FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE"

Transkript

1 Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate OSLO Tlf: Faks: FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging Formål Medlemskap og kontingent Oppgaver og arbeidsområder til organisasjonsleddene Organisasjonsformer Sentralstyret og Sekretariatets arbeid Lokalavdelingens arbeid Årsmøter i lokalavdelingene Årsmøteperiode, kunngjøring, innkalling og melding av saker til årsmøtet Stemmerett og delegater på årsmøtet Årsmøtets forhandlinger Årsmøtets ordinære saker: Tillitsvalgte Styret i lokalavdelingene Sentralstyret Landsmøte Tillitsmannsmøter Sentralstyrets møter Årsmelding og regnskap Opprettelse av lokalavdelinger og kontaktpersoner Landsmøtet Myndighet og innkalling Landsmøtets forhandlinger Valg Valgkomité Stemmerett og valgbarhet Ekstraordinært Landsmøte tidl Sekretariatet Signaturrett og prokura Signatur og prokura Sanksjoner Suspensjon og eksklusjon av medlemmer Suspensjon av lokalavdelingens styre Tvangsoppløsning Oppløsning Oppløsning av Dyrebeskyttelsen Norge Oppløsning av Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger Utmeldelse av Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger Vedtekter og vedtektsendringer... 14

2 1 Organisasjonens navn og oppbygging Organisasjonens navn er Dyrebeskyttelsen Norge (DN). Lokalavdelingenes navn skal være Dyrebeskyttelsen Norge (DN) avdeling (stedsnavn/område). Organisasjonene navn på engelsk er Norwegian Society for Protection of Animals (NSPA) Organisasjonen er bygget opp av følgende ledd: Landsmøtet Sentralstyret Arbeidsutvalg (AU) Lokalavdelinger Kontaktpersoner Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Sentralstyret er underlagt Landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter. Lokalavdelingene og kontaktpersoner er underlagt Sentralstyret. Lokalavdelingene og kontaktpersonene skal samarbeide med Sentralstyret for å fremme organisasjonens formål. Organisasjonen skal ha demokratisk struktur i alle ledd. Kontaktpersoner kan tilknyttes på steder uten eksisterende lokalforening og hvor de innehar spesiell kompetanse. Sentralstyret i DN vurderer dette i hvert enkelt tilfelle. Kontaktpersoner er ikke stemmeberettigede. 2 Formål Dyrebeskyttelsen Norges formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd. Gjennom informasjon, påvirkning og direkte hjelp til dyr i nød arbeider organisasjonen for at dyr skal oppnå respekt og anerkjennelse som likeverdige enkeltindivider med egenverdi uavhengig av hvilken nytteverdi de måtte ha for mennesker. Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at dyr skal tilkjennes følgende grunnleggende rettigheter som sikrer dem et liv i henhold til deres artsspesifikke behov og gir dem mulighet til positiv livskvalitet. 2

3 Rettighetslisten: Rett til liv, så lenge dette er i dyrets egen interesse. Rett til å kunne bevege seg fritt og utfolde seg i det miljøet som er naturlig for arten, i henhold til sine artsspesifikke behov. Dyr som er gjort avhengige av mennesker har rett til å få sine endrede, men artsspesifikke behov dekket. Rett til å ikke bli påført smerte og lidelse, verken fysisk eller psykisk, annet enn når dette gjøres av hensyn til dyret selv. Rett til en juridisk status som levende vesener med en verdi i seg selv, og ikke bli definert som ting eller eiendom. Listen er ikke uttømmende. Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for sine formålsbestemte oppgaver gjennom en velfundert og profesjonell tilnærming og profil. 3 Medlemskap og kontingent Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende organisasjon med individuelle medlemmer som blir organisert i lokalavdelinger. De forskjellige medlemskap er som følger: Avtalegiromedlem: Personer som betaler et fast minimumsbeløp pr. måned. Medlemmet får tilsendt medlemsblad. Hovedmedlem: Personer som betaler et årlig fastsatt beløp. Medlemmet får tilsendt medlemsblad. Ungdom- /studentmedlem (13-26 år): Personer som betaler en redusert, årlig kontingent. Medlemmet får tilsendt medlemsblad. Barnemedlem (0-12 år): Personer som betaler et fast beløp pr. år. Medlemmet får tilsendt medlemsblad. Støttemedlemmer: Juridiske personer, bedrifter, organisasjoner og institusjoner som ikke faller inn under de andre medlemsgruppene kan tilknyttes som støttemedlem. Støttemedlem har ikke stemmerettigheter i organisasjonen. Dersom et medlem ikke fornyer sitt medlemskap ved å betale skyldig kontingent innen tidsfristen som er fastsatt av Landsmøtet, strykes vedkommende som medlem. Landsmøtet fastsetter medlemskontingents størrelse for landsmøteperioden. Landsmøtet fastsetter nærmere retningslinjer for støttemedlemskap. Landsmøtet fastsetter fordelingsnøkkel for kontingent mellom organisasjonsleddene. 3

4 Medlemmene registreres hos Sekretariatet. Sekretariatet foretar innkreving av kontingenten fra medlemmene og fordeler den mellom organisasjonsleddene etter fordelingsnøkkel fastsatt av Landsmøtet. Kontingentandelen til lokalavdelingene betales ut hver måned. 4 Oppgaver og arbeidsområder til organisasjonsleddene Alle organisasjonsleddene i Dyrebeskyttelsen Norge har samme formål, jfr. 2. Prinsipprogram, strategi- og virksomhetsplaner brukes for å arbeide samlet, målbevisst og effektivt på valgte innsatsområder. 4-1 Organisasjonsformer Organisasjonsleddene må rette seg etter Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter, samt vedtak og retningslinjer gitt av overordnede organer, men kan og bør bruke varierte arbeids- og organiseringsformer for å engasjere medlemmene til aktiv deltakelse i organisasjonens arbeid. Organisasjonsleddene plikter å iverksette årsmøte- og landsmøtevedtak. 4-2 Sentralstyret og Sekretariatets arbeid Sentralstyret og Sekretariatet har ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sekretariatet skal bistå lokalavdelingene i deres arbeid, samt bidra med servicetilbud til medlemmene. Sentralstyret skal sammen med sekretariatet bistå lokalavdelingene i deres arbeid. Sentralstyret kan yte praktisk og økonomisk bistand ved behov. Lokalavdelingene kan blant annet søke Sentralstyret om økonomiske midler. 4-3 Lokalavdelingens arbeid Lokalavdelingene skal i samarbeid med Sekretariatet og Sentralstyret arbeide for å fremme Dyrebeskyttelsen Norges formål. Lokalavdelingene skal blant annet arbeide praktisk med å hjelpe dyr i nød og da spesielt hjemløse dyr. Lokalavdelingen skal samarbeide med Sekretariatet om å delta i den interessepolitiske virksomheten. Foruten praktisk arbeid med hjemløse dyr og interessepolitiske oppgaver, skal lokalavdelingene arbeide med å rekruttere nye medlemmer. 5 Årsmøter i lokalavdelingene 5-1 Årsmøteperiode, kunngjøring, innkalling og melding av saker til årsmøtet Årsmøtet er lokalavdelingens høyeste myndighet. Lokalavdelingen skal holde årsmøte før Landsmøtet, en gang i året og senest innen utgangen av mars måned. Lokalavdelingens styre bestemmer tid og sted for årsmøtet. Lokalavdelingen skal skriftlig varsle medlemmene og Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre minst tre -3- uker før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med møteinnkallingen. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må bringes inn for styret senest 14 dager før årsmøtet. Lokalavdelingen kunngjør endelig innkalling med saksliste for alle medlemmer og Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre minst 1 uke før årsmøtet. Dette kan skje enten ved utsending til medlemmene pr. post, e-post eller ved at 4

5 saksliste og sakspapir legges ut på lokalavdelingens nettsider. Det skal fremgå av første varsel hvilken løsning som velges. 5-2 Stemmerett og delegater på årsmøtet Lokalavdelingens årsmøte skal være åpent for alle lokalavdelingens medlemmer. Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge over 15 år, som er uten skyldig kontingent pr for foregående år har stemmerett på årsmøtet. På årsmøtet kan ingen stemmer avgis i henhold til fullmakt og de stemmeberettigede må møte personlig. Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyret eller dennes representanter har rett men ikke plikt til å følge ethvert årsmøte i lokalavdelingene. 5-3 Årsmøtets forhandlinger - Årsmøtet velger møteleder, referent og tellekomité etter forslag fra styret. - Årsmøtet behandler bare de saker som står uttrykkelig nevnt i innkallingen. - Årsmøtet er beslutningsdyktig når lovlig innkalt. - Årsmøtevedtak avgjøres ved kvalifisert flertall, dvs. med mer enn halvparten av avgitte stemmer, der ikke vedtektene sier noe annet. - Dersom styret finner det nødvendig, kan styret også fremme saker til behandling utenom oppsatte dagsorden, dette kun hvis saken er aktualisert etter at sakslisten er sendt ut og når ikke mer enn 1/3 av de stemmeberettigede i årsmøtet motsetter seg dette. - Unntatt fra dette, er saker som er av vesentlig betydning for alle organisasjonsleddets medlemmer, slik som oppløsning av organisasjonsleddet. 5-4 Årsmøtets ordinære saker: Ordinære årsmøter skal behandle: - årsmelding(er) for årsmøteperioden - reviderte regnskap(er) - budsjett - innkomne saker - handlingsplan - valg av tillitsvalgte - Årsmøtet velger leder, styre og varamedlemmer - Årsmøtet velger valgkomité bestående av 3 medlemmer som skal forberede valgene til neste årsmøte. - Årsmøte velger revisor 5-5 Tillitsvalgte Alle tillitsvalgte må være medlem av Dyrebeskyttelsen Norge og over 15 år og uten skyldig kontingent foregående år. Tillitsvalgte som ikke er myndige kan ikke inneha verv med tegnings- eller signaturrett. Personer som ikke er medlem av Dyrebeskyttelsen Norge kan stille til valg med det vilkår at de umiddelbart og senest innen 1 en uke etter valget melder seg inn i foreningen. Alle tillitsvalg skjer skriftlig. Kandidatene må være personlig 5

6 tilstede under valget. Enhver av de fremmøtte kan fremme benkeforslag på kandidater som alternativ til valgkomiteens innstilling. Alle valg avgjøres ved kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet under tillitsvalg foretas omvalg blant de som har likt antall stemmer. Blir det igjen stemmelikhet, foretas loddtrekning. 5-6 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte i en lokalavdeling kan innkalles med 14. dagers varsel etter vedtak med i lokalavdelingens styre, etter vedtak i Dyrebeskyttelsen Norges Sentralstyre eller når mer enn 1/3 av medlemmene i lokalavdelingen krever det. Ved ekstraordinært årsmøte behandles kun de saker som er uttrykkelig nevnt i innkallingen. For møte- og stemmerett, samt valgbarhet gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte. 6 Styret i lokalavdelingene Lokalavdelingens styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig overfor årsmøtet. Alle styremedlemmer forplikter seg til å følge Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter, gjeldene retningslinjer og vedtak fattet av overordnede organer og arbeide i samråd med Dyrebeskyttelsen Norges etiske plattform så langt praktisk mulig. Styret velges på årsmøtet og består av leder og minimum fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Det kan søkes Sentralstyret om dispensasjon fra styrets sammensetning. Styrets leder sitter for ett år av gangen. Styremedlemmene sitter for 2 år av gangen, men halvparten av styremedlemmene skal være på valg til hvert årsmøte. Styret velger internt nestleder, kasserer og sekretær. Styret leder lokalavdelingenes arbeid etter 7 og vedtak fattet av overordnede organer. Styret skal føre protokoller fra sine møter, vedta budsjett og innehar lokalavdelingens signaturrett, se 12. Styret forbereder saker til årsmøtet. Det legger fram årsmelding, revidert årsregnskap og budsjett for årsmøtet. jfr. 8 om årsmelding og regnskap. Lokalavdelingens styre skal sende inn kopi av signert årsmelding, regnskap og budsjett til Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre senest to -2- uker etter avholdt årsmøte. Styret skal arbeide for å nedsette uformelle grupper, bygge nettverk og engasjere enkeltmedlemmer i saker som styret arbeider med. Styret sammenkalles så ofte som lederen eller minst halvparten av styrets medlemmer finner det nødvendig. Styret er vedtaksført når alle medlemmene har fått innkalling og minst halvparten av dets medlemmer eller varamedlemmer møter, samt leder eller nestleder. Ved forfall rykker varamedlemmer opp i den rekkefølgen de er valgt. Vedtak 6

7 krever kvalifisert flertall hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. I tilfelle av stemmelikhet har lederen, eller nestleder i dennes sted, dobbeltstemme. På styremøtet kan ingen stemmer avgis i henhold til fullmakt. Styret kan tilkjenne styremedlemmer rimelig godtgjøring etter innsats. 7 Sentralstyret Sentralstyret er Dyrebeskyttelsen Norges høyeste utøvende myndighet mellom Landsmøtene. Sentralstyret består av leder og 6 styremedlemmer, samt 3 varamedlemmer som alle velges på Landsmøtet. Styret velger internt nestleder. Sentralstyret skal arbeide i tråd med Dyrebeskyttelsen Norges formål og prinsipper og ivareta organisasjonens interesser. Sentralstyret skal behandle årsmelding og regnskap, budsjetter, strategier, årlige virksomhetsplaner, samt andre større prinsipielle saker. Sentralstyret skal videre behandle saker som fremmes av lokalavdelingene og iverksette landsmøtevedtak. 7-2 Landsmøte Sentralstyret skal arrangere og forberede Landsmøtet. Sentralstyret skal legge frem handlingsplan, budsjett, saker fremmet av lokalavdelingene eller medlemmer, andre større prinsipielle saker, samt årsberetning og revidert regnskap for Landsmøtet. Sentralstyret fremmer forslag til ny valgkomité for Landsmøtet. 7-3 Tillitsmannsmøter Sentralstyret kan arrangere årlige tillitsmannskonferanser. Representanter fra alle lokalavdelinger, samt eventuelle kontaktpersoner skal da innkalles. 7-4 Sentralstyrets møter Styreleder leder sentralstyrets møter og arbeid. Møter blir holdt så ofte det er nødvendig av hensyn til saksmengden og når styreleder eller minst halvparten av sentralstyrets medlemmer finner det nødvendig. Sentralstyret er vedtaksført når alle medlemmer har mottatt innkalling og minst halvparten av sentralstyrets medlemmer er til stede, deriblant leder eller nestleder. Vedtak krever kvalifisert flertall hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved forfall rykker varamedlemmene opp i den rekkefølge de er valgt. Ved stemmelikhet har styrelederen, eller nestleder i dennes sted, dobbeltstemme. På styremøtet kan ingen stemmer avgis i henhold til fullmakt. Sentralstyret kan tilkjenne styremedlem rimelig godtgjørelse etter innsats. Sentralstyret er samtidig styre i Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Norge Sentralstyret kan nedsette et arbeidsutvalg (AU) bestående av 3 personer inkludert leder og nestleder. Styreleder leder arbeidsutvalgets møter og arbeid. Arbeidsutvalget skal forberede saker for Sentralstyret og eventuelt treffe avgjørelser i saker som Sentralstyret har gitt det fullmakt til. 7

8 Sentralstyret kan oppnevne spesielle utvalg. Disse består i styreperioden dersom ikke annet er bestemt. Sentralstyre skal holde et Sekretariat, med fortrinnsvis tilhold i Oslo. Styret er ansvarlig for Sekretariatets funksjon og instruks. Sekretariatsleder er Sentralstyrets sekretær. I Sentralstyret har sekretariatslederen tale- og forslagsrett. Sekretariatsleder fører protokoll over Sentralstyrets møter. 8 Årsmelding og regnskap Alle organisasjonsledd skal avgi årsmelding og fremlegge regnskap og andre opplysninger over sin virksomhet. Årsmelding og regnskap skal følge kalenderåret. Lokalavdelingenes plikter å sende årsmelding og regnskap til Sentralstyret v/ Sekretariatet senest en -1- uke etter avholdt årsmøte. Sentralstyret kan uten nærmere begrunnelse kreve utlevert kopi av alle bilag og underbilag for regnskapsperioden. Dyrebeskyttelsen Norges og lokalavdelingenes regnskaper skal føres i samsvar med bestemmelsene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk i Norge. Årsregnskapet skal avlegges i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Sentralstyret skal legge frem Dyrebeskyttelsen Norges årsmelding og regnskap for Landsmøtet. Lokalforeningene har rett til innsyn i Dyrebeskyttelsen Norges regnskap. Lokalavdelingen skal føre regnskap tilpasset aktiviteten og med utgangspunkt i bokføringsloven med forskrifter og bokføringsskikk. Årsregnskapet skal revideres, og dersom lokalavdelingens kapital overstiger kr , eller andre forhold krever det, skal revisjon foretas av registrert eller statsautorisert revisor, eller autorisert regnskapsfører. 9 Opprettelse av lokalavdelinger og kontaktpersoner Søknad om å etablere lokalavdeling eller bli kontaktperson tilknyttet Dyrebeskyttelsen Norge sendes Sentralstyret for midlertidig godkjennelse. Lokalavdelinger med midlertidig godkjennelse og kontaktpersoner skal følge organisasjonens vedtekter, vedtak og retningslinjer. Opprettelse av nye lokalavdelinger må godkjennes av Landsmøtet. 8

9 10 Landsmøtet 10-1 Myndighet og innkalling Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Det treffer avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker som det ikke er tillagt organisasjonens øvrige organer endelig avgjørelsesmyndighet i. Landsmøtets vedtak er endelig. Ordinært landsmøte holdes hvert år, innen utgangen av mai måned. Sentralstyret fastsetter tid og sted for møtet og gir lokalavdelingene beskjed om tidspunktet med minst tre måneders varsel. Innkalling og sakspapirer til Landsmøtet sendes ut av sentralstyret senest tre uker før Landsmøtet holdes Landsmøtets forhandlinger På landsmøter behandles normalt bare de saker som uttrykkelig er nevnt i innkallingen. Dog har sentralstyret når omstendighetene gjør det nødvendig, og saken er aktualisert etter at sakslisten er sendt ut, rett til å ta opp spesielle saker som ikke er nevnt i innkallingen, med mindre minst 1/3 av de stemmeberettigede motsetter seg dette. Saken skal ligge klar til delegatene kvelden før Landsmøtet åpner og saken ikke behandles før Landsmøtets siste dag, slik at delegatene har anledning til å vurdere saken. Saker som lokalavdelingene ønsker behandlet i Landsmøtet må meldes til Sentralstyret innen seks -6- uker før Landsmøtet holdes. Ordinære landsmøter skal behandle: - årsmeldinger for landsmøteperioden - reviderte regnskaper - budsjett - innkomne forslag - handlingsplan for prioriterte innsatsområder i landsmøteperioden - valg 10-3 Valg Landsmøtet velger møteleder etter forslag fra Sentralstyret. Sentralstyret oppnevner på forhånd to sekretærer til å føre protokoll fra Landsmøtets forhandlinger. Landsmøtet velger leder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer og en valgkomité på tre medlemmer og ett varamedlem. Landsmøtet velger også revisor. Leder velges særskilt med en valgperiode på ett år. Faste styremedlemmer velges under ett for to år. Halvparten av de faste styremedlemmene er på valg hvert år og velges under ett. Tre varamedlemmer velges under ett. Varamedlemmer velges for ett år. 9

10 Alle personvalg skjer skriftlig dersom det er mer enn en kandidat eller dersom noen av de stemmeberettigede delegatene krever det. De stemmeberettigede må møte personlig. Stemmesedler som inneholder ulikt antall navn enn det antall medlemmer som er på valg skal forkastes. Stemmesedler med navn som ikke er foreslåtte før avstemming finner sted skal forkastes. Alle som stiller til valg som tillitsvalgt må være over 15 år og møte personlig. Alle valg avgjøres ved kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet under tillitsvalg foretas omvalg blant de som har likt antall stemmer. Blir det igjen stemmelikhet, foretas loddtrekning 10-4 Valgkomité Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling på Landsmøtet som skal omfatte forslag til nye medlemmer og varamedlemmer til Sentralstyret. Før den avgir sin innstilling skal valgkomiteen kontakte lokalavdelingene og be om forslag til medlemmer og varamedlemmer til Sentralstyret. Sentralstyret legger frem forslag om ny valgkomité. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år. Valgkomiteen skal konstituere seg og velge sin leder umiddelbart etter at Landsmøtet er avsluttet. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når leder og mist halvparten av medlemmene er tilstede Stemmerett og valgbarhet Alle individuelle medlemmer i Dyrebeskyttelsen Norge som har gyldig medlemskap i en lokalavdeling, er over 15 år og er uten skyldig kontingent pr foregående år har stemmerett i lokalavdelingens årsmøte og kan velges som delegat for avdelingen til Landsmøtet. Fordelingen av stemmer til Landsmøtet skal skje i henhold til antall medlemmer uten skyldig kontingent pr. 1. januar samme år som årsmøtet holdes. Hvert medlem kan bare telles én gang. Alle medlemmer, uansett medlemskap teller likt. Antall stemmer beregnes slik: Antall medlemmer Antall stemmer på Landsmøtet Antall medlemmer Antall stemmer på Landsmøtet og oppover 3 Lokalavdelingen må ved skriftlig fullmakt, innen frist gitt av Sentralstyret, gi beskjed om hvem som disponerer lokalavdelingens stemmer på Landsmøtet. De stemmeberettigede skal sitte som styre eller varamedlem i lokalavdelingen. En lokalavdeling kan ikke overdra sine stemmer til en annen lokalavdeling. 10

11 Nye lokalavdelinger som blir godkjent på Landsmøtet får umiddelbart stemmerett, med det vilkår at avdelingen har vært midlertidig medlem i minimum tre -3- måneder forut for Landsmøtet. Valgbar som tillitsvalgte er de som fyller kravene til stemmerett og som ikke kan påvirke sin egen arbeidssituasjon i Dyrebeskyttelsen Norge gjennom sitt styreverv. Tillitsvalgte som ikke er myndige kan ikke inneha verv med tegnings- eller signaturrett. Personer som ikke er medlem av Dyrebeskyttelsen Norge kan stille til valg med det vilkår at de umiddelbar og senest innen 1 en uke etter valget melder seg inn i foreningen. Ingen tillistvalgte kan være ansatt i organisasjonen. Det skal ikke velges inn mer enn to representanter fra en lokalavdeling til Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre. Ved suspensjon, eksklusjon, utmeldelse eller skyldig kontingent fratrer vedkommende umiddelbart sitt valgte tillitsverv. Stemmeberettigede delegater har talerett. I tillegg til lokalavdelingenes stemmeberettigede delegater møter Sentralstyrets medlemmer, samt sekretariatsleder med tale- og forslagsrett. I tillegg kan Sekretariatets ansatte møte med talerett. Kontaktpersoner og Sekretariatets ansatte har ikke stemmerett. Landsmøtet er beslutningsdyktig selv om ikke alle delegater har møtt 10-6 Ekstraordinært Landsmøte tidl. 13 Ekstraordinært Landsmøte skal innkalles med én måneds varsel når ett eller flere av følgende forhold inntreffer: - Sentralstyret vedtar ekstraordinært landsmøte med kvalifisert flertall. - 1/3 av det totale antall lokalavdelinger krever ekstraordinært landsmøte, etter vedtak gjort av lokalavdelingene styrer. - Lokalavdeling eller lokalavdelinger med en medlemsmasse som sammen utgjør mer enn 1/3 av den samlede medlemsmasse krever ekstraordinært landsmøte, etter vedtak gjort av lokalavdelingens styre. Ekstraordinært Landsmøte skal bare behandle saker som fremkommer i innkallingen. For møte- og stemmerett, samt valgbarhet gjelder de samme regler som for ordinært Landsmøte. 11 Sekretariatet. Organisasjonens administrative og forretningsmessige arbeid utføres av Sekretariatet, som fortrinnsvis skal ha sitt kontor i Oslo. Sekretariatets arbeid ledes av Sekretariatsleder etter retningslinjer trukket opp av Sentralstyret. Sekretariatets ansatte ansettes av Sentralstyret som fastsetter lønn og øvrige arbeidsvilkår. Sekretariatet har i samarbeid med Sentralstyret ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sekretariatet skal bistå lokalavdelingene i deres arbeid, samt bidra med servicetilbud til medlemmene. 11

12 12 Signaturrett og prokura 12-1 Signatur og prokura Sentralstyret innehar organisasjonens signaturrett. Signaturen omfatter bl.a. rett til å undertegne avtaler, gjeldsbrev, pantobligasjoner, skjøter, kjøp og salg av fast eiendom, festekontrakter o.l. på Dyrebeskyttelsen Norges vegne. Sentralstyret kan delegere signaturretten i økonomiske anliggender til følgende personer i fellesskap: Leder og sekretariatsleder. Sekretariatsleder tildeles prokura. Sentralstyret kan fastsette en beløpsgrense for prokura. Lokalavdelingens styre innehar lokalavdelingens signaturrett. 13 Sanksjoner 13-1 Suspensjon og eksklusjon av medlemmer Medlemmer, styremedlemmer, sentralstyremedlemmer og kontaktperson som handler i strid med Dyrebeskyttelsen Norges formål, gjeldende vedtekter, retningslinjer og vedtak som er bestemt av Landsmøtet eller Sentralstyret, eller som opptrer illojalt eller til åpenbar skade for organisasjonen, kan ekskluderes fra organisasjonen. Dersom alvorlighetsgraden tilsier det, eller dersom spesielle omstendigheter foreligger, kan suspensjon fra tillitsverv og/eller medlemskap i organisasjonen for en kortere eller lengre periode benyttes som alternativ til eksklusjon. Beslutning om suspensjon og eksklusjon av et medlem treffes av lokalavdelingens styre eller Dyrebeskyttelsen Norges Sentralstyre. Før beslutning om suspensjon og eksklusjon treffes, skal vedkommende gis anledning til å uttale seg. Beslutningen skal meddeles vedkommende medlem skriftlig. Lokalavdelingens vedtak om suspensjon og eksklusjon av et medlem skal umiddelbart informeres Sentralstyret. Lokalavdelingens vedtak kan innklages til Sentralstyret. Dette må skje innen 14 dager etter at meddelelse om suspensjon og eksklusjon er gitt. Klagen skal begrunnes og har ikke oppsettende virkning. Mistillitsforslag mot Sentralstyret og dets medlemmer avgjøres av Landsmøte/ Ekstraordinært Landsmøte. Sentralstyret kan suspendere og ekskludere et medlem i tilfelle hvor vedkommende opptrer åpenbart til skade for organisasjonen, men hvor lokalavdelingen unnlater å suspendere og ekskludere vedkommende, dog etter at vedkommende og dennes lokalavdeling har fått anledning til å uttale seg. Et ekskludert medlem kan søke om å få tilbake medlemskapet dersom grunnlaget for eksklusjon ikke lenger er til stede. Dette kan tidligst skje etter 3 år. 12

13 Personer som er ekskludert av en lokalavdeling kan ikke opptas som medlem i en annen lokalavdeling. For alle sanksjoner vil myndighet, rettigheter eller representasjonsrett vedkommende måtte ha umiddelbart falle bort. Alle eksklusjonssaker kan klages inn og legges frem for Landsmøtet. Klagen skal begrunnes og har ikke oppsettende virkning Suspensjon av lokalavdelingens styre Dersom styret i en lokalavdeling handler i strid med Dyrebeskyttelsen Norges formål, vedtekter, retningslinjer og vedtak som er bestemt av overordnede organer eller som opptrer illojalt eller til åpenbar skade for organisasjonen kan Sentralstyre beslutte å suspendere lokalavdelingens styre. Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skal skje innen 2 - to -uker etter vedtaket om suspensjon. I årsmøtet velges nytt styre og inntil nytt styre er valgt, fungerer Sentralstyret som styre i lokalavdelingen. Etter samme retningslinjer som gjelder for suspensjon av styret i en lokalavdeling, kan også myndighet, rettigheter, representasjonsrett som lokalavdelingen måtte ha, helt eller delvis suspenderes og midlertidig overtas sentralstyret. Før beslutning om suspensjon treffes skal angjeldende lokalavdeling gis anledning til å uttale seg Tvangsoppløsning Dersom nytt styre i lokalavdelingen (jfr. 13-2) heller ikke innretter seg etter Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter, retningslinjer og vedtak som er bestemt av overordnede organer eller opptrer illojalt eller til åpenbar skade for organisasjonen kan Sentralstyret midlertidig beslutte å tvangsoppløse lokalavdelingen. Tvangsoppløsning skal endelig besluttes av Landsmøtet. 14 Oppløsning 14-1 Oppløsning av Dyrebeskyttelsen Norge Beslutningen om oppløsning av Dyrebeskyttelsen Norge kan kun skje med 2/3 flertall på to påfølgende ordinære landsmøter. De tilsluttende avdelinger skal varsles om forslaget minst en måned før første landsmøtebehandling. Før spørsmålet om oppløsing forelegges landsmøte skal lokalavdelingenes årsmøter gis mulighet til å uttale seg om saken. Avstemningen skal være skriftlig. Landsmøtet velger et avviklingsstyre. Ved oppløsning vedtar Landsmøtet med kvalifisert flertall hvordan Dyrebeskyttelsen Norges midler skal disponeres. Dette gjelder også stiftelsen Dyrebeskyttelsen Norges midler. Midlene skal benyttes i tråd med Dyrebeskyttelsen Norges formål og etiske prinsipper. 13

14 14-2 Oppløsning av Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger Oppløsning av lokalavdeling kan bare skje etter vedtak i lokalavdelingens årsmøtet. Avstemningen skal være skriftlig og vedtaket skal ha 2/3 flertall. Saken skal være uttrykkelig nevnt i innkallingen til årsmøtet. Oppløsning krever forutgående samtykke fra Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre. Ved oppløsning av en lokalavdeling, eller tvangsoppløsning jfr skal lokalavdelingens navn, midler, eiendeler og rettigheter umiddelbart tilfalle Dyrebeskyttelsen Norge og overføres Sentralstyret som forvalter midlene til beste for målgruppen inntil eventuelt ny lokalavdeling dannes. Gjenværende medlemmer av lokalavdelingen forblir individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge inntil ny lokalavdeling dannes. Lokalavdelinger som har ansvar for dyr, enten gjennom Dyrebeskyttelsen Norges hjelpesenter eller annen oppstalling er ansvarlig en betryggende omplassering av de dyr som befinner seg på Hjelpesenteret. Lokalavdelingen kan søke Dyrebeskyttelsen Norge om bistand til dette arbeidet Utmeldelse av Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger Lokalavdelinger kan ikke melde seg ut av Dyrebeskyttelsen Norge. Vedtak om utmeldelse anses som vedtak om oppløsning hvis det er skjedd i de former som kreves for gyldig vedtak om oppløsning. Hvis lokalavdelingens styre ikke finner å kunne arbeide innenfor Dyrebeskyttelsen Norges rammer må styret trekke seg. 15 Vedtekter og vedtektsendringer Alle organisasjonens ledd skal følge Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter og forholde seg til den etiske plattform. Lokalavdelingen skal regulere sin virksomhet gjennom Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter og Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter for lokalavdelingene. Det kan også utarbeides utfyllende retningslinjer innenfor rammene av vedtektene for organisasjonens forskjellige ledd. Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter kan bare endres av Landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendring kan bare framsettes av Sentralstyret og lokalavdelingenes styrer. Det kan ikke fremsettes forslag til vedtektsendring på Landsmøtet. 14

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer