Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!"

Transkript

1 ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel! !april!2015!!!

2 Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015' ' Fredag 24. april Avreise, Bussterminalen Galleri Oslo Registrering og kaffi Velkommen til BUT v/stian Seland, leiar i LNU Helsingstale frå statssekretær Kai-Morten Terning, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Spørsmål til statssekretæren Representantskapsmøtet starter Sak 1: Opning Sak 2: Konstituering (vedtak) Sak 3: Årsmelding 2014 (vedtak) Presentasjon av LNUs rapport Med rett til å stemme Lunsj Samling i organisasjonsgruppene Sak 4: Rekneskap 2014 (vedtak) Sak 5: Søknader om medlemskap (debatt og vedtak) Kaffipause Sak 9: Resolusjonar (presentasjon og debatt) Sak 7: Barne- og ungdomspolitisk program (presentasjon og debatt) Valkomiteen presenterer innstillinga Kaffipause Seminar (program kommer) Slutt for dagen Middag og sosialt program Laurdag 25. april Frukost Representantskapsmøtet startar for dagen Sak 6: Vedtektsendringar (presentasjon og vedtak) Sak 8 Medlemskontingent og budsjett 2016 (vedtak) Redaksjonskomiteen presenterer innstillinga Sak 9: Resolusjonar (vedtak) Kaffipause Representantskapsmøtet fortset Redaksjonskomiteen presenterer innstillinga Sak 7: Barne og ungdomspolitisk program (vedtak) Sak 10: Innkomne saker Sak 11: Val Heving av møtet v/ leiar Lunsj Avreise til Oslo Bussterminalen Galleri Oslo Det kan skje endringar i tidsplanen. Deltakarane må sjekke ut av romma sine innan kl på laurdag. Sundvolden'Hotel'24.' '25.'april'2015' ' '

3 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet vert opna av leiar i LNU, Stian Seland, fredag 24. april 2015 kl Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Innkalling til representantskapsmøtet vart sendt til organisasjonane 23. januar 2015, i tråd med fristen i vedtektene, som seier at innkalling skal sendast ut seinast 90 dagar før møtet. o Forslag til vedtak: Innkalling til representantskapsmøtet 2015 vert godkjend. Sak 1.2 Godkjenning av sakliste Førebels sakliste vart sendt til organisasjonane saman med innkallinga til representantskapsmøtet, og er sett opp etter 20 i vedtektene. Forslag til endeleg sakliste er vedlagt. o Forslag til vedtak: Saklista for representantskapsmøtet 2015 vert vedteke. Sundvolden Hotel april 2015

4 Vedlegg sak 1.2 Sakliste Sakliste representantskapsmøtet i LNU Opning 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av sakliste 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av fullmakter 2.2. Godkjenning av forretningsorden 2.3. Val av ordstyrarar 2.4. Val av protokollunderskrivarar 2.5. Val av teljekorps 2.6. Val av redaksjonskomité for Barne- og ungdomspolitisk program 2.7. Val av redaksjonskomité for resolusjonar 3. Årsmelding for Rekneskap for Søknader om medlemskap i LNU 5.1. Noereh! 5.2. Brunstad ungdomsklubb 5.3. BandOrg 6. Endring av vedtektene 7. Barne- og ungdomspolitisk program Budsjett Medlemskontingent for Budsjett for Resolusjonar 9.1. Norge må ta en lederrolle internasjonalt for utdanning for alle 10. Innkomne saker 11. Val Val av leiar Val av styremedlemmar Val av arbeidsutval Val av kontrollkomité Val av klageutval Val av valkomité Val av revisor Sundvolden Hotel april 2015

5 Sak$2$Konstituering$ $ Sak$2$ Konstituering$$ Innstillinga til alle saker, utanom sak 2.2. og 2.3, er basert på lista over påmeldte delegatar til representantskapsmøtet. Sak$2.1$ Godkjenning$av$fullmakter$ Kontrollkomiteen legg fram si innstilling på representantskapsmøtet. Sak$2.2$ Godkjenning$av$forretningsorden$ Styret sitt forslag til forretningsorden er lagt ved. o Forslag til vedtak: Forretningsorden for representantskapsmøtet 2015 vert vedteke. Sak$2.3$ Val$av$ordstyrarar$ o Forslag til vedtak: Som ordstyrarar vert følgjande valde: Axel Fjeldavli Andreas Borud Christine Storø Sak$2.4$ Val$av$protokollunderskrivarar$ o Forslag til vedtak: Som protokollunderskrivarar vert følgjande valde: Kristoffer Hansen, Elevorganisasjonen Anneken Skaara, Sosialistisk ungdom Simon Ingebrigtsen, Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser Sundvolden$Hotel$ $april$2015$ $ 1$

6 Sak$2$Konstituering$ Sak$2.5$ Val$av$teljekorps$ o Forslag til vedtak: Vert utpeikte på møtet. Sak$2.6$ Val$av$redaksjonskomité$for$BarneE$og$ungdomspolitisk$ program$ o Forslag til vedtak: Som redaksjonskomité for arbeidsprogram vert følgjande valde: Styret i LNU: Student og elev: Kultur, fritid og friluft: Livsynsbaserte: Samfunnspolitiske: Sekretærar: Rode Margrete Hegstad Gunnar Fiksdal, AFS Gustav Ramstad Gunnerud, 4H Norge Sindre Nesse, Norges KFUK-KFUM-speidere Tuva Widskjold, Changemaker Morten Edvardsen og Benedikte Pryneid Hansen (sekretariatet) Sak$2.7$ Val$av$redaksjonskomité$for$resolusjonar$ o Forslag til vedtak: Som redaksjonskomité for resolusjonar vert følgjande valde: Styret i LNU: Student og elev: Kultur, fritid og friluft: Livsynsbaserte: Samfunnspolitiske: Sekretærar: Åshild Marie Vige Kristian Myhre, Norsk Studentorganisasjon Kai Steffen Østensen, Ung Kirkesang Kristin Tufte, Humanistisk Ungdom! Maria Elizabeth Aspen, Juvente! Markus N. Rotevatn og Kristin B. Marthinsen (sekretariatet) Sundvolden$Hotel$ $april$2015$ $ 2$

7 Vedlegg til sak 2.2 Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden 1. Fullmakter 1.1 Fullmakter frå organisasjonane skal vere sendt sekretariatet seinast 16 dagar før representantskapsmøtet. 1.2 Representantskapet godkjenner fullmakter etter innstilling frå kontrollkomiteen. 1.3 Representantskapet kan, med kvalifisert fleirtal, godkjenne for seint innkomne fullmakter og eventuelt også fullmakter som blir lagt fram på møtet. 2. Tale-, forslags- og røysterett 2.1 Medlemmane i representantskapet er 2 representantar frå kvar organisasjon, som møter med tale-, forslags- og røysterett under representantskapsdrøftingane fredag og laurdag. 2.2 Representantar frå observatørmedlemmar og etableringsmedlemmar møter med tale- og forslagsrett. 2.3 Medlemmar av LNU sitt styre samt generalsekretæren har tale- og forslagsrett, men ikkje røysterett. Assisterande generalsekretær har talerett under sak 4 og Punkta 2.1, 2.2 og 2.3 gjeld også for gruppearbeidet under representantskapsmøtet. 3. Taletid, replikkar med meir 3.1 Avgrensingar i taletid kan innførast av representantskapet med simpelt fleirtal, etter forslag frå ordstyrarane eller frå medlemmane i representantskapet. 3.2 Ordstyrarane kan gjere unntak frå taletid for forslagsstillar eller liknande. 3.3 Til kvart innlegg kan det maksimalt bli gitt 2 replikkar og 1 svarreplikk. Ordstyrarane kan om nødvendig innskrenke tilgangen til replikkordskifte ytterlegare. 3.4 Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal sleppast til utanom talarlista. 3.5 Det kan setjast strek for debatten med simpelt fleirtal etter forslag frå ordstyrarane. 4. Om handsaming av saker 4.1 Forslag til representantskapet skal, i følgje vedtektene, vere innsendt til sekretariatet seinast 60 dagar før møtet. 4.2 Representantskapet kan, med kvalifisert fleirtal, vedta at saker som er innkomne seinare eller som eventuelt blir tekne opp på møtet, likevel skal takast opp til handsaming. Under vedtektsendringar handsamast likevel berre forslag som er levert før Alle forslag skal innleverast skriftleg, og bør i tillegg leverast elektronisk. 4.4 Forslag til resolusjonar må leverast til ordstyrarbordet innan klokka fredag. Forslag til endringar på føreslåtte resolusjonar og/eller forslag til endringar i Sundvolden Hotel april

8 Vedlegg til sak 2.2 Godkjenning av forretningsorden foreslått Barne- og ungdomspolitisk program, må leverast innan representantskapsmøtet vert heva på fredag. 5. Avrøystingsreglar 5.1 Dersom ikkje noko anna er sagt, blir saker avgjort med simpelt fleirtal. Røysting skjer normalt ved visning av røysteteikn. 5.2 Vedtektsendringar kan berre skje med kvalifisert fleirtal. 5.3 Ordstyrarane eller medlemmar av representantskapet kan gjere forslag om skriftleg røysting. Skriftleg røysting skal gjennomførast dersom nokon av dei med røysterett krev det. Avrøysting ved opprop kan vedtakast med simpelt fleirtal. 5.4 Personar som er nominert innan fristen, men ikkje innstilt frå valkomiteen, må melde benkeforslag innan møteslutt fredag. Benkeforslag skal leverast ordstyrarbordet og må angi kva for ein kandidat det benkast mot. 5.5 Ved personval, der det berre er ein kandidat til ein plass, vel delegatane normalt ved akklamasjon eller visning av røysteteikn. Valet gjennomførast skriftleg dersom ein eller fleire av delegatane med røysterett krev dette. Det blir kravd simpelt fleirtal for å bli valt. 5.6 Dersom det er to eller fleire kandidatar til ein plass, skal valet vere skriftleg. Det blir krevd absolutt fleirtal for å bli valt. 5.7 Dersom ingen blir valt i første runde, blir nytt skriftleg val gjennomført mellom dei to kandidatane som fekk flest røyster. Det blir kravd simpelt fleirtal for å bli valt. 5.8 Ved val skal dørene til møtesalen vere lukka, slik at ordstyrarane kan ha full oversikt over kor mange med røysterett som er tilstade. Dette medfører ikkje at dei som er tilstade utan røysterett må forlate salen. 6. Fleirtal 6.1 I representantskapet gjeld følgjande definisjon av simpelt fleirtal: Meir enn halvparten av gitte røyster vart gitt for forslaget. Fråhaldande tel altså ikkje. 6.2 Absolutt fleirtal er definert slik: Meir enn halvparten av dei med røysterett må røyste for forslaget. Fråhaldande tel i praksis som røyster mot. 6.3 Eit forslag har fått kvalifisert fleirtal når det har fått meir enn 2/3 av dei gitte røystene. Fråhaldande tel ikkje. 7. Unntak frå forretningsorden/dagsorden 7.1 Ordstyrarane kan foreslå at det blir gjort unntak frå dagsorden eller forretningsorden. Representantskapet gir tilslutning til dette ved simpelt fleirtal. Dette gjeld ikkje for punkt 5 og Bruk av rusmidlar 8.1 Barne- og ungdomstinget er eit rusfritt arrangement. Sundvolden Hotel april

9 Sak 3 Årsmelding Sak 3 Årsmelding Styret i LNU legger i denne saken frem årsmeldingen for arbeidet i LNUs vedtekter sier at representantskapsmøtet skal behandle årsmelding fra året som har gått. Målet med årsmeldingen er blant annet å vise mangfoldet i LNU, hva LNU gjør for medlemsorganisasjonene og hva LNU har jobbet med i året som gikk. Årsmeldingen skal vise de store linjene i LNUs arbeid. o Forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2014 blir tatt til orientering Sundvolden Hotel april 2015

10 Sak 4 Regnskap 2014 Sak 4 Regnskap 2014 Vedlagt saken ligger LNUs balanseregnskap og resultatregnskap for 2014, både etter prosjekt- og artskonto, og signert revisjonsberetning av årsregnskapet for 2014 fra LNUs revisor, BDO. Vedlagt er også signert årsberetning og kontrollkomiteens rapport for regnskapsåret Det første vedlegget inneholder fire ulike ark: 1. Regnskap: Her finnes en oversikt over LNUs generelle inntekter og oppsummerte regnskapstall for de ulike avdelingen/aktivitetsområdene til LNU (Styringsstrukturen, Nasjonalt arbeid, Norden/Europa-arbeid, Nord/Sør-arbeid, Administrasjon og Informasjon). Dette arket viser også oversikt over resultatet og generalsekretærens innstilling på disponeringen av resultatet. 2. Spesifisert regnskap: Her finnes spesifikke regnskapstall for hvert enkelt prosjekt under de ulike avdelingene/aktivitetsområdene. 3. Balanse 4. Noter: Før første gang er LNU regnskapspliktige, og er derfor nødt til å utarbeide noter til årsregnskapet etter artskonto. Disse er satt inn som en egen fane i LNUs egen oppstilling av regnskap og balanse. Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat på kr , etter et positivt driftsresultat på kr Regnskapet er oppstilt på bakgrunn av rapporter fra LNUs regnskapskontor, Amesto Account House. Rammebudsjettet for 2014, vedtatt på BUT i 2013, er lagt inn i oppstillingen sammen med de reviderte budsjettallene fra styremøtet 10. september Dette for at representantskapet bedre skal kunne sammenligne planlagt og faktisk pengebruk i Avvik mellom budsjett og regnskap Her kommenteres de avdelingene som har vesentlige avvik (lyseblå) mellom budsjett (oransje) og regnskap (lysegrønn). Avdeling 10 Styringsstrukturen Avdelingen har et positivt avvik på kr Bakgrunnen for dette er et rimeligere BUT enn forventet, samt færre utgifter til styrearbeid. Det siste kan delvis forklares med at samtlige utgifter tilknyttet styremøtet m/julebord i desember i fjor ble ført på avdeling 70. En tredje forklaring på overskuddet er at det ikke ble tatt høyde for at deler av desemberhonorarene ville bli kostnadsført i 2015, da styret reviderte budsjettet i september i fjor. Sundvolden Hotel april

11 Sak 4 Regnskap 2014 Avdeling 20 Nasjonalt arbeid På denne avdelingen er det et positivt avvik på kr Prosjektkontoene til både BURsamarbeidet og interessepolitisk team har over kroner i ubrukte midler, der det siste delvis skyldes at det aldri ble kjøpt inn profileringsprodukter til LNU, som planlagt i revideringen av budsjettet. Frifond barn og unge og Frifond organisasjon har heller ikke brukt opp administrasjonsbudsjettet sitt, samtidig som lønnsbidragene fra de nasjonale støtteordningene var høyere enn forventet i fjor. Premien for offentlig tjenestepensjon (prosjektkonto 90010) ble noe høyere enn forventet som følge av at regnskapsfører helt på tampen av året foreslo å kostnadsføre gamle, utestående fakturaer fra Gjensidige i Avdeling 40 Norden/Europa-arbeid Avdelingen har samlet sett et positivt avvik på kroner, til tross for underskudd på prosjektkontoene til UN-Habitat og Internasjonal representasjon. Overskuddet på posten til FN-observatørene er en følge av at Utenriksdepartementet overførte støtte for delegatene i fjor. Som det står i kommentarfeltet i fanen Spesifisert regnskap er det også nødvendig å se noen av prosjektkontoene i sammenheng, for å få et korrekt bilde av avdelingsregnskapet. Avdeling 60 Nord/Sør-arbeid Samlet har avdelingen et positivt avvik på kr Dette skyldes først og fremst etterslep på internfakturering av administrasjonsmidler og faglig oppfølging på støtteordningene Ungdomsbevilgningen Nord/Sør og LNU Utveksling runde 14. Avdeling 70 Administrasjon Avdeling 70 har et negativt avvik på kr Hvis man ser nærmere på de forskjellige prosjektkontoene er det imidlertid tydelig at det ble sprekk i både regnskaps- og lønnsbudsjettet, mens støtteordningenes bidrag til drift av LNUs saksbehandlingssystem førte til at denne posten gikk i overskudd. Faktiske husleiekostnader ble også lavere enn budsjettert, fordi leia for første kvartal i 2014 ble kostnadsført i De høye utgiftene i forbindelse med flyttinga skyldes at første faktura for ombyggingen av de nye lokalene ble kostnadsført i sin helhet i 2014, og ikke avskrevet over leiekontrakten (10 år) som først planlagt. Dette vil muligens bli gjort med brorparten av de resterende utgiftene, som vi får fakturaer for i løpet av våren Avdeling 80 Informasjonsarbeid Til sammen er det på avdelingen et positivt avvik på kr , i hovedsak på grunn av lavere lønnskostnader enn forventet. Sundvolden Hotel april

12 Sak$4$Regnskap$2014$ Resultatet Driftsresultatet Bortsett fra momskompensasjonen, som ble vesentlig høyere en styret forutså i september i fjor, avviker generelle inntekter (les: administrasjonstilskudd og medlemskontingenter) minimalt fra budsjettet. Styret i LNU valgte å budsjettere med et negativt resultat. Regnskapet viser et positivt avvik fra budsjettet og har et positivt driftsresultat på kr Finansinntekter Budsjetterte finansinntekter i 2013 var kr , mens regnskapet viste kr Dette tok styret til seg i 2014 og budsjetterte derfor med finansinntekter på kroner i fjor, som viste seg å være et svært godt estimat ved årsslutt. Årsresultat Det budsjetterte årsresultatet var et underskudd på kr , mens regnskapet viser et overskudd på kr , altså kr bedre enn i revidert budsjett. Disponering av årsresultatet Styret diskuterte på sitt styremøte en disponering av årsresultatet. LNU har fire fond som man kan velge å oppjustere: reservefondet, aktivitetsfondet, flyttefondet og jubileumsfondet. I tillegg har man den frie egenkapitalen. Styret vedtok at kroner av overskuddet i 2014 tilføres reservefondet, og at de resterende kronene tilføres flyttefondet. o Innstilling fra kontrollkomiteen: Regnskapet for 2014 blir godkjent. Sundvolden$Hotel$ $april$2014$ $ 3$

13 Vedlegg sak 4 KK-rapport Rapport fra LNUs kontrollkomité 1. Arbeidet i kontrollkomiteen Arbeidet i kontrollkomiteen er nedfelt i LNUs vedtekter redegjør for hvordan kontrollkomiteen er sammensatt. 31 omhandler arbeidsoppgaver for kontrollkomiteen: Kontrollkomiteen har til oppgave å føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av LNUs midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i forhold til vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Denne rapporten er i samsvar med 32. Kontrollkomiteen har i løpet av perioden mottatt alle protokoller og saksdokumenter som er lagt fram for styret og arbeidsutvalget, og har hatt mulighet til å kontrollere arbeidet i styret i henhold til vedtektene og vedtak fra forrige representantskapsmøte. 2. Kommentarer til regnskapet 2014 fra kontrollkomiteen: LNU har, for regnskapsåret 2014, et positivt årsresultat på kroner etter et positivt driftsresultat på kroner. LNU budsjetterte med et underskudd på kroner i Ingen opplysninger forelagt kontrollkomiteen tilsier merknader til regnskapet. På bakgrunn av dette tilrår kontrollkomiteen at LNUs regnskap for 2014 blir godkjent. Kontrollkomiteen har tidligere gitt signaler om størrelsen på LNUs egenkapital. Som anmerket i kontrollkomiteens rapport for 2014 kan komiteen ikke se at det er behov for at LNU bygger opp vesentlig store egenkapitalreserver. Kontrollkomiteens vurdering er derfor at egenkapitalen, etter indeksregulering av reservefondet, er på et tilfredsstillende nivå, og anser som tidligere at et fornuftig nivå for reservefondet i fremtiden vil være en sum tilsvarende rundt 10 % av den årlige omsetningen. Kontrollkomiteen vil avslutningsvis bemerke at det er positivt at LNU etter to år med negativt driftsresultat leverte overskudd i Valg av revisor for regnskapsåret 2015 I henhold til 33 i vedtektene innstiller kontrollkomiteen på valg av revisor. Kontrollkomiteens innstilling: Kontrollkomiteen tilrår gjenvalg av BDO som revisor for LNU i regnskapsåret 2015 Oslo, 23. mars 2015, kontrollkomiteen i LNU Julie Midtgarden Remen Christine Storø Bård Skaar Viken 1

14 A B C D O P Q R W X Y Z Årsregnskap 2014 Regnskap Revidert budsjett 2014 Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Kommentar til årsregnskapet Rammebudsjett 2014 Generelle inntekter Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Kommentar Rammebudsjett Momskompensasjon Langt høyere enn forventet, men revidert budsjett var da også meget konservativt Sal av materiell Diverse inntekter Administrasjonstilskot nasjonalt Det opprinnelige budsjettet var kroner høyere Administrasjonstilskot internasjonalt Det opprinnelige budsjettet var kroner høyere Kontingentar Høyere enn i kontingentinntektene i 2013, men lavere enn budsjettert Sum generelle inntekter Avdelingsrekneskap Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Kommentar Rammebudsjett 2014 Avd. 10 Styringsstrukturen Avd. 20 Nasjonalt arbeid Avd. 40 Norden/Europa-arbeid Avd. 60 Nord/Sør-arbeid Avd. 70 Administrasjon Avd. 80 Informasjonsarbeid Sum avdelingsrekneskap Resultat Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Kommentar Rammebudsjett 2014 Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Overskuddet i 2014 fordeles slik: Reservefondet Flyttefondet Total tilføring til LNUs egenkapital Støtteordninger 2013 til utdeling 2014 til utdeling Mangfold og Inkludering Frifond organisasjon Frifond barn og unge Kulturmidlene Demokratimidlane Redusert i 2013 p.g.a. restmidler fra 2012 Balkanmidlane Få søkere i 2014 og tilsagnet kom etter at tildelingsutvalget hadde fattet vedtak Informasjonsstøtta LNU Utveksling 13. runde 0 0 LNU Utveksling 14. runde LNU Utveksling 15. runde Ungdomsbevilgninga Frifond teater Midtøsten Sum

15 A B C Q R S T U V W X Y Spesifisert årsregnskap 2014 m/revidert budsjett Avdeling 10 - Styringsstrukturen Regnskap 2013 Regnskap Revidert budsjett 2014 Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Avvik (regnskap minus budsjett) Kommentar Rammebudsjett Barne- og ungdomsting/rep.skapsmøte Styrearbeid Utgifter ifm. styremøtet i desember ble ført på prosjektkonto Konferansar/representasjon tillitsvalde Møtepunkt organisasjonene Telefon/avis, leiar AU-honorar I revidert budsjett er det ikke tatt høyde for at desemberutbetalingen skal periodiseres * Prosjektresultat overført til neste år Sum styringsstrukturen Avdeling 20 - Nasjonalt arbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) LNUs organisasjonsskole Noen av inntektene er deltageravgifter fra 2013 som først ble inntektsført i fjor LNUs lederskole Beløpet gjelder en kostnad fra «Lån en LNUer» Underskudd fordi vi manglet noen utgiftsrefusjoner ved årsslutt Forvaltningsteamet (FOT) Kompetanseteamet (KOT) BUR-samarbeidet Overskuddet skyldes kortere ansattesamling enn normalt i høst Mangfald og Inkludering, adm Upresis internfakturering medførte et mindre overskuddd, som vil bli tatt ut i lønnsbidrag i Frifond, adm Upresis internfakturering, men overskuddet "fanges" av årsresultatet og overføres ikke til Frifond teater* Prosjektresultatet overføres til Gjelder i hovedsak bidrag til lønn og administrasjon Kulturmidlene, adm Valgkampanje* Prosjektkontoen til valgkampanjen Stem0909, som ble gjennomført i 2013 og avsluttet i Interessepolitisk arbeid Kjøp av profileringsprodukter til LNU ble utsatt og derfor fikk vi et veldig stort overskudd Kultur - allment Nasjonal arbeidsgruppe Arbeidsgruppe nedsatt etter fjorårets BUT. Hadde ingen aktivitet i Arbeidsgruppe for deltagende metode/org.utv Faste lønskostnader Usikkerhet rundt tilsagn og overtakelsen av Frifond teater gjorde det vanskelig å budsjettere lønnskostnader på avdeling Pensjonskostnader Vi måtte kostnadsføre noen gamle fakturaer fra Gjensidige Pensjon i 2014, og gikk derfor over budsjettet. * Prosjektresultat overført til neste år Sum Nasjonalt arbeid Kommentar Avdeling 40 - Norden/Europa-arbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Nordisk-baltisk konsulentmøte Nordiske strukturaktivitetar inkl ekspertseminar Utgifter på prosjektkonto skulle egentlig ha blitt ført her Nordisk-baltisk kontaktmøte Demokratimidler, adm RADA-samarbeid Kravet om tilbakebetaling var høyere enn de overførte restmidlene fra Prosjektet er nå avsluttet Demokratimidler, oppfølging Midler til faglig oppfølging av søkerorganisasjoner på Demokratimidlene. Prosjektresultatet overføres Studietur Sarajevo Vi mottok tilskuddet i 2014, men studieturen ble gjennomført februar Studietur Serbia/Kosovo 2012* Prosjektet ble avsluttet i 2014 og restmidlene tilbakeført til Utenriksdepartementet Studietur Albania Prosjektet ble avsluttet i 2014 og restmidlene tilbakeført til Utenriksdepartementet Midtøsten-midler Støtteordningen eksisterer ikke lenger YFJ - kontingent Budsjettet skulle også dekke prosjektkonto Under ett går de to kontoene kr i underskudd YFJ Europarådet Budsjettet var ment å dekkeutgifter ifm. vår- og høstmøte i Europarådet Europarådet (CDEJ-møte ) Annet Europa-arbeid Honorar til Magnus Malnes, som representerer LNU i Europarådet FN-arbeid FN-observatørar Overskuddet i 2014 må ses i sammenheng med underskuddet i 2013 (kolonne C), da tilsagnet for 2013 kom i fjor Det globale fondet for hiv/aids * Prosjektet ble avsluttet i 2014 og restmidlene tilbakeført til Utenriksdepartementet. Kravet var høyere enn overført prosjektresultat UN-Habitat Internasjonal representasjon LNU har måttet ta noen av kostnadene ifm. klimadelegaten i 2014, men jobber for å få vervet fullfinansiert i Arbeidsgruppe for FN-spørsmål Faste lønskostnader Pensjonskostnader * Prosjektresultat overført til neste år Sum Norden/Europa-arbeid Kommentar Avdeling 60 - Nord/Sør-arbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Web-informasjon nord/sør RORG-midlene (Informasjonsstøtten), adm Informasjonsprosjekt arbeidsgruppa nord/sør* Prosjektresultatet overføres til Påvirkningsarbeid og nettverksbygging* Prosjektresultatet overføres til Materiell Prosjektresultatet overføres til Internasjonale kurs* Prosjektresultatet overføres til Rapporter og undersøkelse på Nord/Sør-feltet* Prosjektresultatet overføres til Ungdomsbevilgninga, adm Burundi-konferansen Faglig oppfølgning* Budsjett for faglig oppfølging av søkerorganisasjoner på Ungdomsbevilgningen N/S. Prosjektresultatet overføres til LNU Utveksling 11. Runde * Avsluttet i LNU Utveksling 12. Runde * Avsluttet i LNU utveksling 13. runde * Avsluttet i LNU Utveksling 14. runde * Prosjektresultatet overføres til LNU Utveksling 15. runde * Prosjektresultatet overføres til Midtøstenstøtteordning, adm Restmidlene fra støtteordningen ble tilbakeført til bevilgende myndigheter i januar/februar Faste lønskostnader Usikkerhet omkring tilsagnene førte til at styret budsjetterte konservativt på inntektssiden i september Pensjonskostnader Vi måtte kostnadsføre noen gamle fakturaer fra Gjensidige Pensjon i 2014, og gikk derfor over budsjettet. * Prosjektresultat overført til neste år Sum Nord/Sør-arbeid Kommentar Avdeling 70 - Administrasjon Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Husleige Husleia for 1. kvartal 2014 ble kostnadsført i I tillegg ble dobbel husleie ifm. Flytting utsatt til januar Reinhald Kommentar

16 A B C Q R S T U V W X Y Leige kontormaskiner Sekretariatet har skiftet kopimaskin på kontoret og redusert årlige kostnader Forsikringar Medlemskontingent Virke Fellesskapshuset/flytting Budsjettet sprakk fordi første faktura ifm. ombyggingen av nye kontorer ble ført i 2014 og ikke avskrevet over leieperioden på 10 år Kopiering/papir Telefon/faks/fastline Porto Vi hadde ladet frankeringsmaskinen ganske mye da året startet, og kostnadsført utgiften i Bøker/abonnement Sekretariatet har kuttet ut overflødige avisabonnementer i Trykksaker Kontorrekvisita Kontorutstyr og tilrettelegging Maskinvare Innkjøp av nye datamaskiner ble utsatt til etter flyttinga (januar 2015) Programvare Service IT Revisjon Deler av de faktiske utgiftene er forskuddsbetalt honorar for revisjon av årsregnskapet Rekneskapsføring LNU jobbet mye med regnskapsoppryddning på flere av støtteordningene i fjor, særlig Frifond barn og unge. Arbeidet fortsetter i Juridisk bistand Utgifter ifm. rettsaken mot SOS Rasisme Elektronisk sakshandsamingssystem Prosjektkontoen dekker utgifter tilknyttet drift og videreutvikling av LNUs søknadsportal Inventar og vedlikehald Innkjøp av nytt inventar blir gjort i 2015, etter flyttinga Miljøfokus/klimakvoter LNU er ikke lenger miljøsertifisert, men søker fortsatt miljøvennlige løsninger i arbeidshverdagen Rekruttering Møter sekretariatet Underskudd fordi hele fakturaen fra styremøtet m/julebord ble ført her, og ikke delt med prosjektkontoen til styret (11000) Konferanser, reise og representasjon Gåver Underskuddet skyldes kostnadsføring som ble glemt under avslutningen av årsregnskapet for Bankkostnader, kortgebyr etc Faste lønsutgifter Det var relativt høy utskiftning av ansatte under avdeling 70 i 2014, og noe vanskelig å budsjettere lønnsutgiftene Pensjonsordning Personalforsikringar Feilbudsjettering fordi man ikke tok høyde for at deler av utgiftene i 2013 skulle ha vært plassert under prosjektkonto Bedriftshelseteneste/helsefremmende tiltak Kompetansebygging Penger satt av til kurs og annen kompetansehevende tiltak for de ansatte i LNU Fri telefon/avis generalsekretær Lunsjordning Felles administrasjonsbidrag Bevilgende myndigheter stiller stadig strengere krav til hvor mye LNU kan bruke til forvaltning av støtteordningene. Diverse kostnader ført uten prosjektkonto Da vi satte opp regnskapet etter artskonto oppdaget vi noen kostnader som ikke hadde blir ført med prosjektkonto. * Prosjektresultat overført til neste år Sum administrasjon Avdeling 80 - Informasjonsarbeid Regnskap Note 1 Lønnsbidrag fra avdeling Mangfald og inkludering, adm Frifond, adm Kulturmidlane, adm Stem 09/ Sum lønnsbidrag fra avdeling Note 2 Lønnsbidrag fra avdeling Nordiske strukturaktiviteter ekspertseminar Demokratimidlar, adm Balkanmidlar, adm Det globale fondet for hiv/aids Sum lønnsbidrag fra avdeling Note 3 Lønnsbidrag fra avdeling RORG-midlane, adm Ungdomsbevilgninga, adm Faglig oppfølging LNU Utveksling 12. Runde LNU utveksling 13. runde LNU utveksling 14. runde LNU utveksling 15. runde Midtøstenstøtteordning, adm Sum lønnsbidrag fra avdeling Note 4 Administrasjonsbidrag Mangfold og Inkludering, adm Frifond, adm Kulturmidlane, adm Valgkampanje Stem Nordiske strukturaktiviteter inkl ekspertseminar Demokratimidlar, adm RADA-samarbeidet, adm Balkanmidlar, adm Det globale fondet for hiv/aids RORG-midlane, adm Ungdomsbevilgninga, adm LNU Utveksling 12. Runde LNU utveksling 13. runde LNU utveksling 14. runde LNU utveksling 15. runde Midtøstenstøtteordning, adm Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Medieovervaking lnu.no Faktura for webhotell etc. ble kostnadsført i Prosjektresultatet overføres derfor til neste år Brosjyrar (grafisk design) Trykking Faste lønsutgifter Pensjonsordning Vi måtte kostnadsføre noen gamle fakturaer fra Gjensidige Pensjon i 2014, og gikk derfor over budsjettet. * Prosjektresultat overført til neste år Sum informasjonsarbeid Noter Regnskap R Regnskap e v Kommentar

17 LNUs balanseregnskap pr Eiendeler Datautstyr Avskriving, datautstyr Sum datautstyr Andre fordringer (Lån til Frikanalen, frist for innløsing ) Sum andre fordringer Kundefordringer Note 1 Fordringer, tilskuddsmottagere og ansatte/styre Lønnsforskudd Forskuddsbetalte kostnader Kontanter, bankinnskudd og pengefond Note 2 Sum midler til omsetning Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Resultat Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Aktivitetsfondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Jubileumsfondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Flyttefondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Reservefondet) Fri egenkapital Sum egenkapital Leverandørgjeld Utestående overføringer til departement (restmidler støtteordninger) Skyldig skatt/arbeidsgiveravgift/feriepenger Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd til organisasjonene Påløpte kostnader Prosjektresultat for overføring til neste år Prosjektstøtteordninger til fordeling Note 3 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til balanseregnskapet Note 1 - Kundefordringer Krav til departement og andre offentlige instanser Kredittsaldo Leverandører Avsatt til tap på fordringer Kortsiktige fordringer Sum kundefordringer Note 2 - Spesifikasjon av kontanter, bankinnskudd og pengefond Prosjektstøtteordninger til fordeling (jf. note 3) Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd til organisasjonene Skattetrekkskonto Pengemarkedsfond (reservefondet) Frie bankinnskudd Sum bankinnskudd Note 3 - Prosjektstøtteordninger til fordeling Mangfold og Inkludering 2012/ Mangfold og Inkludering 2011/ LNU Utveksling (FK) 15. runde LNU-utveksling (FK) 12. runde LNU-utveksling (FK) 13. runde LNU-utveksling (FK) 14. runde Ungdomsbevilgningen Informasjonsstøtten Nord/Sør Ungdomsbevilgningen Nord/Sør Demokratimidlene, RUS Demokratimidlene, SUS Demokratimidlene, Balkan Kulturmidlene Demokratimidlene SUS Demokratimidlene RUS/SUS Demokratimidlene RUS Demokratimidlene RUS Balkanmidlene Balkanmidlene Midtøstenstøtteordningen Frifond organisasjon Frifond barn og unge Frifond barn og unge (tilbakekrevde midler) Frifond barn og unge Frifond teater Sum prosjektstøtteordninger til fordeling

18 Noter, LNUs årsregnskap for 2014 Note nr. 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. - markedsverdi for markedsbaserte finansielle omløpsmidler - forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført kostnaden er lik årets utbetaling til forsikringsselskapet Inntektsføringsprinsipper Offentlige tilskudd knyttet til prosjekter inntektsføres i samsvar med framdriften av prosjektet. Mottatte tilskudd som ikke er anvendt avsettes som forpliktelse i balansen. Organisasjonen er i enkelte tilfeller forpliktet til å tilbakebetale ikke anvendte tilskudd. Andre tilskudd, inntekter og kontingenter tas til inntekt når de er opptjent. LNU har et pensjonspremiefond i Gjensidige som ikke er balanseført. Dette har tidligere heller ikke vært innarbeidet i regnskapet, men kommentert i noter. I tråd med god regnskapsskikk for små foretak skal heller ikke pensjonspremiefond balanseføres. LNU er en ikke skattepliktig virksomhet, og er heller ikke registrert i mva.-registert De finansielle omløpsmidlene er plassert i fond, aksjer og alternative investeringer etter en vedtatt plan fra styret. Midlene vurderes dit at de skal styrke organisasjonens egenkapital, samt styrke driftsmidlene ved behov. Note nr. 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonsforsikring Annen personalkostnad Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig årsverk i LNU i 2014 var 18. Godtgjørelser Styreleder Nestleder i styret Arbeidsutvalgsmedlemmer Generalsekretær Lønn Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsen er ikke balanseført. Ordningen er innskuddsbasert i Gjensidige. LNU kommer inn under reglene for OTP, og dagens ordning tifredsstiller kravene. Fakturert revisjonshonorar for 2014 utgjør kr ,- inkl mva. Av dette utgjør ordinær revisjon kr ,-, Kr ,- utgjør revisjon av prosjekter og støtteordninger. Kr var ved inngangen av året satt av til revisjon av årsregnskapet for Kr har blitt satt av til revisjon av årsregnskapet for Note nr. 3 Fordringer, langsiktig gjeld/pantstillelser og garantier Alle fordringer forfaller innen ett år fra regnskapsårets slutt. All gjeld forfaller til betaling innen 5 år etter regnskapsårets slutt. Note nr. 4 Egenkapital Reservefond Aktivitetsfond Flyttefond Annen egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Egenkapital Note nr. 5 Bundne midler

19 Av innestående bankinnskudd, kontanter og lignende er kr bundne skattetrekksmidler. Note nr. 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Markedsverdi på porteføljen er pr kr Markedsprinsippet benyttes og gjør at alle urealiserte tap (evt. urealisert gevinst) gjennom året fremkommer i regnskapet. LNU har i 2014 hatt en netto urealisert gevinst på kr Note nr. 7 Tilskudd fra Bufdir I 2014 har LNU mottatt kr ,- i nasjonalt driftstilskudd og kr ,- i internasjonalt driftstilskudd fra Bufdir. I 2013 var beløpene henholdsvis kr ,- og kr Note nr. 8 Prosjektstøtteordninger til fordeling Mangfold og Inkludering 2012/ Mangfold og Inkludering 2011/ LNU Utveksling (FK) 15. runde LNU-utveksling (FK) 13. runde LNU-utveksling (FK) 14. runde Ungdomsbevilgningen Informasjonsstøtten Nord/Sør Ungdomsbevilgningen Nord/Sør Demokratimidlene, RUS Demokratimidlene, SUS Kulturmidlene Demokratimidlene SUS Demokratimidlene RUS/SUS Demokratimidlene RUS Demokratimidlene RUS Balkanmidlene Balkanmidlene Midtøstenstøtteordningen Frifond organisasjon Frifond barn og unge Frifond barn og unge (tilbakekrevde midler) Frifond barn og unge Frifond teater Sum prosjektstøtteordninger til fordeling Note nr. 9 - Overføring av prosjektresultater fra 2014 til 2015 Hele eller deler av enkelte prosjekttilskudd LNU har mottatt fra bevilgende myndigheter skal benyttes i Det som sto igjen av disse tilskuddene har derfor blitt ført på balansekonto Prosjektresultat utenom LNU, og vil bli kontert inn som overført prosjektresultat i 2015.

20 LNU Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Prosjektmidler og offentlig støtte 7, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERF. OG DISPONERINGER Overføring til fond ( ) SUM OVERF. OG DISP ( ) Årsregnskap for LNU Organisasjonsnr

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Årsmøtehelg i Drammen 20.- 22. november First Hotel Ambassadeur PROGRAM for årsmøtehelg i Drammen, 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Fredag 20. november 18.00 Fylkeslagssamling 20.00 Middag 21.00

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Child Africa. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Child Africa. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsen driver følgende virksomhet på følgende steder: Hjelpearbeid for fattige og foreldreløse barn

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Rapport fra LNUs kontrollkomité

Rapport fra LNUs kontrollkomité Barne- og ungdomstinget 2017 Rapport fra LNUs kontrollkomité 1. Arbeidet i kontrollkomiteen Arbeidet i kontrollkomiteen er nedfelt i LNUs vedtekter 31-34. 31 redegjør for hvordan kontrollkomiteen er sammensatt.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Child Africa. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Child Africa. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Stiftelsen driver følgende virksomhet på følgende steder: Hjelpearbeid for fattige og foreldreløse barn

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel!25. 26.!april!2014!!! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!!

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer