BuhIi!till. Farlig miljøgift i norske fjøs. Natur & Miljøinteressens død sterkt overdrevet. miiio. Innhulil: Aksjonene avblåst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BuhIi!till. Farlig miljøgift i norske fjøs. Natur & Miljøinteressens død sterkt overdrevet. miiio. Innhulil: Aksjonene avblåst"

Transkript

1 Natur & i. miiio nr. 21, 3.desber l1.kgg BuhIi!till utgitt av Norges Naturvernforbund i «Over inngangsdora til Stortinget brenn uteia mpa dag og natt, heile di-el.» 4- N\Ii 55 R\I I)RHL NDLTS LDFRlJfRIK So LI 151 i SIN i SI 5 I S OR(.\.ISASJOIsI.s 55- I )1111 I SI. Innhulil: Aksjonene avblåst Fire måneders blokade av innfartsveiene til skytefeltet i Hedmark har gitt resulta ter. Anleggsstart er utsatt ett år og bevilgningene til skytefelt i neste års statsbudsjett er halvert. side 2 Farlig miljøgift i norske fjøs II For toft for Volvo Konkurransen pa miloom rådet ble for hard for Vol vo, verdens minste person hilproclusent. Dette var en av hovedgrunnene til at svenskene solgte personbildelen av selskapet til Ford. side 5 Dramatisk NU-aksjon Unni Sulutvedt deltok i en aksjon for sykkelsti og gangvei for Natur og Ung dom da hun ble PalSl0rt og havnet på bilpanseret til en Mereedes i fart. Bilforeren stakk av. Sulutvedt slapp fra den dramatiske hendel sen med lettere skader. side 7 Klimabørsen i full gang Amerikanske klimagass meglere har allerede etahl ett seg på markedet. De for midler blant annet kvoter fra avfallsselskaper som innskrenker utslippene av klimagassen metan fra Ru plasser. Kjøperne finner man i industri som spekul erer i at kvotene vil bli at skillig dyrere når og hvis Kyoto-protokollen trer i kraft. side 8 Miljogijien PGB ble brukt sol,, tilset,,ingsmiddel i,nalingfra,n til Nu viser det seg at malingen ogsa er brukt i/jus. (Foto: Fi,,,, Aasuin/Samfoto) Et hundretalis norske fjøs er malt inn vendig med PCB-holdig maling. Til sam men inneholder fjøsene minst 700 kilo av den farlige miljogiften. 50 gram PCB er nok til å gjøre et tonn jord til spesial avfall. Offentligheten har ikke vurt kjent med at norske fjøs er malt med PC1t-holdig klorkautsjuk malmg. Opplysningene kommer fram i en rapport fra Det Norske Veritas skres et i Deler av rapporten er na olintliggjort, et ter krav fra Naturvern forbundet side 3 Miljøinteressens død sterkt overdrevet Stikk i strid med det mange har trodd; opinionsmålinger viser at miljøinteressen har steget jevnt og trutt på 90-tallet. Tre undersøkte aviser, VG, Aften posten og Stavanger Aftenblad, trykker flere miljøsaker en noen sinne, viser en ny studie utført ved Universitetet i Oslo. Profesjonelle miljøorganisasjoner, dramatiske miljøsaker og miljøinteresserte.journalister er noen av forklaringene, ifølge en litt overrasket forsker, øyvind lh len, ved!nstiutt for medier og kommunikasjon. side 5

2 Anleggstarten er utsatt ett ar Ja, Grafjell. utvendig. for PCB i det ferdige produktet, - Vi Neste utgave: fagpressen Direkte: (økland), Faks: TIf: (Toldnæs). 24 (Jahre) E-post: redncconhine.no vern.no E-post: - Vi umentert. mel. 13 tonn. neskeskapt. Ikke undersøkt satse,,? Skippergata 33 Adresse: Posiboks 342 Sen Kristian iahre itlin. OlOl Oslo. en betongtilsat.s. 500/år (bedrifter) (Sl:T) kan verken bekrefte eller avkrefte eventuelle lekkasjer av Besekiadress.: Redakten Tom Erik økland Redaksjon: Jens Petter Toldnæs, 2 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 3 Samme postadresse som N&M Bulletin. Web:http://www.natur Norges Naturvernforbund: Trykket på 100% resirkuleri papir. Trykklng: (ian (irifisk AS, Faks: I Annonser: TIf: () /år (privatpersoner), Abonnement: Siden 10. august har over 200 ak sjonister, bade privatpersoner og gionfolt Ostlandet, blokkert inn fitrtsveiene til det planlagte sky tefeltet i Iledmark. Aksjonistene ønsker nemlig en omkamp om skytefeltet og har derlbr aksjo nert for å forsinke forsvaret med medlemmer fra Natur og Ung dom (NU) og Aksjon Stopp Re ned og kjørt bort. Avslutningen blir markert pa aksjonstedene med glogg og champagnebrus, ifølge NU-leder Handlykken. planleggingen. NU-leder Einar oppsummerer høstens aksjon. 1-landlykken er ikke snau nar han sjett halvert fra 80 til 39 mil tene sammen. Tømmerkoiene de Venter provokasjoner skytelåltct i neste ars statsbud rett og slett, sier han. Dessuten er bevilgningene til lioner kroner. Det tar vi æren tor, fra sommeren 2001 til har fort opp i omradet blir rigget I dag, fredag, pakker aksjonts I Ivilken form aksjonene får da er fortlopende i forhold til hva som er mest hensiktsmessig. sier han. ikke avklart. Det ma vi vurdere bort fra at forsvaret endelig vil ta ne omgang, ser ikke I landlykken seg inn i området. Nar aksjonene avhhises i den Vt er klare igjen til varen. jeg tar det for gitt at de bryr vi oss lite om. Faktum er at vil ta seg noen turer inn i omradet for a provosere. Men det l orsvaret ikke har fått gjort det de Stor bredde vinteren er i anmarsj. sier han. ikke noe de kan gjøre na som skulle ha gjort, og i praksis er det I landlykken forteller at mangl skyteljellet kunne stoppes da motstandere trodde lite pa at Stortinget vedtok utbyggingen pa NU-I ederen. en pa at vi kan stoppe feltet, sier knekken på sterke motstandere. Ogsa i kampen mot gass ikke bare bare. Det er veldig mye som skal til for å stoppe med er nadd. har god erfaring med. a ta som /årvi ws /? løs på en så mektig motstander er ikke redd for å gå nå har i igjen fatt tro Men Der vi utsatt saken flere ganger, Iår kraftverkene på Vestlandet fikk Vi haper å oppna litt av den sam utbygger endelig ga opp planene. vel at det er langt igjen til male me effekten i skytefeltsaken, sier Handlykken. 1Jan presiserer like fensiven. Det har vi vtsst ved å skytefeltet. men na er vi pa ol skytefeltet, sier I lindlykken. Erik (iransæter ved forsvarets sette premissene Iår debatten om bygningstj eneste har ikke vært tilgjengelig for kommentar. Prosjektdirektor oberst Jan Å snu et stortingsvedtak er Bruken a PCB-holdig klorkaut helt ukjent Iår offentligheten. har fått tilgang på opplysningen, sjukmaling i norske fjøs har vært Norske Veritas (DNV). Rapport etter at man fikk frigjort deler Det er Naturvernforbundet som ens forurensningstilsyn av Det av en rapport utarbeidet for Stat en tar blant annet Iår seg norsk produksjon og bruk av PCI3-holdig klorkautsjukmaling. Fra tid brukte store mengder av denne malingstypen fram til forbudet ligere er det kjent at norske verft mot niiljogifien kom i I selve fjøsrommet Rapporten fra DNV slår fast at visstnok fordi malingen skulle PCB-holdig maling ble brukt på være bestandig mot aminoniakk. innvendige Ijosvegger av betong, brukte PCB som tilsetning i klor kautsjukmaling. Bare to produ tas viser blant annet at Jotun, Rapporten fra Det Norske Ven Star, Stabil, Nodest og Monopol senter har oppgitt prosentandel kerer at skipsmaling ble tilsatt og disse opplysningene mdi mellom fem og ti prosent PCB. TOM ERIK ØKLAND N&M bulletin DNV har konkludert med at fjosene sannsynligvis har blitt tet. Malingen ble sa populær at den ble benyttet pa bade gamle ing, inneholdende 700 kilo ren PCB. Og det er lite som tyder pa brukt i melkerommene i Ijosene. rapporten er PCII-malingen ikke i selve husdyrrommene. Ifølge en: «Ifølge de opplysninger Malingen er med andre ord brukt hundretalls fjøs bygget i den ik DNV har, dreier det seg om et tuelle tidsperioden der PCI3-holdig maling altså kan være benyt og nye fjøs», heter det. palårt 13 tonn PCB-holdig mal malingen er si bestandig at den at malingen er fjernet: «Denne sannsynligvis finnes i fjosene Vet lite om lekkasjer I ortsatt», mener DNV Statens forurensningstilsyn Hente Sleire. overingeniør ved tallet fram til 1980 den mest po pulære korrosjonshemmende santo i sitt største malings system for skip. Klorkautsjuk forsvarets båter. Ifølge rap porten er malingen kun brukt malingen for skip, og særlig på fartøy som passasjerskip, ferger, hurtigruter, enkelte lasteskip og Jotun brukte blant annet PCB malingen var i perioden fra 60- fra produsentene Bayer og Mon PCB-bruken er ikke beskjed dige mo/ingen behandles li vis et fjøs skal pusses opp? gode prosedyrer. I forbindelse med den nye PCII-forskrifien vil hgg hvor det er brukt PCB-hol Men malingens egenskaper var egnet for annen bruk enn til en undersøkelse på inneluft i denne undersøkelsen er ferdig PCfl fra malingen. dokumentert: PCB-holdig maling ble brukt på de første H3-nggene sjøs. I rapporten fra Det Norske Veritas blir blant annet følgende dig betongtilsats. Resultatene fra om kort tid. Forøvrig studerer vi ige og Tyskland. I orklarer Sletre. lignende undersøkelser fra Sver rørgater hos kraftverkene. Ifølge rapporten gjelder dette kun rørgater som ligger i fjellet. NILU Hi o,-dan med fjøsene, men med sanering av PCB holdige materialer gene relt i bygg. Vi har jobbet med saneringsfirmaer får å finne elt til alle bransjefolk. for a sikre vi ga ut med en større at slikt arbeid blir gjort pa en for informasjonskampanje, og spesi svarlig måte. Dette vil være klart på nyaret. Er nr ut hvilke gardsbruk som har som ble bygget ved Aker i Oslo. Mengden ren PCB er anslått til brukt den PCB holdige malm utvendig på en del sildemottak ne biten er ikke fulgt opp spe siloer for oppbevaring av silde ble stort sett påført utvendig på langs norskekysten. Malingen broer, men dette er ikke dok maling også ble brukt på en del det gjort noi njobb får ajin Nei, Malingen ble benyttet på PCB-maling ble benyttet Mye kan tyde på at PCB jobber I or tiden med bor den PCB-hol har ikke jobbet konkret det er ikke gjort. Den bygg som finnes her i landet..sielt. Vi kan ikke kartlegge alle hold til eventuelle PCB-utslipp hold til disse undersøkelsene er det mulig at vi også vil under 1)0 SaltiniL lit ute som betongtil nå gjøres ikke konsentrerer seg Ijosene er at undersøkelsene som om PCH i maling, men om l CB i PCB holdig maling oppfører Seg det var brukt størst mengder arbeidet med det området hvor rom der folk bor og oppholder seg. PCB i betongtilsats er brukt PC13, og hvor stoffet er brukt i i mye større mengder enn de 700 kiloene som er brukt i norske Ijøs. Finner vi grunn til uro i for søke andre bruksomrader. All PCB i naturen er men følge av PCB-forurensning Miljøgiften er tungt ned Skadevirkningene som næringskjeden. brytbar og hoper seg opp i bud mot bruk av stoffet kom i uksjon på 20-tallet. For Stoffet ble satt i prod misk framstilte miljøgifter. nyler) er en gruppe kje PCB (polyklorerte bife v fakta - begynte kartieggings Er Vi det grunn til ci tro Lit Et usikkerhetsmoment i for

3 ske forskere har fimnet ut at de biick 2, skal legges ned for 1. juli 2001 Atomkraftverket har \ært i nn for l.u-komniisjonen, og pa LUs konkurranseregler. I ldg heder stengningen er et brudd det han an da en Mcl )onald s tapet skal blant annet kompen den s enske riksdagens vedtak ikke taler temperaturer over 25 trial isert matproduksjon og de sjon. Eieren Sydkraft har klaget leverte for nedleggelsen 60 pro sent av elforbruket i Skane. 1.1 seres ved okt kullkraftproduk i jordhunn med temperaturer opp versity ol Georgia i Athens har lederen Jose Bove er blitt en drift siden 19. august og nald s sproytegifi-resistente hiinnene grader celsius. Forskere ved Uni konsernet Monsanto har Litt uventede problemer. Amerikan opproret mot MeDonald s i tjor (omtrent norske kroner). ødelagt i byen Millau august i 1kirsebieks andre reaktor, l3arse stengt Barsebäck i. antatte skadene ved USAs kom frontfigur i kampen mot indus i folge The Times. Smabruker har tmdligere gatt sendte deltagerne som blir auk ekspedislonen er blant (le hjem temet. Etter min mening bor denne saken. vende organismer møter ogsa Kathrin I jimrnstad fra Robinson vernforbundet. okologisk landbruk, og mener sjon donerer penger til Natur hensynet til miljø og helse. kre direktivene er unodvendige. Stortinget avsente resultatet av I.U-direktivet oni patent pa le sterk motstand. llondeorganisas direktivet er hakstreversk. ne i TV3s Robinson-ekspedi En av de hjemsendte deltager jonene vil gå i retning av et mer Stor gen-motstand direktivet avvises: sjonert bort av Norges Tele Auk ressant middag. Kathrm ltjorn Fristen for bud gar ut i dag I innklaget saken for de tar et standpunkt. inn tor lu domnstolen. Saken vil Norge og SV vil bruke vetoretten utfra fram for Stortinget i januar. Sp KLAUS TVEDT I lan far støtte av næringsan Det Sen] 1)ag Endal. for, og det er ingen grunn til i time matsrninkedirektmvet apner imot bruken av t ilsetn ingsstot myke opp regelserket na, mener (ienmnatemi Uetisk Direktivene har møtt og nitrat. stoffer, som kan utløse tor miljøet og for folks helse. Ut ner idere aret I 989 som et skelig for Gemimat som hostes irm i ar vil være een takk! har tre Ja, jeg er overrasket over de dem har ogsa vært innom miljø oerraskei Ihlen. var at (len «upopu lære» ni i lj o saker til at utviklingen har gatt i Fem årsaker Kampanjen Genmat tallene sank. jordtald. JENS P. TOLDNÆS prosemit. og Statens Nærmngsmmd tidsetli,kter sakalt gemisplemsimig ples nianipulert. Men bioteknologi stengningsutsettelse. sta donistolen sa mandag nei til toren Harsehiick 1 stanset. Tirsdag denne uka ble atomreak Sverige har ogsa besluttet at handlingeime. fjor. Na befinner Itove seg i Seat tle far a lrotestere mot WTO for høst risikerer opp til fam ars gsel og en bot pa pund Lederen for det franske bonde Bønder mot McDo hovedmarked tor soyahonner. latinamermkanske land som sitt New Scientist. Dette kommer som et hardt slag far Monsanto. som ser I3rasil og andre varme mot 45 grader. skriver tidsskriftet pavist at soyabommene forkroples Rundt hver tredje soyabonrie Gen-bønner forkrø mnersielle makt. I august i tjor le restaurant under bygging ble 4 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 5 vil innhente ekspertuttalelser for daglig leder i Miljoheimvernet. svarlig i Forhukerradet. Stine trolig versere to-tre ar i rettssys mi som Danmark har brakt saken og bondeorganisasjonene mener ILertal let av miljø, I ivssyns sminkedirektivet skal behandles er underlig at mat Direktivsakene skal behandles a regjeringa i desember. og legges solidaritet med u landene». Nemnda memier ogsa det er ikke Naturvernforhundet. Natur og takk!, som stottes av blant andre midlertidig forbud mot dyrking viser at opp mot 70 prosent x ml og salg av genmodifisert mat. Ungdom, Norges Bondelag og papeker I-leidm Sorensen pa vegne unmiga genniodi f mserte produkter, I- ramtiden i sare hender, vil ha et av kampanjen. hovedargumenter mot genmnat: De fleste forbrukerundersøkelser er trygt a spise gemimat. setting av genmanipulerte planter kami lure til genetisk forurens direkt iset om patent pa liv «vil horingsuttalelse at et nei til er etisk riktig a patentere planter ære et viktig signal om norsk Biotekmiologineninda skriver i sin ning. og ingem] kami i dag si at det og dyr, og flertallet anbefaler at sttmtter opp om argtmmentet. ner fram ved hjelp av lobby virksomhet. Denne teknologien kan brukes positivt, men jeg sy ler av hioteknologibransjen vin bevisst sivilarkitekt med interes a hygge miaturen inn i bygninger. taurant.31 aringen er en miljø sjon m lbrmn as cmi middag pa res Det burde ogsa kunne bli en inte se for hyscenografm. I lumi ønsker lorbrukerradets Stine Sem har uttrykk a store de er utrygg bade Denne maten er uonsket. Nei Nei har pa meminesker, dyr og planter. Norge var et av de flirste land har alle uttalt at (le vil unnga gen mat i det lengste. I Ukjente effekter nes ikke dcii har blitt det sa langt. sier hun av genmodmtixerte ingredienser i som satte cmi grense pa innholdet ned grenseverdien fra to til én næringsmiiidler. E.U vil nå sette Ingen vet f orelopig hvilke lang gang med a utarbeide en mmy. deltilsyn. SNT, følger etter. en er bekymrimmgen blammt folk kontrollvmrksomheten, og er i øya. I tillegg har hun en «hang up» pa ra hacon, ilblge presse strengere mnerkeordning. Årsak har merket seg publikums skep flest, sier SNT-direktor (Tunnar (irtmppeii og Forhrtmkersamvmrket sis. Rema, Rimi/1CA, Norges jonene krymnpet pa Robimison stad ble svært irritabel da matras ken var høyeste bud 4000 kroner. meldingen fra TV.3. terte er syntetiske azo gestoffer, søtningsstoffer åpner for økt bruk av far og andre tilsetninger. astma, høysnue og elve blest, og de kreftfrem åpner for patentering av kallende stoffene nitritt nologiske oppfinnelser stor motstand i våre nabo Blant de mest omdisku land, og Danmark har nå plantesorter og dyrearter. Matsminkedirektivet EU-domstolen. EUs direktiv om biotek v fakta Vi Ogsa de store niatsarekjedene Da N&M l3ulletin gikk i tryk kommer til a trappe opp at «alle» mistet interessen for fersk undersøkelse fra I nstittitt Det er en alminnelig oppfatning for medier og komniunikasjon opimimonsmnalinger viser at folk ved Umiiversmtetet i Oslo viser at miljovern en gang rundt I 9)0. En flere miljøsaker cmi noensinne, og dette er galt. Aftenposten, VG og saken pa 90-tallet. har blitt mer opptatt av miljø Stavamiger Aftenblad trykker mia tre avisemies mmljødeknmng og viser gamiske likt av disse redaksjomiene. at mniljøstotl generelt prioriteres dekning » tar for seg de tall miljøsaker i Det begynte med Alta En skisse av miorske avisers miljø gimigen tbrte til stor økning i ami Spesielt debatten om Alta-uthyg Rapporten (<Medier og miljø. høyere pa dagsorden enmi (len den otlimtlige miljodebatten høydepunkt. Dette aret koni ogsa tallene som er kommimet fram, mioensmnne hadde vært for. Men utviklingen stoppet ikke, og det over pa 90 tallet. Det var det vel mmimljodek ningen har fortsatt ut særlig det faktum at veksten i ingen som]] trodde, sier han. Forsker ()yvind Ilden beteg Det som ogsa overrasket Ihlen politikken utgjorde en Ibrholds vis stor del av mmljøstoflt i avis organisasjonene oftere og oftere ene. Samtidig opptradte miljø denne retningen: i media til tross for a tnedlemiis esse for miljøspørsmal. Mange av Journalistene har en høy inter Ifolge Ihlen er det ftm hovedar Vi ansa at det ville bli meget van sjon. Det fantes ingen 24. plass. mur det gjaldt personhilproduk

4 6 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 7 DAIKIN AIRCONDITIONING VARMEPUMPER V Trådlos fjernkontroll V Meget stillegående V Rask levering V 3-års garanti r Energi- og økonomibesparende klimakontroll av kontor og bolig Aircondition Kjøl og Frys as i (:1 t.iilii,,,, IlII% enøk-senteret OSLO yn I:t J Enebakkvn. 31, 0657 Oslo - TIL Fax Miljøaktivist meid ned av mørk Mercedes Sykkelstiaksjonist Unni Sulutvedt skulle dele ut en løpeseddel for Natur og Ung dom da hun ble påkjørt av en bil som stakk av fra åstedet. JENS P. TOLDNÆS Sju medlemmer av Natur og Ungdom ville bruke lordagen til å drive lokal samferdselspolitikk. ykkelstiaksjonen i Andehu i Vestfold sist helg ble imidlertid svært dramatisk. En av aksjon istene, 20 ar gamle Unni Sulut vedt, ble påkjørt og lettere ska det. Bilisten stakk av fra istedet. Havnet på panseret så Unni i det hun skulle dele ut en lopeseddel til en per son i en mørk Mereedes. Plutse lig kjørte bilen pa henne og hun havnet pa panseret av bilen som torsatte videre. Deretter flilt hun a, sier en annen av aksjonistene, Trude Myhre, til. Klamret seg fast holdt meg fast i panseret lbr jeg trodde ikke han ville stop pe. Det eneste jeg tenkte på var hor lenge jeg kunne klare å hol de meg fast i bilen. Jeg tror jeg fikk benet under bilen, for det er hovent, vondt og fullt av bla merker, sier Sulutvedt til Sande ljords Blad. Heldig tross alt Sulutvedt slapp fra ulykken med blamerker og skrammer. I lun stod pa flirten til England rett et ter all dramatikken, og har dertbr ikke rukket a anmelde forholdet, ilblge moren. Aksjonistene fikk skrevet ned et bilnummer som inneholder et silli.r for mye. Politiet i Sande Ijord tror likevel det er godt håp om å finne sjidbren og anbefiiler at forholdet blir anmeldt. Sulutvedt mener påkjorselen viser hvor viktig Andebu Natur og Ungdoms krav om sykkelsti pa den sterkt helastede riksveistrekningen mellom Sti og Prest hoen er. Halrnilrrrn Uke 4 og 7: Etterutdan ningskurs i støy og støybe kjempelse, Oslo. Arr: Høg skolen i Oslo og Norsk foren ing mot støy, tlf: juni: Den sjette ver denskongressen om miljø og helse, Oslo. Arr: The Inter national Federation of Envi ronmental Health og Forum for miljø og helse, tlf: august - 1. septem ber Konferanse om natur vern i storbyer, Praha, Tsjek kia. Arr: Miljøverndeparte mentet i Tsjekkia, tlf: nowniber Konfe ranse om industriens strategi og tiltak for bærekraftig ut vikling, Aalborg, Danmark. Arr: Euro Environment See retariat: Vil du vite mer om miljovernpolitikken og landets miljotilstand? Da er stortingsmeldingen om Regjeringens miljovernpolitikk og rikets miljotilstand oppslagsverket for deg. Meldingen setter nye mål for miljovernpolitikken og går gjennom status og bruken av virkemidler på miljøvernområ det. I tillegg til de områdene som er listet opp nedenfor, inneholder meldingen en grundig omtale av området avfall og gjenvinning og tbrvaltningen av villaksen i Norge: [3evaring av det biologiske mangfoldet Friluftspolitikken Kulturminnepolitikken Oljeforurensning og akutt Ibrurensing Helse- og mil jøfarlige kjemikalier Klima, luftibrurensinger og støy Internasjonalt miljovernsamarbeid, miljovernarbeidet i polaromradene og radioaktiv forurensing Selv om vi i Norge. så vel som i andre land, strever med å na miljomalene våre, har vi ogsa oppnådd gode resultater. Ørreten kommer tilbake i områder der sur nedbør gjorde stor skade for få år siden, bruken av stoffer som ødelegger ozonlaget er sterkt redusert, gjenvinning av avfallet øker, og stadig flere verneområder blir opprettet. Men vi må gjøre mer for sikre miljøet for de kommende generasjoner. I folks nærmiljø må støyplagen bli redusert og luftkvaliteten mii bli bedre, utslippene av helse- og miljofarlige kjei ikalier må ned, arealbruken må endres slik at skader på det bio logiske mangfoldet ikke oppstår, og miljøet i nordområdene må sikres. Miljøverndepartementet har også lagd en kortversjon av avfallskapittelet i meldinga Meldingen kan du bestille fra Akademika, avdeling for offentlige publikasjoner tlf: 22 li Mollerg. 17 grønt nr: Postboks 8134 Dep faks Oslo epost: offpublqisio.uio.no Bade stortingsmeldingen og kortversjonen om avtbllspolitikken finner du pa internett via Miljøverndepartementets hjemmeside, http: vw.rniljo.no Hi,dro TeMaco Vi renn jeisber på jerninnen er stolte fordi vi også gjør en Innsats for et beilos miljen Norsk Jcrnbaneforbund AKZO NOBEL Thors Kemiske Fabrikker Os 1tBærekraftig By Vi gratulerer Norges Naturvernfor ttiiiå, (\ I_ C i i-- FOR fl Li F%J fl Em enøk-senteret \.. TROMS tillot s. bund med 85-årsjubileet i GRIP (4 HEDMARI( RØEMYR MILJØSENTER 01100,, lll0ll enøk-senteret ØSTFOLD

5 Søplegass gassrnegler - finnes? søker å skape. 19. oktober i ar forurense. gasser - Billige kvoter? tonn årlig, kan eierne selge lit har siden 1992 ordnet salgsav taler tor nesten to milliarder am ei. soppelfylling kuttes med med et menterer for fri omsetning av ut kedsniekanismene er de mest ef finne nye løsninger. Nar utslipp (02. Det skyldes at et tonn mc shppst illatelser for mange tonn den amerikanske miljøstifielsen tene og landene penger pa at de Bonn. Iton l3artels, direktør for Cantor Fmtzgeralds miljøa del ing, argu foktive redskapene for miljøvern som eksisterer, sier l3artels. er darlig business, og prisene som ventes den dagen perne å ha betalt for en vare uten senere tidspunkt. Kyotoprotokollen trer i kraft. Ar- taler for en vare som enda ikke finnes: Dett er betydelig lavere enn allerede godt i gang. Storforurensere be 2-kvoter er t, ldl under klimakonforansen i 0101 Oslo Boks 342 Sentrum Returadresse: Natur & miljø l3ulletin A-BLAD varig adresseendring 8 Natur & miljø Bulietin nr Ettersendes ikke ved andre vil tbrsikre seg mot, er latelser for (02 meel å finne sel hjelper hednf Bulletin N&M ANDREAS TJERNSHAUGEN Nusshaurn drivhus I lilliiry er hun salgsavtaler klima en tolv Ihr kvoter. De fleste handlene kan jeg ikke fortelle hvem som har min gatt, fordi de ikke er ot)ntlige. fli publisitet. De ser på det som en forsikring, sier Nusshaum. Trusselen kullkrafiselskaper og den dagen Kyoto-protokollen trer i kraft. Da skal USA, Canada og kostnadene ved nye rniljokrav Disse kjøperne handler ikke for a Source LL( i New York har i lø pet av det siste aret bidratt til mer gere. I lennes arbeidsgiver Nat ter som vil kjøpe seg utslippstil andre mndustriland kutte utslip pene av drivhusgasser. l3edrmf tene regner med at myndighetene selskaper kan kjøpe og selge ut slippstillalelser av hverandre. Noen haper å spai e penger ved a vil innfore en kvoteordning, hvor Utslippstilatelser på bihigsalg pstillatelser for å slippe ut driv man selge kvoter som enda ikke I.n av kildene til utstippstillatel ser som NatSource tilbyr sine BONN: Handelen med C0 idag kreves det ikke utslip kjøpe seg kvoter i god tid. Men husgasser i USA. llvordan kan tan er en kraftig drmvhusgass som tangass fra søppeliillinger. Mc utvikles nar organisk materiale ratner. I Ivis amerikanske nlyn klienter. er gtenvinning av mc vil avlhllsselskaper som reduser er nietanutslippene sine fa ut drivhusgasser. digheter innfører et kvotesystem, rundt 1,6 milliarder dollar. Akku handel selges ofte kvotene videre kvotene har gradvis blitt trappet Miljomyndighetene iildelte i kjøpes og selges flere ganger. kanske kullkrafiverk kjøpt og Når metanutslippene fra en som har sa store kostnader ved å ANDREAS TJERNSHAUGEN ble det omsatt utslippskvoter for rat som i internasjonal valuta av spekulanter, slik at hvert tonn ere hrensellbrbruk. Størrelsen pa tene kan selges til eierne av kull kap en kvote, fordelt etter tidlig utgangspunktet hvert kraftsels solgt utslippstmllatelser for svo vel, som gir sur nedbør. I 1998 ned. Bedriftene star fritt til å sel ge utshppsrettigheter. eller å kjø pe ekstra kvnter av andre. krai) erk eller andre bedrifter ner seg a kjøpe kvoter istedet. slippskvoter tll overs. Disse kvo kutte sine egne utslipp at det løn Siden 1992 har eierne av amen Rettighetene til å slippe ut drivhusgasser. ønsker kvotemeglerne seg et nytt marked for kjøpt og solgt utslippstillatelser for svovel. Nå BONN: Amerikanske kraftverkseiere har i sju år Handel med svovel siden 1992 med i det amerikanske systemet ige organiske forbindelser er Ogsa nitrogenoksider og Ilyk annonserte meglerselskapet en millioner tonn C02. Selger var amerikanske bønder som vurder klimagasskutt tilsvarende 2.X rer at større mengder karbon be erikanske dollar. Na er selskapet deling har 10 medarbeidere, og retter ta blikket mot klimagas markedet, selskaper som Nat for handel med tillatelser til å Source, I nv ironmental Financial Products og Cantor Fitzgerald, Nussbauin pa et seminar i regi av anske dollar, opplyste I lillar varierer fra St) cen til 5 amerik tehandelen. Derfor er markedet effekt pa jordas klima som et tonn CO2. Men ingen vet nøyaktig hvil ke regler som vil gjelde for kvo for C02 kvoter fortsatt preget a Prisene De store meglerne i dette sene. Cantor Fitzgeralds mil jøav pa vei inn pa markedet for klima marked de aktivt for avtale om salg av rett ighetene li er å legge om til en drift som sik vares i jorda. Kjøper er en grup pe kanadiske krafterkeiere. Car tan har rundt tjue ganger så sterk stor usikkerhet. for utslippsreduks joner tils areride et tonn ( 0 tiltakene selv i tbrsle onigang. joorganisasjonen WWI er uenig: legger vi det, sier Itartels. slippsti latelser. ordning, I lvis ikke risikerer kjø saken er blant annet usikkerhet om det laktisk blir noen kvote verdi. De fleste handlene er op er overbevist om at mar for EUs forslag om a begrense Dette mengden utslippstillatelser som Kvotehandlerne er hekymrei darl ig miljøpolitikk. Du kommer til a øke kostnadene ved a forby noen av losningene. Vi er pa nip pet til å fo med industrien, I lvis sjonsa taler, hvor kjøperen be taler en sum tor retten til å kjøpe en bestemt mengde k oter pa et kan kjopes fra utlandet. Da mna de utvikle ny teknologi og mi gjennomlåre en god del av lengre sikt sparer bedrif vi legger til ekstra utgifter. øde Pa Kenber. Okonorn Mark Kenher i mil ene skal kuttes ytterligere etter sparer man pa at denne innsatsen allerede er gjort, sier

Bullethi. Fjelirevens siste sjanse. Natur & millo. Treg start for grønne kjøretøy. Innhold:

Bullethi. Fjelirevens siste sjanse. Natur & millo. Treg start for grønne kjøretøy. Innhold: Natur & Bullethi millo... nr.9, l2.m.2ooo i2.ârgng utgitt av Norges Naturvernforbund «... produksjonen i Svea vii erstatte kull som er produsert med langt større C0 2-utslipp.» ROIIIRT tlirmansen, l)1riktør

Detaljer

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang Vil Jo, Plan- Dermed l-lvordan Relativt Men Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang - Truede arter må veriies automatisk Direktoratet for na turforvaltning (DN) arbeider for automa tisk vern av direkte truede arter,

Detaljer

versitetet akkurat på grensen til internasjonale anbefalinger for maksimal døgnbelastning av dioksiner bombede industribyene i Serbia er det ingen

versitetet akkurat på grensen til internasjonale anbefalinger for maksimal døgnbelastning av dioksiner bombede industribyene i Serbia er det ingen som kjenner til. dioksiner tar gjenvalg Solheim ikke best Boks Lukter kvikksolv PVÇ gir astma Innhold: nr.8, 7.mai.1999 1i.arganq utgitt av Norges Naturvernforbund TiDI (I kl uakmn\.?a (I \IRAI SI KflFA

Detaljer

Bulletin. Scooter-alarm. Natur. SFT får kjeft for Naturkrafts utslippstillatelse. milpø. Innhold: Ny general sekretær i

Bulletin. Scooter-alarm. Natur. SFT får kjeft for Naturkrafts utslippstillatelse. milpø. Innhold: Ny general sekretær i ir.2, 29jan.1999 I.argciiig utgitt av Norges Naturvernforbund Natur &.. milpø «Joda, jeg begynn& åjå draget p spyttinga.» LAMABONIS JAN TIGE.N IRA Oi TA (NitoNI\). Innhold: Ny general sekretær i Naturvernforbundet

Detaljer

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Det Overflytlingen Men Kundene Produsentene Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Bedriften Kjemi Service i Tønsberg flytter deler av pro duksjonen av det ozonnedbrytende stoffet 1,1.1 -triklore

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Krangel i Fiskorlaget. Etter at de nye tallene for tor. skestammen ble kjent har det. vært et bikkjeslagsmål om

Krangel i Fiskorlaget. Etter at de nye tallene for tor. skestammen ble kjent har det. vært et bikkjeslagsmål om L3QOOML. t\.o), 2 3 Foto: Tom østhus og EF, og vil sannsynligvis gi fra havfo rskerne kommer som nger Spangen mener at kvota i 1990 må redu torskebestanden som antydes Den kraftige nedgangen i N&M: begynnelsen

Detaljer

Toppøkonomer sier nei til vekst

Toppøkonomer sier nei til vekst Globalt Når Nr. 10 4/6 1993 SSN: 0802-5924 0 Stoltenberg: Ledigheten vanskeliggjør iiljøarbeid side 3 Kritiserer Gro og Gunnar Toppøkonomer sier nei til vekst Vi må ha Økonomisk vekst for å løse miljøproblemene!

Detaljer

NR. 6 2007. 50 insekter, planter og pattedyr. Klimaets første ofre

NR. 6 2007. 50 insekter, planter og pattedyr. Klimaets første ofre NR. 6 2007 50 insekter, planter og pattedyr Klimaets første ofre 15 busslinjer kan forbys Overser miljølover Innhold Må rydde opp 3 Kan forby 15 busslinjer 4 16 av 18 med ftalater 6 40 dager fengsel 7

Detaljer

Dummere av miljøgifter

Dummere av miljøgifter Hvori opptatt Natur & miljø Bulletin NR. 1 2005 Forsker mener barn får lavere IQ: Dummere av miljøgifter Disse bedriftene bruker miljøgifter EUs klimamål kan smelte Grønland Miljøhumor Innhold Lisens til

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Bellona har. bursdag!

Bellona har. bursdag! 20 år I KAMP FOR MILJØET Kjetting og kjeledress har vært noen av Bellonas viktigste våpen i kampen for miljøet. Det samme har kunnskap, dress og dokumenter. Her er historien om Bellona. Bellona har bursdag!

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

genialt eller galt? Mennesket har tuklet med gener i tusenvis av år. Først i det siste er det blitt litt fart på sakene og på konsekvensene.

genialt eller galt? Mennesket har tuklet med gener i tusenvis av år. Først i det siste er det blitt litt fart på sakene og på konsekvensene. _4 \. t. på 2 Natur & miljø Bulletin temanummer I 2001. temanummer 1 2001 Natur & miljø Bulletin 3 Den største utfordringen er å møte befolkningsgrupper som er skeptiske til ekspertenes uttalelser, og

Detaljer

Pluss og Sør vil fusjonere Side

Pluss og Sør vil fusjonere Side Nr. 3-2013 - 96. årgang Pluss og Sør vil fusjonere Side 6 N Y H E T E R Korthandel februar 2013: Lav vekst i kortbruk Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i fe bruar brukte BankAxept-kortene for

Detaljer

i vindusposten et magasin for Pensjonist Partiet Oslobyrådet må låne penger Fratas årlig kr. 50 000,- av pensjonen

i vindusposten et magasin for Pensjonist Partiet Oslobyrådet må låne penger Fratas årlig kr. 50 000,- av pensjonen i vindusposten et magasin for Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg Nr. 1/2011 - årgang 6 Oslobyrådet må låne penger Fratas årlig kr. 50 000,- av pensjonen K O N TA K T S I D E N i vindusposten Nr.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

DRÅPEN. NR. 2 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

DRÅPEN. NR. 2 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! DRÅPEN FF NR. 2 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK FS Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Tante Klara NSF etter krigen Tuvalus sjømandsskole-ø IKKE BARE OFFSHORE NÅ OGSÅ FOR

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Kampen om barna. - En serie om foreldrene Norge glemte og rådgiverne de fikk -

Kampen om barna. - En serie om foreldrene Norge glemte og rådgiverne de fikk - Kampen om barna - En serie om foreldrene Norge glemte og rådgiverne de fikk - Innsendere Elisabeth Risa, Stavangergruppen Ina Gundersen, Undersøkende avdeling Knut Gjerseth Olsen, Undersøkende avdeling

Detaljer

Prop. 113L (2013-3014) Endringar i kommunelova mm. - punkt 5 «Utsatt innsyn etter offentleglova 5»

Prop. 113L (2013-3014) Endringar i kommunelova mm. - punkt 5 «Utsatt innsyn etter offentleglova 5» Prop. 113L (2013-3014) Endringar i kommunelova mm. - punkt 5 «Utsatt innsyn etter offentleglova 5» Advokat Ina Lindahl Nyrud Norsk Journalistlag vil sette fokus pa den praktiske betydningen forslaget vil

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING. Det buttet lenge imot, før nettolønnsordningen fikk flertall i Stortinget

DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING. Det buttet lenge imot, før nettolønnsordningen fikk flertall i Stortinget Nr. 1 2003 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Det buttet lenge imot, før nettolønnsordningen fikk flertall i Stortinget Bondevik ll, vil ha «Brustad-bua ll» Sannheten om min død..

Detaljer

nytt håp i mogadishu illioner mangler i stiftelsens regnskap side 6 siders tema Vs fordelingsminister har avlagt eksamen ide 12

nytt håp i mogadishu illioner mangler i stiftelsens regnskap side 6 siders tema Vs fordelingsminister har avlagt eksamen ide 12 04 Utviklingspolitikk: Høyre sier nei til regimet i addis 10 Bistandsbransjen: tilbyr afrika-pakke, samler inn tusener 36 Økonomisk vekst: afrikas ledere meler sin egen kake svs Vs fordelingsminister har

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer