FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE"

Transkript

1 Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate OSLO Tlf: Faks: FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging Formål Medlemskap og kontingent Oppgaver og arbeidsområder til organisasjonsleddene Organisasjonsformer Sentralstyret og Sekretariatets arbeid Lokalavdelingens arbeid Årsmøter i lokalavdelingene Årsmøteperiode, kunngjøring, innkalling og melding av saker til årsmøtet Stemmerett og delegater på årsmøtet Årsmøtets forhandlinger Årsmøtets ordinære saker: Tillitsvalgte Styret i lokalavdelingene Sentralstyret Landsmøte Tillitsmannsmøter Sentralstyrets møter Årsmelding og regnskap Opprettelse av lokalavdelinger og kontaktpersoner Landsmøtet Myndighet og innkalling Landsmøtets forhandlinger Valg Valgkomité Stemmerett og valgbarhet Ekstraordinært Landsmøte tidl Sekretariatet Signaturrett og prokura Signatur og prokura Sanksjoner Suspensjon og eksklusjon av medlemmer Suspensjon av lokalavdelingens styre Tvangsoppløsning Oppløsning Oppløsning av Dyrebeskyttelsen Norge Oppløsning av Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger Utmeldelse av Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger Vedtekter og vedtektsendringer... 14

2 1 Organisasjonens navn og oppbygging Organisasjonens navn er Dyrebeskyttelsen Norge (DN). Lokalavdelingenes navn skal være Dyrebeskyttelsen Norge (DN) avdeling (stedsnavn/område). Organisasjonene navn på engelsk er Norwegian Society for Protection of Animals (NSPA) Organisasjonen er bygget opp av følgende ledd: Landsmøtet Sentralstyret Arbeidsutvalg (AU) Lokalavdelinger Kontaktpersoner Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Sentralstyret er underlagt Landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter. Lokalavdelingene og kontaktpersoner er underlagt Sentralstyret. Lokalavdelingene og kontaktpersonene skal samarbeide med Sentralstyret for å fremme organisasjonens formål. Organisasjonen skal ha demokratisk struktur i alle ledd. Kontaktpersoner kan tilknyttes på steder uten eksisterende lokalforening og hvor de innehar spesiell kompetanse. Sentralstyret i DN vurderer dette i hvert enkelt tilfelle. Kontaktpersoner er ikke stemmeberettigede. 2 Formål Dyrebeskyttelsen Norges formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd. Gjennom informasjon, påvirkning og direkte hjelp til dyr i nød arbeider organisasjonen for at dyr skal oppnå respekt og anerkjennelse som likeverdige enkeltindivider med egenverdi uavhengig av hvilken nytteverdi de måtte ha for mennesker. Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at dyr skal tilkjennes følgende grunnleggende rettigheter som sikrer dem et liv i henhold til deres artsspesifikke behov og gir dem mulighet til positiv livskvalitet. 2

3 Rettighetslisten: Rett til liv, så lenge dette er i dyrets egen interesse. Rett til å kunne bevege seg fritt og utfolde seg i det miljøet som er naturlig for arten, i henhold til sine artsspesifikke behov. Dyr som er gjort avhengige av mennesker har rett til å få sine endrede, men artsspesifikke behov dekket. Rett til å ikke bli påført smerte og lidelse, verken fysisk eller psykisk, annet enn når dette gjøres av hensyn til dyret selv. Rett til en juridisk status som levende vesener med en verdi i seg selv, og ikke bli definert som ting eller eiendom. Listen er ikke uttømmende. Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for sine formålsbestemte oppgaver gjennom en velfundert og profesjonell tilnærming og profil. 3 Medlemskap og kontingent Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende organisasjon med individuelle medlemmer som blir organisert i lokalavdelinger. De forskjellige medlemskap er som følger: Avtalegiromedlem: Personer som betaler et fast minimumsbeløp pr. måned. Medlemmet får tilsendt medlemsblad. Hovedmedlem: Personer som betaler et årlig fastsatt beløp. Medlemmet får tilsendt medlemsblad. Ungdom- /studentmedlem (13-26 år): Personer som betaler en redusert, årlig kontingent. Medlemmet får tilsendt medlemsblad. Barnemedlem (0-12 år): Personer som betaler et fast beløp pr. år. Medlemmet får tilsendt medlemsblad. Støttemedlemmer: Juridiske personer, bedrifter, organisasjoner og institusjoner som ikke faller inn under de andre medlemsgruppene kan tilknyttes som støttemedlem. Støttemedlem har ikke stemmerettigheter i organisasjonen. Dersom et medlem ikke fornyer sitt medlemskap ved å betale skyldig kontingent innen tidsfristen som er fastsatt av Landsmøtet, strykes vedkommende som medlem. Landsmøtet fastsetter medlemskontingents størrelse for landsmøteperioden. Landsmøtet fastsetter nærmere retningslinjer for støttemedlemskap. Landsmøtet fastsetter fordelingsnøkkel for kontingent mellom organisasjonsleddene. 3

4 Medlemmene registreres hos Sekretariatet. Sekretariatet foretar innkreving av kontingenten fra medlemmene og fordeler den mellom organisasjonsleddene etter fordelingsnøkkel fastsatt av Landsmøtet. Kontingentandelen til lokalavdelingene betales ut hver måned. 4 Oppgaver og arbeidsområder til organisasjonsleddene Alle organisasjonsleddene i Dyrebeskyttelsen Norge har samme formål, jfr. 2. Prinsipprogram, strategi- og virksomhetsplaner brukes for å arbeide samlet, målbevisst og effektivt på valgte innsatsområder. 4-1 Organisasjonsformer Organisasjonsleddene må rette seg etter Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter, samt vedtak og retningslinjer gitt av overordnede organer, men kan og bør bruke varierte arbeids- og organiseringsformer for å engasjere medlemmene til aktiv deltakelse i organisasjonens arbeid. Organisasjonsleddene plikter å iverksette årsmøte- og landsmøtevedtak. 4-2 Sentralstyret og Sekretariatets arbeid Sentralstyret og Sekretariatet har ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sekretariatet skal bistå lokalavdelingene i deres arbeid, samt bidra med servicetilbud til medlemmene. Sentralstyret skal sammen med sekretariatet bistå lokalavdelingene i deres arbeid. Sentralstyret kan yte praktisk og økonomisk bistand ved behov. Lokalavdelingene kan blant annet søke Sentralstyret om økonomiske midler. 4-3 Lokalavdelingens arbeid Lokalavdelingene skal i samarbeid med Sekretariatet og Sentralstyret arbeide for å fremme Dyrebeskyttelsen Norges formål. Lokalavdelingene skal blant annet arbeide praktisk med å hjelpe dyr i nød og da spesielt hjemløse dyr. Lokalavdelingen skal samarbeide med Sekretariatet om å delta i den interessepolitiske virksomheten. Foruten praktisk arbeid med hjemløse dyr og interessepolitiske oppgaver, skal lokalavdelingene arbeide med å rekruttere nye medlemmer. 5 Årsmøter i lokalavdelingene 5-1 Årsmøteperiode, kunngjøring, innkalling og melding av saker til årsmøtet Årsmøtet er lokalavdelingens høyeste myndighet. Lokalavdelingen skal holde årsmøte før Landsmøtet, en gang i året og senest innen utgangen av mars måned. Lokalavdelingens styre bestemmer tid og sted for årsmøtet. Lokalavdelingen skal skriftlig varsle medlemmene og Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre minst tre -3- uker før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med møteinnkallingen. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må bringes inn for styret senest 14 dager før årsmøtet. Lokalavdelingen kunngjør endelig innkalling med saksliste for alle medlemmer og Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre minst 1 uke før årsmøtet. Dette kan skje enten ved utsending til medlemmene pr. post, e-post eller ved at 4

5 saksliste og sakspapir legges ut på lokalavdelingens nettsider. Det skal fremgå av første varsel hvilken løsning som velges. 5-2 Stemmerett og delegater på årsmøtet Lokalavdelingens årsmøte skal være åpent for alle lokalavdelingens medlemmer. Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge over 15 år, som er uten skyldig kontingent pr for foregående år har stemmerett på årsmøtet. På årsmøtet kan ingen stemmer avgis i henhold til fullmakt og de stemmeberettigede må møte personlig. Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyret eller dennes representanter har rett men ikke plikt til å følge ethvert årsmøte i lokalavdelingene. 5-3 Årsmøtets forhandlinger - Årsmøtet velger møteleder, referent og tellekomité etter forslag fra styret. - Årsmøtet behandler bare de saker som står uttrykkelig nevnt i innkallingen. - Årsmøtet er beslutningsdyktig når lovlig innkalt. - Årsmøtevedtak avgjøres ved kvalifisert flertall, dvs. med mer enn halvparten av avgitte stemmer, der ikke vedtektene sier noe annet. - Dersom styret finner det nødvendig, kan styret også fremme saker til behandling utenom oppsatte dagsorden, dette kun hvis saken er aktualisert etter at sakslisten er sendt ut og når ikke mer enn 1/3 av de stemmeberettigede i årsmøtet motsetter seg dette. - Unntatt fra dette, er saker som er av vesentlig betydning for alle organisasjonsleddets medlemmer, slik som oppløsning av organisasjonsleddet. 5-4 Årsmøtets ordinære saker: Ordinære årsmøter skal behandle: - årsmelding(er) for årsmøteperioden - reviderte regnskap(er) - budsjett - innkomne saker - handlingsplan - valg av tillitsvalgte - Årsmøtet velger leder, styre og varamedlemmer - Årsmøtet velger valgkomité bestående av 3 medlemmer som skal forberede valgene til neste årsmøte. - Årsmøte velger revisor 5-5 Tillitsvalgte Alle tillitsvalgte må være medlem av Dyrebeskyttelsen Norge og over 15 år og uten skyldig kontingent foregående år. Tillitsvalgte som ikke er myndige kan ikke inneha verv med tegnings- eller signaturrett. Personer som ikke er medlem av Dyrebeskyttelsen Norge kan stille til valg med det vilkår at de umiddelbart og senest innen 1 en uke etter valget melder seg inn i foreningen. Alle tillitsvalg skjer skriftlig. Kandidatene må være personlig 5

6 tilstede under valget. Enhver av de fremmøtte kan fremme benkeforslag på kandidater som alternativ til valgkomiteens innstilling. Alle valg avgjøres ved kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet under tillitsvalg foretas omvalg blant de som har likt antall stemmer. Blir det igjen stemmelikhet, foretas loddtrekning. 5-6 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte i en lokalavdeling kan innkalles med 14. dagers varsel etter vedtak med i lokalavdelingens styre, etter vedtak i Dyrebeskyttelsen Norges Sentralstyre eller når mer enn 1/3 av medlemmene i lokalavdelingen krever det. Ved ekstraordinært årsmøte behandles kun de saker som er uttrykkelig nevnt i innkallingen. For møte- og stemmerett, samt valgbarhet gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte. 6 Styret i lokalavdelingene Lokalavdelingens styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig overfor årsmøtet. Alle styremedlemmer forplikter seg til å følge Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter, gjeldene retningslinjer og vedtak fattet av overordnede organer og arbeide i samråd med Dyrebeskyttelsen Norges etiske plattform så langt praktisk mulig. Styret velges på årsmøtet og består av leder og minimum fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Det kan søkes Sentralstyret om dispensasjon fra styrets sammensetning. Styrets leder sitter for ett år av gangen. Styremedlemmene sitter for 2 år av gangen, men halvparten av styremedlemmene skal være på valg til hvert årsmøte. Styret velger internt nestleder, kasserer og sekretær. Styret leder lokalavdelingenes arbeid etter 7 og vedtak fattet av overordnede organer. Styret skal føre protokoller fra sine møter, vedta budsjett og innehar lokalavdelingens signaturrett, se 12. Styret forbereder saker til årsmøtet. Det legger fram årsmelding, revidert årsregnskap og budsjett for årsmøtet. jfr. 8 om årsmelding og regnskap. Lokalavdelingens styre skal sende inn kopi av signert årsmelding, regnskap og budsjett til Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre senest to -2- uker etter avholdt årsmøte. Styret skal arbeide for å nedsette uformelle grupper, bygge nettverk og engasjere enkeltmedlemmer i saker som styret arbeider med. Styret sammenkalles så ofte som lederen eller minst halvparten av styrets medlemmer finner det nødvendig. Styret er vedtaksført når alle medlemmene har fått innkalling og minst halvparten av dets medlemmer eller varamedlemmer møter, samt leder eller nestleder. Ved forfall rykker varamedlemmer opp i den rekkefølgen de er valgt. Vedtak 6

7 krever kvalifisert flertall hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. I tilfelle av stemmelikhet har lederen, eller nestleder i dennes sted, dobbeltstemme. På styremøtet kan ingen stemmer avgis i henhold til fullmakt. Styret kan tilkjenne styremedlemmer rimelig godtgjøring etter innsats. 7 Sentralstyret Sentralstyret er Dyrebeskyttelsen Norges høyeste utøvende myndighet mellom Landsmøtene. Sentralstyret består av leder og 6 styremedlemmer, samt 3 varamedlemmer som alle velges på Landsmøtet. Styret velger internt nestleder. Sentralstyret skal arbeide i tråd med Dyrebeskyttelsen Norges formål og prinsipper og ivareta organisasjonens interesser. Sentralstyret skal behandle årsmelding og regnskap, budsjetter, strategier, årlige virksomhetsplaner, samt andre større prinsipielle saker. Sentralstyret skal videre behandle saker som fremmes av lokalavdelingene og iverksette landsmøtevedtak. 7-2 Landsmøte Sentralstyret skal arrangere og forberede Landsmøtet. Sentralstyret skal legge frem handlingsplan, budsjett, saker fremmet av lokalavdelingene eller medlemmer, andre større prinsipielle saker, samt årsberetning og revidert regnskap for Landsmøtet. Sentralstyret fremmer forslag til ny valgkomité for Landsmøtet. 7-3 Tillitsmannsmøter Sentralstyret kan arrangere årlige tillitsmannskonferanser. Representanter fra alle lokalavdelinger, samt eventuelle kontaktpersoner skal da innkalles. 7-4 Sentralstyrets møter Styreleder leder sentralstyrets møter og arbeid. Møter blir holdt så ofte det er nødvendig av hensyn til saksmengden og når styreleder eller minst halvparten av sentralstyrets medlemmer finner det nødvendig. Sentralstyret er vedtaksført når alle medlemmer har mottatt innkalling og minst halvparten av sentralstyrets medlemmer er til stede, deriblant leder eller nestleder. Vedtak krever kvalifisert flertall hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved forfall rykker varamedlemmene opp i den rekkefølge de er valgt. Ved stemmelikhet har styrelederen, eller nestleder i dennes sted, dobbeltstemme. På styremøtet kan ingen stemmer avgis i henhold til fullmakt. Sentralstyret kan tilkjenne styremedlem rimelig godtgjørelse etter innsats. Sentralstyret er samtidig styre i Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Norge Sentralstyret kan nedsette et arbeidsutvalg (AU) bestående av 3 personer inkludert leder og nestleder. Styreleder leder arbeidsutvalgets møter og arbeid. Arbeidsutvalget skal forberede saker for Sentralstyret og eventuelt treffe avgjørelser i saker som Sentralstyret har gitt det fullmakt til. 7

8 Sentralstyret kan oppnevne spesielle utvalg. Disse består i styreperioden dersom ikke annet er bestemt. Sentralstyre skal holde et Sekretariat, med fortrinnsvis tilhold i Oslo. Styret er ansvarlig for Sekretariatets funksjon og instruks. Sekretariatsleder er Sentralstyrets sekretær. I Sentralstyret har sekretariatslederen tale- og forslagsrett. Sekretariatsleder fører protokoll over Sentralstyrets møter. 8 Årsmelding og regnskap Alle organisasjonsledd skal avgi årsmelding og fremlegge regnskap og andre opplysninger over sin virksomhet. Årsmelding og regnskap skal følge kalenderåret. Lokalavdelingenes plikter å sende årsmelding og regnskap til Sentralstyret v/ Sekretariatet senest en -1- uke etter avholdt årsmøte. Sentralstyret kan uten nærmere begrunnelse kreve utlevert kopi av alle bilag og underbilag for regnskapsperioden. Dyrebeskyttelsen Norges og lokalavdelingenes regnskaper skal føres i samsvar med bestemmelsene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk i Norge. Årsregnskapet skal avlegges i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Sentralstyret skal legge frem Dyrebeskyttelsen Norges årsmelding og regnskap for Landsmøtet. Lokalforeningene har rett til innsyn i Dyrebeskyttelsen Norges regnskap. Lokalavdelingen skal føre regnskap tilpasset aktiviteten og med utgangspunkt i bokføringsloven med forskrifter og bokføringsskikk. Årsregnskapet skal revideres, og dersom lokalavdelingens kapital overstiger kr , eller andre forhold krever det, skal revisjon foretas av registrert eller statsautorisert revisor, eller autorisert regnskapsfører. 9 Opprettelse av lokalavdelinger og kontaktpersoner Søknad om å etablere lokalavdeling eller bli kontaktperson tilknyttet Dyrebeskyttelsen Norge sendes Sentralstyret for midlertidig godkjennelse. Lokalavdelinger med midlertidig godkjennelse og kontaktpersoner skal følge organisasjonens vedtekter, vedtak og retningslinjer. Opprettelse av nye lokalavdelinger må godkjennes av Landsmøtet. 8

9 10 Landsmøtet 10-1 Myndighet og innkalling Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Det treffer avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker som det ikke er tillagt organisasjonens øvrige organer endelig avgjørelsesmyndighet i. Landsmøtets vedtak er endelig. Ordinært landsmøte holdes hvert år, innen utgangen av mai måned. Sentralstyret fastsetter tid og sted for møtet og gir lokalavdelingene beskjed om tidspunktet med minst tre måneders varsel. Innkalling og sakspapirer til Landsmøtet sendes ut av sentralstyret senest tre uker før Landsmøtet holdes Landsmøtets forhandlinger På landsmøter behandles normalt bare de saker som uttrykkelig er nevnt i innkallingen. Dog har sentralstyret når omstendighetene gjør det nødvendig, og saken er aktualisert etter at sakslisten er sendt ut, rett til å ta opp spesielle saker som ikke er nevnt i innkallingen, med mindre minst 1/3 av de stemmeberettigede motsetter seg dette. Saken skal ligge klar til delegatene kvelden før Landsmøtet åpner og saken ikke behandles før Landsmøtets siste dag, slik at delegatene har anledning til å vurdere saken. Saker som lokalavdelingene ønsker behandlet i Landsmøtet må meldes til Sentralstyret innen seks -6- uker før Landsmøtet holdes. Ordinære landsmøter skal behandle: - årsmeldinger for landsmøteperioden - reviderte regnskaper - budsjett - innkomne forslag - handlingsplan for prioriterte innsatsområder i landsmøteperioden - valg 10-3 Valg Landsmøtet velger møteleder etter forslag fra Sentralstyret. Sentralstyret oppnevner på forhånd to sekretærer til å føre protokoll fra Landsmøtets forhandlinger. Landsmøtet velger leder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer og en valgkomité på tre medlemmer og ett varamedlem. Landsmøtet velger også revisor. Leder velges særskilt med en valgperiode på ett år. Faste styremedlemmer velges under ett for to år. Halvparten av de faste styremedlemmene er på valg hvert år og velges under ett. Tre varamedlemmer velges under ett. Varamedlemmer velges for ett år. 9

10 Alle personvalg skjer skriftlig dersom det er mer enn en kandidat eller dersom noen av de stemmeberettigede delegatene krever det. De stemmeberettigede må møte personlig. Stemmesedler som inneholder ulikt antall navn enn det antall medlemmer som er på valg skal forkastes. Stemmesedler med navn som ikke er foreslåtte før avstemming finner sted skal forkastes. Alle som stiller til valg som tillitsvalgt må være over 15 år og møte personlig. Alle valg avgjøres ved kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet under tillitsvalg foretas omvalg blant de som har likt antall stemmer. Blir det igjen stemmelikhet, foretas loddtrekning 10-4 Valgkomité Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling på Landsmøtet som skal omfatte forslag til nye medlemmer og varamedlemmer til Sentralstyret. Før den avgir sin innstilling skal valgkomiteen kontakte lokalavdelingene og be om forslag til medlemmer og varamedlemmer til Sentralstyret. Sentralstyret legger frem forslag om ny valgkomité. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år. Valgkomiteen skal konstituere seg og velge sin leder umiddelbart etter at Landsmøtet er avsluttet. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når leder og mist halvparten av medlemmene er tilstede Stemmerett og valgbarhet Alle individuelle medlemmer i Dyrebeskyttelsen Norge som har gyldig medlemskap i en lokalavdeling, er over 15 år og er uten skyldig kontingent pr foregående år har stemmerett i lokalavdelingens årsmøte og kan velges som delegat for avdelingen til Landsmøtet. Fordelingen av stemmer til Landsmøtet skal skje i henhold til antall medlemmer uten skyldig kontingent pr. 1. januar samme år som årsmøtet holdes. Hvert medlem kan bare telles én gang. Alle medlemmer, uansett medlemskap teller likt. Antall stemmer beregnes slik: Antall medlemmer Antall stemmer på Landsmøtet Antall medlemmer Antall stemmer på Landsmøtet og oppover 3 Lokalavdelingen må ved skriftlig fullmakt, innen frist gitt av Sentralstyret, gi beskjed om hvem som disponerer lokalavdelingens stemmer på Landsmøtet. De stemmeberettigede skal sitte som styre eller varamedlem i lokalavdelingen. En lokalavdeling kan ikke overdra sine stemmer til en annen lokalavdeling. 10

11 Nye lokalavdelinger som blir godkjent på Landsmøtet får umiddelbart stemmerett, med det vilkår at avdelingen har vært midlertidig medlem i minimum tre -3- måneder forut for Landsmøtet. Valgbar som tillitsvalgte er de som fyller kravene til stemmerett og som ikke kan påvirke sin egen arbeidssituasjon i Dyrebeskyttelsen Norge gjennom sitt styreverv. Tillitsvalgte som ikke er myndige kan ikke inneha verv med tegnings- eller signaturrett. Personer som ikke er medlem av Dyrebeskyttelsen Norge kan stille til valg med det vilkår at de umiddelbar og senest innen 1 en uke etter valget melder seg inn i foreningen. Ingen tillistvalgte kan være ansatt i organisasjonen. Det skal ikke velges inn mer enn to representanter fra en lokalavdeling til Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre. Ved suspensjon, eksklusjon, utmeldelse eller skyldig kontingent fratrer vedkommende umiddelbart sitt valgte tillitsverv. Stemmeberettigede delegater har talerett. I tillegg til lokalavdelingenes stemmeberettigede delegater møter Sentralstyrets medlemmer, samt sekretariatsleder med tale- og forslagsrett. I tillegg kan Sekretariatets ansatte møte med talerett. Kontaktpersoner og Sekretariatets ansatte har ikke stemmerett. Landsmøtet er beslutningsdyktig selv om ikke alle delegater har møtt 10-6 Ekstraordinært Landsmøte tidl. 13 Ekstraordinært Landsmøte skal innkalles med én måneds varsel når ett eller flere av følgende forhold inntreffer: - Sentralstyret vedtar ekstraordinært landsmøte med kvalifisert flertall. - 1/3 av det totale antall lokalavdelinger krever ekstraordinært landsmøte, etter vedtak gjort av lokalavdelingene styrer. - Lokalavdeling eller lokalavdelinger med en medlemsmasse som sammen utgjør mer enn 1/3 av den samlede medlemsmasse krever ekstraordinært landsmøte, etter vedtak gjort av lokalavdelingens styre. Ekstraordinært Landsmøte skal bare behandle saker som fremkommer i innkallingen. For møte- og stemmerett, samt valgbarhet gjelder de samme regler som for ordinært Landsmøte. 11 Sekretariatet. Organisasjonens administrative og forretningsmessige arbeid utføres av Sekretariatet, som fortrinnsvis skal ha sitt kontor i Oslo. Sekretariatets arbeid ledes av Sekretariatsleder etter retningslinjer trukket opp av Sentralstyret. Sekretariatets ansatte ansettes av Sentralstyret som fastsetter lønn og øvrige arbeidsvilkår. Sekretariatet har i samarbeid med Sentralstyret ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sekretariatet skal bistå lokalavdelingene i deres arbeid, samt bidra med servicetilbud til medlemmene. 11

12 12 Signaturrett og prokura 12-1 Signatur og prokura Sentralstyret innehar organisasjonens signaturrett. Signaturen omfatter bl.a. rett til å undertegne avtaler, gjeldsbrev, pantobligasjoner, skjøter, kjøp og salg av fast eiendom, festekontrakter o.l. på Dyrebeskyttelsen Norges vegne. Sentralstyret kan delegere signaturretten i økonomiske anliggender til følgende personer i fellesskap: Leder og sekretariatsleder. Sekretariatsleder tildeles prokura. Sentralstyret kan fastsette en beløpsgrense for prokura. Lokalavdelingens styre innehar lokalavdelingens signaturrett. 13 Sanksjoner 13-1 Suspensjon og eksklusjon av medlemmer Medlemmer, styremedlemmer, sentralstyremedlemmer og kontaktperson som handler i strid med Dyrebeskyttelsen Norges formål, gjeldende vedtekter, retningslinjer og vedtak som er bestemt av Landsmøtet eller Sentralstyret, eller som opptrer illojalt eller til åpenbar skade for organisasjonen, kan ekskluderes fra organisasjonen. Dersom alvorlighetsgraden tilsier det, eller dersom spesielle omstendigheter foreligger, kan suspensjon fra tillitsverv og/eller medlemskap i organisasjonen for en kortere eller lengre periode benyttes som alternativ til eksklusjon. Beslutning om suspensjon og eksklusjon av et medlem treffes av lokalavdelingens styre eller Dyrebeskyttelsen Norges Sentralstyre. Før beslutning om suspensjon og eksklusjon treffes, skal vedkommende gis anledning til å uttale seg. Beslutningen skal meddeles vedkommende medlem skriftlig. Lokalavdelingens vedtak om suspensjon og eksklusjon av et medlem skal umiddelbart informeres Sentralstyret. Lokalavdelingens vedtak kan innklages til Sentralstyret. Dette må skje innen 14 dager etter at meddelelse om suspensjon og eksklusjon er gitt. Klagen skal begrunnes og har ikke oppsettende virkning. Mistillitsforslag mot Sentralstyret og dets medlemmer avgjøres av Landsmøte/ Ekstraordinært Landsmøte. Sentralstyret kan suspendere og ekskludere et medlem i tilfelle hvor vedkommende opptrer åpenbart til skade for organisasjonen, men hvor lokalavdelingen unnlater å suspendere og ekskludere vedkommende, dog etter at vedkommende og dennes lokalavdeling har fått anledning til å uttale seg. Et ekskludert medlem kan søke om å få tilbake medlemskapet dersom grunnlaget for eksklusjon ikke lenger er til stede. Dette kan tidligst skje etter 3 år. 12

13 Personer som er ekskludert av en lokalavdeling kan ikke opptas som medlem i en annen lokalavdeling. For alle sanksjoner vil myndighet, rettigheter eller representasjonsrett vedkommende måtte ha umiddelbart falle bort. Alle eksklusjonssaker kan klages inn og legges frem for Landsmøtet. Klagen skal begrunnes og har ikke oppsettende virkning Suspensjon av lokalavdelingens styre Dersom styret i en lokalavdeling handler i strid med Dyrebeskyttelsen Norges formål, vedtekter, retningslinjer og vedtak som er bestemt av overordnede organer eller som opptrer illojalt eller til åpenbar skade for organisasjonen kan Sentralstyre beslutte å suspendere lokalavdelingens styre. Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skal skje innen 2 - to -uker etter vedtaket om suspensjon. I årsmøtet velges nytt styre og inntil nytt styre er valgt, fungerer Sentralstyret som styre i lokalavdelingen. Etter samme retningslinjer som gjelder for suspensjon av styret i en lokalavdeling, kan også myndighet, rettigheter, representasjonsrett som lokalavdelingen måtte ha, helt eller delvis suspenderes og midlertidig overtas sentralstyret. Før beslutning om suspensjon treffes skal angjeldende lokalavdeling gis anledning til å uttale seg Tvangsoppløsning Dersom nytt styre i lokalavdelingen (jfr. 13-2) heller ikke innretter seg etter Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter, retningslinjer og vedtak som er bestemt av overordnede organer eller opptrer illojalt eller til åpenbar skade for organisasjonen kan Sentralstyret midlertidig beslutte å tvangsoppløse lokalavdelingen. Tvangsoppløsning skal endelig besluttes av Landsmøtet. 14 Oppløsning 14-1 Oppløsning av Dyrebeskyttelsen Norge Beslutningen om oppløsning av Dyrebeskyttelsen Norge kan kun skje med 2/3 flertall på to påfølgende ordinære landsmøter. De tilsluttende avdelinger skal varsles om forslaget minst en måned før første landsmøtebehandling. Før spørsmålet om oppløsing forelegges landsmøte skal lokalavdelingenes årsmøter gis mulighet til å uttale seg om saken. Avstemningen skal være skriftlig. Landsmøtet velger et avviklingsstyre. Ved oppløsning vedtar Landsmøtet med kvalifisert flertall hvordan Dyrebeskyttelsen Norges midler skal disponeres. Dette gjelder også stiftelsen Dyrebeskyttelsen Norges midler. Midlene skal benyttes i tråd med Dyrebeskyttelsen Norges formål og etiske prinsipper. 13

14 14-2 Oppløsning av Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger Oppløsning av lokalavdeling kan bare skje etter vedtak i lokalavdelingens årsmøtet. Avstemningen skal være skriftlig og vedtaket skal ha 2/3 flertall. Saken skal være uttrykkelig nevnt i innkallingen til årsmøtet. Oppløsning krever forutgående samtykke fra Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre. Ved oppløsning av en lokalavdeling, eller tvangsoppløsning jfr skal lokalavdelingens navn, midler, eiendeler og rettigheter umiddelbart tilfalle Dyrebeskyttelsen Norge og overføres Sentralstyret som forvalter midlene til beste for målgruppen inntil eventuelt ny lokalavdeling dannes. Gjenværende medlemmer av lokalavdelingen forblir individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge inntil ny lokalavdeling dannes. Lokalavdelinger som har ansvar for dyr, enten gjennom Dyrebeskyttelsen Norges hjelpesenter eller annen oppstalling er ansvarlig en betryggende omplassering av de dyr som befinner seg på Hjelpesenteret. Lokalavdelingen kan søke Dyrebeskyttelsen Norge om bistand til dette arbeidet Utmeldelse av Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger Lokalavdelinger kan ikke melde seg ut av Dyrebeskyttelsen Norge. Vedtak om utmeldelse anses som vedtak om oppløsning hvis det er skjedd i de former som kreves for gyldig vedtak om oppløsning. Hvis lokalavdelingens styre ikke finner å kunne arbeide innenfor Dyrebeskyttelsen Norges rammer må styret trekke seg. 15 Vedtekter og vedtektsendringer Alle organisasjonens ledd skal følge Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter og forholde seg til den etiske plattform. Lokalavdelingen skal regulere sin virksomhet gjennom Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter og Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter for lokalavdelingene. Det kan også utarbeides utfyllende retningslinjer innenfor rammene av vedtektene for organisasjonens forskjellige ledd. Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter kan bare endres av Landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendring kan bare framsettes av Sentralstyret og lokalavdelingenes styrer. Det kan ikke fremsettes forslag til vedtektsendring på Landsmøtet. 14

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer