Forretningsorden Årsberetning Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre..."

Transkript

1 REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014

2 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og Sak 4 Saker fra sentralstyre Sak 5 Innkomne forslag Sak 7 Satsingsområder Sak 8 Valg Sak 9 Diskusjonssaker Representantskapsmøte 2014 Side 2 av 27

3 Dagsorden Sak 1 Konstituering Navneopprop Valg av dirigent Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg av referenter Valg av protokollkomité Valg av tellekorps Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Årsberetning Revidert regnskap Saker fra Sentralstyret Saker fra kretser Budsjett Satsningsområder Valg Diskusjonssaker Representantskapsmøte 2014 Side 3 av 27

4 SAK 1 FORRETNINGSORDE 1. Alle delegater i Fotterapeutforbundet som deltar på Representantskapet har tale- og stemmerett. Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Hvitt nummer for innlegg og blått nummer for replikk. 2. Dirigenten kan med Representantskapets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg. Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg (rett på sak) for å oppklare uklarheter, eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. 3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig og undertegnet av forslagsstilleren. Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles. Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelse som er foreslått endret i innkallingen. Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 4. Delegater kan få ordet bare en gang, og høyst to minutter, til samme sak angående forretningsorden. 5. Alle avstemminger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke Representantskapet vedtar noe annet. Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i Fotterapeutforbundets vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 6. Det foretas navneopprop ved møtestart første dag. Observatører har tale- og forslagsrett. Dersom en deltager forlater salen under møtet, skal nummerskilt leveres ved utgangen. Representantskapsmøte 2014 Side 4 av 27

5 SAK 2 A rsberetning Forbundsleders rapport Fotterapeutforbundet har mange oppgaver, det skal blant annet ivareta fotterapeutens rolle i samfunnet, fagets utvikling, synliggjøring av faget, politisk påvirkning, nettverksbygging og ikke minst medlemmenes interesser. Det er for en yrkesorganisasjon mange saker å arbeide med, og en av de viktigste oppgavene er å prioritere. Vi har vært opptatt av at medlemmene skal oppleve at de blir ivaretatt på en god måte, og for å få til dette er det viktig å prøve å ha en god dialog med medlemmene hele veien. Dette var en av årsakene til at vi ønsket å gjennomføre en medlemsundersøkelse for om lag to år siden. Vi ønsket på denne å bli bedre kjent med medlemmenes meninger, behov og ønsker, og ha dette med oss i arbeidet videre med forbundet. De to siste årene har vi jobbet med flere saker der vi har hatt kontakt med myndighetene. Mye av den kontakten vi har hatt, har gått ut på å informere om blant annet fotterapeutenes kompetanse, nivåforskjeller på fotterapeuter i Norge og resten av verden (spesielt Europa), utfordringer vi har i utdannelsessituasjonen og også i yrket. Det har flere ganger vært urovekkende å oppleve myndighetenes tilbakemeldinger og mangel på innsikt. Helsedirektoratets brosjyreserie om diabetes og føtter (utarbeidet av skotske myndigheter, og oversatt til norsk) er et godt eksempel på dette. Blant annet hadde de oversatt tittel podiatry til diabetessykepleier, de hadde også utelatt fotterapeuten som en del av behandlingstilbudet til personer med diabetes. For oss har det hele veien vært viktig å fortelle at dette handler om å gi pasienter nødvendig og rettferdig fothelsetilbud som er kvalitetssikret, og ikke om å gi oss som yrkesgruppe fordeler. Heldigvis har det nyttet å gå i dialog med direktoratet som har etterkommet våre krav om å inkludere fotterapi i informasjonsmaterialet. For fotterapeuter er det viktig å få et faglig tilbud. Vi arrangerer hvert år en fagkongress som flere og flere fotterapeuter deltar på, og som faglig sett utvikler seg hele tiden, blant annet ved at vi har hatt flere foredragsholdere fra andre land. Vi prøver også å gi våre medlemmer et kurstilbud ved forbundets kurspakker. Det har i flere år vært et stort behov for et nytt kurs i den diabetiske fot, og for oss var det viktig at dette kurset skulle legges til en høgskole som kan gi det en høy faglig kvalitet. I 2013 skrev vi kontrakt med Høgskolen i Oslo og Akershus, og arbeidet med å utvikle studiet kunne starte. Fotterapeutforbundet tilbyr mange medlemmer et aktivt og godt lokalt tilbud. For å få til dette, er det viktig å tilrettelegge for og motivere til frivillig innsats. De siste to årene har vi blant annet utarbeidet økonomiske retningslinjer som fører til rettferdig fordeling mellom alle kretser, og økonomisk forutsigbarhet for forbundet. Vi har også hatt fokus på samarbeid lokalt og sentralt på tillitsvalgtsamling. Mange kretser har økt sitt aktivitetsnivå, og det er færre kretser uten aktivitet enn tidligere år. Markedsføring av faggruppen er det et stort behov for, og et ønske om fra mange medlemmer. Når man skal utvikle nye måter å markedsføre en gruppe som er representert over hele landet, er det viktig å ta hensyn til at markedsføringen skal dekke alle de stedene vi har medlemmer, innenfor de økonomiske rammene vi har, og ikke minst vite at det vil ha effekt. Det å utvikle brosjyrer som alle forbundets medlemmer kan benytte seg av og distribuere, er en god løsning som tar hensyn til disse utfordringene. I tillegg til brosjyrer er kontakt med pasientorganisasjoner og interesseorganisasjoner en god måte å markedsføre oss på, ved omtale i tidsskrift og ved at medlemmer kan holde foredrag. Representantskapsmøte 2014 Side 5 av 27

6 Samarbeidet med Seniorsaken og Pensjonistforbundet ga oss på denne måten viktig omtale og mulighet for å holde foredrag lokalt. For Sentralstyret har det vært et langsiktig mål å skape økt engasjement sentralt, lokalt og hos det enkelte medlem. Flere og flere deltagere på tillitsvalgtsamlinger, flere kretsaktiviteter og flere engasjerte medlemmer er et tydelig tegn på at vi har lykkes i dette. Det er viktig for utvikling og fremdrift at det er engasjement og aktivitet i alle ledd, at dette ivaretas på en god måte, og at utviklingen fortsetter i samme spor videre. Vennlig hilsen Mona Boysen, forbundsleder Representantskapsmøte 2014 Side 6 av 27

7 SAK 2 A rsberetning Organisasjon Fotterapeutforbundet er en politisk uavhengig organisasjon for fotterapeuter. Forbundet organiserer fotterapeuter og elever. Forbundet er medlem av Delta og FIP. Antall medlemmer per : 928 Antall medlemmer per : 935 Sentralstyre Sentralstyret i Fotterapeutforbundet har i denne perioden arbeidet meget godt sammen, og har besluttet gjennomført alle tiltak som er å lese om i avsnittene om politisk arbeid, informasjon og nettverksbygging, representasjon og medlemstilbud. Det har vært avholdt åtte styremøter i Representantskapsmøteperioden, og Sentralstyret har arrangert en samling for tillitsvalgte i Forbundet har hatt fokus på medlemmer, utvikling av faget og synliggjøring utad til befolkningen. Medlemmer: Forbundsleder Mona Boysen, nestleder Anita Kreken Solberg og styremedlemmer Toril Røyland, Gun Berlin og Trude Grennes Varamedlemmer: Kathrine F. Rosenberg og Trine Martinsen Eva Nyegaard -Larsen Kretser Vi har 13 kretser ved utgangen av perioden, og med unntak av Troms og Finnmark tilhører alle medlemmer en krets. Rundt 60 medlemmer er engasjert i de ulike kretsstyrene. I løpet av perioden foretok Hordaland og Sogn og Fjordane en sammenslåing av kretsene, samt at kretsene i Buskerud og Telemark startet opp med aktiviteter etter å ha ligget inaktive i en periode. Økonomiske retningslinjer for kretsene Forbundet har én felles økonomi. Derfor er det viktig med felles økonomiske retningslinjer for alle kretser. Retningslinjene var på høring hos alle kretsstyrer i løpet av vinteren 2013, og er å finne som en del av manualen for tillitsvalgte på nettsidene. Representantskapsmøte og samling 2012 Representantskapsmøte og samling for tillitsvalgte ble arrangert på Skramstadsetra i april På møtet ble det blant annet vedtatt at Norske Fotterapeuters Forbund endrer navn til Fotterapeutforbundet. Det ble vedtatt satsingsområder for neste fireårsperiode, og nedsatt et utvalg som har utredet krav til medlemskap. (les mer om dette i eget avsnitt). Representantskapsmøte 2014 Side 7 av 27

8 Aktive kretser og godt samarbeid er blant suksessfaktorene for en vellykket yrkesorganisasjon. For tredje gang deltok Grete Holen fra Delta på samlingene for tillitsvalgte for å gjøre oss til en enda bedre organisasjon. Samling for tillitsvalgte tillitsvalgte deltok på samlingen i Asker våren Blant temaene var innføringen av økonomiske retningslinjer og regnskapsføring i kretsene. Kommunikolog og naprapat Morten Aannerud bidro til refleksjon rundt prissetting av fotterapi. Rapporter fra utvalg og komiteer Utvalg krav til medlemskap Utvalget ble opprettet av representantskapet i 2012, og medlemmene utpekt av sentralstyre. Utvalget har hatt tre møter, og alle deltok på tillitsvalgtsamlingen i Krav til faglig oppdatering trer i kraft Utvalget fikk tilbakemelding om at ordet krav kan gi negative assosiasjoner, så det ble endret fra krav til kriterier på de punktene som dreier seg om bruk av logo, navn på klinikk og tilbudspris. Disse kriteriene vil bli introdusert under tillitsvalgtsamlingen Utvalget har vektlagt at kriteriene skal være forankret hos medlemmene, og alle anledning til å uttale seg på de lokale årsmøtene. Medlemmer: Torill Røyland, Eva Nyegaard-Larsen, Vivien Sønderby og Mona Boysen. Fagkomite Fagkomiteens medlemmer er utpekt av sentralstyre. I perioden har komiteen hatt to heldags arbeidsmøter og to telefonkonferanser. Gruppen består av fotterapeuter med gode engelskkunnskaper som har vurdert en rekke artikler, rapporter og bøker med sikte på å utforske den internasjonale fagutviklingen. Medlemmer: Beth-Ann Gjerdts, Heli Kankaanpää, April Fossum, Ingeleif Rafdal Falkeid og Ann Margrethe Bøyum (fram til 2013). Kurskomite Kurskomiteens medlemmer er valgt av Representantskapet. Komiteen har i perioden hatt to heldagsmøter i året. Kurskomiteen er ansvarlig for å utarbeide kurspakker som gir medlemmene muligheten til å øke sin kompetanse gjennom etterutdanning og videreutdanning. Det er i perioden utviklet tre kurspakker. Medlemmer: Hilde Eftestad, Solfrid Hestmark og Gunvor R. Mjåland, samt en representant fra lærergruppen. Valgkomite Valgkomiteens medlemmer er valgt av Representantskapet. Komiteen har hatt ett arbeidsmøte i forbindelse med utvelgelsen til innstillingen for neste periode. Representantskapsmøte 2014 Side 8 av 27

9 I 2013 innførte vi en ny metode for å oppfordre alle medlemmer til å komme med forslag på kandidater til sentrale verv. På høsten fikk alle medlemmer tilsendt et skjema, der man fyller ut informasjon om kandidaten. Valgkomiteen fikk inn mange gode forslag innen fristen, og var svært godt fornøyd med den nye måten å foreslå kandidater på. Medlemmer: Anne Helene Gustavsen og Torild Tjensvold Utdanningsutvalget Utvalget ble opprettet av Representantskapet i 2006, og har ikke vært aktivt denne perioden. Saken har vært i en fase der det har vært arbeidet direkte med myndigheter, og behovet for møter har vært redusert. Medlemmer: Mona Boysen, Anita Kreken Solberg, Else Aukland og Christina S. Holmen Kontrollkomite Kontrollkomiteens medlemmer er valgt av Representantskapet. Det er ikke meldt inn uregelmessigheter i løpet av perioden. Medlemmer: Liv Bruhaug og Eva Steen Johansen. Interessegrupper Interessegruppene er underlagt forbundet rent organisatorisk, men de disponerer over egne avsatte midler generert ved medlemskontingent, og setter selv agenda for sitt arbeid innenfor gruppenes mandat. IFID (Interessegruppen for fotterapeuter innen diabetes) IFID avholdt en to dagers samling på Gardermoen oktober Det ble valgt nytt arbeidsutvalg bestående av Ann Jorunn Gimnæs Sagli, Ann Kristin Røyseth og Brit Grandum. I 2013 utarbeidet IFID en brosjyre om føtter og diabetes i samarbeid med Fotterapeutforbundet. Det ble ikke avholdt samling høsten 2013, da det ble arrangert Diabetesforum i Oslo i slutten av august FBT (Interessegruppen for fotterapeuter innen biomekanikk) Høsten 2013 ble det etablert en gruppe for fotterapeuter med interesse for fagfeltet biomekanisk terapi, FBT. Styret består av Henriette Aanesen (leder), Siri Petersen (nestleder)og Christina S Holmen (styremedlem). Lærergruppen Lærergruppen er et forum for lærere i fotterapi. En av lærergruppens funksjoner er å utvikle en felles forståelse av faget slik at grunnutdanningen i fotterapi blir enhetlig. I 2012 og 2013 har gruppen hatt totalt fire samlinger. Fotterapeutforbundet har deltatt på to av dem. Administrasjon Administrasjonen i Fotterapeutforbundet har bestått av forbundsleder Mona Boysen, nestleder Anita K. Solberg, organisasjonskonsulentene Jorunn Randgaard (fra 1. april 2012) og Ann Beate Grasdalen, og Margit Waagen (frem til ). Administrasjonen samarbeider om den daglige driften av organisasjonen. Representantskapsmøte 2014 Side 9 av 27

10 Ny ansatt organisasjonskonsulent 1. april 2012 overtok Jorunn Randgaard ansvaret for den daglige driften av administrasjonen i Fotterapeutforbundet etter at Sissel Rakvåg sluttet i stillingen. Nytt medlemssystem På vårparten i 2013 innførte Delta et nytt medlemssystem for Delta og alle yrkesorganisasjonene. Flytting til nye lokaler På tampen av 2013 flyttet Fotterapeutforbundet inn sammen med Delta i splitter nye lokaler ett kvartal bortenfor den tidligere kontorbygningen. I stedet for to enkelkontorer har vi fått to plasser i et kontorlandskap sammen med andre yrkesorganisasjoner. Flyttingen krevde blant annet at vi digitaliserte vårt arkiv. Representantskapsmøte 2014 Side 10 av 27

11 SAK 2 A rsberetning Politisk arbeid I dette avsnittet beskriver vi vårt arbeid med sikte på å påvirke de institusjoner som setter rammebetingelser for vår yrkesutøvelse. Fotterapeutforbundets visjon er at fotterapeuten skal bli en naturlig del av den offentlige og private helsetjenesten. Vårt politiske arbeid utføres med visjonen i sikte. Arbeid for å heve utdanningen til høgskole I første del av 2012 utredet Helse- og omsorgsdepartementet behovet for en høgskoleutdanning i fotterapi, etter initiativ fra Fotterapeutforbundet. På sommeren samme år mottok vi det nedslående svaret at departementet ikke ville anbefale en heving av utdanningsnivået. I et brev til departementet påpekte Fotterapeutforbundet høsten 2012 en rekke svakheter ved utredningen som lå til grunn, og ba om en ny vurdering. Dette ble også avslått. Utredningen avdekket at norske helsemyndigheter mangler grunnleggende kunnskaper om fotterapeutens arbeidsfelt. Høsten 2012 sendte Fotterapeutforbundet og Delta en anmodning om å drøfte behovet for kompetanseløft blant fotterapeuter til daværende leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bent Høie. Vår henvendelse ble ikke besvart etter gjentatte purringer. Vi innså at fothelse ikke står høyt på myndighetenes prioriteringsliste. Fotterapeutforbundet og Fagforbundet holdt et møte på nyåret i 2013 for å diskutere utdanningssituasjonen for fotterapeuter i Norge. Vi opplevde å få gehør for mange av våre standpunkter, og inviterte Fagforbundet til å delta i arbeidet med å utvikle høgskolekurset i diabetes. Fagforbundet sentralt var interessert, men lykkes ikke med å finne en representant som var villig til å delta. I 2013 jobbet vi for å heve kunnskapsnivået hos Helsedirektoratet og politiske myndigheter ved blant annet å innhente informasjonsgrunnlag som kan belyse fotterapeutens rolle i det norske helsevesenet. Refusjon på trykkavlastninger I første halvdel av 2013 sendte Fotterapeutforbundet en henvendelse til Arbeidsdepartementet der vi ba om en endring i en forskrift slik at fotterapeutklinikker og ortopediverksted likestilles med hensyn til å tilvirke trykkavlastninger til føttene. Arbeidsdepartementet avslo forespørselen på sensommeren med begrunnelse i at fotterapeuter har lavere utdanningsnivå enn ortopediingeniører, og at dagens pasienttilbud er tilfredsstillende. Fotterapeutforbundet anser at vi trenger mer informasjon om de faktiske forholdene for pasientene for å kunne følge opp saken videre. Vi er i dialog med Diabetesforbundet om dette. Representantskapsmøte 2014 Side 11 av 27

12 Brosjyrer om diabetes og føtter fra Helsedirektoratet Sommeren 2013 oversatte Helsedirektoratet en skotsk brosjyreserie om føtter og diabetes til norsk, men utelot så godt som all informasjon om fotterapeutens rolle i å forebygge fotsår. Dette vakte sterke reaksjoner blant våre medlemmer og en rekke kolleger i andre yrkesgrupper. Fotterapeutforbundet sendte en henvendelse til Helsedirektoratet der vi blant annet påpekte at brosjyreserien var villedende, og stred mot faglige retningslinjer nedsatt av både Helsedirektoratet selv og av Verdens Helseorganisasjon. På forbundets oppfordring gjorde Helsedirektoratet en rekke endringer i den reviderte versjonen som ligger på internett. Fotterapeutforbundet og Helsedirektoratet avtalte møte i januar 2014 for å diskutere saken videre. Frafall av offentlige skoler Fotterapeutforbundets overordnede mål for utdanningen er å arbeide fram grunnutdanning på høgskolenivå, men fram til dette er oppnådd ønsker vi samtidig å jobbe for at faget opprettholdes i den offentlige videregående skolen. Vi er bekymret over at fotterapilinjene er nedleggingstruet ved de offentlige skolene, og skrev høsten 2013 et bekymringsbrev til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet henviste vårt innspill til Faglig råd for helse og oppvekst som diskuterte saken under møte, og henviser problemstillingen videre til fylkeskommunalt nivå. Fotterapi kan være nødvendig helsehjelp Fotterapeutforbundet ønsker flere fotterapeuter ansatt i kommunehelsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Det har vi ønsket lenge, men det har vist seg svært vanskelig å påvirke kommunenes prioritering i riktig retning. Høsten 2013 rettet vi fokuset over på pasientrettigheter og pasientenes krav til å få dekket nødvendig helsehjelp som beskrevet i lovverket. Vår påstand er at myndighetene bryter lovverket ved ikke å dekke kostnader til fotterapi for en rekke pasienter som blant annet diabetespasienter med risiko for fotsår, pasienter med alvorlige negleproblemer eller alvorlige feilstillinger. Dette vil vi jobbe videre med i neste periode. Representantskapsmøte 2014 Side 12 av 27

13 SAK 2 A rsberetning Informasjon og nettverksbygging Dette avsnittet omhandler tiltak forbundet har iverksatt for å spre kunnskap om fotterapi hos enkelte grupper, eller i befolkningen generelt. Fem gode råd til befolkningen I mars 2012 utviklet Delta i samarbeid med Fotterapeutforbundet en flyer med fem enkle råd til befolkningen om føtter. Brosjyrene har blitt distribuert til Fotterapeutforbundets medlemmer Eldreåret 2013 Fothelse i den eldre delen av befolkningen ble satsingen for kampanjen i Vi erfarer at det er lite kunnskap om eldres fothelse blant annet helsepersonell, og i samfunnet for øvrig. Under slagordet «Friske føtter hele livet» ble det laget brosjyrer og foredragspresentasjon. Kampanjen ga oss også en anledning til å innlede samarbeid med Seniorsaken og Pensjonistforbundet. Bladet Senior trykket i 2013 tre artikler om fothelse og fotterapi, og Pensjonistforbundet oppfordret sine lokale kretser å kontakte våre medlemmer for å få foredrag om fothelse. I samarbeid med yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta utviklet vi temaheftet «Føtter som varer livet ut». Heftet gir grunnleggende kunnskaper om fothelse, fotsykdommer, fotterapi og fothygiene, og er beregnet på helsefagarbeidere og annet helsepersonell. Definisjon fotpleie og fotterapi Vi har savnet klare definisjoner som viser forskjellen på fotterapi og fotpleie. Våren 2013 ble det derfor utviklet og vedtatt av sentralstyre to korte definisjoner til bruk i informasjonsarbeid ut mot pasienter, myndigheter og annet helsepersonell. Definisjonene er publisert på våre nettsider, og er formidlet til en rekke instanser. Videreutdanning på høgskole Sentralstyre har sett det som et viktig satsingsområde å jobbe for at det etableres videreutdanningstilbud på høgskolenivå. Allerede i 2011 ble det holdt innledende samtaler med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om å få opprettet en videreutdanning i diabetes. Først på våren 2013 ble det endelig besluttet å opprette studiet. Det ble nedsatt et arbeidsutvalg av representanter fra HIOA og Fotterapeutforbundet for å utarbeide studieplan. Utvalget har hatt regelmessige møter, og i den avsluttende fasen ble også studieadministrasjonen på HiOA involvert i arbeidet. Planlagt studieoppstart er høsten Fotterapeutforbundet har vært representert av forbundsleder Mona Boysen i arbeidet Representantskapsmøte 2014 Side 13 av 27

14 SAK 2 A rsberetning Medlemstilbud Fotterapeutforbundet har et omfattende medlemstilbud som blant annet inkluderer faglig oppdatering, markedsføringsmateriell og ulike rabatter. I løpet av forrige toårsperiode har vi forbedret vårt medlemstilbud med utsendelse av ukentlige nyhetsbrev, tilknyttet oss juridisk kompetanse og utviklet markedsføringsmaler. Medlemsundersøkelse På våren i 2012 deltok 208 medlemmer i en stor medlemsundersøkelse for å kartlegge tilfredshet med Fotterapeutforbundets medlemstilbud, og for å kartlegge i hvor stor grad det blir benyttet. Hensikten med undersøkelsen var å forbedre medlemstilbudet. Undersøkelsen førte blant annet til at vi økte vår satsing på internett. I følge undersøkelsen var 78 prosent av medlemmene alt i alt fornøyde med medlemskapet, mens 5 prosent var misfornøyde. De resterende har svart nøytralt eller «vet ikke». Fagbladet Fotterapeuten Fagbladet Fotterapeuten dekker fag- og produktrelaterte nyheter, saker generelt knyttet til fothelse og Fotterapeutforbundets aktiviteter. Fotterapeuten har utkommet med fire utgaver årlig i 2012 og Sideantallet har variert fra 48 til 56 sider. Opplaget er på 1200 og har vært uforandret siden forrige periode. I 2013 meldte fagbladet seg inn i organisasjonen Fagpressen som er en interesseorganisasjon som ivaretar fagbladers interesser. Medlemskap krever at man følger redaktørplakaten og regler for god presseskikk. Redaksjonen har bestått av sentralstyre, og redaktør er Ann Beate Grasdalen Kurs Kurskomite, sekretariat og kretsstyrene samarbeider om kursarrangeringen i forbundet. Kurskomiteen og administrasjonen er ansvarlige for å utarbeide kurspakker som de enkelte kretsstyrene kan ta i bruk for å sette opp kurs i sin krets. Antall kurs satt opp i 2012: Fem kurs i neglerekonstruksjon Ett kurs i belastningslidelser Antall kurs i 2013: Tre kurs i neglerekonstruksjon To kurs i belastningslidelser Representantskapsmøte 2014 Side 14 av 27

15 Nyhetsbrev Vi har de siste årene opplevd en sterk økning i bruken av e-post hos våre medlemmer. Høsten 2012 var derfor tiden inne for å øke satsingen på e-post. Alle medlemmer som er registrert på forbundets nettsider med brukerkonto får tilsendt ukentlig oppdatering med nyheter, aktiviteter og foruminnlegg. Om lag 600 av medlemmene har brukerkonto. Tur til Kina påsken fotterapeuter med følge deltok på reisen til Beijing i regi av MittKINA og Fotterapeutforbundet i påsken På programmet stod en blanding av turistattraksjoner og faglig innhold. Juridisk kompetanse Fotterapeutforbundet har savnet tilgang på juridisk kompetanse i administrasjonen på forhold som er tilknyttet næringsvirksomhet. Våren 2013 inngikk vi derfor et samarbeid med Bedriftsforbundet på dette feltet. Samarbeidet har ført til at vi har fått bistand til å utrede spørsmål som er av betydning for flere av våre medlemmer. Eksempler på slike spørsmål er forskjellsbehandling av fotterapeutklinikker og ortopediske verksteder med hensyn til refusjon på hjelpemidler, og hjelp til tolkning av regelverk. Felles grafisk design Høsten 2013 lanserte forbundet et grafisk design som alle medlemmer kan benytte seg av. Designet bidrar til at klinikken framstår som profesjonell og inneholder maler for logo, visittkort, annonser, med mer. Markering av jubileumsåret og Nordisk kongress 2012 Sentralstyret ønsket å benytte jubileet til å feire oss selv og få medlemmene til å føle en større tilhørighet til forbundet. I februar sendte vi ut et kort til alle våre medlemmer for å gratulere med dagen. Vi produserte en forbundsnål med det nye navnet som vi ga i gave til alle deltagere på Nordisk kongress. Det var en vital 60-åring som ble feiret under Nordisk kongress på Sundvollen i september Fotterapeutforbundets jubileumskongress ble behørig markert med rekordstort oppmøte og høytidelig jubileumsmiddag. I underkant av 300 fotterapeuter deltok, og kunne høre foredrag om blant annet revmatisme, eldrefoten og barnefoten. Det ble også satt opp workshop i den revmatiske fot. Representanter fra en rekke samarbeidende organisasjoner deltok under jubileumsmiddagen, blant annet FIP, Delta, Diabetesforbundet, Norsk Revmatikerforbund og søsterorganisasjoner i andre skandinaviske land. Tidligere forbundsledere i Fotterapeutforbundet var også til stede. Det ble også laget et jubileumshefte som oppsummerte Fotterapeutforbundets 60-årige historie. Heftet ble gitt til alle deltakere på Nordisk kongress og utsendt med fagbladet Fotterapeuten nr. 4 samme år. Representantskapsmøte 2014 Side 15 av 27

16 Fagkongress 2013 Fagkongressen 2013 ble avholdt på hotell Caledonien i Kristiansand i september, med rundt 150 deltakere. Blant temaene var plantar fascitt, risikovurdering av fotsår og løpesko. Vi erfarte i 2012 at workshops tilførte kongressen mulighet til å tilby mer praktisk relatert kompetanse, og valgte dette året å øke tilbudet til to ulike workshops som hver ble satt opp to ganger for mindre grupper. Representantskapsmøte 2014 Side 16 av 27

17 SAK 2 A rsberetning Representasjon Delta Delta arrangerer to samlinger i året for yrkesorganisasjonsledere i Delta. Samlingene har ulike tema, eksempelvis rekruttering, samhandling mellom YO ene (yrkesorganisasjoner) og resten av Delta, politisk arbeid og prosesser. Samlingene gir økt mulighet til samarbeid med andre YOer i Delta, kjennskap til Delta og Deltas politiske arbeid, og gir også en fin mulighet til å øke kjennskapen til fotterapeuter blant andre yrkesgrupper. Delta har arrangert en Kongress (Representantskapsmøte med valg av politisk ledelse) i 2012 og et Representantskap i Som medlem i Delta har Fotterapeutforbundet møteplikt til Kongress og Representantskap. Forbundsleder Mona Boysen har vært Fotterapeutforbundets representant i Delta FIP-IFP (Internasjonale organisasjonen for fotterapeuter) I perioden har FIP avholdt AGM (Generalforsamling) i Glasgow, Skottland oktober 2012 og Roma oktober Mona Boysen var delegat for Norge i 2012, og etter at Boysen ble valgt inn i styret til FIP oktober 2012, overtok Anita Kreken Solberg rollen som delegat for Norge NIFS (Norsk Interessefaggruppe for sårtilheling) Fotterapeutforbundet har vært representert på NIFS seminar i 2012 ved forbundsleder Mona Boysen og 2013 ved nestleder Anita Kreken Solberg. NIFS er en viktig arena for tverrfaglig nettverksbygging for fotterapeuter. Diabetesforum Fotterapeutforbundet er representert i styret til Diabetesforum ved Mona Boysen. På Diabetesforum i 2013 representerte Anita K Solberg IFID / Fotterapeutforbundet på stand, der vi distribuerte brosjyren om den diabetiske fot som ble utviklet i 2013 av IFID og Fotterapeutforbundet. Representantskapsmøte 2014 Side 17 av 27

18 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015 Fotterapeutforbundet RESULTATREGNSKAP 2013 R 2012 R 2013 B 2014 B 2015 INNTEKTER Annonseinntekter Abonnementsinntekter Medlemsinntekter Kursinntekter, deltakeravgifter Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Lønnskostnader Kostnader kontorhold Kostnader fremmedtjenester Kostnader Web-sider Kostnader Fotterapeuten Kurs og konferanser Reiseutgifter Kontingenter og forsikring Andre utgifter SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Andre renteinntekter Kapitalkostnader/valutagevinst Rentekostnad Andre finanskostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT DISPONERT RESULTAT Avsetning til avgang forbundsleder Overføres egenkapital SUM DISPONERT RESULTAT Lystad Regnskap AS ved Solveig Lystad Asker Representantskapsmøte 2014 Side 18 av 27

19 Noter til budsjett Angående budsjettet i sin helhet Regnskapet legges frem i år som dere kan se i sakspapirene, på en ny, og mer overordnet måte. På Representantskapsmøte i april vil regnskapet legges frem sammen med budsjettene som ble vedtatt på forrige representantskapsmøte. Dersom noen ønsker å få tilsendt det som skal legges frem, kan dere henvende dere til Fotterapeutforbundet. Kurs og konferanser Hver krets kan maksimalt benytte 1000 kroner per person totalt 5000 kr for hele styret på et sosialt arrangement. Viser til de økonomiske retningslinjene for bruk av disse pengene. Fotterapeutforbundet BALANSEREGNSKAP 2013 R 2012 R 2013 EIENDELER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Varebeholdning Andre kortsiktige fordringer Kontanter Bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Årsresultat SUM EGENKAPITAL GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lystad Regnskap AS ved Solveig Lystad Asker Representantskapsmøte 2014 Side 19 av 27

20 REGNSKAP IFID År 2012 År 2013 INNTEKTER Kontingent og kursinntekt IFID SUM INNTEKTER UTGIFTER Kurskostnader IFID Reise/møter IFID SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter RESULTAT IFID REGNSKAP LÆREGRUPPEN År 2012 År 2013 INNTEKTER Kontingent SUM INNTEKTER UTGIFTER Kurskostnader Reiser/møter 0 0 SUM UTGIFTER RESULTAT Oslo Solveig Lystad Representantskapsmøte 2014 Side 20 av 27

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2012 Innhold DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsberetning 2010-2011... 5 Nøkkelpersoner 2010-2011... 7 Nøkkeltall 2010-2011... 8 Aktiviteter...

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas:

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas: 1 Navn Fotterapeutforbundet 2 Formål Fotterapeutforbundet er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen Delta, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Detaljer

FAGKONGRESS 2015 En fotterapeuts utfordring i hverdagen

FAGKONGRESS 2015 En fotterapeuts utfordring i hverdagen FAGKONGRESS 2015 En fotterapeuts utfordring i hverdagen Christina S. Holmen og Kathrine F. Rosenberg Dagens utfordringer for yrket: *Offentlige fotterapi vg1 og vg2 legges ned *Fravær av ung rekruttering

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Håndbok for avdelingstillitsvalgte Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Innhold 1. NITOs Avdelinger... 3 2. Årsmøtet... 3 Avdelingens budsjett og regnskap... 3 3. Avdelingens oppgaver og aktiviteter...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Eierorganisasjonen TINE SA

Eierorganisasjonen TINE SA Eierorganisasjonen TINE SA «Før» Deltar i Regionmøter Leder(nestleder i produsentlag) Områdemøter/distriktsm øter/ distriktsvise samlinger (ikke vedtektsfestet) Produsentlag Årsmøte Velger Velger etter

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett Vedtatt på landsmøtet 27. februar 2010 1 Navn Organisasjonens navn er: "Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett 2 Organisering Kondis er en fellesbenevnelse for følgende grupperinger: 1. Alle som

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET Offisersklubben Periskopet www.periskopet.no Org.nr 986 894 942 VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Offisersklubben Periskopet. 2 VISJON Skape godt samhold blant ansatte

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 NFF-P årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

Vedtak: Prinsippet som fremgår av saksunderlaget oversendes Buskerud Travforbund for videre behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Prinsippet som fremgår av saksunderlaget oversendes Buskerud Travforbund for videre behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 6.3 forslag til endring av DNT lov 3-2 Til generalforsamling i DOT 12.01.2016 DOT har fått anmodning fra Buskerud travforbund om uttalelse til forslag fra lovkomitéen til endring av DNT lov 3-2. Saken

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer