Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog"

Transkript

1 Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84 betalende medlemmer i 2011 til omlag 123 betalende medlemmer ved utgangen Dette er en utvikling vi er meget godt fornøyd med og som også gjenspeiler seg i aktiviteten til laget. Styrets arbeid Styret som ble valgt på årsmøtet 2012, har bestått av: Tom Hetty Olsen Leder Anita Hansen Nestleder Lasse Olsen Økonomiansvarlig Inger Furmyr Medlemsansvarlig Beathe Halvorsen Sekretær Linn Irene Larsen 1. styremedlem og sanitetsansvarlig Frank Næss 2. styremedlem Varamedlemmer: Roy Hansen Berit Tomter Nina Wahl 1. varamedlem og søk og redningsansvarlig (Beredskapsleder) 2. varamedlem og ungdomsansvarlig 3. varamedlem og ambulanseansvarlig Styret har i perioden behandlet ca. 80 saker fordelt på 11 styremøter (hvorav 2 styremøter og 12 saker av det "gamle" styret før årsmøtet i 2012). I løpet av perioden har Linn Irene Larsen bedt seg fritatt fra vervet som styremedlem og sanitetsleder pga. personlige årsaker, og styret besluttet at Inger Furmyr overtok som sanitetsleder i tillegg til vervet som medlemsansvarlig. Roy Hansen rykket opp som nytt styremedlem og Linn Irene Larsen sa seg villig til å være 3. vararepresentant til styret. Vararepresentantene har hatt møterett på alle styremøtene. Styret har nedlagt et omfattende arbeid i å bedre rutinene i laget og utarbeide nye der det var nødvendig. Det er fordelt oppgaver og ansvarsområder i styret som følger (i tillegg til styrets valgte oppgaver): Ansvar Biler Frank Næss Ansvar Uniformer Frank Næss Ansvar Lokaler Floka Anita Hansen Ansvar Tilhenger og snøscooter Roy Hansen Ansvar "Stands" Anita Hansen Ansvar WEB (hjemmesider) Tom Hetty Olsen Ansvar Facebook Inger Furmyr Ansvar Medlemsmøter Inger Furmyr Ansvar Sambandsutstyr Roy Hansen Av større saker styret har arbeidet med i perioden kan nevnes: Politiattest. Det er hentet inn politiattest for alle medlemmer av styret samt andre tillitsvalgte og ledere i ungdomsutvalget. Regnskapsførsel. Styret vedtok å føre regnskapet selv, for gjennom det å bedre kvaliteten, styrke kontrollen og redusere utgiftene. Se egen omtale i beretningen.

2 Hjemmesider. Lørenskog har nå fått en egen hjemmeside som oppdateres jevnlig. Styret har besluttet at hjemmesiden skal være lagets hovedkommunikasjonskanal til medlemmer og sympatisører, og at den skal være på samme mal som hovedkontorets hjemmesider. Hjemmesiden inneholder informasjon om alle lagets aktiviteter og områder. Facebook. Styret har opprettet en "offisiell" side for Norsk Folkehjelp Lørenskog, og avviklet alle andre diskusjonsgrupper i lagets navn. Facebooksiden skal være vår informasjonskilde på Facebook mot venner og sympatisører. Lokalt medlemsregister. Styret har vedtatt å opprette et lokalt medlemsregister for bruk i laget, hvor medlemmenes kurs, tjenester og støtte til uniformer kan registreres, samt muligheter for kommunikasjon til grupper i laget via SMS og E-post, m.m. Medlemsprogrammet skal baseres på opplysninger fra det sentrale medlemsarkivet og det er beregnet tatt i bruk i første halvdel av Nytt datasystem på Floka. Styret vedtok å opprette et nytt datasystem på Floka med eget nettverk og en dataserver. Samtidig avviklet styret all støtte til internett- og data kostnader for styremedlemmene. Floka er nå kablet med nettverk og det er etablert et trådløst nettverk. Arbeidet er i stor grad utført på dugnad og mesteparten av datautstyret er mottatt som gaver fra sympatisører. Nytt telefonsystem. Styret vedtok å samle og effektivisere lagets telefonabonnementer. Tidligere fastlinje gjennom Telenor er sagt opp og hovednummeret er nå et "virtuelt sentralbord" hvor man kan bli satt over til lagets mobiltelefoner. Laget har nå 3 mobiltelefoner, (Sanitetstelefon, ambulanse og beredskapstelefon). Abonnementene er samlet hos NetCom sammen med et mobilt nettverksabonnement. Oppussing av Floka. Lokalene utvendig og innvendig var i en dårlig forfatning. Styret vedtok å gjennomføre en utbedring og oppussing av lokalene, slik at de skulle framstå mer presentable. Floka ble malt utvendig i 2012, garasjetaket til ambulansen ble skiftet og erstattet med et nytt, samt at innvendige møbler og utstyr er skiftet. Alt er utført på dugnad og nytt inventar og utstyr er gaver fra sympatisører. Markedsføring av NF Lørenskog. Styret har arbeidet med å markedsføre laget i nærmiljøet. Vi har holdt appell på 1. mai arrangement om Norsk Folkehjelp, hatt innsamling til Norsk Folkehjelp sentralt 1. mai i Lørenskog, fått satt inn gratis annonser i Romerikes blad om NF Lørenskog, kjøpt inn nytt "displaymateriale" (beachflagg og rollups) til bruk på tjenester og stands m.m. Vi har samarbeidet med andre lokale organisasjoner som Kurland Framlag, LHL Lørenskog, Hjelp oss å hjelpe, Frivilligsentralen, Nitor AS, Kvinneklubben, m.m. Vi har lykkes å få en stor omtale over to sider i Romerikes Blad av laget vårt og virksomheten vi driver. Medlemsutvalg. Styret har vedtatt å opprette et medlemsutvalg blant styrets medlemmer som skal behandle alle eventuelle uoverensstemmelser og klager på tillitsvalgte og medlemmer. Styret vedtok også retningslinjer for utvalgets arbeid. Nye uniforms-rutiner. Styret har vedtatt nye uniforms-rutiner med regler for lagets subsidiering av uniformer til lagets medlemmer. Alle typer uniformer skal behandles likt, og det er fastsatt visse forpliktelser for medlemmer som får subsidierte uniformer av laget. Lokal beredskapsplan. Laget har hatt en lokal beredskapsplan som ikke har vært oppdatert på en del år. Styret har satt i gang arbeid med å oppdatere planen og ajourføre lagets beredskap. Kurs / Representasjon Vi har i 2012 arrangert flere kurs for våre medlemmer. På våren arrangerte vi et 32 timers Søk og redningskurs, samt et 6 timers NGF førstehjelpskurs, begge med god deltakelse.

3 Lagets medlemmer og tillitsvalgte har deltatt på en rekke kurs og konferanser i 2012: Grunnkurs instruksjon Tom Hetty Olsen Søk og rednings instruktør Tom Hetty Olsen Grunnkurs ledelse Berit Tomter og Roy Hansen Kvalifisert nivå førstehjelp Lasse Olsen, Nina Hovensjø og Bjørn Magne Henriksen Radio og sambandskurs Roy Hansen Ambulansekurs Nina Wahl og Ann Mari Holter Årsmøte region Tom Hetty Olsen og Beathe Halvorsen Aktivitetskonferanse Inger Furmyr, Linn Irene Larsen og Tom Hetty Olsen Ungdomslederkonferanse Berit Tomter og Ann Mari Holter Kickoff Ungdomskampanje Berit Tomter og Ann Mari Holter Beredskapslederkonferanse Tom Hetty Olsen Norway Cup Anita Hansen Bjørn Magne Henriksen, Roy Hansen, Berit Tomter, Ingar Øien, Opstad, Linn Irene Larsen, Ann Mari Holter og Beathe Halvorsen Regnskapsføringen Norsk Folkehjelp Lørenskog har ført regnskap selv fra og med 01/ Arbeidet som Feiring Regnskapstjeneste ANS har utført de siste årene ble sagt opp i brev av 06/ Det ble innhentet tilbud på eget regnskapssystem fra to leverandører - Mamut og Akelius. Sistnevnte ble valgt på grunn av et solid enkelt system og at vi ikke behøvde å binde oss til framtidige supportkontrakter som ville påført laget varige årlige kostnader. Kjøpet ble stadfestet 23. mars og arbeidet med oppbyggingen av konto- og avdelingsstruktur var klar før utgangen av måneden. Engangskostnaden for programmet inklusiv 9 måneders support ble kr 4.726,25. Systemet ligger installert på vår egen server og vi har passordkontroll på hvem som har tilgang. Rutinen med brevgiro for å betale regninger ble avviklet, og det er i stedet opprettet nettbank med Sparebank 1. Betaling av regninger foregår nå til laveste transaksjonskostnad for bedriftskunder. Alle kontoutdrag og kvitteringer hentes ut fra banken via internett. Økonomiansvarlig er opprettet som «superbruker» og kan delegere tilgang og roller. Regnskapet føres etter standard kontoplan og det er opprettet kunde- og leverandørreskontroer, slik at oppfølging av gjeld og fordringer foregår fortløpende. Våre fakturaer produseres nå i regnskapssystemet og blir automatisk inntektsført på forhåndsvalgt konto og avdeling. Regnskapet er derfor alltid oppdatert. Ubetalte fordringer eller leverandørgjeld framkommer i regnskapet enten som kortsiktig fordring eller -gjeld. Det er i regnskapet opprettet avdelinger (kostnadssteder) og alle kostnader/inntekter blir belastet eller godskrevet en avdeling i tillegg til konto. Hovedgrupperingen ser slik ut: Gruppe 1 Administrasjon - Styret Gruppe 2 Sanitet Gruppe 3 Ambulanse Gruppe 4 Mannskapsbil, Tilhenger, Snøscooter Gruppe 5 Søk og redning Gruppe 6 Lokalt arbeid Gruppe 7 Medlemspleie - Informasjon Gruppe 8 Ungdom Gruppe 9 Sponsorinntekter

4 I hver gruppe er det opprettet et antall tresifrede avdelingsnummer etter fast mønster. Et eksempel på avdeling er «100 Administrasjon/Styret». Her fører vi nå alle direkte kostnader ledelsen av laget genererer. Eksempler på dette er telefon, datakostnader, kontorutgifter, felles porto etc. Regnskapssystemet kan i tillegg til avdelinger spesifisere prosjekter som tilleggs-begreper. Vi er derfor godt forberedt om vi skulle bli pålagt å føre «aktivitetsregnskap». Vi har fått informasjon om at alle som fakturerer staten eller statlige virksomheter fra og med januar 2013 må gå over til elektronisk fakturering. For oss må dette gjelde fakturaene vi sender til Oslo universitetssykehus, til politikamrene eller Hovedredningssentralen. Vi har begynt arbeidet med å finne ut hvordan vi skal løse dette. Vårt regnskapssystem kan ikke levere elektroniske fakturaer. Det er mulig vi må kjøpe disse tjenestene fra eksterne aktører. I så fall må vi legge inn fakturagebyr- og porto som tilleggskostnad når vi fakturerer. Biler og utstyr Årsmøtet 2011 vedtok å sette i gang arbeidet med å skaffe sponsorer til ny (brukt) ambulanse og ny mannskapsbil. Dette arbeidet er i gang og styret legger fram forslag om oppfølging av arbeidet til årsmøtet Både ambulanse og mannskapsbil har gjennomgått EU-kontroll i 2012 uten merknader. Det har ikke vært reparasjoner på mannskapsbilen i året, og på ambulansen er det bare småting som har vært nødvendig å reparere. Det har derfor vært mindre utgifter til reparasjoner i 2012 enn på mange år. Snøscooteren fikk noen mindre skader vinteren 2012 og reparasjon av dette beløp seg til ca. kr 2.000,- På annet utstyr har det ikke vært vesentlige skader og derfor ikke behov for vedlikehold eller reparasjoner av noe slag. Søk- og redning Roy Hansen ble valgt som leder av søk- og redningsgruppa (SR-gruppa) av styret, og har ledet gruppa sammen med Tom Hetty Olsen. Det har vært et meget aktivt år for SR-gruppa med mange nye medlemmer, kurs, møteaktivitet, øvelser samt søk og redningsoppdrag. Totalt sett er laget for dårlig utrustet med utstyr i forhold til aktiviteter og oppgaver. Dette gjelder først og fremst kommunikasjonsutstyr, leteutstyr (lys, GPS, m.m.), samt førstehjelpsutstyr som utstyr til å spjelke brudd, m.m. Våren 2012 ble det arrangert Søk- og redningskurs, grunnkurset for redningsmannskap. Kurset er på ca. 32 timer og ble gjennomført i samarbeid med regionens instruktører og lagets egne ressurser. Det var 12 deltakere på SR kurset, som ble avsluttet med praktisk test og prøve i mai. Leteaksjoner Det har vært mange leteaksjoner i løpet av 2012 hvor Lørenskog har deltatt med letemannskap. Totalt har 11 medlemmer av SR-gruppa deltatt på disse aksjonene, som blant annet var følgende: Dato ukjent Nittedal, par som gikk seg bort 21/04 Hagan, dement person savnet 31/05 Grimyr kirke, ung mor med nyfødt barn savnet 31/05 Frognerseteren, ung dame savnet 01/06 Skistua Lørenskog, jente 17 år savnet

5 03/06 Follo, mann i slutten av 20 åra savnet 05/06 Norby skole, dame gått seg vill 21/06 Lommedalen 12/07 Bekkestua 13/07 Hokksund, ung jente savnet 06-07/08 Skullerudstua, ung jente savnet 16/10 Helsethallen, jente savnet 01/11 Maridalen, mann savnet Følgende mannskap har deltatt i søk- og redningsoppdrag i 2012: Roy Hansen, Tom Hetty Olsen, Bjørn Magne Henriksen, Lasse Olsen, Frank Næss, Kjell Aasum, Inger Furmyr, Berit Tomter, Erik F. Næss og Ida Marie Watterud. Totalt sett har SR-gruppa hatt et meget aktivt år når det gjelder søk- og redningsoperasjoner, noe som ikke minst skyldes gruppas økende kapasitet og kompetanse. Møter og temakvelder SR I 2012 hadde SR-gruppa 24 møter hvorav 7 var kurs i SR. Møtene ble holdt annenhver tirsdag i tillegg til en del helger. Tema på møtene har vært kart og kompass, personlig beredskap, samband, orientering/gps, TASS (transport av syke og skadde), redningstjenesten/sikkerhet, leteaksjoner og annen faglig oppdatering. I tillegg har noen kvelder vært aktivitetskvelder med åpent tema hvor aktiviteter har vært gjennomført etter behov / ønske fra de som møtte opp. Vi fikk også besøk av Erlend Aarseter som presenterte sin veileder i temaet søk etter personer med økt selvmordsrisiko. Samband Vi har fått satt opp igjen en radio-basestasjon i Floka som har grei dekning inn mot Losby gård, etter at antenna var nede for vedlikehold. Vi har også en tilsvarende basestasjon til bil med bilantenne for bruk på tjenester o.l. For å øke dekning og tilgjengelighet innover i Østmarka, er det vedtatt å sette opp en repeater på Losby besøksgård. (Vi har innhentet og fått tillatelse). Lørenskog har nå 6 håndapparater til samband, hvorav 3 er av eldre type. Øvelser Det har vært holdt en rekke øvelser i løpet av året. Tidlig på året ble det arrangert en øvelse / opplæring i bruk av snøscooter i samarbeid med NF Moelv. Fra Lørenskog deltok 6 medlemmer og de fikk opplæring i bruk av snøscooter i redningsaksjoner, håndtering av scooter i dyp snø og vedlikehold av scooter. I tillegg fikk flere førstegangs opplæring i å kjøre snøscooter. Senere på året har det vært arrangert flere øvelser i samband, bruk av kart og kompass samt orientering. Laget har blant annet brukt lokale O-lags familieorienteringsopplegg som øvelse. Sanitet/Ambulanse Det har vært et aktivt år for sanitetsgruppa. På våren 2012 måtte Linn Irene Larsen trekke seg som Sanitetsleder pga. private forhold, og Inger Furmyr overtok vervet. Møter: Det har i alt vært 4 sanitets- /ambulansemøter med følgende temaer:

6 15/05 Sårbehandling med Linn Irene Larsen 25/09 HLR og Bruk av oksygen med overlege Anne Cathrine Braarud ved UIO. I tillegg gjennomgikk ambulanseleder Nina Wahl og Ole Andreas Teie fra 1. linjetjenesten i Oslo, vanlige skader på tjenester samt vanlige situasjoner i 1. linjetjenesten. 18/10 Førstehjelp på barn med Siw Osmundsen 06/11 Sårsminking med Nina Wahl Medlemsmøter Det har vært arrangert 3 åpne medlemsmøter: 27/09 der styreleder Finn-Erik Thoresen orienterte om aktuelle saker sentralt, samt overrekkelse av 40, 25 og 10-årsutmerkelser Jubilanter: 40 år Dagfinn Bjørkelo og Jorunn FJeldstad 30 år Anita Hansen, Kari Nyhus, Ingar Øien Opstad 25 år Frank Næss, Terje Johansen 10 år Arne Kandola, Vetle Granerud, Ellen Stensrud 25/10 Temamøte om forebygging og takling av stress med Nina Hanssen 22/11 Besøk og presentasjon av den lokale avdelingen av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke I tillegg har laget arrangert sommeravslutning 15/06 med grilling og hyggelig samvær, samt juleavslutning med tradisjonell julemiddag. Sanitets- og førstehjelpstjenester Det var en synkende tendens til førstehjelpsoppdrag i slutten av 2011 og begynnelsen av 2012, men dette har tatt seg opp igjen. Samlet sett har vi hatt et aktivt år med mange forskjellige oppdrag. Vi har blant annet hatt førstehjelpsoppdrag på følgende arrangementer: 08/01 Juletrefest Kurland Framlag 22/04 Hammer Turn 01/05 LO Nedre Romerike 12/05 Vestli IF 13/05 Lørenskog Tempo n 02/06 LSK Kvinner 09/06 Maridalen sykkel (for Oslo) 10/06 Donald Duck Games (for Oslo) 29-30/06 Kollenfestival (for Oslo) 03/07 Minerva/Lstr. IF 01/09 G4s Bedriftscup 15-16/09 Marikollen 22/09 Hero (for Oslo) 01-02/09 Lørenskog IF Rolvsrud 03/11 Gym for Life 23/11 Hammer Turn Tjenester for andre lag: Påskeberedskap i Moelv og på Rena Russetreff på Lillehammer Birkebeiner n

7 Norway Cup Følgende mannskap har deltatt på sanitetstjenester i 2012: Linn Irene Larsen, Berit Tomter, Beathe T. Halvorsen, Nina Wahl, Lasse Olsen, Bjørn Magne Henriksen, Nina Hovensjø, Tom Hetty Olsen, Inger Furmyr, Roy Hansen, Anne Mari Holter, Mona Lind. I tillegg kommer tjeneste på Norway Cup. Tjenester Ambulanse Det ble dekket 15 ordinære bakvakter for Helse Sør/Øst, samt 4 ekstra tjenester (Tur for AMK etter 2 av tjenestene, samt 2 tjenester i forbindelse med sanitetsvakter). 2 ganger har Ambulansen blitt brukt i forbindelse med samarbeid med Nitor AS på Losby Besøksgård. Følgende mannskap har hatt tjenester i 2012: Dagfinn Bjørkelo, Nina Wahl, Ann Mari Holter, Linn Irene Larsen, Beathe T. Halvorsen, Roy Hansen, Ingar Øien Opstad, Frank Næss, Berit Tomter, Halvdan Thommessen. Samarbeid med andre Vi har utviklet et samarbeid med Nitor AS, som er en rehabilitering og kvalifiseringsbedrift eid av Lørenskog kommune. Nitor AS arrangerer blant annet aktivitetsleire for skolebarn i vinter- og høstferier, og på disse leirene har NF Lørenskog en aktivitetsdag med forskjellige tilbud innen førstehjelp, bekledning, orientering og friluftskunnskap. I vinter- og høstferien 2012 arrangerte vi natursti, quiz og demonstrasjon av førstehjelp med ambulansen og snøscooter for barna på leirsamlingene på Losby. I tillegg arrangerte vi juleverksted for barn som ikke har så mange andre tilbud før jul - siste søndag før jul, der også Kurland Framlag var med. Her bidro også representanter fra Hjelp oss å Hjelpe-organisasjonen. I tillegg har medlemmer (Jofrid Bjelland, Ingunn Myhre, Nina Hovensjø og Inger Furmyr) engasjert seg i integrering og asylarbeid, bla. i kommunens prosjekt for integreringskontakter, samt i Kvinneklubben i Skårersletta Barnehage. Laget deltok på 1. mai arrangementer i Lørenskog og Skedsmo og Tom Hetty Olsen holdt appell om NF sitt arbeid på Arbeiderpartiets 1. mai arrangement på Skårer. Laget samlet også inn mer enn kr 6.000,- til NF sitt arbeid sentralt. Lørenskog deltok også på de lokale Losby-dagene med egen stand, hvor vi hadde salg av førstehjelpsutstyr, demonstrasjon av førstehjelp, m.m. Laget har opprettet kontakt med andre organisasjoner for å utveksle informasjon og samarbeide om tiltak i nærmiljøet. Vi har kontakt med Kurland Framlag, LHL Lørenskog og Frivilligsentralen. Medlemsverving Lørenskog hadde ca. 150 medlemmer ved utgangen av året - en ganske betydelig økning. Det betyr at vi har doblet medlemsantallet på ca. 1,5 år. Noe av dette ligger i økt oppmerksomhet om NF generelt etter 22/7 og det som skjedde på Utøya, men ikke minst TV-aksjonen 23.oktober om Minerydding. Vi har også lokalt markert oss bedre i ulike arrangementer, bla. ved standsvirksomhet på Metro-senteret 5 lørdager. Vi har nå fått ryddet bra opp i medlemsarkivet i forhold til uriktige innmeldingsdatoer på mange som er medlemmer fra før da det nye medlemsprogrammet ble innført. Dette var ikke kompatibelt med det gamle programmet, og lagene ble gitt i oppgave å sjekke opp datoene for sine medlemmer. Det

8 arbeidet var ikke gjort hos oss, og etter en del brevskriving og telefonhenvendelser har vi fått korrigert for de som har svart oss. (Det betyr at det fremdeles kan være noen få feil). Det er utarbeidet et eget velkomstbrev til nye medlemmer der de blir bedt om å gi oss tilbakemelding om hva de eventuelt er interessert i å være med på. Trøste og Bære Det er utgitt 4 utgaver av medlemsbladet - ett i hvert kvartal. Innholdet er korte glimt av aktiviteter i perioden og oversikt over kommende aktiviteter. De fleste av medlemmene får nå all informasjon fra oss elektronisk, men vi har fortsatt ca. 20 som får det tilsendt i posten. Ungdomsgruppa Lørenskog har ikke hatt egen ungdomsgruppe en tid, men i 2012 tok styret et initiativ for å få i gang ungdomsarbeidet igjen. Berit Tomter ble valgt som ungdomsansvarlig av styret, og i tillegg har Ann Mari Holter, Bjørn Magne Henriksen og Erik F. Næss deltatt i ungdomsgruppa. Ungdomsgruppa har deltatt på følgende aktiviteter sentralt: Kickoff i Oslo 25/08 (Berit Tomter og Ann Mari Holter) Ungdomskonferanse Levanger 07-09/09 (Berit Tomter og Ann Mari Holter) Ungdomsutvalget har hatt 3 møter: 18/09 kl /11 kl /12 kl På Kickoff seminar- og ungdomskonferansen, fikk laget tilført mye nyttig informasjon og kompetanse om oppstart og drift av en ungdomsgruppe. Det er sendt ut informasjonsskriv til skolene i nærmiljøet, men det er vanskelig å få respons. I tillegg har UG-gruppa sendt ut informasjon til lagets medlemmer i den aktuelle alderen. Flere av møtene i gruppa har vært benyttet til å planlegge aktiviteter i Lørenskog søkte om sentrale midler til start og drift av en ungdomsgruppe i 2012 og fikk bevilget kr ,- til dette arbeidet. Pengene vil bli disponert i henhold til kriteriene, og i samarbeid med styret. Floka Lokalene våre "Floka" på Sørlihavna har lenge lidd under lite vedlikehold, da framtida har vært usikker pga. av planer om utbygging av Sørlihavna motorsenter og eventuelt rivning av Floka. Dette har imidlertid trukket ut i tid, og det er klart at de eventuelt nye lokaliteter vi kan bli tilbudt, langt fra tilfredsstiller de behov laget har, hverken med hensyn til lagerplass, møte- og kursrom, kontorer og garasje. Styret har derfor lagt ned mye arbeid i å ruste opp lokalene våre både innvendig og utvendig. Det har vært gjennomført 5 dugnader utendørs hvor hele Floka er blitt malt, nytt tak på garasjen er blitt lagt, samt at det er blitt ryddet opp, m.m. Innendørs har vi skiftet ut det meste av møbler og kontorutstyr, kablet hele huset med nettverk, skaffet nytt datautstyr og PC-prosjektor m.m. Det meste av møbler og utstyr er gaver vi har mottatt fra sympatisører. I tillegg har det blitt skiftet gardiner og tatt en grundig vask av hele lokalet. Floka framstår nå som mer presentabel og brukbar som møtelokale og aktivitetssenter. Dette har også vist

9 seg i økt bruk av lokalene. Arvid Dale har tatt ansvar for å ha vafler og kaffe/te tilgjengelig på våre møter og aktiviteter, noe som også har økt trivselen på huset. Følgende medlemmer har deltatt i dugnadene på Floka: Lasse Olsen, Roy Hansen, Bjørn Magne Henriksen, Tom Hetty Olsen, Inger Furmyr, Nina Hovensjø, Frank Næss, Anita Hansen, Anne Skarsethstuen Strøm. Stands Som et ledd i å gjøre laget mer kjent i nærmiljøet, vedtok styret å søke om å holde "stands" på kjøpesentrene rundt oss. Vi fikk positiv respons fra Metro-senteret, og i løpet av 2012 har vi holdt stands på Metro-senteret 5 lørdager. Laget har demonstrert førstehjelp og HLR, vervet medlemmer, informert om NF arbeid lokalt og internasjonalt, samt solgt førstehjelpsutstyr og hatt utlodning. Standsarbeidet har skaffet oss mange nye medlemmer, mye oppmerksomhet og ca. kr ,- i inntekter. Dette er et arbeid styret vil følge opp i Følgende medlemmer har vært med på stands: Anita Hansen, Inger Furmyr, Tom Hetty Olsen, Lasse Olsen, Nina Hovensjø, Bjørn Magne Henriksen, Roy Hansen, Nina Wahl, Mona Lind, Anne Skarsethstuen Strøm, Else Pedersen, Marie Loiuse Wahl. Styret Lørenskog 5/2-2013

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer