INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 23. juni /05 Orienteringssaker 13/05 Korrigert søknadsgrunnlag i forbindelse med søknad om dekning av engangskostnader 14/05 Økonomimodell for fellesnemnda 15/05 Prosjektbudsjett /05 Reglement for partsammensatt utvalg 17/05 Partsammensatt utvalg konstituering Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling. Eventuelle forfall meldes til Prosjektleder Tlf , mobil

2 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/9625/ Petter Ingeberg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 Tilstede Protokoll fra møte i FELLESNEMNDA fredag 23. juni 2005 Dagfinn Ripnes (leder), Maritta Ohrstrand (nestleder) Steinar Berge, Gerhard Sæther, Anne Grethe Holmen, Astrid-Iren Brevik, Klaus F. Dalseth, Roger Hagen, Steve Runar Kalvøy, Joachim Røsandhaug, Ellinor Røsandhaug, Anette Thomsen, Nora K Wårle, Per Kristian Øyen, Per Kvalvik, Bjarne S. Elde, Kirsti Dyrnes, Olaf Torvik, Per Eirik Bentz. Fraværende Bernhard Lillevik, Margareth Reitan, Kirsten Skaret Gulla Andreas Sandvik (møtte for Kirsten Skaret Gulla) Vararepr. Møtested Møtedato Fredag 23. juni 2005 Tidspunkt Kl Sekretær Petter Ingeberg (prosjektleder) Bystyresalen, Kristiansund Rådhus Sak 01/05 Sak 02/05 Konstituering Med utgangspunkt i vedtaket i felles kommunestyremøte 2. november 2004, stadfestet fellesnemnda enstemmig at: - Ordfører i Kristiansund skal være leder av fellesnemnda. - Ordfører i Frei skal være nestleder av fellesnemnda. Status i sammenslåingsarbeidet Anton Monge, leder av administrativ styringsgruppe, informerte om status i sammenslåingsarbeide. Kopier av lysarkene som ble vist, ble utdelt til medlemmene av fellesnemnda. I debatten etter informasjonen ble det gitt følgende merknader: Det utarbeides et system for fortløpende informasjon til politikerne om sammenslåingsarbeidet (Per Kristian Øyen). Styringsgruppen vurderer om det kan være hensiktsmessig med tidligere ansettelse og tiltredelse av ny rådmann (Per Kristian Øyen). Arbeidet med politisk organisering av den nye kommunen bør igangsettes så snart som mulig (Per Kristian Øyen). 2

3 Det må avklares hvem som skal ha ansettelsesmyndighet for lederne i den nye kommunen (Olaf Torvik). Fellesnemnda tok orienteringen med merknadene til orientering. Sak 03/05 Politisk arbeidsutvalg Innstilling 1. Arbeidsutvalget for fellesnemnda består av leder, nestleder og sekretær. Arbeidsutvalget forbereder møter med fastsetting av møtetidspunkt, møtested og sakliste. 2. Arbeidsutvalget koordinerer kontakten til administrativ styringsgruppe, administrativ prosjektgruppe og eventuelle arbeidsgrupper/ad-hoc utvalg nedsatt av fellesnemnda. Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 04/05 Partsammensatte utvalg Innstilling Det opprettes et partssammensatt utvalg underlagt fellesnemnda. Utvalget består av leder og nestleder for administrasjonsutvalgene fra begge kommunene samt en tillitsvalgt fra hver kommune. Det partssammensatte utvalget lager utkast til mandat. Mandatet forelegges administrativ prosjektgruppe og administrativ styringsgruppe før endelig vedtak i neste møte i fellesnemnda. Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 05/05 Retningslinjer for godtgjøring til ansatte og tillitsvalgte Innstilling 1. Faste medlemmer i den administrative styringsgruppen og i den administrative prosjektgruppen gis en årlig godtgjørelse på kr Det fastsettes i tillegg en fast møtegodtgjørelse for disse to gruppene på kr pr. møte. 3. Medlemmer i ad hoc-grupper, som oppnevnes av den administrative styringsgruppen og den administrative prosjektgruppen, gis en godtgjørelse på kr. 500 pr. møte. 4. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i Kristiansund kommune. 5. Annet ekstraarbeid/overtid i tilknytning til sammenslåingsprosjektet godtgjøres i h.h.t. hovedtariffavtalens bestemmelser. 6. Utgiftene belastes prosjektet/tilskuddsmidlene Prosjektadministrasjon og utredning budsjettansvar Reglene gjøres gjeldende fra gruppene trådte i funksjon og foreløpig ut Sekretæren i den enkelte gruppe fører oversikt over dato for avholdte møter, møtetid og møtedeltakelse. Listene innleveres innen utgangen av hvert kvartal. 9. Prosjektleder fører logg som, etter nærmere retningslinjer, viser den totale tidsbruken i forbindelse med kommunesammenslåingen. Endringsforslag Bjarne Elde foreslo på vegne av Arbeiderpartiets gruppe: 3

4 Pkt 1 4. Faste medlemmer i den administrative styringsgruppen, i den administrative prosjektgruppen og i ad hoc-grupper gis en godtgjørelse pr møte lik godtgjørelsen for driftsutvalget i Kristiansund. Pkt 7. Reglene gjøres gjeldende foreløpig for Andreas Sandvik foreslo: Saken utsettes i påvente av revidert budsjett for kommunesammenslåingen. Vedtak Utsettelsesforslaget fra Andreas Sandvik ble nedstemt med 11 mot 9 stemmer. Ved votering mellom innstillingen pkt og forslaget fra Bjarne Elde, ble innstillingen vedtatt med 12 mot 8 stemmer. Ved votering mellom pkt 7 i innstillingen og forslaget fra Bjarne Elde, ble Eldes forslag enstemmig vedtatt. Endelig vedtak ble følgende: 1. Faste medlemmer i den administrative styringsgruppen og i den administrative prosjektgruppen gis en årlig godtgjørelse på kr Det fastsettes i tillegg en fast møtegodtgjørelse for disse to gruppene på kr pr. møte. 3. Medlemmer i ad hoc-grupper, som oppnevnes av den administrative styringsgruppen og den administrative prosjektgruppen, gis en godtgjørelse på kr. 500 pr. møte. 4. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i Kristiansund kommune. 5. Annet ekstraarbeid/overtid i tilknytning til sammenslåingsprosjektet godtgjøres i h.h.t. hovedtariffavtalens bestemmelser. 6. Utgiftene belastes prosjektet/tilskuddsmidlene Prosjektadministrasjon og utredning budsjettansvar Reglene gjøres gjeldende foreløpig for Sekretæren i den enkelte gruppe fører oversikt over dato for avholdte møter, møtetid og møtedeltakelse. Listene innleveres innen utgangen av hvert kvartal. 9. Prosjektleder fører logg som, etter nærmere retningslinjer, viser den totale tidsbruken i forbindelse med kommunesammenslåingen. Sak 06/05 Møtegodtgjøring for fellesnemnda Innstilling 1. Møtegodtgjørelsen for fellesnemnda settes lik møtegodtgjørelsen for bystyret i Kristiansund. 2. Møtegodtgjørelsen til det partssammensatte utvalget gis lik den godtgjøring gis til medlemmer av arbeidsgrupper/ad hoc grupper oppnevnt av administrativ styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe. 3. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte. 4. Utgiftene belastes kommunesammenslåingsprosjektet budsjettansvar 1500 Endringsforslag Bjarne Elde foreslo på vegne av Arbeiderpartiets gruppe: Pkt 1. Møtegodtgjørelsen for fellesnemnda fastsettes til kr pr. møte. Pkt 2. Møtegodtgjørelsen til det partssammensatte utvalget gis lik den godtgjøring som er fastsatt for administrasjonsutvalget i Kristiansund. Vedtak Ved votering mellom innstillingen pkt 1. og forslaget fra Bjarne Elde, ble Eldes forslag enstemmig vedtatt. 4

5 Ved votering mellom pkt 2 i innstillingen og forslaget fra Bjarne Elde, ble Eldes forslag enstemmig vedtatt med 19 mot 1 stemme Endelig vedtak ble følgende: 1. Møtegodtgjørelsen for fellesnemnda fastsettes til kr pr. møte. 2. Møtegodtgjørelsen til det partssammensatte utvalget gis lik den godtgjøring som er fastsatt for administrasjonsutvalget i Kristiansund. 3. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte. 4. Utgiftene belastes kommunesammenslåingsprosjektet budsjettansvar 1500 Sak 07/05 Svar på søknad om økonomiske midler til kommunesammenslåingen Saken ble lagt fram til debatt, uten innstilling. Inge Martin Måløy, nestleder i administrativ styringsgruppe la fram et notat og redegjorde nærmere for det som er anført i søknadene, tildelte midler og mulige ankepunkter. Kopi av notatet ble utdelt til medlemmene av fellesnemnda. Under debatten ga samtlige som hadde ordet ga uttrykk for at man var tildelt for lite midler til kommunesammenslåingen av Frei og Kristiansund. Fellesnemnda gikk enstemmig inn for at saken oversendes utvidet administrativ styringsgruppe for videre behandling med sikte på å få forhøyet tildelingen fra kommunal- og regionaldepartementet. Sak 08/05 Sak 09/05 Felles råd for barn og unges medvirkning barn og unges råd i Kristiansund og Frei Innstilling 1. Det opprettes et felles råd for barn og unges medvirkning i Frei og Kristiansund. Det nye rådet får navnet Barn og unges råd i Kristiansund og Frei. 2. Vedlagte retningslinjer for Barn og unges råd i Kristiansund og Frei legges til grunn for organisering, rekruttering, arbeidsmåter og oppgaver. 3. Barn og unges råd i Kristiansund og Frei får et årlig beløp til disposisjon. Beløpet disponeres ut fra egne prioriteringer, i henhold til intensjoner og reglement for forvaltning av midlene. Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Felles opptaksområde for barnehagene i Frei og Kristiansund Innstilling Frei og Kristiansund utgjør et ett felles opptaksomåde for barnehagene fra og med driftsåret 2006/2007 fra våren Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 10/05 Møteplan for fellesnemnda høsten 2005 Innstilling Onsdag 21. september - kl kommunestyresalen på Frei 5

6 Onsdag 23. november kl bystyresalen i Kristiansund Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Møtet hevet kl Dagfinn Ripnes Leder av fellesnemnda Forslag til vedtak Møteprotokoll fra fellesnemndas møte 23. juni 2005 godkjennes Inge Martin Måløy rådmann i Frei Anton Monge rådmann i Kristiansund 6

7 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/96245/ Petter Ingeberg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 Orienteringssaker 1 Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 24. juni 2005 >> 2 Referat fra møte i administrativ prosjektgruppe 24. august 2005 >> 3 Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 31. august 2005 >> Forslag til vedtak Fellesnemnda tar sak 12/05 til orientering Anton Monge rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy rådmann i Frei 7

8 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/9632/ Per Sverre Ersvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 KORRIGERT SØKNADSGRUNNLAG I FORBINDELSE MED SØKNAD OM DEKNING AV ENGANGSKOSTNADER Bakgrunn Fellesnemnda ble i møte den 23. juni, i sak 07/05 informert om at det har vært fremmet to søknader til kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om økonomiske midler til kommunesammenslåingen: Dekning av engangskostnader Dekning av utgifter til infrastruktur Infrastruktur Når det gjelder søknaden om midler til infrastrukturtiltak og tilbakemeldingen på denne fra departementet, så er man tilfreds med det beløpet man har fått, men uenig i departementets prioriteringer av hvilke tiltak som hører inn under infrastruktur. Den korrigerte søknaden fra kommunene var på 16,7 millioner kroner og tilsagnet fra departementet lød på 15,6 millioner kroner. Fellesnemnda vil senere i år få framlagt sak om disponering av disse midlene. Engangskostnader I den opprinnelige søknaden fra Frei og Kristiansund ble det av et budsjett på 80 millioner kroner, søkt om 60 millioner kroner til dekning av engangskostnader. I tilsagnet fra departementet ble det bevilget 11,7 millioner kroner til dette formålet. Nytt møte med departementet 29. september Fellesnemnda vedtok i sak 07/05 å oversende saken til administrativ styringsgruppe for videre behandling med sikte på å få forhøyet tildelingen fra kommunal- og regionaldepartementet. I skriv til departementet datert 13. juli 2005, undertegnet av ordførere i Frei og ordføreren i Kristiansund, ble det bedt om et møte med politisk ledelse i KRD der man ønsket å legge fram kommunene synspunkter samt presentere et korrigert budsjett for engangskostnadene knyttet til sammenslutningen av Frei og Kristiansund. Det er nå avtalt at en delegasjon skal til Oslo for å møte departementet torsdag 29. september 2005, og det vurderes som en klar styrke om fellesnemnda har behandlet og vedtatt et korrigert budsjettet før den tid. I den opprinnelige søknaden ble det presisert at denne måtte oppfattes som en foreløpig søknad, da det forelå lite erfaringsdata fra sammenslutninger. Videre var vi, og er vi fortsatt, svært tidlig i prosessen og det er grunn til å regne med at vi ikke har fått med alle detaljene enda. 8

9 Imidlertid er det med bakgrunn i det vi har lært så langt, allerede forhold som gjør det riktig å utarbeide et korrigert budsjett. I samarbeid mellom rådmennene, økonomisjefene og prosjektleder er det utarbeidet et korrigert budsjett for engangskostnader knyttet til sammenslåingen. Skjematisk er det korrigerte budsjettet slik: Kostnadselement Opprinnelig budsjett Korrigert budsjett Prosjektadministrasjon og utredning Etablering av ny kommune Investeringer Prosjektbudsjett i alt Egenfinansiering Søknad om prosjektmidler Et detaljert oppsett over innholdet i budsjettet ligger vedlagt denne saken. Videre er det også vedlagt en tekstdel som skal bidra som en forklaring til innholdet i den enkelte budsjettpost. Endringer I forhold til opprinnelig budsjett er det i realiteten ikke de svært store *endringer. Det foreligger nå bedre datagrunnlag på noen av budsjettpostene, blant annet siden det er utbetalt godtgjørelse for 1. halvår Videre arbeides det fortløpende med planlegging og utarbeidelse av kostnadsoverslag for de fleste av faktorene som ligger inne i budsjettet. Noen av disse overslagene foreligger, og gir dermed bedre grunnlag for budsjettet. I tilbakemeldingen fra KRD på den opprinnelige søknaden ble det signalisert tydelig at ombygging av sykehjem ikke ble godkjent som engangskostnad. Administrativ styringsgruppe vurderer det riktig å beholde denne kostnaden inne også i revidert budsjett. Imidlertid blir det presisert at det sterke fokus vi har hatt på å få realisert ombyggingen av det gamle sykehjemmet, kan ha bidratt til at det er satt for lite fokus på andre driftsmessige engangskostnader. En ny og noe grundigere gjennomgang av disse faktorene har som oversikten viser, medført en generell økning i de budsjetterte kostnader på disse områdene. På bakgrunn av saksfremstillingen og vedlagte samt tidligere utsendte dokumenter, legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til: VEDTAK Fellesnemnda vedtar det korrigert søknadsgrunnlaget datert 13. september 2005 for kommunesammenslutningen mellom Frei og Kristiansund Anton Monge Rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy Rådmann i Frei 9

10 Korrigert prosjektbudsjett Kristiansund/Frei - ( ) Kostnadselement Budsjett Administrasjon/utredning Lønn og sosiale kostnader "fast" ansatte Lønn og sosiale kostnader "internt" ansatte Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse tillitsvalgte Reise, diett, befaringer/konferanser/møter Kjøp av konsulenttjenester Prosjektadministrasjon/utredning i alt Etablering ny kommune Kulturbygging Informasjon Harmonisering av materiell, ny logo etc Harmonisering av programvare inkl. opplæring Telefoni Maskinvare Bredbånd Frei rådhus - Kristiansund rådhus Diverse driftsutgifter Arkiv Etablering ny kommune i alt PROSJEKTKOSTNADER DRIFT Investeringer Nytt datarom Etablering av servicesenter Ombygging gamle sykehjemmet til administrasjon Prosjektkostnader investeringer BRUTTO PROSJEKTBUDSJETT

11 Tekstdel til korrigert prosjektbudsjett - ( ) Generelt Kommunene har utarbeidet et førsteutkast til budsjett som er lagt ved en søknad om midler til dekning av engangskostnader i forbindelse med sammenslåing av Frei og Kristiansund. Etter at departementet har behandlet og gitt tilbakemelding på vår søknad, har det vært foretatt en ny gjennomgang av budsjettet. Vi er fortsatt tidlig i prosessen, men det er forsøkt å tallfeste og begrunne budsjettet på en mer utfyllende måte enn hva som var tilfelle ved innsending av vår søknad av 14. mars Arbeidet med sammenslåingen har allerede påført betydelige kostnader. Ingen av kommunene har i utgangspunktet budsjettert med omfattende kostnader til dette, og kommuneøkonomien er stram. Vi er tidlig i prosessen, og forventer å støte på utfordringer som genererer kostnader vi per i dag ikke har oversikt over. Justeringer i budsjettet må derfor forventes fremover i prosessen, og det arbeides med første justering nå. Administrasjon/utredning Lønn/trygd/pensjon fast ansatte, og lønn/trygd/pensjon internt ansatte I disse budsjettpostene ligger kostnader til ansettelse av prosjektleder og prosjektmedarbeidere, samt kostnader ved bruk av egne ansatte i kommunesammenslåingsarbeidet. Følgende forutsetninger er langt til grunn Lønn prosjektleder ( , 30% sosiale kostnader, 3,5 år) Lønn prosjektmedarbeider ( , 30% sosiale kostnader, 2,5 år) Arb.timer egne ansatte Kr.sund 2 ansatte i 4 år ( , 30% sos.kost) Arb.timer egne ansatte Frei 1 ansatt i 4 år ( , 30% sos.kost) Ekstra godtgjørelse egne ansatte (basert på utbet. 1. halvår 2005) Godtgjørelse folkevalgte 20 møter i Fellesnemnda + ca. 200 møter i diverse utvalg og komiteer Godtgjørelse tillitsvalgte Ekstra frikjøp 1 årsverk per år i 4 år ( , 30% sos.kost.) Dette er et svært forsiktig anslag basert på omfanget i andre kommuner. Reise, diett, inkl. befaringer/konferanser/møter Her ligger blant annet omfattende kurs og møtevirksomhet i forbindelse med sammenbyggingen av felles planverk. Blant annet er arbeidet med en felles strategisk næringsplan godt i gang. Dette arbeidet har et budsjett på kr , og i tillegg kommer kostnader ved egen arbeidsinnsats. Vi arbeider også med et opplegg for besøk i kommuner som er i samme prosess som oss, samt til Danmark hvor det har vært arbeidet aktivt med kommuneutvikling. Det er viktig med politisk forankring, samt bred administrativ deltakelse, og antall deltakere blir derfor fort høyt. Basert på tiltak gjennomført så langt, budsjetteres det med

12 Kjøp av konsulenttjenester Det er naturlig å se for seg kjøp av slike tjenester på flere områder, men mest framtredende er kanskje juridisk kompetanse. Ingen av kommunene har i dag ansatt kommuneadvokat. Videre er det i søknaden trukket frem at Frei kommune skal innføre eiendomsskatt som en direkte konsekvens av sammenslåingen, og at skal foretas taksering. Det kan være aktuelt å benytte rekrutteringsbistand utenfra i forbindelse med rekruttering av for eksempel ny rådmann. Vider må det utarbeides rapporter om organisering, og det vil være behov for bistand på IKT, kontrakter, bygg/anlegg, og annen rådgivning. Basert på svært forsiktige anslag er det budsjettert med De totale kostnader til administrasjon/utredning budsjetteres til Etablering av kommunen Kulturbygging, informasjon og harmonisering av materiell Forut for at vi utarbeidet vår søknad, var vi i kontakt med de andre kommunene som er inne i en sammenslåingsprosess. Vi fikk mange nyttige tips, men det som kanskje kom tydeligst frem var hvor viktig dette med etablering av felles kultur både i administrasjonen, politisk og ikke minst blant innbyggere. Det er kanskje grunn til å trekke frem spesielt at det var et svært knapt flertall for sammenslåing i Frei, noe som tilsier at det er ekstra viktig å jobbe godt med informasjon og kulturbygging for å få en så god prosess som mulig. Videre er Kristiansund og Frei større kommuner enn det som har vært representert i tidligere sammenslåinger (unntatt Bodø/Skjerstad). I administrasjonen er det 1500 ansatte som skal forenes i en felles bedriftskultur, noe som vil gi betydelige utfordringer de kommende årene. Det skal arbeides med felles symboler som for eksempel kommunevåpen, og det skal være fokus på kulturelle fellesaktiviteter av identitetsskapende verdi. Det er svært vanskelig, kanskje direkte uhensiktsmessig, å konkretisere alle disse tiltakene både i form, omfang og kostnad nå. Her vil det være viktig med deltakelse og eierskap fra flest mulig. Noen konkrete eksempler kan likevel trekkes frem; Vi utgir allerede en felles informasjonsavis til alle innbyggere i de to kommuner Utgivelseskostnaden per nummer er kr , noe som med fastsatt utgivelsesplan vil bety en samlet kostnad på Hamonisering av materiell, ny logo osv Visjonsseminar del 1 har vært gjennomført. Del to nødvendig Folkemøter, inkl for- og etterarbeid, 20 møter a per møte Årlig ledersamling koster ca kr Etablering av felles bedriftskultur

13 Å etablere en felles bedriftskultur er avgjørende for å lykkes både med sammenslåingen, og med å yte kvalitativt gode tjenester til innbyggerne i den nye kommunene. Av de kostnadselementer som inngår her kan nevnes; vikarutgifter for å sikre deltakelse fra tjenesteproduserende deler av kommunen informasjonsmøter for å informere om og gjennomgå sentrale milepæler i prosessen tilrettelegging for bruk av elektroniske informasjonskanaler Harmonisering av programvare inkl opplæring, samt maskinvare Vi ser allerede nå at det påløper betydelige kostnader i datasiden for å etablere felles kommune. Lisensproblematikken blir fremtredende. Når det gjelder maskinvare foreligger bare noen konkrete prisoverslag, men til grunn for anslaget ligger blant annet følgende; Agresso lønn må tas i bruk i begge kommuner Elektronisk fakturering i begge kommuner Agresso Budget Manager Nytt system for håndtering av eiendomsskatt Felles saksbehandlingssystem Profil/Iplos og felles løsninger Opplæring, konvertering, installasjon osv Kostnadene fremkommer enten ved at noe må tilpasses den nye kommunen, eller at nye systemer må anskaffes fordi den nye kommunen blir større og må håndtere en mer omfattende oppgave samlet sett. Opplæringskostnader for ansatte som må ta i bruk ny programvare forventes å bli betydelige. Dette kan gjelde alle ansatte i en kommune, og i noen tilfeller alle ansatte i begge kommuner. Telefoni Det foreligger et kostnadsoverslag på å etablere felles sentral og foreta nødvendig oppgradering og tilpasning for harmonisering med mobiltelefoni og fraværsregistrering. Det er ikke tatt inn noe i forhold til IP-telefoni, da dette ikke vurderes som en tilfredstillende løsning beredskapsmessig og driftsmessig per i dag. For å etablere denne løsningen er det blant annet en forutsetning at det legges svart fiber mellom rådhusene. Kostnadene er beregnet til Maskinvare I dette ligger nødvendig anskaffelse av servere og etablering av nettverk. Det vil være behov for ny brannmur av sikkerhetsmessige årsaker. Videre er det nødvendig med ny mailserver. Det må anskaffes et antall databaseservere, osv. Det har ved tidligere runder av for eksempel oppgradering av eksisterende programvare, vist seg at teknisk infrastruktur som for eksempel servere får for liten kapasitet. Følgelig er det vanskelig å eksakt tallfeste omfanget av dette så tidlig i prosessen. Det budsjetteres med

14 Bredbånd Frei rådhus Kristiansund rådhus Basert på leie av fiber mellom dagens to rådhus i 20 år. Sum i tilbud er 2,75 mill Kostnad ved å legge fiber selv er stipulert til 6 mill. Det er ikke slik kommunikasjon i dag Diverse driftsutgifter Det foreligger svært lite erfaringsdata på kommunesammenslåinger. Det vurderes nødvendig å budsjettere med en post for utgifter som påløper og som ikke er forutsett. Som et eksempel kan tas med at vi ikke har utarbeidet kostnadsoverslag på nødvendige flyttinger som følge av sammenslåingen. Dette er for tidlig i prosessen, da det ikke er tatt stilling til plassering av de forskjellige tjenesteområder enda. Det budsjetteres med Arkiv Dagens regelverk pålegger kommuner som slår seg sammen en fullstendig avslutning av alle arkiver, før en deretter oppretter et nytt felles arkiv for den nye kommunen. En intern arbeidsgruppe har foretatt en vurdering av nødvendig arbeid for å få dette på plass. Det vurderes nødvendig med 50% stilling i Frei og 100% stilling i Kristiansund i 2 år for å utføre disse oppgavene. Det legges inn en lønn på kr ,- og 30% sosiale kostnader) Budsjetterte kostnader til tiltaket De totale kostnader til etablering av kommunen budsjetteres til Investeringer Nytt datarom Bygging av nytt datarom basert på konkrete kostnadsoverslag og pristilbud. Heri utgifter til byggteknisk, kjøling/klima, elektro, alarm, sikkerhet, innredning. Nødvendig ved sammenslåing til større kommune. Etablering av servicesenter Det kan være naturlig å tenke seg at et slikt servicesenter etablere i tidligere Frei kommune. Senteret kan naturlig inneholde funksjoner som legekontor, sosialkontor, servicekontor osv. Det budsjetteres med Ombygging gamle sykehjemmet til administrasjon I dag har Kristiansund kommune et nedlagt sykehjem på vel 6000 m2 i sentrum (erstattet av to nye). Dette er lite utnyttet, utover at det nylig er tatt i bruk et nytt moderne vaskeri og nytt moderne kjøkken i bygget for å dekke kommunens behov på dette området. Ca 5000 m2 er fortsatt til disposisjon. Det er i forbindelse med kommunesammenslåingen svært ønskelig å ta resten av bygget i bruk for slik å få samlet funksjoner som ellers må etableres og være lokalisert hver for seg. Aktuelle funksjoner som kan samlokaliseres gjennom å ta i bruk dette bygget er; Voksenopplæring Barnevern 14

15 Helse- og sosialadministrasjon Logoped, spesialpedagogikk, PP-Tjeneste Tjenesteadministrasjon generelt Bygget ligger svært godt plassert i forhold til å plassere disse funksjonene her. Det foreligger et grovt kostnadsoverslag på 50 mill for å foreta en nødvendig ombygging. For at dette prosjektet skal kunne la seg gjennomføre er det nødvendig med et tilskudd på 30 mill. De resterende midler planlegger kommunen å dekke gjennom mer hensiktsmessig plassering av funksjoner gjennom samlokalisering, alternativt finansiert ved låneopptak. Det budsjetteres dermed med (søknadsum er ) Sum budsjetterte investeringer SUM PROSJEKTBUDSJETT ENGANGSKOSTNADER

16 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/9633/ Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 ØKONOMIMODELL FOR FELLESNEMNDA I forbindelse med arbeidet med sammenslåingen av Frei og Kristiansund er det viktig å fastsette en økonomimodell for å få økonomisk styring og oversikt over arbeidet med sammenslåingen. I første omgang er dette knyttet til fellesnemndas budsjett og økonomiplan fram til sammenslåingen er et faktum. Forslaget til økonomimodell for fellesnemnda er utarbeidet i samarbeid mellom økonomilederen i Frei, økonomisjefen i Kristiansund og prosjektleder for kommunesammenslåingen. Det foreslås at fellesnemnda vedtar et eget rammebudsjett for sammenslåingsprosessen for 2006 og I henhold til 26 i inndelingsloven skal fellesnemnda ta hånd om det forberedende arbeidet med budsjettet for 2008 som er det første driftsåret etter sammenslåingen er satt i verk. Siden leder av den administrative styringsgruppen er rådmann i Kristiansund og at prosjektleder er ansatt i samme kommune synes det praktisk at budsjett- og regnskapsarbeidet også legges der, videre at dette gjøres med utgangspunkt i kommunens finans- og økonomireglement. Det foreslås videre at regnskapet for sammenslåingen føres på et eget prosjektnummer og som en del av kommuneregnskapet i Kristiansund. Den enkelte kommune sender så kvartalsvise refusjonskrav for sine utgifter knyttet til sammenslåingsarbeidet. Fellesnemnda bør gi rådmanns fullmakt til leder av den administrative styringsgruppen. Dette innebærer fullmakt til å disponere fellesnemndas budsjett samt fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette sikrer at prosessen kan gå smidig, men samtidig slik at folkevalgte får avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning. Nestleder for administrativ styringsgruppe (Rådmannen i Frei ) bør gis anvisningsmyndighet for den delen av fellesnemndas budsjett (lønn og godtgjørelser m.m) som utgiftsføres i Frei. Dette vil Fellesnemnda har foreløpig ikke noe arbeidsgiveransvar og det foreslås derfor at lønn, godtgjørelser og andre trekk- og innberetningspliktige ytelser føres i de respektive kommuners regnskap. Dette betyr at alle som arbeider med sammenslåingen eller i sammenslåtte enheter vil være ansatt i en av kommunene inntil sammenslåingen er et faktum. Det er ønskelig at det også før januar blir etablert felles drift på flere tjenesteområder. På de områder der dette skjer foreslås det at den kommunen som utfører den sammenslåtte tjenesten får refundert utgifter fra den kommunen som har overført tjenesten. Refusjonsbeløpet foreslås satt til det som kommunen tidligere brukte på å produsere den samme tjenesten. 16

17 Med utgangspunkt i det som her er nevnt foreslås følgende økonomimodell for fellesnemnda: 1 Budsjett Fellesnemnda vedtar rammebudsjettet for sammenslåingsprosessen for 2005, 2006 og Etter bestemmelsene i inndelingsloven har fellesnemnda også ansvar for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk. Leder i administrativ styringsgruppe har ansvar for å utarbeide forslag til årsbudsjett for fellesnemnda. Arbeidet med budsjett, rapportering og regnskap gjøres med utgangspunkt i finans- og økonomireglementet for Kristiansund kommune. Leder i administrativ styringsgruppe delegeres myndighet til å disponere fellesnemndas rammebudsjett i samsvar med vedtatte prioriteringer, samt myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. (jmfr. Kommunelovens 23 nr. 4) - Leder for administrativ styringsgruppe (rådmannen i Kristiansund) gis innkjøps og anvisningsmyndighet for den delen av fellesnemndas budsjett som utgiftsføres i Kristiansund. - Nestleder for administrativ styringsgruppe (rådmannen i Frei ) gis anvisningsmyndighet for den delen av fellesnemndas budsjett som utgiftsføres i Frei. Innenfor rammen av sin delegasjon kan leder og nestleder i administrativ styringsgruppe videredelegere sin myndighet. 2 Regnskapsføring Regnskapsansvarlig i Kristiansund kommune fører regnskapet for sammenslåingsprosessen Prosjektregnskapet føres som en del av kommuneregnskapet i Kristiansund. Lønn, godtgjørelser og andre trekk- og innberetningspliktige ytelser føres i de respektive kommuners regnskap. 3 Lønn og godtgjørelser Hver kommune fører lønn og lønnsrelaterte utgifter til ansatte som har oppdrag relatert til kommunesammenslåingen i kommunens regnskap. Dette betyr at alle som arbeider med sammenslåingen eller i sammenslåtte enheter er ansatt i en av kommunene inntil sammenslåingen er et faktum. Dette gjelder også godtgjørelser til medlemmer av Fellesnemnda og andre utvalg som blir nedsatt i forbindelse med sammenslåingsprosessen. 4 Refusjonskrav Hvert kvartal utarbeider kommunene dokumenterte refusjonskrav for sine utgifter med den detaljeringsgrad som er bestemt. Detaljeringen av utgiftene må være slik at refusjonskrav for arbeid utført av egne ansatte kan inntektsføres i den virksomhet vedkommende er ansatt. 5 Attestasjon og anvisning Innkjøp som skal føres i Fellesnemndas regnskap skal godkjennes av prosjektleder på forhånd. Arbeid som skal utføres av kommunalt ansatte og refunderes av Fellesnemnda skal godkjennes av prosjektleder på forhånd. 17

18 Utgifter som skal belastes direkte i fellesnemndas regnskap attesteres av prosjektleder og anvises av rådmannen i Kristiansund. Utgifter som føres i kommunens regnskap følger kommunens regler for attestasjon og anvisning. 6 Felles drift før sammenslåing Når det i løpet av sammenslåingsprosessen etableres felles drift på et tjenesteområde får den kommunen som utfører tjenesten refundert utgifter fra den kommunen som har overført tjenesten. Vederlaget fastsettes til det som kommunen selv tidligere brukte på å produsere samme tjeneste. Vederlaget justeres med deflatoren for kommunesektoren. Eventuelle tvister i denne forbindelse avgjøres av fellesnemnda. Med utgangspunkt i overnevnte legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK Økonomimodellen for fellesnemnda vedtas slik den framgår av dette saksframlegg datert (04/2176/9633/05) Anton Monge rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy rådmann i Frei 18

19 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/9740/ Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 Prosjektbudsjett 2005 Siden kommunesammenslåingen ble vedtatt av kommunestyrene i Frei og Kristiansund har rådmennene attestert og anvisninger for utgifter knyttet til dette prosjektet. Etter at kommunesammenslutningen ble vedtatt av kongen i statsråd i slutten av mai, og etter at fellesnemnda trådte i funksjon i slutten av juni, er det riktig at fellesnemnda fastsetter et budsjett for 2005 og som prosjektet kan styres etter ut dette året. Budsjettet for 2005 tar i hovedsak utgangspunkt i de utgifter man har hatt hittil i 2005, framskrevet ut dette kalenderåret. Budsjettet blir da slik: Regnskap pr. 1. sept Budsjett 2005 Lønn, trygd og pensjon Kjøp av varer og tjenester Refusjon til Frei sammenslåing Andre utgifter Utgifter i alt Bruk av tilskudd Frei Bruk av tilskudd Kristiansund Andre inntekter Inntekter i alt Lønn, trygd og pensjon Beløpet er i all hovedsak knyttet til lønn til prosjektleder og godtgjørelser til diverse utvalg og arbeidsgrupper i samsvar med fellesnemndas vedtak 23. juni under sak 05/05 og 06/05. Kjøp av varer og tjenester Under denne samleposten har man lagt; diverse kontorutgifter, bevertning i forbindelse med møtevirksomhet, annonser, trykking og distribusjon av bladet kommunen vår, møte- og konferanseavgift, transportutgifter, utgifter til seminar om visjon og grunnverdier, kulturbygging, ledersamling på Åndalsnes. 19

20 Refusjon til Frei Denne posten er utgifter som Frei kommune har hatt til møtegodtgjøring til politiske utvalg og arbeidsgrupper i samsvar med fellesnemndas vedtak 23. juni under sak 05/05 og 06/05. I tillegg kommer den andelen som Frei har betalt av de første tre utgivelsene av Kommunen vår Andre utgifter Det som er ført på denne posten er i all hovedsak merverdiavgift. Sum utgifter Prosjektbudsjettet har en total utgiftsramme på 1,88 millioner kroner og vil i sin helhet dekkes av øremerket tilskudd fra staten. De regnskapsførte utgiftene som den enkelte kommune har hatt refunderes fra prosjektkontoen. Med utgangspunkt i overnevnte legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK Fellesnemnda vedtar prosjektbudsjettet i 2005 for kommunesammenslåingen slik det framgår av rådmennenes saksutredning datert (04/2176/9740/05) Anton Monge rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy rådmann i Frei 20

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007)

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007) Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy 27.04.2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 01/12 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 02/12 ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER I KONTROLLUTVALGET

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 01/12 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 02/12 ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER I KONTROLLUTVALGET LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 Dato: 22.02.12 kl. 16.00 18.45 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Benjamin Le Maitre, leder Arild Tharaldsen, nestleder Henny Heskestad,

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOM MUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Andebu herredshus, kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2015 Tid: 12:55 13:30 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 15:00-16:00

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 15:00-16:00 Møteprotokoll Fellesnemnda Lardal og Larvik Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: 06.12.2016 Tidspunkt: Kl 15:00-16:00 Til behandling: Saksliste nr. 13 /16 Medlemmer: Erik Andreas Sørensen Liv Grinde

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Dato: 20.10.2010 Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART Organ: Fellesnemnda Dato: 28.10.2016 Tid: 08:00 10:00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Lene Conradi MØTEPROTOKOLL Tilstede: Forfall: Tilstede: Fellesnemndas medlemmer: Lene Conradi (H), Leif Frode

Detaljer

Reglement Hemne formannskap

Reglement Hemne formannskap 09/1578-6 033 &00 Reglement Hemne formannskap Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 15/12 2009, sak 112/09 Innholdsfortegnelse: 1. Valg og sammensetning...3 2. Formannskapets ansvars- og myndighetsområde...3

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Sted: Stokke ungdomsskole Tid: 25. juni 2014 kl 09.00 12.00 Til stede fra Andebu kommune: Bjarne Sommerstad, ordfører Jan Tore Rui-Haugerød,

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune År 2015 1 Reglementet er hjemlet i kommunelovens 39 og er tilpasset reglene i loven. Reglementet overlapper i en viss grad enkelte av lovbestemmelsene,

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

Fellesnemnda Lardal og Larvik. Innkalling. Saksliste nr: 11/16. Møtested: Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 14:00-16:00

Fellesnemnda Lardal og Larvik. Innkalling. Saksliste nr: 11/16. Møtested: Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 14:00-16:00 Fellesnemnda Lardal og Larvik Innkalling Saksliste nr: 11/16 Møtested: Lardal Møtedato: 18.10.2016 Tidspunkt: Kl 14:00-16:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Tilleggsinnkalling. Saksliste nr: 5/16

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Tilleggsinnkalling. Saksliste nr: 5/16 Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Tilleggsinnkalling Saksliste nr: 5/16 Møtested: Møterom Larvik Romberggt. 4 Møtedato: 30.06.2016 Tidspunkt: Kl 09:00-10:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

Reglement for forretningsutvalget

Reglement for forretningsutvalget Dok. type: Reglement BKDOK-2004-00173.08 Rev. dato: 160316 Sak nr. 201525566-91 Side 1 av 5 Reglement for forretningsutvalget Vedtatt av Bergen bystyre sak 73-16, 160316 KAPITTEL 1 RETTSLIG GRUNNLAG OG

Detaljer

Fellesnemnda Lardal og Larvik. Innkalling. Saksliste nr: 4/16. Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: Tidspunkt: Kl 18:00-19:00

Fellesnemnda Lardal og Larvik. Innkalling. Saksliste nr: 4/16. Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: Tidspunkt: Kl 18:00-19:00 Fellesnemnda Lardal og Larvik Innkalling Saksliste nr: 4/16 Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 12.05.2016 Tidspunkt: Kl 18:00-19:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Forfallsgrunn må oppgis. Til behandling: Sak nr.

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Forfallsgrunn må oppgis. Til behandling: Sak nr. Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Innkalling Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 15.11.2016 Tidspunkt: Kl 13:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 012/08 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2009 FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I INNHERRED SAMKOMMUNE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. september 2008 Møtetid: Kl. 0800 - Møtested: Inderøyheimen, Kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning Kort om bakgrunn for dokumentet, utarbeidet utredning og forhandlinger,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 03.02.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:10 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/1-15/2 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 1. Fast godtgjøring og møtegodtgjøring 1.1 Begrepet møte etter dette reglementet Med møte menes etter dette reglementet møter i styrer, råd

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: Tidspunkt: Kl 14:00-16:45

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: Tidspunkt: Kl 14:00-16:45 Møteprotokoll Fellesnemnda Lardal og Larvik Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 15.11.2016 Tidspunkt: Kl 14:00-16:45 Til behandling: Saksliste nr. 12/16 Medlemmer: Erik Andreas Sørensen Liv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Stokke, kommunestyresal Møtedato: 13.02.2015 Tid: 12:00 15:00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Fra Stokke:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 13:00-15:00

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 13:00-15:00 Møteprotokoll Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: 06.12.2016 Tidspunkt: Kl 13:00-15:00 Til behandling: Saksliste nr. 10 /16 Medlemmer: Erik Andreas Sørensen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Korrigert 30.10.13* /tid: 16.10.2013 kl. 09:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, Rådhuset

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Jostein Dyrhaug VAR V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Jostein Dyrhaug VAR V Eide kommune Utvalg: Møtested: Eide formannskap Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 14:00 17:00 Formannskapssalen, Eide rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2015005420 Dato: 05.02.2016 VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg - SAS STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Møtested: Andebu herredshus, kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2015 Tid: 11:00 12:50 Tilstede på møtet: Funksjon

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Reglement for plan- og miljøutvalget

Reglement for plan- og miljøutvalget Reglement for plan- og miljøutvalget Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15 Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 Valg og sammensetning

Detaljer

30.Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter.

30.Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. Møte fra A Å Lovgrunnlag: 30.Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret eller fylkestinget,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Are Herdlevær Medlem

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/1345-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Forslag, reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 1. MÅLSETTING I samsvar med intensjonene i Kommuneloven er regulativets

Detaljer