DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan?"

Transkript

1 DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan?

2 Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Et opplegg for studiering Bakgrunn for studieopplegget I dagens samfunn vektlegges kunnskap stadig mer. Dette gjelder ikke bare teoretisk kunnskap, men all kompetanse tilegnet gjennom arbeid, utdanning, egenlæring, familieliv og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv. Dette kalles realkompetanse. Gårdbrukere og andre i landbruket har mye og allsidig kompetanse mesteparten er ikke dokumentert. Innen landbruket vil det være en fin mulighet for den enkelte til å heve egen kompetanse og ha et bedre grunnlag for å møte utfordringer næringen står ovenfor. Det vil også være en positiv mulighet for å få fram hvor mye allsidig kompetanse som faktisk finnes innen landbruket. Det pågår et arbeid både nasjonalt og regionalt med å få til gode dokumentasjonsordninger i arbeidslivet. Det er viktig at også landbruksnæringen tar del i dette, som en del av Kompetansereformen. Dette studieopplegget er laget for å få innsikt i hvorfor det kan være nyttig for bonden og andre i landbruksnæringen å få dokumentert sin realkompetanse og hvordan det kan gjøres i praksis. Målet er at alle i studieringen skal ha fått kartlagt og dokumentert sin egen realkompetanse. Hvorfor dokumentere realkompetanse? Dokumentasjon av kunnskaper vil være nyttig for den som: - ønsker å utvikle seg innen landbruksproduksjonen - ønsker å satse på nisjeproduksjon eller skaffe seg tilleggsjobb - vil søke seg inn på utdanning og få en kortere opplæring eks. agronomutdanning - har behov for å skaffe seg et yrke utenom landbruket - ønsker å synliggjøre egen realkompetanse som en verdi i seg selv Opplegget kan også ses som et grunnlag i KSL-systemet. Hvorfor delta i studiering? For selvstendig næringsdrivende er det spesielle utfordringer. Bonden er både arbeidsgiver og arbeidstaker. I andre bedrifter vil ansatte kunne drøfte sin egen realkompetanse med en kollega og med nærmerest overordnet. Arbeidsgiver skal bekrefte og skrive under på den delen av dokumentasjonen som er knyttet til stillingen/jobben. I landbruket vil det kunne være behov for en samtalepartner og det må avklares hvem som kan skrive under dokumentasjonen. Verktøy Skjema som er utviklet for å beskrive og dokumentere egen realkompetanse kan brukes av alle bransjer og yrker. Disse kan fylles ut for hånd eller elektronisk på PC. I studieopplegget anbefales det å bruke skjema elektronisk i Word-format for alle som har tilgang på PC. På nettet finnes verktøyet også i et databaseformat. Praktiske forhold Størrelsen på gruppen anbefales å være 6-7 personer. Det kan også være aktuelt å ha avløsere eller noen fra veiledningstjenesten med i studieringen. Studieopplegget går over 12 timer fordelt på 4 moduler. Det er i tillegg lagt inn ca 6-8 timer som heimearbeid. Studiemateriell Materiell som følger med er: Egen brosjyre Utfyllende studiemateriell: Papir på egen dyktighet hvorfor og hvordan?

3 Skjema for dokumentasjon av egen realkompetanse: ü CV Oversikt realkompetanse ü Kompetanseattest (dokumentasjon på selv jobben i landbruket) Veiledning til utfylling av CV og kompetanseattest To eksempler fra bønder som har dokumentert sin realkompetanse Forslag til systematisering av egne papirer innhold Kompetansepermen STUDIEPLAN OVERSIKT OPPBYGGING Modul Rammeplan Teori Praksis 1 Få innsikt i hvorfor og hvordan man dokumenterer realkompetanse i 3 2 landbruket 2 Bli bevisst egne arbeidsområder og arbeidsoppgaver. Synliggjøre dette skriftlig. Lære å bruke data utfylling av skjema i Word-format. Tilpasse dette til eget behov. 3 Lære hvordan man kan lage en samlet utfylt dokumentasjon av realkompetanse. Finne aktuelle personer som kan bekrefte egen realkompetanse som gårdbruker Avklare bruk av veiledingstjenesten i den videre oppfølging. Bli bevisst eget kompetansebehov og drøfte hvordan eventuell etterspørsel av kurs, etter- og videreutdanning kan gjennomføres Modul 1 DETALJERT STUDIEOVERSIKT Formål med samlingen: Bli bevisst hvilken realkompetanse gårdbrukere har og hvorfor det er viktig å få denne dokumentert. Aktivitet - drøftingstema Realkompetanse i landbruket hva ligger i begrepet? Hvorfor kan det være nyttig å få egen realkompetanse dokumentert? Se på eksempler fra andre bønder som har dokumentert sin realkompetanse. Hva går arbeidet mitt ut på hva er mine/våre viktigste arbeidsområder? Mål med aktiviteten Få en felles forståelse av begrepet. Bli bevisst allsidigheten som ligger i yrket som gårdbruker og hvorfor det både for næringen og den enkelte kan være viktig å få bekreftet egen realkompetanse. Få innsikt i hvordan dette kan gjøres. Reflektere over egen realkompetanse og hvordan arbeidet kan grupperes Heimearbeid: Notere ned stikkord om eget arbeidsområde egen kompetanse. Sette seg inn i skjema og veiledning. Finne fram den dokumentasjon man har (utdanning, attester, kursbevis). Begynne utfylling av CV.

4 Modul 2 Formål med samlingen: Bli bevisst egne arbeidsområder og arbeidsoppgaver. Synliggjøre dette skriftlig. Få opplæring i hvordan man kan fylle ut skjema elektronisk og tilpasse dette til eget behov Aktivitet - drøftingstema Gjennomgå hva den enkelte har tatt med på sin CV spesielt kurs og annen kompetanse/frivillig aktivitet Fylle ut kompetanseattest - viktigste arbeidsområder. Gjennomgå utfylling av skjema ved hjelp av PC Mål med aktiviteten Bli bevisst egen samlet kompetanse inkludert det man lært gjennom frivillig arbeid. Bli bevisst egne arbeidsområder og hvordan disse kan grupperes Kunne bruke verktøyet slik at det tilpasses egen person og oppdateres ved behov. Heimearbeid: Begynne utfylling på faglig, sosial og ledelseskompetanse. Begynne utfylling av skjema elektronisk eller i papirversjon Modul 3 Formål med samlingen: Lære hvordan man kan lage en samlet utfylt dokumentasjon på egen realkompetanse. Finne aktuelle parter som kan bekrefte egen realkompetanse som gårdbruker. Aktivitet - drøftingstema Gjennomgå, drøfte det den enkelte har fylt ut. Veilede hverandre Mål med aktiviteten Få tilbakemelding på hva som er viktig å få med og hvordan dette kan skriftliggjøres Drøfte hvem som kan være samtaleparter i veiledningstjenesten - hvem som kan bekrefte hele eller deler av dokumentasjonen. Avklare oppfølging og kontakt med nevnte personer. Finne fram til hvem som er best kan bekrefte dokumentasjonen. Heimearbeid: Oppdatere og gjøre ferdig egen dokumentasjon. Ta kontakt med aktuelle personer innen veiledingstjenesten for å få bekreftet egen kompetanse. Avklare oppfølging/møte der kartleggingen gjennomgås (bør gjerne skje på neste møte i ringen) Modul 4 Formål med samlingen: Få avklaring med personer i veiledningstjenesten om bekreftelse av egen realkompetanse som gårdbruker. Drøfte ev. opplæringsbehov og hva man ønsker videre. Aktivitet - drøftingstema Mål med aktiviteten Gjennomgå utfylte skjema med andre inkludert Få bekreftet egen realkompetanse som inviterte personer fra veiledningstjenesten. Avtale gårdbruker videre oppfølging for å få bekreftet egen dokumentasjon Drøfte om den enkelte har behov for å lære mer Bli bevisst hvor man har behov for å øke egen (kurs/utdanning) og hvordan dette kan kompetanse avklare hvilken kompetanse man gjennomføres (eks opplæring i regi av skoler, trenger og hvordan dette kan gjennomføres. landbrukskontor, studieforbund, faglag el. andre) Drøfte erfaringer med studiearbeidet og nytten av Bli bevisst nytteverdi av å ha en samlet dette senere. Gi tilbakemelding til studieleder og dokumentasjon inkludert kompetanseattest. ansvarlige for opplegget. Få evaluert studieopplegget og arbeidet i ringen Heimearbeid: Ev. oppdatere og gjøre ferdig egen dokumentasjon. Følge opp avtaler med personer i veiledningstjenesten, landbrukskontoret eller andre når det gjelder å få bekreftet egen dokumentasjon. Følge opp eventuelt videre arbeid med å få i gang opplæring/kurs

5 PAPIR PÅ EGEN DYKTIGHET REALKOMPETANSE Realkompetanse defineres som all kunnskap, ferdigheter og erfaring og innsikt som kan være opparbeidet gjennom arbeidsliv, utdanning, fritidsaktiviteter, egenlæring, familieliv og deltagelse i organisasjons- og samfunnsliv. Dette kan illustreres slik: Realkompetanse Offentlig godkjent og verdsatt kompetanse (vitnemål,fag-/svennebrev, autorisasjon) Kompetanse som følge av kortere opplæringstiltak (kursbevis/ sertifikater) Uformell Kompetanse: Arbeidspraksis, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter, politisk arbeid, omsorgsarbeid, styrer, verv. ol HVORFOR DOKUMENTERE EGEN REALKOMPETANSE? Bli bevisst egen kompetanse Mange er ikke klar over eller bevisst hva de egentlig kan. Å arbeide med egenvurdering av realkompetanse krever refleksjon. Man blir bevisst hva en er god på, og hvilken faktisk kompetanse man har. Selve arbeidet med dokumentasjonen gir derfor læring og egenutvikling. Anerkjennelse og stolthet over eget arbeid er viktig for de fleste. Egen arbeidskraft er vår viktigste ressurs. Kompetanse kan gi status. I framtida vil trolig dette bety mer. Mange innen landbruket har mye realkompetanse men mindre formalkompetanse. Derfor er det viktig å få realkompetansen dokumentert. Omstilling Landbruket står i en stadig omstillingsprosess. I denne sammenheng er det viktig å få fram hvilken kompetanse den enkelte har som grunnlag for og trygghet i å møte nye krav. Det gjelder både å kunne omstille seg mentalt og å vite om en har annen kompetanse som er nødvendig i denne prosessen. Videre kompetanseutvikling innen landbruksproduksjonen vil for mange være nødvendig. Ingen vet hva framtida bringer. Noen vil være avhengige av å skaffe seg ei tilleggsnæring eller å gå over i annen jobb. Det kan derfor være fornuftig å ha dokumentert egen realkompetanse når en av ulike grunner som f.eks. dårlig helse, attføring, dårlig inntjening, salg av kvote, m.m. må vurdere en framtidig ny situasjon. De fleste bønder innehar en bred realkompetanse som i liten grad kommer fram. Denne kompetansen kan i mange sammenhenger overføres til andre yrker. Det kan gjelde generell kompetanse som f.eks samarbeidsevne, handlingskompetanse, konflikthåndtering, planlegging, økonomistyring m.m

6 Markedet - økonomi videre lønnsomhet Det er viktig å ha kompetanse om markedet, hva det er og hvordan det fungerer. Mange bønder vet mye om dette, spesielt i forbindelse med samvirket. Organisasjons- og markedskompetanse kan være viktige forutsetninger for å overleve. Hvis manglende kunnskaper er én av årsakene til ulikheter i økonomien og at inntjeningen er for dårlig, kan man bevisstgjøre seg om mangelfull kompetanse er én av grunnene. Gjennom ulike kurs eller opplæringstiltak kan det være mulig å styrke kompetansen. Dette kan være innen ulike områder, f.eks: faglig- eller ledelseskompetanse. Krav om dokumentasjon frivillig ordning Det vil trolig komme flere krav om å dokumentere kompetanse for å få produsere/levere mat. Det kan derfor allerede nå være viktig å ha ei hensiktsmessig ordning på plass. Å dokumentere realkompetanse er imidlertid ei frivillig ordning som den enkelte selv må se nytten av. Inntak på utdanning - avkorting av studier. Rettigheter for voksne Voksne har i dag rett til videregående opplæring forutsatt at man ikke har slik utdanning fra før. Man har også en rett til å få sin realkompetanse vurdert samt å få opplæringen tilpasset egne forutsetninger. Man kan også søke inntak til høgre utdanning basert på realkompetanse med eventuelt muligheter for fritak av eksamener. Man må selv sørge for å få kompetansen dokumentert. Jo mer man kan dokumentere av tidligere erfaring og praksis fra arbeids- og organisasjonsliv, jo større muligheter er det for å få avkorting på studiet - f.eks på ei agronomutdanning. Ei eventuell framtidig sertifiseringsordning vil også kunne gi muligheter for godskriving på grunnlag av realkompetanse. Det blir også lettere å gi tilpasset opplæring om en på forhånd har en god dokumentasjon på hva man faktisk kan og hva som mangler ut fra ens eget behov. Hvem bekrefter kompetansen som gårdbruker? Bonden er både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette gir både fordeler og ulemper. Bonden kan mangle noen å drøfte egne problemer med, noen å reflektere over egen arbeidssituasjon sammen med samt noen å få oppbakking fra. Familie, kollegaer eller andre samarbeidsparter kan være nyttige samtalepartnere. Arbeid i studiering er en fin anledning å drøfte egen og andres kompetanse. Her bør det også drøftes hvem som kjenner den enkelte best og slik kan være aktuell å bekrefte den enkeltes realkompetanse som gårdbruker. Basert på tidligere erfaringer bør følgende alternativer vurderes: personer fra veiledningsapparatet skiver under. Dette må være personer som kjenner gårdbrukerens arbeidsoppgaver og kompetanse ut fra ulike fagområder. Den enkelte finner selv ut hvem som er mest relevant. - Landbruksforvaltningen i kommunen. Om etaten har mangelfull innsikt i den enkelte bondes realkompetanse, kan det innhentes nødvendige opplysninger fra veiledningsapparatet. - KSL-revisor - Avløserlaget

7 CV - Oversikt realkompetanse Personlige opplysninger Etternavn: Fornavn: Kjønn: Adresse: Morsmål: Postnummer: Poststed: E-post : Personnummer: Tlf arbeid: Privat : Mobil: Nåværende stilling/status: Nåværende arbeidsgiver: Ansatt fra: Stillingsstørrelse: % Praksis Arbeidsgiver Stilling Tidsrom fra-til % Arbeidsområder % - % - % - % - % - % - % Utdanning Skole/studium Linje/Spesialisering Fullført år Gyldige sertifikater Navn på sertifikat Spesifisering av hva det omfatter Gyldig fra til

8 Kurs Kursnavn Varighet Gjennomført år Viktig innhold Annen kompetanse frivillig aktivitet Type kompetanse - aktivitet Ferdigheter - nærmere beskrivelse av oppgavene Andre opplysninger Sted: Dato: Signatur

9 Kompetanseattest Personlige opplysninger Etternavn: Fornavn: Født: Stilling Arbeidsgiver/avdeling Stillingsstr. Tilsatt fra % Viktigste arbeidsområder Nærmere beskrivelse av oppgavene Organisering av arbeidet - arbeidsmåter Spesifisering av faglige kompetanseområder Nivå Viktig fagkompetanse i arbeidet Data - IKT Økonomi Kvalitet, HMS Utviklingsarbeid Teknisk Språk Nivå A = Utfører enkle oppgaver etter veiledning. Nivå B = Jobber selvstendig innen eget arbeidsområde Nivå C = Kan ha faglig ansvar, gi råd og veilede. Nivå D = Har svært god innsikt i fagområdet, kan lede utvikling på eget arbeidssted

10 Spesifisering av faglige kompetanseområder Nivå Markedsføring Bransjekunnskap Annen faglig kompetanse Spesifisering av personlig og sosial kompetanse/erfaring i stillingen Samarbeid Kommunikasjon Arbeidsinnsats Kvalitet Service Initiativ Kreativitet Fleksibilitet Omstilling Spesifisering av ledelseskompetanse i stillingen Personalledelse Motivasjon Resultat og målstyring Opplæring av andre Andre opplysninger - annen kompetanse Sted: Dato: Ansattes underskrift: Sted: Dato: Arbeidsgivers underskrift:

11 GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY Denne veiledningen er generell og til bruk for alle yrker og bransjer. CV - oversikt realkompetanse Er bygd opp slik at den skal gi god informasjon til bruk for videre utvikling innenfor eksisterende jobb, for å søke ny jobb, eller for å søke videre utdanning. Fylles ut og oppdateres av deg selv. Du har også ansvar for å dokumentere opplysningene. Kompetanseattest En oversikt og dokumentasjon på din realkompetanse i aktuell jobb. Fylles ut av deg selv. Gjennomgås med nærmeste leder. Det avklares om det er ønskelig å bruke nivågradering og dere blir ev. enige om fastsetting av nivå. Det forutsettes at leder gir tilbakemelding på det som er skrevet. Man kan både undervurdere og overvurdere seg selv. Både leder og arbeidstaker skriver under når man er enige om hva som skal stå Oppdateres årlig gjennom for eksempel utviklingssamtale/medarbeidersamtale Arbeidsgiver bør sørge for at man har ei ordning der de som har behov, får hjelp til utfylling. Selvstendig næringsdrivende: Ledere/selvstendig næringsdrivende må selv finne frem til hvem som kan bekrefte og dokumentere opplysningene i kompetanseattesten. For gårdbrukere kan dette f. eks være en eller flere innen veiledningstjenesten, landbrukskontoret, avløserlaget eller ev. KSL-revisor. Forutsetningen er at den/de kjenner den enkelte godt og kan gå god for opplysningene. For ledere kan styreleder være en som bekrefter kompetanseattesten. Papirformat eller elektronisk utfylling. Endringer på skjemaet Skjemaet kan fylles ut manuelt/skriftlig eller elektronisk. Det vil være begrensinger i plass for utfylling. For å lage linjene bredere kan man sette markøren på selve streken og så dra linjen nedover. Du kan videre føye til nye linjer om du har behov for det eller slette linjer som er til overs. Gå til menylinjen velg tabell. Gå videre til enten: Slett og velg så slett rad eller til sett inn og velg sett inn ny rad over/ under. Om det er linjer i kompetanseattesten du ikke trenger, kan du f.eks slette disse. Utfylling av Kompetanseattest Det er valgt ut 3 hovedområder for å spesifisere kompetansen i stillingen: Faglig kompetanse, sosial/ personlig kompetanse og ledelseskompetanse. Disse hovedområdene vil være aktuelle for de fleste stillinger uavhengig av bransje eller yrke. Noen vil imidlertid ha behov for å beskrive mest under faglig kompetanse. For andre, f.eks innen serviceyrker vil sosial og personlig kompetanse være helt vesentlig, og det vil være viktig å beskrive denne kompetansen mer utfyllende. Ledelseskompetanse gjelder ikke kun lederjobber, men vil for mange være aktuelt om man har ansvar for personal/arbeidsledelse, team, prosjekt, opplæring av andre og lignende. Stikkord i venstre kolonne er overskrifter på en mer detaljert beskrivelse av kompetansen. Ordene vil være aktuelle for de fleste stillinger. Bruk de som er relevante for deg og slett ev. de som ikke er naturlig å ta med. Nivågradering Du velger selv om du ønsker å beskrive din faglige kompetanse ved hjelp av nivågradering forutsatt at arbeidsgiver eller andre som skal bekrefte kompetanseattesten kan gå god for dette. Ved bruk av nivå kan du få en mer presis beskrivelse av din spesielle kompetanse jf. beskrivelse av betydningen i A-D.

12 Veiledning utfylling av CV Personlige opplysninger Etternavn: Fornavn: Kjønn: Adresse: Morsmål: Postnummer: Poststed: E-post : Personnummer: Tlf arbeid: Privat : Mobil: Nåværende stilling/status: Nåværende arbeidsgiver: Ansatt fra Stillingsstørrelse: % Praksis Arbeidsgiver Stilling Tidsrom fra-til Begynn med nåværende stilling. Ta videre med i rekkefølge: andre stillinger hos nåværende arbeidsgiver stillinger hos andre arbeidsgivere. Militærtjeneste tas med her Sett in flere linjer om du trenger det jfr. generell veiledning Skriv mnd/år - ta ikke med dato. Eksempel: 01/89-12/95 % Arbeidsområder % % % - % - % - % Beskriv i stikkords form de viktigste arbeidsområder i den aktuelle stillingen. Utdanning Skole/studium Ta også med grunnskolen/7-årig folkeskole om dette er siste utdanning som er avsluttet. Ta med deler av videregående opplæring selv om denne ikke er avsluttet. Skriv varighet eller vekttall som utdanningen gir (eks 3-årig høgskoleutdanning) Linje/Spesialisering Fullført år Gyldige sertifikater Navn på sertifikat Spesifisering av hva det omfatter Gyldig fra til Om et kurs fører til sertifikat, føres dette opp. Også bilsertifikat, truckførerbevis tas med. Om et sertifikat ikke har en bestemt dato for når det utløper, føres det opp slik: 01/08/99 -

13 Kurs Kursnavn Ta med de kurs du selv mener er viktige. Skriv gjerne i kronologisk rekkefølge (de siste kursene først) Før også opp kurs du mener er av betydning - selv om du ikke har dokumentasjon på dette Varighet Skriv timer, dager, mnd, eller år Gjennomført år Viktig innhold Beskriv i stikkord det viktigste innhold i kurset jf. kursbevis, kursplan, timeplan (eventuelt etter eget syn) Om du har gjennomført kurs som fører fram til en avsluttende eksamen med vekttall, føres dette opp under utdanning Annen kompetanse frivillig aktivitet Type kompetanse - aktivitet Eksempel: Faglige, politiske, offentlige verv/oppgaver Arbeid/deltagelse i foreninger og frivillige organisasjoner Omsorg/pleierfaring (eksempel for egne foreldre, funksjonshemmede barn) Språkferdigheter (tilegnet f.eks gjennom utenlandsopphold) Datakunnskap som er tilegnet utenfor arbeidsforhold Prosjekterfaring Andre fritidsaktiviteter - hobbyer - personlige arbeider Ferdigheter - - nærmere beskrivelse av oppgavene Beskriv hvilke ferdigheter du har fått på bakgrunn av den aktuelle aktiviteten. Eks.: Møteledelse, økonomistyring, regnskapsføring. Innsikt i organisasjonens oppbygging. Planlegging, delegering, koordinering av oppgaver. Argumentere for egne synspunkter. Eks: Sette seg inn i andres situasjon. Kunnskap om helse-/sosialsystem, rettigheter. Kunnskap om kosthold og hygiene Eks: Muntlig og/eller skriftlig ferdigheter i språk. Erfaring i oversetting. Ferdigheter i instruksjon av andre. Eks: Bruk av Internett, tekstbehandling, programmering Eks: Prosjektledelse, prosjektstyring, byggeledelse Eks: Slektsgransking. Reiseledelse. Snekring. Rutemerking av turløyper. Spesielle kunnskaper om litteratur, historie, natur og miljøfag Beskriv om mulig også tidsrom for aktiviteten Andre opplysninger Eksempel: Eventuelle publiseringer, artikler som er utgitt Du kan ta med om du har vært arbeidsledig eller har vært ute i permisjon i en periode, om du mener dette er viktig å få fram Sted: Dato: Signatur

14 Veiledning utfylling kompetanseattest Personlige opplysninger Etternavn: Fornavn: Født: Stilling Arbeidsgiver/avdeling Stillingsst r. % Tilsatt fra Viktigste arbeidsområder Korte samlebeskrivelser om arbeidsområdene dine. Bruk de samme beskrivelsene som i CV-delen under praksis/arbeidsområder Stillingsbeskrivelse, jobbkrav, arbeidsplaner kan være nyttig å ta utgangspunkt i. Nærmere beskrivelse av oppgavene Bak hvert hovedarbeidsområde gis en mer detaljert beskrivelse av arbeidsoppgavene. Oversikten skal gi andre god informasjon om hva du arbeider med. Beskrive hvilket ansvar du har i forhold til aktuelle oppgaver Organisering av arbeidet - arbeidsmåter Beskriv hvordan arbeidet organiseres: team-/gruppearbeid, nettverksarbeid, jobbrotasjon, individuelt arbeid. Prosjektarbeid. Nasjonalt/internasjonalt samarbeid Beskriv eventuelt også hvilke arbeidsmåter du selv bruker i arbeidet Spesifisering av faglige kompetanseområder Nivå Viktig fagkompetanse i arbeidet Data - IKT Beskriv din viktigste faglige kompetanse når du utfører arbeidsoppgavene dine. Ta med det som ikke er kommer fram ved å beskrive arbeidsområdene/arbeidsoppgavene ovenfor eller som ikke framkommer i den formelle utdanningen. Beskriv hvordan du behersker f.eks: Ulike dataverktøy - programvarekunnskap (Word, Excel, Power Point, Internett, m.m) Prosesstyringssystem - nettverksdrift - systemutvikling systemkunnskap - datasystemer datautstyr. Bruk av lyd/bilde - videokonferanse Økonomi Kvalitet, HMS Beskriv din kompetanse når det gjelder: Innkjøp, budsjetting, regnskap, fakturering, økonomioppfølging Sammenheng drift og økonomisk resultat Lover og forskrifter i arbeidslivet, helse- miljø og sikkerhet (HMS), vern av ytre/indre miljø, kvalitetsstandarder, avviksbehandling, egenkontroll Utviklingsarbeid Forbedringer - utvikling av nye fagområder, produksjonsmetoder, produksjonsprosesser, tjenestetilbud, læreplaner Teknisk Beherskelse av maskiner og utstyr Språk Bruk av andre språk enn norsk i jobben (eksempel: engelsk, tysk, fransk, spansk). Beskriv din kompetanse/arbeidsoppgave: muntlig og/eller skriftlig bruk av språket Nivå A = Utfører enkle oppgaver etter veiledning. Nivå B = Jobber selvstendig innen eget arbeidsområde Nivå C = Kan ha faglig ansvar, gi råd og veilede. Nivå D = Har svært god innsikt i fagområdet, kan lede utvikling på eget arbeidssted

15 Spesifisering av faglige kompetanseområder Eksempler: Kundehåndtering, markedsføring/reklame, kontrakt - oppfølging, salg/ordrehåndtering, innkjøp, tilbud/kontrakter/prising Nivå Markedsføring Bransjekunnskap Beskriv både den generelle og den mer inngående/spesifikke kunnskapen du har om virksomheten/bransjen du arbeider i. Stikkord: Organisering/oppbygging, lover, regel- og avtaleverk Annen faglig kompetanse Ta med det du mener er viktig og som ikke kommer fram under andre områder Spesifisering av personlig og sosial kompetanse/erfaring i stillingen Samarbeid Kommunikasjon Arbeidsinnsats Kvalitet Service Eksempler: Bidra til gode samarbeidsløsninger, løse oppgaver i fellesskap, bygge nettverk, skape tillitsforhold, skape lagånd. Gi konstruktive tilbakemeldinger, oppmuntre andre, lytte, gi støtte og omsorg. Vise respekt for andres synspunkter, argumentere for egne meninger. Kontaktskapende, bidra til trygghet, yte andre positiv oppmerksomhet, åpen og utadvendt. Formuleringsevne, uttrykke seg tydelig. Gjennomføre forhandlinger, inngå kompromisser, håndtere konflikter. Eksempler: Løsningsorientert, handlingsorientert, ta del i beslutninger, arbeide selvstendig, se hva som må gjøres. Pålitelig, overholde frister og avtaler, pliktoppfyllende, ansvarsbevisst. Arbeidskapasitet, takle arbeidsintensive perioder, effektiv, få ting unna. Kvalitetsbevisst., service ovenfor andre, kundekontakt Initiativ Kreativitet Fleksibilitet Omstilling Eksempler: Omstillingsarbeid, ta i bruk nye arbeidsmetoder, ny teknologi, nye fagområder/kunnskap Tilpasse nye arbeidssituasjoner og arbeidsoppgaver. Åpen for forandring og utvikling. Ta initiativ, forslag nye løsninger, metoder, teknikker. Fleksibel, påta seg andre/nye oppgaver. Nyskapning og nytenking Spesifisering av ledelseskompetanse i stillingen Personalledelse Motivasjon Eksempler: Type ledelse (arbeidsleder, kontorleder, mellomleder, toppleder). Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler. Planlegge, organisere, delegere, ta beslutninger. Lede forandringsarbeid, omstillingsprosesser. Motivere til felles innsats, lede mot ønsket retning felles mål. Ha autoritet. Resultat og målstyring Opplæring av andre Eksempler: Delta i arbeid med/ha ansvar for strategiske planer. Utvikling av nye planer. Prosjektledelse - prosjekterfaring. Ta aktivt del i beslutninger. Arbeid med organisasjonsutviklingsprosesser Arbeide mot prosessmessige og budsjetterte mål. Eksempler: Erfaring med- /ansvar for opplæring av andre. Oppfølging av vikarer/nyansatte/lærlinger Ansvar for interne kurs Andre opplysninger - annen kompetanse Andre arbeidsforhold/verv/oppgaver som du har hatt hos arbeidsgiver i denne perioden (tillitsvalgt, verneombud, prosjektansvarlig for et prosjekt). Noe om virksomhetens utviklingsstrategi. Beskriv kompetanse som du ikke har fått med andre steder Oppgi eventuelt aktuelle referansepersoner som kan kontaktes om denne stillingen. Sted: Dato: Ansattes underskrift: Sted: Dato: Arbeidsgivers underskrift:

16 CV - Oversikt realkompetanse Personlige opplysninger Etternavn: Kari Fornavn: Olsen Kjønn: Kvinne Adresse: Morsmål: Norsk Postnummer: Poststed: E-post : Personnummer: Tlf arbeid: Privat : Mobil: Nåværende stilling / status Nåværende arbeidsgiver Ansatt fra Still.str Gårdbruker Egen % Praksis Arbeidsgiver Stilling Tidsrom fra-til % Arbeidsområder Egen arbeidsgiver Gårdbruker 100 % Gårdsdrift, skog, planteproduksjon, 08/89 kvalitetssikring, gårdsturisme, grønn omsorg, økonomi, planlegging Domus, Ekspeditør, Deltid 79/ - 82/ % Vanlig butikkarbeid, kundebehandling NNS, Varebehandler 07/83 08/ % Ekspedering av varer til butikker Atna grunnskole Lærervikar 08/83 06/ % Lærervikar alle fag Berg grunnskole Lærervikar 08/84 06/85 % Lærervikar alle fag Sameskolen i Tana Lærervikar 08/84 06/85 % Lærervikar, spesielt tilknyttet funksjonshemmed elev Bertnes grunnskole lærervikar 86/ - 89/ % Lærervikar alle fag Dall kommune utfører omsorgsarbeid 89/ - % Mottar omsorgslønn for funksjonshemmed barn Utdanning Skole/studium Linje/Spesialisering 9-årig grunnskole 80 Videregående Naturfag,( biologi, kjemi, fysikk ) 83 Fullført år Gyldige sertifikater Navn på sertifikat Spesifisering av hva det omfatter Gyldig fra til Førerkort C1 12/82 05/11 Førerkort B 12/82 11/64

17 Kurs Gjennomført år Kursnavn Varighet Viktig innhold Bønder etter år timer Kunne ta utfordringen med å tilpasse seg forandringer i næringen. Regnskapsforståelse 15timer 1999 Planleggin Kunne forstå og innhold ressursutnyttelse i et regnskap. Vurdere lønnsomhet Landbruksregnskap/skatterett 7,5timer 2001 Innføring i føring av regnskap og skatteregler Livredningskurs 15timer Hjerte/lunge. livredningskurs Ullstøvelkurs 20timer 1995 Sy ullstøvler på tradisjonellt vis Lefsebaking 20timer 1994 Bake lefser+ andre bakverk på tradisjonellt vis Skinnfellsying 20timer 1999 Sy skinnfell etter gammel tradisjon Praktisk melking 10timer Gjennomgått rutiner ved melking. Kvalitetssikring. Sykdomsbehandling Brunstkurs Kalvestell 8timer Kunne observere brunst hos storfe, og inseminere til rett tid Rett stell og foring av kalv Gjødselplanlegging 6timer 2001 Etikk i fjøsen 12timer Etiske holdninger i forhold til hold av husdyr EDB- kurs, tekstbehandling, Kunne bruke data som et godt hjelpemiddel Word Annen kompetanse frivillig aktivitet Type kompetanse - aktivitet Ferdigheter Fullført krav til 4H plakett, Klubbrådgiver Gjennomført forskjellige oppgaver på flere forskjellige fagfelt Leder i skigruppa, foreldreråd, Bonde- og Småbrukarlaget Husflid, eldre mattradisjoner Erfaring ang. funksjonshemmede Familie - fritid Erfaring med lagsarbeid, premiering, møteledelse, organisering,korrenspondanse. Stor interesse for husflid, gamle tradisjoner. Ønsker å føre disse tradisjoner videre Daglig omsorg for funksjonsh.barn.stor erfaring innen helse/trygdesystem/rettighe Organiserer hverdagen for fam.på 6. Kombinerer dette med stor aktivitet i fritid Sted: Dato: Signatur

18 Kompetanseattest Personlige opplysninger Etternavn: Olsen Fornavn: Kari Født: Stilling Arbeidsgiver/avdeling Stillingsstr. Tilsatt fra Gårdbruker Egen 100 % Viktigste arbeidsområder Gårdsdrift Skog Planteproduksjon Kvalitetsikring Gårdsturisme Grønn omsorg Økonomi Planlegging Nærmere beskrivelse av oppgavene Driver melkeprod. +slaktegris.deltar i daglig drift. Ansvaret for melking. Jobber forebyggende mot sykdom i besetningen. Driver produksjon og salg av brennved. Bruker rydningsag i forbindelse med tynning og rydding av beite. Deltar i planteproduksjon fra planlegging til gjennomføring. Jordarb. innhøstingsprosessen. Legger stor vekt på forkvalitet m.h.t. helse økonomi mm. Gode kunnskaper om KSL i landbruket. Har hovedansvaret for revisjon. Vektlegger dette med hensyn kvalitet, ulykker, oversikt på bruket. Er i ferd med å bygge opp ny næring i tilknytning til gården. Erfaring med lovverket fra oppstart til ferdig bedrift. Ansvar for kvalitetsikring. Driver grønn omsorg, og planlegger å utvide dette tilbudet. Ansvar for kvalitetsikring. Fører sammen med min mann fullstendig regnskap for gården. Deltar aktivt i økonomisk planlegging, og har god oversikt over økonomi. Planlegger arbeid gjennom hele året for å prøve å være i forkant av hva som skal gjøres. Unngår at vedlikehold hoper seg opp. Organisering av arbeidet - arbeidsmåter Jobber godt sammen med min mann. Vi deler på arbeidsoppgavene, både ute og inne. Jobber godt sammen med andre. Planlegger arbeidet for å jobbe mest mulig effektivt. Har system som informerer avløser slik at den kan overta på kort varsel. Spesifisering av faglige kompetanseområder Viktig fagkompetanse i arbeidet Data - IKT Økonomi Kvalitet, HMS Har gode kunnskaper om det å drive med husdyr. Kan mye om sykdom på storfe, og forebygging av disse. Bruker slakteplan. Planlegger kvotefylling. Prioriterer vedlikehold melkemaskin, fjøs mm. Kan kvalitetsikring, dokumentasjom,regnskap. Pådriver for å få til kompetanseheving innen yrke. Bruker data daglig. Er fortrolig med internett, dokumentbehandling, tekniske opplysninger om PC-oppbygning, installerer både "software og hardware" på maskinen. Bruker PC-bank, slakteweb, e- post, bestillinger på internett. Har god oversikt over gårdens økonomi. Fører fullstendig regnskap på data. Planlegger investeringer utifra økonomi. Prioriterer nedbetaling av gjeld. Ansvar for fakturering mht. gårdsturisme/grønn omsorg. Tar utlønning tilfeldig hjelp. Ansvar for dokumentasjon mht. tilskudd. Bruker KSL aktivt. Gode rutiner i notering/ oppbevaring av dokument. Medlem av husdyrkontroll. Gode rutiner i fjøs som har gitt resultater (kvalitetsmelk) Medlem av Landbrukshelsen, tenker sikkerhet i arbeidet. Gode kunnskaper om kvalitetsikring av nye næringer på gården. ( HMS, næringsmiddeltils.) Ser viktigheten av kvalitetsikring med tanke på egen arbeidsplass og produksjon av varer på gården. Medlemmer i forsøksringen. Nivå Utviklingsarbeid Teknisk Har gode kunnskaper mht. oppstart av ny næring. Positiv holdning til andre mennesker( kundebehandling). Erfaring med søknader/tilskudd. Ser viktigheten av god dialog/samarbeide med kontrollmyndighetene. Kompetanse på melkemaskin. Gjør enkelt vedlikehold selv. Deltar i vedlikehold av maskiner og redskap. Prøver å finne løsninger på problem som oppstår, og henter inn annen kompetanse der det er behov. Nivå A = Utfører enkle oppgaver etter veiledning. Nivå B = Jobber selvstendig innen eget arbeidsområde Nivå C = Kan ha faglig ansvar, gi råd og veilede. Nivå D = Har svært god innsikt i fagområdet, kan lede utvikling på eget arbeidssted

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Forord. Takk til alle!

Forord. Takk til alle! 1 Forord Håndboka Vi starter bygdeservice innføring i oppstart og drift ble skrevet av Knut Heie, Magnar Forbord og Anne Siri Skamsar i 1993 og utgitt av Almåsutvalget. Boka var basert på erfaringene fra

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer