Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785"

Transkript

1 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande satsing på helsefremmande og sjukdomsførebyggjande arbeid som varte i 5 år. Prosjektet gjennomførte delprosjekt på områda fysisk aktivitet for inaktive og sjukdomsgrupper, utviklingsarbeid i grunnskular og høgskule, involvering av frivillig sektor, tiltak retta mot utsette grupper, ungdomsmedverknad, lokalsamfunnsarbeid og reduksjon av skader og ulukker. Alt vart gjennomført i tett samarbeid med kommunane, fagmiljø i og utanfor fylket, den regionale stat, frivillige organisasjonar og einskildpersonar. Ulukkesprosjektet var det største delprosjektet, der Folkehelsa (Statens institutt for folkehelse som det heitte den gong) var ein aktiv samarbeidspart. Tre doktorgradstipendiatar studerte arbeidet i kommunane våre mange data vart samla inn, to doktoravhandlingar og fleire forskingsrapportar vart produsert mot slutten av 90-talet. Gjennom Ulukkesprosjektet registrerte kommunehelsetenesta og sjukehusa alle helsetenestehandsama skader og ulukker i heile fylket i perioden Registreringa vart gjort av kommunelegane i 23 av 26 kommunar, og på 3 av 4 sjukehus. Folkehelsa omarbeidde alle data frå fylket, og sende dei attende til kommunane i form av skadeprofilar som gav ei svært detaljert oversikt over kva type ulukker den einskilde kommune hadde, omfanget av desse, kvar tid ulykkene skjedde, kven som vart råka, alvorlegheitsgrad og skadehendinga. Det vart også utarbeidd fylkesprofil. Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993 ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total Total TYPE ULYKKE Freq Percent Cum. TRAFIKK % 6.6% ARBEID % 28.9% UTDANNING % 37.4% IDRETT % 48.6% GATE/VEG - IKKJE TRAFIKK % 55.3%

2 HEIMEULYKKE % 80.1% BARNEHAGE % 82.2% SJUKE- OG ALDERS.HEIIM % 82.9% FRILUFT ELLES % 88.5% ANNA TYPE ULYKKE % 96.3% UOPPGITT % 100.0% Total % Registreringa i heile fylket vart avslutta i Kommunelegane og sjukehusa meinte då at dei hadde gjort sitt for å få fram dei data Folkehelsa trengde i forskinga, og var ikkje motiverte til å halde fram med registreringa utan lønsmessig kompensasjon. Kommunane Høyanger, Årdal og Gloppen fortsette imidlertid si registrering i ytterlegare 3 år. Registreringsskjema vart i denne perioden sendt direkte til fylkeskommunen sin skadesekretær som returnerte omarbeidde data til bruk for desse kommunane sitt pågåande skadeførebyggande arbeid. I 1994 starta 14 kommunar tverretatlege skadeførebyggande grupper som brukte skadedata i sitt tiltaksretta lokale arbeid. Ulukkesprosjektet støtta opp om deira arbeid på ulike måtar, m.a. med møter og informasjon av ulik art. Det vart utarbeidd Skadeperm som samla relevant data og informasjon, resultat av pågåande arbeid i andre kommunar, ulike sjekklister osv. Skadeforebyggende forum i Oslo stod for innhaldet i skadepermen, og deltok elles på fleire tiltak i fylket frå i 93 og 94. Sogn og Fjordane fylkeskommune har følgt opp det skade- og ulukkesførebyggande arbeidet gjennom nettverket Trygge lokalsamfunn Sogn og Fjordane og gjennom Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) sitt arbeid for trafikktryggleik. Alt arbeid på dette området skjer i dag i tett samarbeid med alle aktuelle miljø i heile fylket, og som ei prioritert og målretta satsing frå fylkeskommunen si side. 2. SOGN OG FJORDANE FYLKE 2.1. Demografi Sogn og Fjordane fylke ligg på Vestlandet. Fylket er kjenneteikna av djupe fjordar, mange brear og høge fjell. Fordelinga av høgde i fylket er ulik resten av landet. Det totale arealet er km., men trass i god plass er det meste av arealet fjellterreng der det ikkje bur folk. Hovuddelen av befolkninga bur lågare enn 300 moh. Sognefjorden er den lengste (204 km.) og djupaste (ca m.) fjorden i verda. Høgste fjell er Store Skagastølstind på 2404 m. Hornindalsvatnet er den største innsjøen i Sogn og Fjordane, og den djupaste i Europa med 514 m. Jostedalsbreen er den største breen km2 og 80 km lang. Breplatået ligg på mellom 1750 og 1950 m, med Lodalskåpa som høgste punktet med sine 2083 m. Fylket har 26 kommunar som er inndelt i regionane Nordfjord, Sogn, HAFS og Sunnfjord. 2

3 2.2. Næringsstruktur Sogn og Fjordane er eit typisk produksjonsfylke. Spesielt er det mange som arbeider i jordbruket. Samanlikna med landet elles har fylket få tilsette innan spesialisert tenesteyting. Produktiviteten i industrien er høg, men er låg i jordbruket og i tenesteytande næringar. Fylket har eit strukturelt problem som følgje av at ungdommen i stor grad reiser til storbyane. Svak folketalsutvikling, forgubbing og dårleg kjønnsbalanse er konsekvensane. Paradoksalt nok vert dette problemet minska i nedgangstider. I 2002 var folketalet tilnærma det same som året før. Slutten av 2002 gav klare indikasjonar på at vi er inne i ei tid med pessimisme i næringslivet og aukande arbeidslause. Sogn og Fjordane har tradisjonelt låg arbeidslause. Når konjunkturane er dårlege vil ikkje arbeidsløysa gjere seg gjeldande i så stor grad her. Dette skuldast at det i byane er fleire tilsette i handels- og tenesteytande næringar, næringar som er meir sårbare i økonomiske nedgangstider. Komm tenester 23 % bank forsikring private tenester 12 % Sysselsetting i fylket 2002 Stat tenester 7 % transport, telekom 7 % Primær næringane 9 % varehandel, hotell, restaurant 13 % Industri 21 % bygg/anlegg 8 % Etter oppdrag frå KS, Fylkesmannen og fylkeskommunen har professor Jørgen Amdam ved Møreforsking gjort seg nokre tankar om kva som er spesielt med Sogn og Fjordane, og korleis vi skal nytte særdraga våre i utviklingsarbeidet. Dei små samfunna, og dei små arbeidsmarknadene er det mest karakteristiske. Folk sin identitet er sterkast knytt til bygda, kommunen og til fylket, men er svak i høve til regionen. Han tilrår ein utviklingsstrategi med fleksibel spesialisering og samarbeid som eit svar på den rådande stordriftsideologien. Spesialisering i dei ulike regionane vil bli naudsynt. Systematisk bruk 3

4 av partnerskapsavtalar som del av fylkesplanarbeidet vil vere ein god arbeidsmåte, seier han Innbyggjartal og aldersfordeling Ved utgangen av 2002 hadde fylket innbyggjarar fordelt på 26 kommunar. Som tabellen viser er Flora største kommune med innbyggjarar, og Solund minst med 904. Mange kommunar opplever fråflytting og forgubbing. Folkemengd 1.januar Begge kjønn Endring 14 Sogn og Fjordane Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Førde, Sogndal og Flora hadde ein merkbar auke i folketalet frå 2002 til Elles var det jamn nedgang i folketalet i dei fleste kommunane. Sogn og Fjordane er saman med Nordland og Finnmark dei einaste fylka i landet med nedgang i folketalet. Fylket har eit kvinneunderskot i aldersgruppa år som er høgare enn elles i landet. Kvinneandelen har auka frå 86,3 i 1981 til 91,5 i Landsgjennomsnittet er 96,8. Kvinneunderskotet er på veg mot landsgjennomsnittet, noko som kan skuldast at fleire menn i denne alderen flyttar ut. Folketal landet og SF år år år år år år år år år år Landet

5 Som det går fram av aldersfordelinga har fylket om lag same aldersfordeling som landet elles med unnatak av at det vert fødd fleire barn pr. kvinne i vårt fylke. 3. EIN INFRASTRUKTUR BASERT PÅ FELLESSKAP OG SAMARBEID, STYRT AV EI TVERRSEKTORIELL GRUPPE SOM ER ANSVARLEG FOR Å FREMME TRYGGLEIK I SINE LOKALSAMFUNN. Som ei oppfølging av Sogn og Fjordane-prosjektet vart det i 1997 oppretta ei fast stilling som folkehelsekoordinator i fylkeskommunen. Hovudoppgåva for stillinga vart å vidareføre det førebyggande arbeidet, samt integrere dette i den fylkeskommunale verksemda. Premissane vart lagt i Strategiplan for førebyggande og helsefremmande arbeid, som vart vedteken av fylkestinget i Hovudsatsingsområda her vart barn og ungdom, skader og ulykker, kultur og helse, samt frivillig og offentleg ressurskopling. Forankring i Fylkesplan vart gjort allereie i 1993 i Rosa bok. I dag er det førebyggande arbeidet lagt til temaområdet Eit godt liv - bu og leve i Fylkesplan og i Fylkesdelplan for ungdom, vedtatt i fylkestinget i Organisering Det skade og ulykkesførebyggande arbeidet er i dag nedfelt i ein infrastruktur som er basert på planforankring, handlingar/tiltak som vert gjennomført innanfor rammene av program i partnarskap/samarbeid med andre på regionalt og lokalt nivå. Det meste av fylkeskommunen sitt utviklingsarbeid, også skader og ulykker, er i dag organisert som program i fylkesplanen sitt handlingsprogram. Dette er positivt for folkehelsearbeidet, som på denne måten får ei strategisk og handlingsretta merksemd på lik line med andre viktige utviklingsoppgåver som fylkeskommunen har. T e m a Eit godt liv Handlingsprogram, Fylkesplan Næring og læring Berekraftig utvikling RA21 Infrastruktur 1 2 Krav til staten Krav til staten Krav til staten Krav til staten 3 Retningslinjer Retningslinjer Retningslinjer Retningslinjer 4 Fylkesdelplanar Fylkesplanen består av fire tema: Eit godt liv, Næring og læring, Bærekraftig utvikling og Infrastruktur. Handlingsprogrammet består av 15 ulike program som er fordelt på desse tema. Eit godt liv består såleis av 3 program: Ung i Sogn og Fjordane, 5

6 Folkehelse og helsesamarbeid og Kultur og nærmiljø som igjen består av fleire forskjellige prosjekt - dei fleste av desse av førebyggande karakter. Eit godt liv koordinator Ung i Sogn og Fjordane Fylkesplanprogram Folkehelse helsesamarbeid Kultur og nærmiljø Det ulykkesførebyggande arbeidet, eks Trygt heim for ein 50-lapp og Lokale transporttilbod, ligg i programmet Ung i Sogn og Fjordane, og Trygge lokalsamfunn, Eldresikkerheitsaksjonen, Seniorskyssen og Rusførebygging ligg i programmet Folkehelse og helsesamarbeid. Dei andre tiltaka som er iverksett på trafikktryggleiksområdet er ei oppfølging av FTU sitt hadlingsprogram Visjon og målsetting Visjon Med grunnlag i gode nærmiljø skal Sogn og Fjordane vere eit spanande, utfordrande og internasjonalt setta fylke. mål Utvikling av eit aktivt folkehelsearbeid med samarbeid tvers av faglege og organisatoriske grenser. Førebygging av helseskader og faktorar som er viktige for folkehelsa er prioriterte oppgåver. Prosjektmål Iverksette nasjonale målsettingar ved å motivere og hjelpe kommunar til å arbeide målretta og aktivt med reduksjon av skade- og ulukker overfor utsette grupper i befolkninga i eit tverretatleg samarbeid, og der frivillige organisasjonar og næringsliv deltek Samanheng med andre nasjonale og fylkeskommunale satsingsfelt Arbeidet vert kontinuerleg sett i samanheng med nasjonale og regionale strategiar og føringar. Regionalt skjer dette gjennom fylkesplanprosessen kvart 4 år og i handlingsprogramma, jfr. pkt. 2 om forankring og organisering. 6

7 I tillegg til dette har fylkeskommunen eit pågåande arbeid på områder som er relevante i denne samanheng gjennom Regional agenda 21 (RA21) og arbeid med tettstadutvikling og senterstruktur. I sistnemde er fysisk utforming av tettstader, auka bruk av kollektivtransport, sikring av skuleveg og tilgjenge for alle døme på prioriterte områder. Departementa sin handlingsplan for ulukker i heim, skule og fritid har vore sentral for vårt arbeid, samt den nasjonale oppfølginga av Verdens helseorganisasjon og kriteria knytt til trygge lokalsamfunn-konseptet. Opprettinga av det nasjonale sekretariatet for trygge lokalsamfunn har såleis vore viktig for oppfølginga av det ulukkesførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane St.meld. nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge utfordrar i kap. 8 fylkeskommunane til å ta ansvar for koordinering av folkehelsekjedar og inngå partnerskap om folkehelse. Sogn og Fjordane fylkeskommune er budd på å ta dette ansvaret, og ynskjer å delta i den nasjonale satsinga på infrastruktur i folkehelsearbeidet frå Tverrfagleg samarbeid Både på programnivå og på tiltaksnivå er det etablert tverretatlege og tverrfaglege samarbeidsgrupper i fylket. På programnivå sit representantar frå avdelingane i fylkeskommunen, samt fylkesmannen si helseavdeling. Som ledd i oppfølginga av St.meld. nr. 16 skal gruppa styrkast med representantar frå frivillige organisasjonar, aktuelle fagmiljø, Helse Førde og KS Sogn og Fjordane. I nettverket Trygge lokalsamfunn Sogn og Fjordane sit representantar frå kommunane Årdal, Leikanger og Høyanger, samt Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU). FTU er eit politisk utval under Hovudutval for samferdsle. FTU sine samarbeidspartar er Statens Vegvesen, som også har sekretariatsfunksjonen, Politiet, kommunane, trafikkskulane, busselskapa/drosjenæringa, Trygg Trafikk, fylkesmannen m.fl. FTU har innleia samarbeid med idrettskins, fotballkrins, køyreskular, MC-klubbar, drosjenæringa osv. med bakgrunn i at vegvesenet sitt ulukkesregister viste at unge bilførarar og unge passasjerar er dei som oftast vert skadd og drepne i trafikken. Ulike tiltak er sett i verk for å få ned desse ulukkestala. Fleire vidaregåande skular har som målsetting å hindre trafikkulukker ved å gje elevane tilbod om trafikk som valfag. Ellers prøver skulane å fylgje opp på elevane si fritid, m.a. ved å arrangere tiltak på skulen sitt område på ettermiddag- og kveldstid. Det å fylgje opp hybelbuarane både praktisk og sosialt har også vorte eit prioritert område for skulane, og miljøarbeidaren har ei stor rolle i dette arbeidet. Ved nokre skular har dei innført oppfølging av hybelhus, vekking og henting av elevar som ikkje kjem til skulen, samt eit tett samarbeid med skulehelsetenesta omkring enkeltelevar. Når det gjeld sentraladministrasjonen så er trafikktryggleik vorte eit ansvar for dei som til dagen arbeider med samferdsleløysingar. Det er her ansvaret for gjennomføringa av Trygt heim for ein 50-lapp, Seniorskyssen og lokale transporttilbod ligg. Arbeidet med desse tiltaka går inn som delar av fleire personar sitt arbeidsfelt. Det same gjeld for tilsette på fagområda tettstadutvikling, miljøarbeid, fysisk aktivitet og generelt folkehelsearbeid. 7

8 Som dei ulike tiltaka som er igangsett viser, har fylkeskommunen brei kontakt ut mot ulike miljø i fylket, samt skular og kommunar. På ulike vis prøver vi å komme i direkte kontakt med målgruppene for arbeidet, og ein allierar seg med dei som skal gjennomføre tiltaka i praksis. På mange måtar handlar det om å vise at det er muleg å gjere ting på nye måtar (nye handlingsalternativ) innanfor eksisterande strukturar framfor å bygge nye. Det er såleis snakk om å integrere tryggleiksarbeidet og tenkinga på fleire nivå. Fylkeskommunen har tett kontakt med nokre kommunar som har teke eit godt grep om tryggleiksarbeidet sitt, og som kan fungere som modell og eksempel for dei andre. Slik er det overmåte viktig at vi har to kommunar som har fått status som trygge kommunar innanfor WHO-systemet. Fylkeskommunen prøver å medverke til at dei erfaringar som desse kommunane gjer seg vert formidla til andre. Konferansar, samlingar og web-sider fungerer som kanalar for slik erfaringsformidling. 4. LANGSIKTIGE, BÆREKRAFTIGE PROGRAM SOM OMHANDLAR BEGGE KJØNN OG ALLE ALDRE, MILJØ OG SITUASJONAR Sogn og Fjordane fylkeskommune har folkehelse generelt og skader og ulykkesførebyggande arbeid spesielt som eit satsingsområde. Vedtak i fylkestinget er gjort når det gjeld å søkje godkjenning innan WHO sine rammer for Safe communities og ein har slutta seg til WHO sine kriterie. Arbeidet vert i liten grad basert på prosjektretta tiltak, men har integrering og systemendring som viktigaste grep. Det er bygd opp strukturar og nettverk som skal fylgje dette opp på permanent basis. Det praktiske arbeidet skjer langs to linjer: 1) Som tiltak fylkeskommunen gjennomfører for alle 26 kommunane i fylket, 2) hjelp til enkeltkommunar der desse får hjelp og støtte til organisering, planforankring og gjennomføring av sitt lokale skade- og ulykkesførebyggande arbeid. Det siste skjer spesielt gjennom Nettverk for trygge lokalsamfunn Sogn og Fjordane Nettverk for trygge lokalsamfunn Sogn og Fjordane har fungert sidan Ulykkesprosjektet vart avslutta, men vart formelt etablert i Gjennom nettverket prøver fylkeskommunen å hjelpe og støtte kommunar som arbeider systematisk for å redusere skader og ulukker. Vi prøver også å stimulere og motivere nye kommunar til å prioritere skade- og ulukkesførebygging i sine tenesteområder og i lokalsamfunna. Nettverket arrangerer ei årleg fylkeskonferanse om ulykkesrelaterte tema, og har nettverksamlingar med erfaringsformidling i praktisk skadeførebyggande arbeid. Gjennom nettverket arrangerer fylkeskommunen gruppereiser til Nordic Safe Comminity Conference annankvart år, sjå pkt. 8. For å gjere det muleg for kommunane å starte ulike ulykkesførebyggande tiltak, har også Sogn og Fjordane fylkeskommune gitt tilskotsmidlar til trafikktrygging og til generelle skadeførebyggande tiltak som kommunar, institusjonar, frivillige organisasjonar, fagmiljø osv kan søkje. Med desse midlane ynskjer fylkeskommunen å støtte aktørar i lokalmiljøa i deira arbeid for å hindre ulukker for utsette grupper, eks. barn og eldre. Fylkeskommunen har også laga eigne web-sider (www.sf-f.kommune.no/trygg), der arbeidet i regi av Nettverk trygge lokalsamfunn Sogn og Fjordane blir presentert. Kommunane Årdal, 8

9 Høyanger, Leikanger og Sogndal deltek i nettverket, og blir presentert her, saman med Fylkestrafikktryggingsutvalet og Trygg Trafikk 0-14 år Tiltak for å auke hjelmbruk og refleks Trygg Trafikk får tilskot frå FTU for å arbeide for auka hjelmbruk. Arbeidet skjer i skulane. Også MA får løyving til å jobbe med dette. Trygg Trafikk samarbeider vidare med Fylkesmannen si helseavdeling om å få fleire barn til å sykle til og frå skulen m.m., også her får hjelmbruk høgt fokus. FTU har dei siste 5 åra løyvd omlag kr. årleg til utdeling av refleksar til skuleelevar og studentar i fylket. På dette området har FTU fleire samarbeidspartar: fylkeskommunen v/team for samferdsle, Trygg Trafikk, drosjenæringa, rutebilnæringa, politiet, elevorganisasjonen, Ungdomspolitisk utval og Statens Vegvesen. Alle 1. klassingar får refleks, politiet deler ut til 3. klasse i eige opplegg. Ungdom i vidaregåande skule har også eige opplegg, og når det gjeld vaksne har rutebilselskapa og drosjenæringa hatt aksjonsdagar. Ungdom har sjølv vore med å utarbeide både refleksbrikker og opplegg rundt utdelinga, og vi erfarer at dette er viktig for å få aksept for bruken av refleks. Kinoreklame, plakatar som heng i kantiner på vidaregåande skular og brei omtale i media gjer at reflekskampanjen vert kjent blant målgruppene. Lokale transporttilbod Dårlege kommunikasjonstilbod gjer det vanskeleg for ungdom å komme seg heim på ein trygg måte etter fritidsaktivitetar. Fylkeskommunen har sett av 1. mill. til transport som kan søkjast av ungdomsråda i samarbeid med kommunen sin. Transporttenestene må kjøpast frå dei som har godkjent løyve for persontransport. 23 kommunar brukte denne ordninga i 2003 til transport med buss eller taxi til slalombakkar, konsertar, kino eller andre kulturarrangement som dei unge vil delta på i regionen eller i kommunen sin. Aksjon skuleveg Tidlegare var løyvingar til aksjon skuleveg øyremerka i statsbudsjettet. Staten sette på slutten av -90 talet krav til kommunane om at dei måtte lage eigne trafikksikringsplanar for å kunne vere i løyvingsposisjon. Samstundes tok staten vekk det øyremerka tilskotet frå omlag år 2000 og let det gå inn i ramma til fylkeskommunane. Fleire fylkeskommunar reduserte då tilskotet til aksjon skuleveg. I Sogn og Fjordane valde politikarane å oppretthalde storleiken på løyvingane, og har ambisjon om å auke løyvingane i inneverande økonomiplanperiode. Etablere uformelle møteplassar i lokalsamfunna Stader der dei yngste ungdomane kan samlast på fritida forsvinn fordi stadig fleire kafèar og forsamlingshus får alkoholservering. Møteplassen kan då bli gata, bensinstasjonen osv. Lokale arenaer for sosialt samvær for ungdom utanom organiserte aktivitetar, og utan kjøpeplikt, er viktige tiltak for å hindre at dei yngste ungdomane driv omkring på kveldstid utan å ha noko å ta seg til. Fylkeskommunen gjev økonomisk støtte til kommunar og organisasjonar som etablerer uformelle møteplassar for ungdom mellom år. Det er eit vilkår at ungdom deltek både i planlegging og i gjennomføring år 9

10 Trafikktryggleik: Trygt heim for ein 50-lapp Prosjektet er eit trafikktryggingstiltak som er utvikla i fylket, og rettar seg mot ungdom mellom år, som er den mest ulukkesutsette trafikantgruppa. Prosjektet konsentrerer seg om den perioden det er flest ulukker, nemleg i helgane. Fylkeskommunen har skrive kontraktar med drosjeeigarar og har laga eit ruteopplegg natt til søndag frå dei fleste tettstadane i fylket som har vidaregåande skule. Det er sett opp ruter til dei små bygdene rundt. Desse har ikkje noko ordinært kollektivtilbod, og meininga er at ungdom i distriktet skal kunne få eit trygt, offentleg tilbod til ein kostnad som er kan samanliknast med det ungdom i storby betalar for nattbuss, t-bane m.m. På denne måten kan ein eliminere trongen for å sitte på med urøynde sjåførar i overfylte og ofte gamle, usikre bilar. Ungdomane i fylket bruker Trygt heim for ein 50-lapp mykje I 2003 var det nærare unge som nytta seg av transportordninga. Fylkeskommunen har løyvd 1 mill kr. til dette prosjektet i 2002 og Vegdirektoratet skal evaluere ordninga på nyåret 2004, med tanke på nytteeffekt for andre deler av landet. Trafikk som valfag i alle vidaregåande skular innan 2005 I fylkeskommunen sin handlingsplan for trafikktryggleik er ei målsetting at trafikk skal inn som valfag i alle vidaregåande skular. Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL) avd. Sogn og Fjordane har laga eit opplegg for teoridelen av trafikkopplæringa som er teken i bruk i nokre av dei vidaregåande skulane i fylket. Samstundes har Statens Vegvesen region Vest søkt om å få bli prøvefylke for eit nytt trafikkopplæringsopplegg med tanke på å betre trafikkopplæringa for unge sjåførar. Desse er tiltak som truleg vil forsterke kvarandre. For å få fortgang i trafikk som valfag skal leiaren i FTU møte alle rektorane til informasjon om kva tilbod ein kan gje frå faghald i fylket. Vidare vil ein tilby ei pakke til førebuing av russefeiringa, slik at denne skal bli mest mogeleg trafikksikker. Til dette arbeidet har Statens Vegvesen fire tilsette trafikkmedarbeidarar som har som hovudoppgåve å jobbe med trafikktryggleik direkte mot publikum. Sei ifrå - kampanjen Denne kampanjen vart utvikla ved vegkontoret i Sogn og Fjordane tidleg på -90 talet, og retta seg mot unge passasjerar. Forskingsresultat frå Transportøkonomisk institutt viser at ungdomsulykkene har gått drastisk ned i vårt fylke i motsetnad til dei fleste andre fylke i landet. Mykje av dette trur ein skuldast Sei ifrå -kampanjen, som no er ein innarbeidd aktivitet og som skal utvidast til å gjelde heile region Vest. Trafikk som skal tema i ungdomsskulane gjennom prosjektarbeid i regi av Trygg Trafikk Dette er eit arbeid som er under utvikling. Det har vore arrangert temadagar og prosjektarbeid ved fleire ungdomsskular i fylket. Det har vore arrangert kurs for lærarar for å gjere dei meir oppdatert på å kunne ta dette temaet i skulen og dette vil vidareførast og vidareutviklast i åra framover Informasjonsmøte om føraropplæring i samarbeid med kommunane og køyreskulane i regi av Statens vegvesen 10

11 Statens vegvesen arrangerer møter og inviterer seg sjølv til foreldremøte i vidaregåande skule og ungdomsskulane for å informere om føraropplæring og fylgjeopplæring. Målet er at fylgje/foreldre skal bli betre motivert og skikka til å utføre mengdetrening med den som skal ta førarkort. Målet er også at ein skal bli opptatt av åtferd i trafikken, og ikkje berre tenke på korleis kome seg kjappast gjennom førarprøven og få sertifikatet. Samarbeidsavtale med Sogn og Fjordane idrettskrins. Sogn og Fjordane fotballkrins har bestemt at dei i ein 3 års periode vil ha fokus på trafikktryggleik, og har tatt initiativ til å få oppretta ein samarbeidsavtale med vegvesenet, politiet, Trygg Trafikk og FTU. Dei har laga eit oppsett over korleis trafikktryggleik skal gjennomsyre deira aktivitetar, og laga malar for korleis transport skal utførast til trening og kamp. Dei har vidare annonsert kontrollar i samband med store arrangement, har konkurranse om kva for ein klubb som lagar beste trafikktryggleiksopplegg, reflekskampanje m.v. Sogn og Fjordane idrettskrins har i år fått fylket sin trafikktryggingspris for sitt engasjement, initiativ og samfunnsansvar. Psykisk helse: Motverke mobbing og rasisme i alle vidaregåande skular Etter ei tragisk dødsfall i 1999 som var rasistisk motivert, starta opplæringsavdelinga i fylkeskommunen eit aktivt arbeid for å betre miljøet i alle dei vidaregåande skulane i fylket. Lærarar og elevar vart invitert til ein konferanse i 2000, som i tillegg til å formidle temaet gjennom spanande foredrag, også starta arbeidet med å utforme handlingsplanar for den enkelte skule. Elevråda har vore ein aktiv part i dette arbeidet. Skulane har fått sjekklister for å sikre oppfølging og kvalitet i tiltaksarbeidet som starta i Det dreier seg i stor grad om tiltak for å styrke det sosiale miljøet ved skulane. Miljøarbeidar i alle vidaregåande skular Det er vedteken ein plan for tilsetting av miljøarbeidarar i alle vidaregåande skular i fylket. I dag er det 8 av 15 skular som har slike stillingar. Gjennom desse stillingane skal skulane ivareta dei sosiale behova elevane har, og legge til rette for at elevane trivs på skulen og i fritida. I tillegg til miljøarbeidarar, skal elevane sin faglege og sosiale situasjon i skulen ivareteken gjennom ei nyoppretta stilling som ombod for elevar og lærligar i fylket. Ei betre skulehelseteneste / ungdommens helsestasjon Fylkesmannen si helseavdeling er prosjektansvarleg, og gjennomfører arbeidet med midlar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Dei vidaregåande skulane får økonomiske ressursar til å gjennomføre tiltak i samarbeid med skulehelsetenesta. Fleire timar til helseteneste i skuletida, etablering av ungdommens helsestasjon på kveldstid og auka kompetanse hos klassestyrar for å kunne fange opp problem hos enkeltelevar er døme på tiltak som blir gjennomført. VIP-prosjekt i vidaregåande skule. VIP står for veiledning og informasjon om psykiske lidingar hjå ungdom. Prosjektet skal gjere elevane betre rusta til å ta vare på eiga psykisk helse, og bli merksam på kva hjelpetiltak som kan gjevast ved psykiske problem og lidingar. Elevane sitt forhold til psykiske problem skal avmystifiserast og gjerast meir alminneleg. Lærarar, rådgjevarar og helsepersonell i skulen skal få auka mulegheiter til å kunne oppdage problem hjå elevane på eit tidleg tidspunkt, for deretter å sette i gang egna tiltak. 11

12 Gjennom VIP-prosjektet får skulen ferdig utarbeidde manualar og kurs i bruken av desse. Det er også helsepersonell inne med rettleiing og individuell oppfølging. 6-7 vidaregåande skular deltek i prosjektet. Rus og vald Rusførebygging Sogn og Fjordane fylkeskommune gjev økonomisk tilskot til kommunar som iverkset tiltak for å hindre tidleg debut, auka bruk av alkohol og narkotika blant ungdom. Fylkeskommunen prøver å stimulere til at kommunane tek eit heilheitleg grep om det rusførebyggande arbeidet sitt. Våren 2003 arrangerte vi ei fylkesdekkande ruskonferanse der samarbeid og samordning av ressursar til beste for kommunale og lokale tiltak var temaet. Kurs om rusførebygging i skulen i regi av Stiftinga Bergensklinikkene vart delvis finansiert av fylkeskommunen. I tillegg til å støtte enkeltkommunar, er det inngått partnarskap med Nordfjord reginonråd om rusførebygging i 6 kommunar. Sogn Regionråd har også prioritert rusførebygging i sitt handlingsprogram. Begge regionane får økonomisk tilskot frå fylkeskommunen for å drive arbeidet fram år Møte med MC-forum i samarbeid med Politiet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen Møte m/mc forum. Ein aktivitet vi prøver å halde årleg. Ikkje alle år det lukkast. Motorsyklistar er ei trafikantgruppe som er i vekst og som er særleg utsett for ulukker. Det er viktig å ha kontakt med denne gruppa. Derfor får MC-forum støtte dersom organisasjonen arrangerer temadagar for sine medlemmer om trafikktryggleik for motorsyklistar. 65+ år Eldresikkerhetsaksjonen Sogn og Fjordane fylkeskommune delteke både i det nasjonale, regionale og lokale arbeidet i Nasjonal aksjon for eldresikkerhet, som starta etter initiativ frå Skadeforebyggende forum. Vi deltek både i aksjonsrådet og i styringsgruppa nasjonalt, og har med dette lagt premissar og ressursar inn i å utvikle eit landsdekkande arbeid for å redusere ulykker for eldre. I Sogn og Fjordane har vi starta eit prøveprosjekt innanfor denne aksjonen i samarbeid med tre kommunar, der målet er å redusere ulykker, og spesielt fallulykker, for eldre over 65 år. På regionalt nivå har vi matt møter med kommunar og frivillige organisasjonar for å få dei til å starte tiltak lokalt. Prosjektet vert gjennomført med delfinansiering frå forsikringsselskapet Gjensidige Nor, og med aktiv innsats frå frivillige organisasjonar både på regionalt og kommunalt nivå. Det er etablert eigne arbeidsutval for aksjonen i kommunane Årdal og Høyanger som er ein del av desse kommunane sitt Trygge lokalsamfunn-arbeid. Eksempel på tiltak i regi av organisasjonane er turgrupper, dans, utvikle brosjyremateriell, heimebesøk, utlevering og påfylling av sand, stavgang, sikring av ulukkesområde, helsestasjon for eldre, aksjonar m.m. Kurs og informasjon for eldre bilførarar: Trafikkbildet endrar seg stadig fortare. Nye trafikkskilt, lysregulerte vegkryss og rundkøyringar er nytt for dei som tok sertifikat for mange år sidan, og det er ikkje alltid lett å 12

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13.

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging 2013 I FORORD: Foto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer