Lokal-lags utgitt av. Varhaug BU og Svala 4H. Februar Gratulerer Elisebeth. ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå. er.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal-lags utgitt av. Varhaug BU og Svala 4H. Februar 1994. Gratulerer Elisebeth. ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå. er."

Transkript

1 BU' Lokal-lags utgitt av Varhaug BU og Svala 4H Februar 1994 Gratulerer Elisebeth Elisebeth Haaland har gjort seg fortjent til en innsats-pokal for sitt arbeid i Varhaug BU. Ho har gjennom mange år gjort en kjempe jobb rned å ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå er. Vi gratulerer. Varhaug BU har fått seg ein ny Fylkesmester r.esmeromhansidc ll Ny MG-klubb på Varhaug Side 6-7 ilå nærmer det seg innebandyturneringen, Se fantomlaget Kva innebærer det å ha aspirant lederen som 4H oppgåve. Les mer om dette side 15

2 Lederen har ordet Kæ æ vel iillare enn aktive Hei'san alle BU.venner! Takk for sist og godt ryttår alle sammen. Eg vil starte det nye året med å ynskja alle nye medlemmar velkomne. Rogaland er det Slket med flest BUara. Av 27 lokallag står Varhaug BU no som nr. 7 på medlems-statistikken. Personleg trur eg at me framleis har mykje å eh på, både når det gleld aktivitetstilbud og medlemsmasse. Dess fleire aktive medlemmar, jo høgere aktivitetsnivå. Viljen til å få til noko i eiga bygd - skorter det ikkje på. Me har etterkvart vorte mange ungdommar som arbeidar forbl.a. andreunge i bygda. Ungdommer lærer å ta ansvar for eigen fritidsaktivitet. Hei alle sammen og godt nyttår! Ja nå har me klart det igien. Dæ æ li ga spennende kvær gong. Ein ny utgave av Varhaugbuen æ klar å adle æ rørtte låre. Dæ varte liksom eit iubileums-nummer dcnne gongen. Dæ æ sa vidt mæg bekjent første gongen i Varhaug BUen's historie at medlemsbladet kjæme i A4 format. Me nådd ei milepel. GRATULERA. Dæ som æg au syns æbra, æ atta nåhe me ffitt en skikkele redaksjon mæ møjeteg i. 4H he vorte dreie møje meir aktilt mæ i avisdelen. Nå æ me heile 5 "ansatte" i redaksjonen iforholdte 3 som meva før. Vil spesielt få trekka fram betydningen av arbeidet Anbjørn Ueland giære for avisa. Dæ utstyret, å den kunskapen han besitte lette arbeidet mæ avisa enorrnl. Nytt av året æ au "innholdet" i avisa. Nå satsa me på å laga ei avis som innehelde litt meirlokalstoff. Dette er av dei signala me ffirfråden generelle Varhaugsbu. Me medlemmer Info appellen Hanne Elise Undheint medlemmer?" - STÅ på - Aktivitet skaper miljø og miljø skaper aktivitet! - VÆRMÆ DU AU!! - må nok ta litt sjølkritikk på atta avisa før he vorte litt for interne... Me lære heile veien!! Som sagt, dæ ghr framøv e, ådå he me lov å skreryda av okke sjøi. Nå som avisa blir "større" varte dæ selfølgele dl'rare. Då trenge me annonsøra. Dæ æ derfor ENORMT gildt å sjå all den støtten me faktisk he i næringslivet. Håba dokke blir fornødde mæ avisa vårs. Me tåle å høyra kritikk både positiv og negativ. Såheilttil slutt!!! Visstdæræ nogen som he noge å bidra mæ f.eks lesarinnlegg, vitser annonser, repotasjer osv. Så æ dæ bare å kontakta nogen i redaksjonen, me æ interesserte i alt. Det trenge ikkje væra BU eller 4H retta. Snakkes!! Roy Henning Du som er ny medlem, lurer du på noko, spør styretellerandre. Huskat "me æ te for dokke". Sola har snudd, detgar imot lysere og lengre dagar. Tiden er snart inne for Varhaug BU's store arrangement; Innebandyturnering og'køllefest". Ryktene har eghøyrt alt! Det er mange lokallagsomvil komaog slå "di Varhaug" i mars. Det kan virke som oppslutningen vil verta endå større dette året. "Me gledar okke!!!" Hei og hå, hilsen Hanne Elise. BU. åpent Kun for medlemmer i Varhaug BU, søndagar (annenkvar) fra O0 20. februar 6. mars 20. mars 4. april lt.april 1. mai Voll SåKlari um Damev. 7, 4360 Varhaug Tlf,: 51 $ 02 A2 Kom å vær mæ! Konkurranser Drøs Leik SIDE 2 VARLU( GB[nNNr. ] 1994

3 lntervju av Odd Varhaug Navn: OddVarhaug Alder: 55 Yrke: Vakhnester Hå kommune Siv.stan:Gift 4 Står opp? 6,15 Odd er født og oppvokst på Varhaug. Etter avsluttet framhaldskole jobbet han litt på gard. Fram til 1962 jobbet han som maler på Tollei. Siden det har han jobbet som vaktmester/ trykkeriansvarleg på rådhuset fram til dags dato. Han er også ein tidligere aktiv BU medlem. Aktiv i Idrettslaget har han også vært. Dette er mannen som til dags dato har vært trykkeri anwarleg for Varhaug Buen frå sitt tilholdsted i rådhuset har han alltid vært positiv og behjelpelig når vi har spurt om hjelp. - Hvordan har utviklingavert i knmmunen/rådhuset. - Utviklinga har vært merkbar. Siden jeg startet i {2 er det mye det samme personell som er gått igicn. Før jobbct ikkc mcr cin 20 personer på bygget men nå er det en ansatte. -Hvilket syn har clu på BU -Har samme syn på alle organisasjoner, bare dei aktiviserer ungdom. Mener alikevel at ungdommen i dag er for lite kreativ. Før var det mer opp til en selv, nå er ungdomrnen passiv. - Hva trur du andre mener? - Jeg trur de fleste har et godt syn på BU. Har ikke hørt noe negatht trur nok at forholde mellom organisasjonene i bygda erbetre nå enn detvar før. Jamfør misjonshus/idretslagæu. - Hva ler du av? - Dei frå Huwegg. Ole og Anna - Hva provoserer deg? - Hvis folk er uerlige. Ikke snakker sant, gjelder alle sammenhenger. - Beste/dårlegaste egenskap? - Det år andre bedømme. - Hva leser du? - Aviser. Lite tid til bøker, nlye av tiden bruker jeg på sjøen. - Hva ville du streike for? - Streik er jeg ikke for, men jeg er alikevel solidariske mot andre f.eks Hå kommune. Ble engang tatt ut av kommuneforbund til å streike. Dette var 10 år siden. - l,får slår du av TI/'n? - Ikke noe spesielt, ser lite filmer. - Ndr jublet du sist? - Håndball når Varhaug vinner, det var stofi å se Varhaug slå Hinna. - Vår tids største utfordring? - Miljøet. Hvordan vil det se ut etter oss? Uretferdigheten, forholdet mellom fattig og rik. - Hvaville du gjort med kjede rundt halsen og med tiltl ordfører? - Mener de har gjort det godt de som er, og harvært i denrolla. Men ville kansje ha prioritert ungdomsarbeidet litt mer. Svømmeba seng vil le stått noks.e hogt på prioriteringslista mi. - Er det noe som ergrer dei? -Ungdom i dag! For mye øldrikking/ølknusing. De problem som alkoholen fører med seg er betenkelig. - Er det noen du beundrer flrcr enn andre? - Vil ikke fremhevc nocn. - Favorittpolitiker? - Thorvald Stoltenberg som person. Han har en enorm utstråling. - I{va ville du giort med I million? - Betalt ner gjeld, satt penger i banken og awenta reaksjon. Ungene måtte ha fålt sittt. - Er år en idrettsmann? - Vil si det. Har vært med i idrcttslagct i cn mannsaldcr, faktisk siden Varmedog reiv tyskerbrakka på Hobberstad (radiofyret) fra grunnen. Har spilt l0 år på A-laget de siste åra sammen nredoddbjørn, Mindor, Torgny, Olla ow. Har sittet 2 iir sonr formann i idrettslagct -7 I og -82 formann 2 år i handbellen ellers mye småverv. - Hvordan var det å verta bestejbr? - Ny koselig tid, alltid koselig rncd barnebesøk. - llet du hva BU st(tr for/ - Åja, varjo selv medlem. Da het det også Varhaug Bygdeungdomslag. VARTUL G BLIEN Nr, I 1994 Side 3

4 I nneband -turnerin braker dæ laust. då skal me arrqngere innebandyturnering, ei turneringsomme nå kan definere sorntradisjon (fordi det er andre årel). I fior var det lag og Varhaug tok napp i vandrepokalen både for damer og herrer. Me har grunn til å tru øt det blirvanskelegare i år. COATCH II (den andre Navn : Sølve Bratland Adressc: Åveien VARHAUG Sivil status. UCrft Barn Nei O7Ol72 Født -Kce æ din oppgåve som trener? - Motivere spelera til topp innsats kvær trening. Få dei te å trivast som eit lag l9 mars Turneringa vert h alden på Varhaug Ungdomskule og Varhaug Barneskule. I dette nummeretvil me ha eit serøst? portrett av COATCH II og me vil og presentere dei forskjellige spelarane. Først - Kæ æ måletfor sesongen? - Dæ æ å vinna turneringa å slå Bjerkreim med minst 4 måi. - Korleisføle du dennefokuseringa på din person oppi dette? - Dæ tæge æg mæ knusande ro. Æg trivest best med litt vind i seilå. - Kæfår dægte å skraaø,rternqmet? - Dårlege progtam. - Kæ ver ønskje du dæg på turneringjå? - Sidan turneringa går innandørs så spæle ikkje veret så store rolle, men litt onnevind æ ikkie dumt. Føe du du he sympati sjå spelarane? - Æh! -Kæ krevest qv ein god innebandyspelar? - Ha kontroll øve kølla og veda kor målet står. Varhaug Buen spurte Coatch II om han kunne gje okke ein oversikt over stallen sin. Då blei det sjånde slikt ut: Me vil opptnrdra publikrrn::til stille mannsterkl opp. Gratis entre og mykje moro. Varhaug sræ F#få str#hf##, wæff$dæ ## $:i{i# lfu.'ilai:5 fif. i*$j #,1s.??5 Eineruegen 3 Varhaug Tlf SIDE4 VARIIA(IG B(lEl,{ Nr. I 1994

5 I n nebandy-tu rneri n gen Fantom-laget Jo "Pølst'Åanestad ll9 årl - Fysisk sterk spiller med goe defansive kvaliteter. Godt overblikk. Jon ('Ghippendales l" Lea (18 år - Lagets solide sisteskanse, uhyrc kondis-ions-sterk. Ein slitar. Sverre I'DeSvertet' Varhaug {2O år} - Er ein krigar, stor løpskapasitet gode langskot. Godt overblikk. Erik r(blodøkstt Varhaug 122 åtl - Er troppcns ferskastc men eg såg fort potcnsiale. Ein elcgant hntspelande spillcr Odd Arild "(lddy" Varhaug (22 åtl - Teknisk, løpsterk goalgetter. God speleforståelse. Morgan "El Gorpot' Hobberstad l2l årl - Lagets dyraste spelar. i nnkjøpt i ftå Obrcstad Omvci. Me forventa okke møje fra dcn kanten. Gjønaført god ein lpisk allraunder, kan brukest på alle deler av banen. Andreas (Winny JonesfTorland (16 årl - Andrcas har nokon uorlodoksc lak I i ngcr som gjcr at han fort setter scg i rcspckt. Kan vcrta cin storspclar ont han prioritrercr riktig Johan "COATCH l" Omland (26år - Kansje lagetstyngste skudd. Har noko av dei same kvalitetcr som Bratscth. Viktig for harmonien i laget. Bratfand 122 åtl r,urdert av Coatch I - Ein tekniker av klasse, rypisk publikumryndling. Har ein uortodoks spelestil. 'rghippendales llt' Varhaug (f G årl - Teknisk brilijant, godt fotarbeid. Han heng på motspelaren som ein klegg. Ein spelar for framtida. Berge (25 årl - Ein måltjuv, passningssikker. Lagets mest utprega goalgetter. Varhaugs beste møtende spiss Husveg {28 år} - Ein $'sisk sterk spiller med god speleforståelse. VARIIALIG B(IFN Nr. I 1991 :iide 5

6 llva er NAF ilc.læren? En MC-klubb underlagt NAF's Egersund avdeling. NAF MC JÆRENble stiftet den 25 april Hål fur ltlaf tc.læren? Klubbens formål er å samle interesserte motorsyklister og arbeide for større trafikksikkerhet. Videre er å ivareta medlemmenes interesser både av praktiske og økonomiske karakter, samt å yte dem bistand i alle spørsmål angaande motorsyklisme. Kort sagt Jæren MC arbeider for: * Sikkerhet * Kjøregede * Miljø Otto Bø's bakeri Me i Varhaug BUen synest i allefall dette virka interesant. Derfor reiste me ein tirsdag kveld ner til det nåverande tilholdstedet, det gamle bakeriet til Otto Bø for å sjekka tilstanden ca 9 mnd etter klubben var opna. Det tidligere bakeriet fungerer nå som klubblokalet, verksted og vinterlager for sykler. Til og med Varhaugs BUen utsendte hadde "håve" til å sjå at det ikkje var noko typisk motorsykkelver, det var rennedrev og holka. Men sjøl om rrere var noko "rosje " var det klubb- MC-klubb på Varhaug NAF MC Jæren medlemmer tilstades for å drøsa- her vert verdensproblema leryst. Eg lurte litt på kvifor dei fant på og starta motorrsykkelklubb på Varhaug? - Dæ æ sæ rnange sykler i Hå, derfor fann rne ut at ein kunne fr desse syklane med \f ører inn i meir organiserte former. - Dæ æ jillare å reise mange på tur eller kjørealeine. Dessutener detviktig ååtil eit godt MC miljø. Johan lvlartin Sandvoll pekte og på det faktum at under 50Å av dei som kjører sykler får 95 o% av oppslaga i media som er 95Vo negative. Håpte kansie at ein og høyra hta dette varfor noko. Me fekk då ei kort orientering om kv a mål NA F MC J,4E REI'{ ar b e i de r fo r. D e nne s åg o mtr e nt slik ut. hraf MC Jæren på ut- til Elgane Speedway lokal klutib kunne visa at MC miljøet er eit godt miljø. Ein kan og nemne at NAF MC Jæren har vedtektfesta alkoholforbud i klubblokala, pga ein meiner motorsykkel og alkohol er ein darleg kombinasjon. l$ubbkvelder Me lurte på kvq aktiviteter NAF MC Jæren har hatt og skal haframoter? Klubbhuset er opp kvar tirsdag og torsdag frå kl I til Ein tend ns til at åpningstida vert utvida på våren og sofllmeron før syklane skal på veien. NAF MC Jæren har også ein del temakvelder der me har hatt NAF Vi uffører alt i betongarbeid Hos oss er kvalitet høyere enn prisen HÅBYGG a.s Dublandsveien3T o 4360 Varhaug Ttf * Telefax Trf SIDE6 VARIUUGBWNNT.I 1994

7 Mc-klubb på Varhaug Ungdomsavdeling På litt sikt ønsker me også å Iå til ei ungdoms-avdeling. Der me ønsker å ffi med oss motor-intreserte ungdom i aldersgruppa år. Var dct nokon inntressertc ta kontakt. (rcklamc? red) Torbiørn Jonasen samtnen med sykkelerc til Signund Rands, en Suzuki GS 1100 GK, 1984 Kva beqr det at clet står I'IAF /bran.iæren \[C? - NAF står for Norges Automabil Forbund og vil sei at Jæren MC er ein underavdcling til NAF. Det er 12 motorsykkel-klubber tilknyta NAF på landsbasis som har tilsaman ca 1200 medlemmer. Egersund på besøk Motorsykkelhuset på Sandes har vorc. Gjcnsidigc har haldc orientering om forsikringer, og me har hatt politiet på besøk. - Me arrangere jevnligt oppfriskingskurs i kjøring og behandling av MC. Samt me har jevnlig teknisk kontroll av sykler. På sommerstid har er det også eskortetjenester for sykkelløp. Me stiller ogsa opp når NAF Egcrsund etterspør oss. Kven er medlemmer? - I NAF Jæren MC var det pr. 3l ll medlemmeropparbeidetpå9 mnd.. Det er stor spenvidde me har medlemmer frh 20 til 50 fu. Det er gardbrukere, fengseelbetjenter, bensinstasjonsdriver o.s.v. Me føle bare det er presten som mangler. (eit hint? red) Harley Dqvidson Knockel I{ead, 1913, eies av Trtrbjørn Jonasen MEDLDEMSFORDELER. Veitjeneste for MC Gunstige forsikring Opplæring Temakvelder Sosiale samenkomster GodtMC miljø Turer Mekkekvelder Rabattordning Juridisk bistand Teknisk bistand Om du synrest dette hørtest inntersant ut ta konlakt med Trond Jan Ueland Tlf (arbeid) Tlf (privaQ eller (mobil) I y1i[tp*tsiert, med livshpstandard. VARTULIG B(IE t Nn I 1994 NAF MC JÆREN 4360 Varhauo 1 'al 7 ntarlfarrs I 1 *d'frflr,uiåh)å"ifthr.i"'iti#ff*o' 7 l Lm E':r::vvvvvl Side 7

8 Arran ement Julagrauden va goe i årl Lørdag 18. dcscmber blei det stilt i stand julafest med julagraud på Elgane. Dette var cin fcst kun for medlcmmer i \tsu. "Poetiske hydna" Stein Arve Bore og Guri Risa hadde vore i det "poetiske hydna". Dei hadde laga sang med god kland. Det var ikkje fritt for at ein del "augnabrln" vart heva, og at fblk oppdaga at desse hadde "skjulte talenter". Kanskje lagzlr dei ei kor VBU-vise til sommerens begivenheter og? Sperurande! Etter grauten var opp ten og mandelvinnarane hadde fått årets marsipansgris, overtok amatørane med vidare arbeid i lokallaget. Detflorerer av kandidater - så stå på - og fortsett med det gode arbeidet i VBU. Hæla i taket Vidare derurc kvelden v:rt det giennornført ein marsj, dansa swing gammaldans og anna dansesteg. VBU vil til slutt takka "nissemødrene" som laga slik ein god "graud" til "nisseungdommen"! Diskoen for året en god kontakt på Jæren t t Aanestaq O\O\ Erer<tro?,'s Sentralbord Vigrestad S]DE8 Bore stod for underfuildningen kortc innslag. At dei greiddc å fangc oppmerksomheten var sikkert. men at alle "forstod poenget" tvilar eg på. lnnsatspokal Melkespannet for godt arbeid i Varhaug, blei utdelt av Guri Risa. Ho var cin av trc som haddc forctckc hardc/ lange vurderingerom kven som fortente denne mest. Elisebeth Haaland stakk av med det lengsl.e strådet og resten var laget gratulerer. Det er meininga at det skal gå tradisjon i denne påskjønninga. Den skal ellersvirke som motivasjonfor Ia, dæ æ allså DISKOEN på elgane dæ æ snakk om. Å den gar dæ duadle godt mæ. Te nå i detle BU åre he dæ våre møjc disko å møje dill. Dæ he varc sånn cirka 12 diskotek. Å av desse 12 he dæ våre 5 stor-diskotek (13-18 ar). Dæ va den 8/10-93 me startå stordiskoen. Då bestillte mc enn liden buss frå Olav Skretting, så sko gå frå togstasjonen ogopp te Elgane. Mefant ut at mc aldri sko bcstidla liden buss meir, for dæ komm cirka 100 stk. den kvelden, å enn del av dei tok buss. Dæ he våre goe oppslultning på adle stor-diskoteka. Så ifrå dæ fysta diskotekc å fram te nå kan enn sei at dæ he våre suksess. Av dei 12 diskotekå. så he dæ au våre 7 små-diskotek (46 klasse). Smådiskoen startra me mæ den 3/9-93. I starten va dæ cirka stik. kvær kvcld mc haddc disko, mcn nå i slutten he di Nærbø au fonne ud at disko æ show. Så di to sisste diskotekå he dæ komme rnærmare 100 sl-k. På små diskoen he me alltid darxe- og lirnbo-konkuranse. Å dæ æ noge di liga. På limboen æ dæhare konkuranse om kem som kjæme onna pinnen uden å væra udi. Å dei så vinne får sæg ei iskalle cola som premie. Dæ æ igroendenne aldersgruppå så æ den ivrigaste, for på dæ sista diskoteke va dæ 40 stk. så møtte opp før diskoen starta. L/ARHA{IG BUEN lvr. I I 991

9 Vitse-stafett Vi i Varhaug BLl prøver å dra i gong en vitsestafett og første ulfordrer er dette året er Kari Olen Håland - Hvordan var det hos Fru Jensen i går? - AIle tiders, helt til hun skrudde av lyset og begynte å kle av seg. Da var ikke jeg dummere en at jeg forstod hun skulle legge seg, så jeg gikk hjem. Vet du hvorfor svensken har en tom brusflaske i kjøleskapet? I tilfellet det kommer noen som ikke er tørste. Vi har ikke fått noen utfordrer fra Kari Olen Håland så vi tar oss frihet til å utfordre lederen i Fritidsklubben Ove Sundvor Melkedrikkare! Søndag 20. febmar kl på "fritidsklubben". Kren er Varhaug's beste MELKEDRIKKAR, og kvcn er best i REVKROK i bygda'l Dette er ellers uttak til "Melkeskvetten" som Klepp BU affangerer 20. mars. "Æ dæ mulig å slå di -ORRE-? Avd. Varhaug Ttf. 4: PS. du måværa medlcm!! Sn'.BNII Best når det gfelder! VARTULIG B(IEN Nn I I9e1 Side 9

10 Historiegransking i Yarhaug BU Styret av dette året har funnet en del styrepapir o.l. frå tidligare år, som vi fi nner meget interresante. Men dewerre mangler det en del. Vi vil tro at det må finnes personer i bygda som har vært innvolvert i dette laget tidligere, slik atde kankomme med en del informasjon el't. gamle papir til OSS. Vi håper på god hjelp blant Varhaugs-buen til dette arbeidet. På forhånd takk. KontakLpersoner: Elisebeth Haaland tlf r Roy Hcnning Åncstad tlf Annonser lledlemsverving Hei nye og garnle BU-medlemmer! I året som gikk, altså stoppet medlemstallet på 114. Vi har hatt en gradvis økning, og dette er vi godt fornøyde med. Vi ønsker alle nye medlemmer velkomne i lage1, håpe r de re vil trives. Husk: Er det noe dere vil ha mer informasjon ong eller noe annet dere har på hjerfet. Ta kontakt med noen i sgret. Nye medlemskort kommer/har kommet i postkassa til de fleste nå og vi håper dere betalerkontingentet i år som i {or. Medlemskortfor de somvil melde seg inn i laget kan fåes hos Elisebeth Haaland, verveanwarlig. Swingkurs for nybegynnere! tirsdag 1. mars tirdag 15. mars torsdag 17. mars tirsdag 22. mats Sted: Varhaugfritidsklubb Kl: Aldersgrense: 16 år (el. 9. klasse) Pris: medlemmer: kr. 50,- ikkje medlemmer: kr. 80,- Påmelding til Sigrid Undheim tlf innen 23. febmar VARI{AUG REGIIISKAP 'Ti,TiH'åff;' lnnehaver: Stein Varhaug REGNSKAP (fører også lordbrukeregnskap) ÅnsoPPcJøR SELVANGIVELSE Qanlum motoi, selvgåendg med kllpæb.edd på 53 cm og opg samler på hele 86 llter. ' MURRAY ,5 HK motor, gkyvemodell, 51cm kllppebredde/sldeutkæt- MURRAY HK B&S motor. 63 cm kllppebr. og utkast, 3 gear torovet og pondlendo totaksel MURRAY HK B&S motor. 76 cm ktlpp breddo og 3ldeutkast. OPpsamlel et gkstra utsiyr. ffiwcffiy Vi leverer alt av: eorn f" eks- r Huduhodede frnmcrte{ r Eksapår$r6nd6 mørtel a Hgrtigfiigrld r Fli$onrørhl lieonrørhl. Flikl+ msrtsl. Reperssjoflenørtd. Lim fitl tel$rhd Sg) tafet. Norle$ sl mm s r ' Huftfgh rd eparkdrnasse r Sefuirtgjewede awstt maere r ljndervarm$nesse. Epoxy. Hrfftfgh Fd de TiFetrlhgnsfiofi Tilsetrhgsr Alt hya du &lstgw ev$pæ&rfs&otlhi lfu &t lllas æx, Du ldr oes på tlf. 5r {S oi! t0 ftob. Sd 61 2? te tcrsorwilef 096 8? 066 =-ERfficoilt.ds I!r*.of#ffi** Postboks Tlf.5{ SIDE IO VARTIA(IG BUEI,{ Nr. I 1994

11 Tevlinger Varhaug BU har fått en ny Fylkesmester Det har blitt arrarrgert fylkesmesterskap i ku, gns og lag pa Nærbø den 29. januar. Andreas Torland stakk av med den gieveste pokalen i dømming av Sau. Me vil gratulere Andreas med Fylkesmesterskaps-tittelen. Fylkesmester i dømming av sau, Andreas Torland Tevling 4.kamp Torsdag den 20/l hadde me tevling 4-kamp (ku-gris-hest-sau) hjå Eirik Skretting. Dette var også ei uttaking til flkesmeisterskapeti ku, gris, sauog lag. Fylkesmeisterkapet blei holdt på Nærbø den29.januar. Resultat fra 4.kamp l. Kenneth Skretting P 2.Lars Kristian Grude P 3. Erik Varhaug P Junior: l. Sverre Varhaug 2. Andreas Torland 3. Herning Skeie P P P Yngre junior: l. Per Erik Skretting P 2.Egil Magnus Aarestad P 3. Glenn Håland P,IÆNENAUTOAS ffi Import og salg av Biler og Bilcleler - Bilveiksted - Bilrekvisita 4360 VARH,{UG - Tlf Teleåx Varhaug Marken Hei. addle så læse dette. Nå å då ikkje lenge te Varhaug Marken. Tiå gårfort så me æ allerede i goe gang mæ dæ forberedane. Så dæ æ ikke nogen gron te ikkje å settja av 10-11juni, å varme på dæ eina eller andra, så vil skje da. Meir info vil følge nermere. 17- Tenkte æg dæ ikkje. Du trudde dæ va flaut å gå i tog pa 17. mai. Nei. I år vil dæ værra flaut å ikkje gå i folketoget for addle så æg kjente. Varhaug BU ser det som si plikt og ære kfa gå bak fanen, og virkele vise igien i bygdå. Ken veit kanskje blir dæ dans elle? Boren VARHA(IGBWNNr. I1994 NÅ NTCNSKAP OG DATA A/S Rådhusgt. 2, Boks 104, Tlf Fax 51 Mobil VARHAUG N. A.R.F NoRos AmomERE RE4ttswsFø]m FoEfDro MæN Regnskap - Lønn - Årsoppgiør Daglig leder Rune Odland Privat: Kråkev. 12,4360 Varhaug - Tlf (04) situ It

12 Akkurat nå på fritidsklubben går det ikkje så "fælt" godt, det har ikkje vore så mange folk. Nå har me bare ope på onsdagane, fordi det kom nesten aldri folk på lørdagane, sa vaktene måtte bare stenga. Det erikkje sa mangeaktivitetar, men me prøvarå finne Fritidsklubben på nye aktiyitetil heile tida. BU har og ope annarkvar søndag kun for BU-medlemmar. Styret i klubben har diskutert op å opne barnediskotek ein fredag av og til. Men dette er ennå ikkje avgiordt, Presentasjon av sqlret Lederr Ove Sundvor Sekretær; Anette Åuestad lnnkiøpssjefr Ove Skretting Kasserar: Siri Kvia Æg æ en ganske kjedele gutt som er 18 vinterc gammel oppvokst på Varhaug, dæ va så og sei heile livshislorien min. Og nå kan æg fortelle kæ mine oppgaver i klubben er: Lede styremøtene, vera med AU (Arbeidsutvalget) og skrive ut sakliste" anwarleg for at alle i styre møter og sorge for at allre Dere trives i "Heimen" vår ow. Hallo, æg hette Anette å æg æ sekretær i stlret te fritids- klubbenen hær i AU (arbeidsutvalget). Dæ æ ett samarbeid i mødlå ledaren, nestledaren å sekretæren. Me sga då sørga for at referatet i frå styremøte kjæmeudte dei i styre ganske fort. Me sga alle skriva saklistå te neste styremøte i lag, den sga me levera ud minst I vega før dæ neste styremate sga væra. Æg tltte dæ æ ganske kvess å vær sekretær. Mine oppgaver er. Kontroll overvarelager, Lage ei liste over lagerbe-handling, Myndighet og plikt til å kjøpe inn kioskvarer, vaske/toalettartikkler etterbehov, Ta opp med styre når det er behov for andre og større innkjøp og tilslutt Sjekke minstebehalding. Eg heiter Siri Kvia og er I 4 år. Eg er kasserar i Varhaug fritidsklubb. Som oppgåva i fritidsklubben har eg å styra med pengane, ha orden på økonomien, føra regnskap og vera med på å hjelpa med andre ting i styret. Eg må også informera resten av styret om økonomien og ting som skjer med den. Nestlederr Leif Egil Espedal lntormasjonsleiar: Solveig Flåten i fritidsklubben (skriva plakatar). Plakaten må eg skriva ca. I veke før det skal vera. Viss det er noko ekstra som skjer så måeg informera om det på radioen å på Varhaug kabelnetts informasionskanal. Ee har o g avsvar for kioskvaleter, artangemang. at det er på kvart Utanom det så er eg styremedlem, å da hjelper eg med dei andre oppgåvene stvret Iår. Stedfortreder for leder, anwar for tf elpevakter avwar for levende musikk, ffi i gang gitarkurs. Jeg er og med i Arbeids Utvalget SIDE 12 Hei, eg heitar Solveig Flåten, og eg er informasjonsleiar i Varhaug fritidsklubb. Eg har i oppgåve å reklamera for ting som skjer :1 l.jl- U I I f <ie l? T ll øiil.rc G f, ilf:l Fl lvlr\ AIIS$ VÅfiHåUS VARIU GBUENNr.I 1994

13 Svala 4H Hei eg heiter Sveinung Haaland, er l7 Fr.Eg har vore med i 4H i 8 år, dette er -j. året i styre, to år har egvore kasserer og dette er cg valt til Leiar. Me er i år 116 mdlemmer, og eg hadde hapa at me som ei av landets største klubbar kunne hatt litt meir deltaking på leir og kurs. Det er mest bare på aspirantleiren det har vore deltakarar. Dersom fleire reiser har me og støre sjangse til å verta årets klubb. Det er ei ordning Rogaland 4H har innført. klubbane fir poeng deltaking på kurs og leirar, auke i medlemstalet, loddsalg, markering i nærmiljøet og firllførjng av oppgaver mm. Den klubben i Togaland som tilsist frr mestpoeng ffi r 1000,- kr og diplom... GODT 4H ÅR Sveinung Det nye styret Leiar: Sveinung Haaland tidl. verv: 2 år som kasserer Nestleiar: Torunn Follerås tidl. verv: I år som leiar Kasserer: Silje Skretting fyrste år i styret Sekretær Hege Kvia tidl. verv: 1 år som sekretærog I som styrcm. Styremedlemar: Åsgeir Åsland - ny EinarJohan Hadland -tidl. verv- I år som styremelem. Siri Kvia -tidl. vcn. I år som ssremedlem. Klubbrådgjevara: Annlaug Åsland Svcrrc Kartevoll Astrid Skreitirrg REFERAT FRÅ DAF.KURS Daf-kurse by'rja fredag 14. jan. kl Straks vi haddekommet i gang var det presentasjon. Nar alle var presenterte, snakka Sveinung Lode om 4H sin profil. Om kvelden var det sosialt samver. Detvaropptidleg(kl. 8.00) for mange neste dag Olinn Nevland fortalde om temaåret i 4H: Venn med dyra. Etterpå var det kva oppgåve du hadde som medlem i styret. Deretter var det gruppearbeid, der leier, kasserar og sekretærer møtte kvar for seg. Søndagvar det enno ei gong til, opp tidleg etter ei kort natt. Etter frokost skulle Bjørg S. Tjøtta fortelja om VARIIA(IGB(IEN n*r. I 1991 klubbrådgiva.rens oppgåve. Så kom Torunn H. Nedrebø frå Rogaladd 4H for å fortclja om gårdsferie, årsplan for Rogaland 4H, om kurstilbod og om alumklubben. Jane B. Høyland fortalde om kva måte 4H klubben kunne gjera 4H betre kjent og om korleis du skulle fått gitt beskjed om felles aktivitet over heile Rogaland på enklast mogleg måte. Og så slutta vi av kurset med kurskritikk. vi fekk middag kvar dag og på I aurdag og søndag fekk vi dessert. Søndag l6.jan. kl. l5.00varkurset slutt. Åsgeir og Sveinung, LIV KANN o flanoesign, DflUSaAn 3 frt. ot 43,c te Side 13

14 Det var det første arrangemanget med det nye styret. Vi (styre møtte opp klokka 5, for å giøre alt klart, grøten måtte lages og bordene på plass. Svala 4H GRøTFESTEN 93 I galv7 tidørbcgyntc folka å strømmc på og det var helt fult når vi beglrnte vi styret, deretter tok Sveinung (som leiar) ordet og vi sa 4H løfte og sang før vi år. Det var en god gtøt og alle åt seg mette. Dernest hadde vi en pause før det var tid for lekene, som Hege og Silje sto for. Nissene kom litt seint men Hege ordna med nokre leker bare for å opphalda alle. Så kom vissane, som alle hadde venta lenge og vell på på. Det blei litt småklatt med pakkane men ellers gikk det greit. Det var 2-3 som velde seg oppgaver ogsa, vi hadde ikketattmedbøkene, men dei som velde viste fra før hva dei ville ga som oppgave. Det veste på programmet vå var disco med Einar Johan og Åsgeir somdjar. O dei som ikke allerede var fiemreiste, koste seg med dansing ogsosialt samver. Alt i alt syntest jeg festen gikk geit Toruun a a t a Elektriker Arbeid Utføres Kvalitet til riktig pns og hurtig service Flusinstallasjon Varnrekabelanlegg Æt i industri Svakstrømsanlegg Brarnalarm I Tyverialarm a Dahanlcgg O Vedlikehold ] Prov. anlegg O Planlegging Telefon: ll Vakttslcfon: Install asj ons avdelingen Handelslaget nå Nærbø Der kselifte hardelsed på laø O I Næ*s Harrblsda& 4350 NFhø Betongelementer til driftsbygninger, redskapshus, grunnmurer, yrkesbygg m.m. H HÅ BLEMBNT A/S Postboks 71, 4360 Varhaug Tlf sr S]DE ]4 VARHA(IG B(IEN Nr. I 1994

15 Svala 4H Presentasjon av 4H oppgave; av Silje Skretting Aspirant lederen av Silje Skretting Eg vil skriva litt om 4H oppgåva eg hadde i fior "aspirant lederen", litt om kva ho går ut på og litt om korleis eg gjennomførte den. Dette er ei senioroppgar,e og som aspirantleder får du på cin måtc sammc funksjon som cin hjelpeleder i klubben. Du kan giennomføre oppgava aleine, men det er beste er om to eller tre går sanunell om den. Aspirantgruppa bør ikkje være for stor, fiie aspiranterpr. lederer ideelt. Er du aleine. må du fti alle aspirantenc i klubben med i aspirantgruppa. 4H oppgåva''aspirant lederen'' skal gi ideer og hjelp til arbeidet for og med aspirantane. Du giør en viktig jobb for klubben din ved å ta denne oppgava. Kva skal du giere? - Arrangere minst l0 "4H møtgr" - Lære aspirantane ha ei 4H oppgave er, og veilede dei i oppgavearbeidet. - Planlegge og giennomføre turer eller leir med overnatting i telt eller h$te. - La aspirantane fr være med på minst ett medlemsmøte i 4H klubben. - Lære aspirantane 4H-løfte, hva dei 4 H'ene står for og hvordan avgiørelser tas i 4H. - La aspirantane laga eit underholdningsinnsla g til ein fest. ;trllxj; :i lba F* tål pressenterer Stlje ; Viktig å trivest Det er opp til meg sjølv kor my.kje eg vil gjer av det som er nemt. Det viktigaste er å fi aspirantane til å trivast og motivere dei til å forsette i 4H. Eg var aleine om å ha denne oppgåva og giennomførte ho i samarbeid med klubben og selvfølgelig aspirantane. Me var 3 stk som arrangerte aspirant-møta, for me var en gjeng på heile 43 stk. Me hadde 7 aspirantmøte, og i tillegg leir på Ogna, karneval på Brusand og aktivitetsdager på Kvia garden (4H-garden) m.m. Aspirantane fekk utdelt 4Hløftet på første møte, så det gfckk ikkje lenge før dei krmne det. Det som har med "4H oppgåva" å gjera tek kvar enkel fagleder seg av. Eg tting oppgåva si hjelpte dei med å teikna plakat og lærtc dei korleis ei utstilling skulle vera. På aspirant møta hadde vi forskjellige ting og aktivitetar pizzakveld mlbingo, sykkelturer til "Bodle" med grilling, rød og grønn-kveld m.m. Lett og jill oppgaue "Aspirantleder" oppgava er ikkje nokovanskelig oppgave- Det krev litt tid til planlegging o.1., men oppgava er ikke på nokon måte vanskelig. Det er mcst bare å arrangere aspirantmøta og gjera boka''aspirantlederen" ferdig. Oppgava eråanbefale. Du lærer mykjeog opplever mykje "lott & løye". Ei kjepegild oppgave. Silje Skretting ffimww Silje på telt-tur Varhaug Servicenter Øvestad og Gya Ttf. 51 $ A Varhaug VARIUUGB( ENNr. I 1e94 Side 15

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU.

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Bygde ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Leder: Æ glæ mæ! Så var landsstevnet i Hoston over gitt, den store begivenheten som alle vi i STBU hadde jobbet mot i over to år. Jeg sitter

Detaljer

Nr. 88 MARS 2008. -nytt

Nr. 88 MARS 2008. -nytt Nr. 88 MARS 2008 -nytt 2 TS-NYTT Nr. 88 Mars 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Mildver og goe start på det nya året e kjerkommen

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU

ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU ryw ffi NBLI IETIT Varhaug BU Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag September 1999 Lasso-kasting på Gri llfest Mer på Side 8-9 Varhaug BU har vært på

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april!

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april! ammen t alltid best sa lltid best alltid best s alltid best alltid best alltid best est en best en alltid best OPPRYKK FOR 3 HÅNDBALLAG! SUPERAVTALE MED KVERNELAND BIL ÅRSFESTEN 2014 best mmen Sverre Sverre

Detaljer

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 VBU-nytt Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 .dialecta.no www.dialecta.no Det er vi som bygger fjøsene der alle trives Kraftfôrproduksjon Faghandel Landbruk Kornmottak

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

nye høyder BYGDE Landsstevnet nådde Oppladning til Høstarrangementet side 16-17 Spennende bretur med NBU side 28

nye høyder BYGDE Landsstevnet nådde Oppladning til Høstarrangementet side 16-17 Spennende bretur med NBU side 28 BYGDE UNGDOMMEN NR. 3/2012, 77. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet nådde nye høyder side 12-15 Oppladning til Høstarrangementet side 16-17 Spennende bretur med NBU side 28 Starter... Alltid. Den

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

KLUBBAVISA. Skifestivalen i Vassfjellet. Åtterdåp side 9. Dans på Rick s side 19. side 12-13 NTNUI KLUBBAVIS NR. 4 - APRIL 2008

KLUBBAVISA. Skifestivalen i Vassfjellet. Åtterdåp side 9. Dans på Rick s side 19. side 12-13 NTNUI KLUBBAVIS NR. 4 - APRIL 2008 KLUBBAVISA NTNUI KLUBBAVIS NR. 4 - APRIL 2008 Skifestivalen i Vassfjellet side 12-13 Åtterdåp side 9 Dans på Rick s side 19 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITETS IDRETTSFORENING WWW.NTNUI.NO

Detaljer

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 1 Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 2 Norges Brevdueforbund (NBF): President: Ragnar Lyssand tlf: 915 35 075 Heien 28, 5211 Os E-post: ragnar.lyssand@gmail.com Sekretær:

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer agenda www.lederne.no nummer 5 desember 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Ordfører Per Ditlev-Simonsen: - God ledelse er undervurdert Se side 4 Landsmøtet 2004 side

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

ReAvisa. Kroken på døra for Ramnes ungdomslag

ReAvisa. Kroken på døra for Ramnes ungdomslag TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Kontakt oss på Revetal på telefon

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer