Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 001/05 Godkjenning protokoll PS 002/05 Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2005 PS 003/05 Momskompensasjon - Regnskapsmessig håndtering av kompensasjonsbeløp PS 004/05 Prosjekt: Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark PS 005/05 Veterinærpraksis i Nordkapp kommune rettet mot dyrehold ingen formalisert avtale foreligger lenger PS 006/05 Rehabilitering av Honningsvåg svømmehall - Orientering PS 007/05 Reguleringsplan Fv 173 Honningsvåg -Nordvågen delstrekning 1 og 2 PS 008/05 Etablering av styringsgruppe - ny cruisebåtkai PS 009/05 Ansettelse av rådmann i Nordkapp kommune - Orientering PS 010/05 Privat reguleringen Holmen PS 011/05 Søknad om skjenkebevilling fra Parken Kafe PS 012/05 ORDENSREGLEMENT FOR NORKAPP HAVN KF Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 001/05 Godkjenning protokoll Kommunestyret godkjenner protokoll av

3 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2005 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 013/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2005 til orientering. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Enstemmig vedtak. Kommunestyret tar Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2005 til orientering. Utredning:./. Vedlagt følger Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2005 Virksomhetsplanen skal være et overordnet styringsdokument for kommunen, samt gi en oversikt over tiltak og prosjekt som skal gjennomføres i løpet av Årets utgave er litt endret fra tidligere. Det er blant annet tatt med tiltaksoversikt når det gjelder investeringer og næring. Den overordnede virksomhetsplanen er utarbeidet på grunnlag av vedtatt budsjett for 2005, fylkeskommunale og statlige satsningsområder samt de sektorvise virksomhetsplanene. De sektorvise planene behandles i de respektive Avdelingsstyrene. Den overordnede virksomhetsplanen vil danne grunnlag for rapportering av måloppnåelse i 2005 til Kommunestyret.

4 Evaluering av virksomhetsplanen for 2004 inkludert restanseliste vil bli behandlet av kommunestyret på møte 26. april 2005 i forbindelse med årsrapporteringen for 2004.

5 Nordkapp kommune Arkiv: 221 Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Gunnar-Frank Holst Dato: Momskompensasjon - Regnskapsmessig håndtering av kompensasjonsbeløp generert av virksomheten i Nordkapp Havn KF og Kirkelig fellesråd Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 015/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Resymé: Fra 1. januar 2004 ble det innført en ny, generell momskompensasjonsordning for kommuner og fylkeskommuner. Den generelle ordningen avløste den begrensede momskompensasjonsordningen som ble innført 1. mai Formålet med ordningen er å nøytralisere konkurransevridningen som følger av merverdiavgiftssystemet. Kompensasjonsordningen finansieres gjennom et engangstrekk i rammetilskuddet til kommunesektoren. Det er en forutsetning at verken stat eller kommune skal tjene eller tape på ordningen. Kommunal og regionaldepartementet har uttrykt at man skal vurdere det kortsiktige trekket i rammetilskudd i tilknytning til fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 2005 til våren og til høsten, når endelige regnskap for kommunesektoren foreligger/er fastsatt. Deler av momskompensasjonen som tilstås Nordkapp kommunen tjenes opp i Nordkapp Havn KF og Kirkelig fellesråd. Saksfremlegget drøfter problemstillinger knyttet til den regnskapsmessige håndtering av momskompensasjonen generert av virksomheten i Nordkapp Havn KF og Kirkelig fellesråd. Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar Rådmannens orientering om håndteringen av momskompensasjonen i regnskapet for 2004 til etterretning. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Enstemmig vedtak.

6 Kommunestyret tar Rådmannens orientering om håndteringen av momskompensasjonen i regnskapet for 2004 til etterretning. Utredning: Fra 1. januar 2004 ble det innført en ny, generell momskompensasjonsordning for kommuner og fylkeskommuner. Den generelle ordningen avløste den begrensede momskompensasjonsordningen som ble innført 1. mai Formålet med ordningen er å nøytralisere konkurransevridningen som følger av merverdiavgiftssystemet. (Det meste av den virksomheten kommunene driver, er såkalt ikke avgiftspliktig virksomhet. Dette medfører at kommunen ikke får fradrag for inngående merverdiavgift. Store deler av kommunal virksomhet fant det derfor rimeligere å produsere tjenester selv fremfor å kjøpe fra andre. Man unngikk merverdiavgift på egenproduksjon.) Under den begrensede ordningen, ble kompensert moms behandlet som fri inntekt. Kompensasjonen skal nå etter den nye ordningen øremerkes det ansvarsområde som har hatt utgiften. Dette har vært en forutsetning fra finansdepartementets side, og ansees som nødvendig for at ordningen skal fungere etter hensikten. Forutsetningen synes rimelig når det gjelder kompensasjon knyttet til anskaffelser i driftsregnskapet. Det er neppe hensiktsmessig å stille samme krav til regnskapsmessig håndtering av kompensasjon som skriver seg fra anskaffelser i investeringsregnskapet. Det er fastsatt som prinsipp at ordningen med momskompensasjon skal finansieres av kommunesektoren selv, gjennom trekk i rammetilskudd. I utgangspunket skal verken staten eller kommunesektoren tjene eller tape på momskompensasjonsordningen. Trekket i rammetilskuddet for 2004 ( kortsiktig uttrekk) ble beregnet av departementet på grunnlag av regnskapstall for For Nordkapp kommunes vedkommende utgjør trekket under betegnelsen Moms andre, kr (Tallet er hentet fra svar fra KRD/FD på spørsmål nr 129 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon, av 20. oktober, vedrørende Statsbudsjettet 2005). Moms andre er tall for hvor mye kompensasjon andre enn kommunen (foretak, interkommunale samarbeid og selskaper, kirkelig fellesråd og private) forventes å få knyttet til anskaffelser i For vårt vedkommende er trekket beregnet på grunnlag av regnskapstall for Kirkelig fellesråd og Nordkapp Havn KF. Fordelingen mellom kirke og havn er ikke kjent. Momskompensasjonen generert av virksomheten i Kirkelig fellesråd i 2004 utgjør kr ,-. Antas at dette noenlunde tilsvarer det som inngår i trekket Moms andre, faller omlag kr ,- på havn. Departementets krav om at kompensasjonen skal føres til inntekt på det ansvarsområdet som har hatt utgiften (anskaffelseskost inklusiv merverdiavgift), har forskjellig resultatvirkning på kommunekassen, avhengig av hvilke andre det gjelder; Kirkelig fellesråd eller Nordkapp Havn KF. Dersom momskompensasjonen knyttet til virksomheten i Kirkelig fellesråd overføres til og inntektsføres i fellesrådets regnskap, bør bevilgningen til kirken reduseres med tilsvarende beløp. Departementets forutsetning imøtekommes, og resultatvirkningen for kommunekassen blir kr 0. For Nordkapp havn KF stiller det seg annerledes. KF et drives uten tilskudd fra kommunen. Av den grunn vil håndtering av kompensasjonen slik som beskrevet for Kirkelig fellesråd,

7 føre til et tap for kommunekassen. Imøtekommelse av departementets forutsetning innebærer at momskompensasjon, som i så fall tilføres havnekassen, finansieres av kommunekassen. Betraktningene i de to foregående avsnittene begrenser seg til momskompensasjon innenfor rammen av det kortsiktige uttrekket. Når det gjelder kompensasjon ut over det kortsiktige uttrekket, og om dette eventuelt vil føre til endringer i det kortsiktige uttrekket, er uklart. Det er på det rene at departementet vil foreta en vurdering av den kortsiktige fordelingen av trekket i rammetilskuddet. I brev av 15. november 2004 fra Kommunal- og regionaldepartementet til alle kommuner og fylkeskommuner blir det orientert om den videre prosess knyttet til den varslede etterberegning av uttrekket i rammetilskuddet. Det legges opp til en vurdering både av det samlede trekket i rammetilskuddet og fordelingen av trekket mellom kommuner og fylkeskommuner.: Datagrunnlaget for vurdering av det samlede uttrekket vil foreligge først våren Til grunn for denne vurderingen ligger altså at verken staten eller kommunesektoren skal tjene eller tape på momskompensasjonsordningen. Samtidig omfatter det samlete uttrekket forventet momskompensasjon knyttet til anskaffelser som er foretatt over henholdsvis driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Etterberegningen av uttrekket må derfor ta hensyn til forhold både på drifts- og investeringssiden. Samlete krav om momskompensasjon for 2004 vil foreligge i februar 2005 på bakgrunn av foreløpige tall fra Skattedirektoratet. Videre vil det i mars 2005 foreligge foreløpige regnskapstall for kommuner og fylkeskommuner. De foreløpige regnskapstallene vil gi informasjon om hvordan kompensasjonskravene fordeler seg på drift og investeringer. Kommunal- og regionaldepartementet legger opp til å foreta en vurdering av det samlede uttrekket i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett For inneværende år kan oppstå avvik for den enkelte kommune eller fylkeskommune mellom uttrekk og faktiske momskompensasjonskrav, eksempelvis som følge av at investeringsnivået avviker fra det som ble lagt til grunn ved beregningen av uttrekket. Kommunal- og regionaldepartementet vil fremheve at dersom momskompensasjonskravet er lavere enn uttrekket og dette skyldes et lavt investeringsnivå dette året, vil det etter departementets vurdering ikke være grunnlag for å foreta en omfordeling av uttrekket mellom kommuner eller mellom fylkeskommuner. Derimot åpner departementet for å foreta omfordelinger mellom kommuner og mellom fylkeskommuner dersom avvik mellom momskompensasjonskrav og uttrekket skyldes beregningen av moms på kjøp i driftsregnskapet. Grunnlaget for vurdering av fordelingen av uttrekket mellom kommunene og fylkeskommunene vil foreligge først i juni 2005, når de reviderte regnskapene er fastsatt. Vurderingen av eventuelle omfordelinger vil derfor først kunne foretas høsten Departementet vil presisere at det kun åpner for en vurdering av den kortsiktige fordelingen av engangsreduksjonen i rammetilskuddet. Gjennom inntektssystemets objektive kriterier og overgangsordningen på fem år vil uttrekket få en langsiktig fordeling. Det legges ikke opp til en egen vurdering av disse omfordelingsvirkningene. På sikt vil den enkelte kommunes og fylkeskommunes bidrag til finansieringen av ordningen være uavhengig av hva kommunen årlig mottar i kompensasjon. Nordkapp kommune mottar følgende kompensasjonsbeløp for 2004 i 1000 kr: Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet: Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet: Sum Tallene inkluderer kompensasjonsbeløpene for havn og kirke.

8 Tallene for havn er, moms investering: og drift: 250, og for kirken, drift: 184. Ifølge oppgave fra KRD består det kortsiktige trekket i rammetilskuddet 2004 av til sammen kr , herav moms drift kr , moms investering kr og moms andre, kr for Nordkapp. (Andre = havn og kirke). Momskompensasjonen er altså betydelig større enn trekket i rammetilskuddet. Dette skyldes først og fremst momskompensasjon knyttet til anskaffelser i investeringsregnskapet, der samlet kompensasjon er mer enn 5 mill. kr høyere enn trekket. I tilknytning til regnskapsavslutningen for 2004 er det i denne forbindelse to problemstillinger som melder seg: 1) Hvordan regnskapsføre momskompensasjon som skriver seg fra virksomheten i Nordkapp Havn KF og Kirkelig fellesråd? 2) Hvordan regnskapsføre momskompensasjonen som skriver seg fra anskaffelser i investeringsregnskapet (kommunekassen)? Vedrørende det første spørsmålet er det i dag på det rene at Nordkapp kommune (kommunekassen) for 2004 har måttet tåle et engangstrekk i rammetilskuddet på kr Beløpet er KRDs anslag på forventet momskompensasjon i 2004 knyttet til anskaffelser i Nordkapp Havn KF og Kirkelig fellesråd. Vi kjenner ikke fordelingen mellom havn og kirke, men ut fra innsendt krav om kompensasjon, (for Kirkelig fellesråd kr ), gjør vi neppe noen stor feil ved å anta at Nordkapp Havn KFs andel utgjør kr Som nevnt innledningsvis er det kurant å imøtekomme Finansdepartementets forutsetning om føring av momskompensasjon på det aktuelle ansvarsområdet når det gjelder Kirkelig fellesråd. Kompensasjonsbeløpet godskrives Kirkelig fellesråd og motposten blir tilsvarende reduksjon i overføringen til kirken. Dersom Nordkapp Havn KFs andel godskrives havnekassen, må kommunekassen bære tapet, dvs. trekket i rammetilskuddet. Og det kan ikke være hensikten. Rådmannen foreslår derfor at denne delen av kompensasjonsbeløpet blir inntektsført i kommunens regnskap (kommunekassen). Resultatvirkningen for kommunekassen blir dermed 0. Samlet kompensasjonskrav knyttet til virksomhet i Nordkapp Havn KF utgjør imidlertid mer enn 3,1 mill. kr. Av dette skriver om lag 2,85 mill. kr seg fra anskaffelser ført i investeringsregnskapet. Vi har med andre ord fremmet krav om, og mottar som kompensasjon knyttet til aktivitet i Nordkapp Havn KF omlag 2,5 mill. kr mer enn det kortsiktige engangstrekket. Det er uklart om, og i tilfelle på hvilken måte, dette vil kunne føre til endringer i det kortsiktige trekket. Spørsmålet er reist overfor KRD via Fylkesmannen i Finnmark. I skrivende stund foreligger ikke svar, og etter det departementet selv sier om ny vurdering av uttrekk og fordeling, er det sannsynlig at et endelig resultat ikke foreligger før til høsten (En annen, og muligens kompliserende faktor er spørsmålet om havnevesenets rett til kompensasjon vedrørende deler av dets virksomhet. Skattedirektoratet har uttalt seg om dette i brev av 12. juli 2004: Skattedirektoratet antar på denne bakgrunn at X Havn driver med utleie av fast eiendom når det kreves inn havneavgifter. Det vil dermed ikke kunne kreves kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bruk i denne virksomheten, jf kompensasjonslovens 4 annet ledd nr 3.

9 I odelstingsproposisjon nr 1 for 2004/2005, skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer, skriver (Finans-)departementet: er det departementets oppfatning at de kommunale havnene skal ha rett til kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til de områdene som er finansiert ved havneavgifter. Vi har fulgt departementets oppfatning, og krevd kompensasjon. For øvrig lar vi i denne omgang denne problemstillingen ligge.) I brevet av uttrykker KRD: Det vil normalt være årlige variasjoner i den enkelte kommunes og fylkeskommunes momsutgifter, fordi investeringene i kan variere fra år til år. Kommunene og fylkeskommunene må selv vurdere behovet for å etablere systemer for å utligne svingninger mellom år, slik at tjenestetilbudet ikke varierer tilsvarende (for eksempel ved at store kompensasjonsinntekter ett år settes av i fond for å utligne lavere kompensasjonsinntekter neste år). Rådmannen vil i forbindelse med regnskapsavleggelsen foreta en egen vurdering av hensiktsmessigheten av å avsette deler av kompensasjonsbeløpet knyttet til virksomheten i kommunen alene, dvs. havn og kirke unntatt. Administrasjonen skal avlegge årsregnskap innen 15. februar. Årsoppgjøret blir deretter gjenstand for avsluttende revisjon, og revisjonen avlegger sin beretning innen 15. mars. Rådmannen vil på bakgrunn av nærværende utredningen avslutte regnskapet med følgende regnskapsmessige håndtering av momskompensasjon: Mottatt kompensasjonen knyttet til Kirkelig fellesråd utgiftsføres i kommuneregnskapet som overføring av momskompensasjon til kirken. Den generelle overføring, dvs. rammebevilgningen til kirken, reduseres tilsvarende. Det foretas tilsvarende posteringer i kirkeregnskapet. Nordkapp Havn KF: Den delen av kompensasjonen - ca kr som er trukket i rammetilskuddet, inntektsføres i kommunekassens regnskap. I påvente av en endelig avklaring av om og hvordan eventuelt momskompensasjon knyttet til aktiviteten i 2004 i foretaket fører til endringer i det kortsiktige uttrekket, inntektsføres kompensasjonsbeløp ut over de nevnte ca kr i kommunekassens regnskap og avsettes som latent forpliktelse i balansen. For å synliggjøre momskompensasjonen i foretakets regnskap foretas konform postering.

10 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Erik Langfeldt Dato: Prosjekt: Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 002/05 Helse- og sosialstyret /05 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar prosjekt: Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark til orientering. Behandling i Helse- og sosialstyret : Vedtak i Helse- og sosialstyret : Enstemmig vedtak. Kommunestyret tar prosjekt: Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark til orientering. Utredning: Helse Finnmark har søkt midler instansen HØYCOM til dette prosjektet, som etableres mellom helseforetaket og kommunene Vadsø, Båtsfjord, Alta og Nordkapp. UNN er også med. Nasjonalt senter for telemedisin har prosjektledelsen. Prosjektet har som formål å bidra til å skape og utvikle tjenestetilbud for flere pasientgrupper som trenger et tjenestetilbud mellom sykehjem og syklehus i Finnmark, slik at sykestuefunksjonene i Finnmarks kommuner styrkes. Se egen prosjektbeskrivelse. En skal fokusere på at telemedisin kan integreres i samhandlingen mellom nivåene i helsetjenesten, som ett av flere virkemidler for å understøtte og eller restrukturere levering av helsetjenester. Det legges opp til en endring i arbeidspraksis både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Varigheten av prosjektet er satt til 1 ½ år med oppstart januar 2005.

11 Kommunens bidrag er å avse personell til å delta i prosjektet. Investeringsutgifter og andre kostnader så som reiseutgifter forutsettes dekket av prosjektøkonomien, som har eksterne kilder. Dette er en gylden mulighet for Nordkapp til å satse på utvikling og konsolidering av sykestuebruk innenfor en modernisert driftsform. Samtidig vil vi ved helsesenteret etter planen tilføres utstyr og programvare for anslagsvis kr Hovedmål: 1. Det skal utplasseres mobilt videokonferanseutstyr med tilbehør som utnytter bredbåndets mulighet for samhandling mellom sykestuene og ulike avdelinger på Helse Finnmark og UNN. 2. Det skal utvikles samarbeidsrutiner ved hjelp av telemedisin mellom sykestuene og avdelingene på Helse Finnmark og UNN. 3. Det mobile videokonferanseutstyret skal utnyttes for å tilgjengeliggjøre veiledning og kurs for fagfolk ved sykestuene. 4. Det skal gjennomføres en evaluering av både de økonomiske gevinstene og de kvalitative gevinstene samhandlingen over bredbåndet tilfører sykestuefunksjonen. 5. Prosjektet skal stimulere etterspørselen av bredbånd. Prosjektet vil bli delt i tre faser: kartleggingsfasen, utviklingsfasen og gjennomføringsfasen. En vil gjennom et tett samarbeid med fagfolk identifisere, utvikle og iverksette rutiner rundt bestemte pasientgrupper og medisinske problemstillinger, der telemedisin bidrar til å heve kvaliteten på behandlingstilbudet og/ eller øker tilgjengeligheten på tjenester ved sykestua. Det forutsettes at en finner gevinster knyttet til organisatoriske grep. Utfordringene er pasientrettigheter, kvalitetssikring av tjenestene og en sømløs samhandling mellom nivåene i helsetjenesten omkring den enkelte pasienten Det er verdt å huske at primærhelsetjenesten like i forkant av reformen for spesialisthelsetjenesten hadde sin egen fastelegereform. Begge reformene fokuserer sterkt på pasientenes rettigheter. En rekke sykdomstilstander og behandlingsbehov håndteres dårlig eller lite effektivt i en nivåfiksert helsetjeneste. Eksempler på dette kan være kreftsykdom, rehabilitering, kronisk og terminal sykdom, psykiatriske tilstander og oppgavene innen sykehjemsmedisin. Ikke minst vokser brukergruppen eldre. Samtidig utskrives stadig flere eldre som ferdigbehandlet uten at primærhelsetjenesten faglig og organisatorisk alene kan ta over behandlingen. Skal sykehusene kunne ivareta sine tiltenkte medisinske oppgaver i samfunnet må spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten samarbeide mer effektivt på systemnivå om gruppene alvorlig og kronisk syke. Slikt samarbeid er i henhold til de nye helselovene en plikt for alle aktørene. Det er også et stikkord for helseforetakene i Nord, slik dette er nedfelt i vedtektene: Vedtektene til Finnmark Helse HF 4 leddene 10, 11 og 13 uttaler henholdsvis: Helse Finnmark HF skal delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid. Helse Finnmark HF skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud.

12 Helse Finnmark HF har også fått et særlig ansvar for, i samarbeid med kommunene, å ivareta modellutvikling for sykestuefunksjonen og annen spesialisthelsetjeneste med særlig vekt på samhandling med kommunale tjenester. De syke eldre en særlig utfordring for alle nivåer i helsetjenesten Den raske økning i andelen eldre i samfunnet legger et sterkt press på foretaket om å yte kvalitet på et tilsvarende raskt økende pasientvolum med de konsekvenser dette har for presset på ventelister og på prioriteringer. Samtidig er det helt vesentlig å praktisere ut fra at de eldre og ikke minst de gamle eldre ofte har sammensatte sykdommer, der flere sykdomstilstander og aldringen i seg selv kan blande seg til kompliserte sykdomsbilder med særlige utfordringer til diagnostikk og behandling. De gamle må og skal derfor være storforbrukerne av sykehustjenester. En systematisk satsing på samhandling mellom nivåene om denne sammensatte pasientgruppen, kan bidra til å synliggjøre oppgavene innen geriatrien. Dette er en forutsetning for et bedre systemtilbud til aldersgruppen. Det kan ikke understrekes sterkt nok at rasjonalisering i drift av spesialisthelsetjenesten ikke må gjøre de gamle syke til annen rangs brukere. Tvert i mot må rasjonaliseringen bidra til at det blir gjort en riktig prioritering blant de syke trengende i denne gruppen. Samtidig må nivået på de medisinske tjenestene ved sykehjemmene systematisk heves. Erfaringer fra bruk av sykestueplasser i Finnmark på 1990-tallet Alle pasienter har tilhørighet i et lokalsamfunn/ bydel med en primærhelsetjeneste. 90 % av henvendelsene tar primærhelsetjenesten hånd om alene. Bedre henvisningsskriv og bedre prioriteringer i førstelinjen kan bidra til å effektivisere arbeidet i andrelinja med å gjøre gode prioriteringer i ventelistene. Tilsvarende kan en bedre selektering av øyeblikkelig hjelp henvendelser fra primærlegene til sykehusene avlaste presset på sykehusene. En viktig målsetting er å unngå uproduktive sykehusutredninger av eldre og kronisk syke pasienter med akutte symptomer og kjente tilstander. Et annet mål er å motta slike pasienter til kvalifisert opphold i de tilfeller der initial avklaring eller behandling i sykehus er påkrevd. Sykestuedrift fantes lengre tid tilbake i alle landets fylker, men i Finnmark er vi nokså alene om den driftsform vi kjenner fra de siste 30 årene. Interessen er imidlertid ganske utbredt på ulike nivåer i helsetjenesten for å reetablere en modernisert sykestuedrift. Aaraas har i sitt doktorgradsarbeid gjort en undersøkelse av liggetid for de ti vanligste sykestuediagnoser i lokalsykehus i Finnmark per innbyggere ( ) fra kommuner med og kommuner uten sykestueplass. Tallene ble justert for alder. De viser en tydelig tendens til mindre sykehusbruk for sykestuekommunene. Det var både færre innleggelser og kortere liggetid. (Aaraas I et al: Do general practitioner hospitals reduce the utilisation of general hospital beds? Evidence from Finnmark county in north Norway. J Epidemiol Community Health 1998;52: ). Tilsvarende funn ble gjort i en utredning i Helse Nord over forbruk av innleggelser og polikliniske tjenester (Diagrammene 7-4 og 7-8, Benchmarking av Helse Finnmark HF, Event AS, Oslo, 27. januar 2003). Sykestuedrift er derfor også en måte å sikre et mer likeverdig tilbud til befolkningen på uavhengig av avstand til sykehus. Kanskje 30 % av utgiftene dekkes av kommunene selv. Resten er driftstilskudd fra helseforetaket. Fra sammenlikningstall for kommunene i Finnmark for 2003 ser vi at forbruk av somatiske sykehustjenester regnet i heldøgnsopphold per 100 innbyggere fordelte seg slik: Gjennomsnittlig innleggelse fra de to vertskommunene for sykehusene i foretaket var 88 per 100 innbyggere innenfor aldersgruppen 80 år +, mens gjennomsnittstallet for de 17 øvrige kommunene var 46. For aldersgruppen år var de tilsvarende gjennomsnittstallene

13 henholdsvis 71 og 46 innleggelser per 100 innbyggere. (Sammenlikningstall for kommunene 2004, Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene, Rapport , Sosial- og helsedepartementet). En retrospektiv undersøkelse av bruken av tre sykestueplasser i Nordkapp i 1996 (4 000 innbyggere), viste følgende bruk: Det var totalt 414 innleggelser med gjennomsnittlig liggetid 5.0 døgn. Innenfor det første døgnet ble 20 % av pasientene observert / behandlet og sendt hjem igjen, mens 22 % ble transportert til sykehus etter oppstart av behandling/ stabilisering. De resterende 58 % fikk opphold på sykestueplass lenger enn ett døgn. Hjerte- og karsykdom utgjorde 24 %, muskel- og skjelettsykdommer 13 % og luftveislidelser 12 % av innleggelsene. 65 av alle sykestuepasientene i Nordkapp (16 %) hadde to eller flere innleggelser og svarte samlet for 60 % av all liggetid. Pasienter 60 år utgjorde 56 % av belegget og la beslag på 80 % av liggetiden. Det var tre innleggelser per fem innbyggere i aldersgruppen 80 år, mens to av fem faktisk hadde ett opphold eller flere det aktuelle året. 27 pasienter som ble tilbakeført fra sykehus beslagla 19 % av sykestuebruken. Samlet var sykehjemspasientene representert med kun 7 i hele materialet, selv om disse er blant de sykeste syke. Disse hadde en oppholdstid som utgjorde 3.7 % av hele liggetiden på sykestueplassene. I motsetting til de øvrige pasientene hadde sykehjemsbeboerne allerede en seng på institusjonen, og telles derfor ikke med i materialet annet enn helt unntaksvis ved overføring til sykestueplass. Likevel nyter disse godt av den toppingen institusjonen har av fagpersonell og kvalifikasjoner knyttet til sykestuedrift. (Langfeldt E, Aaraas I. Bruken av sykestueplassene i Nordkapp. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 6, 2000; 120: )ende Sykestueplassenes praktiske bruk: 1. Akuttmedisinsk diagnostikk og behandling 2. Stabilisering før transport til sykehus 3. Behandling av enklere tilstander 4. Lavterskeltilbud til kronisk residiverende syke 5. Mottak av ferdigbehandlede ikke utskrivningsklare sykehuspasienter 6. Kreftbehandling og terminal omsorg 7. Rehabilitering, som et alternativ til forlenget sykehusopphold 8. Utredning til et visst nivå. En modernisering av sykestuefunksjonene innenfor det statlige foretaket Innenfor den opprinnelige driften av sykestuene var det medisinske ansvaret distriktslegens. Denne drev langt på vei etter selvstendig faglig vurdering. I mellomperioden og fram til i dag kan det ha utviklet seg nokså tilfeldige, kommunale løsninger på bruk av plassene betinget i ulik stabilitet og kvalifikasjoner på helsepersonellet, forskjellige interesser, samt presset på de ulike typene institusjonstilbud i kommunen. På 90-tallet kom i tillegg kravet om å tilby kommunale rehabiliteringsplasser ved institusjonene. Innenfor en modernisert sykestuedrift slik vi tenker oss dette framover, må bruken av sykestueplassene bli underlagt en systemrevisjon. Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må i fellesskap definere bruken av sykestueplassene og deres plass innenfor den totale helsetjenesten på en mer enhetlig og forutsigbar måte. Selv om mange tilstander ivaretas på sykestuenivå framfor på sykehus slik Nordkapp har vist, vil kanskje en noe større bruk av sykestueplassene forskyves mer systematisk over i posthospital behandling. Dette kan imidlertid kreve utvidelse av antallet plasser. Men her er det aktuelt å skille mellom funksjoner for sykehusnære enheter og enheter med lang avstand til sykehus. Det vil alltid bestå gråsoner i grensesnittet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, dels også betinget i ulik kompetanse og kapasitet i den enkelte

14 kommunehelsetjenesten. Derfor er det viktig å ha en mest mulig felles forståelse av og holdning til gråsoneproblematikken. Både kostnadseffektivisering og forbedringer av tjenester krever en mer gjennomtenkt prioritering mellom pasientene og en styrket samordning av innsatsen omkring den enkelte pasienten i en sammenhengende behandlingskjede. Ressursene i de ulike nivåene i helsetjenesten må utnyttes mer helhetlig. Med den økningen vi fortsatt har i mange år framover av gruppen eldre og gamle eldre, er det vanskelig å se at vi har noe alternativ til systematisk å søke funksjonsdelinger og synergieffekter på tvers av nivåene i helsetjenesten. Det skal likevel bli krevende nok for både sykehusene og primærhelsetjenesten å imøtekomme utfordringene. Selv som samarbeid mellom nivåene i helsetjenesten koster penger, er det all grunn til å regne med at bruk av sykestueprinsippet som en felles arena for samhandling vil være samfunnsøkonomisk regningssvarende. I tillegg forventer en sideeffekter i form av stabilisering av personellet gjennom fagliggjorte utfordringer. Målet for vårt arbeid er å samordne en riktig fokusert og prioritert totalhelsetjeneste. Vi identifiserer elementer som egner seg for samhandling eller må utvikle slike. Sykestueplasser, elektronisk samhandling og praksiskonsulenter er ikke mål i seg selv, men midler blant mange for å oppnå overordnede mål. Fra politisk hold og vel også langt på vei fra faglige miljøer, synes det ikke å være behov for å lage et prosjekt for å dokumentere at et sykestuenivå innenfor den totale helsetjenesten kan være nyttig for brukerne, helsetjenesten og rent samfunnsøkonomisk, dersom drifta er i henhold til intensjonene. Her ser vi prosjektorganisasjonen som en effektiv måte å løfte bruken av disse plassene inn i en ny felles satsing på en samhandlende helsetjeneste uten uhensiktsmessige nivåfikseringer. Vi antar at prosjektformen kan være nyttig for dette formålet. Innenfor denne sammenhengen må vi se det prosjektet foretaket nå skal realisere sammen med fire av sykestuekommunene. Vedlegg: Tre diagrammer

15 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Randi Jørgensen Dato: Veterinærpraksis i Nordkapp kommune rettet mot dyrehold ingen formalisert avtale foreligger lenger Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 003/05 Helse- og sosialstyret /05 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Dersom en skal få en sikker veterinærtjeneste for dyreholdere i Nordkapp, må kommunen gi et tilskudd til drift. Dette finner Nordkapp kommune ikke å kunne prioritere innenfor helse og sosialtjenestens virksomhet. Et tilbud om veterinærtjeneste til dyr i Nordkapp vil derfor basere seg på en frivillig ordning direkte mellom veterinær og dyreholderne. Behandling i Helse- og sosialstyret : Vedtak i Helse- og sosialstyret : Enstemmig vedtak. Dersom en skal få en sikker veterinærtjeneste for dyreholdere i Nordkapp, må kommunen gi et tilskudd til drift. Dette finner Nordkapp kommune ikke å kunne prioritere innenfor helse og sosialtjenestens virksomhet. Et tilbud om veterinærtjeneste til dyr i Nordkapp vil derfor basere seg på en frivillig ordning direkte mellom veterinær og dyreholderne. Utredning: Fra 1. januar 2004 ble Mattilsynet etablert. Hovedoppgavene for Mattilsynet er å sikre helsemessig trygg mat og matproduksjon, god plante- og dyrehelse samt god dyrevelferd. Tilsynet har også ansvar for tilsyn med produksjon, eksport, import og frambud av både sjømat og landbasert mat. Inntil ble Nordkapp kommune betjent av veterinær fra Mattilsynet, som også behandlet smådyr og store dyr, og utførte forebyggende arbeid overfor disse dyrene. Når

16 dette ikke lenger hører til Mattilsynets oppgaver, er det ikke lenger avtale med noen instans som ivaretar klinisk veterinærpraksis, som inkluderer behandling av syke dyr. Det foreligger en konflikt mellom Mattilsynet og utøvende veterinærer. Mattilsynet vil ikke lenger akseptere at tjenestemenn i bedriften (Staten) med 100 % stilling og 100 % lønn, utøver privat forretningsvirksomhet i arbeidstida. De færreste tilsatte veterinærer i Mattilsynet ønsker å bli permittert for å drive privat praksis. Grunnen til den overgangsordningen som ble praktisert i 2004, var at kommunene skulle få en viss tid til å tilpasse seg, uttaler Mattilsynet nå. I mange kommuner er det så få dyr og tilhørende oppgaver for en privatpraktiserende veterinær, at yrkesutøverne finner dette økonomisk (og faglig) uinteressant. Det er også en av grunnene til at svært få veterinærer i Finnmark ikke arbeider i Mattilsynet. Konflikten mellom Mattilsynet og veterinærene synes nylig å være løst. Men de midler Staten tidligere la inn i veterinærtjenesten for smådyr, finnes ikke lenger. Nå er det den enkelte kommunen og den enkelte veterinæren som må inngå avtale. Alternativet er at veterinæren driver uten offentlig støtte. Det siste er det ikke grunn til å anta at noen vil basere sin praksis på i kommuner med lite dyrehold. I

17 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Rehabilitering av Honningsvåg svømmehall - Orientering Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 016/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Resymé: Viser til vedtak i Kommunestyret av 14. desember Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Enstemmig vedtak. Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering. Utredning: Planleggingsutvalget hadde sitt første møte vedr. Honningsvåg svømmehall mandag 24. januar Etter en gjennomgang av prosjektet fant utvalget det nødvendig å utrede et mer detaljert kostnadsoverslag for prosjektet fordi det hersket noe usikkerhet i forhold til både planløsninger og tekniske løsninger. Et mer detaljert kostnadsoverslag skal fremlegges for kommunestyret før videre detaljprosjektering iverksettes. Til kommunestyremøte 22. februar vil det foreligge mer detaljert dokumentasjon på kostnadene vedrørende utbygging og renovering av Honningsvåg svømmehall. Det er allerede nå sterke indikasjoner på at kostnadsrammen på 5,5 mill vil bli overskredet.

18 Det er i tillegg bedt om at forprosjektet må vurdere kostnader tilknyttet etablering av et nytt basseng innenfor de samme bygningsmessige rammene, slik at kommunen får et reelt grunnlag til å vurdere livsløpskostnadene for disse alternativene.

19 Nordkapp kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 00/ Saksbehandler: Gunnar Pettersen Dato: Reguleringsplan Fv 173 Honningsvåg -Nordvågen delstrekning 1 og 2 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 007/05 Fast utvalg for plansaker /05 Kommunestyret Resymé: Statens vegvesen har tidligere utarbeidet reguleringsplan for rassikring av Fv 173 Honningsvåg Nordvågen Planen med unntak av delstrekningene 1 og 2 (Juledagsneset Lyktesvingen tunnelåpning sør, ble vedtatt av kommunestyret den 2. mai 2001, sak 44/01. Rådmannens innstilling: Planforslag med bestemmelser vedr. omregulering av delstrekningene 1 og 2 på Fv 173, datert 5.juli 2004, stadfestes i henhold til Plan- og bygningslovens 27 2 første ledd. Behandling i Fast utvalg for plansaker : Vedtak i Fast utvalg for plansaker : Planforslag med bestemmelser vedr. omregulering av delstrekningene 1 og 2 på Fv 173, datert 5.juli 2004, stadfestes i henhold til Plan- og bygningslovens 27 2 første ledd. Utredning: Reguleringsplan for strekningen Juledagsneset Nordvågen er tidligere vedtatt med unntak av delstrekningene 1 og 2, et område kommunestyret anmodet Statens vegvesen om å fremlegge et nytt og bedre alternativ for rassikring og miljøaspektet. Statens vegvesen utarbeidet et nytt planforslag for nevnte strekning som ble lagt ut til offentlig høring 28.april 2004

20 Det nye forslaget til tiltak på delstrekningene 1 og 2 går ut på følgende: Strekning 1 - Flytting av vei ca. 20m ut fra eksisterende i stedet for kun én veibredde. Eksisterende vei fjernes og massene benyttes til ny veifylling. Arealene skal tilsås - Etablering av 3-4 m dyp snøgrøft - Bygging av 412m nye snøskjermer Dette vil gi større sikring på strekningen, skåner urskråningene på oversiden av eksisterende vei, og ingen nye fjellskjæringer etableres. Imidlertid vil rullesteinsfjæra bli kraftig berørt og lagerbygg må innløses (Statens vegvesen) Fare for eventuell utvasking av veien langs denne strekningen er nøye vurdert og etter vegvesenets oppfatning er det ikke stor sannsynlighet at det vil skje. Delstrekning 2 Etablering av større snøgrøft enn opprinnelig bak vollene, og 580 m nye snøskjermer på fjellet inngår i planforslaget. Kommunestyrets estetiske og miljømessige ønsker er blitt vektlagt i stor grad. Sikkerhetsmessig er også det nye forslaget bedre enn det som ble framlagt til kommunestyrets stadfesting i mai 2001 Under høringsperioden er det gitt uttalelse fra følgende instanser: Kystverket 5. distrikt Fylkesmannen i Finnmark, miljøavdelingen Nordkapp kommune Reindriftsforvaltningen Finnmark fylkeskommune, samferdselsavdelingen Norges vassdrag- og energiverk Alle berørte grunneiere er tilskrevet. Det er kommet skriftlig kommentar fra følgende: * Ketil Hansen, Laksefjordgata 39, Honningsvåg. De ulike uttalelsene med vegvesenets kommentarer er vedlagt på saksmappa,

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet trygdeavgift etter vanlige regler for henholdsvis arbeidstakere og næringsdrivende. Produktavgiften på omsetning av fisk vil bli erstattet med arbeidsgiveravgift. Norges Fiskarkvinnelag, Norges Kystfiskarlag,

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer