INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 23. juni /05 Orienteringssaker 13/05 Korrigert søknadsgrunnlag i forbindelse med søknad om dekning av engangskostnader 14/05 Økonomimodell for fellesnemnda 15/05 Prosjektbudsjett /05 Reglement for partsammensatt utvalg 17/05 Partsammensatt utvalg konstituering Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling. Eventuelle forfall meldes til Prosjektleder Tlf , mobil

2 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/9625/ Petter Ingeberg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 Tilstede Protokoll fra møte i FELLESNEMNDA fredag 23. juni 2005 Dagfinn Ripnes (leder), Maritta Ohrstrand (nestleder) Steinar Berge, Gerhard Sæther, Anne Grethe Holmen, Astrid-Iren Brevik, Klaus F. Dalseth, Roger Hagen, Steve Runar Kalvøy, Joachim Røsandhaug, Ellinor Røsandhaug, Anette Thomsen, Nora K Wårle, Per Kristian Øyen, Per Kvalvik, Bjarne S. Elde, Kirsti Dyrnes, Olaf Torvik, Per Eirik Bentz. Fraværende Bernhard Lillevik, Margareth Reitan, Kirsten Skaret Gulla Andreas Sandvik (møtte for Kirsten Skaret Gulla) Vararepr. Møtested Møtedato Fredag 23. juni 2005 Tidspunkt Kl Sekretær Petter Ingeberg (prosjektleder) Bystyresalen, Kristiansund Rådhus Sak 01/05 Sak 02/05 Konstituering Med utgangspunkt i vedtaket i felles kommunestyremøte 2. november 2004, stadfestet fellesnemnda enstemmig at: - Ordfører i Kristiansund skal være leder av fellesnemnda. - Ordfører i Frei skal være nestleder av fellesnemnda. Status i sammenslåingsarbeidet Anton Monge, leder av administrativ styringsgruppe, informerte om status i sammenslåingsarbeide. Kopier av lysarkene som ble vist, ble utdelt til medlemmene av fellesnemnda. I debatten etter informasjonen ble det gitt følgende merknader: Det utarbeides et system for fortløpende informasjon til politikerne om sammenslåingsarbeidet (Per Kristian Øyen). Styringsgruppen vurderer om det kan være hensiktsmessig med tidligere ansettelse og tiltredelse av ny rådmann (Per Kristian Øyen). Arbeidet med politisk organisering av den nye kommunen bør igangsettes så snart som mulig (Per Kristian Øyen). 2

3 Det må avklares hvem som skal ha ansettelsesmyndighet for lederne i den nye kommunen (Olaf Torvik). Fellesnemnda tok orienteringen med merknadene til orientering. Sak 03/05 Politisk arbeidsutvalg Innstilling 1. Arbeidsutvalget for fellesnemnda består av leder, nestleder og sekretær. Arbeidsutvalget forbereder møter med fastsetting av møtetidspunkt, møtested og sakliste. 2. Arbeidsutvalget koordinerer kontakten til administrativ styringsgruppe, administrativ prosjektgruppe og eventuelle arbeidsgrupper/ad-hoc utvalg nedsatt av fellesnemnda. Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 04/05 Partsammensatte utvalg Innstilling Det opprettes et partssammensatt utvalg underlagt fellesnemnda. Utvalget består av leder og nestleder for administrasjonsutvalgene fra begge kommunene samt en tillitsvalgt fra hver kommune. Det partssammensatte utvalget lager utkast til mandat. Mandatet forelegges administrativ prosjektgruppe og administrativ styringsgruppe før endelig vedtak i neste møte i fellesnemnda. Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 05/05 Retningslinjer for godtgjøring til ansatte og tillitsvalgte Innstilling 1. Faste medlemmer i den administrative styringsgruppen og i den administrative prosjektgruppen gis en årlig godtgjørelse på kr Det fastsettes i tillegg en fast møtegodtgjørelse for disse to gruppene på kr pr. møte. 3. Medlemmer i ad hoc-grupper, som oppnevnes av den administrative styringsgruppen og den administrative prosjektgruppen, gis en godtgjørelse på kr. 500 pr. møte. 4. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i Kristiansund kommune. 5. Annet ekstraarbeid/overtid i tilknytning til sammenslåingsprosjektet godtgjøres i h.h.t. hovedtariffavtalens bestemmelser. 6. Utgiftene belastes prosjektet/tilskuddsmidlene Prosjektadministrasjon og utredning budsjettansvar Reglene gjøres gjeldende fra gruppene trådte i funksjon og foreløpig ut Sekretæren i den enkelte gruppe fører oversikt over dato for avholdte møter, møtetid og møtedeltakelse. Listene innleveres innen utgangen av hvert kvartal. 9. Prosjektleder fører logg som, etter nærmere retningslinjer, viser den totale tidsbruken i forbindelse med kommunesammenslåingen. Endringsforslag Bjarne Elde foreslo på vegne av Arbeiderpartiets gruppe: 3

4 Pkt 1 4. Faste medlemmer i den administrative styringsgruppen, i den administrative prosjektgruppen og i ad hoc-grupper gis en godtgjørelse pr møte lik godtgjørelsen for driftsutvalget i Kristiansund. Pkt 7. Reglene gjøres gjeldende foreløpig for Andreas Sandvik foreslo: Saken utsettes i påvente av revidert budsjett for kommunesammenslåingen. Vedtak Utsettelsesforslaget fra Andreas Sandvik ble nedstemt med 11 mot 9 stemmer. Ved votering mellom innstillingen pkt og forslaget fra Bjarne Elde, ble innstillingen vedtatt med 12 mot 8 stemmer. Ved votering mellom pkt 7 i innstillingen og forslaget fra Bjarne Elde, ble Eldes forslag enstemmig vedtatt. Endelig vedtak ble følgende: 1. Faste medlemmer i den administrative styringsgruppen og i den administrative prosjektgruppen gis en årlig godtgjørelse på kr Det fastsettes i tillegg en fast møtegodtgjørelse for disse to gruppene på kr pr. møte. 3. Medlemmer i ad hoc-grupper, som oppnevnes av den administrative styringsgruppen og den administrative prosjektgruppen, gis en godtgjørelse på kr. 500 pr. møte. 4. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i Kristiansund kommune. 5. Annet ekstraarbeid/overtid i tilknytning til sammenslåingsprosjektet godtgjøres i h.h.t. hovedtariffavtalens bestemmelser. 6. Utgiftene belastes prosjektet/tilskuddsmidlene Prosjektadministrasjon og utredning budsjettansvar Reglene gjøres gjeldende foreløpig for Sekretæren i den enkelte gruppe fører oversikt over dato for avholdte møter, møtetid og møtedeltakelse. Listene innleveres innen utgangen av hvert kvartal. 9. Prosjektleder fører logg som, etter nærmere retningslinjer, viser den totale tidsbruken i forbindelse med kommunesammenslåingen. Sak 06/05 Møtegodtgjøring for fellesnemnda Innstilling 1. Møtegodtgjørelsen for fellesnemnda settes lik møtegodtgjørelsen for bystyret i Kristiansund. 2. Møtegodtgjørelsen til det partssammensatte utvalget gis lik den godtgjøring gis til medlemmer av arbeidsgrupper/ad hoc grupper oppnevnt av administrativ styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe. 3. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte. 4. Utgiftene belastes kommunesammenslåingsprosjektet budsjettansvar 1500 Endringsforslag Bjarne Elde foreslo på vegne av Arbeiderpartiets gruppe: Pkt 1. Møtegodtgjørelsen for fellesnemnda fastsettes til kr pr. møte. Pkt 2. Møtegodtgjørelsen til det partssammensatte utvalget gis lik den godtgjøring som er fastsatt for administrasjonsutvalget i Kristiansund. Vedtak Ved votering mellom innstillingen pkt 1. og forslaget fra Bjarne Elde, ble Eldes forslag enstemmig vedtatt. 4

5 Ved votering mellom pkt 2 i innstillingen og forslaget fra Bjarne Elde, ble Eldes forslag enstemmig vedtatt med 19 mot 1 stemme Endelig vedtak ble følgende: 1. Møtegodtgjørelsen for fellesnemnda fastsettes til kr pr. møte. 2. Møtegodtgjørelsen til det partssammensatte utvalget gis lik den godtgjøring som er fastsatt for administrasjonsutvalget i Kristiansund. 3. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte. 4. Utgiftene belastes kommunesammenslåingsprosjektet budsjettansvar 1500 Sak 07/05 Svar på søknad om økonomiske midler til kommunesammenslåingen Saken ble lagt fram til debatt, uten innstilling. Inge Martin Måløy, nestleder i administrativ styringsgruppe la fram et notat og redegjorde nærmere for det som er anført i søknadene, tildelte midler og mulige ankepunkter. Kopi av notatet ble utdelt til medlemmene av fellesnemnda. Under debatten ga samtlige som hadde ordet ga uttrykk for at man var tildelt for lite midler til kommunesammenslåingen av Frei og Kristiansund. Fellesnemnda gikk enstemmig inn for at saken oversendes utvidet administrativ styringsgruppe for videre behandling med sikte på å få forhøyet tildelingen fra kommunal- og regionaldepartementet. Sak 08/05 Sak 09/05 Felles råd for barn og unges medvirkning barn og unges råd i Kristiansund og Frei Innstilling 1. Det opprettes et felles råd for barn og unges medvirkning i Frei og Kristiansund. Det nye rådet får navnet Barn og unges råd i Kristiansund og Frei. 2. Vedlagte retningslinjer for Barn og unges råd i Kristiansund og Frei legges til grunn for organisering, rekruttering, arbeidsmåter og oppgaver. 3. Barn og unges råd i Kristiansund og Frei får et årlig beløp til disposisjon. Beløpet disponeres ut fra egne prioriteringer, i henhold til intensjoner og reglement for forvaltning av midlene. Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Felles opptaksområde for barnehagene i Frei og Kristiansund Innstilling Frei og Kristiansund utgjør et ett felles opptaksomåde for barnehagene fra og med driftsåret 2006/2007 fra våren Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 10/05 Møteplan for fellesnemnda høsten 2005 Innstilling Onsdag 21. september - kl kommunestyresalen på Frei 5

6 Onsdag 23. november kl bystyresalen i Kristiansund Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. Møtet hevet kl Dagfinn Ripnes Leder av fellesnemnda Forslag til vedtak Møteprotokoll fra fellesnemndas møte 23. juni 2005 godkjennes Inge Martin Måløy rådmann i Frei Anton Monge rådmann i Kristiansund 6

7 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/96245/ Petter Ingeberg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 Orienteringssaker 1 Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 24. juni 2005 >> 2 Referat fra møte i administrativ prosjektgruppe 24. august 2005 >> 3 Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 31. august 2005 >> Forslag til vedtak Fellesnemnda tar sak 12/05 til orientering Anton Monge rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy rådmann i Frei 7

8 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/9632/ Per Sverre Ersvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 KORRIGERT SØKNADSGRUNNLAG I FORBINDELSE MED SØKNAD OM DEKNING AV ENGANGSKOSTNADER Bakgrunn Fellesnemnda ble i møte den 23. juni, i sak 07/05 informert om at det har vært fremmet to søknader til kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om økonomiske midler til kommunesammenslåingen: Dekning av engangskostnader Dekning av utgifter til infrastruktur Infrastruktur Når det gjelder søknaden om midler til infrastrukturtiltak og tilbakemeldingen på denne fra departementet, så er man tilfreds med det beløpet man har fått, men uenig i departementets prioriteringer av hvilke tiltak som hører inn under infrastruktur. Den korrigerte søknaden fra kommunene var på 16,7 millioner kroner og tilsagnet fra departementet lød på 15,6 millioner kroner. Fellesnemnda vil senere i år få framlagt sak om disponering av disse midlene. Engangskostnader I den opprinnelige søknaden fra Frei og Kristiansund ble det av et budsjett på 80 millioner kroner, søkt om 60 millioner kroner til dekning av engangskostnader. I tilsagnet fra departementet ble det bevilget 11,7 millioner kroner til dette formålet. Nytt møte med departementet 29. september Fellesnemnda vedtok i sak 07/05 å oversende saken til administrativ styringsgruppe for videre behandling med sikte på å få forhøyet tildelingen fra kommunal- og regionaldepartementet. I skriv til departementet datert 13. juli 2005, undertegnet av ordførere i Frei og ordføreren i Kristiansund, ble det bedt om et møte med politisk ledelse i KRD der man ønsket å legge fram kommunene synspunkter samt presentere et korrigert budsjett for engangskostnadene knyttet til sammenslutningen av Frei og Kristiansund. Det er nå avtalt at en delegasjon skal til Oslo for å møte departementet torsdag 29. september 2005, og det vurderes som en klar styrke om fellesnemnda har behandlet og vedtatt et korrigert budsjettet før den tid. I den opprinnelige søknaden ble det presisert at denne måtte oppfattes som en foreløpig søknad, da det forelå lite erfaringsdata fra sammenslutninger. Videre var vi, og er vi fortsatt, svært tidlig i prosessen og det er grunn til å regne med at vi ikke har fått med alle detaljene enda. 8

9 Imidlertid er det med bakgrunn i det vi har lært så langt, allerede forhold som gjør det riktig å utarbeide et korrigert budsjett. I samarbeid mellom rådmennene, økonomisjefene og prosjektleder er det utarbeidet et korrigert budsjett for engangskostnader knyttet til sammenslåingen. Skjematisk er det korrigerte budsjettet slik: Kostnadselement Opprinnelig budsjett Korrigert budsjett Prosjektadministrasjon og utredning Etablering av ny kommune Investeringer Prosjektbudsjett i alt Egenfinansiering Søknad om prosjektmidler Et detaljert oppsett over innholdet i budsjettet ligger vedlagt denne saken. Videre er det også vedlagt en tekstdel som skal bidra som en forklaring til innholdet i den enkelte budsjettpost. Endringer I forhold til opprinnelig budsjett er det i realiteten ikke de svært store *endringer. Det foreligger nå bedre datagrunnlag på noen av budsjettpostene, blant annet siden det er utbetalt godtgjørelse for 1. halvår Videre arbeides det fortløpende med planlegging og utarbeidelse av kostnadsoverslag for de fleste av faktorene som ligger inne i budsjettet. Noen av disse overslagene foreligger, og gir dermed bedre grunnlag for budsjettet. I tilbakemeldingen fra KRD på den opprinnelige søknaden ble det signalisert tydelig at ombygging av sykehjem ikke ble godkjent som engangskostnad. Administrativ styringsgruppe vurderer det riktig å beholde denne kostnaden inne også i revidert budsjett. Imidlertid blir det presisert at det sterke fokus vi har hatt på å få realisert ombyggingen av det gamle sykehjemmet, kan ha bidratt til at det er satt for lite fokus på andre driftsmessige engangskostnader. En ny og noe grundigere gjennomgang av disse faktorene har som oversikten viser, medført en generell økning i de budsjetterte kostnader på disse områdene. På bakgrunn av saksfremstillingen og vedlagte samt tidligere utsendte dokumenter, legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til: VEDTAK Fellesnemnda vedtar det korrigert søknadsgrunnlaget datert 13. september 2005 for kommunesammenslutningen mellom Frei og Kristiansund Anton Monge Rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy Rådmann i Frei 9

10 Korrigert prosjektbudsjett Kristiansund/Frei - ( ) Kostnadselement Budsjett Administrasjon/utredning Lønn og sosiale kostnader "fast" ansatte Lønn og sosiale kostnader "internt" ansatte Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse tillitsvalgte Reise, diett, befaringer/konferanser/møter Kjøp av konsulenttjenester Prosjektadministrasjon/utredning i alt Etablering ny kommune Kulturbygging Informasjon Harmonisering av materiell, ny logo etc Harmonisering av programvare inkl. opplæring Telefoni Maskinvare Bredbånd Frei rådhus - Kristiansund rådhus Diverse driftsutgifter Arkiv Etablering ny kommune i alt PROSJEKTKOSTNADER DRIFT Investeringer Nytt datarom Etablering av servicesenter Ombygging gamle sykehjemmet til administrasjon Prosjektkostnader investeringer BRUTTO PROSJEKTBUDSJETT

11 Tekstdel til korrigert prosjektbudsjett - ( ) Generelt Kommunene har utarbeidet et førsteutkast til budsjett som er lagt ved en søknad om midler til dekning av engangskostnader i forbindelse med sammenslåing av Frei og Kristiansund. Etter at departementet har behandlet og gitt tilbakemelding på vår søknad, har det vært foretatt en ny gjennomgang av budsjettet. Vi er fortsatt tidlig i prosessen, men det er forsøkt å tallfeste og begrunne budsjettet på en mer utfyllende måte enn hva som var tilfelle ved innsending av vår søknad av 14. mars Arbeidet med sammenslåingen har allerede påført betydelige kostnader. Ingen av kommunene har i utgangspunktet budsjettert med omfattende kostnader til dette, og kommuneøkonomien er stram. Vi er tidlig i prosessen, og forventer å støte på utfordringer som genererer kostnader vi per i dag ikke har oversikt over. Justeringer i budsjettet må derfor forventes fremover i prosessen, og det arbeides med første justering nå. Administrasjon/utredning Lønn/trygd/pensjon fast ansatte, og lønn/trygd/pensjon internt ansatte I disse budsjettpostene ligger kostnader til ansettelse av prosjektleder og prosjektmedarbeidere, samt kostnader ved bruk av egne ansatte i kommunesammenslåingsarbeidet. Følgende forutsetninger er langt til grunn Lønn prosjektleder ( , 30% sosiale kostnader, 3,5 år) Lønn prosjektmedarbeider ( , 30% sosiale kostnader, 2,5 år) Arb.timer egne ansatte Kr.sund 2 ansatte i 4 år ( , 30% sos.kost) Arb.timer egne ansatte Frei 1 ansatt i 4 år ( , 30% sos.kost) Ekstra godtgjørelse egne ansatte (basert på utbet. 1. halvår 2005) Godtgjørelse folkevalgte 20 møter i Fellesnemnda + ca. 200 møter i diverse utvalg og komiteer Godtgjørelse tillitsvalgte Ekstra frikjøp 1 årsverk per år i 4 år ( , 30% sos.kost.) Dette er et svært forsiktig anslag basert på omfanget i andre kommuner. Reise, diett, inkl. befaringer/konferanser/møter Her ligger blant annet omfattende kurs og møtevirksomhet i forbindelse med sammenbyggingen av felles planverk. Blant annet er arbeidet med en felles strategisk næringsplan godt i gang. Dette arbeidet har et budsjett på kr , og i tillegg kommer kostnader ved egen arbeidsinnsats. Vi arbeider også med et opplegg for besøk i kommuner som er i samme prosess som oss, samt til Danmark hvor det har vært arbeidet aktivt med kommuneutvikling. Det er viktig med politisk forankring, samt bred administrativ deltakelse, og antall deltakere blir derfor fort høyt. Basert på tiltak gjennomført så langt, budsjetteres det med

12 Kjøp av konsulenttjenester Det er naturlig å se for seg kjøp av slike tjenester på flere områder, men mest framtredende er kanskje juridisk kompetanse. Ingen av kommunene har i dag ansatt kommuneadvokat. Videre er det i søknaden trukket frem at Frei kommune skal innføre eiendomsskatt som en direkte konsekvens av sammenslåingen, og at skal foretas taksering. Det kan være aktuelt å benytte rekrutteringsbistand utenfra i forbindelse med rekruttering av for eksempel ny rådmann. Vider må det utarbeides rapporter om organisering, og det vil være behov for bistand på IKT, kontrakter, bygg/anlegg, og annen rådgivning. Basert på svært forsiktige anslag er det budsjettert med De totale kostnader til administrasjon/utredning budsjetteres til Etablering av kommunen Kulturbygging, informasjon og harmonisering av materiell Forut for at vi utarbeidet vår søknad, var vi i kontakt med de andre kommunene som er inne i en sammenslåingsprosess. Vi fikk mange nyttige tips, men det som kanskje kom tydeligst frem var hvor viktig dette med etablering av felles kultur både i administrasjonen, politisk og ikke minst blant innbyggere. Det er kanskje grunn til å trekke frem spesielt at det var et svært knapt flertall for sammenslåing i Frei, noe som tilsier at det er ekstra viktig å jobbe godt med informasjon og kulturbygging for å få en så god prosess som mulig. Videre er Kristiansund og Frei større kommuner enn det som har vært representert i tidligere sammenslåinger (unntatt Bodø/Skjerstad). I administrasjonen er det 1500 ansatte som skal forenes i en felles bedriftskultur, noe som vil gi betydelige utfordringer de kommende årene. Det skal arbeides med felles symboler som for eksempel kommunevåpen, og det skal være fokus på kulturelle fellesaktiviteter av identitetsskapende verdi. Det er svært vanskelig, kanskje direkte uhensiktsmessig, å konkretisere alle disse tiltakene både i form, omfang og kostnad nå. Her vil det være viktig med deltakelse og eierskap fra flest mulig. Noen konkrete eksempler kan likevel trekkes frem; Vi utgir allerede en felles informasjonsavis til alle innbyggere i de to kommuner Utgivelseskostnaden per nummer er kr , noe som med fastsatt utgivelsesplan vil bety en samlet kostnad på Hamonisering av materiell, ny logo osv Visjonsseminar del 1 har vært gjennomført. Del to nødvendig Folkemøter, inkl for- og etterarbeid, 20 møter a per møte Årlig ledersamling koster ca kr Etablering av felles bedriftskultur

13 Å etablere en felles bedriftskultur er avgjørende for å lykkes både med sammenslåingen, og med å yte kvalitativt gode tjenester til innbyggerne i den nye kommunene. Av de kostnadselementer som inngår her kan nevnes; vikarutgifter for å sikre deltakelse fra tjenesteproduserende deler av kommunen informasjonsmøter for å informere om og gjennomgå sentrale milepæler i prosessen tilrettelegging for bruk av elektroniske informasjonskanaler Harmonisering av programvare inkl opplæring, samt maskinvare Vi ser allerede nå at det påløper betydelige kostnader i datasiden for å etablere felles kommune. Lisensproblematikken blir fremtredende. Når det gjelder maskinvare foreligger bare noen konkrete prisoverslag, men til grunn for anslaget ligger blant annet følgende; Agresso lønn må tas i bruk i begge kommuner Elektronisk fakturering i begge kommuner Agresso Budget Manager Nytt system for håndtering av eiendomsskatt Felles saksbehandlingssystem Profil/Iplos og felles løsninger Opplæring, konvertering, installasjon osv Kostnadene fremkommer enten ved at noe må tilpasses den nye kommunen, eller at nye systemer må anskaffes fordi den nye kommunen blir større og må håndtere en mer omfattende oppgave samlet sett. Opplæringskostnader for ansatte som må ta i bruk ny programvare forventes å bli betydelige. Dette kan gjelde alle ansatte i en kommune, og i noen tilfeller alle ansatte i begge kommuner. Telefoni Det foreligger et kostnadsoverslag på å etablere felles sentral og foreta nødvendig oppgradering og tilpasning for harmonisering med mobiltelefoni og fraværsregistrering. Det er ikke tatt inn noe i forhold til IP-telefoni, da dette ikke vurderes som en tilfredstillende løsning beredskapsmessig og driftsmessig per i dag. For å etablere denne løsningen er det blant annet en forutsetning at det legges svart fiber mellom rådhusene. Kostnadene er beregnet til Maskinvare I dette ligger nødvendig anskaffelse av servere og etablering av nettverk. Det vil være behov for ny brannmur av sikkerhetsmessige årsaker. Videre er det nødvendig med ny mailserver. Det må anskaffes et antall databaseservere, osv. Det har ved tidligere runder av for eksempel oppgradering av eksisterende programvare, vist seg at teknisk infrastruktur som for eksempel servere får for liten kapasitet. Følgelig er det vanskelig å eksakt tallfeste omfanget av dette så tidlig i prosessen. Det budsjetteres med

14 Bredbånd Frei rådhus Kristiansund rådhus Basert på leie av fiber mellom dagens to rådhus i 20 år. Sum i tilbud er 2,75 mill Kostnad ved å legge fiber selv er stipulert til 6 mill. Det er ikke slik kommunikasjon i dag Diverse driftsutgifter Det foreligger svært lite erfaringsdata på kommunesammenslåinger. Det vurderes nødvendig å budsjettere med en post for utgifter som påløper og som ikke er forutsett. Som et eksempel kan tas med at vi ikke har utarbeidet kostnadsoverslag på nødvendige flyttinger som følge av sammenslåingen. Dette er for tidlig i prosessen, da det ikke er tatt stilling til plassering av de forskjellige tjenesteområder enda. Det budsjetteres med Arkiv Dagens regelverk pålegger kommuner som slår seg sammen en fullstendig avslutning av alle arkiver, før en deretter oppretter et nytt felles arkiv for den nye kommunen. En intern arbeidsgruppe har foretatt en vurdering av nødvendig arbeid for å få dette på plass. Det vurderes nødvendig med 50% stilling i Frei og 100% stilling i Kristiansund i 2 år for å utføre disse oppgavene. Det legges inn en lønn på kr ,- og 30% sosiale kostnader) Budsjetterte kostnader til tiltaket De totale kostnader til etablering av kommunen budsjetteres til Investeringer Nytt datarom Bygging av nytt datarom basert på konkrete kostnadsoverslag og pristilbud. Heri utgifter til byggteknisk, kjøling/klima, elektro, alarm, sikkerhet, innredning. Nødvendig ved sammenslåing til større kommune. Etablering av servicesenter Det kan være naturlig å tenke seg at et slikt servicesenter etablere i tidligere Frei kommune. Senteret kan naturlig inneholde funksjoner som legekontor, sosialkontor, servicekontor osv. Det budsjetteres med Ombygging gamle sykehjemmet til administrasjon I dag har Kristiansund kommune et nedlagt sykehjem på vel 6000 m2 i sentrum (erstattet av to nye). Dette er lite utnyttet, utover at det nylig er tatt i bruk et nytt moderne vaskeri og nytt moderne kjøkken i bygget for å dekke kommunens behov på dette området. Ca 5000 m2 er fortsatt til disposisjon. Det er i forbindelse med kommunesammenslåingen svært ønskelig å ta resten av bygget i bruk for slik å få samlet funksjoner som ellers må etableres og være lokalisert hver for seg. Aktuelle funksjoner som kan samlokaliseres gjennom å ta i bruk dette bygget er; Voksenopplæring Barnevern 14

15 Helse- og sosialadministrasjon Logoped, spesialpedagogikk, PP-Tjeneste Tjenesteadministrasjon generelt Bygget ligger svært godt plassert i forhold til å plassere disse funksjonene her. Det foreligger et grovt kostnadsoverslag på 50 mill for å foreta en nødvendig ombygging. For at dette prosjektet skal kunne la seg gjennomføre er det nødvendig med et tilskudd på 30 mill. De resterende midler planlegger kommunen å dekke gjennom mer hensiktsmessig plassering av funksjoner gjennom samlokalisering, alternativt finansiert ved låneopptak. Det budsjetteres dermed med (søknadsum er ) Sum budsjetterte investeringer SUM PROSJEKTBUDSJETT ENGANGSKOSTNADER

16 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/9633/ Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 ØKONOMIMODELL FOR FELLESNEMNDA I forbindelse med arbeidet med sammenslåingen av Frei og Kristiansund er det viktig å fastsette en økonomimodell for å få økonomisk styring og oversikt over arbeidet med sammenslåingen. I første omgang er dette knyttet til fellesnemndas budsjett og økonomiplan fram til sammenslåingen er et faktum. Forslaget til økonomimodell for fellesnemnda er utarbeidet i samarbeid mellom økonomilederen i Frei, økonomisjefen i Kristiansund og prosjektleder for kommunesammenslåingen. Det foreslås at fellesnemnda vedtar et eget rammebudsjett for sammenslåingsprosessen for 2006 og I henhold til 26 i inndelingsloven skal fellesnemnda ta hånd om det forberedende arbeidet med budsjettet for 2008 som er det første driftsåret etter sammenslåingen er satt i verk. Siden leder av den administrative styringsgruppen er rådmann i Kristiansund og at prosjektleder er ansatt i samme kommune synes det praktisk at budsjett- og regnskapsarbeidet også legges der, videre at dette gjøres med utgangspunkt i kommunens finans- og økonomireglement. Det foreslås videre at regnskapet for sammenslåingen føres på et eget prosjektnummer og som en del av kommuneregnskapet i Kristiansund. Den enkelte kommune sender så kvartalsvise refusjonskrav for sine utgifter knyttet til sammenslåingsarbeidet. Fellesnemnda bør gi rådmanns fullmakt til leder av den administrative styringsgruppen. Dette innebærer fullmakt til å disponere fellesnemndas budsjett samt fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette sikrer at prosessen kan gå smidig, men samtidig slik at folkevalgte får avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning. Nestleder for administrativ styringsgruppe (Rådmannen i Frei ) bør gis anvisningsmyndighet for den delen av fellesnemndas budsjett (lønn og godtgjørelser m.m) som utgiftsføres i Frei. Dette vil Fellesnemnda har foreløpig ikke noe arbeidsgiveransvar og det foreslås derfor at lønn, godtgjørelser og andre trekk- og innberetningspliktige ytelser føres i de respektive kommuners regnskap. Dette betyr at alle som arbeider med sammenslåingen eller i sammenslåtte enheter vil være ansatt i en av kommunene inntil sammenslåingen er et faktum. Det er ønskelig at det også før januar blir etablert felles drift på flere tjenesteområder. På de områder der dette skjer foreslås det at den kommunen som utfører den sammenslåtte tjenesten får refundert utgifter fra den kommunen som har overført tjenesten. Refusjonsbeløpet foreslås satt til det som kommunen tidligere brukte på å produsere den samme tjenesten. 16

17 Med utgangspunkt i det som her er nevnt foreslås følgende økonomimodell for fellesnemnda: 1 Budsjett Fellesnemnda vedtar rammebudsjettet for sammenslåingsprosessen for 2005, 2006 og Etter bestemmelsene i inndelingsloven har fellesnemnda også ansvar for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk. Leder i administrativ styringsgruppe har ansvar for å utarbeide forslag til årsbudsjett for fellesnemnda. Arbeidet med budsjett, rapportering og regnskap gjøres med utgangspunkt i finans- og økonomireglementet for Kristiansund kommune. Leder i administrativ styringsgruppe delegeres myndighet til å disponere fellesnemndas rammebudsjett i samsvar med vedtatte prioriteringer, samt myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. (jmfr. Kommunelovens 23 nr. 4) - Leder for administrativ styringsgruppe (rådmannen i Kristiansund) gis innkjøps og anvisningsmyndighet for den delen av fellesnemndas budsjett som utgiftsføres i Kristiansund. - Nestleder for administrativ styringsgruppe (rådmannen i Frei ) gis anvisningsmyndighet for den delen av fellesnemndas budsjett som utgiftsføres i Frei. Innenfor rammen av sin delegasjon kan leder og nestleder i administrativ styringsgruppe videredelegere sin myndighet. 2 Regnskapsføring Regnskapsansvarlig i Kristiansund kommune fører regnskapet for sammenslåingsprosessen Prosjektregnskapet føres som en del av kommuneregnskapet i Kristiansund. Lønn, godtgjørelser og andre trekk- og innberetningspliktige ytelser føres i de respektive kommuners regnskap. 3 Lønn og godtgjørelser Hver kommune fører lønn og lønnsrelaterte utgifter til ansatte som har oppdrag relatert til kommunesammenslåingen i kommunens regnskap. Dette betyr at alle som arbeider med sammenslåingen eller i sammenslåtte enheter er ansatt i en av kommunene inntil sammenslåingen er et faktum. Dette gjelder også godtgjørelser til medlemmer av Fellesnemnda og andre utvalg som blir nedsatt i forbindelse med sammenslåingsprosessen. 4 Refusjonskrav Hvert kvartal utarbeider kommunene dokumenterte refusjonskrav for sine utgifter med den detaljeringsgrad som er bestemt. Detaljeringen av utgiftene må være slik at refusjonskrav for arbeid utført av egne ansatte kan inntektsføres i den virksomhet vedkommende er ansatt. 5 Attestasjon og anvisning Innkjøp som skal føres i Fellesnemndas regnskap skal godkjennes av prosjektleder på forhånd. Arbeid som skal utføres av kommunalt ansatte og refunderes av Fellesnemnda skal godkjennes av prosjektleder på forhånd. 17

18 Utgifter som skal belastes direkte i fellesnemndas regnskap attesteres av prosjektleder og anvises av rådmannen i Kristiansund. Utgifter som føres i kommunens regnskap følger kommunens regler for attestasjon og anvisning. 6 Felles drift før sammenslåing Når det i løpet av sammenslåingsprosessen etableres felles drift på et tjenesteområde får den kommunen som utfører tjenesten refundert utgifter fra den kommunen som har overført tjenesten. Vederlaget fastsettes til det som kommunen selv tidligere brukte på å produsere samme tjeneste. Vederlaget justeres med deflatoren for kommunesektoren. Eventuelle tvister i denne forbindelse avgjøres av fellesnemnda. Med utgangspunkt i overnevnte legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK Økonomimodellen for fellesnemnda vedtas slik den framgår av dette saksframlegg datert (04/2176/9633/05) Anton Monge rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy rådmann i Frei 18

19 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/9740/ Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /05 Prosjektbudsjett 2005 Siden kommunesammenslåingen ble vedtatt av kommunestyrene i Frei og Kristiansund har rådmennene attestert og anvisninger for utgifter knyttet til dette prosjektet. Etter at kommunesammenslutningen ble vedtatt av kongen i statsråd i slutten av mai, og etter at fellesnemnda trådte i funksjon i slutten av juni, er det riktig at fellesnemnda fastsetter et budsjett for 2005 og som prosjektet kan styres etter ut dette året. Budsjettet for 2005 tar i hovedsak utgangspunkt i de utgifter man har hatt hittil i 2005, framskrevet ut dette kalenderåret. Budsjettet blir da slik: Regnskap pr. 1. sept Budsjett 2005 Lønn, trygd og pensjon Kjøp av varer og tjenester Refusjon til Frei sammenslåing Andre utgifter Utgifter i alt Bruk av tilskudd Frei Bruk av tilskudd Kristiansund Andre inntekter Inntekter i alt Lønn, trygd og pensjon Beløpet er i all hovedsak knyttet til lønn til prosjektleder og godtgjørelser til diverse utvalg og arbeidsgrupper i samsvar med fellesnemndas vedtak 23. juni under sak 05/05 og 06/05. Kjøp av varer og tjenester Under denne samleposten har man lagt; diverse kontorutgifter, bevertning i forbindelse med møtevirksomhet, annonser, trykking og distribusjon av bladet kommunen vår, møte- og konferanseavgift, transportutgifter, utgifter til seminar om visjon og grunnverdier, kulturbygging, ledersamling på Åndalsnes. 19

20 Refusjon til Frei Denne posten er utgifter som Frei kommune har hatt til møtegodtgjøring til politiske utvalg og arbeidsgrupper i samsvar med fellesnemndas vedtak 23. juni under sak 05/05 og 06/05. I tillegg kommer den andelen som Frei har betalt av de første tre utgivelsene av Kommunen vår Andre utgifter Det som er ført på denne posten er i all hovedsak merverdiavgift. Sum utgifter Prosjektbudsjettet har en total utgiftsramme på 1,88 millioner kroner og vil i sin helhet dekkes av øremerket tilskudd fra staten. De regnskapsførte utgiftene som den enkelte kommune har hatt refunderes fra prosjektkontoen. Med utgangspunkt i overnevnte legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK Fellesnemnda vedtar prosjektbudsjettet i 2005 for kommunesammenslåingen slik det framgår av rådmennenes saksutredning datert (04/2176/9740/05) Anton Monge rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy rådmann i Frei 20

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Velkommen til parallellseminar III. Styringsdokumenter viktige verktøy

Velkommen til parallellseminar III. Styringsdokumenter viktige verktøy Velkommen til parallellseminar III Styringsdokumenter viktige verktøy Styringsdokumenter - viktige verktøy Prosjektorganisering og prosjektstyring Budsjetter Omstillingsavtaler Kartlegginger, sjekklister

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

ETABLERING AV NYE STAVANGER

ETABLERING AV NYE STAVANGER Til: Styringsgruppen Fra: Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger Dato: 09.05.17 Emne: Reglement for fellesnemnda Sak om utkast til reglement for fellesnemnda ble fremmet til styringsgruppens møte 23.03.17.

Detaljer

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Oppvekst- og kulturutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Oppvekst- og

Detaljer

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295 Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 25.11.2010 Erstatter: Saksnr: Bv 14/10 Brv 117/10 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: 25.11.2010 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Stokke rådhus, kommunestyresalen Tid: 4. desember 2014 kl 12.00 16.00 Møteleder: Erlend Larsen Til stede fra Stokke kommune: Erlend Larsen,

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Innkalling. Saksliste nr: 8/16. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 13:00

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Innkalling. Saksliste nr: 8/16. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 13:00 Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Innkalling Saksliste nr: 8/16 Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: 18.10.2016 Tidspunkt: Kl 13:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet, som

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 23.08.2017 Tid: 12:30 13:30 fellesmøte kl. 1400-1600 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Andebu herredshus, kommunestyresalen Tid: 19. desember 2014 kl 08.30 12.00 Møteleder: Bjarne Sommerstad Til stede fra Stokke kommune: Erlend

Detaljer

Møtereferat 4 / Interimsnemnd

Møtereferat 4 / Interimsnemnd Møtereferat 4 / Interimsnemnd Arbeidsområde/prosjekt : Kommunereform Møtedato/tid : Onsdag 26.4.17, kl. 13.30-16.00 Møtested/lokale Nemnd - deltagere Sekretariat Forfall : Kommunestyresalen, Hammerfest

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007)

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007) Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy 27.04.2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer

Detaljer

Reglement for Omsorgssutvalget

Reglement for Omsorgssutvalget Reglement for Omsorgssutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Omsorgssutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Omsorgsutvalgets medlemmer velges

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER

REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER Innhold 1. Gjennomføring av politiske møter i Rana kommune... 3 1.1. Praktisk gjennomføring... 3 1.1.1. Møteplan... 3 1.1.2. Annonsering...

Detaljer

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Vedtatt av Sola kommunestyre i k-sak 67/14 den 30.10.2014 1 Formål Ungdomsrådet arbeider etter politisk målsetting om unges makt og deltakelse i samfunnet. Ungdomsrådet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 Nordre Follo kommune - foreløpig organisering av arbeidet Vedlegg: Forslag til foreløpig organisering datert 22.12.16 Referat

Detaljer

Ny kommune Hitra - Snillfjord

Ny kommune Hitra - Snillfjord Ny kommune Hitra - Snillfjord Møteprotokoll Utvalg: Fellesnemnd Hitra og Snillfjord Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 02.10.2017 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Formannskapet. Innkalling

Formannskapet. Innkalling Finnøy kommune Formannskapet Innkalling Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE 1. VALG OG SAMMENSETNING Bystyret velger selv et formannskap bestående av 7 representanter. Disse velges for 4 år av og blant medlemmene av bystyret. 2. ANSVARS-

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-11 Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Sak 11/17 «Saksutredning H 4b Hellemo»

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: 17/16 Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd BAKGRUNNSMATERIALE: I utarbeidelsen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Opplæringsmodul. For driftsstyrer i Osloskolen

Oslo kommune Utdanningsetaten Opplæringsmodul. For driftsstyrer i Osloskolen Opplæringsmodul For driftsstyrer i Osloskolen Årshjul driftsstyreopplæring Når Hva Hvordan Ansvar I løpet av februar/mars 2017: I løpet av mars/april Fra 2018: I andre driftsstyremøte hvert år Medio oktober

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 15:00-16:00

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 15:00-16:00 Møteprotokoll Fellesnemnda Lardal og Larvik Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: 06.12.2016 Tidspunkt: Kl 15:00-16:00 Til behandling: Saksliste nr. 13 /16 Medlemmer: Erik Andreas Sørensen Liv Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOM MUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Andebu herredshus, kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2015 Tid: 12:55 13:30 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 01/12 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 02/12 ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER I KONTROLLUTVALGET

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 01/12 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 02/12 ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER I KONTROLLUTVALGET LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 Dato: 22.02.12 kl. 16.00 18.45 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Benjamin Le Maitre, leder Arild Tharaldsen, nestleder Henny Heskestad,

Detaljer

Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy. Behandling i Inderøy kommunestyre :

Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy. Behandling i Inderøy kommunestyre : Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2009/475-44 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Inderøy kommunestyre 21/10 14.06.2010 Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Driftstyrene. Opplæring av rektorene

Oslo kommune Utdanningsetaten Driftstyrene. Opplæring av rektorene Driftstyrene Opplæring av rektorene Reglement for driftsstyrene i Osloskolen Oslo bystyre har vedtatt reglement for driftsstyrene (se vedlegg) Driftsstyrenes organisering og sammensetning Driftsstyrenes

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling for Fellesnemnd. Saksliste

Møteinnkalling for Fellesnemnd. Saksliste Møteinnkalling for Fellesnemnd Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Askim Kulturhus Møtetid: 21:00 Forfall meldes til politisk sekretariat i hver enkelt kommune. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ulvsvåg Grendehus : 17.08.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf. 75765014 eller postmottak@hamaroy.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED Reglement REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED JOHANNES LÆRINGSSENTER Kapittel 1: Styringsgruppen og administrasjon 1.1. Virkeområde og lovgrunnlag. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Dato: 20.10.2010 Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING SAK 11/15 VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal tok i 1992/1993 initiativ til eit prosjekt for å utgreie event. eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Prosjektet

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Møteinnkalling for PSU fellesnemnda 5K. Saksliste

Møteinnkalling for PSU fellesnemnda 5K. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 18.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen- Trøgstad Møtetid: 15:00 Møteinnkalling for PSU fellesnemnda 5K Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

Reglement Hemne formannskap

Reglement Hemne formannskap 09/1578-6 033 &00 Reglement Hemne formannskap Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 15/12 2009, sak 112/09 Innholdsfortegnelse: 1. Valg og sammensetning...3 2. Formannskapets ansvars- og myndighetsområde...3

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 (Komite Mennesker og livskvalitet og Komite Plan og samfunn) Komiteene er et utvalg oppnevnt i medhold av 10 i kommuneloven. Komiteene kan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 02.03.2017 Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid: Kl. 18. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 29.11.07 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART Organ: Fellesnemnda Dato: 28.10.2016 Tid: 08:00 10:00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Lene Conradi MØTEPROTOKOLL Tilstede: Forfall: Tilstede: Fellesnemndas medlemmer: Lene Conradi (H), Leif Frode

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE I SEL 2011

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE I SEL 2011 ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE I SEL 2011 Vedtatt av Sel kommunestyre 29.08.2011 Satser endret 07.03.2013 Arbeidsvilkår for folkevalgte i Sel Skikkelige arbeidsforhold for folkevalgte ser ut til å bli stadig

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse: Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 17.12.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat Ikrafttredelse: 17.12.2003 ansvarlig: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0052 REGLEMENT

Detaljer

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Årsmelding 2013 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Saker til behandling... 2 Innkalling av administrative

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

ETABLERING AV NYE STAVANGER

ETABLERING AV NYE STAVANGER Til: Styringsgruppen Fra: Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger Dato: 22.02.2017 Emne: Sammensetningen av Fellesnemnda, Fellesnemndas arbeidsutvalg og Partssammensatt utvalg I møte i Styringsgruppen

Detaljer

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning Kort om bakgrunn for dokumentet, utarbeidet utredning og forhandlinger,

Detaljer

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Sted: Stokke ungdomsskole Tid: 25. juni 2014 kl 09.00 12.00 Til stede fra Andebu kommune: Bjarne Sommerstad, ordfører Jan Tore Rui-Haugerød,

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune Vedlegg 2 til politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 16/13 den 19.03.2013 Reglementet er hjemlet

Detaljer

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune År 2015 1 Reglementet er hjemlet i kommunelovens 39 og er tilpasset reglene i loven. Reglementet overlapper i en viss grad enkelte av lovbestemmelsene,

Detaljer

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/ 1 REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (vedtatt i Fakultetsstyret, Det

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Arbeidsutvalget. Ved behandling av sakene 90 og 93 hadde representant Anne Strømøy fravær.

Stokke Andebu Sandefjord. Arbeidsutvalget. Ved behandling av sakene 90 og 93 hadde representant Anne Strømøy fravær. Stokke Andebu Sandefjord Arbeidsutvalget Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen i Stokke Dato: 05.09.2016 Tidspunkt: 08:30-10:15 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Anne Strømøy Bjarne Sommerstad

Detaljer