Bæringen. Valget er ditt. Velg hjemmehjelp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Valget er ditt. Velg hjemmehjelp"

Transkript

1 Bæringen INFORMASJON Fredag 7. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 10 Årgang 19 Mange veier til barnehage- plass! Se side 5 Mikkelsmess med mye vann Se side 7 Valget er ditt Velg hjemmehjelp selv Fra november skal de som mottar hjemmehjelpstjenester i Bærum kommune selv velge hvilken leverandør de vil ha hjemmehjelpstjeneste fra. Side 2 Ferdselsvett i marka Marka er stor nok til alle som ønsker å bruke den. Friluftsloven gir oss rett til å ferdes til fots over alt i utmark. Side 8 SKAL STEMME: Jeg har stemt i alle år. Det vil jeg også gjøre i år, sier Bjørg Abrahamsen (78) fra Sandvika. Hun er mormoren til Britt Eva Haaland (33) og oldemoren til Sigrid Elisabeth Haaland (3) som bor på Stabekk. De er tre generasjoner som bor i Bærum. Mor og oldemor skal stemme, og de tenker nok på barnas fremtid når de møter opp i valglokalet mandag 10. september. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Mandag 10. september er det valg på kommunestyre og fylkesting. Det skal velges 51 representanter pluss vararepresentanter til kommunestyret i Bærum, og 63 representanter til fylkestinget. Når du stemmer er du med på å avgjøre hvilke partier og hvilke personer som skal sitte i kommunestyret og i fylkestinget de neste fire år. Nytt av året er at du må ha med deg legitimasjon for å stemme. Stortinget har vedtatt endringer i valgloven. I de tilfeller stemmemottakeren og velgeren kjenner hverandre er det ikke nødvendig å vise legitimasjon. Les om valget i Bærum på side Trikk i Bærum - Trikken til Bekkestua skal gå uansett, sier administrerende direktør Torild Skogsholm i Oslo-trikken. Den blå Bekkestua-trikken skal gå med 20 minutters rute. Annen hver trikk som kommer til Jar fortsetter til Bekkestua. Side 9 Kunngjøringer Side 15 Ledige stillinger Side 18 Seniorsentrene Side 21 Fritidskalenderen Side 22

2 Side 2 Bæringen fredag 7. september 2007 Høstaksjon på Isi avfallsanlegg Velg hjemmehjelp selv Nå ryddes det i hager og loft, og mange saker og ting har vi ikke bruk for lenger. Miljøstasjonen på Isi avfallsanlegg er forberedt på storinnrykk. Benytt deg av de utvidede åpningstidene. JORUNN DAHL HATLEBAKK Fra lørdag 15. september til og med mandag 15. oktober er Isi Avfallsanlegg åpent fra til på hverdager og fra til på lørdager. Sorter avfallet hjemme Skill mellom hageavfall, farlig avfall og øvrig avfall. Da går det raskere å levere på anlegget. Det øvrige avfallet deles i trevirke (ikke impregnert), metall, papp, papir, elektronikkavfall, rene masser (betong, keramikk jord/steinmasser) brennbart restavfall (plast, tekstiler, takpapp, bøker, tepper, møbler uten springfjærer) og ikke brennbart restavfall (møbler med fjærer, røtter, isolasjon, vinduer/speil). PRAKTISK BISTAND: Fra november kan brukere som får hjemmehjelp i form av praktisk bistand velge om oppgavene skal utføres av kommunen eller av en privat utfører som har kontrakt med kommunen. FOTO: ISTOCK Kun rent avfall aksepteres Rene lass med hageavfall, farlig avfall, elektro-, hvitevarer og data er gratis å levere, men her aksepterer vi ingen slingring kun 100 prosent rent lass er gratis. Erfaringsmessig er det mye trafikk på lørdager. Det oppfordres derfor til å benytte seg av de utvidede åpningstidene på mandag til fredag. Fra morgenen av er det også mindre trafikk. Husk at farlig avfall også kan leveres på Skvett n-stasjoner. Papir, glass, metall og plast kan leveres på returpunkter. MER INFORMASJON: Isi avfallsanlegg, no/renovasjon Avdeling Forurensning og renovasjon, v/ kommune.no telefon ISI: Med utvidede åpningstider er de ansatte forberedt på storinnrykk. Isi selger også førsteklasses kompost - se side 10. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN Fra 1. november 2007 skal de som mottar hjemmehjelpstjenester i Bærum kommune selv velge hvilken leverandør de vil ha hjemmehjelpstjeneste fra. SIRI BJØRNBAKKEN Brukere av hjemmehjelp kan velge hvem som skal utføre tjenestene, og alle som har hjemmehjelp i dag må velge på nytt. Tilbudet gjelder de som kun mottar hjemmehjelp i Bærum kommune. Alle som skal velge vil motta informasjon om ordningen og de forskjellige leverandørene i posten. Brukerne kan velge mellom kommunens hjemmehjelpstjeneste, eller et privat firma som har inngått avtale med Bærum kommune. Det skal bygges ut nye hus og leiligheter langs Burudveien i Lommedalen. Sammen med byggetillatelse følger det krav om opparbeidelse av fortau. Det forutsettes at kostnadene og arbeidene med fortauene blir dekket av huseierne. Samme kvalitet Uansett hvem man velger vil kommunen nøye følge opp kvaliteten på tjenesten. Kommunen avgjør hva hjemmehjelperen skal gjøre i samråd med brukerne, og hjemmehjelperen utfører de tjenestene som står i vedtaksbrevet fra kommunen. Brukere skal sikres gode tjenester uavhengig av hvem som utfører arbeidet. Det er utarbeidet en felles serviceerklæring som gjelder for alle leverandørene. Bærum kommune har gjort et grundig arbeid med å velge kvalifiserte og gode leverandører. De aktuelle leverandørene er Pleie og omsorg i Bærum kommune, CityMaid og Oslo Helse og Omsorg. Reguleringsplan for Rykkinnveien 24 skal ikke fremmes. Det vedtok Plan- og miljøutvalget i møte 16. august. I rådmannens redegjørelse i saken blir det understreket at planen er i strid med kommuneplanen som viser åpen småhusbebyggelse. Området er i planen foreslått regulert til konsentrert småhusbebyggelse og åpen småhusbebyggelse. Det er ikke beskrevet noe boligantall i planen, men av plandokumentene fremgår det at det er planlagt cirka 40 leiligheter i blokk og cirka ti i form av tomannsboliger. Det betyr at tomtestørrelsen for en tomannsbolig settes til kun 700 kvadratmeter, noe som er svært lite. Fortau langs Burudveien I to tilfeller er det innvilget dispensasjon fra kravet. Dispensasjonene ble innvilget av Plan- og miljøutvalget 16. august. Hvordan velge De som allerede mottar hjemmehjelpstjenester må velge leverandør innen 1. oktober. De som får tildelt hjemmehjelp i fremtiden må velge leverandør innen tre uker. Da varsler man tildelingskontoret i kommunen om hvilken utfører man ønsker. Tildelingskontoret gir beskjed til den utfører som er valgt. Utfører vil deretter kontakte brukeren innen syv dager. Man kan skifte utfører med fire ukers varsel. Det kan skje når man vil og så ofte man vil. Prisen bestemmes av brukerens inntekt, og er den samme uansett hvilken utfører man velger. Faktura for tjenesten vil alltid komme fra Bærum kommune. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med Bærum kommune, Tildelingskontoret, 1304 Sandvika, Ikke utbygging i Rykkinnveien 24 Planen viser heller ikke fellesareal for lek, og har ikke rekkefølgebestemmelser for helse- og sosial infrastruktur. Politiske møter Formannskapet: og 19. sept. Plan- og miljøutv.: og 27. sept. Møtene holdes i Rådhuset. Kommunestyret starter Formannskapet starter Sakspapirer til formannskapet og kommunestyret finner du på formannskapets kontor i Rådhuset, i Kommunegårdens informasjonsskranke, på bibliotekene og på telefon Mer informasjon finner du også på tildelingskontorets hjemmesider kommune.no/tildelingskontoret. Bæringen Utgiver: Bærum kommune Informasjonsavdelingen 1304 Sandvika Sentralbord Telefaks Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Anne Johanne Enger Redaktør Svein-Ivar Fors I redaksjonen Vigdis Bjørkøy Marius Morstøl Jenssen Siri Bjørnbakken Bente Skåret Mariann Weiby Andersen Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, tlf Frist stoff neste nummer mandag 12. september Den neste utgaven kommer: 28. september og 19. oktober

3 Gratis etablererveiledning i Sandvika Fra september tilbyr Bærum kommune en rekke kurs, og viderefører avtalen med Etablerersentrene i Akershus om veiledningskontor i Sandvika. Dette er i første rekke et tilbud til bæringer som planlegger å starte egen bedrift. HANNE GRO HAUGLAND De fleste bedrifter i Bærum er små eller mellomstore. Hvert år starter det opp en rekke slike bedrifter. Bærum kommune ønsker fortsatt å bistå gjennom etablererveiledning og kurstilbud. Kontor i Sandvika Etablerersentrene i Akershus har kontor på Ås, Jessheim og i Asker. Siden høsten 2006 har de også hatt kontor i Sandvika, betjent halv dag torsdag og fredag. Dersom pågangen krever det, vil åpningstiden bli utvidet. Kontoret, som er et samarbeid med Bærum kommune, ligger i Kommunegården i Sandvika. Etablerersentrene i Akershus gir gratis veiledning til etablerere. Veiledningen gis individuelt eller gjennom kurs. I veiledningen går man inn på alt fra personlige forhold rundt det å starte egen bedrift, til hvordan skrive en forretningsplan, hvordan skaffe finansiering, og bedriftseieres rettigheter og plikter. Etablerersentrene i Akershus mottar økonomisk støtte fra Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. Nils Tro, som betjener kontoret i Sandvika, har også ansvar for Etablerersentrenes kontor i Asker. Han driver selv egen virksomhet, og har god kjennskap til ulike sider ved det å være bedriftseier. Tro har et bredt nettverk inn mot næringslivet i vårt område, og mot viktige offentlige instanser som Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. Bæringen fredag 7. september 2007 Side 3 Jarhuset blir senterområde Plan- og miljøutvalget anbefaler at Jarhuset og områdene rundt utvikles til et senterområde. Politikerne anbefaler at det blir fremmet en reguleringsplan for området. Saken var oppe til behandling 16. august. VIGDIS BJØRKØY Arcasa arkitekter ba, på vegne av Residens Eiendom AS, om en prinsippvurdering fra Plan og miljøutvalget. Uttalelsen gjaldt en skisse til regulering av Jarveien 1. Skissen viser en utvikling av Jarhuset, inkludert lokk over sporområdet og tilhørende omgivelser, til senterområde med forretning, boliger og parkering. Det er et stort område som skal bygges ut. Planforslaget består av cirka 3000 kvadratmeter boliger, 5000 kvadratmeter parkering og kjøreveier, samt 3400 kvadratmeter næringslokaler. Hensyn til stedets preg Når man skal utbygge næringsareal til handel og kontor, utløser dette krav om en handelsanalyse. Jarhuset er et kulturminne. Lokket bryter med landskapskarakter og stedlig preg. Det er mange ting som taler for en utvikling til senter ved Jarhuset, men rådmannen skriver i sin redegjørelse at skissen viser en lite stedstilpasset utbygging. Likevel valgte Plan- og miljøutvalget å anbefale at Jarveien 1 med tilgrensende arealer utvikles til senterområde. Av tidsmessige årsaker kan ikke reguleringsplanen fremmes etter revisjonen av kommuneplanens arealdel, og Plan- og miljøutvalget anbefaler derfor at en reguleringsplan fremmes. Rådmannen har lagt føringer som planen bør følge. MER INFORMASJON Hele saken kan leses på under politisk virksomhet, politiske utvalg og Plan- og miljøutvalgets møte 16. august. Kurs for etablere i Bærum I høst gjelder kurstilbudene fire såkalte Etablererkurs, som er gratis. Kursene går over tre timer, og gir en innføring i hvilken selskapsform som passer for deg, bedriftseieres rettigheter og plikter, samt tips og råd om bl.a. finansiering og lokalisering. Første kurs går av stabelen 27. september kl 12-15, i Kommunegården. Tilsvarende kurs vil bli avholdt 25. oktober, 15. november og 6. desember, også i Kommunegården. I tillegg gjennomføres fire temakurs rettet mot spesielle områder som er av betydning for etablerere: Budsjettering og regnskap, Nettverksbygging, Gode jusråd og Salg og markedsføring på web se annonse side 20. Bærum kommune håper mange vil benytte seg av tilbudene. Eventuelle spørsmål kan rettes til næringsansvarlig i kommunen Hanne Gro Haugland på telefon Internettside om næringsliv På Bærum kommunes internett-sider kan du også finne en næringslivsside. Dette er en side som gir informasjon om næringspolitikken i Bærum, fakta om næringslivet og sysselsettingen i kommunen, samt lenker til utviklingsaktører i vår region. Siden gir også informasjon om støtteordninger for etablerere i Akershus og Oslo. Kommune ønsker å styrke sitt arbeid for næringsutvikling og økt kontakt med næringslivet i Bærum. Det sier Hanne Gro Haugland, næringslivsansvarlig i kommunen. Næringslivssiden gir kortfattet informasjon. Ønsker du å besøke siden, finner du den ved å klikke på hurtigmenyen Har du spørsmål om næringsliv på JARHUSET ønskes utviklet til senterområde med forretning, boliger og parkering - inkludert lokk over sporområdet og tilhørende omgivelser. FOTO: CHRISTOPHER WITT HANSEN Utbygging i Trulsrudmarka Bebyggelsesplan for Trulsrudmarka felt B9 ble vedtatt av Plan- og miljøutvalget 16. august. På samme møte ble felt A4 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Det første feltet skal bebygges med eneboliger, det andre legger til rette for rekkehus. VIGDIS BJØRKØY Områdene som nå er behandlet av Plan- og miljøutvalget, ligger inn under Reguleringsplan med bestemmelser for Trulsrudmarka. til massedepot. Terrenget heller mot øst og har både gode solforhold og god utsikt. Planforslaget legger til rette for ti eneboliger på eiendommen, slik reguleringsplanen sier. Det legges vekt på å plassere veier og hus i balanse med terrenget. Deler av feltet ligger åpent til mot deler av Trulsrud og Lommedalen. Det skal derfor benyttes forholdsvis mørke jordfarger på bebyggelsen. Til hver tomt skal det være tre biloppstillingsplasser, der minst to av disse skal være i garasje eller carport. Eneboligene skal også ha minimum 300 kvadratmeter utomhusareal. hvert felt skal det settes av minst 200 kvadratmeter brukbare uteoppholdarealer per boligenhet. Det skal opparbeides småbarnslekeplasser maksimum 75 meter fra boligens inngangsparti. Innen hvert felt skal det opparbeides minst to biloppsettingsplasser per bolig, hvorav halvparten i garasje. Planen for Trulsrudmarka felt A4 er lagt ut til offentlig ettersyn. MER INFORMASJON - se politisk virksomhet, politiske utvalg. Planen ligger under Plan- og miljøutvalgets møte 16. august Frittliggende småhus Det første planområdet, der det gjøres plass til eneboliger, er på 11,7 dekar. De sentrale delene av feltet blir i dag benyttet Rekkehus Dette feltet er på 28,5 dekar og er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Det foreslås 61 leiligheter i rekke. Innen

4 Side 4 Bæringen fredag 7. september 2007 Skal 3 lære av Drammen på rektors kontor Bærums nye plansjef, Arthur Wøhni (48) har gode erfaringer fra byutvikling i Drammen som han vil overføre til Bærum. Jeg mener Drammens omdømme er bedret, ikke minst gjennom langsiktige og bevisst arbeide med stedsutvikling, sier han. MARIUS MORSTØL JENSSEN Bærum står foran mange store utfordringer i utformingen av Sandvika, E16 og Fornebubanen, sier Wøhni. Han ønsker å dra nytte av sine erfaringer: Det som kjennetegner Drammensmodellen er det tette samarbeidet gjennom hele prosjektets utvikling mellom planleggere, gjennomførere og de som senere skal ha ansvar for drift og vedlikehold. Det er ressurskrevende at mange fagfolk deltar i større deler av prosessene enn hva som ofte er vanlig i andre kommuner, men det sikrer kvalitet og realisme i prosjektene. I Drammen er det ikke uvanlig at landskapsarkitekten på byplankontoret, som har utviklet planene sammen med konsulenter, nesten daglig blir kontaktet for å ta stilling til utformingsdetaljer under byggefasen, sier han. Tre av Bærums skoler har fått nye rektorer denne høsten. To av rektorene kommer fra andre skoler i Bærum, mens en av rektorene kommer fra rektorstilling i Asker. Bæringen har spurt dem om hva de legger vekt på i sine nye jobber. NY PLANSJEF: Han var med å forandre Drammen til en miljøbevisst og levende by. Nå vil han utvikle Sandvika. Arthur Wøhni er ny plansjef i Bærum. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Skoledager, ferier og fridager Første fridag for Bærums skoleelever blir i år 10. september valgdagen. Høstferien er i uke 40, fra og med 1. oktober. Juleferien starter 20. desember og varer til og med 2. januar. Vinterferien er i uke 8, fra og med 18. februar. Påskeferien begynner 17. mars og varer til og med 24. mars. I mai har elevene fri og 12. mai. Siste skoledag er 20. juni. Se oversikt over elevens skoledager, ferier og fridager på side 17 her i Bæringen. SVEIN-IVAR FORS Rektor Bjørnegård ungdomsskole - Hva vil du legge vekt på i videreutviklingen av din nye skole? - Jeg ønsker at skolen skal ha høyt fokus på fagene, relasjonene og resultatene. Fagene er og blir det viktigste. Samtidig skal vi bidra til at ungdommene går ut av skolen sultne på livet og enda mer skole. Da må vi legge et solid og trygt miljø i bunnen for vår virksomhet. Så må det komme noe ut i andre enden som sier om vi går i riktig retning, og hva vi oppnår sammenlignet med andre skoler og kommuner. - Hva tror du vil bli den største utfordringen i ny jobb? - Arbeide oss inn i den nye læreplanen og inn i den nye arkitekturen. Dette er spennende prosesser som vi er i gang med. - Hva ser du mest fram til? - Jeg ser frem til å samarbeide med Bjørnegårds dyktige lærere og flotte elever. Ser også frem til at det nye idrettsanlegget til Jardar står ferdig (neste år?) til stor glede og nytte for klubben, skolen og nærmiljøet. Hvis jeg skal nevne noe konkret, så blir det juleballet på 10. trinn som alltid er et høydepunkt. - Hva har du gjort før og hvor har du arbeidet tidligere? - Musikkskolerektor Kåfjord i Troms og Folldal i Hedmark. Lærer i Tyrilikollektivet. Rektor Folldal Ungdomsskole. Inspektør Bjørnegård skole og rektor på Gjettum skole. - Noe annet du ønsker å si eller kommentere? - Jeg vil benytte anledningen til å skryte av Bærumsungdommen, som av og til stemples negativt i mediene. Vi som treffer dem hver dag, både i skole og fritid jeg er også lagleder i Bærum sportsklubb kjenner ikke det bildet igjen. Vi ser fantastisk flotte ungdommer som vi bør være stolte av! De står på og er dyktige, ambisiøse og hyggelige. Bærumsungdom får de beste karakterene i landet og fremhever seg på høyt nivå innen både idrett og musikk - for å nevne noe. Dette fortjener de den største respekt for. Rektor Østerås skole - Hva vil du legge vekt på i videreutviklingen av din nye skole? - Dette skoleåret vil bli brukt til å planlegge den nye skolen, som står ferdig til neste skoleår. Jeg kommer til å legge vekt på at både lærere og elever skal være med på å påvirke innhold, organisering og hvordan den nye skolen skal fremstå. - Hva tror du vil bli den største utfordringen i ny jobb? - Den største utfordringen er at man er tydelig på hvor man vil, samtidig som man er flink til å motivere og lytte til alle som er involvert i skolen. - Hva ser du mest fram til? - Å flytte inn i ny skole om knapt et år. Å få samlet skolen etter å ha drevet skole på to steder med de utfordringene det medfører. Nye Østerås skal bli en skole som lærere, elever og foreldre skal ha et eieforhold til, og en skole man skal være stolt av. - Hva har du gjort før og hvor har du arbeidet tidligere? - Jeg har jobbet 11 år på Ramstad skole som lærer og undervisningsinspektør. Rektor Gjettum skole - Hva vil du legge vekt på i videreutviklingen av din nye skole, og hva ser du mest fram til? - Jeg ser fram til å bli godt kjent med elever, foresatte og lærerne ved Gjettum skole slik at vi kan få et best mulig utgangspunkt for den videre utviklingen av skolen i tråd med målene i Kunnskapsløftet. I utviklingen av skolen vil jeg vekt på elevenes medvirkning i egen læring og foreldrenes involvering i elevenes læringsarbeid. - Hva tror du vil bli den største utfordringen i ny jobb? - Det er vanskelig å si hva som vil bli den største utfordringen den nye jobben, men den første utfordringen vil være å bli kjent med de som er knyttet til skolen som elever, foresatte og lærere. - Hva har du gjort før og hvor har du arbeidet tidligere? - Jeg har arbeidet i Tromsø, Bergen, Horten, Oslo og Bærum i tilsamen 22 år henholdsvis som lærer, rådgiver og undervisningsinspektør. Nå kommer jeg fra rektorstillingen ved Risenga ungdomsskole i Asker, hvor jeg har vært de siste fem årene. MER INFORMASJON:

5 Bæringen fredag 7. september 2007 Side 5 Storenga psykiatriske senter blir barnehage Sykehuset Asker og Bærum har flyttet ut av Storenga psykiatriske senter. Kommunen har kjøpt stedet for raskt å kunne tilby nye barnehageplasser i Østre Bærum. SVEIN-IVAR FORS Formannskapet vedtok i februar å regulere Storenga til barnehageformål. Eiendommen er svært godt egnet til barnehage. Bygget ligger fint i terrenget og alle tre plan har direkte atkomst til bakkeplan. Eiendommen ligger i Østre Bærum, der etterspørselen etter barnehageplasser er stor og få barnehagetomter er tilgjengelig. Ombyggingen av Storenga til barnehage vil medføre forholdsvis store rehabiliteringskostnader. Nytt år og ny barnehage Bygningen vil kunne tas i bruk som barnehage allerede ved utgangen av dette året, eller senest rett over nyttår, litt avhengig av hvor raskt håndverkere er tilgjengelige, i følge barnehagekontoret i Bærum. Storenga blir i første omgang en midlertidig barnehage med plass til 80 barn. De videre planene går ut på at Storenga innen halvannet år skal totalrenoveres. Under ombyggingen vil barna på Storenga få plass på Gamle Stabekk skole, som er tatt i bruk som erstatningsbarnehage for barnehager under rehabilitering. Etter ombyggingen blir det plass til i 130 barnehagebarn på Storenga. - Barnepark er et godt alternativ - Jeg kunne ikke klart meg uten park da jeg gikk gravid og hadde en toåring løpende rundt, sier Nina C. Abrahamsen. Datteren hennes Lea Elise går i Juterud barnepark en 50 år gammel park som akkurat nå har færre barn enn hva som trengs for å kunne drive en sesong til. Tidlig ute med turnbarnehage Kommunen planlegger å gjøre om Gamle Stabekk skole til en permanent barnehage. Kommunen har kjøpt naboeiendommen, som består av et gammelt hus med en praktfull gammel hage på over fire mål. SVEIN-IVAR FORS Gamle Stabekk skole ble stående tom da den nye Stabekk barneskole ble tatt i bruk ved årsskiftet 2004/2005. Høsten 2006 ble lokalene tatt i bruk som erstatningsbarnehage for barnehager under rehabilitering. Akkurat nå er det Haslum barnehage, Høvik barnehage og Hosle barnehage som holder til i de gamle, ærverdige bygningene. Deler av den gamle bygningsmassen er bevaringsverdig. Her er det høyt under taket, gammeldagse bratte trapper og lange korridorer. Nå skal man se på hvilke muligheter dette kan gi for å tilrettelegge bygningene for drift etter moderne pedagogiske metoder. Idrettsbarnehage Kommunen fikk i vår henvendelse fra et idrettslag som foreslo at barnehagen på Gamle Stabekk skole kunne bli en idrettsbarnehage med spesiell vekt på motorisk utvikling hos barna. Den gamle gymsalen på skolen egner seg utmerket til innendørs idrettsaktivitet for barn i form av gymnastikk- og turnaktiviteter. Tanken var derfor at barnehagen kunne bli landets første turnbarnehage. Samarbeid med lokal turnforening Som en prøveordning har kommunen inngått en samarbeidsavtale med den nyopprettede lokale Stabekk Turnforening. Utenom barnehagens åpningstid skal Stabekk Turnforening benytte gymsalen til å gi barn i nærmiljøet et turntilbud. Samarbeidet mellom kommune og en frivillig organisasjon om bruk av barnehagelokalene på kveldstid vil bidra til å gi barnehagen på Gamle Stabekk skole en enda sterkere forankring i lokalmiljøet. I PARKEN: Lea Elise blir 2 år i november. Hun har ikke plass i barnehage, men leker og koser seg fra 10 til 14 i Juterud barnepark. FOTO: NINA C. ABRAHAMSEN SVEIN-IVAR FORS - Det er vanskelig å holde liv i parkene, rett og slett fordi folk flest ikke vet nok om barneparktilbudet, mener Nina C. Abrahamsen. - Da min datter ble født var det en befrielse å kunne sende den eldste i parken og vite at han fikk masse frisk luft og fikk løpt fra seg. Det er jo det ungene elsker. De kommer hjem deilige og skitne fra topp til tå, med roser i kinnene og forteller ivrig om sølekaker og ekorn. Etter fire timer i parken slokner de fornøyd i sin egen seng eller vogn. Disse fire timene er mer enn nok for å dekke barnets sosiale behov, og det skjer i rolige omgivelser ingen stress. Jeg håper at andre ser hvor godt dette tilbudet er, slik at vi ikke mister parkene våre, for selv om det er mange barn på venteliste i barnehagene finnes det mange parker som ønsker seg flere barn. Prisen er kroner i måneden, og vi beholder kontantstøtten! sier Abrahamsen. MER INFORMASJON: barnehager - klikk på Barneparker Gratis jenteskate på Arena Bekkestua Hver tirsdag mellom klokken 18 og 20 er det jentene som råder grunnen innendørs på Arena Bekkestua. Her kan de boltre seg uten å måtte kjempe om plassen med gutta. Jentene er ekstra heldige, det er gratis i disse to timene. I tillegg får de instruksjon om de ønsker det. NINA CATHRINE HAUGEN - Vi i ungdomstjenesten ønsket oss flere jenter som skater, sier Rory Skarin. Han er miljøarbeider/skateinstruktør på Arena Bekkestua. - Vi måtte finne en måte å gjøre det ekstra attraktivt for jentene å prøve å skate her hos oss, derfor får de hallen for seg selv og det koster ingenting disse to timene, forteller han. Det er noe begrenset, men så langt har de som vil kunnet låne utstyr gratis her, forteller han. Alle nivåer - Som regel er det mellom fem og ti jenter her samtidig på tirsdags kveldene, men jeg anslår at det har vært omtrent femti jenter innom siden vi startet med egen jenteskate. Nivåene varierer, i kveld er det to helt ferske, de har aldri prøvd skate før, noen her har holdt på noen måneder og noen var med i NM som akkurat har vært her på Arena. Jentene hjelper hverandre og trener på diverse tricks. Vi ønsker at flere jenter skal begynne å skate, så det er bare å møte opp, avslutter Rory med. SPREKE JENTER: Cathrine Friedmann kom på 2. plass i NM og Anne Nytun kom på 4. plass, mens Camilla Haugen Urdal er nybegynner og blir inspirert av disse to. FOTO: NINA CATHRINE HAUGEN

6 Side 6 Bæringen fredag 7. september 2007 Brannvernuka I september inviterer Asker og Bærum brannvesen til brannvernuke. Den avsluttes med åpen dag på hovedbrannstasjonen lørdag 22. september. ELISABETH GRIPNE PLOMGREN De fleste barn og voksne vet hvordan de skal opptre ved brann på skole og jobb. Siden de fleste branner oppstår i bolig er det særdeles viktig å vite hvordan man skal opptre om det begynner å brenne hjemme. Årets brannvernuke starter 17. september og avsluttes med selveste brannverndagen med åpen dag på hovedbrannstasjonen i Asker. Brannøvelse Vi oppfordrer alle familiene til å ha en brannøvelse i boligene sine og avtale fast møteplass ute. Antall branner har vært stabil de siste årene, men brannene har vært mer dramatisk og alt for mange har mistet livet sitt i brann. I fjor omkom 64 personer i brann og i år er allerede 53 personer omkommet i brann. I Asker og Bærum har 3 personer omkommet i brann i år. Har du røykvarsler på barnerommet? Røykvarsleren er det viktigste tiltaket for å redde liv dersom det begynner å brenne. Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at hele 25 prosent av de omkomne i boligbranner de siste fem årene ikke hadde røykvarsler eller at den ikke fungerte. Sikkerhetskontroller som Asker og Bærum brannvesen har gjennomført i kommunene våre viser at mange slurver med røykvarsleren. Flere liv ville trolig vært spart om boligen hadde vært utstyrt med røykvarsler. Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler. Dersom boligen er stor eller består av flere etasjer anbefaler vi minimum en i hver etasje og en på hvert soverom. I følge lovgivningen er det eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarsler. Røykvarsleren bør sjekkes jevnlig. Røykvarsleren er billig forsikring av livet ditt. BRANNVERN Asker og Bærum brannvesen ble opprettet i 1999 som en sammenslåing mellom tidligere Bærum brannvesen og Asker brannvesen. I dag er ABBV et interkommunalt selskap med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker. Brannstasjonene på Gjettum og Bekkestua i Bærum er en del av beredskapen. MER INFORMASJON Se og Brannvernuka 2007 er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring. Har dere spørsmål, ikke nøl med å kontakte Asker og Bærum brannvesen. RØMMING: Alle bør ha en brannøvelse i boligen sin og avtale fast møteplass ute. FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN 5-åringer får brannvernopplæring Asker og Bærum brannvesen gjentar fjorårets suksess med sitt prosjekt om brannsikkerhet og brannvern hos barn og familiene deres og barnehagepersonellet september kommer 700 fem åringer på besøk til Asker brannstasjon og Bekkestua brannstasjon. Der får de både praktiske og teoretiske inspirasjon for brannvernarbeid i barnehagen. Barnehagene som er med i prosjektet forplikter seg til å følge brannvernopplegget Eldar og Vanja som brannvernforeningen har utviklet. Opplæringen avsluttes med et show på vårparten i regi av brannvesenet. Populære leseombud Det finnes mange som av ulike årsaker ikke greier eller orker å lese selv. For at disse også skal få et litteraturtilbud, trenger de noen som kan lese høyt for dem. SVEIN-IVAR FORS - Vi trenger flere leseombud! sier spesialbibliotekar Susanna Skurdal ved Bærum folkebibliotek. - Det er flere institusjoner som ikke har leseombud, og derfor trenger vi å rekruttere flere frivillige. Nå har vi hatt et nettverk av leseombud i Bærum i et halvt år. Ordningen er blitt populær og det leses høyt på 10 ulike boog behandlingssentre og boliger med service. Verdifullt Lesestunder er for mange en kilde til økt livskvalitet der man kan få verdifulle litteraturopplevelser og tilgang til skriftlig informasjon. Frivillige som melder seg vil i første omgang få informasjon om hva ordningen går utpå. Leseombudene blir invitert til jevnlige nettverksmøter på Bekkestua bibliotek. - Vi formidler kontakt mellom institusjonene og leseombudene og er behjelpelige med å finne egnet litteratur. Neste nettverksmøte blir på Bekkestua bibliotek 18. september, sier Susanna Skurdal. Fant roen på sommerskolen I juni ble det arrangert sommerskole for barn i Nadderudhallen. Det var badevakt Elena Guseva som hadde fått ideen om en ukes sommerskole, og 21 barn mellom 7 og 12 år deltok. SVEIN-IVAR FORS Elena kommer fra Arkhangelsk hvor hun er utdannet ved universitetet som pedagog. Hun har også en karriere bak seg som aktiv svømmer. LESE FOR ANDRE: Ønsker du å bli leseombud kan du ta kontakt med spesialbibliotekar Susanna Skurdal på e-post eller telefon FOTO: SVEIN-IVAR FORS LÆRTE LIVREDNING: En dukke ble lagt på bunnen av bassenget på to meters dyp, og barna måtte dykke ned å ta den med seg til land på riktig måte. FOTO: BJØRN EIDE

7 Bæringen fredag 7. september 2007 Side 7 Mikkelsmess med Grieg og vann Mikkelsmess arrangeres i år for 11. gang. I år skal Mikkelsmess dreie seg om Grieg og vann. Skoleelever fra Bærums Verk og Lommedalen lager fotoutstilling om vann, og spiller i musikal om tenåringen Edvard. AUDGUN OFTEDAL Lørdag 22. september står utstillingen VANN ferdig montert i Lommedalen kirke og på Mølladammen skole. Dagen etter blir det urpremiere på musikalen Jakten på lykken. Både utstilling og musikal er et samarbeid mellom skolene Lesterud, Gullhaug, Mølladammen og Bærums Verk skole. Blikk for vann Hver skole skal ut og ta bilder av mennesker og vann. Det skal bli en utstilling om hvordan du og jeg bruker vann. I ukene fram til Mikkelsmess vil flere hundre skoleelever gå ut i lokalmiljøet og ta foto. Hver elev får følgende oppdrag: Ta bilde av en person som bruker vann. Fotograf Morten Brun, som bor i Lommedalen, er inspirator og viktig samarbeidspartner for lærerne som driver dette prosjektet. - Vi ser for oss en utstilling med massevis av bilder av barn og voksne i nærkontakt med vann. Vi vil ha bilder av mennesker som leker med vann eller bruker vann til viktige formål, sier Morten Brun. Noen elever vil arbeide med temaet vann og bærekraftig utvikling, og gi innspill til Kunst rett vest 107 kunstnere i vestregionen har åpnet sine atelierer for publikum denne helgen. Mamta Baruah Herland fra Bærum er en av dem. VANN: Fotograf Morten Brun har har illustrert «mennesker i nærkontakt med vann» til utstillingen ved Mikkelsmess - blant annet dette bildet der rektor Gretha Storevik ved Mølladammen er modell. FOTO: MORTEN BRUN. HENVISNINGSFOTO PÅ SIDE 1: IVAR LANDMARK miljøpolitisk debatt i Mikkelsmessuka. Utgangspunkt her er FNs tusenårsmål nummer 7 om bærekraftig utvikling: Sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling. Andelen som ikke har tilgang til rent vann skal halveres innen Situasjonen for minst 100 millioner mennesker som lever i slumområder skal være radikalt forbedret innen Jakten på lykken I år er det 100 år siden Edvard Grieg døde. Mikkelsmess markerer dette med urpremiere på en ny musikal. Inspirert av Griegs musikk og Griegjubileet har Karoline G. Herlofsen og Øystein Lund Olafsen laget en musikal som har fått tittelen Jakten på lykken. Her møter vi tenåringen Edvard som må gjøre valg og finne ut hva som skal være viktige verdier i livet. I tillegg til lokale krefter - elever og musikere fra dalen kommer Marianne Krogness. Hun har spilt mange personer vi kjenner oss igjen i, fra Shell-dama til aktivist i Tramteateret. I musikalen er Marianne Krogness vår historieforteller. Hun presenterer oss for unge Edvard og hans jakt på lykken. Mikkelsmess - en møteplass Det største arrangementet er på Mølladammen ungdomsskole lørdag 22. september. Da samles folk i bygda for å oppleve barn og ungdom i fri utfoldelse på utescenen og i klasserommene. MER INFORMASJON Formålet med Mikkelsmessuka er å være med og skape et godt miljø for barn og voksne i hele Lommedalen ved å legge muligheter til rette for å få folk til å møtes i skole og kirke til uformell underholdning og gode kulturinnslag. MARIUS MORSTØL JENSSEN Kunst rett vest arrangeres september og er et arrangement der publikum kan besøke kunstnere i deres atelierer i 13 kommuner. 14 kunstnere fra Bærum deltar, deriblant Mamta Herland. Alle kunstnerne er med på den store kollektivutstillingen på Slambassenget i Slemmestad, åpent klokken Mamta Herland bidrar med bildet etter Monet et bilde der hundrevis av små bilder fra Sandvika og omegn er satt sammen til Løkke bro i Sandvika. Hun bor på Slependen og er født i Assam, nordøst i India. Hun er medlem i Bildende kunstnere i Bærum og har atelier i Sandviksveien 155 i Sandvika. - Ikke alle av de minste kunne svømme da de kom hit til sommerskolen, men etter fire dager kunne de fleste til å med svømme 25 meter uten pause. De eldste lærte forskjellige svømmeteknikker, i tillegg til bryst var vi også innom crawl, rygg og litt butterfly. De lærte også livredning i vann. Barna storkoste seg, forteller Elena. Fisketur I tillegg til aktivitetene i bassenget fikk barna også være med på et allsidig og spennende utendørsprogram med fotball, håndball, kanonball og fisketur. Norges Jeger og Fiseforbund hadde fiskecamp ved Øversetertjern oppe ved Holmenkollen, og her fikk barna låne fiskestenger. I en stor lavvo kunne barna spise, og det var lagt til rette for rensing av fisk - Og fisk fikk de, sier Bjørn Eide, ansvarlig for denne delen av programmet. - Da dagen var omme og hjemreise nærmet seg, måtte vi mase, lokke og true for at de skulle bli med hjem. Her kunne de litt utålmodige barna vi hadde sett tidligere i uken stå i timevis med fiskestanga og bare vente på at duppen skulle forsvinne under. Det var tydelig at de fant roen ved tjernet! MER INFORMASJON Fra Kina til Bjørnegård psykososiale senter I august fikk Bjørnegård psykososiale senter besøk fra Hebei provinsen i Kina. Den kinesisk delegasjon besøkte Bærum for å lære om psykisk helsearbeid. BRITH SJØVOLD I Kina har man tradisjon for at det er familien og i mindre grad det offentlige helsevesen som tar vare på sine psykisk syke. Det planlegges nå en omfattende helsereform der store sentrale institusjoner skal bygges ned parallelt med oppbygging av lokale helse- og sosiale tilbud. I den forbindelse ønsket delegasjonen å tilegne seg erfaringer fra Europa, med et spesifikt fokus på psykisk helsevern. Hebei provinsen ligger ved Beijing og har 67 millioner innbyggere. Bjørnegård psykososiale senter er et mangfoldig døgnåpent tjenestetilbud. De besøkende var særlig interessert i hvordan befolkningen i Bærum kunne nyttiggjøre seg Bjørnegårds tilbud uten henvisning fra lege, og hvordan vi samarbeider med pårørende. Den kinesiske delegasjonen besto av ledere fra helseadministrasjonen og psykisk helsevern, ÅPENT ATELIER: Kunst Rett Vest-samarbeidet gjør at publikum kan besøke kunstnerne der de jobber. Mamta Baruah Herland har åpent atelier. Her holder hun et stort selvportrett, sammensatt av hundrevis av små foto. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN blant annet leder fra helsedepartementet, sykehusdirektører, professor i helseøkonomi samt institusjonsledere. Vertskap under besøket på Bjørnegård var miljøterapeut Anne Thorn og tjenesteleder Brith Sjøvold. FRA KINA TIL BÆRUM: Dr. Zhai Jingbo, Dr Liu Schuangxi, Dr. Li Keqing og Dr. Zhang Yong, Dr. Shi Guang fikk gode råd av psykolog Per Isdahl, 1. amanuensis Øyvind Tutvedt og professor Arnulf Kolstad her sammen med tjenesteleder Brith Sjøvold og miljøterapeut Kristine Walberg fra Bærum. FOTO: ANNE THORN

8 Side 8 Bæringen fredag 7. september 2007 Aktiviteter og opplevelser i marka Friluftsloven gir oss rett til å ferdes til fots over alt i utmark. Hvis du skal sykle eller ri, må du holde deg på stier og veier. Bading og bruk av farkost uten motor er tillatt i alle elver og vann som ikke har drikkevannsrestriksjoner. Bruk av motorbåt er forbudt i alle vann. KAIA GUNBY BERGER Marka er heldigvis stor nok til alle som ønsker å bruke den vil du ha det stille og rolig, kan du gå litt lenger enn folk flest, eller gå utenom de mest brukte løypene. Går du stille nok kan du oppleve fugle- og dyreliv på nært hold! Ønsker du å møte andre markavandrere er det mange hyggelige treffsteder, og i helgene kan du gå innom et av serveringsstedene i marka se nedenfor. Aktiv på dagtid i Bærum Er du mellom 18 og 65 år og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet? Mottar du i tillegg ytelser som for eksempel dagpenger eller sykepenger? Da har du muligheten til å trene så mye du vil på dagtid for 150 kroner resten av Interessert? BENTE SKÅRET Aktiv på dagtid i Bærum er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum Idrettsråd, lokale idrettslag og Sosialtjenesten i kommunen. I tillegg er det flere andre samarbeidspartnere, både offentlige og frivillige organisasjoner. Tilbudet er for deg som står helt eller delvis uten arbeid. Målet for prosjektet er å få flere med i fysisk aktivitet og sosialt fellesskap i de lokale idrettsmiljøene i Bærum. For mer informasjon om de ulike aktivitetene du kan velge mellom på dagtid, og om du oppfyller kriteriene for å trene resten av året for bare 150 kroner, kan du gå inn på www. baerum.kommune.no/apd MARKA ER FOR ALLE - også for små sopplukkere. FOTO: JANNICKE HAGEN HOLO Rettigheter og plikter Les mer om Rettigheter og plikter når du ferdes i marka med utgangspunkt i Lov om friluftslivet på kommunens nettsider klikk på snarveien Natur- og idrett. Forslag til aktiviteter: På stier og veier i marka kan du jogge eller gå, sykle, gå stavgang, ri hest Plukk bær eller sopp og ta en hyggelig matauk Dra på fisketur i markavannene eller i elvene NB! Husk å løse fiskekort! Ta med lunsj eller middag til en av de godkjente grill- eller bålplassene i marka, så som på Grønland, Haugsvollen og ved Fløyta. MER INFORMASJON: klikk på snarveien Natur- og idrett AKTIV PÅ DAGTID: Bård Kristiansen er treningsveileder i ballaktiviteter, og du møter han i Rykkinnhallen på tirsdager. Mette Kildal treffer du på torsdager utenfor Rykkinnhallen hvis du ønsker å være med på stavgang/turmasj. FOTO: BENTE SKÅRET Seter og uthus på Stovivollen Stovisetra er blant de eldste, bevarte setre i Norge. Den var seter for de tre oppsitterne på Stovi, men også for Kveise, Skui og Butterud. Serveringssteder i marka som er åpne: Brunkollen - lørdag og søndag Fossum IFs Klubbhus - søndag Gupu - lørdag og søndag Haslumseter - Gudstjeneste stort sett hver søndag klokken 1200 Geologitur til Kolsåstoppen Lørdag 15. september 2007 kan du bli med på tur til Kolsåstoppen, med start fra Gjettum stasjon klokken 11. Løvlia - lørdag og søndag Solli - lørdag og søndag Sæteren gård diverse arrangementer Husk: Ta avfallet med deg hjem ingenting skal ligge igjen. Det er lurt å bruke støvler eller kraftige sko i tilfelle du møter på orm som ligger og soler seg på fine høstdager MER INFORMASJON: bekkestua.rotary.no/index-filer/page560.htm home.no.net/kolsast/ LIV FRØYSAA MOE Stovivollen ligger i den gamle Ramsåsalmenningen, som ble kartlagt i 1774 og oppdelt noen år senere. Oppdelingen førte til at Stovivollen kom til å ligge på Staver gårds grunn. I dag står det to bygninger på vollen. Seterhuset antas å være oppført en gang før 1800 og ble restaurert i anledning arkitekturvernåret i Uthuset var opprinnelig en del av låven på gården Vensås i Lommedalen, og ble flyttet og oppført på vollen i Seterdriften på Stovivollen ble nedlagt i 1935 som en av de siste i Bærum, men setra var i bruk under krigen. Pollenundersøkelser viser at det har vært seterdrift på Stovivollen helt tilbake til år 1100 f.kr. Seterrettigheter I Asker og Bærum historielags skrift fra 1957 forteller Alfred Iversen hvordan transporten av melkeproduktene foregikk i Det var tjenestegutten på Stovi som hentet melk og fløte på Stovisetra. Stien fra Kastebonn til Stovivollen følger den gamle seterveien. Det gamle seterhuset tilhører Stovi gård, som har seterrettigheter så lenge bunnstokkene i seterhuset ligger der. Jong speidergruppe, som senere ble slått sammen med Tanum speidergruppe, disponerer bygningen og var de som fikk restaurert seterhuset i 1975 med støtte fra Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren og som oppførte uthuset året etter. SVEIN-IVAR FORS På Kolsåstoppen finnes en bergart som kalles for rombeporfyr. Den er funnet på kun tre steder i verden på toppen av Kilimanjaro, i Antarktis og på Kolsåstoppen. Det er en lavabergart, og hos oss er den en rest fra en periode med voldsom vulkanaktivitet i Oslofjordområdet for omtrent 290 millioner år siden. Geolog Bernt Røsholt forteller underveis om de ulike bergartene som viser utviklingen fra havbunn via ørken til vulkanaktivitet en reise på omtrent 250 millioner år som gjøres unna på 2 timer! På turen vil du også få høre om den praktiske nytten vi har av geologien og dens produkter. Turen opp er bratt og ulendt, så det viktig med godt fottøy. Ta med niste og nyt den fantastiske utsikten utover Oslofjorden fra toppen. 250 MILLIONER ÅR PÅ 2 TIMER: Bli med på geologitur til Kolsåstoppen lørdag 15. september 2007, med start fra Gjettum stasjon klokken 11. FOTO: ROAR JENSEN MÅNEDENS KULTURMINNE for september 2007 er knyttet til Natur- og idrettsforvaltningens fokusering på aktiviteter og opplevelser i marka. FOTO: TERJE JOHANNESSEN

9 Bekkestua-trikken på skinner...igjen Mandag 20. august markerte fylkesordfører Hildur Horn Øien åpningen av midlertidig drift av Kolsåsbanen mellom Jar og Bekkestua til glede for mange reisende. BENTE SKÅRET - Trikken til Bekkestua skal gå uansett, sa administrerende direktør Torild Skogsholm i Oslo-trikken da hun innledet markeringen. Fylkesordfører Hildur Horn Øien oppfordret beboerne på Bekkestua å bruke banen og vise at vi trenger denne trikken. Den blå Bekkestua-trikken skal gå med 20 minutters rute, det vil si at annen hver trikk som kommer til Jar, vil fortsette ut til Bekkestua. Trikketilbudet vil bestå fremt til 1. juli neste år. Da starter anleggsarbeidene som skal føre Kolsåsbanen frem til Jar i 2009, Bekkestua i 2010 og Kolsås i Det måtte en del store justeringer til før trikken kunne kjøre Jar - Bekkestua. Alle holdeplassene måtte oppgraderes og signalanlegg måtte settes i stand, justeres og testes. Billettautomater på alle inngående holdeplasser og sanntidsinformasjon på Bekkestua skulle på plass. Sammenslåing og felles takstsystem Fylkestinget i Akershus går inn for å slå sammen Oslo Sporveier og Stor- Oslo Lokaltrafikk. Et enstemmig fylkesting vedtok dette på et ekstraordinært møte 23. august. De to selskapene skal slås sammen til et nytt felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Fylkestinget ønsker at det nye selskapet så raskt som mulig innfører et felles takstsystem for de reisende i regionen. Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo gikk inn for sammenslåingen i sitt møte den 22. august. Oslo bystyre sa også ja til sammenslåing i sitt møte 29. august. For rutetider, se Bæringen fredag 7. september 2007 Side 9 Østeråsmarsjen i gang Den første turmarsjen for beboerne på Østerås bo- og behandlingssenter ble høytidelig åpnet med snorklipping i juli, og til taktfast sang vandret beboere og personale ut i det grønne. HARALD WAUGH Den første Østeråsmarsjen gikk i området rundt institusjonen, der beboerne fikk muligheten til å plukke blomster og prøvesmake årets villbringebær. - Det er fint at vi kommer ut sammen og får gått litt her hvor vi ikke har gått før, var en av beboernes kommentar til marsjen. Cornelia syntes det var hyggelig å være på tur sammen med de andre beboerne. Frister til gjentakelse - Artig å se at det fungerte, sa initiativtager Nina Lund og Berit Nordseth, som jobber på Østerås bo- og behandlingssenter. Dette frister til gjentagelse, og vi kommer til å arrangere Østeråsmarsjen annenhver fredag. Vi ønsker oss noen frivillige til å være med og følge beboerne på marsjen. Da kan vi få med enda flere ut på tur! Hun legger også til at hvis været ikke inviterer til en tur i det grønne, så arrangerer de like gjerne en innendørs fredagsdans. Kunne du tenke deg å hjelpe til som frivillig på Østeråsmarsjen? Ring aktivitør Nina Lund på telefon UTMARSJ: Til taktfast sang gikk turen ut i det grønne. FOTO: HARALD WAUGH Nettravn-prosjektet trenger flere dataveiledere Nettravn-prosjektet har vært svært vellykket, og mange seniorer har fått kvalifisert hjelp og veiledning. I år har Nettravnene igjen fått støtte fra Frivillighetsutvalget, nå for å utvide tilbudet til to bibliotekfilialer og tre-fire seniorsentre. SVEIN-IVAR FORS TRIKKDIREKTØR Torild Skogsholm, leder av samferdselskomiteen i Akershus Erlend Helle (SV) og fylkesordfører Hildur Horn Øien (KRF) åpnet den midlertidige trikkedriften til Bekkestua. FOTO: BENTE SKÅRET Hunden er løs Eikstunet Bo- og behandlingssenter fikk en dyrisk og sosial opplevelse da Norsk Berner Sennenhund Klubb kom på besøk i juni. Dette sosiale tiltaket har blitt en positiv opplevelse både for beboere, hunder, hundeeiere og ansatte. Nettravner er navnet på frivillige dataveiledere for seniorer. Bærum bibliotek og Seniornett Sandvika har sammen rekruttert 35 frivillige som fungerer som dataveiledere ved hovedbiblioteket på Bekkestua og ved Seniornett Sandvikas grunnkurs og veiledningstjeneste i Røde Kors-huset. Det er planer om å lære opp noen av nettravnene slik at de ikke bare kan veilede, men også forestå undervisningen i slike lokale seniormiljøer. Alle Nettravnene får flere tilbud om faglig oppdatering. Det trengs flere Nettravner! Hvis du vil vite mer, og kan tenke deg å delta i dette lærerike og morsomme miljøet, se annonsen på side 16 dagens utgave av Bæringen. SJARMØR I PELS: Uncas tar seg en pust i bakken, etter å ha sjarmert damene på Eikstunet. FOTO: HARALD WAUGH HARALD WAUGH Norsk Berner Sennenhund Klubb har begynt å besøke Eikstunet Bo- og behandlingssenter som en forsøksordning. Denne besøksordningen går ut på at noen av klubbens medlemmer kommer på besøk med hundene sine, og lar beboerne få hilse på og klappe hundene. Dette utvikler seg til en hyggelig og sosial affære der dagligstuen fylles, hundepraten går, og smilene sitter løst. Mange av beboerne har selv hatt hund og synes det er koselig å få besøk av hundeklubben. Dette virker positivt på beboerne, og mange av dem benytter sjansen til å hilse på hundene, sier Mildrid Johnsen, som er frivillighetskoordinator på Eikstunet. Lyser opp Hundeklubben har nå syv hunder som har meldt seg til tjeneste og gjerne vil følge i Uncas og Dennis sine potespor. Dette er meningsfullt og helt topp!, sier medlemmene Ane Thjømøe, Inger Schou Bredal og Runar Bredal, som også sier at de gjerne kommer igjen. Tjenesteleder Merete Ramm Rønning er henrykt over tiltaket, og sier at beboere lyser opp når hundene kommer. IVRIGE: Elever og veiledere ved Seniornetts datakurs Frank Sørum, Laila Toft, Harald Jahren og Inger Steensland. FOTO: TRYGVE FOSDAL

10 Side 10 Bæringen fredag 7. september 2007 Innholdsrik byfest Det var et myldrende folkeliv i byen under Sandvika byfest fire dager i slutten av august. Barn, ungdom og voksne var med på olabilløp, hip hop-dans, karneval, konserter og mer enn det. Valget er Bruk stemmen din! ARNOLD HAUKELANDS PUNKT: Under Byfesten var det avduking av Arnold Haukelands punkt: Et rødt metallpunkt plassert på en steinblokk på Rådhustorget viser piler i ulike retninger til flere av Haukelands statuer som man kan se fra nettopp dette punktet. Kultursjef Trine Bendixen foretok den offisielle åpningen. Gledelig var det at Haukelands enke, Randi som vi her kan se sittende var til stede ved avdukingen sammen med barnebarnet. Til venstre er tidligere kunstforvalter Pål Ivar Bergersen, som var mannen som oppdaget punktet. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Mandag 10. september er det valg på kommunestyre og fylkesting. Valget er altså et lokalvalg. Når du stemmer, er du med på å avgjøre ikke bare hvilke partier, men også hvilke personer som skal sitte i kommunestyret og i fylkestinget. Disse personene skal ta avgjørelser og sørge for at offentlige oppgaver i lokalmiljøet løses på en måte som er mest mulig i samsvar med dine interesser. Du MÅ ha legitimasjon Nytt av året er at du MÅ ha med deg legitimasjon for å stemme. Stortinget har vedtatt endringer i valgloven. Den viktigste endringen er at velgere som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. I de tilfeller stemmemottakeren og velgeren kjenner hverandre er det ikke nødvendig å vise legitimasjon. Det samme gjelder ved stemmegivning på helseog sosialinstitusjoner. Her kan en ansatt bekrefte beboerens identitet. Er velger derimot ukjent for stemmemottaker plikter velgeren å vise legitimasjon. Målet er å være sikker på at det krysses av for rett person i manntallet. Valgloven sier ikke noe om hva slags legitimasjon som kan brukes. De vanligste typer legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men også andre legitimasjonspapirer som inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde vil i utgangspunktet være tilstrekkelig for å dokumentere hvem velgeren er. Delt ansvar Kommunene og fylkeskommunen deler ansvaret for de lokale samfunnsoppgavene. Kommunene har blant annet ansvaret for barnehager, grunnskoler, boligbygging, helsestasjoner, eldreomsorg, ungdomsarbeid, idrettsanlegg med mer, mens fylkeskommunen har ansvaret for blant annet videregående skoler og veier. Det skal velges 51 representanter pluss vararepresentanter til kommunestyret i Bærum. Valg på fylkestingsrepresentanter foregår samtidig med valget til kommunestyret. Det skal velges 63 representanter til fylkestinget, og alle de 22 kommunene i Akershus skal være representert. Presentasjon På de neste sidene får du informasjon om hvor du kan stemme og hvordan du kan endre på stemmeseddelen. I tillegg presenteres alle førstekandidatene til de partiene som stiller liste ved kommunestyrevalget i Bærum. Du kan lese hva de tolv kandidatene prioriterer som sine viktigste saker de neste fire årene i Bærum. GÅGATA: Mange hadde stands og solgte egenproduserte smykker og annet. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN MER INFORMASJON: Isi selger førsteklasses kompost Hageavfallet ditt kan bli til flott jordforbedring. Har du ikke plass eller anledning til å kompostere hageavfallet i din egen hage, kan du kjøpe med deg høyverdig klasse 1- kompost fra Isi. HAAKON BRAATHU Ved å kvitte seg med alt hageavfallet vil jordsmonnet i hagen etter hvert utarmes uten tilføring av ny næring. Hvis du skal ta med deg kompost, er betjeningen villig til å hjelpe til med å laste hengeren med hjullaster bare si fra i vekta så får du hjelp. Komposten egner seg blant annet godt til jordforbedring og topplag i blomsterbed og hekker. Den inneholder ingen forurensninger som tungmetaller eller ugressfrø. Temperaturen inne i komposthaugene kan bli opptil 100 grader uten tilførsel av varme. Dermed drepes virus og skadedyr. Det finnes også et transporttilbud for de som ikke disponerer henger. Transportsentralen i Asker og Bærum (TAB) administrerer denne delen. Ta kontakt direkte med TAB på telefon om du ønsker å få kompost tilkjørt. SKAL STEMME: Bjørg Abrahamsen (78) fra Sandvika og Britt Eva Haaland (33) fra Stabekk skal stemme ved årets valg. Sigrid Elisabeth Haaland (3) må vente noen år først. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Gratis parkering Det vil på valgdagen være avgiftsfri parkering ved disse stemmestedene: rådhuset i Sandvika, hovedbiblioteket på Bekkestua og kinofestsalen på Stabekk. Parkeringsautomatene ved parkeringsplassene på sjøsiden av rådhuset og på broen mellom rådhuset og Kommunegården samt bak hovedbiblioteket på Bekkestua vil ikke være i drift. Noen plasser på hjørnet av Storengveien og Gml. Ringeriksvei på Stabekk vil også være avgiftsfrie på valgdagen. Parkeringen gjelder kun for korttidsparkering for stemmegivning. Ved de andre stemmelokalene er det fra før av lettere tilgjengelige gratis parkeringsplasser.

11 Bæringen fredag 7. september 2007 Side 11 ditt Temasider om kommunestyreog fylkestingsvalget 2007 Slik stemmer du i valglokalet Velg stemmeseddelen(e) Gjør endringer på stemmeseddelen(e) Brett stemmeseddelen(e) med partinavnet inn slik at ingen ser hva du har stemt Gå til valgfunksjonæren som har ditt etternavns forbokstav Vis legitimasjon og lever valgkort for avkryssing i manntallet Gi stemmeseddelen(e) til valgfunksjonæren som stempler stemmeseddelen Legg stemmeseddelen(e) i valgurnen Slik kan du endre på stemmeseddelen Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Hvis du vil være med på å påvirke hvilke kandidater som blir valgt inn for partiet, må du endre på stemmeseddelen, det vil si gi personstemmer. Det er ikke adgang til å stryke kandidater, verken ved kommunestyrevalg eller ved fylkestingsvalg. Veiledning for hvordan du gjør endringer, står på stemmesedlene. Ikke vær redd for å endre på stemmeseddelen! Den blir ikke forkastet selv om du gjør feil. Ved kommunestyrevalget kan du: - gi personstemme til kandidater på stemmeseddelen. Sett i så fall et merke (kryss, hake eller liknende) i ruten ved navnet til de kandidatene du vil stemme på. Du kan gi personstemme til så mange av kandidatene du vil. Hvis navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet/gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer til kandidater med uthevet skrift, på samme måte som til de andre kandidatene. - gi personstemme til kandidater fra andre partier/grupper (såkalte slengere). Skriv i så fall kandidatnavnene i et eget felt på stemmeseddelen for ditt parti. Hvor mange slengere du kan føre opp, avhenger av antall representanter som skal velges til kommunestyret, og vil fremgå av stemmeseddelen. Vær oppmerksom på at når du fører opp slengere, vil en del av stemmen din bli overført til det andre partiet/gruppen. Verdien av stemmen din for det partiet/gruppen du stemmer på, blir tilsvarende redusert. Eksempel: Det skal velges 13 representanter til kommunestyret. Du fører opp 2 slengere på din stemmeseddel. Dette medfører at 2/13 av stemmen din overføres til det andre partiet. Det partiet du stemmer på, får dermed bare 11/13 stemme. Ved fylkestingsvalget kan du: - gi én eller flere kandidater én personstemme ved å sette et merke ved navnet. Dette øker vedkommendes sjanse for å bli valgt. MER INFORMASJON PÅ INTERNETT Nytt i år: Husk legitimasjon! Er velgeren ukjent for stemmemottaker skal velgeren vise gyldig legitimasjon (f. eks pass, førerkort, bankkort med bilde). Valgkortet er ikke legitimasjon. Valgdagen er mandag 10. september Valglokalene er åpne fra kl til kl 20.00, en oversikt over hvor valglokalene er finner du på side 19 her i Bæringen. Hvis du kommer til lokalet etter kl får du ikke stemt. Forhåndsstemme kan du gjøre til og med fredag 7. september. Du kan ikke stemme på valgdagen dersom du har forhåndsstemt, og du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger. En-dags valg Valgdagen er for Bærums del fastsatt til én dag, nemlig mandag 10. september. Enkelte andre kommuner har valg også dagen før. Hvor kan du stemme? Bærum er delt inn i 27 valgkretser mer hvert sitt valglokale. På valgkortet du har fått tilsendt i posten, står det hvilket valglokale du tilhører. Du kan også finne disse opplysningene ved å slå opp i manntallsopplysninger på kommunens nettside. Oversikt over alle stemmestedene står også i egen annonse på side 19. Østerås krets har nytt valglokale. Grunnet rehabilitering av Østerås ungdomsskole, vil Østerås seniorsenter være valglokale i kretsen. Bærums Verk krets har nytt valglokale Valglokalet i kretsen er flyttet til Mølladammen skole grunnet bedre parkeringsforhold og tilgjengelighet. Hvis du ikke rekker frem Så langt det er mulig, bør man benytte det valglokalet som står på valgkortet, men hvis du ikke har mulighet til å møte opp der hvor du er manntallsført, og heller ikke har fått forhåndsstemt, kan du avgi din stemme ved et av de andre valglokalene i Bærum. Her vil du få veiledning av stemmestyret om hva du skal gjøre.

12 Side 12 Bæringen fredag 7. september 2007 Flaggdag Valgdagen er offisiell flaggdag. Her er førstekandidatene Hvem kan stemme? Du har stemmerett ved valgene dersom du er norsk statsborger og fyller 18 år senest 31. desember i år. Er du nordisk statsborger, har du stemmerett dersom du 30. juni i år sto innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Dersom du ikke er norsk eller nordisk statsborger, må du har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen for å ha stemmerett. Du må dessuten stå i manntallet. Valginformasjon på andre språk Brosjyrer for velgere med innvandrerbakgrunn er lagt ut i skranken i kommunegården. Brosjyrene finnes også på valg.no. Ta med valgkortet og legitimasjon Alle som har stemmerett, står i manntallet og er registrert bosatt innenriks har fått valgkort i posten. Det skal benyttes ved forhåndsstemming eller i valglokalet selve valgdagen 10. september. Kortet inneholder opplysninger om åpningstid, hvilken stemmekrets du tilhører og hvor valglokalet ligger. På selve valgdagen 10. september er det ikke pålagt å ha med valgkort for å stemme, men det letter valgavviklingen og manntallskontrollen. Husk at du må vise legitimasjon. Valgkortet er ikke legitimasjon. Kommunestyrevalg Det skal velges 51 representanter med vararepresentanter til kommunestyret i Bærum for de kommende fire år. Disse 12 partiene stiller liste ved kommunestyrevalget: Det norske Arbeiderparti, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet, Demokratene, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Rød Valgallianse, Folket. Kristin Brataas Demokratene Demokratene vil følgende for Bærum kommune: Nei til bompenger. Bekjempe fattigdom i egen kommune, forhindre at pensjonister må leve på eksistensminimum slik mange gjør i dag. Demokratene vil kjempe for bedre vilkår for de vanskeligstilte og være en garantist for videreutvikling av velferdssamfunnet. Ja til trygt oppvekstmiljø for barn og unge i egne familier. Skole og utdanning, støtte og hjelp til barn og unge som trenger det.. Nei til asylmottak, bosetting av nye flyktninger. Erfaringene viser at masseinnvandring vil medføre omfattende kriminalitet. Biblioteker og museer er en meget viktig del av vår kultur, utlån av bøker og lesing på bibliotekene skal være kostnadsfritt Halvdan Skard Det norske Arbeiderparti Bærum Arbeiderparti ønsker sterke velferdsordninger, rettferdig fordeling og arbeid til alle gode fellesløsninger som skal ivareta de store kjerneoppgavene i kommunen barnehageplass til alle til en overkommelig pris en god grunnskole som grunnlag for et solidarisk, demokratisk og produktivt samfunn å gi eldre god pleie og omsorg uavhengig av personlig økonomi aktive tiltak mot kriminalitet og vold i samfunnet at Bærum skal være en ledende miljøkommune en arealpolitikk som prioriterer miljø- og klimahensyn: en konsentrert, knutepunktbasert og stasjonsnær utbygging som i minst mulig grad er bilbasert. Nettopp din stemme er viktig for at vi i de neste fire årene kan føre en politikk i Bærum for mer rettferdig fordeling og bedre fellesskapsløsninger. Suhail Mushtaq Folket demokratene.no/ akershus.arbeiderparti.no/ FOLKET vil jobbe for å få gjennomslag for praktiske, realistiske løsninger med konkrete resultater som vil gjøre hverdagen for kommunens innbyggere bedre. Vi har tro på et reelt demokrati, der individet sikres valgmuligheter og rettigheter, og der fellesskapet styrkes igjennom aktiv deltakelse og engasjement i saker som har betydning for Bærum og enkeltpersoner. FOLKET ønsker et lokalsamfunn der barn og unge gis muligheter til utdannelse og meningsfylte fritidsaktiviteter, der eldre behandles med respekt og verdighet, hvor fellesskapet tar godt vare på og stimulerer de som av ulike årsaker faller utenfor, og hvor alle innbyggere - familier som enslige - ser resultater av egen innsats og engasjement i form av muligheter til å realisere ønsker og fremtidsplaner. Anne-Gerd Steffensen Fremskrittspartiet Frp er partiet for folk flest. Vi skal snakke med og ikke til folk og vi skal ta alle på alvor. Frp er garantisten for at kommunale skatter og avgifter holdes så lave som overhodet mulig. Derfor kommer det ikke på tale å innføre eiendomsskatt. Frp er partiet som prioriterer primæroppgavene først. Det betyr at helse, omsorg, skole og barnehage kommer i første rekke. Frp er opptatt av at innbyggerne skal ha frihet til å velge mellom ulike tilbud. Kommunens utbyggingspolitikk skal bidra til å ivareta interessene til nåværende og fremtidige innbyggere. Næringslivet og andre viktige samfunnsinteresser må ivaretas. Bedre arealutnyttelse bygger på en helhetsforståelse for en miljøvennlig utvikling, og skal bidra til å redusere presset på natur-og friluftsområder og landbruksområder. Sandvika er Bærums hovedstad og jeg vil bidra med å legge til rette for en god nærings-og boligutvikling med møteplasser for alle. Mennesket i sentrum skal være målet. Kadetttangen bør utvikles til et maritimt miljø med båter, park, idrett, strand og kafeer. Odd Reinsfelt Høyre Sammen for Bærum Bærum Høyre vil satse alt vi evner for å sikre det som gjør det bra å bo og virke i vår kommune. Det betyr: Bevaring av Bærums grønne preg og natur - kulturlandskapet er vår edle arv Miljøvennlig energibruk - vi krever Kolsåsbanen på skinner nå! Trygge omgivelser for barn og voksne - livskvaliteten i vårt lokalsamfunn Gode sykehjem, serviceboliger og hjemmebasert bistand - det skulle da bare mangle! Aktive seniorsentre - til stor nytte og felles glede! Skole med kvaliteter av beste slaget - for et solid møte med livets store muligheter Godt psykisk helsevern - støtte og hjelp når det trengs Et tolerant og inkluderende lokalsamfunn - sammen for Bærum. Yngve Haugstvedt Kristelig Folkeparti baerum.frp.no baerum.hoyre.no/ Bærum trenger et aktivt og tilstedeværende KrF i kommunestyret. KrF vil forme et Bærum bygget på grunnleggende kristne og humanistiske verdier. Vi ønsker en praktisk politikk bygget på nestekjærlighet, et positivt menneskesyn og et felles ansvar for å forvalte fellesgodene og miljøet, også for kommende generasjoner. KrF mener at enkeltmenneskets egenverdi og relasjoner mellom mennesker, som familier og naboskap, er viktige bærebjelker og grunnpilarer i samfunnet. KrF vil bevare grøntområdene i kommunen. Turveier og parkeringsplasser mot marka må bygges ut. Vi vil støtte frivillig arbeid, kulturtiltak og bibliotekene. Vi vil bedre driftsvilkårene for kirken og trossamfunn. Bærum får full barnehagedekning, og vi vil ha en god skolefritidsordning med landets beste skole. Alle skal få mulighet til en trygg, aktiv og tilrettelagt alderdom. Eldresentrene skal bevares. KrF vil være en garantist for at funksjonshemmede får gode livsvilkår.

13 Bæringen fredag 7. september 2007 Side 13 - og HVA DE STÅR FOR Morten Haave Miljøpartiet De Grønne Miljø er i søkelyset hver dag, og nettopp da trengs et parti som tar disse sakene seriøst. Miljøpartiet De Grønne står for en helhetlig politikk der for eksempel utbygging av E18 blir nedprioritert til fordel for en massiv kollektivsatsing. Miljøet blir spart, og trivselen øker deretter. Bærum kan og skal være en foregangskommune innafor dette feltet, i samarbeid med fylkeskommunen. Dette og mye annet vil De Grønne bidra med. Droppe utbygging av E18, kompensere med seriøs satsing særlig på skinnegående trafikk Snarest gjenåpne Kolsåsbanen, og forlenge den Senke billettpriser vesentlig, lik pris i hele Stor-Oslo Tilrettelegge bedre for resirkulering Ikke la utbygging gå utover grøntområder Rød Valgallianse Dag Gladmann Sørheim Bærum Rød Valgallianse (som snart skifter navn til RØDT) arbeider for en fremtidig sosialistisk revolusjon som vil gjøre kommunen og landet langt mer demokratisk enn de er i dag. Bærum RV vil først og fremst støtte og styrke folkelige aksjoner. Bærum er Norges rikeste kommune, med enorme overskudd. Likevel er de kommunale tjenestene så svake at man skulle tro vi var den fattigste. Bærum RV prioriterer å styrke skole, biblioteker, ungdomstilbud og eldreomsorg. Men vi vil aller mest prioritere det som haster mest, å redusere klimagassutslippene for å ta vare på jorda. Bærum RV høres nok ut som et parti som er villig til å ta fra de rike og gi til de fattige. Dessverre for noen, er nok det helt korrekt. Harald Sævareid Sosialistisk Venstreparti akershus.rv.no/ Klimatrusselen er mer alvorlig enn tidligere antatt. SV vil ta opp sitt krav om en forpliktende klimaplan for Bærum kommune. SV vil redusere kommunens utslipp av CO2 med 30 % innen Reduserer vi utslippene nå kan vi unngå den store klimakatastrofen. Utsetter vi tiltakene blir det langt dyrere og resultatene kan bli dårligere. SV vil arbeide for: økt rammetimetall i skolene å få kontorledere tilbake til skolen, så rektor igjen kan være pedagogisk leder at all konkurranseutsetting og privatisering av kommunens oppgaver stoppes at alle eldre skal få en fast kommunal hjemmehjelp at barn og unge skal få en trygg oppvekst uavhengig av foreldres økonomi flere plasser for innfartsparkering at Kolsåsbanen raskt kommer i gang igjen Olav Asbjørn Storli Pensjonistpartiet Særpreg for Bærum PP: Barn og unge er vår framtid. PP vil støtte frivillige organisasjoner for barns velferd og fritidsaktiviteter % av all ungdom får aldri skikk på livet sitt. Det koster samfunnet ti-talls mill.kr pr person. Skolen må styrkes. Vi må komme mobbingen til livs. PP vil ha samfunnstjeneste/siviltjeneste i eldre- og handicap-omsorgen som alternativ til militær tjenesteplikt. Eldreomsorg: PP vil gjøre Bærum til en foregangskommune med de beste tilbud for eldre og funksjonshemmede, bl.a. opprette et eget kommunalt eldreombud. PP vil innføre såkalt løvetannbehandling for mennesker som lever på institusjon. Munnen skal være en del av kroppen. Andre lokale forhold: Ingen eiendomsskatt i Bærum. Opprettholde og styrke vernede bedrifter. PP vil være pådriver i arbeidet for dem med lav pensjon, dvs mindre enn 2G. pensjonistpartiet-akershus.no/index.php/baerum/ Odd Roar Kristensen Senterpartiet Senterpartiet har vært og vil fortsatt være den sterkeste motstander mot nedbygging av grønne lunger og landbruksjord. Derfor vil vi gi deg grønne lunger og trivelige lokalsamfunn i Bærum. Ellers vil Senterpartiet kjempe for at: det blir fortgang med kildesortering og hensiksmessig etterbehandling av avfall det satses sterkt på fritidsklubber og andre tilbud til barn og unge det innføres prøveordning med gratis skolefrokost i Bærumsskolen det opprettes eget legemottak i Østre Bærum og ellers kortere ventetid på legevakten frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner får benytte kommunale lokaer gratis det blir flere varme hender i omsorgsinstitusjoner gågaten i Sandvika sentrum forlenges mellom Rådhuset og Kommunegården det ikke bygges flere store kjøpesentra i kommunen Ole Andreas Lilloe-Olsen Venstre Venstre: Sosialt, liberalt parti. Beslutte nærmest mulig de det gjelder. Unngå begrensning i individuell frihet. Egen frihet slutter der andres begynner, og fordrer frihet under sosialt ansvar. Bærekraftig forvaltning er derfor overordnet. Hjertesaker: Grønne verdier i areal- og miljøforvaltning. Sterk sosial bevissthet; barn og unge, bomiljøene, trygg alderdom. Kampsaker Verne grønne lunger, kulturlandskapet og marka. Innbyggerne (ikke utbyggerne) skal bestemme politikken. Nødvendig utbygging (førstegangsboliger, sykehjem, skoler) lokaliseres nær offentlige kommunikasjoner. Overkommelige priser på fritidstilbud. La nærmiljøenes syn styre. Fylkestingsvalg Valg på fylkestingsrepresentanter foregår parallelt med valg på kommunestyrerepresentanter. Du kan velge mellom følgende 12 lister til fylkestingsvalget i Akershus: Det norske Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet, Demokratene, Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Rød Valgallianse. Skal du forhåndsstemme? Du kan avgi forhåndsstemme til og med fredag 7. september klokken på Bekkestua, Rykkinn og kommunegården i Sandvika. Se egen annonse for åpningstider. Når du har forhåndsstemt kan du ikke ombestemme deg og stemme på nytt på valgdagen. Trygt å forhåndsstemme Når du forhåndsstemmer blir valgkortet ditt lagt i konvolutt sammen med stemmeseddelen. Det vil likevel være hemmelig hva du stemmer. Først legges stemmeseddelen i en egen konvolutt. Denne konvolutten legges sammen med valgkortet i en større konvolutt. Dette for å forhindre at velgeren kan stemme to ganger. Når kommer valgresultatene? Ingen valgresultater offentliggjøres før valglokalene stenger klokken De første resultatene som kommer fra Bærum er forhåndsstemmene. De vil være klare i 21-tiden. Så kommer resultatene fra de 27 kretsene og samlet vil det foreligge et foreløpig resultat ca. klokken I løpet av natten vil de endelige resultatene være klare, men kandidatkåringen, dvs. hvilke personer som kommer inn i kommunestyret, vil ikke være klart før til valgstyrets møte onsdag kveld.

14 Side 14 Bæringen fredag 7. september 2007 Mange måneders forarbeid fem minutters valg for deg Møysommelig arbeid i forkant av valget har lagt grunnen for at du på valgdagen kun trenger fem minutter på å stemme, sier Tone Halvorsen, valgstyrets sekretær i Bærum. Halvorsen sitter også i arbeidsgruppen for et valgforum med de tjue største kommunene i landet. Hun vet det meste om valget. Gjennomføring av valg krever forberedelser på mange plan. Endringer i valgloven vil for eksempel ha innvirkning på de praktiske detaljene i innredningen av valglokalene. Konsekvenser av endringer må formidles til velgerne og tas med i opplæring av valgmedarbeidere. I år er den største endringen i valgloven at velger skal identifisere seg. Vi har gått til anskaffelse av elektroniske valgsystem som blant annet letter arbeidet med forhåndsstemming og etterarbeidet med valgoppgjøret. Avtale om cateringleveranse er inngått, og vi har avtale om levering av mat to ganger i løpet av valgdagen. Det blir både lunsj og middag og kake til kaffen. - Forhåndsstemmingen har vi jo vært i gang med siden 10. august og mandag 20. august begynte vi også å reise rundt til boog behandlingssentrene og Ila landsfengsel for å motta forhåndsstemmer, sier hun. Stadig synkende valgdeltagelse Både på landsbasis og i Bærum viser valgdeltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalg en jevn, synkende tendens. Imidlertid er valgdeltagelsen i Bærum høyere enn landsgjennomsnittet. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 1995 var det en liten økning i forhold til valget fire år tidligere, men i 1999 var det igjen nedgang, og i 2003 ytterligere nedgang. Hva så ved årets valg, skal nedgangen fortsette eller kan det bli en økning? Valg År Landsbasis Bærum Avvik K ,8 % 79,7 % + 6,9 % S ,0 % 87,9 % + 5,9 % K ,1 % 76,4 % + 4,3 % S ,0 % 87,8 % + 3,8 % K ,4 % 74,6 % + 5,2 % S ,2 % 87,6 % + 4,4 % K ,0 % 71,3 % + 5,3 % S ,8 % 82,2 % + 6,4 % K ,8 % 72,5 % + 9,7 % S ,3 % 84,2 % + 5,9 % K ,4 % 68,1 % + 7,7 % S ,1 % 82,1 % + 7,0 % K ,6 % 64,7 % +6,1% S ,4 % 83,8 % +6,4% SYNKENDE: Tabellen sammenligner valgdeltakelse på landsbasis og i Bærum, ved valgene i perioden (positivt avvik innebærer høyere valgdeltakelse i Bærum). Oversikt over valglokaler finner du på side 19 VALG: Tone Halvorsen og Ståle Nuland er to av mange som har jobbet med valget i Bærum. Her viser de frem valgurner du kan se i valglokalet. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Kommunalt ansatte På selve valgdagen er 400 personer på jobb i valglokalene. Halvparten av dem som sitter i valglokalene er politikere, resten er ansatte i Bærum kommune. Det er også noen pensjonister og andre frivillige med. Vi bruker kommunalt ansatte for å bygge opp intern kompetanse. Samtidig gir det å jobbe med valget en fellesskapsfølelse. Det å delta i en slik stor dugnad for demokratiet er spesielt, og de som deltar får mye igjen for det, sier Halvorsen. Fredag 7. september kjører kommunens transportavdeling ut alt det tunge materiellet som stemmeavlukker, stemmeseddelkassetter og valgurner ut til valglokalene. Vaktmestrene tar imot og er uunnværlige når 27 valglokaler skal rigges til. Skal du forhåndsstemme? Du kan forhåndsstemme i Norge til fredag 7. september. Du må legitimere deg for å avgi stemme, med mindre du er kjent for stemmemottaker. Valgkortet kom i posten første uke i august. Du er ikke nødt til å ha med valgkortet, men du oppfordres du til å ta det med når du skal stemme - det vi lette valgavviklingen og manntallskontrollen. Her kan du forhåndsstemme: Sentralhallen i kommunegården, Sandvika og ved Bekkestua bibliotek og Rykkinn bibliotek: 7. september fra kl Nye stemmeavlukker for alle Vi har kjøpt inn nye stemmeavlukker med forheng, sier Tone Halvorsen. Før måtte vi være nøye med plasseringen mot veggen for å unngå innsyn. Nå blir det dessuten mye mer tidsriktig i lokalet. Valglokalene er tilrettelagt for funksjonshemmede og eldre. Alle dørterskler er flatet ut, og de fleste stemmestedene ligger over ett plan i en bygning, og gjør det ikke det, er det heis. Vi har hatt service på alle heisene i alle bygg, sier kontorsjef Ståle Nuland. I år er det også kjøpt inn nye stemmeavlukker for rullestolbrukere til alle valglokalene. Disse er lavere og bredere enn de vanlige. Ett av avlukkene er også tilpasset blinde og svaksynte/lesehemmede. I dette avlukket ligger stemmesedlene i kassetter merket med blindeskrift og sterke bokstavtyper for de politiske partiene. De som ikke kommer seg inn Velgere som på grunn av uførhet eller av andre årsaker ikke er i stand til å ta seg inn i valglokalet, kan stemme utenfor, for eksempel fra bil. Stemmestyrets medlemmer skaffer stemmesedler, sørger for avkrysning i manntallet, stempling og valgurne. Ta kontakt med valgstyret i Bærum dersom du lurer på noe: Valgstyret, Formannskapskontoret telefon En lang dag Valgdagen er lang for dem som jobber med valget. Tidlig om morgenen kommer stemmestyrelederne i valgkretsene til kommunegården for å hente siste rest av materiellet som skal bringes med til valglokalene. Umiddelbart etter at dørene stenges klokken valgdagen, begynner grovtellingen i valglokalene. Stemmesedlene telles for hånd. Deretter fraktes sedlene til Kommunegården der de skannes i et elektronisk system. Her foretas kandidatoppgjøret, det vil si hvilke politikere som kommer inn i kommunestyret. Det blir dobbelt så mye å telle for oss i år i forhold til stortingsvalget for to år siden. Det er to valg nå, både kommune- og fylkestingsvalg, men vi slipper tre valg, for vi kunne hatt direkte ordførervalg slik som i nabokommunen vår Nesodden, sier Halvorsen.

15 Kunngjøringer GRAVEKALENDEREN En service til deg som bor i nærheten av anleggsstedet Kalenderen gjelder kun kommunale veier. Fullstendig oversikt kan du få på internett: Det graves i: / Veinavn/husnr./gravested Byggherre Entreprenør På grunn av: Frem til: Alfheimveien 2-6 Hafslund Nett AS Gravco AS Kabelgrøft Angerstveien BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Entreprenørteknikk AS VA ledninger Bjørnemyrsveien 77-85, 89 Bærum Kommune Entreprenør Arnesen Frøhaug VA ledninger Brennejordet X Angerstveien BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Entreprenørteknikk AS VA ledninger Burudveien Bærum kommune Vei og trafikk Marthinsen & Duvholt AS senking av vei Claude Monets allé, Vestfj.gt.- Arnh.Haukl.plass Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Brostein / sluk Dicks vei 14 Vedal Entreprenør AS Gravco AS Kabelgøft Dr. Jenssens vei 74 til Rudsveien Telenor Telecom Bernt Gundersen Graveservice AS kabelgraving Dønskiveien 55 til Rudsveien Telenor Telecom Bernt Gundersen Graveservice AS kabelgraving Elveveien v/lysaker stasjon Jernbaneverket Utbygging Østfold Entreprenør AS Ombygging Lysaker stasjon Emil Stangs vei 32 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Lekkasje Fjordlenken Hele Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Fjordveien og Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Fredheimlia v/ nr 45 Asker Entreprenør AS Arne Olav Lund AS EL-kabel Gamle Ringeriksvei gangvei 23 Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Gangvei Sandvikselva, Kinoveien - Claude Monets alle Norconsult AS AF Scandinavia AS Riggområde Glassverkveien 40 Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Grindstuplassen 2-18 Telecom Solution Oslo Vei AS avd: Anlegg Kabelgrøft Grindstuveien Telecom Solution Oslo Vei AS avd: Anlegg Kabelgrøft Helsetveien, Skollerudv - nr.31 Telenor Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel Helsetveien Telenor Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel Helsetveien gangvei hele Telenor Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel Homans vei 41 B.K. Anleggsavd. Bærum kommune BK Bedrifter Kryssing med VA ledning Hosleveien 16-22, 16-20a Telecom Solution Veflen entreprenør a/s TELE-kabel Høgåslia 11 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Kristian Olimb AS Rehab VA Høgåsveien 33 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Kristian Olimb AS Rehab VA Isiveien Ved ny E 16 Statens Vegvesen Region Øst Betonmast Entreprenør AS Arbeidsvarsling Isiveien Ved ny E 16 Statens vegvesen Øst Betonmast Entreprenør AS Anleggstrafikk Johs.Haugeruds v. gangv. fra Hauger skolevei - Bærumsv Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Jøssingveien Telecom Solution Veflen entreprenør a/s TELE-kabel Kinoveien, Stjerneplassen Norconsult AS AF Scandinavia AS Kranløft Kinoveien, Victoriagården Veidekke Eiendom. Veidekke Entreprenør AS Riving og nybygg Kirkeveien gangvei v/kirekveien 59 Jernbaneverket NCC Construction Tverrslag Fossveien Kleivveien Telecom Solution Oslo Vei AS avd: Anlegg Telekabel Kloppa gangvei v/kirkeveien 59 Jernbaneverket NCC Construction AS Midlertidig kjøre - og gangvei Kolsåslia BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Kristian Olimb AS Rehab VA Kommunale veier, Sentrumsområder Bærum kommune Vei og trafikk Bjerke og Svendby AS Gatebeleggning Kommunale veier, Alle Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Veivedlikehold Langoddveien gangvei v/ Curlinghallen BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Veidekke Entreprenør AS Ledningsanlegg Langoddveien gangvei fra Snarøyvn - nr. 68 Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Løkebergkroken 2-14 Skagerak Elektro Topaas og Haug AS EL kabel Løkebergveien Skagerak Elektro Topaas og Haug AS El kabel Løkketangen Victoriagården Veidekke Eiendom. Veidekke Entreprenør AS Riving og nybygg Løvenskiolds vei Åsveien - Lillengveien Bærum kommune VA-plan Topaas og Haug AS VA ledninger Maries vei Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Marstranderveien 3-7 Bærum kommune VA-plan Topaas og Haug AS VA ledninger Marstranderveien 6-9 Jernbaneverket Utbygging Veidekke Entreprenør as Anleggsvei for Dobbeltsporet Maarveien X Dønskiveien - Maarveien 1 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Dokken AS EL, TELE kabel og Omlegging vei Niels Leuchs vei v/nils Lassonsvei 5 Moderne produksjon AS Oslo Maskin og Vedlikehold Vannlekasje Oddenveien, gangvei Solvikvn - Sonia Heniesv Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Peter Loranges vei 1-15 Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Plahteskogen Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Plahteskogen gangvei Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Ramstadsletta 18 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Arne Olav Lund AS Midlertidig avkjørsel Ringsveien 2 Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Rolfstangveien 1-12 Fornebu Utvikling AS Reinertsen Anlegg AS Breddeutvidelse og fortau og kabler Rudsveien X Dønskivn. X Dr. Jensen Telenor Telecom Bernt Gundersen Graveservice AS kabelgraving Sandvika vest gangvei, Claude Monet-Kjørbokollen O.T. Eiendomsselskap Øye AS Varelevering Seljeholtet 18 Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter VA-ledning Skollerudveien Telenor Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel Skollerudveien gangvei hele Telenor Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel Solvikveien Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Sonja Henies vei v/parken Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Søråsen 5-11 Telecom Solution Oslo Vei AS avd: Anlegg Telekabel Terrasseveien 1-32 b Skagerak Elektro Topaas og Haug AS Elkabel Vallerveien 69 Hafslund Nett AS Gravco AS EL-kabel Vestfjordgaten 4 Norconsult AS AF Scandinavia AS Stenging av fortau Vestre Almelien 1-21 Telecom Solution Veflen entreprenør a/s TELE-kabel Vestre Almelien 21- til Nordveien Telecom Solution Veflen entreprenør a/s TELE-kabel Voll terrasse 2 c Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter Rep. kum Øvre Toppenhaug v/helsetveien gv. Telenor Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel Åsliveien 16 Christian Rognalosen Settevik Asfalt AS VA ledninger Åsveien 1 a - 2 a Bærum kommune VA-plan Topaas og Haug AS VA ledninger Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Veolia Miljø (tidl. Norsk Gjenvinning AS.) Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. UKE 37 DATO omr.11 Jar...10.sep omr.12 Østerås-Eiksmarka...11.sep omr.13 Hosle...12.sep omr.14 Grav-Øvrevoll...13.sep omr.15 Fornebu-Snarøya...14.sep Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. UKE 38 DATO omr.1 Emma Hjorth-Skui...17.sep omr.2 Berger-Gommerud...18.sep omr.3 Hauger-Dønski-Evje...19.sep omr.4 Kolsås-Bærums Verk...20.sep omr.5 Lommedalen-Gullhaug...21.sep Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor Ved spørsmål ring: Veolia Miljøs kundetelefon UKE 39 DATO omr.6 Haslum-Valler...24.sep omr.7 Løkeberg-Bl.holm...25.sep omr.8 Tanum-Jong-Sandvika...26.sep omr.9 Bekkestua-Høvik-Lysaker...27.sep omr.10 Høvik Verk...28.sep Bæringen fredag 7. september 2007 Side 15 Kolsåsbanen åpent møte Torsdag 13. september kl i kantinen 1. etasje i Kommunegården, Sandvika Forslag til reguleringsplan for første etappe av Kolsåsbaneutbyggingen i Bærum, delstrekningen Oslo grense Jar, ligger ute til offentlig ettersyn fram til 1.oktober. I den forbindelse ønsker Akershus fylkeskommune og Bærum kommune å invitere naboer og andre interesserte til orienteringsmøte om konsekvensutredningen og reguleringsforslaget for denne delstrekningen. Det vil bli avholdt tilsvarende møter senere for alle delstrekningene av Kolsåsbanen. Enkel bevertning. Velkommen OFFENTLIG ETTERSYN Følgende planer legges ut til offentlig ettersyn i perioden 7. september til 8. oktober 2007: PlanID Reguleringsplan for Fornebu område 9.4. Saksbehandler: Olaug Eidet, tlf PlanID Bebyggelsesplan for Trulsrudmarka, felt A4 og gangvei 2. Saksbehandler: Bent Tinnlund, tlf Merknader påføres planens navn og nummer og sendes Bærum kommune, Plan- og miljøavdelingen, 1304 Sandvika, eller til e-post adresse innen Planene legges ut i kommunens biblioteker og på kommunens Internettsider GODKJENTE PLANER Plan- og miljøutvalget har i møte vedtatt følgende plan: PlanID Bebyggelsesplan for Trulsrudmarka, felt B9. Krav om erstatning eller straksinnløsning etter plan- og bygningslovens 32 og 42 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet. Vedtaket kan etter Forvaltningslovens Kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Klagen sendes via Bærum Kommune, 1304 Sandvika.

16 Side 16 Bæringen fredag 7. september 2007 Regionalt Aktivitetssenter Et mangfoldig tilbud til alle! Emma Kafe Mand, onsd, torsd, fred kl Tirsdag kl (musikk-kafe for funksjonshemmede) Søndag kl Utleie av selskapslokaler. Bursdagsfeiringer m/playstation på storskjerm Tlf: Fax: Emma Hjorthsv Sandvika Emma Gjestehus Vi tilbyr overnatting i naturskjønne omgivelser. Hyggelige rom. Felles stue og kjøkken. Tlf: Fax: Høyrabben Sandvika Emma Hjorth Museum Utstillingen omfatter Emma Hjorths Hjems historie.fotosamling og database. Torsdager kl , ellers etter avtale. Tlf: v/tonje L Spethmann Emma Hjorthsv Sandvika Emma Sansehus Opplevelses-senter. Farger, lys og lyd fører deg fra rom til rom. Leies ut til bursdager og andre arrangementer. Åpent for alle (enkeltbillett) onsdag ettermiddag kl og søndager kl Prøv vår nye FLOATING Opplev kroppen vektløs i varmt saltvann - flyt bort smerte og stress Tlf: Fax: Jens Holesv Sandvika Emma Friskhus Varmtvannsbasseng, gymsal.(utleie) Lørdager utleie til bursdager og andre arr. Svømming for funksjonshemmede (enkeltbillett) torsdager kl Tlf: /52 - Fax: Jens Holesv Sandvika Våre hus leies ut til seminarer, feiringer og andre arrangementer. Ring oss, så lager vi et tilbud til deg! Les mer om oss. Støttekontakter søkes Har du lyst på en meningsfull jobb? Har du lyst til å dele tiden din med andre? Da er kanskje støttekontakt noe for deg! Bærum kommune, Natur og idrettsforvaltningen søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. Eksempler kan være: kino, turer, teater, kaffebesøk, delta i organiserte aktiviteter etc. En støttekontakt skal også bidra til å bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. For tiden har vi et stort behov for voksne støttekontakter av begge kjønn. Aldersgrense for å bli støttekontakt er 18 år. Støttekontaktavtalen er 12 timer pr. måned og er hjemlet i Lov om sosiale tjenester. Høres dette interessant ut? Nærmere informasjon får du hos Kirsten Hognestad Haugen tlf eller Ann Kristin Grøn på tlf Evt. send en e-post: kommune.no Home-Start familiekontakten Kurs i frivillig arbeid i småbarnsfamilier Home-Start Familiekontakten er et anerkjent familiestøtteprogram som ble etablert i England i Det er et forebyggende, frivillig tilbud til småbarnsfamilier som av ulike årsaker sliter med å få hverdagen til å fungere. Hjelpen gis av familiekontakter (frivillige) 2-4 timer i uken. Familiekontaktene har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn og har gjennomgått et 30-timers forberedelseskurs. Nytt kurs starter onsdag 19. september! Kurset foregår på dagtid, og er uforpliktende og gratis. Innhold: Introduksjon Home-Starts historie, prinsipper og arbeidsmetoder Familieliv Barns utvikling, barneoppdragelse Førstehjelp med fokus på små barn Innvandrer- og flyktningearbeid Våre samarbeidsparterne det offentlige hjelpeapparat Verdier og holdninger Kommunikasjon Frivillig arbeid Taushetsplikt og fortrolighet Ta kontakt med Home-Start v/ Siw Hagelin på telefon , eller epost: for mer informasjon: Bærum kommune ved tjenestested byggesak inviterer til dagskurset: «Komplett byggesøknad 2007» Målgruppen for kurset: Ansvarlig søker i byggeprosjekter. Deltagerne må ha kjennskap til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Mål for kurset: Oppnå en rask og smidig byggesaksbehandling hvor gode prosjekter er i fokus. Kurset vil bl.a. omfatte: Ansvarlig søkers rolle i prosjekterings- og byggefasen t.o.m. ferdigstillelse Endringer i plan- og bygningsloven Dispensasjoner Estetiske vurderinger i byggesaker BYA og 70 i plan- og bygningsloven Dokumentasjonskrav Tilsyn med byggesaker Kurset avholdes mandag 29.oktober på Quality hotell Leangkollen i Asker. Kursavgiften er kr ,- og inkluderer lunsjbuffet. Det er plass til 30 deltagere og påmelding må være oss i hende innen 28.september. For mer informasjon og påmelding se: kommune.no/byggesak Påmelding kan også skje til Bærum kommune på telefon eller pr E-post: Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Bærum lokallag samtalegruppen. Vi søker frivillige dataveiledere Nettravner Vi skal fortsette og utvide et meget vellykket tiltak som startet i fjor høst. Bærum bibliotek og Seniornett Sandvika rekrutterte 35 Nettravner, som fungerer som frivillige dataveiledere ved hovedbiblioteket og ved Seniornetts grunnkurs og veiledning i Røde Kors-huset. Nettravntjenestene skal nå utvides til å omfatte flere bibliotekfilialer og noen av kommunens seniorsentre. Vi trenger derfor flere frivillige dataveiledere som kan påta seg å bistå seniorer noen timer i uken i perioden september - mai. Dataveilederne, gjerne godt voksne seniorer selv, bør ha rimelig god bruker-kompetanse i tekstbehandling, e-post og internett. De vil få repetert disse områdene ved å delta som veiledere på Seniornett Sandvikas grunnkurs i Sandvika i oktober. Noen Nettravner vil også få spesialopplæring for å kunne forestå dataopplæring i lokale miljøer. Alle Nettravnene får tilbud om faglige samlinger med aktuelle IKT-temaer. Våre nåværende Nettravner synes dette er en viktig, spennende og givende oppgave. Hvis du kan tenke deg å delta, ta kontakt snarest med en av følgende: Bærum bibliotek: Seniorsentrene: Seniornett Sandvika: Datakurs for seniorer Seniornett Sandvika tilbyr igjen seniortilpassede data-grunnkurs. Hittil har 220 fornøyde seniorer tatt slike kurs, og mange av dem får også veiledning og videregående kurs hos Seniornett Sandvika i Røde Kors-huset. Grunnkurset, som gir grunnleggende opplæring i bruk av tekstbehandling, e-post og Internett, er på 24 timer (8 ganger a 3 timer, over fire uker), med profesjonell instruktør og mye bistand fra frivillige veiledere ( Nettravner ). Kurset starter 8. og 9. oktober, og holdes på Sandvika videregående skole (tidligere BI). Kursavgift, inklusive bl.a. lærebok og medlemskap i Seniornett, er kr , som er rimelig i forhold til markedet. Ta kontakt snarest - alle kurs har vært overtegnet hittil. For påmelding eller mer informasjon kan du ringe: (Frivillighetssentret i Røde Kors-huset) eller (telefonsvarer for Seniornett Sandvika), eller du kan skrive til Seniornett Sandvika, Røde Kors-huset, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika, eller sende e-post til Prostatakreft Seminar for deg som har diagnosen prostatakreft Seminaret er også åpent for pårørende /partner /venn /kjæreste Tid: Seminaret går over tre ettermiddager 10. oktober, 17. oktober og 24. oktober. Alle dager fra til Sted: Bærum sykehus, Lærings og mestringssenteret Temaer: Informasjon om behandlingsmuligheter, hvordan leve med kreftdiagnosen, kosthold og prostatakreft, fysisk aktivitet, hjelpemidler ved urinlekkasje, kreft og seksualitet, barn og ungdom som pårørende med mer. Egenandel: 265 kroner per deltaker som kan skrives opp på egenandelskortet Arrangør: Prostatakreftforeningen, helsepersonell ved sykehuset Asker og Bærum HF og Lærings og mestringssenteret Informasjon og påmelding: Kontakt Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Asker og Bærum HF Katty Bevan tlf / e-post: Anne-Cathrine Berg / e-post:

17 Bjørnegård psykososiale senter Er du motivert for å komme tilbake i arbeid? Har du helsemessige problemer av psykisk karakter? Da kan arbeidstrening i Binna kafé være en god start! Binna kafé er et sosialt treffsted for mennesker bosatt i Bærum kommune. Her kan man blant annet lese aviser, spille biljard og andre spill, spise middag, surfe på internett eller ta en prat med andre over en kopp kaffe. Binna kafé holder åpent alle dager. Som kafemedarbeider i Binna kafe, deltar du i den daglige driften av kafeen som innebærer matlaging, kundebehandling og annet arbeid som må gjøres i en kafe. Arbeidstiden er ca. 15 timer pr. uke, samt hver 4. helg. Vi tilbyr en tilrettelagt arbeidsplass med individuell oppfølging og et trygt arbeidsmiljø. Vi ønsker at du er motivert for å arbeide på kafe/ kjøkken. Vi forventer en stor grad av stabilt fremmøte. Vi forventer tilfredsstillende norskkunnskaper. Vi jobber turnus med dag, aften og helgevakter. Det er en forutsetning at du har trygd, attføring eller annen fast inntekt da dette ikke er ordinært lønnet arbeid. Er du uføretrygdet og har vært det mer enn et år, så får du en godtgjøring på 15 kr. pr. time, samt tillegg for arbeid på kveld, helg og helligdager. Informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til: Bærum kommune Bjørnegård psykososiale senter 1304 Sandvika Tlf Grinibråten Barnepark Grinibråten Barnepark på Vøyenenga ved Kirkerudbakken har ledige plasser for barn i alderen 2-5 år. Dagbarn fra 1 1/2 år. Vi tilbyr et trygt utendørs leketilbud i rolige omgivelser med hyggelig spisehus. Bruk av park påvirker ikke kontantstøtten. Åpningstider er hele året. Kom gjerne på besøk i Grinibråten 43b, eller kontakt parkleder Torill Foss på telefon / Ledige plasser i Valler Kvinneog Familielags Barnepark Vi har ledige plasser for barn mellom 2 og 5 år (eller som fyller 2 år i løpet av høsten). Barneparken er et utendørs leketilbud til barn som ikke går i barnehage. Vi disponerer også et veldig hyggelig parkhus med bøker og leker, i tillegg til flotte uteområder med mange lekeapparater og spennende terreng for barna. Barneparken er åpen mandag til fredag fra kl 10-14, og følger forøvrig skoleruten. Man kan ha barna i park uten å miste retten til kontantstøtte. Stikk gjerne innom eller ta kontakt på telefon eller hvis du er interessert eller ønsker mer informasjon. Valler Kvinne- og Familielags Barnepark, Gjettumkollen 1 Ledige parkplasser på Slependen Juterud Barnepark på Slependen i Bærum har ledige plasser for barn mellom 2-5 år. Her kan barna boltre seg i store og fine uteområder. Hver uke får de oppleve mye lek ute, daglige sangstunder, innegrupper, og ekstra kosestund på fredag. Vi går også på turer i nærområdet. Lavvotur, bondegårdsbesøk og skiskole, er bare noen av opplevelsene barna får være med på i løpet av parkåret. Kom gjerne på besøk, eller kontakt Mona/Else på tlf / / Besøk vår hjemmeside : Foreldreveiledning til dere som har ungdom mellom år Er dere foreldre og synes hverdagen med ungdom i familien byr på større utfordringer enn dere kan mestre? Ønsker dere å snakke med fagpersoner med lang erfaring i arbeid med ungdom og familier? På Sandvika helsestasjon vil dere treffe helsesøster/ familieveileder Berit Brorson. Jeg treffes hver onsdag mellom kl Tilbudet er gratis, og det er ingen timebestilling. Adresse: Rådmann Halmrastsvei 2, 1337 Sandvika (Sandvika helsestasjon). Jeg treffes også på mobil eller Tilgjengelighetspris 2007 Funksjonshemmedes råd i Bærum har som en av sine oppgaver å arbeide for likestilt tilgjengelighet til alle bygninger og uteområder. Funksjonshemmedes råd inviterer enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter til å sende inn forslag til kandidater for mulig tildeling av Tilgjengelighetspris 2001 Tilgjengelighetsprisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner, offentlige eller private etater/bedrifter i Bærum. Prisen skal være en påskjønnelse for arbeid for å fremme tilgjengelighet for funksjonshemmede. Forslag sendes innen : Funksjonshemmedes råd v/ Gro Vinneng, Postboks 74, 1300 Sandvika eller mailadresse: Barne-, ungdoms- og familieetaten, Fosterhjemstjenesten Akershus VIL DERE BLI FOSTERFORELDRE? Finn det ut sammen med oss. Gjennom gratis, uforpliktende og morsomt kurs vil dere få kunnskap om hva det vil si å være fosterforeldre. Som fosterhjem får dere økonomisk godtgjøring, veiledning og avlastning etter behov. Løpende påmelding til nytt kurs som starter 13.oktober Ring /66 for å få tilsendt kursinvitasjon. PROFO Asker & Bærum prostatakreftforeningen - har møte og foredragskveld 11. september klokken i kommunegården Sandvika. Foredragsholder: Dr. /forsker Karol Axcrona fra Radiumhospital Alle som er interressert i temaet PROSTATAKREFT er velkommen Gratis adgang Brukerråd Til alle brukere av hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune: Hjemmebaserte tjenester ønsker å komme i kontakt med personer som har direkte eller indirekte vedtak på tjenester fra oss. Vi ønsker å etablere Brukerråd, bestående av 4-5 personer, som skal være et rådgivende organ og gjennom dette være med på å utvikle tjenesten. Hvis du kan tenke deg dette, vennligst ta kontakt med tjenesteleder Kari Friedmann på telefon / Svarfrist Bæringen fredag 7. september 2007 Side 17 Bærums legat til ungdom under utdanning Søknadsfrist 15. september 2007 Legatets formål er å yte økonomisk støtte til høyere utdanning for unge mennesker i Bærum. Bare søkere som på søknadstidspunktet er folkeregisterført og har minst 5 års botid i Bærum kan tildeles midler fra legatet. Søkere må legge ved søknaden bekreftelse på studieplass fra høgskole, universitet eller lignende. Søkere med studieplass ved folkehøyskoler kan komme i betraktning dersom videregående skole er gjennomført. Egnet bekreftelse på studieplass kan være kopi av student-id og gyldig semesterkort for høstsemesteret Ubekreftet tilbud om studieplass godtas ikke. Utdanningen må være av minst ett semesters varighet. Aldersgrensen er satt til 25 år pr. 15. september i det året søknaden sendes inn. Søknadsblankett kan lastes ned fra nettsiden www. baerum.kommune.no/overformynderiet eller ved fåes ved henvendelse til Bærum overformynderi, besøksadresse Løkketangen 20 b, Sandvika, tlf eller ved E-post til baerum.kommune.no Blanketten er også tilgjengelig ved bibliotekene i Sandvika og på Bekkestua og i Sentralhallen, Kommunegården, Sandvika. Søknad sendes pr. post til Bærum overformynderi, 1304 Sandvika på fastsatt blankett. Bostedsattest fra folkeregisteret som viser botid i kommunen og bekreftelse på opptak fra studiestedet må vedlegges søknaden. Vedlegg kan ikke ettersendes. Det gjøres spesielt oppmerksom på at søknader poststemplet etter fristen eller med manglende vedlegg ikke vil bli vurdert. Vedlegg returneres ikke. Send ikke med originaldokumenter. Pluggspyling av vannledninger i området Hosle Øvrevoll deler av Eiksmarka øst i perioden 17. september 26. oktober De som forventes å bli direkte berørt av spylingen vil bli varslet skriftlig om dette på forhånd. På grunn av ledningsnettets oppbygning vil dessverre enkelte abonnenter bli berørt flere ganger. I noen tilfeller kan også andre bli berørt av brunt vann og varierende vanntrykk. Det er forutsatt hovedsakelig nattarbeid for at ulempene for abonnentene skal bli mindre. Vi ber om forståelse for eventuelle ulemper, og regner med at spylingen sikrer en mer stabil vannkvalitet i fremtiden. Henvendelser om spylingen rettes til: Driftssentralen for vann og avløp, telefon Bærum kommune Elevenes skoledager, ferier og fridager Måned Skole- Ferier og dager fridager AUGUST 10 Skolestart mandag SEPTEMBER 19 Fri valgdagen: OKTOBER 18 Høstferie f.o.m t.om (uke 40) NOVEMBER 22 DESEMBER 13 Juleferie f.o.m t.o.m JANUAR 21 FEBRUAR 16 Vinterferie f.o.m t.o.m (uke 8) MARS 15 Påske f.o.m t.o.m APRIL 22 MAI 19 1., 2., og 12. mai JUNI 15 Siste skoledag : SUM 190 Alle elevenes skoledager er her fastlagt. Skolestart skoleåret 2008/09 er ikke bestemt.

18 Side 18 Bæringen fredag 7. september 2007 En stilling i Bærum kommune?... Bærum kommune tilbyr blant annet et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger bedriftshytter treningstilbud kulturtilbud Søke på stilling? Gå til klikk på Ledige stillinger og skriv inn ønsket annonsenummer A n n on s e nu m m e r : 782 Miljøarbeider / miljøterapaut Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Helset fritidssenter er en av flere virksomheter underlagt Ungdomstjenesten. Ungdomstjenestens virksomheter skal fremme og ivareta et godt oppvekstmiljø. Helset fritidssenter arbeider forebyggende og gir tilbud om ulike fritidsaktiviteter til barn og ungdom i alderen år. Fra høsten ønsker vi å utvikle nye brukerstyrte aktiviteter. Annonsenummer: 888 Fagkonsulent Forebyggende team. Arbeidssted: Seniorsentrene i Bekkestua område. Seniorsentrene er kommunens viktigste tilbud innenfor eldreomsorgen. Sentrene gir tilbud til alle hjemmeboende trygdede over 60 år. Målet er å motvirke ensomhet og isolasjon ved å skape gode møteplasser hvor alle eldre skal finne glede og utfordringer gjennom ulike aktiviteter og tiltak. En av de viktigste oppgavene er å tilrettelegge for de eldste og mest hjelpetrengende pensjonistene. Forebyggende team har ansvar for sosialrådgiving, oppsøkende virksomhet og vern for eldre. Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud som består i å tilby hjelp til eldre som er i eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Arbeidsoppgaver: Sosialrådgiving. Oppsøkende virksomhet. Støtte og hjelp til enkeltbrukere og familier. Saksforberedelse og saksutredning. Utrede, igangsette og følge opp nye tiltak. Motivere og stimulere til igangsetting av tiltak og tjenester. Veiledning. Søknadsfrist: Annonsenummer: 889 Barnehageassistent Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Helset barnehage er en 8 avdelings barnehage som består av tre hus: -Helsethuset, Skollerudhuset og Solstua, Solstua har tidligere vært park. Nå fungere det som base for barnehagens utegrupper. Arbeidsoppgaver: Stillingen gjelder arbeid på vår småbarnsavdeling ( barn fra 1-3 år). Søknadsfrist: Annonsenummer: 894 Miljøterapeut/ miljøarbeider Antall stillinger: 1 Arbeidssted/ Arbeidsoppgaver: Stillingen er p.t. hovedsakelig knyttet til Stabekk aktivitetshus med noe arbeidstid på Funksjonshemmedes aktivitetssenter. Det er arbeidstid mandag til fredag, med en fast ettermiddag/kveld i uken, resten er dagtid. Personalet består av tverrfaglige team med 3-4 årsverk på hver avdeling fordelt på 4-5 ansatte. Teamene har selvstendig ansvar for drift av avdelingen.. Praktisk arbeid inngår i stillingen. Det er avsatt tid til ukentlige personalmøter. Søknadsfrist: Annonsenummer: 900 Stabekk barnehage - Førskolelærer Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Stabekk barnehage har to hus. Hovedhuset ligger i Peter Loranges vei som har fire avdelinger. En har 14 barn mellom 1 og 3 år og tre avdelinger har 18 barn mellom 3 og 5 år. Hus nr.2 ligger i Jernbaneveien 15 på Stabekk. Der er det 18 barn fra 3 til 5 år. For mer informasjon om arbeidstedet: Søknadsfrist: Annonsenummer: 910 Vesthavna barnehage - Pedagogisk leder Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Vesthavna barnehage er en 7 avdelings barnehage, fordelt på to hus og tar imot barn i alderen 1-6 år. Begge hus ligger i fine naturomgivelser som innbyr til friluftsaktiviteter. Vi er opptatt av å skape miljøer som har positiv innvirkning på barnas sosiale kompetanse og deres språklige utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø og jobber for et nært og utviklende samarbeid. For mer informasjon om arbeidstedet: Arbeidsoppgaver: Vesthavna barnehage, avdeling Emma Hjort søker pedagogisk leder i 100 % stilling på avdeling med barn i alderen 1-3 år. Stillingen ønskes besatt snarest mulig. Søknadsfrist: Annonsenummer: 907 Førstesekretær (offentlig administrasjon) Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Capralhaugen bo- og behandlingssenter ligger på Jar og har 76 beboere fordelt på 7 boenheter. I 2008 flytter vi over til Østerås i nyetablert sykehjem med 88 beboere. Vi ønsker å gi tverrfaglig og individuell omsorg til våre beboere, samt skape et miljø der trygghet og trivsel er i fokus. Som resepsjonsmedarbeider vil du være en viktig ressurs for å oppnå nettopp dette. Arbeidsoppgaver: Resepsjonsarbeid, være sykehjemmets ansikt utad. Enkle administrative oppgaver for tjenesteleder og sykepleierteam. Yte service til beboere, pårørende og ansatte Søknadsfrist: Annonsenummer: 935 Hjelpepleiere /omsorgsarbeidere vikariater Antall stillinger: 2 Arbeidssted: Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter ligger sentralt nær Sandvika. Vi har 68 beboere fordelt på 4 korttidsavdelinger og dagsenter for 23 brukere. Våre verdier er respekt, ansvarlighet og omsorg. Arbeidsoppgaver: Stell og omsorg for 13 beboere. Dokumentasjon. Samarbeid med de andre på teamet. Søknadsfrist: Annonsenummer: 936 Driftsoperatør Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Ved Isi avfallsanlegg, som betjener mer enn besøkende hvert år - private og bedrifter - er det ledig stilling som driftsoperatør. Arbeidsoppgaver: Det søkes primært etter en person med maskinførerbevis, trucksertifikat og noe datakompetanse for betjening av vektanlegg. Personen som ansettes må på sikt kunne betjene alle arbeidsoppgaver på anlegget. Det vil bli gitt opplæring innenfor avfallsfeltet. Den som ansettes må påregne mye publikumskontakt, i et trivelig og til tider hektisk miljø. I tillegg til nevnte oppgaver innebærer stillingen også betjening av mottak for farlig avfall, vedlikehold på maskiner og utstyr samt forefallende arbeid på anlegget. Søknadsfrist: Annonsenummer: 928 Hjelpepleier - omsorgsarbeider Antall stillinger: % stilling turnus % stilling turnus % stilling (hver annen helg) Arbeidssted: Rødskiferveien arbeidslag. Arb. laget består av 2 samlokaliserte boliger for mennesker med ulike funksjonshemninger, med beliggenhet sentralt på Kolsås. Arbeidsoppgaver: Yte service til mennesker med ulike funksjonshemninger. Søknadsfrist: Annonsenummer: 915 Miljøarbeider / Miljøterapeut Antall stillinger: 2 Arbeidssted: Hjemmebaserte tjenester. Arbeidslag Bærums Verk. Hjemmebaserte tjenester på Bærums Verk består av 5 ulike boenheter som yter bistand til ca. 30 utviklingshemmede. Vi er spesielt opptatt av samarbeid og nettverksbygging mellom de ulike boligene. Vi har flere helgestillinger ledig. Veldig fint å kombinere med studier eller annen jobb. Du får god erfaring med mennesker med spesielle behov og mye godt humør! Arbeidsoppgaver: Tilrettelegge og yte bistand med daglige gjøremål. Tilrettelegge og være med på fritidsaktiviteter etter brukernes ønsker og behov. Søknadsfrist: Annonsenummer: 924 Sykepleier/vernepleier Antall stillinger: 2 Arbeidssted: GAMLE LOMMEDALSVEIEN BOKOLLEKTIV Arbeidsoppgaver: Yte service overfor personer med begynnende demens og yngre brukere med ervervet hjerneskade. Søknadsfrist: Annonsenummer: 938 Ønsker du jobb som fast helgevikar? Antall stillinger: 8 Arbeidssted: Arbeidslag Blommenholm. Vi yter tjenester til hjemmeboende, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt med samorganisert hjemmehjelp og hjemmesykepleietjenester. Vi har base i Brynsveien 88 A på Gjettum der det er gode bussforbindelser Arbeidsoppgaver: Ønsker du jobb som fast helgevikar? I så fall kan vi tilby deg dag- og kveldsvakter. Du bestemmer selv hvor ofte du vil jobbe. Annonsenummer: 939 Vikarer/ ekstrahjelper ved Nadderudhallen og Berger svømmehall Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Nadderudhallen og Berger svømmehall søker etter vikarer/ekstrahjelper som kan arbeide ved sykdom, ferieavvikling og lignende til våre ulike avdelinger. Dette kan være både på dagtid, kveldstid og helger. Arbeidsoppgaver i Nadderudhallens resepsjon: Kundebetjening, telefonhenvendelser og informasjonsvirksomhet. Salg av effekter. Bankrutiner og oppgjør av kasser Arbeidsoppgaver i svømmehallene: Yte service og informasjon overfor besøkende. Opprettholde sikkerheten i bassenget. Utføre renholdsoppgaver i våtrom. Betjening av kasse og oppgjør (Berger svømmehall) Arbeidsoppgaver i kafeteria: Tilberede kald mat og enklere varme retter. Betjene kasse og yte service overfor de besøkende. Tilrettelegge servering ved møter og arrangementer. Holde kafelokalet, møterom og kjøkken rent og ryddig. Oppgjør av kasse Søknadsfrist: Arbeidslag Blommenholm Vi yter tjenester til hjemmeboende, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt med samorganisert hjemmehjelp og hjemmesykepleietjenester. Vi har base i Brynsveien 88 A på Gjettum der det er gode bussforbindelser. Ønsker du jobb som fast helgevikar? I så fall kan vi tilby deg dag- og kveldsvakter. Du bestemmer selv hvor ofte du vil jobbe. Er du sykepleier, hjelpepleier, omsorgsarbeider, vernepleier eller student som ønsker en fast ekstrajobb håper vi du tar kontakt med oss. Du må beherske norsk både skriftlig og muntlig og du må ha førerkort. Gode samarbeidsevner setter vi stor pris på. Lønn etter kvalifikasjoner. Vi håper du har lyst til å begynne hos oss. Har du spørsmål kan du ta kontakt med: Tjenesteleder Max Loo, e-post: baerum.kommune.no, fagkonsulent Cecilie Tune, e-post: eller spesialkonsulent Sigrid Hansen, e-post: Alle treffes på telefon Søknad med kortfattet CV sendes Bærum kommune, Arbeidslag Blommenholm, 1304 Sandvika. Annonsenummer: 746 Fritidsleder Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Helset fritidssenter arbeider forebyggende og gir tilbud om ulike fritidsaktiviteter til barn og ungdom i alderen år. Arbeidsoppgaver: Driftsoppfølging av Helset fritidssenter. Personaloppfølging. Budsjett- og økonomioppfølging. Utvikling av nye tilbud. Tverrfaglig samarbeid. Samarbeid på tvers av Ungdomstjenestens fritidssentre. Miljøarbeid utgjør en viktig del av lederens oppgaver. Det må påregnes kveldsarbeid- to kvelder i uken og helger i forbindelse med turer og arrangementer. Søknadsfrist:

19 Bæringen fredag 7. september 2007 Side 19 Annonsenummer: 945 Pleieassistent Antall stillinger: 10 Arbeidssted: Lønnås bo- og behandlingssenter er et moderne sykehjem som ligger i landlige omgivelser med kort avstand til Oslo. Institusjonen har 68 beboere, 22 plasser for aldersdemente, 23 somatiske langtidsplasser, 23 rehabiliteringsplasser og 10 dagsenterplasser. Arbeidsoppgaver: Vi søkere vikarer til våre avdelinger samt renhold. Søknadsfrist: BK BEDRIFTER VIKAR BKB Vikar er Bærum Kommunes eget vikarbyrå som rekrutterer og ansetter helsepersonell som kan ta vakter og vikariater på ulike tjenestesteder innen pleie- og omsorgsenhetene. Jobb i Bærum Kommune? Ønsker du å være fleksibel eller leter du etter fast jobb? Vi kan gi deg muligheten! Vi søker sykepleiere vernepleiere hjelpepleiere, -omsorgsarbeidere pleieassistenter m/erfaring studenter innen helsefag kjøkkenpersonell hjemmehjelper barnehageassistenter Vi kan tilby både korte og lengre oppdrag. Som BKB Vikar vil du ha førsterett på oppdrag som meldes hos oss. Vi kan tilby: Hybel Lønn etter egne satser. For øvrig følger vi det kommunale avtaleverk, inkl. pensjon Bedriftsidrettslag - treningsopplegg Veiledning, oppfølging og vikartreff For faglært personell kan det etter hvert bli muligheter for ledsageroppdrag til Altea, Spania Ring Anne Marie Fykse, Nina Hedly, Connie Lund eller Lis Landsnes tlf: / , e-post: baerum.kommune.no - Ring oss eller send søknad med CV pr mail eller post. Adr. Bærum Kommune, BK Bedrifter, BKB Vikar, 1304 Sandvika, snarest mulig. PERSONLIG ASSISTENT søkes, Lommedalen i Bærum. Min manns personlige assistent gjennom mer enn fem år slutter 1. desember Min mann er hardt slagrammet. Jeg er assisterende arbeidsleder. ULOBA er arbeidsgiver Din primære oppgaven vil være, sammen med de andre som arbeider for ham, å gjøre hans dager mest mulig meningsfulle og gode. Vi tar gjerne imot nye ideer og innspill. Dine arbeidsoppgaver vil også være - å assistere hjemmesykepleien med hans personlige hygiene - å assistere fysioterapeutene under trening - selv trene ham. (Du vil få opplæring. Vi har et meget velutstyrt treningsrom. Det er ikke tungt arbeid.) - gå turer med ham - forefallende arbeid i hus og hage (ikke matlaging) Du vil også være en del av ansvarsgruppen rundt ham. Ansvarsgruppen består av lege, ergoterapeut, fysioterapeut, representant fra hjemmebaserte tjenester og assisterende arbeidsleder. Full eller deltidsstilling. Timelønn er kr tillegg. Unntaksvis helgearbeid, men du må ha mulighet for ekstra arbeidsinnsats når assisterende arbeidsleder tar ferie, da også hvilende nattevakt. Ta skriftlig kontakt: Inge Berit Knudsen, Børjerlia 18, 1350 Lommedalen, eller Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Her kan du stemme på valgdagen Kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 10. september Valglokalenes åpningstid er kl Krets Valglokale Adresse Bekkestua Bekkestua bibliotek Gml. Ringeriksv. 44 Berger Rykkinn skole avd. Berger Valkyriev. 25 Bryn Bryn skole Bryn skolevei 7 Bærums Verk Mølladammen skole Lommedalsv. 239 Dønski Levre skole Levre skolev. 6 Eikeli Eikeli barneskole Nadderudv. 110 Eiksmarka Eiksmarka skole Niels Leuchsv. 56 Evje Valler v.g. skole Brynsv. 46 Gommerud Rykkinn skole avd. Gommerud Stian Kristensensv. 114 Grav Grav skole Gimlev. 6 Haslum Haslum skole Gamle Ringeriksv. 81 Hosle Hosle skole Bispev. 73 Høvik Høvik skole Gamle Drammensv. 119 Høvik Verk Høvik Verk skole Fjordv. 76 Jar Jar skole Storengv. 2/4 Jong Jong skole Jongssvingen 5 Lesterud Lesterud skole Grorudenga 1/11 Lommedalen Lommedalen skole Gamlevn. 132 Lysaker Stabekk v.g. skole Gamle Drammensv. 15 Løkeberg Løkeberg skole Bærumsv. 340 Løken Hammerbakken skole Åsbråtan 25 Sandvika Kantinen, Rådhuset Rådhustorget 4 Skui Skui skole Ringeriksv. 242 Snarøya Snarøya skole Snarøyv. 90 Stabekk Kinofestsalen Stabekk Gamle Ringeriksv. 5 Tanum Tanum skole Tanumv. 69 Østerås Østerås seniorsenter Eiksv. 98 Legitimasjonsplikt - du MÅ ha legitimasjon for å stemme Stortinget har vedtatt endringer i valgloven. Den viktigste endringen er at velgere som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Alle må derfor ta med legitimasjon når de skal stemme. Dersom du blir spurt om å vise legitimasjon og ikke har dette med, vil du ikke få stemme. Det er derfor viktig at de som ikke har legitimasjon, skaffer seg dette. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde. Et unntak fra kravet om å vise legitimasjon, er at du som oppholder seg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan få ansatte ved institusjonen til å bekrefte sin identitet. Valgkortet: Du er ikke nødt til å ha med valgkortet, men du oppfordres du til å ta det med når du skal stemme - det vi lette valgavviklingen og manntallskontrollen. Høstaksjon 2007 på Isi avfallsanlegg fra 15. september til 15. oktober Åpningstider i perioden: Mandag til fredag 07:00 19:00 Lørdag 08:00 15:00 Vi oppfordrer våre kunder til å benytte hverdagene da det erfaringsmessig er stor trafikk på lørdagene. Se også Asker og Bærum senter for sorg og selvhjelp Senter for sorg og selvhjelp får ny adresse Senter for sorg og selvhjelp flytter til nye lokaler fra og med Vi flytter fra Folkehelsekontoret i Budstikkagården til et bredt og spennende fagmiljø i Psykisk Helsetjeneste for Barn og Unge. Vi tilbyr samme tjenester som tidligere men på ny adresse og i nye lokaler. Ny adresse fra 1. september 2007: Senter for sorg og selvhjelp Psykisk helsetjeneste for barn og unge Brynsveien 88 H, 1346 Gjettum Tlf: Ta gjerne kontakt! Vennlig hilsen Senter for sorg og selvhjelp Anonyme Alkoholikere Mandagsgruppa i Bærum Møter Hamang Terrasse 55, 1.etg, Sandvika mandag kl Åpent møte siste mandag i mnd. Bærumsgruppa Møte Gartnerveien 8 (Sanitetshuset), Bekkestua torsdag kl Åpent møte første torsdag i mnd. Kontakttelefon: kl , hver dag. Hvis du ønsker å drikke er det din sak hvis du ønsker å slutte er det vår sak. Bærums legat til ungdom under utdanning Søknadsfrist 15. september 2007 Legatets formål er å yte økonomisk støtte til høyere utdanning for unge mennesker i Bærum. Bare søkere som på søknadstidspunktet er folkeregisterført og har minst 5 års botid i Bærum kan tildeles midler fra legatet. Søkere må legge ved søknaden bekreftelse på studieplass fra høgskole, universitet eller lignende. Søkere med studieplass ved folkehøyskoler kan komme i betraktning dersom videregående skole er gjennomført. Egnet bekreftelse på studieplass kan være kopi av student-id og gyldig semesterkort for høstsemesteret Ubekreftet tilbud om studieplass godtas ikke. Utdanningen må være av minst ett semesters varighet. Aldersgrensen er satt til 25 år pr. 15. september i det året søknaden sendes inn. Søknadsblankett kan lastes ned fra nettsiden www. baerum.kommune.no/overformynderiet eller ved fåes ved henvendelse til Bærum overformynderi, besøksadresse Løkketangen 20 b, Sandvika, tlf eller ved E-post til baerum.kommune.no Blanketten er også tilgjengelig ved bibliotekene i Sandvika og på Bekkestua og i Sentralhallen, Kommunegården, Sandvika. Søknad sendes pr. post til Bærum overformynderi, 1304 Sandvika på fastsatt blankett. Bostedsattest fra folkeregisteret som viser botid i kommunen og bekreftelse på opptak fra studiestedet må vedlegges søknaden. Vedlegg kan ikke ettersendes. Det gjøres spesielt oppmerksom på at søknader poststemplet etter fristen eller med manglende vedlegg ikke vil bli vurdert. Vedlegg returneres ikke. Send ikke med originaldokumenter. AL-ANON Sandvika Al-Anon Møte Løkkeåsveien 2, Sandvika torsdag kl Er du berørt av en venn eller familiemedlems alkoholisme eller rusproblem? Kontakttelefon: /

20 Side 20 Bæringen fredag 7. september 2007 Støttekontakter og besøkshjem Barneverntjenesten i Sandvika søker flere støttekontakter og besøkshjem. En støttekontakt er en voksen person (over 18 år) som er sammen med et barn eller en ungdom vanligvis en ettermiddag i uka. Vi har behov for ulike støttekontakter, både når det gjelder kjønn, alder og interesser, da barna har ulike behov. Et besøkshjem er en vanlig familie eller en enslig voksen som tar imot barn i sitt hjem, vanligvis en gang i måneden. Barnet overnatter og er med på familiens gjøremål i helgen. Det stilles ikke krav om utdanning. Det vi vektlegger er engasjement og personlig egnethet. Det gis veiledning av saksbehandler ved vårt kontor. Lønn etter gjeldende satser. Alle som jobber for barneverntjenesten må kunne forevise tilfredsstillende politiattest ved ansettelse. Er du usikker på om dette er noe for deg eller din familie, ta gjerne kontakt på tlf. for en uforpliktende prat med fagkonsulent Frøydis Trædal, tlf For øyeblikket har vi behov for tiltakspersoner til disse barna: Lene 13 år og Mads 11 år er søsken og trenger hver sin støttekontakt en gang i uka og et felles besøkshjem en gang i måneden. Mor som er alene med barna, har en kronisk sykdom og det er derfor behov for ekstra støttepersoner i familien. Begge barna fungerer godt på skolen. Lene er glad i dans og ønsker seg en kvinnelig støttekontakt. Mads er glad i fysiske aktiviteter, bl.a. svømming. Han skal begynne på en aktivitet i høst og det er ønskelig at støttekontakten kan følge ham. Mads ønsker seg en mannlig støttekontakt. Besøkshjemmet kan godt ha egne barn, men de bør være på samme alder eller eldre enn Lene og Mads. Finnes det en familie som både kan være støttekontakter og besøkshjem, ville det være flott. Men det er ingen betingelse. Interesserte kan kontakte Marianne B. Sommerfeldt eller Frøydis Trædal på tlf Hassan 15 år ønsker seg et besøkshjem ca. en gang i måneden. Hassan har marokkansk bakgrunn. Han er en sjarmerende gutt med interesse for fysisk aktivitet og musikk. Han spiller bl.a. i band. Han ønsker seg en familie eller en voksen person som kan ta ham med på hyggelige aktiviteter i helgen. Han er en gutt som det er lett å få med seg og som er takknemlig og glad for å være med på aktiviteter. Interesserte kan kontakte Marianne B. Sommerfeldt eller Frøydis Trædal på tlf Thomas 9 år trenger et besøkshjem en gang i måneden. Han er en aktiv gutt som er glad i svømming, fotball og skigåing. Han strever med konsentrasjonen og har behov for en familie som kan sette klare grenser. Det er en fordel om en av de voksne har erfaring fra arbeid med barn med spesielle behov. Det bør ikke være yngre barn i familien, men gjerne eldre. Interesserte kan kontakte Annette Gauslå eller Frøydis Trædal på tlf Sara 11 år er en søt og sjarmerende jente som har behov for et besøkshjem en helg i måneden. Hun har vokst opp i et annet europeisk land, men gjør seg godt forstått på norsk. Sara er glad i fysiske aktiviteter som fotball og turning. Men trives også med rolige aktiviteter som tegning og maling. Interesserte kan kontakte Ida Aabel eller Frøydis Trædal på tlf Ida 5 år og Stine 8 år trenger hver sin støttekontakt en til to ettermiddager i uka og et besøkshjem sammen en helg i måneden. Moren er alene med jentene og har en travel hverdag. Støttekontaktene må kunne hente jentene i henholdsvis barnehage og på skole. Ida er ei søt og artig jente som strever litt sosialt. Hverdagene er preget av lange barnehagedager og hun har derfor behov for en voksen person som har mulighet for å hente henne litt tidlig i barnehagen. Tanken er at jenta skal få ro og omsorg og ha tid sammen med en voksen. Stine er ei jente som er flink på skolen, men som har behov for en voksen som ser henne og har tid til henne. Hvis en av støttekontaktene også kunne tenke seg å være besøkshjem ville det være fint, men det er ikke noe krav. Interesserte kan kontakte Kathinka Skogstad eller Frøydis Trædal på tlf Tariq 11 år ønsker seg en mannlig støttekontakt en gang i uka. Han har en annen etnisk bakgrunn, men er oppvokst i Norge og snakker godt norsk. Han har hatt en støttekontakt som dessverre slutter nå. Dette har vært vellykket og han ønsker seg veldig en ny. Tariq er glad i friluftsliv og går på speideren. Han er en gutt det er lett og like og som er positiv til å være med på aktiviteter. Interesserte kan kontakte Ida Aabel eller Frøydis Trædal på tlf Julie 6år, Nicolay 9 år og Aleksander på 12 år er søsken og har behov for et besøkshjem en gang i måneden. Moren er alene med barna og er syk. Det er derfor behov for noen som kan gi barna ro, opplevelser og god omsorg den helgen de er i besøkshjemmet. Barna er rolige og lette å bli glad i. Særlig eldstemann har behov for å kunne ta litt fri fra sykdom og få lov å være bare barn. De er vant med båt og sjøliv og Nicolay er glad i å fiske. Vi søker et eller to besøkshjem til barna. Det bør ikke være yngre barn i besøkshjemmet. Interesserte kan kontakte Gro Sannes eller Frøydis Trædal på tlf Hanna 15 år har behov for en støttekontakt to ettermiddager i uka. Hanna er glad i fysiske aktiviteter som fotball og skøyter. Hun har også sunget i kor og vært med i speideren. Men hun strever litt med det sosiale. Støttekontaktens oppgave vil bl.a. være å motivere for og hjelpe henne inn i en aktivitet. Det er fint hvis støttekontakten har en naturlig tilknytning til et ungdomsmiljø, for eksempel innen idrett. Egenskaper vi anser som viktige hos støttekontakten er evne til å motivere og engasjere og til ikke å gi opp. Interesserte kan kontakte Evy Balstad eller Frøydis Trædal Christoffer 4 år, Therese 9 år og Amalie 11 år er søsken og trenger hver sin støttekontakt en ettermiddag i uka. Hvis støttekontaktene også kunne fungere som besøkshjem en gang imellom, ville det være fint. Men dette er ikke et krav. For Christoffer er det ønskelig med en mannlig støttekontakt. Moren er alene med de tre søsknene og det er derfor behov for at barna kan ha noen ekstra voksenpersoner. De trenger hver sin voksne person med overskudd og engasjement Begge jentene er glade i å ri. De voksne må like å være sammen med barn og kunne være tydelige voksenpersoner som kan sette grenser. Interesserte kan kontakte Annette Gauslå eller Frøydis Trædal på tlf Lars 16 år ønsker seg et hyggelig besøkshjem han kan komme til en helg i måneden. Han bor alene med moren sin og har behov for kontakt med flere voksne. Besøkshjemmet kan gjerne ha egne barn. Lars er en vennlig og høflig gutt som ikke har rus eller atferdsproblemer. Interesserte kan kontakte Annette Gauslå eller Frøydis Trædal på tlf Ali 18 år er en enslig mindreårig flyktning som har vært i Norge i ca. 2 år. På grunn av synsproblemer trenger han hjelp med lekser 3 ettermiddager i uka. Han går på grunnskoleopplæring for voksne. Ali er en blid, sympatisk og rolig gutt som er opptatt av å få mest mulig ut av skolegangen. Finnes det en voksen person med engasjement for ungdom, kanskje en pensjonert lærer, som kan tenke seg et slikt oppdrag? Interesserte kan kontakte Siv Ekrehagen eller FrøydisTrædal på tlf Martin 6 år har behov for et besøkshjem en gang i måneden. Det hadde vært fint hvis besøkshjemmet hadde mulighet for å kunne ha ham også en ukedag, enten hver eller annen hver uke. Han er en aktiv og blid gutt som er glad i å være ute. Han er ikke vanskelig å få med på aktiviteter. Men han har behov for noen ekstra voksne som kan gi ham litt ekstra omsorg. Det bør ikke være yngre barn i besøkshjemmet. Interesserte kan kontakte Lene Robertsen eller Frøydis Trædal på tlf Husmor / miljøarbeider søkes til søskenpar på 2 ½ og 8 år. Familien har en annen etnisk bakgrunn. Pga. sykdom i familien er det behov for en voksen person, og i dette tilfelle en dame, til hjelp i familien 2 ettermiddager i uka. Oppdraget vil bestå i å hente minstemann i barnehagen ca og være sammen med barna til faren kommer hjem fra jobb ca. kl. 18. Barna er godtfungerende, søte og hyggelige å være sammen med. Vi søker en person som liker å omgås barn, gjerne også med erfaring fra voksenpsykiatrien. Interesserte kan kontakte Gry Skybak eller Frøydis Trædal på tlf Informasjon/ undervisning for pårørende og andre interesserte Mandag 8.oktober kl Tema: Hvordan ivareta familie og nettverk og hvordan informere andre når en i familien blir psykisk syk. Sted: Bjørnegård psykososiale senter Foreleser: Psykologspesialist Hilde Medgard Mandag 5.november kl Tema: Personlighetsforstyrrelser Sted: Lærings- og mestringssenteret, 7 B, Blakstad Foreleser: Psykologspesialist Didrik Heggdal Desember: Fag-og kulturarrengement i regi av LPP Program kommer senere Møtene er et samarbeid mellom LPP Asker, LPP Bærum, Bjørnegård psykososiale senter og Læringsog mestringssenteret. Møtene er gratis og krever ingen påmelding. Kontaktperson LMS: Tone Finvold, tlf eller e-post Kontaktperson Bjørnegård: Anne Thorn tlf eller e-post Gratis etablererkurs Planlegger du å starte egen bedrift? Har du spørsmål om hvordan man går fram? Da kan du delta på gratis etablererkurs i Sandvika. Kurset gir innføring i: Hvilken selskapsform passer for deg - enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap (ANS/DA) eller aksjeselskap? Hvilke rettigheter og plikter har du som bedriftseier - herunder personlige rettigheter, skatt, merverdiavgift, regnskap og revisjon Ymse tips og råd - om bl.a. finansiering, lokalisering og gode hjelpere Første kurs finner sted torsdag 27. september kl i Kommunegården (Arnold Haukelands plass 10) i Sandvika. Tilsvarende kurs avholdes også 25. oktober, 15. november og 6. desember, på samme tid og sted. Kursene er et tilbud fra Bærum kommune, og gjennomføres av Etablerersentrene i Akershus. Påmelding skjer ved registrering på eller per telefon Det er plass til maksimalt 30 deltakere per kurs, og prinsippet første-mann-til-mølla gjelder. Fullt utstyrt fotterapisalong til leie 2 dager pr. uke på Tanum og Jong seniorsenter. For mer informasjon kontakt tjenesteleder Sissel Mette Nyberg, tlf / Gratis etablererveiledning Planlegger du å starte egen bedrift? Har du behov for personlig veiledning? Etablerersentrene i Akershus AS bistår etablerere i Akershus. Etablerersentrene gir opplæring i hvordan en bedrift bygges opp, informasjon om offentlige støtteordninger, og hjelper i prosessen med finansiering av etableringer. Etablerersentrene har kontor på Ås, Jessheim og i Asker. I samarbeid med Bærum kommune har Etablerersentrene kontordager også i Kommunegården i Sandvika på torsdager og fredager. Ønsker du en veiledningstime eller har spørsmål, ta kontakt med Etablerersentrene på telefon eller per e-post på:

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER:

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp). Brukervalg for brukere som bor i bolig uten bemanning. Generell informasjon:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE Skoleåret 2014/2015 avsluttes fredag 19.juni. Da overtar Sommerskolen Oslo deler av skoleanlegget vårt, og har sine kurs i to uker her hos oss. Bak oss har vi et år der elever har lært å lese, lært sine

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern 2 Hei! Eldar og Vanja heter vi, og vi er veldig opptatt av brannvern. Av og til tenker vi at brann er kjempeskummelt. Men fordi vi allerede

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Fløy 3 Hestehov & Gulveis JUNI 2017

Fløy 3 Hestehov & Gulveis JUNI 2017 Fløy 3 Hestehov & Gulveis JUNI 2017 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 23 5. 2. Pinsedag Barnehagen er stengt 6. Planleggingsdag Barnehagen er stengt 7. Dinoene: Miniskoledag på Jong skole 09.30-11.30.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Saksutskrift Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/03421-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Valgstyret

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

September 2013. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. 9. 10. 11. 12. Varm mat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13. Tur/utedag 14. 15.

September 2013. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. 9. 10. 11. 12. Varm mat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13. Tur/utedag 14. 15. September 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 35 36 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 37 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 38 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 39 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Oktober 2013 Uke

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

September nytt. Barnehageloven sier:

September nytt. Barnehageloven sier: September nytt Hei alle sammen. Nok en innholdsrik måned er lagt bak oss og det begynner å bli merkbart at høsten er kommet. Det har blitt kaldere på morgenene men vi har hatt fine temperaturer på dagtid

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

OKTOBER Hva gjorde vi i september?

OKTOBER Hva gjorde vi i september? OKTOBER 2017 September har vært en fin måned på Romlingene. Vi har kost oss ute i godt vær og nytt å kunne leke i tynne klær. Vi har en fast gjeng på dissene som har det sosialt og kjekt sammen, men godt

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

Mai og juni månedsbrev

Mai og juni månedsbrev Mai og juni månedsbrev April måned har gått i vårens tegn. Alt har begynt å spire og vi har til og med fått følelsen av forsommeren! Vi hadde også en siste tur med snø rett før påskeuken; til alle barns

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

SEPTEMBER Hva skal vi gjøre i september?

SEPTEMBER Hva skal vi gjøre i september? SEPTEMBER 2017 Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Vi vil ønske spesielt velkommen til dere som er nye på avdelingen i år og håper dere vil trives hos Romlingene. I august har vi hatt fokus

Detaljer

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Arbeidsområde Organisert under Fagutviklingsenheten 17 Bo- og behandlingssentre, 10 Omsorgsboliger Fra 2016 satsning på

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Fra valp til førerhund

Fra valp til førerhund Fra valp til førerhund Førerhundskole siden 1971 Norges Blindeforbund etablerte i 1971 førerhundskole i Vestby (Østfold). Siden 1985 har skolen ligget på Bestum i Oslo. Her trener vi opp inntil 30 førerhunder

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Velkommen til første trinn på Årvoll Aktivitetsskole!! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi tror blir

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

UKEBLADET UKE Påskeferie f.o.m. mandag t.o.m. mandag 17.04

UKEBLADET UKE Påskeferie f.o.m. mandag t.o.m. mandag 17.04 UKEBLADET UKE 15 2017 Påskeferie f.o.m. mandag 10.04. t.o.m. mandag 17.04 Biene våre Starten av mars: Mens kong Vinter enda hadde sin kappe over Vallerudtoppen tok 3. klasse turen ut for å se hvordan det

Detaljer

Foreldre er lei testmaset i skolen

Foreldre er lei testmaset i skolen FIKK PLASS: Mari Helland Bay går i første klasse på Oslo Montessoriskole, og var en av de 20 heldige som fikk plass ved skolen i fjor. I fjor fikk halvparten nei. I år vil det være enda flere. Foto: Victoria

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

August og september 2014

August og september 2014 Bjørneroa tidende August og september 2014 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 25 26 27 28 29 Fredagsmoro velkomstfest Utedag Vi feirer William 1 år! 1 2 3 4 5 Matte/ Kulturskolen 0900-0945 Tur dag 8

Detaljer

God læring gjennom mestring, fellesskap og trivsel

God læring gjennom mestring, fellesskap og trivsel God læring gjennom mestring, fellesskap og trivsel Velkommen! Velkommen som foresatt. Velkommen som samarbeidspartner gjennom 7 år. Slapp av, det ordner seg med ungene Stolte av skolen vår. Håper det smitter.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2014 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og alle barna som skal begynne nå i august har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer