Forord. Det mangler tilsyn på fylkesveinettet. Veitilsynet må få i oppgave å føre tilsyn med dette veinettet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Det mangler tilsyn på fylkesveinettet. Veitilsynet må få i oppgave å føre tilsyn med dette veinettet."

Transkript

1 VEI OG SAMFUNN 2017

2 Forord Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) arbeider for at alle veibrukere skal få dekket sitt transportbehov på en effektiv og rasjonell måte, med minst mulig skade på mennesker og miljø. Å bygge bedre veier er en investering i bedre levekår for alle det er en investering i framtiden. Bedre veier vil redusere både risikoen for, og omfanget av trafikkulykker. I tillegg gir et bedre veinett en mer effektiv trafikkavvikling med mindre tidstap for hver enkelt trafikant. Samtidig gir bedre veier mindre miljøbelastning fordi utslippene fra både person- og godstransporten reduseres. Norge står fortsatt overfor betydelige utfordringer når det gjelder veisektoren, og dette er noe av det som preger det norske veinettet: Fremkommeligheten på norske veier er ikke like god som i land vi ønsker å sammenligne oss med/konkurrere med. Viktige veiprosjekter er skjøvet ut i tid, og motorveiplanen er ikke tatt stilling til. Det er fortsatt behov for investeringer og helhetlig utbygging av riksveinettet. Forfallet på riks- og særlig fylkesveinettet er omfattende. OFV anbefaler et eget nasjonalt program for fylkesveinettet, og en opptrappingsplan for å fjerne forfallet på riksveinettet. Det mangler tilsyn på fylkesveinettet. Veitilsynet må få i oppgave å føre tilsyn med dette veinettet. Det blir ikke begrunnet når man ikke prioriterer samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. OFV mener at dette alltid må begrunnes. Planleggingstiden er for lang, og kostnadsveksten i den tidlige delen av planleggingsfasen for høy. Enten må dette tas hensyn til i rammene, eller så må det være sterkere styring med prosjekter i tidlig fase. Avgiftene for eksterne kostnader ved veitrafikk er for tilfeldige og urettferdige. OFV vil at det innføres dynamisk veiprising. Veinettet er ikke trafikksikkert nok. OFV ønsker at flere veier breddeutvides, får midtrekkverk og gul midtlinje. CO2 utslippene fra transport er for høye. Det må fortsatt være incentiver for å velge null- og lavutslippsteknologi. Det er altså nok av oppgaver å ta fatt på, og for OFV er det viktig at debatten om samferdselspolitikken bygger på fakta. Derfor har vi samlet opplysninger om veinettet og andre forhold i skjæringspunktet mellom vei og samfunn som kan bidra inn i debatten på forskjellig vis. Rapporten er ment som et oppslagsverk til bruk både i faglig og politisk arbeid med veisaker. Vennlig hilsen Redaksjon: Opplysningsrådet for Veitrafikken Jernbanetorget 4A, 0154 OSLO Redaktør: Oda Nordheim Telefon: E-post: Øyvind Solberg Thorsen Direktør Foto: OFV og Bo André Bergan Produksjon: Kilde oppgis ved bruk. 3

3 Innhold Kapittel 1 Kjørelengder, veilengder, veiindeks Gjennomsnittlig årlig kjørelengde, personbelegg og reiselengde for personbiler Kjørelengder, etter kjøretøygruppe. Gjennomsnitt pr. kjøretøy. Kilometer Kjørelengder, etter kjøretøygruppe. Millioner kilometer Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og drivstofftype. Gjennomsnitt pr. kjøretøy, kilometer, Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og drivstofftype. Millioner kilometer, Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og alder. Gjennomsnitt pr. kjøretøy, kilometer, Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og alder. Millioner kilometer, Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og eiers bostedsfylke. Gjennomsnitt pr. kjøretøy Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og eiers bostedsfylke. Millioner kilometer, Kjørelengdefordeling privateide personbiler, (tall i %) Kjørelengdefordeling firmaeide personbiler, (tall i %) Samlet lengde av offentlige veier og gater i Norge pr. 1/ Lengden av offentlige veier og gater pr. 1/1 2016, fylkesvis Motorveilengder i km. pr. 1/ , fylkesvis (ikke motortrafikkvei) Gang- og sykkelvei, km. per fylke Veitrafikkindeksen for 2016, landstotal Veitrafikkindeksen for 2016, landsdeler Veitrafikkindeksen , fylker 21 Kapittel 2 Offentlige inntekter og utgifter, regulativ Statens avgiftsinntekter fra motorvogner mv. (eks. m.v.a.) i mill. kr Statens avgiftsinntekter fra motorvogner mv., (tall i mill. kr) Statens utgifter til veiformål Bompengefinansiering (tall i mill. kr) Statens regulativ for skyssgodtgjørelse ved bruk av eget kjøretøy 29 Kapittel 3 Transport og trafikkarbeid Innenlands persontransport etter transportmåte , millioner passasjerer Innenlands persontransport etter transportmåte , millioner passasjerkilometer Innenlands godstransport, etter transportmåte , millioner tonn Innenlands godstransport, etter transportmåte , millioner tonnkilometer Innenlands godstransport, etter transportmåte , millioner tonn Innenlands godstransport inkl. kabotasje, etter transportmåte , millioner tonnkilometer Godstransport med bil til Norge fra bilens registreringsland Godstransport med bil til Norge fra bilens registreringsland

4 Godstransport med bil fra Norge til bilens registreringsland Godstransport med bil fra Norge til bilens registreringsland Transportytelser for godsbiler Nasjonal leie- og egentransport Nasjonal leie- og egentransport Oversikt over total fergetrafikk Fergetrafikken i Fergetransport mellom Norge og utlandet 41 Kapittel 7 Forsikring Motorvognforsikringer etter selskap, antall pr. 31/ Motorvognforsikringer etter selskap, bestandspremie pr. 31/ Antall meldte forsikringsskader og anslått erstatning Registrerte premier for motorvognforsikringer pr. 31/ , etter grupper 79 Kapittel 4 Førerkort Førerkortklasser / definisjoner, kjøring i Norge Krav til alder for førerkort / øvelseskjøring Avlagte førerprøver for motorkjøretøyer Antall førerkort i Norge og antall førstegangsutstedte førerkort i Kapittel 5 Drivstoff, varehandel Leveranse av petroleumsprodukter i Norge (tall i mill. liter) Statens avgifter på bensin pr. 1/ (øre pr. liter) Statens avgifter på autodiesel pr. 1/ (øre pr. liter) Utsalgspris i øre pr. liter for normalbensin i 0-sonen pr. 1/ Utsalgspris i øre pr. liter for bensin og dieselolje i 0-sonen Utsalgssteder for bensin, bensinstasjoner pr. 31/ Varehandelsstatistikk - motorkjøretøyer, antall bedrifter arehandelsstatistikk - motorkjøretøyer, antall sysselsatte Varehandelsstatistikk - motorkjøretøyer, omsetning (mill.kr.) 58 Kapittel 6 Kontroller, ulykker, miljø Periodisk kontroll av lette-, mellomtunge- og tunge kjøretøyer (PKK) 2016, antall Feil og mangler på kontrollerte lette kjøretøyer (PKK) 2016 (feilprosent) Andre typer kontroller , antall Periodisk kontroll av kjøretøy (PKK) Overlastgebyr og utstedte krav Reaksjonsformer ved ulike trafikkforseelser Registrerte krav hos Statens Innkrevingssentral, (beløp i 1000 kr) Brukstyverier av motorkjøretøy, antall anmeldte lovbrudd, Forseelser mot vegtrafikkloven, antall anmeldte lovbrudd, Veitrafikkulykker Veitrafikkulykker med personskade, og personer skadd eller drept i Personer skadd eller drept i , etter trafikantgruppe Personer drept i , etter alder og trafikantgruppe Personer drept i , etter trafikantgruppe og ulykkesgruppe Utslipp til luft etter kilde 2015 (1000 tonn CO2-ekvivalenter) Utslipp av klimagasser (mill. tonn CO2 ekvivalenter) Utslipp fra veitrafikken, CO2-utslippet for nye personbiler - fordelt på utslippsintervaller (tall i %)

5 KAPITTEL 1 KJØRELENGDER, VEILENGDER, VEIINDEKS 8 9

6 KAPITTEL 1 Innhold Gjennomsnittlig årlig kjørelengde, personbelegg og reiselengde for personbiler Kjørelengder, etter kjøretøygruppe. Gjennomsnitt pr. kjøretøy. Kilometer Kjørelengder, etter kjøretøygruppe. Millioner kilometer Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og drivstofftype. Gjennomsnitt pr. kjøretøy, kilometer, Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og drivstofftype. Millioner kilometer, Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og alder. Gjennomsnitt pr. kjøretøy, kilometer, Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og alder. Millioner kilometer, Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og eiers bostedsfylke. Gjennomsnitt pr. kjøretøy Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og eiers bostedsfylke. Millioner kilometer, Kjørelengdefordeling privateide personbiler, (tall i %) Kjørelengdefordeling firmaeide personbiler, (tall i %) Samlet lengde av offentlige veier og gater i Norge pr. 1/ Lengden av offentlige veier og gater pr. 1/1 2016, fylkesvis Motorveilengder i km. pr. 1/ , fylkesvis (ikke motortrafikkvei) Gang- og sykkelvei, km. per fylke Veitrafikkindeksen for 2016, landstotal Veitrafikkindeksen for 2016, landsdeler Veitrafikkindeksen , fylker 21 Tabell Gjennomsnittlig årlig kjørelengde, personbelegg og reiselengde for personbiler Årlig Gjennomsnitt Gjennomsnitt Kjørelengde personbelegg reiselengde År pr. bil, km pr. vogn-km km. pr. tur ,00 14, ,00 14, ,10 14, ,10 14, ,10 14, ,20 14, ,22 15, ,22 15, ,18 15, ,14 15, ,10 15, ,06 15, ,02 15, ,00 15, ,98 15, ,96 15, ,94 14, ,92 14, ,90 13, ,88 13, ,87 13, ,86 13, ,85 13, ,84 13, ,83 13, ,82 13, ,82 13, ,82 13, ,81 13, ,80 13, ,79 13, ,78 13, ,77 13, ,77 13, ,77 14, ,77 14, ,76 14, ,75 14, ,74 14, ,74 14, ,70 13, ,70 13, Kilder: :TØI : SSB (Årlig kjørelengde) Gjennomsnittlig årlig kjørelengde Årlig kjørelengde (km.)

7 Tabell Kjørelengder, etter kjøretøygruppe. Gjennomsnitt pr. kjøretøy. Kilometer Kjøretøygruppe Personbiler i alt Personbiler Drosjer Ambulanser Campingbiler Busser i alt Minibusser Busser Tabell Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og drivstofftype. Gjennomsnitt pr. kjøretøy, kilometer, Kjøretøygruppe Personbiler i alt Bensin Diesel Andre drivstoff Busser i alt Bensin Diesel Andre drivstoff Små godsbiler i alt Små lastebiler Små kombinerte biler Store kombinerte biler Små varebiler Store varebiler Store lastebiler i alt Lastebiler, 12 tonn, mindre Lastebiler, 12 tonn, over Trekkbiler Kjøretøy i alt Små godsbiler i alt Bensin Diesel Andre drivstoff Store lastebiler i alt Bensin Diesel Andre drivstoff Kjøretøy i alt Bensin Diesel Andre drivstoff Tabell Kjørelengder, etter kjøretøygruppe. Millioner kilometer Kjøretøygruppe Personbiler i alt , , , , ,2 - Personbiler , , , , ,0 - Drosjer 483,3 501,4 514,1 522,9 530,7 - Ambulanser 40,6 40,4 39,9 39,6 38,7 - Campingbiler 139,0 146,3 153,1 163,7 177,8 Busser i alt 570,3 564,4 572,1 583,1 596,9 - Minibusser 44,3 49,4 56,9 65,6 81,0 - Busser 526,1 515,0 515,2 517,5 515,9 Tabell Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og drivstofftype. Millioner kilometer, Kjøretøygruppe Personbiler i alt , , , , ,2 - Bensin , , , , ,0 - Diesel , , , , ,8 - Andre drivstoff 2 817,5 921,4 314,5 118,8 67,4 Busser i alt 570,3 564,4 572,1 583,1 596,9 - Bensin 1,7 2,6 3,2 4,4 5,8 - Diesel 526,7 525,6 536,0 546,2 566,1 - Andre drivstoff 41,9 36,2 32,9 32,6 25,0 Små godsbiler i alt 7 307, , , , ,0 - Små lastebiler 180,0 214,6 240,1 272,4 306,1 - Små kombinerte biler 210,4 248,5 292,1 349,2 411,0 - Store kombinerte biler 43,3 56,1 64,8 77,3 90,7 - Små varebiler 5 173, , , , ,1 - Store varebiler 1 700, , , , ,0 Store lastebiler i alt 1 977, , , , ,0 - Lastebiler, 12 tonn, mindre 42,8 45,9 47,8 50,2 53,8 - Lastebiler, 12 tonn, over 1 287, , , , ,6 - Trekkbiler 647,1 634,1 617,0 593,7 587,6 Kjøretøy i alt , , , , ,0 Små godsbiler i alt 7 307, , , , ,0 - Bensin 268,4 316,9 375,9 453,8 541,7 - Diesel 6 983, , , , ,8 - Andre drivstoff 55,1 36,5 17,3 8,2 5,5 Store lastebiler i alt 1 977, , , , ,0 - Bensin 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 - Diesel 1 971, , , , ,9 - Andre drivstoff 6,4 5,4 3,8 2,6 1,9 Kjøretøy i alt , , , , ,0 - Bensin , , , , ,6 - Diesel , , , , ,6 - Andre drivstoff 2 921,0 999,4 368,6 162,2 99,

8 Tabell Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og alder. Gjennomsnitt pr. kjøretøy, kilometer, 2016 Alder på kjøretøyet Kjøretøygruppe I alt 0-4 år 5-9 år år år år 25 år + Personbiler i alt Personbiler Drosjer Ambulanser Campingbiler Busser i alt Minibusser Busser Små godsbiler i alt Små lastebiler Små kombinerte biler Store kombinerte biler Små varebiler Store varebiler Store lastebiler i alt Lastebiler, 12 tonn, mindre Lastebiler, 12 tonn, over Trekkbiler Tabell Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og eiers bostedsfylke. Gjennomsnitt pr. kjøretøy Kjøretøygruppe Kjøretøy Personbiler Busser Små godsbiler Lastebiler Fylke i alt, km i alt, km i alt, km i alt, km i alt, km Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Kjøretøy i alt Tabell Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og alder. Millioner kilometer, 2016 Alder på kjøretøyet Kjøretøygruppe I alt 0-4 år 5-9 år år år år 25 år + Personbiler i alt , , , , ,6 902,4 452,8 - Personbiler , , , , ,6 893,6 441,1 - Drosjer 483,3 422,3 51,6 7,3 1,6 0,4 0,1 - Ambulanser 40,6 30,9 7,9 1,5 0,1 0,0 0,0 - Campingbiler 139,0.. 29,2 71,5 18,3 8,4 11,7 Busser i alt 570,3 263,8 238,7 43,4 14,2 5,1 5,1 - Minibusser 44,3 14,5 10,3 5,9 6,9 3,7 2,9 - Busser 526,1 249,3 228,4 37,5 7,3 1,4 2,2 Små godsbiler i alt 7 307, , , ,1 476,8 133,8 55,0 - Små lastebiler 180,0 46,9 49,2 47,8 24,4 6,6 5,1 - Små kombinerte biler 210,4.. 0,4 46,1 91,1 57,6 15,2 - Store kombinerte biler 43, ,7 17,9 6,5 6,1 - Små varebiler 5 173, , ,2 999,9 263,2 45,7 22,4 - Store varebiler 1 700,7 753,4 619,9 223,6 80,1 17,3 6,3 Store lastebiler i alt 1 977, ,8 521,5 158,8 44,3 12,2 16,1 - Lastebiler, 12 tonn, mindre 42,8 17,1 13,4 6,5 2,8 0,8 2,3 - Lastebiler, 12 tonn, over 1 287,8 710,5 387,0 129,6 37,8 10,3 12,6 - Trekkbiler 647,1 497,3 121,1 22,7 3,7 1,1 1,2 Norge i alt Tabell Kjørelengder, etter kjøretøygruppe og eiers bostedsfylke. Millioner kilometer, 2016 Kjøretøygruppe Kjøretøy Personbiler Busser Små godsbiler Lastebiler Fylke i alt, mill.km i alt, mill.km i alt, mill.km i alt, mill.km i alt, mill.km Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Kjøretøy i alt , , , , , ,5 529,1 Norge i alt

9 Tabell Kjørelengdefordeling privateide personbiler, (tall i %) Årlig kjørelengde i km Bilens alder Ubegr. Nye 0,9 1,8 1,4 0,7 0,2 0,1 0,0 1 år 1,1 2,0 1,5 0,8 0,3 0,1 0,0 2-3 år 2,7 4,0 2,9 1,6 0,5 0,3 0,1 4-5 år 3,3 4,4 2,8 1,5 0,5 0,3 0,1 6-8 år 4,6 5,3 3,2 1,7 0,6 0,3 0, år 11,1 9,5 4,6 2,3 0,7 0,3 0,1 >= 15 år 11,5 5,2 1,9 0,8 0,2 0,1 0,0 Totalt ,2 32,2 18,3 9,3 3,0 1,5 0,6 Totalt ,8 31,4 18,4 9,3 3,0 1,5 0,6 Totalt ,2 31,0 19,1 9,5 3,0 1,6 0,6 Totalt ,6 30,6 19,4 9,9 3,1 1,7 0,7 Totalt ,5 30,5 19,4 10,1 3,2 1,7 0,7 Totalt ,4 30,2 19,4 10,3 3,2 1,8 0,7 Totalt ,9 30,3 19,4 10,0 3,1 1,8 0,6 Totalt ,8 30,4 19,8 10,2 3,2 1,9 0,6 Totalt ,6 30,4 19,8 10,2 3,2 2,0 0,7 Totalt ,6 30,5 19,8 10,3 3,2 2,0 0,7 Totalt ,2 30,6 19,3 9,9 3,2 2,2 0,7 Totalt ,6 31,2 18,8 10,1 2,9 2,4 0,9 Kilde: IF Skadeforsikring Tabell Kjørelengdefordeling firmaeide personbiler, (tall i %) Årlig kjørelengde i km Bilens alder Ubegr. Nye 0,9 1,8 1,4 0,7 0,2 0,1 0,0 1 år 1,1 2,0 1,5 0,8 0,3 0,1 0,0 2-3 år 2,7 4,0 2,9 1,6 0,5 0,3 0,1 4-5 år 3,3 4,4 2,8 1,5 0,5 0,3 0,1 6-8 år 4,6 5,3 3,2 1,7 0,6 0,3 0, år 11,1 9,5 4,6 2,3 0,7 0,3 0,1 >= 15 år 11,5 5,2 1,9 0,8 0,2 0,1 0,0 Totalt ,8 31,4 18,4 9,3 3,0 1,5 0,6 Totalt ,6 19,1 19,7 18,5 6,0 7,0 9,0 Totalt ,3 18,7 18,2 20,7 7,2 8,9 11,0 Totalt ,4 19,1 18,3 20,3 6,8 8,2 10,8 Totalt ,2 19,2 18,2 19,5 6,4 7,5 11,1 Totalt ,8 18,7 19,0 18,9 6,1 7,1 10,7 Totalt ,8 19,1 18,9 21,7 7,5 8,8 9,1 Totalt ,0 18,7 18,9 21,9 7,8 9,2 9,5 Totalt ,9 18,7 18,4 22,9 8,0 9,8 9,2 Totalt ,7 18,5 18,3 23,2 7,7 9,8 9,8 Totalt ,0 19,3 18,5 22,2 7,2 9,3 9,7 Totalt ,6 18,2 17,5 24,7 5,7 10,6 9,7 Tabell Samlet lengde av offentlige veier og gater i Norge pr. 1/ Riksveier Fylkesveier Sum Kommunale Veier Endring Endring Riks+Fylke veier ialt pr. år pr. år År km km km km km km % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) , , , , , , ) , , , , , ) , , , , , , ,2 1) Fra 1999 er kommunale veier referert i.h.t. ny kartbasert registreringsmetode (Vbase). 2) Ny veinetts-modell fra 2005 medfører at tidligere veilengder ikke er direkte sammenlignbare. 3) Regionreformen gjeldende fra medførte at mesteparten av øvrige riksveier ble fylkesveier. Kilder: : Vegdirektoratet, : KOSTRA-rapport 24, : SSB - ikke direkte sammenlignbare Kilde: IF Skadeforsikring 16 17

10 Total veilengde i Norge Prosentvis fordeling av riks-, fylkes- og kommunale veier pr. 1/ Riks- og fylkesveier Kommunale veier Fylke Østfold 52,4 52,2 52,2 52,2 47,6 47,8 47,8 47,8 Akershus 47,0 47,1 47,2 47,1 53,0 52,9 52,8 52,9 Oslo 14,3 14,2 14,2 14,1 85,7 85,8 85,8 85,9 Hedmark 68,9 68,9 68,9 68,9 31,1 31,1 31,1 31,1 Oppland 66,1 66,4 66,4 66,5 33,9 33,6 33,6 33,5 Buskerud 57,6 57,6 57,8 57,6 42,4 42,4 42,2 42,4 Vestfold 50,6 50,6 50,6 50,4 49,4 49,4 49,4 49,6 Telemark 56,5 56,6 56,6 56,4 43,5 43,4 43,4 43,6 Aust-Agder 65,5 65,5 65,4 65,7 34,5 34,5 34,6 34,3 Vest-Agder 57,2 57,3 57,4 57,6 42,8 42,7 42,6 42,4 Rogaland 48,0 48,0 46,6 48,3 52,0 52,0 53,4 51,7 Hordaland 54,8 54,6 54,2 54,1 45,2 45,4 45,8 45,9 Sogn og Fjordane 61,7 61,9 62,1 62,1 38,3 38,1 37,9 37,9 Møre og Romsdal 55,1 55,3 55,7 55,7 44,9 44,7 44,3 44,3 Sør Trøndelag 63,1 63,3 63,3 63,2 36,9 36,7 36,7 36,8 Nord Trøndelag 62,8 62,9 63,0 63,0 37,2 37,1 37,0 37,0 Nordland 59,7 59,9 59,7 59,9 40,3 40,1 40,3 40,1 Troms 65,0 65,0 65,1 65,1 35,0 35,0 34,9 34,9 Finnmark 65,9 65,8 65,9 65,8 34,1 34,2 34,1 34,2 Tabell Lengden av offentlige veier og gater pr. 1/1 2016, fylkesvis Riksveier Fylkesveier Komm. veier Off. veier i alt Off. veier i alt Fylke km % km % km % km % fylke % Østfold 286 7, , , ,0 4,0 Akershus 431 9, , , ,0 5,1 Oslo 1) ,3 0 0, , ,0 1,4 Hedmark , , , ,0 7,0 Oppland , , , ,0 6,1 Buskerud , , , ,0 4,4 Vestfold 157 5, , , ,0 2,9 Telemark , , , ,0 4,4 Aust-Agder , , , ,0 3,2 Vest-Agder 237 5, , , ,0 4,3 Rogaland 530 8, , , ,0 6,7 Hordaland , , , ,0 7,2 Sogn og Fjordane , , , ,0 5,7 Møre og Romsdal 537 8, , , ,0 7,0 Sør-Trøndelag 390 7, , , ,0 5,6 Nord-Trøndelag 354 6, , , ,0 5,7 Nordland , , , ,0 9,4 Troms , , , ,0 5,7 Finnmark , , , ,0 4,5 Hele landet 58,4 58,4 58,4 58,5 41,6 41,6 41,6 41,5 Tabell Motorveilengder i km. pr. 1/ , fylkesvis (ikke motortrafikkvei) Fylke Østfold 80,9 16,4 % 80,9 16,2 % Akershus 138,8 28,1 % 143,7 28,9 % Oslo 27,0 5,5 % 27,0 5,4 % Hedmark 27,6 5,6 % 27,6 5,5 % Buskerud 31,0 6,3 % 31,0 6,2 % Vestfold 109,3 22,1 % 108,8 21,8 % Telemark 2,8 0,6 % 2,8 0,6 % Aust-Agder 38,2 7,7 % 38,2 7,7 % Vest-Agder 10,9 2,2 % 10,9 2,2 % Rogaland 14,7 3,0 % 14,7 2,9 % Hordaland 12,5 2,5 % 12,5 2,5 % Sum 493,7 100 % 498,1 100 % Kilde: Vegdirektoratet Hele landet , , , ,0 100,0 Hele landet , , , ,0 100,

11 Tabell Gang- og sykkelvei, km. per fylke Gang- og sykkelvei langs fylkesvei Kommunal sykkelvei Fylke 2016 % % Østfold 191 7,5 % ,3 % Akershus 252 9,9 % ,2 % Oslo 0 0,0 % ,2 % Hedmark 88 3,5 % ,2 % Oppland 140 5,5 % ,0 % Buskerud 116 4,6 % ,4 % Vestfold 228 9,0 % ,6 % Telemark 83 3,3 % ,9 % Aust-Agder 104 4,1 % ,5 % Vest-Agder 121 4,8 % ,1 % Rogaland 223 8,8 % ,3 % Hordaland 231 9,1 % ,9 % Sogn og Fjordane 35 1,4 % ,2 % Møre og Romsdal 176 6,9 % ,9 % Sør-Trøndelag 198 7,8 % ,4 % Nord-Trøndelag 136 5,4 % ,2 % Nordland 111 4,4 % ,2 % Troms 94 3,7 % ,9 % Finnmark 7 0,3 % ,7 % Hele landet ,0 Tabell Veitrafikkindeksen for 2016, landstotal År Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Alle døgn -1,2 2,5-4,6 3,5 1,5 1,0-0,5 1,6 1,3-0,3 1,3 1,8 0,6 2,0 1,7 Yrkedøgn -4,7 1,9-10,8 9,6 5,4 1,1-7,7 9,0 1,3-4,0 5,2 0,8 0,5 2,0 1,8 Helgedøgn 10,3 4,7 17,2-12,0-6,3 0,8 26,9-18,9 1,1 12,8-12,1 5,9 1,1 2,1 1,2 Lette kjøretøy -1,4 2,0-4,2 2,5 0,9 0,5-0,7 0,9 0,8-0,5 0,8 1,4 0,2 1,8 1,7 Tunge kjøretøy 2,1 6,7-7,2 11,1 7,4 3,3-0,2 6,8 4,4 1,2 4,4 3,7 3,6 4,2 1,8 Alle -1,2 2,5-4,6 3,5 1,5 1,0-0,5 1,6 1,3-0,3 1,3 1,8 0,6 2,0 1,7 Alle tall gir endring i prosent i forhold til samme tidsperiode foregående år. Yrkedøgn: alle døgn minus helgedøgn. Helgedøgn: lørdag og søndag, offentlige fridager, jule- og nyttårskvelden. Lette kjøretøy: lengde mindre enn 5,6 meter. Tunge kjøretøy: lengde 5,6 meter eller større. Kilde: Statens Vegvesen Tabell Veitrafikkindeksen for 2016, landsdeler År Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Østlandet -0,4 3,3-3,9 2,7 1,9 1,4-0,8 1,7 1,8 0,2 1,0 3,2 0,9 2,7 1,3 Sørlandet -3,8 0,3-6,2 3,9 1,2 0,0-1,3 2,4 0,7-1,9 1,7 1,0-0,1 1,3 2,2 Vestlandet -2,5 1,2-4,7 3,0 0,6 0,5 0,3 0,0 0,3-0,5 1,0 0,3 0,0 1,2 1,8 Trøndelag 0,7 3,1-3,7 6,3 2,1 1,6 1,7 2,1 1,8 0,3 2,0 0,9 1,4 1,5 2,2 Nord-Norge -0,4 3,4-6,7 5,9 1,1 0,7-1,0 1,6 0,2-0,5 1,8-1,2 0,3 1,6 2,1 Alle tall gir endring i prosent i forhold til samme tidsperiode foregående år. Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark Sørlandet: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark Kilde: Statens Vegvesen Tabell Veitrafikkindeksen , fylker Fylke Østfold 0,4 3,4 2,0 1,9 3,8 2,1 3,7 3,2 1,7 2,0 0,3 2,2 1,4 1,6 Akershus 1,3 1,7 1,4 0,8 2,1 1,8 1,5-1,3 1,0 3,7 1,3 2,2 1,8 1,4 Oslo -1,4.. 1,0 0,7 1,3 0,6 0,4-2,9-0,3 1,5 0,2 1,3 1,2 0,3 Hedmark 1,7 6,0 0,7 1,6 3,2-0,2-0,2-0,1 0,1 3,8 2,0 3,9 0,5 2,0 Oppland 1,6 1,5 1,3 2,8-0,4 0,0 1,1 1,0 1,9 3,4 1,8 3,0 1,5 1,8 Buskerud 0,8 2,4 1,5 1,0 1,1 1,3 1,9 0,1 1,7 2,8 0,1 3,2 1,4 1,4 Vestfold 1,8 2,3 1,1 0,8 1,9 1,2 1,9 1,6 3,0 2,4 1,5 4,0 1,2 2,1 Telemark 0,3 3,1 1,7 0,4 0,8-0,1 0,5 0,6 0,7 3,2 0,2 3,7 3,0 3,3 Aust-Agder -0,1 2,1 1,9 0,2 1,6 1,9 1,8 0,2 2,5 5,4-0,8 3,5 1,7 1,3 Vest-Agder 0,3 2,7 2,5 1,1 2,0 0,9-0,8 0,9 3,1 4,1 2,2 2,9 2,8 2,0 Rogaland -0,4 0,2 1,5 2,4 1,7 1,9 1,0 1,4 1,8 3,9 3,5 2,6 2,5 2,7 Hordaland -0,8 0,6 1,1 0,8 1,6 1,5 0,5 2,1 1,2 2,9 3,0 3,7 3,2 1,7 Sogn og Fjordane 2,3 2,0 3,0 0,2 1,3 1,8 1,6 2,7 2,4 5,4 3,1 2,4 2,4 2,6 Møre og Romsdal 0,3 1,9 2,9 2,5 2,7 3,0 1,8 1,6 1,5 3,1 1,6 2,6 1,0 2,6 Sør-Trøndelag 0,7 0,6 2,4 1,5 0,8 1,7-0,3 0,1 1,6 3,8 5,4 3,1 3,2 3,1 Nord-Trøndelag 2,4 2,9 1,8 1,0 0,5 2,7 1,1 2,0-0,1 3,8 2,2 1,9 2,8 2,1 Nordland 0,1 0,4 1,6-0,3 1,5 2,8 0,8 0,6 1,2 1,8 1,5 0,2 1,8 0,7 Troms 0,8 2,6 2,5 1,5 1,0 0,9 1,5 0,3 1,4 0,9 2,4 1,3 4,0 2,5 Finnmark -0,2 3,1 2, ,3 0,6 3,8 3,2 2,7 1,3 2,4 2,9 2,6 Hele landet 0,6 2,0 1,7 1,2 1,7 1,5 1,1 0,5 1,3 3,1 1,7 2,6 2,1 2,0 Veitrafikkindeksen er beregnet ut fra Statens Vegvesen sine målesteder der trafikken blir registrert kontinuerlig hver time hele året. Tallene er gitt som endring i prosent i forhold til samme tidsperiode foregående år. Ulike forhold som for eksempel bevegelige helligdager og værforhold, kan gi store utslag i tallene pr. måned fra år til år. Kilde: Statens Vegvesen 20 21

12 KAPITTEL 2 OFFENTLIGE INNTEKTER OG UTGIFTER, REGULATIV 22 23

13 KAPITTEL 2 Innhold Statens avgiftsinntekter fra motorvogner mv. (eks. m.v.a.) i mill. kr Statens avgiftsinntekter fra motorvogner mv., (tall i mill. kr) Statens utgifter til veiformål Bompengefinansiering (tall i mill. kr) Statens regulativ for skyssgodtgjørelse ved bruk av eget kjøretøy 29 Tabell Statens avgiftsinntekter fra motorvogner mv. (eks. m.v.a.) i mill. kr År Avgift på smøreolje Kmavgift Bensinavgifter 3) Avgift på autodiesel Toll, personskade avg. 1) Omregistreringsavgift Årsavgift 2) Engangsavgift ) Til 1995 toll, fra 1998 personskadeavgift, beregnet. Fra 2004 er personskadeavgiften inkludert i årsavgiften. 2) Inkluderer vektårsavgift. 3) Ikke fratrukket 2% for bensin til andre formål enn biltrafikk Kilde: Samferdselsdepartementet Sum 24 25

14 Tabell Statens avgiftsinntekter fra motorvogner mv., (tall i mill. kr) Avgifter Bensinavgift 1) % Avgift på autodieselolje Årsavgift 2) Vektårsavgift Engangsavgift Omregistreringsavgift Avgift på smøreolje 3) Sum særavgifter M.v.a. av særavg Sum avgifter Endring fra foregående år ) Fra bensinavgiften trekkes 2 % som er beregnet ikke å være innbetalt av biltrafikken 2) Fra 2004 er personskadeavgiften inkludert i årsavgiften. 3) Avgift på smøreolje inkluderer også olje til andre transportformer enn biltrafikk Kilde: Samferdselsdepartementet Tabell Statens utgifter til veiformål Statens utgifter Endring Stats- Veiformål til veiformål fra i fjor budsjettet % av stats- År millioner kr 2) % milliarder kr 1) budsjettet ,2 2, ,9 352,3 2, ,9 365,6 2, ,9 373,4 2, ,0 368,3 2, ,6 359,0 2, ,6 373,4 2, ,0 443,7 2, ,2 467,0 2, ,8 490,2 2, ,9 502,6 2, ,8 584,2 2, ,9 592,7 1, ,4 612,4 2, ,6 637,6 2, ,6 683,5 2, ,2 712,6 2, ,1 795,7 2, ,7 870,8 2, ,9 892,9 1, ,2 952,1 1, ,3 996,1 1, , ,1 2, , ,1 2, , ,5 2, , ,1 2,59 1) Statsbudsjettets utgifter (eks. overføring til Pensjonsfond Utland og utlån/gjeldsavdrag). Regnskapstall til og med er saldert budsjett. Kilde: St.prp. nr.1, Samferdselsdepartementet, post 1320, regnskapstall er saldert budsjett. NB! I tallene inngår ikke bevilgninger over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett til fylkesveier (øvrige riksveier) som ble overført til fylkene Tall før og etter 2010 er ikke direkte sammenlignbare. Bevilgninger til veiformål i % av statsbudsjettet ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,

15 Tabell Bompengefinansiering (tall i mill. kr) Bompenge- Bompenge- Bompenger finansiert finansiert innbetalt riksvei- fylkesvei- Innbetalt Brukt i % av trafik- utbygging, til utbygging, til minus av År kantene disposisjon disp. inkl. Oslo brukt innbetalt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) , , , , , , Sum ,5 Kilde : Vegdirektoratet Kilde : St.prp. Nr. 1, Samferdselsdepartementet Kilde : Prop. 1 S, Samferdselsdepartementet - oppdaterte tall per 2017 (Ikke sammenlignbare med tidligere verdier). 1) Forvaltningsreformen fra medførte at store deler av riksveinettet ble overført til fylkeskommunene. Før dette var bompenger på fylkesveier svært begrenset. Bompenger innbetalt av traffikantene f.o.m gjelder sum riks- og fylkesvei. I 2010 stilte bomselskapene 4610 millioner kr. i bompenger i disposisjon til riksveier og 3639 millioner kr. til fylkesveier Bompenger innbetalt av trafikantene (tall i mill kr) ) Tabell Statens regulativ for skyssgodtgjørelse ved bruk av eget kjøretøy Kjørelengder i budsjetterminen Godtgjørelse øre pr. km fra 1. januar 2017 Bil: km 410 Bil: Ut over km 345 Bil: Tillegg for passasjerer, pr. pers. 100 Bil: Tillegg for tilhenger 100 Bil: Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsveier 100 El-bil (ikke hybrid) 420 Moped og lett motorsykkel (opp til og med 125 ccm) 200 Tung motorsykkel (over 125 ccm) 295 Snøscooter (beltemotorsykkel), ATV 750 Godtgjørelse for bruk av egen bil i tjenestekjøring påvirkes ikke av bilens innkjøpspris og/eller størrelse. Det gis tilleggsgodtgjørelse ved blant annet transport av passasjerer, kjøring med tilhenger og kjøring på dårlig vei. For arbeidstakere i Tromsø økes kilometersatsene for bil med kr 0,10. Tjenestebil/firmabil Begrepet firmabil omfatter alle biltyper, med unntak av biler som i liten grad er egnet for privat bruk Bruk av arbeidsgivers bil anses som en naturalytelse som det skal beregnes arbeidsgiveravgift av. For den ansatte gir fordelen av firmabil pensjonsgivende inntekt, men det gis ikke feriepenger av fordelen, og den inngår heller ikke i sykepengegrunnlaget. Skatt av firmabilen for 2017 (fordelsbeskatning) Skattleggingen av firmabil ble lagt helt om i 2005 i forhold til tidligere. Inntektstillegg for privat bruk av firmabil for et helt år settes: - for biler med beregningsgrunnlag (bilens listepris som ny) til og med kr settes fordelen til 30 % av beregningsgrunnlaget - for biler med beregningsgrunnlag over kr settes fordelen til kr pluss 20 % av beregningsgrunnlaget over kr (kr er 20 % av kr ). Fradrag i beregningsgrunnlag 2017 Det gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget; - for biler eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret - for dokumentert yrkeskjøring over km i inntektsåret (reiser til og fra hjemmet regnes ikke med) Det blir her tatt utgangspunkt i 75% av beregningsgrunnlaget (av bilens listepris som ny). Dersom begge ovennevnte kriterier er tilfredsstilt, regnes fordelen av 56,25 % av beregningsgrunnlaget. For e-biler blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 50% av beregningsgrunnlaget (listepris som ny). Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 37,5% av beregningsgrunnlaget. Ligningsmessig verdifastsetting av bil i selvangivelsen For inntektsåret 2016 skal formuesverdien av bil fastsettes. For biler som ikke er saldoavskrevet, settes formuesverdien ved utgangen av inntektsåret etter følgende skala, i prosent av bilens opprinnelige listepris som ny hos hovedimportør. Dette gjelder selv om bilen brukes i inntektsgivende aktivitet. Verdsettelsen i tabellen nedenfor tar utgangspunkt i bilens registreringsår som ny. Dette gjelder også om bilen er førstegangsregistrert i utlandet (bruktimportert). Kjøpsår Verdi av bilens opprinnelige listepris Kjøpsår Verdi av bilens opprinnelige listepris % % % % % % % kr % 1985 og eldre Antatt salgsverdi Veterankjøretøy, altså kjøretøy som er 30 år eller eldre, verdsettes til antatt salgsverdi. Kilde: Skatteetaten 28 29

16 KAPITTEL 3 TRANSPORT OG TRAFIKKARBEID 30 31

17 KAPITTEL 3 Innhold Innenlands persontransport etter transportmåte , millioner passasjerer Innenlands persontransport etter transportmåte , millioner passasjerkilometer Innenlands godstransport, etter transportmåte , millioner tonn Innenlands godstransport, etter transportmåte , millioner tonnkilometer Innenlands godstransport, etter transportmåte , millioner tonn Innenlands godstransport inkl. kabotasje, etter transportmåte , millioner tonnkilometer Godstransport med bil til Norge fra bilens registreringsland Godstransport med bil til Norge fra bilens registreringsland Godstransport med bil fra Norge til bilens registreringsland Godstransport med bil fra Norge til bilens registreringsland Transportytelser for godsbiler Nasjonal leie- og egentransport Nasjonal leie- og egentransport Oversikt over total fergetrafikk Fergetrafikken i Fergetransport mellom Norge og utlandet 41 Tabell Innenlands persontransport etter transportmåte , millioner passasjerer Millioner passasjerer Transportmåte/År I alt (alle transportmåter) Sjøtransport: Bilferjeruter Annen rutefart Jernbanetransport, m.v. : Norges Statsbaner og andre Andre Jernbaner Forstadsbaner og sporveier Veitransport: Rutebiler Drosjebiler, m.v. : Utleiebiler mv Personbiler 1) Motorsykler, mopeder 1) Lufttransport: Kun medregnet passasjerer som har både på- og avstigning i Norge 1) Fører er tatt med i beregningene Passasjerkilometer: Antall passasjerer på en tur multiplisert med kjørt distanse. Tabell Innenlands persontransport etter transportmåte , millioner passasjerkilometer Millioner passasjerkilometer Transportmåte/År I alt (alle transportmåter) Sjøtransport: Bilferjeruter Annen rutefart Jernbanetransport, m.v. : Norges Statsbaner Andre jernbaner Forstadsbaner og sporveier Veitransport: Rutebiler Drosjebiler, m.v. : Utleiebiler mv Personbiler 1) Motorsykler, mopeder 1) Lufttransport: Kun medregnet passasjerer som har både på- og avstigning i Norge 1) Fører er tatt med i beregningene Passasjerkilometer: Antall passasjerer på en tur multiplisert med kjørt distanse

18 Tabell Innenlands godstransport, etter transportmåte , millioner tonn Millioner tonn Transportmåte I alt (alle transportmåter) Fastlandstransport Tabell Innenlands godstransport, etter transportmåte , millioner tonn Millioner tonn Transportmåte I alt (alle transportmåter) Fastlandstransport Sjøtransport: Bilferjeruter Leietransp. og egentransp Jernbanetransport: Veitransport: Fra norsk kontinentalsokkel: Oljetransport med skip Oljetransport i rør Gasstransport i rør I tallet for bilferjeruter er vekten av bilene medregnet. Tall før og etter 2010 har ulikt datagrunnlag - derfor ikke direkte sammenlignbare. Sjøtransport: Bilferjeruter Leietransp. og egentransp Norsk Ordinært Skipsregister Norsk Internasjonalt Skipsregister Utenlandske skipsregistre Jernbanetransport: Veitransport: Fra norsk kontinentalsokkel: Oljetransport med skip Oljetransport i rør Gasstransport i rør Kabotasje omfatter gods på utenlandske transportmidler. I tallet for bilferjeruter er vekten av bilene medregnet. Tabell Innenlands godstransport, etter transportmåte , millioner tonnkilometer Millioner tonnkilometer Transportmåte Transportmåte I alt (alle transportmåter) Tabell Innenlands godstransport inkl. kabotasje, etter transportmåte , millioner tonnkilometer Millioner tonnkilometer Transportmåte I alt (alle transportmåter) Fastlandstransport Fastlandstransport Sjøtransport : Bilferjeruter Leietransp. og egentransp Jernbanetransport : Veitransport : Lufttransport : Fra norsk kontinentalsokkel: Oljetransport med skip Oljetransport i rør Gasstransport i rør NB! Omfatter bare gods som er både på- og avlesset i Norge I tallet for bilferjeruter er vekten av bilene medregnet. Tall før og etter 2010 har ulikt datagrunnlag - derfor ikke direkte sammenlignbare. Sjøtransport: Bilferjeruter Leietransp. og egentransp Norsk Ordinært Skipsregister Norsk Internasjonalt Skipsregister Utenlandske skipsregistre Jernbanetransport: Veitransport: Lufttransport : Fra norsk kontinentalsokkel: Oljetransport med skip Oljetransport i rør Gasstransport i rør NB! Omfatter bare gods som er både på- og avlesset i Norge Kabotasje omfatter gods på utenlandske transportmidler. I tallet for bilferjeruter er vekten av bilene medregnet

19 Tabell Godstransport med bil til Norge fra bilens registreringsland Transportmengde 1000 tonn Land, fra: Danmark 379,1 371,0 427,2 564,2 449,2 519,3 906,9 Estland ,9 43,1 76,3 60,9 30,0 Finland 397,2 170,9 312,5 449,5 380,9 371,4 241,4 Latvia 117,9 32,7 72,6 91,3 67,2 42,8.. Litauen 128,2 76,1 114,0 69,3 74,5.. 39,5 Nederland 101,5 87,3 142,2 114,0 106,2 111,0 105,6 Polen 334,5 166,6 440,6 433,1 367,5 431,8.. Sverige 2 321, , , , , , ,4 Tsjekkia 71,8 85,1 58,5 49,0 71,7.... Tyskland 164,5 210,4 248,7 206,4 184,4 197,6 124,7 Ungarn Østerrike ,6 30,8 17,7.... Land total 4 158, , , , , , ,4 Tabell Godstransport med bil fra Norge til bilens registreringsland Transportmengde 1000 tonn Land, fra: Danmark 239,7 288,6 320,0 350,1 303,7 338,3 554,4 Estland ,9.. Finland ,2 Latvia Litauen 49,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nederland 77,5 56,8 77,3 45,5 57,8 67,8 47,2 Polen 286,3 240,0 289,5 271,9 400, ,1 Sverige 1 263, , , , , , ,8 Tsjekkia Tyskland 46,4 108,9 58,6 72,2 149,1 98,0 87,5 Ungarn 0, ,0.... Østerrike ,0.. Land total 2 115, , , , , , ,6 Tabell Godstransport med bil til Norge fra bilens registreringsland Transportarbeid mill. tonnkm. Land, fra: Danmark 297,0 269,7 284, ,1 348,8 697,5 Estland , ,2 62,1 32,3 Finland 453,7 191,1 251,6 454,3 233,3 389,5 225,1 Latvia 99,5 26,1 70,1 76,4 71,5 41,7.. Litauen 181,8 97,6 138,4 94,9 95,8.. 50,9 Nederland 157,0 126,6 215,6 174,9 149,2 149,4 145,1 Polen 353,7 205,7 554,7 487, ,9.. Sverige 940,4 629,5 686,8 765,5 886,3 825,7 775,7 Tsjekkia 83,7 124,2 78,4 70,8 106,9.... Tyskland 159,0 208,6 231, ,2 193,5 127,2 Ungarn Østerrike ,6 52,8 32,5.... Land total 2 997, , , , , , ,9 Tabell Godstransport med bil fra Norge til bilens registreringsland Transportarbeid mill. tonnkm. Land, fra: Danmark 169,8 179, , ,7 387,5 Estland ,3.. Finland ,1 Latvia Litauen 73,3 48, Nederland 111, ,6 72,8 85,6 89,6 63,4 Polen 343,4 262,6 352,1 271,6 505, ,2 Sverige 550,0 503,1 599,4 530,2 629,5 621,8 471,4 Tsjekkia Tyskland 37,7 95,7 53,9 73,6 136,1 93,3 80,6 Ungarn 0, ,0.... Østerrike ,5.. Land total 1 505, , , , , , ,

20 Tabell Transportytelser for godsbiler Vognkilo- Vogn-km. Transport Transport Tom- Gj.snitt meter m/last mengde arbeid kjørings- trsp.lengde År Mill. Mill. Mill.t Mill. tkm. prosent km ,0 1084,0 227, ,0 26,3 60, ,0 1161,0 240, ,0 26,8 60, ,0 1192,0 241, ,0 25,8 63, ,0 1182,0 245, ,0 26,6 62, ,6 1203,2 263, ,9 27,0 59, ,4 1310,2 282, ,1 26,4 59, ,2 1213,0 252, ,8 27,3 60, ,0 1304,0 260, ,9 25,7 62, ,5 1297,5 251, ,4 25,7 64, ,8 1379,7 246, ,3 26,4 69, ,6 1465,3 265, ,0 25,2 69, ,0 1469,3 288, ,9 26,7 66, ,8 1501,5 265, ,0 24,7 69, ,6 1325,3 264, ,4 28,1 70,1 Tabell Nasjonal leie- og egentransport Transportarbeid, etter vareslag. Millioner tonnkilometer. Jordbruks- Nærings- Kull, koks, Stykk- Grus, sand, skogbruks- midler, olje, kjem. gods sement År I alt fiskeprod. nytelse gjødsel m.v. jord, stein , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Tabell Nasjonal leie- og egentransport Transportmengde, etter vareslag. Millioner tonn. Jordbruks- Nærings- Kull, koks, Stykk- Grus, sand, skogbruks- midler, olje, kjem. gods sement År I alt fiskeprod. nytelse gjødsel m.v. jord, stein ,9 14,8 26,8 22,1 43,7 119, ,4 15,4 30,0 17,9 48,8 128, ,8 16,6 28,6 21,7 50,8 123, ,1 13,5 30,6 16,9 48,1 136, ,9 16,1 41,0 21,7 45,9 139, ,8 19,0 25,8 23,3 44,0 170, ,1 15,0 22,9 23,6 35,2 155, ,9 13,0 22,7 15,8 62,5 146, ,0 17,4 21,8 16,7 48,5 146, ,4 14,6 20,8 17,2 38,8 155, ,0 16,2 20,2 24,4 47,2 158, ,2 17,6 25,9 24,7 45,0 175, ,6 19,4 18,6 18,1 51,5 165, ,9 24,2 17,6 26,8 32,3 163,

21 Tabell Oversikt over total fergetrafikk Sum Personer År kjøretøyer (ekskl. fører) Kilde: Vegdirektoratet Tabell Fergetransport mellom Norge og utlandet Antall passasjerer og kjøretøy Personbiler, Kjøretøyer til motorsykler, godstransport, Motorvogner tilhengere, medfølgende import/ År Passasjerer Busser campingvogner tilhengere eksport kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt Totalt Totalt Totalt Tabell Fergetrafikken i 2016 Persobil- Kjøretøy Motor- Personer Turer Måned enheter sykkel (ekskl. fører) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Kilde: Vegdirektoratet Fergetransport mellom Norge og utlandet, forts. Antall passasjerer og kjøretøy Jernbanevogner, Campingtilh. Andre mobile Andre mobile Godstilhengere, spesialtilhengere uten trekkvogn, selvgående ikke-selvgående semitrailere for sjøtransport landbruks- og enheter enheter År uten trekkvogn og skipslektere industrikjøret kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt Totalt Totalt Totalt Kilde: Vegdirektoratet 40 41

22 Tabell Campingstatistikk Overnattinger Herav Mai - sept. Antall Telt/vogn Sesong- År plasser Nordmenn Utlendinger I alt /bobil Hytte kontrakter ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) KAPITTEL 4 FØRERKORT 1) Ny presentasjon; hele året med sesongkontrakter. Tall fra før 2013 er ikke sammenlignbare med resten Antall overnattinger på campingplasser, telt/vogn/bobil

23 KAPITTEL 4 Innhold Førerkortklasser / definisjoner, kjøring i Norge Krav til alder for førerkort / øvelseskjøring Avlagte førerprøver for motorkjøretøyer Antall førerkort i Norge og antall førstegangsutstedte førerkort i Tabell Førerkortklasser / definisjoner, kjøring i Norge KLASSE A1 A B C C1 D1 D E KJØRETØY Lett motorsykkel Lett motorsykkel + evt. sidevogn, slagvolum < 125 ccm og effekt < 11 kw 2 hjuls moped. Snøscooter med eller uten tilhengerslede hvis førerkortet er utstedt før 1. juli Tung motorsykkel Mellomtung motorsykkel + evt. sidevogn, effekt < 35 kw og forhold effekt/egenvekt på høyst 0,2 kw/kg Tung motorsykkel + evt. sidevogn, slagvolum > 125 ccm og/eller effekt > 11 kw Tilhenger til motorsykkel med slagvolum over 125 ccm godkjent for trekking. Moped. Snøscooter med eller uten tilhengerslede hvis førerkortet er utstedt før 1. juli Personbil, varebil Motorvogn, unntatt motorsykkel, med < 8 passasjerplasser (i tillegg til førerplass), tillatt totalvekt < kg Motorvogn i klasse B + tilhenger/-redskap med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overstiger bilens egenvekt med fører (75 kg) samt at tilhengerens og bilens samlede tillatte totalvekter ikke overskrider 3500 kg. Traktor, men bare traktor med tillatt totalvekt høyst 3500 kg hvis klasse B er ervervet etter 1. januar Motorredskap med tillatt totalvekt høyst 3500 kg og større motorredskap med maksimal konstruktiv hastighet 40 km/t, men bare motorredskap med tillatt totalvekt høyst 3500 kg hvis klasse B er ervervet etter 1. januar Snøscooter med eller uten tilhengerslede hvis klasse B er ervervet før 1. juli Tre- eller firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 ccm som trekker tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Moped. Beltebil med eller uten tilhengerslede. Lastebil Motorvogn med < 8 passasjerplasser (i tillegg til førerplass), tillatt totalvekt kg kg Motorvogn i klasse C + tilhenger/-redskap, > kg + < 750 kg Motorredskap + tilhenger/-redskap, generelt + < 750 kg Klasse B C1 Lett lastebil Motorvogn med < 8 passasjerplasser (i tillegg til førerplass), tillatt totalvekt 3500 kg kg Motorvogn i klasse C1 + tilhenger/-redskap < 750 kg.. C1 ervervet før 1. januar 2005 gjelder også alle traktorer og motorredskap (med eller uten tilhenger). C1 ervervet etter 1. januar 2005 gjelder også traktor/motorredskap med tillatt totalvekt høyst 7500 kg Klasse B Minibuss Motorvogn for persontransport med < 16 passasjerplasser (i tillegg til førerplass), lengde 8 meter. Klasse B Kombinert bil med lengde < 6 meter som er registrert for > 8 men < 16 passasjerplasser Motorvogn klasse D1 + tilhenger/-redskap < 750 kg Buss Motorvogn for persontransport med > 8 passasjerplasser (i tillegg til førerplass), herunder leddbuss Klasse B, klasse D1, kombinert bil, motorredskap Motorvogn i klasse D/kombinert bil/motorredskap + tilhenger/-redskap < 750 kg Tilhenger/tilhengerredskap Tilhenger/tilhengerredskap > 750 kg som trekkes av motorvogn i klasse B, C eller D Tilhenger/tilhengerredskap > 750 kg som trekkes av motorvogn i klasse C1, D1, forutsatt at vogntogets tillatte totalvekt ikke overstiger kg og at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overstiger trekkvognens egenvekt (eller den maksimalvekten som er angitt for tilhengeren i trekkvognens vognkort, dersom denne er lavere). Tilhengeren tillates ikke brukt til persontransport. S T AM Snøscooter Snøscooter med eller uten tilhengerslede Traktor Traktor + tilhenger/tilhengerredskap, < 40 km/t Snøscooter når førerkortet er ervervet før 1. juli Motorredskap + tilhenger/tilhengerredskap, < 30 km/t (ikke personer/gods) Klasse M med kode 147 Moped Slagvolum < 50ccm og konstruktiv hastighet ikke over 50 km/t. Klasse M med kode 145, gjelder for kjøring i Norge med 2 hjuls moped (fra også 3 eller 4 hjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg. Klasse M med kode 146, gjelder for kjøring i Norge med 2 hjuls moped og 3 eller 4-hjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg. Klasse M med kode 147, gjelder for kjøring i Norge med 3 eller 4-hjuls moped. For personer som ikke er fyllt 18 år er førerretten begrenset til 3 eller 4-hjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg. Klasse M 147 gir ikke rett til å kjøre tohjuls moped. For alle førerkortklasser henvises det også til førerkortforskriften, overgangsbestemmelser og stempelordninger

24 Tabell Krav til alder for førerkort / øvelseskjøring Øvingskjøring Klasse Førerkort Privat Kjøreskole Skoleverk AM Moped, begrenset 16 år 15 år 15 år 15 år AM Moped, ubegrenset 18 år A1 Lett motorsykkel 16 år 15 år 15 år 15 år A2 Mellomtung motorsykkel 18 år 16 år 16 år 16 år A Tung motorsykkel 24 år 22 år 22 år 22 år B, BE Personbil, varebil 18 år 16 år 16 år 16 år C1, C1E, C, CE Lastebil 18/21 år 1) 18/19 år 18/19 år 18/19 år D1, D1E Minibuss 21 år 19 år 19 år 19 år D, DE Buss 24 år 22 år 22 år 22 år S Beltemotorsykkel, begrenset 16 år 15 år 15 år 15 år S Beltemotorsykkel, ubegrenset 18 år T Traktor, begrenset totalvekt 16 år 15 år 15 år 15 år T Traktor, ubegrenset totalvekt 21 år 3) 1) Se dog forskrift av 28. september 1993 nr. 910 om kjøre- og hviletid m.v. ved innenlandsk transport og transport innen EØS-området. For godstransport som omfattes av forskriften (jfr. Rfo. (EØF) nr. 3820/85), må fører av kjøretøy eller vogntog med tillatt totalvekt over kg, være fylt 21 år eller inneha eksamensbevis for fullført yrkesopplæring for fører av kjøretøy i godstransport på vei, se art. 5). 2) For øvelseskjøring i klassene C, CE, D, DE, D1 og D1E kreves at eleven har førerkort i klasse B. Kravet om førerkort klasse B gjelder ikke for elever som i det offentlige skoleverk gjennomgår yrkesopplæring i samsvar med Rådsdirektiv 76/914/EØF. Disse elevene kan starte supplerende øvelseskjøring ved godkjent kjøreskole. 3) Traktor ubegrenset totalvekt, 21 år eller 2 års erfaring. Tabell Nye regler for føreropplæring fra 2005 Fra 1. januar 2005 er det innført nye regler for føreropplæringen i alle førerkortklasser. De nye reglene gjelder for både personbilførere, moped- og motorsykkelførere og alle andre klasser. Innholdet i den nye opplæringen legger særlig vekt på å påvirke elevenes holdninger og atferd. Følgende 4 opplæringstrinn er innført: Trinn 1: Trafikalt grunnkurs (obligatorisk for alle som skal begynne å øvelseskjøre. Sjekk overgangsregler.) Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse (målene er gjengitt i forskriften og i læreplanen). Trinn 3: Trafikal kompetanse (målene er gjengitt i forskriften og i læreplanen). Trinn 4: Avsluttende opplæring (skal bidra til å bringe eleven frem mot førerprøven) Etter både 2. og 3. trinn i opplæringen er det lagt inn obligatoriske veiledingstimer. Her skal lærer og elev ta stilling til om opplæringsmålene i forskrift og læreplaner er nådd. Veiledingstimene skal bidra til at kvaliteten på og omfanget av øvingen øker, og at opplæringen blir mer strukturert og effektiv. Ordningen med mulighet for privat øvelseskjøring opprettholdes. Det er viktig å ta kontakt med en trafikkskole så tidlig som mulig slik at man sammen kan utarbeide et opplæringsløp tilpasset eleven og dens forutsettinger. Styrket opplæring også for tyngre kjøretøy. Obligatoriske kurs knyttet til sikkerhet for last og passasjerer innføres. For mer informasjon, se: Tabell Krav til privat øvingskjøring Med øvelseskjøring forstås praktisk opplæring for erverv eller fornyelse av førerkort, kompetansebevis eller annen førerrett etter veitrafikkloven, hvor lærer eller ledsager instruerer og har tilsyn og kontroll med kjøringen. Som øvelseskjøring regnes også praktisk opplæring for vedlikehold av kjøreferdigheter LEDSAGER (gjelder alle klasser) - 25 år - Gyldig førerkort uavbrutt i minst 5 år for vedkommende førerkortklasse (gjelder siste 5 år). - Kjøretøyet skal tilhøre den aktuelle førerkortklassen. BIL (gjelder kun klasse B, personbil / varebil) - Må være innrettet slik at ledsager fra sin plass lett kan stanse bilen på en rask og effektiv måte (håndbrems plassert fra gulvet i midten av bilen eller dobbelt pedalsett for clutch og fotbrems). - Ekstra speil for ledsager, slik at han fra sin plass kan ha tilstrekkelig utsikt bakover. - Skilt som bakover viser en rød bokstav L på hvit bakgrunn. Skiltets høyde og bredde skal være minst 15 cm med sentrisk plassert bokstav L med strekbredde omlag 4 cm, høyde 10 cm vertikalt og lengde 9 cm horisontalt. UTEN LÆRER/LEDSAGER - Dersom ledsager ikke kan følge med i motorvognen (f. eks. moped, lett motorsykkel, traktor), må øvelseskjøring bare foretas på slike steder og under slike forhold at lærer eller ledsager hele tiden har eleven under oppsyn og har instruksjonsmulighet overfor eleven via toveis kommunikasjonsutstyr. INGEN STEDS- OG TIDSBEGRENSNING - Øvelseskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk (jfr. vegtrafikklovens 26, første ledd). - Øvelseskjøring på motorvei må ikke finne sted i begynnelsen av opplæringen. - Øvelseskjøring med motorvogn må ikke finne sted tidligere enn 1 år før det tidspunkt eleven etter sin alder kan få førerkort eller førerrett for den aktuelle motorvogngruppe etter førerkortforskriftene. Øvelseskjøring med motorvogn i førerkortklasse B kan starte 2 år før eleven etter sin alder kan få førerkort. Forøvrig henvises til Forskrift om øvelseskjøring med motorvogn og om trafikkopplæring m.v. Tabell Avlagte førerprøver for motorkjøretøyer Motorvogn med Fotsjaltet Off. forbrennings- motor- person- Motorsykler For- År motor vogn Traktorer befordring Lette Andre Sum nyelser Totalt År Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Sum Fornyelser Totalt År Kl. A Kl. B + BE Kl. C,CE,DE Kl. T Minibuss Sum ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) År A,B,BE,T,D2 C,CE,DE,ADR Sum )

25 År A + A1 B + BE C,CE,DE T Minibuss Sum ) ) ) ) ) ) ) År A A1 B BE C + CE C1 + C1E D + DE D1 + D1E T Sum ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Prøve med fornyelse av førerkort falt bort fra 10. juni ) Antallet gjelder kjøreprøver (praktiske prøver). Kilde: Statens Vegvesen Tabell Antall førerkort i Norge og antall førstegangsutstedte førerkort i 2016 Antall % av Antall førstegangs- % av førerkort i alt total utstedte i alt total Kvinner Under 19 år t.o.m. 22 år t.o.m. 30 år t.o.m. 50 år t.o.m. 69 år år og eldre Sum kvinner Menn Under 19 år t.o.m. 22 år t.o.m. 30 år t.o.m. 50 år t.o.m. 69 år år og eldre Sum menn Totalt Under 19 år t.o.m. 24 år t.o.m. 34 år t.o.m. 49 år t.o.m. 64 år år og eldre Sum Differansen mellom det totale antallet og det sammenlagte antallet menn og kvinner representerer uoppgitt kjønn. Kilde: Vegdirektoratet 48 49

26 KAPITTEL 5 DRIVSTOFF, VAREHANDEL 50 51

27 KAPITTEL 5 Innhold Leveranse av petroleumsprodukter i Norge (tall i mill. liter) Statens avgifter på bensin pr. 1/ (øre pr. liter) Statens avgifter på autodiesel pr. 1/ (øre pr. liter) Utsalgspris i øre pr. liter for normalbensin i 0-sonen pr. 1/ Utsalgspris i øre pr. liter for bensin og dieselolje i 0-sonen Utsalgssteder for bensin, bensinstasjoner pr. 31/ Varehandelsstatistikk - motorkjøretøyer, antall bedrifter arehandelsstatistikk - motorkjøretøyer, antall sysselsatte Varehandelsstatistikk - motorkjøretøyer, omsetning (mill.kr.) 58 Tabell Leveranse av petroleumsprodukter i Norge (tall i mill. liter) Produkter Bilbensin lavoktan høyoktan Flydrivstoff Autodiesel Anleggsdiesel Marin gassolje/tungdestillat Tungolje LPG Fyringsparafin Lett fyringsolje Tungdestillat Tung fyringsolje Bitumen/veiolje Smøremidler Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt Leveranser av bilbensin og autodiesel i liter Bilbensin Autodiesel

28 Tabell Statens avgifter på bensin pr. 1/ (øre pr. liter) Ordinær CO 2 Merverdi- År avgift avgift avgift Sum ) 141/145 81/ / ) 263/ / ) 268/ / ) 277/ / ) 307/ / ) 312/ / ) 357/ / ) 364/ / ) 402/ / ) 411/ / ) 425/ / ) Tabell Utsalgspris i øre pr. liter for normalbensin i 0-sonen pr. 1/ År Øre År Øre År Øre År Øre , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) , , , , , , , , , , , , , , ) , , , , ) , , , , ) Lavbly f.o.m ) Før 1993 betjent pumpe 3) 95 oktan blyfri f.o.m Kilder: : Esso Norge AS, : SSB Differensiert avgift: 1) for normal/superbensin, 2) for blyfri/blyholdig bensin, MVA for normal/superbensin 3) Blyfri fra 2000 Bensinavgiften kalles fra 2011: Veibruksavgift på bensin. Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt Tabell Statens avgifter på autodiesel pr. 1/ (øre pr. liter) Ordinær CO 2 Merverdi- År avgift avgift avgift Sum Dieselpris januar 2011: kr 13,47. Dieselavgiften kalles fra 2011: Veibruksavgift på diesel. Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt 54 55

29 Tabell Utsalgspris i øre pr. liter for bensin og dieselolje i 0-sonen Gjeldende fra 95 okt. blyfri 98 okt. blyfri Autodiesel 2001 Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Tabell Utsalgssteder for bensin, bensinstasjoner pr. 31/ Fylke Antall % Fylke Antall % Østfold 92 5,8 Rogaland 123 7,8 Akershus 135 8,5 Hordaland 133 8,4 Oslo 75 4,7 Sogn og Fjordane 52 3,3 Hedmark 83 5,3 Møre og Romsdal 89 5,6 Oppland 91 5,8 Sør-Trøndelag 89 5,6 Buskerud 108 6,8 Nord-Trøndelag 65 4,1 Vestfold 72 4,6 Nordland 93 5,9 Telemark 80 5,1 Troms 50 3,2 Aust-Agder 53 3,4 Finnmark 35 2,2 Vest-Agder 62 3,9 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Tallene inkluderer marinaer og automatstasjoner. Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt 56 57

30 Tabell Varehandelsstatistikk - motorkjøretøyer, antall bedrifter Tekst (ref. SSB) Handel med motorvogner, unntatt motorsykler Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 45.3 Handel med deler og uystyr til motorvogner, unntatt motorsykler 45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler Sum antall bedrifter KAPITTEL 6 KONTROLLER, ULYKKER, MILJØ Tabell Varehandelsstatistikk - motorkjøretøyer, antall sysselsatte Tekst (ref. SSB) Handel med motorvogner, unntatt motorsykler Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 45.3 Handel med deler og uystyr til motorvogner, unntatt motorsykler 45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler Sum antall sysselsatte Tabell Varehandelsstatistikk - motorkjøretøyer, omsetning (mill.kr.) Tekst (ref. SSB) Handel med motorvogner, unntatt motorsykler Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 45.3 Handel med deler og uystyr til motorvogner, unntatt motorsykler 45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler Sum omsetning

31 KAPITTEL 6 Innhold Periodisk kontroll av lette-, mellomtunge- og tunge kjøretøyer (PKK) 2016, antall Feil og mangler på kontrollerte lette kjøretøyer (PKK) 2016 (feilprosent) Andre typer kontroller , antall Periodisk kontroll av kjøretøy (PKK) Overlastgebyr og utstedte krav Reaksjonsformer ved ulike trafikkforseelser Registrerte krav hos Statens Innkrevingssentral, (beløp i 1000 kr) Brukstyverier av motorkjøretøy, antall anmeldte lovbrudd, Forseelser mot vegtrafikkloven, antall anmeldte lovbrudd, Veitrafikkulykker Veitrafikkulykker med personskade, og personer skadd eller drept i Personer skadd eller drept i , etter trafikantgruppe Personer drept i , etter alder og trafikantgruppe Personer drept i , etter trafikantgruppe og ulykkesgruppe Utslipp til luft etter kilde 2015 (1000 tonn CO2-ekvivalenter) Utslipp av klimagasser (mill. tonn CO2 ekvivalenter) Utslipp fra veitrafikken, CO2-utslippet for nye personbiler - fordelt på utslippsintervaller (tall i %) 73 Tabell Periodisk kontroll av lette-, mellomtunge- og tunge kjøretøyer (PKK) 2016, antall Lette Mellomtunge Tunge Kontroller < kg kg >7 500 kg totalt Antall % Antall % Antall % Antall % Verksteder , , , ,3 NAF , ,3 0 0, ,7 Norge totalt , , , ,0 Norge totalt Norge totalt Norge totalt Norge totalt Norge totalt Norge totalt Norge totalt Norge totalt Norge totalt Norge totalt Norge totalt Norge totalt Norge totalt Norge totalt Kilde: Statens Vegvesen Tabell Feil og mangler på kontrollerte lette kjøretøyer (PKK) 2016 (feilprosent) Bremsealegg 44,5 Aksler, fjærer, hjul 32,7 Styring 10,8 Karosseri/påbygg 35,3 Sikt 9,8 Miljø / Skadevirkninger 14,3 Lys, refleks, el.utstyr 52,6 Annet utstyr 10,3 Tallene gjelder personbiler, varebiler, minibusser og kombinertbiler. Kilde: Statens Vegvesen Tabell Andre typer kontroller , antall Kontroll Kjøre- og hviletidskontroller på vei, førerdøgn Tungtransportkontroll, ute Tungtransportkontroll, sikring av last Vektkontroll, ute Teknisk, lette kjøretøy, ute Verneutstyr, lette kjøretøy, antall kontroller Verneutstyr, lette kjøretøy, antall førere Utgått Utgått Det har vært lite utekontroll av lette kjøretøy p.g.a. periodisk kontroll av denne gruppen fra Kilde: Vegdirektoratet 60 61

32 Tabell Periodisk kontroll av kjøretøy (PKK) Fra og med 1. januar 1998 er det innført periodisk kontroll av norskregistrerte personbiler, varebiler, kombinerte biler, lastebiler, busser samt tilhengere (herunder semitrailere) med tillatt totalvekt over 3500 kg. Kontrollen skal for biler med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre, foretas første gang i det fjerde kalenderåret etter første gangs registrering av bilen, og deretter hvert annet år. Biler med tillatt totalvekt over 3500 kg skal kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter 1. gangs registrering og deretter årlig. Se for øvrig Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Bileieren Det er bileiers ansvar å sørge for at bilen gjennomgår den periodiske kontrollen og godkjennes innen utløpet av kontrollfristen. Om kontrollfristen ikke overholdes, vil kjøretøyet bli begjært avskiltet. Tidspunktet for neste EU-kontroll vil bli opplyst i den årlige utsendelsen av oblater, men alle oppfordres til å skekke kontrollfristen selv. Kontrollfrist Periodisk kontroll av personbiler skal gjennomføres annethvert år og foretas første gang i 1998 for biler registrert i et årstall som ender på partall (1994, 1992, 1990, 1988 etc. til og med 1960). Biler som er registrert i et årstall som ender på oddetall (1995, 1993, 1991 osv. til og med 1961) skal kontrolleres første gang i Kontrollene fordeles over året ved at siste siffer i kjennemerket avgjør når bilen skal være kontrollert og godkjent (kontrollmåned). Bilen kan fremstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør 5 måneder: Siste siffer 1 - kjøretøyet framstilles i januar. Siste siffer 2 - kjøretøyet framstilles i februar. Siste siffer 3 - kjøretøyet framstilles i mars. Siste siffer 4 - kjøretøyet framstilles i april. Siste siffer 5 - kjøretøyet framstilles i mai. Siste siffer 6 - kjøretøyet framstilles i juni. Siste siffer 7 - kjøretøyet framstilles i november. Siste siffer 8 - kjøretøyet framstilles i august. Siste siffer 9 - kjøretøyet framstilles i september. Siste siffer 0 - kjøretøyet framstilles i oktober. Kontrollorgans plikter Kontrollorgan er fellesbetegnelsen på alle som kan foreta den periodiske kontrollen. Dette kan være egne kontrollstasjoner, godkjente bilverksteder, NAFs testestasjoner eller andre som er godkjent av Statens vegvesen. Kontrollorganet er pliktig til å foreta den periodiske kontrollen i samsvar med heftet Kontrollveiledning fra Statens vegvesen. Kontrollorganet har i tillegg ansvar for at kontrollseddelen overføres til Statens vegvesen senest dagen etter utført kontroll og at kunden mottar sin kopi. Eier kan selv velge hvor kontrollen skal foretas. Eier må også selv bestille tid for kontroll og betale for den. Statens vegvesen Statens vegvesen står for den formelle godkjenningen av bilen, uavhengig av hvor den er kontrollert. Dersom kontrollseddelen ikke er mottatt og godkjent hos Statens vegvesen innen kontrollfristens utløp, vil kjøretøyet bli begjært avskiltet etter en nærmere angitt tilleggsfrist. Tabell Overlastgebyr og utstedte krav Antall krav etter størrelse (i kr) over Ant. I alt i Gj.sn. gebyr År krav i alt kr pr. krav kr ) Inkluderer forsert innkrevde overlastgebyrer i ) Ingen fordeling etter størrelse Kilde: Statens Innkrevingssentral 62 63

33 Tabell Reaksjonsformer ved ulike trafikkforseelser Subsidiært Fartsgrense Fartsovertredelse Bot, kr. 1) fengsel i dager 60 km/t eller lavere t.o.m. 5 km/t km/t eller lavere 6 t.o.m. 10 km/t km/t eller lavere 11 t.o.m. 15 km/t km/t eller lavere 16 t.o.m. 20 km/t km/t eller lavere 21 t.o.m. 25 km/t km/t eller høyere t.o.m. 5 km/t km/t eller høyere 6 t.o.m. 10 km/t km/t eller høyere 11 t.o.m. 15 km/t km/t eller høyere 16 t.o.m. 20 km/t km/t eller høyere 21 t.o.m. 25 km/t km/t eller høyere 26 t.o.m. 30 km/t km/t eller høyere 31 t.o.m. 35 km/t Fellesbot: Dersom det foreligger flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50 prosent. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige Kr Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltbot. 1) Tilbud om forenklet forelegg på stedet. 2) Overtredelser avgjøres med gebyr. Prikkbelastning Prikkbelastning av førerrett er innført fra 1. januar Målet med prikkbelastningsordningen er å hindre overtredelser av vegtrafikkloven som fører til mange ulykker. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene. Prikkbelastningen vil først og fremst berøre førere som gjentatte ganger bryter trafikkreglene, og dermed viser liten aktsomhet for egen og andre trafikanters sikkerhet. Det er hovedsakelig fire typer overtredelser av vegtrafikkloven som fører til prikker: fartsovertredelser, kjøring i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende rødt lys, ulovlig forbikjøring og overtredelser av vikepliktsregler. En fører som blir tatt for en av disse overtredelsene får som hovedregel 2 prikker. Førere som i løpet av 3 år får 8 eller flere prikker, mister retten til å føre motorvogn i seks måneder. Har man fått en prikkbelastning, vil denne være aktiv i 3 år, hvoretter den fjernes. I tillegg til prikkbelastningen vil også overtredelsen medføre et forenklet forelegg - bot, subsidiært fengsel. 90 km/t eller høyere på motorvei 36 t.o.m. 40 km/t Subsidiært Kjøring med motorvogn (utdrag) Bot, kr. 1) fengsel i dager I strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge Ikke overholdt vikeplikt, ulovlig forbikjøring, kort avstand Mot enveiskjøring, innkjøring forbudt, gågate Svingforbud, vendingsforbud Forbud for motorvogn, trafikkforbud I kollektivfelt, påbudt kjørefelt/rundkjøring/retning På eller over sperrelinje og/eller i sperreområde, på fortau, gang- og sykkelveier m.v Uten foreskrevne kjennemerker, mangler Ikke tilstrekkelig sikt/utsyn Uten å gi påbudt tegn Uten å ha påbudt lys tent, feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys Kjøring med større antall personer enn kjøretøyet er registrert for For liten mønsterdybde i dekk 750 2) Uten bruk av påbudt verneutstyr (hjelm / bilbelte) ) Ulovlig bruk av piggdekk, kjetting e.l ) Unnlatt å ha med førerkort / vognkort 500 2) Kjøring uten hastighetsmåler (defekt) 500 2) Unnlatt å ha med varseltrekant 500 2) Parkering i strid med; skilt 370 stans forbudt, skilt 372 parkering forbudt, skilt 552 parkering, veitrafikkloven 3, trafikkreglene 17, annet 600 2) 64 65

34 Tabell Registrerte krav hos Statens Innkrevingssentral, (beløp i 1000 kr) Antall Beløp Antall Beløp Antall Beløp Antall Beløp Forenklet forelegg 1) Automatisk trafikkontroll (ATK) Sum ) I det vesentligste fra veitrafikken. Kilde: Statens innkrevingssentral Tabell Brukstyverier av motorkjøretøy, antall anmeldte lovbrudd, Kjøretøy Bil Motorsykkel Andre motorkjøretøy Sum Tabell Forseelser mot vegtrafikkloven, antall anmeldte lovbrudd, Kjøretøy Promillekjøring Uten gyldig førerkort Ulovlig hastighet Personskade Annet lovbrudd Sum Tabell Veitrafikkulykker Antall Lettere/ Drepte/ Trafikkpersoner alvorlig skadde ulykker m/ År drept skadd i alt pers.skade Trafikkulykker med personskade

35 Personer drept i trafikken Tabell Veitrafikkulykker med personskade, og personer skadd eller drept i Ulykker med personskade Personer skadd eller drept I alt Skadde Drepte Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Tabell Personer skadd eller drept i , etter trafikantgruppe I alt skadde og drepte Skadde Drepte Trafikantgruppe Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på motorsykkel Fører og passasjer på moped Fører og passasjer på sykkel Fotgjengere Personer på spark, kjelke og ski Andre I alt

36 Tabell Personer drept i , etter alder og trafikantgruppe Alder Trafikantgr. År I alt Bilførere Bil passasjerer MC-førere og passasjerer Mopedførere og passasjerer Sykkelførere og passasjerer Fotgjengere Akende, skiløpere o.l Andre Sum Tabell Utslipp til luft etter kilde 2015 (1000 tonn CO2-ekvivalenter) Klima CO 2 CH 4 N 2 O HFK PFK SF6 gasser Alle kilder Herav: Personbiler, bensin Personbiler, diesel m.m Andre lette kjøretøy, bensin Andre lette kjøretøy, diesel m.m. Tunge kjøretøy, bensin Tunge kjøretøy, diesel m.m Motorsykler Mopeder Kilder: SSB Karbondioksid, CO2 Metan, CH4 Lystgass, N2O Tabell Utslipp av klimagasser (mill. tonn CO2 ekvivalenter) Tabell Personer drept i , etter trafikantgruppe og ulykkesgruppe Trafikant- Påkj.- Andre Møting Andre Ulykker Kryss- Fotgj. Fotgj. Utforkj. Påkj. Andre gruppe År I alt bakfra samme v/forbi- møte- ved ende krysset i singel av dyr ulykker kj.retn. kjør. ulykker avsving. kj.retn. kjøreb. kjøreb. ulykke etc. Bilførere Bil passasjerer MC-førere og assasjerer Mopedførere og assasjerer Sykkelførere og passasjerer Fotgjengere Akende, skiløpere o.l Andre Sum År CO 2 N 2 O CO 2 ekvivalenter ,7 4,2 51, ,1 4,1 49, ,8 3,5 47, ,5 3,7 49, ,4 3,8 51, ,5 3,8 51, ,6 3,9 54, ,7 3,8 54, ,9 3,9 54, ,7 4,1 55, ,2 3,9 54, ,5 3,9 55, ,7 4,1 54, ,9 4,0 55, ,3 4,1 56, ,6 4,2 55, ,9 3,9 54, ,8 3,7 56, ,9 3,3 55, ,2 2,7 52, ,8 2,6 55, ,9 2,6 54, ,6 2,6 53, ,3 2,6 53, ,0 2,6 53, ,7 2,6 53, ,1 2,6 53,4 Kilder: SSB 70 71

37 Tabell Utslipp fra veitrafikken, CO 2 Pb CH 4 N 2 O SO 2 NO x NH 3 NM-VOC CO PM10 PM 2,5 Benzen PAH År Mill.t. tonn tusen tonn tonn ,6 168,0 3,0 0,19 3,31 64,7 0,2 62, ,4 2,4 3,1 1, ,6 127,0 2,9 0,19 3,06 63,1 0,2 59, ,3 2,3 2,9 1, ,7 112,0 2,7 0,20 3,13 62,7 0,3 56, ,4 2,4 2,8 1, ,2 74,0 2,7 0,21 3,11 60,2 0,4 54, ,2 2,4 2,6 1, ,9 12,0 2,6 0,22 2,24 60,0 0,5 52, ,4 2,5 2,5 1, ,1 12,0 2,4 0,24 1,74 59,2 0,8 49, ,5 2,6 2,3 1, ,3 0,4 2,3 0,26 1,59 57,5 1,0 45, ,4 2,5 2,1 1, ,3 0,1 2,1 0,27 1,52 58,0 1,2 42, ,6 2,7 1,9 0, ,6 0,1 2,0 0,28 1,15 55,7 1,5 39, ,2 2,5 1,8 0, ,5 0,1 1,8 0,28 1,02 53,7 1,7 35, ,9 2,4-0, ,4 0,1 1,7 0,29 0,41 51,6 1,9 32, ,8 2,3-0, ,9 0,1 1,6 0,29 0,40 49,5 2,0 29, ,7 2,3-0, ,9 0,1 1,5 0,30 0,41 47,7 2,0 26, ,6 2,2-0, ,1-1,4 0,29 0,26 46,5 2,0 24, ,5 2,2-1, ,4-1,3 0,28 0,20 45,9 2,0 21, ,5 2,2-1, ,6-1,3 0,20 0,06 47,6 2,0 20, ,5 2,2-1, ,9-1,1 0,20 0,08 47,3 1,9 17, ,7 2,3-1, ,1-1,1 0,21 0,06 47,9 1,9 16, ,8 2,3-1, ,0-1,1 0,21 0,07 46,0 1,8 14,5 91 3,7 2,2-1, ,8-1,0 0,21 0,04 42,2 1,6 12,9 81 3,4 2,0-1, ,0-0,9 0,22 0,04 38,9 1,5 11,6 73 3,3 1,9-1, ,0-0,9 0,23 0,04 37,2 1,3 10,5 66 3,1 1,8-1, ,0-1,1 0,24 0,04 36,4 1,2 9,5 60 3,1 1,7-1, ,0-1,1 0,24 0,04 35,1 1,1 8,6 54 2,9 1,6-1, ,2-1,1 0,25 0,04 32,9 0,9 7,8 49 2,8 1,5-1, ,2-1,1 0,25 0,05 30,1 0,8 7,1 45 2,6 1,4-1,5 Kilder: SSB Karbondioksid CO 2 Ammoniakk NH 3 Metan CH 4 Flyktige organiske komponenter Lystgass N 2 O (eksklusive metan) NM VOC Svoveldioksid SO 2 Karbonmonoksid CO Nitrogenoksider NO X Bly Pb Svevestøv PM 10 Tabell CO 2 -utslippet for nye personbiler - fordelt på utslippsintervaller (tall i %) Desember Akkumulert Endring andel Endring andel År Andel % Andel % % Andel % Andel % % 0 17,1 15,1 1,9 15,7 17,1-1, ,1 6,1 3,0 11,6 5,1 6, ,6 18,2-0,6 22,1 22,6-0, ,5 10,8-3,2 11,4 11,3 0, ,9 11,1-0,2 11,6 10,5 1, ,5 22,5 5,1 19,9 20,3-0, ,8 14,3-5,5 6,5 11,2-4, ,2 1,6-0,4 0,9 1,4-0,5 191 og mer 0,2 0,2-0,1 0,3 0,4-0,1 Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken CO2-utslipp g/km Januar Februar Gjennomsnittlig CO 2 -utslipp registrerte nye personbiler 2015 og 2016 Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Fra september 2016 er også ladbare hybrider med i beregningen av gjennomsnittlig CO2-utslipp for personbiler med bensin- og dieselmotorer. November Desember Bensin 2015 Diesel 2015 Alle 2015 Bensin 2016 Diesel 2016 Alle 2016 Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken AS 72 73

38 KAPITTEL 7 FORSIKRING 74 75

39 KAPITTEL 7 Innhold Motorvognforsikringer etter selskap, antall pr. 31/ Motorvognforsikringer etter selskap, bestandspremie pr. 31/ Antall meldte forsikringsskader og anslått erstatning Registrerte premier for motorvognforsikringer pr. 31/ , etter grupper 79 Tabell Motorvognforsikringer etter selskap, antall pr. 31/ Antall forsikringer og markedsandel Selskap Antall % Antall % Antall % If Skadeforsikring , , ,2 Storebrand , , ,6 Gjensidige , , ,3 Tryg , , ,8 SpareBank 1 Forsikring , , ,9 Jernbanepersonalets forsikring , , ,7 Codan , , ,8 Protector Forsikring , , ,7 KLP Skadeforsikring , , ,5 DNB Forsikring , , ,8 Nordea Danica Oslo Pensjonsforsikring Eika Forsikring , , ,9 Telenor Forsikring NEMI , , ,4 AIG Europe ,0 37 0,0 Oslo Forsikring , , ,0 Inter Hannover , , ,0 ACE European Group Frende Skadeforsikring , , ,2 KNIF Trygghet Forsikring , , ,3 Landbruksforsikring , , ,6 Møretrygd Troll Forsikring , , ,2 Euro Insurance LTD , , ,4 Skogbrand 97 0,0 74 0,0 0 - W R Berkley 351 0, , ,0 OBOS Skadeforsikring , ,0 0 - Vardia , , ,6 Totalt , , ,0 Endring fra foregående år , , ,6 Kilde: Finans Norge 76 77

Forord. Vennlig hilsen. Øyvind Solberg Thorsen Direktør. Redaksjon: Opplysningsrådet for Veitrafikken Jernbanetorget 4A, 0154 OSLO

Forord. Vennlig hilsen. Øyvind Solberg Thorsen Direktør. Redaksjon: Opplysningsrådet for Veitrafikken Jernbanetorget 4A, 0154 OSLO VEI OG SAMFUNN 2016 Forord Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) arbeider for at alle veibrukere skal få dekket sitt transportbehov på en effektiv og rasjonell måte, med minst mulig skade på mennesker

Detaljer

Redaksjon: Opplysningsrådet for Veitrafikken Jernbanetorget 4A, 0154 OSLO

Redaksjon: Opplysningsrådet for Veitrafikken Jernbanetorget 4A, 0154 OSLO VEI OG SAMFUNN 2016 Redaksjon: Opplysningsrådet for Veitrafikken Jernbanetorget 4A, 0154 OSLO Redaktør: Oda Nordheim Telefon: +47 24 11 12 30 E-post: firmapost@ofv.no www.ofv.no Foto: OFV og Bo André Bergan

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2010 april Vegtrafikkindeksen april 2010 Det var 0,7 meir trafikk i april 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2011 mars Vegtrafikkindeksen mars 2011 Det var 0,4 meir trafikk i mars 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,1 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

Vegtrafikkindeksen september 2017

Vegtrafikkindeksen september 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen september 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen september 2017 Det var 0,3 % mindre trafikk i september 2017 enn i september

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Kvaliteten på det norske veinettet

Kvaliteten på det norske veinettet Kvaliteten på det norske veinettet 50 km i 1958, ei dagsreise Viktige funksjonskrav til veier Funksjonskrav Definisjon Tilgjengelighet Framkommelighet Pålitelighet Sikkerhet Tilgjengelig vei med akseptabel

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Kapittel 1 - sum kjøretøyer, grupper av kjøretøyer 19. Tabellnr Tabelltekst Side

Kapittel 1 - sum kjøretøyer, grupper av kjøretøyer 19. Tabellnr Tabelltekst Side Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - sum kjøretøyer, grupper av kjøretøyer 19 Kapittelkommentarer, kapittel 1 20 1.1 Bestand 1.1.1 Kjøretøybestanden 1899-2012 21 1.1.2 Kjøretøyer pr. 31/12 2001-2012. Sammendrag.

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 0.Postmottak vest, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord, 0.Postmottak øst, Nils Magne Rakvåg Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742

Detaljer

1 Bilbransjens samfunnsregnskap

1 Bilbransjens samfunnsregnskap 1 Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt

Detaljer

1. Bilbransjens samfunnsregnskap

1. Bilbransjens samfunnsregnskap 1. Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l Salg av drivstoff til veitransport Salget av drivstoff

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l NOTAT Dato: 13. april 216 Salg av drivstoff til

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal, Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742 Vår dato: 27.06.2012 Vår

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord, Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

RAPPORT REGIONAL FORDELING AV ARBEIDERPARTIETS FORSLAG OM 15 MILLIARDER KRONER I SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER

RAPPORT REGIONAL FORDELING AV ARBEIDERPARTIETS FORSLAG OM 15 MILLIARDER KRONER I SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER RAPPORT REGIONAL FORDELING AV ARBEIDERPARTIETS FORSLAG OM 15 MILLIARDER KRONER I SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER MENON-PUBLIKASJON NR. 56/2017 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Leo A. Grünfeld Forord På

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Vest Agder fylkeskommune

Vest Agder fylkeskommune Vest Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse samarbeid Vest Agder fylke Vest Agder fylke Vest Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Bilavgifter. Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg. Oslo, SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Norwegian Ministry of Finance

Bilavgifter. Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg. Oslo, SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Norwegian Ministry of Finance Skatteudvalget Engelsk mal: Startside 2016-17 SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt Norwegian Ministry of Finance Bilavgifter Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg Oslo, 30.01.2017 Disposisjon

Detaljer

1 Bilbransjens samfunnsregnskap

1 Bilbransjens samfunnsregnskap 1 Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Et eksempel på dette er at søkeordet bil gir 25 millioner

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Reformer som berører vegsektoren

Reformer som berører vegsektoren Håndtering av trafikksikkerhet knyttet til human factors ved organisatoriske endringer Reformer som berører vegsektoren Kort om viktige reformer v/ Olav Sætre 16. Mars 2017 Situasjonen trafikksikkerhet

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Forskjellene mellom pensjonsutgiftene i kommunale og private barnehager

Forskjellene mellom pensjonsutgiftene i kommunale og private barnehager KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår referanse: 12/01748-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lars Møllerud

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Offisiell samferdselsstatistikk med vekt på personstatistikk

Offisiell samferdselsstatistikk med vekt på personstatistikk 1 Offisiell samferdselsstatistikk med vekt på personstatistikk Omfang og innhold Publisering Nye statistikkilder, internasjonalt samarbeid Innlegg på Tekna-kurs: Transportanalyser en innføring i tema og

Detaljer

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Aktører som deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Sentrale nasjonale

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Regional plan 2015-2020 Klima og energi Sør - Trøndelag STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Oppdatert februar 2016 Datakilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) ENERGIPRODUKSJON

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer