikke kun lederjobber, men vil for mange være aktuelt om man har ansvar for personal/arbeidsledelse, team, prosjekt, opplæring av andre og lignende. Stikkord i venstre kolonne er overskrifter på en mer detaljert beskrivelse av kompetansen. Ordene vil være aktuelle for de fleste stillinger. Bruk de som er relevante for deg og slett ev. de som ikke er naturlig å ta med. Nivågradering Du velger selv om du ønsker å beskrive din faglige kompetanse ved hjelp av nivågradering forutsatt at arbeidsgiver eller andre som skal bekrefte kompetanseattesten kan gå god for dette. Ved bruk av nivå kan du få en mer presis beskrivelse av din spesielle kompetanse jf. beskrivelse av betydningen i A-D.

12 Veiledning utfylling av CV Personlige opplysninger Etternavn: Fornavn: Kjønn: Adresse: Morsmål: Postnummer: Poststed: E-post : Personnummer: Tlf arbeid: Privat : Mobil: Nåværende stilling/status: Nåværende arbeidsgiver: Ansatt fra Stillingsstørrelse: % Praksis Arbeidsgiver Stilling Tidsrom fra-til Begynn med nåværende stilling. Ta videre med i rekkefølge: andre stillinger hos nåværende arbeidsgiver stillinger hos andre arbeidsgivere. Militærtjeneste tas med her Sett in flere linjer om du trenger det jfr. generell veiledning Skriv mnd/år - ta ikke med dato. Eksempel: 01/89-12/95 % Arbeidsområder % % % - % - % - % Beskriv i stikkords form de viktigste arbeidsområder i den aktuelle stillingen. Utdanning Skole/studium Ta også med grunnskolen/7-årig folkeskole om dette er siste utdanning som er avsluttet. Ta med deler av videregående opplæring selv om denne ikke er avsluttet. Skriv varighet eller vekttall som utdanningen gir (eks 3-årig høgskoleutdanning) Linje/Spesialisering Fullført år Gyldige sertifikater Navn på sertifikat Spesifisering av hva det omfatter Gyldig fra til Om et kurs fører til sertifikat, føres dette opp. Også bilsertifikat, truckførerbevis tas med. Om et sertifikat ikke har en bestemt dato for når det utløper, føres det opp slik: 01/08/99 -

13 Kurs Kursnavn Ta med de kurs du selv mener er viktige. Skriv gjerne i kronologisk rekkefølge (de siste kursene først) Før også opp kurs du mener er av betydning - selv om du ikke har dokumentasjon på dette Varighet Skriv timer, dager, mnd, eller år Gjennomført år Viktig innhold Beskriv i stikkord det viktigste innhold i kurset jf. kursbevis, kursplan, timeplan (eventuelt etter eget syn) Om du har gjennomført kurs som fører fram til en avsluttende eksamen med vekttall, føres dette opp under utdanning Annen kompetanse frivillig aktivitet Type kompetanse - aktivitet Eksempel: Faglige, politiske, offentlige verv/oppgaver Arbeid/deltagelse i foreninger og frivillige organisasjoner Omsorg/pleierfaring (eksempel for egne foreldre, funksjonshemmede barn) Språkferdigheter (tilegnet f.eks gjennom utenlandsopphold) Datakunnskap som er tilegnet utenfor arbeidsforhold Prosjekterfaring Andre fritidsaktiviteter - hobbyer - personlige arbeider Ferdigheter - - nærmere beskrivelse av oppgavene Beskriv hvilke ferdigheter du har fått på bakgrunn av den aktuelle aktiviteten. Eks.: Møteledelse, økonomistyring, regnskapsføring. Innsikt i organisasjonens oppbygging. Planlegging, delegering, koordinering av oppgaver. Argumentere for egne synspunkter. Eks: Sette seg inn i andres situasjon. Kunnskap om helse-/sosialsystem, rettigheter. Kunnskap om kosthold og hygiene Eks: Muntlig og/eller skriftlig ferdigheter i språk. Erfaring i oversetting. Ferdigheter i instruksjon av andre. Eks: Bruk av Internett, tekstbehandling, programmering Eks: Prosjektledelse, prosjektstyring, byggeledelse Eks: Slektsgransking. Reiseledelse. Snekring. Rutemerking av turløyper. Spesielle kunnskaper om litteratur, historie, natur og miljøfag Beskriv om mulig også tidsrom for aktiviteten Andre opplysninger Eksempel: Eventuelle publiseringer, artikler som er utgitt Du kan ta med om du har vært arbeidsledig eller har vært ute i permisjon i en periode, om du mener dette er viktig å få fram Sted: Dato: Signatur

14 Veiledning utfylling kompetanseattest Personlige opplysninger Etternavn: Fornavn: Født: Stilling Arbeidsgiver/avdeling Stillingsst r. % Tilsatt fra Viktigste arbeidsområder Korte samlebeskrivelser om arbeidsområdene dine. Bruk de samme beskrivelsene som i CV-delen under praksis/arbeidsområder Stillingsbeskrivelse, jobbkrav, arbeidsplaner kan være nyttig å ta utgangspunkt i. Nærmere beskrivelse av oppgavene Bak hvert hovedarbeidsområde gis en mer detaljert beskrivelse av arbeidsoppgavene. Oversikten skal gi andre god informasjon om hva du arbeider med. Beskrive hvilket ansvar du har i forhold til aktuelle oppgaver Organisering av arbeidet - arbeidsmåter Beskriv hvordan arbeidet organiseres: team-/gruppearbeid, nettverksarbeid, jobbrotasjon, individuelt arbeid. Prosjektarbeid. Nasjonalt/internasjonalt samarbeid Beskriv eventuelt også hvilke arbeidsmåter du selv bruker i arbeidet Spesifisering av faglige kompetanseområder Nivå Viktig fagkompetanse i arbeidet Data - IKT Beskriv din viktigste faglige kompetanse når du utfører arbeidsoppgavene dine. Ta med det som ikke er kommer fram ved å beskrive arbeidsområdene/arbeidsoppgavene ovenfor eller som ikke framkommer i den formelle utdanningen. Beskriv hvordan du behersker f.eks: Ulike dataverktøy - programvarekunnskap (Word, Excel, Power Point, Internett, m.m) Prosesstyringssystem - nettverksdrift - systemutvikling systemkunnskap - datasystemer datautstyr. Bruk av lyd/bilde - videokonferanse Økonomi Kvalitet, HMS Beskriv din kompetanse når det gjelder: Innkjøp, budsjetting, regnskap, fakturering, økonomioppfølging Sammenheng drift og økonomisk resultat Lover og forskrifter i arbeidslivet, helse- miljø og sikkerhet (HMS), vern av ytre/indre miljø, kvalitetsstandarder, avviksbehandling, egenkontroll Utviklingsarbeid Forbedringer - utvikling av nye fagområder, produksjonsmetoder, produksjonsprosesser, tjenestetilbud, læreplaner Teknisk Beherskelse av maskiner og utstyr Språk Bruk av andre språk enn norsk i jobben (eksempel: engelsk, tysk, fransk, spansk). Beskriv din kompetanse/arbeidsoppgave: muntlig og/eller skriftlig bruk av språket Nivå A = Utfører enkle oppgaver etter veiledning. Nivå B = Jobber selvstendig innen eget arbeidsområde Nivå C = Kan ha faglig ansvar, gi råd og veilede. Nivå D = Har svært god innsikt i fagområdet, kan lede utvikling på eget arbeidssted

15 Spesifisering av faglige kompetanseområder Eksempler: Kundehåndtering, markedsføring/reklame, kontrakt - oppfølging, salg/ordrehåndtering, innkjøp, tilbud/kontrakter/prising Nivå Markedsføring Bransjekunnskap Beskriv både den generelle og den mer inngående/spesifikke kunnskapen du har om virksomheten/bransjen du arbeider i. Stikkord: Organisering/oppbygging, lover, regel- og avtaleverk Annen faglig kompetanse Ta med det du mener er viktig og som ikke kommer fram under andre områder Spesifisering av personlig og sosial kompetanse/erfaring i stillingen Samarbeid Kommunikasjon Arbeidsinnsats Kvalitet Service Eksempler: Bidra til gode samarbeidsløsninger, løse oppgaver i fellesskap, bygge nettverk, skape tillitsforhold, skape lagånd. Gi konstruktive tilbakemeldinger, oppmuntre andre, lytte, gi støtte og omsorg. Vise respekt for andres synspunkter, argumentere for egne meninger. Kontaktskapende, bidra til trygghet, yte andre positiv oppmerksomhet, åpen og utadvendt. Formuleringsevne, uttrykke seg tydelig. Gjennomføre forhandlinger, inngå kompromisser, håndtere konflikter. Eksempler: Løsningsorientert, handlingsorientert, ta del i beslutninger, arbeide selvstendig, se hva som må gjøres. Pålitelig, overholde frister og avtaler, pliktoppfyllende, ansvarsbevisst. Arbeidskapasitet, takle arbeidsintensive perioder, effektiv, få ting unna. Kvalitetsbevisst., service ovenfor andre, kundekontakt Initiativ Kreativitet Fleksibilitet Omstilling Eksempler: Omstillingsarbeid, ta i bruk nye arbeidsmetoder, ny teknologi, nye fagområder/kunnskap Tilpasse nye arbeidssituasjoner og arbeidsoppgaver. Åpen for forandring og utvikling. Ta initiativ, forslag nye løsninger, metoder, teknikker. Fleksibel, påta seg andre/nye oppgaver. Nyskapning og nytenking Spesifisering av ledelseskompetanse i stillingen Personalledelse Motivasjon Eksempler: Type ledelse (arbeidsleder, kontorleder, mellomleder, toppleder). Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler. Planlegge, organisere, delegere, ta beslutninger. Lede forandringsarbeid, omstillingsprosesser. Motivere til felles innsats, lede mot ønsket retning felles mål. Ha autoritet. Resultat og målstyring Opplæring av andre Eksempler: Delta i arbeid med/ha ansvar for strategiske planer. Utvikling av nye planer. Prosjektledelse - prosjekterfaring. Ta aktivt del i beslutninger. Arbeid med organisasjonsutviklingsprosesser Arbeide mot prosessmessige og budsjetterte mål. Eksempler: Erfaring med- /ansvar for opplæring av andre. Oppfølging av vikarer/nyansatte/lærlinger Ansvar for interne kurs Andre opplysninger - annen kompetanse Andre arbeidsforhold/verv/oppgaver som du har hatt hos arbeidsgiver i denne perioden (tillitsvalgt, verneombud, prosjektansvarlig for et prosjekt). Noe om virksomhetens utviklingsstrategi. Beskriv kompetanse som du ikke har fått med andre steder Oppgi eventuelt aktuelle referansepersoner som kan kontaktes om denne stillingen. Sted: Dato: Ansattes underskrift: Sted: Dato: Arbeidsgivers underskrift:

16 CV - Oversikt realkompetanse Personlige opplysninger Etternavn: Kari Fornavn: Olsen Kjønn: Kvinne Adresse: Morsmål: Norsk Postnummer: Poststed: E-post : Personnummer: Tlf arbeid: Privat : Mobil: Nåværende stilling / status Nåværende arbeidsgiver Ansatt fra Still.str Gårdbruker Egen % Praksis Arbeidsgiver Stilling Tidsrom fra-til % Arbeidsområder Egen arbeidsgiver Gårdbruker 100 % Gårdsdrift, skog, planteproduksjon, 08/89 kvalitetssikring, gårdsturisme, grønn omsorg, økonomi, planlegging Domus, Ekspeditør, Deltid 79/ - 82/ % Vanlig butikkarbeid, kundebehandling NNS, Varebehandler 07/83 08/ % Ekspedering av varer til butikker Atna grunnskole Lærervikar 08/83 06/ % Lærervikar alle fag Berg grunnskole Lærervikar 08/84 06/85 % Lærervikar alle fag Sameskolen i Tana Lærervikar 08/84 06/85 % Lærervikar, spesielt tilknyttet funksjonshemmed elev Bertnes grunnskole lærervikar 86/ - 89/ % Lærervikar alle fag Dall kommune utfører omsorgsarbeid 89/ - % Mottar omsorgslønn for funksjonshemmed barn Utdanning Skole/studium Linje/Spesialisering 9-årig grunnskole 80 Videregående Naturfag,( biologi, kjemi, fysikk ) 83 Fullført år Gyldige sertifikater Navn på sertifikat Spesifisering av hva det omfatter Gyldig fra til Førerkort C1 12/82 05/11 Førerkort B 12/82 11/64

17 Kurs Gjennomført år Kursnavn Varighet Viktig innhold Bønder etter år timer Kunne ta utfordringen med å tilpasse seg forandringer i næringen. Regnskapsforståelse 15timer 1999 Planleggin Kunne forstå og innhold ressursutnyttelse i et regnskap. Vurdere lønnsomhet Landbruksregnskap/skatterett 7,5timer 2001 Innføring i føring av regnskap og skatteregler Livredningskurs 15timer Hjerte/lunge. livredningskurs Ullstøvelkurs 20timer 1995 Sy ullstøvler på tradisjonellt vis Lefsebaking 20timer 1994 Bake lefser+ andre bakverk på tradisjonellt vis Skinnfellsying 20timer 1999 Sy skinnfell etter gammel tradisjon Praktisk melking 10timer Gjennomgått rutiner ved melking. Kvalitetssikring. Sykdomsbehandling Brunstkurs Kalvestell 8timer Kunne observere brunst hos storfe, og inseminere til rett tid Rett stell og foring av kalv Gjødselplanlegging 6timer 2001 Etikk i fjøsen 12timer Etiske holdninger i forhold til hold av husdyr EDB- kurs, tekstbehandling, Kunne bruke data som et godt hjelpemiddel Word Annen kompetanse frivillig aktivitet Type kompetanse - aktivitet Ferdigheter Fullført krav til 4H plakett, Klubbrådgiver Gjennomført forskjellige oppgaver på flere forskjellige fagfelt Leder i skigruppa, foreldreråd, Bonde- og Småbrukarlaget Husflid, eldre mattradisjoner Erfaring ang. funksjonshemmede Familie - fritid Erfaring med lagsarbeid, premiering, møteledelse, organisering,korrenspondanse. Stor interesse for husflid, gamle tradisjoner. Ønsker å føre disse tradisjoner videre Daglig omsorg for funksjonsh.barn.stor erfaring innen helse/trygdesystem/rettighe Organiserer hverdagen for fam.på 6. Kombinerer dette med stor aktivitet i fritid Sted: Dato: Signatur

18 Kompetanseattest Personlige opplysninger Etternavn: Olsen Fornavn: Kari Født: Stilling Arbeidsgiver/avdeling Stillingsstr. Tilsatt fra Gårdbruker Egen 100 % Viktigste arbeidsområder Gårdsdrift Skog Planteproduksjon Kvalitetsikring Gårdsturisme Grønn omsorg Økonomi Planlegging Nærmere beskrivelse av oppgavene Driver melkeprod. +slaktegris.deltar i daglig drift. Ansvaret for melking. Jobber forebyggende mot sykdom i besetningen. Driver produksjon og salg av brennved. Bruker rydningsag i forbindelse med tynning og rydding av beite. Deltar i planteproduksjon fra planlegging til gjennomføring. Jordarb. innhøstingsprosessen. Legger stor vekt på forkvalitet m.h.t. helse økonomi mm. Gode kunnskaper om KSL i landbruket. Har hovedansvaret for revisjon. Vektlegger dette med hensyn kvalitet, ulykker, oversikt på bruket. Er i ferd med å bygge opp ny næring i tilknytning til gården. Erfaring med lovverket fra oppstart til ferdig bedrift. Ansvar for kvalitetsikring. Driver grønn omsorg, og planlegger å utvide dette tilbudet. Ansvar for kvalitetsikring. Fører sammen med min mann fullstendig regnskap for gården. Deltar aktivt i økonomisk planlegging, og har god oversikt over økonomi. Planlegger arbeid gjennom hele året for å prøve å være i forkant av hva som skal gjøres. Unngår at vedlikehold hoper seg opp. Organisering av arbeidet - arbeidsmåter Jobber godt sammen med min mann. Vi deler på arbeidsoppgavene, både ute og inne. Jobber godt sammen med andre. Planlegger arbeidet for å jobbe mest mulig effektivt. Har system som informerer avløser slik at den kan overta på kort varsel. Spesifisering av faglige kompetanseområder Viktig fagkompetanse i arbeidet Data - IKT Økonomi Kvalitet, HMS Har gode kunnskaper om det å drive med husdyr. Kan mye om sykdom på storfe, og forebygging av disse. Bruker slakteplan. Planlegger kvotefylling. Prioriterer vedlikehold melkemaskin, fjøs mm. Kan kvalitetsikring, dokumentasjom,regnskap. Pådriver for å få til kompetanseheving innen yrke. Bruker data daglig. Er fortrolig med internett, dokumentbehandling, tekniske opplysninger om PC-oppbygning, installerer både "software og hardware" på maskinen. Bruker PC-bank, slakteweb, e- post, bestillinger på internett. Har god oversikt over gårdens økonomi. Fører fullstendig regnskap på data. Planlegger investeringer utifra økonomi. Prioriterer nedbetaling av gjeld. Ansvar for fakturering mht. gårdsturisme/grønn omsorg. Tar utlønning tilfeldig hjelp. Ansvar for dokumentasjon mht. tilskudd. Bruker KSL aktivt. Gode rutiner i notering/ oppbevaring av dokument. Medlem av husdyrkontroll. Gode rutiner i fjøs som har gitt resultater (kvalitetsmelk) Medlem av Landbrukshelsen, tenker sikkerhet i arbeidet. Gode kunnskaper om kvalitetsikring av nye næringer på gården. ( HMS, næringsmiddeltils.) Ser viktigheten av kvalitetsikring med tanke på egen arbeidsplass og produksjon av varer på gården. Medlemmer i forsøksringen. Nivå Utviklingsarbeid Teknisk Har gode kunnskaper mht. oppstart av ny næring. Positiv holdning til andre mennesker( kundebehandling). Erfaring med søknader/tilskudd. Ser viktigheten av god dialog/samarbeide med kontrollmyndighetene. Kompetanse på melkemaskin. Gjør enkelt vedlikehold selv. Deltar i vedlikehold av maskiner og redskap. Prøver å finne løsninger på problem som oppstår, og henter inn annen kompetanse der det er behov. Nivå A = Utfører enkle oppgaver etter veiledning. Nivå B = Jobber selvstendig innen eget arbeidsområde Nivå C = Kan ha faglig ansvar, gi råd og veilede. Nivå D = Har svært god innsikt i fagområdet, kan lede utvikling på eget arbeidssted

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY Denne veiledningen er generell og til bruk for alle yrker og bransjer. Veilederen tar for seg innfylling av både CV og Kompetanseattest. CV

Detaljer

Arbeidshefte - realkompetanse STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN. Feb 09

Arbeidshefte - realkompetanse STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN. Feb 09 STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN Heftet tilhører (Navn) Feb 09 Arbeidshefte - realkompetanse Hensikten med heftet er å bidra til en god og gjennomtenkt beskrivelse av egen kompetanse. Det vil være en

Detaljer

Accumulated knowledge and skills. www.aks-international.com. CV Realkompetanse

Accumulated knowledge and skills. www.aks-international.com. CV Realkompetanse CV Realkompetanse - 2 - Personlige opplysninger Navn: Kjønn: Mann Kvinne Fødselsdato: Adresse: By: Post Sivilstatus: TLF: Arbeide: Privat: Mobil: Nåværende stilling: E-mail: Utdannelse (formelle kvalifikasjoner

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Januar 2017 Innhold Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Innhold... 3 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse... 4

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket:

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til deltaker

Del 3. Mine muligheter Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 3, side 1 av 7 Del 3. Mine muligheter Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Arbeidshe edeltaker,del3,side2av7 Del 3: Mine muligheter Nå som du har vært gjennom de to første delene av

Detaljer

Stillingsannonse. Vi har ledig stilling som konsulent i 100 % stilling i vårt veiledningsteam. Arbeidsområder og oppgaver vil være:

Stillingsannonse. Vi har ledig stilling som konsulent i 100 % stilling i vårt veiledningsteam. Arbeidsområder og oppgaver vil være: Stillingsannonse Motivasjon & Støtte er et senter som jobber med å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet. Vi er en privat organisasjon som har som hovedmål å utvikle mennesker. Senteret ble etablert

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring med to år

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

STRATEGIPLAN HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

STRATEGIPLAN HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER STRATEGIPLAN HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 2017 2019 STRATEGIPLAN FOR HELGELAN LANDBRUKSTJENESTER, PERIODEN 2017-2019 FORORD Helgeland Landbrukstjenester SA (HLT) er et andelslag etter samvirkeprinsippet

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda Landbrukstjenester Sør Til tjeneste for kunden og bygda Landbruksvikarordningen gir deg trygghet ved sykdom Alle husdyrbrukere med rett til avløsertilskudd, har rett på landbruksvikarvikar ved sykdom og

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR VG 3 LANDBRUK.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR VG 3 LANDBRUK. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR VG 3 LANDBRUK. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av programfagene Plante- og husdyrproduksjon Programfaget omfatter ulike typer plante- og dyreproduksjon med tilhørende teknologi

Detaljer

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Rekruttering og kompetanse i landbruket Rekruttering og kompetanse i landbruket Landbruk i ny tid krever ny kunnskap. Innlegg ved John Luktvasslimo Avdelingsleder Mosjøen vgs. 26.4.2012 24.05.2012 1 Hva sier landbruksmeldinga om behovet for

Detaljer

Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel Minilæreplan i Service og samferdsel Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

VURDERING I IKT-Servicefaget

VURDERING I IKT-Servicefaget VURDERING I IKT-Servicefaget Hovedområde Systemdrift og systemovervåking Bestått meget Forstå, vurdere, reflektere, kritisere: Bestått Anvende, gjøre rede for, forklare: Ikke bestått: Kun gjengivelse og

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring IMDi Vest 27. oktober 2014 Kari Gregersen Innhold Hva er arbeidsretting? Arbeidsretting i læreplanen nivå A1 B2 Eksempler Materiell på vox.no Hva gjør Vox Formålet med introduksjonsloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Seksjon kontor og administrasjon August 2007 "KAFFEKURS" LITT OM FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Innledning Seksjon kontor og administrasjon ønsker med dette kaffekurset å sette

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet.

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet. Tips til søknaden Her er 7 tips til en god søknad. 1. Enhver søknad må skreddersys! Ja, det er mye arbeid, men det lønner seg. Hvis teksten minner om en masseutsendelse er det liten sjanse for at den treffer

Detaljer

TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy. Teknisk fagskole - Matteknikk. I samarbeid med

TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy. Teknisk fagskole - Matteknikk. I samarbeid med TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Teknisk fagskole - Matteknikk I samarbeid med Tilbud hvor du vil når du vil Dersom du kunne tenke deg en videre utdanning innen

Detaljer

Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

STILLINGSANNONSE. Vi har ledig stilling som konsulent i 100 % stilling i vårt veiledningsteam.

STILLINGSANNONSE. Vi har ledig stilling som konsulent i 100 % stilling i vårt veiledningsteam. STILLINGSANNONSE Motivasjon & Støtte er et senter som jobber med å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet. Vi er en privat organisasjon som har som hovedmål å utvikle mennesker. Senteret ble etablert

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne-

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Veiledning for administrator STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN. Jan 09

Veiledning for administrator STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN. Jan 09 STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN Jan 09 Veiledning for administrator Dokumentet gir deg en enkel innføring i hvordan du klargjør og setter opp kompetansebasen for virksomheten. Applikasjonen er klargjort,

Detaljer

Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk.

Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del

Detaljer

Søknad om læreplass i Asker kommune i.fag

Søknad om læreplass i Asker kommune i.fag Søknad om læreplass i Asker kommune i.fag Personnummer 11 siffer Egne personopplysninger ( alle felt må fylles ut) Navn på søker Adresse Postnummer Sted Mobiletelefon Privattelefon E- postadresse Navn

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

HMS-arbeid og risikoreduserende tiltak - slik bonden ser det

HMS-arbeid og risikoreduserende tiltak - slik bonden ser det HMS-arbeid og risikoreduserende tiltak - slik bonden ser det Ikke en bonde å miste om ulykker og arbeidsevne i landbruket Stjørdal 15. oktober 2015 Kari Anne Holte Seniorforsker, IRIS Vårt perspektiv Gårdsbruket

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Fagprøve renholdsoperatørfaget Planlegging Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planleggingen er godt Det er utarbeidet en gjennomarbeidet og grei arbeidsplan

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

Gjennomgående plan ARBEIDSLIVSFAGET (ALF) for trinn ved Atlanten ungdomsskole. Side 1

Gjennomgående plan ARBEIDSLIVSFAGET (ALF) for trinn ved Atlanten ungdomsskole. Side 1 Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3-4 8. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER, VURDERING AV LÆRING s. 7-8 9. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER,

Detaljer

Agronomutdanning for voksne 2012 2014

Agronomutdanning for voksne 2012 2014 Agronomutdanning for voksne 2012 2014 Om kurset Agronomutdanningen for voksne går over 2 år, med oppstart i september 2012, og avslutning i mai 2014. Fullført opplæring og bestått eksamen, vil gi grunnlag

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av ARBEIDSPLAN LANDBRUKSTJENESTER SØR 05 Til tjeneste for kunden og bygda Formål: Skaffe kvalifisert avløsning til våre medlemmer Arbeidsområde/ hovedmål Økonomi Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport Anita E. Tobiassen og Erik Døving ww.snf.no KS/Vika 15. oktober 2008 Hensikten med prosjektet (1) Bidrar systematisk tilrettelegging for realkompetansevurdering

Detaljer

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner Mål Iverksette tiltak for å bedre landbrukskvinners lønns- og arbeidsvilkår beholde de kvinnene som er i næringa få flere til å velge landbruk som levevei Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Inn på tunet. - En verden av muligheter - Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag

Inn på tunet. - En verden av muligheter - Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag Inn på tunet - En verden av muligheter - Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.no Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag Min verden av muligheter Stavrum

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben

Detaljer

Agronomutdanning for voksne 2013 2015

Agronomutdanning for voksne 2013 2015 Agronomutdanning for voksne 2013 2015 Om kurset Agronomutdanningen for voksne går over 2 år, med oppstart i september 2013, og avslutning i mai 2015. Fullført opplæring og bestått eksamen, vil gi grunnlag

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer