Høringsuttalelse fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) til NOU 2015:2 - Å høre til, Virkemidler for et trygt psykososialt miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) til NOU 2015:2 - Å høre til, Virkemidler for et trygt psykososialt miljø"

Transkript

1 Dat: Høringsuttalelse fra Nrske Fag- g Frisklers Landsfrbund (NFFL) til NOU 2015:2 - Å høre til, Virkemidler fr et trygt psykssialt miljø NFFL 's høring er satt pp i tråd med utvalgets samlede liste ver tiltak i kapittel 1.6. Våre kmmentarer er satt inn i listen ver tiltak, direkte etter det tiltak sm kmmentaren dreier seg m. NFFL er enige i samtlige tiltak sm freslås, men vi har valgt å kmmentere kun nen få av dem. Vi har dessuten nen tilleggsfrslag. Vi ønsker å uttrykke tilfredshet med at skleeiers ansvar kmmer tydelig fram i frslagene til tiltak, da det er viktig at skleeiere gjennm lvverket blir påminnet m sitt ansvar g gjennm dette blir bedre støttespillere fr sine skleledere. Videre ønsker vi styrking av fagmiljø velkmmen slik at sklene gjennm disse miljøene får tilført ny kmpetanse fr å bedre elevens psykssiale miljø. Kap. 12 Fra menneskerettigheter til praksis Frslag til tiltak Barneknvensjnen må implementeres bedre innenfr utdanningssektren Det må utarbeides en nasjnal handlingsplan fr trygge ppvekstmiljøer uten krenkelser Staten skal frtsatt ha en nullvisjn m g en nulltleranse fr krenkelser, mbbing, trakassering g diskriminering i nrsk skle. Det nasjnale målet fr arbeidet «Elever skal ha et trygt g inkluderende sklemiljø» må brukes i alle sammenhenger g frankres i sklen. En ny statlig satsing på en Inkluderende s kle uten krenkelser, mbbing,tr akassering g diskriminering Den generelle delen av læreplanen må få et eget kapittel m menneskerettigheter g dannelsesidealer der barns kunnskapsmål m fellesskap g samlivsverdier defineres Fr øvrig støtter NFFL utvalgets frslag Kap. 13 Arbeid med å fremme et trygt sklemiljø g frebygge krenkelser, mbbing, trakassering g diskriminering NFFLs høringsuttalelse til NOU 2015:2 Side 1

2 Frslag knyttet til sklekultur: Prinsippene i barneknvensjnen, inkludering g ssialtilhørighet innarbeides tydelig i generell del av læreplanverket. Det må utarbeides et nytt inkluderingsbegrep fr en mangfldig skle. Menneskerettighetspplæringen i fag må styrkes. En ny satsing knyttet til psykssialt sklemiljø må ha frebygging av krenkelser, mbbing, trakassering g diskriminering knyttet til diskrimineringsgrunnlagene sm et særskilt innsatsmråde. Det er nødvendig med et systematisk arbeid rettet mt dette i sklen. Alle skleeiere skal ha en handlingsplan fr sine skler, der mål fr det psykssiale miljøet er definert. Sametinget må i samarbeid med Utdanningsdirektratet få i ppdrag å utarbeide læremidler g ressurser på samisk sm bidrar til å skape et trygt psykssialt sklemiljø, samt vurdere behvet fr andre særskilte tiltak fr å frebygge krenkelser, mbbing, trakassering g diskriminering. Det må settes av øknm iske ressurser fr tilpassing g versettelse av et sklemfattende evidensbasert prgram til samisk. Dette ledsages av en utprøving g effektevaluering. Et nrmkritisk perspektiv må innarbeides i lærerutdanningene, rektrutdanningen g i etter- g videreutdanningene av lærere. Nrmkritikk bør innarbeides i relevante læreplaner fr fag, g det bør utvikles undervisningspplegg m nrmkritikk fr elever. Det må bygges pp fagmiljøer med spisskmpetanse m krenkelser, mbbing, trakassering g diskriminering knyttet til diskrimineringsgrunnlagene i sklen. Departementet bør se på rdningen fr å gi støtte til rganisasjner sm tilbyr kmpetanseheving til skler m trakassering, slik at støtten blir mer frutsigbar. Fr øvrig støtter NFFL utvalgets frslag Frslag knyttet til elevene på sklen: Elevenes frståelse av g kmpetanse i hvrdan de kan frebygge g håndtere krenkelse r, mbbing, trakassering g diskriminering må styrkes. Kunnskapsmål m fellesskap g samlivsverdier skal beskrives i den generelle delen av læreplanen fr grunnpplæringen, g læringsmålene skal kunne identifiseres i fagplanene. Utdanningsdirektratet gis i ppdrag å tydeliggjøre kravene i læreplanverket fr å styrke elevenes digitale kmpetanse, herunder digital dømmekraft. Senter fr IKT i utdanningen gis i rlle å videreutvikle et prgram fr digital dømmekraft med virkning fra Utdanningsdirektratet gis i ppdrag å tydeliggjøre ssial g emsjnell kmpetanse i læreplanverket sm en fagvergripende kmpetanse sm innarbeides i relevante fag Fr øvrig støtter NFFL utvalgets frslag

3 Frslag knyttet til freldresamarbeid: Skleeiere bør ppfrdre sklene til å gjennmføre Utdanningsdirektratets Freldreundersøkelse minst en gang per år. FAU ved den enkelte skle skal ha resultatene av undersøkelse til uttalelse før skleeieren gjør sine vurderinger Kunnskapsdepartementet bes m å gjennm gå FUGs mandat med mål m å tydeliggjøre ppgavene, med særlig blikk på økt innsatsknyttet til det psykssiale sklemiljøet Fr øvrig støtter NFFL utvalgets frslag Frslag knyttet til brukerrganene: Elevrganisasjnen g Utdanningsdirektrat et får i ppdrag å utvikle en kmpetansepakke fr elever g elevråd sm innehlder infrmasjn m elevers rettigheter, elevdemkrati, tilpasset pplæring, rådene g utvalgenes rlle g hvrdan realisere elevmedvirkning. Også elevers plikter knyttet til et psitivt psykssialt miljø skal vektlegges i pakken. Kunnskapsdepartementet bør vurdere m driftsstøtten til Elevrganisasjn en bør økes. Skleeiers g skleleders ansvar fr at brukerrganene har tilstrekkelig kmpetanse, lvfestes i pplæringslven kapittel 9a. NFFL støtter fr øvrig utvalgets frslag Frslag knyttet til bruk av prgrammer mt mbbing Støtten til prgrammene videreføres. Sklenes generelle kapasitet til endringsarbeid g implementering må bedres. Dette må skje gjennm pplæring av skleledere g ppfølging av skleeiere. Kunnskapsdepartementet bør inngå et samarbeid med Datatilsynet fr å utarbeide en veileder med tiltak fr å øke skleeieres g sklens kmpetanse m behandling av persnpplysninger. Prgrammer sm i fremtiden skal mtta støtte fra Utdanningsdirektratet, må tilfredsstille følgende nye kriterier fr både innhld g kvalitetsutvikling: Prgrammet må ta høyde fr sklens behv. Det betyr at antimbbeprgrammer bør innehlde temaene skjult mbbing, digital mbbing g psykisk helse. Prgrammene må tilfredsstille føringer sm er gitt i aktuelt regelverk, g da særskilt pplæringslven g persnpplysningslven. Prgrameierne må kunne vise til innvasj n g nytenkning i sin fremt idige utviklingsplan fr prgrammene. Prgrameierne må vekt legge sitt ansvar fr implementering g kvalitetsutvikling. NFFL støtter utvalgets frslag Kapittel 14 Håndtering av krenkelser, mbbing, trakassering g diskriminering i sklen Det utarbeides en veileder m håndtering av krenkelser, mbbing,trakasser ing g diskriminering sm bygger på kunnskap m hva sm virker, g den nye aktivitetsplikten. Veilederen skal gjøres kjent fr alle parter i sklesamfunnet, g den skal brukes ved skleeieres utvikling av egen handlingsplan fr det psykssiale sklemiljøet Fr øvrig støtter NFFL utvalgets frslag Kapittel 15 Økt rettssikkerhet ved tydeliggjøring av kapittel 9a NFFLs høringsuttalelse til NOU 2015:2 Side 3

4 Utvalgets frslag til tiltak Sentrale prinsipper i barneknvensjnen lvfestes i pplæringslven kapittel 1g i kapittel 9a. Innhldet i elevens rett til et trygt psykssialt sklemiljø presiseres i lven, g ulvfestede prinsipper reguleres i 9A-l. Skleeierens plikt til å sette inn tiltak fr å fremme et trygt psykssialt sklemiljø fr alle elever tydeliggjøres i kapittel 9a. Elevens rett til et trygt fysisk miljø reguleres i 9A-2. Kravet til systematisk HMS-arbeid g internkntrll knyttet til elevenes sklemiljø i kapittel 9a presiseres i lven. NFFL mener at en slik presisering i lven vil kunne føre til en mer entydig praksis hs sklene. Dette er et så viktig tema at det ikke bør verlates fr mye frtlkning til den enkelte skle når det gjelder å trygge elevens fysiske g psykssiale sklemiljø. Reguleringen av rdensreglement, herunder brtvisning, flyttes til kapittel 9a. Det freslås endringer i bestemmelsene m brukermedvirkning, særlig sklemiljøutvalget. Skleeiere gis en lvpå lagt plikt til å gi medlemmer i brukerrganene pplæring, slik at de kan utføre vervet sitt på en frsvar lig måte. Det freslås en aktivitetsplikt med lvfestede krav til hvrdan skler skal behandle krenkelser av elevene. Nulltlera nsen fr persnale sm krenker, lvfestes. Det presiseres en skjerpet aktivitetsplikt fr skleeieren g sklen m nen ansatte mistenker eller har kunnskap m at ansatte krenker elever. NFFL mener at å lvfeste en skjerpet aktivitetsplikt vil bidra i større grad enn det sm i dag er tilfelle til å sikre elevenes rettsvern. Ansva rsmrådet fr sklens plikt til å gripe inn i frbindelse med krenkelser presiseres, slik at det går frem av lven at plikten gjelder fr alle rd g handlinger sm krenker en elev, g sm har sammenheng med sklens virksmhet, deriblant digitale krenkelser. Det lvfestes et frbud mt gjengjeldelse verfr elever eller freldre sm melder fra m at eleven er krenket. Departementet bes m å utrede behvet fr rettslig grunnlag fr bruk av tvang i grunnpplæringen. Fr øvrig støtter NFFL utvalgets frslag Kapittel 16 Styrket håndheving av brudd på kapittel 9a Utvalgets frslag til tiltak Dagens klagerdning endres. Gjenstanden fr klage endres til krenkelser g m sklen har satt inn tilstrekkelige g egnede tiltak fr å sikre at eleven har et trygt psykssialt sklemiljø. Førsteinstans er Barnembudet, sm er et lavterskeltilbud g behandler klager etter 9A Barnembudet kan rekvirere hendelsesbasert tilsyn fra fylkesmennene når mbudet mener dette er nødvendig fr å sikre frsvarlig ppfølgning av en sak. Barnembudet gis myndighet til å sanksjnere skleeiere sm ikke har gjrt nk fr å stppe krenkelsene g sørge fr at eleven får et trygt psykssialt sklemiljø i etterkant. Barnembudets vedtak kan påklages til Sklemiljøklagenemnda. Tilsyn videreføres sm i dag, men fylkesmennene bør gjennmføre flere hendelsesbaserte tilsyn. Departementet må sikre at Fylkesmannen har tilstrekkelige ressurser til dette. Det lvfestes hjemmel fr å pålegge administrative sanksjner g reaksjner mt skleeiere sm ikke ppfyller kravene i kapittel 9a, fr tilsynsmyndigheten g Barnembudet g

5 klageinstansen. Straffebestemmelsen i kapittel 9a videreføres. Det lvfestes en ppreisningsrdning fr krenkelser dersm sklen ikke har gjrt nk fr å frebygge, avdekke eller håndtere krenkelser. Dette blir erstatning fr ikke-øknmisk tap på grunn av at skleeieren eller sklen frsettlig eller uaktsmt ikke har ppfylt plikter i kapittel 9a. Bestemmelsen m erstatning på grunnlag av arbeidsgiveransvaret videreføres. Departementet bes m å utrede m saksøkere i saker m erstatning på grunnlag av arbeidsgiveransvar bør mfattes av rdningen m fri rettshjelp, g m freldelsesfristen bør frlenges. Det bør etableres et utdanningsrettslig fagmiljø ved et av landets juridiske fakulteter. Alle utdanningsinstitusjner sm tilbyr lærerutdanning eller etter- g videreutdanning fr lærere eller skleledere, bør undervise i utdanningsrett. NFFL mener at grunnleggende utdanningsrett bør inngå sm en del av den praktisk-pedaggiske utdanningen. Fr øvrig støtter NFFL utvalgets frslag Kapittel 17 Skleeierens styring g støtte Utvalgets frslag til tiltak Skleeierens ansvar fr å bygge kapasitet fr sine skler må tydeliggjøres, både når det gjelder regelverksetterlevelse g det frebyggende arbeidet. Den årlige rapprten m tilstanden i grunnsklepplæringen g den videregående pplæringen, jf. pplæringslven 13-10, skal mhandle elevens psykssiale miljø, g der den enkelte skles arbeid evalueres. I tillegg bør alle sklenes planer fr arbeid med det psykssiale sklemiljøet frelegges kmmunestyret eller fylkestinget. NFFL mener at "kmmunestyret eller fylkestinget" bør erstattes med "skleeier". Utdanningsdirektratet gis i ppdrag å revidere g digitalisere veilederen m frsvarlig system etter pplæringslven Veilederen bør gså gi eksempler på hvrdan systemet kan brukes i praksis. NFFL mener at dette vil være en viktig frbedring sm gjør veilederen mer anvendelig i hverdagen fr frisklene. Det bør settes i verk tiltak fr å frbedre ppfølgingen av Elevundersøkelsen lkalt. Mandatet til PP-tjenesten endres slik at arbeidet med kmpetanse- g Organisasjnsutvikling knyttes til pplæringen g det psykssiale sklemiljøet til alle elever. Det bør verføres ressurser fra Statped til skleeiere fr å styrke PP-tjenesten. NFFL erfarer at en del skler har behv fr mer knkret hjelp g råd fra PP-tjenesten enn tjenesten har kapasitet til. Dette frslaget til tiltak vil kunne frbedre elevenes læring betraktelig. Kunnskapsdepartementet bes m å utrede m det bør utarbeides en veiledende nrm fr bemanningen i PP-tjenesten. Utdanningsdirektratet får i ppdrag å revidere frskrift til pplæringslven kapittel 22, slik at ssialpedaggisk rådgivning får en mer frebyggende funksjn. Statlige myndigheter bør frtsette å finansiere etter- g videreutdanning til ssialpedagg isk rådgivning. Det bør settes inn ytterligere tiltak fr å øke kmpetansen til ssialpedaggiske rådgivere, g departementet bør vurdere m ressursen til ssialpedaggisk rådgivning på sklene bør styrkes. NFFL går ut fra at frslaget, m det blir en realitet, gså vil gjelde fr friskler. Utdanningsdirektratet bør i samarbeid med Faglig råd fr helse- g ppvekstfag revidere læreplanen fr barne- g ungdmsarbeiderutdanningen fr å frbedre denne yrkesgruppens NFFLs høringsuttalelse til NOU 2015:2 Side 5

6 kmpetanse m psykssialt sklemiljø, krenkelser, mbbing g psykisk helse. Departementet bør vurdere å lvfeste flere kvalitetssikrende bestemme lser fr sklefritidsrdningen ipplæringslven. Fr øvrig støtter NFFL utvalgets frslag Kapittel 18 Styrket samarbeid med andre - et bedre støttesystem Utvalgets frslag til tiltak Det må fretas en grundig gjennmgang av hele det statlige støttesystemet sm veilederkrpsene, de nasjnale sentrene, Senter fr IKT i utdanningen g Statped utgjør. En arbeidsgruppe bør utrede hvrdan dagens system kan bli et mer relevant likeverdig g faglig helhetlig støttesystem fr alle skler g skleeiere. Alle kmmunene må gjennmgå ansvarsfrdeling,ppgaver g tiltak i samarbeid med sklene, sklehelsetjenesten, BUP, barnevern g pliti. Målet er å sikre helhet i det kmmunale g statlige hjelpetilbudet til barn g unge. Det må bevilges 400 milliner krner i frie midler til kmmunene fr å styrke sklehelsetjenesten. Målet er at antallet årsverk skal være i henhld til de veiledende nasjnale nrmene. NFFL ber m at gså friskleelevene blir inkludert i dette arbeidet. Alle kmmuner bør utarbeide frebyggi ngstiltak g handlingsplaner mt krenkelser, mbbing,trakkasering g diskriminering på alle arenaene barn g ungdm er. Frivillig sektr bør invlveres i planarbeidet. Frivillige rganisasjner må kunne dkumentere at de arbeider aktivt mt mbbing g ekskludering,fr å kunne mtta ffentlig støtte g finansiering. Frivillige rganisasjner må sikres driftsvilkår slik at de kan arbeide mt krenkelser, mbbing, trakkasering g diskriminering sm et supplement til den ffentlige innsatsen. Fr øvrig støtter N FFL utvalgets frslag Kapittel 19 Å styrke kmpetansen Frslag knyttet til lærerutdanningene Kunnskap m regelverket knyttet til elevens psykssiale sklemiljø blir innarbeidet sm tydelige g knkrete læringsutbyttebeskrivelser i alle lærerutdanningene. Staten må stille krav til de institusjnene sm utdanner lærere at de deltar aktivt i prsjekter g prgrammer fr å utvikle egne kunnskaper m elevers læringsmiljø g hvrdan psykssiale frhld påvirker elevers læring g mestringsevne. Læringsutbyttebeskrivelsene i grunnsklelærerutdanningene må gjennmgås med sikte på å gjøre disse mer realistiske fr studentene. Det nrmkritiske perspektivet må integreres i alle lærerutdanningene. Rammeplanen fr Lektrutdanningen 8-13 bør endres slik at den er tydeligere på at studenten skal kunne legge til rette fr et trygt psykssialt sklemiljø g kunne frebygge g håndtere krenkelser, mbbing, trakassering g diskriminering. Temaet psykisk helse g psykssiale risikfaktrer blir innarbeidet sm et emne med læringsutbyttebeskrivelser i alle lærerutdanningene. Kmpetanse i hvrdan lærerne skal frebygge g håndtere digital mbbing, må tydeliggjøres i alle lærerutdanningene Utdanningsinstitusjn ene må sikre at den nye femårige masterutdanningen fr grunnsklelærere skal ha et sentralt mål m å gi kunnskap, kmpetanse g ferdigheter sm er avgjørende fr å sikre alle elever et trygt psykssialt sklemiljø sm fremmer helse,

7 trivsel, læring g ssial tilhørighet. Fr øvrig støtter NFFL utvalgets frslag Frslag knyttet til etter- g videreutdanning fr lærere Sklebasert kmpetanseutvikling bør pririteres i fremtidige etter- g videreutdanningstiltak. Dette betyr at departementet må vri bruken av de statlige kmpetansemidlene fra videreutdanning til sklebasert etterutdanning. Det bør særlig pririteres å utarbeide etterutdanningsprgrammer der frmålet er å gi lærere kmpetanse iå håndtere krenkelser, mbbing, trakassering g diskriminering, herunder gså digital mbbing. Bruk av eksisterende mbbeprgrammer g virksmme tiltak kan være eksempler på slik etterutdanning. Klasseledelse må bli et gjennmgående tema g inkluderes sm et perspektiv i alle de fagene sm lærerne skal ta videreutdanning i. Utvalget viser til regjer ingens arbeid med å vurdere hvrdan en rett g plikt til etter- g videreutdanning kan utfrmes. Utvalget mener at kmpetanse i å skape trygge psykssiale sklemiljøer g handlingskmpetanse i å gripe inn når man mistenker at elever blir utsatt fr krenkelser, mbbing, trakassering g diskriminering, bør vurderes sm temaer sm må inngå i denne plikten. N FFL støtter utvalgets frslag. Vi ser svært psitivt på frslaget m at sklebasert kmpetanseutvikling bør pririteres i fremtidige etter- g videreutdanningstiltak Frslag knyttet til etter- g videreutdanning fr skleledere Den statlig initierte rektrutdanningen bør videreføres. Kjennskap til regelverket m det psykssiale sklemiljøet g kunnskap m tryggere sklemiljø bør tydeliggjøres i utdanningen. I tillegg bør rektrutdanningen gi nødvendig kmpetanse i arbeidsrett,g sikre at rektrene kjenner til hvilke faktrer sm bidrar til et gdt sklemiljø fr hele sklerganisasjnen. Statlige myndigheter bør sette høyere måltall fr hvr mange skleledere sm årlig får plass på rektrutdanningen. Utvalget freslår at antallet skleledere sm årlig får plass, settes til 625. Det etableres et nasjnalt pplæringsprgram i psykssialt sklemiljø fr alle skleledere. NFFL støtter utvalgets frslag Kapittel 20 Frskning Utvalgets frslag til tiltak Nrges frskningsråd tildeles 20 milliner krner ver en fireårsperide til å utlyse frskningsprsjekter sm mhandler krenkelser, mbbing, trakassering g diskriminering. Statlige tiltak sm igangsettes, må evalueres i større grad enn i dag. Det avsettes øremerkede midler til frskning på mbbing i den samiske sklen. Læringsmiljøsenteret får ansvaret fr å gjennmføre Elevundersøkelsen. Det skal pprettes en database sm administreres av Læringsmiljøsenteret i samarbeid med frskere fra andre miljøer. NFFL støtter utvalgets frslag NFFLs høringsuttalelse til NOU 2015:2 Side 7

8 Kapittel 21 Inkluderende sklemiljø - en ny statlig satsing Utvalgets frslag til tiltak En ny statlig satsing på Inkluderende skle i periden sm mfatter alle nivåer i grunnpplæringen. NFFL krever at gså frisklene blir invlvert I denne satsingen. Etablering av et partnerskap fr Inkluderende skle der partnerne frplikter seg g blir ansvarliggjrt. Det utarbeides en strategi fr satsingen sm gså innehlder en plan fr implementering. Utdanningsdirektratet g Læringsmiljøsenteret sm faglig ansvarlig utarbeider et nasjnalt rammeverk fr sklebasert kmpetanseutvikling i samarbeid med andre relevante fagmiljøer. Det utvikles mål fr satsingen, indikatrer g analyseverktøy fr å følge med på skleeierens g sklens utvikling g målppnåelse. Skler sm ikke har gde nk resultater, pålegges tettere ppfølging. Satsingen må innehlde strskala kapasitetsbygging både fr å øke den generelle kapasiteten til skleutvikling g implementering g fr å øke den spesifikke kapasiteten når det gjelder psykssialt sklemiljø, krenkelser, mbbing mv. Kapasitetsbyggingen må være differensiert g tilpasses sklens behv. Satsingen skal være frskningsbasert. Arbeidet skal fkusere på 1) Å fremme et trygt psykssialt sklemiljø, 2) frebygging g håndtering av krenkelser, mbbing, trakassering g diskriminering g 3) utvikling av sklen sm rganisasjn. Arbeidet med å fremme et trygt psykssialt sklemiljø skal bygges på faktrene i del 3: sklekultur, skleledelse, relasjnsbasert klasseledelse, elevrelasjner g samarbeid med hjemmet. Arbeidet mt digital mbbing skal være gjennmgående i satsingen. Støttesystemet må styrkes slik at det kan bistå sklene idet systematiske g langsiktige arbeidet med sklemiljøet. NFFL krever at gså frisklene får bistand i dette arbeidet Sentrale innsatsmråder i satsingen er sklebasert kmpetanseutvikling, målrettede tiltak mt det psykssiale sklemiljøet, krenkelser, mbbing, trakassering g diskriminering, invlvering av elever g freldre g økt regelverkskmpetanse g - etterlevelse. Satsingen Inkluderende skle skal ta utgangspunkt i skleeiers g sklenes eksisterende praksis, g kan kmbineres med andre tiltak fr eksempel prgrammer. Fr øvrig støtter NFFL utvalgets frslag Med vennlig hilsen Nrske Fag- g Frisklers Landsfrbund Åshild Maria Eftevåg Styrets nestleder

Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Kunnskapsdepartementet Dat 22.06.2015 Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler fr et trygt psykssialt sklemiljø Røde Krs takker fr muligheten til å avgi høringssvar til Djupedalsutvalgets

Detaljer

ULLENSAKER Kommune HØRINGSINNSPILL - NOU 2015:2 Å HØRE TIL. VIRKEMIDLER FOR ET TRYGT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ. Side 1 av 6

ULLENSAKER Kommune HØRINGSINNSPILL - NOU 2015:2 Å HØRE TIL. VIRKEMIDLER FOR ET TRYGT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ. Side 1 av 6 ULLENSAKER Kommune HØRINGSINNSPILL - NOU 2015:2 Å HØRE TIL. VIRKEMIDLER FOR ET TRYGT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Side 1 av 6 Høringsinnspillene er behandlet både i Hovedutvalg for skole og barnehage - 27.05.2015,

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Høringssvar fra Oppland fylkeskommune til NOU 2015:2 Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høringssvar fra Oppland fylkeskommune til NOU 2015:2 Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Videregående opplæring Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: 201502405-84 Lillehammer, 17. juni 2015 Deres ref.: 15/1647- Høringssvar fra Oppland fylkeskommune til NOU 2015:2 Å høre

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 Sjøskgen skle bygget i Minecraft av elever på 6. g 7. trinn http://sjskgenskle.n/sjeskgen-skle-bygget-i-minecraft.5961725-353187.html 1 Innhldsfrtegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Planprogram. for temaplan barn og unge

Planprogram. for temaplan barn og unge Planprgram fr temaplan barn g unge 2019 2026 Frslag til tjenestekmiteen 22. august 2017 1 1. Bakgrunn g frmål Planprgram plan fr prsessen vedtas av tjenestekmiteen. Her framgår blant annet frmål med planarbeidet,

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00035 430 A10 Åse Berit Hffart ORIENTERING - KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE 2007-2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Kmpetanseutvikling, barnehagene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, (HSN) Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og skoleeier i.kommune.

Inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, (HSN) Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og skoleeier i.kommune. PARTNERSKOLEAVTALE Inngått mellm Høgsklen i Sørøst-Nrge, (HSN) Fakultet fr humanira, idretts- g utdanningsvitenskap g skleeier i.kmmune. Partnerskle: 1. Varighet Avtalen gjelder fr tidsrmmet 01.08.2017-30.07.2021.

Detaljer

Noen forslag fra programkomiteens innstilling:

Noen forslag fra programkomiteens innstilling: Nen frslag fra prgramkmiteens innstilling: Barn g ppvekst: innføre tilbud m førskle i barnehage fr alle 5-åringer sm ikke har barnehageplass. tilby gratis kjernetid i barnehage fr alle 3-5-åringer i mråder

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 04.10.2015 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet g Samfunnsengasjement.

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

Når voksne krenker barn

Når voksne krenker barn Når vksne krenker barn Vrådal ktber 2017 Senirrådgiver: Helga Lilleland Illustrasjner fra «Kidza har rett», Barnas skyggerapprt til Fn`s barnekmite Siste elevundersøkelse: 1,8 prsent av elevene i grunnsklen

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015)

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt

Detaljer

Høring - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Saksordfører: Siv Iren Hansen

Høring - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Saksordfører: Siv Iren Hansen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Mette Marthinsen Saksmappe: 2015/2534-18359/2015 Arkiv: G32 Høring - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Saksordfører: Siv Iren Hansen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Retningslinjer for de samiske grunnskolelærerutdanningene Forslag vedtatt i Samisk rammeplanutvalg

Retningslinjer for de samiske grunnskolelærerutdanningene Forslag vedtatt i Samisk rammeplanutvalg Retningslinjer fr de samiske grunnsklelærerutdanningene Frslag vedtatt i Samisk rammeplanutvalg 19.01.2010 I FELLES DEL ORGANISERING, STRUKTUR OG INNHOLD 1. Innledning Retningslinjene fr de samiske grunnsklelærerutdanningene

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO Handlingsplan fr et gdt psykssialt miljø i sklene g SFO Ås kmmune «Et gdt psykssialt miljø g et gdt læringsmiljø frebygger mbbing» (Utdanningsdirektratet 2011) 1 Frrd Handlingsplan fr et gdt psykssialt

Detaljer

Levanger kommune Barn og familie

Levanger kommune Barn og familie Levanger kommune Barn og familie NOTAT Kunnskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: BGH 2015/1746 Dato: 31.05.2015 Høringsuttalelse fra Levanger kommune til NOU 2015-2 "Å høre til - Virkemidler for et trygt

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole Handlingsplan mt mbbing Byfjrd skle Side 1 Frrd Dette dkumentet mhandler Byfjrd skles handlingsplan mt mbbing. Sammen med elevene g fresatte må sklens persnale ta ansvar fr å stppe g frebygge mbbing. Vi

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Velkommen til høringskonferanse. NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Velkommen til høringskonferanse. NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Velkommen til høringskonferanse NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø NOU 2015:2 Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Presentasjon av utredningen

Detaljer

FOKUS-skolenes arbeid med flerspråklige elever

FOKUS-skolenes arbeid med flerspråklige elever FOKUS-sklenes arbeid med flerspråklige elever NAFOs SKOLEEIERNETTVERK 14.5.2012 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff, Verket, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, samt Silviagårdens Förskla g

Detaljer

Godlia skole. Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø. - et trygt sted å være og et godt sted å lære. Godlia skole

Godlia skole. Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø. - et trygt sted å være og et godt sted å lære. Godlia skole Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø Revidert 01.02.2017 - et trygt sted å være g et gdt sted å lære - et trygt sted å være g et gdt sted å lære Innhld 1. Frrd 2. Grunnlagsdkument Opplæringslvens

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015 HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015 Handlingsplan fr flkehelse i Steinkjer 2015 er skrevet i tråd med Kmmunedelplanene, Strategi fr flkehelse i Steinkjer kmmune 2013-2017, Flkehelseprfil

Detaljer

Nasjonal satsing på vurdering for læring( )

Nasjonal satsing på vurdering for læring( ) Nasjnal satsing på vurdering fr læring(2010 2014) Mer systematisk arbeid med kmpetanseutvikling i vurdering fr læring på alle nivåer. Oppsummering av sluttrapprter fra pulje 2 1 Oppsummering av sluttrapprter

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer