NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til stede: Møte nr Unn H. Aarvold (leder) Kjetil Bjørnsen Ørjan Johannessen Bjørg Hagen (varamedlem)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til stede: Møte nr Unn H. Aarvold (leder) Kjetil Bjørnsen Ørjan Johannessen Bjørg Hagen (varamedlem)"

Transkript

1 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til stede: Møte nr Unn H. Aarvold (leder) Kjetil Bjørnsen Ørjan Johannessen Bjørg Hagen (varamedlem) Fra NKRF: Knut Erik Lie REFERAT ETTER REVISJONSKOMITEENS MØTE 1. DESEMBER 2011 I LOKALENE TIL KOMMUNEREVISJONEN I OSLO, GRENSEVEIEN 88, HELSFYR, OSLO Sak 45/2011 Referat fra møte 30. september 2011 Referat fra revisjonskomiteens møte 30. september 2011 godkjennes med enkelte mindre justeringer. Sak 46/2011 Saker behandlet siden forrige møte I perioden fra forrige møte har komiteen arbeidet med følgende saker: Epost fra Rolleiv Lilleheie, der han tar opp diverse forhold knyttet til hvor langt regnskapsrevisors oppgaver og plikter går med hensyn til kommunens behandling av årsbudsjettet og administrasjonssjefens budsjettstyring og eventuelle brudd på gjeldende lov og forskrift. Revisjonskomiteen vil komme tilbake til problemstillingene som blir tatt opp i forbindelse med utsendelse av revidert eksempelsamling av beretninger primo Det vises for øvrig til sakene 51/2011 og 52/2011. Høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag til endringer til revisorloven, slik at virkeområdet til revisorloven blir utvidet til å omfatte flere tjenester som revisor tilbyr. Finanstilsynet viser til at endringen i revisjonsplikten har medført at en større andel foretak ikke lenger er revisjonspliktige og til at revisorene i større grad enn tidligere tilbyr revisjonslignende tjenester til Referat fra møte i NKRFs Revisjonskomité Møte nr

2 selskap som ikke har årsregnskapsrevisjon. Etter Finanstilsynets vurdering tilsier reelle hensyn at «revisors nye tjenester» og andre revisjonslignende tjenester til både revisjonspliktige og ikke-revisjonspliktige kunder bør være omfattet av revisorloven. Ulik regulering av revisortjenester kan i følge tilsynet skape uklarhet og dermed svekke tilliten til revisorrollen. Henvendelse fra Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS vedr. reaksjonsform når bestemmelsene i bokføringslov og forskrift ikke er fulgt og svar av fra leder i revisjonskomiteen. Det vises til komiteens behandling i sak 54/2011. Møte mellom NKRF og Kommunal- og regionaldepartementet hvor bl.a. NKRFs henvendelse om det kommunale revisjonsmandatet var tema. I møtet ble det fra departementet gitt uttrykk for at NKRF som standardsettende organ selv må definere hva som ligger i mandatet, herunder etterlevelsesrevisjon. Som en oppfølging av dette, bør revisjonskomiteen se mer på compliance-standardene. Møte med NKRFs styre og lederen i komiteen På bakgrunn av møtet, har NKRFs styre bedt komiteen se nærmere på følgende: o Nummerert brev Revisjonskomiteen ble bedt om å drøfte spørsmålet om innhold i og behandling av nummerert brev. I sin behandling ble revisjonskomiteen bedt om å drøfte spørsmålene med selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen. o Bruk av engasjementsbrev ble drøftet og styret ga innspill til forslag til informasjonsskriv og mal for engasjementsbrev. o Oppfølging av «85-tilrådingar» - Revisjonskomiteen ble bedt om å jobbe videre med spørsmålet om revisjonsmandatet, og styret vil på sin side jobbe for å få etablert et råd for offentlig revisjon. Møte med Riksrevisjonen i uke 48 der bl.a. eksempelsamling revisors beretning, vesentlighet og arbeidsvesentlighet var tema. Revisjonskomiteens strategi- og handlingsplan for perioden Tidligere utarbeidet plan var ikke helt i tråd med NKRFs strategi- og handlingsplan. I tråd med dette, ble revidert strategi- og handlingsplan oversendt til NKRFs styremøte den Revisjonskomiteen tar saker behandlet siden forrige møte til orientering. Sak 47/2011 Orientering fra DnRs Revisjonskomité Knut Erik orienterte fra møter i DnRs Revisjonskomité, hvor følgende bl.a. var tema: Sluttføring av SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Særlige revisjonsmessige hensyn der revisjonsklienten har vesentlige transaksjoner med foretak som ikke lenger blir Referat fra møte i NKRFs Revisjonskomité Møte nr

3 revidert og hvilke situasjoner som da kan være problematiske for revisor. Revisjonskomiteen tar saken til orientering. Sak 48/2011 Engasjementsbrev endelig behandling Det vises til komiteens behandling i forrige møte og drøftelse i NKRFs styre På bakgrunn av utsendt mail fra Unn , diskuterte komiteen bruken og utforming av engasjementsbrev i kommunal sektor. ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdrag angir, jfr bl.a. standardens pkt 9 og 10, at vilkårene for revisjonsoppdrag som hovedregel skal nedtegnes i en skriftlig avtale. I standardens pkt 11 fremkommer det at engasjementsbrev kan være unødvendig hvis vilkårene er regulert tilstrekkelig i lov, evt at enkelte områder likevel skal reguleres i en slik avtale. Adressat for engasjementsbrevet skal være ledelsen eller den som har overordnet ansvar for styring og kontroll. I privat sektor er dette forstått til å være styret og bruken av engasjementsbrev i privat sektor er utbredt. Innenfor kommunal sektor (eller revisjon) har bruken av engasjementsbrev vært noe mer varierende, både hvorvidt det brukes og hvem som er adressat. Med dette som utgangspunkt, diskuterte komiteen følgende: Behovet for engasjementsbrev Hvor ofte? Hvilke områder er aktuelt å ta med i et engasjementsbrev: o Revisjon o Særattestasjonsoppgaver Mal for innhold i et engasjementsbrev Hvem skal engasjementsbrevet stiles til o Kontrollutvalget? o Administrasjonen? o En kombinasjon av disse? Revisjonskomiteen ser et klart behov for utarbeidelse av engasjementsbrev. Dette også i lys av de 85 anbefalingene for egenkontroll i kommunene. På bakgrunn av diskusjonen utarbeider Unn forslag til engasjementsbrev og info-skriv. Det tas sikte på å få sendt dette ut til medlemmene i løpet av desember Sak 49/2011 Stiftelser og kommunerevisjoner Det vises til sak 43/2011 behandlet i komiteens forrige møte. Videre vises til forslag til informasjonsskriv utarbeidet av Knut Erik. Referat fra møte i NKRFs Revisjonskomité Møte nr

4 Mange av våre medlemmer reviderer stiftelser. Dette er organisasjonsformer som reiser enkelte spesielle problemstillinger. Revisjonskomiteen drøftet behovet for gjennom et infoskriv å orientere om enkelte forhold revisor bør være oppmerksom på ved revisjon av stiftelser. Stiftelser er selvstendige og selveiende organisasjoner, det vil si uten eksterne eiere, og står derfor i en særstilling i forhold til andre organisasjonsformer. Fraværet av eiere innebærer også fravær av eierskapskontroll, noe som gir egne kontrollmessige utfordringer. I stiftelsesloven er dette søkt ivaretatt dels gjennom spesielle oppgaver for revisor og dels gjennom etableringen av Stiftelsestilsynet. Kommunerevisors valgbarhet Kommunens revisor kan velges som revisor i en stiftelse med hjemmel i stiftelsesloven 43 tredje ledd. Dersom en eller flere kommuner eller fylkeskommuner har rett til å velge eller oppnevne et flertall i styret, kan kommune- og fylkesrevisjonen velges som stiftelsens revisor. Det samme gjelder hvor stiftelsens virksomhet i vesentlig grad er basert på tilskudd eller bevilgning fra kommune eller fylkeskommune som nevnt. For øvrig gjelder reglene i denne paragraf. Med rett til å velge et flertall i styret forstår komiteen det slik at det ikke er tilstrekkelig at vedtektene slår fast at ulike offentlige yrkesgrupper, for eksempel lensmann, prest eller klokker, skal sitte i styret. Kommunen skal ha mulighet til å velge styremedlem. Hvem som faktisk velges er imidlertid uten betydning. Det andre vilkåret er knyttet til omfanget av tilskudd eller bevilgning fra kommuner og fylkeskommuner. Det er så vidt komiteen er kjent med ikke gitt noen føringer for hva som vil være vesentlig i denne sammenhengen, slik det må vurderes i det enkelte tilfellet. I den grad slike tilskudd er nødvendige for at stiftelsen skal kunne oppfylle sitt formål, legger komiteen til grunn at de normalt vil være vesentlige. Spesielle oppgaver for revisor Revisor i en stiftelse har foruten å revidere stiftelsens årsregnskap i henhold til god revisjonsskikk også noen spesielle oppgaver som følger av stiftelsesloven 44: Kopi av nummererte brev etter revisorloven 5-2 skal sendes stiftelsestilsynet. Stiftelsestilsynet kan også kreve at revisor gir nærmere redegjørelse for bestemte angitte forhold i stiftelsen. Revisor skal uttale seg i revisjonsberetningen om stiftelsen er forvaltet og om utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Lån eller annen ytelse fra stiftelsen til styremedlemmer eller ansatte i stiftelsen, oppretter eller nærstående til noen av disse, skal attesteres av revisor. Referat fra møte i NKRFs Revisjonskomité Møte nr

5 Mangler ved registreringen av kommunerelaterte stiftelser En del stiftelser har mangler når det gjelder registrering av vedtekter, styre og/eller revisor. Under foredraget fra Stiftelsestilsynet på årets fagkonferanse kom det fram at kommunerelaterte stiftelser var overrepresentert på denne statistikken. Kommunerelaterte stiftelser er i denne sammenheng regnet som stiftelser der kommunal revisor har avgitt revisjonsberetning. Vi har senere fått oppdaterte tall fra Stiftelsestilsynet som viser at av 140 stiftelser som ikke hadde registrert styret og/eller revisor, var 78 stiftelser kommunerelaterte, dvs. 56 %. Komiteen er kjent med at mange av våre medlemmer har gjort en innsats for å få på plass manglende registrering, men vil oppfordre til at revisorene fremdeles har et fokus på dette fremover. Utdelinger fra stiftelser Bestemmelser om utdeling av stiftelsens midler er gitt i stiftelsesloven 19. Utdelinger skal vedtas av styret og være i samsvar med stiftelsens formål. Det er forbud mot å foreta utdelinger til oppretteren av stiftelsen, til oppretteres nærstående eller til selskap der oppretter eller oppretters nærstående har bestemmende innflytelse. Forbudet mot utdelinger til oppretter innebærer blant annet at en stiftelse som er opprettet av en kommune ikke kan foreta utdelinger til kommunen, kommunale foretak eller til selskaper hvor kommunen har bestemmende innflytelse. Begrepet utdeling er ikke definert i stiftelsesloven, men er utdypet i Ot.prp. nr. 15 ( ). Begrepet må langt på vei forstås på samme måte som utdelingsbegrepet i aksjeloven 3-6, likevel med det forbehold at aksjelovens bestemmelse forutsetter at den som er tilgodesett, er aksjeeier i selskapet. I aksjeloven 3-6 annet ledd første punktum er utdeling definert som «enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode». Dette innebærer at enhver overføring av økonomiske goder i utgangspunktet omfattes. Ikke bare ensidige overføringer rammes, men også tilfeller hvor det ytes et vederlag, men hvor det foreligger et visst misforhold mellom vederlaget og overføringen fra stiftelsen. Revisjonskomiteen antar imidlertid at en boligstiftelse som i henhold til stiftelsens formål stiller rimelige boliger til disposisjon for spesielle grupper, ikke foretar utdeling i lovens forstand. Dersom enkeltpersoner får leid bolig enda gunstigere enn øvrige leieboere, kan det likevel anses som en utdeling. Revisjonsberetning I revisjonsberetningen identifiserer revisor det reviderte regnskapet ved å gjengi årsresultatet, samt gjengi de enkelte delene regnskapet består av. Stiftelser kan avlegge regnskap etter regnskapslovens ordinære regler eller etter god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, jf. NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Andre stiftelser kan også avlegge regnskap i samsvar med tidligere anbefalinger hvor det skilles mellom resultat før og etter utdelinger. Revisor tilpasser Referat fra møte i NKRFs Revisjonskomité Møte nr

6 beskrivelsen i revisjonsberetningen etter det regnskapet som faktisk avlegges. Revisor skal uttale seg i revisjonsberetningen om stiftelsen er forvaltet og om utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Uttalelsen skal gis i form av en konklusjon med betryggende sikkerhet. Forvaltningen av stiftelsen omfatter prosesser og kontroller styret har iverksatt for å sikre at stiftelsen drives i samsvar med lov, formålet og vedtektene. I DnRs veiledning om revisors uttalelse om forvaltning og utdeling i revisjonsberetningen for stiftelser 1, er det lagt til grunn at revisors i forbindelse med uttalelsen om forvaltningen av stiftelsen i alle fall skal ha forsikret seg om følgende forhold: Det skal ha vært avholdt styremøter eller sakene skal være behandlet på annen måte i henhold til loven. Styret skal ha behandlet de saker som hører under styret, inkludert regnskapsrapporteringen. Styret skal ha gjennomført tiltak for å rette på forholdet dersom det er avdekket brudd på lover, forskrifter eller vedtektene, eller at styrets beslutninger ikke er fulgt opp. Styret skal ha behandlet og tatt stilling til hvordan stiftelsens kapital skal forvaltes. Styret skal ha fulgt opp at kapitalen blir forvaltet i samsvar med styrets beslutning, inkludert eventuelle retningslinjer og instrukser som styret har fastsatt. Det skal være ført styreprotokoll. Når det gjelder utdelinger må revisor kontrollere at foretatt utdeling er vedtatt av styret og at styret har tatt stilling til at utdelingen er i samsvar med stiftelsens formål. Revisor må også på egen hånd vurdere om utdelingene er i samsvar med stiftelsens formål og at de ikke har skjedd i strid med stiftelsesloven 19 annet ledd. Revisor må videre kontrollere at det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelser i strid med stiftelsesloven 20. Uttalelsen om forvaltning og utdelinger tas inn som en egen konklusjon under Uttalelse om øvrige forhold i revisjonsberetningen: Konklusjon om utdelinger og forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Dersom stiftelsen ikke driver med utdelinger, begrenses punktet til å omhandle forvaltningen. På bakgrunn av drøftelsen i komiteen utarbeides endelig informasjonsskriv til NKRFs medlemmer. Det tas videre sikte på å orientere Stiftelsestilsynet i eget brev. 1 Referat fra møte i NKRFs Revisjonskomité Møte nr

7 Sak 50/2011 Finansforvaltningsreglement Det vises til sak 42/2011 behandlet i komiteens forrige møte. På bakgrunn av komiteens behandling, hadde Ørjan utarbeidet en momentliste knyttet revisors oppgaver i tilknytning til finansforskriften. Momentlisten tar utgangspunkt i rapporten «85-tilrådingar for styrkt eigenkontroll i komunane». I tilknytning til tilrådinger om internkontrollen (tilråding nr. 35) om etterlevelse av finansreglementet, heter det: «Departementet bør vurdere revisor sine oppgåver i samband med rekneskapsrevisjonen med sikte på å klargjere om revisor skal vurdere finansforvaltninga er i tråd med finansreglementet.» Med bakgrunn i dette, la revisjonskomiteen følgende momenter til grunn for sin drøftelse: Strengt tatt er vurderingen som det bes om i tilrådingen en kontroll av formuesforvaltningen og rentebærende gjeld, dvs forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon utføres ofte periodisk og er avhengig av bestilling fra kontrollutvalget. Graden av etterlevelse av finansreglementet sier en del om kontrollmiljøet i kommunen og har påvirkning i bruken av risikostandardene (ISA 300, 315, og 240). Dersom det defineres en mislighetsrisiko (eks uredelig regnskapsrapportering fra ledelsen) vil dette kunne bli håndtert som en særskilt risiko hvor bl.a. vurdering av om finansforvaltningen er i tråd med finansreglementet vil bli vurdert. Etterlevelse av finansreglementet kan også vurderes ift ISA 250 om vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper. Revisor er ansvarlig for å opparbeide seg betryggende sikkerhet for at regnskapet sett under ett ikke inneholder vesentlige feilinformasjon. I tilrådningene ligger det en forventning om at det i forbindelse med regnskapsrevisjonen ligger implisitt at revisor skal vurdere etterlevelsen av finansreglementet. I den grad manglende etterlevelse av finansreglementet ikke blir fulgt opp i regnskapsrevisjonen vil det være behov for å gjøre noen tiltak. Etter ISA 210 Vilkår for revisjonsoppdrag vil det kunne avtales i engasjementsbrev med kommunen at revisjonen utfører ønsket etterlevelsesrevisjon. En annen mulighet vil være at revisorsoppgaver framgår som et eget punkt i det vedtatte reglement. Revisjonskomiteen er av den klare oppfatning at det bør avklares hva som er minimum av revisjon, herunder: Referat fra møte i NKRFs Revisjonskomité Møte nr

8 Hva bør ligge i den løpende revisjon, jfr. compliance-standarden ISSAI Forholdet til uavhengig instans. Revisjonskomiteen kommer tilbake til saken i komiteens neste møte. Sak 51/2011 Konklusjon om budsjett/budsjettavvik Til grunn for komiteens behandling lå notat av utarbeidet av Bjørg Hagen og epost i fra Rolleiv Lilleheie. Her vises det til informasjonsskrivet som revisjonskomiteen sendte ut i tilknytning eksempelsamlingen Det er behov for en nærmere avklaring mht. hva som regnes som vesentlige budsjettavvik. Vesentlighetsgrensene er knyttet til vesentlige feil i regnskapet. NKRF gjennomførte en undersøkelse av revisjonsberetningene for Undersøkelsen dekket 212 revisjonsberetninger for kommuner og fylkeskommuner, herav 19 med forbehold om vesentlige budsjettavvik. Revisjonskomiteen drøftet behovet for et informasjonsskriv og eventuelle retningslinjer for bruk av forbehold for vesentlige budsjettavvik i revisjonsberetningen. I forkant av et slikt skriv, bør en innhente informasjon fra medlemmene om hvilke vurderinger de har gjort der vesentlige budsjettavvik er kommentert i beretningen. Siktemålet må være å få en ensartet praksis på området. På bakgrunn av drøftelsen i komiteen og med utgangspunkt i innspillet fra Rolleiv Lilleheie og notatet fra Bjørg, vurderer komiteen muligheten for å engasjere Rolleiv i en utredning om temaet. Sak 52/2011 Spørsmål til komiteen om budsjettering og investeringer Til grunn for komiteens behandling lå notat av utarbeidet av Bjørg Hagen. Utgangspunktet for notatet var en henvendelse fra Rolleiv Lilleheie, der han med utgangspunkt i KRDs synspunkter og på bakgrunn av bestemmelsene om kommunal regnskapsrevisjon konkretiserer enkelte forhold knyttet til brev av fra KRD vedr. budsjettering og regnskapsføring av investeringer. Brevet fra KRD understreker den nære sammenhengen mellom budsjett og regnskap, og gjør det naturlig å stille spørsmål om hvor langt regnskapsrevisors oppgaver og plikter går med hensyn til kommunens behandling av årsbudsjettet og administrasjonssjefens budsjettstyring (budsjettrevisjoner) og eventuelle brudd på gjeldende lov og forskrift. Dette kan være aktuelt i disse sammenhengene: 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet i en annen form enn budsjettskjema 2 A og 2 B Referat fra møte i NKRFs Revisjonskomité Møte nr

9 2. Kommunen lar budsjetterte låneopptak stå uforandret i investeringsbudsjettet og tar på dette grunnlag opp lån, selv om det er på det rene at investeringsutgiftene er overbudsjettert og at behovet for å ta opp lån derfor er langt lavere enn budsjettert. Ved ikke å foreslå tiltak gjennom budsjettregulering, skaffer administrasjonssjefen kommunen betydelig tilleggslikviditet. 3. Kommunen unnlater å la udisponert beløp i investeringsregnskapet inngå som en del av den samlede finansieringen i påfølgende års investeringsbudsjett. På bakgrunn av drøftelsen i komiteen og med utgangspunkt i innspillet fra Rolleiv Lilleheie og notatet fra Bjørg, vurderer komiteen muligheten for å engasjere Rolleiv i en utredning om temaet. Sak 53/2011 Uttalelse fra ledelsen (Fullstendighetserklæring) Revisjonskomiteen sendte ut ny utgave av skriftlig uttalelse fra ledelsen tilpasset de krav som gjelder i nye revisjonsstandarder (ISA) gjeldende ved revisjon av årsregnskapet for I informasjonsskrivet ble det spesielt gjort oppmerksom på en vesentlig prinsipiell endring i forhold til tidligere standarder. Etter tidligere RS 580 kunne revisor innhente skriftlig uttalelse der andre revisjonsbevis ikke kunne forventes å eksistere, mens etter ISA 580 kan revisor kun anvende skriftlige uttalelser som en underbygning av annet revisjonsbevis. Det følger videre av ISA 450 punkt 14 at revisor skal be om en skriftlig uttalelse fra ledelsen om hvorvidt de mener at virkningen av ikkekorrigert feilinformasjon er uvesentlig, med en oppsummering av slike poster tatt inn i eller vedlagt den skriftlige uttalelsen. Komiteen drøftet behovet for oppdatering. På bakgrunn av drøftelsen, utarbeider Knut Erik til neste møte i komiteen forslag til ny uttalelse fra ledelsen gjeldende ved revisjon av årsregnskapet for Sak 54/2011 Revisor og brudd på bokføringsloven Bokføringsloven gjelder for kommunal virksomhet med visse unntak fra 2011, og etterlevelse av dette regelverket vil danne bakgrunnen for revisors konklusjon om registrering og dokumentasjon i revisjonsberetningen for Revisjonskomiteen diskuterte spørsmål rundt brudd på lov og forskrift og konsekvenser for revisors rapportering, herunder tilfellet at kommunen ikke utarbeider spesifikasjoner iht. bokføringsloven 5. Pliktig rapportering for kommunal virksomhet etter bokføringsloven er årsregnskap og årsberetning, innberetning av merverdiavgift og innsendelse av kompensasjonskrav, innberetning av skattetrekk og kontrolloppstilling samt KOSTRA-rapportering (begrenset til rapporteringen av historiske regnskapstall). Referat fra møte i NKRFs Revisjonskomité Møte nr

10 Dersom revisor avdekker vesentlige brudd på reglene for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, kan ikke revisor avgi en revisjonsberetning med positiv konklusjon. Konklusjonen må da være enten negativ eller positiv med forbehold. Det er komiteens vurdering at manglende skriftlig utarbeidelse av spesifikasjoner for kommuner, i seg selv ikke medfører risiko for vesentlige feil i årsregnskapet. Det betinger imidlertid at rapportformatene for spesifikasjonene er implementert i regnskapssystemet. Ved avdekkede mangler i ledelsens plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, skal revisor i henhold til revisjonsforskriften 4, 2. ledd nr. 1 rapportere dette i nummerert brev. Dette innebærer at alle brudd på bokføringslov og -forskrift, uavhengig av konsekvensen for revisjonsberetningen og KOSTRA-rapportering, skal rapporteres i nummerert brev. Bokføringsstandardstyret har etter oppdrag i fra Finansdepartementet gjennomgått bokføringsregelverket for å vurdere behov for endringer. Det blir foreslått å lempe på kravet i bokføringsloven 5 om at det skal utarbeides spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering for hver periode med pliktig regnskapsrapportering. I lovens 5 stilles det i dag krav om at regnskapsspesifikasjoner skal produseres ved hver periodeslutt eller minst hver 4. måned. Spesifikasjonene skal produseres på papir eller til et ikke redigerbart medium. Dette har blitt sett på som unødig kostnadskrevende i forhold til nytteverdien. Det er derfor foreslått en lovendring som gir anledning til å produsere spesifikasjonen når det er behov for det, og ikke som i dag på forhånd. Ettersom regnskapsspesifikasjoner er meget sentrale i bokføringsloven, er det viktig å presisere at dette ikke er et bortfall av kravet om spesifikasjoner, men en mulighet til å oppbevare grunnlaget for spesifikasjonene i regnskapssystemet, og at de kan skrives ut ved behov. Rapportformatene må derfor være implementert i regnskapssystemet. Forslaget er ellers i tråd med det opprinnelige forslaget i forarbeidet til bokføringsloven. Inntil denne lovendringen er vedtatt er det fremdeles krav om å utarbeide alle spesifikasjonene for hver periode med pliktig regnskapsrapportering. Lovendringen er ennå ikke vedtatt, men forventes fremmet for Stortinget om ikke alt for lenge. Med bakgrunn i at det kan bli en lovendring, diskuterte komiteen hvordan revisor bør forholde seg, og man ente opp med følgende anbefaling: Dersom forskriftsendringen i bokføringsloven 5 er vedtatt før revisors beretning skrives kan man vurdere å ta dette bruddet opp i det årlige oppsummeringsbrevet til rådmannen. Dersom det ikke er vedtatt en slik lovendring, må bruddet tas opp i eget nummerert brev. Unn utarbeider forslag til informasjonsskriv. Referat fra møte i NKRFs Revisjonskomité Møte nr

11 Sak 55/2011 Revisjonskomiteens prioriteringer Revisjonskomiteen diskuterte arbeidsoppgaver på ulike områder og vi har foreløpig satt opp følgende prioriteringsliste inneværende periode (i tillegg til de ordinære oppgavene knyttet til ajourhold av normalberetninger og revisjonsuttalelser): 1. Engasjementsbrev i løpet av desember Nummererte brev hva til hvem og når? Vurderes i forhold til hvem som har overordnet ansvar for styring og kontroll kan dette være forskjellig ut i fra hvilke tema som blir tatt opp, jfr. punktene i forskriften Innholdet i regnskapsrevisjonen hvor langt går regnskapsrevisjonen i kommunal sektor? Hva ligger i ISA 250/ISSAI 1250 og compliance-standardene (ISSAI 4xxx-serien), som benyttes av Riksrevisjonen. Hvor skal innholdet i regnskapsrevisjonen for kommuner ligge? Nærmere slik revisjonen i privat sektor er definert, jfr. ISA`ene eller nærmere den revisjon som skjer i regi av Riksrevisjonen som har inkludert etterlevelsesrevisjon i regnskapsrevisjonen. Hvor går grensene mellom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, eksemplifisert med revisors oppgaver rundt: o Budsjett/Budsjettavvik o Finansreglementet o Misligheter NKRFs Revisjonskomité, 15. januar 2012 Kjetil Bjørnsen sekretær Referat fra møte i NKRFs Revisjonskomité Møte nr

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon NKRF s Fagkonferanse, mai 2011 Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor Leder i revisjonskomiteen, NKRF 1 Innhold Erfaringer fra implementeringen av

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21.12.2016 INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR 1. Innledning For regnskap med balansedato etter

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget hadde møte: MØTEPROTOKOLL Møtedato: 21.02.2012 Tid: Kl. 0830 1000 Møtestad: Møterom, teknisk Til stede: Tobias Wessel Hansen Tangen (leder), Siv Annie Dale,

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 26.01.2018 INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 1. Innledning I dette skrivet gir komiteen en generell oppdatering om revisjonsberetningen

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 21. februar 2012 Tid: Kl. 12.00 14.30 Møtested: Grimstad Rådhus, 1. etg. møterom Edvarda

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: Cicel T. Aarrestad 4.8.2017 1 av 6 Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3 Org.nr: 977 188 326 Bodø, 22. april 2016 Til Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget Kopi: Fylkesrådet Nummerert brev nr. 3 Fylkesrevisjonen i Nordland har gjennomført revisjonen for regnskapsåret 2015

Detaljer

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen) Våler kommune Kommunal og regionaldepartementet Dato: 15.09.2011 Vår ref: 11/1239-2 Deres ref: Saksbeh. tlf: Per Olav Lund Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAK 011/10 INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAK 011/10 INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 13.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KomRev NORD Interkommunalt selskap

KomRev NORD Interkommunalt selskap h KomRev NORD Interkommunalt selskap KOMRV NORD Til kontrollutvalget i Berlevåg kommune Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato: 5 ElsaSaghaug 77041402 15.02.2016 Elsa.saghaug@kornrevnord.no Engasjementsbrev

Detaljer

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 16. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av innkalling til møte den 16.

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen kommune

Kontrollutvalget i Lavangen kommune Kontrollutvalget i Lavangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 7. juni 2016, kl. 9.00, Helsesenteret, møterom Båten. Sakskart Sak 01/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 9. desember

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

Orientering fra Riksrevisjonen på UH-sektorens økonomiseminar 2017 Bernt Nordmark og Thorgunn Nordstrand

Orientering fra Riksrevisjonen på UH-sektorens økonomiseminar 2017 Bernt Nordmark og Thorgunn Nordstrand Orientering fra Riksrevisjonen på UH-sektorens økonomiseminar 2017 Bernt Nordmark og Thorgunn Nordstrand Oslo 17. oktober, Gardermoen 24. oktober, Bergen 31. oktober 2017 Orientering fra Riksrevisjonen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik Bakke Hjelmaas Larsen Jeg er større enn Gud. Jeg er ondere enn djevelen. Tiggerne har meg. De rike

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 Vesentlighetsbegrepet - paneldebatt Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 20 15 00 Faks: 32 20 15 01 post@bkr.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

Else-Annie Hansen - styremedlem. Ole Kristian Rogndokken - daglig leder

Else-Annie Hansen - styremedlem. Ole Kristian Rogndokken - daglig leder Samlet møteprotokoll for styret i Norges Kommunerevisorforbund, 31. august 2012, i lokalene til kommunerevisjonen i Oslo, og telefonmøte den 7. september 2012. Medlemmene ble innkalt til møtet i e-post

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

San. Kragerø. kommune. Engasjementsbrev KOMMUNEREVISJON IKS 1IIJ L. Til kontrollutvalget i Kragerø kommune. og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

San. Kragerø. kommune. Engasjementsbrev KOMMUNEREVISJON IKS 1IIJ L. Til kontrollutvalget i Kragerø kommune. og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4 Dbtlktskontor: revisjonen av kommuneregnskapet og foretaksregnskapene. Med utgangspunkt i de Kommuneloven har blant annet følgende bestemmelser om revisjonen i 78: 3833 Bw T)L35 05 90 00 er

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Høring - bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner

Høring - bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 09/837-5 BED 14.09.2009 Høring - bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og regionaldepartementet foreslår med dette at det gjøres

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. juni 2011 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 02.01.2012 12/003 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 10. januar 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

REGNSKAPSREVISJON 2015 BAMBLE KOMMUNE

REGNSKAPSREVISJON 2015 BAMBLE KOMMUNE KOMMUNEREVISJON IKS TELEMARK flfl L BAMBLE KOMMUNE REGNSKAPSREVISJON 2015 OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI FOR 1. Innledning Kommunerevisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet.

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.02. 2016 Møtetid: 09.00-15.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post:

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post: STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 30.september 2009 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, Møterom Drengstu (underetasjen) De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 15. mars 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.02. 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Kontrollutvalgsmøte Møtested: Høylandet kommunehus, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Rapport fra arbeidsgruppen ved Mette Jensen Moen Arbeidsgruppen Mette Jensen Moen, leder Kontroll-og kvalitetsutvalgets sekretariat Rogaland fylkeskommune

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer