Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader"

Transkript

1 Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier

2 Smartladdare För syrafyllda bly- och GEL-batterier ALLMÄNT För laddning/underhållsladdning av 12 V syrafyllda blybatterier och GEL-batterier. Microprocessorstyrd. Tre laddningslägen för val mellan små batterier, större batterier och ett speciellt köldläge. Försedd med gnistskydd, samt skydd mot kortslutning, polvändning, överhettning och överbelastning. Laddkablar med polklämmor/ringkabelskor. Väggfäste. Tekniska data Märkspänning:....AC 230 V Ingångsström:...Max. 100 ma / 0,7 A RMS Laddspänning:....DC 14,4 V ± 0,25 V ( MC /små batterier) dc 14,4 V ± 0,25 V ( Bil /stora batterier) dc 14,7 V ± 0,25 V ( Snöstjärna /köldläge) Laddström:...DC 0,8 A ± 10 % (DC 12 V) ( MC /små batterier) dc 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) ( Bil /stora batterier) dc 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) ( Snöstjärna /köldläge) Underhållsladdning: Max. 100 ma Laddkapacitet:....1,2 120 Ah Kapslingsklass:....IP65 Säkring:...1,6 A Mått: x 62 x 42 mm Vikt: g OBS! Läs noga igenom bruksanvisningen innan batteriladdaren börjar användas. Denna bruksanvisning skall anses som en del av batteriladdaren och ska alltid förvaras tillsammans med denna. Om batteriladdaren säljs, så skall bruksanvisningen överlämnas till den nye ägaren. Förvara alltid bruksanvisningen på en för användaren lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Bruksa nvisningen innehåller viktig information som rör din säkerhet. Följ noga säkerhetsinstruktionerna för att undvika risk för personskador och på utrustningen. Dessutom finns här nyttig information som kommer att underlätta användandet och underhållet av batteriladdaren. SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING! För att minska risken för personskador och skador på utrustningen rekommenderar vi att du alltid följer de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder denna underhållsladdare. Barn och personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga får ej använda produkten utan tillsyn enligt EN /A2:2006. Batteriladdaren är endast avsedd för laddning av 12 V syrafyllda blybatterier och GEL-batterier. Använd EJ batteriladdaren till andra typer av batterier. Dessa kan spricka och orsaka person- och egendomsskada. VARNING: Vid arbete med syrafyllda blybatterier rekommenderas alltid att använda skyddsglasögon och skyddskläder. Om hud eller kläder kommer i kontakt med elektrolyt (batterisyra), tvätta omedelbart den berörda ytan med tvål och vatten. Undvik att peta i ögonen vid arbete med batterier. Korroderande syrapartiklar kan hamna i ögonen. Om du får batterisyra i ögonen, spola omedelbart ögonen med kallt vatten i minst 10 minuter. Uppsök sedan omedelbart läkare. Vid laddning och arbete med syrafyllda blybatterier, se till att barn och andra personer hålls borta från batteriet, batteriladdaren och batterikablarna. För att undvika skador på fordonets elsystem måste fordonstillverkarens instruktioner och anvisningar beträffande laddning följas noga. Gäller även instruktionerna som medföljer från batteritillverkaren. Ladda ALLTID batterier i välventilerade utrymmen. Vid laddning alstrar batterier 2

3 explosiva gaser. Undvik därför rökning, öppen eld och gnistor. När batteriladdarens stickkontakt skall lossas från eluttaget, drag i stickkontakten, ej i elkabeln. Batteriladdaren får EJ övertäckas vid användning. Placera EJ batteriladdaren direkt ovanför ett batteri som laddas. Gaser från batteriet kommer att orsaka frätskador på batteriladdaren. Batteriklämmorna får EJ kortslutas när batteriladdaren är ansluten till eluttaget. Batteriladdaren får EJ vara ansluten till nätuttaget när in-/bortkoppling av batteriet sker. Starta EJ motorn när batteriladdaren är ansluten till batteriet. Anslut EJ batteriladdaren till batteriet när motorn är i gång. Ladda EJ skadade, trasiga eller frusna batterier. Om batterisyran (elektrolyten) är frusen, ta in batteriet i värmen så att det får tina upp ordentligt innan det laddas. Använd EJ batteriladdaren vid ev. skada på laddare, elkabel eller stickkontakt. Lämna den omgående till auktoriserad serviceverkstad för kontroll och/eller reparation. För att reducera risken för elchock, lossa ALLTID batteriladdarens stickkontakt från eluttaget innan någon form av underhåll eller rengöring sker. När batteriladdaren inte används, se till att den förvaras torrt, samt oåtkomlig för barn. INTRODUKTION OCH EGENSKAPER För laddning/underhållsladdning av 12 V syrafyllda blybatterier och GEL-batterier. Microprocessorstyrd. Tre laddningslägen för val mellan små batterier, större batterier och ett speciellt köldläge. Självstart - startar av sig självt när man ansluter nätsladden till eluttaget. Batteriladdaren justerar automatiskt laddningsströmmen enligt batteriets märkdata. Batteriladdaren stänger automatiskt av laddningen när batteriet är fulladdat och återupptar laddningen (underhållsladdning) när batterispänningen hamnar under 12,8 V. Batteriet kan därför utan fara vara anslutet till batteriladdaren under lång tid, eftersom batteriladdaren inte kommer att överladda batteriet. Försedd med gnistskydd, samt skydd mot kortslutning, polvändning, överhettning och överbelastning. Två laddkablar med polklämmor/ringkabelskor. Väggfäste. VARNING: Försök ABSOLUT EJ ladda ett fruset batteri. FÖRSIKTIGHET INNAN LADDNINGEN PÅBÖRJAS Vid laddning så kan inbyggd elektronik i vissa fordon skadas vid potentiella spänningstoppar. För att undvika skador på fordonets elsystem måste därför fordonstillverkarens instruktioner och anvisningar beträffande laddning noga följas, samt om och hur batteriet skall kopplas bort. FÖRBEREDELSER FÖRE LADDNING Kontrollera att batterispänningen överensstämmer med batteriladdarens värden för laddning och underhållsladdning. Om det är nödvändigt att plocka bort batteriet från fordonet eller att rengöra batteripolerna, lossa alltid kabeln till den jordade batteripolen först. Försäkra dig om att alla tillbehör i fordonet är avstängda och därmed inte kan orsaka några gnistor. Rengör batteripolerna noggrant. Var noga så att inte något korrosivt material kommer i kontakt med ögonen. Fyll på destillerat vatten i varje battericell (gäller ej GEL-batterier) tills det når den av batteritillverkaren specificerade nivån. Detta hjälper till att rensa bort överflödig gas från battericellerna. Fyll ej på över den specificerade nivån. För batterier som saknar påfyllningslock, följ noga batteritillverkarens laddningsinstruktioner. Studera batteritillverkarens specifika säkerhetsanvisningar, såsom om man ska plocka bort eller inte plocka bort påfyllningslocken vid laddning, samt rekommenderade laddningsnivåer. Se till att området omkring batteriet är väl ventilerat vid laddning. Ev. explosiv gas kan ventileras bort från batteriet med hjälp 3

4 av en pappskiva eller annat icke metalliskt föremål, ex. en fläkt. Försäkra dig om att laddströmmens begynnelsenivå inte överskrider den av batteritillverkaren rekommenderade. LADDNING 1. Anslutning till batteriet. OBS: Vid rekonditionering av svårt urladdade batterier, så kommer batteriladdarens utspänning att höjas. För att förebygga skada på fordonets elektriska komponenter så rekommenderar vi att batteriet plockas bort från fordonet vid laddning. 2. Anslut den RÖDA batteriklämman till den positiva (+) batteripolen, vanligtvis märkt med RÖTT och/eller (+). Anslut den SVARTA batteriklämman till den negativa (-) batteripolen, vanligtvis märkt med SVART och/ eller (-). 3. När batteriladdarens stickkontakt ansluts till ett 230 V eluttag så startar batteriladdaren (självstart) och den röda LEDindikeringen (STAND BY) tänds. OBS: Om batteriet är anslutet polvänt så tänds istället den röda LED-indikeringen (! ). Skifta polariteten på de båda batterianslutningarna. 4. När den röda LED-indikeringen (STAND BY) lyser så väljer man önskat laddningsläge med hjälp av MODE-knappen ( MC /små batterier, bil /större batterier, snöstjärna / köldläge). Den röda LED-indikeringen för valt laddningsläge resp. laddning (CHAR- GER) tänds. Batteriladdaren laddar batteriet med konstant laddström tills batterispänningen når en konstant spänningsnivå, för att sedan övergå till underhållsladdning för att batteriet skall bibehålla en konstant spänningsnivå. OBS: Om spänningen på batteriet som skall laddas ligger under 1,0 V, så kommer batteriladdaren inte att fungera och därför tänds EJ den röda LEDindikeringen för laddning (CHARGER). 5. När batteriet är fulladdat, så tänds den röda LED-indikeringen (FULL). 6. Så länge batteriladdaren är ansluten till batteriet, så kommer den automatiskt att börja ladda batteriet så snart batterispänningen sjunker under 12,8 V och den röda LED-indikeringen för laddning (CHARGER) tänds. Knappar & LED-lampor på laddaren STAND BY: Tänds när batteriladdaren ansluts till 230 V. MODE: Används för att skifta laddningsläge. CHARGER: Tänds när batteriet laddas. FULL: Tänds när batteriet är fulladdat. (!): Tänds när batteriet ansluts polvänt. BATTERITYPER OCH INSTÄLLNINGAR Följande rekommendationer får endast ses som en riktlinje. Kontakta batteritillverkaren för ytterligare instruktioner. MC -symbol / små batterier Bil -symbol / större batterier Snöstjärne -symbol / speciellt köldläge Uteffekt: Uteffekt: Uteffekt: 14,4 V/0,8 A 1,2-14 Ah 14,4 V/4,0 A 14,7 V/4,0 A SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Batteriladdaren kräver endast ett minimalt underhåll. Genom att följa dessa enkla steg så kommer batteriladdarens funktion tillfullo att upprätthållas. Rengör batteriladdarens ytterhölje med en mjuk trasa och, om så krävs, med mild tvållösning. Efter varje användning skall laddarens batteriklämmor rengöras från ev. batterisyra, vilket annars kan orsaka korrosion. Använd ej batteriladdaren om laddkablar eller batteriklämmor är skadade. Om batteriladdarens nätkabel blir skadad, så måste den (för att undvika fara) omedelbart bytas ut av behörig servicepersonal. MILJÖSKYDD Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt. 4

5 Smartlader For syrefylte bly- og gelebatterier GENERELT For lading/vedlikeholdslading av 12 V syrefylte blybatterier og gelebatterier. Mikroprosessorstyrt. Tre ladeinnstillinger for valg mellom små batterier, større batterier og en spesiell kuldeinnstilling. Utstyrt med gnistvern, samt vern mot kortslutning, polvending, overoppheting og overbelastning. Ladekabler med polklemmer/ringkabelsko. Veggfeste. Tekniske data Merkespenning:....AC 230 V Inngangsstrøm:...Maks. 100 ma / 0,7 A RMS Ladespenning:....DC 14,4 V ± 0,25 V ( MC /små batterier) dc 14,4 V ± 0,25 V ( Bil /store batterier) dc 14,7 V ± 0,25 V ( Snøkrystall /kuldeinnstilling) Ladestrøm:...DC 0,8 A ± 10 % (DC 12 V) ( MC /små batterier) dc 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) ( Bil /store batterier) dc 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) ( Snøkrystall /kuldeinnstilling) Vedlikeholdslading:..Maks. 100 ma Ladekapasitet:....1,2 120 Ah Beskyttelsesgrad:...IP65 Sikring: ,6 A Mål: x 62 x 42 mm Vekt: g OBS! Les nøye gjennom bruksanvisningen før batteriladeren tas i bruk. Denne bruksanvisningen skal anses som en del av batteriladeren, og skal alltid oppbevares sammen med denne. Dersom batteriladeren selges, skal bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Oppbevar bruksanvisningen alltid på et lett tilgjengelig sted for brukeren, og sørg for at den tas godt vare på. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som angår din sikkerhet. Følg nøye sikkerhetsinstruksjonene for å unngå risiko for personskade og skade på utstyret. I tillegg finnes det her nyttig informasjon som vil gjøre det enklere å bruke og vedlikeholde batteriladeren. SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! For å redusere risikoen for personskade og skade på utstyr bør du alltid iaktta de grunnleggende sikkerhetsforskriftene når du bruker denne laderen. Barn og personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne må ikke bruke produktet uten tilsyn iht. EN /A2:2006. Batteriladeren er kun beregnet for lading av 12 V syrefylte blybatterier og gelebatterier. Bruk IKKE batteriladeren til andre typer batterier. Disse kan sprekke og forårsake skade på person og eiendom. ADVARSEL: Ved arbeid med syrefylte blybatterier bør du alltid bruke vernebriller og verneklær. Dersom hud eller klær kommer i kontakt med elektrolytt (batterisyre), vask straks den berørte flaten med såpe og vann. Unngå å berøre øynene ved arbeid med batterier. Korroderende syrepartikler kan havne i øynene. Dersom du får batterisyre i øynene, skyll straks øynene med kaldt vann i minst 10 minutter. Oppsøk deretter straks lege. Ved lading og arbeid med syrefylte blybatterier, se til at barn og andre personer holdes borte fra batteri, batterilader og batterikabler. For å unngå skade på kjøretøyets elektriske anlegg må du nøye følge kjøretøyprodusentens instruksjoner og anvisninger for lading. Dette gjelder også instruksjonene som medfølger fra batteriprodusenten. Lad ALLTID batterier i godt ventilerte rom. Ved lading danner batterier eksplosive gasser. Unngå derfor røyking, åpen ild og gnister. Når batteriladerens støpsel skal løsnes 5

6 fra stikkontakten, trekk i støpselet, ikke i kabelen. Batteriladeren må IKKE overdekkes ved bruk. Plasser IKKE batteriladeren rett ovenfor et batteri som lades. Gasser fra batteriet vil forårsake etseskader på batteriladeren. Batteriklemmene må IKKE kortsluttes når batteriladeren er koblet til stikkontakten. Batteriladeren må IKKE være koblet til strømuttaket når inn-/frakobling av batteriet skjer. Start IKKE motoren når batteriladeren er koblet til batteriet. Koble IKKE batteriladeren til batteriet når motoren er i gang. Lad IKKE skadede, defekte eller frosne batterier. Om batterisyren (elektrolytten) er frossen, ta batteriet inn i varmen slik at det får tine ordentlig opp før det lades. Bruk IKKE batteriladeren i tilfelle skade på lader, kabel eller støpsel. Lever den omgående til et autorisert serviceverksted for kontroll og/eller reparasjon. For å redusere risikoen for elektrisk støt, løsne ALLTID batteriladerens støpsel fra stikkontakten før enhver form for vedlikehold eller rengjøring. Når batteriladeren ikke brukes, se til at den oppbevares tørt og utilgjengelig for barn. INNLEDNING OG EGENSKAPER For lading/vedlikeholdslading av 12 V syrefylte blybatterier og gelebatterier. Mikroprosessorstyrt. Tre ladeinnstillinger for valg mellom små batterier, større batterier og en spesiell kuldeinnstilling. Selvstart - starter av seg selv når man kobler nettledningen til strømuttaket. Batteriladeren justerer automatisk ladestrømmen i samsvar med batteriets merkedata. Batteriladeren slår automatisk av ladingen når batteriet er fulladet og gjenopptar ladingen (vedlikeholdslading) når batterispenningen havner under 12,8 V. Batteriet kan derfor uten fare være koblet til batteriladeren i lang tid, fordi batteriladeren ikke overlader batteriet. Utstyrt med gnistvern, samt vern mot kortslutning, polvending, overoppheting og overbelastning. To ladekabler med polklemmer/ringkabelsko. Veggfeste. ADVARSEL: Forsøk UNDER INGEN OMSTEN- DIGHETER å lade et frosset batteri. FORHOLDSREGLER FØR LADING IGANGSETTES Ved lading kan innebygd elektronikk i noen kjøretøy skades ved potensielle spenningstopper. For å unngå skader på kjøretøyets elektriske anlegg må derfor kjøretøyprodusentens instruksjoner og anvisninger om lading nøye følges, samt om og hvordan batteriet skal kobles fra. FORBEREDELSER FØR LADING Kontroller at batterispenningen er i samsvar med batteriladerens verdier for lading og vedlikeholdslading. Om det er nødvendig å ta batteriet ut av kjøretøyet eller å rengjøre batteripolene, løsne alltid kabelen til den jordede batteripolen først. Forsikre deg om at alle tilbehør i kjøretøyet er slått av og dermed ikke kan forårsake gnister. Rengjør batteripolene grundig. Vær nøye slik at korrosivt materiale ikke kommer i kontakt med øynene. Fyll på destillert vann i hver battericelle (gjelder ikke gelebatterier) til det når nivået spesifisert av batteriprodusenten. Dette hjelper til å rense bort overflødig gass fra battericellene. Fyll ikke på over spesifisert nivå. For batterier som mangler påfyllingslokk, følg nøye batteriprodusentens ladeinstruksjoner. Studer batteriprodusentens spesifikke sikkerhetsanvisninger, så som om man skal ta av eller ikke ta av påfyllingslokk ved lading, samt anbefalte ladenivåer. Se til at området omkring batteriet er godt ventilert ved lading. Eventuell eksplosiv gass kan ventileres bort fra batteriet ved hjelp av en papplate eller annen ikke metallisk gjenstand, f.eks. en vifte. Forsikre deg om at ladestrømmens begynnelsesnivå ikke overskrider batteriprodusentens forslag. 6

7 LADING 1. Tilkobling til batteriet. OBS! Ved rekondisjonering av svært utladede batterier, vil batteriladerens utspenning økes. For å forebygge skade på kjøretøyets elektriske komponenter bør du fjerne batteriet fra kjøretøyet ved lading. 2. Koble den RØDE batteriklemmen til den positive (+) batteripolen, vanligvis merket med RØDT og/eller (+). Koble den SORTE batteriklemmen til den negative (-) batteripolen, vanligvis merket med SORT og/eller (-). 3. Når batteriladerens støpsel kobles til et 230 V strømuttak, starter batteriladeren (selvstart), og rød LED-indikeringen (STAND BY) tennes. OBS! Dersom batteriet er koblet polvendt, tennes i stedet rød LEDindikering (! ). Skift polariteten på de to batteritilkoblingene. 4. Når den røda LED-indikeringen (STAND BY) lyser, velger man ønsket ladeinnstilling ved hjelp av MODE-knappen ( MC /små batterier, bil /større batterier, snøkrystall /kuldeinnstilling). Den røde LEDindikeringen for hhv. valgt ladeinnstilling og lading (CHARGER) tennes. Batteriladeren lader batteriet med konstant ladestrøm til batterispenningen når et konstant spenningsnivå, for deretter å gå over til vedlikeholdslading for at batteriet skal opprettholde et konstant spenningsnivå. OBS! Om spenningen på batteriet som skal lades, ligger under 1,0 V, vil batteriladeren ikke fungere, og derfor tennes IKKE den røde LED-indikeringen for lading (CHARGER). 5. Når batteriet er fulladet, tennes den røde LED-indikeringen (FULL). 6. Så lenge batteriladeren er koblet til batteriet, vil den automatisk begynne å lade batteriet så snart batterispenningen synker under 12,8 V, og den røde LED-indikeringen for lading (CHARGER) tennes. Knapper og LED-pærer på laderen STAND BY: Tennes når batteriladeren kobles til 230 V. MODE: Brukes for å skifte ladeinnstilling. CHARGER: Tennes når batteriet lades. FULL: Tennes når batteriet er fulladet. (!): Tennes når batteriet tilkobles polvendt. BATTERITYPER OG INNSTILLINGER Følgende anbefalinger skal kun anses som retningsgivende. Kontakt batteriprodusenten for ytterligere instruksjoner. MC -symbol / små batterier Bil -symbol / større batterier Snøkrystall - symbol / spesiell kuldeinnstilling Uteffekt: Uteffekt: Uteffekt: 14,4 V/0,8 A 1,2-14 Ah 14,4 V/4,0 A 14,7 V/4,0 A STELL OG VEDLIKEHOLD Batteriladeren krever kun et minimalt vedlikehold. Ved å følge disse enkle trinnene vil batteriladerens funksjon fullt ut opprettholdes. Rengjør batteriladerens ytterdeksel med en myk klut og om nødvendig, mild såpeløsning. Etter hver bruk skal laderens batteriklemmer rengjøres for eventuell batterisyre, noe som ellers kan forårsake korrosjon. Bruk ikke batteriladeren dersom ladekabler eller batteriklemmer er skadet. Dersom batteriladerens nettkabel blir skadet, må den for å unngå fare straks skiftes ut av godkjent servicepersonell. MILJØHENSYN Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Maskiner, tilbehør og emballasjemateriale skal sorteres og leveres til en gjenvinningssentral og der kasseres på en miljøvennlig måte. 7

8 Fiksu akkulaturi Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille YLEISTÄ 12 voltin lyijyhappo- tai geeliakkujen lataamiseen tai ylläpitolataamiseen. Mikroprosessoriohjaus. Kolme lataustilaa pienille ja suuremmille akuille sekä erityinen kylmälataustoiminto. Suojattu kipinöintiä, oikosulkua, napaisuuden vaihtumista, ylikuumenemista ja ylikuormitusta vastaan. Liitäntäkaapeleissa hauenleuat tai kaapelikengät. Seinäkiinnitys. Tekniset tiedot Nimellisjännite: 230 V AC Tulovirta:...Enintään 100 ma/0,7 A RMS Latausjännite:..DC 14,4 V ± 0,25 V (pienet tai moottoripyörän akut) DC 14,4 V ± 0,25 V (suuret tai auton akut) DC 14,7 V ± 0,25 V (kylmälataustila) Latausvirta:....DC 0,8 A ± 10 % (DC 12 V) (pienet tai moottoripyörän akut) DC 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) (suuret tai auton akut) DC 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) (kylmälataustila) Ylläpitolataus:..Enintään 100 ma Latauskapasiteetti:1,2 120 Ah Kotelointiluokka: IP65 Sulake:... 1,6 A Mitat: x 62 x 42 mm Paino: g HUOMIO! Lue käyttöohje huolellisesti ennen akkulaturin käytön aloittamista. Tämä käyttöohje on laturiin kuuluva osa. Se on aina säilytettävä yhdessä sen kanssa. Jos laturi myydään, käyttöohje on luovutettava uudelle omistajalle. Säilytä käyttöohje aina helppopääsyisessä paikassa ja pidä se hyvässä kunnossa. Käyttöohjeessa on tärkeitä käyttäjän turvallisuuteen liittyviä tietoja. Noudata turvallisuusohjeita huolellisesti henkilö- ja laitevahinkojen vaaran välttämiseksi. Lisäksi käyttöohjeen tiedoista on hyötyä käytettäessä ja huollettaessa laturia. TURVAOHJEET VAROITUS! Henkilövahinkojen ja laitteen vahingoittumisen vaaran vähentämiseksi on suositeltavaa noudattaa perustason turvaohjeita tätä ylläpitolaturia käytettäessä. EN /A2:2006-standardin mukaisesti lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset kyvyt ovat alentuneet, eivät saa käyttää tätä tuotetta. Tämä akkulaturi on tarkoitettu 12 voltin happotäytteisten lyijy- tai geeliakkujen lataamiseen. L L ÄLÄ lataa muunlaisia akkuja tämän akkulaturin avulla. Ne voivat haljeta aiheuttaen henkilö- tai omaisuusvaurioita. VAROITUS: Käsiteltäessä happotäytteisiä lyijyakkuja on aina suositeltavaa käyttää hyväksyttyjä suojalaseja ja suojavaatteita Jos akkuhappoa pääsee iholle, pese alue vedellä ja saippualla. Vältä hieromasta silmiäsi käsitellessäsi akkua. Muutoin silmiin voi joutua syövyttäviä happohiukkasia. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuhtele niitä kylmällä vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu tämän jälkeen heti lääkäriin. Pidä lapset ja sivulliset loitolla akusta, akkulaturista ja sen johdoista, kun lataat tai käsittelet happotäytteisiä lyijyakkuja. Auton valmistajan antamia lataamisohjeita on noudatettava huolellisesti, jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioidu. Myös akun valmistajan ohjeita on noudatettava. Lataa akut AINA hyvin tuuletetussa paikassa. Lataamisen aikana muodostuu räjähtäviä kaasuja. Vältä siksi tupakointia, avotulta ja kipinöitä. Kun akkulaturin pistoke on irrotettava pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä sähköjohdosta. Akkulaturia Ei saa peittää sitä käytettäessä. ÄLÄ aseta akkulaturia suoraan ladattavan 8

9 akun yläpuolelle. Muutoin akusta nousevat kaasut syövyttävät akkulaturia. Akun napoihin yhdistettäviä puristimia EI SAA oikosulkea, kun akkulaturi on yhdistetty sähköpistorasiaan. Akkulaturin pistoke EI SAA olla yhdistettynä sähköpistorasiaan, kun akkulaturi yhdistetään akkuun tai irrotetaan siitä. Moottoria EI SAA käynnistää, kun akkulaturi on yhdistetty akkuun. ÄLÄ yhdistä akkulaturia akkuun moottorin ollessa käynnissä. ÄLÄ lataa vaurioitunutta, rikkoutunutta tai jäätynyttä akkua. Jos akkuhappo on jäätynyt, tuo akku sisätiloihin sulamaan ennen lataamista. ÄLÄ käytä akkulaturia, jos se, sähköjohto tai pistotulppa on vaurioitunut. Toimita akkulaturi tällöin huoltoon ja/tai korjattavaksi. Voit vähentää sähköiskun vaaraa irrottamalla akkulaturin pistokkeen AINA pistorasiasta ennen huoltamista tai puhdistamista. Kun akkulaturia ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa tilassa poissa lasten ulottuvilta. JOHDANTO JA OMINAISUUDET 12 voltin lyijyhappo- tai geeliakkujen lataamiseen tai ylläpitolataamiseen. Mikroprosessoriohjaus. Kolme lataustilaa pienille ja suuremmille akuille sekä erityinen kylmälataustoiminto. Akkulaturi käynnistyy itsestään, kun pistoke työnnetään pistorasiaan. Akkulaturi säätää latausvirran automaattisesti akun ominaisuuksien mukaan. Akkulaturi lopettaa lataamisen automaattisesti, kun akku on ladattu täyteen ja jatkaa lataamista, jos akun jännite alittaa 12,8 volttia (ylläpitolataus). Akku voidaan jättää yhdistetyksi akkulaturiin pitkäksi aikaa, sillä akkua ei yliladata. Suojattu kipinöintiä, oikosulkua, napaisuuden vaihtumista, ylikuumenemista ja ylikuormitusta vastaan. Kahdessa liitäntäkaapelissa on hauenleuat tai kaapelikengät. Seinäkiinnitys. VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN yritä ladata jäätynyttä akkua. VAROTOIMET ENNEN LATAAMISEN ALOITTAMISTA Lataamisen mahdollisesti aiheuttamat jännitepiikit voivat vaurioittaa tiettyjen ajoneuvojen elektroniikkaa. Ajoneuvon valmistajan antamia lataamisohjeita sekä ohjeita akun ja auton välisen yhteyden irrottamisesta on noudatettava huolellisesti, jotta ajoneuvon sähköjärjestelmä ei vaurioidu. VALMISTELUT ENNEN LATAAMISTA Tarkista, että akun jännite vastaa akkulaturin lataus- ja ylläpitolatausarvoa. Jos akku on irrotettava ajoneuvosta tai akun navat on puhdistettava, irrota aina miinusmerkkinen maakaapeli ensin. Varmista, että virta on katkaistu kaikista ajoneuvon sähkölaitteista, jotta kipinöitä ei aiheudu. Puhdista akun navat huolellisesti. Varo, ettei syövyttävää ainetta pääse silmiin. Täytä muiden kuin geeliakkujen kennot tislatulla vedellä akun valmistajan suosittelemalle tasolle saakka. Tämä auttaa poistamaan ylimääräisen kaasun akun kennoista. Älä täytä liikaa vettä. Jos akussa ei ole täyttökantta, noudata akun valmistajan latausohjeita. Tutustu mahdollisiin akun valmistajan antamiin turvaohjeisiin, kuten onko täyttökansi irrotettava lataamisen ajaksi vai ei, ja lataustasosuosituksiin. Varmista, että ilma kiertää vapaasti akun ympärillä lataamisen aikana. Mahdollinen räjähtävä kaasu voidaan tuulettaa pois akun luota esimerkiksi pahvilevyn tai muun kuin metallista valmistetun esineen avulla, kuten viuhkan. Varmista, että akun latausvirran aloitustaso ei ylitä akun valmistajan suositusta. LATAAMINEN 1. Yhdistä akkulaturi akkuun. HUOMIO: Kunnostettaessa tyhjentyneitä akkuja akkulaturi nostaa syöttöjännitettään. Ajoneuvon elektroniikan vaurioitumisen estämiseksi on suositeltavaa poistaa akku autosta lataamisen ajaksi. 2. Yhdistä PUNAINEN puristin akun plusna- 9

10 paan, joka on tavallisesti PUNAINEN ja/ tai merkitty plusmerkillä. Yhdistä MUSTA puristin akun miinusnapaan, joka on tavallisesti MUSTA ja/tai merkitty miinusmerkillä. 3. Akkulaturi käynnistyy, kun sen pistoke työnnetään 230 voltin sähköpistorasiaan. Tällöin punainen STAND BY -merkkivalo syttyy. HUOMIO: Jos akkulaturi yhdistetään akun napoihin napaisuuden suhteen väärin, punainen LED-merkkivalo (!) syttyy. Vaihda tällöin liittimien napaisuus. 4. Kun punainen LED-merkkivalo (STAND BY) palaa, valitse haluamasi lataustila MODEpainikkeen avulla (moottoripyörän tai pienet akut, auton tai suuremmat akut, kylmälataustila). Valitun lataustilan punainen LEDmerkkivalo ja CHARGER-latausmerkkivalo syttyvät. Akkulaturi lataa akkua tasaisella virralla, kunnes akun jännite on saavuttanut tietyn tason. Tämän jälkeen akkulaturi siirtyy ylläpitolataukseen, jotta akun jännite pysyy oikealla tasolla. HUOMIO: Jos ladattavan akun jännite alittaa 1,0 volttia, akkulaturi ei lataa sitä. Tällöin lataamisen punainen LEDmerkkivalo (CHARGER) ei syty. 5. Kun akku on ladattu täyteen, punainen LED-merkkivalo (FULL) syttyy. 6. Kun akkulaturi on yhdistetty akkuun, se lataa akkua automaattisesti, kun jännite alittaa 12,8 volttia. Tällöin punainen LEDmerkkivalo (CHARGER) syttyy. 7. Akkulaturin painikkeet ja merkkivalot STAND BY: Syttyy, kun akkulaturi kytketään 230 voltin verkkovirtaan. MODE: Käytetään lataustilan vaihtamiseen. CHARGER: Syttyy, kun akkua ladataan. FULL: Syttyy, kun akku on ladattu täyteen. (!): Syttyy, kun akkulaturi yhdistetään napaisuuden suhteen väärin päin. AKKUTYYPIT JA ASETUKSET Seuraavat suositukset ovat vain ohjeellisia. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden akun valmistajaan. Moottoripyörän symboli / pienet akut Auton symboli / suuremmat akut Lumihiutaleen symboli / erityinen kylmälataustila Lähtöteho: Akku: Lähtöteho: Akku: Lähtöteho: Akku: 14,4 V / 0,8 A 1,2-14 Ah 14,4 V / 4,0 A 14,7 V / 4,0 A HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Akkulaturi vaatii vain vähän kunnossapitoa. Noudattamalla näitä helppoja ohjeita akkulaturi säilyy toimintakykyisenä. Puhdista akkulaturin ulkopinta pehmeällä liinalla ja tarvittaessa laimealla pesuaineliuoksella. Poista mahdollinen akkuhappo akkulaturin hauenleuoista jokaisen käyttökerran jälkeen. Ne voivat muutoin syöpyä. Älä käytä akkulaturia, jos kaapelit tai puristimet ovat vaurioituneet tai rikkoontuneet. Jos akkulaturin sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen on heti annettava pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi vaaran välttämiseksi. YMPÄRISTÖNSUOJELU Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki laitteet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti. 10

11 Oplader Til blysyre- og gel batterier GENERELT Til opladning/vedligeholdelsesladning af 12 V blysyre- og gel batterier. Mikroprocessorstyret. Tre ladeindstillinger, hvor der kan vælges mellem små batterier, større batterier og en speciel kuldeindstilling. Forsynet med gnistbeskyttelse samt beskyttelse mod kortslutning, polvending, overophedning og overbelastning. Ladekabler med polklemmer/ringkabelsko. Vægbeslag. Tekniske specifikationer Mærkespænding:..AC 230 V Indgangsstrøm:...Maks. 100 ma / 0,7 A RMS Ladespænding:....DC 14,4 V ± 0,25 V ( MC /små batterier) dc 14,4 V ± 0,25 V ( Bil /store batterier) dc 14,7 V ± 0,25 V ( Stjerne /kuldeindstilling) Ladestrøm:...DC 0,8 A ± 10 % (DC 12 V) ( MC /små batterier) dc 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) ( Bil /store batterier) dc 4,0 A ± 10 % (DC 12 V) ( Stjerne /kuldeindstilling) Vedligeholdelsesladning: Maks. 100 ma Ladekapacitet:....1,2 120 Ah Indkapslingsklasse:.IP65 Sikring: ,6 A Mål: x 62 x 42 mm Vægt: g OBS! Læs omhyggeligt manualen igennem, inden du begynder at bruge batteriopladeren. Denne brugsvejledning skal betragtes som en del af batteriopladeren og skal altid opbevares sammen med denne. Hvis batteriopladeren sælges, skal brugsvejledningen overdrages til den nye ejer. Opbevar altid brugsvejledningen på et for brugeren lettilgængeligt sted, og sørg for, at den bevares i god stand. Brugsvejledningen indeholder vigtige informationer, som har har betydning for din sikkerhed. Følg omhyggeligt anvisningerne for at undgå risiko for skader på personer og udstyr. Desuden er der nyttige informationer, som letter brug og vedligeholdelse af batteriopladeren. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL! For at minimere risikoen for personskader og beskadigelse af udstyret anbefaler vi, at du altid følger de grundlæggende sikkerhedsforskrifter, når du bruger denne vedligeholdelsesoplader.. Børn og personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner må ikke bruge produktet uden opsyn iht. EN /A2:2006. Batteriopladeren er kun beregnet til opladning af 12 V blysyre- og gel batterier. Brug IKKE batteriopladeren til andre typer batterier. Disse kan revne og forårsage person- og tingsskade. ADVARSEL: Ved arbejde med blysyre batterier anbefales det, at du altid bruger sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj. Hvis elektrolyt (batterisyre) kommer i kontakt med hud eller tøj, vask straks af med sæbe og vand. Undgå at gnide øjne, når du arbejder med batterier. Korroderende syrepartikler kan havne i øjnene. Hvis du får batterisyre i øjnene, skylles øjet straks med koldt vand i mindst 10 minutter. Søg straks derefter læge. Under opladning og arbejde med syrefyldte battereier skal du sørge for, at børn og andre personer holdes væk fra batteriet, opladeren og batterikablerne. For at undgå skader på køretøjets elsystem, skal bilproducentens instruktioner og anvisninger vedr. opladning følges nøje. Dette gælder også instruktionerne fra batteriproducenten Oplad ALTID batterier i godt ventilerede omgivelser. Ved opladning afgiver batterier eksplosive gasarter. Undgå derfor rygning, åben ild og gnister. 11

12 Når batteriopladerens stik skal fjernes fra stikkontakten, skal du trække i stikket, ikke i ledniningen. Batteriopladeren må IKKE overdækkes under brug. Placer IKKE batteriopladeren direkte oven over et batteri, som oplades. Luftarter fra batteriet vil forårsage ætseskader på batteriopladeren. Batteriklemmerne må IKKE kortsluttes, når batteriopladeren er tilsluttet stikkontakten. Batteriopladeren må IKKE være tilsluttet stikkontakten, når batteriet til- og frakobles. Start IKKE motoren, når batteriopladeren er tilsluttet batteriet. Slut IKKE batteriopladeren til batteriet, når motoren kører. Oplad IKKE beskadigede, defekte eller frosne batterier. Hvis batterisyren (elektrolytten) er frosset, skal du tage batteriet ind i varmen, så det kan tø ordentligt op, inden det oplades. Anvend batteriopladeren, hvis den, ledningen eller stikket er i stykker. Overlad den omgående til et autoriseret serviceværksted til kontrol og/eller reparation. For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, skal du ALTID fjerne stikket fra stikkontakten, inden vedligeholdelse eller rengøring. Når batteriopladeren ikke er i brug, skal den opbevares tørt og utilgængelig for børn. INTRODUKTION OG EGENSKABER Til opladning/vedligeholdelsesladning af 12 V blysyre- og gel batterier. Mikroprocessorstyret. Tre ladeindstillinger, hvor der kan vælges mellem små batterier, større batterier og en speciel kuldeindstilling. Selvstart starter af sig selv, når netledningen sluttes til stikkontakten. Batteriopladeren justerer automatisk ladestrømmen iht. batteriets mærkedata. Batteriopladeren slukker automatisk opladningen, når batteriet er fuldt opladet og genoptager opladningen (vedligeholdelsesladning), når batterispændingen kommer under 12,8 V. Batteriet kan derfor, uden fare, være sat til batteriopladeren i lang tid, da batteriopladeren ikke vil kunne overoplade batteriet. Forsynet med gnistbeskyttelse samt beskyttelse mod kortslutning, polvending, overophedning og overbelastning. To ladekabler med polklemmer/ringkabelsko. Vægbeslag. ADVARSEL: Forsøg ABSOLUT IKKE at oplade et frosset batteri. PÅPASSELIGHED INDEN OPLADNING Under opladning kan indbygget elektronik i visse køretøjer beskadiges ved potentielle spændingstoppe. For at undgå skader på køretøjets elsystem, skal bilproducentens instruktioner og anvisninger vedr. opladning derfor følges nøje. Også om og hvorledes batteriet skal fjernes. FORBEREDELSER FØR OPLADNING Kontroller, at batterispændingen er i overensstemmelse med opladerens værdier for opladning og vedligeholdelsesladning. Hvis det er nødvendigt at fjerne batteriet fra køretøjet eller at rengøre batteripolerne, skal jordkablet altid fjernes først. Sørg for, at alt tilbehør i køretøjet er slukket for at undgå eventuelle gnistdannelser. Rengør batteripolerne omhyggeligt. Vær omhyggelig med, at der ikke kommer korrosivt materiale i kontakt med øjnene. Fyld destilleret vand i hver enkelt celle (gælder ikke gel batterier), indtil batterisyren når det niveau, som batteriproducenten foreskriver. Dette hjælper til med at udlufte overflødige luftarter fra cellerne. Fyld ikke over det angivne niveau. Ved batterier, som ikke har påfyldningslåg, skal batteriproducentens ladeinstruktioner følges nøje. Sæt dig ind i batteriproducentens specifikke sikkerhedsanvisninger, om man skal eller ikke skal fjerne påfyldningslåget under opladning samt anbefalede opladningsniveauer. Sørg for, at området omkring batteriet er godt ventileret, når der oplades. Eventuelle eksplosive gasser kan viftes væk fra batteriet med et stykke pap eller anden ikke metallisk genstand f.eks. en blæser. Forvis dig om, at ladestrømmens startniveau ikke overskrider batteriproducentens anbefaling. 12

13 OPLADNING 1. Tilslutning til batteriet. OBS: Ved rekonditionereing af svært afladede batterier vil batteriopladerens udgangsspænding blive højere. For at imødegå skader på køretøjets elektriske komponenter, anbefaler vi, at batteriet fjernes fra køretøjet under opladning. 2. Slut den RØDE batteriklemme til den positive (+) batteripol, normalt mærket med RØDT og/eller (+). Slut den SORTE batteriklemme til den negative (-) batteripol, normalt mærket med SORT og/eller (-). 3. Når batteriopladerens stik sluttes til en 230 V stikkontakt, starter batteriopladeren (selvstart), og den røde LED indikering (STAND BY) tændes. OBS: Hvis batteritilslutningen er polvendt, vil den røde LED indikering (!) tændes. Skift polariteten på begge batteritilslutninger. 4. Når den røde LED indikering (STAND BY) lyser, vælges den ønskede ladeindstilling ved hjælp af MODE knappen ( MC /små batterier, bil /større batterier, stjerne / kuldeindstilling). Den røde LED indikering for den valgte ladeindstilling resp. opladning (CHARGER) tændes. Batteriopladeren lader batteriet med en konstant ladestrøm, indtil batterispændingen når et konstant spændingsniveau for derefter at slå over til vedligeholdelsesopladning, for at batteriet skal holde et konstant spændingsniveau. OBS: Hvis spændingen på batteriet, som skal oplades, er under 1,0 V, kan batteriopladeren ikke fungere, og derfor tændes den røde LED indikering for opladning (CHARGER) IKKE. 5. Når batteriet er fuldt opladet, tændes den røde LED indikering (FULL). 6. Så længe batteriopladeren er sluttet til batteriet, vil den automatisk begynde at lade på batteriet, så snart batterispændingen falder under 12,8 V, og den røde LED indikering for opladning (CHARGER) tændes.. Knapper & LED lys på opladeren STAND BY: Tændes, når batteriopladeren tilsluttes 230 V. MODE: Bruges til at skifte ladeindstilling. CHARGER: Tændes, når batteriet oplades. FULL: Tændes, når batteriet er fuldt opladet. (!): Tændes, når batteriet tilsluttes polvendt. BATTERIYUPER OG INDSTILLINGER Følgende anbefalinger må kun opfattes som retningslinier. Kontakt batteriproducenten for yderligere instruktioner. MC -symbol / små batterier Udgangseffekt: Bil -symbol / større batterier Udgangseffekt: Stjerne - symbol / speciel kuldeindstilling Udgangseffekt: 14,4 V/0,8 A 1,2-14 Ah 14,4 V/4,0 A 14,7 V/4,0 A PASNING OG VEDLIGEHOLDELSE Batteriopladeren kræver et minimum af vedligeholdelse. Ved at følge disse enkle trin vil batteriopladerens funktion opretholdes fuldt ud. Rengør batteriopladerens ydre med en blød klud og, hvis nødvendigt, med en mild sæbeopløsning. Efter hvert brug skal opladerens batteriklemmer renses for eventuel batterisyre, ellers kan der opstå korrosion. Brug ikke batteriopladeren, hvis ladekabler eller batteriklemmer er beskadigede. Hvis batteriopladerens ledning bliver beskadiget, skal den (for at undgå fare) omgående udskiftes af et autoriseret serviceværksted. MILJØBESKYTTELSE Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage, og aflever det på en genbrugsplads, så det kasseres miljøvenligt. 13

14

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com KHS 3700 KHS 5200 462 706 b c d e f 2007 www.al-ko.com A 1 2 3 4 5 KHS 3700 8 6 7 B KHS 5200 1 2 3 4 5 8 6 7 9 11 12 10 13 C 1 1 2 1 2 2 3 3 1 4 2 1 5 6 1 2 7 8 1 2 1 max min Vedklyv Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

IG2000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570714 -1-16

IG2000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570714 -1-16 GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer