Beskrivelse Modum Kommune Tilbygg kulturskole og Lager kultursal. automatiseringsinstallasjoner. Rev Dato Tekst Utarb Kontr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse Modum Kommune Tilbygg kulturskole og Lager kultursal. automatiseringsinstallasjoner. Rev Dato Tekst Utarb Kontr"

Transkript

1 Beskrivelse Modum Kommune Tilbygg kulturskole og Lager kultursal Tilbudsunderlag for Elkraft, Tele og automatiseringsinstallasjoner ol nen Rev Dato Tekst Utarb Kontr Prosjekt: Modum Kommune, Tilbygg kulturskole og Lager kultursal Anlegg: Elkraft-/ og teletekniske installasjoner Dato: Oppdragsnummer: Utarbeidet: ol Kontrollert nen Hønefoss Drammen - Lysaker Dokument nummer: 09-B-001 Rev: 2

2 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 2 av 20 Innhold 41.1 TILBUDSSKJEMA ELEKTRISKE INSTALLASJONER Elektroinstallasjoner Modum Kulturhus og Rådhuskvartalet... 3 PRISSAMMENDRAG... 4 PRISSAMMENSTILLING AV BYGNINGSDELER... 5 KONTROLLPLAN... 6 ORIENTERING RIGG DRIFT OG FELLESYTELSER... Feil! Bokmerke er ikke definert. 10. FELLESYTELSER DOKUMENTASJON FOR UTFØRELSE OG PROSJEKTERING. Feil! Bokmerke er ikke definert. 12. RIGG/DRIFT... Feil! Bokmerke er ikke definert. 13. ENTREPRISE-ADMINISTRASJON.... Feil! Bokmerke er ikke definert. 17. ANLEGGSDOKUMENTASJON... Feil! Bokmerke er ikke definert. 18. BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER... Feil! Bokmerke er ikke definert. 19. DEMONTERING/RIVING/TILPASSING... Feil! Bokmerke er ikke definert. 40 Elkraft... Feil! Bokmerke er ikke definert. 41 Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning... Feil! Bokmerke er ikke definert. 43 Lavspent forsyning Lys Elvarme Tele... Feil! Bokmerke er ikke definert. 51 Tele og automatisering generelt Integrert kommunikasjon Telefoni personsøking... Feil! Bokmerke er ikke definert. 54 Alarm og signalsystemer Lyd og bildesystemer... Feil! Bokmerke er ikke definert. 56 Automatisering Utendørs elkraft... 16

3 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 3 av TILBUDSSKJEMA ELEKTRISKE INSTALLASJONER I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: Elektroinstallasjoner Modum Kulturhus og Rådhuskvartalet til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på: kr... eks. mva. kr... mva. kr.. inkl. mva. Tilbudet er gitt uten regulering for lønns- og prisstigning. Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet innen; se bok 0 Undertegnede er offentlig autorisert. Tilbud vedrørende påslagsprosenter ved regningsarbeid oppgis i eget skriv. Øvrige opplysninger vedrørende tilbudet er gitt i medfølgende tilbudsbrev.... den Tilbyder stempel Adresse Telefon

4 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 4 av 20 PRISSAMMENDRAG SUM RIGG/DRIFT: SUM SOLAVSKJERMING SUM ELKRAFTINSTALLASJONER: SUM TELEINSTALLASJONER: SUM UTENDØRS SUM ELEKTRISKE INSTALLASJONER 25 % MVA: SUM ELEKTRISKE INSTALLASJONER INKL.MVA

5 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 5 av 20 PRISSAMMENSTILLING AV BYGNINGSDELER 10 Fellesytelser Rigg/drift Entreprise-administrasjon Anleggsdokumentasjon Bygningsmessige hjelpearbeider Demontering/riving 41 BASISINSTALLASJONER 42 HØYSPENT FORSYNING 43 LAVSPENT FORSYNING 44 LYS 45 ELVARME 46 RESERVEKRAFT 40 SUM ELKRAFTINSTALLASJONER 51 TELE OG AUTOMATISERING 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON 54 ALARM OG SIGNAL 55 LYD OG BILDE 56 AUTOMATISERING 50 SUM TELE OG AUTOMATISERINGSANLEGG 74 UTENDØRS ELKRAFT

6 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 6 av 20 ORIENTERING Eksisterende kulturhus ved Modum rådhus skal utvides med kulturskole som tilbygg til kulturhuset, og et tilbygg til scenelager som utvidelse med kultursal. Kulturskole består av øvingsrom for sang/musikk/dans, kontor sosialsone, lager, teknisk rom samt vrimleareal ca 300m². Scenelager, ca 80m² lager Elektroentreprenør skal utføre elkraft, teletekniske og automatiserte installasjoner iht. etterfølgende beskrivelse. Omfatter også solavskjerming for det nye kulturbygget. 10. FELLESYTELSER Eksisterende elektroanlegg, brannvarslingsanlegg, lede markeringslys og adganginnbruddsalarmanlegg skal være i drift under hele byggeperioden. Elektroentreprenør skal medta alle kostnader ifm. tilkobling av provisoriske løsninger. Slik at alle elektrotekniske anlegg kan være operative under rehabilitering. Elektroentreprenør må tilpasse eksisterende elektroanlegg mot nye tilbygg. Arbeidet omfatter flytting og tilpassing av installasjoner til nye passasje for tilbygg og eventuelt skjøte/ legge om installasjon på bygningskropp som er til hinder for tilbygg. I henhold til felles tilbuds- og kontraktsbestemmelser for det totale byggeprosjektet og etterfølgende krav og ytelse spesifikasjonen, skal det leveres komplette elektroanlegg for prosjektet; Tilbygg kulturskole og lager kultursal. Elektroanleggene inngår som del av byggeprosjektet administrert av totalentreprenør. Anlegget skal oppfylle alle krav til anbuds-, kontrakts- og tekniske bestemmelser som fremgår av de generelle bestemmelser for prosjektet. Etterfølgende beskrivelse beskriver grunnleggende funksjons- og kvalitetskrav samt krav til utførelse av anleggene. Dersom ikke annet er nevnt i kravspesifikasjonen, skal utstyr og leveranser være i henhold til NS De tekniske bestemmelsene skal også være gjeldende for tilsvarende sammenlignbare delprodukter som ikke er med i standarden. Installasjonene skal leveres komplette og med fleksibilitet som ivaretar justeringer og rokeringer tilpasset endringer av brukerbehovene iht. Leietakerbeskrivelsene. Alle poster i sammendraget skal være utfylt. Hvis byggherre ønsker det skal prisene spesifiseres nøyere. El-entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med beskrivelser til øvrige fagområder, leietakere og medta nødvendige arbeider. El-entreprenøren skal i samarbeid med totalentreprenøren levere et komplett bygg. Elektroarbeidene skal utføres i totalentreprise med fullt prosjekteringsansvar. Anmeldelser Alle de elektrotekniske installasjoner skal anmeldes til myndighetene av entreprenøren. Kostnader i forbindelse med anmeldelser og andre avgifter medtas av el-entreprenøren.

7 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 7 av 20 Tilbuds dokumentasjon Utstyrslister som angir fabrikat, type, ytelser, effektbehov og nødvendige tekniske spesifikasjoner for tilbudt utstyr skal følge tilbudet. Dokumentasjon for utførelse Entreprenøren skal utarbeide arbeidstegninger på DAK(DWG). Alle plantegninger skal utarbeides i målestokk 1:50, mens detaljtegninger og snitt skal være i 1:20. Videre skal det utarbeides tavleskjemaer og styrestrømsskjemaer for alle fordelingene. Det skal også utarbeides prinsippskjema for stigeledninger, samt eventuelt nødvendige utsparingstegninger. Plantegninger skal deles inn i elkrafttekniske og teletekniske tegninger. Tegningene skal utarbeides i henhold til omforent og godkjent fremdriftsplan. Tegninger skal forelegges byggherren for kontroll senest 3 uker før de skal brukes på byggeplass. Slik kontroll er ikke en endelig godkjennelse av anlegget, som først skjer ved overtagelse. Dokumentasjon for materialvalg skal forelegges byggherren for godkjennelse i god tid, slik at nødvendige vurderinger kan gjøres. Alle dimensjoneringer og beregninger skal legges frem for byggherre før installasjoner igangsettes. Alt prosjekteringsmateriell skal være kvalitetssikret og tverrfaglig koordinert. Ved oppstart av prosjekteringen skal entreprenør avdekke, og utarbeide dokumentasjon som identifiserer alle tverrfaglig grensesnitt. Utarbeidet grensesnitt dokumentasjon skal følges og koordineres i videre prosjektering og utførelse. El-entreprenør skal orientere seg om alle bygningsmessige og tekniske forhold som kan påvirke valg av løsninger, og være aktiv i prosessen mot en felles løsning. Spesielt nevnes installasjoner i himlinger. Hver av de tekniske entreprenørene skal utarbeide et underlag for installasjoner i himlinger: 1. Innfelte objekter, hvor det skal tas hull i himling, skal oppgis med mål på hull i forklaringsfeltet. 2. Alle installasjoner i himlinger skal koordineres med øvrige tekniske installasjoner og bygningsmessige forhold, slik at den samlede installasjon fremstår som ryddig, symmetrisk og funksjonsriktig. Koordineringen skal gjennomføres i samarbeid med arkitekt, øvrige tekniske fag og totalentreprenøren. 3. Tegningene som viser installasjoner i himlinger skal utarbeides som egen blokk/tegning i DWG-format, som arkitekt og øvrige prosjekterende skal kunne legge direkte inn i sin himlingsplan uten særskilt redigering. Samplott I alle korridorer og andre felles føringssoner, skal det utarbeides felles tekniske snitt for alle fag. I områder hvor omfang/kompleksitet av tekniske installasjoner krever særskilt koordinering mellom de tekniske fagene skal det utarbeides felles snitt/plantegninger, såkalte samplott. Tegningene skal primært ikke benyttes til arbeidstegninger, men være til hjelp under prosjektering/installasjon og synliggjøre de løsninger som blir vedtatt.

8 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 8 av 20 Lover, forskrifter og normer Alle installasjonene skal tilfredsstille offentlige lover og forskrifter. Merk: For alle normer og forskrifter er siste revisjon gjeldende. Installasjonene dimensjoneres ut fra byggets behov og denne kravspesifikasjon, og skal være utført i h.h.t. FEL, TEK og NEK 400, NS 3420 og FG s regelverk for alarmanlegg. HO2/98, NS-EN1366, EN61439, NS-EN 54-1:2011, NS 1838, NS 3926, NEK EN 62034, NS50171, NS , NEK EN serien. NS NEK 700:2012. IEC EMCdirektivet. NEK EN NEK EN NS-EN NS-EN Lyskultur sine anbefalinger: Luxtabell 1B. Levering av utstyr Alt utstyr skal være av god, gjennomprøvd kvalitet og levert av anerkjente leverandører og produsenter. Utstyr skal være enhetlig og det skal legges vekt på driftssikkerhet, vedlikeholdsvennlighet, tilgjengelighet av reservedeler og utstyrs utskifting. Byggherren forbeholder seg retten til godkjenning av utstyr, samt i enkelte tilfeller å stå for innkjøp direkte. Utstyr som leveres av byggherren, skal i disse tilfeller monteres og tilkobles av entreprenøren. Montasje av utstyr Utstyret skal monteres slik at den tilsiktede bruk/vedlikehold av det enkelte produkt oppnås. All montasje skal gjøres i overensstemmelse med produsentens anvisninger og retningslinjer. Utstyr skal monteres med nødvendig klaring som sikrer tilstrekkelig plass for vedlikehold. Elektromateriell/utstyr skal ikke benytte andre bygningsdetaljer for festing av sitt utstyr, mao. alt elektroutstyr/materiell skal ha separate føringer/opphengs detaljer/osv. Kontroll Byggherren har til enhver tid rett til å foreta de undersøkelser og prøver han måtte ønske. Kontroll av delprodukter kan utføres i leverandørens verksted, hos underleverandør eller på montasje plassen. Entreprenøren skal legge forholdene til rette for slik kontroll. Komponenter og delprodukter som bygges inn skal plasseres og monteres slik at ettersyn er mulig. Funksjonsprøving Etter avsluttet montasje skal alt utstyr rengjøres og funksjonsprøves. Etter rengjøring skal anleggene prøvekjøres under full kontroll i så lang tid at alle nødvendige kontrollmålinger og innstillinger kan bli utført, slik at anleggene fungerer i overensstemmelse med spesifikasjonen og testet tverrfaglig. Kapasitetsprøving og innregulering/protokoller Byggherren skal få fremlagt prosedyrer for gjennomføring av kontroll og test av anleggene. Det skal utarbeides protokoller fra utførte prøvinger som overleveres sammen med FDVdokumentasjonen. Byggherren skal gis anledning til å være tilstede under alle kontroller og tester. I prosedyrene som utarbeides for funksjonstesting, skal hver enkelt kurs være ført opp med kolonne for idrifts-settelse, testet og kontrollert. Det vil på grunn av prosjektets art være naturlig å foreta kontroll underveis av de arbeider som er ferdige.

9 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 9 av 20 Igangsetting/opplæring Anleggene skal settes i gang for normal drift når samtlige prøver og innreguleringer har funnet sted som foreskrevet. Ved overleveringen skal entreprenøren gi byggherrens driftspersonell og brukere nødvendig opplæring i bruk og vedlikehold av anleggene. Fullskalatest brannsikkerhet Det skal gjennomføres tverrfaglig fullskalatest av alle anlegg som har med brannsikkerhet og rømming i prosjektet. Denne entreprise må stille med nødvendig antall personer ved disse testene. Testene kan bli gjennomført utenfor normal arbeidstid. Ansvaret for utførelse og koordinering av disse testene ligger hos el.entreprenør. Det skal i god tid før fullskalatest utarbeides prosedyre for utførelse som oversendes byggherre for godkjenning. Fullskalatest tekniske anlegg Det skal gjennomføres tverrfaglig fullskalatest av alle tekniske anlegg i prosjektet. Denne entreprise må stille med nødvendig antall personer ved disse testene. Testene kan bli gjennomført utenfor normal arbeidstid. Hoved ansvaret for utførelse og koordinering av egne tekniske leveranser ligger hos el.entreprenør. Det skal i god tid før fullskalatest utarbeides prosedyre for utførelse som oversendes byggherre for godkjenning. For tester av tekniske anlegg levert av andre entreprenører skal el.entreprenør delta. Prøvedrift tekniske anlegg Prøvedrift av alle tekniske anlegg skal være inkludert for en periode på 6 måneder. 1. Beredskapen skal være personell med detaljert, teknisk kunnskap om anlegget. Det skal være samme person fra entreprenøren som har ansvaret for anlegget. Det skal minimum være 1 stk. personer hos entreprenøren som har detaljert teknisk kunnskap om anlegget. 2. Det skal kunne utføres feilsøking og eventuell retting umiddelbart ved oppmøte. 3. Prøvedriftsperioden starter på dato for overlevering av bygget fra totalentreprenør til byggherre. Drifts- og vedlikeholdsinstruks Entreprenøren skal utarbeide en fullstendig FDV-dokumentasjon iht. RIF normen som leveres sammen med som bygget - tegninger ved overleveringen av anleggene. Dokumentasjonen skal utarbeides spesielt for de leverte anleggene. Opprydding Entreprenøren skal løpende rydde opp og fjerne alt avfall etter egne arbeider. Avfallet skal kildesorteres iht. retningslinjer i BOK 0. Merking Utstyr, maskiner, tavler mv. skal merkes oversiktlig og varig iht. Statsbyggs TFM system. Samtlige bokser, stikkontakter, utstyr og uttak skal merkes med tavle- og kursnummer, også over himling. Alle kabler merkes i begge ender med tavle- og kursnummer. Stigekabler skal i tillegg merkes på begge sider av brannskiller. Alle rekkeklemmer skal merkes. Det skal benyttes prefabrikkert merkeutstyr. Merking med tusj godtas ikke.

10 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 10 av 20 Bygningsmessige hjelpearbeider Alle nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider skal være inkludert. Det settes av reservegjennomføringer type Kniper `n 25mm eller tilsvarende på følgende steder: Ut fra el.fordelinger: 3 stk Alle steder langs hovedføringstrase hvor det krysses brannskille: 2 stk hvert sted. Garanti I tillegg til reklamasjonsarbeider skal el-entreprenøren etter behov fra bruker gjennomføre 1 årlig besøk på bygget i reklamasjonstiden for kontroll, etterjusteringer av anleggene og oppretting av eventuelle feil og mangler. Anleggene skal gjennomgås sammen med driftspersonalet. Etter hver kontroll skal det utarbeides skriftlig rapport som overleveres byggherren. 41 Basisinstallasjoner for elkraft Føringsveier: Føringsveier må tilpasses det miljøet de monteres i, det påhviler elektroentreprenøren og gjøre seg kjent med romtyper/funksjoner. Det skal avsettes plass for utvidelser ca.20%. Det skal leveres og monteres kabelbroer for fremføring av kabler for alle elkrafttekniske anlegg hvor dette er hensiktsmessig. Kabler skal legges og festes på en slik måte at de gir ett velordnet inntrykk. Før montasje begynner, må det konfereres med andre entreprenører om traseer, høyder etc. slik at kollisjoner unngås. Det legges skjultanlegg i rør, eller kabelbru over himling så sant det er mulig. Hvor det ikke er mulig å legge skjultanlegg må det konfereres med arkitekt og elektrokonsulent for alternativ føringsvei. Skjult røranlegg benyttes i areal med fast himling, gips eller tilsvarende. Det monters kabelkanal Tek-123 e.l for kontor og pauserom for fremføring av tele og elkraft tekniske anlegg og montering av uttak. Kabelkanal skal felles inn i vegg slik at kun dekklokk og uttak er synlig i front. Dette må elektroentreprenøren koordinerer med bygg entreprenør for en komplett/pen løsning. Kabelbroer/armaturskinner/kanaler skal ikke føres igjennom konstruksjoner med brannkrav eller lydkrav. Føringer gjennom vegger med lydkrav/brannkrav, skal tettes slik at krav til lydisolasjon og brannkrav blir ivaretatt. Øvingsrom har strenge krav til lyd. Elektroentreprenør må gjøre seg kjent med lydkrav og utføre elektroinstallasjon iht. lydkrav. Se beskrivelse fra arkitekt Det legges vekt på at anlegget er tilgjengelig i hele lengden, og at det senere er enkelt å foreta tilleggs installasjoner eller endringer av anleggene. Systemer for jording Det forutsettes at det etableres ny jordelektrode for tilbyggene tilpasset de stedlige forhold. Geotekniske undersøkelser av grunnforhold viser fjell/stein. Det antas benyttet ringjord. Tilknyttes hovedjordskinne i underfordeling for kulturskolen plassert i tekniskrom. Overgangsmotstand for jordelektrode skal måles og dokumenteres. Det skal også etableres nødvendige utjevningsforbindelser Følgende anleggsdeler skal tilknyttes: - Jordelektrode - Vannledningsrør

11 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 11 av 20 - Kabelbroer - Ventilasjonskanaler - Teletekniske anlegg - Kjøleanlegg - Varmerør - Stålkonstruksjoner - Andre utsatte anleggsdeler På alle kabelbroer legges gjennomgående jordleder. Fra denne legges PN leder til nevnte installasjoner. Ved bruk av klemmer skal følgende påses: Klemmer skal ikke være av edlere materiale enn røret. På soilrør skal det legges blybånd mellom rør og klammer. Jordingsanlegget skal kontrolleres og dokumenteres med målinger. 43 Lavspent forsyning Stiger: Det er et IT anlegg 230V. Stiger 3x95Al+J fra felles fordeling for kulturbygg til underfordeling for tilbygg inkl. tilkobling og ny effektbryter (160A) montert i eksisterende hovedfordeling. Stiger til underfordeling skal overvåkes. Underfordeling: Det etableres underfordeling i tekniskrom som forsyner kurser til alminnelig forbruk som lys stikkontakter, elektrisk port, evt. varme og VVS-teknisk utstyr i tilbygg kulturskole og scenelager. Fordeling skal ha internmåler. Elektroentreprenør skal levere komplett kursopplegg til alle bygningsdeler omtalt i denne beskrivelsen. Kursopplegg med uttak til alminnelig forbruk: Alle kurser på 16A. Kontor 2stk triple stikk 230V pr arbeidsplass. 2 arbeidsplass per cellekontor. maks 4 arbeidsplasser per kurs. Korridor: 1 dobbel stikk 230V pr. 10meter. min 4 doble uttak Print/kopi: bestykkes som 1 arbeidsplass for kontor. Teknisk rom: 1stk dobbel stikk 230V, lager 1stk dobbel stikk 230V 1stk dobbel stikk 230V monteres i rack på separat kurs. T-kjøkken: stikk til kjøleskap, 2 dobbel stikk over benk til micro og vannkoker, stikk til kaffemaskin med timer, og oppvaskmaskin. Kurser iht. belastningsdata. Personal/møte 4 dobbel 230 uttak 1 kurs. Øvingsrom med 8stk dobbel 230V uttak per rom, fordeles på 2 kurser per rom Scenelager 4stk dobbel stikk 230V Kursopplegg til belysningsutstyr: Det skal være egne kurser kun til belysning. Kursopplegg iht. kapittel 44. Kursopplegg til driftstekniskutstyr: Komplett kursopplegg til alle komponenter ifm. rør- og ventilasjonsanlegg inngår her Anleggets dimensjoneringskriterier må koordineres med de øvrige leverandører for prosjektet. Omfanget av VVS-tekniske løsninger er beskrevet i RIV-beskrivelsen med tilhørende tegninger.

12 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 12 av 20 Omfatter blant annet Ventilasjonsanlegg CAV og VAV- styring. Komponenter leveres av annen entreprenør, men elektroentreprenør skal medta all kabling og tilkobling. Elektroentreprenør skal medta kabling og tilkobling av solavskjerming for tilbygg kulturhus. Elektroentreprenør skal medta kabling og tilkobling av elektrisk port med signal til alarmanlegg. Anlegg er beskrevet i ARK- beskrivelse. 44 Lys NB! Produktblad på tilbudte armaturer skal vedlegges tilbud Armaturer for belysning: Elektroentreprenør skal medta komplett belysningsanlegg for kulturskole og scenelager. av til belysningsstyrker er i henhold til anbefalinger fra Lyskultur. Som lyskilder benyttes kun LED Det benyttes elektronisk forkoblingsutstyr på alle armaturer. Endelig valg av armaturtyper og plassering av armaturer skal skje i samarbeid med rådgivende ingeniør, arkitekt og byggherre Nedenfor er eksempel på belysning i de ulike rom. Kontor/personal/møterom: Innfelt LED armatur med optisk avdekning (raster, microprismatikk etc) Det skal være jevnt belysningsnivå, dimensjonerende verdi 500Lux (lm) Armatur med lysdemping Lux (lm) Eksempel armatur Ant: pr stk: Øvingsrom: Innfelt LED armatur med optisk avdekning (microprismatikk) Det skal være jevnt belysningsnivå.

13 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 13 av 20 Ant: pr stk: Korridor: Innfelt downlight LED Eksempel armatur Ant: pr stk: Lager Innfelt LED armatur 600x600 med optisk avdekning (raster, microprismatikk etc) Det skal være jevnt belysningsnivå, dimensjonerende verdi 300Lux (lm) Eksempel armatur

14 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 14 av 20 Ant: pr stk: Tekniskrom/Scenelager Utenpåliggende LED armatur optisk avdekning (raster, microprismatikk etc.) dimensjonerende verdi 300Lux (lm) Ant: pr stk:

15 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 15 av 20 Lysstyring: Det benyttes bevegelsesfølere i alle rom, lysdemping for kontor, personal/møte og øvingsrom. Lokal styring i rommet. Fotocelle for utelys. Nødlysanlegg: Elektroentreprenør skal levere armaturer for lede- og markeringslys for utvidelse av eksisterende nødlysanlegg. Eksisterende system fra Eltek skal utvides og benyttes videre. Alle arbeider med å integrere nytt anlegg til gammelt anlegg skal medregnes. Alle armaturer med LED. 45 Elvarme Elektroentreprenør skal medregne varmekabler i takrenner og taknedløp inkl. egnet styringssystem komplett med kabling og tilkobling. Se underlag fra arkitekt for omfang av renner og nedløp. 50 Tele og automatisering generelt Fra eksisterende tele/datasentral medtas det 1 stk cu 50 par, og 1 stk 12 fiber OM3 til nytt rack i tekniskrom. Nytt 19» veggskap med høyde 1m monteres i tekniskrom, til distribusjon av spredenett for tele/data. det skal leveres to paneler for RJ45 og en fiberskuff. 52 Integrert kommunikasjon Kursopplegg for data forsynes fra nytt datarack i teknisk rom. 2 doble uttak pr kontor, 2doble uttak for møterom og 2enkle uttak over himling i korridor for trådløs basestasjon, aktivt utstyr forutsatt levert av bruker. I tillegg skal det i hvert øvingsrom monteres 1stk skjult veggboks med ett 20mm rør som legges frem til data rack for fremtidig bruk. Installasjon skal tilfredsstille kategori 6A sambandsklasse Ea. terminert på RJ45 i begge ender. 54 Alarm og signalsystemer Brannvarsling: Fulldekkende brannvarslingsanlegg basert på røykdeteksjon. Varslingen vil i hovedsak bli akustisk, men i tillegg optisk/flash varsling i alle øvingsrom/fellesareal. Brannalarmanlegget er basert på utvidelse av eksisterende anlegg fra Eltek. Det monteres også røykdetektor i avtrekk ventilasjon. Manuell melder ved rømningsdører. Alle nødvendige arbeider ifm innlegging-/tilpassing av kabler/programmering/igangkjøring skal medregnes. Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm: Det skal medregnes adgangskontroll ifm.nye dører i skallet. Adgangskontroll anlegget er basert på utvidelse av eksisterende anlegg. Det er nødvendig med befaring for å gi riktig pris på dette anlegget. Alle nødvendige arbeider ifm innlegging-/tilpassing av kabler/programmering/igangkjøring skal medregnes

16 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 16 av Automatisering Se VVS beskrivelse og kap Utendørs elkraft Ved alle dører, og eventuelle vannutkast monteres en låsbar 16A stikk. Disse stikkontaktene monteres på egen kurs. Det medtas 4stk lamper på fasaden. Ferdig montert og styrt av fotocelle. Utenpåliggende LED armatur optisk avdekning eller tilsvarende. Ant: 4 pr stk: ENHETSPRISLISTE Markeringslys LED Ledelys LED

17 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 17 av 20 Føringsveier: Kabelkanal, plast, dim. ca 120x70mm(HxD) montert på vegg Kabelkanal for 1-5 kabler, ca 60x30 mm, montert på vegg: Kabelkanal for 1-2 kabler, montert på vegg: Stigeledninger: PFSP 3x4+j Cu, på bro/vegg eventuelt lagt i rør. PFSP 3x6+j Cu, på bro/vegg eventuelt lagt i rør. PFSP 3x10+j Cu, på bro/vegg eventuelt lagt i rør. PFSP 3x16+j Cu, på bro/vegg eventuelt lagt i rør. PFSP 3x50+j Al, på bro/vegg eventuelt lagt i rør. PFSP 3x95+j Al, på bro/vegg eventuelt lagt i rør. Jording: Punkt for utjevning, med PN 6 mm²: Jordleder, PN 50 mm² på bro/i rør: Jordleder, PN 16 mm² på bro/i rør:

18 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 18 av 20 Gjennomføringer: Oppmerking av gjennomføringer Reserve gjennomføringsrør 50 mm i branngjennomføring: Branntettinger opptil 50mm Branntettinger opptil 100mm Utstyr i underfordelinger: Kombiautomater, 2/16A, montert i tavle og tilkoplet Kombiautomater, 3/16A, montert i tavle og tilkoplet Kombiautomater, 3/32A, montert i tavle og tilkoplet Kombiautomater, 3/63A, montert i tavle og tilkoplet Prisene skal være komplette t.o.m. rekkeklemmer, og skal kunne benyttes ved alle endringer. Kursopplegg: Punkt for lys, dobbel stikk Punkt for lys, fast tilkobling Punkt for nød-/ledelys, fast tilkobling Punkt for stikkontakt Teknisk anlegg: Punkt for stikk 2x2/16A+j på egen kurs inkl. alle nødvendige delprodukter fra rekkeklemme i fordeling t.o.m. uttakspunktet. Punkt for stikk 2x2/16A+j på egen kurs inkl. alle nødvendige delprodukter fra rekkeklemme i fordeling t.o.m. uttakspunktet. Med låsbart lokk utvendig.

19 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 19 av 20 Punkt for stikk 2x2/16A+j i kanal inkl. alle nødvendige delprodukter fra rekkeklemme i fordeling t.o.m. uttakspunktet. Punkt for 3x16 A+j stikk på egen kurs inkl. alle delprodukter fra rekkeklemme i fordeling t.o.m. uttakspunktet. Motortilkopling av motor med kabel opp til 3x2,5 mm2, inkl. sikkerhetsbryter med kabelopplegg fra styretavle fram til sikkerhetsbryter, samt opplegg mellom sikkerhetsbryter og motor med nødvendig kabelbeskyttelse og strekkavlastning. Sikkerhetsbryter skal være låsbar, med mulighet for signalkontakt. kr/stk.: Ditto for kabel 3x4 mm²: kr/stk.: Tilkopling av utstyr, som ventilmotor, romtermostat, føler kr/stk.: eller annet med kabel opp til 3x1,5 mm2, inkl. kabelopplegg fra styretavle fram til utstyr, tilkopling med nødvendig kabelbeskyttelse og strekkavlastning plassert utenfor tekniske rom. Kabling for IKT: Punktpris på dobbelt uttak for cat 6, RJ45 Punktpris på enkelt uttak for cat6, RJ45 Kortleser: Punktpris kabling for kortleser Enhetspris kortleser ferdig montert.

20 <Tilbygg kulturskole> Elektrotekniske installasjoner Side 20 av 20 Alarm og signalanlegg: Punktpris brann melder Enhetspris røykdetektor m/ sirene og flash Enhetspris multi kriterier m/ sirene/flash Enhetspris røykdetektor m/ sirene Enhetspris manuelle Enhetspris IO Enhet Enhetspris Brannklokke utvendig Enhetspris Brannklokke Enhetspris PIR detektor Enhetspris Magnetkontakt påvegg Enhetspris Sirene Enhetspris Betjeningspanel Enhetspris Utakk for antenne

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Snarøya skole. Delrehabilitering Fasaderehabilitering og ventilasjonsanlegg SFO. Kap. 4 Elkraftinstallasjoner og kap. 5 Tele og automatisering

Snarøya skole. Delrehabilitering Fasaderehabilitering og ventilasjonsanlegg SFO. Kap. 4 Elkraftinstallasjoner og kap. 5 Tele og automatisering 08.06.2016 Snarøya skole Delrehabilitering Fasaderehabilitering og ventilasjonsanlegg SFO Kap. 4 Elkraftinstallasjoner og kap. 5 Tele og automatisering 4 ELKRAFTINSTALLASJONER 40 ELKRAFT, GENERELT 40.1

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 9147-FAC Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING Her medtas kursopplegg for tele/data til uttak i kanaler. Kabling og utstyr skal være i hht gjeldende

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 4 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER... 2 40 ELKRAFT... 2 40.1 ORIENTERING... 2 40.2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 40.3 LEVERINGSOMFANG... 2 40.4 DOKUMENTASJON...

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING Byggherre/tiltakshaver: NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Dato: 21.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 EL-KRAFT 40 ORIENTERING 3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 4

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER FORSVARSBYGG OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER 14.01.2013 ELEKTRISKE ANLEGG Prosjekt: FORSVARSBYGG - OSCARSBORG FESTNING - TAKARBEIDER Side 2 LI LI.1 STE OVER TEGNINGER Følgende dokumenter er utarbeidet

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del II

Konkurransegrunnlagets del II Dato: 16.04.2012 Konkurransegrunnlagets del II B.2.1 TILBUDSKJEMA 501580 Oppgradering Rud - Convis Dato Rev. Rev. index 16.04.2012 Tilbudsgrunnlag Total kvalitetsledelse Bærum kommune Eiendom TKL Eiendom

Detaljer

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført.

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført. ELAFT, TELE OG AUTOMATISERING GENERELLE BESTEMMELSER LOVER, FORSIFTER OG STANDARDER De elektrotekniske installasjoner skal utføres i samsvar med gjeldene offentlige lover og forskrifter, standarder og

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER

TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER 1 Tilbudskjema med sammendrag Tilbudsskjema I samsvar med tilbudsmaterialet og eventuelle opplysninger og forbehold gitt i medfølgende

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 18.11.213 Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1 3 Tunneler 36 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS-UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering

Detaljer

Reservekraftanlegg. Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA

Reservekraftanlegg. Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA anlegg Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA 12.01.2017 Vedlegg 2 TILBUDSSKJEMA: Entreprenør tilbyr seg å levere komplett ferdig prosjekt med tilhørende anlegg

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING Byggherre/tiltakshaver: NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Dato: 13.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 EL-KRAFT 40 ORIENTERING 3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 4

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken YTELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRENØR Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken Dato: 2015-10-28 Saks- og dokumentnr: 201502129 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

DOKUMENT H. N Tele- og automatiseringsinstallasjoner Nybygg.

DOKUMENT H. N Tele- og automatiseringsinstallasjoner Nybygg. agerø kommune Nybygg Sannidal Skole. DOKUMENT H. N50-56. Tele- og automatiseringsinstallasjoner Nybygg. Innhold 50N TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT...2 51N BASISINSTALLSJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING...2

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO

NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO Oppdragsgiver NES KOMMUNE Rapporttype KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO 2 (7) SUMMERINGSSKJEMA KAPITTELSAMMENDRAG

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

BODØ HAVN KF VENTEROM BODØ HAVN KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROARBEIDER

BODØ HAVN KF VENTEROM BODØ HAVN KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROARBEIDER BODØ HAVN KF KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROARBEIDER MAI 2014 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 4 ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER 3 401 Generell informasjon 3 402 Krav til leveransen 3 403 Prosjektering

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere.

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere. 03 Grøfter og groper for tekniske installasjoner Eksisterende stigekabler til sorteringsanlegget skal suppleres med to stk nye kabler. Prisen for gravearbeidene skal være komplett med tilbakefylling av

Detaljer

Tilbudsmaterialet som innleveres skal omfatte komplette løsninger, og kvalitetsstandard skal fremgå av beskrivelse supplert med produktbetegnelser.

Tilbudsmaterialet som innleveres skal omfatte komplette løsninger, og kvalitetsstandard skal fremgå av beskrivelse supplert med produktbetegnelser. 4 Elektroinstallasjoner beskrives i følgende kapitel. Installasjoner for lavspenning. 4.1 Generelt Kapittel for bygningsmessige arbeider omfatter også en del generelle krav som gjelder for de øvrige arbeider

Detaljer

Prosjekt: Utbygging Salangen Skole E01 - Anleggsrigg. Anbudspesifikasjon. Salangen Kommune

Prosjekt: Utbygging Salangen Skole E01 - Anleggsrigg. Anbudspesifikasjon. Salangen Kommune Prosjekt: Utbygging Salangen Skole E01 - Anleggsrigg Anbudspesifikasjon Salangen Kommune Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 TILBUDSSKJEMA... 3 1 RIGGING... 6 2 BYGNING... 6 Side: 3 av 9 0 TILBUDSSKJEMA

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 4 ELKRAFT... 4 40 ELKRAFT, GENERELT... 4 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT... 4 411 SYSTEMER FOR KABELFØRING... 4 412 SYSTEMER FOR JORDING... 4 42 HØYTSPENT

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

OMSORGSBYGG OSLO KF REHABILITERING AV LUTVANNSKOLLEN BARNEHAGE. Ole Reistadsvei 37 E Oslo kommune YTELSESBESKRIVELSE ELEKTRO-TEKNIKK

OMSORGSBYGG OSLO KF REHABILITERING AV LUTVANNSKOLLEN BARNEHAGE. Ole Reistadsvei 37 E Oslo kommune YTELSESBESKRIVELSE ELEKTRO-TEKNIKK OMSORGSBYGG OSLO KF REHABILITERING AV LUTVANNSKOLLEN BARNEHAGE Ole Reistadsvei 37 E Oslo kommune YTELSESBESKRIVELSE ELEKTRO-TEKNIKK Funksjon: Navn: Signatur: Dato: Rev: Utarbeidet: Jongeir Haugen Gran

Detaljer

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes.

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse for El.anlegg:

Tilbudsbeskrivelse for El.anlegg: Tilbudsbeskrivelse for El.anlegg: Tiltak for universell utforming ved Norges arktiske universitet Campus Alta «Gulbygget» SWECO NORGE AS 05.10.2015 TILTAK FOR UNIVERSELL UTFORMING, CAMPUS ALTA 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger.

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger. TILBUD TOTALENTREPRISE Prosjekt: Begbyveien 20-22 - Oppføring av 18 utleieboliger. 1 TILBUDSKJEMA 2. BYGGETID 3. REGNINGSARBEIDER 4 VEDSTÅELSESFRIST 5 GARANTI 6 OVERSIKT OVER UNDERENTREPRENØRER 7 OVERSIKT

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM.

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. 17. August 2009 Tittel: Tilstandsrapport - elektrotekniske installasjoner RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver:

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 02. TILBUDSSKJEMA MED SAMMENSTILLING...

Detaljer

VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET

VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET BESKRIVELSE KAP 26 BYGNINGSMESSIG HJELPEARBEIDER ELEKTRO NORCONSULT AS RIE RETIROVEGEN 4-6019 ÅLESUND TLF 70 17 05 00 BESKRIVELSE OG MASSEBEREGNING

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Dato: KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Merkesystem/ID-nummerering (TverrFaglig Merkesystem - TFM) RI/ARK skal benytte et enhetlig, tverrfaglig merke-/id-nummer system for identifisering av alle produkter

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Boligbygg Oslo KF. Vedlegg 1a: Tilbudsskjema for Trondheimsveien 403 og 405

Boligbygg Oslo KF. Vedlegg 1a: Tilbudsskjema for Trondheimsveien 403 og 405 AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Boligbygg Oslo KF Tilbudsskjema Trondheimsveien 403 og 405 Vedlegg 1a til tilbudsdokumenter. 30.04.15 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Anders

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr.

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2 Kapittel: 03 BETONGARBEIDER 03 BETONGARBEIDER 03.2.16 LM1.5802A INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS Antall stk 2 Type: Rør Metode: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse

Detaljer

ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 2014 og følgende dokumenter:

ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 2014 og følgende dokumenter: ANBUDSSKJMA Rev. Dato: 21.5.24 KONTRAKT 214193- NTRPRIS TKNISK ANLGG ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 24 og følgende dokumenter:

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER Vedlegg til beskrivelse:

GENERELLE BESTEMMELSER Vedlegg til beskrivelse: GENERELLE BESTEMMELSER Vedlegg til beskrivelse: Plantegninger utarbeidet av S. K. Langeland AS LOVER, FORSIFTER OG STANDARDER De elektrotekniske installasjoner skal utføres i samsvar med gjeldene offentlige

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek TILBUDSSKJEMA - Bibliotek For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Åsveien flyktningeboliger

Åsveien flyktningeboliger Ombygging DEL 0.3 TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Versjon 1.0 13.01.2014 Tilbud fra: 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1)... 3 2.1.1. Tilbyder

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Prosjekt : 3526 Sem Fengsel SEM FENGSEL PARKERING TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Byggherre Arkitekt Statsbygg region sør Kristiansen & Bernhardt arkitektur plan interiør AS Tønsberg

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

U IO oppdatert 2015-02-16

U IO oppdatert 2015-02-16 6 sider, side 1 50. Tele og automatisering, generelt Alle nye installasjoner skal utføres i henhold til kravene i følgende spesifikasjoner: - NEK EN 50173-1:2002 - NEK EN 50174, del 1, 2 og / eller 3 -

Detaljer

HØNEFOSS KIRKE Krav og ytelsesspesifikasjon elektroteknikk DEL 2-2C

HØNEFOSS KIRKE Krav og ytelsesspesifikasjon elektroteknikk DEL 2-2C HØNEFOSS KIRKE Krav og ytelsesspesifikasjon elektroteknikk DEL 2-2C 2 2014.09.25 Revidert ihht. kommentarer fra byggherre SK IP 1 2014.08.28 For kontroll/godkjenning av byggherre SK IP Rev Dato Tekst Utarb

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

OSLO S. ROM EIENDOM / ISS Forvaltning. Utskifting av heiser.

OSLO S. ROM EIENDOM / ISS Forvaltning. Utskifting av heiser. OSLO S ROM EIENDOM / ISS Forvaltning Utskifting av heiser. TILBUDSFORESPØRSEL DEL 3, VEDLEGG B PRIS OG TEKNISKE DATA BMA Prosjekt 2978 Side 1 av 14 A TILBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG 01 Tilbudspris I samsvar

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSDEL 74 UTENDØRS ELKRAFT

FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSDEL 74 UTENDØRS ELKRAFT ADRESSE COWI AS Rennesøygaten 12 5537 Haugesund TLF +47 02694 WWW cowi.no KYSTVERKET MOLO AUSTEVOLL FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSDEL 74 UTENDØRS ELKRAFT OPPDRAGSNR. A075670 DOKUMENTNR. BES001 VERSJON 1

Detaljer

Ferdigbefaringsrapport

Ferdigbefaringsrapport Malm oppvekstsenter Ferdigbefaringsrapport Elektro 2015-11-16Oppdragsnr.:5140164 (1401 RN) Byggherre :Verran Kommune. Oppdragsgiver :Verran Kommune. Prosjekt :Malm oppvekstsenter. Entreprise :Elektro.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

GREVESKOGEN VGS MARKERINGSLYS SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG ( )

GREVESKOGEN VGS MARKERINGSLYS SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG ( ) GREVESKOGEN VGS MARKERINGSLYS SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG (22.6.2016) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 02. TILBUDSSKJEMA MED SAMMENSTILLING... 3 021 SAMMENSTILLING... 3 A PROSJEKTINFORMASJON...

Detaljer

54 Alarm og signalsystemer

54 Alarm og signalsystemer 521(555) 54 Alarm og signalsystemer 01.54.2.0 Orientering Se krav beskrevet under teknisk bygg øst. Det skal medtas en detekor som koples inn på brannsløyfe i bygg 2 Teknsik bygg øst. 01.54.2.1 KAPSLINGSGRAD:

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer