PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Skorpefjell 2 B4a og B4d Prosjektnr. Godkjent i møte: 13/6-13 Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er basert på denne beskrivelse utarbeidet av Øster Hus AS. Kontraktsdokumenter med detaljbeskrivelse og detaljprosjektering gjelder foran denne beskrivelsen. TEKNISKE ANLEGG: Gater, felles avkjørsler, fortau og lekeplasser er ferdig opparbeidet og godkjent av Rennesøy kommune. Vedlikeholdsansvar for fellesanlegg er beskrevet i særlige bestemmelser. UTENDØRSANLEGG: Gangveier og øvrige arealer som ikke er hage leveres oppgruset. Hagearealet leveres maskinplanert med stedlige masser. Øster Hus AS forbeholder seg retten til å foreta endringer på utomhusplan. Det er medtatt murer kun der det er nødvendig for å oppta høydeforskjeller iht. forskrifter. Høyder og terreng vist på tegninger er illustrasjon og ikke i samsvar med virkelige høyder og terreng. Dette vil bli tilpasset den enkelte bolig. BETONGARBEIDER Grunnmur oppføres i ubehandlet stedstøpt betong. Ringmur oppføres i ubehandlet stedstøpt betong. Gulv utføres i betongstøp, og gulvene isoleres der det er krav om det. Utvendige plattinger og trapper er kun vist som illustrasjon, og endelige løsninger vedrørende disse vil bli foretatt på det enkelte prosjekt. Beskrivelse av gulv på grunn og etasjeskiller for boliger på felt: Gulv på grunn (beskrevet nedenfra og opp) - Isolasjon i henhold til forskrifter - Gulvvarme i henhold til romskjema - Støpt betonggulv - Gulv i tørre rom i henhold til romskjema - Gulv i våte rom i henhold til romskjema Etasjeskille 1. etasje (beskrevet nedenfra og opp) - Gipsplate - Bjelkelag i henhold til forskrifter - Gulvvarme i henhold til romskjema - Gulv i tørre rom i henhold til romskjema - Gulv i våte rom i henhold til romskjema 1

2 BESKRIVELSE BOLIGENE Yttervegger (beskrevet utenfra og inn) - Kledning montert i henhold til tegning. - Utvendig behandling ved forbruker etter fargematrise fra arkitekt. - Bindingsverk og isolasjon i henhold til forskrifter. - Gipsplater Mellom boligrom Påforing av vegger kan forekomme. - Bindingsverk i henhold til tegninger. - Gipsplater i henhold til romskjema. Dragere, søyler og kasser - Utvendige og innvendige dragere og søyler leveres i henhold til forskrifter. - Søyler og dragere kan være synlige i boligrom. Dvs. sprang i vegger og tak. - Kasser, nedforing av himling og påforing av vegger utføres hvor dette er nødvendig. - Utvendige søyler og dragere må behandles av forbruker. Yttertak - Takstein i tegl - Takkonstruksjon i henhold til forskrifter - Gipsplater Balkong og rekkverk - Leveres i henhold til tegninger og som beskrevet i dokumentet Utvendig og innvendig leveranse. Vinduer - Leveres med glass i henhold til forskrifter - Fabrikkmalt. Samme farge innvendig og utvendig. Ytterdører - Ytterdører leveres i henhold til tegning, fabrikkmalt og som beskrevet i dokumentet Utvendig og innvendig leveranse. Karm og foring fabrikkmales. Samme farge innvendig og utvendig. Innvendige dører - Hvite, slette fabrikkmalt innvendige dører. Karm og foring fabrikkmales. Listverk - Innvendig listverk leveres i henhold til romskjema. Kjøkken - Leveres i henhold til kjøkkentegninger og kjøkkenbeskrivelse. Hvitevarer er ikke medtatt. - Det er valgmuligheter til og med spesifisert prisgruppe beskrevet i dokumentet Utvendig og innvendig leveranse Garderobeskap - Leveres standard hvite, slette med stang og hyller. - Plassering i henhold til tegning. Ventilasjon - Det leveres og monteres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Elektriker - Se egen beskrivelse - Forbruker betaler selv målt forbruk fra sikringsskap etter overtakelse. Rørlegger - Se egen beskrivelse 2

3 Energiløsning - Se egen beskrivelse Murer - Se egen beskrivelse Maler- og gulvleggerarbeider - Innvendig malerarbeid i henhold til romskjema. - Dersom innvendig maler- og gulvleggerarbeid i tørre rom trekkes ut fra leveransen må forbruker sørge for alle materialleveranser og arbeid i tilknytning til sparkling av gulv, vegger og tak/maling/tapetsering/gulvleveranse. Avretting av gulv må utføres av forbruker før gulvlegging. Utvendige boder - Sportsbod i henhold til tegning Telematikk - Boligene leveres med røropplegg for telematikk. Forbruker må selv bestille signaler på anlegget. Parkering - Parkering i henhold til utomhusplan. Forsikring - Utbygger holder byggeforsikring i byggeperioden frem til overtakelse. Leveranser som ikke er medtatt - Stiplede arrangementer - Behandling av utvendig kledning og listverk - Utvasking av bolig - Utvendig gartnerarbeid - Elektriske ovner til oppvarming og belysning - Møbler og hvitevarer Særlige bestemmelser se eget vedlegg 3

4 RENNESØY KOMMUNE Plan- og utviklingsavdelingen Saknr. Arkivkode Dato 06/ PLID REGULERINGSPLAN FOR SKORPEFJELL, MOSTERØY PLANID: Vedtatt i Kommunestyret , sak 65/07 REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i samarbeid med Tomteutvikling AS, Østerhus A/S og Arkitektkontoret STAV A/S Sist revidert: (Innstilling til 1.gangsbehandling) (Begrensa høring - fritidsbebyggelse) (Begrenset høring innsigelse fylkesmannen og fylkeskommunen) (Innstilling til 2.gangsbehandling) (Ny/tillegg 10.4, 11.4, KO-sak 65/07) (mindre vesentlig endring vedtatt av planutvalget sak 05/09, og 12.2) 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsplangrense. Ut fra kartstørrelse er plankartet delt i to del 1 og del 2. 2 FORMÅL Det regulerte området skal brukes til barnehage, fritidsbebyggelse og boligformål med tilhørende trafikk- og grøntarealer. Følgende reguleringsformål inngår i reguleringsplanen: BYGGEOMRÅDER Frittliggende eneboligbebyggelse og småhusbebyggelse 4-mannsbolig Lavblokkbebyggelse Barnehage Fritidsbebyggelse Annet byggeområde naust OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER Kjøreveg Annen veggrunn Fortau Bussholdeplass

5 OFFENTLIGE FRIOMRÅDER Anlegg for lek (kvartalslekeplass) Friområder Friområder i sjø og vassdrag SPESIALOMRÅDER Frisiktsone ved veg Privat veg / avkjørsel Friluftsområde Bevaring av anlegg Privat småbåtanlegg (land) Trafo FELLESOMRÅDER Felles avkjørsel / parkering Felles lekeareal KOMBINERTE OMRÅDER Annet kombinert formål naust/fritidsbebyggelse 3 FELLESBESTEMMELSER 3.1 Terrengtilpassing Terrenginngrep skal lokaliseres, utformes og opparbeides slik at det oppnås et godt visuelt samspill med eksisterende terreng og vegetasjon. Bebyggelsen skal utformes og høydeplasseres slik at den i størst mulig grad følger terrengets form. Skjæringer og oppfyllinger skal gis en landskapsmessig bearbeidelse slik at virkningen av inngrepene blir minst mulig. Forstøtningsmurer skal planlegges og byggemeldes sammen med bebyggelsen. Det skal ikke plantes trær eller busker med høyde over 0,6m nærmere offentlig veg enn 0,7m. For å gi økt sikkerhet kan kommunen kreve beplantning skåret ned ved utkjørsel i tråd med retningslinjer om krav til frisikt. 3.2 Utforming av tiltak Ved prosjektering og utførelse av bygninger og uteområder skal det legges vekt på høy kvalitet i den arkitektoniske utforming, materialbruk og detaljering. Bygningene skal tilpasses situasjon, terreng, struktur, nabobebyggelse og tomt i hvert enkelt tilfelle. Det skal tas spesielt hensyn til innsyn og naboers utsikt. Ved byggesøknad skal det utarbeides situasjonsplan og -snitt for de enkelte delfelt i målestokk 1:200 som viser at dette er ivaretatt. Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved planlegging og opparbeidelse av området. 3.3 Eksisterende vegetasjon Eksisterende vegetasjon i de regulerte grøntområdene, bør i størst mulig grad bevares og innarbeides i planer for grøntområder, sand- og kvartalslekeplasser. Prinsippene for universell utforming (jf. allergi/astma) skal legges til grunn i planene for sand- og kvartalslekeplassene. 3.4 Plassering av offentlige- og felleselementer Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger o.l. kan plasseres på privat 2

6 grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal byggemeldes. Nettstasjoner o.a. tekniske anlegg kan plasseres i hele området. 3.5 Sikring mot radon Ved byggesøknad skal det dokumenteres at det ikke er fare for inntrenging av radongass i bygninger. Alternativt skal bygninger bygges som om det er fare for radon. 3.6 Plankrav Det skal utarbeides detaljert/-e bebyggelsesplan/-er i målestokk 1:500, med tilhørende utbyggingsbestemmelser, for hele eller naturlige deler av delområdet B7b og redegjøre for bygningenes utforming, etasjeantall, variasjon i høyder, utnyttelse og bruk, antall boenheter med livsløpstandard mv. materialbruk i fasader og på tak avkjørsel/-er opparbeiding av internveger, gangforbindelser, parkering for bil og sykkel, felles uteareal (lekeplasser mv.) energiforsyning og hovedløsninger for vann og avløp sol- og skyggeforhold andre relevante fellesanlegg som lysmaster, skilt, steinmur, forstøtningsmurer, støyvoller, ledninger o.l. på privat og offentlig grunn. Bebyggelsesplan må godkjennes før det kan fattes vedtak om byggetillatelse for feltet, og det kan bli stilt krav om fotomontasje før planen kan godkjennes. Rammene for utnyttelse av tomta (tillatt bebygd areal (BYA) og maksimal byggehøyde) er angitt i bestemmelsene til delområdet. 4 BYGGEOMRÅDE; FELLESBESTEMMELSER BOLIG Byggeområdet bolig er inndelt i 7 hovedfelt og 15 delfelt. 4.1 Plassering Boligen skal plasseres innenfor vist byggegrense. Garasje/carport/bod tillates å overskride byggegrense og kan plasseres i nabogrense. Dette gjelder også når den er sammenbygget med bolighuset. Dette gjelder ikke for byggegrense langs Veg 1. Garasje/carport/bod skal stå minimum 5,0 meter fra regulert vegkant i tilfeller der porten på garasjen står parallelt med vegkanten. I tilfeller der porten på garasjen står vinkelrett på vegkanten skal vegglivet være minimum 1,0 meter og ytterste punkt på takutstikk være minimum 0,5 meter fra regulert vegkant. Garasje/carport/bod skal byggemeldes sammen med bolig. Hvor det etableres felles parkering i kjeller, kan kjellerens begrensning strekke seg utover anviste byggegrense eller tillatt bebygd areal. Forutsetningen er at kjeller i sin helhet ligger under bakken og innenfor tomtegrensen. Terrasser for 1. boligetasje og balkonger i 2. og 3. etasje kan overskride byggegrenser med inntil 1,2m. Bærende konstruksjoner ellers skal plasseres innenfor byggegrensen. 3

7 4.2 Livsløpsstandard Minimum 30% av boligene i hele planområdet skal utformes med livsløpsstandard. Denne boligstandarden skal gjelde for lavblokkbebyggelse, 1. etasje i 4-mannsboliger og småhusbebyggelse for øvrig. Ved utbygging av 1. byggetrinn skal det framlegges dokumentasjon som viser at livsløpsstandardkravet er i varetatt for hele feltet. Spesielt for felt med småhusbebyggelse må det ved husplassering tas hensyn til terreng ut fra adkomst, parkering og lekeplasser tilpasset funksjonshemmede. 4.3 Utforming Boligene innenfor samme delfelt og hovedfelt B5 og B6 skal ha samme takform, takvinkel, taktekking, materialbruk og fargenyanser. Det skal ved søknad om byggetillatelse for hvert av disse feltene legges fram plan for utvendig fargesetting av boligene. Det tillates utleieleilighet i underetasje for den frittliggende eneboligbebyggelsen i delfeltene B2a, B3a og b, B4b og c, B7a og hovedfeltet B6 der terrenget ligger til rette for dette. Ved pulttak regnes gesimshøyden der ytterveggen (utv. stender) skjærer takflaten hvor hovedtaket er lavest. Maks bygningshøyde regnes ved ytterveggens skjæring (utv. stender) av takflaten der hovedtaket er høyest. Vindussprosser skal være gjennomgående. Løst utenpåhengende sprosser tillates ikke. Om nødvendig kan det foretas oppfylling av nytt terreng for 4-mannsboliger og lavblokk med parkering i U-etasje. 4.4 Formingsveileder Det skal utarbeides en formingsveileder for hver av planens hovedfelt. Formingsveilederen skal være retningsgivende for byggesaksbehandlingen og innleveres senest ved søknad om rammetillatelse for de første bolighusene innenfor hvert hovedfelt. 4.5 Parkering - boliger For 4-mannsboligene og lavblokkbebyggelsen skal det etableres felles parkeringsanlegg. Parkeringskravet er 1,5 bilplass pr. boenhet. For frittliggende eneboligbebyggelse og øvrig småhusbebyggelse er parkeringskravet 2 bilplasser pr. boenhet. For utleieleiligheter i eneboligene er parkeringskravet 1 bilplass pr utleieleilighet. For frittliggende eneboligbebyggelse og øvrig småhusbebyggelse skal all parkering løses på egen tomt. 4.6 Parkering hytte For hyttefeltet ved Askje vest skal regulerte parkeringslommer (P1-P5) utenfor fortau benyttes. For hytter langs sjøen i øst og sør skal egne avsatte p-plasser (P6 og P7) benyttes. 4.7 Renovasjon For beboere i 4-mannsboliger og i lavblokk skal det være felles avfallsbeholdere. Plass for avfallsbeholdere prosjekteres og utføres samtidig med og som en del av byggeprosjektet og skal vises på situasjonsplan i 1:200 som vedlegges byggesøknad. Det skal utarbeides renovasjonsteknisk plan (RTP) for hvert delfelt/hovedfelt. 4

8 4.8 Tomtedeling Tomter kan søkes fradelt i sammenheng med byggeprosjekter, der dette er naturlig. For feltene B2a, B3a, B3b, B4b, B4c og B6 gjelder tomteinndeling som vist i reguleringsplanen 5 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER Byggeområdet er delt opp i 7 hovedfelt som gir totalt 15 delfelt 5.1 Frittliggende eneboligbebyggelse/småhusbebyggelse; delfelt B2 a og b, B3 a, b, c og d, B4 a, b, c, og d, B7a. Hovedfelt B6 Grad av utnytting Takform: Etasjetall: Maks gesimshøyde: Maks bygningshøyde: Utleieleilighet: Synlig grunnmur: Maks BYA = 50% (inkl. parkeringsplasser) Boligene innenfor samme delfelt skal ha samme takvinkel, taktekking og takform. 2 etasjer. Underetasje tillates i tillegg der terrengforholdene ligger til rette for det. Dette gjelder del-/hovedfeltene B3a, b, B4b, B6 og B7a 6,5 meter regnet fra topp grunnmur (TG) 8,5 meter regnet fra topp grunnmur (TG) Der terrenget er tilrettelagt for det tillates utleieleilighet. Dette gjelder del-/hovedfeltene B3a, b, B4b, c, B6 og B7a Maks 25cm over ferdig veg på inngangsside. 5.2 Firemannsboliger; delfelt B1a, og b Grad av utnytting Takform: Etasjetall: Maks gesimshøyde: Maks bygningshøyde: Maks BYA = 50% (inkl. parkeringsplasser) Boligene innenfor samme delfelt skal ha samme takvinkel, taktekking og takform. 2 etasjer. 6,5 meter regnet fra topp grunnmur 1. etasje (TG). 8,5 meter regnet fra topp grunnmur 1. etasje (TG) Lavblokkbebyggelse; delfelt B2c Grad av utnytting Takform: Etasjetall: Maks gesimshøyde: Maks bygningshøyde: Maks BYA = 55% (inkl. parkeringsplasser) Boligene innenfor samme delfelt skal ha samme takvinkel, taktekking og takform. 3 etasjer. Parkeringskjeller kommer i tillegg. 9,5 meter regnet fra topp grunnmur 1. etasje (TG) 11,5 meter regnet fra topp grunnmur 1. etasje (TG) Lavblokkbebyggelse, hovedfelt B5 Grad av utnytting Takform: Etasjetall: Maks gesimshøyde: Maks bygningshøyde: Maks BYA = 55% (inkl. parkeringsplasser) Boligene innenfor samme delfelt skal ha samme takvinkel, taktekking og takform. 4 boligetasjer. Parkeringskjeller kommer i tillegg. 12,5 meter regnet fra topp grunnmur 1. etasje 14,5 meter regnet fra topp grunnmur 1. etasje 5

9 5.5 Boligbebyggelse felt B7b Grad av utnytting Maks BYA = 55% (inkl. parkeringsplasser) Takform: Boligene innenfor samme delfelt skal ha samme takvinkel, taktekking og takform. Parkering: Felles parkering lagt inn i terrenget Boligform: Det tillates en sammenhengende bebyggelse tilpasset eksisterende terrengforhold Maks bygningshøyde: +kote 12,5 for gnr 46/21 og +kote 10,5 for gnr 46/28 og 46/ Garasje/carport/bod Takform: Garasjene/carportene/bodene innenfor samme delfelt skal ha samme takvinkel, taktekking og takform. Maks gesimshøyde: 3,0 meter regnet fra innvendig gulv Maks bygningshøyde: 4,5 meter regnet fra innvendig gulv Maks grunnflate (BYA): 50m 2 6 BYGGEOMRÅDE BARNEHAGE Ved byggemelding skal det dokumenteres at forskriftene til vegtrafikkstøy overholdes, både utendørs og innendørs. Eventuelle nødvendige tiltak må synliggjøres og dokumenteres. Ved plassering og utforming av bygg og parkeringsplass, skal det legges stor vekt på estetikk og landskapstilpasning. Parkeringsplassen skal gis en god trafikksikkerhetsmessig utforming, som sikrer at rygging skjer i minst mulig grad. Utbygging skal skje iht. detaljplan/utbyggingsplan i M=1:500/1:200 godkjent av kommunen, utarbeidet av fagkyndig. Planen skal vise følgende: Bygningens/-enes høyde og plassering Parkering Uteoppholdsareal for barnehagen Grad av utnytting: Maks BYA = 30% (inkl. parkeringsplasser) Takform Pulttak med takvinkel maks 10º eller saltak med takvinkel 35 ± 5º Etasjetall 2 etasjer Maks gesimshøyde 6,5m regnet fra topp grunnmur (TG) Maks bygningshøyde 8,5m regnet fra topp grunnmur (TG) 7 FRITIDSBEBYGGELSE Området er regulert til eksisterende fritidsbebyggelse. Eksisterende bygningsmasse inngår i planen og kan brukes i tråd med dagens bruk og vedlikeholdes/fullstendig rehabiliteres. Nybygg ved riving, tilbygg og påbygg på eksisterende fritidsbebyggelse tillates innenfor følgende rammer: Maks. gesimshøyde inntil 3,5m og maks mønehøyde inntil 4,5m. Maks. bebygd areal eller maks bruksareal inntil 75m 2. Ev. boder skal være en del av fritidsboligen. 6

10 Det gis bare tillatelse dersom bygget ikke utvides mot strandlinjen, og tiltaket ellers ikke medfører vesentlig endring i forhold til allmennhetens mulighet for ferdsel i området. Det er forbud mot å fradele tomt for, eller oppføre ny fritidsbebyggelse, samt tilhørende brygge, uthus, naust, garasje o.l. 8 ANNET BYGGEOMRÅDE NAUST Eksisterende naust, som er benevnelse på mindre bygninger ved sjø som brukes til oppbevaring av båter, båtutstyr, fiskeredskaper og lignende, inngår i planen. Slike anlegg kan brukes i tråd med dagens bruk og kan vedlikeholdes og fullstendig rehabiliteres. 9 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE 9.1 Fellesbestemmelser offentlig veg Det skal utarbeides tekniske planer for offentlige kjøreveger, samt fortau og busslommer. Planene skal godkjennes av Rennesøy kommune og Statens vegvesen. Offentlige trafikkområder skal ferdigstilles iht. rekkefølgebestemmelsene. 10 FRIOMRÅDE 10.1 Fellesbestemmelser Det skal utarbeides planer, inkl skjøtselsplan for kystlyngheia, for opparbeidelse av friområder felt F1-10. Planene skal godkjennes av kommunen. Planene skal utarbeides av fagkyndige i målestokk 1:200 og vise eksisterende og planlagt terreng, beplantning, utstyr og materialbruk. Ny beplantning skal skje med treslag/busker som opprinnelig i området/naturlike. Eiendomsgrense mot friområder i del-/hovedfelt med private uteoppholdsarealer på bakkenivå (hage) skal markeres på en synlig måte Kvartalslekeplass/aktivitetsfelt Feltene F3, F4, F5, F7 og F8 skal tilrettelegges som aktivitetsfelt. Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved planlegging og opparbeidelse av områdene. Feltene skal opparbeides med apparater/utstyr for barn og ungdom, ikke bare for de minste barna. Det bør også etableres sittegrupper. Planene skal utarbeides av fagkyndige i målestokk 1:200. Planene skal godkjennes av kommunen. På felt F5 skal det også opparbeides ballfelt. Felt F4 skal opparbeides som badeplass med tilhørende grillplass Tursti Hovedturstien i friområdene F3, F4, F5, F7, F8 og F10 skal opparbeides i 3m bredde med toppdekke av steinstøv i 2,5m bredde. De skal gjøres kjørbare for bla. vedlikehold av tilliggende anlegg Friområde F11 Området kan vedlikeholdes/skjøttes som i dag, for å opprettholde områdets særpreg/naturkvalitet. 7

11 Det offentlige skal ikke gjøre yterligere inngrep i F 11 utover tilrettelegging for fri ferdsel i strandsonen. 11 SPESIALOMRÅDE 11.1 Frisiktsoner Innenfor de viste frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde lik 0,5m over tilstøtende vegers nivå. Alle regulerte avkjørsler langs veg 1 skal utformes iht. vegnormalens krav til frisikt. Kravet omfatter også sikt ut mot fortau Det skal etableres velforening med pliktig medlemskap. Velforeningen skal bl.a. ha alt vedlikehold på samtlige felles lekeplasser Privat veg/avkjørsel Gjelder avkjørsel/veg for gnr 46/ Friluftsområder Omfatter hagene til fritidsbebyggelsen. Områdene kan brukes og vedlikeholdes/skjøttes som i dag, for å opprettholde områdenes særpreg/naturkvalitet. Det tillates ikke ytterligere videreforedling av tomten (fra "utmark" til "innmark"). Det offentlige skal ikke gjøre ytterligere inngrep i disse områdene utover tilrettelegging for fri ferdsel i strandsonen. Eksisterende gjerder rundt friluftsområdene (fritidseiendommene) kan vedlikeholdes/totalrehabiliteres som i dag. Ev gjerder i strandsonen (ca 5 meter målt fra middelvannstand Euref 89, terrengtilpasses) tas bort/tillates ikke for å legge til rette for/sikre fri/allmenn ferdsel langs stranden Småbåtanlegg (land) Eksisterende brygger inngår i planen. Slike anlegg kan brukes i tråd med dagens bruk og kan vedlikeholdes/fullstendig rehabiliteres Bevaring av anlegg Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt til "Spesialområde bevaring fornminner". Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring. Ved oppstart av anleggsarbeid skal kulturminnene sikres ved at det settes opp midlertidige gjerder rundt disse for å forhindre skader i anleggsperioden. Gravhaug, som ligger innenfor området LEK6, skal sikres med et permanent, lavt gjerde i utkanten av vernesonen for å forhindre unødig slitasje på denne. 8

12 12 FELLESOMRÅDE 12.1 Lekeplasser Det skal utarbeides planer for opparbeidelse av felles lekearealer i henhold til kommunens krav. Planene skal utarbeides av fagkyndige i målestokk 1:200 og vise eksisterende og planlagt terreng, beplantning, utstyr og materialbruk. Planene skal godkjennes av kommunen. Lek 1 tilhører boligfelt B1 Lek 2 tilhører boligfelt B2a og b Lek 3 tilhører boligfelt B2c Lek 4 tilhører boligfelt B3a, c og d Lek 5 tilhører boligfelt B3b Lek 6 tilhører boligfelt B4a, b og d Lek 7 tilhører boligfelt B5 Lek 8 tilhører boligfelt B5 Lek 9 tilhører boligfelt B5 Lek 10 tilhører boligfelt B4c og B Felles avkjørsel / parkering P1-P5 er felles for tilliggende eiendommer innenfor hyttefeltet ved Askje vest. P6 og P7 er felles for eiendommer regulert til fritidsbebyggelse innenfor del 2. P8 og P9 er felles for delfelt B1a. P10 er felles for delfelt B1b 13 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 13.1 Hovedadkomstveg, Veg 1, med tilliggende fortau og busslommer skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til barnehage eller boliger innenfor plan Følgende planer skal være godkjent før godkjenning gis om opparbeidelse av hele eller naturlige deler av et område: Tekniske planer for vann, veg og avløp Renovasjonsteknisk plan Følgende planer skal være godkjent senest ved søknad om igangsettingstillatelse: Planer for lekeplasser, friområder og fellesområder (utomhusplan) 13.3 Følgende skal være opparbeidet for hvert delfelt (HF B5 og B6) før det gis brukstillatelse: Kommunaltekniske anlegg Lekeplasser Individuelle parkeringsplasser på privat grunn. Grøntområder med stier (friområder) 12.1 gir oversikt over hvilke lekeplasser som tilhører hvilke delfelt (hovedfelt) F1 (turveg) skal være ferdig opparbeidet senest før det gis brukstillatelse til boliger innenfor utbyggingstrinn 2 av Skorpefjell (området avsatt til ikkeprioritert boligområde i planperioden i kommuneplanens arealdel ). F2 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til boliger innenfor del-/hovedfeltene B1 og B2 a og b. 9

13 F3 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til boliger innenfor del-/hovedfeltene B2c, B5. F4 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til boliger innenfor delfeltene B3 a og d. F5 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til boliger innenfor hovedfelt B3. F6 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til boliger innenfor hovedfelt B3. F7 skal være ferdig opparbeidet før det gis tillatelse til boliger innenfor delfeltene B4 a og b. F8 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til boliger innenfor delfeltene B4. F9 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til boliger innenfor delfeltene B4. F10 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til boliger innenfor del-/hovedfeltene B4d, B6 og B Det skal foreligge vedtatt reguleringsplan for nytt kryss E39 fv 561 og gang- og sykkelveg Rimi Vaula, plan nr , før det gis brukstillatelse til barnehage eller boliger innenfor plan Gang/sykkelveg Rimi Vaula, plan nr , skal være ferdig opparbeidet før det gis bruksttillatelse til boliger innenfor plan Nytt kryss, plan nr , mellom Veg 1, plan nr , og fv. 561 skal være ferdig opparbeidet før det gis bruksttillatelse til barnehage eller boliger innenfor plan Veg 2 skal være ferdig opparbeidet før det gis bruksttillatelse til boliger innenfor plan Før det gis igangsettingstillatelse for bolig, skal det der hvor eget målebrev ikke foreligger, være godkjent tomtedeling (delingstillatelse) Før anleggstart for området godkjennes av kommunen, skal strømbehov og alternativ energi til oppvarming være analysert og avklart. Prosjektering av VVA og annen infrastruktur, kabler og rørledninger for energi skal samordnes og dokumentert avklart før opparbeiding av feltet starter. 10

14

15

16 Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Prosjekt: Skorpefjell 2 B4a bolig 1-8 Opprettet dato: 4. juni 2013 Prosjektnr.: Revisjon nr: 1 Dato: 18.6/13 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Tegl Turmalin Grå Takoverbygg Utgår Garasje/carport Papp Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge Kommentar Aluminiums Rå Yttervegg Type Dimensjon Tresort Overflate Kommentar Liggende kledning Dobbelfalset ny type 19x148mm Gran Grunnet hvit Stående kledning Dobbelfalset ny type 19x148mm Gran Grunnet hvit Fasadeplater Utgår Vindsperre GU-gips Ekstra vindsperre Isola Soft Belistning Utgår Garasje Type Dimensjon Tresort Overflate Kommentar Liggende kledning Dobbelfalset ny type 19x148mm Gran Grunnet hvit Stående kledning Dobbelfalset ny type 19x148mm Gran Grunnet hvit Fasadeplater Vindsperre Asfaltplate Belistning Utgår Takutstikk Type Dimensjon Tresort Overflate Kommentar Underkledning Faspanel 12x120mm Gran Ubehandlet Balkong/terrasse Gulv Rekkverk Tresort Overflate Kommentar Takterrasse 28x120mm Som bolig Furu Ubehandlet Impregnert Utvendige søyler Type søyle Dimensjon Tresort Overflate Kommentar Søyler 1. etasje Utgår Furu Ubehandlet Impregnert Søyler 2. etasje Utgår Furu Ubehandlet Impregnert

17 Dragere Type drager Dimensjon Tresort Kommentar Dragere 2. etasje Vinduer Type Overflate Sprosser Kommentar 1. etasje Glidehengslet/ fast Fabrikkmalt hvit Gjennomgående Glidehengslet/ fast Fabrikkmalt hvit Gjennomgående Ytterdør/port Type Produsent Utførelse Kommentar Hoveddør Hades Gilje Fabrikkmalt NCS S 0500-N Balkongdør Glass Gilje Fabrikkmalt NCS S 0502Y Garasjeport Flush Gaop Stålport NCS S 0500-N Garasjedør Hvit tett Gilje Fabrikkmalt NCS S 0502Y Innv. dører Type Produsent Overflate Karm Kommentar 1. etasje Trend 1 Scanflex Fabrikkm. hvit Fabrikkm. hvit 2. etasje Trend 1 Scanflex Fabrikkm. hvit Fabrikkm. hvit Kjøkken/garderobe Type Produsent Pristilbud Kommentar Bolig Aubo Trapp Tresort Spiler/konge Håndlist Overflate Kommentar Furu 190/690 Rektangulær Grunnet hvit Sentralstøvsuger Type Produsent Rørtype Kommentar Hovedenhet Spiro Kun opplegg

18 Elektriker Pristilbud Rørlegger Pristilbud Pipe/ildsted Type pipe Type ildsted Produsent Vekt Kommentar Hovedenhet Leilighet Murer Utgår (EAT) Se eget pristilbud Maler Utgår (EAT) Se eget pristilbud Grunnmur Utgår (EAT) Se eget pristilbud Graving Utgår (EAT) Se eget pristilbud Godkjenning av leveranser i romskjema: Dato:

19 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Skorpefjell 2 B4a bolig 1-8 Opprettet dato: 04.jun.13 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 1 Rom Hall/trapp Sov 1 Stue/sov Bad/vask Gulv Betong Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Betong Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Betong Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Gulvvarme Betong Membran Fliser Horisontal himling Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Utgår Utgår Utgår Utgår Skrå himling Gipsplater Sparklet Fiberduk slett vegg malt NCS S 0502Y Gipsplater Sparklet Fiberduk slett vegg malt NCS S 0502Y Gipsplater Sparklet Fiberduk slett vegg malt NCS S 0502Y Forsterkning for fliser Gips Jotun våtromsystem. Dusjnisje: Membran og fliser Vegg Listverk Diverse Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: Sokkelflis Det er ikke lister i kott under trapp. Det er heller ikke malte vegger. Side 4 av 6

20 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Skorpefjell 2 B4a bolig 1-8 Opprettet dato: 04.jun.13 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 1 Horisontal Skrå Rom Gulv Vegg Listverk Diverse himling himling Garasje/bod Betong Gipsplater Utgår Gipsplater Utgår * Vegger i våtrom må alltid ha 2-sidig gipsplatekledning. Godkjenning av leveranser i romskjema: Dato: Side 5 av 6

21 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Skorpefjell 2 B4a bolig 1-8 Opprettet dato: 04.jun.13 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 2 Rom Stue/kjøkken/trapp Sov 2 Gulv Sponplater Avretting Parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Sponplater Avretting Parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Horisontal himling Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Skrå himling Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Utgår Gipsplater Sparklet Fiberduk slett vegg malt NCS S 0502Y Gipsplater Sparklet Fiberduk slett vegg malt NCS S 0502Y Vegg Listverk Diverse Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Bod (over 2. etasje) Sponplater Utgår Gipsplater Gipsplater Utgår Ventilasjonskanaler ligger synlig på sponplategulvet. * Vegger i våtrom må alltid ha 2-sidig gipsplatekledning. Godkjenning av leveranser i romskjema: Dato: Side 6 av 6

22 Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Prosjekt: Skorpefjell 2 B4a bolig 9-13 Opprettet dato: 2. mai 2013 Prosjektnr.: Revisjon nr: 1 Dato: 18/6-13 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Tegl Turmalin Grå Takoverbygg Utgår Garasje/carport Papp Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge Kommentar Aluminium Rå Yttervegg Type Dimensjon Tresort Overflate Kommentar Liggende kledning Dobbelfalset ny type 19x148mm Gran Grunnet hvit Stående kledning Dobbelfalset ny type 19x148mm Gran Grunnet hvit Fasadeplater Utgår Vindsperre GU-gips Ekstra vindsperre Isola Soft Belistning Utgår Garasje Type Dimensjon Tresort Overflate Kommentar Liggende kledning Dobbelfalset ny type 19x148mm Gran Grunnet hvit Stående kledning Dobbelfalset ny type 19x148mm Gran Grunnet hvit Fasadeplater Vindsperre Asfaltplate Belistning Utgår Takutstikk Type Dimensjon Tresort Overflate Kommentar Underkledning Faspanel 12x120mm Gran Ubehandlet Balkong/terrasse Gulv Rekkverk Tresort Overflate Kommentar Takterrasse 28x120mm Som bolig Furu Ubehandlet Impregnert Utvendige søyler Type søyle Dimensjon Tresort Overflate Kommentar Søyler 1. etasje Utgår Furu Ubehandlet Impregnert Søyler 2. etasje Utgår Furu Ubehandlet Impregnert

23 Dragere Type drager Dimensjon Tresort Kommentar Dragere 2. etasje Vinduer Type Overflate Sprosser Kommentar 1. etasje Glidehengslet/ fast Fabrikkmalt hvit Gjennomgående Glidehengslet/ fast Fabrikkmalt hvit Gjennomgående Ytterdør/port Type Produsent Utførelse Kommentar Hoveddør Hades Gilje Fabrikkmalt NCS S 0500-N Balkongdør Glass Gilje Fabrikkmalt NCS S 0502Y Garasjeport Flush Gaop Stålport hvit NCS S 0500-N Garasjedør Hvit tett Gilje Fabrikkmalt NCS S 0502Y Innv. dører Type Produsent Overflate Karm Kommentar 1. etasje Trend 1 Scanflex Fabrikkm. hvit Fabrikkm. hvit 2. etasje Trend 1 Scanflex Fabrikkm. hvit Fabrikkm. hvit Kjøkken/garderobe Type Produsent Pristilbud Kommentar Bolig Aubo Trapp Tresort Spiler/konge Håndlist Overflate Kommentar Furu 190/690 Rektangulær Grunnet hvit Sentralstøvsuger Type Produsent Rørtype Kommentar Hovedenhet Spiro Kun opplegg

24 Elektriker Pristilbud Rørlegger Pristilbud Pipe/ildsted Type pipe Type ildsted Produsent Vekt Kommentar Hovedenhet Leilighet Murer Utgår (EAT) Se eget pristilbud Maler Utgår (EAT) Se eget pristilbud Grunnmur Utgår (EAT) Se eget pristilbud Graving Utgår (EAT) Se eget pristilbud Godkjenning av leveranser i romskjema: Dato:

25 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Skorpefjell 2 B4a bolig 9-13 Opprettet dato: 2. mai 2013 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 1 Rom Hall/trapp Sov 1 Sov 2 Bad/vask Gulv Betong Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Betong Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Betong Avretting Diffusjonstett parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Gulvvarme Betong Membran Fliser Horisontal himling Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Utgår Utgår Utgår Utgår Skrå himling Gipsplater Sparklet Fiberduk slett vegg malt NCS S 0502Y Gipsplater Sparklet Fiberduk slett vegg malt NCS S 0502Y Gipsplater Sparklet Fiberduk slett vegg malt NCS S 0502Y Forsterkning for fliser Gips Jotun våtromsystem. Dusjnisje: Membran og fliser Vegg Listverk Diverse Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: Sokkelflis Side 4 av 7

26 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Skorpefjell 2 B4a bolig 9-13 Opprettet dato: 2. mai 2013 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 1 Horisontal Skrå Rom Gulv Vegg Listverk Diverse himling himling Garasje/bod Betong Gipsplater Utgår Gipsplater Utgår * Vegger i våtrom må alltid ha 2-sidig gipsplatekledning. Godkjenning av leveranser i romskjema: Dato: Side 5 av 7

27 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Skorpefjell 2 B4a bolig 9-13 Opprettet dato: 2. mai 2013 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 2 Rom Stue/kjøkken/trapp Sov 3 WC Gulv Sponplater Avretting Parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Sponplater Avretting Parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Sponplater Avretting Parkettunderlag 15mm 3-stavs lamell eikeparkett Horisontal himling Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Skrå himling Gipsplater sparklet og malt NCS S 0502Y Utgår Utgår Gipsplater Sparklet Fiberduk slett vegg malt NCS S 0502Y Gipsplater Sparklet Fiberduk slett vegg malt NCS S 0502Y Gipsplater Sparklet Fiberduk slett vegg malt NCS S 0502Y Vegg Listverk Diverse Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Tak: Utgår Dør-vindu: 10x58mm furu fabrikkmalt Gulv: 12x50mm eikelist lakkert Monteres etter malerarbeid Bod (over 2. etasje) Sponplater Utgår Gipsplater Gipsplater Utgår Ventilasjonskanaler ligger synlig på sponplategulvet. * Vegger i våtrom må alltid ha 2-sidig gipsplatekledning. Godkjenning av leveranser i romskjema: Side 6 av 7

28 Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Øster Hus AS Prosjekt: Skorpefjell 2 B4a bolig 9-13 Opprettet dato: 2. mai 2013 Prosjektnr.: Revidert dato: Etasje: 2 Rom Gulv Horisontal himling Skrå himling Vegg Listverk Diverse Dato: Side 7 av 7

29 FELT B6 ENEBOLIG TOMANNSBOLIG 37 ENEBOLIG 34 ENEBOLIG ENEBOLIG TOMANNSBOLIG 32 FELT B4c TOMANNSBOLIG ENEBOLIG 26 ENEBOLIG M/UTLEIEDEL 27 ENEBOLIG M/UTLEIEDEL ENEBOLIG ENEBOLIG 30 ENEBOLIG TOMANNSBOLIG ENEBOLIG 29 FELT B4d REKKEHUS FELT B4a REKKEHUS ENEBOLIG M/UTLEIEDEL FELT B4b Tegningen må hverken helt eller delvis kopieres eller benyttes ved utførelse av arbeider som Arkitektkontoret STAV ikke medvirker i. PROSJEKT: SKORPEFJELL FELT 4 OG 6 TEGNING: NUMMERERINGSPLAN MÅLESTOKK: TEGNINGNR: FERDIGGRAD: SAKSBEHANDLER: KONTROLL: PROSJEKTNR: 0 I.R.HANSEN TEGNET AV: DATO: TILTAKSHAVER: 1 : 500 I.R.HANSEN TOMTEUTVIKLING /23/12

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig 5 Prosjektnr. 2013055 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig Prosjektnr. 2013053 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er basert

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 0000000-000 Revisjon nr: 2 Dato: 19.12.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Garasje/carport Papp Sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: 5 Dato: 03.09.2014 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Dubbelkrum Skarpnes Rød uten belegg Garasje papp sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Hovemarka D B5 Prosjektnr.: Revisjon nr: 5 Dato: 03.02.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Takoverbygg Papp Sort Garasje/carport

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: 1 20.11.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge Kommentar Aluminium

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse

Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Jærbygg AS Prosjekt: Lyetoppen - Felt D. 2- mannsbolig 13019-13024 Revidert dato: 25-02- 13 Etasje: 1 Vindfang Stue/trapp/kjøkken/ allrom Dusj/WC Sponplater Avre7ng Parke;underlag lamell eikeparke; Sponplater

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: SørbøHagane B04/BK2 -firemannsbolig 2stk opprettet 23.04.2013 Revisjon nr: rev. 12.08.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Isola

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: 03.09.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: 03.01.13 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Krabbavigå Jåsund BB2-206 Revisjon nr: 1 Dato: 19.11.13 Dato: 16.06.14/26.08.14 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Listetekking

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS 19.09.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Orstad Utsyn BKS 7 Prosjektnr. 2015027-034 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Garasje/carport Papptekking Sort Glasstak

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjekt: Klepp N12 B7 Bolig 1 Opprettet dato: 23. september 2014 Prosjektnr.: 2013077 Revisjon nr: 7 Dato: 16.04.2015 Taktekking Type

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Carport/bod Papp Icopal Sort Glasstak/Inngang 300 x 80cm Herdet/

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Opprettet dato: 25. mars 2013 Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse SørbøHagane B04/BK6 7 rekkehus 22.01.2014 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Carport m/terrasse oppå Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Kommentar Aluminium

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse rev. 20.04.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Icopal Sort Carport Papptekking Herdet/ Glasstak

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjennomgående 12097-12098-12099-12100- 12101-12102 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Mellom boliger / terrasse oppå Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Opprettet dato: 25. mars 2013 Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 12104-12105 -12106-12107-12108-12109 22.01.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Garasje/carport Papptekking Sort Glasstak

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Grødem Gård felt B2 Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Papptekking Sort Carport/terrasse

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: 5 28.10.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Papptekking Sort

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/00093-075 008038/05 L12 LU/LU/RSB REGULERINGSBESTEMMELSER KLEPPESTEMMEN Datert 18.08.04,

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL.

Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL. Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL. Generelt Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS 30.09.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Orstad Utsyn BKS 8 Prosjektnr. 2015035-043 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN. Vedtatt av Time kommunestyre den

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN. Vedtatt av Time kommunestyre den Time Bestemmelser til: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN Vedtatt av Time kommunestyre den 08.09.09 i sak 0479/09 Plan nr. 0308.03 Arkivnr: Sist revidert:

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Planbestemmelser 312-12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Arkivsak: 16/357 Arkivkode: PLANR 312-12 Sakstittel: PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd) 1 DETALJREGULERING FOR RESAHAGEN STRAND KOMMUNE PLAN NR 11-4 DELFELT B2 OG B7 REGULERINGSBESTEMMELSER Utlagt til offentlig ettersyn 23.05 06.07.12 Datert 19.3.2012 Revisjon 21.5.2012 1 FORMÅL Formål med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR.

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. Planbestemmelser 4032 - KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5 Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. 75/5 Godkjent Karmøy kommunestyre 18.09.12. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

TIME KOMMUNE TEGNFORKLARING PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR 0434 EIVINDSHOLEN Felt E ARKIV TIME KOMMUNE - NR SAKSBEHANDLING UTVALG FOR LOKALUTVIKLING: 04.12.12 UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN: VEDTATT

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

PLANID REGULERINGSPLAN FOR HOVDE SØR Gnr./bnr. 66/449 m.fl.

PLANID REGULERINGSPLAN FOR HOVDE SØR Gnr./bnr. 66/449 m.fl. 12847/2015 PLANID 1621201203 REGULERINGSPLAN FOR HOVDE SØR Gnr./bnr. 66/449 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

TIME KOMMUNE TEGNFORKLARING PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR 0434 EIVINDSHOLEN Felt E ARKIV TIME KOMMUNE - NR SAKSBEHANDLING UTVALG FOR LOKALUTVIKLING: 04.12.12 UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN: VEDTATT

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 11302031310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde.

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde. For de øvrige byggeområdene kan utbygger søke direkte om byggetillatelse forutsatt at planene for prosjektene er i samsvar med reguleringsplanen. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det leveres situasjonsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene datert: 19.05.2015 Tilhørende plankart datert 19.05.2015 Vedtatt av kommunestyret: 24.09.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Detaljreguleringsplan for område B2 på Grøningen gnr.20/bnr.106

Detaljreguleringsplan for område B2 på Grøningen gnr.20/bnr.106 VEDLEGG 8 Plannummer: 11442012003 Detaljreguleringsplan for område B2 på Grøningen gnr.20/bnr.106 1. REGULERINGSFORMÅL: 1. Bebyggelse og anlegg Område for fritidsboliger og boliger m/garasjeanlegg Uteoppholdsareal

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

: Siena Bianco Matt (Malt) - Samlet. : Hvit Perle Dekor. Pos Kode Beskrivelse Hengsl. Antall Enhet

: Siena Bianco Matt (Malt) - Samlet. : Hvit Perle Dekor. Pos Kode Beskrivelse Hengsl. Antall Enhet Elementliste: 53743/1/7 Skrevet ut : 14.04.2015 Side 1 (2) Prosjekt: ØsterHus, Eivindsholen BK12+BK13 Optimera AS - Monter Stormarked Forus Maskinveien 7,, 4033 STAVANGER Tlf: 47603300 Mobil: Fax: www.monter.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26,

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Med reguleringsendring Kattamyre Plan nr 19880006_01 Bestemmelsene er godkjent av kommunestyre i

Detaljer

1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Planid Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken

Planid Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken Malvik kommune Planbestemmelser Planid 201208 Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken Dato for siste revisjon: 08.01.2012 Reguleringsplan datert: 20.11.2012 Dato for kommunetyrets

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B7, KLEIVANE PLAN NR. 2008312 03 detaljregulering

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B7, KLEIVANE PLAN NR. 2008312 03 detaljregulering Plan nr. 2008312-03_B7 Kleivane_bestemmelser 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B7, KLEIVANE PLAN NR. 2008312 03 detaljregulering Dato for godkjenningsvedtak: xx.xx.2012 Dato for sist revisjon: 21.03.14

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SNELTVEDT, ØST FOR SNELTVEDT SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SNELTVEDT, ØST FOR SNELTVEDT SKOLE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SNELTVEDT, ØST FOR SNELTVEDT SKOLE Dato for siste revisjon av plankartet : 18.09.06, 19.02.07, 14.01.08 (mve) Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

DØNNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER:

DØNNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: DØNNA KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SOLFJELLSJØEN / MEVIK REGULERINGSBESTEMMELSER: Godkjent i kommunestyret sak 0131/2006, møte den 19.12.2006. Revidert i plan- og utviklingsstyret sak 37/2009, møte

Detaljer

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 24.01.08 Plankart revidert 3.1.2012 GENERELT 1. Det planlagte området er

Detaljer

BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE

BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE Reguleringsplan datert: 10.02.03, rev 01.09.04 Reguleringsbestemmelser datert: 10.02.03, rev. 01.09.04 Planutvalgets vedtak,

Detaljer

UTVENDIG OG INNVENDIG LEVERANSE Gjelder foran byggebeskrivelse

UTVENDIG OG INNVENDIG LEVERANSE Gjelder foran byggebeskrivelse UTVENDIG OG INNVENDIG LEVERANSE Prosjekt Stangelandsforen B2b tomt 19-24 Dato: TAKTEKKING Type Produsent Farge Hovedtak Mono Icopal Pansergrått Halvtak Mono Icopal Pansergrått Garasje/carport Mono Icopal

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer