Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader"

Transkript

1 Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier

2 Smartladdare För syrafyllda bly- och GEL-batterier ALLMÄNT För laddning/underhållsladdning av 12 V syrafyllda blybatterier och GEL-batterier. Microprocessorstyrd. Tre laddningslägen för val mellan små batterier, större batterier och ett speciellt köldläge. Försedd med gnistskydd, samt skydd mot kortslutning, polvändning, överhettning och överbelastning. Laddkablar med polklämmor/ringkabelskor. Väggfäste. Tekniska data Märkspänning:....AC 230 V Ingångsström:...Max. 100 ma / 0,7 A RMS Laddspänning:....DC 14,4 V ± 0,25 V ( MC /små batterier) dc 14,4 V ± 0,25 V ( Bil /stora batterier) dc 14,7 V ± 0,25 V ( Snöstjärna /köldläge) Laddström:...DC 0,8 A ± 10 % (DC 12 V) ( MC /små batterier) dc 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) ( Bil /stora batterier) dc 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) ( Snöstjärna /köldläge) Underhållsladdning: Max. 100 ma Laddkapacitet:....1,2 120 Ah Kapslingsklass:....IP65 Säkring:...1,6 A Mått: x 62 x 42 mm Vikt: g OBS! Läs noga igenom bruksanvisningen innan batteriladdaren börjar användas. Denna bruksanvisning skall anses som en del av batteriladdaren och ska alltid förvaras tillsammans med denna. Om batteriladdaren säljs, så skall bruksanvisningen överlämnas till den nye ägaren. Förvara alltid bruksanvisningen på en för användaren lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Bruksa nvisningen innehåller viktig information som rör din säkerhet. Följ noga säkerhetsinstruktionerna för att undvika risk för personskador och på utrustningen. Dessutom finns här nyttig information som kommer att underlätta användandet och underhållet av batteriladdaren. SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING! För att minska risken för personskador och skador på utrustningen rekommenderar vi att du alltid följer de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder denna underhållsladdare. Barn och personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga får ej använda produkten utan tillsyn enligt EN /A2:2006. Batteriladdaren är endast avsedd för laddning av 12 V syrafyllda blybatterier och GEL-batterier. Använd EJ batteriladdaren till andra typer av batterier. Dessa kan spricka och orsaka person- och egendomsskada. VARNING: Vid arbete med syrafyllda blybatterier rekommenderas alltid att använda skyddsglasögon och skyddskläder. Om hud eller kläder kommer i kontakt med elektrolyt (batterisyra), tvätta omedelbart den berörda ytan med tvål och vatten. Undvik att peta i ögonen vid arbete med batterier. Korroderande syrapartiklar kan hamna i ögonen. Om du får batterisyra i ögonen, spola omedelbart ögonen med kallt vatten i minst 10 minuter. Uppsök sedan omedelbart läkare. Vid laddning och arbete med syrafyllda blybatterier, se till att barn och andra personer hålls borta från batteriet, batteriladdaren och batterikablarna. För att undvika skador på fordonets elsystem måste fordonstillverkarens instruktioner och anvisningar beträffande laddning följas noga. Gäller även instruktionerna som medföljer från batteritillverkaren. Ladda ALLTID batterier i välventilerade utrymmen. Vid laddning alstrar batterier 2

3 explosiva gaser. Undvik därför rökning, öppen eld och gnistor. När batteriladdarens stickkontakt skall lossas från eluttaget, drag i stickkontakten, ej i elkabeln. Batteriladdaren får EJ övertäckas vid användning. Placera EJ batteriladdaren direkt ovanför ett batteri som laddas. Gaser från batteriet kommer att orsaka frätskador på batteriladdaren. Batteriklämmorna får EJ kortslutas när batteriladdaren är ansluten till eluttaget. Batteriladdaren får EJ vara ansluten till nätuttaget när in-/bortkoppling av batteriet sker. Starta EJ motorn när batteriladdaren är ansluten till batteriet. Anslut EJ batteriladdaren till batteriet när motorn är i gång. Ladda EJ skadade, trasiga eller frusna batterier. Om batterisyran (elektrolyten) är frusen, ta in batteriet i värmen så att det får tina upp ordentligt innan det laddas. Använd EJ batteriladdaren vid ev. skada på laddare, elkabel eller stickkontakt. Lämna den omgående till auktoriserad serviceverkstad för kontroll och/eller reparation. För att reducera risken för elchock, lossa ALLTID batteriladdarens stickkontakt från eluttaget innan någon form av underhåll eller rengöring sker. När batteriladdaren inte används, se till att den förvaras torrt, samt oåtkomlig för barn. INTRODUKTION OCH EGENSKAPER För laddning/underhållsladdning av 12 V syrafyllda blybatterier och GEL-batterier. Microprocessorstyrd. Tre laddningslägen för val mellan små batterier, större batterier och ett speciellt köldläge. Självstart - startar av sig självt när man ansluter nätsladden till eluttaget. Batteriladdaren justerar automatiskt laddningsströmmen enligt batteriets märkdata. Batteriladdaren stänger automatiskt av laddningen när batteriet är fulladdat och återupptar laddningen (underhållsladdning) när batterispänningen hamnar under 12,8 V. Batteriet kan därför utan fara vara anslutet till batteriladdaren under lång tid, eftersom batteriladdaren inte kommer att överladda batteriet. Försedd med gnistskydd, samt skydd mot kortslutning, polvändning, överhettning och överbelastning. Två laddkablar med polklämmor/ringkabelskor. Väggfäste. VARNING: Försök ABSOLUT EJ ladda ett fruset batteri. FÖRSIKTIGHET INNAN LADDNINGEN PÅBÖRJAS Vid laddning så kan inbyggd elektronik i vissa fordon skadas vid potentiella spänningstoppar. För att undvika skador på fordonets elsystem måste därför fordonstillverkarens instruktioner och anvisningar beträffande laddning noga följas, samt om och hur batteriet skall kopplas bort. FÖRBEREDELSER FÖRE LADDNING Kontrollera att batterispänningen överensstämmer med batteriladdarens värden för laddning och underhållsladdning. Om det är nödvändigt att plocka bort batteriet från fordonet eller att rengöra batteripolerna, lossa alltid kabeln till den jordade batteripolen först. Försäkra dig om att alla tillbehör i fordonet är avstängda och därmed inte kan orsaka några gnistor. Rengör batteripolerna noggrant. Var noga så att inte något korrosivt material kommer i kontakt med ögonen. Fyll på destillerat vatten i varje battericell (gäller ej GEL-batterier) tills det når den av batteritillverkaren specificerade nivån. Detta hjälper till att rensa bort överflödig gas från battericellerna. Fyll ej på över den specificerade nivån. För batterier som saknar påfyllningslock, följ noga batteritillverkarens laddningsinstruktioner. Studera batteritillverkarens specifika säkerhetsanvisningar, såsom om man ska plocka bort eller inte plocka bort påfyllningslocken vid laddning, samt rekommenderade laddningsnivåer. Se till att området omkring batteriet är väl ventilerat vid laddning. Ev. explosiv gas kan ventileras bort från batteriet med hjälp 3

4 av en pappskiva eller annat icke metalliskt föremål, ex. en fläkt. Försäkra dig om att laddströmmens begynnelsenivå inte överskrider den av batteritillverkaren rekommenderade. LADDNING 1. Anslutning till batteriet. OBS: Vid rekonditionering av svårt urladdade batterier, så kommer batteriladdarens utspänning att höjas. För att förebygga skada på fordonets elektriska komponenter så rekommenderar vi att batteriet plockas bort från fordonet vid laddning. 2. Anslut den RÖDA batteriklämman till den positiva (+) batteripolen, vanligtvis märkt med RÖTT och/eller (+). Anslut den SVARTA batteriklämman till den negativa (-) batteripolen, vanligtvis märkt med SVART och/ eller (-). 3. När batteriladdarens stickkontakt ansluts till ett 230 V eluttag så startar batteriladdaren (självstart) och den röda LEDindikeringen (STAND BY) tänds. OBS: Om batteriet är anslutet polvänt så tänds istället den röda LED-indikeringen (! ). Skifta polariteten på de båda batterianslutningarna. 4. När den röda LED-indikeringen (STAND BY) lyser så väljer man önskat laddningsläge med hjälp av MODE-knappen ( MC /små batterier, bil /större batterier, snöstjärna / köldläge). Den röda LED-indikeringen för valt laddningsläge resp. laddning (CHAR- GER) tänds. Batteriladdaren laddar batteriet med konstant laddström tills batterispänningen når en konstant spänningsnivå, för att sedan övergå till underhållsladdning för att batteriet skall bibehålla en konstant spänningsnivå. OBS: Om spänningen på batteriet som skall laddas ligger under 1,0 V, så kommer batteriladdaren inte att fungera och därför tänds EJ den röda LEDindikeringen för laddning (CHARGER). 5. När batteriet är fulladdat, så tänds den röda LED-indikeringen (FULL). 6. Så länge batteriladdaren är ansluten till batteriet, så kommer den automatiskt att börja ladda batteriet så snart batterispänningen sjunker under 12,8 V och den röda LED-indikeringen för laddning (CHARGER) tänds. Knappar & LED-lampor på laddaren STAND BY: Tänds när batteriladdaren ansluts till 230 V. MODE: Används för att skifta laddningsläge. CHARGER: Tänds när batteriet laddas. FULL: Tänds när batteriet är fulladdat. (!): Tänds när batteriet ansluts polvänt. BATTERITYPER OCH INSTÄLLNINGAR Följande rekommendationer får endast ses som en riktlinje. Kontakta batteritillverkaren för ytterligare instruktioner. MC -symbol / små batterier Bil -symbol / större batterier Snöstjärne -symbol / speciellt köldläge Uteffekt: Uteffekt: Uteffekt: 14,4 V/0,8 A 1,2-14 Ah 14,4 V/4,0 A 14,7 V/4,0 A SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Batteriladdaren kräver endast ett minimalt underhåll. Genom att följa dessa enkla steg så kommer batteriladdarens funktion tillfullo att upprätthållas. Rengör batteriladdarens ytterhölje med en mjuk trasa och, om så krävs, med mild tvållösning. Efter varje användning skall laddarens batteriklämmor rengöras från ev. batterisyra, vilket annars kan orsaka korrosion. Använd ej batteriladdaren om laddkablar eller batteriklämmor är skadade. Om batteriladdarens nätkabel blir skadad, så måste den (för att undvika fara) omedelbart bytas ut av behörig servicepersonal. MILJÖSKYDD Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt. 4

5 Smartlader For syrefylte bly- og gelebatterier GENERELT For lading/vedlikeholdslading av 12 V syrefylte blybatterier og gelebatterier. Mikroprosessorstyrt. Tre ladeinnstillinger for valg mellom små batterier, større batterier og en spesiell kuldeinnstilling. Utstyrt med gnistvern, samt vern mot kortslutning, polvending, overoppheting og overbelastning. Ladekabler med polklemmer/ringkabelsko. Veggfeste. Tekniske data Merkespenning:....AC 230 V Inngangsstrøm:...Maks. 100 ma / 0,7 A RMS Ladespenning:....DC 14,4 V ± 0,25 V ( MC /små batterier) dc 14,4 V ± 0,25 V ( Bil /store batterier) dc 14,7 V ± 0,25 V ( Snøkrystall /kuldeinnstilling) Ladestrøm:...DC 0,8 A ± 10 % (DC 12 V) ( MC /små batterier) dc 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) ( Bil /store batterier) dc 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) ( Snøkrystall /kuldeinnstilling) Vedlikeholdslading:..Maks. 100 ma Ladekapasitet:....1,2 120 Ah Beskyttelsesgrad:...IP65 Sikring: ,6 A Mål: x 62 x 42 mm Vekt: g OBS! Les nøye gjennom bruksanvisningen før batteriladeren tas i bruk. Denne bruksanvisningen skal anses som en del av batteriladeren, og skal alltid oppbevares sammen med denne. Dersom batteriladeren selges, skal bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Oppbevar bruksanvisningen alltid på et lett tilgjengelig sted for brukeren, og sørg for at den tas godt vare på. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som angår din sikkerhet. Følg nøye sikkerhetsinstruksjonene for å unngå risiko for personskade og skade på utstyret. I tillegg finnes det her nyttig informasjon som vil gjøre det enklere å bruke og vedlikeholde batteriladeren. SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! For å redusere risikoen for personskade og skade på utstyr bør du alltid iaktta de grunnleggende sikkerhetsforskriftene når du bruker denne laderen. Barn og personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne må ikke bruke produktet uten tilsyn iht. EN /A2:2006. Batteriladeren er kun beregnet for lading av 12 V syrefylte blybatterier og gelebatterier. Bruk IKKE batteriladeren til andre typer batterier. Disse kan sprekke og forårsake skade på person og eiendom. ADVARSEL: Ved arbeid med syrefylte blybatterier bør du alltid bruke vernebriller og verneklær. Dersom hud eller klær kommer i kontakt med elektrolytt (batterisyre), vask straks den berørte flaten med såpe og vann. Unngå å berøre øynene ved arbeid med batterier. Korroderende syrepartikler kan havne i øynene. Dersom du får batterisyre i øynene, skyll straks øynene med kaldt vann i minst 10 minutter. Oppsøk deretter straks lege. Ved lading og arbeid med syrefylte blybatterier, se til at barn og andre personer holdes borte fra batteri, batterilader og batterikabler. For å unngå skade på kjøretøyets elektriske anlegg må du nøye følge kjøretøyprodusentens instruksjoner og anvisninger for lading. Dette gjelder også instruksjonene som medfølger fra batteriprodusenten. Lad ALLTID batterier i godt ventilerte rom. Ved lading danner batterier eksplosive gasser. Unngå derfor røyking, åpen ild og gnister. Når batteriladerens støpsel skal løsnes 5

6 fra stikkontakten, trekk i støpselet, ikke i kabelen. Batteriladeren må IKKE overdekkes ved bruk. Plasser IKKE batteriladeren rett ovenfor et batteri som lades. Gasser fra batteriet vil forårsake etseskader på batteriladeren. Batteriklemmene må IKKE kortsluttes når batteriladeren er koblet til stikkontakten. Batteriladeren må IKKE være koblet til strømuttaket når inn-/frakobling av batteriet skjer. Start IKKE motoren når batteriladeren er koblet til batteriet. Koble IKKE batteriladeren til batteriet når motoren er i gang. Lad IKKE skadede, defekte eller frosne batterier. Om batterisyren (elektrolytten) er frossen, ta batteriet inn i varmen slik at det får tine ordentlig opp før det lades. Bruk IKKE batteriladeren i tilfelle skade på lader, kabel eller støpsel. Lever den omgående til et autorisert serviceverksted for kontroll og/eller reparasjon. For å redusere risikoen for elektrisk støt, løsne ALLTID batteriladerens støpsel fra stikkontakten før enhver form for vedlikehold eller rengjøring. Når batteriladeren ikke brukes, se til at den oppbevares tørt og utilgjengelig for barn. INNLEDNING OG EGENSKAPER For lading/vedlikeholdslading av 12 V syrefylte blybatterier og gelebatterier. Mikroprosessorstyrt. Tre ladeinnstillinger for valg mellom små batterier, større batterier og en spesiell kuldeinnstilling. Selvstart - starter av seg selv når man kobler nettledningen til strømuttaket. Batteriladeren justerer automatisk ladestrømmen i samsvar med batteriets merkedata. Batteriladeren slår automatisk av ladingen når batteriet er fulladet og gjenopptar ladingen (vedlikeholdslading) når batterispenningen havner under 12,8 V. Batteriet kan derfor uten fare være koblet til batteriladeren i lang tid, fordi batteriladeren ikke overlader batteriet. Utstyrt med gnistvern, samt vern mot kortslutning, polvending, overoppheting og overbelastning. To ladekabler med polklemmer/ringkabelsko. Veggfeste. ADVARSEL: Forsøk UNDER INGEN OMSTEN- DIGHETER å lade et frosset batteri. FORHOLDSREGLER FØR LADING IGANGSETTES Ved lading kan innebygd elektronikk i noen kjøretøy skades ved potensielle spenningstopper. For å unngå skader på kjøretøyets elektriske anlegg må derfor kjøretøyprodusentens instruksjoner og anvisninger om lading nøye følges, samt om og hvordan batteriet skal kobles fra. FORBEREDELSER FØR LADING Kontroller at batterispenningen er i samsvar med batteriladerens verdier for lading og vedlikeholdslading. Om det er nødvendig å ta batteriet ut av kjøretøyet eller å rengjøre batteripolene, løsne alltid kabelen til den jordede batteripolen først. Forsikre deg om at alle tilbehør i kjøretøyet er slått av og dermed ikke kan forårsake gnister. Rengjør batteripolene grundig. Vær nøye slik at korrosivt materiale ikke kommer i kontakt med øynene. Fyll på destillert vann i hver battericelle (gjelder ikke gelebatterier) til det når nivået spesifisert av batteriprodusenten. Dette hjelper til å rense bort overflødig gass fra battericellene. Fyll ikke på over spesifisert nivå. For batterier som mangler påfyllingslokk, følg nøye batteriprodusentens ladeinstruksjoner. Studer batteriprodusentens spesifikke sikkerhetsanvisninger, så som om man skal ta av eller ikke ta av påfyllingslokk ved lading, samt anbefalte ladenivåer. Se til at området omkring batteriet er godt ventilert ved lading. Eventuell eksplosiv gass kan ventileres bort fra batteriet ved hjelp av en papplate eller annen ikke metallisk gjenstand, f.eks. en vifte. Forsikre deg om at ladestrømmens begynnelsesnivå ikke overskrider batteriprodusentens forslag. 6

7 LADING 1. Tilkobling til batteriet. OBS! Ved rekondisjonering av svært utladede batterier, vil batteriladerens utspenning økes. For å forebygge skade på kjøretøyets elektriske komponenter bør du fjerne batteriet fra kjøretøyet ved lading. 2. Koble den RØDE batteriklemmen til den positive (+) batteripolen, vanligvis merket med RØDT og/eller (+). Koble den SORTE batteriklemmen til den negative (-) batteripolen, vanligvis merket med SORT og/eller (-). 3. Når batteriladerens støpsel kobles til et 230 V strømuttak, starter batteriladeren (selvstart), og rød LED-indikeringen (STAND BY) tennes. OBS! Dersom batteriet er koblet polvendt, tennes i stedet rød LEDindikering (! ). Skift polariteten på de to batteritilkoblingene. 4. Når den røda LED-indikeringen (STAND BY) lyser, velger man ønsket ladeinnstilling ved hjelp av MODE-knappen ( MC /små batterier, bil /større batterier, snøkrystall /kuldeinnstilling). Den røde LEDindikeringen for hhv. valgt ladeinnstilling og lading (CHARGER) tennes. Batteriladeren lader batteriet med konstant ladestrøm til batterispenningen når et konstant spenningsnivå, for deretter å gå over til vedlikeholdslading for at batteriet skal opprettholde et konstant spenningsnivå. OBS! Om spenningen på batteriet som skal lades, ligger under 1,0 V, vil batteriladeren ikke fungere, og derfor tennes IKKE den røde LED-indikeringen for lading (CHARGER). 5. Når batteriet er fulladet, tennes den røde LED-indikeringen (FULL). 6. Så lenge batteriladeren er koblet til batteriet, vil den automatisk begynne å lade batteriet så snart batterispenningen synker under 12,8 V, og den røde LED-indikeringen for lading (CHARGER) tennes. Knapper og LED-pærer på laderen STAND BY: Tennes når batteriladeren kobles til 230 V. MODE: Brukes for å skifte ladeinnstilling. CHARGER: Tennes når batteriet lades. FULL: Tennes når batteriet er fulladet. (!): Tennes når batteriet tilkobles polvendt. BATTERITYPER OG INNSTILLINGER Følgende anbefalinger skal kun anses som retningsgivende. Kontakt batteriprodusenten for ytterligere instruksjoner. MC -symbol / små batterier Bil -symbol / større batterier Snøkrystall - symbol / spesiell kuldeinnstilling Uteffekt: Uteffekt: Uteffekt: 14,4 V/0,8 A 1,2-14 Ah 14,4 V/4,0 A 14,7 V/4,0 A STELL OG VEDLIKEHOLD Batteriladeren krever kun et minimalt vedlikehold. Ved å følge disse enkle trinnene vil batteriladerens funksjon fullt ut opprettholdes. Rengjør batteriladerens ytterdeksel med en myk klut og om nødvendig, mild såpeløsning. Etter hver bruk skal laderens batteriklemmer rengjøres for eventuell batterisyre, noe som ellers kan forårsake korrosjon. Bruk ikke batteriladeren dersom ladekabler eller batteriklemmer er skadet. Dersom batteriladerens nettkabel blir skadet, må den for å unngå fare straks skiftes ut av godkjent servicepersonell. MILJØHENSYN Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Maskiner, tilbehør og emballasjemateriale skal sorteres og leveres til en gjenvinningssentral og der kasseres på en miljøvennlig måte. 7

8 Fiksu akkulaturi Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille YLEISTÄ 12 voltin lyijyhappo- tai geeliakkujen lataamiseen tai ylläpitolataamiseen. Mikroprosessoriohjaus. Kolme lataustilaa pienille ja suuremmille akuille sekä erityinen kylmälataustoiminto. Suojattu kipinöintiä, oikosulkua, napaisuuden vaihtumista, ylikuumenemista ja ylikuormitusta vastaan. Liitäntäkaapeleissa hauenleuat tai kaapelikengät. Seinäkiinnitys. Tekniset tiedot Nimellisjännite: 230 V AC Tulovirta:...Enintään 100 ma/0,7 A RMS Latausjännite:..DC 14,4 V ± 0,25 V (pienet tai moottoripyörän akut) DC 14,4 V ± 0,25 V (suuret tai auton akut) DC 14,7 V ± 0,25 V (kylmälataustila) Latausvirta:....DC 0,8 A ± 10 % (DC 12 V) (pienet tai moottoripyörän akut) DC 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) (suuret tai auton akut) DC 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) (kylmälataustila) Ylläpitolataus:..Enintään 100 ma Latauskapasiteetti:1,2 120 Ah Kotelointiluokka: IP65 Sulake:... 1,6 A Mitat: x 62 x 42 mm Paino: g HUOMIO! Lue käyttöohje huolellisesti ennen akkulaturin käytön aloittamista. Tämä käyttöohje on laturiin kuuluva osa. Se on aina säilytettävä yhdessä sen kanssa. Jos laturi myydään, käyttöohje on luovutettava uudelle omistajalle. Säilytä käyttöohje aina helppopääsyisessä paikassa ja pidä se hyvässä kunnossa. Käyttöohjeessa on tärkeitä käyttäjän turvallisuuteen liittyviä tietoja. Noudata turvallisuusohjeita huolellisesti henkilö- ja laitevahinkojen vaaran välttämiseksi. Lisäksi käyttöohjeen tiedoista on hyötyä käytettäessä ja huollettaessa laturia. TURVAOHJEET VAROITUS! Henkilövahinkojen ja laitteen vahingoittumisen vaaran vähentämiseksi on suositeltavaa noudattaa perustason turvaohjeita tätä ylläpitolaturia käytettäessä. EN /A2:2006-standardin mukaisesti lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset kyvyt ovat alentuneet, eivät saa käyttää tätä tuotetta. Tämä akkulaturi on tarkoitettu 12 voltin happotäytteisten lyijy- tai geeliakkujen lataamiseen. L L ÄLÄ lataa muunlaisia akkuja tämän akkulaturin avulla. Ne voivat haljeta aiheuttaen henkilö- tai omaisuusvaurioita. VAROITUS: Käsiteltäessä happotäytteisiä lyijyakkuja on aina suositeltavaa käyttää hyväksyttyjä suojalaseja ja suojavaatteita Jos akkuhappoa pääsee iholle, pese alue vedellä ja saippualla. Vältä hieromasta silmiäsi käsitellessäsi akkua. Muutoin silmiin voi joutua syövyttäviä happohiukkasia. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuhtele niitä kylmällä vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu tämän jälkeen heti lääkäriin. Pidä lapset ja sivulliset loitolla akusta, akkulaturista ja sen johdoista, kun lataat tai käsittelet happotäytteisiä lyijyakkuja. Auton valmistajan antamia lataamisohjeita on noudatettava huolellisesti, jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioidu. Myös akun valmistajan ohjeita on noudatettava. Lataa akut AINA hyvin tuuletetussa paikassa. Lataamisen aikana muodostuu räjähtäviä kaasuja. Vältä siksi tupakointia, avotulta ja kipinöitä. Kun akkulaturin pistoke on irrotettava pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä sähköjohdosta. Akkulaturia Ei saa peittää sitä käytettäessä. ÄLÄ aseta akkulaturia suoraan ladattavan 8

9 akun yläpuolelle. Muutoin akusta nousevat kaasut syövyttävät akkulaturia. Akun napoihin yhdistettäviä puristimia EI SAA oikosulkea, kun akkulaturi on yhdistetty sähköpistorasiaan. Akkulaturin pistoke EI SAA olla yhdistettynä sähköpistorasiaan, kun akkulaturi yhdistetään akkuun tai irrotetaan siitä. Moottoria EI SAA käynnistää, kun akkulaturi on yhdistetty akkuun. ÄLÄ yhdistä akkulaturia akkuun moottorin ollessa käynnissä. ÄLÄ lataa vaurioitunutta, rikkoutunutta tai jäätynyttä akkua. Jos akkuhappo on jäätynyt, tuo akku sisätiloihin sulamaan ennen lataamista. ÄLÄ käytä akkulaturia, jos se, sähköjohto tai pistotulppa on vaurioitunut. Toimita akkulaturi tällöin huoltoon ja/tai korjattavaksi. Voit vähentää sähköiskun vaaraa irrottamalla akkulaturin pistokkeen AINA pistorasiasta ennen huoltamista tai puhdistamista. Kun akkulaturia ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa tilassa poissa lasten ulottuvilta. JOHDANTO JA OMINAISUUDET 12 voltin lyijyhappo- tai geeliakkujen lataamiseen tai ylläpitolataamiseen. Mikroprosessoriohjaus. Kolme lataustilaa pienille ja suuremmille akuille sekä erityinen kylmälataustoiminto. Akkulaturi käynnistyy itsestään, kun pistoke työnnetään pistorasiaan. Akkulaturi säätää latausvirran automaattisesti akun ominaisuuksien mukaan. Akkulaturi lopettaa lataamisen automaattisesti, kun akku on ladattu täyteen ja jatkaa lataamista, jos akun jännite alittaa 12,8 volttia (ylläpitolataus). Akku voidaan jättää yhdistetyksi akkulaturiin pitkäksi aikaa, sillä akkua ei yliladata. Suojattu kipinöintiä, oikosulkua, napaisuuden vaihtumista, ylikuumenemista ja ylikuormitusta vastaan. Kahdessa liitäntäkaapelissa on hauenleuat tai kaapelikengät. Seinäkiinnitys. VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN yritä ladata jäätynyttä akkua. VAROTOIMET ENNEN LATAAMISEN ALOITTAMISTA Lataamisen mahdollisesti aiheuttamat jännitepiikit voivat vaurioittaa tiettyjen ajoneuvojen elektroniikkaa. Ajoneuvon valmistajan antamia lataamisohjeita sekä ohjeita akun ja auton välisen yhteyden irrottamisesta on noudatettava huolellisesti, jotta ajoneuvon sähköjärjestelmä ei vaurioidu. VALMISTELUT ENNEN LATAAMISTA Tarkista, että akun jännite vastaa akkulaturin lataus- ja ylläpitolatausarvoa. Jos akku on irrotettava ajoneuvosta tai akun navat on puhdistettava, irrota aina miinusmerkkinen maakaapeli ensin. Varmista, että virta on katkaistu kaikista ajoneuvon sähkölaitteista, jotta kipinöitä ei aiheudu. Puhdista akun navat huolellisesti. Varo, ettei syövyttävää ainetta pääse silmiin. Täytä muiden kuin geeliakkujen kennot tislatulla vedellä akun valmistajan suosittelemalle tasolle saakka. Tämä auttaa poistamaan ylimääräisen kaasun akun kennoista. Älä täytä liikaa vettä. Jos akussa ei ole täyttökantta, noudata akun valmistajan latausohjeita. Tutustu mahdollisiin akun valmistajan antamiin turvaohjeisiin, kuten onko täyttökansi irrotettava lataamisen ajaksi vai ei, ja lataustasosuosituksiin. Varmista, että ilma kiertää vapaasti akun ympärillä lataamisen aikana. Mahdollinen räjähtävä kaasu voidaan tuulettaa pois akun luota esimerkiksi pahvilevyn tai muun kuin metallista valmistetun esineen avulla, kuten viuhkan. Varmista, että akun latausvirran aloitustaso ei ylitä akun valmistajan suositusta. LATAAMINEN 1. Yhdistä akkulaturi akkuun. HUOMIO: Kunnostettaessa tyhjentyneitä akkuja akkulaturi nostaa syöttöjännitettään. Ajoneuvon elektroniikan vaurioitumisen estämiseksi on suositeltavaa poistaa akku autosta lataamisen ajaksi. 2. Yhdistä PUNAINEN puristin akun plusna- 9

10 paan, joka on tavallisesti PUNAINEN ja/ tai merkitty plusmerkillä. Yhdistä MUSTA puristin akun miinusnapaan, joka on tavallisesti MUSTA ja/tai merkitty miinusmerkillä. 3. Akkulaturi käynnistyy, kun sen pistoke työnnetään 230 voltin sähköpistorasiaan. Tällöin punainen STAND BY -merkkivalo syttyy. HUOMIO: Jos akkulaturi yhdistetään akun napoihin napaisuuden suhteen väärin, punainen LED-merkkivalo (!) syttyy. Vaihda tällöin liittimien napaisuus. 4. Kun punainen LED-merkkivalo (STAND BY) palaa, valitse haluamasi lataustila MODEpainikkeen avulla (moottoripyörän tai pienet akut, auton tai suuremmat akut, kylmälataustila). Valitun lataustilan punainen LEDmerkkivalo ja CHARGER-latausmerkkivalo syttyvät. Akkulaturi lataa akkua tasaisella virralla, kunnes akun jännite on saavuttanut tietyn tason. Tämän jälkeen akkulaturi siirtyy ylläpitolataukseen, jotta akun jännite pysyy oikealla tasolla. HUOMIO: Jos ladattavan akun jännite alittaa 1,0 volttia, akkulaturi ei lataa sitä. Tällöin lataamisen punainen LEDmerkkivalo (CHARGER) ei syty. 5. Kun akku on ladattu täyteen, punainen LED-merkkivalo (FULL) syttyy. 6. Kun akkulaturi on yhdistetty akkuun, se lataa akkua automaattisesti, kun jännite alittaa 12,8 volttia. Tällöin punainen LEDmerkkivalo (CHARGER) syttyy. 7. Akkulaturin painikkeet ja merkkivalot STAND BY: Syttyy, kun akkulaturi kytketään 230 voltin verkkovirtaan. MODE: Käytetään lataustilan vaihtamiseen. CHARGER: Syttyy, kun akkua ladataan. FULL: Syttyy, kun akku on ladattu täyteen. (!): Syttyy, kun akkulaturi yhdistetään napaisuuden suhteen väärin päin. AKKUTYYPIT JA ASETUKSET Seuraavat suositukset ovat vain ohjeellisia. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden akun valmistajaan. Moottoripyörän symboli / pienet akut Auton symboli / suuremmat akut Lumihiutaleen symboli / erityinen kylmälataustila Lähtöteho: Akku: Lähtöteho: Akku: Lähtöteho: Akku: 14,4 V / 0,8 A 1,2-14 Ah 14,4 V / 4,0 A 14,7 V / 4,0 A HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Akkulaturi vaatii vain vähän kunnossapitoa. Noudattamalla näitä helppoja ohjeita akkulaturi säilyy toimintakykyisenä. Puhdista akkulaturin ulkopinta pehmeällä liinalla ja tarvittaessa laimealla pesuaineliuoksella. Poista mahdollinen akkuhappo akkulaturin hauenleuoista jokaisen käyttökerran jälkeen. Ne voivat muutoin syöpyä. Älä käytä akkulaturia, jos kaapelit tai puristimet ovat vaurioituneet tai rikkoontuneet. Jos akkulaturin sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen on heti annettava pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi vaaran välttämiseksi. YMPÄRISTÖNSUOJELU Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki laitteet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti. 10

11 Oplader Til blysyre- og gel batterier GENERELT Til opladning/vedligeholdelsesladning af 12 V blysyre- og gel batterier. Mikroprocessorstyret. Tre ladeindstillinger, hvor der kan vælges mellem små batterier, større batterier og en speciel kuldeindstilling. Forsynet med gnistbeskyttelse samt beskyttelse mod kortslutning, polvending, overophedning og overbelastning. Ladekabler med polklemmer/ringkabelsko. Vægbeslag. Tekniske specifikationer Mærkespænding:..AC 230 V Indgangsstrøm:...Maks. 100 ma / 0,7 A RMS Ladespænding:....DC 14,4 V ± 0,25 V ( MC /små batterier) dc 14,4 V ± 0,25 V ( Bil /store batterier) dc 14,7 V ± 0,25 V ( Stjerne /kuldeindstilling) Ladestrøm:...DC 0,8 A ± 10 % (DC 12 V) ( MC /små batterier) dc 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) ( Bil /store batterier) dc 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) ( Stjerne /kuldeindstilling) Vedligeholdelsesladning: Maks. 100 ma Ladekapacitet:....1,2 120 Ah Indkapslingsklasse:.IP65 Sikring: ,6 A Mål: x 62 x 42 mm Vægt: g OBS! Læs omhyggeligt manualen igennem, inden du begynder at bruge batteriopladeren. Denne brugsvejledning skal betragtes som en del af batteriopladeren og skal altid opbevares sammen med denne. Hvis batteriopladeren sælges, skal brugsvejledningen overdrages til den nye ejer. Opbevar altid brugsvejledningen på et for brugeren lettilgængeligt sted, og sørg for, at den bevares i god stand. Brugsvejledningen indeholder vigtige informationer, som har har betydning for din sikkerhed. Følg omhyggeligt anvisningerne for at undgå risiko for skader på personer og udstyr. Desuden er der nyttige informationer, som letter brug og vedligeholdelse af batteriopladeren. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL! For at minimere risikoen for personskader og beskadigelse af udstyret anbefaler vi, at du altid følger de grundlæggende sikkerhedsforskrifter, når du bruger denne vedligeholdelsesoplader.. Børn og personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner må ikke bruge produktet uden opsyn iht. EN /A2:2006. Batteriopladeren er kun beregnet til opladning af 12 V blysyre- og gel batterier. Brug IKKE batteriopladeren til andre typer batterier. Disse kan revne og forårsage person- og tingsskade. ADVARSEL: Ved arbejde med blysyre batterier anbefales det, at du altid bruger sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj. Hvis elektrolyt (batterisyre) kommer i kontakt med hud eller tøj, vask straks af med sæbe og vand. Undgå at gnide øjne, når du arbejder med batterier. Korroderende syrepartikler kan havne i øjnene. Hvis du får batterisyre i øjnene, skylles øjet straks med koldt vand i mindst 10 minutter. Søg straks derefter læge. Under opladning og arbejde med syrefyldte battereier skal du sørge for, at børn og andre personer holdes væk fra batteriet, opladeren og batterikablerne. For at undgå skader på køretøjets elsystem, skal bilproducentens instruktioner og anvisninger vedr. opladning følges nøje. Dette gælder også instruktionerne fra batteriproducenten Oplad ALTID batterier i godt ventilerede omgivelser. Ved opladning afgiver batterier eksplosive gasarter. Undgå derfor rygning, åben ild og gnister. 11

12 Når batteriopladerens stik skal fjernes fra stikkontakten, skal du trække i stikket, ikke i ledniningen. Batteriopladeren må IKKE overdækkes under brug. Placer IKKE batteriopladeren direkte oven over et batteri, som oplades. Luftarter fra batteriet vil forårsage ætseskader på batteriopladeren. Batteriklemmerne må IKKE kortsluttes, når batteriopladeren er tilsluttet stikkontakten. Batteriopladeren må IKKE være tilsluttet stikkontakten, når batteriet til- og frakobles. Start IKKE motoren, når batteriopladeren er tilsluttet batteriet. Slut IKKE batteriopladeren til batteriet, når motoren kører. Oplad IKKE beskadigede, defekte eller frosne batterier. Hvis batterisyren (elektrolytten) er frosset, skal du tage batteriet ind i varmen, så det kan tø ordentligt op, inden det oplades. Anvend batteriopladeren, hvis den, ledningen eller stikket er i stykker. Overlad den omgående til et autoriseret serviceværksted til kontrol og/eller reparation. For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, skal du ALTID fjerne stikket fra stikkontakten, inden vedligeholdelse eller rengøring. Når batteriopladeren ikke er i brug, skal den opbevares tørt og utilgængelig for børn. INTRODUKTION OG EGENSKABER Til opladning/vedligeholdelsesladning af 12 V blysyre- og gel batterier. Mikroprocessorstyret. Tre ladeindstillinger, hvor der kan vælges mellem små batterier, større batterier og en speciel kuldeindstilling. Selvstart starter af sig selv, når netledningen sluttes til stikkontakten. Batteriopladeren justerer automatisk ladestrømmen iht. batteriets mærkedata. Batteriopladeren slukker automatisk opladningen, når batteriet er fuldt opladet og genoptager opladningen (vedligeholdelsesladning), når batterispændingen kommer under 12,8 V. Batteriet kan derfor, uden fare, være sat til batteriopladeren i lang tid, da batteriopladeren ikke vil kunne overoplade batteriet. Forsynet med gnistbeskyttelse samt beskyttelse mod kortslutning, polvending, overophedning og overbelastning. To ladekabler med polklemmer/ringkabelsko. Vægbeslag. ADVARSEL: Forsøg ABSOLUT IKKE at oplade et frosset batteri. PÅPASSELIGHED INDEN OPLADNING Under opladning kan indbygget elektronik i visse køretøjer beskadiges ved potentielle spændingstoppe. For at undgå skader på køretøjets elsystem, skal bilproducentens instruktioner og anvisninger vedr. opladning derfor følges nøje. Også om og hvorledes batteriet skal fjernes. FORBEREDELSER FØR OPLADNING Kontroller, at batterispændingen er i overensstemmelse med opladerens værdier for opladning og vedligeholdelsesladning. Hvis det er nødvendigt at fjerne batteriet fra køretøjet eller at rengøre batteripolerne, skal jordkablet altid fjernes først. Sørg for, at alt tilbehør i køretøjet er slukket for at undgå eventuelle gnistdannelser. Rengør batteripolerne omhyggeligt. Vær omhyggelig med, at der ikke kommer korrosivt materiale i kontakt med øjnene. Fyld destilleret vand i hver enkelt celle (gælder ikke gel batterier), indtil batterisyren når det niveau, som batteriproducenten foreskriver. Dette hjælper til med at udlufte overflødige luftarter fra cellerne. Fyld ikke over det angivne niveau. Ved batterier, som ikke har påfyldningslåg, skal batteriproducentens ladeinstruktioner følges nøje. Sæt dig ind i batteriproducentens specifikke sikkerhedsanvisninger, om man skal eller ikke skal fjerne påfyldningslåget under opladning samt anbefalede opladningsniveauer. Sørg for, at området omkring batteriet er godt ventileret, når der oplades. Eventuelle eksplosive gasser kan viftes væk fra batteriet med et stykke pap eller anden ikke metallisk genstand f.eks. en blæser. Forvis dig om, at ladestrømmens startniveau ikke overskrider batteriproducentens anbefaling. 12

13 OPLADNING 1. Tilslutning til batteriet. OBS: Ved rekonditionereing af svært afladede batterier vil batteriopladerens udgangsspænding blive højere. For at imødegå skader på køretøjets elektriske komponenter, anbefaler vi, at batteriet fjernes fra køretøjet under opladning. 2. Slut den RØDE batteriklemme til den positive (+) batteripol, normalt mærket med RØDT og/eller (+). Slut den SORTE batteriklemme til den negative (-) batteripol, normalt mærket med SORT og/eller (-). 3. Når batteriopladerens stik sluttes til en 230 V stikkontakt, starter batteriopladeren (selvstart), og den røde LED indikering (STAND BY) tændes. OBS: Hvis batteritilslutningen er polvendt, vil den røde LED indikering (!) tændes. Skift polariteten på begge batteritilslutninger. 4. Når den røde LED indikering (STAND BY) lyser, vælges den ønskede ladeindstilling ved hjælp af MODE knappen ( MC /små batterier, bil /større batterier, stjerne / kuldeindstilling). Den røde LED indikering for den valgte ladeindstilling resp. opladning (CHARGER) tændes. Batteriopladeren lader batteriet med en konstant ladestrøm, indtil batterispændingen når et konstant spændingsniveau for derefter at slå over til vedligeholdelsesopladning, for at batteriet skal holde et konstant spændingsniveau. OBS: Hvis spændingen på batteriet, som skal oplades, er under 1,0 V, kan batteriopladeren ikke fungere, og derfor tændes den røde LED indikering for opladning (CHARGER) IKKE. 5. Når batteriet er fuldt opladet, tændes den røde LED indikering (FULL). 6. Så længe batteriopladeren er sluttet til batteriet, vil den automatisk begynde at lade på batteriet, så snart batterispændingen falder under 12,8 V, og den røde LED indikering for opladning (CHARGER) tændes.. Knapper & LED lys på opladeren STAND BY: Tændes, når batteriopladeren tilsluttes 230 V. MODE: Bruges til at skifte ladeindstilling. CHARGER: Tændes, når batteriet oplades. FULL: Tændes, når batteriet er fuldt opladet. (!): Tændes, når batteriet tilsluttes polvendt. BATTERIYUPER OG INDSTILLINGER Følgende anbefalinger må kun opfattes som retningslinier. Kontakt batteriproducenten for yderligere instruktioner. MC -symbol / små batterier Udgangseffekt: Bil -symbol / større batterier Udgangseffekt: Stjerne - symbol / speciel kuldeindstilling Udgangseffekt: 14,4 V/0,8 A 1,2-14 Ah 14,4 V/4,0 A 14,7 V/4,0 A PASNING OG VEDLIGEHOLDELSE Batteriopladeren kræver et minimum af vedligeholdelse. Ved at følge disse enkle trin vil batteriopladerens funktion opretholdes fuldt ud. Rengør batteriopladerens ydre med en blød klud og, hvis nødvendigt, med en mild sæbeopløsning. Efter hvert brug skal opladerens batteriklemmer renses for eventuel batterisyre, ellers kan der opstå korrosion. Brug ikke batteriopladeren, hvis ladekabler eller batteriklemmer er beskadigede. Hvis batteriopladerens ledning bliver beskadiget, skal den (for at undgå fare) omgående udskiftes af et autoriseret serviceværksted. MILJØBESKYTTELSE Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage, og aflever det på en genbrugsplads, så det kasseres miljøvenligt. 13

14

Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier. Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier

Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier. Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier Pikalaturi Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Smartlader til blybatterier med syre og GEL batterier

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 37-735 Manual.indd 2010-07-19, 13.41.44 Art. 37-735 Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 12 V, 4 A Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Batteriladdare 12 V, 4 A ALLMÄNT För

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Batteriladdare med booster och starthjälp. Batterilader med booster og starthjelp. Akkulaturi mukana tehostin ja apukäynnistin

Batteriladdare med booster och starthjälp. Batterilader med booster og starthjelp. Akkulaturi mukana tehostin ja apukäynnistin Batteriladdare med booster och starthjälp Batterilader med booster og starthjelp Akkulaturi mukana tehostin ja apukäynnistin Batterioplader med booster og starthjælp 2009 Biltema Nordic Services AB SE

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Batteriladdare 12/24V, 20A, med booster. Batterilader 12/24V, 20A, med booster. Akkulaturi 12/24V, 20A, ja tehostin

Batteriladdare 12/24V, 20A, med booster. Batterilader 12/24V, 20A, med booster. Akkulaturi 12/24V, 20A, ja tehostin Batteriladdare 12/24V, 20A, med booster Batterilader 12/24V, 20A, med booster Akkulaturi 12/24V, 20A, ja tehostin Batterioplader 12/24V, 20A, med booster 2009 Biltema Nordic Services AB SE Batteriladdare

Detaljer

Smartladdare för blybatterier Smartlader for blybatterier Fiksu laturi lyijyakuille Smartlader til blybatterier

Smartladdare för blybatterier Smartlader for blybatterier Fiksu laturi lyijyakuille Smartlader til blybatterier Smartladdare för blybatterier Smartlader for blybatterier Fiksu laturi lyijyakuille Smartlader til blybatterier 6/12 V GEL, WET & AGM Smartladdare för blybatterier 6/12 V GEL, WET & AGM ALLMÄNT För laddning

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader 2010 Biltema Nordic Services AB Smartladdare ALLMÄNT Mikroprocessorstyrd 12 V-laddare för laddning och underhållsladdning av alla typer av 12 V (14 230

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Batteriladdare. Batterilader. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batterilader. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 2009 Biltema Nordic Services AB Batteriladdare ALLMÄNT För laddning av syrafyllda blybatterier och GEL-batterier. Säkringsskydd mot överbelastning

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 37-746 manual 140311.indd 2014-07-29, 07.45.54 Art. 37-746 BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 12 V / 15 A Tillverkat för Biltema Sweden

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-780 Manual.indd 2012-08-16, 10.54.47 Art. 37-780 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6 STATIONER/STASJONER/LATAUSPAIKKAA 12 V 2/6/12 A Original manual 2012-08-16 Biltema Nordic Services

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB USB-Batteriladdare USB-Batteriladar USB-Akkulaturi USB-Batterioplader USB Art. 24-535 USB-Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER Starthjälp/Starthjelp/Apukäynnistin/Starthjælp Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER IP65, Litium LiFePO4, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA BLYBATTERIER, GEL & AGM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

ZAFIR 45 Batterilader

ZAFIR 45 Batterilader ZAFIR 45 Batterilader Til blysyrebatterier 1.2 90Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklingsbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 12/24 V, 25 A/12,5 A BATTERILADER 12/24 V, 25 A/12,5 A AKKULATURI 12/24 V, 25 A/12,5 A BATTERIOPLADER 12/24 V, 25 A/12,5 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V / 8 A Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-03-27 Biltema Nordic Services AB SE BATTERILADDARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Snabbladdare Batteriladar Hurtiglader Akkulaturi Pikalaturi Batterioplader Lynoplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras.

Detaljer

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Snabbladdare Batteriladar Hurtiglader Akkulaturi Pikalaturi Batterioplader Lynoplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras.

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader For blysyrebatterier 1.2 100Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE Blysyra- och LiFePO4-batteri, 6/12 V / 4 A BATTERILADER Blysyre- og LiFePO4-batteri, 6/12 V / 4 A AKKULATURI Lyijyhappo- ja LiFePO4-akut, 6/12 V / 4 A BATTERIOPLADER Bly-/syre- og LiFePO4-batteri,

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Starthjälp med kompressor. Starthjelp med kompressor. Starthjælp med kompressor 12 V

Starthjälp med kompressor. Starthjelp med kompressor. Starthjælp med kompressor 12 V Starthjälp med kompressor Starthjelp med kompressor Apukäynnistin mukana kompressori Starthjælp med kompressor 12 V 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE 12 V DC bärbar 12 V, med kompressor 12 V DC bärbar,

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

ONYX Batterilader. For blysyrebatterier 14 225Ah. Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

ONYX Batterilader. For blysyrebatterier 14 225Ah. Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. ONYX Batterilader For blysyrebatterier 14 225Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

LITIUMBATTERI FÖR GRÄSKLIPPARE LITIUMBATTERI TIL GRESSKLIPPER LITIUMAKKU RUOHONLEIKKURIIN LITIUMBATTERI TIL PLÆNEKLIPPER

LITIUMBATTERI FÖR GRÄSKLIPPARE LITIUMBATTERI TIL GRESSKLIPPER LITIUMAKKU RUOHONLEIKKURIIN LITIUMBATTERI TIL PLÆNEKLIPPER LITIUMBATTERI FÖR GRÄSKLIPPARE LITIUMBATTERI TIL GRESSKLIPPER LITIUMAKKU RUOHONLEIKKURIIN LITIUMBATTERI TIL PLÆNEKLIPPER 80-2351 80-2352 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 37-746 manual 140311.indd 2014-05-27, 13.33.02 Art. 37-746 BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 12 V / 15 A Tillverkat för Biltema Sweden

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

ZAFIR 100 Batterilader

ZAFIR 100 Batterilader ZAFIR 100 Batterilader For blysyrebatterier 14 150Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI, MUKANA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER Starthjälp/Starthjelp/Apukäynnistin/Starthjælp Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg.

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP

STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP STARTHJÄLP 12 V, 900 A, med kompressor STARTHJELP 12 V, 900 A, med kompressor APUKÄYNNISTIN 12 V, 900 A, mukana kompressori STARTHJÆLP 12 V, 900 A, med kompressor Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

CS1000. Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys

CS1000. Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys CS1000 Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys Din starthjelper er utviklet og produsert med tanke på mange års sikker drift. Vennligst les og forstå denne brukerveilledingen før du

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

MULTI XS 7000 Batterilader

MULTI XS 7000 Batterilader MULTI XS 7000 Batterilader For blysyrebatterier 14 225Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. Modell 1007 NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye

Detaljer

SCI6. Norsk...Side 56 0099001290WB-01

SCI6. Norsk...Side 56 0099001290WB-01 SCI6 Norsk...Side 56 0099001290WB-01 NORSK Modell: SCI6 Batterilader/vedlikeholder BRUKERHÅNDBOK Les håndboken før produktet tas i bruk. Skal ikke utsettes for regn eller snø. Beskytt øynene. Røyk ikke

Detaljer

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO NO 1 INTRODUKSJON Vi gratulerer med din nye, profesjonelle primærsvitsjede

Detaljer

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine SD 3,6 LI Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Art. 17-295 Skruvdragare SD 3,6 LI INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Battery charger 1x15/2x15

Battery charger 1x15/2x15 Battery charger 1x15/2x15 BATTERILADER Bruksanvisning www.defa.com @ +20 o C U[V] 14,5V 13,5V I[A] 15A 1,2A t Boremal - Borrmall - Porausmalli - Drill template - Bohrmaße 98 mm 198 mm 1x15A 182 mm 2x15A

Detaljer

Anvisning till likströmsgeneratorer

Anvisning till likströmsgeneratorer Anvisning till likströmsgeneratorer Viktig information angående likströmsgeneratorer SV OBS! Alla våra generatorer är testade i bänk före leverans, med avseende på laddning. Generatorn kan tappa sin stationära

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2.

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2. English Charger Features AC100-240V for worldwide use Equipped with 2 charging channels Charge 2 or 4 pcs of AA or 2 pcs of AAA rechargeable batteries Charge NiMH batteries only Safety timer One dual colour

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer