Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag"

Transkript

1 Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag

2 INNHOLD 1. Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag Normalvedtekter for fylkeslagene Normalvedtekter for lokallagene Regler og instruks for valgnemnda i Norges Bygdekvinnelag Retningslinjer for støttemedlemskap Retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap Vedtekter for Bygdekvinnenes hjelpefond...17 Sist revidert 9. juni SIDE 2 I BYGDEKVINNER 01/2012

3 1. VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG 1 Lagets formål Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen kulturarv. 2 Lagets hovedoppgaver og arbeidsform For å virkeliggjøre sine mål etter 1 vil Norges Bygdekvinnelag (NBK): arbeide for kvinners sosiale og økonomiske rettigheter. styrke kvinners muligheter til innflytelse i samfunnet. sikre natur og livsgrunnlag for framtidige generasjoner. gi barn gode oppvekstvilkår. styrke familien. utvikle og verne kultur og miljø. øke samholdet mellom kvinner nasjonalt og internasjonalt. arbeide for å styrke primærnæringene. stå i nært samarbeid med Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag. 3 Medlemskap A) Alle som vil arbeide etter Norges Bygdekvinnelags formål og målsetting kan bli medlem av Norges Bygdekvinnelag. Medlemskapet er personlig. Medlemmene er tilsluttet et lokalt lag. Der slike lokallag ikke finnes, organiseres medlemmene direkte i fylkeslaget. B) Ethvert medlemskap er bindende til det foreligger skriftlig eller muntlig utmeldelse til styret i lokal- eller fylkeslag. C) Æresmedlemskap Æresmedlemmer av Norges Bygdekvinnelag blir utnevnt av et enstemmig årsmøte i Norges Bygdekvinnelag. D) Støttemedlemskap Personer/institusjoner/organisasjoner som vil støtte Norges Bygdekvinnelags arbeid, kan tegne støttemedlemskap. Disse har ikke stemme- eller representasjonsrett. 4 Organisasjonen A) Norges Bygdekvinnelags medlemmer er organisert i lokallag med årsmøtet som høyeste myndighet. B) Lokallagene i et fylke skal slutte seg sammen i fylkeslag. Den høyeste vedtaksføre myndighet i fylkeslaget er årsmøtet. C) Norges Bygdekvinnelag ledes mellom årsmøtene av et styre med årsmøtet som høyeste vedtaksføre myndighet. D) Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag og Norges Bygdekvinnelag er gjensidig representert i lokallag, fylkeslag og hovedorganisasjon. E) Studieforbundet Næring og samfunn er Norges Bygdekvinnelags studieforbund. F) Lokallagenes og fylkeslagenes vedtekter skal godkjennes av Norges Bygdekvinnelags styre. G) Lokal- og fylkeslag kan ikke slutte seg til organisasjoner hvis formål strider mot Norges Bygdekvinnelags formål eller politiske plattform. H) Norges Bygdekvinnelag har hovedsete og verneting i Oslo. I) Norges Bygdekvinnelags merke er et kornband, navnet og initialene omsluttet av en oval. 5 Plikter og rettigheter overfor organisasjonen A) Medlemmene, lokal- og fylkeslag plikter å rette seg etter organisasjonens vedtak og gjeldende vedtekter. Lokal- fylkes- og sentralleddet plikter å behandle saker fra medlemmene. Hvis lokal- eller fylkeslag ønsker å sende henstillinger til sentrale myndigheter skal saken sendes Norges Bygdekvinnelag for videre behandling. B) Alle medlemmer er valgbare, og har plikt til å ta i mot tillitsverv i organisasjonen. Et medlem kan nekte gjenvalg for like lang tid som det har fungert i tillitsverv. 01/2012 BYGDEKVINNER I SIDE 3

4 6 Årsmøtet A) Den høyeste vedtaksføre myndighet i Norges Bygdekvinnelag er årsmøtet. B) Ordinært årsmøte holdes annethvert år innen utgangen av juni og skal så langt råd er, holdes vekselvis i de forskjellige landsdeler. Det året det ikke er årsmøte skal det holdes landsdekkende kurs/seminar for faglig påfyll og sosialt fellesskap. C) Årsmøtet innkalles av styret ved leder i Norges Bygdekvinnelag. D) Ekstraordinært årsmøte holdes når minst halvparten av styret eller når minst halvparten av årsmøterepresentantene krever det. E) Årsmøtet skal kunngjøres minst 10 uker i forveien med skriftlig varsel. Innkalling og saksliste/dokumenter for årsmøtet skal sendes 2 uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel. F) Rett til å legge frem saker for årsmøtet har Norges Bygdekvinnelags styre, fylkeslag, lokallagene etter tilslutning i fylkeslag, Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag. Saker som skal behandles av årsmøtet må være kommet inn til styret minst 8 uker før ordinært årsmøte skal holdes. Forslag til vedtektsendringer og endringer i politisk plattform må være kommet inn til styret minst 16 uker før ordinært årsmøte skal holdes. G) Styret har rett til å legge fram saker for årsmøtet som ikke er ført opp på sakslisten. Det kan ikke fattes vedtak i disse uten årsmøtets fullmakt. Det kan ikke legges fram saker som gjelder vedtektsendringer, politisk plattform og oppløsning av Norges Bygdekvinnelag. H) Årsmøtet er sammensatt av: styrets medlemmer. representanter fra fylkeslagene der fylkeslagets leder er selvskreven. I tillegg velges 1 representant for hvert påbegynt 500. medlem. De valgte representantene skal være medlem av styret i fylkeslaget. 2 representanter valgt av Norges Bondelag. 2 representanter valgt av Norges Bygdeungdomslag. I) Alle medlemmer og støttemedlemmer av Norges Bygdekvinnelag har rett til å følge årsmøtets forhandlinger, men uten tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan i spesielle tilfeller tillate talerett. Leder av Bygdekvinnenes Hjelpefond har møte- og talerett i årsmøtet. Valgnemndas medlemmer har møte- og talerett i Norges Bygdekvinnelags årsmøte under behandling av sakene valgnemnda innstiller til. 1. vararepresentant til styret har talerett i Norges Bygdekvinnelags årsmøte. Generalsekretær har rett til å følge årsmøtets forhandlinger og har talerett. J) Årsmøtet kan vedta at enkelte saker blir behandlet i lukket møte, og bestemmer da hvordan meldingene fra møtet skal kunngjøres. K) Alle årsmøteutsendinger har stemmerett. Styret har ikke stemmerett når det gjelder årsmelding, budsjett og regnskap. Møteleder har ikke stemmerett. Hvis ikke annet er bestemt i disse vedtektene, tar årsmøtet sine avgjørelser ved simpelt flertall. Når stemmetallet er likt, har lederen i Norges Bygdekvinnelag dobbeltstemme. Dobbeltstemme gjelder ikke ved personvalg og skriftlig avstemning. Se 7 M). L) Reise- kost- og oppholdsutgifter til årsmøterepresentantene betales av Norges Bygdekvinnelag sentralt. Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag betaler selv for sine representanter. 7 Årsmøtets gjøremål Årsmøtet skal: A) velge 2 som sammen med lederen skal undertegne protokollen. B) behandle styrets forslag til årsmelding for Norges Bygdekvinnelag. C) behandle regnskap med melding fra revisor. D) behandle forslag til arbeidsplan. E) behandle styrets forslag til kontingenter og budsjett. F) behandle melding og regnskap for Bygdekvinnenes Hjelpefond. Behandle melding og regnskap for styrer og utvalg valgt av årsmøtet. G) etter gjeldende retningslinjer, enstemmig forslag fra styret i Norges Bygdekvinnelag og enstemmig vedtak i årsmøtet, utnevne æresmedlemmer av Norges Bygdekvinnelag og overrekke Norges Bygdekvinnelags ærestegn i gull med diplom. H) 1. velge leder i Norges Bygdekvinnelag. Funksjonstid 2 år. 2. velge nestleder i Norges Bygdekvinnelag. Funksjonstid 2 år. 3. velge 5 styremedlemmer i Norges Bygdekvinnelag annethvert år med funksjonstid 2 år. Styremedlemmene skal så langt råd er representere de forskjellige landsdeler. 4. velge 3 vararepresentanter til styret i Norges Bygdekvinnelag i nummerorden. Funksjonstid 2 år. 5. a) velge 6 personer med personlige vararepresentanter til valgnemnda for neste år. Disse rekrutteres 1 fra hver valgsone. Funksjonstid 4 år. Første året går 3 representanter ut ved loddtrekning, slik at 3 medlemmer er på valg annethvert år. Ingen kan sitte mer enn 4 år i valgnemnda. b) velge leder med nestleder blant de 6 valgte medlemmene av valgnemnda. Funksjonstid 2 år. 4 SIDE 4 I BYGDEKVINNER 01/2012

5 6. velge en møteleder med vara for kommende årsmøte. Begge skal være tilstede under hele møtet. Funksjonstid 2 år. 7. velge offentlig godkjent revisor og fastsette dennes økonomiske godtgjørelse. I) Alle valg i årsmøtet gjelder, hvis ikke annet er vedtatt, fra årsmøtets slutt J) etter forslag fra valgnemnda fastsette godtgjørelse til Norges Bygdekvinnelags leder, nestleder og øvrige styremedlemmer, inklusiv 1. vararepresentant. K) etter forslag fra valgnemnda fastsette godtgjørelse for reise-, kost- og oppholdsutgifter, eventuelt andre godtgjørelser til Norges Bygdekvinnelags tillitsvalgte. L) etter forslag fra valgnemnda fastsette godtgjørelse for reise-, kost- og oppholdsutgifter til årets årsmøteutsendinger. M) behandle andre saker som legges fram. N) alle valg gjennomføres med skriftlig votering når det gjelder leder, nestleder, styremedlemmer og vararepresentanter til styret. Andre valg kan gjennomføres ved andre voteringsmåter med årsmøtets godkjenning. Kravet til godkjent valg ved skriftlig votering er mer enn halvparten av de angitte stemmene - absolutt flertall. Blanke stemmer teller. Oppnår ingen av kandidatene absolutt flertall, må det foretas ny votering. Får heller ingen av kandidatene absolutt flertall i annen valgomgang, blir det bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som har fått flest stemmer. Blir det likt stemmetall i den valgomgangen avgjøres valget ved loddtrekning. O) føre protokoll. 8 Styret A) Norges Bygdekvinnelag ledes av et styre. B) Styret er ansvarlig overfor årsmøtet for sin virksomhet og forvaltning av Norges Bygdekvinnelags midler. C) Styret består av 9 medlemmer. 7 velges av årsmøtet. 1 medlem velges av Norges Bondelag og 1 medlem velges av Norges Bygdeungdomslag. D) Mindre saker avgjøres av et arbeidsutvalg på 3 medlemmer. Lederen og nestlederen er selvskrevne medlemmer av utvalget. 1 medlem velges av og innen styret. Vedtak fattet av arbeidsutvalget framlegges for styret. E) Styret har møte når lederen bestemmer det eller minst halvparten av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når minst 5 av medlemmene møter. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Generalsekretæren deltar i styrets møter, men har ikke stemmerett. F) For å nå organisasjonens målsetting oppnevner styret 5 faste utvalg. Styremedlemmene er ledere av utvalgene. Styret fastsetter mandat og retningslinjer for utvalgene. G) Styret skal: 1. lede lagets arbeid i samsvar med Norges Bygdekvinnelags vedtekter og vedtak som blir gjort i henhold til disse. 2. ta opp saker som er av interesse for medlemmene og laget. 3. gjennom sekretariatet ha kontakt med lokal- og fylkeslagene, og behandle alle saker som blir sendt fra dem. 4. ha ansvar for rekruttering og medlemsverving. 5. forberede saker som skal legges fram for årsmøtet 6. tilsette og avsette personalet i Norges Bygdekvinnelag og fastsette deres lønn og arbeidsvilkår. 7. etter gjeldende retningslinjer og enstemmig vedtak i styret foreslå utnevning av æresmedlemmer av Norges Bygdekvinnelag for årsmøte i Norges Bygdekvinnelag. 8. a) oppnevne representant til Norges Bygdeungdomslags styre med personlig vararepresentant. b) oppnevne 1 representant til Norges Bygdeungdomslag representantskap for 2 år med personlig vararepresentant c) oppnevne 2 representanter til årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag. Funksjonstid 1 år. I tillegg 2 vararepresentanter i nummerorden. d) oppnevne 1 representant til Norges Bondelags styre med personlig vararepresentant. e) oppnevne 1 representant til Norges Bondelags representantskap for 2 år med personlig vararepresentant f) oppnevne 4 representanter til årsmøte i Norges Bondelag med funksjonstid 1 år. I tillegg 3 vararepresentanter i nummerorden. g) oppnevne et styremedlem med særlig ansvar for opplæring og studiearbeid. h) oppnevne 3 representanter til Bygdefolkets Studieforbunds årsmøte med 3 vararepresentanter i nummerorden. i) oppnevne representanter til organisasjoner Norges Bygdekvinnelag er tilsluttet. H) Dersom et lokal- eller fylkeslag gjør vedtak som er i strid med Norges Bygdekvinnelags vedtekter eller vedtak, kan styret oppheve vedtaket til lokal- eller fylkeslaget. I) Norges Bygdekvinnelag forpliktes ved underskrift av leder og generalsekretær sammen. Styret kan i spesielle tilfeller gi fullmakt og meddele prokura. J) Det skal føres protokoll over styrets og arbeidsutvalgets drøftinger. Det samme gjelder for utvalg, nemnder og styrer som er oppnevnt av styret. 01/2012 BYGDEKVINNER I SIDE 5

6 9 Utvalg Utvalgene skal ha fra 3 til 5 medlemmer og oppnevnes av styret for 2 år slik, at to/tre er på valg hvert år. Utvalgene er arbeidsredskap for styret. Organisasjonsutvalg Mat- og miljøutvalg Kvinnepolitisk utvalg Kultur- og bygdepolitisk utvalg Internasjonalt utvalg 10 Økonomiske ansvarsforhold Norges Bygdekvinnelag er ikke ansvarlig for de økonomiske og organisasjonsmessige vedtak og disposisjoner som lokallag og fylkeslag gjør med mindre disse er forelagt og godkjent av Norges Bygdekvinnelags styre. 11 Kontingent Lokallagene betaler en årlig kontingent til Norges Bygdekvinnelag for hvert medlem. For direkte medlemmer uten lokallag, er fylkeslaget ansvarlig for innbetaling av kontingent til Norges Bygdekvinnelag. Kontingenten bestemmes av Norges Bygdekvinnelags årsmøte, og må være sendt inn til Norges Bygdekvinnelags sekretariat innen 15. februar. Kontingent for æresmedlemmer tildelt gullmerket, betales av Norges Bygdekvinnelag. Kontingent for støttemedlemmer fastsettes av Norges Bygdekvinnelags årsmøte. 12 Ekstraordinær kontingent Årsmøtet kan med 3/4 flertall av dem som møter, vedta at det til et bestemt formål kan kreves inn ekstraordinær frivillig kontingent til Norges Bygdekvinnelag. 13 Fond A) Etter godkjenning av årsmøtet kan Norges Bygdekvinnelag avsette midler til fond som arbeidsfond, driftsfond og lignende. Disse fondene disponeres av styret i Norges Bygdekvinnelag hvis ikke annet er bestemt. B) Fond med egne styrer disponerer fondets avkastninger etter gjeldende statutter. Beretning og regnskap skal legges fram for årsmøtet i Norges Bygdekvinnelag. 14 Regnskap Norges Bygdekvinnelag skal ha eget spesifisert regnskap, som er revidert av offentlig godkjent revisor. Regnskapet følger kalenderåret. 15 Meldinger Lokallag, fylkeslag og faste utvalg har plikt til å gi de meldinger og opplysninger som styret i Norges Bygdekvinnelag ber om. Tillitsvalgte som representerer Norges Bygdekvinnelag i andre organisasjoner, komitéer, utvalg og lignende må gi styret i Norges Bygdekvinnelag melding om sitt arbeid. Slike tillitsvalgte kan ikke gjøre Norges Bygdekvinnelag ansvarlig uten etter særlig fullmakt. 16 Endring av vedtektene Endringer i Norges Bygdekvinnelags vedtekter og politiske plattform kan bare gjøres på ordinært årsmøte i Norges Bygdekvinnelag med 2/3 flertall. Forslag til endring av vedtektene for sentralleddet, politisk plattform og normalvedtektene for fylkesleddet skal være sendt fylkeslagene til uttalelse 3 måneder før årsmøtet blir holdt. Endring av normalvedtektene for lokallagene må også sendes lokallagene til uttalelse innen samme frist. 17 Oppløsning Vedtak om oppløsning av Norges Bygdekvinnelag må fattes av 2 årsmøter etter hverandre med 3/4 flertall av de tilstedeværende årsmøteutsendinger. Frammøte av det totale antall representanter må være minst 75%. Det må være minst 6 måneder mellom de 2 årsmøtene. Forslag om oppløsning må på forhånd - seinest 3 måneder før årsmøtet - være sendt lokal- og fylkeslagene til uttalelse. Dersom Norges Bygdekvinnelag oppløses, bestemmer det siste årsmøtet med 3/4 flertall hvordan eventuell formue skal brukes. 6 SIDE 6 I BYGDEKVINNER 01/2012

7 2. NORMALVEDTEKTER FOR FYLKESLAGENE 1 Formål Et fylkeslag er en sammenslutning av fylkets lokale bygde- og bondekvinnelag som er tilsluttet Norges Bygdekvinnelag. Fylkeslaget skal arbeide i samsvar med vedtektene til Norges Bygdekvinnelag. Fylkeslaget skal være bindeleddet mellom lokallagene i fylket og hovedorganisasjonen. Paragraf 1-5 i Norges Bygdekvinnelags vedtekter gjelder også for fylkeslagene. 6 Årsmøtet A) Den høyeste vedtaksføre myndighet i fylkeslaget er årsmøtet. B) Ordinært årsmøte holdes en gang årlig innen 1. april, og skal så langt råd er holdes vekselvis i de ulike deler av fylket. C) Årsmøtet innkalles av fylkesstyret v/leder. D) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst halvparten av styremedlemmene, når ¼ av medlemmene eller når hovedorganisasjonen krever det. E) Årsmøtet skal kunngjøres minst 8 uker i forveien med skriftlig varsel. Innkalling, saksliste, årsmelding og revidert regnskap skal sendes ut minst 2 uker før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel, og dokumentene skal sendes ut minst 1 uke før møtet holdes. F) Rett til å legge fram saker for årsmøtet har fylkesstyret, lokallagene, Fylkesbondelaget og fylkesbygdeungdomslaget. Saker som skal behandles av årsmøtet, må være kommet inn til styret minst 6 uker før ordinært årsmøte skal holdes. Forslag til vedtektsendringer må være kommet inn til styret minst 8 uker før ordinært årsmøte skal holdes. G) Styret har rett til å legge fram saker for årsmøtet som ikke er ført opp på sakslisten. Det kan ikke fattes vedtak i disse uten årsmøtets fullmakt. Det kan ikke legges fram saker som gjelder vedtektsendringer og oppløsning av fylkeslaget. H) Årsmøtet fastsetter regler for hvordan valgnemnda skal velges og når innstilling fra nemnda skal foreligge. Fylkesstyret innkaller valgnemnda som konstituerer seg selv. I) Årsmøtet er sammensatt av: 1. styrets medlemmer 2. lederen av lokallaget pluss en valgt representant for hvert lag med inntil... medlemmer og en valgt representant for hvert videre påbegynt... medlem 3. 2 representanter fra fylkets bondelag 4. 2 representanter fra fylkets bygdeungdomslag 5. fylkeslagets eventuelle medlem i Norges Bygdekvinnelags styre J) Alle medlemmer i fylkeslaget har rett til å følge drøftingene på årsmøtet, men uten tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan i særlige tilfeller tillate talerett. Årsmøtet kan vedta at enkelte saker blir behandlet i lukket møte, og bestemmer da hvordan meldingene i møtet skal kunngjøres. Eventuelle utvalgsledere har møte- og talerett i årsmøtet. Alle valgnemndas medlemmer har møte- og talerett i fylkeslagets årsmøte under behandling av sakene valgnemnda innstiller til. K) Alle årsmøteutsendinger har stemmerett. Styret har ikke stemmerett når det gjelder årsmelding, regnskap og budsjett. Hvis annet ikke er bestemt i disse vedtekter, tar årsmøtet sine avgjørelser ved simpelt flertall. Når stemmetallet er likt, har fylkesleder dobbeltstemme. Dobbeltstemme gjelder ikke ved valg og skriftlig avstemming. Blir det likt stemmetall her, skal det holdes omvalg. Blir stemmetallet også da likt, avgjøres valget ved loddtrekning. 7 Årsmøtets gjøremål Årsmøtet skal: A) velge 2 som sammen med lederen skal undertegne protokollen. B) velge møteleder C) behandle styrets forslag til årsmelding. D) behandle revidert regnskap. E) behandle styrets forslag til arbeidsplan for fylket. Norges Bygdekvinnelags prioriterte oppgaver inngår i denne. F) behandle styrets forslag til kontingent til fylkeslaget og budsjett. G) behandle årsmelding fra eventuelle utvalg. 01/2012 BYGDEKVINNER I SIDE 7

8 H) etter gjeldende retningslinjer, enstemmig forslag fra styret i fylkeslaget og forhåndsgodkjenning av styret i Norges Bygdekvinnelag og enstemmig vedtak i årsmøtet, utnevne æresmedlemmer av fylkeslaget og dele ut Norges Bygdekvinnelags ærestegn i sølv med diplom. I) velge leder og nestleder. Velge 3 til 5 styremedlemmer. Ved valg av leder, nestleder og styremedlemmer skal det være bundet omvalg hvis ingen av kandidatene får mer enn halvparten av stemmene. Leder og nestleder velges for 1 år, de andre styremedlemmene blir valgt for 2 år slik at vekselvis 2 og 3 går ut hvert år. Hvert år velges 3 vararepresentanter i nummerorden. Alle valg nevnt i dette punkt skal være skriftlige. J) velge representanter til Norges Bygdekvinnelags årsmøte. Fylkeslagets leder er selvskreven. Dessuten velges en representant for hvert påbegynt 500. medlem. De valgte representantene skal være medlem av fylkeslagets styre. Velge personlige vararepresentanter for representantene og dessuten like mange vararepresentanter i nummerorden. De sistnevnte møter hvis de personlige vararepresentanter blir forhindret. K) velge revisorer. L) velge valgnemnd på... personer. M) alle valg i årsmøtet gjelder hvis ikke annet er vedtatt, fra årsmøtets slutt. N) etter forslag fra valgnemnda fastsette godtgjørelse/reisegodtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer. O) eventuelt fastsette reisegodtgjørelse til årsmøteutsendingene etter forslag fra valgnemnda. Reisegodtgjørelse til representantene for fylkesbondelag og fylkesbygdeungdomslag dekkes av de respektive organisasjoner. P) behandle saker som legges fram. Q) føre protokoll. 8 Styret A) Fylkeslaget ledes av et styre. B) Styret er ansvarlig ovenfor årsmøtet for sin virksomhet og forvaltning av fylkeslagets midler. C) Styret består av 5 til 7 medlemmer valgt av årsmøtet og 1 medlem valgt av bondelaget og 1 medlem valgt av bygdeungdomslaget i fylket. D) Mindre saker kan avgjøres av et arbeidsutvalg på 3 medlemmer. Fylkeslederen og nestlederen er selvskrevne i utvalget. 1 medlem velges av og innen styret. Vedtak fattet av arbeidsutvalget framlegges for styret. E) Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. F) Styret har møte når lederen bestemmer det eller minst halvparten av styremedlemmene krever det. G) Styret kan etter behov oppnevne og organisere 1 til 5 utvalg tilsvarende de 5 faste utvalgene i Norges Bygdekvinnelag sentralt. H) Styret konstituerer seg selv og oppnevner sekretær, kasserer, studieleder og eventuelle ledere av utvalg som styret finner det formålstjenlig å ha. I) Styret skal: 1. lede arbeidet i fylkeslaget i samsvar med Norges Bygdekvinnelags vedtekter og vedtak som blir gjort i henhold av disse. 2. følge nøye med i alt som er av betydning for medlemmene og ta opp saker som er av interesse for laget og medlemmene. 3. ha kontakt med lokal- og sentralleddet og følge opp arbeidsplaner fra Norges Bygdekvinnelag sentralt. Behandle alle saker som kommer fra lokallagene og Norges Bygdekvinnelag sentralt. 4. ha ansvar for medlemsverving. 5. stimulere til aktivt arbeid for organisasjonen. 6. forberede saker som skal legges fram for årsmøtet. 7. bestemme tid og sted for årsmøtet, og sette opp saksliste. 8. etter gjeldende retningslinjer, enstemmig vedtak i fylkesstyret og forhåndsgodkjenning av styret i Norges Bygdekvinnelag, foreslå utnevning av æresmedlemmer i fylkeslaget for årsmøtet i fylkeslaget. 9. a) oppnevne 1 representant til bygdeungdomslaget fylkesstyre med vararepresentant. b) oppnevne 2 representanter med like mange vararepresentanter til årsmøte i bygdeungdomslaget i fylket c) oppnevne 1 representant til bondelagets fylkesstyre med vararepresentant d) oppnevne 2 representanter med like mange vararepresentanter til årsmøte i bondelaget i fylket. 10. oppnevne representanter til organisasjoner laget er tilsluttet. J) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder. Styret kan gi fullmakt og meddele prokura. K) Det skal føres protokoll over styrets og arbeidsutvalgets drøftinger. Det samme gjelder for eventuelle nemnder og utvalg oppnevnt av styret. L) Sende saksliste og melding om når og hvor årsmøtet skal holdes til Norges Bygdekvinnelags sekretariat. I tillegg sende årsmelding og utskrift av årsmøtets protokoll etter årsmøtet. 8 SIDE 8 I BYGDEKVINNER 01/2012

9 9 Økonomiske ansvarsforhold Fylkesslaget ved styret er ikke ansvarlig for de økonomiske og organisasjonsmessige vedtak og disposisjoner som lokallagene ved styrene gjør med mindre disse er forelagt og godkjent av fylkesstyret. 10 Kontingent Fylkeslagets kontingent for lokallagsmedlemmer og direktemedlemmer i fylkeslaget bestemmes av fylkesbygdekvinnelagets årsmøte, og må være sendt inn til fylkesbygdekvinnelaget innen 15. februar. Kontingent for æresmedlemmer tildelt sølvmerke, betales av fylkesbygdekvinnelaget. 11 Ekstraordinær kontingent Årsmøtet kan med ¾ flertall av dem som møter, vedta at det til et bestemt formål kan kreves inn ekstraordinær frivillig kontingent til fylkeslaget. 12 Regnskap Fylkeslaget skal ha eget spesifisert regnskap, revidert av årsmøtevalgte revisorer. Se Meldinger Lokallagene og faste utvalg har plikt til å gi de meldinger og opplysninger som styret ber om. Tillitsvalgte som representerer fylkesbygdekvinnelaget i andre organisasjoner, komitéer, utvalg og lignende må gi styret i fylkeslaget melding om sitt arbeid. Slike tillitsvalgte kan ikke gjøre fylkeslaget ansvarlig uten etter særlig fullmakt. 14 Endring av vedtektene a) Endringer i Norges Bygdekvinnelags vedtekter kan kun gjøres på ordinært årsmøte i Norges Bygdekvinnelag med 2/3 flertall. Fylkeslaget skal ha endringsforslag av vedtekter til uttalelse 3 måneder før årsmøtet. b) Endring av normalvedtekter for fylkeslag kan ikke gjøres uten godkjennelse av Norges Bygdekvinnelags styre. Forslag om endringer av normalvedtektene må gjøres kjent minst 1 måned før fylkeslagets årsmøte. Endringer krever 2/3 flertall. 15 Oppløsning Vedtak om oppløsning av fylkeslaget må fattes av 2 årsmøter etter hverandre med 3/4 flertall av de tilstedeværende årsmøteutsendingene. Frammøte av det totale antall representanter må være minst 75%. Det må være minst 6 måneder mellom de 2 årsmøtene. Forslag om oppløsning må på forhånd - seinest 3 måneder før årsmøtet - være sendt lokallagene til uttalelse. Dersom fylkesbygdekvinnelaget oppløses, går eventuelle midler til Norges Bygdekvinnelag. 01/2012 BYGDEKVINNER I SIDE 9

10 3. NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAGENE 1 Formål Et lokallag er tilsluttet Norges Bygdekvinnelag og er en underavdeling av fylkeslaget. Lokallaget skal arbeide i samsvar med vedtektene til Norges Bygdekvinnelag. Paragraf 1-5 i Norges Bygdekvinnelags vedtekter gjelder også for lokallagene. 6 Årsmøtet A) Den høyeste vedtaksføre myndighet i lokallaget er årsmøtet. B) Ordinært årsmøte holdes en gang årlig innen 1. november. C) Årsmøtet innkalles av styret ved leder. D) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst halvparten av styremedlemmene, ¼ av medlemmene i laget eller når vedkommende fylkeslag krever det. E) Årsmøtet skal kunngjøres minst 4 uker i forveien. Innkalling, saksliste, årsmelding og revidert regnskap skal sendes ut minst 2 uker før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel, og dokumentene skal sendes ut minst 1 uke før møtet holdes. F) Rett til å legge fram saker for årsmøtet har styret, alle lagets medlemmer og stedets bondelag og bygdeungdomslag. Saker som skal behandles av årsmøtet, må være kommet inn til styret 3 uker før ordinært årsmøte skal holdes. Forslag til vedtektsendringer må være hos styret innen 5 uker før ordinært årsmøte skal holdes. G) Styret har rett til å legge fram saker for årsmøtet som ikke er ført opp på sakslisten.. Det kan ikke fattes vedtak i disse uten årsmøtets fullmakt. Det kan ikke legges fram saker som gjelder vedtektsendringer og oppløsning av laget. H) Årsmøtet fastsetter regler for hvordan valgnemnda skal velges og når innstilling fra nemnda skal foreligge. Styret innkaller valgnemnda som konstituerer seg selv. I) Årsmøtet er sammensatt av: 1. styrets medlemmer. 2. øvrige medlemmer. J) Alle medlemmer har rett til å følge drøftingene på årsmøtet, og har tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan vedta at enkelte saker blir behandlet i lukket møte og bestemmer da hvordan meldingene fra møtet skal kunngjøres. K) Alle medlemmer har stemmerett. Styret har ikke stemmerett når det gjelder årsmelding, regnskap og budsjett. Hvis ikke annet er bestemt i disse vedtektene, tar årsmøtet sine avgjørelser ved simpelt flertall. Når stemmetallet er likt, har lokallagsleder dobbeltstemme. Dobbeltstemme gjelder ikke ved personvalg og skriftlig avstemming. Blir det likt stemmetall her, skal det holdes omvalg. Blir stemmetallet også da likt, avgjøres valget ved loddtrekning. 7 Årsmøtets gjøremål Årsmøtet skal: A) velge 2 som sammen med lederen skal undertegne protokollen. B) behandle styrets forslag til årsmelding. C) behandle revidert regnskap. D) behandle styrets forslag til arbeidsplan for laget. Norges Bygdekvinnelags prioriterte oppgaver inngår i denne. E) behandle styrets forslag til kontingent og budsjett. F) behandle årsmelding og regnskap fra nemnder og eventuelle utvalg. G) velge leder for 1 år og styremedlemmer for 2 år. Ved valg av leder og styremedlemmer skal det være bundet omvalg hvis ingen av kandidatene får mer enn halvparten av stemmene. Leder velges for 1 år, de andre styremedlemmene blir valgt for 2 år slik at vekselvis 2 og 3 er på valg hvert år. Hvert år velges 3 vararepresentanter i nummerorden. Alle valg nevnt i dette punkt skal være skriftlige. Styret konstituerer seg selv. H) velge representanter til fylkeslagets årsmøte. Lagets leder er selvskreven. Dessuten velges en representant for hvert påbegynte... medlem. De valgte representantene skal være medlemmer av lokallagets styre. Velge 3 vararepresentanter i nummerorden. Velge en representant med vararepresentant til fylkeslagets valgnemnd. Valgene må være i samsvar med de retningslinjene som er vedtatt av fylkeslagets årsmøte. 10 SIDE 10 I BYGDEKVINNER 01/2012

11 I) velge valgnemnd på... antall. J) velge eventuelle nemnder/utvalg. K) velge 2 revisorer. L) alle valg i årsmøtet gjelder hvis ikke annet er vedtatt, fra årsmøtets slutt. M) eventuelt fastsette reisegodtgjørelse til styrets medlemmer etter forslag fra valgnemnda. N) behandle saker som legges fram. O) føre protokoll. 8 Styret A) Laget ledes av et styre. B) Styret er ansvarlig ovenfor årsmøtet for sin virksomhet og forvaltning av lagets midler. C) Styret består av 5 til 7 medlemmer valgt av årsmøtet og 1 medlem valgt av bondelaget og 1 medlem valgt av bygdeungdomslaget. D) Mindre saker kan avgjøres av et arbeidsutvalg på 3 medlemmer. Lederen og nestlederen er selvskrevne i utvalget. 1 medlem velges av og innen styret. Vedtak fattet av arbeidsutvalget framlegges for styret. E) Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. F) Styret har møte når lederen bestemmer det eller minst halvparten av styremedlemmene krever det. G) Styret kan etter behov oppnevne og organisere 1 til 5 utvalg tilsvarende de faste utvalgene i Norges Bygdekvinnelag sentralt. H) Styret konstituerer seg selv og oppnevner nestleder, sekretær, kasserer, studieleder, og eventuelle ledere for de utvalg styret finner det formålstjenlig å ha. I) Styret skal: 1. lede arbeidet i laget i samsvar med Norges Bygdekvinnelags vedtekter og vedtak som blir gjort i henhold til disse. 2. følge nøye med i alt som er av betydning for medlemmene og ta opp saker som er av interesse for laget og medlemmene. 3. ha kontakt med fylkesleddet og følge opp arbeidsplaner fra Norges Bygdekvinnelag sentralt. Behandle alle saker som kommer fra medlemmene, fylkeslaget og Norges Bygdekvinnelag sentralt. 4. stimulere til aktivt arbeid for organisasjonen. 5. forberede saker som skal legges fram for årsmøtet. 6. bestemme tid og sted for årsmøtet, og sette opp saksliste. 7. gi en fyldig årsmelding som skal sendes fylkeslaget og hovedorganisasjonen innen 1. desember. 8. sørge for at kontingenten til fylkeslaget og hovedorganisasjonen blir innbetalt innen 15. februar hvert år. 9. etter gjeldende retningslinjer, enstemmig vedtak i styret og forhåndsgodkjenning i fylkesstyret og Norges Bygdekvinnelags styre, utnevne æresmedlemmer i lokallaget og utdele Norges Bygdekvinnelags diplom. 10. a) styret bør oppnevne representant til bygdeungdomslagets lokallagstyre. b) styret bør oppnevne representant til bondelagets lokallagsstyre. c) styret skal oppnevne 1 representant til lokalutvalget i Studieforbundet næring og samfunn der hvor slikt finnes. 11. oppnevne representanter til organisasjoner lokallaget er tilsluttet. J) Lokallaget forpliktes ved underskrift av leder. Styret kan gi fullmakt og meddele prokura. K) Det skal føres protokoll over styrets og arbeidsutvalgets drøftinger. Det samme gjelder for eventuelle nemnder og utvalg oppnevnt av styret. L) Ha ansvar for medlemsverving. Føre medlemsregister og umiddelbart gi melding til Norges Bygdekvinnelag sentralt om tilgang/avgang av medlemmer. M) Fylkeslaget skal i god tid få melding om når og hvor årsmøtet skal holdes og få saksliste tilsendt. Årsmelding og utskrift av årsmøtets protokoll skal sendes fylkeslaget og hovedorganisasjonen like etter årsmøtet. 9 Økonomiske ansvarsforhold A) Lokallaget er ikke organisasjonsmessig eller økonomisk ansvarlig for aktiviteter som medlemmene setter i gang uten at disse på forhånd er godkjent av styret. B) Norges Bygdekvinnelag er ikke ansvarlig for de økonomiske og organisasjonsmessige vedtak og disposisjoner som lokallaget gjør med mindre disse er forelagt og godkjent av Norges Bygdekvinnelags styre. 10 Kontingent A) Lokallagene betaler en årlig kontingent til Norges Bygdekvinnelag. Denne kontingenten fra lokallagsmedlemmene bestemmes av Norges Bygdekvinnelags årsmøte. B) Lokallagene betaler en årlig kontingent til fylkeslaget. Denne kontingenten fra lokallagsmedlemmene bestemmes av fylkeslagets årsmøte. Kontingenten til Norges Bygdekvinnelag og fylkeslaget sendes samlet til Norges Bygdekvinnelag innen 15. februar. 01/2012 BYGDEKVINNER I SIDE 11

12 C) Lokallagets andel av kontingenten fastsettes av lokallagets årsmøte. Laget betaler kontingenten til Norges Bygdekvinnelag og fylkeslaget for sine æresmedlemmer. 11 Regnskap Laget skal ha eget spesifisert regnskap, revidert av de årsmøtevalgte revisorer. 12 Meldinger Faste nemnder og utvalg har plikt til å gi de meldinger og opplysninger som styret ber om. Tillitsvalgte som representerer laget i andre organisasjoner, komitéer, utvalg og lignende må gi styret melding om sitt arbeid. Slike tillitsvalgte kan ikke gjøre laget ansvarlig uten etter særlig fullmakt. 13 Endring av vedtektene A) Endring av Norges Bygdekvinnelags vedtekter kan kun gjøres på ordinært årsmøte i Norges Bygdekvinnelag med 2/3 flertall. Lokallaget skal ha endringsforslagene for normalvedtektene i lokallaga til uttalelse 3 måneder før årsmøte i Norges Bygdekvinnelag blir holdt. B) Endring av normalvedtekter for lokallag kan ikke gjøres uten godkjennelse av Norges Bygdekvinnelags styre. Forslag om endringer av normalvedtektene må gjøres kjent minst 1 måned før lokallagets årsmøte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. 14 Oppløsning Vedtak om oppløsning av laget må fattes av 2 årsmøter etter hverandre med ¾ flertall av årsmøtets tilstedeværende medlemmer. Frammøte må være minst 50% av medlemstallet. Det må være minst 6 måneder mellom de 2 årsmøtene. A) Dersom laget går inn skal lagets midler stå urørt i 3 år og forvaltes av fylkesstyret. Dersom det stiftes nytt lag i denne perioden, med samme formål i kommunen/bygda, går lagets midler vederlagsfritt til det nye laget. Blir det ikke stiftet lag i dette tidsrommet, tilfaller midlene Norges Bygdekvinnelag, hvor de settes av på fond til oppstarting av nye lag. B) Har laget egen studiekasse, tilfaller denne det lokale BSF-utvalg etter 3 år 15 Sammenslåing Vedtak om sammenslåing med annet lag må fattes i årsmøtet med ¾ flertall av årsmøtets tilstedeværende medlemmer. Frammøte må være minst 50% av medlemstallet. Slås laget sammen med annet lag går midlene til det nye laget. 12 SIDE 12 I BYGDEKVINNER 01/2012

13 4. REGLER OG INSTRUKS FOR VALGNEMNDA I NORGES BYGDEKVINNELAG I Valg av valgnemnda Hvert årsmøte skal ha en valgnemnd på 6 medlemmer. A) Norges Bygdekvinnelags årsmøte velger 1 representant med personlig vararepresentant, til valgnemnda, fra hver av de 6 valgsonene: Østfold, Akershus og Hedmark Oppland, Buskerud og Vestfold Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Nordland, Troms og Finnmark B) Norges Bygdekvinnelags årsmøte skal velge leder med nestleder blant de 6 valgte medlemmene av valgnemnda. Funksjonstid 2 år. Er lederen og nestlederen fraværende under valgnemndas møte, velger nemnda selv setteleder. Valget gjelder for 4 år. Første året går 3 representanter ut ved loddtrekning, slik at 3 medlemmer er på valg annet hvert år. II Valgnemndas arbeid Valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøte til: A) leder i Norges Bygdekvinnelag. Funksjonstid 2 år. B) nestleder i Norges Bygdekvinnelag. Funksjonstid 2 år. C) 5 styremedlemmer i Norges Bygdekvinnelag annethvert år med funksjonstid 2 år. D) 3 vararepresentanter til styret i Norges Bygdekvinnelag i nummerorden. Funksjonstid 2 år. E) 3 medlemmer til valgnemnda, fra ulike valgsoner. Funksjonstid 4 år. I tillegg innstilles 3 personlige vararepresentanter fra de samme valgsonene. Funksjonstid 4 år. F) leder og nestleder av valgnemnda blant de valgte (og foreslåtte) medlemmene. Funksjonstid 2 år. G) 1 leder med vara av årsmøteforhandlingene kommende år, som begge skal være tilstede under hele møtet. Funksjonstid 2 år. H) offentlig godkjent revisor og fastsette dennes økonomiske godtgjørelse. I) godtgjørelse til Norges Bygdekvinnelags leder og øvrige styremedlemmer, inklusiv 1. vararepresentant. J) reise- kost- og oppholdsgodtgjørelse, eventuelt andre godtgjørelser til Norges Bygdekvinnelags tillitsvalgte. K) godtgjørelse for reise- kost- og oppholdsutgifter til årets årsmøteutsendinger. III Valgnemndas arbeidsmåte A) Lederen i valgnemnda har ansvaret for innkalling til valgnemndas møter. B) Norges Bygdekvinnelags sekretariat skal stå til disposisjon for nemnda med sekretærarbeid i den utstrekning nemnda ønsker det. C) 1. Valgnemndas innstilling skal foreligge senest ved utsending av ordinære saksdokumenter til årsmøterepresentantene. 2. Under ekstraordinære forhold kan valgnemnda fremme innstilling under årsmøtet. D) Kandidater som valgnemnda foreslår, skal være kontaktet av nemnda. E) Innen 31. desember i året før årsmøtet holdes, må de som innehar tillitsverv og som er på valg, gi valgnemnda skriftlig beskjed om de fortsatt står til disposisjon. F) Forslag om personer til tillitsverv, skal sendes gjennom lokal- og fylkeslag, og være valgnemnda i hende senest 2 måneder før årsmøtet. G) Kandidater som foreslås i valgnemndas innstilling bør presenteres med personalia, bosted, yrke og så videre. H) Ved innstilling på styremedlemmer bør det tas hensyn til distriktsfordelingen. 01/2012 BYGDEKVINNER I SIDE 13

14 vedtekter I) J) Årsmøtets valgte møteleder leder gjennomføringen av valgene. Valgene gjennomføres ved skriftlig votering når det gjelder leder, nestleder, styremedlemmer og vararepresentanter til styret. Andre valg kan gjennomføres ved andre voteringsmåter med årsmøtets godkjenning. Kravet til godkjent valg ved skriftlig votering, er mer enn halvparten av de angitte stemmene - absolutt flertall. Blanke stemmer teller. Oppnår ingen av kandidatene absolutt flertall, må det foretaes ny votering. Får heller ingen av kandidatene absolutt flertall i annen valgomgang, blir det bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som har fått flest stemmer. Blir det likt stemmetall i den valgomgangen avgjøres valget ved loddtrekning. K) L) M) N) O) Valgnemndas medlemmer skal tilbys skolering i valgnemndarbeid hvert år. Valgnemnda legger opp sin strategi for behandling av medias interesse om valgnemndas arbeid og framdrift. Lederen i valgnemnda har ansvaret for den direkte kontakten med media. I de tilfeller hvor det avgis en flertalls- og mindretallsinnstilling skal de ulike stemmetall oppgis. Valgnemnda er beslutningsdyktig når 4 representanter er tilstede. Alle valgnemndas medlemmer har møte- og talerett i Norges Bygdekvinnelags årsmøte under behandling av sakene valgnemnda innstiller til. SIDE 14 I BYGDEKVINNER 01/

15 vedtekter 5. RETNINGSLINJER FOR STØTTEMEDLEMSKAP A) Sentralledd, fylkeslag og lokallag i Norges Bygdekvinnelag skal aktivt verve støttemedlemmer til organisasjonen. B) Fylkes- og lokallag verver støttemedlemmer innenfor sine egne geografiske områder og etter en naturlig, avtalt ansvarsfordeling. C) Aktuelle støttemedlemmer er: Enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner (herunder kommer bedrifter og ulike tiltak). D) Støttemedlemmet blir støttemedlem i Norges Bygdekvinnelag. E) Kontingentsatser for støttemedlemskap: For personer - årlig kontingent er 2 ganger sentralleddets andel av ordinær medlemskontingent. For organisasjoner og institusjoner - årlig kontingent er 7 ganger sentralleddets andel av ordinær medlemskontingent. F) Krav på årskontingent for støttemedlemskap sendes fra Norges Bygdekvinnelag sentralt. G) Støttemedlemskap registreres på egne lister i Norges Bygdekvinnelag sentralt og teller ikke med i organisasjonens ordinære medlemstall. H) Støttemedlemmer registreres også på det fylkes- og lokallag som har vervet det eller som støttemedlemmet befinner seg innenfor. I) Fylkes- og lokallag som verver støttemedlemmer får tilbakeført 50% av støttemedlemskontingenten. J) Det benyttes en giroblankett med en særlig kvitteringsdel for verving av støttemedlemmer og årlig kontingentinnbetaling fra støttemedlemmet. K) Som støttemedlemskapsbevis for organisasjoner, institusjoner og andre støttemedlemmer lages en liten keramikkplatte for vegg. L) Støttemedlemmets rettigheter: Få tilsendt medlemsbladet Bygdekvinner Generell medlemsinformasjon fra Norges Bygdekvinnelag sentralt, og fra det fylkes- og lokallaget der medlemmet befinner seg Tilgang til medlemsarrangement i regi av Norges Bygdekvinnelag sentralt, og av det fylkes- og lokallag der medlemmet befinner seg Møterett i Norges Bygdekvinnelags årsmøte Se ellers Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag: 3 D) Støttemedlemskap Personer/institusjoner/organisasjoner som vil støtte Norges Bygdekvinnelags arbeid, kan tegne støttemedlemskap. Disse har ikke stemme- eller representasjonsrett. 6 I) Alle medlemmer og støttemedlemmer av Norges Bygdekvinnelag har rett til å følge årsmøtets forhandlinger, men uten tale og forslagsrett. Årsmøtet kan i spesielle tilfeller tillate talerett. 01/2012 BYGDEKVINNER I SIDE 15

16 6. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV ÆRESMEDLEMSKAP A) Norges Bygdekvinnelags ærestegn i gull med diplom Norges Bygdekvinnelags ærestegn i gull tildeles av årsmøtet i Norges Bygdekvinnelag. Vedtak om tildeling må være enstemmig. Ærestegnet i gull kan tildeles medlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til dette ved fremragende arbeid i organisasjonen, eller ved tiltak og initiativ som er til særlig gagn for hele organisasjonen, for bygdene eller bygdekvinnene spesielt. Ærestegnet er en gullnål med årstall og mottakerens initialer inngravert. Diplomet som følger ærestegnet skal undertegnes av Norges Bygdekvinnelags leder, nestleder og generalsekretær. Ærestegn i gull med diplom overrekkes på Norges Bygdekvinnelags årsmøte, jubileum eller annen større markering i organisasjonen. Mottaker blir med dette utnevnt til æresmedlem i Norges Bygdekvinnelag. Æresmedlemmet er fritatt for kontingent. Norges Bygdekvinnelag betaler kontingent for æresmedlemmet til æresmedlemmets fylkeslag og lokallag. Ærestegn og diplom bekostes av Norges Bygdekvinnelag. Ærestegn og diplom kreves ikke tilbakelevert til Norges Bygdekvinnelag ved æresmedlemmets død. Se ellers Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag: 3 C) Æresmedlemskap Æresmedlemmer av Norges Bygdekvinnelag blir utnevnt av et enstemmig årsmøte i Norges Bygdekvinnelag. 7) Årsmøtets gjøremål: G) etter gjeldende retningslinjer, etter enstemmig forslag fra styret og enstemmig vedtak i årsmøtet, utnevne æresmedlemmer av Norges Bygdekvinnelag og overrekke Norges Bygdekvinnelags ærestegn i gull med diplom. B) Norges Bygdekvinnelags ærestegn i sølv med diplom Norges Bygdekvinnelags ærestegn i sølv tildeles av årsmøte i fylkeslag i Norges Bygdekvinnelag. Vedtak om tildeling må være enstemmig, og forhåndsgodkjent av styret i Norges Bygdekvinnelag. Ærestegnet i sølv kan tildeles medlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til dette ved fremragende arbeid i organisasjonen eller ved tiltak og initiativ som er til særlig gagn for hele organisasjonen, distriktet eller bygdekvinnene spesielt. Sak om tildeling av ærestegn må behandles konfidensielt, og tildeling offentliggjøres først når ærestegnet overrekkes. Ærestegnet er en sølvnål med årstall og mottakerens initialer inngravert. Diplomet som følger ærestegnet skal undertegnes av Norges Bygdekvinnelags leder, fylkesleder og generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag. Ærestegnet i sølv med diplom overrekkes på fylkeslagets årsmøte, jubileum eller annen større markering i laget. Mottaker blir med dette utnevnt til æresmedlem i fylkeslaget. Æresmedlemmet er fritatt for kontingent. Fylkeslaget betaler kontingent for æresmedlemmet til Norges Bygdekvinnelag sentralt og æresmedlemmets lokallag. Ærestegn og diplom bekostes av fylkeslaget. Ærestegn og diplom kreves ikke tilbakelevert til fylkeslaget ved æresmedlemmets død. Se ellers Normalvedtekter for fylkeslagene: 7 H) Etter gjeldende retningslinjer, enstemmig forslag i fylkesstyret og forhåndsgodkjenning av styret i Norges Bygdekvinnelag og enstemmig vedtak i årsmøtet utnevne æresmedlemmer av fylkeslaget og dele ut Norges Bygdekvinnelags ærestegn i sølv med diplom. C) Norges Bygdekvinnelags diplom Norges Bygdekvinnelags diplom tildeles av styret i lokallag i Norges Bygdekvinnelag. Vedtak om tildeling må være enstemmig, og forhåndsgodkjent av styret i fylkeslaget og styret i Norges Bygdekvinnelag. Norges Bygdekvinnelags diplom kan tildeles medlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til dette ved fremragende arbeid i organisasjonen, eller ved tiltak og initiativ som er til særlig gagn for lokallaget, bygda eller for bygdekvinnene spesielt. Sak om tildeling av Norges Bygdekvinnelags diplom må behandles konfidensielt, og tildeling offentliggjøres først når diplomet overrekkes. Diplomet skal undertegnes av Norges Bygdekvinnelags leder, fylkeslagets leder og lokallagets leder. Norges Bygdekvinnelags diplom overrekkes på lokallagets årsmøte, jubileum eller annen større markering i laget. Mottaker blir med dette utnevnt til æresmedlem i lokallaget. Æresmedlemmet er fritatt for kontingent. Lokallaget betaler kontingent for æresmedlemmet til Norges Bygdekvinnelag sentralt og æresmedlemmets fylkeslag. Diplomet bekostes av lokallaget. Se ellers Normalvedtekter for lokallagene: 8.I.9:Etter gjeldende retningslinjer, enstemmig vedtak i styret og forhåndsgodkjenning i fylkesstyret og Norges Bygdekvinnelags styre, utnevne æresmedlemmer i lokallaget og utdele Norges Bygdekvinnelags diplom 16 SIDE 16 I BYGDEKVINNER 01/2012

17 VEDTEKTER FOR BYGDEKVINNENES HJELPEFOND vedtekter A) Bygdekvinnenes Hjelpefond har som formål å hjelpe jordbrukere og/eller medlemmer av Norges Bygdekvinnelag som grunnet sykdom, uhell, ulykke eller personlige kriser som har ført til økonomiske og/eller andre vanskeligheter. B) Fondets midler er i hovedsak gaver fra lokallagene. Fondets midler disponeres av et eget styre. Det skal til en hver tid være en gjenværende kapital i fondet på kr ,- som bare kan disponeres i samråd med styret i Norges Bygdekvinnelag. C) Arbeidsutvalget i Norges Bygdekvinnelags er styret i Bygdekvinnenes Hjelpefond Sekretariatet i Norges Bygdekvinnelag er sekretær for fondet. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er tilstede. D) Det holdes 2-3 styremøter i året, flere om søknadsmassen tilsier det. Søknadene sendes Bygdekvinnenes Hjelpefond v/styret på fastlagt skjema og behandles konfidensielt. Søknad om bidrag skal inneholde: opplysninger om hva bidraget skal brukes til opplysninger om søker og dens økonomi opplysninger om søkers jordbruk i de tilfeller det er aktuelt Styret i hjelpefondet har rett til å innhente opplysninger om saken. Søkeren må oppgi navn på personer/ referanser, der en må være offentlig ansatt, som kan kontaktes når styret i hjelpefondet ønsker flere opplysninger. Søknadsskjema må være fullstendig utfylt for at søknaden skal bli behandlet. E) Hjelpefondets regnskap føres på samme sted som Norges Bygdekvinnelags regnskap. Bidrag utbetales snarest mulig etter vedtak av fondets styre. Fondets leder har i akutte saker fullmakt til å godkjenne søknadene. Utbetalinger anvises av den som til enhver tid har anvisningsmyndighet i Norges Bygdekvinnelags sekretariat. Regnskapet revideres av årsmøtevalgt revisor. F) Årsmelding med oversikt over mottatte og utdelte bidrag og revidert regnskap legges fram for Norges Bygdekvinnelags årsmøte. G) Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på årsmøte i Norges Bygdekvinnelag med 2/3 flertall. Forslag til endringer skal være sendt fylkeslagene til uttalelse tre måneder før årsmøtet blir holdt. Vedtektene for Bygdekvinnenes Hjelpefond ble sist endret 7. juni /2012 BYGDEKVINNER I SIDE 17

18 vedtekter Bygdekvinnelagets arbeidsmateriell Norges Bygdekvinnelag har flere styringsdokumenter. Disse er fastsatt av årsmøtet og legger rammene for Bygdekvinnelagets aktiviteter. Disse og andre nyttige dokumenter kan du laste ned eller bestille på nettsidene under menypunktet For tillitsvalgte eller under fanen Om Bygdekvinnelaget. 1. VEDTEKTER FO NORGES BYGDE R KVINNELAG vedtekter 1 Føremålet me d laget Føremålet med laget er å samle kvinner som ser betydningen er ein partipolitisk av aktive bygdemil nøytral organisasjon jø og primærnærin som skal ivareta kvin byggje på likeverd, gane. Norges Bygd nenes og bygdefolk ekvinnelag demokrati og krist ets kulturelle, sosia en kulturarv. le og økonomiske inter esser og 2 Hovudoppgå va og arb eidsformene til lag For å nå målet slik et 1 uttrykkjer det vil Norges Bygdekvinnel arbeide for kvin ag (NBK): nene sine sosiale og økonomiske rettar. styrkje kvinnene sine moglegheiter til å ha innverknad sikre natur og livsg på samfunnet. runnlag for generasjo nane som kjem etter gje barn gode oppv oss. ekstvilkår. styrkje familien. utvikle og vern e kultur og miljø. auka samhaldet mellom kvinner nasj onalt og internasjonal arbeide for å styrk t. je primærnæringane. samarbeide nær t med Norges Bon delag og Norges Bygd eungdomslag. 3 Medlemskap A) Alle som vil arbeide etter Norges Bygdekvi nnelag sitt føremål Medlemskapen er og målsetjing kan personleg. Medlemm bli medlem av Nor ene er tilslutta eit loka direkte i fylkeslage ges Bygdekvinnelag. lt lag. Der lokallag t. ikkje finst, vert med B) Alle medlems lemmene organise kap er bindande innt rte il det ligg føre skrift C) Æresmedlemskap leg eller munnleg utm elding til styret i loka Æresmedlemmer av l- eller fylkeslaget. Norges Bygdekvinnel ag vert utnemnde D) Støttemedlemskap av eit samrøystes årsm øte i Norges Bygdekvi Personar/institusjonar nnelag. /organisasjonar som vil stø Norges Bygd Dei har ikkje røysteekvinnel Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag... 3 ag sitt arbeid, kan teikn eller representasjo nsrett. e støttemedlemskap. INNHOLD 1. 4 Organisasjonen 2. Normalvedtekter for fylkeslaga... 7 A) Norges Bygdekvinnel ag sine medlemmer er orga B) Lokallaga i eit 3. Normalvedtekter for lokallaga...10 niserte i lokallag. Årsm fylke skal øtet er høgaste styre slutta seg saman i fylkeslag. Årsmøtet C) Norges Bygd smakt i organisasjon ekvinnelag vert leia er den høgaste vedt en. av eit styre med årsm aksføre styresmakta Reglar og instruks for valnemnda i Norges D) Bygdekvinnelag Norges Bondelag,...13 i fylkeslaget. øtet som høgaste vedt Norges Bygdeungdom aksføre styresmakt. slag og Norges Bygdekvinnel og hovudorganisasjo n. ag er gjensidig repr Retningslinjer for støttemedlemskap...15 esenterte i lokallag, E) Studieforbun fylkeslag det Næring og sam funn er studieforbun F) Norges Bygd det til Norges Bygd ekvinnelag sitt styre Retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap...16 ekvinnelag. skal godkjenne vedt G) Lokal- og fylke ekte ne til lokal- og fylkeslaga slag kan ikkje slutt e seg til organisasjon. eller politiske platt ar der formålet strir Vedtekter for Bygdekvinnenes hjelpefond...17 form. mot Norges Bygdekvi H) Norges Bygd nnelags formål ekvinnelag har hovu dset e og verneting i Oslo I) Norges Bygd. ekvinnelag sitt mer ke er eit kornband, namnet og initialan e omslutta av ein oval 5 Pli. kteendring: r og ret Siste 9. juni tar2012 i høve til organisas A) Medlemmene, jonen lokal- og fylkeslag pliktar å rette seg etter fylkes- og sentralle orga nisa sjonen sine vedtak ddet har plikt til å og gjeldande vedtekte handsame saker frå oppmodingar til sent r. Lokalmedlemmene. Ders rale styresmakter, om lokal- eller fylke skal saka sendast Nor B) Alle medlemm slag ynskjer å send ges Bygdekvinnelag er er valbare, og har e for plikt vida re handsaming. til å ta imot val til tillit verv i like lang tid sverv i organisasjon som det vedkomande en. Ein medlem kan har fungert i vervet. nekte attval til eit r Vedtekekte vinnelag 7. for Norges Bygd SIDE 2 I BYGDEKVINNER 01/ /2012 BYGDEKV 2 INNER I SIDE 3 Vedtektene er reglene i Norges Bygdekvinnelag. De bestemmer hvordan organisasjonen skal drives. SIDE 18 I BYGDEKVINNER 01/

19 vedtekter Arbeidsplanen skal være et verktøy for lokallag, fylkeslag, styret og administrasjonen i Norges Bygdekvinnelag. I perioden skal Bygdekvinnelaget arbeide med fire hovedarbeidsområder: Mat og matkultur, Miljø, Kvinneliv og Nærings-, arbeids- og samfunnsliv. Arbeidsplanen forteller hvordan vi skal arbeide med dem og hva som er målene for perioden. Noen av tiltakene er mer relevante for lokallagene, mens andre vil være mest relevant sentralt. Det kan være lurt å bruke arbeidsplanen som utgangspunkt når lokallagets arbeidsplan skal lages. ARBEIDSPLAN Matkultur ARBEIDSPLAN arbeids-, næri ngs- og samfu nnsliv Mat er mer enn å mette. Det er levende lokalmiljø, kultur og identitet. Med bevissthet rundt norske råvarer kan vi bidra til bosetting, bedre miljø, vekst og trivsel. Bygdekvinnelagets verdier er i skuddet som aldri før. Tradisjonsmat er blitt trend. Matprogrammer med fokus på sesong, lokale råvarer og matkultur finnes på alle TV-kanaler. Dette er en honnør til bygdekvinner som lenge har samlet og formidlet den lokale matarven. La oss forvalte denne kunnskapen godt og bruke den til å bli mer synlige og attraktive. Formidling og bevaring av norsk matkultur Lokal mat og mattradisjoner har alltid vært en del av kjernekompetansen i lokallagene. Bygdekvinnelagets unike kunnskap om lokale mattradisjoner og vårt finmaskede nettverk fra nord til sør, er en stor ressurs. Vi vil bidra både til stolthet og vekst for den norske mat- og drikkeskatten. Dette gjør vi: Den nasjonale oppskriftstafetten Bygdekvinnelaget skal videreformidle norsk tradisjonsmat på nett ved å gjøre oppskrifter tilgjengelig for alle i en oppskriftsdatabase. Den bygges opp på nettsidene Lokallagene legger ut oppskrifter på nettsidene. Bygdekvinnelaget er med på å skape PÅ:raus åpne, OPPSKRIFTER FINNER DU e og inkluderende bygder. Levende tradisjon og nyskapin g. Bygdekvinnelaget skal være pådriver for livskraftige bygder, ved å stimulere hve rand re, politikerne og sam funnet til økt aktivite t og verdiskaping. r ultur/oppskrifte bygder trenger både Dette gjør vi: Tiltak for godt byg dem iljø Som videreføring av prosjektet Bygdekvinn elaget åpner bygda setter fylkes- og lokall fortag å samarbeide med andre lag og foreni holde åpne møter og nger, gjøre tiltak for å ønske tilflyttere velkommen til bygda. Gode ideer og erfaringer finnes på Norges Bygdekvinn lags nettsider under eidébanken. Fylkesog lokallag skal inspir til å søke om lokale eres eller regionale midle r for å gjennomføre og arrangement. prosjekt Arbeidsplan Stø tte lokal gründervir ksomhet for Norges Bygdekvinnelag 2013og bygden æringer Bygdekvinnelaget vil bidra med positiv omtal e av lokale gründere og inspirere til å etable re gode tiltak for verdis kapning og sosialt entrepenørskap. Bygde kvinner støtter lokale gründere blant annet ved å velge tjenester og produkter fra lokale bedrifter. Det opprettes en ABC for gründere på Bygde kvinnelagets nettsi med nyttige tips om der etablering for dem som har en forretnings Bygdekvinnelaget støtte idé. r kvinner som har gode tiltak for bygde og kvinner gjennom ne å dele ut kvinnestipe ndet. Bygdekultur Kulturarv er et innho ldsrikt begrep. Norge s Bygdekvinnelag fokuserer på de delen e av kulturarven som tradisjonelt har vært forvaltet av kvinn er, som matkultur, håndverkstradisjo og arbeid. Lokallag ner gjør en viktig oppga ve med å ta vare på lokal bygdekultur. Politisk plattform synliggjør Bygdekvinnelagets verdigrunnlag. Den bygger på Bygdekvinnelagets hovedarbeidsområder matkultur, miljø, kvinneliv, nærings-, arbeids- og samfunnsliv. Politisk plattform for Norges Bygdekvinnelag Strategidokumentet ble vedtatt på Bygdekvinnelagets årsmøtet i Strategien staker ut veien for organisasjonen i årene frem til Organisasjonshåndboka er et verktøy for både tillitsvalgte og ansatte i utøvelsen av organisasjonsarbeidet. 01/2012 BYGDEKVINNER I SIDE 19

20 Norges Bygdekvinnelag Trykkeri og layout: Flisa Trykkeri

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag INNHOLD 1. Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag...3 2. Normalvedtekter for fylkeslagene...7 3. Normalvedtekter for lokallagene...10 4. Regler og instruks for valgnemnda

Detaljer

BOKMÅL. Vedtekter FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

BOKMÅL. Vedtekter FOR NORGES BYGDEKVINNELAG BOKMÅL Vedtekter FOR NORGES BYGDEKVINNELAG VEDTEKTER INNHOLD Sist revidert juni 2016 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Lover for Norges Bondelag 2014

Lover for Norges Bondelag 2014 Lover for Norges Bondelag 2014 Vedtatt 1896 med senere revisjoner. Siste endring vedtatt av årsmøtet 2014. Innhold KAP. I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM NORGES BONDELAG 2 1. Formål 2 2. Virkemidler og arbeidsformer

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer vedtatt på årsmøtet i 2017. Sist revidert 18. juli 2017. INNHOLD

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Lover for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2013. Sist revidert 13. august 2013. INNHOLD

Detaljer

Innhold. KAP. II. STYRENDE ORGANER Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Representantskapet Styret...

Innhold. KAP. II. STYRENDE ORGANER Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Representantskapet Styret... Innhold KAP. I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM NORGES BONDELAG... 2 1. Formål... 2 2. Virkemidler og arbeidsformer... 2 3. Medlemskap... 3 4. Organisasjon... 3 5. Plikter mot organisasjonen og valgbarhet...

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer vedtatt på årsmøtet i 2015. Sist revidert 21. juli 2016. INNHOLD

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap 22 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk 2 Virksomhet Målet søkes nådd

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG Reviderte 24.01.2014 Vedtektene er revidert: april 2010, jan 2012 og januar 2014 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å: for

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å: for Vedtekter for Norske Meierifolks Landsforening Vedtatt på landsmøtet i Oslo 17. september 1943, endret 28. september 1946, 28. august 1953, 7. september 1957, 3. oktober 1959, 28. august 1965, 2. juli

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN Vedtatt på årsmøtet 05.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Hordaland. Vedtatt

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Hordaland. Vedtatt VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Hordaland Vedtatt 20.02.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND HORDALAND, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å:

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å: Vedtekter for Norske Meierifolks Landsforening Vedtatt på landsmøtet i Oslo 17. september 1943, endret 28. september 1946, 28. august 1953, 7. september 1957, 3. oktober 1959, 28. august 1965, 2. juli

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 9. 11. oktober 2015 2 INNHOLD KAPITTEL 01 KAPITTEL 02 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP 01 Navn 4 02 Formål 4 03 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND NORGES SKOGEIERFORBUND V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND Stiftet 2. mai 1913. Vedtektene er senest revidert på Skogeierforbundets årsmøte 26. mai 2015. Innholdsfortegnelse 1 2 2 Formål 2 3 Medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer