Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013."

Transkript

1 Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks Stord Tlf Epost: 1

2 Innhaldsliste: Styret si årsberetning 2012 Side 3-22 Selskapsavtale for Samarbeidsrådet for Shl Side Budsjett 2012 Side 26 Handlingsplan 2013 Side Revisormelding Rekneskap 2012 Eige vedlegg Eige vedlegg 2

3 Styret si årsberetning 2012 Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Haugesund, Fusa og Vindafjord kommunar er observatørar i Samarbeidsrådet. Selskapet har forretningsadresse i Stord kommune. Føremålet med selskapet er interkommunalt samarbeid på generell basis med særleg vekt på alle typar tiltaksarbeid og utviklingsarbeid. Selskapet skal ta opp saker som kan fremja utviklinga av Sunnhordland, og leggja dei fram til drøfting og utgreiing. Føremålet vert konkretisert m.a. gjennom desse oppgåvene: 1. Fremja Sunnhordland sine interesser 2. Fremja og samordna tiltaksarbeid i Sunnhordland med særleg vekt på regional utvikling, næringsutvikling og infrastruktur 3. Vera pådrivar for betring av kommunikasjonstilhøva i Sunnhordland 4. Utvikla ei samordna og effektiv marknadsføring av Sunnhordland 5. Vera pådrivar for kultur og identitetsskapande tiltaksarbeid 6. Arbeida for kommunane sine rammevilkår Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for Hovudmåla har vore: 1. Samferdsle 2. Omdømmebygging/rekruttering Regionale utviklingsoppgåver har vore: 3. Næringsutvikling 4. Vidareutvikling av næringssamarbeidet 5. Folkehelseprofil 6. Samarbeidsrådet som møteplass og drøftingsorgan Andre viktige oppgåver har vore: 7. Bidra til gode interkommunale løysingar for tenesteproduksjon 8. Driva aktiv påverknad for å sikra regionen og den einskilde kommune sine interesser i regionale og nasjonale spørsmål 9. Initiera og delta i opne og tillitsfulle dialogar med potensielle samarbeidspartnarar 1. SAMFERDSLE Revidert samferdselsplan for Sunnhordland vart vedteken hausten Planen ligg i botn for alt arbeidet som vert gjort. Samferdsle er ein viktig del av arbeidet i Samarbeidsrådet og gjennom aksjonar, møter, skriv/uttalar arbeider ein til kvar tid med å styrkja samferdsletilhøva i regionen. Samarbeidsrådet har særleg vore opptekne av å fremja kor viktig E39 og E134 er for utviklinga av regionen. 3

4 E39: Ferjefri Kyststamveg E39 har vore eit sentralt arbeidsområde for Samarbeidsrådet i I februar var Samarbeidsrådet i møte med Samferdsledepartementet og hadde følgjande bodskap: Samarbeidsrådet for Sunnhordland er nøgde med at prosessen med ein ferjefri kyststamveg no har skote fart. Ferjefri kyststamveg mellom Stavanger og Bergen er eit av dei viktigaste samferdsleprosjekt for Noreg dei komande åra Samarbeidsrådet er difor nøgde med arbeidet med ein KVU for denne strekninga vart igongsett midt i førre NTP periode Viktig no å få KS1 ferdigstilt før ein tek stilling til traseval Hordaland fylkeskommunen gjev si fulle tilslutning til arbeidet med ein ferjefri kyststamveg på vestlandet Vestlandsrådet har dette som ein av sine hovudsatsingsområde Det vil vera ei målsetjing at Hordaland og Rogaland i fellesskap gir inn samla uttalar for ferjefri kyst mellom Stavanger og Bergen Vestlandet vil stå saman om dette særs viktige prosjektet Vårt bodskap i dag er at prosessen må ha høg framdrift og særs høg prioritet, og Hordfast til liks med Rogfast må vera ein del av NTP som vert vedteke av Stortinget i 2013 Uttale Nasjonal transportplan Høyringsfristen for uttale til Nasjonal Transportplan var 31. juni, og uttalen skulle gå til Hordaland fylkeskommune. Det var forventa at KS1 Skulle føreliggja før ein gav uttale, slik at ein og kunne seia noko om val av trase. Den førelåg ikkje, og med bakgrunn i dette gav rådet følgjande uttale: 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er svært skuffa over at E39 Aksdal-Bergen ikkje er nemnt i fagetatane sitt framlegg til NTP Samarbeidsrådet for Sunnhordland krev at ferjefri Kyststamveg mellom Aksdal - Bergen vert prioritert i NTP perioden , med byggjestart seinast Dette fordi denne traseen har svært stor samfunnsnytte, og vil vera med på å knytta området mellom Stavanger og Bergen tettare saman. 3. Samarbeidsrådet for Sunnhordland vil koma med ei tilråding til val av trase når KS1 ligg føre. 4. Samarbeidsrådet for Sunnhordland krev at arbeidet med Rogfast må starta opp i 2014/2015. KS1 Då den eksterne kvalitetssikringsrapporten låg føre hadde den ei klar tilråding, og Samarbeidsrådet sendte følgjande uttale til Samferdsledepartementet og Hordaland fylkeskommune: 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland krev at ferjefri Kyststamveg mellom Aksdal Bergen vert prioritert i NTP perioden , med byggjestart seinast Dette fordi denne traseen har svært stor samfunnsnytte, og vil vera med på å knytte området mellom Stavanger og Bergen tettare saman. 2. Samarbeidsrådet for Sunnhordland støttar tilrådinga i KS1 ved at K4C vert valt som trase på strekninga Aksdal Bergen. 3. Det er ein føresetnad at traseen vert ferjefri frå dag ein. 4. Samarbeidsrådet for Sunnhordland rår til at oppstart med fylkesdelplan for strekninga vert sett i verk snarast mogeleg. 4

5 Det har vore arbeidd aktivt for å få flest mogleg aktørar til å gå inn for midre trase: Det har vore møter med blant anna Hardangerrådet og byrådet i Bergen. E134 Vegsystemet Utbetring og utvikling av stamvegen over Haukeli er viktig for Sunnhordland. Det har vore støtta opp om arbeidet med å få på plass planmidlar for utbygginga i Stordalen. Dette har vore fremja i møter med samferdsleminister, stortingspolitikarar og fylkespolitikarane frå Sunnhordland. I uttalen til NTP gjorde Samarbeidsrådet følgjande vedtak: 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland krev at bygging av ny E134 over Haukelifjell må starta i 2015 og heile prosjektet må gjennomførast i løpet av transportplanperioden Det må takast omsyn til kortast mogleg traseval. Kravet til bompengeandel må ikkje setjast urealistisk høgt. Samarbeidsrådet for Sunnhordland støttar Haukelivegen AS sitt framlegg til finansieringsplan. 3. Samarbeidsrådet for Sunnhordland krev at E134 Stordalstunnelen må realiserast etter gjeldande framdriftsplan med oppstart i Opprusting av vegen vidare frå Bakka til Solheim må inn i NTP i Prosjektet E134 Haukelitunnelane, miljøtunnelar, må planleggast for oppstart i 2015 og ferdigstillast i løpet av planperioden. Austevoll Fiskerihamn Samarbeidsrådet for Sunnhordland gav følgjande uttale til NTP : Austevoll Fiskerihamn som er med i NTP er eit viktig prosjekt for Hordaland. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er informert om at Kystverket ynskjer å forsere oppstart til 2013 og difor ikkje har teke prosjektet med i NTP framlegget som gjeld frå Samarbeidsrådet for Sunnhordland vil oppmoda om at prosjektet likevel vert teke med i uttalen til NTP med ønskje om oppstart i Stord Lufthamn Samarbeidsrådet for Sunnhordland gav følgjande uttale til NTP : 5

6 Samarbeidsrådet for Sunnhordland oppmodar om at Avinor overtek eigarforholdet for Stord Lufthamn innan Fylkesvegar Regional transportplan for Hordaland var på høyring i Regional Transportplan (RTP) skildrar dagens situasjon og kva for transportmessige utfordringar Hordaland står ovanfor i løpet av planperioden( ). Planen gjer vidare greie for kva mål og strategiar ein legg til grunn for dei ulike plantema, og kva tiltak som bør setjast i verk for å utvikla eit transportnett som: bidreg til verdiskaping sikrar robuste bustad og arbeidsmarknadsregionar, som gjev god tilgjenge til viktige reisemål i Bergensområdet gjev betre framkome og reduserte avstandskostnadar i distrikta, som bidreg til å betre trafikktryggleik og å redusera risikonivå oppnår viktige miljø og klimapolitiske mål sikrar tilgjenge for alle Planen skal leggje grunnlag for fylkeskommunen sine prioriteringar gjennom handlingsprogram og budsjettvedtak, samstundes som den skal gje innspel og føringar i prosessar som gjeld Hordaland, men som ligg utanfor fylkeskommunen sitt direkte ansvarsområde. Inndeling av fylkesvegnettet RTP skal leggja føringar for investeringar i vegnettet på lang sikt. Nokre vegar er viktigare enn andre, og det er lagt opp til å foreta ei klassifisering for å løfta fram eit utval fylkesvegstrekningar som har ein viktigare funksjon enn andre. Det er lagt opp til å klassifisera vegnettet i to nivå: 1.Overordna vegar ( høg funksjonsklasse eller høg trafikkbelastning) 2. Øvrige fylkesvegar Ei slik inndeling vil vera eit grunnlag for å prioritera midlar til standardutbetring, vedlikehald og planlegging. I sin uttale til planen sa Samarbeidsrådet blant anna: Traseen for ferjefri Kyststamveg mellom Bergen Aksdal er enno ikkje vedteken, og vil kunna påverka dei skisserte inndelingane av veganlegga. Når endeleg trase for E39 er valt må det vera avgjerande at flest mogleg tilførselsvegar til E39 vert klassifisert som overordna. Difor ber Samarbeidsrådet om at det vert teke høgde for endringar i høve til dette når traseen er valt. Dette kan blant anna gjelde vegar over Tysnes og Kvinnherad Bergen. 2. OMDØMMEBYGGING/REKRUTTERING Omdømmebygging/rekruttering er eit prioritert satsingsområdet i Sunnhordland. Arbeidet er i regi av Samarbeidsrådet og det er ei eiga styringsgruppe for prosjektet med representantar frå næringslivet og det offentlege. Arbeidet skal blant anna: 6

7 Styrkja regionen som bustadregion Styrkja tiltrekningsevna for attraktiv arbeidskraft Styrkja marknadstilgongen for produkt og tenester frå regionen Auka regionen sin attraktivitet Motverka negativ omtale Sunnhordland vert oppfatta meir og meir som éin felles bu- og arbeidsregion, og kommunar og bedrifter vil tena på å stå samla i dette arbeidet. Samarbeidsrådet for Sunnhordland kommunane og bedrifter har difor sett fokus på omdømebygging og rekrutteringskampanje for Sunnhordland. Sunnhordland har eit rikt og mangfaldig arbeidsliv. Dette er det mange som ikkje har oppfatta, og vel difor bort regionen når dei skal etablera seg. Ein vonar at omdømme og rekrutteringskampanjen vil syna at Sunnhordland byr på både interessant og variert arbeid, i tillegg til fantastiske levekår. I 2012 har det vore arrangert to Kom heim treff, eit på Stord i juni og eit i Bergen i november. Desse treffa er for studentar og/eller for dei som har tenkt å flytte tilbake til Sunnhordland, eller som har lyst å flytte til Sunnhordland. Totalt var det ca 200 deltakarar på treffa. Det var 24 stander med repr. frå bedrifter, kommunar, HSH og Helse Fonna. Bedriftene i regionen vert no invitert til å vera med å finansiera det vidare arbeidet. Dette er blant anna fleire kom heim treff, utarbeiding av Sunnhordlandsfilm og utvikling av CV-databasen. Dette vert meir omtala i handlingsplanen for I 2012 har Sunnhordland blitt marknadsført gjennom ulike magasin. Hausten 2012 engasjerte Samarbeidsrådet for Sunnhordland Anne Synnøve Lønne til å arbeida med omdømmeprosjektet. Ho er tilsett i 60% stilling fram til Utvikling av nettsider Nettsidene vart lansert i november 2010, og har blitt vidareutvikla både i 2011 og Nettsidene skal vera retta mot rekruttering, men og for innbyggarane som alt bur her. I tillegg er det ei side på Facebook, der administrasjonen er aktive med å leggja ut nyhende frå arbeids- og kulturlivet i regionen. Utvikling av materiell Gjennom prosjektet har Samarbeidsrådet fått utarbeidd ulike marknadsføringsmateriell som til dømes fem roll-ups. Dette er materiell som kommunane og bedrifter kan låne til arrangement eller messer. 3. NÆRINGSUTVIKLING Representantskapet vedtek hovudsatsingsområda innan næringsutvikling. I tillegg har Samarbeidsrådet ein partnarskapsavtale med Hordaland fylkeskommune om tiltak innan næringsutvikling. Arbeidet med næringsutvikling er todelt rettleiing / vegleiing av etablerarar og bedrifter og prosjektarbeid. 7

8 Samarbeidsrådet har i 2012 arbeidd med følgjande prosjekt/tiltak: Etablerarkurs Skule arbeidsliv KVV Regionalt næringsfond Kompensasjonsmidlar Vegleiing/rettleiing Utdanningsrøyret teknisk fagskule i Sunnhordland Reiseliv Vandring i Hordaland 3.1 Etablerarkurs Samarbeidsrådet tilpassar etableraropplæringa etter modell frå Hordaland fylkeskommune/ Innovasjon Noreg. Dette innebere at ein arrangere grunnkurs der deltakarane lærer korleis ein skal utarbeida ein forretningsplan. Deretter er det tilbod om ulike temakurs innan økonomi og marknadsføring/web profilering. I 2012 gjorde Samarbeidsrådet ei endring i gjennomføringa av kursa. Dei næringsansvarlege i kommunane gjekk inn som kursleiarar, der Samarbeidsrådet kjøpte desse tenestene hjå dei. I 2012 var det diverre få etablerarar som hadde behov for kurs og Samarbeidsrådet måtte difor avlyse fleire av dei tillyste kursa. 3.2 Skule-arbeidsliv Kvinnherad vidaregåande skule (KVV) KVV kompetanse Gjennom ordninga med kompensasjonsmidlar er det prioritert eit 3 årig prosjekt skule-arbeidsliv ved Kvinnherad vidaregåande. Prosjektet har som hovudmål at KVV skal framstå som ein moderne, næringsorientert vidaregåande skule med høg kvalitet og kompetanse, og vera ein attraktiv stad for vidare- og etterutdanning for arbeidslivet. Eit auka samarbeid mellom skule og næringsliv skal vera med på å utdanna arbeidstakarar og arbeidsskaparar i framtidsretta næringar. Realfagprosjektet Ters Prosjektet har som målsetjing å styrka realfagundervisninga ved ungdomsskulane og vidaregåande skule i Kvinnherad. Det har vore gjennomført ulike tiltak for at elevane skal få auka forståing for realfag. Dette er blant anna innkjøp av laboratorieutstyr, utvikling av lokalt undervisningsmateriell, innkjøp av utstyr til utlån, kurs og konferansar og ekskursjonar. Møt skolen Møt skolen er eit prosjekt som utviklar ein database der representantar frå arbeidslivet som kan undervisa i skulen registrerer seg, og skular kan finna eigna kompetanse til undervisning. Alle prosjekta er finansiert gjennom ordninga med kompensasjonsmidlar for auka arbeidsgjevaravgift, og dagleg leiar er med i styringsgruppa for prosjektet. 8

9 3.3 Regionalt næringsfond Hordaland fylkeskommune tildelte i 2012 kr til Regionalt Næringsfond i Sunnhordland. Fondet kan nyttast til direkte bedriftsstøtte i kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Sveio og Tysnes. Fondet kan og nyttast til fellestiltak i heile regionen. Av tildelte midlar i 2012 vart det sett av kr i skjønsmidlar som skal nyttast til omdømme og rekrutteringsarbeidet i regionen. Styret i det regionale næringsfondet var i 2012 samansett av ordførarane i Sunnhordland, dagleg leiar Sylvi R. Sørfonn, Atheno AS og dagleg leiar Ove Rosvold, Windsor AS. Hovudsatsingsområde i Sunnhordland for 2012 har vore nyskaping/entreprenørskap, reiseliv, marinsektor/havbruk, kulturbasert næringsutvikling, energi/miljø og rekruttering/omdømme. I 2012 vart det handsama 38 søknadar og 25 bedrifter og etablerarar fekk støtte i storleik frå kr til , Kompensasjonsmidlar Det er kommunane Etne, Bømlo, Kvinnherad, Kvam, Jondal, Tysnes og Modalen som kjem inn under denne ordninga. Bedriftene fekk i 2012 kr. 46,92 millionar kroner i kompensasjon i tillegg kom netto renteinntekter på kr ,-. Totalramma vart då på kr Bedriftene prioriterte følgjande fordeling: Næringsretta utviklingstiltak inkl. infrastrukturtiltak 44,78 mill.kroner Kompetanseheving 9,00 mill.kroner Adm. / tapt arbeidsforteneste 0,72 mill.kroner Samarbeidsrådet for Sunnhordland har sekretariatet for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland. I dette ligg oppgåver som å utarbeida plan for bruk av midlane, følgja opp dei ulike prosjekta og vera sekretariat for arbeidsutval og styringsgruppe. Kompetanseprogram Samarbeidsrådet har og prosjektansvar for kompetansehevingsprogramma. I 2012 har det vore kompetansekurs innan marknadskommunikasjon Hører du hva jeg tenker. Kurset har hatt 15 deltakarar som har delteke på undervisninga. I tillegg har det vore fleire workshops i bedriftene, der nøkkelpersonar i høve til tema og har delteke. 3.6 Etablerarvegleiing Råd og rettleiing Administrasjonen nen i Samarbeidsrådet har i 2012 gjeve råd og rettleiing til bedrifter, nyetablerarar og søkjarar til regionalt næringsfond. Hjelpa er i hovudsak ein prosess der etableraren utarbeide forretningsplan, og rettleiing mot ulike finansieringskjelder. Ein del av etablerarane har kome i saman med førstelinjetenesta i kommunane for å få vidare vegleiing. 9

10 3.7 Utdanningsrøyret teknisk fagskule/ingeniørutdanning i Sunnhordland Våren 2011 gjekk bedriftene Kværner, Apply Leirvik, Wartsila og Advantec saman om å utarbeide eit prosjekt der bedriftene ynskjer å utdanna sine eigne ingeniørar. Bakgrunn for prosjektet er at Sunnhordland vil ha eit auka behov for ingeniørar og teknikarar i framtida. Bedriftene har gjennom fleire tiår bygd opp ein industrikompetanse innan maritim verksemd og oljeog gass som vert etterspurt i prosjekt over heile verda. Overordna skjer det ein dreiing frå ein situasjon kor bygging har vore det sentrale og over mot ein situasjon kor ingeniørarbeidet vert dominerande. Desse endringane fører til at det på den eine sida handlar om å etablera eit utdanningstilbod der verksemdene kan få fram den naudsynte kompetansen og på den andre sida handlar om å tilrettelegga for livslang læring der fagarbeidarar får eit tilbod om vidareutdanning som bygger på eigne kunnskapar og innanfor det same fagfeltet der han/ho har sin grunnutdanning. Bedriftene tok i mai 2011 kontakt med Samarbeidsrådet for å få hjelp til å finansiera og forankra arbeidet. Samarbeidsrådet sende ein søknad til Hordaland fylkeskommune om delfinansiering av ein teknisk fagskule i Sunnhordland. Søknaden vart innvilga og i november 2011 starta 35 deltakarar på teknisk fagskule i Sunnhordland. Prosjektleiar er Trond Sanne Haga, Kværner AS og prosjektansvarleg er Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet. I 2012 har Samarbeidsrådet hatt fokus på å få til finansiering av eit nytt kull studentar, med oppstart hausten Det var i utgangspunktet ikkje sett av midlar til dette i fylkeskommunen sitt budsjett. Samarbeidsrådet har hatt møte med bedrifter og utdanningsdirektøren i Hordaland for å finna ei løysing på finansieringa. I tillegg vart det arbeidd for at tilbodet skulle gjelda heile Sunnhordland. Dette løyste seg ved at fylkesutvalet løyvde 2,7 mill.kroner under føresetnad av ekstern finansiering. Dette vart løyst ved at bedriftene som kjem inn under ordninga med kompensasjonsmidlar sette av 1, 3 mill til delfinansiering av tilbodet. 3.8 Reiseliv Strategisk plan for reiseliv i Sunnhordland vart vedteken i alle kommunane i 2010 og ligg til grunn for dei prioriteringane som vert gjort. Det har i 2012 vore arbeidd med følgjande: Marknadsføring gjennomføring av marknadsplan og handlingsplan Internett, booking og fotoarkiv Internett: Informasjonsdatabasen Tellus leverar informasjon til nettportalane visitsunnhordland.no, fjordnorge.no, visitnorway.no, ditt distrikt, travel.no, google.maps.no mv. Samarbeidsrådet eig og har ansvar for informasjonen for Sunnhordland. I tillegg har Samarbeidsrådet partnaravtalar med Visitnorway og Fjordnorge for sal av presentasjon på deira sider. Det vert nytta mykje ressursar på oppdatering av databasen. Online booking: Sunnhordland lanserte i 2008 bookbare tilbydarar gjennom bookingsystemet Guest Maker. Samarbeidsrådet har jobba med innsal, opplæring og support på desse. Sidan 2008 har nokre tilbydarar falt frå og andre har komen til. Pr har me 7 tilbydarar bookbare. Nye tilbydarar vert rekruttert. Frå januar 2012 t.o.m. 16.desember 2012 har omsetnaden på online booking vore ,-. Fotoarkiv: Nye bilete og vedlikehald av arkivet vert jobba med kontinuerleg ved ledige ressursar. 10

11 3.8.2 Publikasjonar og brosjyrar: Sunnhordlandsguide 2012: Trykt i eksemplar på tre språk. Det har vore stor etterspurnad etter guidane både frå individuelle og bransje. Det vart om lag 6000 brosjyrar att ved slutten av året og opplaget for 2013 vert difor noko lågare. Om lag 1/5 av brosjyrane går til Bergen. Resten vert distribuert i regionen, på ferjer, i naboregionar, på utanlandske messer og workshops, og på førespurnad av individuelle, verksemder og turoperatørar. Produktmanual Sunnhordland: Manualen gjer inngåande kjennskap til Sunnhordland som reiselivsområde. Målgruppa er turoperatørar, reisebyrå mv. Laga ny for 2012 i forkant av NTW, og i forkant av ein ny workshop me deltok på i Hamburg i mai. Sykkelturar i Sunnhordland: Ny utgåve vart laga i Den nye brosjyren inkluderte og destinasjonssykkelturar i samband med prosjektet Destinasjonssykling i Sunnhordland. Alle kommunane fekk tilbod om å bidra med sykkelturar. Brosjyren fekk med turar frå Austevoll og Bømlo og Tysnes i 2012 brosjyren, og brosjyren har no GPS festa turar med turskildring frå kommunane Stord, Fitjar, Sveio, Austevoll, Bømlo og Tysnes Messer, workshops, utstillingar og visningsturar: Outdoor messe i Stuttgart: Messa heiter Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern og vert halde i sør tyske Stuttgart. Denne messa er retta mot tematurisme og spesielt vandring og sykkelferie som er eit sterkt aukande segment i Tyskland. Her når me direkte ut til eit spissa segment med våre sykkel- og vandreprodukt. Denne messa går parallelt med CMT som er Tysklands største reiselivsmesse med over vitjande. Dette gir moglegheit til å nå eit stort publikum i ein kjøpesterk region. Norwegian Travel Workshop, april, Sarpsborg/Fredrikstad: Norsk reiseliv sin viktigaste møteplass for å møte norsk og utanlandsk reisebransje, dvs. turoperatørar, reisebyrå mv. Sunnhordland deltok med ein person. I 2012 hadde me rekordmange avtalar. Det vart vist stor interesse for å reise sør for Bergen (altså mot Sunnhordland) av dei fleste turoperatørane. Tidlegare har Bergen og nordover vore mest interessant. Så dette er positivt for vår region. Workshop frontlinjepersonell Bergen: I april 2012 deltok Visitsunnhordland på workshop i Bergen i regi av Bergen Reiselivslag. Denne workshopen er retta mot frontlinjepersonell i Bergen, og skal gi frontpersonell på turistinformasjonen i Bergen og i reiselivsverksemder kunnskap om Sunnhordlandregionen (og andre regionar i området). Ny turistinformasjon i Bergen: Det blei opna ny turistinformasjon i eit nytt moderne bygg ved torget i Bergen i april. Sunnhordland har ein eigen ny monter der, no med TV-skjerm som viser til kva ein kan oppleve i Sunnhordland til ulike tidspunkt. Sunnhordland er og representert i ein Hordaland stand, som har eiget personell som kun fokuserer på å marknadsføre opplevingar i Hordaland. Workshop Hamburg: Visitsunnhordland deltok på workshop Hamburg i mai Ein møteplass for å møte turoperatørar. Me deltok med ein person og fekk godt med avtalar. Me har og vore i kontakt med ein del av turoperatørane i etterkant som ynskjer å gjere avtaler med reiselivsverksemder i Sunnhordland. Fiets enwandelbeurs, vandre og sykkelmesse i Nederland: VisitSunnhordland deltok på denne gjennom vandrekampanjen til Innovasjon Norge. Dei som stod på standen var: Sunnhordland og område som Hallingdal, Valdres, Jotuheimen, NordNorge, Sørlandet i tillegg til FjordLine Annonser og kampanjar Fjord Norge Reiseguide 2012: Er rekna på turistar som vurderer Noreg som reisemål og som verktøy for dei som allereie er her. Skal selje og informera. Vert laga i eksemplar på 9 språk. Visitsunnhordland har ½ side (ein halv A4 side) i Reiseguiden. 11

12 Fjord Norge Produktmanual: Produktmanualen og dei tilhøyrande faktahefta gir turoperatørar/reisebransje kunnskap om Fjord Noreg. Opplag er på minimum 9000 brosjyrar, og vert distribuert direkte til turoperatørar, reisebyrå, Innovasjon Norges utanlandskontorer, fagmesser og ambassadar. Annonse i Bergensguiden ( eks på 4 språk) og annonsering i Bergen Rundturguide og bannerannonse på Visitbergen.com. Ferietips Norge Innovasjon Norge sin Norgeskampanje feriemagasin som kjem ut som DM rundt påsketider. Vert distribuert til husstandar i Noreg. Me deltok med 1/1 side. I tillegg var det 2 fellessider for heile Hordaland. Vandrekampanje, Innovasjon Norge: Dette er eit prosjekt som skal auke turiststraumen av vandreturistar frå satsingsmarknadene, som er: Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Sverige og Danmark. Prosjektet innebar i /1 sides presentasjon i vandrekatalogen med eit opplag på brosjyrar (i tillegg e-brosjyrar på dei aktuelle visitnorway sidene), kor katalogen vert godt distribuert på messer og gjennom friluftsmagasin i satsingsmarknadene. I tillegg får me visningsturar til regionen. Me fekk 31.august åtte turoperatørar frå Frankrike på visningstur til Rosendal. 14.september kom åtte journalistar frå Storbritannia på visningstur for å oppleva Hardanger og Rosendal. Google Adwords kampanje: Internett er ein av dei viktigaste informasjonskanalane for innhenting av informasjon. Me bør vera på topp når det gjelder ei rekkje søkjeord i vår region. Gjennom å bruke midlar på søkemotorannonsering vil me kunne treffa dei som aktivt søkjer etter informasjon på nett. Google representerer nærare 80 % av alle norske søk. Google AdWords er tekstannonsane (sponsored links) som ofte syns på høgre side og øvst i søkjeresultatet når du gjer søk i Google. Google AdWords vert styrt slik at du kan vise ulike annonsetekster for ulike søkjeord. Heilsides annonse i flyplassmagasin (Stord lufthamn) med fokus på arrangement: I vår (april/mai) trykte Stord lufthamn opp flyplassmagasin. Me fekk ei heilside annonse i dette magasinet (utan kostnader). Fokuset vart arrangement i Sunnhordland i løpet av sommaren/resten av året. I tillegg vart annonsen nsen pynta med mange gode bilete frå regionen Produktutvikling Sykkelturisme i Sunnhordland: Forutan utarbeiding av brosjyre/ruteskildring, arbeid med internett og annonsering har det vore arbeidd med utvikling av produktet saman med turoperatørar. Sykkelturisme i Hordaland: Hovudprosjektet vart starta opp desember I løpet av 2010 er fleire av delprosjekta starta opp. Delprosjekta er knytt til Voss, Sunnhordland, Hardanger og Nordhordland. Det har vore arrangert studieturt til Danmark. I 2012 blei sykkelkart for Hordaland klart, dette er eit kart som skal seljast på turistinformasjonar og andre stader kor turistar ferdast. Samarbeidsrådet er prosjektansvarleg for sykkelsatsinga i Hordaland. 12

13 3.8.6 Andre oppgåver og hendingar 2012 Årsmøte 2012: Årsmøte vart halde for andre gang i Årsmøtet vart arrangert i samband med eit reiselivsseminar som vart halde i Skånevik, på Skånevik Fjordhotell. Reiselivsseminar 2012: For å styrke Sunnhordland som eit reisemål er det viktig at reiselivsnæringa står samla og jobbar mot eit felles mål. Med årlege samlingar, slik som reiselivsseminaret, håpar ein at ein kan stå enda sterkare saman og få til ei utvikling av reiselivet i Sunnhordland knytt opp mot dei måla og strategiane som er satt i Reiselivsplanen Føremålet med reiselivsseminaret 2012 var: - å samle reiselivsaktørane i regionen for å skapa ein møteplass, kor ein kan byggje nettverk og få nye samarbeidspartnarar. - auka kunnskapen om temasatsing i Sunnhordland nd og Fjord Norge. - auka kunnskapen om sykkel og vandreprosjektet i Sunnhordland. - gje informasjon om aktuelle prosjektmidlar verksemdene kan søkja om som er knytt opp mot produktutvikling og bedriftsnettverk. Sommar kick-off for turistvertar og reiselivsverksemder: : I juni arrangerte VisitSunnhordland ein informasjonsdag for turistvertar og reiselivsverksemder i Sunnhordland. Føremålet med dagen var å gje turistvertane og frontpersonell i reiselivsverksemdene kunnskap om kva Sunnhordland har å by på som eit reisemål, slik at ein er godt førebudde til å ta imot turistar når sommaren kjem. Kvar kommune presenterte opplevingar i sin kommune, og ein del reiselivsverksemder presenterte sitt produkt. Nytt presentasjonsmonter og visningsskjerm i den nye turistinformasjonen i Bergen: I april 2012 fekk me utarbeida eit nytt presentasjonsmonter som står flott plassert i den nye turistinformasjonen i Bergen. Samtidig vart det installert ein 17 tommars skjerm på monteret. På denne skjermen rullerar informasjon og inspirasjon sjon om Sunnhordland som reisemål. Online temamagasin: Det er sendt inn forslag til sju ulike produktpakketilbod frå Sunnhordland til eit nytt online temamagasin som NCE Tourism og Fjord Norge lagar. Samarbeidsmøte med andre: Samarbeidsrådet deltek i faste møte arrangert av Hordaland fylkeskommune (Forum reiseliv, destinasjonsmøter), Fjord Norge (destinasjonsforum, internettforum, marknadsmøte mm), partnerskapsmøte med NCE Tourism. I tillegg er det sporadiske møter i Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS, Friluftsrådet Vest, kommunane mfl. Gro Røhne Andersen er styremedlem i Stiftelsen Sykkelturisme i Norge. 13

14 Reiselivsfagleg kompetanse Årleg vert alle medlemsverksemdene invitert til «Møteplass Reiseliv». I tillegg vert det arrangert ulike relevante e kurs gjennom I.N. I 2012 vart det halde reiselivsseminar, og her vart det fokus på å samle reisleivsaktørane i regionen for å skape ein møteplass, kor ein kan byggje nettverk og få nye samarbeidspartnarar. Tema var: auka kunnskapen om temasatsing i Sunnhordland og Fjord Norge. auka kunnskapen om sykkel og vandreprosjektet i Sunnhordland. gje informasjon om aktuelle prosjektmidlar verksemdene kan søkja om som er knytt opp mot produktutvikling og bedriftsnettverk. Produktpakking og kommersialisering Kurs/workshop i november med NCE Tourism. Kurset vart halde i samarbeid med Visitsunnhordland og Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS. Tema var korleis NCE Tourism arbeidar med dei ulike temasatsingane deira og korleis verksemdene kan nytte dette i sitt eige arbeid. Kurset vart halde på Ryvarden Kulturfyr. 13 medlemsverksemder fordelt på dei to destinasjonane møtte opp. 3.9 Vandring i Hordaland Vandring i Hordaland er eit marknadskommunikasjonsprosjekt som skal presentera dei mest attraktive turløypene i fylket vårt. Oppstart var 1. januar Samarbeidsrådet for Sunnhordland var prosjektansvarleg og prosjektleiar var Jan Morten Wiland Nesse. Gjensidigestiftinga løyvde kr. 10 mill. til merking og gradering av turstiar til dei 4 fylka i FjordNorge. I tillegg har Hordaland Fylkeskommune gått inn med 2,8 mill kr. Hovudmålet er at vandring som eit kvalitetsmessig godt aktivitetstilbod skal verta meir synleg og tilgjengeleg. Reisemåla i Hordaland skal tilby godt tilgjengelege tilbod innan vandring.for å koma fram til dei turstiane som best støttar opp under reiselivet, har det blitt utarbeidd visse kvalitetskriterium som skal sikra at turstiane held ein høg standard. Vandring i Hordaland har plukka ut dei 100 turstiane som er mest interessante sante i reiselivssamanheng. Innovativ Fjellturisme har kome med ein ny standard for merking og gradering av turløyper. Denne har ein nytta for å få betre merking av turløypene og gjenkjenning av merkestandarden på kryss av kommune og fylkesgrenser. Hovudproduktet er eit oversiktskart / inspirasjonskart der turstiane er nummerert og plassert inn på kartet. Baksida har kort turomtale av kvar tursti. Turomtale og kart er lagt ut på destinasjonane sine heimesider, slik at informasjon lett kan hentast fram. Ein brei biletdatabase er samla. Prosjektet har og trekt fram Topp 10 Hordaland. Her er fyrtårna og juvelane av turstiane me har i fylket presentert i eigen brosjyre, med ein særskilt god turomtale og påkosta bilete. Prosjektet vart avslutta

15 4. VIDAREUTVIKLING AV NÆRINGSSAMARBEIDET Team Sunnhordland Team Sunnhordland er eit nettverk mellom dei som arbeider med næringsutvikling i kommunane og dei regionale aktørane. I 2012 har team medlemmer vore: Sylvi R. Sørfonn, Atheno AS Astrid Steinsland, Atheno AS Magne Raknes, næringssjef Bømlo kommune Silvia Tofte, næringssjef Kvinnherad Næringsservice Tove O. Bjørk, SNU AS Helge Drange, Tysnes kommune Asbjørn Moe, dagleg leiar Etne Næringsservice Trond Sætereng, Kvinnherad kommune Wenche Tislevoll, Fitjar kommune Mikal M. Hovda, Sveio kommune Reidun Rykkje, næringskonsulent Samarbeidsrådet for Sunnhordland Gro Jensen Gjerde, dagleg leiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Team Sunnhordland har i 2012 hatt 2 møter. På desse møta var det lagt opp til at deltakarane orienterte om prosjekt det vert arbeid med, gjeve anna relevant informasjon, eller at det vart gjennomført fordjuping innan eit tema. I tillegg har TS vore ressursgruppe for omdømmeprosjektet. I desember 2011 gjennomførte teamet ei evaluering av arbeidet, der ein og sa noko om prioriteringar vidare. I evalueringa kom det fram at Team Sunnhordland har vore til nytte for vidareutvikling av næringsarbeidet i regionen, men det må gjerast grep for å få det til å fungera betre og for å kunna utnytta det potensialet og den kompetansen som teamet innehar. Vidare arbeid bør ha fokus på dei tema som kom fram i evalueringa. Det er Samarbeidsrådet for Sunnhordland som har teke initiativ til å etablera Team Sunnhordland, hatt ansvar for koordineringa av teamet og delfinansiert arbeidet. Hordaland fylkeskommune har finansiert ein stor del av kostnadane. Det synte seg å vera vanskeleg å få teamet til å fungere slik intensjonen var og administrasjonen i Samarbeidsrådet bestemte difor i september 2012 å trekke seg som ansvarleg for teamet. Det er no opp til dei ulike kommunane/organisasjonane å ta initiativ til møta, noko dei og gjer med jamne mellomrom. 5. SAMARBEIDSRÅDET SOM MØTEPLASS OG DRØFTINGSORGAN Samarbeidsrådet for Sunnhordland har i 2012 hatt 8 møter og handsama 59 saker. 6. BIDRA TIL GODE INTERKOMMUNALE LØYSINGAR FOR TENESTEPRODUKSJON Det har i 2012 ikkje vore arbeid med konkrete prosjekt i regi av Samarbeidsrådet. Det har likevel vore drøfta ulike relevante tema i møta i Samarbeidsrådet. 7. DRIVA AKTIV PÅVERKNAD FOR Å SIKRA REIGONEN OG DEN EINSKILDE KOMMUNE SINE INTERESSER I REGIONALE OG NASJONALE SPØRSMÅL Samarbeidsrådet arbeider kontinuerleg med saker av regionalpolitisk karakter. Gjennom felles fråsegner og skriv eller møter har ein prøvd å påverka utviklinga slik at ein får fremja Sunnhordland sine interesser utad og styrkjer rammevilkåra for ulike interessegrupper. 15

16 8.1 Møte med departement og stortingspolitikarar Samarbeidsrådet har i fleire år prioritert å reisa til Oslo ein gong i året for å møta ulike departement og stortingsrepresentantar frå Hordaland og Haugalandet, for å drøfta aktuelle tema og få informasjon om kva som er viktig for Sunnhordland til ei kvar tid. I mars 2012 var det møter med følgjande: Justisdepartementet Resultatreforma (Framtidige politidistrikt og bemanning) Fengsel Kommunal og regionaldepartementet Forenkla planprosessar/stat og kommunemeldinga Status strandsone Samferdselsdepartementet E39 E134 Sosial og helsedepartementet Samferdselsdepartementet Jernbaneverket Jernbaneverket Presentasjon av høgfartsbane Fiskeri og Kystdepartementet Fiskerihamn i Austevoll Helse og sosial departementet Sunnhordlandsprosessen ØH og observasjonsplassar ved Stord Sjukehus Ressurskrevjande brukarar Besøk hos ordførar i Drammen Ordføraren i Drammen haldt ei orientering om kommunen si rolle i utvikling av byen, strategiske grep og omdømmebygging. Det var ikkje møte med stortingsrepresentantane frå Hordaland og Haugalandet i 2012, då dei ikkje var i Oslo desse dagane. 8.2 Uttaler frå Samarbeidsrådet for Sunnhordland i 2012 Regional næringsplan for Hordaland - planprogram Fagetatane sitt framlegg til NTP Høghastighetsutredning Regional transportplan Hordaland

17 Plan for psykisk helsevern Skulebruksplan for Hordaland Regional planstrategi Forslag til planprogram for Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel Vesentlege vassforvaltningsspørsmål for Hordaland vassregion 9. INITERA OG DELTA I OPNE OG TILLITSFULLE DIALOGAR MED POTENSIELLE SAMARBEIDSPARTNARAR 9.1 Fellesmøte med ORK (ordførar og rådmannskollegiet på Haugalandet) I 2012 har det vore fleire fellesmøte mellom ORK og Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Hovudtema har vore Regional plan for Haugalandet og Sunnhordland, Høgskulen Stord Haugesund, politidistrikt, nytt fengsel og felles busskort over fylkesgrensene. 9.2 Fellesmøte mellom Hordaland fylkeskommune og regionrådsleiarane Hordaland fylkeskommune inviterer regionrådsleiarane til dialogmøte 4-5 gonger i året. På desse møta informerer HFK om saker som er viktige for regionane og regionråda orienterer om sitt arbeid og sine prosjekt. Det har vore fire møter i Møte med Byrådet i Bergen Samarbeidsrådet og Byrådet i Bergen har årlege møte for å drøfta sakar som er viktige for Bergen og Sunnhordland. I oktober 2012 inviterte Samarbeidsrådet, Byrådet i Bergen til Sunnhordland og Moster Amfi, der den viktigaste saka var E-39 ferjefri kyststamveg. Bergen kommune har i høyringa til NTP, gått for indre trase, men dette var før KS1 vart kjent. Informasjonen som kjem fram i KS1 endrar i stor grad føresetnadande i KVU`en, og følgjeleg faktagrunnlaget som låg til grunn for høyringsuttalar som vart gitt. Målet med møte var å få orientert Bergen om utviklinga i saka og sjå om det var mogleg for Bergen å gjera ei ny vurdering ut i frå nye føresetnader når det gjeld traseval. I tillegg vart det drøfta kort rundt ny organisering av reiselivssatsinga, regionbygging og statsetatar som politi, helsevesen, høgskule. 9.4 Møte med Hardangerrådet Styreleiar, nestleiar og dagleg leiar var i desember i møte med Hardangerrådet. Hovudtema for møte var traseval for ferjefri kyststamveg E Møte med Business Region Bergen Samarbeidsrådet sendte våren 2012 ein førespurnad til BRB der ein ba om ei vurdering om det var høve for Samarbeidsrådet å verta observatør i BRB. Hausten 2012 var det møte mellom styret i BRB og repr. frå Samarbeidsrådet der dette vart drøfta. Konklusjonen på møte vart at dagens vedtekter i Business Region Bergen ikkje opnar for observatørstatus, men at Samarbeidsrådet bør kunne bli aksjonær i Business Region Bergen på same 17

18 måte som Regionrådet Nordhordland er det. Einskildkommunane innafor Samarbeidsrådet kan bli aksjonærar i selskapet. 9.6 Høgskulen Stord- Haugesund Dagleg leiar er med i ei arbeidsgruppa under studentbyutvalet. Gruppa har følgjande mandat Arbeidsgruppen under studiebyutvalget skal utarbeide en konkret handlingsplan med tiltak der målet er å styrke Stord/Haugesund som studieregion slik at regionen blir enda mer attraktiv som studiested for nåværende og framtidige studenter slik at flere studenter fortsetter å bo og arbeide i regionen etter endt studium slik at arbeids- og næringslivet i regionen skal få den kompetansen de har behov for og slik at vi tiltrekker oss kompetanse utenfra Arbeidsgruppa skal legga fram ein strategi innan april Høgskulerådet Dagleg leiar er med i eit nyoppnemnd høgskuleråd for HSH. Det har hausten 2012 vore to møter, der eitt var styreseminar. 10. PLANARBEID 10.1 Strandsoneplan Gjennom forstudiet Differensiert forvaltning av strandsona i Sunnhordland har Samarbeidsrådet fått kartlagt plan og arealstatus i 100 meters beltet, samt vurdering for framtidig forvaltning gjennom kartlegging av funksjonell strandsone i eksempelområdet i kommunane. Forstudien danna grunnlag for at Sunnhordland fekk pilotstatus for differensiert forvaltning av strandsona i Sunnhordland. Den interkommunale strandsoneplanen inngår som ein viktig del av pilotprosjektet om Differensiert strandsoneforvaltning i Sunnhordland og skal i tillegg inngå som ein del av det grunnlaget som Miljøverndepartementet skal nytta, når det skal vurderast kva kategori kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Stord, Sveio og Tysnes skal plasserast i, etter at prøveperioden som pilotregion er avslutta i 2014, jamfør Statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen Planprogram for Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland var på høyring med høyringsfrist 15.februar Planprogrammet vart endeleg godkjent i juni Deretter vart arbeidet med planen lagt ut på offentleg anbod, og konsulentfirmaet Asplan Viak vart engasjert i november. 18

19 10.2 Regional planstrategi Med ny plan og bygningslov har regional planstrategi kome inn som eit samordna strategielement på fylkesnivå. Regional planstrategi skal skildre utviklingstrekk, utviklingspotensiale og utfordringar for fylket og på bakgrunn av dette peika ut kva regionale planar det er behov for. Planstrategien er ikkje ein plan, men ein strategi på kva planar som skal utarbeidast i perioden. Det er prioritert 5 ulike planar som skal ha oppstart i Ein av dei er Regional plan for Sunnhordland sjø, strandsoneareal og transport Regional plan for Sunnhordland sjø, strandsoneareal og transport 1. Føremål med planarbeidet er å sikre ei berekraftig forvaltning av sjøareal og strandsone i Sunnhordlandsregionen og utvikle eit langsiktig samferdselsnett med trygge farleier, gode ferje- og hamneområde og eit tenleg vegtransportnett. Planarbeidet har direkte relevans for regional strandsoneplan for Sunnhordland. Planprosessane vil gå parallelt og gjensidig påverka kvarandre. Samarbeidsrådet vil vere ein viktig medspelar i planarbeidet og Hordaland fylkeskommune ved planseksjonen på regionalavdelinga er representert i både styringsgruppe og ressursutvalet i det interkommunale planarbeidet. Strandsonearbeidet i den interkommunale planen vil ha eit meir detaljert og kommuneretta fokus enn idet regionale arbeidet. Inge Reidar Kallevåg, H, er valt til saksordførar, og det er nedsett ei politisk kontaktutval der ordførar Kjetil Hestad, Tysnes og ordførar Liv Kari Eskeland, Stord, er valt. Programkomite : Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga v/ plansjef Marit Rødseth Fylkesmannen i Hordaland, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga, v/ seniorrådgjevar Jostein Klette Kystverket Vest, v/ seniorrådgjevar Johan Sørensen Mattilsynet, distriktskontoret for Sunnhordland v/ distriktssjef/veterinær Arne Oftedal Fiskeridirektoratet Region Vest v/rådgjevar Ingerid Bjørkevoll Statens vegvesen region vest v/seniorrådgjevar Erling Hodneland Kvinnherad kommune v/planleggjar Kjartan Thoresen Samarbeidsrådet for Sunnhordland v/dagleg leiar Gro Jensen Gjerde Planprogrammet var ute på høyring med høyringsfrist januar ANNA 11.1 Sunnhordlandssambandet AS Administrasjonen i Samarbeidsrådet er sekretariat for Sunnhordlandssambandet AS Nyskapingskonferansen Atheno, Samarbeidsrådet for Sunnhordland og SNU arrangerte 25 april 2012 nyskapingskonferanse for åttande gang på Høgskulen Stord/Haugesund på Rommetveit. Konferansen har vorte gjennomført som eit samarbeidsprosjekt mellom desse aktørane, Apply, Kværner og Høgskulen Stord Haugesund. 19

20 Innovasjon og gründerskap har kvart år vore hovudtema for konferansen. I tillegg til dette har ein i 2012 sett stort fokus på kreativitet. Frå innleiarane si side er det bl.a vorte sett fokus på korleis satsing på kreativitet i ei verksemd gir resultat innan innovasjonsarbeid frå dei tilsette. Nyskapingskonferansen hadde i 2012 vel 110 deltakar påmeldt. I tillegg til dette så var det ungdommar frå ungdomsbedrifter i regionen Ungdomskonferanse Ungdomsråda i Bømlo, Fitjar og Stord tok initiativ til å arrangera ein regional konferanse for alle ungdomsråda i kommunane. Konferansen vart arrangert 14 mai på Stord hotell og hadde hovudfokus på kollektivtransport, vidaregåande skule og kommunestorleik. Det var lagt opp med innleiarar til kvart tema og med tilhøyrande debatt. Ordførarar frå 6 av kommunane var tilstades på konferansen og fleire av dei var innleiarar. Administrasjonen i Samarbeidsrådet hjalp til med planlegging og gjennomføring av konferansen Hardangerfjorden - tiltak for berekraftig havbruk Det føregår eit omfattande arbeid i høve til oppfølging av rapporten om eit berekraftig havbruk i Hardangerfjorden. Det er Fiskeridirektoratet som har hovudansvar for arbeidet, og det er sett ned arbeidsgrupper og styringsgrupper med representantar frå blant anna næringa, grunneigarar, kommunar og elveeigarar, FoU og andre. Samarbeidsrådet har vore representert i styringsgruppa med ordførar Kjetil Hestad, Tysnes EM i Kokkekunst Brussel Samarbeidsrådet for Sunnhordland ved ordførarane Kjetil Hestad, Wenche Tislevoll og Helge Andre Njåstad, rådmann Rolf Nøstal og Gro J. Gjerde frå administrasjonen var i januar på EM i kokkekunst i Brussel. Føremålet med turen var å sjå kva Sunnhordland kan gjera for å utnytta den fokusen ein kandidat kan gje ein region. I tillegg var det møte med sentrale aktørar som kunne hjelpa å tilrettelegga for Sunnhordland ved ei eventuell deltaking i VM i Lyon januar Samarbeidsrådet var saman med Bocuce d`or Norge vertskap for Norsk festmiddag etter konkurransen. Det vart og delt ut marknadsføringsmateriell adsføringsmateriell på messeområdet. 12. ØKONOMI 12.1 Finansinntekter/utgifter Inntektene i 2012 er på kr ,- inkludert renteinntekter. Kostnadane i 2012 er på ,-. Dette gjev eit underskot på kr ,-. Eigendelane er på kr ,-. Av dette er eigenkapitalen på kr ,-. 20

21 12.2 Rekneskapsførar og revisor Samarbeidsrådet har kjøpt rekneskapstenester hjå Aktiva Økonomitjenester AS. RevisorGruppen Sunnhordland DA har revidert rekneskapet og årsavslutninga. 13. ORGANISASJON 13.1 Administrasjon Gro Jensen Gjerde, dagleg leiar (100 %), Reidun Rykkje, førstesekretær/næringskonsulent (80 %), Anne Almås Tranøy, økonomisekretær (80 %), Linn Therese Vinje/Kristina Bergesen, reiselivskoordinator (100 %) Prosjektilsette/medarbeidarar Karen Løvfall Vaage, reiseliv (40%), Gro Røhne Andersen, prosjekt Sykkel i Hordaland (10% fram til ), Jan Morten Nesse, prosjekt Vandring i Hordaland (80% fram til ), Anne Synnøve Lønne, omdømme og rekrutteringsprosjektet (60% frå sept. 2012), Tore Bjelland, prosjektleiar for Interkommunal strandsoneplan Arbeidsmiljø Det er eit godt arbeidsmiljø i administrasjonen og mellom styre og administrasjon Ytre miljø Verksemda påverke ikkje det ytre miljø Likestilling Det er 4 kvinner i administrasjonen. I styret er det 1 kvinne og 2 menn Lokalitetar Administrasjonen i Samarbeidsrådet for Sunnhordland har kontor i Risangården, Borggata 57 på Leirvik, Stord Styresamansetning 2012 Ordførar Liv Kari Eskeland, leiar Ordførar Kjetil Hestad, nestleiar Rådmann Sverre Olav Svarstad, medlem Ordførar Synnøve Solbakken, varamedlem 13.8 Samarbeidsrådet for Sunnhordland Samarbeidsrådet består av ordførarar og rådmenn i Sunnhordland. Ordførar og rådmann i Haugesund, Fusa og Vindafjord kommunar er observatørar. 21

22 13.9 REPRESENTANTSKAP I PERIODEN Austevoll Renate M. Klepsvik Mons Ove Hauge Edvard J. Stangeland Bømlo Sissel Johnsen Arnfinn H. Husby Anne T. Johannessen Etne: Roar Gundegjerde Siri Klokkerstuen Ingemund Berge Fitjar: Sigurd Andre Maraas Harald Rydland Ida Marlen Hamn Kvinnherad: Arve Opsanger Ove Lemica Otto Benjaminson Stord: Åshild Rygg Tonning Håkon Frode Særsten Harry Herstad Sveio: Jan Reinert Vestvik Jarle Jacobsen Linn Therese Erve Tysnes: Lorentz Lunde Tore Atle Humlevik Aud Kaldefoss/Ingrid Tysnes Stue Olav Njåstad Ingrid Møgster Vivi Haraldseid Geir Sørenes Sissel F. Våge Svein Arve Skartveit Mette Heidi Bersvåg Eikrem Ole Stølås Roger Nilsen Grete Marit Veka Maraas Gunn Kari Auestad Frode Pletten Håkon Røstbø Ole Thorbjørn Holmedal Peder Sjo Slettebø Vibecke Beyer Jakob Bjelland Andreas Moe Larsen Anne Olaug Jacobsen Marianne G Steinness Gunnvald Alfsen Torstein Hatlevik Steinar Frugård Ingrid Tysnes Stue/Monica Løvik Frøkedal 22

23 23

24 SELSKAPSAVTALE FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS (SRS IKS) 1 Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Selskapet har forretningsadresse i Stord kommune. 2 Føremålet med selskapet er interkommunalt samarbeid på generell basis med særleg vekt på alle typar tiltaksarbeid og utviklingsarbeid. Selskapet skal ta opp saker som kan fremja utviklinga av Sunnhordland, og leggja dei fram til drøfting og utgreiing. Føremålet vert konkretisert m.a. gjennom desse oppgåvene: 7. Fremja Sunnhordland sine interesser 8. Fremja og samordna tiltaksarbeid i Sunnhordland med særleg vekt på regional utvikling, næringsutvikling og infrastruktur 9. Vera pådrivar for betring av kommunikasjonstilhøva i Sunnhordland 10. Utvikla ei samordna og effektiv marknadsføring av Sunnhordland 11. Vera pådrivar for kultur og identitetsskapande tiltaksarbeid 12. Arbeida for kommunane sine rammevilkår 3 Selskapet skal ved stiftinga ha ein innskotskapital på NOK ,- Medlemskommunane eig likt og har likt ansvar for selskapet. 4 Eigarkommunane har ansvaret for dei årlege utgiftene til selskapet slik desse går fram av årsbudsjett og økonomiplan. Utgiftene skal fordelast på kommunane med eit likt grunntilskot frå kvar kommune og eit tilleggstilskot pr. innbyggjar i kvar kommune. Dei årlege tilskota skal betalast inn til Samarbeidsrådet i to terminar. Styret kan ikkje setja i gong tiltak som gjev større økonomiske plikter enn inntektene gjev grunnlag for. Reise- og diettgodtgjersle i samband med representantskapsmøte, styremøte og arbeidsutvalsmøte skal dekkjast av dei einskilde kommunane på vanleg måte. 5. Vedtak om opptak av nye kommunar kan gjerast av representantskapet med 2/3 fleirtal. Representantskapet skal fastsetje ny prosentdeling og representasjon i medhald av 5. Nye kommunar skal betala inn ein kontantsum eller andre aktiva som skal svara til den nye kommunen sin prosentvise del av selskapet sin eigenkapital. Selskapet sin revisor fastset eigenkapitalen på grunnlag av det siste rekneskapet, justert fram til tidspunkt for deltaking i selskapet. Det er ikkje høve til å vera halvt medlem. Utmelding av ein kommune skal skje med to års varsel med verknad frå dato til dato. I oppseiingstida har kommunen plikta til å betala årlege tilskot. 6 Det vil vera høve for kommunar utanfor Sunnhordland å vera observatør i Samarbeidsrådet for Sunnhordland. 24

25 7 Representantskapet er selskapet sitt høgaste organ. Representantskapet skal ha 24 medlemmer (tre frå kvar deltakarkommune). 8 Medlemmene i representantskapet, med personlege varamedlemmer, vert valde av kommunestyra i deltakarkommunane for kommunevalbolken. 9 Representantskapet kjem saman minst ein gong i året. Årsmøte skal haldast seinast innan utgongen av juni månad. Innkalling til møte skal skje med minst fire vekers varsel. Innkallinga skal innehalda saksliste og mogelege saksdokument. Det skal førast protokoll frå møta. Denne skal underskrivast av leiaren og to av dei andre medlemmane. 10 Representantskapet skal sjå til at selskapet vert drive etter føremålet i samsvar med lover og vedtekter. I årsmøte skal representantskapet handsama desse sakene: Skriftleg årsmelding frå styret Revidert rekneskap frå styret Fullmakter til styret Val av leiar i representantskapet Val av styremedlemmer og varamedlemmer til styret Val av styreleiar Val av revisor Fastsetjing av godtgjersle til representantskap og styre I tillegg skal representantskapet handsama: Styret sitt framlegg til strategisk handlingsplan, økonomiplan og budsjett for neste driftsår. Framlegg frå styret om opptak av lån Framlegg om endring av vedtektene for selskapet Andre saker som styret vil ha handsama i representantskapet Andre saker som representantskapet sjølv tek opp Vedtak i representantskapet skal godkjennast av kommunane dersom dette vert kravd etter lov om interkommunale selskap eller andre lover. Strategisk handlingsplan, økonomiplan, budsjett, rekneskap og utskrift av møteboka skal sendast medlemskommunane som melding. 11 Styret skal ha 16 medlemmer. Alle deltakarkommunane skal vera likt representerte i styret. Funksjonstida til styremedlemmene er 4 år. Attval kan finne stad. 12 Styret skal ha eit arbeidsutval som skal vera samansett av tre ordførarar og to rådmenn. Arbeidsutvalet skal ta opp aktuelle saker og førebu saker til styret og avgjera saker som vert delegert frå styret. Innkalling til møte i styre og arbeidsutval skal skje med minst åtte dagars varsel, og skal innehalda sakliste og moglege saksdokument. Det skal førast møteprotokoll. 25

26 Styret skal ha det mynde og ansvar i samsvar med lov og fullmakt frå representantskapet, for å leia selskapet si verksemd. Styret skal mellom anna tilsetje dagleg leiar. For den daglege drifta kan styret gje prokura til dagleg leiar eller styreleiar. Styret gjev innstilling i saker som skal leggjast fram for representantskapet. 13 Selskapet skal ha ein dagleg leiar, med dei oppgåver som går fram av 14 i lov om interkommunale selskapet. Dagleg leiar skal tilsetjast av styret. Han/ho har møterett i styre og arbeidsutval og skal vera sekretær for desse organa. 14 Representantskapet kan med 2/3 fleirtal etablera dotterselskap under SRS IKS. Dotterselskapet i denne samanheng er selskap der SRS IKS har minst 50 % av eigarskapet. Eit dotterselskap kan ha kva lovleg selskapsform som helst, så sant krava til eige rettssubjekt er stetta. 15 Endringar av selskapsavtalen må godkjennast av alle deltakarkommunane. 16 Tvist om tolking av selskapsavtalen vert avgjort med bindande verknad ved voldgift etter reglane i tvistmålslova kap

27 BUDSJETT 2013 KOSTNADER Løn dagleg leiar , ,00 Løn førstesekr./nær.kons. 80% still , ,00 Løn økonomisekretær 80% still , ,00 Løn reiselivsansvarleg , ,00 Lønsauke 3,1% , ,00 Sum løn , ,00 Styreleiar , ,00 Sum løn , ,00 Arbeidsgjevaravgift , ,00 Gruppeliv- og yrkesskadeforsikring , ,00 Pensjonsforsikring , ,00 SUM LØN OG SOS.KOSTNADER , ,00 Honorar revisor , ,00 Rekneskap , ,00 Inventar/utstyr , ,00 Telefon/porto , ,00 Kontorkostnader , ,00 Kontorleige , ,00 Reinhald , ,00 Straum , ,00 Reise/kurs/møte , ,00 Forsikring innbu 6 000, ,00 Marknadsføring/annonsar 5 000, ,00 Styre-/rådskostnader , ,00 Andre kostnader , ,00 Fellesprosjekt kr. 2,- pr. ibuar , ,00 Sum , ,00 SUM KOSTNADER , ,00 INNTEKTER Fylkestilskot , ,00 Fast kommunetilskot , ,00 Observatørar , ,00 Kommunetilskot pr. ibuar (20,-) , ,00 Fellesprosjekt kr. 2,- pr. ibuar , ,00 Sal av tenester/prosjektinntekter , ,00 Prosjektinntekter - Reiseliv , ,00 SUM INNTEKTER , ,00 27

28 HANDLINGSPLAN

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer