Forretningsorden Årsberetning Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre..."

Transkript

1 REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014

2 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og Sak 4 Saker fra sentralstyre Sak 5 Innkomne forslag Sak 7 Satsingsområder Sak 8 Valg Sak 9 Diskusjonssaker Representantskapsmøte 2014 Side 2 av 27

3 Dagsorden Sak 1 Konstituering Navneopprop Valg av dirigent Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg av referenter Valg av protokollkomité Valg av tellekorps Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Årsberetning Revidert regnskap Saker fra Sentralstyret Saker fra kretser Budsjett Satsningsområder Valg Diskusjonssaker Representantskapsmøte 2014 Side 3 av 27

4 SAK 1 FORRETNINGSORDE 1. Alle delegater i Fotterapeutforbundet som deltar på Representantskapet har tale- og stemmerett. Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Hvitt nummer for innlegg og blått nummer for replikk. 2. Dirigenten kan med Representantskapets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg. Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg (rett på sak) for å oppklare uklarheter, eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. 3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig og undertegnet av forslagsstilleren. Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles. Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelse som er foreslått endret i innkallingen. Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 4. Delegater kan få ordet bare en gang, og høyst to minutter, til samme sak angående forretningsorden. 5. Alle avstemminger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke Representantskapet vedtar noe annet. Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i Fotterapeutforbundets vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 6. Det foretas navneopprop ved møtestart første dag. Observatører har tale- og forslagsrett. Dersom en deltager forlater salen under møtet, skal nummerskilt leveres ved utgangen. Representantskapsmøte 2014 Side 4 av 27

5 SAK 2 A rsberetning Forbundsleders rapport Fotterapeutforbundet har mange oppgaver, det skal blant annet ivareta fotterapeutens rolle i samfunnet, fagets utvikling, synliggjøring av faget, politisk påvirkning, nettverksbygging og ikke minst medlemmenes interesser. Det er for en yrkesorganisasjon mange saker å arbeide med, og en av de viktigste oppgavene er å prioritere. Vi har vært opptatt av at medlemmene skal oppleve at de blir ivaretatt på en god måte, og for å få til dette er det viktig å prøve å ha en god dialog med medlemmene hele veien. Dette var en av årsakene til at vi ønsket å gjennomføre en medlemsundersøkelse for om lag to år siden. Vi ønsket på denne å bli bedre kjent med medlemmenes meninger, behov og ønsker, og ha dette med oss i arbeidet videre med forbundet. De to siste årene har vi jobbet med flere saker der vi har hatt kontakt med myndighetene. Mye av den kontakten vi har hatt, har gått ut på å informere om blant annet fotterapeutenes kompetanse, nivåforskjeller på fotterapeuter i Norge og resten av verden (spesielt Europa), utfordringer vi har i utdannelsessituasjonen og også i yrket. Det har flere ganger vært urovekkende å oppleve myndighetenes tilbakemeldinger og mangel på innsikt. Helsedirektoratets brosjyreserie om diabetes og føtter (utarbeidet av skotske myndigheter, og oversatt til norsk) er et godt eksempel på dette. Blant annet hadde de oversatt tittel podiatry til diabetessykepleier, de hadde også utelatt fotterapeuten som en del av behandlingstilbudet til personer med diabetes. For oss har det hele veien vært viktig å fortelle at dette handler om å gi pasienter nødvendig og rettferdig fothelsetilbud som er kvalitetssikret, og ikke om å gi oss som yrkesgruppe fordeler. Heldigvis har det nyttet å gå i dialog med direktoratet som har etterkommet våre krav om å inkludere fotterapi i informasjonsmaterialet. For fotterapeuter er det viktig å få et faglig tilbud. Vi arrangerer hvert år en fagkongress som flere og flere fotterapeuter deltar på, og som faglig sett utvikler seg hele tiden, blant annet ved at vi har hatt flere foredragsholdere fra andre land. Vi prøver også å gi våre medlemmer et kurstilbud ved forbundets kurspakker. Det har i flere år vært et stort behov for et nytt kurs i den diabetiske fot, og for oss var det viktig at dette kurset skulle legges til en høgskole som kan gi det en høy faglig kvalitet. I 2013 skrev vi kontrakt med Høgskolen i Oslo og Akershus, og arbeidet med å utvikle studiet kunne starte. Fotterapeutforbundet tilbyr mange medlemmer et aktivt og godt lokalt tilbud. For å få til dette, er det viktig å tilrettelegge for og motivere til frivillig innsats. De siste to årene har vi blant annet utarbeidet økonomiske retningslinjer som fører til rettferdig fordeling mellom alle kretser, og økonomisk forutsigbarhet for forbundet. Vi har også hatt fokus på samarbeid lokalt og sentralt på tillitsvalgtsamling. Mange kretser har økt sitt aktivitetsnivå, og det er færre kretser uten aktivitet enn tidligere år. Markedsføring av faggruppen er det et stort behov for, og et ønske om fra mange medlemmer. Når man skal utvikle nye måter å markedsføre en gruppe som er representert over hele landet, er det viktig å ta hensyn til at markedsføringen skal dekke alle de stedene vi har medlemmer, innenfor de økonomiske rammene vi har, og ikke minst vite at det vil ha effekt. Det å utvikle brosjyrer som alle forbundets medlemmer kan benytte seg av og distribuere, er en god løsning som tar hensyn til disse utfordringene. I tillegg til brosjyrer er kontakt med pasientorganisasjoner og interesseorganisasjoner en god måte å markedsføre oss på, ved omtale i tidsskrift og ved at medlemmer kan holde foredrag. Representantskapsmøte 2014 Side 5 av 27

6 Samarbeidet med Seniorsaken og Pensjonistforbundet ga oss på denne måten viktig omtale og mulighet for å holde foredrag lokalt. For Sentralstyret har det vært et langsiktig mål å skape økt engasjement sentralt, lokalt og hos det enkelte medlem. Flere og flere deltagere på tillitsvalgtsamlinger, flere kretsaktiviteter og flere engasjerte medlemmer er et tydelig tegn på at vi har lykkes i dette. Det er viktig for utvikling og fremdrift at det er engasjement og aktivitet i alle ledd, at dette ivaretas på en god måte, og at utviklingen fortsetter i samme spor videre. Vennlig hilsen Mona Boysen, forbundsleder Representantskapsmøte 2014 Side 6 av 27

7 SAK 2 A rsberetning Organisasjon Fotterapeutforbundet er en politisk uavhengig organisasjon for fotterapeuter. Forbundet organiserer fotterapeuter og elever. Forbundet er medlem av Delta og FIP. Antall medlemmer per : 928 Antall medlemmer per : 935 Sentralstyre Sentralstyret i Fotterapeutforbundet har i denne perioden arbeidet meget godt sammen, og har besluttet gjennomført alle tiltak som er å lese om i avsnittene om politisk arbeid, informasjon og nettverksbygging, representasjon og medlemstilbud. Det har vært avholdt åtte styremøter i Representantskapsmøteperioden, og Sentralstyret har arrangert en samling for tillitsvalgte i Forbundet har hatt fokus på medlemmer, utvikling av faget og synliggjøring utad til befolkningen. Medlemmer: Forbundsleder Mona Boysen, nestleder Anita Kreken Solberg og styremedlemmer Toril Røyland, Gun Berlin og Trude Grennes Varamedlemmer: Kathrine F. Rosenberg og Trine Martinsen Eva Nyegaard -Larsen Kretser Vi har 13 kretser ved utgangen av perioden, og med unntak av Troms og Finnmark tilhører alle medlemmer en krets. Rundt 60 medlemmer er engasjert i de ulike kretsstyrene. I løpet av perioden foretok Hordaland og Sogn og Fjordane en sammenslåing av kretsene, samt at kretsene i Buskerud og Telemark startet opp med aktiviteter etter å ha ligget inaktive i en periode. Økonomiske retningslinjer for kretsene Forbundet har én felles økonomi. Derfor er det viktig med felles økonomiske retningslinjer for alle kretser. Retningslinjene var på høring hos alle kretsstyrer i løpet av vinteren 2013, og er å finne som en del av manualen for tillitsvalgte på nettsidene. Representantskapsmøte og samling 2012 Representantskapsmøte og samling for tillitsvalgte ble arrangert på Skramstadsetra i april På møtet ble det blant annet vedtatt at Norske Fotterapeuters Forbund endrer navn til Fotterapeutforbundet. Det ble vedtatt satsingsområder for neste fireårsperiode, og nedsatt et utvalg som har utredet krav til medlemskap. (les mer om dette i eget avsnitt). Representantskapsmøte 2014 Side 7 av 27

8 Aktive kretser og godt samarbeid er blant suksessfaktorene for en vellykket yrkesorganisasjon. For tredje gang deltok Grete Holen fra Delta på samlingene for tillitsvalgte for å gjøre oss til en enda bedre organisasjon. Samling for tillitsvalgte tillitsvalgte deltok på samlingen i Asker våren Blant temaene var innføringen av økonomiske retningslinjer og regnskapsføring i kretsene. Kommunikolog og naprapat Morten Aannerud bidro til refleksjon rundt prissetting av fotterapi. Rapporter fra utvalg og komiteer Utvalg krav til medlemskap Utvalget ble opprettet av representantskapet i 2012, og medlemmene utpekt av sentralstyre. Utvalget har hatt tre møter, og alle deltok på tillitsvalgtsamlingen i Krav til faglig oppdatering trer i kraft Utvalget fikk tilbakemelding om at ordet krav kan gi negative assosiasjoner, så det ble endret fra krav til kriterier på de punktene som dreier seg om bruk av logo, navn på klinikk og tilbudspris. Disse kriteriene vil bli introdusert under tillitsvalgtsamlingen Utvalget har vektlagt at kriteriene skal være forankret hos medlemmene, og alle anledning til å uttale seg på de lokale årsmøtene. Medlemmer: Torill Røyland, Eva Nyegaard-Larsen, Vivien Sønderby og Mona Boysen. Fagkomite Fagkomiteens medlemmer er utpekt av sentralstyre. I perioden har komiteen hatt to heldags arbeidsmøter og to telefonkonferanser. Gruppen består av fotterapeuter med gode engelskkunnskaper som har vurdert en rekke artikler, rapporter og bøker med sikte på å utforske den internasjonale fagutviklingen. Medlemmer: Beth-Ann Gjerdts, Heli Kankaanpää, April Fossum, Ingeleif Rafdal Falkeid og Ann Margrethe Bøyum (fram til 2013). Kurskomite Kurskomiteens medlemmer er valgt av Representantskapet. Komiteen har i perioden hatt to heldagsmøter i året. Kurskomiteen er ansvarlig for å utarbeide kurspakker som gir medlemmene muligheten til å øke sin kompetanse gjennom etterutdanning og videreutdanning. Det er i perioden utviklet tre kurspakker. Medlemmer: Hilde Eftestad, Solfrid Hestmark og Gunvor R. Mjåland, samt en representant fra lærergruppen. Valgkomite Valgkomiteens medlemmer er valgt av Representantskapet. Komiteen har hatt ett arbeidsmøte i forbindelse med utvelgelsen til innstillingen for neste periode. Representantskapsmøte 2014 Side 8 av 27

9 I 2013 innførte vi en ny metode for å oppfordre alle medlemmer til å komme med forslag på kandidater til sentrale verv. På høsten fikk alle medlemmer tilsendt et skjema, der man fyller ut informasjon om kandidaten. Valgkomiteen fikk inn mange gode forslag innen fristen, og var svært godt fornøyd med den nye måten å foreslå kandidater på. Medlemmer: Anne Helene Gustavsen og Torild Tjensvold Utdanningsutvalget Utvalget ble opprettet av Representantskapet i 2006, og har ikke vært aktivt denne perioden. Saken har vært i en fase der det har vært arbeidet direkte med myndigheter, og behovet for møter har vært redusert. Medlemmer: Mona Boysen, Anita Kreken Solberg, Else Aukland og Christina S. Holmen Kontrollkomite Kontrollkomiteens medlemmer er valgt av Representantskapet. Det er ikke meldt inn uregelmessigheter i løpet av perioden. Medlemmer: Liv Bruhaug og Eva Steen Johansen. Interessegrupper Interessegruppene er underlagt forbundet rent organisatorisk, men de disponerer over egne avsatte midler generert ved medlemskontingent, og setter selv agenda for sitt arbeid innenfor gruppenes mandat. IFID (Interessegruppen for fotterapeuter innen diabetes) IFID avholdt en to dagers samling på Gardermoen oktober Det ble valgt nytt arbeidsutvalg bestående av Ann Jorunn Gimnæs Sagli, Ann Kristin Røyseth og Brit Grandum. I 2013 utarbeidet IFID en brosjyre om føtter og diabetes i samarbeid med Fotterapeutforbundet. Det ble ikke avholdt samling høsten 2013, da det ble arrangert Diabetesforum i Oslo i slutten av august FBT (Interessegruppen for fotterapeuter innen biomekanikk) Høsten 2013 ble det etablert en gruppe for fotterapeuter med interesse for fagfeltet biomekanisk terapi, FBT. Styret består av Henriette Aanesen (leder), Siri Petersen (nestleder)og Christina S Holmen (styremedlem). Lærergruppen Lærergruppen er et forum for lærere i fotterapi. En av lærergruppens funksjoner er å utvikle en felles forståelse av faget slik at grunnutdanningen i fotterapi blir enhetlig. I 2012 og 2013 har gruppen hatt totalt fire samlinger. Fotterapeutforbundet har deltatt på to av dem. Administrasjon Administrasjonen i Fotterapeutforbundet har bestått av forbundsleder Mona Boysen, nestleder Anita K. Solberg, organisasjonskonsulentene Jorunn Randgaard (fra 1. april 2012) og Ann Beate Grasdalen, og Margit Waagen (frem til ). Administrasjonen samarbeider om den daglige driften av organisasjonen. Representantskapsmøte 2014 Side 9 av 27

10 Ny ansatt organisasjonskonsulent 1. april 2012 overtok Jorunn Randgaard ansvaret for den daglige driften av administrasjonen i Fotterapeutforbundet etter at Sissel Rakvåg sluttet i stillingen. Nytt medlemssystem På vårparten i 2013 innførte Delta et nytt medlemssystem for Delta og alle yrkesorganisasjonene. Flytting til nye lokaler På tampen av 2013 flyttet Fotterapeutforbundet inn sammen med Delta i splitter nye lokaler ett kvartal bortenfor den tidligere kontorbygningen. I stedet for to enkelkontorer har vi fått to plasser i et kontorlandskap sammen med andre yrkesorganisasjoner. Flyttingen krevde blant annet at vi digitaliserte vårt arkiv. Representantskapsmøte 2014 Side 10 av 27

11 SAK 2 A rsberetning Politisk arbeid I dette avsnittet beskriver vi vårt arbeid med sikte på å påvirke de institusjoner som setter rammebetingelser for vår yrkesutøvelse. Fotterapeutforbundets visjon er at fotterapeuten skal bli en naturlig del av den offentlige og private helsetjenesten. Vårt politiske arbeid utføres med visjonen i sikte. Arbeid for å heve utdanningen til høgskole I første del av 2012 utredet Helse- og omsorgsdepartementet behovet for en høgskoleutdanning i fotterapi, etter initiativ fra Fotterapeutforbundet. På sommeren samme år mottok vi det nedslående svaret at departementet ikke ville anbefale en heving av utdanningsnivået. I et brev til departementet påpekte Fotterapeutforbundet høsten 2012 en rekke svakheter ved utredningen som lå til grunn, og ba om en ny vurdering. Dette ble også avslått. Utredningen avdekket at norske helsemyndigheter mangler grunnleggende kunnskaper om fotterapeutens arbeidsfelt. Høsten 2012 sendte Fotterapeutforbundet og Delta en anmodning om å drøfte behovet for kompetanseløft blant fotterapeuter til daværende leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bent Høie. Vår henvendelse ble ikke besvart etter gjentatte purringer. Vi innså at fothelse ikke står høyt på myndighetenes prioriteringsliste. Fotterapeutforbundet og Fagforbundet holdt et møte på nyåret i 2013 for å diskutere utdanningssituasjonen for fotterapeuter i Norge. Vi opplevde å få gehør for mange av våre standpunkter, og inviterte Fagforbundet til å delta i arbeidet med å utvikle høgskolekurset i diabetes. Fagforbundet sentralt var interessert, men lykkes ikke med å finne en representant som var villig til å delta. I 2013 jobbet vi for å heve kunnskapsnivået hos Helsedirektoratet og politiske myndigheter ved blant annet å innhente informasjonsgrunnlag som kan belyse fotterapeutens rolle i det norske helsevesenet. Refusjon på trykkavlastninger I første halvdel av 2013 sendte Fotterapeutforbundet en henvendelse til Arbeidsdepartementet der vi ba om en endring i en forskrift slik at fotterapeutklinikker og ortopediverksted likestilles med hensyn til å tilvirke trykkavlastninger til føttene. Arbeidsdepartementet avslo forespørselen på sensommeren med begrunnelse i at fotterapeuter har lavere utdanningsnivå enn ortopediingeniører, og at dagens pasienttilbud er tilfredsstillende. Fotterapeutforbundet anser at vi trenger mer informasjon om de faktiske forholdene for pasientene for å kunne følge opp saken videre. Vi er i dialog med Diabetesforbundet om dette. Representantskapsmøte 2014 Side 11 av 27

12 Brosjyrer om diabetes og føtter fra Helsedirektoratet Sommeren 2013 oversatte Helsedirektoratet en skotsk brosjyreserie om føtter og diabetes til norsk, men utelot så godt som all informasjon om fotterapeutens rolle i å forebygge fotsår. Dette vakte sterke reaksjoner blant våre medlemmer og en rekke kolleger i andre yrkesgrupper. Fotterapeutforbundet sendte en henvendelse til Helsedirektoratet der vi blant annet påpekte at brosjyreserien var villedende, og stred mot faglige retningslinjer nedsatt av både Helsedirektoratet selv og av Verdens Helseorganisasjon. På forbundets oppfordring gjorde Helsedirektoratet en rekke endringer i den reviderte versjonen som ligger på internett. Fotterapeutforbundet og Helsedirektoratet avtalte møte i januar 2014 for å diskutere saken videre. Frafall av offentlige skoler Fotterapeutforbundets overordnede mål for utdanningen er å arbeide fram grunnutdanning på høgskolenivå, men fram til dette er oppnådd ønsker vi samtidig å jobbe for at faget opprettholdes i den offentlige videregående skolen. Vi er bekymret over at fotterapilinjene er nedleggingstruet ved de offentlige skolene, og skrev høsten 2013 et bekymringsbrev til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet henviste vårt innspill til Faglig råd for helse og oppvekst som diskuterte saken under møte, og henviser problemstillingen videre til fylkeskommunalt nivå. Fotterapi kan være nødvendig helsehjelp Fotterapeutforbundet ønsker flere fotterapeuter ansatt i kommunehelsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Det har vi ønsket lenge, men det har vist seg svært vanskelig å påvirke kommunenes prioritering i riktig retning. Høsten 2013 rettet vi fokuset over på pasientrettigheter og pasientenes krav til å få dekket nødvendig helsehjelp som beskrevet i lovverket. Vår påstand er at myndighetene bryter lovverket ved ikke å dekke kostnader til fotterapi for en rekke pasienter som blant annet diabetespasienter med risiko for fotsår, pasienter med alvorlige negleproblemer eller alvorlige feilstillinger. Dette vil vi jobbe videre med i neste periode. Representantskapsmøte 2014 Side 12 av 27

13 SAK 2 A rsberetning Informasjon og nettverksbygging Dette avsnittet omhandler tiltak forbundet har iverksatt for å spre kunnskap om fotterapi hos enkelte grupper, eller i befolkningen generelt. Fem gode råd til befolkningen I mars 2012 utviklet Delta i samarbeid med Fotterapeutforbundet en flyer med fem enkle råd til befolkningen om føtter. Brosjyrene har blitt distribuert til Fotterapeutforbundets medlemmer Eldreåret 2013 Fothelse i den eldre delen av befolkningen ble satsingen for kampanjen i Vi erfarer at det er lite kunnskap om eldres fothelse blant annet helsepersonell, og i samfunnet for øvrig. Under slagordet «Friske føtter hele livet» ble det laget brosjyrer og foredragspresentasjon. Kampanjen ga oss også en anledning til å innlede samarbeid med Seniorsaken og Pensjonistforbundet. Bladet Senior trykket i 2013 tre artikler om fothelse og fotterapi, og Pensjonistforbundet oppfordret sine lokale kretser å kontakte våre medlemmer for å få foredrag om fothelse. I samarbeid med yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta utviklet vi temaheftet «Føtter som varer livet ut». Heftet gir grunnleggende kunnskaper om fothelse, fotsykdommer, fotterapi og fothygiene, og er beregnet på helsefagarbeidere og annet helsepersonell. Definisjon fotpleie og fotterapi Vi har savnet klare definisjoner som viser forskjellen på fotterapi og fotpleie. Våren 2013 ble det derfor utviklet og vedtatt av sentralstyre to korte definisjoner til bruk i informasjonsarbeid ut mot pasienter, myndigheter og annet helsepersonell. Definisjonene er publisert på våre nettsider, og er formidlet til en rekke instanser. Videreutdanning på høgskole Sentralstyre har sett det som et viktig satsingsområde å jobbe for at det etableres videreutdanningstilbud på høgskolenivå. Allerede i 2011 ble det holdt innledende samtaler med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om å få opprettet en videreutdanning i diabetes. Først på våren 2013 ble det endelig besluttet å opprette studiet. Det ble nedsatt et arbeidsutvalg av representanter fra HIOA og Fotterapeutforbundet for å utarbeide studieplan. Utvalget har hatt regelmessige møter, og i den avsluttende fasen ble også studieadministrasjonen på HiOA involvert i arbeidet. Planlagt studieoppstart er høsten Fotterapeutforbundet har vært representert av forbundsleder Mona Boysen i arbeidet Representantskapsmøte 2014 Side 13 av 27

14 SAK 2 A rsberetning Medlemstilbud Fotterapeutforbundet har et omfattende medlemstilbud som blant annet inkluderer faglig oppdatering, markedsføringsmateriell og ulike rabatter. I løpet av forrige toårsperiode har vi forbedret vårt medlemstilbud med utsendelse av ukentlige nyhetsbrev, tilknyttet oss juridisk kompetanse og utviklet markedsføringsmaler. Medlemsundersøkelse På våren i 2012 deltok 208 medlemmer i en stor medlemsundersøkelse for å kartlegge tilfredshet med Fotterapeutforbundets medlemstilbud, og for å kartlegge i hvor stor grad det blir benyttet. Hensikten med undersøkelsen var å forbedre medlemstilbudet. Undersøkelsen førte blant annet til at vi økte vår satsing på internett. I følge undersøkelsen var 78 prosent av medlemmene alt i alt fornøyde med medlemskapet, mens 5 prosent var misfornøyde. De resterende har svart nøytralt eller «vet ikke». Fagbladet Fotterapeuten Fagbladet Fotterapeuten dekker fag- og produktrelaterte nyheter, saker generelt knyttet til fothelse og Fotterapeutforbundets aktiviteter. Fotterapeuten har utkommet med fire utgaver årlig i 2012 og Sideantallet har variert fra 48 til 56 sider. Opplaget er på 1200 og har vært uforandret siden forrige periode. I 2013 meldte fagbladet seg inn i organisasjonen Fagpressen som er en interesseorganisasjon som ivaretar fagbladers interesser. Medlemskap krever at man følger redaktørplakaten og regler for god presseskikk. Redaksjonen har bestått av sentralstyre, og redaktør er Ann Beate Grasdalen Kurs Kurskomite, sekretariat og kretsstyrene samarbeider om kursarrangeringen i forbundet. Kurskomiteen og administrasjonen er ansvarlige for å utarbeide kurspakker som de enkelte kretsstyrene kan ta i bruk for å sette opp kurs i sin krets. Antall kurs satt opp i 2012: Fem kurs i neglerekonstruksjon Ett kurs i belastningslidelser Antall kurs i 2013: Tre kurs i neglerekonstruksjon To kurs i belastningslidelser Representantskapsmøte 2014 Side 14 av 27

15 Nyhetsbrev Vi har de siste årene opplevd en sterk økning i bruken av e-post hos våre medlemmer. Høsten 2012 var derfor tiden inne for å øke satsingen på e-post. Alle medlemmer som er registrert på forbundets nettsider med brukerkonto får tilsendt ukentlig oppdatering med nyheter, aktiviteter og foruminnlegg. Om lag 600 av medlemmene har brukerkonto. Tur til Kina påsken fotterapeuter med følge deltok på reisen til Beijing i regi av MittKINA og Fotterapeutforbundet i påsken På programmet stod en blanding av turistattraksjoner og faglig innhold. Juridisk kompetanse Fotterapeutforbundet har savnet tilgang på juridisk kompetanse i administrasjonen på forhold som er tilknyttet næringsvirksomhet. Våren 2013 inngikk vi derfor et samarbeid med Bedriftsforbundet på dette feltet. Samarbeidet har ført til at vi har fått bistand til å utrede spørsmål som er av betydning for flere av våre medlemmer. Eksempler på slike spørsmål er forskjellsbehandling av fotterapeutklinikker og ortopediske verksteder med hensyn til refusjon på hjelpemidler, og hjelp til tolkning av regelverk. Felles grafisk design Høsten 2013 lanserte forbundet et grafisk design som alle medlemmer kan benytte seg av. Designet bidrar til at klinikken framstår som profesjonell og inneholder maler for logo, visittkort, annonser, med mer. Markering av jubileumsåret og Nordisk kongress 2012 Sentralstyret ønsket å benytte jubileet til å feire oss selv og få medlemmene til å føle en større tilhørighet til forbundet. I februar sendte vi ut et kort til alle våre medlemmer for å gratulere med dagen. Vi produserte en forbundsnål med det nye navnet som vi ga i gave til alle deltagere på Nordisk kongress. Det var en vital 60-åring som ble feiret under Nordisk kongress på Sundvollen i september Fotterapeutforbundets jubileumskongress ble behørig markert med rekordstort oppmøte og høytidelig jubileumsmiddag. I underkant av 300 fotterapeuter deltok, og kunne høre foredrag om blant annet revmatisme, eldrefoten og barnefoten. Det ble også satt opp workshop i den revmatiske fot. Representanter fra en rekke samarbeidende organisasjoner deltok under jubileumsmiddagen, blant annet FIP, Delta, Diabetesforbundet, Norsk Revmatikerforbund og søsterorganisasjoner i andre skandinaviske land. Tidligere forbundsledere i Fotterapeutforbundet var også til stede. Det ble også laget et jubileumshefte som oppsummerte Fotterapeutforbundets 60-årige historie. Heftet ble gitt til alle deltakere på Nordisk kongress og utsendt med fagbladet Fotterapeuten nr. 4 samme år. Representantskapsmøte 2014 Side 15 av 27

16 Fagkongress 2013 Fagkongressen 2013 ble avholdt på hotell Caledonien i Kristiansand i september, med rundt 150 deltakere. Blant temaene var plantar fascitt, risikovurdering av fotsår og løpesko. Vi erfarte i 2012 at workshops tilførte kongressen mulighet til å tilby mer praktisk relatert kompetanse, og valgte dette året å øke tilbudet til to ulike workshops som hver ble satt opp to ganger for mindre grupper. Representantskapsmøte 2014 Side 16 av 27

17 SAK 2 A rsberetning Representasjon Delta Delta arrangerer to samlinger i året for yrkesorganisasjonsledere i Delta. Samlingene har ulike tema, eksempelvis rekruttering, samhandling mellom YO ene (yrkesorganisasjoner) og resten av Delta, politisk arbeid og prosesser. Samlingene gir økt mulighet til samarbeid med andre YOer i Delta, kjennskap til Delta og Deltas politiske arbeid, og gir også en fin mulighet til å øke kjennskapen til fotterapeuter blant andre yrkesgrupper. Delta har arrangert en Kongress (Representantskapsmøte med valg av politisk ledelse) i 2012 og et Representantskap i Som medlem i Delta har Fotterapeutforbundet møteplikt til Kongress og Representantskap. Forbundsleder Mona Boysen har vært Fotterapeutforbundets representant i Delta FIP-IFP (Internasjonale organisasjonen for fotterapeuter) I perioden har FIP avholdt AGM (Generalforsamling) i Glasgow, Skottland oktober 2012 og Roma oktober Mona Boysen var delegat for Norge i 2012, og etter at Boysen ble valgt inn i styret til FIP oktober 2012, overtok Anita Kreken Solberg rollen som delegat for Norge NIFS (Norsk Interessefaggruppe for sårtilheling) Fotterapeutforbundet har vært representert på NIFS seminar i 2012 ved forbundsleder Mona Boysen og 2013 ved nestleder Anita Kreken Solberg. NIFS er en viktig arena for tverrfaglig nettverksbygging for fotterapeuter. Diabetesforum Fotterapeutforbundet er representert i styret til Diabetesforum ved Mona Boysen. På Diabetesforum i 2013 representerte Anita K Solberg IFID / Fotterapeutforbundet på stand, der vi distribuerte brosjyren om den diabetiske fot som ble utviklet i 2013 av IFID og Fotterapeutforbundet. Representantskapsmøte 2014 Side 17 av 27

18 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015 Fotterapeutforbundet RESULTATREGNSKAP 2013 R 2012 R 2013 B 2014 B 2015 INNTEKTER Annonseinntekter Abonnementsinntekter Medlemsinntekter Kursinntekter, deltakeravgifter Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Lønnskostnader Kostnader kontorhold Kostnader fremmedtjenester Kostnader Web-sider Kostnader Fotterapeuten Kurs og konferanser Reiseutgifter Kontingenter og forsikring Andre utgifter SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Andre renteinntekter Kapitalkostnader/valutagevinst Rentekostnad Andre finanskostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT DISPONERT RESULTAT Avsetning til avgang forbundsleder Overføres egenkapital SUM DISPONERT RESULTAT Lystad Regnskap AS ved Solveig Lystad Asker Representantskapsmøte 2014 Side 18 av 27

19 Noter til budsjett Angående budsjettet i sin helhet Regnskapet legges frem i år som dere kan se i sakspapirene, på en ny, og mer overordnet måte. På Representantskapsmøte i april vil regnskapet legges frem sammen med budsjettene som ble vedtatt på forrige representantskapsmøte. Dersom noen ønsker å få tilsendt det som skal legges frem, kan dere henvende dere til Fotterapeutforbundet. Kurs og konferanser Hver krets kan maksimalt benytte 1000 kroner per person totalt 5000 kr for hele styret på et sosialt arrangement. Viser til de økonomiske retningslinjene for bruk av disse pengene. Fotterapeutforbundet BALANSEREGNSKAP 2013 R 2012 R 2013 EIENDELER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Varebeholdning Andre kortsiktige fordringer Kontanter Bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Årsresultat SUM EGENKAPITAL GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lystad Regnskap AS ved Solveig Lystad Asker Representantskapsmøte 2014 Side 19 av 27

20 REGNSKAP IFID År 2012 År 2013 INNTEKTER Kontingent og kursinntekt IFID SUM INNTEKTER UTGIFTER Kurskostnader IFID Reise/møter IFID SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter RESULTAT IFID REGNSKAP LÆREGRUPPEN År 2012 År 2013 INNTEKTER Kontingent SUM INNTEKTER UTGIFTER Kurskostnader Reiser/møter 0 0 SUM UTGIFTER RESULTAT Oslo Solveig Lystad Representantskapsmøte 2014 Side 20 av 27

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer