FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)"

Transkript

1 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16

2 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer enn 50 nevromuskulære sykdommer i Norge. Sykdommene regnes som sjeldne. Det vil si mindre enn 100 kjente tilfeller av hver diagnose pr. 1 mill. innbyggere. Felles for sykdommene er at musklene svekkes, men graden av svekkelse varierer fra diagnose til diagnose og fra person til person. De fleste sykdommene kan ikke behandles eller helbredes. Diagnosene omtales i tidsskriftet Muskelnytt og på Årsberetningen omhandler det landsomfattende interessepolitiske arbeidet, sentrale kurs og arrangement samt en oversikt over hvor FFM sentralt har brukerrepresentasjon. Her nevnes også de tiltakene i 13 fylkesforeninger, to lokallag og Foreningen for Muskelsykes Ungdom (FFMU) som skal rapporteres sentralt. For øvrig skriver de egne årsberetninger. Årsberetningen bygger på arbeidet som er utført i henhold til Handlingsprogrammet som ble vedtatt for Landsmøteperiodene mai 2012 til mai Handlingsprogrammet er gjennomgripende for hele organisasjonen. Det vil si for FFM sentralt, fylkesforeningene, lokallagene og utvalgene. For FFMU er Handlingsprogrammet rådgivende. Verdigrunnlag Foreningen er religiøst og partipolitisk nøytral. Den har som visjon å skape en positiv og stimulerende hverdag for muskelsyke, basert på følgende: toleranse *likeverd og respekt *nærhet og integritet naturlighet og glede *deltakelse og engasjement Verdigrunnlaget er basen for all vår aktivitet. Alt arbeid i FFM skal være i tråd med verdigrunnlaget og norsk lovverk. Innsatsområder Regjeringens forslag til rettighetsfesting av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og fritidshjelpemidler til personer over 26 år er to av områdene vi har jobbet med. Muskel Norden ble etablert som et samarbeidsorgan for saker av felles interesse i Sverige, Danmark, Island og Norge. Det ble arrangert flere kurs og Aktiv uke for ungdom. Vi har arbeidet med å styrke samarbeidet mellom de ulike leddene i organisasjonen slik at FFM kan bli en sterkere forening og det er gjort forberedelser i forhold til nytt regelverk for driftstilskudd fra Barne, ungdoms og familiedirektoratet. Audiens på Slottet FFMs høye beskytter Prinsesse Märtha Louise inviterte til audiens. FFMs leder og FFMUs leder, sammen med redaktøren i Muskelnytt møtte ei veldig engasjert og interessert prinsesse. Årsberetning 2013 Side 2 av 16

3 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING... 2 Innledning... 2 Verdigrunnlag... 2 Innsatsområder... 2 Audiens på Slottet... 2 INTERESSEPOLITISK ARBEID... 4 Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)... 4 BPA... 4 Et godt behandlings og rehabilitering/habiliteringstilbud til muskelsyke... 5 Troll... 5 NMK... 6 Aktivt liv/idrettsglede/fritidshjelpemidler for alle uansett alder... 6 Universell utforming... 6 Likemannsaktiviteter... 6 Likemannsaktiviteter lokalt aktivitet for muskelsyke og pårørende... 6 Likemannsaktiviteter sentralt... 7 Ordinære kurs, seminar og aktiviteter... 7 Arbeidsrettede kurs, seminar og aktiviteter... 8 Funkis, voksenopplæringsmidler... 9 Prosjekter ORGANISASJON Muskelnytt Nettside og sosiale medier En sterk organisasjon med godt samarbeid mellom de ulike leddene Samarbeid Nordisk samarbeid og internasjonalt samarbeid Ungdomsarbeid og rekruttering Brukermedvirkning Landsmøtet Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi Sekretariatet FFMs økonomi Avslutning Årsberetning 2013 Side 3 av 16

4 INTERESSEPOLITISK ARBEID Behovet for styringsdokumenter i det interessepolitiske arbeidet har blitt tydeligere i Det har vært flere utfordrende saker oppe til debatt i media. To eksempler, dyre medisiner til pasienter med sjeldne diagnoser og hvem som skal bestemme om en person skal få trakeostomi. Begge disse sakene har vært diskutert innad og med eksterne fagpersoner. Vi har fulgt debatten nøye, og sendte ut en pressemelding angående trakeostomi med hovedbudskap: «Foreningen for Muskelsyke (FFM )har mange gode erfaringer med at livskvaliteten er god, også for personer med trakeostomi og stort assistanse behov, derfor mener vi at den enkeltes ønsker i forhold til dette må vektlegges sterkt». Vi har opplevd det utfordrende å være en pådriver i etiske vanskelige spørsmål fordi sentralstyret ikke har noen klare signaler fra landsmøtet i slike saker. Sentralstyret har derfor startet arbeidet med å utarbeide et forslag til prinsipprogram. Dette vil si noe om FFMs overordnede prinsipper, i tillegg til at det vil beskrive nærmere de sakene som er prioritert i handlingsprogrammet. Det vi gi sentralstyret og brukerrepresentanter klarere retningslinjer for arbeidet de gjør, når de representere FFM i ulike saker og fora. Forslaget til prinsipprogram vil bli lagt fram på Landsmøtet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) I lang tid har Helsedirektoratet hatt ansvar for oppfølging av 10 kompetansesentre for sjeldne diagnoser. I 2013 pågikk et prosjekt for å omorganisere driften av Sjeldensentrene i Norge. Vi deltok i det arbeidet. NKSD skal bidra til at personer med sjeldne og lite kjente diagnoser får et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud, og gi tjenester som ikke kan forventes dekket i øvrig tjenesteapparat. Tilbudet gis til brukere, deres familie og tjenesteapparat i livsløpsperspektiv. Kjernevirksomheten foregår ved tjenestens kompetansesentre. Formålet med Samorganisering av sentrene under NKSD er å bedre kvaliteten på tjenestene til personer med sjeldne diagnoser og deres familie gjennom styrket brukermedvirkning, synliggjøring av "sjeldenfeltet", enklere tilgjengelighet, ivaretagelse av grupper som ikke har tilbud i et kompetansesenter i dag, styrket faglig samarbeid samt mer effektiv utnyttelse av ressursene. Vi deltok også i arbeidet med å finne samarbeidsformer mellom Frambu, Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord Norge (NMK) og Kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer ved Oslo universitetssykehus. Det ble vedtatt at NMK skal lede denne kompetansetjenesten som består av disse tre sentrene. Dette tror vi blir en enda bedre tjeneste for personer med muskelsykdommer og deres pårørende. BPA Regjeringen la endelig fram et lovforslag til rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) våren Dessverre inneholdt dette forslaget begrensninger som gjør at mange av våre medlemmer ikke vil kunne komme inn under rettighetsfestingen. Dette har derfor vært en av de viktigste sakene FFM har jobbet med i Lobbyarbeidet knyttet til denne saken har vært omfattende. Interessepolitisk talsperson har deltatt på flere møter med stortingsrepresentanter hvor hun har lagt fram hva som er viktig for å få en god rettighetsfesting. Samarbeidet med andre organisasjoner har vært viktig. Vi har sendt representanter på ulike møter for å diskutere saken og finne en god felles strategi for det politiske påvirkningsarbeidet. I vår høringsuttalelse la vi vekt på at rettighetsfestingen må knyttes opp mot behovet for å få tjenestene organisert som BPA og ikke på timetall. Vi trakk også fram at nødvendig helsehjelp og støttekontakt må kunne inkluderes i BPA. Dette ville spesielt ramme barn og de som er avhengig av medisinskteknisk utstyr. Vi påpekte spesielt at det må ses på funksjonshemmedes hverdag som helhet, Årsberetning 2013 Side 4 av 16

5 herunder funksjonsassistanse og studentassistanse, slik at det blir mulig for funksjonshemmede å leve aktive liv. Rettighetsfestingen er ennå ikke ferdig behandlet, men er vi glade for at vårt forslag om at funksjonsassistent må kunne lønnes fra samme arbeidsgiver som BPA, allerede er innarbeidet i NAVs nye forskrifter for funksjonsassistanse. FFMs høringsuttalelser Sentralstyret har sendt høringssvar for tema vi mener har stor betydning for våre medlemmer. Høringssvarene ligger på under Interessepolitisk engasjement. Her er de høringene vi sendte: Endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. oppnevning av kontaktpersoner Endringer i bioteknologiloven og genteknologiloven Veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne og ungdomsorganisasjoner søker på. Endringer i pasient og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Paneldebatt om re /habilitering FFO, Blindeforbundet og Revmatikerne inviterte til en paneldebatt på Litteraturhuset i Oslo 5. august. I panelet satt representanter fra alle de politiske partiene. Sentralstyrets representant fremmet spørsmål om rehabilitering i kommunene blir nedprioritert for kronisk syke, til fordel for nyopererte. Vi påpekte at mange rehabiliteringssteder ikke gir tilbud til muskelsyke med stort assistansebehov. Dette innspillet er blant annet fanget opp av Unge funksjonshemmede i deres rapport: «Kjepper i hjulene». Les mer på under Interessepolitisk engasjement. Et godt behandlings og rehabilitering/habiliteringstilbud til muskelsyke Samhandlingsreformen gir muskelsyke som gruppe en utfordring i forhold til at vi ikke passer inn i den måten å tenke på. Vi er sjeldne og kommunale tjenester har ikke kompetanse på FFMs diagnoser. Vår erfaring er at muskelsyke i liten grad finner fysioterapeuter med relevant kompetanse innfor behandlingsfeltet. Når det gjelder rehabilitering finner vi igjen den samme problemstillingen. Få rehabiliteringssteder har kompetanse på muskelsykdommer. De fleste blir, som en følge av Samhandlingsreformen, henvist til rehabilitering lokalt hvor kompetansen på det å leve med en muskelsykdom er mangelfull. Det kan i verste fall redusere funksjonsevnen. Derfor jobber vi for å opprettholde og utvikle landsdekkende tilbud. Troll Årets Troll, et treningsopphold på Beitostølen helsesportsenter var i år rettet mot ungdom. Dessverre ble dette ikke fulltegnet av personer med muskelsykdommer. Dette gjenspeiler det faktum at det er utfordrende å få unge til å delta på rehabiliteringsopphold. Vi valgte derfor å gjennomføre sammen med andre diagnosegrupper. Samarbeidet med Beitostølen er godt og Troll er et tilbud vi ønsker å opprettholde for de gruppene det passer for. Årsberetning 2013 Side 5 av 16

6 NMK Gjennom vår representasjon i Styringsgruppen ved NMK har vi arbeidet aktivt for å sette fokus på rehabiliteringstilbudet til muskelsyke. Dette har resultert i økt tilbud om rehabilitering ved NMK og deres mulighet for å gi veiledning til lokale fysioterapeuter. Erfaringene fra rehabiliteringen som gis ved NMK støtter foreningens krav om spesialkompetanse i forhold til muskelsykdommer. FFM bør derfor prioritere dette arbeidet høyt også i fremtiden. Ordningen med behandlingsreiser til utlandet Utvalg for behandlingsreiser til utlandet (UBU) ble oppnevnt av sentralstyret, etter vedtak på Landsmøtet våren UBU har samarbeidet med FFO, som nå fronter behandlingsreiser for ytterligere grupper mot Departementet. 25. november avholdt UBU et møte hvor det ble oppsummert at for vår gruppe er det ikke tatt hensyn til det psykiske aspektet, videre at rehabiliteringssituasjonen i Norge nå er blitt usikker og uoversiktlig, og at dette måtte vektlegges. Dette synet er oversendt til FFO og UBU er i tett og god dialog med FFO. Aktivt liv/idrettsglede/fritidshjelpemidler for alle uansett alder FFM og FFMU har deltatt i arbeidet med å fjerne 26 år som øvre aldersgrense for å få fritidshjelpemidler fra NAV. Den aldersgrensen ble fjerne i 2013, med virkning fra Småhjelpemidler fra NAV. NHF og FFO har i samarbeid jobbet aktivt for å endre det politiske vedtaket fra Ny ordning er et skritt i riktig retning, men en tilskuddsordning med fast økonomisk ramme er ikke likeverdig med tidligere ordning. Brukere som fyller vilkårene kan, etter søknad, få utbetalt et tilskuddsbeløp på kroner. Gjelder fra Bruker kjøper selv inn hjelpemidlene. Tilskuddet er ment å dekke de ekstrautgifter bruker har til rimelige hjelpemidler, spesielt utviklet for personer med nedsatt funksjonsevne, som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment. Universell utforming FFM nye nettsider er universelt utformet i løpet av 2013 og vil bli publisert i Regjeringens varslede gjennomgang av TEK10 med tanke på å svekke tilgjengelighetskravene til små boenheter er et område vi bør følge med på. Likemannsaktiviteter Likemannsutvalg (LMU) koordinerte likemannsarbeidet i foreningen. FFMs LMU bestod av fire personer. LMU er underlagt sentralstyret og har hovedansvaret for å gjennomføre sentrale tiltak, bistå fylkesforeningene i deres likemannsarbeid, og å følge opp likemenn. Likemannsaktiviteter lokalt aktivitet for muskelsyke og pårørende FFMU, fylkesforeningene og lokallagene arrangerer temakvelder og aktiviteter for muskelsyke og pårørende. Dette er en viktig del av likemannsarbeidet og det er de nærmeste arenaene for å treffe andre i samme situasjon. 22 tiltak i fylkene fikk støtte fra det sentrale leddet. Mer enn 400 personer har deltatt på de ulike velferds og likemanntiltak i fylkesforeningene. For mer informasjon viser vi til fylkesforeningenes årsmeldinger og rapporter. Årsberetning 2013 Side 6 av 16

7 Likemannsaktiviteter sentralt LMU utarbeider og gjennomfører kurs og aktiviteter med ulike tema. FFM mottok egne likemannsmidler for tiltak rettet mot arbeid. FFM har også likemenn som tilbyr individuelle samtaler. Likepersoner og likepersonsarbeidet Foreningen har 36 likemenn. Noen er likemenn for muskelsyke, andre er likemenn for pårørende. Likemennene arbeider aktivt i kurssammenheng, og/eller i direkte oppfølging av medlemmer og andre som ønsker kontakt. Likemannsutvalget koordinerer dette arbeidet. Likemannsutvalget har hatt nok et godt arbeidsår. Likemennene gjør noe av det viktigste arbeidet i foreningen og sentralstyret verdsetter dette arbeidet høyt. Ordinære kurs, seminar og aktiviteter Tiltak Tur til Tusenfryd Antall deltakere: 25 inkl. assistenter Tidspunkt: August Målgruppe: Unge muskelsyke og pårørende. Beskrivelse Vi ønsker at foreningens medlemmer skal få anledning til å være sosiale sammen med andre som har en muskelsykdom. Samtidig som en slik tur kan være med på å skape samhold blant medlemmene i foreningen, gir det en god opplevelse. Det skaper trygghet for unge muskelsyke når de gjør ting sammen. Dette ser vi øker deltakelse i hverdagslivet og gir mestring av egen sykdom. Vi legger vekt på å vise at det går an å gjøre aktiviteter selv om man er muskelsyk. «Mobilitytrening» er viktig som ung, i en tid av livet hvor man ofte ikke ønsker å skille seg ut. Dette er ment som et lavterskeltilbud for å dra flere unge muskelsyke sammen. Erfaring fra de to årene vi nå har arrangert dagen er særdeles gode. Gjennomføringen gikk bra. Deltakerne var fornøyde og vi fikk tilbakemeldinger på at det hadde vært en vellykket dag. Tiltak Aktiv Uke i utlandet Antall deltakere: 66 inkl. assistenter Tidspunkt: Juli Målgruppe: Unge muskelsyke og pårørende Beskrivelse Aktiv Uke 2013 fant sted på Musholm Bugt i Danmark. Programmet var en blanding av sosiale aktiviteter og faglige aktiviteter. I løpet av oppholdet tok vi opp tema som BPA, reiser og opplevelser, fritidsaktiviteter, Hva skjer a? og arbeid og utdanning. Musholm Bugt Feriesenter, bildet er hentet fra Facebook. Vi har gode erfaringer med å ha sommerleirene der. Denne gangen var det behov for å ha et stort antall assistenter. Mange av deltakerne måtte ha assistanse hele døgnet. De måtte ha med seg tilstrekkelig med personell til å kunne ha en turnus i tråd med norsk lovverk. I tillegg var det behov for 8 fellesassistenter. Målsettingen med leiren var: å skape en arena for unge muskelsyke, der de kan treffes og utveksle erfaringer. En leir som dette er ofte eneste mulighet for å treffe andre i samme situasjon. å gi mulighet for deltakelse. De fleste av våre ungdommer har et omfattende funksjonstap og det er derfor vanskelig å gjøre ting alene, uten foreldrene. Vi ønsker å styrke deres løsrivelse fra foreldre, styrke egen identitet og tro på muligheter. Vi ønsker å vise at mye er mulig med god planlegging, assistanse og praktisk tilrettelegging. å gi kunnskap og perspektiv i forhold til egen livssituasjon. Vi inviterte søsken til å delta. Det er viktig både for de unge som har muskelsykdom og for søsken å se at ting er mulig, lære mer og oppleve et felleskap med andre. Vi oppnådde målsettingen med leiren og er spesielt fornøyd med at vi gav et tilbud til ungdom som har store funksjonstap på grunn av muskelsykdommen. Årsberetning 2013 Side 7 av 16

8 Tiltak Familie og barn helg Antall deltakere: 42 inkl. assistenter Tidspunkt: Oktober Målgruppe: Familier med ett eller flere muskelsyke medlemmer Tiltak Et rikere liv som muskelsyk, med sosiale medier Antall deltakere: 37 inkl. assistenter Tidspunkt: Mai Målgruppe: Muskelsyke i alle aldre. Beskrivelse Formålet med kurset var å skape et nettverk av familier med muskelsyke medlemmer, der medlemmene lærer av hverandre og gjennom erfaringsutveksling mestrer hverdagen bedre. Kurset ga deltakerne kunnskaper om det å leve med muskelsykdommer og om nettverksgrupper. For barna var formålet å skape en arena der de kan dele erfaringer om det å leve med, eller det å leve tett på noen med muskelsykdom. Arbeidsmetodene under kurset var foredrag etterfulgt av gruppearbeid/diskusjoner. Barna fikk et lavterskel likemannstilbud, der hobbyaktiviteter var rammen og samtalene barna imellom ble innholdet. Voksne likemenn deltok sammen barna, og hjalp til i samtalene om det trengtes. Kursene ble godt mottatt og tilbakemeldingene i etterkant var positive. Foreldrene har kontakt gjennom en gruppe på facebook, der de deler erfaringer i et lukket forum. Beskrivelse Formålet med kurset var å vise muskelsyke medlemmer mulighetene med sosiale medier. Gi dem verktøy så de kan benytte disse kanalene til å få økt kunnskap om egen sykdom, hjelpe dem til å få en bedre hverdag/livskvalitet, finne arbeidsmuligheter og ikke minst gi dem muligheten til å bruke sosiale medier til erfaringsutveksling. Mange muskelsyke har store begrensninger på grunn av funksjonsnedsettelser og de har store assistansebehov. Å bruke sosiale medier krever kun en datamaskin eller en smarttelefon, og er derfor veldig enkelt tilgjengelig selv for mennesker med funksjonsnedsettelser. I løpet av kurshelgen tok vi opp temaer innen bruk av ulike sosiale medier og hvordan man kan benytte dem på en mest mulig effektiv måte. Det er viktig å vise deltakerne hvordan sosiale medier brukes, det er mange retningslinjer å forholde seg til. Brukes de sosiale mediene på en riktig måte kan det gi deltakerne et mer meningsfylt og sosialt liv. Arbeidsmetodene var foredrag etterfulgt av gruppeoppgaver og diskusjoner i grupper og i plenum. Alle gruppene hadde noen erfarne likemenn på laget. Kurset ble veldig godt mottatt og vi fikk tilbakemeldinger på at dette var noe deltakerne ønsket å høre mer om! Arbeidsrettede kurs, seminar og aktiviteter Tiltak Grunnkurs II Antall deltakere: 10 inkl. assistenter Tidspunkt: Juni Målgruppe: mer som deltok på Gründerkurs I i Beskrivelse Kurset var et oppfølging av det arbeidsrettede tiltaket Gründerkurs som ble arrangert i Gründerkurs 2 tok sikte på å hjelpe deltakerne videre med sine gründerideer, evaluere og motivere til videre utvikling. Kurset vekslet mellom erfaringsutveksling, gruppearbeid, foredrag og coaching i gruppe og individuelt. Kursdeltakerne var svært motiverte, og delte av sine erfaringer og problemstillinger knyttet til det å starte sitt eget firma. Tiltaket ble evaluert med spørreskjema, og kurset ble godt mottatt. Tiltak Ung og muskelsyk i arbeidslivet Beskrivelse Unge muskelsyke er en gruppe med varierende grad av funksjonsnedsettelser og mange av oss er yrkesaktive eller ønsker å komme ut i arbeid. Gjennom informasjon og Årsberetning 2013 Side 8 av 16

9 Antall deltakere: 31 inkl. assistenter Tidspunkt: November Målgruppe: Unge muskelsyke i alderen år som er i arbeid eller ønsker å komme i arbeid. Tiltak Selvtillit i møte med hjelpeapparatet. Antall deltakere: 7 inkl. assistenter Tidspunkt: Desember Målgruppe: Muskelsyke som er på vei inn i eller ut av arbeid. likemannsarbeid kan en få tips til hvordan en kan gå frem for å komme ut i arbeid, eller legge til rette på den arbeidsplassen en allerede har i dag. Det finnes mange muligheter for muskelsyke som ønsker å delta i arbeidslivet, gjennom tilrettelegging av jobben, omskolering og karrierebytte eller å planlegge hverdagen bedre. Fokus på kurset var å gi kunnskap og dele erfaringer som kan bidra til at den muskelsyke skal komme i arbeid eller bli i det arbeidet den muskelsyke har. Ofte kan overgangen mellom utdanning og arbeid være vanskelig for ungdom med en muskelsykdom. Vi vil vise hvor en kan finne jobb og hvilke muligheter en har til å komme i arbeid og hvilke rettigheter en har med tanke på tilrettelegging av arbeidsplassen og muligheten for å jobbe i redusert stilling. Kurset ble vellykket, og vi har fått gode tilbakemeldinger. Beskrivelse Vi ønsket å gi muskelsyke større selvtillit i møte med hjelpeapparatet. Våre medlemmer melder tilbake at de opplever møtet med hjelpeapparatet som utfordrende og at det tapper dem for energi. For å få arbeidshverdagen til å gå opp er mange muskelsyke nødt til å ha utstrakt støtte fra ulike deler av hjelpeapparatet, både det kommunale og fra NAV. Tiltaket ble gjennomført som en helgesamling med muskelsyke fra hele landet. Dette kurset hadde som mål å bidra til at møte med ulike deler av hjelpeapparatet kan oppleves mindre problematisk og den enkelte kan bli bedre i stand til å takle hverdagen. Gjennom å utveksle erfaringer den enkelte har hatt i møtet med hjelpeapparatet erfarte de at de ikke er alene. Vi jobbet med selvtillit, evne til kommunikasjon, samt forståelse av hvordan hjelpeapparatet er bygd opp. Funkis, voksenopplæringsmidler Nedenfor er en oversikt over registrering og tildeling av voksenopplæringsmidler, de siste 5 år. TRT er tilretteleggingstilskudd som FFM er berettiget fordi mange medlemmer trenger assistanse og godt tilrettelagte lokaler. År Ant. kurs Deltakere Ant. timer Timetilskudd TRT Sum tildelt stall stallet hadde en nedgang fra 2012 til Vi jobber med å fornye og videreutvikle tilbudene til medlemmene og håper det vil øke medlemstallet igjen. Årsberetning 2013 Side 9 av 16

10 stall per sammenlignet med : Hovedmedlemmer Husstandsmedlemmer Tellende medlemmer Støttemedlemmer Abonnenter FFM har medlemmer i alle 19 fylkene, 13 fylkesforeninger og 2 lokallag. Foreningens administrasjon har hatt ansvar for å informere på våre nettsider og Facebook og å besvare henvendelser pr telefon og e post. Personer som ønsker å snakke med en likemann er videreformidlet til likemannsutvalget. Fagpersoner er forespurt ved behov. Det ble i 2013 sendt ut 89 velkomstpakker til nye medlemmer. Velkomstpakkene inneholdt informasjon om FFM, likemannsbrosjyre, diagnosebrosjyrer og de to siste numrene av Muskelnytt. Det ble utarbeidet et spørreskjema for å få frem medlemmenes ønsker for FFMs fremtid. Skjemaet ble ferdigstilt i 2013 og sendt til medlemmene i februar Svarene vil være en del av grunnlaget for utviklingen av organisasjonen. Prosjekter Hva skjer a? Dette er et flerårig informasjonsprosjekt som gjennomføres med midler fra Helsedirektoratet. Hovedmålet i prosjektet er å øke kunnskapen om nevromuskulære sykdommer blant barn/ungdom, samt formidle til helsepersonell hva som er viktig for denne gruppen. Syv ambassadører ble plukket ut for å bli fortellere/foredragsholdere og å være med utvikle ambassadørkonseptet. Det ble gjennomført en samling på sommeren og en på høsten. Arbeidet med å kontakte helseinstitusjoner og skoler for å fortelle om muskelsykdommer er startet. Tidligere i prosjektet er det produsert informasjonsmateriell rettet mot barn og unge i form av 5 diagnoseportretter og ett portrett med tema pust (filmer) og 6 brosjyrer: Facio Scapulo Humeral, Charcot Marie Tooth, Duchenne, Dystrofia Myotonica, Medfødt muskeldystrofi og temaet Pust. Filmene er på ORGANISASJON Muskelnytt Mange skriveføre medlemmer har bidratt med beretninger om egen situasjon og opplevelser. Med god innsats fra fagmiljøer, FFMU, fylkesforeningene og sekretariatet har flere faste spalter blitt fylt med nyttig stoff. Erik Allums legat og Forskingsfondets daglige leder har sendt inn forsknings og prosjektrapporter. Redaktøren, annonseselgeren og redaksjonskomiteen har gjort et solid arbeid. Årsberetning 2013 Side 10 av 16

11 Muskelnytt fikk ny papirkvalitet og ny layout. Til sammen bidrar dette til at Muskelnytt kan presentere variert stoff og være FFMs viktige informasjonskilde. Nettside og sosiale medier Nettsiden og Facebook ble jevnlig oppdatert med nyheter, arrangement og korte skildringer fra hendelser. Det er viktig å legge ut informasjon om og fra kurs og samlinger når det skjer. Slik viser vi FFMs omfang på en effektiv måte. Sentralstyret jobber med å finne en policy i forhold til Facebook sider som drives av frivillige og medlemmer. Vi setter pris på dette engasjementet og ser at det en viktig arena. Arbeidet med ny og mer fremtidsrettet nettside er i gang. Den vil bli publisert i En sterk organisasjon med godt samarbeid mellom de ulike leddene På høsten inviterte leder og nestleder til Ledermøte på Skype. Det var et timelangt uformelt møte der fylkeslederne fortalte om sin forening og leder presenterte nytt fra sentralstyret. Det ble et positivt møte med nyttig utveksling av ideer og informasjon. Det legges opp til 2 møter årlig. Likemannsutvalget opplever å ha hatt stort arbeidspress over lengre tid. Det er de som arrangerer de fleste sentrale samlingene og administrere likemannsarbeidet. Med en målsetting om at Likemannsutvalget i større grad skal være et fagutvalg har sentralstyret engasjert en person i praksis fra Telenor Open Mind. Hun skal ha ansvar for det administrative knyttet til alt likemannsarbeid. Barne, ungdoms, familie etaten (BUF etat) innførte på høsten nytt regelverk for drifts og likemannstilskudd til interesseorganisasjonene. Det er lagt opp til poengberegning for medlemstall og ulike aktiviteter. FFM deltok på informasjonsmøte. Vi må bruke innføringsperioden på tre år til å gjennomføre nødvendige endringer i hele foreningen. Samarbeid Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Sentralstyret var representert på FFOs Smågruppeforum og på Generalforsamlingen i november. Vi har også deltatt på frokostmøter og andre relevante seminar. Frambu Vi har bidratt med informasjon og kurskontakt på alle informasjonsopphold for FFMs diagnoser, og delt informasjon om deres kurs på våre nettsider og i Muskelnytt. En representant fra Sentralstyret deltok på Brukermøtet. Brukermøtet i 2013 handlet mye om Frambus framtid og de nevromuskulære diagnosenes plass i «å leve med» perspektivet. Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø (NMK) Sentralstyret har to brukerrepresentanter i styringsgruppen på NMK. Vi var også med i arrangementskomiteen for Fagdagene. Kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer på Rikshospitalet Vi var representert på fagdagen de arrangerte i mars. Der handlet det om fysioterapi for muskelsyke. Nordisk samarbeid og internasjonalt samarbeid Sverige, Danmark, Island og Norge stiftet Muskel Norden 15. mars. Formålet er å oppnå et tettere samarbeid, og bidra til erfaringsutveksling og mer kunnskap om muskelsykdommer. Der kan alle som Årsberetning 2013 Side 11 av 16

12 er interessert i muskelsykdommer og som bor i Norden, utveksle erfaringer og kunnskap med hverandre. Det er åpnet en åpen Facebook gruppe. Følgende organisasjoner har opprettet Muskel Norden: Foreningen for Muskelsyke, Norge, Muskelsvindsfonden, Danmark, Neurologiskt handikappades Rikdsförbund, NHR Sverige, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU Sverige, MND félag, Island. Ungdomsarbeid og rekruttering FFM sentralt støttet FFMU økonomisk og administrativt. Det ble overført midler til likemannskurs, velferdsmidler og kontingentandel. Årets aktive uke var et arrangement for ungdom. Sentralstyret var representert på FFMUs årsmøte. Ved at FFMU formidler sine aktiviteter i Muskelnytt og på sosiale medier bidro de til å nå mange ungdommer. Brukermedvirkning FFM er representert i råd og utvalg i NAV, ved helseforetak og i skolesystemet. Brukermedvirkningen skjer lokalt, på fylkes og regionnivå og landsdekkende. Vi benytter sentrale og lokale brukerrepresentanter. Det er viktig at FFM deltar på arenaer som angår muskelsykes utfordringer. Fordi muskelsykdommer er så mye forskjellig, har det med hele samfunnet å gjøre. Det er utfordrende og det krever at vi prioriterer hvor vi engasjerer oss. I følge Handlingsplanen skulle det vært jobbet med å skolere og registrere brukerrepresentanter. Vi ser at det er en viktig oppgave og har diskutert alternative måter å gjøre det på. Med knappe ressurser sentralt har det vist seg å være for tidkrevende å få oversikt over hvem som representerer hvor, fra hele FFM organisasjonen. En av årsakene er at brukerrepresentanter velges på forskjellige måter. Noen velges direkte fra FFM sentralt andre velges via FFO og FFM på fylkesnivå eller lokalt. Så langt Sentralstyret kjenner til har styremedlemmer og personer valgt sentralt vært brukerrepresentanter i råd og utvalg ved: LOKALT OG REGIONALT: Godthaap helse og rehabiliteringssenter NAV fylke, lokalkontorer NAV hjelpemiddelsentraler Brukerrådet Statped SørØst Nord Norges Kurbad Helse Sør Øst Jeløy Kubad LANDSDEKKENDE: Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbrukere NMK styringsgruppe Boligpolitikk Husbanken Utdanningsdirektoratets Råd for Likeverdig Utdanning Rådet som skal utarbeide Nasjonale retningslinjer for hjemmerespirator Brukerutvalget ved Frambu og Sunnaas Preimplantasjonsdiagnostikk nemnda NAVs brukerutvalg på hjelpemiddelområdet Brukerrepresentanter i prosjekt: Jeg puster altså er jeg. Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon. Hva med meg? En dokumentarfilm om å barn og pårørende. Filmen ferdigstilles i 2014 og søkes vist på tv og på filmfestivaler. Årsberetning 2013 Side 12 av 16

13 Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) I forbindelse med opprettelse av enheten. Kompetansetjenesten for nevromuskulære sykdommer. Avklaringer i samarbeidet mellom NMK, Frambu og Rikshospitalet. Landsmøtet FFMs Landsmøte ble avholdt 25. mai på Scandic Airport Hotel, Gardermoen. I den forbindelse ble det avholdt et informativt og nyttig likemannskurs om sosiale medier og bruken av disse knyttet til likemannsarbeid og erfaringsutveksling. Landsmøtet behandlet blant annet saker om fordeling av økonomiske midler til fylkesforeningene og FFMU, behandlingsreiser til utlandet og tap av rettigheter til tekniske hjelpemidler. Landsmøtet bad sentralstyret om å gjøre forberedelser slik at landsmøtet i 2014 nøye kan planlegge FFMs fremtid. Det ble foretatt valg i henhold til vedtektene. Sentralstyret Leder Arne F. Vogt Tone I. Torp Leder av AU Nestleder Karl Henriksen av AU Økonomiansvarlig Lise Connelly av AU Landsstudiekontakt Johnny G. Johansen Vara til AU Interessepolitisk talsperson Laila Moholt Laila Bakke av AU Styremedlem Odd Kjetil Talsethagen Likemannskoordinator Guro Skjetne FFMUs representant Lin Christine Solberg 1.varamedlem Ian M. Melsom Annie Aune 2.varamedlem Andrea Kjustad 3.varamedlem 2012/2013 Anne Lise O. Andersen 2013/2014 Laila Moholt Sentralstyret har hatt 10 møter og 96 saker ble behandlet i perioden. Vi har hatt to styresamlinger, ellers er alle møtene avholdt på Skype. Arbeidsutvalget (AU) har hatt 8 møter og 108 saker ble behandlet i perioden. Møtene ble avholdt på Skype. I hovedsak forberedte AU sentralstyremøtene. Varamedlem til AU Johnny G. Johansen ble oppnevnt etter Landsmøtet. Likemannsutvalget (LMU) Likemannskoordinator Guro Skjetne Gustav Granheim Laila Bakke Kari Dragsnes Andrea Kjustad Planleggings/rapporterings møtehelg: januar. Søknads møtehelg: oktober. LMU har hatt nettmøter 5 ganger i løpet av året. Årsberetning 2013 Side 13 av 16

14 Redaksjonskomite Leder Vibeke Aars Nicolaysen Karl Henriksen Guro Skjetne Gro Kristiansen Laila Moholt Redaksjonskomiteen har hatt 8 møter. Videre kontakt per mail og telefon mellom redaktør og leder av redaksjonskomiteen når dette var nødvendig. Kontrollkomiteen Leder Asbjørn Gausdal Inger Helene Sydnes Trine Fissum Viggo Gangstad Kontrollkomiteen leverte sin rapport i forkant av Landsmøtet. Valgkomiteen Leder Laila Bakke Ingrid A. Ihme Elisabeth Karlsen Ellen Longva Karen Elise W. Hauge Kjersti Norrud Giske Britt Karbø ikke valgt Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer Valgt på Landsmøtet: Leder Arne F. Vogt Tone I. Torp Valgt på Landsmøtet: Mari Heen Laila Moholt Oppnevnes av institusjoner: Lisbet Grut Sigurd Lindal Vara Magnhild Rasmussen Tone I. Torp var ansatt som daglig leder i 16% stilling frem til Fra ble Kristin M. G. Rolfsnes ansatt i FFM som daglig leder for Forskningsfondet og Legatet. Se egen årsberetning. Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi Valgt på Landsmøtet: Leder Arne F. Vogt Tone I. Torp Oppnevnes av institusjoner: Egil O. Ruud Brit Standnes Tore A. Hagen Tone I. Torp gjorde sekretæroppgaver for Legatet frem til Fra ble Kristin M. G. Rolfsnes ansatt i FFM som daglig leder for Forskningsfondet og Legatet. Se egen årsberetning. Årsberetning 2013 Side 14 av 16

15 Sekretariatet Sekretariatet hadde kontorlokaler på Hvalstad i Asker og er i kontorfellesskap med Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer og Erik Allums legat for Duchenne. Lokalene er tilrettelagt for rullestolbrukere. FFMs sekretariat hadde følgende ansatte: Organisasjonssekretær Line Wåler Kontormedarbeider Unni Tangerud Praksiskandidat Kristin M. G. Rolfsnes frem til Praksiskandidat Maud Sjøstrøm fra Daglig leder i Forskningsfondet og Legatet Kristin M. G. Rolfsnes fra FFMs økonomi Foreningen avslutter årsregnskapet med et driftsoverskudd på kr , i De ansatte har jobbet med å redusere driftskostnadene så langt det lar seg gjøre. Foreningen fører regnskapet selv og har god kontroll med økonomien. Sentralstyret mener det er godt grunnlag for fremtidig drift. Styret anbefaler at årets overskudd overføres til annen egenkapital og at deler av det dekker kostnader i forbindelse med Landsmøtet Revisorselskapet K team AS har gjennomgått regnskapet og funnet at det tilfredsstiller lover og regelverk. Gaver Sentralstyret takker for gaven på kr , som ble gitt ved Reidar Melsoms begravelse i januar. Gaven er, etter familiens ønske, øremerket til arbeid for barn. Anders Fylling vant Grundfos Pumper AS sitt julelotteri og valgte å gi gaven på kr 4.850, til FFM. Sentralstyret takker for gaven og øremerker den til FFMU. Årsberetning 2013 Side 15 av 16

16 Avslutning Sentralstyret opplever å ha gjennomført et tilfredsstillende år. Vi har fått konstruktive og positive tilbakemeldinger fra medlemmer, deltakere på arrangement og tillitsvalgte. Det er vi takknemlige for. FFM er helt avhengig av frivillig innsats. Det er store utfordringer i å være mange små diagnosegrupper i en relativt liten organisasjon som har store vyer for hva den ønsker for fremtiden. Sentralstyret vil takke medarbeidere, alle tillitsvalgte og frivillige for innsatsen i Trondheim, Tone I. Torp Styreleder Karl Henriksen Nestleder Lise M. Connelly Økonomiansvarlig Johnny G. Johansen Landsstudiekontakt Laila Bakke Interessepolitisk talsperson Odd Kjetil Talsethagen Styremedlem Guro Skjetne Likemannskoordinator Lin Christine Solberg FFMUs representant Line Wåler Organisasjonssekretær Årsberetning 2013 Side 16 av 16

Protokoll. SSM 12. juni 06/2014

Protokoll. SSM 12. juni 06/2014 Sted: Skype. Tid: torsdag kl. 20.00 21.30 Protokoll SSM 12. juni 06/2014 Innkalt: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig, Vibeke Aars Nicolaysen Interessepolitisk talsperson, Laila

Detaljer

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Protokoll Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Sted: Skype Tid: Onsdag 26.08.15 kl 20.00-21.00 Innkalt: Møteleder: Referent: Permisjon: Meldt forfall: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig,

Detaljer

Foreningen for Muskelsyke. Protokoll Landsmøtet. 25 mai 2013

Foreningen for Muskelsyke. Protokoll Landsmøtet. 25 mai 2013 Foreningen for Muskelsyke Protokoll Landsmøtet 25 mai 2013 Protokoll Landsmøte mai 2013 Side 1 av 9 Sak 01 2013 Åpning v/leder Arne F. Vogt Sak 02 2013 Konstituering v/leder Arne F. Vogt a) Valg av møteleder

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for Muskelsyke Foreningen for Muskelsyke Protokoll Landsmøtet 4. juni 2016 Protokoll Landsmøte juni 2016 Side 1 av 7 Sak 01-2016 Åpning v/tone I. Torp Sak 02-2016 Konstituering v/tone I. Torp 2a) Navneopprop Delegater

Detaljer

Foreningen for Muskelsyke. Protokoll Landsmøtet. 05. og 06. juni 2009

Foreningen for Muskelsyke. Protokoll Landsmøtet. 05. og 06. juni 2009 Foreningen for Muskelsyke Protokoll Landsmøtet 05. og 06. juni 2009 Protokoll Landsmøte juni 2009 Side 1 av 7 Sak 1-2009 Åpning Ved leder Laila Bakke-Larsen Sak 2-2009 Konstituering Ved leder Laila Bakke-Larsen

Detaljer

Foreningen for Muskelsyke. Protokoll Landsmøtet. 31. mai 2014

Foreningen for Muskelsyke. Protokoll Landsmøtet. 31. mai 2014 Foreningen for Muskelsyke Protokoll Landsmøtet 31. mai 2014 Protokoll Landsmøtet mai 2014 Side 1 av 19 Sak 01 2014 Åpning v/leder Tone I. Torp Sak 02 2014 Konstituering v/tone I. Torp 2a) Navneopprop 2b)

Detaljer

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke Likepersonpermen 2012 Foreningen for Muskelsyke 1 Innhold Likepersonsarbeid... 3 Likepersonsutvalget i FFM... 3 Likepersonens oppgaver... 5 Hvem kan være likeperson?... 6 Du kan være likeperson gjennom:...

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Samarbeidsavtale for NMK-samarbeidet -en del av : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Hovedformålet med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2013

Arbeidet i lokallagene i 2013 Arbeidet i lokallagene i 2013 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2013 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Bare pisspreik prate om å late vannet. ExtraStiftelsen prosjektnummer: 2009/3/0409

Bare pisspreik prate om å late vannet. ExtraStiftelsen prosjektnummer: 2009/3/0409 Bare pisspreik prate om å late vannet ExtraStiftelsen prosjektnummer: 2009/3/0409 Forord Prosjektet fikk navnet Bare pisspreik for å alminneliggjøre og skape humor omkring et alvorlig tema. Det har sannelig

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Camilla Lyngen fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft, Bjarne Langeland

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram

Forslag til nytt arbeidsprogram Forslag til nytt arbeidsprogram Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Simen Brændhaugen fra UG, Ida Utne fra NBfU og Gustav Granheim fra FFMU) har utarbeidet et forslag til nytt arbeidsprogram. Programmet

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 NHFs landsmøte i 2011 vedtok en politisk rammeplan for landsmøteperioden 2011-2013. Planen peker ut hvilke politikkområder som skal være prioritert

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Evalueringsrapport etter kommunikasjonsundersøkelse i regi av NMK-samarbeidet

Evalueringsrapport etter kommunikasjonsundersøkelse i regi av NMK-samarbeidet 21.09.2017 Evalueringsrapport etter kommunikasjonsundersøkelse i regi av NMK-samarbeidet Utført mai-2017 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Formål... 2 Organisering... 2 Deltakelse... 2 Hovedfunn...

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM 2009-2011 Forbundsstyret, fylkesforeningene, lokalforeningene og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta parkinsonrammedes og deres pårørendes interesser.

Detaljer

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep. 0030 Oslo Oslo, 30. juli 2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er glade for at regjeringen

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Marianne Kufaas Sæterhaug fra Dysleksi Ungdom, Torunn Brandvold fra Voksne med medfødt hjertefeil, Aina Myrvik fra Norsk

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Mal for virksomhetsplanen i NHF regionene. NHF Nord-Norge

Mal for virksomhetsplanen i NHF regionene. NHF Nord-Norge NHF Region: Virksomhetsplan NHF Nord-Norge År/periode: 2017-2019 Innledning: Virksomhetsplanen er først og fremst et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF NN. Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2016-2017 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2017-2018 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182

Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182 1 MARGEN -Foreningen for stamcelletransplanterte og leukemipasienter Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182 Tildeling av midler fra Helse og Rehabilitering (HR) for 2009-2010 Prosjekttittel: Etablere

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2015

Arbeidet i lokallagene i 2015 Arbeidet i lokallagene i 2015 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2015 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Å leve med en sjelden diagnose. Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 15. september 2015

Å leve med en sjelden diagnose. Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 15. september 2015 Å leve med en sjelden diagnose Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 15. september 2015 Sjelden i Norge Færre enn 100 kjente tilfeller pr. 1.000.000 innbyggere Mellom 1 og 500 personer 30.000 har

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung (2012-3-385) Forord Nofus Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens er en liten forening med 550 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen

Detaljer

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser Rehabilitering Rehabilitering defineres i St. melding nr 21 Ansvar og mestring

Detaljer

Bli sett i media! Sluttrapport

Bli sett i media! Sluttrapport Bli sett i media! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede har over lengre tid sett at flere av diagnoseorganisasjonene har hatt utfordringer med å arbeide effektivt inn mot

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Oppfølging av barn og ungdom med nevromuskulære sykdommer, i Troms og

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKES VEDTEKTER Gjelder fra dato: 01.06.2015.

FORENINGEN FOR MUSKELSYKES VEDTEKTER Gjelder fra dato: 01.06.2015. FORENINGEN FOR MUSKELSYKES VEDTEKTER Gjelder fra dato: 01.06.2015. 1 NAVN Foreningens norske navn er: Foreningen for Muskelsyke (FFM) Foreningens internasjonale navn er: Neuro Muscular Disorders Association

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2011 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede så et behov for kursing i tekstproduksjon hos våre medlemsorganisasjoner. Vi mener at tekstproduksjon

Detaljer

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358 Når pluss blir minus Prosjektnummer: 2012/3/0358 Forord Takk til prosjektgruppen Kjersti Øien, Inga Matheis, Cees Post, Lilly Fyllingen Nielsen som har bidratt inn med sin unike forståelse som pårørende

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger KOMMUNIKASJONSPLAN For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 0 Innhold 1. Bakgrunn og mål for prosjektet 1 1.1 Mål for prosjektet 2 2. Mål og

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Å leve med en sjelden diagnose Besteforeldrekurs

Å leve med en sjelden diagnose Besteforeldrekurs Å leve med en sjelden diagnose Besteforeldrekurs Lise Beate Hoxmark, seniorrådgiver, Frambu, 22. mai 2017 Frambu tilbyr: Kurs for personer med diagnose, pårørende og fagpersoner + Helseleir/ Frambuleir

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Frambu 10. januar 2008 Kinderegg tre ting på en gang 1. Tiltak og tjenester for

Detaljer

10:00 10: 30 Kaffe/te

10:00 10: 30 Kaffe/te Fagkonferansen 2016 (oppdatert 02.03.16) Mandag 12.september Oppstart Brukerkurs (LMS-kurs) 09:00 10:00 Velkommen til Brukerkurs! Bli kjent i gruppa 10:00 11:00 Livskvalitet og mestring introduksjon v/

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Hvem gir oss penger?

Hvem gir oss penger? Å skaffe penger Hvem gir oss penger? Departementer og direktorater Kunnskapsdepartementet FS Bufetat Likemannsmidler Driftsmidler Lokale velferdstiltak Hvem gir oss penger? Fylkeskommunen Kommuner Helseforetak

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

Sprell og Mestring. Astma- og Allergiforbundet

Sprell og Mestring. Astma- og Allergiforbundet RAPPORT Rehabilitering Sprell og Mestring Astma- og Allergiforbundet Forord I Norge rammes svært mange barn og unge av atopisk eksem, astma og allergi. Likevel kjenner svært mange seg ensom i sin situasjon,

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2016

Arbeidet i lokallagene i 2016 Arbeidet i lokallagene i 2016 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2016 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

«Hør på meg og snakk til meg!»

«Hør på meg og snakk til meg!» Forord (hensikt med rapporten) «Hør på meg og snakk til meg!» Når barn og unge blir pårørende Rapporten beskriver hvorfor vi gikk i gang med prosjektet og hvordan vi har gjennomført det. Dette prosjektet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet RAPPORT Rehabilitering Spreng en grense på Voss Astma- og Allergiforbundet Forord I Norge er det mange ungdommer som har en kronisk sykdom som astma, allergi og eksem og mange av dem føler seg ofte ensomme

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Nevromuskulært kompetansesenter

Nevromuskulært kompetansesenter Nevromuskulært kompetansesenter Et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer Irene Lund Senterleder Disposisjon Litt historikk NMKs organisering Hva kan NMK tilby i dag?

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Innhold Innledning... 3 Program... Evaluering... 5 Intern evaluering av NMK... 6 Oppsummering etter questback

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Samarbeidsområder i Vestre Viken helseområde: Side 1 av 8 1. Bakgrunn og

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 CarciNor Nevroendrokrin kreft -Foreningen for alle som er engasjert for NET-kreft Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 Tildeling av midler fra Extrastiftelsen for peridoen 2010-2011 Prosjekttittel: Etablering

Detaljer

Virksomhetsplan NHF Oslofjord Vest. efotegionebilbn gjde neste to år. Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan NHF Oslofjord Vest. efotegionebilbn gjde neste to år. Virksomhetsplan 2015 efotegionebilbn gjde neste to år. Virksomhetsplan 2015 Vedtatt 11. november 2014 1 Innledning Norges Handikapforbund (NHF) Oslofjord Vest er en av i alt ni regioner i NHF, som dekker fylkene Vestfold,

Detaljer

NÅR DU REPRESENTERER FFO

NÅR DU REPRESENTERER FFO NÅR DU REPRESENTERER FFO - en introduksjon til brukerrepresentanter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Kjære alle frivillige i FFO! Takk for at du har valgt å bli brukerrepresentant for Funksjonshemmedes

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen SAK 7 Forslag til LHLs strategi 2018-2020 LHLs 25.ordinære landsmøte, 2017 27. 29. oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen Bakgrunn og forslag til vedtak Det vises til LHLs strategi 2015-2017 vedtatt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik

SLUTTRAPPORT. 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Rehabilitering 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik Norges Astma- og Allergiforbund Forord Sør-Varanger Astma- og Allergiforening har med

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer