Forskningsbasert kunnskap i habilitering - presentasjon av resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsbasert kunnskap i habilitering - presentasjon av resultater"

Transkript

1 Forskningsbasert kunnskap i habilitering - presentasjon av resultater Ledersamling for barne- og voksenhabilitering 13.september 2017, Fevik Cathrine Utne Sandberg, rådgiver Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge, (RHABU)

2 Lederkonferanse Grimstad september 2017 Nasjonalt ledernettverk for barn- og voksenhabilitering Tema Ulike utfordringer i tjenestene Å ta i bruk forskningsbasert kunnskap, - utfordring og mulighet!

3 Forslag til forskriftsendring Forskrift 16. desember 2011 nr om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator 3 skal lyde: Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

4

5

6 Innhold i presentasjonen Presentasjon av prosjektet Resultater fra spørreundersøkelse Resultat av drøftinger på arbeidsseminar

7 Kort om prosjektet Forprosjekt om forskningsbasert kunnskap i habilitering RHABU som initiativtager og prosjekteier Nasjonalt prosjekt, omfatter alle fire helseregioner Avgrenset til habilitering i spesialisthelsetjenesten Habilitering av både barn, unge og voksne (HABU og HAVO) Prosjektgruppe med alle fire helseregioner representert Prosjektet har økonomisk støtte fra Helsedirektoratet

8 Prosjektgruppa består av Edith Victoria Lunde, leder ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest Oddmar Ole Steinsvik, avdelingsleder HABU UNN, Helse Nord. Representerer også ledernettverket for habilitering i Helse Nord. Trine Sande Tovik, ergoterapeut og teamleder ved seksjon barnehabilitering i Ålesund, Helse Midt Erik Søndenaa, førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB) NTNU, Helse Midt Bjørg Neset, høgskolelektor ved Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB) NTNU, Helse Midt Kenneth Larsen, rådgiver, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Cathrine Utne Sandberg, rådgiver, RHABU

9 Prosjektets formål Systematisere og gi oversikt over mulige tiltak som kan bidra til at forskning som er relevant for habiliteringsfeltet er lett tilgjengelig og inngår i videreutviklingen av kunnskapsbasert habilitering. Skaffe oversikt over de viktigste kildene til ny forskning innen habilitering Skaffe oversikt over hvilke formidlingskanaler som er i bruk Vurdere hvilke formidlingskanaler som er hensiktsmessige for å nå ut til habiliteringstjenestene. Mulige tiltak for å styrke implementering av ny forskning inkluderes.

10 Aktiviteter i prosjektet Litteratursøk for å finne kunnskap om forskningsformidling innen habilitering Spørreundersøkelse til ledere og fagpersoner i habiliteringstjenestene i Norge Arbeidsseminar med drøftinger rettet mot utvikling av konkrete tiltak

11 Om spørreundersøkelsen 35 spørsmål 31 spørsmål med avkrysning 4 åpne spørsmål Fire deler: Demografiske spørsmål Forhold som kan påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap Forskningsbasert praksis Kilder til forskningsbasert kunnskap 386 personer har besvart Distribusjon: Sendt med epost til ledere i alle HABU og HAVO i Norge Ledere ble bedt om å besvare og formidle til fagpersoner To runder med purring Hvem nådde spørreundersøkelsen ut til? Beregnet svarprosent 55%

12 Hva kan resultatene fra spørreundersøkelsen gi opplysninger om? Er det forskjeller mellom HABU og HAVO? Er det forskjeller mellom aldersgrupper? Er det forskjeller mellom utdanningsnivå? Er det forskjeller mellom helseregionene? Er det forskjeller mellom fagpersoner med og uten lederansvar?

13 Analyse av data Kvalitative data: Innholdskategorisering Kvantitative data: Deskriptiv statistikk og ANOVA

14 Hovedfunn fra analysen av kvalitative data Hva skal til og hva kan være nyttige tiltak? Tid og ressurser Forhold knyttet til arbeidsplassen; ledelse, organisering, kultur og kollegaforhold Økt kompetanse/opplæring knyttet til søk etter og vurdering av forskning samt implementering Bedre tilgang til forskning; teknisk/praktisk tilgang, mer relevant forskning og at forskning er tilgjengeliggjort

15 Hvem er informantene?

16 Hvilken del av habiliteringsfeltet arbeider du på? Både HABU og HAVO 9,8% HAVO 43,8% HABU 46,4%

17 Hvilken helseregion tilhører du? Helse Nord 14,8% Helse Midt 20,5% Helse Sør- Øst 50,8% Helse Vest 14,0%

18 Hvilket utdanningsnivå har du? Embetsstudium i medisin eller psykologi med spesialisering; 14,0% PhD; 2,3% Annet; 2,3% 3-årig profesjonsutdan ning (tilsvarende bachelorgrad); 8,5% Embetsstudium i medisin eller psykologi; 5,7% Mastergrad /Hovedfag; 20,5% 3-årig profesjonsutdan ning (tilsvarende bachelorgrad) med tilleggsutdanning, minimum 1 år; 46,6%

19 Har du lederansvar? (inkludert funksjoner som teamleder, faggruppeleder etc) Ja; 24,1% Nei; 75,9%

20 Involverer jobben du har i dag kontakt med pasienter/tjenestebrukere, deres pårørende og tjenesteytere? Nei 2 % Ja 98 %

21 Hvor mange års erfaring har du som fagperson på habiliteringsfeltet? år 17,4% Lengre enn 20 år 20,7% år 16,6% Kortere enn 5 år 27,2% 5-10 år 18,1%

22 Hvilken aldersgruppe tilhører du? Yngre enn 30 år 3,1% 60 år eller eldre 15,8% år 19,2% år 32,6% år 29,3%

23 Er det forskjeller mellom HABU og HAVO når det gjelder forhold som kan påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap? Forskjell i gjennomsnittskåre er signifikant (P<0.001)

24 Jeg deltar i ulike fora på min arbeidsplass der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Barne- og ungdomshabilitering Voksenhabilitering Både barne- og voksenhabilitering Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig

25 Prosent På min arbeidsplass er det en fagperson med særlig ansvar for fagutvikling, som understøtter og oppmuntrer min bruk av forskningsbasert kunnskap. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Barne- og ungdomshabilitering Voksenhabilitering Både barne- og voksenhabilitering Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig

26 Forskningsbasert kunnskap må være et tema i tjenesten; faglige diskusjoner og drøftinger. Ønsker en fagperson som er dedikert til dette. Mer aktiv deling av kunnskap og tips om hvor info er tilgjengelig innenfor avdelingen Ønsker hyppigere diskusjoner med mine fagkollegaer til å diskutere ny forskningsbasert kunnskap Økt fokus på forskningsbasert praksis gjennom å ha en fagperson i enheten som har i oppgave å finne fram forskningsbasert kunnskap. En som kan jobbe systematisk med dette og som man kan samhandle med for å implementere i praksis.

27 Prosent Jeg har tilstrekkelig tid til rådighet for å orientere meg om aktuell forskningsbasert kunnskap. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Barne- og ungdomshabilitering Voksenhabilitering Både barne- og voksenhabilitering Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig

28 Trenger mer tid - klinikken er presset av pasientoppgaver og mest av alt krav til dokumentasjon og registrering Det må settes av tid til slikt arbeid - at vi "blir målt på dette" på lik linje som pasientkontakt og dokumentasjon Mer tid til klinisk jobbing, mindre tid til telling og måling. Skjema og unødvendig dokumentasjon tar for mye verdifull tid. Systemet teller antall konsultasjoner, tid brukt på faglig oppdatering, kurs og forskning måles ingen steder. Derfor nedprioriteres det. Mer tid avsatt fra ledelse hvor dette prioriteres. Mindre fokus på "produksjon" som prioritering. Avsatt tid til egenstudier. Trenger først og fremst å kunne bruke mer tid på dette i det daglige

29 Er det forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder forhold som kan påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap? Forskjell er signifikant (P<0.001) Yngre enn 30 år: år: år: år: år eller eldre: 61

30 Prosent Jeg mestrer å gjøre kritisk vurdering av forskningslitteratur. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Yngre enn 30 år år år år 60 år eller eldre Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Yngre enn 30 år: 12, år: 74, år: 113, år: 126, 60 år eller eldre: 61

31 Prosent Jeg opplever ikke språklige barrierer knyttet til å sette meg inn i forskningsbasert kunnskap. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Yngre enn 30 år år år år 60 år eller eldre Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Yngre enn 30 år: år: år: år: år eller eldre: 61

32 Jeg trenger mer opplæring i hvilke databaser som finnes Trenger mer kunnskap om hvilke kriterier som kan brukes for å vurdere kvalitet i forskning. Jeg trenger å bli mer rutinert på selve søkeprosessen. Trenger å diskutere forskningsartikler jevnlig med kollegaer. Alle i avdelingen bør ha mer trening i søk etter og kritisk vurdering av forskningsbasert kunnskap. Lære å finne frem i aktuelle databaser Kunne mer om søkemetoder. Hvor kan man finne hva.

33 Er det forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder forskningsbasert praksis? Forskjell er signifikant (P=0.003)

34 Prosent 100% 90% 80% 70% Jeg bruker forskningsbaserte vurderingsredskap i pasientutredning/kartlegging Yngre enn 30 år: år: år: år: år eller eldre: 61 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Yngre enn 30 år år år år 60 år eller eldre Svært ofte/alltid Ofte Sjelden Svært sjelden/aldri Ikke aktuelt, jobber ikke klinisk

35 Prosent Jeg bruker eller anbefaler forskningsbaserte intervensjoner/tiltak i praksis 100% 90% 80% 70% Yngre enn 30 år: år: år: år: år eller eldre: 61 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Yngre enn 30 år år år år 60 år eller eldre Svært ofte/alltid Ofte Sjelden Svært sjelden/aldri Ikke aktuelt, jobber ikke klinisk

36 Jeg mener selv at jeg benytter forskningsbasert kunnskap nok til å kunne løse de oppgaver jeg/vi er satt til å løse, til det beste for pasienten og dennes nærmeste. Det mangler forskningsbasert kunnskap på mange av de områdene jeg jobber med. Der dette finnes ønsker jeg å ta det i bruk. Det er lite direkte forskning på den kartlegging og intervensjon jeg utfører. Lang klinisk erfaring og erfaringsbasert kunnskap understøtter imidlertid arbeidet. Forskning blir relevant dersom den kan favne kompleksitet og sammensatt problematikk. Det kliniske skjønn må ikke undervurderes i denne sammenheng. Vi trenger oppdaterte retningslinjer for arbeid med utviklingshemming på norsk. Det trengs mer relevant forskning på dette fagfeltet Det mangler gode retningslinjer og veiledere som tar høyde for kompleksiteten i sakene vi har.

37 Er det forskjeller når det gjelder utdanningsnivå og bruk av forskningsbasert kunnskap i praksis? Forskjell er signifikant (P<0.001)

38 Jeg bruker forskningsbaserte vurderingsredskap i pasientutredning/kartlegging Annet PhD Embetsstudium i medisin eller psykologi med spesialisering Embetsstudium i medisin eller psykologi Mastergrad/Hovedfag 3-årig profesjonsutdanning (tilsvarende bachelorgrad) med 3-årig profesjonsutdanning (tilsvarende bachelorgrad) Total 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosent Svært ofte/alltid Ofte Sjelden Svært sjelden/aldri Ikke aktuelt, jobber ikke klinisk

39 Jeg bruker eller anbefaler forskningsbaserte intervensjoner/tiltak i praksis Annet PhD Embetsstudium i medisin eller psykologi med spesialisering Embetsstudium i medisin eller psykologi Mastergrad/Hovedfag 3-årig profesjonsutdanning (tilsvarende bachelorgrad) med 3-årig profesjonsutdanning (tilsvarende bachelorgrad) Total 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosent Svært ofte/alltid Ofte Sjelden Svært sjelden/aldri Ikke aktuelt, jobber ikke klinisk

40 Det legges til rette for at jeg kan gjennomføre videreutdanning, spesialiseringsløp og studier som er relevant for jobben min. Annet PhD Embetsstudium i medisin eller psykologi med spesialisering Embetsstudium i medisin eller psykologi Mastergrad/Hovedfag 3-årig profesjonsutdanning (tilsvarende bachelorgrad) med tilleggsutdanning, 3-årig profesjonsutdanning (tilsvarende bachelorgrad) Total 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig

41 Er det forskjeller mellom helseregionene når det gjelder vurdering av forhold som påvirker bruk av forskningsbasert kunnskap? Ingen signifikante forskjeller mellom helseregionene når det gjelder forskningsbasert praksis Forskjell er signifikant (P=0.003) Helse Sør-Øst: 196 Helse Vest: 54 Helse Midt: 79 Helse Nord: 57

42 På min arbeidsplass vektlegges kvalitets- og forbedringsarbeid. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig

43 Prosent Jeg deltar i ulike fora på min arbeidsplass der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig

44 Miljøet vi jobber i må stimulere til kunnskapsutvikling Mer aktiv deling av kunnskap og tips om hvor info er tilgjengelig innenfor avdelingen At det verdsettes av de jeg jobber sammen med, også tverrfaglig. Det må bli en bedre integrert forståelse i enheten rundt viktigheten av dette Stimulere medarbeidere til å ha engasjement til å orientere seg mot forskningsbasert kunnskap, lage fora der kunnskap diskuteres Samarbeid og drøfting med flere som grunnlag for prioritering Øket felles interesse på arbeidsplassen. Økt interesse for å gjennomgå og endre rutiner i praksis blant overordnede. Jeg har en kollega i master som inspirerer til å lese forskningsrapporter og relatere disse til eventuell endring av praksis. Tror det ville vært nyttig å ha et fora hvor ny forskning ble diskutert jevnlig

45 Er det forskjeller mellom fagpersoner med eller uten lederansvar?

46 Prosent På min arbeidsplass vektlegges kvalitets- og forbedringsarbeid. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Ja Nei Lederansvar: 93 Ikke lederansvar: 293 Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig

47 Prosent Jeg deltar i ulike fora på min arbeidsplass der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44,4% 41,9% 45,2% 40% 34,4% 30% 20% 10% 21,7% 20,1% 13,8% 12,9% 10,8% 17,6% 22,4% 14,8% 0% Total Lederansvar: Ja93 Ikke lederansvar: Nei 293 Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig

48 Prosent Jeg har tilstrekkelig tid til rådighet for å orientere meg om aktuell forskningsbasert kunnskap. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 48,9% 40% 41,2% 38,8% 30% 28,3% 23,4% 21,7% 26,1% 30,4% 22,5% 20% 10% 7,1% 3,3% 8,3% 0% Total Lederansvar: Ja 93 Ikke lederansvar: Nei 293 Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig

49 Prosent Jeg bruker forskningsbasert kunnskap når jeg argumenterer for behov for endring av praksis. 100% 90% 80% 70% 69,2% 60% 53,7% 50% 48,8% 40% 30% 20% 19,7% 24,5% 14,3% 14,3% 21,5% 27,7% 10% 0% 2,1% 2,2% 2,1% Total Ja Nei Lederansvar: 93 Ikke lederansvar: 293 Svært ofte/alltid Ofte Sjelden Svært sjelden/aldri

50 Ledelsen må gå foran og inspirere og legge til rette for at dette blir en naturlig del av den daglige driften. Ledelsen i tjenesten bør ha fokus på forskningsbasert kunnskap og bidra til å endre praksis. Tydelige forventninger fra leder. For å lykkes med forskningsbasert praksis er man helt prisgitt uforbeholden støtte fra ledelsen på alle nivåer. Dette må bli tydeligere krav og forventninger fra ledelsen, og det må bli en bedre integrert forståelse i enheten rundt viktigheten av dette. Som leder med et bredt ansvarsområde blir anledningene til å gå i dybden svært få.

51 Kilder til forskningsbasert kunnskap Arbeidsplassens bok- og tidsskriftsamling Nettsidene til aktuelle faginstanser, kompetansesentra og lignende. Nettsidene til Kunnskapssenteret Nettsidene til Helsebiblioteket Artikler i fagtidsskrifter Artikler i elektroniske databaser Kunnskapsbaserte retningslinjer/behandlingslinjer/pr Kunnskapsbaserte oppslagsverk (Upto date, BJM Best Practice og 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prosent Daglig Flere ganger i uka Flere ganger i måneden Flere ganger i året Aldri

52 Arbeidsseminar 8.mai 2017 Drøftinger rettet mot å arbeide frem tiltak som kan understøtte bruk av forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet. 55 deltagere; alle fire helseregioner, ledere og fagutøvere, HABU og HAVO

53 Drøftingene rundt tiltak som kan understøtte bruk av forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet kan oppsummeres i fem hovedkategorier: Økt kompetanse gir økt tjenestekvalitet Samarbeid på tvers av helseforetak og regioner for å sikre likeverdige tjenester Organisering, ressursbruk og prioritering Gjensidig ansvar for leder og fagutøver Utnytte teknologiske løsninger for å tilgjengeliggjøre kunnskap

54 Takk for oppmerksomheten!

Forskningsbasert kunnskap i habilitering - resultater fra spørreundersøkelse og mulige tiltak

Forskningsbasert kunnskap i habilitering - resultater fra spørreundersøkelse og mulige tiltak Forskningsbasert kunnskap i habilitering - resultater fra spørreundersøkelse og mulige tiltak Konferanse Norsk akademi for habiliteringsforskning, Gardermoen 26.10.17 Cathrine Utne Sandberg, rådgiver Regionsenter

Detaljer

Forskningsbasert kunnskap i habilitering

Forskningsbasert kunnskap i habilitering Forskningsbasert kunnskap i habilitering - Rapport fra nasjonalt prosjekt om bruk av forskningsbasert kunnskap i habiliteringstjenestene for barn, unge og voksne Regionsenter for habiliteringstjenesten

Detaljer

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder:

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder: RHABU er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til å styrke kvaliteten på habiliteringstjenestene i regionen gjennom formidling av kunnskap og bygging av kompetanse. Målet er å

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale kompetansetjenesten og hvilken

Detaljer

Temaplan habilitering og rehabilitering

Temaplan habilitering og rehabilitering Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 Møte 17. januar 2018 Definisjon Habilitering og rehabilitering defineres som: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2. 2013 Ønske om en flott forsommer Nordisk konferanse Avdeling for habilitering i

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2014 Arbeidsutvalget for barn/unge og voksne vil ønske alle en riktig god påske

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst

STRATEGIPLAN RHABU. -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst STRATEGIPLAN RHABU -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst 2018-2022 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Føringer og rammer for RHABU... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3

Detaljer

Frisklivssentralen som aktør i rehabiliteringsfeltet Møteplassen 24 oktober 2017

Frisklivssentralen som aktør i rehabiliteringsfeltet Møteplassen 24 oktober 2017 Frisklivssentralen som aktør i rehabiliteringsfeltet Møteplassen 24 oktober 2017 Andreas Sirevaag Fysioterapeut/Human Factors Ingeniør Avdelingsleder Fysio/Ergo og Frisklivssentralen Stord Kommune Hva

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 og 2 2015 God vår Au barn og voksne har hatt to møter i 2015. Dette nyhetsbrevet

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Skisse til forskningsprosjekt Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til voksne personer med omfattende habiliteringsbehov

Skisse til forskningsprosjekt Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til voksne personer med omfattende habiliteringsbehov Skisse til forskningsprosjekt Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til voksne personer med omfattende habiliteringsbehov Nils-Øivind Offernes (psykologspesialist, Avdeling for nevrohabilitering) Nils

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer

Metode og kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av retningslinjen om oppfølging av barn og unge med Down syndrom

Metode og kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av retningslinjen om oppfølging av barn og unge med Down syndrom Metode og kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av retningslinjen om oppfølging av barn og unge med Down syndrom Bakgrunn; mandat og målgruppe Mandat Utarbeide en retningslinje med faglige anbefalinger for

Detaljer

NYHETSBREV 4 2010. God Jul

NYHETSBREV 4 2010. God Jul NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV 4 2010 G God Jul Først vil vi presentere AU som er det samme som i 2009/2010. Styret for 2010/2011 er: For barnenettverket:

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 GOD SOMMER FRA AUene Nordisk konferanse Avdeling for habilitering i Tromsø

Detaljer

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember NYHETSBREV RHABU Nr. 2 2013 Desember Regional fagkonferanse Nåer programmet for vår regionale fagkonferanse (nesten) klart. I tillegg til spennende plenumsforelesninger har vi over 20 bidrag til de parallelle

Detaljer

Spesialisert habilitering

Spesialisert habilitering Ledersamling HAVO, Sommarøy, 07.09.16 : Spesialisert habilitering utfordrende oppgaver med begrensede ressurser www.habilitering.no Psykologspesialist Nils-Øivind Offernes Prosjekt: Nasjonal kartlegging

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering og veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering og veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering og veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Møteplasser I Helse Vest - 23.-26. okt

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2013 Ønske om en flott vår til alle Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for RHABU

Referat fra møte i styringsgruppen for RHABU Referat fra møte i styringsgruppen for RHABU Sted: RHABU, Ullevål sykehus bygg 31 B, 2. etasje Dato: 27. oktober 2015 (1000-1300) Møteleder: Bjørn Lerdal Tilstede: Bjørn Lerdal, Kari Krum Bang, Knut Wærstad,

Detaljer

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2.

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 15.10 kl 10.00-15.00 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Nina Kløve, Cathrine Utne Sandberg, Anita

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis det har vi ikke tid til! Hva er kunnskapsbasert praksis? Trinnene i kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis det har vi ikke tid til! Hva er kunnskapsbasert praksis? Trinnene i kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis det har vi ikke tid til! Hege Berge Rådgiver Evelyn Skalstad Rådgiver Skap gode dager Drammen kommune 27.04.2016 27.04.2016 2 Hva er kunnskapsbasert praksis? 27.04.2016 3 27.04.2016

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for RHABU

Referat fra møte i styringsgruppen for RHABU Referat fra møte i styringsgruppen for RHABU Sted: RHABU, Ullevål sykehus bygg 31 B, 2. etasje Dato: 16.3.2016 kl 10.00-14.00 Tilstede: Bjørn Lerdal, Kari Krum Bang, Knut Wærstad, Aina Sander, Trude Høvik

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2 2012

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2 2012 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2 2012 Vi ønsker alle en flott vår. Vi arbeider med Lederkonferansen i Trondheim som

Detaljer

Hva er kunnskapsbasert praksis?

Hva er kunnskapsbasert praksis? Hva er kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen 21.06.2011 www.kunnskapsbasert.no Hva skal jeg snakke

Detaljer

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 26. Februar 2015 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Hanne Langeland, Anne Karin Hagen, Cathrine Utne

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Prosjektleder Kaja Giltvedt

Prosjektleder Kaja Giltvedt HabSam -et prosjekt om videreutvikling av samarbeidsformer mellom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og habiliteringstjenesten (HABU og HAVO) i Norge Prosjektleder Kaja Giltvedt HabSam

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

RHABU. Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge Helse Sør Øst

RHABU. Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge Helse Sør Øst Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge Helse Sør Øst ÅRSRAPPORT 2013 1. Innledning Styret for Helse Sør Øst RHF vedtok i juni 2009, sak 045/2010, regionale utviklingsområder innen habilitering

Detaljer

Prosjektleder Kaja Giltvedt

Prosjektleder Kaja Giltvedt HabSam - et prosjekt om videreutvikling av samarbeidsformer mellom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og habiliteringstjenesten (HABU og HAVO) i Norge Prosjektleder Kaja Giltvedt

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Meldt forfall: Tove Larsen, Anni Falk, Selma Mujezinovic Larsen, Eva Bergh Pedersen, Gro Løhaugen

Meldt forfall: Tove Larsen, Anni Falk, Selma Mujezinovic Larsen, Eva Bergh Pedersen, Gro Løhaugen Referat møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: tirsdag 11.3 kl 10.30-15.30 Sted: Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Anne Andersen Anita Sjøstrøm Sigrid Østensjø Hanne Langeland Anne Karin

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Ulstein 16.01, Ålesund 17.01, Molde 23.01 og Kristiansund 24.01 Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Seksjon for barnhabilitering, Kristiansund Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Dykkar ref: 2013/71 4707/3013 Vår ref: Dato: 25.09.2013

Dykkar ref: 2013/71 4707/3013 Vår ref: Dato: 25.09.2013 Klinikk for psykisk helsevern Avdeling for alderspsykiatri og voksenhabilitering Seksjon for Voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 Stjørdal Dykkar ref: 2013/71 4707/3013

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Arbeidsgruppe 3. La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere. Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF

Arbeidsgruppe 3. La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere. Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF Arbeidsgruppe 3 La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF Mandat til arbeidsgruppe oppnevnt av nasjonal strategigruppe

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

STRATEGIPLAN HABU

STRATEGIPLAN HABU STRATEGIPLAN HABU 2017 2023 STRATEGIPLAN HABU 2017 2023 INNHOLD DEL 1: INNLEDNING...4 DEL 2: UTFORDRINGSBILDET...7 DEL 3: MÅL...12 DEL 4: STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER...14 Referanser...15 STRATEGIPLAN HABU

Detaljer

Strategi NKSD Forslag per

Strategi NKSD Forslag per Strategi NKSD 2017-2021 Forslag per 06.10 2016 Høringsfrist 06.11.2016 Innhold 1. Hvordan NKSD ser sin rolle... 3 Samfunnsoppdrag... 3 2. Forventet utvikling fremover... 4 3. Forutsetninger... 6 4. Strategiske

Detaljer

Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold.

Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold. Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold. Innledning: Glenne regionale senter for autisme har som ansvar å tilby spesialiserte

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Årsrapport 2015 - Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2015 - Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2015 - Årsrapportering for: Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Helseforetak: OUS HF Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale

Detaljer

Implementering av kunnskapsbasert praksis - kvalitetsforbedring i Ambulant rehabiliteringsteam UNN Tromsø

Implementering av kunnskapsbasert praksis - kvalitetsforbedring i Ambulant rehabiliteringsteam UNN Tromsø Implementering av kunnskapsbasert praksis - kvalitetsforbedring i Ambulant rehabiliteringsteam UNN Tromsø Kvalitetskonferansen 2016 Toril Beate Røssvoll Universitetslektor, MSc.OT. Ergoterapeutspesialist

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsfrist: 3.6.2009 Høringsinnspill sendes: ble@helsedir.no Navn på høringsinstans: Unge funksjonshemmede

Detaljer

NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV

NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV 2 2011 I 2011 er vi som sagt 20 år. Dato for vår jubileumskonferanse er fortsatt 21. til 23. september 2011

Detaljer

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Statusrapport hjernehelse Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Agenda Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet Hva er hjernehelse Hva er bra i dag? De viktigste utfordringene 10.02.2017

Detaljer

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern.

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern. Illustrasjoner: Photos.com Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern RKBU Midt-Norge - og strategiplan 2014-2017 Kunnskap til beste for barn og unge www.ntnu.no/rkbu Innhold

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Kartlegging av intensiv habilitering av barn og unge til barn og unge med nevrologiske funksjonsforstyrrelser ( Rambøll/ Helsedirektoratet)

Kartlegging av intensiv habilitering av barn og unge til barn og unge med nevrologiske funksjonsforstyrrelser ( Rambøll/ Helsedirektoratet) Kartlegging av intensiv habilitering av barn og unge til barn og unge med nevrologiske funksjonsforstyrrelser ( Rambøll/ Helsedirektoratet) 2 områder Hva er intensiv habilitering? Hvorfor er tilbudene

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2-3 2014 Arbeidsutvalget for barn/unge og voksne vil ønske alle en riktig God Jul og

Detaljer

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service.

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service. Norwegian trauma competency service Nakkekrage mulighet for nasjonal konsensus www.traumatologi.no Nasjonalt kompetansetjeneste for Traumatologi Er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre behandlingen

Detaljer

Har vi helhetlige tjenester..

Har vi helhetlige tjenester.. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Har vi helhetlige tjenester.. Innledning til konferanse 3. og 4. mars 2015 Fylkeslege Jan Vaage Helsetjenesten er ikke som før Tjenesteutvikling uten like Kunnskapsutvikling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Nyhetsbrev fra AU barn og AU voksne Nr. 5 2011

Nyhetsbrev fra AU barn og AU voksne Nr. 5 2011 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNE OG VOKSEN HABILITERING ARBEIDSUTVALGENE Nyhetsbrev fra AU barn og AU voksne Nr. 5 2011 GOD JUL OG GODT NYTTÅR Først vil vi presentere AU barn og voksne arbeidsutvalg For

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

NYHETSBREV 3 JUNI 2010. Her kommer informasjon fra nettverket for barn og voksne fra møte i juni.

NYHETSBREV 3 JUNI 2010. Her kommer informasjon fra nettverket for barn og voksne fra møte i juni. NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING OG NETTVERK FOR HABILITERINGSTJENESTENE FOR VOKSNE ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV 3 JUNI 2010 Her kommer informasjon fra nettverket for barn og voksne fra møte

Detaljer

Utdanningskonferanse NSH

Utdanningskonferanse NSH 1 Utdanningskonferanse NSH 24.10.2007 Forskningskompetanse og mastergrad, klarer helseforetakene å bruke denne kompetansen, og kommer den pasienten til gode? Grete Ottersen Samstad Sjefsykepleier St. 2

Detaljer

Brukermedvirkning i kommunene føringer

Brukermedvirkning i kommunene føringer Brukermedvirkning i kommunene føringer Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør, omsorgstjenesteavdelingen, Helsedirektoratet Helse- og omsorgskonferansen 17. oktober, Fylkesmannen i Nord og Sør- Trøndelag

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Nasjonalt fagråd for Arbeid og helse

Nasjonalt fagråd for Arbeid og helse Nasjonalt fagråd for Arbeid og helse Årsmøte i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Tromsø, 10. november 2017 14. november 2017 Rolle Fagrådet er et rådgivende organ og har ikke besluttende

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

NYHETSBREV God sommer

NYHETSBREV God sommer NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV 3 2011 God sommer I 2011 er vi fortsatt 20 år. Dato for vår jubileumskonferanse er fortsatt 21. til 23. september

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Frambu 10. januar 2008 Kinderegg tre ting på en gang 1. Tiltak og tjenester for

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?»

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» «Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» Katrine Aasekjær 11.06.2013 Senter for kunnskapsbasert praksis, HIB Høgskolen i Bergen Videreutdanningen

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 2012

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 2012 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 2012 Hjemmesiden er nå en felles side. Begge de nasjonale ledernettverkene for barn

Detaljer

Fordelte tilskuddsmidler til utvikling av habilitering- og rehabiliteringstiltak i 2015

Fordelte tilskuddsmidler til utvikling av habilitering- og rehabiliteringstiltak i 2015 Helsedirektoratet Fordelte tilskuddsmidler til utvikling av habilitering- og rehabiliteringstiltak i 2015 Tilskuddmidlene på kr 10,5 mill. i statsbudsjettet kapittel 733, post 79 til utvikling av habiliterings-

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2013/ Elizabeth Miciano Regional plan for habilitering - uttale fra Surnadal kommune

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2013/ Elizabeth Miciano Regional plan for habilitering - uttale fra Surnadal kommune Surnadal kommune Rådmannen Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 STJØRDAL Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2013/2045-3 Elizabeth Miciano 30.09.2013 Regional plan for habilitering - uttale fra Surnadal

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale arbeidet Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Prosjektleder Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nasjonal satsing på kvalitet Styresak 42/10

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Habiliteringsforløp: Fra utredning til det gode liv? - Samarbeid mellom kommune og helseforetak

Habiliteringsforløp: Fra utredning til det gode liv? - Samarbeid mellom kommune og helseforetak Habiliteringsforløp: Fra utredning til det gode liv? - Samarbeid mellom kommune og helseforetak HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle Sandnes kommune, koordinator, Ine Hareland Lunde Kommunens ansvar i

Detaljer

Lett tilgjengelig, men likevel kunnskapsbasert

Lett tilgjengelig, men likevel kunnskapsbasert Lett tilgjengelig, men likevel kunnskapsbasert Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen ehelsekonferansen 2010 www.kunnskapsbasert.no

Detaljer

RETNINGSLINJER ATAXIA TELANGIECTASIA. Frambu

RETNINGSLINJER ATAXIA TELANGIECTASIA. Frambu RETNINGSLINJER ATAXIA TELANGIECTASIA Frambu 24.02.16 Bakgrunn Oppdraget Organisering Fra Dokumentasjon til anbefaling MAGICapp Prosessen videre Bakgrunn Oppdraget Organisering Fra Dokumentasjon til anbefaling

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer knyttet til

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer