Obligatorisk lønnsomhetsundersøkelse og lønnsstatistikk for 2014 for alle NELFO medlemmene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obligatorisk lønnsomhetsundersøkelse og lønnsstatistikk for 2014 for alle NELFO medlemmene"

Transkript

1 Din nøkkel for å logge inn på Oslo, Obligatorisk lønnsomhetsundersøkelse og lønnsstatistikk for 2014 for alle NELFO medlemmene Tiden er inne for en ny lønnsomhetsundersøkelse. Som i fjor sendes denne ut kun elektronisk. Det er enkelt å fylle inn, og bonusen er at du vil kunne skrive ut din egen analyse med det samme du har fylt inn skjemaene. Dog med sammenligningsgrunnlag fra siste lønnsomhetsundersøkelse. Disse rapportene kjøres ut i slutten av august, og på denne måten vil mange få en rask analyse av egen virksomhet. De nettbaserte skjemaene er å finner du på lu.nelfo.no Dersom du likevel fortsatt ønsker å benytte deg av papirskjemaene kan de lastes ned fra våre nettsider. Vi ønsker at dere registrerer regnskap selv om det ikke er revidert. Dette fordi mange sliter med å opprettholde fristen vår. De som sender inn årsregnskap elektronisk gjennom vårt nettsted lu.nelfo.no vil ha fem uker ekstra på seg. Innleveringsfristen er 15. mai. Vanlige feil Gjennom årene har vi erfart at de tingene som det vanligvis bommes på er lønnsopplysningene. Vær oppmerksom på at lønnsopplysningene som fylles inn i posisjon 6 og 7 på skjema 2 skal være lønn til montør og ikke annen administrativ lønn. Den fylles inn i posisjonene 10 og 11. For øvrig er det mange som glemmer å fylle inn samtlige utfakturerte timer i posisjon 16. For de som har vanskelig med å finne ut av dette er rettesnoren at det i snitt utfaktureres ca timer pr. årsverk i bransjen. Lønnsomhetsundersøkelsen er OBLIGATORISK for alle medlemsbedriftene. I denne sammenheng vises det til ISO s vedtekter 3. Undersøkelsen er viktig for NELFO som er et næringspolitisk verktøy. Det er også et godt verktøy for bedriftene som ønsker å sammenligne seg med bransjen. Det danner også et godt grunnlag for diskusjoner i styrer, ansatte og ledelse for å vurdere bedriftens gode og svake sider. Vi er takknemlige for å få svarene inn så tidlig som mulig, slik at det blir mulig å få resultatene raskt ut til deltakerne, og hovedtallene til NELFOs styrende organer. Alle opplysninger behandles fortrolig. Med vennlig hilsen NELFO Ove Guttormsen Adm. direktør Jens Lysøe Dir.administrasjon og økonomi

2 Skjema: 1 LØNNSOMHETSUNDERSØKELSEN 2014 for Elektroentreprenører i NELFO Kontaktperson: Telefon: e-post: Etableringsdato i 2014: Firmaform: AS Personlig ANS Annet (f.eks. hvis avdeling av konsern o.l.) Forespørsler vedrørende utfylling rettes til NELFO via e-post: Emir Cavka eller på tlf: Jens Lysøe eller på tlf: SISTE FRIST: 4.Mai 2015 BONUS for alle vår nettstedsbrukere LENGRE innleverings frist: lu.nelfo.no Skjemaene kan evt. sendes til: Eller som PDF fil til: 15.mai 2013!!! Din kode er: NELFO, P.b Majorstua, 0305 Oslo faks:

3 Skjema 2: Regnskapsposter: 1. Omsetning eksklusiv m.v.a. Resultatregnskap 2014 Sum i 1000 kr. A B E Installasjond avdeling i 1000 kr. Annen omsetning inkl. butikk + 2. Økning i ufakturert installasjonsomsetning Nedgang ufakturert installasjons omsetning. = 4. Korrigert omsetning (pkt. 1, 2 og 3) - 5. Varekjøp - 6. Lønn + sosiale kostnader montører, lærlinger, og hjelpearbeidere. (Lønn andre -post 10) - 7. Lønn + sosiale kostnader installatør som montør - 8. Innleid arbeid = 9. Bruttofortjeneste -10. Øvrige driftskostnader (minus varekjøp, lønn montører, lærlinger og hjelpearbeidere. Ord. avskrivn. og tap på krav tas også med her) -11. Beregnet lønn + sosiale kostnader installatør. (ikke AS) =12. Brutto driftsresultat 13. Finansinntekter / (minus) finanskostnader =15. Netto driftsresultat før ekstraordinære poster og årsoppgjørsdisp. 16. Sum utfakturerte (produktive timer ). NB! MÅ FYLLES UT! - Se veiledning Fylles i hele tall ikke i 1000! 17. Antatt anbudsomsetning i prosent av total installasjonsomsetning. (frivillig)

4 Skjema 3: Balanse Pr Regnskapsposter i 1000 Kr Aktiva Sum anleggsmidler (oppskriving av bygg og tomter til markedsverdi skal ikke tas hensyn til) Varebeholdning inklusiv reserver til nettopris +22 Kundefordringer (debitorer) og andre tilgodehavende +23 Ufakturert (anlegg under utførelse) inklusiv reserver til kostpris +24 Sum betalingsmidler (kasse, bank, postgiro m.v.) =25 Sum omløpsmidler (Pos ) =26 Sum eiendeler (20+25) Passiva Egenkapital Sum langsiktig gjeld +29 Leverandører (kreditorer) +30 Annen kortsiktig gjeld (kortsiktig gjeld fratrukket leverandørgjeld) =31 Sum gjeld og egenkapital Husk at sum eiendeler (post 26) skal være lik sum gjeld og egenkapital (post 31) Hvis det er problemer med utfyllingen av skjemaene vil det være til hjelp at kopi av skatteregnskapet medfølger.

5 Skjema 4: Sysselsettingsstatistikk (NB : skraverte felt skal ikke fylles ut). Hver ansatt føres opp kun èn gang. Gjennomsnittlig årsverk* *32 Personellkategori Installatør (som adm.leder eller butikkansatt skal sammen med post 34 normalt utgjøre ett årsverk) A B C INSTALLASJON ADMINISTRASJON Ant.ansatte Ant. lærlinger 33 Tekniker/ingeniør (ikke feltarbeide) 34 Installatør som montør (se post 32) **35 Elektriker / Gr L **36 Telekom. montør Gr. S **37 Energimontør/Energioperatør 38 Telekommunikasjonsmontør 39 Fagarbeider annet 40 Hjelpearbeider 42 Lager og sjåfør installasjon 43 Innleid arbeid 44 Butikkleder og butikkekspeditør 45 Lager / reparatør/ verksted/sjåfør 46 Kontorleder og kontoransatte 47 Andre Sum hver avdeling Totalt antall årsverk i bedriften * Hvis installatøren arbeider 25% i butikken og 25% på kontoret, oppgis dette som: Butikk 0,25 og kontor 0,25. Hvis installatøren også er montør oppgis dette i post 34. ** Hver fagarbeidet føres bare opp ett sted (der han arbeider mest). Lærlinger føres i egen kolonne. Omsetning (FØRES I HELE KR 1000) Installasjonsomsetning: Kr (Skjema 2 - post 1B) Totalomsetning: (Skjema 2 - post 1A) Fordeling av Installasjonsomsetning %-anslag Fordeling av samlet oms. %-anslag Elkraft Næringsbygg og bolig Tele/data Industri Sikkerhetsinst./automatisering Offshore SUM 100 % Skip Service Verksted Butikk Annet SUM 100 %

6 VEILEDNING I UTFYLLING AV LØNNSOMHETSUNDERSØKELSEN Vi forstår at mange ikke får revidert sine regnskaper seint. Vi mottar de selv om de ikke er revidert. De som sender inn årsregnskap elektronisk gjennom vårt nettsted lu.nelfo.no vil i år ha to uker ekstra på seg. Mens den ordinære innleveringsfristen er 4. mai, er det for nettstedsbrukere tidsnok å levere før 18. mai. Hvis det er vanskelig å tilpasse bedriftens regnskap til dette lønnsomhetsskjema vil det være en hjelp for oss om man i tillegg til å returnere de utfylte skjemaene kommenterer problemene eller forslår forbedringer. Det kan også være nyttig å få kopi av bedriftens skatteregnskap hvis dette er tilgjengelig. Skjema 1 - Firmaopplysninger Kontaktpersonen er den som har fylt ut skjemaene og som kan forklare de regnskapsmessige opplysningene. Ditt kundenummer, daglig leders navn, bedriftsnavn med tilhørende adresse er trykket øverst på siden. Dersom det er noen endringer, vennligst fyll ut feltene til høyre på siden. Skjema 2 - Resultatregnskapet Alle tallene føres inn i hele 1000 kroner uten desimaler. Installasjonsavdeling (kolonne B) Post 1B Post 2B Post 3B Utfakturert installasjonsomsetning (ekskl. mva) iflg. regnskapet. Eventuell økning i ufakturert omsetning (anlegg under utførelse) i forhold til i fjor. En økning fremstår hvis ufakturert omsetning ved årets slutt er større enn ufakturert omsetning ved årets begynnelse. Økningen angis til fakturaverdi, d.v.s. kostpris for materiell/utstyr og lønn/sos.kostnader montører/hjelpearbeidere/lærlinger + påslag for indirekte kostnader og forventet fortjeneste (ekskl. mva). Hvis kostprisen for økningen er kr ,- og forventet påslag er 20% blir post 2B = kr ,-. På samme måte som for post 2, men her er det nedgangen i ufakturert (anlegg under utførelse). Post 4B Korrigert omsetning er summen av post 1, 2 og 3. Post 5B Post 6B Post 7B Vareforbruket, materiell og utstyr til netto innkjøpspris. Lønn + sosiale kostnader montører, hjelpearbeidere og lærlinger. (Ikke lønn til ansatte på kontor og butikk som tas med i post 10A). Med sosiale kostnader menes vanligvis arbeidsgiveravgift, feriepenger, alle refusjoner, fordel fri telefon og bil, helligdagsgodtgjørelse, permisjoner, bedriftslegeordning, yrkesskadeforsikring, sykepenger eventuelle personforsikringer som OTP, gruppeliv, reiseforsikring osv. Andre personrelaterte kostnader tas med under post 10A. Lønn + sosiale kostnader for installatør som montør. Hvis installatøren har arbeidet som montør, beregnes hans lønn og sosiale kostnader slik.: F.eks. 25% som montør. Vi har "fastsatt årslønnen inklusive sosiale kostnader til

7 kr ,- og med 25 % av tiden som montør blir det kr ,-. Hvis lederen jobber som montør skal den %-vise andelen av lønn som representerer montørandelen medtas under post 7 B. Resten oppføres under post 10A eller 11A. Post 8B Innleid arbeid fakturert gjelder arbeid og materiell fra underleverandør. Post 9B Bruttofortjeneste installasjon er lik: Post 4B - 5B - 6B - 7B - 8B. Butikkvirksomhet (kolonne C og D) ( fylles ut hvis man selger varer over disk) Kolonne C tar for seg butikkvirksomhet i forbindelse med salg av lamper og småelektrisk Kolonne D tar for seg butikkvirksomhet i forbindelse med salg hvitevarer/radio & TV o.l. Post 1C/D Post 4C/D Post 5C/D Post 9C/D Utfakturert omsetning (eksklusiv mva) for butikk og verksteder. =Post 1C/D Vareforbruk i butikken og på verkstedene til innkjøpspris. Bruttofortjeneste butikk/verksted = Post 4C/D - 5C/D. Annen virksomhet (kolonne E) ( fylles ut for annen virksomhet som ikke er medtatt inn under Kolonne B, C eller D. Felleskostnader (kolonne A) Post 1,4,5 og 9 er summen av installasjon og butikk/verksted o.l. Post 2,3, 6,7 og 8 er likt med installasjonsvirksomheten tall i kolonne B. Post 9A Post 10A Post 11A Total bruttofortjeneste = Post 9B + 9C Driftskostnader/Felleskostnader som ikke er tatt med i postene over. For øvrig medtas alle andre indirekte kostnader som for eksempel IT kostnader, reisekostnader, bilkostnader, gaver, representasjon, honorarer, osv. Dette gjelder bl.a. lønn og sosiale kostnader for saksbehandlere og ansatte på kontor, lager, butikk, verksted, sjåfør o.l. Avskrivninger og tap på krav medtas også her. Finansinntekter og finanskostnader tas med i punkt 13. I aksjeselskap tas utbetalt lønn og sosiale kostnader til installatøren med i denne posten med fratrekk for arbeid som montør. I personlige selskaper (ikke AS) fører vi opp beregnet lønn og sosiale kostnader til installatøren her. For å kunne sammenligne personlige selskaper likt, har vi "fastsatt" lønn og sosiale kostnader for installatøren til kr ,-. Vi trekker ifra lønn og sosiale kostnader for det arbeidet som installatøren har utført som montør (som i vårt eksempel under 7B = kr = kr ,-.) Post 12A Brutto driftsresultat er lik post 9A - 10A - 11A. Post 13A Post 14A Post 15A Finanskostnader / - inntekter. Er finansinntektene større enn finanskostnadene så før opp beløpet med + foran. I henhold til bestemmelsene under NELFOs Generalforsamlingen skal post 14- Egenkapital rente fjernes. Netto driftsresultat før ekstraordinære poster er resultatet som fremkommer som Post 12 +/- Post 13.

8 Post 16 Sum utfakturerte(produktive) timer for installatør som montør, fagarbeidere, hjelpearbeidere og lærlinger samt bortsatt installasjonsarbeid. Dette er en av de viktigste postene for hele Lønnsomhetsundersøkelsen som må fylles inn. Oppgaven regnes som ikke levert hvis posten ikke er utflyt. Bedriften risikerer å få purring, selv om resten av tallene er lagt inn. Tips: Dersom bedriften ikke fører nøyaktig oversikt over produktive timer kan man ta utgangspunkt i 1500 mulige produktive timer i ett år med tillegg for overtidsarbeid og fradrag for sykdom, permisjoner og annen uproduktiv tid. Antall årsverk som er lagt til grunn legges i skjema 4- post: Installasjons ansatte : 34A, 35A, 36A, 37A, 39A, 40A, 43A + Installasjons lærlinger 35B, 36B, 37B og 39B. Eksempel: Sum antall prod.timer for inneværende år i post 16 = timer Sum antall årsverk fra angitte poster i skjema 4 = 33 årsverk Sum gj. arbeidstimer for bedriften: / 33 = 1515 timer pr ansatt Post 17 Anslå anbudsomsetningen i % av total installasjonsomsetning (post 4B). Skjema 3 - Balansen Post 20 Post 21 Post 22 Post 23 Post 24 Sum anleggsmidler (som f.eks. biler, innredning, edb-anlegg, bygninger osv.) Det skal ikke tas med oppskrivninger av bygg og tomter til markedsverdi. Dette betyr at egenkapitalen reelt sett kan avvike fra det som fremkommer i undersøkelsen. Varebeholdning, installasjon + butikk inklusive reserver til innkjøpspris. Kundefordringer (debitorer) føres her med eventuelt andre tilgodehavende. Ufakturert (anlegg under utførelse) inkludert reserver til kostpris. Materiell og utstyr til innkjøpspris og montørlønn + sosiale kostnader (eventuell bilgodtgjørelse). Sum betalingsmidler. Her føres det inn bank, postgiro, kasse og lignende. Post 25 Sum omløpsmidler = Post Post 26 Post 27 Post 28 Post 29 Post 30 Sum eiendeler = Post (= sum aktiva) Egenkapital. Sum langsiktig gjeld, pantegjeld, o.l. (mer enn ett år). Her føres leverandørgjeld opp (kreditorer) All annen kortsiktig gjeld, dvs. kortsiktige lån og offentlig gjeld. (Kortsiktig vil si mindre enn ett år). Post 31 Post

9 Skjema 4 - Sysselsettingsstatistikk og omsetning fordelt Her oppgis gjennomsnittlig antall årsverk pr. personellkategori. Hvis installatøren har arbeidet som montør (inngår i post 34 som tilsvarer lønns-post 6B, 10 og 11), i butikken og på kontoret (post 32), fordeles hans tid på disse kategorier. Eiere i personlige selskaper skal også tas med. Omsetningen fordeles i første tabell på fagområder, altså all omsetning unntatt handelsvirksomhet, og i andre tabell på forretningsområder. Det er forståelig om disse opplysningene er vanskelig tilgjengelig. Vi ber derfor om en skjønnsmessig vurdering hvis dette ikke finnes fra før. Skjema 5 - Lønnsstatistikkundersøkelsen 1. Sum utbetalt montør: Her føres all fastlønn utbetalt til fagarbeider ( 3A, 3C og 3E). Arbeidsgiver avgift og sosiale kostnader for øvrig skal ikke medtas. Tallene skal tas med i hele tusen kroner. 2. Timer fagarbeider: Her føres alle timer som er utbetalt i fastlønn til fagarbeidere og medtas det som spesifikt utbetales på akkordarbeid. Her vises det til Landsoverenskomstens 4a og 4b. Tallene tas med i timer. 3. Lønn produktivitesarbeid: Her føres all lønn som er utbetalt til fagarbeidere ved produktivitetsarbeid. Gjelder alle produktsystemer pr. år. 4. Timer produktivitesarbeid: Her føres alle timer som er utført av fagarbeidere i produktivitetsarbeid ( 4A, 4B, 4C og 4D). Sum timer produktivitetslønn fagarbeidere pr. år. 5. Lønn variable tillegg: Her føres det som er utbetalt i variable tillegg. Bastillegg, utenbystillegg, høydetillegg og skifttillegg. Her skal den totale summen som er utbetalt på disse tilleggene tas med. Dette er også inkludert i punkt 1 ovenfor. 6. Overtidstimer for fagarbeidere: Sum overtidstimer fagarbeidere pr. år. 7. Sykefravær i % : Sykefravær i prosent: Her føres sykefraværet for alle som arbeider på landsoverenskomsten i % (altså med hjelpemontør og lærlinger). Fraværet oppgis i % per år. 8. Årsverk: Sum antall årsverk for fagarbeidere (ikke lærlinger). Her skal antall årsverk medtas. Obs. det kan være forskjell på dette og antall ansatte pr

10 Lønnsnivå for funksjonærer i bedriften: Her skal de funksjonærer som er oppgitt markeres innenfor de lønnsnivåene som er tatt med. Vi er ute etter nivå, og ikke enkeltpersoner. Frynsegoder skal ikke medtas. Nedenfor har vi forsøkt å definere begrepene: - Installatør er den i bedriften som er registrert i DSB. - Saksbehandler (tekniske) er den i bedriften som beregner og er ute og styrer anlegg. - Prosjektledere er leder ute på prosjekt. - Formann er ansvarlig for fordeling av arbeidsoppgaver og oppdrag og kan sitte både inne og ute. For spørsmål om innhold og forståelse av de enkelte punktene kan det tas kontakt med: - Ingar Tukun tlf: Spørsmål vedrørende frister og utfylling av Lønnsomhetsundersøkelsen rettes til: Emir Cavka - eller Jens Lysøe: Problemer med passord, pålogging og nettsiden og alle øvrige henvendelser ta kontakt med: Emir Cavka:

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 Informasjon fra Revisor nr 2/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 o Vedlegg: Momentliste årsavslutning

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer