HOVLI OMSORGSSENTER Løsninger for lokal håndtering av overvann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVLI OMSORGSSENTER Løsninger for lokal håndtering av overvann"

Transkript

1 Til: Fra: Søndre Land Kommune v/lars Erik Narmo Norconsult v/ Terje Skramstad og Ingvild Finstad Dato: HOVLI OMSORGSSENTER Løsninger for lokal håndtering av overvann 1 Generelt Tiltaksområdet ligger på Hov i Søndre Land kommune. Tiltaket innebærer å bygge nytt Hovli omsorgssenter på samme tomt som omsorgssenter og brannstasjon ligger i dag. Tiltaket vil medføre en ny struktur på området, men liten endring i arealutnyttelsen. Ved utbygging av det nye omsorgssenteret skal dagens omsorgssenter samt 6 boliger som i dag befinner seg i umiddelbar nærhet til omsorgssenteret rives. Brannstasjonen i underetasjen av dagens omsorgssenter vil også bli flyttet og vil ikke bli en del av det nye området. Da det ikke har vært foretatt feltbefaring og kartlegging av nedbørfeltet til planområdet og nedstrøms ned til Randsfjorden mht. flom og overvann, så plasseringen og kapasiteten på oppstrøms og nedstrøms dreneringsveier og stikkrenner er ikke avklart. Det er gitt innspill fra Statens vegvesen og Søndre Land kommune over utførte tiltak i planområdet. Det er opplyst at det er bygget nytt langs Fv247 fra krysset Fv34 og opp til Rådyrvegen og det har på denne strekningen ikke vært problem med overvann etter utbyggingen. I tillegg er eksiterende overvannsledning nordover fra Fv34 (Randsfjordvegen) lagt om til større dimensjon for så å krysse Fv34 ned mot renseanlegget. Det overvannet som vil følge Fv247 ned mot Fv34 vil bli ført nordover i oppgradert overvannsledning og vil ikke belaste Hovliområdet. Da planområdet ligger nede i skråningen av et lite høydedrag, så anser vi at grøftene i de to veiene håndterer overvannet fra det relativt lille området oppstrøms, så sant det ikke er stikkrenner som drenerer dette vannet ned mot planområdet. Inntil dette er kartlagt, er det derfor forutsatt at Hovlivegen og Hovsbakken avskjærer dreneringen fra oppstrøms områder og leder vannet forbi planområdet. Sett i forhold til aktsomhetskartet for flom på NVE sine nettsider, så berører ikke aktsomhetssonen planområdet direkte. Ved kraftige nedbørhendelser/flom må det forventes at overvann vil bli ledet mot Fjordvegen via Fv34 (Flubergvegen) og G/S-veg som krysser Flubergvegen fra ovenforliggende områder. I denne situasjon vil Fjordvegen med veggrøfter fungere som en flomveg ned mot Industrivegen og videre ut i Randsfjorden. Søndre Land kommune har planer om utbedring av Fjordvegen med fortau og i denne forbindelse kan Fjordvegen utformes med tanke på å kunne benyttes som flomveg. I tillegg må det etableres tiltak for å lede dette overvannet videre ut i Randsfjorden. Overvannsplanen for planområdet beskriver således lokal håndtering av overvannet fra kun selve planområdet i ulike flomsituasjoner. Siden en ikke har gjort feltbefaring og det er en viss usikkerhet om overvann fra planområdet kan føre til større skader nedstrøms Fjordvegen, så har en tatt høyde for å kunne håndtere overvannet fra den påtenkte utbyggingen av Hovli omsorgssenter opp til en 200 års flom. Dette i samsvar med dagens forhold. Side 1 av 9

2 I dette notatet er det derfor kun sett på avrenning fra selve området og eventuelle vannmengder som kommer oppstrøms området er ikke medregnet. Det ligger i dag en overvannsledning gjennom tiltaksområdet med dimensjon på ø 200 mm. Det er i planbestemmelsene forutsatt at overvannsledningen, etter iverksettelsen av tiltaket, kan få et påslipp fra tiltaksområdet som ikke skal overstige 3l/s. Vannmengder ut over dette må fordrøyes/håndteres lokalt på området. Dette innebærer at vannmengder ved helt vanlige nedbørshendelser, og ikke bare flom, må fordrøyes på området. Ved hjelp av den rasjonelle metoden er avrenningen fra dagens arealbruk og fremtidig arealbruk (basert på reguleringsplan) beregnet. I området i dag er det ikke iverksatt noen tiltak for håndtering av overvann. Det er ikke store endringer tilknyttet totalt takareal før og etter prosjektets ferdigstillelse. Dette kan tyde på at noe av overvannet infiltreres i grunnen i dag, eventuelt at avrenningen fra området i dag ikke er så stor siden dette til nå ikke har skapt problemer nedstrøms området. Geotekniske undersøkelser viser at løsmassene i tiltaksområdet består hovedsakelig av moremasser. Løsmassene i tiltaksområdet har en svært ugraderte sammensetning samt høyt innhold av leire og silt med opptil 20% leirfraksjon i deler av området. Dette medfører at massene har lav infiltrasjonshastighet. Nyere forskning og undersøkelser viser at infiltrasjon til grunnen kan være mulig til tross for tette masser, men det vil følgelig infiltreres saktere enn for permeable masser. Det er derfor vanskelig å si, uten videre undersøkelser, om det er mulig å anlegge en regnbed- og grøntløsning som fungerer som en ren infiltrasjonsløsning direkte til grunnen og videre kapasiteten for disse løsningene. Fordrøyning på tak er en mulig løsning for håndtering av avrenning fra takflater. Dette er løsninger som er med på å redusere behovet for fordrøyning i egne fordrøyningsmagasiner på området. Ved valg av flate tak vil det være mulig å fordrøye nedbørshendelser opp mot 25 års gjentaksintervall forutsatt videreføring av 3 l/s til ø 200 OV-ledning. For avrenning fra tette flater fra lokale adkomstveger og noe parkeringsareal kan det eventuelt installeres regnbedløsninger som vil fungere som en fordrøyningsløsning hvor vannet filtreres gjennom anlagt filtreringsmedie for utjevning og opptak av vann. For å ta hånd om store nedbørshendelser som en 200 års nedbør/flomhendelse anbefales det at grøntområdene legges noen lavere enn terrenget for øvrig, slik at grøntområdene kan bli stående under vann og fungere som et fordrøyningsmagasin i slike perioder. Avrenning fra regnbedløsninger i disse situasjonene kan da ledes til de forsenkede grøntområdene. Side 2 av 9

3 2 Overvann Plankart over tiltaksområdet sees under. Området innenfor blå sone er tiltaksområdet. Område 1: VEG OG PARKERING Område 2: DEKKE I STEIN Område 3: TAK Figur 1 - Tiltaksområdet arealinndeling Hele tiltaksområdet er vist innenfor den blå linjen. Ved beregning av de ulike arealfordelingene for området, har inndelingen som kan sees fra det påtegnede plankartet, blitt brukt. Som man ser over har området blitt inndelt i 3 stk. avrenningsområder. I område 1, den nordlige delen, er det tatt høyde for å samle opp og fordrøye avrenning fra parkeringsarealer og veg. I område 2, på vestsiden vil det være tette flater som terrasser og gangstier hvor det er påtegnet anlagt belegningsstein. I umiddelbar omkretsen til selve omsorgsbygget vil det være grøntarealer på sør- og østsiden samt noen tette flater som gangsti o.l. Disse arealene er inkludert i beregning av volum av fordrøyningsmagasin under terreng. Område 3 er omsorgsbyggets tak og vises innenfor det skraverte området. Dette arealet inngår i beregning av volum av fordrøyningsmagasin under terreng. Side 3 av 9

4 I tabell 1 er det vist en oppstilling av arealer for de ulike delområder med anbefalt avrenningskoeffisient ut fra normalt benyttede verdier. Tabell 1 - Arealinndeling av type delområder med avrenningskoeffisienter Type overflate Areal [m 2] Avrenningskoeffisient [-] Totalt asfaltert areal ,75 Takareal prosjektert bebyggelse ,9 Terrasse/uteoppholdsareal ,7 Grøntareal ,3 Totalt areal - Tiltaksområdet ,55 3 Beregning av avrenningsmengder 3.1 Generelt Den rasjonelle metoden er benyttet ved beregning av avrenningsmengder fra tiltaksområdet. For å kompensere for fremtidige klimaforandringer er avrenningen multiplisert med en klimafaktor (K) på 1,2 (20 %) da det her er snakk om fordrøyning over et døgn. Dersom korttidsnedbør var lagt til grunn ved beregningene ville en klimafaktor på nærmere 40% være mer korrekt. Beregninger basert på den rasjonelle metoden og avrenningsmengden kan kalkuleres med følgende formel: = * K C - Avrenningskoeffisient i - Nedbørsintensitet for gitt nedbørsvarighet og returperiode A - Areal K - Klimafaktor Fordrøyningen skal dimensjoneres etter forholdet mellom avrenning inn og vannmengdene som renner ut av magasinet. Behovet for fordrøyning kalkuleres videre ved: Qinn - Avrenning inn til fordrøyning Qut Avrenning ut i overvannsledning t varighet på nedbøren = ( ) Nedbørsdata er hentet fra en værstasjon på Gjøvik. Denne værstasjonen befinner seg omtrent 3 mil fra feltet uten noe særlig høydeforskjell. Forskjellen mellom nedbør ved de to områdene antas å være underordnet ved bruk av den rasjonelle metoden. Det er videre forutsatt at nødvendig fordrøyningsvolum skal dimensjoneres etter regnhendelse med 25 års returperiode. For å analysere oppdelingen av avrenningsområder og fallforhold på fremtidig overflate ble dette analysert fra digitalt kartgrunnlag. For hvert område ble avrenningsmengden beregnet for dagens situasjon (boligfelt og omsorgshjem) og fremtidig sitasjon basert på reguleringsplanen for det nye Side 4 av 9

5 omsorgshjemmet. Det er ikke stor ulikhet mellom regulerte arealer og arealbruk ved nåværende situasjon. Deretter er arealene beregnet og klassifisert etter permeabilitet innen hvert avrenningsområdene. For hver arealtype er det benyttet en avrenningsfaktor basert på Rapport 200 fra Norsk Vann som angitt i tabell 2 nedenfor. De ulike avrenningskoeffisientene som er valgt er basert på flere faktorer som områdets helning, løsmassenes sammensetning og infiltrasjonsegenskaper og selve overflaten. I dette tilfellet har grøntarealet en forholdsmessig høy avrenningskoeffisient på bakgrunn av områdets helning og at massene er tette. Tabell 2 - Valgte avrenningsfaktorer for tiltaksområdet Type Overflate Avrenningsfaktor C Prosj. Bebyggelse - Takareal 0,90 Eksist. Bebyggelse - Takareal 0,85 Gressplen 0,30 Grusveg o.l 0,50 Betongflater 0,70 Veg og parkering 0,75 Midlere avrenningskoeffisient for hele tiltaksområdet er så beregnet til Cmidl= 0,55 ut fra følgende formel; = C ( ) Konsentrasjonstiden for vannet blir beregnet for å finne spissavrenning. Konsentrasjonstiden (tc) er regnet ut basert på at området er en miks av naturlig- og urbant miljø. Det er både en god del grøntareal og tette flater. Lengste vannveg er ca. 245 meter og endring i kotehøyden over området på ca. 8 meter. Konsentrasjonstidene er beregnet til henholdsvis 5 min (urbant) og 52 min (naturlig) og ut fra dette er det valgt en midlere konsentrasjonstid på 28 min. 4 Beskrivelse av aktuelle løsninger Norconsult anbefaler at det vurderes en løsning basert på etablering av et fordrøyningsmagasin for å fordrøye vannmengder fra område 2 og 3 som omfatter tak og tette flater som er en del av oppholdsrommet ute inkl. veranda m.m samt overvann fra felles hovedparkeringsplass for område 1. Avløp fra fordrøynings-magasinet ledes til kommunal overvannsledning med maks vannmengde på 3,0 l/s. For avrenning fra tette flater fra lokale adkomstveger og grøntområder for område 1 etableres regnbed løsninger som vil fungere som en fordrøyning hvor vannet filtreres gjennom anlagt filtermedie for utgjevning og opptak av vann. Det må i tillegg etableres et overløp hvor vannet ledes til grøntområder Side 5 av 9

6 som legges noen lavere enn terrenget for øvrig, slik at grøntområdene kan bli stående under vann og fungere som et fordrøyningsmagasin i perioder med høy nedbørintensitet. Tiltakene er nærmere beskrevet nedenfor. 4.1 Fordrøyningsmagasin for takareal og tette flater Det anbefales etablert et felles fordrøyningsmagasin for å fordrøye vannmengder fra tak og tette flater som er en del av oppholdsrommet ute inkl. veranda m.m ved omsorgshjemmet og hovedparkeringen for området. Fordrøyningsmagasinet kan anlegges i forbindelse med bygging av parkeringsplassen og magasinet kan bygges som et sprengsteinsmagasin. Det kan da i tillegg oppnås noe infiltrasjon i grunnen. Størrelsen på magasinet dimensjoneres etter forholdet mellom avrenning inn og vannmengdene som renner ut av magasinet. Vannmengden ut av magasinet er satt til maks 3 l/s og det vil installeres et virvelkammer som regulerer påslippet til overvannledningen. Det er utført beregninger for alle nedbørshendelser av ulik varighet/intensitet og funnet at det største nødvendige volumet for fordrøyning er gitt ved en nedbørsvarighet på 1440 min. Det største behovet for fordrøyningsvolum for område 2 og 3 inkl. den store parkeringsplassen i område 1 er beregnet til å være om lag 200 m 3 som tilsvarer et det må etableres et steinmagasin på ca. 660 m 3. Dersom undersøkelser viser at det er mulighet for infiltrasjon direkte til grunnen vil det redusere volumet. Det samme gjelder om det etableres fordrøyning på takene hvor nødvendig volum av sprengsteinsmagasinet kan reduseres. 4.2 Beskrivelse av regnbedløsninger Det anbefales etablert noen regnbedløsninger inne på grøntområdet for å ta hånd om overvann fra mindre asfaltert areal og interne veger inne på område 1. Regnbedløsninger vil da fungere som en fordrøyning hvor vannet filtreres gjennom anlagt filtreringsmedie for utjevning og opptak av vann. Regnbed løsningene forutsettes tilpasset grøntområdet for øvrig og dette kan inngå som estetiske elementer på området som skaper hyggelige grøntområder samtidig som de utfyller andre viktige roller som fordrøyning av overvann. Korrekt utførelse av regnbed er viktig siden det i dag er manglende dokumentasjon på driftsforhold og hvordan regnbed fungerer i etterkant av byggingen. Ved beregning av hydraulisk konduktivitet for tiltaksområdet kommer det frem at infiltrasjonsegenskapene er svært dårlig med tanke på de løsmassene som er i området. Det må senere utføres infiltrasjonstest for å bestemme reell infiltrasjonskapasitet som grunnlag for å dimensjonere anleggene. I området er det tykk morene. Tykk morene har som regel svært ugradert kornfordeling som gjør det veldig tett (alt fra leire til grus) og dette egner seg ofte ikke for infiltrasjon. Kornfordelingskurve viser også at leirfraksjonen i dette området er så stor som 20-23% for deler av området. Dimensjoneringen av behov for fordrøying av overvann innen grøntområdet fra arealene til parkering og veg er basert på en nedbørshendelse på 25-år. Denne beregningen er gjort på samme måte som overstående hvor alle nedbørsintensiteter er sammenliknet. Ut fa dette er det kommet frem til et maks nødvendig fordrøyningsvolum vil tilsvare nedbør over 1440 minutter med på 67,4 mm nedbør. Regnbed må utformes slik at plantene må kunne tåle svært våte og tørre forhold, samt klare seg på kald vinter og varm sommer. Det er svært viktig at spesifikasjonene til filtermediet og oppbygging av regnbeddet blir fulgt for at funksjonen skal være som forutsatt. Det er normalt å anlegge filterbed hvor dybden av filtermediet er 70 cm. Det er spesifikasjoner til filtermediets sammensetning for at det skal ha en tilfredsstillende konduktivitet og for å kunne fungere optimalt. Filtermediet bør bestå av om lag 60% sand, 25% plantejord og 15% kompost. Side 6 av 9

7 Fra beregninger av aktuell nedbørhendelse på 1440 min må regnbedet kunne fordrøye ca. 250 m 3 regnvann dersom det skal fordrøye alle asfalterte areal. Dersom fordrøyning fra hovedparkeringen går til fordrøyning i sprengsteinsfylling reduseres volumet til om lag 185 m 3. Dette vil medføre at regnbed løsninger må ha et samlet areal på mellom 300 og 400 m 2. Det anbefales anlagt 3-4 stk. regnbed. Det viktig med overløp ut av regnbeddene som er erosjonssikret og som ved store nedbørsskyll drenerer vannet mot nedsenkede grøntområder. 4.3 Terrengarrondering for å fordrøye vannet ved store regnskyll Dersom en skal kunne fordrøye vannet i en situasjon med 200 års regnhendelse anbefales det å en lage forsenkninger i grøntområdet som kan fungere som fordrøyningsvolumer ved ekstremnedbør/200 års regnhendelse. Løsning for håndtering av 200-års nedbør må skaleres med en klimafaktor på 1,4. Avrenningsmengdene ved en 200-års nedbørshendelse vil utgjør totalt 975 m 3. Det er ved disse beregningene antatt at jorden er mettet på flomtidspunktet. Ved å utnytte den plassen som er tilstede i grøntområdene kan mye vann fordrøyes samtidig som det er lett og vedlikeholde og ikke krever store installasjonskostnader. Det vil være plen som er fin å bruke ved tørrværsdager, men som ved store nedbørsskyll fylles opp før vannet dreneres ned i grunnen igjen. For at det ikke skal bli sumpaktig i disse nedsenkningene må det være mulighet for infiltrasjon av vannet ned i grunne med en viss hastighet. Ved å senke områdene på flere av grøntarealene vil dette kunne fungere som oppsamlingsplasser for vann. Ved et areal på for eksempel 700 m 2 som vist på tegning nedenfor vil en nedsenkning med mulighet for vannsøyle opp til 20 cm kunne fordrøye 140 m 3 vann. Disse områdene trenger ikke noe mer drift enn vanlige plenareal og kan være anvendelige for lek og rekreasjon utenom de store nedbørsskyllene. Figur 2 Forslag til plassering av regnbed (grønt) og nedsenkning (blått) i terrenget samt fordrøyning under bakken (mørk blå). Arealene er omtrentlige A 200 A 700 A 180 A 250 A 800 Side 7 av 9

8 4.4 Parkeringsareal Oppsamling på parkeringsarealet er en mulighet ved store nedbørsskyll. Det finnes flere nye løsninger for permeable dekker. Dersom man ønsker å bruke dette på parkeringsarealene kan det være en løsning for å fordrøye deler av vannmengdene fra parkeringen. Det finnes ulike typer permeable dekker i stein, betong eller asfalt som er mulig å etablere. 4.5 Takløsninger Det totale takarealet er om lag 3700 m 2. Det vil som tidligere nevnt være flere muligheter for fordrøyning av vann på tak som både sikrer området ved mindre nedbørshendelser, men som også vil fungere som flomsikring. Dersom det velges flatt tak for omsorgssenteret finnes det i dag relativt nye blå-tak løsninger hvor det er mulighet for fordrøyning opp til 50 l/m 2 tak. Grønne tak er også en mulighet for å redusere avrenningsmengden og sedumtak vil da være et godt alternativ. Noe regnvann vil også fjernes ved evapotranspirasjon og mengden som tilføres ut på ledningsnettet blir også mindre på grunn av denne effekten. Takarealet medvirker til en stor andel av den avrenningen som genereres på området. Å vurdere løsninger for å fordrøye avrenning på tak vil være gunstig siden dette også vil redusere volumet av steinmagasiner. 5 Konklusjon 5.1 Valg av løsninger Ulike fordrøyningsløsninger har blitt vurdert i sammenheng med prosjektet. Søndre Land Kommune har vist til miljøkommune.no for ønske om hvordan overvannshåndteringen skal bli løst. Enkelte løsninger er presentert på deres informasjonssider er forsøkt tatt i bruk i dette prosjektet. Norconsult vil anbefale at det velges en løsning som baserer seg på fordrøyning av avrenning fra takarealene for område 2 og 3 samt felles hovedparkeringsplass for område 1 og ved etablering av en sprengsteinfylling under planlagt parkeringsareal. Det vil eventuelt også være mulig å fordrøye deler av disse vannmengdene på taket til omsorgsbygget dersom man velger grønn takløsning. For behandling av avrenning fra interne veger og mindre asfaltert areal samt noe parkering anbefales det etablert regnbed løsninger hvor vannet filtreres gjennom anlagt filtreringsmedie for utjevning og opptak av vann. I tillegg må det etableres fordrøyning ved store regnskyll på grøntarealer ved å senke områdene på flere av grøntarealene som da vil kunne fungere som oppsamlingsvolum for vann. Disse arealene kan ha høy rekreasjonsverdi og ha andre positive effekter utover det rent praktiske. Det vil være behov for vedlikehold på disse områdene, men sannsynligvis i samme grad som det er behov for vedlikehold ved de fleste grøntarealer og blomsterbed. Siden det er forutsatt anlagt grøntarealer som skal bestå av beplantning kan dette lett kombineres med regnbed. Side 8 av 9

9 6 Eksempler Det er på neste side vist eksempler på utforming av regnbed løsninger som kan etableres innen det planlagte grøntområdet. Figur 3 - Nedsenkning i terreng Figur 34 - Fordrøyning med kanstein kantstein i lik høyde som terreng Figur 5 - Fordrøyning med kanter i høyere høyde enn terreng Figur 6 - Fordrøyning direkte fra grøntareal D For godkjennelse TSk ARD TSk B For info/kommentar Infin TSk TSk Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Side 9 av 9

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN Askhøgda BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN 15.03.2017 Generelt Utgangspunktet for overvannshåndteringen er Oslo kommunes veileder for utbyggere, «Overvannshåndtering». Overvannet skal i størst mulig grad

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19

Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS Oppdrag: 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand og Arne

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING Oppdragsgiver: ved Øystein Østermann Oppdrag: 611307-02 Skogsrudveien Fjellstrand Nesodden Plan for overvannshåndtering Dato: 16.01.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter / Knut Robert Robertsen / Janicke

Detaljer

1 Innledning Hydrologiske vurderinger Den rasjonelle formel Beregninger Løsninger og avbøtende tiltak...

1 Innledning Hydrologiske vurderinger Den rasjonelle formel Beregninger Løsninger og avbøtende tiltak... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-29 Endret versjon 5.5.2015 Skrevet av: Nina Lønmo og Nina Syversen Kvalitetskontroll: Nina Syversen OVERVANNSPLAN

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon Notat Dato 23.10.2014 Revidert 19.11.2014 Til: Kopi: Fra: Oppdrag: Vedr: Øyer kommune v Bente Moringen NVE v Kristin Hasle Haslestad Fylkesmannen i Oppland v Olav Malmedal Mosetertoppen Hafjell AS v Stein

Detaljer

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan Røyken Næringspark Felt C Overvannsplan 2 Røyken Eiendomsutvikling AS Overvannsplan Felt C Røyken Næringspark COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr Versjonsnr

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby OVERVANNSNOTAT PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO REVIDERT Detaljregulering B14, B2, B3 og B5 Torbjørn Friborg 30.11.2016 PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 27345001 Torbjørn Friborg Ole Einar Garder

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner:

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner: VEDLEGG 10 PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no KRISTIANSAND KOMMUNE 1 Overordnede VA-planer Vi deler

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN DS1 Nonneseter-Kronstad - Overvannsberegninger Oppdragsnummer Dato Opprettet av Kontrollert av 15530105 16.09.2016 David T Frøystad Bengt Clausen Filnavn D00_100_not

Detaljer

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum Nord OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl DATO 12.08.2016 OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPRETTET AV Torbjørn Friborg KONTROLLERT AV Frank Lauritzen TIL

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen i Sogndal kommune 06-02-2014 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen Sogndal kommune Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT

Detaljer

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming.

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming. Estimering av endret avrenning fra deponiområdet på Salte Innledning Det foreligger planer om etablering av et massedeponi på et areal på Salte. Endret arealbruk og endret topografi av området kan medføre

Detaljer

Crash-kurs i overvannsberegninger

Crash-kurs i overvannsberegninger Crash-kurs i overvannsberegninger Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Tid Overvannsmengder Den rasjonale formel

Detaljer

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no A087693 GRINDAKER AS AUGUST 2016 OVERVANNBEREGNING HEIER PUKKVERK Utarbeidet: Anja Wingstedt Dato:

Detaljer

Overvannshåndtering på terreng

Overvannshåndtering på terreng NOTAT 01 UTOMHUS/LANDSKAP Prosjektnr. 15056 Prosjekt: Lier hageby Dato 14.12.2016 Revidert Sign. HST Overvannshåndtering på terreng Utgangspunkt/bakgrunn for notatet Utomhusanleggets utforming er en viktig

Detaljer

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Innlegg for årsmøte i driftsassistansen, 25. mai 2011 Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn om industriområdet slik det ble planlagt og

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT Oppdragsgiver: Funkelia AS Oppdrag: 606987-01 Overvann Kampestadlia Dato: 12.03.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter og Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING

Detaljer

NOTAT OVERVANN INNHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Feltbeskrivelse Felt Felt Felt Felt Felt 5 3

NOTAT OVERVANN INNHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Feltbeskrivelse Felt Felt Felt Felt Felt 5 3 VENNESLA KOMMUNE NOTAT OVERVANN ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Feltbeskrivelse 2 2.1 Felt 1 2 2.2 Felt 2 2 2.3 Felt 3 2 2.4 Felt

Detaljer

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING Regnenvelopmetoden 1. Les igjennom oppgaveteksten Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye

Detaljer

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA Oppdragsgiver: Dato: 09.02.2017 Skrevet av: Susanna Grimsæth Kvalitetskontroll: Odd Ivar Kjærås, Rolf Terje Christensen (VA-consult) HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA I forbindelse

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK NOTAT 31.12.2016 AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK INNLEDNING Notatet er utarbeidet for å belyse hvilke konsekvenser utvidelsen av fjelltaket vil få for avrenningen i området samt foreslå tiltak for å håndtere

Detaljer

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute?

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute? Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute? Harald Norem Infrastrukturen må tåle å stå ute Harald Norem, Christen Ræstad og Joakim Sellevold Et kritisk blikk på den rasjonelle formelen viser

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

DIMENSJONERINGSGRUNN LAG FOR VANN OG AVLØP

DIMENSJONERINGSGRUNN LAG FOR VANN OG AVLØP Oppdragsgiver: BLOCK WATNE AS Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Kattemskogen Dato: 26.05.2015 Skrevet av: Leif Sverre Aune VA-DI MENSJONERI NGSNOTAT INNHOLD Dimensjoneringsgrunnlag for Vann

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

VA-RAMMEPLAN KROHNSMINDE IDRETTSPLASS

VA-RAMMEPLAN KROHNSMINDE IDRETTSPLASS Beregnet til Reguleringsplan Dokument type VA-Rammeplan Dato 03.06.2015 VA-RAMMEPLAN KROHNSMINDE IDRETTSPLASS Revisjon C Dato 3. juni 2015 Utført av Caroline F. Strømland og Silje Aasgrav Kontrollert av

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS Nordra Lia, Anglavik Gnr.38 bnr.226 mfl. Fjell kommune DOKUMENTNAVN VA-rammeplan for Nordra Lia, Anglavik - DATO KUNDE Foldnes Utbygging AS 2 2017-03-31

Detaljer

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage revidert 11.9.2015 VA- rammeplan Detaljregul eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage 11.9.2015 VA-rammeplan 2 INNLEDNING Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason VA-Rammeplan Del av Gnr 188 Langheiane B8 og B9 Mai 2016 Jón Skúli Indriðason EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.is efla@efla.is Side 1 av 5 Innledning

Detaljer

ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015

ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015 ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringslan Figvedbakken VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2069 Oppdragsgiver:

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG

ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG 24.10.2012 Postboks 735 Stoa 4808 Arendal Teknologiveien 1, Longum Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag:

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Overvannsberegninger for Fjerdingby

Overvannsberegninger for Fjerdingby Overvannsberegninger for Fjerdingby Sammendrag Maksimal avrenning for planområdet Fjerdingby er estimert for en 200 års nedbørhendelse med 1.5 i klimafaktor. Det er også estimert avrenningen og dimensjonering

Detaljer

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS PÖYRY NORWAY AS Postboks 62, (Hundskinnveien 96) N-1701 SARPSBORG NORGE Tlf. +47 69 97 34 00 Faks +47 69 97 34 99 E-mail: firmapost@poyry.no Ref.nr. Dato 14.12.15 (Revidert 28.04.2016) Side 1 (4) Rapporten

Detaljer

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ULLENSAKER KOMMUNE Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ADR. ØRP AS Pb. 26 2051 JESSHEIM TLF 63 94 24 40 www orp.no S i d e 2 INNHOLD 1 Oppdrag 3 2 Befaring og registrering av bekker i området 3 2.1

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

Innledning... 1 Grunnforhold Vurdering... 3 Flomforhold Vurderinger... 4 Overvann... 6

Innledning... 1 Grunnforhold Vurdering... 3 Flomforhold Vurderinger... 4 Overvann... 6 Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 24.02.2016 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Ingvild Johnsen Jokstad VURDERING AV GRUNNFORHOLD, FLOM OG OVERVANN INNHOLD

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Fordrøyning i betongrør

Fordrøyning i betongrør Foto: Jan Erik Skau, Fredriksstad Blad Fordrøyning i betongrør Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. Dette krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg. Utbygging

Detaljer

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien LOD-tiltak Oddvar Lindholm NMBU Bruk 3-leddsstrategien i planene Tallene er eksempler og må tilpasses lokalt. Fang opp og infiltrer alle regn

Detaljer

Hvordan skal god vannhåndtering sikres i prosjekteringsfasen

Hvordan skal god vannhåndtering sikres i prosjekteringsfasen Hvordan skal god vannhåndtering sikres i prosjekteringsfasen Harald Norem Geoteknikk og skred, Vegdirektoratet Hvorfor ny veileder? Det er snart 50 år siden prof Nordal utarbeidet sin «Drenering for vegar»

Detaljer

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Halsa Kommune Oppdrag: 529012-01 Kommunedelplan og konsekvensutredning for Liabøen, Halsa kom Dato: 31.03.2016 Beregninger utført av: Haregewoin Haile Chernet Skrevet av: Haregewoin Haile

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

1 Innledning...1. 2 Eksisterende forhold...2. 3 Grunnundersøkelser...6. 4 Nedbørsforhold...9. 4.1 Nedbørfelt og forutsetninger...9

1 Innledning...1. 2 Eksisterende forhold...2. 3 Grunnundersøkelser...6. 4 Nedbørsforhold...9. 4.1 Nedbørfelt og forutsetninger...9 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Oppdrag: 535212 Overvannshåndtering Panoramavegen Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen OVERVANNSHÅNDTERING PANORAMAVEGEN INNHOLD

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18 Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 12.05.2016 Prosjekt: Statsminister Michelsens vei 68 Rev.dato: Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

INNLEDNING OVERVANN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING OVERVANN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 601948-01 Områderegulering Vilbergområdet Dato: 13.05.2016 Skrevet av: Nina Lønmo Kvalitetskontroll: Nina Syversen OVERVANN INNHOLD Innledning... 1 Grunnforhold / løsmasser... 2

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

D04 VA-PLAN MED OVERVANNSHÅNDTERING

D04 VA-PLAN MED OVERVANNSHÅNDTERING Beregnet til Totalentreprise Aurskog-Høland Helsehus Dokument type D04 - VA-Plan med overvannshåndtering Dato 20. januar, 2016 D04 VA-PLAN MED OVERVANNSHÅNDTERING AURSKOG-HØLAND HELSEHUS Revisjon 1 Dato

Detaljer

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460 Innhold Forklaring av dimensjoneringsprogrammet... 3 Værdata... 3 Gjentaksintervall... 3 Klimafaktor... 3 Nedslagsfelt... 4 Vis nedbørsdata... 4 Beregne nødvendig Fordrøyningsvolum... 4 Maks tillatt utslippsmengde...

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem

Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave: 02 10.03.2016 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave/dato: 2 / 10.03.2016

Detaljer

NOTAT Dato: 26.11.2012

NOTAT Dato: 26.11.2012 1 NOTAT Dato: 26.11.2012 Vår ref.: 55811d / ea Deres ref.: GB OVERVANNSBEREGNINGER FOR SAGA TERRASSE OG SAGAPARKEN Revidert 30.11.2012 ØRP har på oppdrag fra Jessheim Byutvikling as foretatt generelle

Detaljer

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2 HEIMDAL BOLIG AS TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lokal overvannshåndtering = god klimatilpasning Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lastes ned fra: vannportalen.no/rogaland Asplan Viak har utarbeidet håndboka på oppdrag fra Styringsgruppen i Jæren Vannområde.

Detaljer

200årsflom ved kulvert, rv115

200årsflom ved kulvert, rv115 200årsflom ved kulvert, rv115 Denne rapporten viser forventet vannføring ved 200 årsflom oppstrøms kulvert på tvers av rv115 i Askim. Bekken i kulverten blir heretter kalt Skjørtenbekken. Vassdrag: Skjørtenbekken

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Grønn overflatefaktor

Grønn overflatefaktor Byplankontoret Områdeplan for Brøset Vedlegg 2 til bestemmelsene: Grønn overflatefaktor Dato: 08.03.2013 2 Grønn overflatefaktor Hva er grønn overflatefaktor På Brøset planlegges det en tett bydel. For

Detaljer