Velkommen til Holmestrand videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Holmestrand videregående skole"

Transkript

1 Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god læring er et godt lærings- og arbeidsmiljø. Vi er mange som i løpet av din skoledag bidrar til dette. Lærerne møter du hver dag. Kontaktlæreren din vil følge deg opp. Du og klassen din vil ha møter med kontaktlærer i studieøkt og i tillegg vil han/hun ha minst 2 samtaler med deg i løpet av skoleåret. Den første samtalen kaller vi startsamtalen og den vil bli gjennomført en av de første skoledagene. Hensikten med dette er at du og din kontaktlærer kan bli kjent med hverandre så tidlig som mulig. Kontaktlærerens oppgave er å følge deg opp gjennom å støtte deg, men også ved å stille forventninger og krav til deg. I løpet av de første skoleukene vil du bli gjort kjent med læreplaner og faglige krav. Dere vil også jobbe med klassens læringsmiljø. Skolen har et eget reglement som gjelder for alle de videregående skoler i Vestfold. Her blir det satt fokus både på dine rettigheter og dine plikter som elev. For å sette felles rammer for læringsmiljøet i klassen, har skolen noen tanker om hvordan vi skal ha det sammen på skolen. 1

2 Fokusområde Mobbing Å ha med utstyr og bøker som trengs Språkbruk Forsøpling Mat og drikke Musikkspiller Mobilbruk Røyking og bruk av snus Oppmøte Målsetting Skolen har nulltoleranse for mobbing. Vi har en egen plan mot mobbing på skolen. Å sikre et godt læringsutbytte. Skrivesaker og annet nødvendig utstyr må tas med fra skolestart. Å vise respekt for hverandre. Banning og ukvemsord er uønsket. Å sikre et fullt ut forsvarlig fysisk arbeidsmiljø. Alle tar ansvar for at kildesortering gjennomføres i den grad det er mulig. Rom forlates ryddige. Oppdages søppel i og/eller rundt bygningene, ryddes det umiddelbart. Å sikre et godt arbeidsmiljø Spising/drikking i klasserom skal kun forekomme dersom lærer gir tillatelse til dette, og kun dersom det gir en pedagogisk gevinst. Å sikre et godt arbeidsmiljø Brukes kun etter avtale med lærer ved individuelt arbeid og bare dersom det ikke forstyrrer andre. Å sikre et godt arbeidsmiljø Mobiltelefoner skal være innstilt på lydløs og lagt vekk i undervisningstimer og andre sammenhenger der det foregår læringsarbeid. Unntak skal begrunnes godt og avtales med den enkelte lærer. Det henvises til anvist plass i tråd med skolenes reglement. Ved fravær skal det gis beskjed samme dag/snarest til kontaktlærer pr. e-post. Skolen har lagt til rette for at elevene som følger vanlig læreplan for utdanningsprogrammet skal leie bærbar PC fra skolen (se praktisk informasjon senere). Bærbar PC er et pedagogisk hjelpemiddel i opplæringen, men kan også ta oppmerksomheten bort fra undervisningen. Derfor har skolen utarbeidet egne retningslinjer for bruk av bærbar PC: Fokusområde Mål/konkretisering Oppstart av Lokket på PC-en skal være helt nede. undervisningen om morgenen og etter pauser Klar til bruk PC-en skal fortrinnsvis være oppladet når skoledagen starter. Bruk av bærbar PC PC-en skal brukes i de opplæringssituasjoner som læreren anviser. Bruk av maskiner Maskiner og nettverk skal bare brukes til skolerelatert arbeid. og nettverk Sending av meldinger over nettverket, spill på internet og nedlasting av spill, bilder eller musikk, er ikke tillatt. Dette gjelder både på skolen og ellers. 2

3 Ureglementert bruk Misbruk av digitale hjelpemidler er brudd på skolens reglement og vil få konsekvens for vurdering i orden og/eller adferd Ureglementert bruk på prøver og lignende Bruk Vedlikehold av maskinen Bruk av ikke tillatte hjelpemidler under en prøvesituasjon regnes som fusk og dermed brudd på reglementet. I tillegg vil prøvekarakteren bli annullert (skolereglementet 7). Dette kan føre til manglende vurderingsgrunnlag i Oppgavelinjen skal alltid være synlig i opplæringssituasjonen. Maskinen leies av skolen og er skolens eiendom. Ta godt vare på den, ikke sett på klistremerker. Ikke bruk mikrofiberklut til renhold av skjermen. Den vil bli ødelagt. Foreldresamarbeid Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å utvikle et godt læringsmiljø. Skolens holdning er at vi ønsker så tett samarbeid med foreldrene som det er behov for i forhold til hver enkelt elevs opplæring. For å legge en basis for samarbeid med foreldre, inviterer skolen til foreldremøter for Vg1- og Vg2-elever i løpet av den første måneden. Her får foreldrene informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, rutiner og annet som er relevant for foreldrene. På studiespesialisering inviteres også til foreldremøte for Vg1-elever i løpet av januar måned med informasjon om valg av programfag neste skoleåret. I tillegg vil foreldre til ikke-myndige elever i Vg1 og Vg2, få tilbud om en samtale med kontaktlæreren. Opplæringslov og forskrifter Grunnlaget for opplæringen på skolen er kompetansemålene som er fastsatt i læreplanene i de enkelte fag. Læreplanverket har en generell del og en plan for det enkelte faget i de ulike utdanningsprogrammene. Vurdering, karakterer og dokumentasjon Vurdering: De samlede kompetansemålene er grunnlaget for vurdering i videregående skole. I vurderingen i fag skal ikke forutsetningene til den enkelte elev vektlegges, heller ikke fravær, orden eller adferd. Men eleven må møte og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere eleven. Stort fravær, manglende deltagelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlag for halvårsvurdering eller standpunktkarakter mangler. Vurderingen skal gi uttrykk for i hvilken grad du har nådd opplæringens mål. Du vil få to former for vurdering: Underveisvurdering Halvårsvurdering og standpunktkarakter 3

4 Halvårsvurdering og standpunktkarakter: Halvårsvurderingen i fag er en del av underveisvurderingen og skal vise elevens forhold til kompetansemålene i læreplanene. Standpunktkarakter blir gitt ved avslutning av opplæringen i fag. Denne karakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser kompetansen i Eleven skal ha anledning til å forbedre kompetansen sin i faget inntil standpunktkarakter er satt. I de tilfeller der det ikke er grunnlag for å sette standpunktkarakter i faget, skal eleven være varslet. Underveisvurdering: Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. Den skal gis løpende og systematisk og kan være både skriftlig og muntlig. Karaktergrader i fag: De enkelte karaktergradene har følgende innhold: Karakteren 6 Karakteren 5 Karakteren 4 Karakteren 3 Karakteren 2 Karakteren 1 (ikke bestått) svært god meget god god nokså god lav svært lav Ved halvårsvurdering og standpunktkarakterer brukes bare hele tallkarakterer. Bestått tilsvarer karakterene 2 til 6. Karakterer i orden og i atferd: Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til i hvilken grad eleven er forberedt til opplæringen og hvordan arbeidsvaner og arbeidsinnsatsen er. Dette innebærer blant annet om eleven er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, ansatte i og utenfor opplæringen. Dette innebærer blant annet om eleven viser hensyn og respekt for andre. I vurderingen i orden og atferd skal det tas hensyn til elevens forutsetninger. Til vanlig skal det ikke legges vekt på enkelthendelser. Fravær kan føre til nedsatt karakter enten i orden eller atferd. I orden og atferd brukes disse karakterene: God (G) Nokså god (NG) Lite god (LG) Vanlig god orden og vanlig god atferd. Klare avvik fra vanlig orden og vanlig atferd. I ekstraordinære tilfelle ved store avvik fra vanlig orden og vanlig atferd. 4

5 Varslingsrutiner: Skolen har plikt til å varsle dersom du står i fare for å få: ikke vurderingsgrunnlag (IV) i ett eller flere fag karakteren Nokså god eller Lite god i orden eller atferd Foresatte/elev vil få skriftlig varsel så snart det er klart at slik fare foreligger. Det varsles en gang pr. fag/orden/atferd pr. halvår. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven anledning til et grunnlag for vurdering eller anledning til å forbedre karakteren i orden eller i atferd. Halvårsvurdering/kompetansebevis: Skoleåret er delt i 2. Periodene er: 1. halvår: skolestart til medio januar 2. halvår: medio januar til skoleslutt Ved avslutning av 1.halvår får elever en halvårsvurdering med karakterer i alle fag, karakter i orden, atferd og fravær i dager og timer. Standpunktkarakterer settes ved skoleårets slutt for fag som avsluttes. På kompetansebeviset føres fraværet i dager og timer, ordens- og atferdskarakter og standpunktkarakterer for alle fag og i tillegg eksamenskarakterer for de fag hvor det avholdes eksamen. For fag som strekker seg over flere år, vil karakteren ved skoleårets avslutning kun være en halvårsvurdering. Dersom eleven ikke får standpunktkarakter (IV- ikke vurderingsgrunnlag) i et eksamensfag, vil eleven heller ikke få eksamenskarakter. Dette gjelder også for tverrfaglig eksamen, dersom eleven ikke får bestått karakter i ett eller flere av programfagene. Dokumentasjon for fullført opplæring: Vitnemål: Vitnemål gis som dokumentasjon for fullført og bestått 3 år i videregående opplæring. Kompetansebevis: Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomført opplæring. På kompetansebeviset føres alle karakterene som er oppnådd. 5

6 Elevstatus Heltidselev: En heltidselev er en som er tatt inn til et fullstendig opplæringsår, og som har tatt imot plassen og møtt fram. Dette en elev som følger alle fag. Deltidselev: En deltidselev er tatt inn til deler av et opplæringsår. Deltidselever tas som regel inn av skolen umiddelbart før eller etter at skoleåret har startet. For deltidselever skal alt fravær føres som timefravær. Privatist: Privatist er en som er meldt opp til eksamen uten å ha vært elev i faget/fagene, eller ikke har bestått eksamen i et fag og må ta denne om igjen. Privatisten har selv ansvar for å melde seg til eksamen og må betale en eksamensavgift. Oppmeldingsfrister er 15.januar og 15.september hvert år. (privatistweb.no) Hospitant: Hospitantstatus gir adgang til å være til stede i timene uten de rettigheter en elev har til hjelp og veiledning. Retting av prøver m.m. kan skje etter avtale med faglæreren. En hospitant skal ikke ha karakterer og må eventuelt gå opp til eksamen som privatist. En hospitant følger de samme fraværsreglene som elevene. Ønsker du å bli tatt opp som hospitant, må du søke spesielt om dette. Skolens rutiner Brann: Dersom det oppstår brann, skal vanlig branninstruks følges. Alle branntilløp i en bygning med mange mennesker er alvorlig. Følg lærernes anvisninger og unngå panikk. Det vil bli gitt informasjon om rømningsveier og brannrutiner ved skolestart. Branninstruksen henger i alle undervisningsrom. Tilrettelegging ved eksamen/prøver: Alle elever skal gis mulighet for å kunne dokumentere kunnskaper og ferdigheter. Hvis en elev har lese- og skrivevansker, sterkt nedsatt syn, bruker medisiner mot allergi osv, skal skolen legge forholdene til rette slik at eleven ikke blir skadelidende. Alle elever som mener de har slike problemer, tar kontakt med sosialrådgiver for hjelp til å fremme søknad. Etter søknad kan tilrettelegging ved eksamen/heldagsprøver innvilges. Husk å søke hvert år, da tilrettelegging innvilges for et år om gangen. Gratis læremidler: Alle elever får låne gratis læremidler. En kontrakt må undertegnes av elev og foresatte før læremidler leveres ut. Læremidler vil lånes ut fra skolens ekspedisjon som administrerer 6

7 ordningen. Læremidlene må leveres inn i god stand ved skoleårets slutt. Ikke innleverte eller ødelagte læremidler/bøker må erstattes. Skolen vil fremme erstatningskrav i disse tilfellene. Bærbar PC: Skolen har innført bærbar PC for alle elever i ordinære utdanningsprogram. Du må leie PC fra skolen. Dette koster 910,- kr pr. år. En kontrakt må undertegnes av elev og foresatte før PC-en leveres ut. Skolen vil være eier og administrator av maskinen. Etter 3 års bruk (totalt betalt leiebeløp på kr.2 730,-) og etter at skolen har byttet sin programvare, tilhører datamaskinen eleven. Elevforsikring: Elevene er forsikret i undervisningstiden og på vei til og fra skole. Ved skade skal dette meldes skolens kontor umiddelbart via lærer som sørger for utfylling av nødvendige skjemaer. Utgifter ved skade søker den enkelte selv refundert hos NAV. Dersom NAV ikke dekker utgiftene, kan disse søkes dekket av skolens forsikringsselskap. Ved utplassering er eleven i tillegg dekket av arbeidsstedets yrkesskadeforsikring. Skoleskyss: Ved skolestart tar kontaktlærer opp emnet skoleskyss. Elever som har krav på det, får etter søknad utlevert skysskort. Dersom du har spørsmål om skoleskyss senere i skoleåret, ta kontakt med skolens kontor. Lån og stipend: Som elev i videregående skole kan du søke om lån/stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Dette skjer hovedsakelig i forbindelse med bekreftelse av skoleplass på Internett. I tillegg kan du få informasjon på skolens kontor. Dokumentasjon etter ferdigbehandling i Lånekassa sendes til eleven elektronisk eller til hjemmeadressen din. Elevrådet: Tillitselever og vararepresentanter velges av klassen innen 3 uker etter skolestart. Den valgte tillitseleven skal møte på elevrådsmøtene og representere sin klasse ved å tale klassens sak og ta informasjon med tilbake til klassen. Elevrådet velger et styre blant disse. Elevrådet velger også ulike komiteer og representanter til ulike utvalg. Elevrådet har møter 4-6 ganger i løpet av skoleåret. Elevrådet tar opp saker som angår elevene, og saker som rektor ønsker at elevrådet skal uttale seg om. Skolemiljøutvalget: Skolemiljøutvalget jobber med skolemiljøet og er et rådgivende organ for skolen. Elevene skal ha flertall i utvalget og minst 4 representanter. Skolemiljøutvalget fungerer også som skolens kantineutvalg. Skolemiljøutvalget har 4-6 møter i løpet av skoleåret. Daglig drift av skolen 7

8 Rektor er den pedagogiske og administrative leder av skolen og leder skolen ved hjelp av sin ledergruppe. Rektor samarbeider ellers med de ulike tillitsvalgte både for elever og personalet forøvrig. Skolen er en organisasjon som består av elever og ansatte. For at den daglige driften skal bli ivaretatt og praktiske oppgaver utføres, er det behov for alle. Her er noen nøkkelpersoner som du bør kjenne til: Rektor: Heidi Hammervik er overordnet leder for skolens administrative, faglige og pedagogiske funksjoner. Studierektor: Gro Løvald Andresen - er leder for utdanningsprogrammet media og kommunikasjon og for lærere som underviser i realfagene. Har hovedansvaret for elevene på Vg1 på studiespesialiserende - har hovedansvar for eksamensavvikling, elevadministrasjon, personalplanlegging, timeplan Studierektor: Kirsten Berg Vandbakk - er leder for lærere som underviser i språk, samfunnsfag, kroppsøving og toppidrett. Har hovedansvaret for elevene på Vg2 og Vg3 studiespesialiserende, samt påbygging til generell studiekompetanse Studierektor: Knut Knutsen - er leder for de yrkesforberedende utdanningsprogrammene - er leder for tilrettelagt opplæring. Han har også hovedansvar for den sosialpedagogiske tjenesten og karriereveiledningen Studiekoordinator: Kari Anne Eriksen - samarbeider med elevene rundt aktiviteter og arrangementer som den kulturelle skolesekken og aksjon Peru, og sammen med rektor følger opp hun opp elevrådet i deres arbeid - samarbeider tett med ledergruppa om administrative oppgaver og planlegging: for eksempel eksamen, elevadministrasjon og timeplan Elevtjenesten: Rådgiver: Karin Haugo er leder for skolens sosialpedagogiske rådgivertjeneste. Hun kan bistå deg med personlig og sosialpedagogiske vansker og kontakt med andre hjelpeinstanser. Hun har kontor i 1.etg., rom 138. Kirsti Arne er skolens karriereveileder. Han kan bistå deg med yrkes- og utdanningsveiledning. Han har kontor i 1.etg., rom 139. Øystein Trulsen er og en del av skolens rådgiverteam og holder til på rom

9 Skolehelsetjenesten: Helsesøsters oppgave er å forebygge sykdom og helseskader blant ungdom, samt fremme deres helse og trivsel. Temaer som det arbeides systematisk med, er bl.a. kosthold, prevensjon, rus osv. Hun er på skolen en dag i uken. Ta kontakt med henne om du vil snakke med noen om det som er nevnt over eller andre forhold. Hun holder til i fellessbygget. Pedagogisk-psykologisk tjeneste: PP-rådgiver kan veilede deg i forbindelse med alle typer problemer som kan oppstå i skolesituasjonen. PP-rådgiver er på skolen en dag i uken og har kontor i 1.etg., rom 140. Kontakt gjerne rådgiver for å gjøre en avtale. Bibliotektjenesten: Bibliotekaren heter Fride Aase. Hun har bygget opp et flott bibliotek der dere kan låne bøker, sitte å jobbe, få hjelp til å finne fram stoff til ting dere jobber med, osv. Biblioteket er i fellesbygget. Kontortjenesten: Skolens kontor har åpningstid mellom kl og kl og betjenes av avdelingsleder for driftsavdelingen, Trude Tostrup og økonomikonsulent Susanne Langøen. Vaktmestertjenesten: Teknisk leder Reidar Bergstrøm. Renholdstjenesten: Renholdet foregår fra kl og utføres av 3 renholdere. De du kommer til å se mest til, er nok lærerne - som vil hjelpe deg med faglige spørsmål. Er det andre ting du lurer på, kan du henvende deg til kontaktlæreren din. Praktiske opplysninger Skolebevis: Skolebevis produseres i forbindelse med skolefotograferingen og forventes klare etter høstferien. Dersom du trenger skolebevis tidligere, kan skolen utstede legitimasjonsskort/ skolebevis, men da må du må ta med passfoto. Skolebevisene fornyes hvert år, og de er ikke godkjent som legitimasjon ved post og bank (Pris kr.20,-). Post til elevene: Elevrådet og russen har egen posthylle ved skolens kontor i underetasjen. 9

10 Kantine og salg av mat og drikke: I fellesbygget finner du skolens kantine med åpningstid kl kl Her kan dere sitte og jobbe eller bare være sammen i de timene dere ikke har undervisning. Parkering: Biler skal parkeres på skolens oppmerkede parkeringsplass syd for skolebyggene. Sykler og MC skal parkeres på oppmerkede plasser nord for skolebyggene. Hjemmeside: Skolen har egen hjemmeside på internett. Adressen er Her vil du finne aktuell informasjon og artikler om det som skjer på skolen. It`s learning: Vår læringsplattform er It s learning. Det er viktig at du følger med på siden Elevinformasjon. Her legger vi ut all ny informasjon fra skolen. 10

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2015-2016 2 ORIENTERING TIL ELEVENE Gauldal videregående skole har sine røtter fra tidligere skoler: Støren Middelskole, etablert 1934, senere Gauldal realskole

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer