Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 001/05 Godkjenning protokoll PS 002/05 Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2005 PS 003/05 Momskompensasjon - Regnskapsmessig håndtering av kompensasjonsbeløp PS 004/05 Prosjekt: Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark PS 005/05 Veterinærpraksis i Nordkapp kommune rettet mot dyrehold ingen formalisert avtale foreligger lenger PS 006/05 Rehabilitering av Honningsvåg svømmehall - Orientering PS 007/05 Reguleringsplan Fv 173 Honningsvåg -Nordvågen delstrekning 1 og 2 PS 008/05 Etablering av styringsgruppe - ny cruisebåtkai PS 009/05 Ansettelse av rådmann i Nordkapp kommune - Orientering PS 010/05 Privat reguleringen Holmen PS 011/05 Søknad om skjenkebevilling fra Parken Kafe PS 012/05 ORDENSREGLEMENT FOR NORKAPP HAVN KF Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 001/05 Godkjenning protokoll Kommunestyret godkjenner protokoll av

3 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2005 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 013/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2005 til orientering. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Enstemmig vedtak. Kommunestyret tar Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2005 til orientering. Utredning:./. Vedlagt følger Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2005 Virksomhetsplanen skal være et overordnet styringsdokument for kommunen, samt gi en oversikt over tiltak og prosjekt som skal gjennomføres i løpet av Årets utgave er litt endret fra tidligere. Det er blant annet tatt med tiltaksoversikt når det gjelder investeringer og næring. Den overordnede virksomhetsplanen er utarbeidet på grunnlag av vedtatt budsjett for 2005, fylkeskommunale og statlige satsningsområder samt de sektorvise virksomhetsplanene. De sektorvise planene behandles i de respektive Avdelingsstyrene. Den overordnede virksomhetsplanen vil danne grunnlag for rapportering av måloppnåelse i 2005 til Kommunestyret.

4 Evaluering av virksomhetsplanen for 2004 inkludert restanseliste vil bli behandlet av kommunestyret på møte 26. april 2005 i forbindelse med årsrapporteringen for 2004.

5 Nordkapp kommune Arkiv: 221 Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Gunnar-Frank Holst Dato: Momskompensasjon - Regnskapsmessig håndtering av kompensasjonsbeløp generert av virksomheten i Nordkapp Havn KF og Kirkelig fellesråd Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 015/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Resymé: Fra 1. januar 2004 ble det innført en ny, generell momskompensasjonsordning for kommuner og fylkeskommuner. Den generelle ordningen avløste den begrensede momskompensasjonsordningen som ble innført 1. mai Formålet med ordningen er å nøytralisere konkurransevridningen som følger av merverdiavgiftssystemet. Kompensasjonsordningen finansieres gjennom et engangstrekk i rammetilskuddet til kommunesektoren. Det er en forutsetning at verken stat eller kommune skal tjene eller tape på ordningen. Kommunal og regionaldepartementet har uttrykt at man skal vurdere det kortsiktige trekket i rammetilskudd i tilknytning til fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 2005 til våren og til høsten, når endelige regnskap for kommunesektoren foreligger/er fastsatt. Deler av momskompensasjonen som tilstås Nordkapp kommunen tjenes opp i Nordkapp Havn KF og Kirkelig fellesråd. Saksfremlegget drøfter problemstillinger knyttet til den regnskapsmessige håndtering av momskompensasjonen generert av virksomheten i Nordkapp Havn KF og Kirkelig fellesråd. Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar Rådmannens orientering om håndteringen av momskompensasjonen i regnskapet for 2004 til etterretning. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Enstemmig vedtak.

6 Kommunestyret tar Rådmannens orientering om håndteringen av momskompensasjonen i regnskapet for 2004 til etterretning. Utredning: Fra 1. januar 2004 ble det innført en ny, generell momskompensasjonsordning for kommuner og fylkeskommuner. Den generelle ordningen avløste den begrensede momskompensasjonsordningen som ble innført 1. mai Formålet med ordningen er å nøytralisere konkurransevridningen som følger av merverdiavgiftssystemet. (Det meste av den virksomheten kommunene driver, er såkalt ikke avgiftspliktig virksomhet. Dette medfører at kommunen ikke får fradrag for inngående merverdiavgift. Store deler av kommunal virksomhet fant det derfor rimeligere å produsere tjenester selv fremfor å kjøpe fra andre. Man unngikk merverdiavgift på egenproduksjon.) Under den begrensede ordningen, ble kompensert moms behandlet som fri inntekt. Kompensasjonen skal nå etter den nye ordningen øremerkes det ansvarsområde som har hatt utgiften. Dette har vært en forutsetning fra finansdepartementets side, og ansees som nødvendig for at ordningen skal fungere etter hensikten. Forutsetningen synes rimelig når det gjelder kompensasjon knyttet til anskaffelser i driftsregnskapet. Det er neppe hensiktsmessig å stille samme krav til regnskapsmessig håndtering av kompensasjon som skriver seg fra anskaffelser i investeringsregnskapet. Det er fastsatt som prinsipp at ordningen med momskompensasjon skal finansieres av kommunesektoren selv, gjennom trekk i rammetilskudd. I utgangspunket skal verken staten eller kommunesektoren tjene eller tape på momskompensasjonsordningen. Trekket i rammetilskuddet for 2004 ( kortsiktig uttrekk) ble beregnet av departementet på grunnlag av regnskapstall for For Nordkapp kommunes vedkommende utgjør trekket under betegnelsen Moms andre, kr (Tallet er hentet fra svar fra KRD/FD på spørsmål nr 129 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon, av 20. oktober, vedrørende Statsbudsjettet 2005). Moms andre er tall for hvor mye kompensasjon andre enn kommunen (foretak, interkommunale samarbeid og selskaper, kirkelig fellesråd og private) forventes å få knyttet til anskaffelser i For vårt vedkommende er trekket beregnet på grunnlag av regnskapstall for Kirkelig fellesråd og Nordkapp Havn KF. Fordelingen mellom kirke og havn er ikke kjent. Momskompensasjonen generert av virksomheten i Kirkelig fellesråd i 2004 utgjør kr ,-. Antas at dette noenlunde tilsvarer det som inngår i trekket Moms andre, faller omlag kr ,- på havn. Departementets krav om at kompensasjonen skal føres til inntekt på det ansvarsområdet som har hatt utgiften (anskaffelseskost inklusiv merverdiavgift), har forskjellig resultatvirkning på kommunekassen, avhengig av hvilke andre det gjelder; Kirkelig fellesråd eller Nordkapp Havn KF. Dersom momskompensasjonen knyttet til virksomheten i Kirkelig fellesråd overføres til og inntektsføres i fellesrådets regnskap, bør bevilgningen til kirken reduseres med tilsvarende beløp. Departementets forutsetning imøtekommes, og resultatvirkningen for kommunekassen blir kr 0. For Nordkapp havn KF stiller det seg annerledes. KF et drives uten tilskudd fra kommunen. Av den grunn vil håndtering av kompensasjonen slik som beskrevet for Kirkelig fellesråd,

7 føre til et tap for kommunekassen. Imøtekommelse av departementets forutsetning innebærer at momskompensasjon, som i så fall tilføres havnekassen, finansieres av kommunekassen. Betraktningene i de to foregående avsnittene begrenser seg til momskompensasjon innenfor rammen av det kortsiktige uttrekket. Når det gjelder kompensasjon ut over det kortsiktige uttrekket, og om dette eventuelt vil føre til endringer i det kortsiktige uttrekket, er uklart. Det er på det rene at departementet vil foreta en vurdering av den kortsiktige fordelingen av trekket i rammetilskuddet. I brev av 15. november 2004 fra Kommunal- og regionaldepartementet til alle kommuner og fylkeskommuner blir det orientert om den videre prosess knyttet til den varslede etterberegning av uttrekket i rammetilskuddet. Det legges opp til en vurdering både av det samlede trekket i rammetilskuddet og fordelingen av trekket mellom kommuner og fylkeskommuner.: Datagrunnlaget for vurdering av det samlede uttrekket vil foreligge først våren Til grunn for denne vurderingen ligger altså at verken staten eller kommunesektoren skal tjene eller tape på momskompensasjonsordningen. Samtidig omfatter det samlete uttrekket forventet momskompensasjon knyttet til anskaffelser som er foretatt over henholdsvis driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Etterberegningen av uttrekket må derfor ta hensyn til forhold både på drifts- og investeringssiden. Samlete krav om momskompensasjon for 2004 vil foreligge i februar 2005 på bakgrunn av foreløpige tall fra Skattedirektoratet. Videre vil det i mars 2005 foreligge foreløpige regnskapstall for kommuner og fylkeskommuner. De foreløpige regnskapstallene vil gi informasjon om hvordan kompensasjonskravene fordeler seg på drift og investeringer. Kommunal- og regionaldepartementet legger opp til å foreta en vurdering av det samlede uttrekket i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett For inneværende år kan oppstå avvik for den enkelte kommune eller fylkeskommune mellom uttrekk og faktiske momskompensasjonskrav, eksempelvis som følge av at investeringsnivået avviker fra det som ble lagt til grunn ved beregningen av uttrekket. Kommunal- og regionaldepartementet vil fremheve at dersom momskompensasjonskravet er lavere enn uttrekket og dette skyldes et lavt investeringsnivå dette året, vil det etter departementets vurdering ikke være grunnlag for å foreta en omfordeling av uttrekket mellom kommuner eller mellom fylkeskommuner. Derimot åpner departementet for å foreta omfordelinger mellom kommuner og mellom fylkeskommuner dersom avvik mellom momskompensasjonskrav og uttrekket skyldes beregningen av moms på kjøp i driftsregnskapet. Grunnlaget for vurdering av fordelingen av uttrekket mellom kommunene og fylkeskommunene vil foreligge først i juni 2005, når de reviderte regnskapene er fastsatt. Vurderingen av eventuelle omfordelinger vil derfor først kunne foretas høsten Departementet vil presisere at det kun åpner for en vurdering av den kortsiktige fordelingen av engangsreduksjonen i rammetilskuddet. Gjennom inntektssystemets objektive kriterier og overgangsordningen på fem år vil uttrekket få en langsiktig fordeling. Det legges ikke opp til en egen vurdering av disse omfordelingsvirkningene. På sikt vil den enkelte kommunes og fylkeskommunes bidrag til finansieringen av ordningen være uavhengig av hva kommunen årlig mottar i kompensasjon. Nordkapp kommune mottar følgende kompensasjonsbeløp for 2004 i 1000 kr: Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet: Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet: Sum Tallene inkluderer kompensasjonsbeløpene for havn og kirke.

8 Tallene for havn er, moms investering: og drift: 250, og for kirken, drift: 184. Ifølge oppgave fra KRD består det kortsiktige trekket i rammetilskuddet 2004 av til sammen kr , herav moms drift kr , moms investering kr og moms andre, kr for Nordkapp. (Andre = havn og kirke). Momskompensasjonen er altså betydelig større enn trekket i rammetilskuddet. Dette skyldes først og fremst momskompensasjon knyttet til anskaffelser i investeringsregnskapet, der samlet kompensasjon er mer enn 5 mill. kr høyere enn trekket. I tilknytning til regnskapsavslutningen for 2004 er det i denne forbindelse to problemstillinger som melder seg: 1) Hvordan regnskapsføre momskompensasjon som skriver seg fra virksomheten i Nordkapp Havn KF og Kirkelig fellesråd? 2) Hvordan regnskapsføre momskompensasjonen som skriver seg fra anskaffelser i investeringsregnskapet (kommunekassen)? Vedrørende det første spørsmålet er det i dag på det rene at Nordkapp kommune (kommunekassen) for 2004 har måttet tåle et engangstrekk i rammetilskuddet på kr Beløpet er KRDs anslag på forventet momskompensasjon i 2004 knyttet til anskaffelser i Nordkapp Havn KF og Kirkelig fellesråd. Vi kjenner ikke fordelingen mellom havn og kirke, men ut fra innsendt krav om kompensasjon, (for Kirkelig fellesråd kr ), gjør vi neppe noen stor feil ved å anta at Nordkapp Havn KFs andel utgjør kr Som nevnt innledningsvis er det kurant å imøtekomme Finansdepartementets forutsetning om føring av momskompensasjon på det aktuelle ansvarsområdet når det gjelder Kirkelig fellesråd. Kompensasjonsbeløpet godskrives Kirkelig fellesråd og motposten blir tilsvarende reduksjon i overføringen til kirken. Dersom Nordkapp Havn KFs andel godskrives havnekassen, må kommunekassen bære tapet, dvs. trekket i rammetilskuddet. Og det kan ikke være hensikten. Rådmannen foreslår derfor at denne delen av kompensasjonsbeløpet blir inntektsført i kommunens regnskap (kommunekassen). Resultatvirkningen for kommunekassen blir dermed 0. Samlet kompensasjonskrav knyttet til virksomhet i Nordkapp Havn KF utgjør imidlertid mer enn 3,1 mill. kr. Av dette skriver om lag 2,85 mill. kr seg fra anskaffelser ført i investeringsregnskapet. Vi har med andre ord fremmet krav om, og mottar som kompensasjon knyttet til aktivitet i Nordkapp Havn KF omlag 2,5 mill. kr mer enn det kortsiktige engangstrekket. Det er uklart om, og i tilfelle på hvilken måte, dette vil kunne føre til endringer i det kortsiktige trekket. Spørsmålet er reist overfor KRD via Fylkesmannen i Finnmark. I skrivende stund foreligger ikke svar, og etter det departementet selv sier om ny vurdering av uttrekk og fordeling, er det sannsynlig at et endelig resultat ikke foreligger før til høsten (En annen, og muligens kompliserende faktor er spørsmålet om havnevesenets rett til kompensasjon vedrørende deler av dets virksomhet. Skattedirektoratet har uttalt seg om dette i brev av 12. juli 2004: Skattedirektoratet antar på denne bakgrunn at X Havn driver med utleie av fast eiendom når det kreves inn havneavgifter. Det vil dermed ikke kunne kreves kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bruk i denne virksomheten, jf kompensasjonslovens 4 annet ledd nr 3.

9 I odelstingsproposisjon nr 1 for 2004/2005, skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer, skriver (Finans-)departementet: er det departementets oppfatning at de kommunale havnene skal ha rett til kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til de områdene som er finansiert ved havneavgifter. Vi har fulgt departementets oppfatning, og krevd kompensasjon. For øvrig lar vi i denne omgang denne problemstillingen ligge.) I brevet av uttrykker KRD: Det vil normalt være årlige variasjoner i den enkelte kommunes og fylkeskommunes momsutgifter, fordi investeringene i kan variere fra år til år. Kommunene og fylkeskommunene må selv vurdere behovet for å etablere systemer for å utligne svingninger mellom år, slik at tjenestetilbudet ikke varierer tilsvarende (for eksempel ved at store kompensasjonsinntekter ett år settes av i fond for å utligne lavere kompensasjonsinntekter neste år). Rådmannen vil i forbindelse med regnskapsavleggelsen foreta en egen vurdering av hensiktsmessigheten av å avsette deler av kompensasjonsbeløpet knyttet til virksomheten i kommunen alene, dvs. havn og kirke unntatt. Administrasjonen skal avlegge årsregnskap innen 15. februar. Årsoppgjøret blir deretter gjenstand for avsluttende revisjon, og revisjonen avlegger sin beretning innen 15. mars. Rådmannen vil på bakgrunn av nærværende utredningen avslutte regnskapet med følgende regnskapsmessige håndtering av momskompensasjon: Mottatt kompensasjonen knyttet til Kirkelig fellesråd utgiftsføres i kommuneregnskapet som overføring av momskompensasjon til kirken. Den generelle overføring, dvs. rammebevilgningen til kirken, reduseres tilsvarende. Det foretas tilsvarende posteringer i kirkeregnskapet. Nordkapp Havn KF: Den delen av kompensasjonen - ca kr som er trukket i rammetilskuddet, inntektsføres i kommunekassens regnskap. I påvente av en endelig avklaring av om og hvordan eventuelt momskompensasjon knyttet til aktiviteten i 2004 i foretaket fører til endringer i det kortsiktige uttrekket, inntektsføres kompensasjonsbeløp ut over de nevnte ca kr i kommunekassens regnskap og avsettes som latent forpliktelse i balansen. For å synliggjøre momskompensasjonen i foretakets regnskap foretas konform postering.

10 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Erik Langfeldt Dato: Prosjekt: Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 002/05 Helse- og sosialstyret /05 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar prosjekt: Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark til orientering. Behandling i Helse- og sosialstyret : Vedtak i Helse- og sosialstyret : Enstemmig vedtak. Kommunestyret tar prosjekt: Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark til orientering. Utredning: Helse Finnmark har søkt midler instansen HØYCOM til dette prosjektet, som etableres mellom helseforetaket og kommunene Vadsø, Båtsfjord, Alta og Nordkapp. UNN er også med. Nasjonalt senter for telemedisin har prosjektledelsen. Prosjektet har som formål å bidra til å skape og utvikle tjenestetilbud for flere pasientgrupper som trenger et tjenestetilbud mellom sykehjem og syklehus i Finnmark, slik at sykestuefunksjonene i Finnmarks kommuner styrkes. Se egen prosjektbeskrivelse. En skal fokusere på at telemedisin kan integreres i samhandlingen mellom nivåene i helsetjenesten, som ett av flere virkemidler for å understøtte og eller restrukturere levering av helsetjenester. Det legges opp til en endring i arbeidspraksis både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Varigheten av prosjektet er satt til 1 ½ år med oppstart januar 2005.

11 Kommunens bidrag er å avse personell til å delta i prosjektet. Investeringsutgifter og andre kostnader så som reiseutgifter forutsettes dekket av prosjektøkonomien, som har eksterne kilder. Dette er en gylden mulighet for Nordkapp til å satse på utvikling og konsolidering av sykestuebruk innenfor en modernisert driftsform. Samtidig vil vi ved helsesenteret etter planen tilføres utstyr og programvare for anslagsvis kr Hovedmål: 1. Det skal utplasseres mobilt videokonferanseutstyr med tilbehør som utnytter bredbåndets mulighet for samhandling mellom sykestuene og ulike avdelinger på Helse Finnmark og UNN. 2. Det skal utvikles samarbeidsrutiner ved hjelp av telemedisin mellom sykestuene og avdelingene på Helse Finnmark og UNN. 3. Det mobile videokonferanseutstyret skal utnyttes for å tilgjengeliggjøre veiledning og kurs for fagfolk ved sykestuene. 4. Det skal gjennomføres en evaluering av både de økonomiske gevinstene og de kvalitative gevinstene samhandlingen over bredbåndet tilfører sykestuefunksjonen. 5. Prosjektet skal stimulere etterspørselen av bredbånd. Prosjektet vil bli delt i tre faser: kartleggingsfasen, utviklingsfasen og gjennomføringsfasen. En vil gjennom et tett samarbeid med fagfolk identifisere, utvikle og iverksette rutiner rundt bestemte pasientgrupper og medisinske problemstillinger, der telemedisin bidrar til å heve kvaliteten på behandlingstilbudet og/ eller øker tilgjengeligheten på tjenester ved sykestua. Det forutsettes at en finner gevinster knyttet til organisatoriske grep. Utfordringene er pasientrettigheter, kvalitetssikring av tjenestene og en sømløs samhandling mellom nivåene i helsetjenesten omkring den enkelte pasienten Det er verdt å huske at primærhelsetjenesten like i forkant av reformen for spesialisthelsetjenesten hadde sin egen fastelegereform. Begge reformene fokuserer sterkt på pasientenes rettigheter. En rekke sykdomstilstander og behandlingsbehov håndteres dårlig eller lite effektivt i en nivåfiksert helsetjeneste. Eksempler på dette kan være kreftsykdom, rehabilitering, kronisk og terminal sykdom, psykiatriske tilstander og oppgavene innen sykehjemsmedisin. Ikke minst vokser brukergruppen eldre. Samtidig utskrives stadig flere eldre som ferdigbehandlet uten at primærhelsetjenesten faglig og organisatorisk alene kan ta over behandlingen. Skal sykehusene kunne ivareta sine tiltenkte medisinske oppgaver i samfunnet må spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten samarbeide mer effektivt på systemnivå om gruppene alvorlig og kronisk syke. Slikt samarbeid er i henhold til de nye helselovene en plikt for alle aktørene. Det er også et stikkord for helseforetakene i Nord, slik dette er nedfelt i vedtektene: Vedtektene til Finnmark Helse HF 4 leddene 10, 11 og 13 uttaler henholdsvis: Helse Finnmark HF skal delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid. Helse Finnmark HF skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud.

12 Helse Finnmark HF har også fått et særlig ansvar for, i samarbeid med kommunene, å ivareta modellutvikling for sykestuefunksjonen og annen spesialisthelsetjeneste med særlig vekt på samhandling med kommunale tjenester. De syke eldre en særlig utfordring for alle nivåer i helsetjenesten Den raske økning i andelen eldre i samfunnet legger et sterkt press på foretaket om å yte kvalitet på et tilsvarende raskt økende pasientvolum med de konsekvenser dette har for presset på ventelister og på prioriteringer. Samtidig er det helt vesentlig å praktisere ut fra at de eldre og ikke minst de gamle eldre ofte har sammensatte sykdommer, der flere sykdomstilstander og aldringen i seg selv kan blande seg til kompliserte sykdomsbilder med særlige utfordringer til diagnostikk og behandling. De gamle må og skal derfor være storforbrukerne av sykehustjenester. En systematisk satsing på samhandling mellom nivåene om denne sammensatte pasientgruppen, kan bidra til å synliggjøre oppgavene innen geriatrien. Dette er en forutsetning for et bedre systemtilbud til aldersgruppen. Det kan ikke understrekes sterkt nok at rasjonalisering i drift av spesialisthelsetjenesten ikke må gjøre de gamle syke til annen rangs brukere. Tvert i mot må rasjonaliseringen bidra til at det blir gjort en riktig prioritering blant de syke trengende i denne gruppen. Samtidig må nivået på de medisinske tjenestene ved sykehjemmene systematisk heves. Erfaringer fra bruk av sykestueplasser i Finnmark på 1990-tallet Alle pasienter har tilhørighet i et lokalsamfunn/ bydel med en primærhelsetjeneste. 90 % av henvendelsene tar primærhelsetjenesten hånd om alene. Bedre henvisningsskriv og bedre prioriteringer i førstelinjen kan bidra til å effektivisere arbeidet i andrelinja med å gjøre gode prioriteringer i ventelistene. Tilsvarende kan en bedre selektering av øyeblikkelig hjelp henvendelser fra primærlegene til sykehusene avlaste presset på sykehusene. En viktig målsetting er å unngå uproduktive sykehusutredninger av eldre og kronisk syke pasienter med akutte symptomer og kjente tilstander. Et annet mål er å motta slike pasienter til kvalifisert opphold i de tilfeller der initial avklaring eller behandling i sykehus er påkrevd. Sykestuedrift fantes lengre tid tilbake i alle landets fylker, men i Finnmark er vi nokså alene om den driftsform vi kjenner fra de siste 30 årene. Interessen er imidlertid ganske utbredt på ulike nivåer i helsetjenesten for å reetablere en modernisert sykestuedrift. Aaraas har i sitt doktorgradsarbeid gjort en undersøkelse av liggetid for de ti vanligste sykestuediagnoser i lokalsykehus i Finnmark per innbyggere ( ) fra kommuner med og kommuner uten sykestueplass. Tallene ble justert for alder. De viser en tydelig tendens til mindre sykehusbruk for sykestuekommunene. Det var både færre innleggelser og kortere liggetid. (Aaraas I et al: Do general practitioner hospitals reduce the utilisation of general hospital beds? Evidence from Finnmark county in north Norway. J Epidemiol Community Health 1998;52: ). Tilsvarende funn ble gjort i en utredning i Helse Nord over forbruk av innleggelser og polikliniske tjenester (Diagrammene 7-4 og 7-8, Benchmarking av Helse Finnmark HF, Event AS, Oslo, 27. januar 2003). Sykestuedrift er derfor også en måte å sikre et mer likeverdig tilbud til befolkningen på uavhengig av avstand til sykehus. Kanskje 30 % av utgiftene dekkes av kommunene selv. Resten er driftstilskudd fra helseforetaket. Fra sammenlikningstall for kommunene i Finnmark for 2003 ser vi at forbruk av somatiske sykehustjenester regnet i heldøgnsopphold per 100 innbyggere fordelte seg slik: Gjennomsnittlig innleggelse fra de to vertskommunene for sykehusene i foretaket var 88 per 100 innbyggere innenfor aldersgruppen 80 år +, mens gjennomsnittstallet for de 17 øvrige kommunene var 46. For aldersgruppen år var de tilsvarende gjennomsnittstallene

13 henholdsvis 71 og 46 innleggelser per 100 innbyggere. (Sammenlikningstall for kommunene 2004, Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene, Rapport , Sosial- og helsedepartementet). En retrospektiv undersøkelse av bruken av tre sykestueplasser i Nordkapp i 1996 (4 000 innbyggere), viste følgende bruk: Det var totalt 414 innleggelser med gjennomsnittlig liggetid 5.0 døgn. Innenfor det første døgnet ble 20 % av pasientene observert / behandlet og sendt hjem igjen, mens 22 % ble transportert til sykehus etter oppstart av behandling/ stabilisering. De resterende 58 % fikk opphold på sykestueplass lenger enn ett døgn. Hjerte- og karsykdom utgjorde 24 %, muskel- og skjelettsykdommer 13 % og luftveislidelser 12 % av innleggelsene. 65 av alle sykestuepasientene i Nordkapp (16 %) hadde to eller flere innleggelser og svarte samlet for 60 % av all liggetid. Pasienter 60 år utgjorde 56 % av belegget og la beslag på 80 % av liggetiden. Det var tre innleggelser per fem innbyggere i aldersgruppen 80 år, mens to av fem faktisk hadde ett opphold eller flere det aktuelle året. 27 pasienter som ble tilbakeført fra sykehus beslagla 19 % av sykestuebruken. Samlet var sykehjemspasientene representert med kun 7 i hele materialet, selv om disse er blant de sykeste syke. Disse hadde en oppholdstid som utgjorde 3.7 % av hele liggetiden på sykestueplassene. I motsetting til de øvrige pasientene hadde sykehjemsbeboerne allerede en seng på institusjonen, og telles derfor ikke med i materialet annet enn helt unntaksvis ved overføring til sykestueplass. Likevel nyter disse godt av den toppingen institusjonen har av fagpersonell og kvalifikasjoner knyttet til sykestuedrift. (Langfeldt E, Aaraas I. Bruken av sykestueplassene i Nordkapp. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 6, 2000; 120: )ende Sykestueplassenes praktiske bruk: 1. Akuttmedisinsk diagnostikk og behandling 2. Stabilisering før transport til sykehus 3. Behandling av enklere tilstander 4. Lavterskeltilbud til kronisk residiverende syke 5. Mottak av ferdigbehandlede ikke utskrivningsklare sykehuspasienter 6. Kreftbehandling og terminal omsorg 7. Rehabilitering, som et alternativ til forlenget sykehusopphold 8. Utredning til et visst nivå. En modernisering av sykestuefunksjonene innenfor det statlige foretaket Innenfor den opprinnelige driften av sykestuene var det medisinske ansvaret distriktslegens. Denne drev langt på vei etter selvstendig faglig vurdering. I mellomperioden og fram til i dag kan det ha utviklet seg nokså tilfeldige, kommunale løsninger på bruk av plassene betinget i ulik stabilitet og kvalifikasjoner på helsepersonellet, forskjellige interesser, samt presset på de ulike typene institusjonstilbud i kommunen. På 90-tallet kom i tillegg kravet om å tilby kommunale rehabiliteringsplasser ved institusjonene. Innenfor en modernisert sykestuedrift slik vi tenker oss dette framover, må bruken av sykestueplassene bli underlagt en systemrevisjon. Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må i fellesskap definere bruken av sykestueplassene og deres plass innenfor den totale helsetjenesten på en mer enhetlig og forutsigbar måte. Selv om mange tilstander ivaretas på sykestuenivå framfor på sykehus slik Nordkapp har vist, vil kanskje en noe større bruk av sykestueplassene forskyves mer systematisk over i posthospital behandling. Dette kan imidlertid kreve utvidelse av antallet plasser. Men her er det aktuelt å skille mellom funksjoner for sykehusnære enheter og enheter med lang avstand til sykehus. Det vil alltid bestå gråsoner i grensesnittet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, dels også betinget i ulik kompetanse og kapasitet i den enkelte

14 kommunehelsetjenesten. Derfor er det viktig å ha en mest mulig felles forståelse av og holdning til gråsoneproblematikken. Både kostnadseffektivisering og forbedringer av tjenester krever en mer gjennomtenkt prioritering mellom pasientene og en styrket samordning av innsatsen omkring den enkelte pasienten i en sammenhengende behandlingskjede. Ressursene i de ulike nivåene i helsetjenesten må utnyttes mer helhetlig. Med den økningen vi fortsatt har i mange år framover av gruppen eldre og gamle eldre, er det vanskelig å se at vi har noe alternativ til systematisk å søke funksjonsdelinger og synergieffekter på tvers av nivåene i helsetjenesten. Det skal likevel bli krevende nok for både sykehusene og primærhelsetjenesten å imøtekomme utfordringene. Selv som samarbeid mellom nivåene i helsetjenesten koster penger, er det all grunn til å regne med at bruk av sykestueprinsippet som en felles arena for samhandling vil være samfunnsøkonomisk regningssvarende. I tillegg forventer en sideeffekter i form av stabilisering av personellet gjennom fagliggjorte utfordringer. Målet for vårt arbeid er å samordne en riktig fokusert og prioritert totalhelsetjeneste. Vi identifiserer elementer som egner seg for samhandling eller må utvikle slike. Sykestueplasser, elektronisk samhandling og praksiskonsulenter er ikke mål i seg selv, men midler blant mange for å oppnå overordnede mål. Fra politisk hold og vel også langt på vei fra faglige miljøer, synes det ikke å være behov for å lage et prosjekt for å dokumentere at et sykestuenivå innenfor den totale helsetjenesten kan være nyttig for brukerne, helsetjenesten og rent samfunnsøkonomisk, dersom drifta er i henhold til intensjonene. Her ser vi prosjektorganisasjonen som en effektiv måte å løfte bruken av disse plassene inn i en ny felles satsing på en samhandlende helsetjeneste uten uhensiktsmessige nivåfikseringer. Vi antar at prosjektformen kan være nyttig for dette formålet. Innenfor denne sammenhengen må vi se det prosjektet foretaket nå skal realisere sammen med fire av sykestuekommunene. Vedlegg: Tre diagrammer

15 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Randi Jørgensen Dato: Veterinærpraksis i Nordkapp kommune rettet mot dyrehold ingen formalisert avtale foreligger lenger Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 003/05 Helse- og sosialstyret /05 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Dersom en skal få en sikker veterinærtjeneste for dyreholdere i Nordkapp, må kommunen gi et tilskudd til drift. Dette finner Nordkapp kommune ikke å kunne prioritere innenfor helse og sosialtjenestens virksomhet. Et tilbud om veterinærtjeneste til dyr i Nordkapp vil derfor basere seg på en frivillig ordning direkte mellom veterinær og dyreholderne. Behandling i Helse- og sosialstyret : Vedtak i Helse- og sosialstyret : Enstemmig vedtak. Dersom en skal få en sikker veterinærtjeneste for dyreholdere i Nordkapp, må kommunen gi et tilskudd til drift. Dette finner Nordkapp kommune ikke å kunne prioritere innenfor helse og sosialtjenestens virksomhet. Et tilbud om veterinærtjeneste til dyr i Nordkapp vil derfor basere seg på en frivillig ordning direkte mellom veterinær og dyreholderne. Utredning: Fra 1. januar 2004 ble Mattilsynet etablert. Hovedoppgavene for Mattilsynet er å sikre helsemessig trygg mat og matproduksjon, god plante- og dyrehelse samt god dyrevelferd. Tilsynet har også ansvar for tilsyn med produksjon, eksport, import og frambud av både sjømat og landbasert mat. Inntil ble Nordkapp kommune betjent av veterinær fra Mattilsynet, som også behandlet smådyr og store dyr, og utførte forebyggende arbeid overfor disse dyrene. Når

16 dette ikke lenger hører til Mattilsynets oppgaver, er det ikke lenger avtale med noen instans som ivaretar klinisk veterinærpraksis, som inkluderer behandling av syke dyr. Det foreligger en konflikt mellom Mattilsynet og utøvende veterinærer. Mattilsynet vil ikke lenger akseptere at tjenestemenn i bedriften (Staten) med 100 % stilling og 100 % lønn, utøver privat forretningsvirksomhet i arbeidstida. De færreste tilsatte veterinærer i Mattilsynet ønsker å bli permittert for å drive privat praksis. Grunnen til den overgangsordningen som ble praktisert i 2004, var at kommunene skulle få en viss tid til å tilpasse seg, uttaler Mattilsynet nå. I mange kommuner er det så få dyr og tilhørende oppgaver for en privatpraktiserende veterinær, at yrkesutøverne finner dette økonomisk (og faglig) uinteressant. Det er også en av grunnene til at svært få veterinærer i Finnmark ikke arbeider i Mattilsynet. Konflikten mellom Mattilsynet og veterinærene synes nylig å være løst. Men de midler Staten tidligere la inn i veterinærtjenesten for smådyr, finnes ikke lenger. Nå er det den enkelte kommunen og den enkelte veterinæren som må inngå avtale. Alternativet er at veterinæren driver uten offentlig støtte. Det siste er det ikke grunn til å anta at noen vil basere sin praksis på i kommuner med lite dyrehold. I

17 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Rehabilitering av Honningsvåg svømmehall - Orientering Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 016/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Resymé: Viser til vedtak i Kommunestyret av 14. desember Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Enstemmig vedtak. Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering. Utredning: Planleggingsutvalget hadde sitt første møte vedr. Honningsvåg svømmehall mandag 24. januar Etter en gjennomgang av prosjektet fant utvalget det nødvendig å utrede et mer detaljert kostnadsoverslag for prosjektet fordi det hersket noe usikkerhet i forhold til både planløsninger og tekniske løsninger. Et mer detaljert kostnadsoverslag skal fremlegges for kommunestyret før videre detaljprosjektering iverksettes. Til kommunestyremøte 22. februar vil det foreligge mer detaljert dokumentasjon på kostnadene vedrørende utbygging og renovering av Honningsvåg svømmehall. Det er allerede nå sterke indikasjoner på at kostnadsrammen på 5,5 mill vil bli overskredet.

18 Det er i tillegg bedt om at forprosjektet må vurdere kostnader tilknyttet etablering av et nytt basseng innenfor de samme bygningsmessige rammene, slik at kommunen får et reelt grunnlag til å vurdere livsløpskostnadene for disse alternativene.

19 Nordkapp kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 00/ Saksbehandler: Gunnar Pettersen Dato: Reguleringsplan Fv 173 Honningsvåg -Nordvågen delstrekning 1 og 2 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 007/05 Fast utvalg for plansaker /05 Kommunestyret Resymé: Statens vegvesen har tidligere utarbeidet reguleringsplan for rassikring av Fv 173 Honningsvåg Nordvågen Planen med unntak av delstrekningene 1 og 2 (Juledagsneset Lyktesvingen tunnelåpning sør, ble vedtatt av kommunestyret den 2. mai 2001, sak 44/01. Rådmannens innstilling: Planforslag med bestemmelser vedr. omregulering av delstrekningene 1 og 2 på Fv 173, datert 5.juli 2004, stadfestes i henhold til Plan- og bygningslovens 27 2 første ledd. Behandling i Fast utvalg for plansaker : Vedtak i Fast utvalg for plansaker : Planforslag med bestemmelser vedr. omregulering av delstrekningene 1 og 2 på Fv 173, datert 5.juli 2004, stadfestes i henhold til Plan- og bygningslovens 27 2 første ledd. Utredning: Reguleringsplan for strekningen Juledagsneset Nordvågen er tidligere vedtatt med unntak av delstrekningene 1 og 2, et område kommunestyret anmodet Statens vegvesen om å fremlegge et nytt og bedre alternativ for rassikring og miljøaspektet. Statens vegvesen utarbeidet et nytt planforslag for nevnte strekning som ble lagt ut til offentlig høring 28.april 2004

20 Det nye forslaget til tiltak på delstrekningene 1 og 2 går ut på følgende: Strekning 1 - Flytting av vei ca. 20m ut fra eksisterende i stedet for kun én veibredde. Eksisterende vei fjernes og massene benyttes til ny veifylling. Arealene skal tilsås - Etablering av 3-4 m dyp snøgrøft - Bygging av 412m nye snøskjermer Dette vil gi større sikring på strekningen, skåner urskråningene på oversiden av eksisterende vei, og ingen nye fjellskjæringer etableres. Imidlertid vil rullesteinsfjæra bli kraftig berørt og lagerbygg må innløses (Statens vegvesen) Fare for eventuell utvasking av veien langs denne strekningen er nøye vurdert og etter vegvesenets oppfatning er det ikke stor sannsynlighet at det vil skje. Delstrekning 2 Etablering av større snøgrøft enn opprinnelig bak vollene, og 580 m nye snøskjermer på fjellet inngår i planforslaget. Kommunestyrets estetiske og miljømessige ønsker er blitt vektlagt i stor grad. Sikkerhetsmessig er også det nye forslaget bedre enn det som ble framlagt til kommunestyrets stadfesting i mai 2001 Under høringsperioden er det gitt uttalelse fra følgende instanser: Kystverket 5. distrikt Fylkesmannen i Finnmark, miljøavdelingen Nordkapp kommune Reindriftsforvaltningen Finnmark fylkeskommune, samferdselsavdelingen Norges vassdrag- og energiverk Alle berørte grunneiere er tilskrevet. Det er kommet skriftlig kommentar fra følgende: * Ketil Hansen, Laksefjordgata 39, Honningsvåg. De ulike uttalelsene med vegvesenets kommentarer er vedlagt på saksmappa,

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Idar Jensen Esben Nielsen William Pedersen

Detaljer

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: 17.01.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Sykestuemedisin skusler vi bort arven?

Sykestuemedisin skusler vi bort arven? Sykestuemedisin skusler vi bort arven? Antall sengeplasser i sykestuer i Norge (Statistisk sentralbyrå) År Senger Institusjoner -------------------------------------------------------- 1972 1 005 64 1981

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Ulf Syversen Inger Anne

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 28.06.2004 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.05.2003 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Bernt-Aksel Jensen Lars Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 25.02.2003 Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Dan Oliver Wasa

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 25.02.2003 Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Dan Oliver Wasa Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 25.02.2003 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Idar Jensen Magne Johansen Bjørn-Ronald

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Inger Anne Dokken Roger

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.11.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer møtte : Idar Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 28.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 28.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 28.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Lars Helge Jensen Inger Anne Dokken Ulf Syversen Følgende

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Trine Marie Pettersen Bernt-Aksel

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer møtte : Arne Basso William

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.05.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.05.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.05.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Bernt-Aksel Jensen Trine Marie Pettersen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Inger Anne Dokken Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 08.04.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Lars Helge Jensen Tone Lorentzen

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Vi bekrefter med vår underskrifter at møteboken, fra sak 02/04 t.o.m. sak 08/04, er ført i Samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Vi bekrefter med vår underskrifter at møteboken, fra sak 02/04 t.o.m. sak 08/04, er ført i Samsvar med det som ble bestemt på møtet: Nordkapp Havn KF Møteprotokoll Utvalg: Havnestyret Møtested: Havnekontoret Dato: 06.02.2004 Tidspunkt: 11:15 Følgende medlemmer møtte: William Pedersen. Tone Lorentzen. Kari Lene Olsen. Sigurd Berg-Hansen.

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 02.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Onsdag Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Onsdag 05.05.2004 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 25.08.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 25.08.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 25.08.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Stein Tore Hansen Bernt-Aksel Jensen Lars Helge Jensen

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Reformen og intensjonen hvilke utfordringer ligger i reformen? Hvilken rolle skal øyeblikkelig i kommunene ha og samhandling med akuttmottak? Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Styresak. Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II

Styresak. Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: 28.10.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II Bakgrunn Regjeringen

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 17.01.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Åshild Ravlo Inger Anne Dokken Roger Hansen Ulf Syversen

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Skånland kommune MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterom 101 Møtedato: 08.12.2014 Tid: 12:00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Janne Olsen Per Harald Jensen

Detaljer

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 1 Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 2 Kommunene Nye oppgaver og ansvar; hastetilbud, forskning, folkehelse Nye organisatoriske

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Møterommet på Rådhuset Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret gir til sin tilslutning til etablering av Nye Altamodellen som et to-delt prosjekt, et fagprosjekt og et strategiprosjekt.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret gir til sin tilslutning til etablering av Nye Altamodellen som et to-delt prosjekt, et fagprosjekt og et strategiprosjekt. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/3896-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Fritz Solhaug Sakstittel: NYE ALTAMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret gir til sin

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Komitérommet. Fra kl.: Til kl.:

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Komitérommet. Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, Komitérommet 08.06.2009 Fra sak: Til sak: 22/2009 25/2009 Fra kl.: Til kl.: 10.00 12.30 Følgende medlemmer møtte: Anne Rabaas Hagesæter

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Overgangsordning. Fylkeskommunene

Overgangsordning. Fylkeskommunene Tabell B Overgangsordning. Fylkeskommunene I 2004 blir det foretatt flere større forandringer i fylkeskommunenes rammetilskudd. Kolonne 1-14 beskriver til sammen 10 oppgaveendringer der det langsiktige

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 12.11.2002 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Bernt-Aksel Jensen Tor

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 09.10.2008 Møtested: Jarlegården i Svein Jarls gate 16., Steinkjer Tidspunkt: Kl.13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Samhandlingsreformen - budsjett 2012

Samhandlingsreformen - budsjett 2012 s Samhandlingsreformen - budsjett 2012 5.10.2011 Seniorrådgiver Stein Johnsen Økonomiske virkemidler Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Øyeblikkelig hjelp døgnopphold 2 Status Melding

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken, fra sak PS 020/04 t.o.m. PS 027/04, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken, fra sak PS 020/04 t.o.m. PS 027/04, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Nordkapp Havn KF Møteprotokoll Utvalg: Havnestyret Møtested: Havnekontoret Dato: 21.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: William Pedersen. Tone Lorentzen Kari Lene Olsen. Sigurd Berg-Hansen

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/16 Formannskapet

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 16/644 Dok.nr: 16/4776 Arkiv: Saksbehandler: Sture Jacobsen Dato: 05.04.2016 Helsehus- oppstart av mulighetsstudie. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/16 Formannskapet 14.04.2016

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta.

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer Workshop 2009 - Gruppe 1 Det er inngått nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Helse Finnmark om

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer