skriftserie_2009_1_mal_a Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1"

Transkript

1 skriftserie_2009_1_mal_a Side 1 F O R V E L F E R D S S TAT E N 1

2 skriftserie_2009_1_mal_a Side 2 ISBN For velferdsstaten Keysersgate Oslo Tlf For velferdsstaten er en allianse mellom de krefter i vårt samfunn som ønsker å utvide bredden og øke styrken i kampen mot forskjell-norge, mot konkurranseutsetting, privatisering, deregulering og markeds - liberalisme for en sterk offentlig sektor på brukernes premisser. Alliansen ble etablert høsten 1999, og vel 20 landsomfattende organisasjoner med omlag en million medlemmer er tilsluttet. I tillegg er en rekke lokale organisasjonsledd kommuner medlem av alliansen.

3 skriftserie_2009_1_mal_a Side For velferdsstatens skriftserie når tall blir politikk

4 skriftserie_2009_1_mal_a Side 2

5 skriftserie_2009_1_mal_a Side 3 F o r v e l f e r d s s t a t e n s s k r i f t s e r i e H e f t e n r. 8 Når tall blir politikk Hvordan private regnskapssystemer i offentlig sektor driver fram konkurranseutsetting og privatisering Av Roar Eilertsen og Paul Bjerke, DeFacto Kunnskapssenter for fagorganiserte

6 skriftserie_2009_1_mal_a Side 4 Trykk: Aktietrykkeriet as. Opplag: 3000, 2009 ISBN:

7 skriftserie_2009_1_mal_a Side 5 Innhold Forord... 7 Hva er New Public Management?... 9 NPM En definisjon Oppsplitting og utskilling Konkurransepress Brukervalg og «pengene følger bruker» Telling og kontroll Ledermakt Private regnskapsmodeller i offentlige En internasjonal trend Offentlige regnskap Regnskap i privat sektor Lønnsomhetsregnskap Senter for statlig økonomistyring( SSØ) Lønnsomhetsregnskap i offentlig sektor? Balanse og avskrivninger med i offentlig sektor Økonomisk krise i helseforetakene Regnskapsregler med store konsekvenser for pensjonene Motmakt og alternativ Fra SSØ til Senter for offentlig utvikling (SOU) Eksempler Oslo Sporveier NPM i kollektivtrafikken Nedlegging av lokal skole en administrativ beslutning? Forskningspolitikk styring med tellekanter Forsvarsbygg et SSØ-pilotprosjekt som lar hangaren stå tom Avskrivingsregler kan tvinge undervisning ut av universitetsbyggene... 40

8 skriftserie_2009_1_mal_a Side 6 6 F O R V E L F E R D S S TAT E N

9 skriftserie_2009_1_mal_a Side 7 Forord New Public Management (NPM) heter det når private organisasjons- og ledelsesformer presses ned over offentlig sektor. Fenomenet har blitt et hett tema i samfunnsdebatten det siste året. Ikke minst skyldes det at For velferdsstaten har satt et kritisk søkelys på mange av de negative utslagene av denne politikken. Fra ansatte og fagorganisasjoner skjerpes stadig kritikken mot NPM. Markedsorientering av det offentlige dreier seg ikke bare om privatisering. Måten velferdstjenestene organiseres på er også avgjørende. NPM er en god illustrasjon på det. Markedsorienteringen fremmes gjennom oppsplitting og utskilling av virksomheter, stadig mer konkurranse på område etter område, bestiller/utførermodeller, et voksende rapporterings- og kontrollregime og økende makt til ledelsen på bekostning av ansatte og demokratiske prosesser. Nye regnskapssystemer er en av metodene som brukes til å presse fram en slik utvikling. Disse er ikke bare praktiske hjelpemidler, men kan spille en avgjørende rolle som middel til å fremme ulike typer utvikling. Gjennom de siste årene har vi sett en sterk tendens til å innføre privat sektors regnskapsprinsipper også i det offentlige med omfattende negative virkninger. Det mest kjente eksemplet er nok sykehusene, som i 2002 ble omgjort til helseforetak og underlagt regnskapsloven. Den er utformet ut fra målet om å rapportere om mulighet for avkastning på investert kapital. F O R V E L F E R D S S TAT E N 7

10 skriftserie_2009_1_mal_a Side 8 Det skiller seg fundamentalt fra målet med offentlige virksomheter. Milliardunderskuddene og de mange krisene innen helsesektoren illustrerer hvor meningsløst det er med foretaksmodeller og lønnsomhetsregnskap innenfor offentlig tjenesteyting. Det står imidlertid sterke interesser bak denne utviklingen. NPM utgjør en viktig del av den markedsliberalistiske offensiven vi har opplevd siden omkring1980. Her i landet har Finansdepartementets Senter for statlig økonomistyring (SSØ) fått oppgaven med å presse fram lønnsomhetsregnskap i offentlige virksomheter. Det er grunnen til at vi fokuserer så sterkt på regnskapssystemets oppbygging og rolle i dette heftet. De rødgrønne hevder at det er slutt på NPM. Brukere og offentlig ansatte melder imidlertid at det brukes fullt ut. Høyresida vil ha enda sterkere markedsretting. Tida er nå inne til å ta et oppgjør med denne politikken. Finansminister Kristin Halvorsen fastslo (Klassekampen 24. juni 2009) at statlig sektor skal beholde sin egen regnskapsmodell. Da forventer vi at SSØs prøveprosjekter med lønnsomhetsregnskap avvikles. NPM bygger på toppstyring og mistillit til offentlig ansatte. Det vi trenger er reformer og utviklingsarbeid som bidrar til demokratisering av de offentlige tjenestene, der brukernes kunnskap og de ansattes kompetanse settes i sentrum. Da kan vi like godt avvikle Senter for statlig økonomistyring (SSØ) og heller etablere et statlig Senter for offentlig utvikling (SOU). Vi håper at dette heftet skal gi både innsikt i og inspirasjon til å gå løs på et tema som er viktigere enn det umiddelbart kan høres ut som. Lykke til! Oslo, september 2009 For velferdsstaten Asbjørn Wahl Daglig leder 8 F O R V E L F E R D S S TAT E N

11 skriftserie_2009_1_mal_a Side 9 Hva er New Public Mangement Representantskapet i LO Stat samles hver høst til konferanse på Gol. I november 2008 var et av temaene på samlingen New Public Management (NPM). Statsminister Jens Stoltenberg provoserte konferansedeltakerne ved å erklære at han «ikke helt visste» 1 hva New Public Management er. Hvis utsagnet var alvorlig ment, er det overraskende: NPM har nemlig vært et sentralt begrep i forskning og diskusjon om utviklingen av offentlig sektor i mer enn tyve år. NPM er en samling reformer som innfører en kombinasjon av markedsstyring, ledermakt og kontrollregimer i offentlig sektor. Del - takerne på LO Stats representantskapsmøte uttrykte skepsis til NPMreformene i det offentlige, og forsamlingen vedtok at «forvaltningen må ikke gjøres til forretning». I uttalelsen heter det videre: Organiseringen av offentlig sektor har vært preget av teoriene fra New Public Management siden 80-tallet. Troen på at sterkere markedsstyring skulle skape en mer effektiv offentlig sektor har vært sterk. Det finnes knapt et område i offentlig sektor som ikke har opplevd konsekvensene av reformiveren de siste tiårene ( ) New Public Management er en måte å organisere offentlig sektor på. Forvaltningen har blitt stykket opp og endret, for å prøve å skape markeder internt i offentlig sektor. Det har betydd utskilling og opp- F O R V E L F E R D S S TAT E N 9

12 skriftserie_2009_1_mal_a Side 10 splitting av tjenester, organisering etter bestiller-utførermodellen, internprissetting, stykkprisfinansiering og innføring av bedrifts økono miske regnskapsprinsipper i forvaltningen. Privatisering og konkurranse -utsetting har fulgt i kjølvannet av omorganiseringen. Alt gjort i troen på at løsninger fra det private næringslivet er vel egnede til å styre offentlig sektor. Konsekvensene har vært dramatiske. Tusenvis av ansatte har opplevd drastiske omorgani - seringer som kjøres gjennom i raskt tempo, ofte på tvers av råd fra de ansattes organisasjoner og uten tilstrekkelige konsekvensanalyser. Ansatte opplever at de blir umyndiggjort, ansvaret pulveriseres og man får et kontrollbyråkrati. 2 Uttalelsen beskriver presist hvordan store grupper offentlig ansatte har opplevd de markedsinspirerte reformene stat og kommuner. NPM En definisjon Begrepet ble lansert av den britiske samfunnsforskeren Christopher Hood, som i dag er professor ved det prestisjetunge Oxford-universitetet. Han lanserte termen «New Public Management» i en artikkel i 1991, 3 der han også introduserte den forståelsen av begrepet som siden har vært gjengs: NPM er ingen sammenhengende teori, men et knippe reform - tiltak, som har vært drevet fram i offentlig sektor siden 1980-tallet. Reformtiltakene er en samling tiltak som trinnvis fører til at offentlig sektor blir mest mulig lik privat sektor, for videre privatisering og konkurranseutsetting. Det er to viktige drivkrefter bak denne utviklingen. For det første presset de store private selskapene i den vestlige verden på for nye markeder og investeringsmuligheter, dvs. nye områder hvor de kunne få avkastning (profitt) på sin kapital. Tanken var at hvis offentlig sektor ble mest mulig lik den private, ville det være enklere for selskapene å overta sentrale deler av tjenesteytingen i kommuner og stat: Helse, omsorg, utdanning, kommunikasjon. Tiltakene konkretiserer hvordan markedsreformene kan iversettes trinnvis for å unngå for sterke protester fra ansatte og innbyggere. For det andre var disse kreftene av den mening at økt konkurranse, 10 F O R V E L F E R D S S TAT E N

13 skriftserie_2009_1_mal_a Side 11 samt visse styrings- og ledelsesmetoder i privat, konkurransedominert sektor var best, helt uavhengig av om dette kunne begrunnes saklig. Altså et ideologisk standpunkt. NPM-reformene legger stor vekt på at de representerer både budsjettdisiplin, kostnadskutt, effektivitet og kvalitet på samme tid. Samtidig har budsjettkontroll og kvalitet stått sentralt i alle former for reformer og styring av offentlig sektor. Når markedstilhengerne forsøker å skape et inntrykk av at kostnadsbevissthet og kvalitet er noe de har funnet opp, i motsetning til tilhengerne av mer tradisjonelle former for styring av offentlige midler, er det ren retorikk. Da er det mer å hente hos folk med erfaring og kunnskap fra styring og utvikling av offentlig sektor, og som dermed kan vise hvordan NPMreformene har endret måten å styre offentlig sektor på. Professor Bjarne Jensen ved Høyskolen i Hedmark er en av dem. Han peker på følgende punkter som «særpreger og skiller NPM fra andre metoder for å utvikle gode og effektive offentlige velferdsgoder»: 4 1. Privatisering og avvikling av offentlig forsyningsansvar for offentlige tjenester/produkter. 2. Privatisering av leveransen/produksjonen av offentlige tjenester/ - tilbud. Ofte benevnt som konkurranseutsetting av hele offentlige virksomhetsområder. 3. Oppslitting av offentlig virksomhet i selskaper (særlig aksjeselskaper) som styres etter rene bedriftsøkonomiske kriterier i stedet for av demokratisk valgte organer. 4. Klarere deling av virksomheten i bestiller/utfører enheter. 5. Tro på at mål og resultater for offentlig virksomhet lar seg kvantifisere på en enkel og entydig måte. Derved kan enkle resultatmål brukes til å styre og evaluere virksomheten. 6. Virksomhetene kan tildeles ressurser på basis av disse kriteriene og derved redusere behovet for politiske prioriteringer. 7. Bruk av bedriftsøkonomiske insentivsystemer som bonusordninger og resultatbaserte belønningssystemer for ledere og nøkkelpersonell F O R V E L F E R D S S TAT E N 11

14 skriftserie_2009_1_mal_a Side 12 i offentlig virksomhet på linje med det som er vanlig i forretnings - virksomhet. New Public Management omfatter altså: Oppsplitting og utskilling av offentlig virksomhet Økt konkurransepress Brukervalg og «pengene følger bruker»-systemer Sterk ledermakt og styring basert på mistillit Telling, måling, tester og kontroll Overgang til regnskapssystemer som er utviklet for privat forretningsvirksomhet Med utgangspunkt i disse punktene skal vi her beskrive NPM og gi noen relevante eksempler fra offentlig sektor. Oppsplitting og utskilling Begrunnelsen for oppsplitting er at mindre enheter skal være mer hånd - terlige, at det blir lettere å plassere ansvar og at bestiller og utfører bør være adskilt. Ideen om oppsplitting erstatter tidligere ideer om helhetlige og sammenhengende offentlige tjenester. Oppslitting av offentlige institusjoner i en rekke mindre enheter har vært en hovedtrend i norsk forvaltning de siste 25 årene. Jernbanedriften, som tidligere var en samlet forvaltningsbedrift (NSB), er siden 1995 delt opp i stadig flere enheter med egne tariffavtaler. De viktigste er NSB, Cargo Net, NSB Rom Eiendom, Gjøvikbanen, Nettbuss, Mantena (jernbaneverksteder) og Baneservice. Jernbaneverket, med Norsk jernbaneskole, er utskilt som statlig etat. I tillegg har det kommet til en hel rekke nye jernbaneselskaper særlig i godssektoren, samt Flytoget innen persontransport. Innen persontrafikken er kun Gjøvikbanen konkurranseutsatt, ettersom denne utviklingen ble stanset av den rødgrønne regjeringen. Luftfartsverket er blitt til Avinor AS, datterselskapet Oslo Lufthavn AS og Luftfartstilsynet. Televerket ble omdannet til Telenor AS der de ansatte i 2005 valgte styremedlemmer i 26 datterselskaper. 5 Samme år hadde Telenor ASA 69 datterselskap registrert i Norge. Dette 12 F O R V E L F E R D S S TAT E N

15 skriftserie_2009_1_mal_a Side 13 omfatter i hovedsak holdingselskap og datterselskap eid direkte av disse. Flere av disse eier igjen andre datterselskap, så det samlede antall selskaper er vesentlig høyere. Antall aksjeselskap i Telenor økte fra bortimot 60 i 1994 til over 400 etter år ). I tillegg til oppdelingen har Telenor utskilt (outsourcet) og solgt ut store deler av den gamle virksomheten (installasjon, satellitt, renhold osv). Denne frag - menteringen har ofte bidratt til å pulverisere ansvarsforhold og gi de ansatte økt følelse av avmakt. Etter omdanningen til aksjeselskap har staten to ganger solgt seg ned i Telenor. I dag er den statlige eierandelen 53 prosent. I praksis er Telenor nå styrt som en helt alminnelig privat bedrift, der statens rolle utelukkende er å høste utbytte og å sikre at hovedkontoret og registreringen er i Norge. Noe annerledes er situasjonen for det som tidligere het Oslo Sporveier og som driver kollektivtrafikken i hovedstaden. Selskapet og dets etter - følgere er fortsatt eid av Oslo kommune og helt avhengig av kommunal støtte. Men oppdelingen er (nesten) like aggressiv som når det gjelder Telenor. For 25 år siden var Oslo Sporveier ett selskap som sto for alle sider ved driften av kollektivtransporten i Oslo. Selskapet var politisk styrt av bystyret i Oslo som bestemte ruteopplegg, priser og hadde arbeidsgiveransvaret. E K S E M P E L Oslo Sporveier/ Ruter NPM i kollektivtrafikken I dag er det gamle Oslo Sporveier delt inn i et titalls nye selskaper. I 2007 ble en ny overbygning, administrasjonsselskapet Ruter, etablert. Under denne overbygningen fins i dag Kollektivtransportproduksjon AS (KTPAS) som kjøper tjenester, dvs. inngår kontrakter med sine egne underselskaper og private selskaper som faktisk driver kollektivtrafikken. For trikken (som drives av Oslo sporvognsdrift AS, heleid av KTPAS) og t-banen (som drives av Oslo t-banedrift AS, også eid av KTPAS) er det foreløpig ikke åpnet for konkurranse. Kommunen har imidlertid planer om konkurranseutsetting av disse to innen Bussene ble skilt ut fra Oslo Sporveier og F O R V E L F E R D S S TAT E N 13

16 skriftserie_2009_1_mal_a Side 14 konkurranseutsatt allerede på 1990-tallet. Resultatet ble blant annet at de ansatte fikk dårligere lønns- og arbeidsforhold enn i øvrige deler av konsernet. Bussførerene har derfor søkt seg over til t-banen og trikken, med bussførermangel som resultat. Konsernet Sporveisbussene AS (som eies av KTPAS) eier i dag datter selskapene Turbil, Unibuss ekspress og Unibuss. Det siste har vunnet anbudskonkurranser på en rekke av rutene i Oslo. Byrådet har likevel lenge ønsket å selge selskapet, men det er foreløpig blitt hindret av politisk motstand. Verksteder og infrastruktur er også skilt ut som egne aksjeselskaper, med egne styrer og egne direktører. Lønnsnivået for disse nye lederne har økt betraktelig gjennom oppsplittingen i egne enheter. Alle disse selskapene inngår kontrakter med hverandre og fakturerer hverandre. Konsekvensene omtales slik av Per Arne Nicolaysen og Andreas Lauvstad i Oslo Sporveiers Arbeiderforening: Poenget er at byråkratiet og internfaktureringen har økt dramatisk som en følge av oppsplittinga. Dette unødige byråkratiet er dyrt i drift, og regninga sendes til skattebetalerne. Oppsplittinga har også ført til at ansvarsforholdene har blitt pulverisert, og vi ser daglig hvordan de ulike selskapene skylder på hverandre når noe går galt, i stedet for å ta tak i problemet. Nå er det blitt slik at selv ikke politikerne i bystyret vet hvor mange selskaper som fins innen sporveissystemet. Er det 11 eller 15 selskaper? De kan ikke svare. 7 Konkurransepress Et hovedpremiss for NPM-tilhengere er at markeder gir mest effektiv ressursutnyttelse. Derfor opprettes det en rekke nye markeder og «internmarkeder», som oftest er rene lekemarkeder. I alle tilfeller etableres det en såkalt bestiller/utførermodell (BUM), det er en organisasjonsform der den offentlige etaten som bestiller en tjeneste skal være formelt helt atskilt fra den organisasjonen som utfører tjenesten. I en del kommuner og i deler av staten er det fortsatt bare offentlig eide virksomheter som utfører arbeidsoppgavene. Mye av hensikten med å opprette BUM-systemer er at de skal gjøre det mulig å sammenlikne 14 F O R V E L F E R D S S TAT E N

17 skriftserie_2009_1_mal_a Side 15 kostnader og operasjoner med private selskap, noe som i neste omgang åpner for konkurranseutsetting og privatisering. Logikken er at det kommunale selskapet og private tilbydere skal konkurrere på like vilkår om kommunenes og/eller brukernes gunst. Presset for å sammenlikne offentlig og privat virksomhet, samt for å åpne for konkurranse mellom private og det offentlige, er et kjernepunkt i NPM. Det er også hoved - drivkraften bak de nye regnskapssystemene, lønnsomhetsregnskap, som nå innføres i offentlig sektor og som vi omtaler i heftets andre del. Konkurransen innføres på to hovedmåter, dels ved anbud, også kalt «konkurranseutsetting» av tjenester, dels ved systemer der pengene følger brukeren. Når Unibuss skilles ut fra bestillerenheten KTPAS (gamle Oslo Spor - veier), er det meningen at private buss-selskaper skal kunne konkurrere med Unibuss i anbudskonkurranser om å betjene busslinjene i Oslo. Når sykehjemmene er skilt ut som egne resultatenheter i kommunene, kan private aktører som Norlandia Omsorg inviteres til anbudskonkurranse om å drive resultatenheten billigst. I alle slike konkurranser kommer de ansattes lønns-, arbeids-, og pensjonsforhold under press. Årsaken er ganske enkelt at i slike typer tjenesteyting er lønnskostnadene totalt dominerende i bedriftsregnskapene. Skal de kutte kostnader, er det derfor få andre utgifter å angripe. Brukervalg og «pengene følger bruker» I systemer der pengene følger brukerne er det tenkt at brukerne selv skal kunne velge mellom offentlig og private tilbydere. De som for eksempel blir tildelt hjemmehjelp av kommunen, skal kunne velge mellom ulike tilbydere. Kommunen betaler så for tjenestene firmaet yter. For at systemet skal fungere, må imidlertid den hjelpen de hjelpetrengende skal få fra kommunen, beskrives nøyaktig, slik at de private firmaene gjør det de får betalt for (verken mer eller mindre). Derfor opplever brukere av hjemmehjelpstjenester i dag at deres vedtak følges av svært detaljerte oppgavebeskrivelser. To minutter for å tørke kjøkkenbenk, sju minutter for kjøkkengulv med mer. Dette er styring basert på mistillit, og det er F O R V E L F E R D S S TAT E N 15

18 skriftserie_2009_1_mal_a Side 16 nedverdigende for så vel ansatte som brukere. En ansatt som etterkommer brukers ønsker vil oppfattes som regelbryter. I slike system settes angivelig kundens valgfrihet i sentrum. Han eller hun får verken velge omfanget av tjenesten eller bruken av den knappe, tildelte tiden. Den eneste valgmuligheten er å foretrekke private løsninger framfor offentlige. Dessuten ties det helt om de private selskapenes valgfrihet. De kan skumme fløten ved å konsentrere seg om relativt friske brukere som kan betale for ekstratjenester, men la mer krevende og fattige brukere bli betjent av det offentlige. Det offentlige sitter igjen med de tyngste brukerne 8 med kompliserte behov. Dermed blir også de offentlige tjenestene dyrere og arbeidet for de offentlige ansatte tyngre. Den viktigste konsekvensen av systemene er at kommunen mister mye av den politiske styringen med velferdstilbudet. I rammen under presenteres et svensk skoleeksempel. E K S E M P E L Nedlegging av lokal skole en administrativ beslutning? I Nacka kommune utenfor Stockholm, som nå er høyresidas utstillingsvindu for privatisering, har man såkalt fritt skolevalg. Bevilgningene følger elevene. Historien om nedleggingen av Alléskolan viser hvordan dette fungerer i praksis: Alléskolan var i mange år truet fordi den hadde for få elever. Skolen ble for dyr per elev og gikk derfor med underskudd når faste utgifter, husleie og lønninger skulle betales. Nacka er i hovedsak beste vestkant i Stockholm med svært høy gjennomsnittsinntekt. Men i området rundt Alléskolan er det klassiske lavinntektsproblemer som arbeidsløshet, kriminalitet, rus og lavt utdanningsnivå. Skolen burde derfor hatt ekstra ressurser, men fikk det ikke. Den måtte konkurrere på «like fot» med alle andre skoler. Dermed fikk skolen problemer og foreldrene begynte å velge den bort. Inntektene sank, og rektor måtte spare. Det ble vanskelig å skaffe gode nok lærere, og en dårlig spiral begynte. Stadig flere foreldre valgte bort skolen, og underskuddene økte. I et kundevalgsystem er dette en naturlig følge av at foreldrene i en kunderolle 16 F O R V E L F E R D S S TAT E N

19 skriftserie_2009_1_mal_a Side 17 har valgt bort skolen, ikke resultatet av en politisk beslutning. Foreldrene som ønsket å beholde skolen hadde ikke «forbrukermakt» til å få det til og spørsmålet ble overhodet ikke gjenstand for politisk behandling i kommunestyret. Nedleggingen av Alléskolan ble behandlet som en ren administrativ sak, og lokalpolitikerne ble ganske enkelt orientert om saken gjennom et referatpunkt på et formannskapsmøte. Dermed ble det også vanskeligere for foreldrene å mobilisere politisk for å beholde skolen sin, slik foreldre mange steder gjør i områder der elevtallet synker. Makt er overført til markedet. Politikerne slipper å ta ansvaret for å legge ned. «Man har helt mistet poenget med å organisere seg som borger i en kommune - å gå sammen om å løse de problemer som er for store for den enkelte å klare på egen hånd» skrev den svenske vänster partisten og Nackabeboeren Lisa Rasmussen i en artikkel: «Marknaden, valfriheten och demokratin» i «Folkets makt og maktløshet» i Vänsterpartiet, Telling og kontroll NPM-systemet legger til grunn at mennesker normalt handler egoistisk. Folk prøver angivelig alltid å få ut flest mulig goder til seg selv til lavest mulig kostnad. Ut fra en slik tenkning er det naturlig at bare markedet og/eller detaljerte kontrollsystemer kan sørge for at individene i en organisasjon gjør en akseptabel jobb. Når man verken kan benytte markeder eller lekemarkeder blir kravet om å telle enda sterkere. Fordi teorien hevder at mennesker ikke kan handle uten en eller annen form for kontroll, pisk eller gulrot, må ansatte som ikke opererer i markeder, kontrolleres enda mer. Mens den rødgrønne regjeringen bremset noen sider ved NPM, særlig oppsplitting og rene privatiseringer (som imidlertid fortsetter for fullt i mange av landets kommuner), synes NPM-ideologiens vekt på telling, måling og lønnsomhetsregnskap fortsatt å stå minst like sterkt. Utdannings og forskningssektorene er gode eksempler. F O R V E L F E R D S S TAT E N 17

20 skriftserie_2009_1_mal_a Side 18 E K S E M P E L Forskningspolitikk styring med tellekanter Norsk høyere utdanning har siden 90-tallet blitt styrt etter NPM-metoder9). Telle kantsystemet regulerer nå tildelingen av en betydelig del av ressursene. Finansieringsmodellen ble innført under Kvalitetsreformen ( ). Institusjonene ble gitt større selvstendighet, ved at de selv kan bestemme hvilke disipliner og tema de skal tilby som bakgrunn for ulike grader. Institusjonene er mer toppstyrte, ledet av rektor med akademisk ansvaret og en økonomidirektør. Sektoren benytter lønnsomhetsregnskap: rapporterer leie av egne lokaler, årlige avskrivinger på utstyr og bygninger og inntekter styrt av årlige resultat. 40 prosent av støtten fordeles på bakgrunn av ulike indikatorer. I årlige møter med institusjonsledelsen diskuteres kvantitative indikatorer og noen subjektive vurderinger. Økonomidirektørene er trofaste mot tellekantsystemene, og stillingen er gitt økt makt. Rapporteringene krever mer administrativt arbeid til de vitenskapelige ansatte og antallet høyere administrative og saksbehandlerstillinger skyter i været (82 prosent økning fra 1999 til 2007). 25 prosent av støtten fordeles på bakgrunn av antall studentgrader, mengde studie poeng, hvor mange som søker seg til institusjonene, om studentene er ferdig til normert tid. Dette er ikke i seg selv problematisk. Det finnes elementer av kvalitetsreformen som er bra, blant annet at studenter skal få tettere oppfølging og gradsnivåene er like med resten av Europa. Men innføringen av stykkpris i utdanningen kan være problematisk på flere måter10). Små fagmiljøer og institusjoner med lav søkning vil være utsatt. Institusjoner som rekrutterer studenter med lave akademiske kvalifikasjoner, kan slite med gjennomføringsproblemer som ikke kan tilskrives studiekvaliteten. Institusjoner kan da komme inn i en ond sirkel med lav studieprogresjon som gir dårligere økonomi. Dette kan gå ut over studiekvaliteten og føre til at enda færre studenter med gode akademiske kvalifikasjoner søker seg til institusjonen. Stykkprisfinansiering sammen med risiko for nedganger i studenttallet fører til større budsjettusikkerhet fra år til år for den enkelte institusjon. Dette stimulerer 18 F O R V E L F E R D S S TAT E N

21 skriftserie_2009_1_mal_a Side 19 opportunisme. Institusjonene har ikke råd til å la studentene stryke. For hvis studenter ikke får passere tapes penger. Konkurranse om studentene. Institusjonene brukte 500 millioner på markedsføring i 2006, penger som kunne gitt over 600 forskerårsverk. Det kan opprettes studieprogrammer hvis hensikt hovedsakelig er å ta studenter fra andre institusjoner som en del av institusjonens risiko håndtering. Det er konflikt mellom hensynet til et oversiktlig prissystem og ønsket om å ivareta alle institusjons- og utdanningsspesifikke forhold. Den sentrale kvalitets- og utgiftsstyringen er svekket, ved at det er studenttallet som definerer statens utgifter fremfor at staten (gjennom budsjettene) definerer kvaliteten på studiene. 15 prosent av støtten til institusjonene er forskningsstøtte på basis av antall publikasjoner spesielt i internasjonale tidsskrift og hvor ofte de refereres til i annen litteratur, antall PhD-studenter og forskningsstøtte fra EU og private institusjoner. Igjen er dette ikke problematisk i seg selv, men det er noen grunnleggende problem. For eksempel «at forskerne tilpasser seg og publiserer der de publiserer en rekke tynne pølseskiver etter «salamiprinsippet», istedenfor å presentere det som egentlig burde være en hel pølse», ifølge Prof. Lars Walløe (Klassekampen ). Majoriteten av forskerne rapporterer at kvantumskravet fører til mindre grundig forskning. Når store deler av midlene styres ut fra søknader og prosjekter, er faren for at de som deler ut midlene sitter med habilitetsproblemer større. Premiering av ekstern finansiering krever mye tid til å skrive søknader. Det tar tid fra undervisning, veiledning og sammenhengende forskningstid. Private aktører og EU påvirker sterkt institusjonenes bruk av de offentlige stillingene og forskningsmidler. Walløe hevder videre at vi «har fått et nytt klasseskille i norsk forskning, mellom dem som tilhører en del prestisjeinstitusjoner og de nye SSF-ene» (sentre for framragende forskning). F O R V E L F E R D S S TAT E N 19

22 skriftserie_2009_1_mal_a Side 20 I stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagene 11 ), som kom våren 2009, varsler departementet for det første at det skal innføres statistikk også på enkeltbarnehagenivå. Dessuten skal det etableres nye systemer for å «belyse tilstanden i sektoren»: Data kan for eksempel innhentes gjennom tilsyn, årlig statistikk, periodiske brukerundersøkelser og egenrapporteringer fra barnehager og kommuner ( ) til sammen kan data fra flere kilder gi et bredt og tilstrekkelig pålitelig bilde på status og utfordringer i sektoren. Videre vil det bli foretatt jevnlige kartlegginger av kommunenes og barnehagenes oppfølging av barnehageloven og rammeplanen og foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet. Systematisk kunnskapsinnhenting fra barnehager, foreldre og kommuner vil inngå som sentrale elementer i et system for å følge med på kvalitetsutviklingen i sektoren. Dette betyr at barnehagelærere etter hvert vil bli påtvunget det samme rapporterings- og telleregime som har preget utviklingen for lærere på andre nivåer de siste årene. Utdanningsforbundet i Oslo har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer der 90 prosent av dem som svarte mente at økt fokus på vurdering og dokumentasjon hadde gitt mindre tid til for- og etterarbeid. Nesten 80 prosent opplevde at arbeidsmengden var «økt takket være pålegget om å teste elevene i nasjonale og lokale prøver». 12 I en undersøkelse Fafo gjorde for Utdanningsforbundet vinteren konkluderes det med at lærernes selvstendighet synes å ha blitt svekket og at «kravene til dokumentasjon av vurderingen oppleves i betydelig grad som økt byråkratisering som ikke tjener elevenes læring». Ledermakt NPM hevder å tilby bedre ledelsesmodeller for offentlige organisasjoner. Modellene bygger på erfaringer fra konkurransestyrte bedrifter der bunnlinjen (årsresultatet) betyr alt. Styringsformen gir derfor lederne nesten all makt til å velge virkemidler og bestemme over bruken av ressurser 20 F O R V E L F E R D S S TAT E N

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Utveier. Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management

Utveier. Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management Utveier Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management En rapport fra SVs stortingsgruppes Forvaltningsgruppe Oslo/Stortinget Desember 2008 Forvaltningsgruppa har bestått av Rolf Reikvam (leder),

Detaljer

Bidragsytere til heftet er: Mal - eller mening? 11 2013 Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner,

Bidragsytere til heftet er: Mal - eller mening? 11 2013 Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner, 11 2013 MAL - ELLER MENING? Mal - eller mening? Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner, kunnskaper, kompetanser og alternativer i styringen av offentlig sektor.

Detaljer

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom alternativer Fanny Voldnes Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Fafo-rapport 2008:30 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-640-1

Detaljer

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank Ta tjenestene tilbake Av Helene Bank Trykk: Aktietrykkeriet as Layout: Christoffer Horsfjord Nilsen Opplag: 12 000 ISBN: 82-92515-09-7 Innhold Forord 5 Del 1 Vårt politiske handlingsrom 9 1. Angst for

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

Konkurranseutsetting -Norge i nordisk sammenheng

Konkurranseutsetting -Norge i nordisk sammenheng LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsdokumentasjon nr 1/13 Konkurranseutsetting -Norge i nordisk sammenheng Omfang av konkurranseutsetting Aktører Kostnader Norske analyser Analyser

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus 25. 04. 2014 Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 358 Utdanning: Bachelor i økonomi

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer