INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 23. juni /05 Orienteringssaker 13/05 Korrigert søknadsgrunnlag i forbindelse med søknad om dekning av engangskostnader 14/05 Økonomimodell for fellesnemnda 15/05 Prosjektbudsjett /05 Reglement for partsammensatt utvalg 17/05 Partsammensatt utvalg konstituering Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling. Eventuelle forfall meldes til Prosjektleder Tlf , mobil

2 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/9625/ Petter Ingeberg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 Tilstede Protokoll fra møte i FELLESNEMNDA fredag 23. juni 2005 Dagfinn Ripnes (leder), Maritta Ohrstrand (nestleder) Steinar Berge, Gerhard Sæther, Anne Grethe Holmen, Astrid-Iren Brevik, Klaus F. Dalseth, Roger Hagen, Steve Runar Kalvøy, Joachim Røsandhaug, Ellinor Røsandhaug, Anette Thomsen, Nora K Wårle, Per Kristian Øyen, Per Kvalvik, Bjarne S. Elde, Kirsti Dyrnes, Olaf Torvik, Per Eirik Bentz. Fraværende Bernhard Lillevik, Margareth Reitan, Kirsten Skaret Gulla Andreas Sandvik (møtte for Kirsten Skaret Gulla) Vararepr. Møtested Møtedato Fredag 23. juni 2005 Tidspunkt Kl Sekretær Petter Ingeberg (prosjektleder) Bystyresalen, Kristiansund Rådhus Sak 01/05 Sak 02/05 Konstituering Med utgangspunkt i vedtaket i felles kommunestyremøte 2. november 2004, stadfestet fellesnemnda enstemmig at: - Ordfører i Kristiansund skal være leder av fellesnemnda. - Ordfører i Frei skal være nestleder av fellesnemnda. Status i sammenslåingsarbeidet Anton Monge, leder av administrativ styringsgruppe, informerte om status i sammenslåingsarbeide. Kopier av lysarkene som ble vist, ble utdelt til medlemmene av fellesnemnda. I debatten etter informasjonen ble det gitt følgende merknader: Det utarbeides et system for fortløpende informasjon til politikerne om sammenslåingsarbeidet (Per Kristian Øyen). Styringsgruppen vurderer om det kan være hensiktsmessig med tidligere ansettelse og tiltredelse av ny rådmann (Per Kristian Øyen). Arbeidet med politisk organisering av den nye kommunen bør igangsettes så snart som mulig (Per Kristian Øyen). 2

3 Det må avklares hvem som skal ha ansettelsesmyndighet for lederne i den nye kommunen (Olaf Torvik). Fellesnemnda tok orienteringen med merknadene til orientering. Sak 03/05 Politisk arbeidsutvalg Innstilling 1. Arbeidsutvalget for fellesnemnda består av leder, nestleder og sekretær. Arbeidsutvalget forbereder møter med fastsetting av møtetidspunkt, møtested og sakliste. 2. Arbeidsutvalget koordinerer kontakten til administrativ styringsgruppe, administrativ prosjektgruppe og eventuelle arbeidsgrupper/ad-hoc utvalg nedsatt av fellesnemnda. Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 04/05 Partsammensatte utvalg Innstilling Det opprettes et partssammensatt utvalg underlagt fellesnemnda. Utvalget består av leder og nestleder for administrasjonsutvalgene fra begge kommunene samt en tillitsvalgt fra hver kommune. Det partssammensatte utvalget lager utkast til mandat. Mandatet forelegges administrativ prosjektgruppe og administrativ styringsgruppe før endelig vedtak i neste møte i fellesnemnda. Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 05/05 Retningslinjer for godtgjøring til ansatte og tillitsvalgte Innstilling 1. Faste medlemmer i den administrative styringsgruppen og i den administrative prosjektgruppen gis en årlig godtgjørelse på kr Det fastsettes i tillegg en fast møtegodtgjørelse for disse to gruppene på kr pr. møte. 3. Medlemmer i ad hoc-grupper, som oppnevnes av den administrative styringsgruppen og den administrative prosjektgruppen, gis en godtgjørelse på kr. 500 pr. møte. 4. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i Kristiansund kommune. 5. Annet ekstraarbeid/overtid i tilknytning til sammenslåingsprosjektet godtgjøres i h.h.t. hovedtariffavtalens bestemmelser. 6. Utgiftene belastes prosjektet/tilskuddsmidlene Prosjektadministrasjon og utredning budsjettansvar Reglene gjøres gjeldende fra gruppene trådte i funksjon og foreløpig ut Sekretæren i den enkelte gruppe fører oversikt over dato for avholdte møter, møtetid og møtedeltakelse. Listene innleveres innen utgangen av hvert kvartal. 9. Prosjektleder fører logg som, etter nærmere retningslinjer, viser den totale tidsbruken i forbindelse med kommunesammenslåingen. Endringsforslag Bjarne Elde foreslo på vegne av Arbeiderpartiets gruppe: 3

4 Pkt 1 4. Faste medlemmer i den administrative styringsgruppen, i den administrative prosjektgruppen og i ad hoc-grupper gis en godtgjørelse pr møte lik godtgjørelsen for driftsutvalget i Kristiansund. Pkt 7. Reglene gjøres gjeldende foreløpig for Andreas Sandvik foreslo: Saken utsettes i påvente av revidert budsjett for kommunesammenslåingen. Vedtak Utsettelsesforslaget fra Andreas Sandvik ble nedstemt med 11 mot 9 stemmer. Ved votering mellom innstillingen pkt og forslaget fra Bjarne Elde, ble innstillingen vedtatt med 12 mot 8 stemmer. Ved votering mellom pkt 7 i innstillingen og forslaget fra Bjarne Elde, ble Eldes forslag enstemmig vedtatt. Endelig vedtak ble følgende: 1. Faste medlemmer i den administrative styringsgruppen og i den administrative prosjektgruppen gis en årlig godtgjørelse på kr Det fastsettes i tillegg en fast møtegodtgjørelse for disse to gruppene på kr pr. møte. 3. Medlemmer i ad hoc-grupper, som oppnevnes av den administrative styringsgruppen og den administrative prosjektgruppen, gis en godtgjørelse på kr. 500 pr. møte. 4. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i Kristiansund kommune. 5. Annet ekstraarbeid/overtid i tilknytning til sammenslåingsprosjektet godtgjøres i h.h.t. hovedtariffavtalens bestemmelser. 6. Utgiftene belastes prosjektet/tilskuddsmidlene Prosjektadministrasjon og utredning budsjettansvar Reglene gjøres gjeldende foreløpig for Sekretæren i den enkelte gruppe fører oversikt over dato for avholdte møter, møtetid og møtedeltakelse. Listene innleveres innen utgangen av hvert kvartal. 9. Prosjektleder fører logg som, etter nærmere retningslinjer, viser den totale tidsbruken i forbindelse med kommunesammenslåingen. Sak 06/05 Møtegodtgjøring for fellesnemnda Innstilling 1. Møtegodtgjørelsen for fellesnemnda settes lik møtegodtgjørelsen for bystyret i Kristiansund. 2. Møtegodtgjørelsen til det partssammensatte utvalget gis lik den godtgjøring gis til medlemmer av arbeidsgrupper/ad hoc grupper oppnevnt av administrativ styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe. 3. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte. 4. Utgiftene belastes kommunesammenslåingsprosjektet budsjettansvar 1500 Endringsforslag Bjarne Elde foreslo på vegne av Arbeiderpartiets gruppe: Pkt 1. Møtegodtgjørelsen for fellesnemnda fastsettes til kr pr. møte. Pkt 2. Møtegodtgjørelsen til det partssammensatte utvalget gis lik den godtgjøring som er fastsatt for administrasjonsutvalget i Kristiansund. Vedtak Ved votering mellom innstillingen pkt 1. og forslaget fra Bjarne Elde, ble Eldes forslag enstemmig vedtatt. 4

5 Ved votering mellom pkt 2 i innstillingen og forslaget fra Bjarne Elde, ble Eldes forslag enstemmig vedtatt med 19 mot 1 stemme Endelig vedtak ble følgende: 1. Møtegodtgjørelsen for fellesnemnda fastsettes til kr pr. møte. 2. Møtegodtgjørelsen til det partssammensatte utvalget gis lik den godtgjøring som er fastsatt for administrasjonsutvalget i Kristiansund. 3. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte. 4. Utgiftene belastes kommunesammenslåingsprosjektet budsjettansvar 1500 Sak 07/05 Svar på søknad om økonomiske midler til kommunesammenslåingen Saken ble lagt fram til debatt, uten innstilling. Inge Martin Måløy, nestleder i administrativ styringsgruppe la fram et notat og redegjorde nærmere for det som er anført i søknadene, tildelte midler og mulige ankepunkter. Kopi av notatet ble utdelt til medlemmene av fellesnemnda. Under debatten ga samtlige som hadde ordet ga uttrykk for at man var tildelt for lite midler til kommunesammenslåingen av Frei og Kristiansund. Fellesnemnda gikk enstemmig inn for at saken oversendes utvidet administrativ styringsgruppe for videre behandling med sikte på å få forhøyet tildelingen fra kommunal- og regionaldepartementet. Sak 08/05 Sak 09/05 Felles råd for barn og unges medvirkning barn og unges råd i Kristiansund og Frei Innstilling 1. Det opprettes et felles råd for barn og unges medvirkning i Frei og Kristiansund. Det nye rådet får navnet Barn og unges råd i Kristiansund og Frei. 2. Vedlagte retningslinjer for Barn og unges råd i Kristiansund og Frei legges til grunn for organisering, rekruttering, arbeidsmåter og oppgaver. 3. Barn og unges råd i Kristiansund og Frei får et årlig beløp til disposisjon. Beløpet disponeres ut fra egne prioriteringer, i henhold til intensjoner og reglement for forvaltning av midlene. Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Felles opptaksområde for barnehagene i Frei og Kristiansund Innstilling Frei og Kristiansund utgjør et ett felles opptaksomåde for barnehagene fra og med driftsåret 2006/2007 fra våren Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 10/05 Møteplan for fellesnemnda høsten 2005 Innstilling Onsdag 21. september - kl kommunestyresalen på Frei 5

6 Onsdag 23. november kl bystyresalen i Kristiansund Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Møtet hevet kl Dagfinn Ripnes Leder av fellesnemnda Forslag til vedtak Møteprotokoll fra fellesnemndas møte 23. juni 2005 godkjennes Inge Martin Måløy rådmann i Frei Anton Monge rådmann i Kristiansund 6

7 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/96245/ Petter Ingeberg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 Orienteringssaker 1 Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 24. juni 2005 >> 2 Referat fra møte i administrativ prosjektgruppe 24. august 2005 >> 3 Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 31. august 2005 >> Forslag til vedtak Fellesnemnda tar sak 12/05 til orientering Anton Monge rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy rådmann i Frei 7

8 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/9632/ Per Sverre Ersvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 KORRIGERT SØKNADSGRUNNLAG I FORBINDELSE MED SØKNAD OM DEKNING AV ENGANGSKOSTNADER Bakgrunn Fellesnemnda ble i møte den 23. juni, i sak 07/05 informert om at det har vært fremmet to søknader til kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om økonomiske midler til kommunesammenslåingen: Dekning av engangskostnader Dekning av utgifter til infrastruktur Infrastruktur Når det gjelder søknaden om midler til infrastrukturtiltak og tilbakemeldingen på denne fra departementet, så er man tilfreds med det beløpet man har fått, men uenig i departementets prioriteringer av hvilke tiltak som hører inn under infrastruktur. Den korrigerte søknaden fra kommunene var på 16,7 millioner kroner og tilsagnet fra departementet lød på 15,6 millioner kroner. Fellesnemnda vil senere i år få framlagt sak om disponering av disse midlene. Engangskostnader I den opprinnelige søknaden fra Frei og Kristiansund ble det av et budsjett på 80 millioner kroner, søkt om 60 millioner kroner til dekning av engangskostnader. I tilsagnet fra departementet ble det bevilget 11,7 millioner kroner til dette formålet. Nytt møte med departementet 29. september Fellesnemnda vedtok i sak 07/05 å oversende saken til administrativ styringsgruppe for videre behandling med sikte på å få forhøyet tildelingen fra kommunal- og regionaldepartementet. I skriv til departementet datert 13. juli 2005, undertegnet av ordførere i Frei og ordføreren i Kristiansund, ble det bedt om et møte med politisk ledelse i KRD der man ønsket å legge fram kommunene synspunkter samt presentere et korrigert budsjett for engangskostnadene knyttet til sammenslutningen av Frei og Kristiansund. Det er nå avtalt at en delegasjon skal til Oslo for å møte departementet torsdag 29. september 2005, og det vurderes som en klar styrke om fellesnemnda har behandlet og vedtatt et korrigert budsjettet før den tid. I den opprinnelige søknaden ble det presisert at denne måtte oppfattes som en foreløpig søknad, da det forelå lite erfaringsdata fra sammenslutninger. Videre var vi, og er vi fortsatt, svært tidlig i prosessen og det er grunn til å regne med at vi ikke har fått med alle detaljene enda. 8

9 Imidlertid er det med bakgrunn i det vi har lært så langt, allerede forhold som gjør det riktig å utarbeide et korrigert budsjett. I samarbeid mellom rådmennene, økonomisjefene og prosjektleder er det utarbeidet et korrigert budsjett for engangskostnader knyttet til sammenslåingen. Skjematisk er det korrigerte budsjettet slik: Kostnadselement Opprinnelig budsjett Korrigert budsjett Prosjektadministrasjon og utredning Etablering av ny kommune Investeringer Prosjektbudsjett i alt Egenfinansiering Søknad om prosjektmidler Et detaljert oppsett over innholdet i budsjettet ligger vedlagt denne saken. Videre er det også vedlagt en tekstdel som skal bidra som en forklaring til innholdet i den enkelte budsjettpost. Endringer I forhold til opprinnelig budsjett er det i realiteten ikke de svært store *endringer. Det foreligger nå bedre datagrunnlag på noen av budsjettpostene, blant annet siden det er utbetalt godtgjørelse for 1. halvår Videre arbeides det fortløpende med planlegging og utarbeidelse av kostnadsoverslag for de fleste av faktorene som ligger inne i budsjettet. Noen av disse overslagene foreligger, og gir dermed bedre grunnlag for budsjettet. I tilbakemeldingen fra KRD på den opprinnelige søknaden ble det signalisert tydelig at ombygging av sykehjem ikke ble godkjent som engangskostnad. Administrativ styringsgruppe vurderer det riktig å beholde denne kostnaden inne også i revidert budsjett. Imidlertid blir det presisert at det sterke fokus vi har hatt på å få realisert ombyggingen av det gamle sykehjemmet, kan ha bidratt til at det er satt for lite fokus på andre driftsmessige engangskostnader. En ny og noe grundigere gjennomgang av disse faktorene har som oversikten viser, medført en generell økning i de budsjetterte kostnader på disse områdene. På bakgrunn av saksfremstillingen og vedlagte samt tidligere utsendte dokumenter, legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til: VEDTAK Fellesnemnda vedtar det korrigert søknadsgrunnlaget datert 13. september 2005 for kommunesammenslutningen mellom Frei og Kristiansund Anton Monge Rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy Rådmann i Frei 9

10 Korrigert prosjektbudsjett Kristiansund/Frei - ( ) Kostnadselement Budsjett Administrasjon/utredning Lønn og sosiale kostnader "fast" ansatte Lønn og sosiale kostnader "internt" ansatte Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse tillitsvalgte Reise, diett, befaringer/konferanser/møter Kjøp av konsulenttjenester Prosjektadministrasjon/utredning i alt Etablering ny kommune Kulturbygging Informasjon Harmonisering av materiell, ny logo etc Harmonisering av programvare inkl. opplæring Telefoni Maskinvare Bredbånd Frei rådhus - Kristiansund rådhus Diverse driftsutgifter Arkiv Etablering ny kommune i alt PROSJEKTKOSTNADER DRIFT Investeringer Nytt datarom Etablering av servicesenter Ombygging gamle sykehjemmet til administrasjon Prosjektkostnader investeringer BRUTTO PROSJEKTBUDSJETT

11 Tekstdel til korrigert prosjektbudsjett - ( ) Generelt Kommunene har utarbeidet et førsteutkast til budsjett som er lagt ved en søknad om midler til dekning av engangskostnader i forbindelse med sammenslåing av Frei og Kristiansund. Etter at departementet har behandlet og gitt tilbakemelding på vår søknad, har det vært foretatt en ny gjennomgang av budsjettet. Vi er fortsatt tidlig i prosessen, men det er forsøkt å tallfeste og begrunne budsjettet på en mer utfyllende måte enn hva som var tilfelle ved innsending av vår søknad av 14. mars Arbeidet med sammenslåingen har allerede påført betydelige kostnader. Ingen av kommunene har i utgangspunktet budsjettert med omfattende kostnader til dette, og kommuneøkonomien er stram. Vi er tidlig i prosessen, og forventer å støte på utfordringer som genererer kostnader vi per i dag ikke har oversikt over. Justeringer i budsjettet må derfor forventes fremover i prosessen, og det arbeides med første justering nå. Administrasjon/utredning Lønn/trygd/pensjon fast ansatte, og lønn/trygd/pensjon internt ansatte I disse budsjettpostene ligger kostnader til ansettelse av prosjektleder og prosjektmedarbeidere, samt kostnader ved bruk av egne ansatte i kommunesammenslåingsarbeidet. Følgende forutsetninger er langt til grunn Lønn prosjektleder ( , 30% sosiale kostnader, 3,5 år) Lønn prosjektmedarbeider ( , 30% sosiale kostnader, 2,5 år) Arb.timer egne ansatte Kr.sund 2 ansatte i 4 år ( , 30% sos.kost) Arb.timer egne ansatte Frei 1 ansatt i 4 år ( , 30% sos.kost) Ekstra godtgjørelse egne ansatte (basert på utbet. 1. halvår 2005) Godtgjørelse folkevalgte 20 møter i Fellesnemnda + ca. 200 møter i diverse utvalg og komiteer Godtgjørelse tillitsvalgte Ekstra frikjøp 1 årsverk per år i 4 år ( , 30% sos.kost.) Dette er et svært forsiktig anslag basert på omfanget i andre kommuner. Reise, diett, inkl. befaringer/konferanser/møter Her ligger blant annet omfattende kurs og møtevirksomhet i forbindelse med sammenbyggingen av felles planverk. Blant annet er arbeidet med en felles strategisk næringsplan godt i gang. Dette arbeidet har et budsjett på kr , og i tillegg kommer kostnader ved egen arbeidsinnsats. Vi arbeider også med et opplegg for besøk i kommuner som er i samme prosess som oss, samt til Danmark hvor det har vært arbeidet aktivt med kommuneutvikling. Det er viktig med politisk forankring, samt bred administrativ deltakelse, og antall deltakere blir derfor fort høyt. Basert på tiltak gjennomført så langt, budsjetteres det med

12 Kjøp av konsulenttjenester Det er naturlig å se for seg kjøp av slike tjenester på flere områder, men mest framtredende er kanskje juridisk kompetanse. Ingen av kommunene har i dag ansatt kommuneadvokat. Videre er det i søknaden trukket frem at Frei kommune skal innføre eiendomsskatt som en direkte konsekvens av sammenslåingen, og at skal foretas taksering. Det kan være aktuelt å benytte rekrutteringsbistand utenfra i forbindelse med rekruttering av for eksempel ny rådmann. Vider må det utarbeides rapporter om organisering, og det vil være behov for bistand på IKT, kontrakter, bygg/anlegg, og annen rådgivning. Basert på svært forsiktige anslag er det budsjettert med De totale kostnader til administrasjon/utredning budsjetteres til Etablering av kommunen Kulturbygging, informasjon og harmonisering av materiell Forut for at vi utarbeidet vår søknad, var vi i kontakt med de andre kommunene som er inne i en sammenslåingsprosess. Vi fikk mange nyttige tips, men det som kanskje kom tydeligst frem var hvor viktig dette med etablering av felles kultur både i administrasjonen, politisk og ikke minst blant innbyggere. Det er kanskje grunn til å trekke frem spesielt at det var et svært knapt flertall for sammenslåing i Frei, noe som tilsier at det er ekstra viktig å jobbe godt med informasjon og kulturbygging for å få en så god prosess som mulig. Videre er Kristiansund og Frei større kommuner enn det som har vært representert i tidligere sammenslåinger (unntatt Bodø/Skjerstad). I administrasjonen er det 1500 ansatte som skal forenes i en felles bedriftskultur, noe som vil gi betydelige utfordringer de kommende årene. Det skal arbeides med felles symboler som for eksempel kommunevåpen, og det skal være fokus på kulturelle fellesaktiviteter av identitetsskapende verdi. Det er svært vanskelig, kanskje direkte uhensiktsmessig, å konkretisere alle disse tiltakene både i form, omfang og kostnad nå. Her vil det være viktig med deltakelse og eierskap fra flest mulig. Noen konkrete eksempler kan likevel trekkes frem; Vi utgir allerede en felles informasjonsavis til alle innbyggere i de to kommuner Utgivelseskostnaden per nummer er kr , noe som med fastsatt utgivelsesplan vil bety en samlet kostnad på Hamonisering av materiell, ny logo osv Visjonsseminar del 1 har vært gjennomført. Del to nødvendig Folkemøter, inkl for- og etterarbeid, 20 møter a per møte Årlig ledersamling koster ca kr Etablering av felles bedriftskultur

13 Å etablere en felles bedriftskultur er avgjørende for å lykkes både med sammenslåingen, og med å yte kvalitativt gode tjenester til innbyggerne i den nye kommunene. Av de kostnadselementer som inngår her kan nevnes; vikarutgifter for å sikre deltakelse fra tjenesteproduserende deler av kommunen informasjonsmøter for å informere om og gjennomgå sentrale milepæler i prosessen tilrettelegging for bruk av elektroniske informasjonskanaler Harmonisering av programvare inkl opplæring, samt maskinvare Vi ser allerede nå at det påløper betydelige kostnader i datasiden for å etablere felles kommune. Lisensproblematikken blir fremtredende. Når det gjelder maskinvare foreligger bare noen konkrete prisoverslag, men til grunn for anslaget ligger blant annet følgende; Agresso lønn må tas i bruk i begge kommuner Elektronisk fakturering i begge kommuner Agresso Budget Manager Nytt system for håndtering av eiendomsskatt Felles saksbehandlingssystem Profil/Iplos og felles løsninger Opplæring, konvertering, installasjon osv Kostnadene fremkommer enten ved at noe må tilpasses den nye kommunen, eller at nye systemer må anskaffes fordi den nye kommunen blir større og må håndtere en mer omfattende oppgave samlet sett. Opplæringskostnader for ansatte som må ta i bruk ny programvare forventes å bli betydelige. Dette kan gjelde alle ansatte i en kommune, og i noen tilfeller alle ansatte i begge kommuner. Telefoni Det foreligger et kostnadsoverslag på å etablere felles sentral og foreta nødvendig oppgradering og tilpasning for harmonisering med mobiltelefoni og fraværsregistrering. Det er ikke tatt inn noe i forhold til IP-telefoni, da dette ikke vurderes som en tilfredstillende løsning beredskapsmessig og driftsmessig per i dag. For å etablere denne løsningen er det blant annet en forutsetning at det legges svart fiber mellom rådhusene. Kostnadene er beregnet til Maskinvare I dette ligger nødvendig anskaffelse av servere og etablering av nettverk. Det vil være behov for ny brannmur av sikkerhetsmessige årsaker. Videre er det nødvendig med ny mailserver. Det må anskaffes et antall databaseservere, osv. Det har ved tidligere runder av for eksempel oppgradering av eksisterende programvare, vist seg at teknisk infrastruktur som for eksempel servere får for liten kapasitet. Følgelig er det vanskelig å eksakt tallfeste omfanget av dette så tidlig i prosessen. Det budsjetteres med

14 Bredbånd Frei rådhus Kristiansund rådhus Basert på leie av fiber mellom dagens to rådhus i 20 år. Sum i tilbud er 2,75 mill Kostnad ved å legge fiber selv er stipulert til 6 mill. Det er ikke slik kommunikasjon i dag Diverse driftsutgifter Det foreligger svært lite erfaringsdata på kommunesammenslåinger. Det vurderes nødvendig å budsjettere med en post for utgifter som påløper og som ikke er forutsett. Som et eksempel kan tas med at vi ikke har utarbeidet kostnadsoverslag på nødvendige flyttinger som følge av sammenslåingen. Dette er for tidlig i prosessen, da det ikke er tatt stilling til plassering av de forskjellige tjenesteområder enda. Det budsjetteres med Arkiv Dagens regelverk pålegger kommuner som slår seg sammen en fullstendig avslutning av alle arkiver, før en deretter oppretter et nytt felles arkiv for den nye kommunen. En intern arbeidsgruppe har foretatt en vurdering av nødvendig arbeid for å få dette på plass. Det vurderes nødvendig med 50% stilling i Frei og 100% stilling i Kristiansund i 2 år for å utføre disse oppgavene. Det legges inn en lønn på kr ,- og 30% sosiale kostnader) Budsjetterte kostnader til tiltaket De totale kostnader til etablering av kommunen budsjetteres til Investeringer Nytt datarom Bygging av nytt datarom basert på konkrete kostnadsoverslag og pristilbud. Heri utgifter til byggteknisk, kjøling/klima, elektro, alarm, sikkerhet, innredning. Nødvendig ved sammenslåing til større kommune. Etablering av servicesenter Det kan være naturlig å tenke seg at et slikt servicesenter etablere i tidligere Frei kommune. Senteret kan naturlig inneholde funksjoner som legekontor, sosialkontor, servicekontor osv. Det budsjetteres med Ombygging gamle sykehjemmet til administrasjon I dag har Kristiansund kommune et nedlagt sykehjem på vel 6000 m2 i sentrum (erstattet av to nye). Dette er lite utnyttet, utover at det nylig er tatt i bruk et nytt moderne vaskeri og nytt moderne kjøkken i bygget for å dekke kommunens behov på dette området. Ca 5000 m2 er fortsatt til disposisjon. Det er i forbindelse med kommunesammenslåingen svært ønskelig å ta resten av bygget i bruk for slik å få samlet funksjoner som ellers må etableres og være lokalisert hver for seg. Aktuelle funksjoner som kan samlokaliseres gjennom å ta i bruk dette bygget er; Voksenopplæring Barnevern 14

15 Helse- og sosialadministrasjon Logoped, spesialpedagogikk, PP-Tjeneste Tjenesteadministrasjon generelt Bygget ligger svært godt plassert i forhold til å plassere disse funksjonene her. Det foreligger et grovt kostnadsoverslag på 50 mill for å foreta en nødvendig ombygging. For at dette prosjektet skal kunne la seg gjennomføre er det nødvendig med et tilskudd på 30 mill. De resterende midler planlegger kommunen å dekke gjennom mer hensiktsmessig plassering av funksjoner gjennom samlokalisering, alternativt finansiert ved låneopptak. Det budsjetteres dermed med (søknadsum er ) Sum budsjetterte investeringer SUM PROSJEKTBUDSJETT ENGANGSKOSTNADER

16 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/9633/ Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 ØKONOMIMODELL FOR FELLESNEMNDA I forbindelse med arbeidet med sammenslåingen av Frei og Kristiansund er det viktig å fastsette en økonomimodell for å få økonomisk styring og oversikt over arbeidet med sammenslåingen. I første omgang er dette knyttet til fellesnemndas budsjett og økonomiplan fram til sammenslåingen er et faktum. Forslaget til økonomimodell for fellesnemnda er utarbeidet i samarbeid mellom økonomilederen i Frei, økonomisjefen i Kristiansund og prosjektleder for kommunesammenslåingen. Det foreslås at fellesnemnda vedtar et eget rammebudsjett for sammenslåingsprosessen for 2006 og I henhold til 26 i inndelingsloven skal fellesnemnda ta hånd om det forberedende arbeidet med budsjettet for 2008 som er det første driftsåret etter sammenslåingen er satt i verk. Siden leder av den administrative styringsgruppen er rådmann i Kristiansund og at prosjektleder er ansatt i samme kommune synes det praktisk at budsjett- og regnskapsarbeidet også legges der, videre at dette gjøres med utgangspunkt i kommunens finans- og økonomireglement. Det foreslås videre at regnskapet for sammenslåingen føres på et eget prosjektnummer og som en del av kommuneregnskapet i Kristiansund. Den enkelte kommune sender så kvartalsvise refusjonskrav for sine utgifter knyttet til sammenslåingsarbeidet. Fellesnemnda bør gi rådmanns fullmakt til leder av den administrative styringsgruppen. Dette innebærer fullmakt til å disponere fellesnemndas budsjett samt fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette sikrer at prosessen kan gå smidig, men samtidig slik at folkevalgte får avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning. Nestleder for administrativ styringsgruppe (Rådmannen i Frei ) bør gis anvisningsmyndighet for den delen av fellesnemndas budsjett (lønn og godtgjørelser m.m) som utgiftsføres i Frei. Dette vil Fellesnemnda har foreløpig ikke noe arbeidsgiveransvar og det foreslås derfor at lønn, godtgjørelser og andre trekk- og innberetningspliktige ytelser føres i de respektive kommuners regnskap. Dette betyr at alle som arbeider med sammenslåingen eller i sammenslåtte enheter vil være ansatt i en av kommunene inntil sammenslåingen er et faktum. Det er ønskelig at det også før januar blir etablert felles drift på flere tjenesteområder. På de områder der dette skjer foreslås det at den kommunen som utfører den sammenslåtte tjenesten får refundert utgifter fra den kommunen som har overført tjenesten. Refusjonsbeløpet foreslås satt til det som kommunen tidligere brukte på å produsere den samme tjenesten. 16

17 Med utgangspunkt i det som her er nevnt foreslås følgende økonomimodell for fellesnemnda: 1 Budsjett Fellesnemnda vedtar rammebudsjettet for sammenslåingsprosessen for 2005, 2006 og Etter bestemmelsene i inndelingsloven har fellesnemnda også ansvar for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk. Leder i administrativ styringsgruppe har ansvar for å utarbeide forslag til årsbudsjett for fellesnemnda. Arbeidet med budsjett, rapportering og regnskap gjøres med utgangspunkt i finans- og økonomireglementet for Kristiansund kommune. Leder i administrativ styringsgruppe delegeres myndighet til å disponere fellesnemndas rammebudsjett i samsvar med vedtatte prioriteringer, samt myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. (jmfr. Kommunelovens 23 nr. 4) - Leder for administrativ styringsgruppe (rådmannen i Kristiansund) gis innkjøps og anvisningsmyndighet for den delen av fellesnemndas budsjett som utgiftsføres i Kristiansund. - Nestleder for administrativ styringsgruppe (rådmannen i Frei ) gis anvisningsmyndighet for den delen av fellesnemndas budsjett som utgiftsføres i Frei. Innenfor rammen av sin delegasjon kan leder og nestleder i administrativ styringsgruppe videredelegere sin myndighet. 2 Regnskapsføring Regnskapsansvarlig i Kristiansund kommune fører regnskapet for sammenslåingsprosessen Prosjektregnskapet føres som en del av kommuneregnskapet i Kristiansund. Lønn, godtgjørelser og andre trekk- og innberetningspliktige ytelser føres i de respektive kommuners regnskap. 3 Lønn og godtgjørelser Hver kommune fører lønn og lønnsrelaterte utgifter til ansatte som har oppdrag relatert til kommunesammenslåingen i kommunens regnskap. Dette betyr at alle som arbeider med sammenslåingen eller i sammenslåtte enheter er ansatt i en av kommunene inntil sammenslåingen er et faktum. Dette gjelder også godtgjørelser til medlemmer av Fellesnemnda og andre utvalg som blir nedsatt i forbindelse med sammenslåingsprosessen. 4 Refusjonskrav Hvert kvartal utarbeider kommunene dokumenterte refusjonskrav for sine utgifter med den detaljeringsgrad som er bestemt. Detaljeringen av utgiftene må være slik at refusjonskrav for arbeid utført av egne ansatte kan inntektsføres i den virksomhet vedkommende er ansatt. 5 Attestasjon og anvisning Innkjøp som skal føres i Fellesnemndas regnskap skal godkjennes av prosjektleder på forhånd. Arbeid som skal utføres av kommunalt ansatte og refunderes av Fellesnemnda skal godkjennes av prosjektleder på forhånd. 17

18 Utgifter som skal belastes direkte i fellesnemndas regnskap attesteres av prosjektleder og anvises av rådmannen i Kristiansund. Utgifter som føres i kommunens regnskap følger kommunens regler for attestasjon og anvisning. 6 Felles drift før sammenslåing Når det i løpet av sammenslåingsprosessen etableres felles drift på et tjenesteområde får den kommunen som utfører tjenesten refundert utgifter fra den kommunen som har overført tjenesten. Vederlaget fastsettes til det som kommunen selv tidligere brukte på å produsere samme tjeneste. Vederlaget justeres med deflatoren for kommunesektoren. Eventuelle tvister i denne forbindelse avgjøres av fellesnemnda. Med utgangspunkt i overnevnte legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK Økonomimodellen for fellesnemnda vedtas slik den framgår av dette saksframlegg datert (04/2176/9633/05) Anton Monge rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy rådmann i Frei 18

19 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/9740/ Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 Prosjektbudsjett 2005 Siden kommunesammenslåingen ble vedtatt av kommunestyrene i Frei og Kristiansund har rådmennene attestert og anvisninger for utgifter knyttet til dette prosjektet. Etter at kommunesammenslutningen ble vedtatt av kongen i statsråd i slutten av mai, og etter at fellesnemnda trådte i funksjon i slutten av juni, er det riktig at fellesnemnda fastsetter et budsjett for 2005 og som prosjektet kan styres etter ut dette året. Budsjettet for 2005 tar i hovedsak utgangspunkt i de utgifter man har hatt hittil i 2005, framskrevet ut dette kalenderåret. Budsjettet blir da slik: Regnskap pr. 1. sept Budsjett 2005 Lønn, trygd og pensjon Kjøp av varer og tjenester Refusjon til Frei sammenslåing Andre utgifter Utgifter i alt Bruk av tilskudd Frei Bruk av tilskudd Kristiansund Andre inntekter Inntekter i alt Lønn, trygd og pensjon Beløpet er i all hovedsak knyttet til lønn til prosjektleder og godtgjørelser til diverse utvalg og arbeidsgrupper i samsvar med fellesnemndas vedtak 23. juni under sak 05/05 og 06/05. Kjøp av varer og tjenester Under denne samleposten har man lagt; diverse kontorutgifter, bevertning i forbindelse med møtevirksomhet, annonser, trykking og distribusjon av bladet kommunen vår, møte- og konferanseavgift, transportutgifter, utgifter til seminar om visjon og grunnverdier, kulturbygging, ledersamling på Åndalsnes. 19

20 Refusjon til Frei Denne posten er utgifter som Frei kommune har hatt til møtegodtgjøring til politiske utvalg og arbeidsgrupper i samsvar med fellesnemndas vedtak 23. juni under sak 05/05 og 06/05. I tillegg kommer den andelen som Frei har betalt av de første tre utgivelsene av Kommunen vår Andre utgifter Det som er ført på denne posten er i all hovedsak merverdiavgift. Sum utgifter Prosjektbudsjettet har en total utgiftsramme på 1,88 millioner kroner og vil i sin helhet dekkes av øremerket tilskudd fra staten. De regnskapsførte utgiftene som den enkelte kommune har hatt refunderes fra prosjektkontoen. Med utgangspunkt i overnevnte legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK Fellesnemnda vedtar prosjektbudsjettet i 2005 for kommunesammenslåingen slik det framgår av rådmennenes saksutredning datert (04/2176/9740/05) Anton Monge rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy rådmann i Frei 20

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer