BuhIi!till. Farlig miljøgift i norske fjøs. Natur & Miljøinteressens død sterkt overdrevet. miiio. Innhulil: Aksjonene avblåst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BuhIi!till. Farlig miljøgift i norske fjøs. Natur & Miljøinteressens død sterkt overdrevet. miiio. Innhulil: Aksjonene avblåst"

Transkript

1 Natur & i. miiio nr. 21, 3.desber l1.kgg BuhIi!till utgitt av Norges Naturvernforbund i «Over inngangsdora til Stortinget brenn uteia mpa dag og natt, heile di-el.» 4- N\Ii 55 R\I I)RHL NDLTS LDFRlJfRIK So LI 151 i SIN i SI 5 I S OR(.\.ISASJOIsI.s 55- I )1111 I SI. Innhulil: Aksjonene avblåst Fire måneders blokade av innfartsveiene til skytefeltet i Hedmark har gitt resulta ter. Anleggsstart er utsatt ett år og bevilgningene til skytefelt i neste års statsbudsjett er halvert. side 2 Farlig miljøgift i norske fjøs II For toft for Volvo Konkurransen pa miloom rådet ble for hard for Vol vo, verdens minste person hilproclusent. Dette var en av hovedgrunnene til at svenskene solgte personbildelen av selskapet til Ford. side 5 Dramatisk NU-aksjon Unni Sulutvedt deltok i en aksjon for sykkelsti og gangvei for Natur og Ung dom da hun ble PalSl0rt og havnet på bilpanseret til en Mereedes i fart. Bilforeren stakk av. Sulutvedt slapp fra den dramatiske hendel sen med lettere skader. side 7 Klimabørsen i full gang Amerikanske klimagass meglere har allerede etahl ett seg på markedet. De for midler blant annet kvoter fra avfallsselskaper som innskrenker utslippene av klimagassen metan fra Ru plasser. Kjøperne finner man i industri som spekul erer i at kvotene vil bli at skillig dyrere når og hvis Kyoto-protokollen trer i kraft. side 8 Miljogijien PGB ble brukt sol,, tilset,,ingsmiddel i,nalingfra,n til Nu viser det seg at malingen ogsa er brukt i/jus. (Foto: Fi,,,, Aasuin/Samfoto) Et hundretalis norske fjøs er malt inn vendig med PCB-holdig maling. Til sam men inneholder fjøsene minst 700 kilo av den farlige miljogiften. 50 gram PCB er nok til å gjøre et tonn jord til spesial avfall. Offentligheten har ikke vurt kjent med at norske fjøs er malt med PC1t-holdig klorkautsjuk malmg. Opplysningene kommer fram i en rapport fra Det Norske Veritas skres et i Deler av rapporten er na olintliggjort, et ter krav fra Naturvern forbundet side 3 Miljøinteressens død sterkt overdrevet Stikk i strid med det mange har trodd; opinionsmålinger viser at miljøinteressen har steget jevnt og trutt på 90-tallet. Tre undersøkte aviser, VG, Aften posten og Stavanger Aftenblad, trykker flere miljøsaker en noen sinne, viser en ny studie utført ved Universitetet i Oslo. Profesjonelle miljøorganisasjoner, dramatiske miljøsaker og miljøinteresserte.journalister er noen av forklaringene, ifølge en litt overrasket forsker, øyvind lh len, ved!nstiutt for medier og kommunikasjon. side 5

2 Anleggstarten er utsatt ett ar Ja, Grafjell. utvendig. for PCB i det ferdige produktet, - Vi Neste utgave: fagpressen Direkte: (økland), Faks: TIf: (Toldnæs). 24 (Jahre) E-post: redncconhine.no vern.no E-post: - Vi umentert. mel. 13 tonn. neskeskapt. Ikke undersøkt satse,,? Skippergata 33 Adresse: Posiboks 342 Sen Kristian iahre itlin. OlOl Oslo. en betongtilsat.s. 500/år (bedrifter) (Sl:T) kan verken bekrefte eller avkrefte eventuelle lekkasjer av Besekiadress.: Redakten Tom Erik økland Redaksjon: Jens Petter Toldnæs, 2 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 3 Samme postadresse som N&M Bulletin. Web:http://www.natur Norges Naturvernforbund: Trykket på 100% resirkuleri papir. Trykklng: (ian (irifisk AS, Faks: I Annonser: TIf: () /år (privatpersoner), Abonnement: Siden 10. august har over 200 ak sjonister, bade privatpersoner og gionfolt Ostlandet, blokkert inn fitrtsveiene til det planlagte sky tefeltet i Iledmark. Aksjonistene ønsker nemlig en omkamp om skytefeltet og har derlbr aksjo nert for å forsinke forsvaret med medlemmer fra Natur og Ung dom (NU) og Aksjon Stopp Re ned og kjørt bort. Avslutningen blir markert pa aksjonstedene med glogg og champagnebrus, ifølge NU-leder Handlykken. planleggingen. NU-leder Einar oppsummerer høstens aksjon. 1-landlykken er ikke snau nar han sjett halvert fra 80 til 39 mil tene sammen. Tømmerkoiene de Venter provokasjoner skytelåltct i neste ars statsbud rett og slett, sier han. Dessuten er bevilgningene til lioner kroner. Det tar vi æren tor, fra sommeren 2001 til har fort opp i omradet blir rigget I dag, fredag, pakker aksjonts I Ivilken form aksjonene får da er fortlopende i forhold til hva som er mest hensiktsmessig. sier han. ikke avklart. Det ma vi vurdere bort fra at forsvaret endelig vil ta ne omgang, ser ikke I landlykken seg inn i området. Nar aksjonene avhhises i den Vt er klare igjen til varen. jeg tar det for gitt at de bryr vi oss lite om. Faktum er at vil ta seg noen turer inn i omradet for a provosere. Men det l orsvaret ikke har fått gjort det de Stor bredde vinteren er i anmarsj. sier han. ikke noe de kan gjøre na som skulle ha gjort, og i praksis er det I landlykken forteller at mangl skyteljellet kunne stoppes da motstandere trodde lite pa at Stortinget vedtok utbyggingen pa NU-I ederen. en pa at vi kan stoppe feltet, sier knekken på sterke motstandere. Ogsa i kampen mot gass ikke bare bare. Det er veldig mye som skal til for å stoppe med er nadd. har god erfaring med. a ta som /årvi ws /? løs på en så mektig motstander er ikke redd for å gå nå har i igjen fatt tro Men Der vi utsatt saken flere ganger, Iår kraftverkene på Vestlandet fikk Vi haper å oppna litt av den sam utbygger endelig ga opp planene. vel at det er langt igjen til male me effekten i skytefeltsaken, sier Handlykken. 1Jan presiserer like fensiven. Det har vi vtsst ved å skytefeltet. men na er vi pa ol skytefeltet, sier I lindlykken. Erik (iransæter ved forsvarets sette premissene Iår debatten om bygningstj eneste har ikke vært tilgjengelig for kommentar. Prosjektdirektor oberst Jan Å snu et stortingsvedtak er Bruken a PCB-holdig klorkaut helt ukjent Iår offentligheten. har fått tilgang på opplysningen, sjukmaling i norske fjøs har vært Norske Veritas (DNV). Rapport etter at man fikk frigjort deler Det er Naturvernforbundet som ens forurensningstilsyn av Det av en rapport utarbeidet for Stat en tar blant annet Iår seg norsk produksjon og bruk av PCI3-holdig klorkautsjukmaling. Fra tid brukte store mengder av denne malingstypen fram til forbudet ligere er det kjent at norske verft mot niiljogifien kom i I selve fjøsrommet Rapporten fra DNV slår fast at visstnok fordi malingen skulle PCB-holdig maling ble brukt på være bestandig mot aminoniakk. innvendige Ijosvegger av betong, brukte PCB som tilsetning i klor kautsjukmaling. Bare to produ tas viser blant annet at Jotun, Rapporten fra Det Norske Ven Star, Stabil, Nodest og Monopol senter har oppgitt prosentandel kerer at skipsmaling ble tilsatt og disse opplysningene mdi mellom fem og ti prosent PCB. TOM ERIK ØKLAND N&M bulletin DNV har konkludert med at fjosene sannsynligvis har blitt tet. Malingen ble sa populær at den ble benyttet pa bade gamle ing, inneholdende 700 kilo ren PCB. Og det er lite som tyder pa brukt i melkerommene i Ijosene. rapporten er PCII-malingen ikke i selve husdyrrommene. Ifølge en: «Ifølge de opplysninger Malingen er med andre ord brukt hundretalls fjøs bygget i den ik DNV har, dreier det seg om et tuelle tidsperioden der PCI3-holdig maling altså kan være benyt og nye fjøs», heter det. palårt 13 tonn PCB-holdig mal malingen er si bestandig at den at malingen er fjernet: «Denne sannsynligvis finnes i fjosene Vet lite om lekkasjer I ortsatt», mener DNV Statens forurensningstilsyn Hente Sleire. overingeniør ved tallet fram til 1980 den mest po pulære korrosjonshemmende santo i sitt største malings system for skip. Klorkautsjuk forsvarets båter. Ifølge rap porten er malingen kun brukt malingen for skip, og særlig på fartøy som passasjerskip, ferger, hurtigruter, enkelte lasteskip og Jotun brukte blant annet PCB malingen var i perioden fra 60- fra produsentene Bayer og Mon PCB-bruken er ikke beskjed dige mo/ingen behandles li vis et fjøs skal pusses opp? gode prosedyrer. I forbindelse med den nye PCII-forskrifien vil hgg hvor det er brukt PCB-hol Men malingens egenskaper var egnet for annen bruk enn til en undersøkelse på inneluft i denne undersøkelsen er ferdig PCfl fra malingen. dokumentert: PCB-holdig maling ble brukt på de første H3-nggene sjøs. I rapporten fra Det Norske Veritas blir blant annet følgende dig betongtilsats. Resultatene fra om kort tid. Forøvrig studerer vi ige og Tyskland. I orklarer Sletre. lignende undersøkelser fra Sver rørgater hos kraftverkene. Ifølge rapporten gjelder dette kun rørgater som ligger i fjellet. NILU Hi o,-dan med fjøsene, men med sanering av PCB holdige materialer gene relt i bygg. Vi har jobbet med saneringsfirmaer får å finne elt til alle bransjefolk. for a sikre vi ga ut med en større at slikt arbeid blir gjort pa en for informasjonskampanje, og spesi svarlig måte. Dette vil være klart på nyaret. Er nr ut hvilke gardsbruk som har som ble bygget ved Aker i Oslo. Mengden ren PCB er anslått til brukt den PCB holdige malm utvendig på en del sildemottak ne biten er ikke fulgt opp spe siloer for oppbevaring av silde ble stort sett påført utvendig på langs norskekysten. Malingen broer, men dette er ikke dok maling også ble brukt på en del det gjort noi njobb får ajin Nei, Malingen ble benyttet på PCB-maling ble benyttet Mye kan tyde på at PCB jobber I or tiden med bor den PCB-hol har ikke jobbet konkret det er ikke gjort. Den bygg som finnes her i landet..sielt. Vi kan ikke kartlegge alle hold til eventuelle PCB-utslipp hold til disse undersøkelsene er det mulig at vi også vil under 1)0 SaltiniL lit ute som betongtil nå gjøres ikke konsentrerer seg Ijosene er at undersøkelsene som om PCH i maling, men om l CB i PCB holdig maling oppfører Seg det var brukt størst mengder arbeidet med det området hvor rom der folk bor og oppholder seg. PCB i betongtilsats er brukt PC13, og hvor stoffet er brukt i i mye større mengder enn de 700 kiloene som er brukt i norske Ijøs. Finner vi grunn til uro i for søke andre bruksomrader. All PCB i naturen er men følge av PCB-forurensning Miljøgiften er tungt ned Skadevirkningene som næringskjeden. brytbar og hoper seg opp i bud mot bruk av stoffet kom i uksjon på 20-tallet. For Stoffet ble satt i prod misk framstilte miljøgifter. nyler) er en gruppe kje PCB (polyklorerte bife v fakta - begynte kartieggings Er Vi det grunn til ci tro Lit Et usikkerhetsmoment i for

3 ske forskere har fimnet ut at de biick 2, skal legges ned for 1. juli 2001 Atomkraftverket har \ært i nn for l.u-komniisjonen, og pa LUs konkurranseregler. I ldg heder stengningen er et brudd det han an da en Mcl )onald s tapet skal blant annet kompen den s enske riksdagens vedtak ikke taler temperaturer over 25 trial isert matproduksjon og de sjon. Eieren Sydkraft har klaget leverte for nedleggelsen 60 pro sent av elforbruket i Skane. 1.1 seres ved okt kullkraftproduk i jordhunn med temperaturer opp versity ol Georgia i Athens har lederen Jose Bove er blitt en drift siden 19. august og nald s sproytegifi-resistente hiinnene grader celsius. Forskere ved Uni konsernet Monsanto har Litt uventede problemer. Amerikan opproret mot MeDonald s i tjor (omtrent norske kroner). ødelagt i byen Millau august i 1kirsebieks andre reaktor, l3arse stengt Barsebäck i. antatte skadene ved USAs kom frontfigur i kampen mot indus i folge The Times. Smabruker har tmdligere gatt sendte deltagerne som blir auk ekspedislonen er blant (le hjem temet. Etter min mening bor denne saken. vende organismer møter ogsa Kathrin I jimrnstad fra Robinson vernforbundet. okologisk landbruk, og mener sjon donerer penger til Natur hensynet til miljø og helse. kre direktivene er unodvendige. Stortinget avsente resultatet av I.U-direktivet oni patent pa le sterk motstand. llondeorganisas direktivet er hakstreversk. ne i TV3s Robinson-ekspedi En av de hjemsendte deltager jonene vil gå i retning av et mer Stor gen-motstand direktivet avvises: sjonert bort av Norges Tele Auk ressant middag. Kathrm ltjorn Fristen for bud gar ut i dag I innklaget saken for de tar et standpunkt. inn tor lu domnstolen. Saken vil Norge og SV vil bruke vetoretten utfra fram for Stortinget i januar. Sp KLAUS TVEDT I lan far støtte av næringsan Det Sen] 1)ag Endal. for, og det er ingen grunn til i time matsrninkedirektmvet apner imot bruken av t ilsetn ingsstot myke opp regelserket na, mener (ienmnatemi Uetisk Direktivene har møtt og nitrat. stoffer, som kan utløse tor miljøet og for folks helse. Ut ner idere aret I 989 som et skelig for Gemimat som hostes irm i ar vil være een takk! har tre Ja, jeg er overrasket over de dem har ogsa vært innom miljø oerraskei Ihlen. var at (len «upopu lære» ni i lj o saker til at utviklingen har gatt i Fem årsaker Kampanjen Genmat tallene sank. jordtald. JENS P. TOLDNÆS prosemit. og Statens Nærmngsmmd tidsetli,kter sakalt gemisplemsimig ples nianipulert. Men bioteknologi stengningsutsettelse. sta donistolen sa mandag nei til toren Harsehiick 1 stanset. Tirsdag denne uka ble atomreak Sverige har ogsa besluttet at handlingeime. fjor. Na befinner Itove seg i Seat tle far a lrotestere mot WTO for høst risikerer opp til fam ars gsel og en bot pa pund Lederen for det franske bonde Bønder mot McDo hovedmarked tor soyahonner. latinamermkanske land som sitt New Scientist. Dette kommer som et hardt slag far Monsanto. som ser I3rasil og andre varme mot 45 grader. skriver tidsskriftet pavist at soyabommene forkroples Rundt hver tredje soyabonrie Gen-bønner forkrø mnersielle makt. I august i tjor le restaurant under bygging ble 4 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 5 vil innhente ekspertuttalelser for daglig leder i Miljoheimvernet. svarlig i Forhukerradet. Stine trolig versere to-tre ar i rettssys mi som Danmark har brakt saken og bondeorganisasjonene mener ILertal let av miljø, I ivssyns sminkedirektivet skal behandles er underlig at mat Direktivsakene skal behandles a regjeringa i desember. og legges solidaritet med u landene». Nemnda memier ogsa det er ikke Naturvernforhundet. Natur og takk!, som stottes av blant andre midlertidig forbud mot dyrking viser at opp mot 70 prosent x ml og salg av genmodifisert mat. Ungdom, Norges Bondelag og papeker I-leidm Sorensen pa vegne unmiga genniodi f mserte produkter, I- ramtiden i sare hender, vil ha et av kampanjen. hovedargumenter mot genmnat: De fleste forbrukerundersøkelser er trygt a spise gemimat. setting av genmanipulerte planter kami lure til genetisk forurens direkt iset om patent pa liv «vil horingsuttalelse at et nei til er etisk riktig a patentere planter ære et viktig signal om norsk Biotekmiologineninda skriver i sin ning. og ingem] kami i dag si at det og dyr, og flertallet anbefaler at sttmtter opp om argtmmentet. ner fram ved hjelp av lobby virksomhet. Denne teknologien kan brukes positivt, men jeg sy ler av hioteknologibransjen vin bevisst sivilarkitekt med interes a hygge miaturen inn i bygninger. taurant.31 aringen er en miljø sjon m lbrmn as cmi middag pa res Det burde ogsa kunne bli en inte se for hyscenografm. I lumi ønsker lorbrukerradets Stine Sem har uttrykk a store de er utrygg bade Denne maten er uonsket. Nei Nei har pa meminesker, dyr og planter. Norge var et av de flirste land har alle uttalt at (le vil unnga gen mat i det lengste. I Ukjente effekter nes ikke dcii har blitt det sa langt. sier hun av genmodmtixerte ingredienser i som satte cmi grense pa innholdet ned grenseverdien fra to til én næringsmiiidler. E.U vil nå sette Ingen vet f orelopig hvilke lang gang med a utarbeide en mmy. deltilsyn. SNT, følger etter. en er bekymrimmgen blammt folk kontrollvmrksomheten, og er i øya. I tillegg har hun en «hang up» pa ra hacon, ilblge presse strengere mnerkeordning. Årsak har merket seg publikums skep flest, sier SNT-direktor (Tunnar (irtmppeii og Forhrtmkersamvmrket sis. Rema, Rimi/1CA, Norges jonene krymnpet pa Robimison stad ble svært irritabel da matras ken var høyeste bud 4000 kroner. meldingen fra TV.3. terte er syntetiske azo gestoffer, søtningsstoffer åpner for økt bruk av far og andre tilsetninger. astma, høysnue og elve blest, og de kreftfrem åpner for patentering av kallende stoffene nitritt nologiske oppfinnelser stor motstand i våre nabo Blant de mest omdisku land, og Danmark har nå plantesorter og dyrearter. Matsminkedirektivet EU-domstolen. EUs direktiv om biotek v fakta Vi Ogsa de store niatsarekjedene Da N&M l3ulletin gikk i tryk kommer til a trappe opp at «alle» mistet interessen for fersk undersøkelse fra I nstittitt Det er en alminnelig oppfatning for medier og komniunikasjon opimimonsmnalinger viser at folk ved Umiiversmtetet i Oslo viser at miljovern en gang rundt I 9)0. En flere miljøsaker cmi noensinne, og dette er galt. Aftenposten, VG og saken pa 90-tallet. har blitt mer opptatt av miljø Stavamiger Aftenblad trykker mia tre avisemies mmljødeknmng og viser gamiske likt av disse redaksjomiene. at mniljøstotl generelt prioriteres dekning » tar for seg de tall miljøsaker i Det begynte med Alta En skisse av miorske avisers miljø gimigen tbrte til stor økning i ami Spesielt debatten om Alta-uthyg Rapporten (<Medier og miljø. høyere pa dagsorden enmi (len den otlimtlige miljodebatten høydepunkt. Dette aret koni ogsa tallene som er kommimet fram, mioensmnne hadde vært for. Men utviklingen stoppet ikke, og det over pa 90 tallet. Det var det vel mmimljodek ningen har fortsatt ut særlig det faktum at veksten i ingen som]] trodde, sier han. Forsker ()yvind Ilden beteg Det som ogsa overrasket Ihlen politikken utgjorde en Ibrholds vis stor del av mmljøstoflt i avis organisasjonene oftere og oftere ene. Samtidig opptradte miljø denne retningen: i media til tross for a tnedlemiis esse for miljøspørsmal. Mange av Journalistene har en høy inter Ifolge Ihlen er det ftm hovedar Vi ansa at det ville bli meget van sjon. Det fantes ingen 24. plass. mur det gjaldt personhilproduk

4 6 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 7 DAIKIN AIRCONDITIONING VARMEPUMPER V Trådlos fjernkontroll V Meget stillegående V Rask levering V 3-års garanti r Energi- og økonomibesparende klimakontroll av kontor og bolig Aircondition Kjøl og Frys as i (:1 t.iilii,,,, IlII% enøk-senteret OSLO yn I:t J Enebakkvn. 31, 0657 Oslo - TIL Fax Miljøaktivist meid ned av mørk Mercedes Sykkelstiaksjonist Unni Sulutvedt skulle dele ut en løpeseddel for Natur og Ung dom da hun ble påkjørt av en bil som stakk av fra åstedet. JENS P. TOLDNÆS Sju medlemmer av Natur og Ungdom ville bruke lordagen til å drive lokal samferdselspolitikk. ykkelstiaksjonen i Andehu i Vestfold sist helg ble imidlertid svært dramatisk. En av aksjon istene, 20 ar gamle Unni Sulut vedt, ble påkjørt og lettere ska det. Bilisten stakk av fra istedet. Havnet på panseret så Unni i det hun skulle dele ut en lopeseddel til en per son i en mørk Mereedes. Plutse lig kjørte bilen pa henne og hun havnet pa panseret av bilen som torsatte videre. Deretter flilt hun a, sier en annen av aksjonistene, Trude Myhre, til. Klamret seg fast holdt meg fast i panseret lbr jeg trodde ikke han ville stop pe. Det eneste jeg tenkte på var hor lenge jeg kunne klare å hol de meg fast i bilen. Jeg tror jeg fikk benet under bilen, for det er hovent, vondt og fullt av bla merker, sier Sulutvedt til Sande ljords Blad. Heldig tross alt Sulutvedt slapp fra ulykken med blamerker og skrammer. I lun stod pa flirten til England rett et ter all dramatikken, og har dertbr ikke rukket a anmelde forholdet, ilblge moren. Aksjonistene fikk skrevet ned et bilnummer som inneholder et silli.r for mye. Politiet i Sande Ijord tror likevel det er godt håp om å finne sjidbren og anbefiiler at forholdet blir anmeldt. Sulutvedt mener påkjorselen viser hvor viktig Andebu Natur og Ungdoms krav om sykkelsti pa den sterkt helastede riksveistrekningen mellom Sti og Prest hoen er. Halrnilrrrn Uke 4 og 7: Etterutdan ningskurs i støy og støybe kjempelse, Oslo. Arr: Høg skolen i Oslo og Norsk foren ing mot støy, tlf: juni: Den sjette ver denskongressen om miljø og helse, Oslo. Arr: The Inter national Federation of Envi ronmental Health og Forum for miljø og helse, tlf: august - 1. septem ber Konferanse om natur vern i storbyer, Praha, Tsjek kia. Arr: Miljøverndeparte mentet i Tsjekkia, tlf: nowniber Konfe ranse om industriens strategi og tiltak for bærekraftig ut vikling, Aalborg, Danmark. Arr: Euro Environment See retariat: Vil du vite mer om miljovernpolitikken og landets miljotilstand? Da er stortingsmeldingen om Regjeringens miljovernpolitikk og rikets miljotilstand oppslagsverket for deg. Meldingen setter nye mål for miljovernpolitikken og går gjennom status og bruken av virkemidler på miljøvernområ det. I tillegg til de områdene som er listet opp nedenfor, inneholder meldingen en grundig omtale av området avfall og gjenvinning og tbrvaltningen av villaksen i Norge: [3evaring av det biologiske mangfoldet Friluftspolitikken Kulturminnepolitikken Oljeforurensning og akutt Ibrurensing Helse- og mil jøfarlige kjemikalier Klima, luftibrurensinger og støy Internasjonalt miljovernsamarbeid, miljovernarbeidet i polaromradene og radioaktiv forurensing Selv om vi i Norge. så vel som i andre land, strever med å na miljomalene våre, har vi ogsa oppnådd gode resultater. Ørreten kommer tilbake i områder der sur nedbør gjorde stor skade for få år siden, bruken av stoffer som ødelegger ozonlaget er sterkt redusert, gjenvinning av avfallet øker, og stadig flere verneområder blir opprettet. Men vi må gjøre mer for sikre miljøet for de kommende generasjoner. I folks nærmiljø må støyplagen bli redusert og luftkvaliteten mii bli bedre, utslippene av helse- og miljofarlige kjei ikalier må ned, arealbruken må endres slik at skader på det bio logiske mangfoldet ikke oppstår, og miljøet i nordområdene må sikres. Miljøverndepartementet har også lagd en kortversjon av avfallskapittelet i meldinga Meldingen kan du bestille fra Akademika, avdeling for offentlige publikasjoner tlf: 22 li Mollerg. 17 grønt nr: Postboks 8134 Dep faks Oslo epost: offpublqisio.uio.no Bade stortingsmeldingen og kortversjonen om avtbllspolitikken finner du pa internett via Miljøverndepartementets hjemmeside, http: vw.rniljo.no Hi,dro TeMaco Vi renn jeisber på jerninnen er stolte fordi vi også gjør en Innsats for et beilos miljen Norsk Jcrnbaneforbund AKZO NOBEL Thors Kemiske Fabrikker Os 1tBærekraftig By Vi gratulerer Norges Naturvernfor ttiiiå, (\ I_ C i i-- FOR fl Li F%J fl Em enøk-senteret \.. TROMS tillot s. bund med 85-årsjubileet i GRIP (4 HEDMARI( RØEMYR MILJØSENTER 01100,, lll0ll enøk-senteret ØSTFOLD

5 Søplegass gassrnegler - finnes? søker å skape. 19. oktober i ar forurense. gasser - Billige kvoter? tonn årlig, kan eierne selge lit har siden 1992 ordnet salgsav taler tor nesten to milliarder am ei. soppelfylling kuttes med med et menterer for fri omsetning av ut kedsniekanismene er de mest ef finne nye løsninger. Nar utslipp (02. Det skyldes at et tonn mc shppst illatelser for mange tonn den amerikanske miljøstifielsen tene og landene penger pa at de Bonn. Iton l3artels, direktør for Cantor Fmtzgeralds miljøa del ing, argu foktive redskapene for miljøvern som eksisterer, sier l3artels. er darlig business, og prisene som ventes den dagen perne å ha betalt for en vare uten senere tidspunkt. Kyotoprotokollen trer i kraft. Ar- taler for en vare som enda ikke finnes: Dett er betydelig lavere enn allerede godt i gang. Storforurensere be 2-kvoter er t, ldl under klimakonforansen i 0101 Oslo Boks 342 Sentrum Returadresse: Natur & miljø l3ulletin A-BLAD varig adresseendring 8 Natur & miljø Bulietin nr Ettersendes ikke ved andre vil tbrsikre seg mot, er latelser for (02 meel å finne sel hjelper hednf Bulletin N&M ANDREAS TJERNSHAUGEN Nusshaurn drivhus I lilliiry er hun salgsavtaler klima en tolv Ihr kvoter. De fleste handlene kan jeg ikke fortelle hvem som har min gatt, fordi de ikke er ot)ntlige. fli publisitet. De ser på det som en forsikring, sier Nusshaum. Trusselen kullkrafiselskaper og den dagen Kyoto-protokollen trer i kraft. Da skal USA, Canada og kostnadene ved nye rniljokrav Disse kjøperne handler ikke for a Source LL( i New York har i lø pet av det siste aret bidratt til mer gere. I lennes arbeidsgiver Nat ter som vil kjøpe seg utslippstil andre mndustriland kutte utslip pene av drivhusgasser. l3edrmf tene regner med at myndighetene selskaper kan kjøpe og selge ut slippstillalelser av hverandre. Noen haper å spai e penger ved a vil innfore en kvoteordning, hvor Utslippstilatelser på bihigsalg pstillatelser for å slippe ut driv man selge kvoter som enda ikke I.n av kildene til utstippstillatel ser som NatSource tilbyr sine BONN: Handelen med C0 idag kreves det ikke utslip kjøpe seg kvoter i god tid. Men husgasser i USA. llvordan kan tan er en kraftig drmvhusgass som tangass fra søppeliillinger. Mc utvikles nar organisk materiale ratner. I Ivis amerikanske nlyn klienter. er gtenvinning av mc vil avlhllsselskaper som reduser er nietanutslippene sine fa ut drivhusgasser. digheter innfører et kvotesystem, rundt 1,6 milliarder dollar. Akku handel selges ofte kvotene videre kvotene har gradvis blitt trappet Miljomyndighetene iildelte i kjøpes og selges flere ganger. kanske kullkrafiverk kjøpt og Når metanutslippene fra en som har sa store kostnader ved å ANDREAS TJERNSHAUGEN ble det omsatt utslippskvoter for rat som i internasjonal valuta av spekulanter, slik at hvert tonn ere hrensellbrbruk. Størrelsen pa tene kan selges til eierne av kull kap en kvote, fordelt etter tidlig utgangspunktet hvert kraftsels solgt utslippstmllatelser for svo vel, som gir sur nedbør. I 1998 ned. Bedriftene star fritt til å sel ge utshppsrettigheter. eller å kjø pe ekstra kvnter av andre. krai) erk eller andre bedrifter ner seg a kjøpe kvoter istedet. slippskvoter tll overs. Disse kvo kutte sine egne utslipp at det løn Siden 1992 har eierne av amen Rettighetene til å slippe ut drivhusgasser. ønsker kvotemeglerne seg et nytt marked for kjøpt og solgt utslippstillatelser for svovel. Nå BONN: Amerikanske kraftverkseiere har i sju år Handel med svovel siden 1992 med i det amerikanske systemet ige organiske forbindelser er Ogsa nitrogenoksider og Ilyk annonserte meglerselskapet en millioner tonn C02. Selger var amerikanske bønder som vurder klimagasskutt tilsvarende 2.X rer at større mengder karbon be erikanske dollar. Na er selskapet deling har 10 medarbeidere, og retter ta blikket mot klimagas markedet, selskaper som Nat for handel med tillatelser til å Source, I nv ironmental Financial Products og Cantor Fitzgerald, Nussbauin pa et seminar i regi av anske dollar, opplyste I lillar varierer fra St) cen til 5 amerik tehandelen. Derfor er markedet effekt pa jordas klima som et tonn CO2. Men ingen vet nøyaktig hvil ke regler som vil gjelde for kvo for C02 kvoter fortsatt preget a Prisene De store meglerne i dette sene. Cantor Fitzgeralds mil jøav pa vei inn pa markedet for klima marked de aktivt for avtale om salg av rett ighetene li er å legge om til en drift som sik vares i jorda. Kjøper er en grup pe kanadiske krafterkeiere. Car tan har rundt tjue ganger så sterk stor usikkerhet. for utslippsreduks joner tils areride et tonn ( 0 tiltakene selv i tbrsle onigang. joorganisasjonen WWI er uenig: legger vi det, sier Itartels. slippsti latelser. ordning, I lvis ikke risikerer kjø saken er blant annet usikkerhet om det laktisk blir noen kvote verdi. De fleste handlene er op er overbevist om at mar for EUs forslag om a begrense Dette mengden utslippstillatelser som Kvotehandlerne er hekymrei darl ig miljøpolitikk. Du kommer til a øke kostnadene ved a forby noen av losningene. Vi er pa nip pet til å fo med industrien, I lvis sjonsa taler, hvor kjøperen be taler en sum tor retten til å kjøpe en bestemt mengde k oter pa et kan kjopes fra utlandet. Da mna de utvikle ny teknologi og mi gjennomlåre en god del av lengre sikt sparer bedrif vi legger til ekstra utgifter. øde Pa Kenber. Okonorn Mark Kenher i mil ene skal kuttes ytterligere etter sparer man pa at denne innsatsen allerede er gjort, sier

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Klimakvoter. Fleip, fakta eller avlat

Klimakvoter. Fleip, fakta eller avlat Klimakvoter Fleip, fakta eller avlat Kyotoprotokollen Avtale som pålegger Norge å begrense utslippene av klimagasser. Myndighetene skal sørge for at Norge innfrir sin Kyoto-forpliktelse gjennom utslippsreduserende

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Klimakvoter. Fleip, fakta eller avlat

Klimakvoter. Fleip, fakta eller avlat Klimakvoter Fleip, fakta eller avlat Kyotoprotokollen Avtale som pålegger Norge å begrense sine utslipp av klimagasser. Norge skal innfri sin Kyoto-forpliktelse ved å redusere utslipp i Norge og kjøpe

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO GOD MAT trenger ikke GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO Vi har ingen genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr i Norge i dag. Du er med å avgjøre om vi får det i framtida! HVA ER GMO? GMO er en

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Hamen: Kan synke når som helst

Hamen: Kan synke når som helst Østfold 02.08.2011 Hamen: Kan synke når som helst KAN SYNKE NÅR SOM HELST. Svensk bergingskonsulent mener det haster å få MS Hamen tømt og fjernet. Foto: Privat Svensk bergingskonsulent frykter Hamen blir

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

La drømmen bli virkelig!

La drømmen bli virkelig! La drømmen bli virkelig! Eneboliger med privat brygge Byggeklare eneboliger fra kun 3.650.000,- Unik beliggenhet midt i Tromøysundet Gode solforhold Barnevennlig område Båtplass - egen brygge Din egen

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6 5G Drivhuseffekten 5.129 Om dagen kan temperaturen inne i et drivhus bli langt høyere enn temperaturen utenfor. Klarer du å forklare hvorfor? Drivhuseffekten har fått navnet sitt fra drivhus. Hvorfor?

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Avfall Innlandet, 2012/01/27 Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Holdningsanalysen: Om tiltro og tillit til miljøgevinst og gjenvinning Kjersti Kildahl, prosjektleder Avfall Norge http://www.youtube.com/watch?v=xgoytntswyy

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier P7?l m>km 1 MILJØVERNDEPARTEMENTET Strategi Barn og kjemikalier Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier Innhold FORORD 3 UTFORDRINGER 4 Alle produkter inneholder kjemikalier Barn

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse 1 Alt skolematerialet er hentet fra WWF-Sverige 2 Mål og Pedagogiske Grunnstener Mål Å skape en dypere kunnskap om energi og klima med fokus På Earth Hour og

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Praktisk- muntlig eksamen i naturfag vg1 yrkesfag NAT1001. Rune Mathisen Eksamensform: Kort forberedelsestid (30 minutter)

Praktisk- muntlig eksamen i naturfag vg1 yrkesfag NAT1001. Rune Mathisen <rune.mathisen@t- fk.no> Eksamensform: Kort forberedelsestid (30 minutter) Praktisk- muntlig eksamen i naturfag vg1 yrkesfag NAT1001 Skole: Dato: Lærer: Hjalmar Johansen vgs 16. august 2010 Rune Mathisen Eksamensform: Kort forberedelsestid (30 minutter)

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Oslo, 16.04.2007. Miljøverndepartementet postmottak@md.dep.no. Høringsuttalelse klimakvoteloven

Oslo, 16.04.2007. Miljøverndepartementet postmottak@md.dep.no. Høringsuttalelse klimakvoteloven Miljøverndepartementet postmottak@md.dep.no Oslo, 16.04.2007 Høringsuttalelse klimakvoteloven Vi viser til utsendt forslag til endringer i klimakvoteloven fra MD, 15.03.07, med høringsfrist innen 16.04.07.

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. INNHOLD Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 5. Unntak

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Hvem har løsningen, Hvem har ansvaret? (Hvem er klimaets Høybråten?) Dag O. Hessen Inst. Biovitenskap, Universitetet i Oslo

Hvem har løsningen, Hvem har ansvaret? (Hvem er klimaets Høybråten?) Dag O. Hessen Inst. Biovitenskap, Universitetet i Oslo Hvem har løsningen, Hvem har ansvaret? (Hvem er klimaets Høybråten?) Dag O. Hessen Inst. Biovitenskap, Universitetet i Oslo Grunn til bekymring? Vi vil gå tom for ressurser: Malthus 1803, Ehrlic 1968 (The

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Støy og stillhet i fremtidens byer

Støy og stillhet i fremtidens byer Støy og stillhet i fremtidens byer - behov for samordning av innsats og virkemidler Norsk forening mot støy er en miljøorganisasjon som siden 1963 har arbeidet for å redusere støyplagen ved å yte direkte

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Norsk Klimastiftelse Ny aktør i klima- og energifeltet Basert i Bergen Opprettet i 2010 med støtte fra Sparebanken

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Hva trenger verden og Norge å gjøre for å løse klimaproblemet? Kan norske kommuner bidra?

Hva trenger verden og Norge å gjøre for å løse klimaproblemet? Kan norske kommuner bidra? Hva trenger verden og Norge å gjøre for å løse klimaproblemet? Kan norske kommuner bidra? Jørgen Randers Professor emeritus Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI J Randers 1 Det grønne skiftet KS

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning Kommunalteknikk og nyttig informasjon 1 Bra for miljøet Sorterer vi ut mat- og hageavfallet, reduserer vi utslippet av klimagasser. På en tradisjonell avfallsplass

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm Kapittel 4 Spor 14, lærer-cd 1 Kapittel 4, oppgave 1. Strukturøvelse. Presens perfektum. Svar med samme verb i presens perfektum, slik som i eksempelet. Skal du lese avisen nå? Nei, jeg har lest avisen.

Detaljer

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken Du trenger ikke bruke bioposer til alt Tørt matavfall (brød, skorper ol.), potteplanter, blomster og hageavfall kan du kaste rett i den brune utedunken. Vått matavfall kan du pakke inn i avispapir før

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Her hviler halve Bispelokket

Her hviler halve Bispelokket Bilag 51 16.000 tonn betong- og armeringsjern fra Bispelokket endte på ulovlig vis her hos Herstua Grus på Maura i Nannestad. Grustaket hadde ikke lov å ta imot betongavfall. Det er påvist olje- og PCB-forurenset

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Nussir med ny tillatelse: Gruvedrift i 2018

Nussir med ny tillatelse: Gruvedrift i 2018 Nussir med ny tillatelse: Gruvedrift i 2018 Det kommer ingen radioaktive utslipp fra gruva i Repparfjord i Vest-Finnmark, konkluderer Statens strålevern. Dermed gjenstår kun driftskonsesjonen før gruva

Detaljer

Bærekraftig utvikling og statlig styring: Klimautfordringen. Karine Hertzberg Seniorrådgiver

Bærekraftig utvikling og statlig styring: Klimautfordringen. Karine Hertzberg Seniorrådgiver Bærekraftig utvikling og statlig styring: Klimautfordringen Karine Hertzberg Seniorrådgiver Kan vi få ubehagelige overraskelser? 2 Miljøverndepartementet Hva kan konsekvensene bli? 3 Miljøverndepartementet

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 4 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer