jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv Drammen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv Drammen kommune"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Handlingsplan for å forebygge overdoser og overdosedødsfall jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv Drammen kommune bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

2 Innhold 1 Innledning Avgrensninger Bakgrunn Fakta Nasjonal statistikk Narkotikautløste dødsfall Pilotkommunene og «assosierte kommuner» Lokal statistikk Injisering og overdoser ( ) Brukere rusmidler og alvorlighetsgrad Statistikk fra AMK Utfordringsbilder i Drammen Utfordringsbilde 1: Risikofylt rusmiddelbruk Tiltak Utfordringsbilde 2: Oppfølging av brukere etter overdoser Mål Tiltak VEDLEGG - Tiltaksoversikt

3 1 Innledning Det var bred politisk enighet om å utarbeide en nasjonal strategi mot overdoser da Stortinget behandlet rusmeldingen Se meg! i Helsedirektoratet utarbeidet «Nasjonal overdosestrategi Ja visst kan du bli rusfri, men først må du overleve». Drammen kommune er en av ni kommuner som har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til å utarbeide lokale, faglige handlingsplaner i tråd med nasjonale retningslinjer og med kunnskapsbaserte tiltak. Drammen kommune i regi av Senter for rusforebygging har fått midler tilsvarende 50 % stilling til å styrke dette arbeidet i prosjektperioden. I Drammen har det vært et stabilt antall overdosedødsfall i perioden med 3-6 dødsfall hvert år, gjennomsnittet er på ca. 3,5 dødsfall pr år. Dette er relativt høye tallsammenlignet med andre kommuner., og bakgrunn for at Drammen ble invitert til delta i den nasjonale satsingen. Deltakelsen er viktig både med sikte på å forebygge overdoser og unngå dødsfall som følge av overdoser. Overdosedødsfall berører både pårørende, andre brukere og hjelpeapparatet. Handlingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av lokalt kunnskapsgrunnlag i tillegg til nasjonal og internasjonal kunnskap om overdoser og forebygging. Handlingsplanen skisserer mål og tiltak og konkretiserer tiltakene i det overdoseforebyggende arbeidet i kommunen med sikte på at antall overdosedødsfall reduseres. Den nasjonale strategien fastslår at «overdosedødsfall er dødsfall som kan unngås. Enhver som dør av overdose er èn for mye.» «Nasjonal overdosestrategi » inkluderer overordnede forslag til forebyggende tiltak for å hindre overdoser generelt, både på kort sikt og på lengre sikt: 1. Forebygge/ redusere overdosedødsfall; med en langsiktig nullvisjon om å forebygge narkotika-overdoser generelt. Å redusere alvorlige helseskader som følge av overdoser. 2. Bevisstgjøre brukerne med tanke på hvorledes de selv kan bidra til å redusere overdosefaren. 3. Styrke det overdoseforebyggende fokus i allerede eksisterende tiltak; evt. sette i verk nye tiltak. Vi må få til varige endringer i tiltaksapparatet. 4. Kartlegging av overdosedødsfall i kommunen, og samtidig kartlegging av omstendighetene rundt. 5. Å bedre oppfølgingen etter ikke-dødelige overdoser. 6. Å bedre hjelpetilbudet til pårørende og nærstående som har behov for bistand etter et overdosedødsfall. 1.1 Avgrensninger Et narkotikadødsfall er definert som; «Et dødsfall som skjer umiddelbart eller kort tid etter inntaket av ett eller flere rusmidler og/eller medikamenter, og er direkte relatert til dette inntaket.» I Nasjonal overdosestrategi har Helsedirektoratet lagt til grunn at det skal arbeides for å redusere alle dødsfall som er forårsaket av stoffer som er klassifisert som narkotika. Drammen kommune vil følge denne avgrensningen. 3

4 2 Bakgrunn Avhengighet er en langvarig og kompleks lidelse. Som gruppe kjennetegnes mennesker med alvorlig rusavhengighet av dårlige levekår med utfordringer knyttet til bostedsløshet, somatisk og psykisk sykdom, mangelfull inkludering i samfunnet og arbeidsliv, vold og tidlig død Narkotikadødsfall er en internasjonal helseutfordring som omfatter de fleste land i verden. Norge er ett av de land i Europa som har høyest antall dødelige overdoser i forhold til innbyggertallet. Stortinget har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lede en Nasjonal Overdosestrategi , for å jobbe mot en nullvisjon for overdosedødsfall. De kommuner som hadde fem eller flere overdosedødsfall i 2011, fikk tilbud om å delta i et Pilotkommuneprosjekt med tanke på å lage lokale strategier for å forebygge overdoser. Drammen er en av ni kommuner som i 2011 hadde fem eller flere dødsfall klassifisert som overdose. (I henhold til tall fra Dødsårsaksregisteret/Statens institutt for rusmiddelforskning). De andre kommunene er Oslo, Bergen, Fredrikstad, Asker, Porsgrunn, Arendal, Stavanger og Trondheim.. 3 Fakta 3.1 Nasjonal statistikk Statens institutt for rusmiddelforskning, Sirus, rapporterte til det europeiske narkotikaovervåkningsorganet EMCDDA i Lisboa om dødsfall forårsaket av narkotikabruk i Norge. Tallene viser at Norge ligger høyt på statistikken for overdosedødsfall i forhold til andre land det er nærliggende å sammenligne seg med. Opplysninger om alle overdosedødsfall i Norge er basert på Dødsårsaksregistret. Handlingsplanen tar utgangspunkt i kvalitetssikrede tall fra Dødsårsaksregistret, som blir offentliggjort av Folkehelseinstituttet (FHI) Narkotikautløste dødsfall Et narkotikadødsfall skjer kort tid etter inntak av ett eller flere legemidler eller stoffer der en antar at inntaket har utløst prosessen som førte til dødsfallet. Dette omfatter også selvmord. Definisjonen av narkotikautløste dødsfall er satt av EMCDDA, EUs narkotikabyrå, og ligger til grunn ved europeiske sammenligninger av slike dødsfall. [1] [1] Inntak av narkotika kan ha betydning også ved andre dødsfall, for eksempel ved infeksjonssykdommer, trafikkulykker og annen voldsom død. Slike narkotikarelaterte dødsfall er ikke inkludert. Blant bosatte i Norge i 2015 ble det registrert 289 narkotikautløste dødsfall, dette tilsvarer en 9 % økning fra Fra 2013 til 2015 er det en økning på 55 dødsfall som tilsvarer 23 % økning. Omtrent 76 % av de som dør av overdoser i Norge er menn. Dette kan ha sammenheng med at en større andel av rusmiddelavhengige er menn. Flertallet av de som dør av overdoser er i midten av 30- årene. De siste årene har det vært en reduksjon av overdosedødsfall blant personer under 30 år, 4

5 men det har vært en økning blant personer over 40 år. Dette kan sees i sammenheng med en aldrende gruppe rusavhengige. Studier viser at omtrent 90% av de som dør av overdoser har hatt kontakt med hjelpeapparatet i forkant av dødsfallet. Dette viser at det burde være mulighet for forebygging. Grafen under viser utvikling i Norge. Figur 3 Dødsårsak Narkotikautløste dødsfall. Prosent Narkotikautløste dødsfall kan deles inn i tre hovedgrupper: Overdoser (forgiftning uten intensjon), selvmord (forgiftning med intensjon) og avhengighet (mentale lidelser og atferdsforstyrrelser). Av 289 narkotikautløste dødsfall i 2015 var 223 dødsfall grunnet overdoser, 35 selvmord og 31 hvor avhengighet var dødsårsak. Fordelingen mellom disse tre gruppene av dødsfall har holdt seg stabil de siste årene. Samlet sett var 83 prosent av dødsfallene knyttet til bruk av opioider. Dette er en samlebetegnelse for stoffer som binder seg til opioidreseptorer i kroppen. Her inngår morfinstoffer som heroin, og også helsyntetiske stoffer som metadon. I 2015 var om lag 1 av 3 narkotikautløste dødsfall relatert til heroin. Andelen dødsfall relatert til heroin gikk kraftig ned fra 2009 til 2012, men har økt igjen i perioden etter dette. Antall metadondødsfall økte fram til 2012, men har så sunket. Det er ikke kjent om metadonet som forårsaket disse dødsfallene, var forskrevet av lege eller kjøpt illegalt. 5

6 De fleste som dør av forgiftninger blir obdusert. Som hovedregel påvises flere narkotiske stoffer og legemidler. Det kan være vanskelig å avgjøre om dødsfallet skyldes inntak av ett enkelt stoff eller kombinasjonsbruk av flere stoffer Pilotkommunene og «assosierte kommuner» Dødssted Fredrikstad Asker Oslo Drammen Tønsberg Porsgrunn Skien Arendal Sandnes Stavanger Bergen Trondheim Bodø Tromsø I alt Andre kommuner Totalt Lokal statistikk Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen. Det er utviklet av Helse Fonna, IRIS og KORFOR som et verktøy for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester. Brukerplan gir et «øyeblikksbilde» av situasjonen på det tidspunktet kartleggingen skjer. 6

7 3.2.1 Injisering og overdoser i Drammen ( ) Registrering av data for injiserende brukere og overdoser er gjennomført i Brukerplan siden Grafen under viser antall personer i Drammen som er registrert å injisere narkotiske stoff, å ha tatt overdose og antallet som ansatte vurderer står i fare for å ta overdose. Injisering og overdose Injiserer Har tatt overdose Fare for overdose Til tross for en nedgang i antall som injiserer har antall overdoser gått opp. Dette er tall basert på fagpersonenes observasjoner i arbeidet med rusmiddelavhengige Brukere rusmidler og alvorlighetsgrad Antall brukere, beskjedent Antall brukere, betydelig, omfattende Alkohol Cannabis Sentralstimulerende Illegale legemidler Annet rus Heroin Illegal LAR Dopingmidler 4 3 Beskjedent Noe bruk av rusmidler, men ikke slik at det går alvorlig ut over den daglige fungering Betydelig Omfattende bruk av rusmidler med alvorlige konsekvenser for daglig fungering, men bruken er innenfor visse grenser slik at brukeren i noen grad kan forutse og begrense de mest alvorlige konsekvensene. Omfattende - Svært omfattende bruk av rusmidler, med svært alvorlige konsekvenser for den daglige fungering. Bruken er helt grenseløs, slik at brukeren er uten mulighet for å forutse eller begrense konsekvensene for daglig fungering. (Brukerplan 2016) Når 26 personer skårer beskjedent på heroin betyr ikke det at inntaket er uproblematisk. Dette må sees i sammenheng med inntaket av andre typer rusmidler for eksempel alkohol og benzodiazepiner. 7

8 3.2.3 Statistikk fra AMK «Hendelser som ambulanse har rykket ut på, og som er registrert i AMIS under rus/overdose. Dette dekker ulike hendelser knyttet både til alkohol, piller, heroin, amfetamin, GHB osv.» (AMK 2016). Antall pasienter 2014 Antall pasienter 2015 Sykehus (Drammen, Bærum, Kongsberg) Behandlet (på stedet) Legevakt Død 3 1 Avbrutt 1 0 Totalt (Vestre Viken HF AMK-sentral Drammen, 2016) Tallene fra AMK viser en nedgang i utrykninger fra 2014 til 2015, fra 90 til % av ambulansens hendelser tas med til legevakt eller sykehus. De øvrige % blir behandlet på stedet. I ble totalt 37 personer behandlet på stedet. Disse er det vanskelig å følge opp i etterkant når de blir etterlatt på stedet uten at andre deler av hjelpeapparatet blir involvert. En studie fra Oslo i 2013 (Alstadius og Rossow) referert i fagbladet Sykepleien viser at ambulansens behandlingstid er knapt 17 minutter og at nesten 83 % forlates på stedet. WHO anbefaler minimum 2 timer observasjon etter overdose. Biong (2016) dokumenterer vanskelighetene personen av ulike grunner selv kan ha med å formulere egne behov overfor helsepersonell i en krisesituasjon. Ambulansepersonell erfarer at en stor andel pasienter ikke ønsker å bli med ambulansen etter å ha mottatt nalokson. «Ambulansepersonell bør ikke etterlate personen alene. Oppfølging etter en livstruende overdose bør som hovedregel vare i minst to timer.» Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler 4 Utfordringsbilder i Drammen I Drammen var det, ifølge tall fra Brukerplan , hhv 27 og 39 overdoser. Av disse dør det ifølge dødsårsaksregistret årlig 3-5 personer i overdose. (se tabell under) De fleste dødsfallene skyldes overdose med opioider inntatt med sprøyte Flere familier / pårørende blir berørt av disse dødsfallene. Belastningene med å være nærstående til en narkotikabruker kan medføre økt sykelighet og fravær fra arbeid. 8

9 I Norge er det få narkotikabrukere sett i forhold til innbyggertallet, men de har omfattende misbruk med store konsekvenserantakelig skyldes den store dødeligheten i Norge at svært mange av brukerne injiserer rusmidler. Denne sprøytekulturen gjelder særlig opioidbrukerne. Dessuten er det mange som blander med andre rusmidler som kan lede til respirasjonsstans, for eksempel blanding med alkohol og benzodiazepiner. I Drammen er det registrert 76 personer som bruker opiater (inklusiv illegale LAR-medisiner) ifølge Brukerplan Den nasjonale strategien definerer hovedmålet med arbeidet. Planens hovedmål er å bidra til å redde liv og helse for innbyggere utsatt for overdoser. Målene for pilotkommuner i den nasjonale overdosestrategien er å; redusere antall dødelige og ikke dødelige overdoser hindre alvorlig helseskade som følge av overdose myndiggjøre personer med alvorlig rusbruk bedre vurdering av risiko og forebygging av selvmord ved overdose bedre oppfølging etter overdose bedre hjelpetilbud til pårørende) Drammen kommune har allerede iverksatt en rekke/noen overdoseforebyggende tiltak som presenteres i denne handlingsplanen. Detter er både generelle og konkrete tiltak som vil være viktige for å få ned overdosetallene. 4.1 Utfordringsbilde 1: Risikofylt rusmiddelbruk Drammen har siden 2013 gjennomført kartlegging med Brukerplan. Den gir blant annet tall på brukere som injiserer og brukere med risikofylt rusmiddelbruk. Med risikofylt rusmiddelbruk menes i denne sammenheng injisering av opioider gjerne i sammenheng med andre rusmidler/legemidler. Denne kombinasjonen gir høy risiko for overdosedødsfall. I Drammen har vi identifisert mellom brukere som faller i denne kategorien. I tillegg til risikofylt rusmiddelbruk er det sårbare overganger som; utskriving fra institusjon, løslatelse fra fengsel og utskriving fra LAR (legemiddelassistert behandling) som gir høy risiko for overdosedødsfall. Mål Myndiggjøre personer med alvorlig rusbruk Bedre vurdering av risiko og forebygging av selvmord ved overdose. Kompetanse for ansatte kurs, kartleggingsverktøy, samtaler. 9

10 Personer med risikofylt rusbruk får nødvendig oppfølging og behandling. Samhandle tettere med kriminalomsorg og spesialisthelsetjeneste for å sikre overgangene fra institusjon og fengsel Tiltak Brukere med særskilt risikofylt rusmiddelbruk skal følges tettere opp av lege og helsepersonell. Rusakutt skal kontinuerlig vurdere den fysiske og psykiske helsetilstand, deriblant vurdering av selvmordsfare, og gjennomføre hyppige samtaler om farene ved rusmiddelbruken for å få til en endring av atferd. o Helseundersøkelse. Rusakutt skal i 2017 gjennomføre en helseundersøkelse for å kartlegge helsesituasjon for rusmiddelavhengige i Drammen. Switch. Fokus på endring av inntaksmåte. Utdeling av røykefolie, og spre kunnskap om fordelene ved å røyke heroin fremfor å injisere. Økt kompetanse hos brukere (myndiggjøring): - Nalokson Fra august 2016 deltar Drammen i Naloksonprosjektet i regi av SERAF. Nalokson (nesespray) er motgift mot opioider og ved bruk av nesespray suges motgiften opp gjennom slimhinnen i nesen og det kreves ikke faglig kompetanse for bruk av nesesprayen. Rusakutt deler ut og lærer opp brukere, ansatte og samarbeidspartnere i bruk av Nalokson. - Kameratredning. Ofte skjer overdoser med andre brukere tilstede og tid er en kritisk faktor. Tidlig inngripen fra personer som kan redde liv og bidra til å forhindre helseskader er viktig. Opplæring i hjerte- og lungeredning (livreddende førstehjelp) til brukere, ansatte og pårørende skjer kontinuerlig i regi av Rusakutt. Øke kompetansen på recoveryorientert praksis gjennom å styrke brukermedvirkning, brukerstyring og tilfriskning Styrke informasjonsarbeidet til publikum, fagfeltet, brukergruppen og pårørende for å sikre kunnskap om forebygging av overdoser. Bidra til å redusere sårbare overganger ved avsluttet behandling og soning gjennom pasientsikkerhetskampanjen. Formell varslingsrutine om sterk og ureint rusmiddel i omløp 4.2 Utfordringsbilde 2: Oppfølging av brukere etter overdoser. AMK og Ambulansetjenesten er viktige aktører i arbeidet med å redusere overdoser og overdosedødsfall. Medisinsk nødhjelp mottas som hovedregel via nødnummer113, AMK-sentralen. Akuttmedisinsk respons iverksettes på bakgrunn av innhenting av opplysninger fra innringer. Ved respirasjonsstans/pustestans vil AMK øyeblikkelig utalarmere ambulanse med blålys. Ambulansepersonellet arbeider etter egne prosedyrer nedtegnet i Medisinsk Operativ Manual 10

11 (MOM.). Pasienten skal så langt mulig ikke etterlates etter å ha fått motgift (naloxon). AMK i Drammen har utarbeidet oversikt over utrykninger som kan relateres til overdoser. I følge denne ble 37 pasienter behandlet på stedet i 2014 og 2015 og det var en økning i antallet fra det ene året til det andre. En utfordring i forbindelse med disse tilfellene er å nå rusavhengige for å få gjennomført oppfølgingssamtaler og gi nødvendig oppfølging og veiledning for å forebygge nye overdoser. For å få til dette er det avgjørende at det er et godt samarbeid og samhandling mellom kommunen, ambulansetjenesten, legevakt, AMK og øvrige sykehusavdelinger ved Drammen sykehus som behandler rusmiddelavhengige. Den største utfordringen slik den fremstår nå, er å få på plass gode samarbeidsavtaler og prosedyrebeskrivelser med spesialisthelsetjenesten og legevakten. På grunn av taushetsplikten og personvernet er det en utfordring å utveksle informasjon mellom forvaltningsnivåene om kjønn, alder og dødsårsak Mål Økt kompetanse for å gi bedre oppfølging av brukere etter overdose. Hindre alvorlig helseskade som følge av overdose Akutt ivaretas av AMK / Legevakt, mens oppfølgingssamtale og videre oppfølging ivaretas av Helseteamet Rusakutt, ROP team og rehabiliteringsavdelingen i SFR Sikre oppfølging av rusmiddelavhengige etter overdose Bedre hjelpetilbud til pårørende Veiledningsprogram Tiltak Etablering av Helseteam (overdoseteam) Ikke-dødelige overdoser øker risikoen for senere overdosedødsfall. Oppfølging etter en overdose er viktig forebyggende arbeid. Helseteamet skal sikre oppfølging etter overdoser og drive oppsøkende arbeid spesielt rettet mot overdoseutsatte i rusmiljøer. Helseteamet er allerede etablert ved SFR - Rusakutt. Helseteamet går oppsøkende i byen og i boliger og de underviser i HLR/Kamerat-redning for rusmiddelavhengige og ansatte. De deler ut 113-kort med informasjon om den store overdosefaren etter utskrivning fra behandlingsinstitusjon og ifra fengsel. De informerer og bevisstgjør rusmiddelavhengige at det er en helsemessig gevinst i å røyke heroin fremfor å injisere SWITCH. Helseteamet deler ut Nalokson. Samtidig innsats og samhandling ovenfor rusmiddelavhengige med alvorlig rusmiddelbruk og psykisk lidelse (ROP forløp). Øke behandlerkompetansen i tjenester for rusavhengige (psykolog/psykiater) Pårørendearbeid. Sikre veiledning til pårørende av overdoseutsatte personer. Sikre krisehjelp til familie og andre berørte ved overdosedødsfall på lik linje som andre tilfeller av brå død. Tilbud om opplæring og utdeling av Nalokson nesespray. 11

12 Øke kunnskapen om overdoserisiko og rusmiddelavhengighet i alle tjenester som jobber med personer i risiko for overdoser Etablering av samarbeidsavtaler / prosedyrer mellom forvaltningsnivåene og mellom tjenestene. Sikre gode rutiner for håndtering av overdosesituasjoner og oppfølging etter overdoser mellom Senter for rusforebygging, Ambulansetjenesten, Legevakt og Drammen sykehus. Benytte observasjonsseng ved Rusakutt etter overdose for bedre å sikre oppfølging Årlig markering av Verdens overdosedag 31. august i samarbeid med Kirkens bymisjon, pårørende- og brukerorganisasjoner for å øke fokus på overdoser samt å forebygge flere dødsfall. Avslutning Handlingsplan presenterer tiltak som handler om livredning, skadereduksjon, behandling/rehabilitering. Arbeidet må foregå der brukeren til enhver tid befinner seg og tiltakene må være individuelt tilpasset. De forebyggende tiltakene i denne planen retter seg mot personer med alvorlige rusmiddelproblemer. Andre forebyggende tiltak i rusarbeidet er i varetatt i andre kommunale planer. Overdosedødsfall og forebygging av overdoser er sammensatte, komplekse og omfattende og det må rettes en helhetlig innsats på ulike områder for å forebygge overdoser. Dette betinger tett samarbeid med en rekke fagmiljøer i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Den nasjonale strategien utgår i Dersom man skal oppnå nullvisjon i overdosedødsfall må dette skje gjennom langsiktig arbeid. Drammen kommune ser behovet for at den nasjonale strategien videreføres over flere år. 12

13 VEDLEGG - Tiltaksoversikt Mål: Myndiggjøre personer med alvorlig rusbruk 1. Switch. Fokus på endring av inntaksmåte. Utdeling av røykefolie, og spre kunnskap om fordelene ved å røyke heroin fremfor å injisere. 2. Opplæring i bruk av Nalokson 3. Opplæring i hjerte- og lungeredning (kameratredning) 4. Styrke informasjonsarbeidet til publikum, fagfeltet, brukergruppen og pårørende for å sikre kunnskap om forebygging av overdoser 5. Formell varslingsrutine om sterk og ureint rusmiddel i omløp 6. Øke kompetansen på recoveryorientert praksis gjennom å styrke brukermedvirkning, brukerstyring og tilfriskning Mål: Bedre vurdering av risiko og forebygging av selvmord ved overdose. 7. Kompetanse for ansatte kurs, kartleggingsverktøy, samtaler. Mål: Personer med risikofylt rusbruk får nødvendig oppfølging og behandling. 8. Brukere med særskilt risikofylt rusmiddelbruk skal følges tettere opp av lege og helsepersonell. Rusakutt skal kontinuerlig vurdere den fysiske og psykiske helsetilstand, deriblant vurdering av selvmordsfare, og gjennomføre hyppige samtaler om farene ved rusmiddelbruken for å få til en endring av atferd. 9. Helseundersøkelse. Rusakutt skal i 2017 gjennomføre en helseundersøkelse for å kartlegge helsesituasjon for rusmiddelavhengige i Drammen. Mål: Samhandle tettere med kriminalomsorg og spesialisthelsetjeneste for å sikre overgangene fra institusjon og fengsel 10. Bidra til å redusere sårbare overganger ved avsluttet behandling og soning gjennom pasientsikkerhetskampanjen 13

14 Mål: Økt kompetanse for å gi bedre oppfølging av brukere etter overdose 11. Øke behandlerkompetansen i tjenester for rusavhengige (psykolog/psykiater) 12. Øke kunnskapen om overdoserisiko og rusmiddelavhengighet i alle tjenester som jobber med personer i risiko for overdoser for eksempel gjennom utarbeidelse av e- læringsprogram 13. Årlig markering av Verdens overdosedag 31. august Mål: Hindre alvorlig helseskade som følge av overdose 14. Benytte observasjonsseng ved Rusakutt etter overdose for bedre å sikre oppfølging Mål: Sikre oppfølging av rusmiddelavhengige etter overdose 15. Etablering av Helseteam (overdoseteam) 16. Samtidig innsats og samhandling ovenfor rusmiddelavhengige med alvorlig rusmiddelbruk og psykisk lidelse (ROP forløp) 17. Etablering av samarbeidsavtaler / prosedyrer mellom forvaltningsnivåene og mellom tjenestene Mål: Bedre hjelpetilbud til pårørende 18. Sikre veiledning til pårørende av overdoseutsatte personer. 19. Sikre krisehjelp til familie og andre berørte ved overdosedødsfall på lik linje som andre tilfeller av brå død 14

Kan overdoser forebygges ved å styrke samhandling og sikre overganger? LAR nettverk 26.11.15

Kan overdoser forebygges ved å styrke samhandling og sikre overganger? LAR nettverk 26.11.15 Kan overdoser forebygges ved å styrke samhandling og sikre overganger? LAR nettverk 26.11.15 Nasjonal overdosestrategi 2013 2018 «Ja visst kan du bli rusfri - men først må du overleve» Bakgrunn: Norge

Detaljer

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Sam Stone https://www.youtube.com/watch?v=uoyq4wecsp8 http://www.metrolyrics.com/sam-stone-lyrics-johnprine.html Nullvisjonen «Vi har en visjon om at

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT OVERDOSER

HANDLINGSPLAN MOT OVERDOSER Ja visst kan du bli rusfri - men først må du overleve HANDLINGSPLAN MOT OVERDOSER Enhet levekår, overdosestrategi Innhold Innledning... 3 Overdoser... 4 Definisjoner... 4 Risikofaktorer... 4 Kartlegging...

Detaljer

Handlingsplan mot overdoser 1

Handlingsplan mot overdoser 1 Handlingsplan mot overdoser 1 Ja visst kan du bli rusfri - men først må du overleve Arendal kommune, enhet levekår Innhold Innledning... 3 Overdoser... 4 Definisjoner... 4 Risikofaktorer... 4 Kartlegging...

Detaljer

Definisjon narkotikadødsfall

Definisjon narkotikadødsfall Martin Blindheim, Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus Brå dødsfall i Norge Selvmord 2012: 515 døde (svakt fallende) Alkoholdødsfall («alkoholforgiftninger») 2012: 331 døde (fallende)

Detaljer

Overdoseforebygging sett fra kommuneoverlegens kontor

Overdoseforebygging sett fra kommuneoverlegens kontor Overdoseforebygging sett fra kommuneoverlegens kontor 28.11.17 Madli Indseth Kommuneoverlege Drammen kommune Disposisjon Bakgrunn/forholdene i Drammen kommune Arbeidet med overdoseforebygging Utfordringer

Detaljer

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Bakgrunn : Overdosesdødsfall 1977-2013 Kilde: FHI 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Oslo Norge Kilde: EMCDDA / FHI Bakgrunn: Et internasjonalt folkehelseproblem

Detaljer

Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve

Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve Overdosearbeidet i Bergen La oss først se på arbeidet med nasjonal overdosestrategi Nasjonal overdosestrategi 2013 2018 - et krafttak mot narkotikadødsfall

Detaljer

Kameratredning med nalokson nesespray PROSJEKTPLAN, ARENDAL KOMMUNE UTARBEIDET AV BERIT BULIEN JØRGENSEN PROSJEKTLEDER OVERDOSTRATEGI

Kameratredning med nalokson nesespray PROSJEKTPLAN, ARENDAL KOMMUNE UTARBEIDET AV BERIT BULIEN JØRGENSEN PROSJEKTLEDER OVERDOSTRATEGI 2017 Kameratredning med nalokson nesespray PROSJEKTPLAN, ARENDAL KOMMUNE UTARBEIDET AV BERIT BULIEN JØRGENSEN PROSJEKTLEDER OVERDOSTRATEGI Innhold Bakgrunn... 2 Naloksonprosjektet i Arendal... 3 Organisering...

Detaljer

«men først må du overleve»

«men først må du overleve» «men først må du overleve» Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall for 2016-2017 INNHOLD Innledning...3 Bakgrunn...3 Forprosjekt..3 Beskrivelse av russituasjon i sentrum 3 Nasjonale føringer...4

Detaljer

Info fra Helsedirektoratet

Info fra Helsedirektoratet Info fra Helsedirektoratet Kari Åkre Avdeling psykisk helse og rus Lavterskel nettverkssamling Holmen fjordhotell 8 og 9 Juni 2015 Viktige satsinger Nasjonal overdosestrategi 2014 2017 Noen tall nasjonalt,

Detaljer

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Martin Blindheim, Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus LAVterskelkonferansen 2016; Holmenkollen Park 28-29 november Sam Stone https://www.youtube.com/watch?v=uoyq4wecsp8

Detaljer

Martin Blindheim Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus

Martin Blindheim Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Martin Blindheim Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Bakgrunn Stortingsmeldinga om narkotikapolitikken i 2012, Se meg!, foreslo at det skulle utvikles en overdosestrategi Strategien ble

Detaljer

Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall Porsgrunn kommune

Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall Porsgrunn kommune PORSGRUNN KOMMUNE Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall Porsgrunn kommune Norge er et av de land i Europa som har flest overdosedødsfall i forhold til innbyggertall. Stortinget vedtok i 2013

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

NALOKSON. Forebygging av opioidoverdoser med utlevering av nasal Nalokson

NALOKSON. Forebygging av opioidoverdoser med utlevering av nasal Nalokson Forebygging av opioidoverdoser med utlevering av nasal Nalokson Vurdering av utdeling av Nalokson nesespray i Asker kommune 2016-2017 NALOKSON Forebygging av opioidoverdoser med utlevering av nasal Nalokson

Detaljer

Overdoseteam i Bodø kommune

Overdoseteam i Bodø kommune Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.06.2016 47451/2016 2016/4425 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/17 Råd for funksjonshemmede 25.08.2016 16/19 Ruspolitisk råd 25.08.2016

Detaljer

L A V T E R S K E L. Vi ønsker alle ei riktig god jul og et fredfylt nytt år! Nyhetsbrev om nettverk for lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige

L A V T E R S K E L. Vi ønsker alle ei riktig god jul og et fredfylt nytt år! Nyhetsbrev om nettverk for lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige L A V T E R S K E L Nyhetsbrev om nettverk for lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige Hvis ikke hyperlenkene virker: kopier og lim inn i browser Statsbudsjettet 2018 Overdosestrategien videreføres

Detaljer

Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve. 25.09.2013 Martin Blindheim

Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve. 25.09.2013 Martin Blindheim Martin Blindheim, Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste TSB 25 september 2013 Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve Nasjonal overdosestrategi Bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall Verdens Overdosedag 2016 på Festplassen. Foto: Silje Svarstad... men først må du overleve... Forord Et dødsfall er ett for mye. Frem til 2015

Detaljer

Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve. 16.10.2013 KoRus-samling Ålesund

Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve. 16.10.2013 KoRus-samling Ålesund Martin Blindheim, Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus KoRus-samling Ålesund 16 oktober 2013 Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve Nasjonal overdosestrategi Bakgrunn Se meg!

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall.

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall. Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall. Foto: Verdens Overdosedag 2016 på Festplassen (Silje Svarstad) «men først må du overleve...» Innholdsfortegnelse Forkortelser:... 2 Sentrale

Detaljer

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Bakgrunn Stortingsmeldinga om narkotikapolitikken i 2012, Se meg!, foreslo at det skulle utvikles en overdosestrategi Strategien ble formelt igangsatt

Detaljer

IS-0418. Nasjonal overdosestrategi 2014 2017. «Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve»

IS-0418. Nasjonal overdosestrategi 2014 2017. «Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve» IS-0418 Nasjonal overdosestrategi 2014 2017 «Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve» Publikasjonens tittel: «Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve» Utgitt: 04/2014 Publikasjonssnummer:

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Brukerorganisasjon for LARiNord Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? Vidar Hårvik MARBORG Daglig leder En gang midt på nittitallet Kort informasjon, Vidar Daglig leder MARBORG Prosjektleder TTV, BB, ++

Detaljer

Trender og kjennetegn ved avdøde med narkotikarelatert dødsfall: demografi, geografi og sosioøkonomisk status

Trender og kjennetegn ved avdøde med narkotikarelatert dødsfall: demografi, geografi og sosioøkonomisk status Trender og kjennetegn ved avdøde med narkotikarelatert dødsfall: demografi, geografi og sosioøkonomisk status Lavterskelkonferansen 8-9 juni 2015 Ellen J. Amundsen, Sirus eja@sirus.no www.sirus.no Innhold

Detaljer

Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal

Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune Foto: Geir Hageskal Forebyggende overdoser Oppsøkende på gata Der de rusavhengige er Høykompetente sykepleiere med god kunnskap om rusmidler Skape gode relasjoner

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

STAVANGER FENGSEL KONTAKTBETJENTENE HAR EN SENTRAL ROLLE I REHABILITERINGEN KONTAKTBETJENT AVDELINGSLEDER SYKEPLEIER TILBAKEFØRINGSKOORDINATOR

STAVANGER FENGSEL KONTAKTBETJENTENE HAR EN SENTRAL ROLLE I REHABILITERINGEN KONTAKTBETJENT AVDELINGSLEDER SYKEPLEIER TILBAKEFØRINGSKOORDINATOR STAVANGER FENGSEL STAVANGER FENGSEL STARTET PROSJEKTET 1. APRIL 2017 INNENFOR EKSISTERENDE RAMMER HØY SIKKERHET, 71 PLASSER FORDELT PÅ FIRE AVDELINGER DET HAR VÆRT 135 LØSLATELSER I ÅR PROSJEKTGRUPPE KONTAKTBETJENT

Detaljer

Første opplæring Sted: Dato:

Første opplæring Sted: Dato: ID # Første opplæring Sted: Dato: Fødselsdato: / / Kjønn: Mann Kvinne Har du fått naloksontrening før?: o Ja ( påfyllskjema) o Nei 1. Opioid bruk: Opioid bruk- daglig/ nesten daglig Opioid bruk- ikke daglig/

Detaljer

Brukerplankartlegging Østfold 2016

Brukerplankartlegging Østfold 2016 Brukerplankartlegging Østfold 2016 Hva er brukerplan? Kartleggingsverktøy utviklet av Korfor i Stavanger 2006 Opprinnelig tatt i bruk for rusfeltet men inkluderte psykisk helse fra kartleggingen 2015 Støttet

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Innhold. Del 1 Forståelse og perspektiver på rusproblemer. Forord... 13

Innhold. Del 1 Forståelse og perspektiver på rusproblemer. Forord... 13 Innhold Forord... 13 1 Rusproblemer en utfordring for samfunnet, helsetjenesten og den enkelte... 15 Stian Biong og Siri Ytrehus Formålet med boka... 15 Målgrupper... 16 Myndighetskrav... 16 Begreper og

Detaljer

BrukerPlan. 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012

BrukerPlan. 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012 BrukerPlan 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012 Antall registrerte 1592 brukere totalt 589 kun rusmisbruk 1003 med samtidig psykiatrisk lidelse og rusmisbruk Kommune Antall innbyggere

Detaljer

Hvordan virker LAR inn på overdosedødeligheten i LAR og utenfor LAR?

Hvordan virker LAR inn på overdosedødeligheten i LAR og utenfor LAR? Hvordan virker LAR inn på overdosedødeligheten i LAR og utenfor LAR? Nasjonal overdosekonferanse Bergen 31. august 2015 Ivar Skeie Overlege/forsker Sykehuset Innlandet/SERAF, UiO Bakteppe dødelighet blant

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Vestfold sykehus HF Kartlegging 2014 Brukere

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen BrukerPlan UNN HF Brukere med kun rus og både rus og psykiske lidelser Kartlegging

Detaljer

RAPPORT Overdoser på Sprøyterommet i Oslo

RAPPORT Overdoser på Sprøyterommet i Oslo RAPPORT Overdoser på Sprøyterommet i Oslo 2015-2016 RAPPORT - Utgiver Velferdsetaten, Prindsen mottakssenter Skrevet av Mari Kjølberg og Hanne Langaas Forside illustrasjonsfoto Maxim Morin-Gendron 1 Innhold

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan UNN HF og Vågan Kartlegging 2014 Brukere av helse-

Detaljer

BrukerPlan. Nordlandsykehus HF Kartlegging 2013. Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem

BrukerPlan. Nordlandsykehus HF Kartlegging 2013. Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem BrukerPlan Nordlandsykehus HF Kartlegging 2013 Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem Veiledning: For å få fram veiledning i denne presentasjonen, aktiver makroer og velg

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen BrukerPlan Helgelandssykehuset HF Brukere med kun rus og både rus og psykiske lidelser

Detaljer

Bostedsløse i Norge situasjon og utviklingstrekk

Bostedsløse i Norge situasjon og utviklingstrekk Bostedsløse i Norge 2005 - situasjon og utviklingstrekk Thorbjørn Hansen, 1 Kartlegging av bostedsløse 2005 Oppdrag fra Husbanken Gjennomføres etter samme metode som i 2003 og 1996. Hovedsak er sammenligning

Detaljer

LAR I FINNMARK RUS-OG PSYKISK HELSEFORUM I FINNMARK NOV.

LAR I FINNMARK RUS-OG PSYKISK HELSEFORUM I FINNMARK NOV. LAR I FINNMARK RUS-OG PSYKISK HELSEFORUM I FINNMARK 2016. 8-9.NOV. LAR-legemiddelassistert rehabilitering ANSVARET FOR LAR PASIENTER I FINNMARK BLE OVERFØRT FRA UNN-TROMSØ JANUAR 2016 TIL VPP-RUSTEAM I

Detaljer

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område BrukerPlan Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR Kartlegging 21 1 kommuner i Helse Stavangers område 16/3-211 Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker

Detaljer

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester Til Styringsgruppen BrukerPlan 2014 Kopi til: Fra: Arbeidsgruppen BrukerPlan 2014 Dato: 07. oktober 2014 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer

BrukerPlan. BrukerPlan - hvilken nytte for kommunen?

BrukerPlan. BrukerPlan - hvilken nytte for kommunen? BrukerPlan BrukerPlan - hvilken nytte for kommunen? Hva er BrukerPlan? Hva er BrukerPlan? - et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukerne av kommunens

Detaljer

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Ruskonferansen 2013, Trondheim 5. mars 2013 Regjeringens mål for en helhetlig rusmiddelpolitikk Å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner,

Detaljer

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk anne.landheim@sykehuset-innlandet.noinnlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Unge med blandingsmisbruk. Hvem bør få tilbud gjennom LAR og hvorledes bør vi behandle dem?

Unge med blandingsmisbruk. Hvem bør få tilbud gjennom LAR og hvorledes bør vi behandle dem? Unge med blandingsmisbruk. Hvem bør få tilbud gjennom LAR og hvorledes bør vi behandle dem? 10. Nasjonale LAR-konferanse 16. oktober 2014 Ivar Skeie Sykehuset Innlandet Senter for rus- og avhengighetsforskning,

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Adm. direktør Bård Lilleeng Målene med rusreformen Lettere for personer

Detaljer

Tilpasset/ Lavterskel LAR Samordne kunnskapsutvikling?

Tilpasset/ Lavterskel LAR Samordne kunnskapsutvikling? Tilpasset/ Lavterskel LAR Samordne kunnskapsutvikling? Nb: Korrigert på bakgrunn av opplysninger fra møtedeltakerne Behovet 3000-5000 opiatbrukere nås ikke av LAR Personer med kortvarig ruskarriere og

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 27.11.2016 Ordliste Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser av rusmidler som i dag er illegale. Produksjon og omsetning

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Troms Fylke Kartlegging 2015 Brukere av helse-

Detaljer

Forord. Publikasjonen utgis både elektronisk og på papir.

Forord. Publikasjonen utgis både elektronisk og på papir. Brukere med rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner BrukerPlan - statistikk 2015 Forord Denne publikasjonen viser resultater fra kommunenes kartlegginger av brukere med rus- og psykiske helseproblem

Detaljer

Tjenestemottakere med rus- og psykiske helseproblemer i kommunene

Tjenestemottakere med rus- og psykiske helseproblemer i kommunene Tjenestemottakere med rus- og psykiske helseproblemer i kommunene BRUKERPLAN - ÅRSRAPPORT 2016 Forord Denne publikasjonen viser resultater fra kommunenes kartlegginger av tjenestemottakere med rus- og

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004 KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 24 Sammendrag Statistikken for 24 må ses i sammenheng med at det til enhver tid var nær 3 innsatte. Totalt

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Finnmark Kartlegging 2015 Brukere av helse- og

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

PÅFYLLINGSSKJEMA (HUSK Å LES GJENNOM INFORMSASJONSSKRIV OG SIGNER VED SAMTYKKE PÅ SISTE SIDE) ID# (eks. HAU0602)

PÅFYLLINGSSKJEMA (HUSK Å LES GJENNOM INFORMSASJONSSKRIV OG SIGNER VED SAMTYKKE PÅ SISTE SIDE) ID# (eks. HAU0602) PÅFYLLINGSSKJEMA (HUSK Å LES GJENNOM INFORMSASJONSSKRIV OG SIGNER VED SAMTYKKE PÅ SISTE SIDE) Dato: Navn: Trener navn: Treningssted: Personnummer: ID# (eks. HAU0602) FOR INTERVJUER: LES HVERT SPØRSMÅL.

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Nordland Fylke Kartlegging 2015 Brukere av helse-

Detaljer

Narkotikautløste dødsfall

Narkotikautløste dødsfall IRUS SIRUS RAPPORT 2/2015 Ellen J. Amundsen Narkotikautløste dødsfall Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2015 Ellen J. Amundsen Narkotikautløste dødsfall SIRUS-rapport nr. 2/2015 Statens institutt

Detaljer

Temahefte BrukerPlan Aktiviteter, arbeid og utdanning, bosituasjon og rusmiddelbruk

Temahefte BrukerPlan Aktiviteter, arbeid og utdanning, bosituasjon og rusmiddelbruk Temahefte BrukerPlan 2015 Aktiviteter, arbeid og utdanning, bosituasjon og rusmiddelbruk Helse Stavanger Sverre M. Nesvåg, Terje Lie, Marit Emmerhoff Håland og Barclay Stevenson Temahefte BrukerPlan 2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF v/anne Cathrine Braarud Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO. Håndtering av overdosepasienter utenfor sykehus

Oslo universitetssykehus HF v/anne Cathrine Braarud Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO. Håndtering av overdosepasienter utenfor sykehus v4-29.07.2015 Oslo universitetssykehus HF v/anne Cathrine Braarud Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/10657-2 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato: 18.11.2015 Håndtering av overdosepasienter

Detaljer

«Vi ser bare det vi ser etter» Sykepleie til eldre i LAR

«Vi ser bare det vi ser etter» Sykepleie til eldre i LAR «Vi ser bare det vi ser etter» Sykepleie til eldre i LAR Anne Bech Mørketidskonferansen Tromsø, 23. og 24. november 2017 Anne Bech tlf. 41104262 Disposisjon Rus- og avhengighetssykepleie Legemiddelassistert

Detaljer

Nasjonal overdosestrategi Overdoseforebygging i pilotkommuner

Nasjonal overdosestrategi Overdoseforebygging i pilotkommuner Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870213 (Kun for

Detaljer

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus- og avhengighetsbehandling, PhD Avdeling psykisk helsevern og rus NKT TSB 8. desember 2017 gwe@helsedir.no

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB HOVEDMÅL Sammen med brukere, klinikere, og forskere skal Nasjonal kompetansetjeneste TSB bidra til å utvikle og heve kvaliteten på helhetlige behandlingstjenester i hele landet Oppgaver Bidra til kompetanseutvikling

Detaljer

Fremtidens utfordringsbilde for de prehospitale tjenestene. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Fremtidens utfordringsbilde for de prehospitale tjenestene. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet prehospitale tjenestene Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Befolkningsøkning Økt levealder Levealderen er ventet å øke fra dagens 80 år til rundt 87 år i 2060 for menn, og for kvinner fra 84 til 89 år. Frem

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

LAR Vestfold pr 29.05.15

LAR Vestfold pr 29.05.15 LAR Vestfold pr 29.05.15 Rus- og psykiatriforum 29.05.15 Kjersti Skulstad-Johnsen og Hallbjørg Indgaard Bruu LAR Vestfold Sykehuset i Vestfold, Avdeling for rusbehandling Ansatte pr 01.04.15 18 personer

Detaljer

Legemiddelassistert Rehabilitering i Nord-Norge. LARiNORD en del av Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge. Hva er LAR?

Legemiddelassistert Rehabilitering i Nord-Norge. LARiNORD en del av Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge. Hva er LAR? Legemiddelassistert Rehabilitering i Nord-Norge LARiNORD en del av Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge Hva er LAR? Legemiddelassistert rehabilitering Poliklinisk behandlingstilbud

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Rus og psykisk helse satsingsområde for regjeringen Utpekt som satsingsområde før valget i 2013 Inngår i regjeringserklæringen

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Helse Fonna Kartlegging 2013 Brukere av helse-

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet Høringskonferanse 24. august 2009 25.08.2009 1 Noen milepæler 1998: LAR som nasjonalt tilbud 2000: Rundskriv som regulerer

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til:

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til: BrukerPlan er et gratis dataverktøy som kartlegger rusmisbruk i kommunen. Resultatene kan danne grunnlag for folkehelseplan, rusplan og individuell plan, men er i seg selv ikke et direkte planverktøy.

Detaljer

Utfordringer vedr. samarbeid om rus og psykiatri i fengselshelsetjenesten fra Spes. helsetjenesten

Utfordringer vedr. samarbeid om rus og psykiatri i fengselshelsetjenesten fra Spes. helsetjenesten Utfordringer vedr. samarbeid om rus og psykiatri i fengselshelsetjenesten fra Spes. helsetjenesten Ved Svein Oluf Pettersen Overlege/spes. i psykiatri Veilederen punkt.2.5 Tjenesten omfatter utredning,

Detaljer

FUNKISHUSET et helse- og omsorgstilbud i Sandnes. Sandnes kommune 10.04.13 1

FUNKISHUSET et helse- og omsorgstilbud i Sandnes. Sandnes kommune 10.04.13 1 FUNKISHUSET et helse- og omsorgstilbud i Sandnes Sandnes kommune 10.04.13 1 Innhold Målsetting og målgruppe Ulike tjenester Fokusområder Rusprofil Statistikk 2012 Samarbeid Spør underveis Sandnes kommune

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjon av rusmisbruk 3 1.2 Rusmiddelpolitiske nasjonale mål 3 1.3 Helse og omsorgsplan 4 2.0 Lovverket

Detaljer

BrukerPlan. St.Olav HF Kartlegging 2013

BrukerPlan. St.Olav HF Kartlegging 2013 BrukerPlan St.Olav HF Kartlegging 2013 Veiledning: For å få fram veiledning i denne presentasjonen, aktiver makroer og velg Lysbildefremvisning fra menyen øverst (eller trykk [F5]-tasten) Klikk på [?]

Detaljer

BrukerPlan. Stavanger HF Kartlegging Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem

BrukerPlan. Stavanger HF Kartlegging Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem BrukerPlan Stavanger HF Kartlegging 2013 Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem Veiledning: For å få fram veiledning i denne presentasjonen, aktiver makroer og velg Lysbildefremvisning

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( )

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Sandro Moe Melgalvis Nettverkssamling rus/psykisk helse i Geiranger 25. mai Rus og

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for tjenesteområ de psykisk helseårbeid og rusomsorg

Tjenestebeskrivelse for tjenesteområ de psykisk helseårbeid og rusomsorg Tjenestebeskrivelse for tjenesteområ de psykisk helseårbeid og rusomsorg Rustjenesten Rustjenesten er kommunens oppfølgingstilbud til personer over 18 år med rusutfordringer. Tjenestebeskrivelsen gir en

Detaljer

Senter for rusforebygging

Senter for rusforebygging Senter for rusforebygging Målsetting: Gi et faglig godt tilbud til målgruppen i alle avdelingene. Utvikle tilbudet i tråd med utviklingen i samfunnet og endringer i rusmiljøene. Senter for rusforebygging

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsminister Bent Høie Urbanisering 2015 2030 Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Demografi Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

BrukerPlan. Sørland sykehus HF Kartlegging 2013

BrukerPlan. Sørland sykehus HF Kartlegging 2013 BrukerPlan Sørland sykehus HF Kartlegging 2013 Veiledning: For å få fram veiledning i denne presentasjonen, aktiver makroer og velg Lysbildefremvisning fra menyen øverst (eller trykk [F5]-tasten) Klikk

Detaljer

Rus, psykisk helse og resten av livet På tvers, på langs. Arvid Skutle - Stiftelsen Bergensklinikkene

Rus, psykisk helse og resten av livet På tvers, på langs. Arvid Skutle - Stiftelsen Bergensklinikkene Rus, psykisk helse og resten av livet På tvers, på langs Arvid Skutle - Stiftelsen Bergensklinikkene Historien om en park - den åpne russcenen På 60- og 70-tallet for bohemen og eksperimenterende studenter

Detaljer

Forståelsen av Statens helsetilsyns oppheving av vedtak om skifte av substitusjonslegemiddel

Forståelsen av Statens helsetilsyns oppheving av vedtak om skifte av substitusjonslegemiddel Forståelsen av Statens helsetilsyns oppheving av vedtak om skifte av substitusjonslegemiddel Toril Sagen fagsjef Avdeling for spesialisthelsetjenester Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn kompetanse

Detaljer

Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet

Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet LAV konferansen 2 og 3 juni 2014 Jon-Aksel T. Jacobsen, prosjektleder, velferdsetaten, Oslo kommune Bakgrunn: Nå den mest vanskeligstilte gruppen av

Detaljer

BrukerPlan. Helse Møre og Romsdal Kartlegging 2013. Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem

BrukerPlan. Helse Møre og Romsdal Kartlegging 2013. Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem BrukerPlan Helse Møre og Romsdal Kartlegging 2013 Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem Veiledning: For å få fram veiledning i denne presentasjonen, aktiver makroer og velg

Detaljer