Handlingsplan og Budsjett 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013"

Transkript

1 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan og Budsjett

2 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2013 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet i partienes forslag. 2. Investeringsbudsjettet for 2013 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Investering og finansiering i partienes forslag og budsjettskjema 2A. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. Egenkapitaltilskudd til KLP med 8,5 millioner kroner finansieres over fritt investeringsfond UK Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i dokumentet Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013, samt partienes endringsforslag. 4. Det godkjennes låneopptak på 314,5 millioner kroner for I tillegg kommer sak om rebudsjettering på nyåret 2013 etter at investeringsregnskapet for 2012 er avsluttet. 5. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året. 7. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 8,0 millioner kroner for Det godkjennes en garantiramme på til sammen 6,5 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved NAV. 9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene. 11. For eiendomsskatt gjelder: 11.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 7,0 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 3,7. Det gis et bunnfradrag på kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på kroner per fritidseiendom Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. 2

3 Innledning I dette dokumentet presenterer partiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Bymiljølista og Pensjonistpartiet felles forslag til budsjett 2013 og handlingsplan Budsjettet fremmes av Ap, SV og Sp i formannskapet. Partiene har lagt rådmannens forslag til grunn for arbeidet, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer i forhold til rådmannens dokument. år olitikk bygger å rettferdighet og fellesska. i vil f re en olitikk som er forankret i et levende folkestyre, en bærekraftig utvikling og et sosialt og samfunnskritisk engasjement med fokus å demokratiutvikling og å enhet. i vil at redrikstad skal være et samfunn med like muligheter for oss som bor her, et samfunn bygget å solidaritet og fellesska mellom innbyggerne over kommunegrenser og over landegrenser. En sterk offentlig sektor, med gode offentlige tjenester, er det viktigste redska et for å nå vårt mål om å levere tjenester av god kvalitet, og for vekst og utvikling i privat sektor. Derfor sier våre artier: Et klart og utvetydig nei til all form for konkurranseutsetting av de grunnleggende velferdstjenestene som skole og eldreomsorg. Nei til salg av kommunale selskaper. Et klart og utvetydig ja til å bygge ut velferden gjennom å bedre skolen, eldreomsorgen og kulturtilbudet i stedet for skattekutt. Et klart og utvetydig ja til at nærings- og arbeidslivet har krav å forutsigbare kommunale rammebetingelser, rask og effektiv tilrettelegging og service med høy kvalitet. Et klart og utvetydig ja til at klimaplanen skal gjennomføres og miljøtiltak prioriteres. Fredrikstad kommune har fortsatt konomiske utfordringer. kal vi nå målene våre er det en forutsetning å holde orden i konomien. Det er en klar forventning til utvalgene og rådmannen at rammene som bystyret vedtar skal holdes. amarbeids artiene vil sette av midler til driftsfond for å kunne tåle årlige svingninger i inntektene. ivået å eiendomsskatten skal ikke kes. Byens befolkning vokser. Likevel er det mange unge som flytter fra byen. Det er særlig ungdom med høy utdanning som flytter, og som gjør at fraflyttingen er dramatisk. Denne flyttestrømmen må vi snu ved å bidra til å skape flere jobber! Vi må sette oss et konkret mål om å etablere et konkret antall nye arbeidsplasser i løpet av handlingsplanperioden. Vi må styrke det etablerte arbeids- og næringslivet slik at virksomhetene blir, og utvikler seg, i byen vår. Vi vil sammen med det lokale næringslivet, Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold utvikle framtidens industri i Fredrikstad. Arbeidet med en bærekraftig næringsutvikling skal prioriteres. Miljøteknologi og arbeidet med lokal klimapolitikk vil være et viktig felles satsningsområde. 3

4 Samarbeidspartiene forplikter seg til å sette av deler av framtidige overskudd hvert år i de kommende 10 årene til å styrke det kommunale næringsfondet. Det ble satt av 5,0 millioner kroner i Målet er at kommune og næringsliv sammen skal få til et utviklingsfond som kan brukes til å bygge opp under felles mål for samfunnsutviklingen i Fredrikstad. Det betinger at næringslivet forplikter seg til å bidra tilsvarende. Ordningen evalueres etter 4 år. Kultur og byutvikling vil være viktige satsningsområder for kommunen i et slikt partnerskap. Partiene støtter derfor opp under forslaget om å realisere en fylkeskulturscene i Fredrikstad. Vi må legge til rette for kompetanseintensiv og kulturbasert næringsvirksomhet som gir våre unge lyst og muligheter til å bli og å arbeide i byen vår, og vi må bli en attraktiv by som rekrutterer nye innbyggere. Det skal arbeides videre med Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, herunder etablering av ridesenter. Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold er viktige kompetanseinstitusjoner. Partiene vil bidra til at disse fortsatt skal være i vår by ved å bruke kompetansen de besitter til å utvikle lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Vi er positive til å legge til rette for flere studentboliger. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på sosial rettferdighet og like muligheter. Av hensyn til barnefamiliene så foreslås det å innføre søskenmoderasjon i SFO og prisen på SFO justeres ikke opp i år. Partiene ønsker å videreføre og styrke satsningen på et nytt helhetlig ungdomsteam i Fredrikstad kommune, for å møte behovet for støtte og hjelp til ungdom som trenger det. Kunnskap, klima og kultur er essensen i partienes satsning, og vil ligge til grunn for det arbeidet som skjer også innenfor resten av kommunens virksomhet, og i møte med næringsliv og frivillige aktører. Når vi samarbeider med utgangspunkt i disse tre faktorene, vil vi øke kvaliteten på tilbudet til innbyggerne og utviklingspotensialet for Fredrikstad, samtidig som miljøet ivaretas og nye arbeidsplasser skapes. Dette vil gi gode rammebetingelser for økt trivsel om mangfold innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet. Partiene setter av midler til for å kunne ta inn flere lærlinger. Vi styrker også Daghøyskolen. Hovedprioritering i budsjettet Hovedprioriteten er å opprettholde orden i kommuneøkonomien. Det betyr at også budsjettet for 2013 blir relativt stramt. Partiene har likevel funnet rom for noen viktige styrkinger. Rammen til skole har blitt styrket mest i tråd med kommuneplanens satsning på kunnskap. Det er lagt inn midler til å øke lærertettheten fra Det foreslås i tillegg søskenmoderasjon på SFO. Det gir budsjettet en mer sosial profil for barnefamiliene. Videreutvikling og styrking av Ungdomsteamet bidrar også til positiv satsing på barn og unge i årets budsjett. Styrking av helsesøstertjenesten er et viktig grep i

5 Byen har fortsatt store behov for vedlikeholdsløft. Det gjelder veivedlikehold, renhold, park og grøntanlegg. Rådmannen har lagt inn en styrking av områdene. Gratis ferge er et virkemiddel som partiene ønsker å ta i bruk for å bedre miljøet i byen vår, styrke folkehelsa, og dermed bidra både til at klimaet og trafikksikkerheten bedres. Fergetilbudet ses som en integrert del av gang og sykkelveinettet vårt, og bør derfor være gratis for alle som bruker det. Helse- og velferd styrkes med 5,5 millioner kroner for blant annet å forhindre kutt i rusomsorgen. Det store løftet på eldreomsorgen kommer gjennom nytt sykehjem som driftes fra 2015 og gjennom nytt helsehus som driftes fra Gjennom samhandlingsreformen ligger det styrking av flere tjenester som vil bety positive forbedringer av tjenestene i Likevel har sektoren store utfordringer. Partiene forventer at det fortsatt jobbes aktivt med å tilpasse driften til de rammene som her er foreslått. Kultur er styrket med 2,0 millioner kroner til blant annet kulturskolen, idrett og kulturaktørene. Budsjettet og handlingsplanen inneholder også en offensiv satsing på investeringer innen kulturområdet. Partiene har antydet hva styrkingene til det enkelte utvalg kan benyttes til. Det er imidlertid opp til det enkelte utvalg å foreta den endelige prioritering innenfor sin ramme. Kommunen har gjennomført en kartlegging av levekår i byen vår. Partiene ønsker å sette fokus på de prioriterte områdene i øvrig planarbeid innenfor alle sektorer, slik at utfordringene møtes på en positiv og konstruktiv måte. 5

6 Driftsrammer Justert (nettorammer i mill kr) Regn. bud Bud Bud Bud Bud Fra 2013 i 2013-kroner Inntekter Skatt , , , , , ,4 Rammetilskudd , , , , , ,6 Demografiutvikling/realvekst -56,2-92,3-128,5 Eiendomsskatt -193,1-193,0-197,0-199,0-201,0-204,0 Mva-komp investeringer - andel i drift -30,3-15,1-10,7 0,0 0,0 0,0 Sum frie inntekter , , , , , ,5 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,7 193,6 189,7 183,8 189,9 197,6 Renteinntekter -60,6-63,5-55,2-62,5-70,8-74,8 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,1 188,7 200,9 200,9 201,3 199,3 Kapitalutg. nye investeringer fra ,7 24,9 48,8 72,8 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,4 8,5 22,5 34,2 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -104,3-118,5-115,6-128,3-152,0-160,5 Kompensasjonstilskudd - stat -25,1-29,4-24,9-23,9-22,9-21,7 Overføring fra FREVAR KF -24,3-18,9-18,9-18,9-18,9-18,9 Utbytte -21,6-22,0-20,0-20,0-20,0-20,0 Sum netto kapitalkostnader 129,9 129,9 162,1 164,5 178,0 208,0 Diverse fellesutgifter 40,5 63,1 67,4 60,4 60,4 60,3 Inndekking av underskudd 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester 29,0 32,3 35,0 34,4 34,4 34,4 Andre trossamfunn 4,9 3,5 4,6 4,6 4,6 4,6 Sum 74,4 147,2 107,0 99,4 99,4 99,3 Til disp. drift og investeringer , , , , , ,2 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 140,8 145,6 157,3 154,5 157,8 155,2 Miljø- og samfunnsutvikling 36,9 39,4 46,5 46,0 45,7 59,8 Kultur 73,0 75,9 81,4 84,0 83,5 84,5 Regulering og tekniske tjenester 248,4 252,8 296,6 313,1 318,4 318,4 Utdanning og oppvekst 1 180, , , , , ,8 Helse og velferd 1 257, , , , , ,1 Sum 2 936, , , , , ,9 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat -61,5 0,0-19,8-59,7-45,6-42,3 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 19,8 39,1 31,6 40,0 - Avs. disp.fond - finansiering av e.skatt taksering 2,0 4,0 7,0 - Bruk av disp.fond e. skatt taksering -14,7 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett 18,6 10,0 10,0 Disp. netto internt driftsres. -61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd 6

7 Kommuneøkonomi Fredrikstad kommune har hatt store økonomiske utfordringer. Skal vi nå målene våre er det en forutsetning å holde orden i økonomien. Kommunen må ha driftsfond for å kunne tåle årlige svingninger i inntektene. Nivået på eiendomsskatten skal ikke økes. Samarbeidspartiene ser derimot for seg en beskjeden nedgang i eiendomsskatt utover i planperioden. Skal vi nå målene våre må vi bruke de store pengene på de store oppgavene! Vi prioriterer i år som i fjor styrking av fellesskapet og orden i økonomien. Budsjettets inntektsside Rammetilskuddet økes med 6,0 millioner kroner i Skatteinntektene er økt med 1,0 million kroner. Det er lagt inn en økning i eiendomsskatt som følge av flere skatteobjekter i hele perioden.(2,0 millioner i 2014 og 2015 og 3,0 millioner i 2016) Inntekten settes av til å finansiere omtaksering i 2016 Forventningen til utbytte er satt til 20,0 millioner kroner, en økning på 4,0 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Det er i tråd med tidligere forventninger. Det forutsettes at Østfold energi leverer utbytte i tråd med eiernes forventning. Vi henter også inn 3,5 millioner kroner på diverse fellesutgifter gjennom at utgiftene til ordning med erstatning til barnehjemsbarn er redusert. Det understrekes at det ikke innebærer en innstramming i ordningen. Totalt økes inntekter og omprioriteres det 14,5 millioner kroner sammenlignet med rådmannens forslag til å styrke budsjettets netto utgiftsrammer. Budsjettets utgiftsside rammejusteringer Rammene til utvalgene/tjenesteområdene styrkes med til sammen 27,5 millioner kroner i 2013 Oversikt nettorammer i mill. kr. Bud 2013 HP 2014 HP 2015 HP 2016 Helse og velferd 5,5 5,5 5,5 5,5 Utdanning og oppvekst 11,3 11,3 11,3 11,3 Økonomi og organisasjonsutvikling 1,5 1,5 1,5 1,5 Kultur 2,0 2,0 3,0 2,0 Regulering og teknisk drift 6,9 7,8 7,8 7,8 Miljø og samfunnsutvikling 0,3 0,3 2,3 2,3 Sum styrking 27,5 28,4 31,4 30,4 Styrkingene videreføres i hele planperioden. Differansen mellom 2013 og 2014 på RTD skyldes deleffekt av gratis fergedrift på strekningen Lisleby-Selbak. Kulturseksjonen har fått beholde 1,0 million mer i Miljø og samfunnsutvikling er styrket fra og med 2015 for å kompensere for avslutningen av prosjektet Framtidens byer. Ved budsjettbehandlingen for 2014 vil vi gjøre nye vurderinger av å øke rammene ytterligere til 7

8 tjenesteområdene. En forutsetning er at kommunen har gjenvunnet økonomisk handlefrihet og at vi samtidig klarer å bygge opp tilstrekkelige driftsfond. Økninger i rammene ut over økte inntekter og omdisponeringer ovenfor er finansiert gjennom å redusere bunnlinjen med 13,7 millioner kroner i Det er partienes vurdering at bunnlinjen i hp-perioden er tilstrekkelig til å bygge opp drifts- og investeringsfond. Kirken Rammene til kirken styrkes med kr 0,350 millioner til diakonstilling i Glemmen og Gamle Glemmen. Helårseffekt av dette vil være ca. kr. 0,550 0,600 millioner i Det at rammene til kirken styrkes betyr også en styrking av tilskuddet til andre trossamfunn. Festeavgift for gravsted endres slik at inntektene økes med 0,2 millioner kroner. Oppvekstutvalget Vi må jobbe målrettet for å øke utdanningsnivået i befolkningen. Vi skal satse på skolen. Elevene må lære mer. Vi skal prioritere å øke antallet lærere, det er viktig at hver enkelt elev blir sett og hørt. Vi vil ha en plan for kompetanseutvikling i skolen slik at flere lærere tar videreutdanning og styrke realfagene slik at Fredrikstadskolen kan levere bedre faglige resultater enn landsgjennomsnittet. Vi vil øke kunnskapen i skolen og bidra til å hindre frafall i den videregående skolen. Det er viktig at Fredrikstadskolene har et godt samarbeid med de videregående skolene i distriktet. Helsevern for barn og unge er også et viktig område for samarbeidspartiene. Vi velger derfor å styrke helsesøstertjenesten. Vi vil ha barnehager med god kvalitet, bemanning og kompetanse. Vi vil satse på godt språkarbeid i barnehagen slik at alle barn har et godt språk, og kan snakke norsk før de begynner på skolen. Vi vil ha et SFO-tilbud med høy og jevn kvalitet og rimelige priser med søskenmoderasjon. I budsjettet for 2012 senket vi prisen på SFO. I 2013 velger vi å ikke prisjustere satsene. Vi har også prioritert å innføre søskenmoderasjon for barn i SFO. Økonomi Rammen til oppvekstutvalget styrkes med 11,3 millioner kroner. De to grepene på SFO innebærer en styrking på 2,75 millioner kroner årlig sammenlignet med rådmannens forslag. Helsesøstertjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner. Øvrig styrking på 6,55 millioner kroner brukes til å øke antall årsverk i skolen/kompetansegivende tiltak, styrke rammen til barnehagene og det nye Ungdomsteamet. Det er lagt inn styrking av rammen for å kunne bemanne opp teamet ut over dagens antall årsverk, dvs. en reell styrking av tilbudet (1,0+1,0 million). 8

9 Helse- og velferdsutvalget Samarbeidspartiene vil satse på eldreomsorgen. Det neste store velferdsløftet er å skaffe alle som trenger det en sykehjemsplass eller en omsorgsbolig med bemanning døgnet rundt. Vi skal bygge et nytt og moderne sykehjem på Østsiden i 2013 og Vi vil også sette fokus på kvalitet. Derfor vil vi fremme forslag om en lokal verdighetsgaranti som sikrer at de eldre får den hjelp de trenger. Vi vil etablere et Eldres hus i perioden. Innhold og lokalisering skal avklares i løpet av Vi vil arbeide for at alle som har behov for trygghetsalarm skal få det. Helsehuset på Værste ferdigstilles i løpet av Omsorg er ikke bare eldreomsorg. Det må også være et godt tilbud til yngre brukere og funksjonshemmede. Tilbudet til disse gruppene bør styrkes gjennom økt fokus på habilitering og rehabilitering. Samhandlingsreformens handlingsrom må brukes til det. Samarbeidspartiene ønsker at kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner som utfører slike tjenester - også rusomsorg. Vi vil derfor at det skal utvikles et natthjem for byens rusmisbrukere. Kommunen må være drivkraft for å få fart i boligbyggingen ved å føre en offensiv tomtepolitikk og bidra med regulering, tilrettelegging og godt samarbeid med Husbanken og boligutbyggere. Det skal utarbeides en boligsosial handlingsplan i perioden. Økonomi Rammen til utvalget er styrket med 5,5 millioner kroner. Bystyret peker på behovet for at rammen til forebyggende rus/psykiatri ikke senkes ved at vi styrker denne med 2,8 millioner kroner. Bystyret peker på Daghøyskolens utfordringer, ordningen med Hjem i sykehjem, frivillighet og plan for Vold i nære relasjoner som andre områder som kan og bør styrkes gjennom utvalgets behandling av budsjett. Rammene er også styrket for å kunne finansiere natthjem som lå som bestilling i handlingsplan Kultur Bibliotekets innkjøpsramme styrkes med 0,25 millioner kr. Partiene setter også av midler til kartlegging av investeringsbehov i Bibliotekets Aula, slik at bygget kan innarbeides i framtidig investeringsbudsjett. Når det gjelder vedtak om å utrede bibliotektilbud på Borge ungdomsskole ber Bystyret om at dette avklares i løpet av Det settes av 0,1-0,2 millioner kr til prosjektering av nytt ridesenter. Det startes opp et arbeid med forberedelse av byens 450-årsjubileum i

10 Fredrikstad kommune jobber videre med OL 2022 og en mulig bynær OL-arena. Dersom Fredrikstad faller ut som arrangørsted jobbes det likevel videre med ny arrangementsarena. Kulturutvalget anbefales å bruke deler av budsjettstyrkingen i årene som kommer til å lage et forprosjekt. Partiene ønsker en utredning av et fullverdig svømmeanlegg på Kongsten, slik at behovet for innendørs treningsfasiliteter kan møtes, innenfor rammen av avsatte midler. Partiene vil ha svar på utredningen om Badeland/innbygging av 50-meters basseng før avsatte midler eventuelt kan benyttes til å rehabilitere dagens anlegg. Ansvaret for vedlikehold av Solhaug og Strandstua overføres til RTD Bygg og eiendom og ses i samarbeid med vedlikehold av kommunens øvrige bygningsmasse. Ansvar for utleie forblir i Kulturseksjonen Kontingenten ved Kulturskolen settes til kr. 3100,- Rammen bør også økes noe som følge av budsjettstyrkingen. Vi vil gi alle mennesker mulighet til å delta i idrett ut fra sine egne ønsker og behov. Idretten skal ha gode vilkår på alle plan, og vi vil særlig styrke barne- og ungdomsidrett. Vi vil bygge en fullverdig flerbrukshall på Lisleby i Vi vil fortsatt arbeide for å få etablert Fylkeskulturscenen på Værste. Økonomi Kulturutvalgets rammer er styrket med 2,0 millioner kroner i Styrkingen er videreført i planperioden (3,0 millioner i 2015). Det er kulturutvalget som selv vedtar hvordan styrkingen skal benyttes. Bystyret vil likevel peke på at biblioteket har behov for et økt tilskudd til innkjøp av nye bøker og at tilskudd til idrett og kulturaktører økes. Seksjon for miljø og samfunnsutvikling Seksjonen har svart opp fjorårets bestillinger om økt verdiskaping og ny næringsplan i rådmannens forslag til budsjett. Partiene har høye forventinger til at det skal nås konkrete resultater for økt verdiskaping som følge av prosjektmidler som ble satt av til formålet i fjor. Seksjonen står foran svært viktig arbeid med planlegging av Bypakke Nedre Glomma og videre arbeid med belønningsordningen. Det er satt av midler som gjør det mulig å jobbe offensivt med planer. 10

11 Økonomi Det er lagt inn 0,3 millioner kroner i 2013 for å kunne øke tilskuddet til Opplev Fredrikstad. Det er gjort en ytterligere styrkning i hp-perioden for å kunne takle utfasing av blant annet Framtidens byer. Det er også en forventning om at arbeidet med Fairtrade settes i gang i Regulering og teknisk drift Samarbeidspartiene er også av den klare oppfatning at levering av avfall til gjenvinningsstasjonen fortsatt skal være gratis for personbil uten henger og at prisen med henger heller ikke økes. Vi er opptatt av at det skal være en positiv opplevelse å sortere avfall. Partiene slutter seg til styrkingen og strategien i rådmannens budsjettforslag: Et vakrere, tryggere og sikrere Fredrikstad. Ved flytting av kommunens egne kommuneomfattende og publikumsintensive tjenester må disse lokaliseres innenfor Fredrikstad byområde. Økonomi Rammen til teknisk utvalg er styrket med 6,85 millioner kroner. Bystyret peker i år spesielt på satsing på ferge som et viktig tiltak. Gratis ferge innebærer en styrking på grunn av bortfall i inntekter på 5,6 millioner kroner inklusive prøvedrift på strekningen Lisleby- Selbak i løpet av Midler til vedlikehold av Glommastien på 0,4 millioner kroner årlig bør også prioriteres. Seksjonen er styrket for bortfall av gebyrinntekter som følge av at plangebyrer ikke økes og justert gebyrforskrift C2 Plan- og delesaker(0,55 + 0,3 millioner). Vi peker også på behovet for å forbedre veivedlikehold, park- og grøntanlegg. Rådmannen har foreslått å styrke dette. Partiene ønsker å peke på behovet for å vedlikeholde lekeplasser. Områder med levekårsutfordringer bør prioriteres. Det er avsatt investeringsmidler til isflaten i sentrum. Eventuelle driftsutgifter i 2013 løses gjennom egen sak. Økonomi og organisasjonsutvikling Vi vil igjen styrke lærlingeordningen slik at flere får lærlingeplass. Arbeidet knyttet til en helhetlig ressursorganisasjon og reduksjon i deltid forseres. Vi slutter oss for 11

12 øvrig til rådmannens forslag som inneholder mange gode utviklingsstrategier for Fredrikstad kommune. Økonomi Budsjettrammen er styrket med 1,5 millioner kroner. Det settes av 0,7 millioner kroner til oppfølging og forsering av lærlingeplanen i kommunen fra skoleåret 2013/2014, med helårseffekt på 1,2 millioner i Formannskapets disposisjon styrkes 0,3 millioner kroner. I lys av vedtaket om at Høgskolen i Østfold skal betale for leie av parkeringsarealer ser partiene for seg å innføre et vertskapstilskudd til HIØ. Det er viktig for Fredrikstadsamfunnet å støtte opp under videre utvikling av HIØ. Arbeidet med å øke antall heltidsstillinger i kommunen forseres. Formannskapet anbefales å sette av inntil 0,5 millioner kroner til konkrete tiltak i forbindelse med prosjektet som er satt i gang. Mangfold og integrering Alle, uansett bakgrunn, skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å kunne delta i samfunnet og få ta i bruk sine ressurser. Det er viktig at nyankomne får god opplæring i norsk og lærer om norsk kultur og levesett. Vi ønsker å styrke Fredrikstad Internasjonale skole (FRIS) og se på muligheten for å etablere flere praksisplasser i kommunen. Vi vil også samarbeide tett med det lokale næringslivet når det gjelder praksisplasser. Kommunen må aktivt motivere foreldre med minoritetsbakgrunn til å bruke barnehagetilbudet slik at alle barn kan norsk før de begynner på skolen. Vi skal vurdere muligheten for å opprette et integrerings - og likestillingsombud. Partiene ønsker å åpne for bruk av kommunens skolebygg til aktiviteter i regi av foreninger som driver f.eks. morsmålsopplæring, lørdagsskole, etc. på kveldstid og i helgene. Investeringsbudsjettet Partiene legger opp til en litt mer offensiv investeringsprofil enn det rådmannen legger opp til i sitt forslag. Det viktigste investeringsobjektene i vårt budsjettforslag er sammenfallende med det rådmannen har fulgt opp fra Bystyrets handlingsplanvedtak i fjor. Vi vil særlig peke på: Sykehjemmet bygges som forutsatt i rådmannens forslag. Borge ungdomsskole bygges i 2014 og 2015 som forslått av rådmannen 12

13 Vesentlige utvidelser av skolekapasitet i sentrum i handlingsplanperioden Fylkesscenen Lislebyhallen Sykkelplanen er styrket betydelig Ytterligere økning til skateanlegg Parker grøntarealer, byutvikling og torg Partiene styrker investeringsbudsjettet i 2013 og legger inn noen flere samfunnsutviklende tiltak i årene som kommer. Partiene har lagt inn flerbrukshall på Lisleby til 65,5 millioner kroner med finansiering i 2013 og 2014 (økning i forhold til Rådmannens forslag) og legger dermed opp til å bygge en fullverdig flerbrukshall som passivhus slik den er prosjektert og planlagt. Kvadratmeterprisen kan synes noe høy, men det vil være anbudsrunder som avgjør hva prosjektet vil koste. Det investeres inn til 5,0 millioner kroner på å anlegge fergeleier på Selbak og Lisleby. Partiene setter av investeringsmidler til isflate i Sentrum i 2013 som enda et byutviklingstiltak i tillegg til Stortorget. Avsetningen svarer opp forslag om et OPS på Værsteområdet. Det avsettes også 2,5 millioner kroner i 2013 til å dekke kommunens utgifter knyttet til oppgradering av Blomstertorget. Fredrikstad kommune jobber for å komme i betraktning som OL-arrangør sammen med Oslo kommune i Uavhengig av et slikt samarbeid er det behov for å konkretisere framdrift av ny arena for hockey Det er derfor lagt inn 10 millioner kroner i 2016 som en startbevilgning til ny arrangementsarena. Prosjektet Arena Fredrikstad vil koste et sted mellom 250 og 300 millioner kroner. Verdien av tomten ved dagens Stjernehall benyttes til medfinansiering av prosjektet. Det må jobbes videre med finansiering gjennom forprosjektering. Kulturseksjonens rammer er styrket i perioden for blant annet å kunne prosjektere en ny arena. Som videre oppfølging av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad har partiene lagt inn nytt Ridesenter på Torslund i 2014 og Det er satt av 1 million kroner i 2013 til planmidler. Kulturutvalgets rammer er også utvidet for å komme videre med prosjektering. Partiene bruker mer av investeringsfond for å finansiere økt investeringstakt i forhold til rådmannen. Framtidige budsjetterte overskudd kan benyttes til å fylle på investeringsfondet. 13

14 Investering finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 9,9 8,0 5,0 5,0 Kultur tjenester 38,5 72,0 65,0 45,0 Regulering og tekniske tjenester 91,2 87,1 77,3 56,3 Helse og velferd 167,2 22,7 7,6 7,2 Oppvekst 38,1 138,4 228,5 148,6 Kirke tjenester 17,8 31,4 15,0 8,0 Egenkapital innskudd KLP 8,5 8,5 8,5 8,5 Sum netto investeringer 371,2 368,1 406,9 278,6 Fra investeringsfond 40,4 11,2 10,0 11,2 Overføring fra drift 18,6 10,0 10,0 Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 5,1 5,3 3,6 2,3 Overføring fra drift (mva. komp) 54,6 80,0 78,8 52,1 Lånebehov 271,1 253,0 304,6 203,0 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 19,6 129,8 117,8 114,3 Teknisk drift 1,5 1,5 - - Eiendomsutvikling 17,8 33,0 28,0 9,4 Boligstrategi (BOSO) 28,9 61,3 70,4 10,0 Sum netto selvfinans 67,8 225,6 216,2 133,7 Fra investeringsfond 1,5 1,5 - - Fra driftsbudsjett (mva.komp) 5,0 13,2 20,0 2,4 Investeringsfond bolig/næring 1) -1,9 7,9-3,8-18,7 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 19,7 25,1 31,8 28,1 Lånebehov 43,5 177,9 168,2 121,9 1) Inkludert finansiering av strategisk eiendomsutvikling. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Partiene har valgt å styrke investeringsbudsjettets finansiering gjennom å overføre 10 millioner kroner fra driftsbudsjettet i 2015 og Økte investeringer gir også behov for ytterligere låneopptak. Rådmannen har styrket fritt investeringsfond med 14

15 midler fra strategisk eiendomsfond. Partiene ser for seg at dette fondet vil kunne styrkes gjennom salg av attraktive tomter i byutviklingsområder i årene som kommer. Det vil kunne gi grunnlag for å overføre ytterligere midler til investeringsfondet slik at kommunens egenkapitalevne styrkes. Budsjettforslaget forholder seg til handlingsregelen. Tabellen nedenfor viser at handlingsregelen holdes selv med økte investeringer. Det skyldes to forhold. Inntektssiden er økt i hele handlingsplanperioden og investeringsbudsjettet er styrket med overføring fra drift i 2015 og 2016 Egenbetalinger og gebyrer Følgende endringer gjøres i gebyrheftet: SFO SFO-prisen for hel plass settes til kroner kroner per år. Delte plasser justeres forholdsmessig. Det gis søskenmoderasjon for brukere i SFO. Det gis 30 prosent moderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet, eller det familien faktisk betaler for SFO-plassen. Ferge Billettavgift på byfergene fjernes. Tilbudet gjøres gratis for alle. 15

16 Plan- og byggesak Plan Gebyrer for bygnings og reguleringssaker beholdes på dagens nivå. Plan C2 Bygge- og delesaker, nytt punkt C) 6: 1) Vann- og avløpsanlegg for boligbebyggelse -inntil 20 enheter, kr per enhet -inntil 50 enheter, kr per enhet -flere enn 50 enheter, kr per enhet 2) Ved sanering av punktutslipp frafaller gebyr. FREVAR Renovasjon egenbetaling for levering av avfall med personbil med og uten henger beholdes på dagens nivå, dvs. fortsatt gratis levering for personbil uten henger. Det har som konsekvens en høyere renovasjonsavgift enn foreslått i rådmannens forslag. Kulturskolen Kontingent på Kulturskolen settes til kr. 3100,- Kirken Festeavgiften for gravsteder økes med kr 10,- til kr 152,- per år. 16

17 Øvrige verbalforslag og bestillinger 1. Fredrikstad kommune skal i løpet av 2013 igjen være Fair Trade-kommune. 2. Rådmannen bes utrede eventuell innføring av et opplevelseskort i Fredrikstad kommune. 3. Rådmannen bes snarest finne egnet tomt til skatepark. 4. Rådmannen bes om å fremme en plan for forvaltning og bruk av markaområdene. 5. Rådmannen bes utrede spørsmålet om en kommunal verdighetsgaranti. 6. Rådmannen bes om å gjennomføre bestillingen om vikarordning/ressursorganisasjon for Fredrikstad kommune. 7. Rådmannen bes om å vurdere å opprette naturavdelinger ved flere barnehager. 8. Rådmannen bes om å vurdere å utarbeide en kommunedelplan for SFO. 9. Rådmannen bes om å jobbe videre med å finne egnet plass til en hundepark i sentrum. Nytt pkt.: 10. Bystyret ber rådmannen om en fornyet vurdering av kost/nytte knyttet til bygging av nytt administrasjonsbygg i Nygaardsgata 17. (Tomt etter Mother India) 17

18 VEDLEGG 1 Sum Brutto Netto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Eget nett III 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Oppgradere IT utstyr 6,0 6,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny versjon av ephorte 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullelektronisk arkiv 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum sentrale investeringer 27,9 27,9 9,9 0,0 9,9 8,0 0,0 8,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Kultur Kongsten badeanlegg (restaurering) - 3 millioner i ,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arrangenmentsarena 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 Fylkesscene 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 50,0 0,0 50,0 35,0 0,0 35,0 Lislebyhallen 65,5 56,5 30,5 0,0 30,5 35,0 9,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ridesenter 40,0 30,0 1,0 0,0 1,0 19,0 5,0 14,0 20,0 5,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Isflate 4,0 2,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skateanlegg utendørs (3 mill kr i 2012) 6,0 5,0 6,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum kultur 242,5 220,5 41,5 3,0 38,5 86,0 14,0 72,0 70,0 5,0 65,0 45,0 0,0 45,0 Regulering og teknisk drift Rehabilitering og brannpålegg 85,5 85,5 20,5 0,0 20,5 20,0 0,0 20,0 30,0 0,0 30,0 15,0 0,0 15,0 Energimerking kommunale bygg 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Veier, nye dekker 35,0 35,0 5,0 0,0 5,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Trafikksikring og gatelys 27,2 25,6 6,3 0,4 5,9 6,3 0,4 5,9 7,3 0,4 6,9 7,3 0,4 6,9 Biler, maskiner 31,5 31,5 8,3 0,0 8,3 6,9 0,0 6,9 7,9 0,0 7,9 8,4 0,0 8,4 Legionellatiltak/radonsanering 3,0 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Sikring av elvebredder (ink. Nøkledypet) 38,7 38,7 9,2 0,0 9,2 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 7,5 0,0 7,5 SD-anlegg og ENØK 9,0 9,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Parker, grøntområder og lekeplasser 10,2 10,2 3,7 0,0 3,7 2,5 0,0 2,5 1,5 0,0 1,5 2,5 0,0 2,5 Gater, torg og byutvikling 42,9 42,9 22,1 0,0 22,1 20,8 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fergeleier Lisleby og Selbak 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykkelplan 24,0 24,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 Sum Regulering og tekniske tjenester 313,5 311,9 91,6 0,4 91,2 87,5 0,4 87,1 77,7 0,4 77,3 56,7 0,4 56,3 18

19 Helse og velferd Nytt sykehjem (3 mill i 2011) Sum 232 br. /175 nt. 213,0 156,0 141,0 0,0 141,0 72,0 57,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Velferdsteknologi 22,7 22,7 6,2 0,0 6,2 5,7 0,0 5,7 5,6 0,0 5,6 5,2 0,0 5,2 Utstyr omsorg 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Helsehus inventar og utstyr 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum omsorg 261,7 204,7 167,2 0,0 167,2 79,7 57,0 22,7 7,6 0,0 7,6 7,2 0,0 7,2 Sum Brutto Netto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Utdanning og oppvekst Inneklima / rehab. skole/bhg (-5 i 13) 78,8 78,8 17,0 0,0 17,0 10,9 0,0 10,9 28,9 0,0 28,9 22,0 0,0 22,0 Borge u-skole (ramme 224) (endring i framdrift) 224,0 224,0 7,0 0,0 7,0 73,0 0,0 73,0 134,0 0,0 134,0 10,0 0,0 10,0 Universell utforming av skoler og barnehager 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Paviljonger 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 Oppfølging skolebruksplan 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Inventar elevtallsøkning 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 IKT - investeringer skole 41,0 41,0 6,0 0,0 6,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bhg.hage (-2 i 13) 13,3 13,3 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 5,1 Nøkleby skole 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 11,5 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Gudeberg skole 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,0 0,0 5,0 24,0 0,0 24,0 Råkollen skole (ramme 51 mill kr) 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 26,0 0,0 26,0 Trosvik skole (anslag 72 millkr ) 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 Lunde skole (anslag 70 mill kr ) 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 Barnehage sentrum 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum oppvekst 553,6 553,6 38,1 0,0 38,1 138,4 0,0 138,4 228,5 0,0 228,5 148,6 0,0 148,6 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Nytt tak Domkirken 25,0 25,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Østre Fredrikstad gravlund 9,7 9,7 0,8 0,0 0,8 8,9 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Rolvsøy kirkegård 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 8,0 0,0 8,0 1,0 0,0 1,0 Sum kirken 72,2 72,2 17,8 0,0 17,8 31,4 0,0 31,4 15,0 0,0 15,0 8,0 0,0 8,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 1 471, ,8 366,1 3,4 362,7 431,0 71,4 359,6 403,8 5,4 398,4 270,5 0,4 270,1 Selvfinanierende investeringer (tall i mill.kr.) Sum Brutto Netto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto 19

20 Vann, avløp og renovasjon Vann 139,0 139,0 11,0 0,0 11,0 55,0 0,0 55,0 38,0 0,0 38,0 35,0 0,0 35,0 Avløp 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 66,0 72,0 0,0 72,0 72,0 0,0 72,0 Fellesinvesteringer vann og avløp 16,0 16,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Renovasjon 15,3 15,3 4,3 0,0 4,3 4,5 0,0 4,5 3,5 0,0 3,5 3,0 0,0 3,0 Feier 1,2 1,2 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 Sum VAR 381,5 381,5 19,6 0,0 19,6 129,8 0,0 129,8 117,8 0,0 117,8 114,3 0,0 114,3 Teknisk drift Parkeringsteknisk utstyr 3,0 3,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Div. teknisk 3,0 3,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling Boligarealer for salg 9,0 9,0 3,0 0,0 3,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Næringsarealer for salg 74,3 74,3 13,3 0,0 13,3 29,8 0,0 29,8 23,8 0,0 23,8 7,4 0,0 7,4 Strategisk eiendomsutvikling (SMS) 4,9 4,9 1,5 0,0 1,5 1,2 0,0 1,2 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 Sum 88,2 88,2 17,8 0,0 17,8 33,0 0,0 33,0 28,0 0,0 28,0 9,4 0,0 9,4 Boligstrategi (finansieringsbehov fra 2013) Nybygg og kjøpsramme 230,7 170,6 35,1 6,2 28,9 71,9 10,6 61,3 105,8 35,4 70,4 17,9 7,9 10,0 Sum 230,7 170,6 35,1 6,2 28,9 71,9 10,6 61,3 105,8 35,4 70,4 17,9 7,9 10,0 Sum selvfinansierte 703,4 643,3 74,0 6,2 67,8 236,2 10,6 225,6 251,6 35,4 216,2 141,6 7,9 133,7 20

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0 Endringer Budsjett

Detaljer

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 SIDE 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2014-2017

Detaljer

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 3. desember kl. 09:00 NB!! Det ser ut som vi kommer gjennom sakslista innen arbeidstidens slutt på torsdag, varslet dag to utgår. Det vises

Detaljer

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Formannskapets innstilling av 22.11.2007 til Bystyret: 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015

Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Handlingsplan 2015-2018 Formannskapets innstilling 05.06.2014 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016-2019

HANDLINGSPLAN 2016-2019 HANDLINGSPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling 04.06.2015 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Bymiljølista Arbeiderpartiets,

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Side 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2013-2016 og

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018 Budsjett 2 og Revidert handlingsplan for 2 28 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V. Bystyrets vedtak 4.2.24 saksnummer 3/4:. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 4 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.11.2012 Tid: 15.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Sigmund Snøløs Medlem

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011 2014 og Budsjett 2011

Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011 2014 og Budsjett 2011 Handlingsplan l 2011-2014 og budsjett 2011 Rådmannens forslag 28.10.2010 2010 95 prosent av budsjettet viderefører gode tjenester 5 prosent beskriver omstilling Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune

Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune 2017 2020 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak 24.11.2016 saksnummer 2016/5778: 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer