Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!"

Transkript

1 ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel! !april!2015!!!

2 Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015' ' Fredag 24. april Avreise, Bussterminalen Galleri Oslo Registrering og kaffi Velkommen til BUT v/stian Seland, leiar i LNU Helsingstale frå statssekretær Kai-Morten Terning, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Spørsmål til statssekretæren Representantskapsmøtet starter Sak 1: Opning Sak 2: Konstituering (vedtak) Sak 3: Årsmelding 2014 (vedtak) Presentasjon av LNUs rapport Med rett til å stemme Lunsj Samling i organisasjonsgruppene Sak 4: Rekneskap 2014 (vedtak) Sak 5: Søknader om medlemskap (debatt og vedtak) Kaffipause Sak 9: Resolusjonar (presentasjon og debatt) Sak 7: Barne- og ungdomspolitisk program (presentasjon og debatt) Valkomiteen presenterer innstillinga Kaffipause Seminar (program kommer) Slutt for dagen Middag og sosialt program Laurdag 25. april Frukost Representantskapsmøtet startar for dagen Sak 6: Vedtektsendringar (presentasjon og vedtak) Sak 8 Medlemskontingent og budsjett 2016 (vedtak) Redaksjonskomiteen presenterer innstillinga Sak 9: Resolusjonar (vedtak) Kaffipause Representantskapsmøtet fortset Redaksjonskomiteen presenterer innstillinga Sak 7: Barne og ungdomspolitisk program (vedtak) Sak 10: Innkomne saker Sak 11: Val Heving av møtet v/ leiar Lunsj Avreise til Oslo Bussterminalen Galleri Oslo Det kan skje endringar i tidsplanen. Deltakarane må sjekke ut av romma sine innan kl på laurdag. Sundvolden'Hotel'24.' '25.'april'2015' ' '

3 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet vert opna av leiar i LNU, Stian Seland, fredag 24. april 2015 kl Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Innkalling til representantskapsmøtet vart sendt til organisasjonane 23. januar 2015, i tråd med fristen i vedtektene, som seier at innkalling skal sendast ut seinast 90 dagar før møtet. o Forslag til vedtak: Innkalling til representantskapsmøtet 2015 vert godkjend. Sak 1.2 Godkjenning av sakliste Førebels sakliste vart sendt til organisasjonane saman med innkallinga til representantskapsmøtet, og er sett opp etter 20 i vedtektene. Forslag til endeleg sakliste er vedlagt. o Forslag til vedtak: Saklista for representantskapsmøtet 2015 vert vedteke. Sundvolden Hotel april 2015

4 Vedlegg sak 1.2 Sakliste Sakliste representantskapsmøtet i LNU Opning 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av sakliste 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av fullmakter 2.2. Godkjenning av forretningsorden 2.3. Val av ordstyrarar 2.4. Val av protokollunderskrivarar 2.5. Val av teljekorps 2.6. Val av redaksjonskomité for Barne- og ungdomspolitisk program 2.7. Val av redaksjonskomité for resolusjonar 3. Årsmelding for Rekneskap for Søknader om medlemskap i LNU 5.1. Noereh! 5.2. Brunstad ungdomsklubb 5.3. BandOrg 6. Endring av vedtektene 7. Barne- og ungdomspolitisk program Budsjett Medlemskontingent for Budsjett for Resolusjonar 9.1. Norge må ta en lederrolle internasjonalt for utdanning for alle 10. Innkomne saker 11. Val Val av leiar Val av styremedlemmar Val av arbeidsutval Val av kontrollkomité Val av klageutval Val av valkomité Val av revisor Sundvolden Hotel april 2015

5 Sak$2$Konstituering$ $ Sak$2$ Konstituering$$ Innstillinga til alle saker, utanom sak 2.2. og 2.3, er basert på lista over påmeldte delegatar til representantskapsmøtet. Sak$2.1$ Godkjenning$av$fullmakter$ Kontrollkomiteen legg fram si innstilling på representantskapsmøtet. Sak$2.2$ Godkjenning$av$forretningsorden$ Styret sitt forslag til forretningsorden er lagt ved. o Forslag til vedtak: Forretningsorden for representantskapsmøtet 2015 vert vedteke. Sak$2.3$ Val$av$ordstyrarar$ o Forslag til vedtak: Som ordstyrarar vert følgjande valde: Axel Fjeldavli Andreas Borud Christine Storø Sak$2.4$ Val$av$protokollunderskrivarar$ o Forslag til vedtak: Som protokollunderskrivarar vert følgjande valde: Kristoffer Hansen, Elevorganisasjonen Anneken Skaara, Sosialistisk ungdom Simon Ingebrigtsen, Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser Sundvolden$Hotel$ $april$2015$ $ 1$

6 Sak$2$Konstituering$ Sak$2.5$ Val$av$teljekorps$ o Forslag til vedtak: Vert utpeikte på møtet. Sak$2.6$ Val$av$redaksjonskomité$for$BarneE$og$ungdomspolitisk$ program$ o Forslag til vedtak: Som redaksjonskomité for arbeidsprogram vert følgjande valde: Styret i LNU: Student og elev: Kultur, fritid og friluft: Livsynsbaserte: Samfunnspolitiske: Sekretærar: Rode Margrete Hegstad Gunnar Fiksdal, AFS Gustav Ramstad Gunnerud, 4H Norge Sindre Nesse, Norges KFUK-KFUM-speidere Tuva Widskjold, Changemaker Morten Edvardsen og Benedikte Pryneid Hansen (sekretariatet) Sak$2.7$ Val$av$redaksjonskomité$for$resolusjonar$ o Forslag til vedtak: Som redaksjonskomité for resolusjonar vert følgjande valde: Styret i LNU: Student og elev: Kultur, fritid og friluft: Livsynsbaserte: Samfunnspolitiske: Sekretærar: Åshild Marie Vige Kristian Myhre, Norsk Studentorganisasjon Kai Steffen Østensen, Ung Kirkesang Kristin Tufte, Humanistisk Ungdom! Maria Elizabeth Aspen, Juvente! Markus N. Rotevatn og Kristin B. Marthinsen (sekretariatet) Sundvolden$Hotel$ $april$2015$ $ 2$

7 Vedlegg til sak 2.2 Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden 1. Fullmakter 1.1 Fullmakter frå organisasjonane skal vere sendt sekretariatet seinast 16 dagar før representantskapsmøtet. 1.2 Representantskapet godkjenner fullmakter etter innstilling frå kontrollkomiteen. 1.3 Representantskapet kan, med kvalifisert fleirtal, godkjenne for seint innkomne fullmakter og eventuelt også fullmakter som blir lagt fram på møtet. 2. Tale-, forslags- og røysterett 2.1 Medlemmane i representantskapet er 2 representantar frå kvar organisasjon, som møter med tale-, forslags- og røysterett under representantskapsdrøftingane fredag og laurdag. 2.2 Representantar frå observatørmedlemmar og etableringsmedlemmar møter med tale- og forslagsrett. 2.3 Medlemmar av LNU sitt styre samt generalsekretæren har tale- og forslagsrett, men ikkje røysterett. Assisterande generalsekretær har talerett under sak 4 og Punkta 2.1, 2.2 og 2.3 gjeld også for gruppearbeidet under representantskapsmøtet. 3. Taletid, replikkar med meir 3.1 Avgrensingar i taletid kan innførast av representantskapet med simpelt fleirtal, etter forslag frå ordstyrarane eller frå medlemmane i representantskapet. 3.2 Ordstyrarane kan gjere unntak frå taletid for forslagsstillar eller liknande. 3.3 Til kvart innlegg kan det maksimalt bli gitt 2 replikkar og 1 svarreplikk. Ordstyrarane kan om nødvendig innskrenke tilgangen til replikkordskifte ytterlegare. 3.4 Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal sleppast til utanom talarlista. 3.5 Det kan setjast strek for debatten med simpelt fleirtal etter forslag frå ordstyrarane. 4. Om handsaming av saker 4.1 Forslag til representantskapet skal, i følgje vedtektene, vere innsendt til sekretariatet seinast 60 dagar før møtet. 4.2 Representantskapet kan, med kvalifisert fleirtal, vedta at saker som er innkomne seinare eller som eventuelt blir tekne opp på møtet, likevel skal takast opp til handsaming. Under vedtektsendringar handsamast likevel berre forslag som er levert før Alle forslag skal innleverast skriftleg, og bør i tillegg leverast elektronisk. 4.4 Forslag til resolusjonar må leverast til ordstyrarbordet innan klokka fredag. Forslag til endringar på føreslåtte resolusjonar og/eller forslag til endringar i Sundvolden Hotel april

8 Vedlegg til sak 2.2 Godkjenning av forretningsorden foreslått Barne- og ungdomspolitisk program, må leverast innan representantskapsmøtet vert heva på fredag. 5. Avrøystingsreglar 5.1 Dersom ikkje noko anna er sagt, blir saker avgjort med simpelt fleirtal. Røysting skjer normalt ved visning av røysteteikn. 5.2 Vedtektsendringar kan berre skje med kvalifisert fleirtal. 5.3 Ordstyrarane eller medlemmar av representantskapet kan gjere forslag om skriftleg røysting. Skriftleg røysting skal gjennomførast dersom nokon av dei med røysterett krev det. Avrøysting ved opprop kan vedtakast med simpelt fleirtal. 5.4 Personar som er nominert innan fristen, men ikkje innstilt frå valkomiteen, må melde benkeforslag innan møteslutt fredag. Benkeforslag skal leverast ordstyrarbordet og må angi kva for ein kandidat det benkast mot. 5.5 Ved personval, der det berre er ein kandidat til ein plass, vel delegatane normalt ved akklamasjon eller visning av røysteteikn. Valet gjennomførast skriftleg dersom ein eller fleire av delegatane med røysterett krev dette. Det blir kravd simpelt fleirtal for å bli valt. 5.6 Dersom det er to eller fleire kandidatar til ein plass, skal valet vere skriftleg. Det blir krevd absolutt fleirtal for å bli valt. 5.7 Dersom ingen blir valt i første runde, blir nytt skriftleg val gjennomført mellom dei to kandidatane som fekk flest røyster. Det blir kravd simpelt fleirtal for å bli valt. 5.8 Ved val skal dørene til møtesalen vere lukka, slik at ordstyrarane kan ha full oversikt over kor mange med røysterett som er tilstade. Dette medfører ikkje at dei som er tilstade utan røysterett må forlate salen. 6. Fleirtal 6.1 I representantskapet gjeld følgjande definisjon av simpelt fleirtal: Meir enn halvparten av gitte røyster vart gitt for forslaget. Fråhaldande tel altså ikkje. 6.2 Absolutt fleirtal er definert slik: Meir enn halvparten av dei med røysterett må røyste for forslaget. Fråhaldande tel i praksis som røyster mot. 6.3 Eit forslag har fått kvalifisert fleirtal når det har fått meir enn 2/3 av dei gitte røystene. Fråhaldande tel ikkje. 7. Unntak frå forretningsorden/dagsorden 7.1 Ordstyrarane kan foreslå at det blir gjort unntak frå dagsorden eller forretningsorden. Representantskapet gir tilslutning til dette ved simpelt fleirtal. Dette gjeld ikkje for punkt 5 og Bruk av rusmidlar 8.1 Barne- og ungdomstinget er eit rusfritt arrangement. Sundvolden Hotel april

9 Sak 3 Årsmelding Sak 3 Årsmelding Styret i LNU legger i denne saken frem årsmeldingen for arbeidet i LNUs vedtekter sier at representantskapsmøtet skal behandle årsmelding fra året som har gått. Målet med årsmeldingen er blant annet å vise mangfoldet i LNU, hva LNU gjør for medlemsorganisasjonene og hva LNU har jobbet med i året som gikk. Årsmeldingen skal vise de store linjene i LNUs arbeid. o Forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2014 blir tatt til orientering Sundvolden Hotel april 2015

10 Sak 4 Regnskap 2014 Sak 4 Regnskap 2014 Vedlagt saken ligger LNUs balanseregnskap og resultatregnskap for 2014, både etter prosjekt- og artskonto, og signert revisjonsberetning av årsregnskapet for 2014 fra LNUs revisor, BDO. Vedlagt er også signert årsberetning og kontrollkomiteens rapport for regnskapsåret Det første vedlegget inneholder fire ulike ark: 1. Regnskap: Her finnes en oversikt over LNUs generelle inntekter og oppsummerte regnskapstall for de ulike avdelingen/aktivitetsområdene til LNU (Styringsstrukturen, Nasjonalt arbeid, Norden/Europa-arbeid, Nord/Sør-arbeid, Administrasjon og Informasjon). Dette arket viser også oversikt over resultatet og generalsekretærens innstilling på disponeringen av resultatet. 2. Spesifisert regnskap: Her finnes spesifikke regnskapstall for hvert enkelt prosjekt under de ulike avdelingene/aktivitetsområdene. 3. Balanse 4. Noter: Før første gang er LNU regnskapspliktige, og er derfor nødt til å utarbeide noter til årsregnskapet etter artskonto. Disse er satt inn som en egen fane i LNUs egen oppstilling av regnskap og balanse. Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat på kr , etter et positivt driftsresultat på kr Regnskapet er oppstilt på bakgrunn av rapporter fra LNUs regnskapskontor, Amesto Account House. Rammebudsjettet for 2014, vedtatt på BUT i 2013, er lagt inn i oppstillingen sammen med de reviderte budsjettallene fra styremøtet 10. september Dette for at representantskapet bedre skal kunne sammenligne planlagt og faktisk pengebruk i Avvik mellom budsjett og regnskap Her kommenteres de avdelingene som har vesentlige avvik (lyseblå) mellom budsjett (oransje) og regnskap (lysegrønn). Avdeling 10 Styringsstrukturen Avdelingen har et positivt avvik på kr Bakgrunnen for dette er et rimeligere BUT enn forventet, samt færre utgifter til styrearbeid. Det siste kan delvis forklares med at samtlige utgifter tilknyttet styremøtet m/julebord i desember i fjor ble ført på avdeling 70. En tredje forklaring på overskuddet er at det ikke ble tatt høyde for at deler av desemberhonorarene ville bli kostnadsført i 2015, da styret reviderte budsjettet i september i fjor. Sundvolden Hotel april

11 Sak 4 Regnskap 2014 Avdeling 20 Nasjonalt arbeid På denne avdelingen er det et positivt avvik på kr Prosjektkontoene til både BURsamarbeidet og interessepolitisk team har over kroner i ubrukte midler, der det siste delvis skyldes at det aldri ble kjøpt inn profileringsprodukter til LNU, som planlagt i revideringen av budsjettet. Frifond barn og unge og Frifond organisasjon har heller ikke brukt opp administrasjonsbudsjettet sitt, samtidig som lønnsbidragene fra de nasjonale støtteordningene var høyere enn forventet i fjor. Premien for offentlig tjenestepensjon (prosjektkonto 90010) ble noe høyere enn forventet som følge av at regnskapsfører helt på tampen av året foreslo å kostnadsføre gamle, utestående fakturaer fra Gjensidige i Avdeling 40 Norden/Europa-arbeid Avdelingen har samlet sett et positivt avvik på kroner, til tross for underskudd på prosjektkontoene til UN-Habitat og Internasjonal representasjon. Overskuddet på posten til FN-observatørene er en følge av at Utenriksdepartementet overførte støtte for delegatene i fjor. Som det står i kommentarfeltet i fanen Spesifisert regnskap er det også nødvendig å se noen av prosjektkontoene i sammenheng, for å få et korrekt bilde av avdelingsregnskapet. Avdeling 60 Nord/Sør-arbeid Samlet har avdelingen et positivt avvik på kr Dette skyldes først og fremst etterslep på internfakturering av administrasjonsmidler og faglig oppfølging på støtteordningene Ungdomsbevilgningen Nord/Sør og LNU Utveksling runde 14. Avdeling 70 Administrasjon Avdeling 70 har et negativt avvik på kr Hvis man ser nærmere på de forskjellige prosjektkontoene er det imidlertid tydelig at det ble sprekk i både regnskaps- og lønnsbudsjettet, mens støtteordningenes bidrag til drift av LNUs saksbehandlingssystem førte til at denne posten gikk i overskudd. Faktiske husleiekostnader ble også lavere enn budsjettert, fordi leia for første kvartal i 2014 ble kostnadsført i De høye utgiftene i forbindelse med flyttinga skyldes at første faktura for ombyggingen av de nye lokalene ble kostnadsført i sin helhet i 2014, og ikke avskrevet over leiekontrakten (10 år) som først planlagt. Dette vil muligens bli gjort med brorparten av de resterende utgiftene, som vi får fakturaer for i løpet av våren Avdeling 80 Informasjonsarbeid Til sammen er det på avdelingen et positivt avvik på kr , i hovedsak på grunn av lavere lønnskostnader enn forventet. Sundvolden Hotel april

12 Sak$4$Regnskap$2014$ Resultatet Driftsresultatet Bortsett fra momskompensasjonen, som ble vesentlig høyere en styret forutså i september i fjor, avviker generelle inntekter (les: administrasjonstilskudd og medlemskontingenter) minimalt fra budsjettet. Styret i LNU valgte å budsjettere med et negativt resultat. Regnskapet viser et positivt avvik fra budsjettet og har et positivt driftsresultat på kr Finansinntekter Budsjetterte finansinntekter i 2013 var kr , mens regnskapet viste kr Dette tok styret til seg i 2014 og budsjetterte derfor med finansinntekter på kroner i fjor, som viste seg å være et svært godt estimat ved årsslutt. Årsresultat Det budsjetterte årsresultatet var et underskudd på kr , mens regnskapet viser et overskudd på kr , altså kr bedre enn i revidert budsjett. Disponering av årsresultatet Styret diskuterte på sitt styremøte en disponering av årsresultatet. LNU har fire fond som man kan velge å oppjustere: reservefondet, aktivitetsfondet, flyttefondet og jubileumsfondet. I tillegg har man den frie egenkapitalen. Styret vedtok at kroner av overskuddet i 2014 tilføres reservefondet, og at de resterende kronene tilføres flyttefondet. o Innstilling fra kontrollkomiteen: Regnskapet for 2014 blir godkjent. Sundvolden$Hotel$ $april$2014$ $ 3$

13 Vedlegg sak 4 KK-rapport Rapport fra LNUs kontrollkomité 1. Arbeidet i kontrollkomiteen Arbeidet i kontrollkomiteen er nedfelt i LNUs vedtekter redegjør for hvordan kontrollkomiteen er sammensatt. 31 omhandler arbeidsoppgaver for kontrollkomiteen: Kontrollkomiteen har til oppgave å føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av LNUs midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i forhold til vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Denne rapporten er i samsvar med 32. Kontrollkomiteen har i løpet av perioden mottatt alle protokoller og saksdokumenter som er lagt fram for styret og arbeidsutvalget, og har hatt mulighet til å kontrollere arbeidet i styret i henhold til vedtektene og vedtak fra forrige representantskapsmøte. 2. Kommentarer til regnskapet 2014 fra kontrollkomiteen: LNU har, for regnskapsåret 2014, et positivt årsresultat på kroner etter et positivt driftsresultat på kroner. LNU budsjetterte med et underskudd på kroner i Ingen opplysninger forelagt kontrollkomiteen tilsier merknader til regnskapet. På bakgrunn av dette tilrår kontrollkomiteen at LNUs regnskap for 2014 blir godkjent. Kontrollkomiteen har tidligere gitt signaler om størrelsen på LNUs egenkapital. Som anmerket i kontrollkomiteens rapport for 2014 kan komiteen ikke se at det er behov for at LNU bygger opp vesentlig store egenkapitalreserver. Kontrollkomiteens vurdering er derfor at egenkapitalen, etter indeksregulering av reservefondet, er på et tilfredsstillende nivå, og anser som tidligere at et fornuftig nivå for reservefondet i fremtiden vil være en sum tilsvarende rundt 10 % av den årlige omsetningen. Kontrollkomiteen vil avslutningsvis bemerke at det er positivt at LNU etter to år med negativt driftsresultat leverte overskudd i Valg av revisor for regnskapsåret 2015 I henhold til 33 i vedtektene innstiller kontrollkomiteen på valg av revisor. Kontrollkomiteens innstilling: Kontrollkomiteen tilrår gjenvalg av BDO som revisor for LNU i regnskapsåret 2015 Oslo, 23. mars 2015, kontrollkomiteen i LNU Julie Midtgarden Remen Christine Storø Bård Skaar Viken 1

14 A B C D O P Q R W X Y Z Årsregnskap 2014 Regnskap Revidert budsjett 2014 Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Kommentar til årsregnskapet Rammebudsjett 2014 Generelle inntekter Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Kommentar Rammebudsjett Momskompensasjon Langt høyere enn forventet, men revidert budsjett var da også meget konservativt Sal av materiell Diverse inntekter Administrasjonstilskot nasjonalt Det opprinnelige budsjettet var kroner høyere Administrasjonstilskot internasjonalt Det opprinnelige budsjettet var kroner høyere Kontingentar Høyere enn i kontingentinntektene i 2013, men lavere enn budsjettert Sum generelle inntekter Avdelingsrekneskap Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Kommentar Rammebudsjett 2014 Avd. 10 Styringsstrukturen Avd. 20 Nasjonalt arbeid Avd. 40 Norden/Europa-arbeid Avd. 60 Nord/Sør-arbeid Avd. 70 Administrasjon Avd. 80 Informasjonsarbeid Sum avdelingsrekneskap Resultat Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Kommentar Rammebudsjett 2014 Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Overskuddet i 2014 fordeles slik: Reservefondet Flyttefondet Total tilføring til LNUs egenkapital Støtteordninger 2013 til utdeling 2014 til utdeling Mangfold og Inkludering Frifond organisasjon Frifond barn og unge Kulturmidlene Demokratimidlane Redusert i 2013 p.g.a. restmidler fra 2012 Balkanmidlane Få søkere i 2014 og tilsagnet kom etter at tildelingsutvalget hadde fattet vedtak Informasjonsstøtta LNU Utveksling 13. runde 0 0 LNU Utveksling 14. runde LNU Utveksling 15. runde Ungdomsbevilgninga Frifond teater Midtøsten Sum

15 A B C Q R S T U V W X Y Spesifisert årsregnskap 2014 m/revidert budsjett Avdeling 10 - Styringsstrukturen Regnskap 2013 Regnskap Revidert budsjett 2014 Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Avvik (regnskap minus budsjett) Kommentar Rammebudsjett Barne- og ungdomsting/rep.skapsmøte Styrearbeid Utgifter ifm. styremøtet i desember ble ført på prosjektkonto Konferansar/representasjon tillitsvalde Møtepunkt organisasjonene Telefon/avis, leiar AU-honorar I revidert budsjett er det ikke tatt høyde for at desemberutbetalingen skal periodiseres * Prosjektresultat overført til neste år Sum styringsstrukturen Avdeling 20 - Nasjonalt arbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) LNUs organisasjonsskole Noen av inntektene er deltageravgifter fra 2013 som først ble inntektsført i fjor LNUs lederskole Beløpet gjelder en kostnad fra «Lån en LNUer» Underskudd fordi vi manglet noen utgiftsrefusjoner ved årsslutt Forvaltningsteamet (FOT) Kompetanseteamet (KOT) BUR-samarbeidet Overskuddet skyldes kortere ansattesamling enn normalt i høst Mangfald og Inkludering, adm Upresis internfakturering medførte et mindre overskuddd, som vil bli tatt ut i lønnsbidrag i Frifond, adm Upresis internfakturering, men overskuddet "fanges" av årsresultatet og overføres ikke til Frifond teater* Prosjektresultatet overføres til Gjelder i hovedsak bidrag til lønn og administrasjon Kulturmidlene, adm Valgkampanje* Prosjektkontoen til valgkampanjen Stem0909, som ble gjennomført i 2013 og avsluttet i Interessepolitisk arbeid Kjøp av profileringsprodukter til LNU ble utsatt og derfor fikk vi et veldig stort overskudd Kultur - allment Nasjonal arbeidsgruppe Arbeidsgruppe nedsatt etter fjorårets BUT. Hadde ingen aktivitet i Arbeidsgruppe for deltagende metode/org.utv Faste lønskostnader Usikkerhet rundt tilsagn og overtakelsen av Frifond teater gjorde det vanskelig å budsjettere lønnskostnader på avdeling Pensjonskostnader Vi måtte kostnadsføre noen gamle fakturaer fra Gjensidige Pensjon i 2014, og gikk derfor over budsjettet. * Prosjektresultat overført til neste år Sum Nasjonalt arbeid Kommentar Avdeling 40 - Norden/Europa-arbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Nordisk-baltisk konsulentmøte Nordiske strukturaktivitetar inkl ekspertseminar Utgifter på prosjektkonto skulle egentlig ha blitt ført her Nordisk-baltisk kontaktmøte Demokratimidler, adm RADA-samarbeid Kravet om tilbakebetaling var høyere enn de overførte restmidlene fra Prosjektet er nå avsluttet Demokratimidler, oppfølging Midler til faglig oppfølging av søkerorganisasjoner på Demokratimidlene. Prosjektresultatet overføres Studietur Sarajevo Vi mottok tilskuddet i 2014, men studieturen ble gjennomført februar Studietur Serbia/Kosovo 2012* Prosjektet ble avsluttet i 2014 og restmidlene tilbakeført til Utenriksdepartementet Studietur Albania Prosjektet ble avsluttet i 2014 og restmidlene tilbakeført til Utenriksdepartementet Midtøsten-midler Støtteordningen eksisterer ikke lenger YFJ - kontingent Budsjettet skulle også dekke prosjektkonto Under ett går de to kontoene kr i underskudd YFJ Europarådet Budsjettet var ment å dekkeutgifter ifm. vår- og høstmøte i Europarådet Europarådet (CDEJ-møte ) Annet Europa-arbeid Honorar til Magnus Malnes, som representerer LNU i Europarådet FN-arbeid FN-observatørar Overskuddet i 2014 må ses i sammenheng med underskuddet i 2013 (kolonne C), da tilsagnet for 2013 kom i fjor Det globale fondet for hiv/aids * Prosjektet ble avsluttet i 2014 og restmidlene tilbakeført til Utenriksdepartementet. Kravet var høyere enn overført prosjektresultat UN-Habitat Internasjonal representasjon LNU har måttet ta noen av kostnadene ifm. klimadelegaten i 2014, men jobber for å få vervet fullfinansiert i Arbeidsgruppe for FN-spørsmål Faste lønskostnader Pensjonskostnader * Prosjektresultat overført til neste år Sum Norden/Europa-arbeid Kommentar Avdeling 60 - Nord/Sør-arbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Web-informasjon nord/sør RORG-midlene (Informasjonsstøtten), adm Informasjonsprosjekt arbeidsgruppa nord/sør* Prosjektresultatet overføres til Påvirkningsarbeid og nettverksbygging* Prosjektresultatet overføres til Materiell Prosjektresultatet overføres til Internasjonale kurs* Prosjektresultatet overføres til Rapporter og undersøkelse på Nord/Sør-feltet* Prosjektresultatet overføres til Ungdomsbevilgninga, adm Burundi-konferansen Faglig oppfølgning* Budsjett for faglig oppfølging av søkerorganisasjoner på Ungdomsbevilgningen N/S. Prosjektresultatet overføres til LNU Utveksling 11. Runde * Avsluttet i LNU Utveksling 12. Runde * Avsluttet i LNU utveksling 13. runde * Avsluttet i LNU Utveksling 14. runde * Prosjektresultatet overføres til LNU Utveksling 15. runde * Prosjektresultatet overføres til Midtøstenstøtteordning, adm Restmidlene fra støtteordningen ble tilbakeført til bevilgende myndigheter i januar/februar Faste lønskostnader Usikkerhet omkring tilsagnene førte til at styret budsjetterte konservativt på inntektssiden i september Pensjonskostnader Vi måtte kostnadsføre noen gamle fakturaer fra Gjensidige Pensjon i 2014, og gikk derfor over budsjettet. * Prosjektresultat overført til neste år Sum Nord/Sør-arbeid Kommentar Avdeling 70 - Administrasjon Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Husleige Husleia for 1. kvartal 2014 ble kostnadsført i I tillegg ble dobbel husleie ifm. Flytting utsatt til januar Reinhald Kommentar

16 A B C Q R S T U V W X Y Leige kontormaskiner Sekretariatet har skiftet kopimaskin på kontoret og redusert årlige kostnader Forsikringar Medlemskontingent Virke Fellesskapshuset/flytting Budsjettet sprakk fordi første faktura ifm. ombyggingen av nye kontorer ble ført i 2014 og ikke avskrevet over leieperioden på 10 år Kopiering/papir Telefon/faks/fastline Porto Vi hadde ladet frankeringsmaskinen ganske mye da året startet, og kostnadsført utgiften i Bøker/abonnement Sekretariatet har kuttet ut overflødige avisabonnementer i Trykksaker Kontorrekvisita Kontorutstyr og tilrettelegging Maskinvare Innkjøp av nye datamaskiner ble utsatt til etter flyttinga (januar 2015) Programvare Service IT Revisjon Deler av de faktiske utgiftene er forskuddsbetalt honorar for revisjon av årsregnskapet Rekneskapsføring LNU jobbet mye med regnskapsoppryddning på flere av støtteordningene i fjor, særlig Frifond barn og unge. Arbeidet fortsetter i Juridisk bistand Utgifter ifm. rettsaken mot SOS Rasisme Elektronisk sakshandsamingssystem Prosjektkontoen dekker utgifter tilknyttet drift og videreutvikling av LNUs søknadsportal Inventar og vedlikehald Innkjøp av nytt inventar blir gjort i 2015, etter flyttinga Miljøfokus/klimakvoter LNU er ikke lenger miljøsertifisert, men søker fortsatt miljøvennlige løsninger i arbeidshverdagen Rekruttering Møter sekretariatet Underskudd fordi hele fakturaen fra styremøtet m/julebord ble ført her, og ikke delt med prosjektkontoen til styret (11000) Konferanser, reise og representasjon Gåver Underskuddet skyldes kostnadsføring som ble glemt under avslutningen av årsregnskapet for Bankkostnader, kortgebyr etc Faste lønsutgifter Det var relativt høy utskiftning av ansatte under avdeling 70 i 2014, og noe vanskelig å budsjettere lønnsutgiftene Pensjonsordning Personalforsikringar Feilbudsjettering fordi man ikke tok høyde for at deler av utgiftene i 2013 skulle ha vært plassert under prosjektkonto Bedriftshelseteneste/helsefremmende tiltak Kompetansebygging Penger satt av til kurs og annen kompetansehevende tiltak for de ansatte i LNU Fri telefon/avis generalsekretær Lunsjordning Felles administrasjonsbidrag Bevilgende myndigheter stiller stadig strengere krav til hvor mye LNU kan bruke til forvaltning av støtteordningene. Diverse kostnader ført uten prosjektkonto Da vi satte opp regnskapet etter artskonto oppdaget vi noen kostnader som ikke hadde blir ført med prosjektkonto. * Prosjektresultat overført til neste år Sum administrasjon Avdeling 80 - Informasjonsarbeid Regnskap Note 1 Lønnsbidrag fra avdeling Mangfald og inkludering, adm Frifond, adm Kulturmidlane, adm Stem 09/ Sum lønnsbidrag fra avdeling Note 2 Lønnsbidrag fra avdeling Nordiske strukturaktiviteter ekspertseminar Demokratimidlar, adm Balkanmidlar, adm Det globale fondet for hiv/aids Sum lønnsbidrag fra avdeling Note 3 Lønnsbidrag fra avdeling RORG-midlane, adm Ungdomsbevilgninga, adm Faglig oppfølging LNU Utveksling 12. Runde LNU utveksling 13. runde LNU utveksling 14. runde LNU utveksling 15. runde Midtøstenstøtteordning, adm Sum lønnsbidrag fra avdeling Note 4 Administrasjonsbidrag Mangfold og Inkludering, adm Frifond, adm Kulturmidlane, adm Valgkampanje Stem Nordiske strukturaktiviteter inkl ekspertseminar Demokratimidlar, adm RADA-samarbeidet, adm Balkanmidlar, adm Det globale fondet for hiv/aids RORG-midlane, adm Ungdomsbevilgninga, adm LNU Utveksling 12. Runde LNU utveksling 13. runde LNU utveksling 14. runde LNU utveksling 15. runde Midtøstenstøtteordning, adm Inntekter Utgifter Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik (regnskap minus budsjett) Medieovervaking lnu.no Faktura for webhotell etc. ble kostnadsført i Prosjektresultatet overføres derfor til neste år Brosjyrar (grafisk design) Trykking Faste lønsutgifter Pensjonsordning Vi måtte kostnadsføre noen gamle fakturaer fra Gjensidige Pensjon i 2014, og gikk derfor over budsjettet. * Prosjektresultat overført til neste år Sum informasjonsarbeid Noter Regnskap R Regnskap e v Kommentar

17 LNUs balanseregnskap pr Eiendeler Datautstyr Avskriving, datautstyr Sum datautstyr Andre fordringer (Lån til Frikanalen, frist for innløsing ) Sum andre fordringer Kundefordringer Note 1 Fordringer, tilskuddsmottagere og ansatte/styre Lønnsforskudd Forskuddsbetalte kostnader Kontanter, bankinnskudd og pengefond Note 2 Sum midler til omsetning Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Resultat Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Aktivitetsfondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Jubileumsfondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Flyttefondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Reservefondet) Fri egenkapital Sum egenkapital Leverandørgjeld Utestående overføringer til departement (restmidler støtteordninger) Skyldig skatt/arbeidsgiveravgift/feriepenger Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd til organisasjonene Påløpte kostnader Prosjektresultat for overføring til neste år Prosjektstøtteordninger til fordeling Note 3 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til balanseregnskapet Note 1 - Kundefordringer Krav til departement og andre offentlige instanser Kredittsaldo Leverandører Avsatt til tap på fordringer Kortsiktige fordringer Sum kundefordringer Note 2 - Spesifikasjon av kontanter, bankinnskudd og pengefond Prosjektstøtteordninger til fordeling (jf. note 3) Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd til organisasjonene Skattetrekkskonto Pengemarkedsfond (reservefondet) Frie bankinnskudd Sum bankinnskudd Note 3 - Prosjektstøtteordninger til fordeling Mangfold og Inkludering 2012/ Mangfold og Inkludering 2011/ LNU Utveksling (FK) 15. runde LNU-utveksling (FK) 12. runde LNU-utveksling (FK) 13. runde LNU-utveksling (FK) 14. runde Ungdomsbevilgningen Informasjonsstøtten Nord/Sør Ungdomsbevilgningen Nord/Sør Demokratimidlene, RUS Demokratimidlene, SUS Demokratimidlene, Balkan Kulturmidlene Demokratimidlene SUS Demokratimidlene RUS/SUS Demokratimidlene RUS Demokratimidlene RUS Balkanmidlene Balkanmidlene Midtøstenstøtteordningen Frifond organisasjon Frifond barn og unge Frifond barn og unge (tilbakekrevde midler) Frifond barn og unge Frifond teater Sum prosjektstøtteordninger til fordeling

18 Noter, LNUs årsregnskap for 2014 Note nr. 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. - markedsverdi for markedsbaserte finansielle omløpsmidler - forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført kostnaden er lik årets utbetaling til forsikringsselskapet Inntektsføringsprinsipper Offentlige tilskudd knyttet til prosjekter inntektsføres i samsvar med framdriften av prosjektet. Mottatte tilskudd som ikke er anvendt avsettes som forpliktelse i balansen. Organisasjonen er i enkelte tilfeller forpliktet til å tilbakebetale ikke anvendte tilskudd. Andre tilskudd, inntekter og kontingenter tas til inntekt når de er opptjent. LNU har et pensjonspremiefond i Gjensidige som ikke er balanseført. Dette har tidligere heller ikke vært innarbeidet i regnskapet, men kommentert i noter. I tråd med god regnskapsskikk for små foretak skal heller ikke pensjonspremiefond balanseføres. LNU er en ikke skattepliktig virksomhet, og er heller ikke registrert i mva.-registert De finansielle omløpsmidlene er plassert i fond, aksjer og alternative investeringer etter en vedtatt plan fra styret. Midlene vurderes dit at de skal styrke organisasjonens egenkapital, samt styrke driftsmidlene ved behov. Note nr. 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonsforsikring Annen personalkostnad Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig årsverk i LNU i 2014 var 18. Godtgjørelser Styreleder Nestleder i styret Arbeidsutvalgsmedlemmer Generalsekretær Lønn Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsen er ikke balanseført. Ordningen er innskuddsbasert i Gjensidige. LNU kommer inn under reglene for OTP, og dagens ordning tifredsstiller kravene. Fakturert revisjonshonorar for 2014 utgjør kr ,- inkl mva. Av dette utgjør ordinær revisjon kr ,-, Kr ,- utgjør revisjon av prosjekter og støtteordninger. Kr var ved inngangen av året satt av til revisjon av årsregnskapet for Kr har blitt satt av til revisjon av årsregnskapet for Note nr. 3 Fordringer, langsiktig gjeld/pantstillelser og garantier Alle fordringer forfaller innen ett år fra regnskapsårets slutt. All gjeld forfaller til betaling innen 5 år etter regnskapsårets slutt. Note nr. 4 Egenkapital Reservefond Aktivitetsfond Flyttefond Annen egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Egenkapital Note nr. 5 Bundne midler

19 Av innestående bankinnskudd, kontanter og lignende er kr bundne skattetrekksmidler. Note nr. 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Markedsverdi på porteføljen er pr kr Markedsprinsippet benyttes og gjør at alle urealiserte tap (evt. urealisert gevinst) gjennom året fremkommer i regnskapet. LNU har i 2014 hatt en netto urealisert gevinst på kr Note nr. 7 Tilskudd fra Bufdir I 2014 har LNU mottatt kr ,- i nasjonalt driftstilskudd og kr ,- i internasjonalt driftstilskudd fra Bufdir. I 2013 var beløpene henholdsvis kr ,- og kr Note nr. 8 Prosjektstøtteordninger til fordeling Mangfold og Inkludering 2012/ Mangfold og Inkludering 2011/ LNU Utveksling (FK) 15. runde LNU-utveksling (FK) 13. runde LNU-utveksling (FK) 14. runde Ungdomsbevilgningen Informasjonsstøtten Nord/Sør Ungdomsbevilgningen Nord/Sør Demokratimidlene, RUS Demokratimidlene, SUS Kulturmidlene Demokratimidlene SUS Demokratimidlene RUS/SUS Demokratimidlene RUS Demokratimidlene RUS Balkanmidlene Balkanmidlene Midtøstenstøtteordningen Frifond organisasjon Frifond barn og unge Frifond barn og unge (tilbakekrevde midler) Frifond barn og unge Frifond teater Sum prosjektstøtteordninger til fordeling Note nr. 9 - Overføring av prosjektresultater fra 2014 til 2015 Hele eller deler av enkelte prosjekttilskudd LNU har mottatt fra bevilgende myndigheter skal benyttes i Det som sto igjen av disse tilskuddene har derfor blitt ført på balansekonto Prosjektresultat utenom LNU, og vil bli kontert inn som overført prosjektresultat i 2015.

20 LNU Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Prosjektmidler og offentlig støtte 7, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERF. OG DISPONERINGER Overføring til fond ( ) SUM OVERF. OG DISP ( ) Årsregnskap for LNU Organisasjonsnr

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer