3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS NOK / MWh Grafen syner langsiktig prisutvikling for straum. Kraftbransjen opplevde fallande prisar både i 2011 og Også framtids-prisane på kraftbørsen har falle kraftig. Sunnfjord Energi har samtidig store investeringsbehov både innanfor nettutbygging og kraftproduksjon. Selskapet har derfor stor fokus på kostnadsreduserande tiltak for å møte denne utviklinga km 2 utgjer forsyningsområdet fordelt på 7 kommunar: Solund, Hyllestad, Fjaler, Gaular, Førde, Nautsdal, Jølster ARBEIDSSKADAR H1 H Samanlikna med kraftbransjen generelt syner skadetalet i Sunnfjord Energi ei svært positiv utvikling. Det er likevel heilt naudsynt å opp retthalde eit høgt fokus på arbeidstryggleik. Kortsiktige resultat er ingen garanti for framtida, og utan kontinuerleg fokus på skadeførebyggande arbeid vil ikkje den positive utviklinga halde fram. 113 ÅRSVERK 02/2012

3 24% AV INNBYGGJARANE I SOGN OG FJORDANE FÅR STRAUM VIA KRAFTLINJENE TIL SUNNFJORD ENERGI Om selskapet INNHALD Om selskapet s. 03 Sunnfjord Energi AS er organisert i 4 avdelingar: stasjonar, nett, marknad og administrasjon. Selskapet sine tilsette utførde 113 årsverk i Føremålet med selskapet slik det er uttrykt i vedtektene er å syte for produksjon, overføring og omsetning av energi, og stå for utbygging av naudsynte anlegg i samband med dette. Selskapet skal arbeide for ei sikker og rasjonell energiforsyning i eigarkommunane. Verksemda kan og drivast i samarbeid med eller deltaking i andre føretak med same eller liknande føremål Direktøren har ordet Om Sunnfjord Energi Hovudtal Eigarar og styre Organisasjon Årsmelding Resultatrekneskap Balanse Kontantstraumoppstilling Notar Revisjonsmelding Frå våre forretningsområde Verdiskapingsrekneskap ÅRSMELDING 2012 SUNNFJORD ENERGI Utforming: Rein Design Foto: David Zadig, Oskar Andersen s. 04 s. 06 s. 07 s. 08 s. 09 s. 10 s. 17 s. 18 s. 20 s. 21 s. 36 s. 38 s. 43 Forsyningsområdet dekkjer ca km2 i 7 kommunar frå Solund i vest til Jølster i aust. Selskapet står også for dagleg drift av BKK sitt nett i Høyanger Kommune på nordsida av Sognefjorden. Ved utgangen av 2012 fekk omlag innbyggjarar straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi. Hovudkontoret er lokalisert i Førde. Andre oppmøteplassar utanom hovudkontoret er: Skei i Jølster, Sande i Gaular, Hålandsfossen i Fjaler, Staurdalen i Hyllestad, kraftstasjonen Øvre Svultingen, Hardbakke i Solund og Kyrkjebø i Høyanger. Pr var kundar kopla til linjenettet som består av: 151 km med 132 og 66 kv (kilo Volt) linjer 1138 km med 22 kv linjer og kabel 1471 km med lågspentlinjer og lågspentkabel 10 sekundærstasjonar 1082 større og mindre transformatorar (nettstasjonar) Sunnfjord Energi AS eig 8 kraftstasjonar med samla middelproduksjon på 245 GWh. Dette dekkjer om lag 70 % av samla kraftforbruk i konsesjonsområdet. Sunnfjord Energi AS er også hovudaksjonær i Fossheim Energiverk AS med middelproduksjon 25 GWh og i Kjøsnesfjorden Kraftverk AS med middelproduksjon på 247 GWh. Samla middelproduksjon for konsernet er 517 GWh. Konsernet Sunnfjord Energi består av Sunnfjord Energi AS, Fossheim Energiverk AS og Kjøsnesfjorden Kraftverk AS. Sunnfjord Energi AS har to tilknytte selskap, Enivest AS og Etrygg AS.

4 04/2012

5 DIREKTØREN HAR ORDET Skiftande tider Fredrik H. Behrens Sunnfjord Energi er det offentleg eigde energiselskapet i Sunnfjord og Ytre Sogn. Dei største verdiane i selskapet er knytt til kraftproduksjonen i ti kraftstasjonar i distriktet med varierande alder og storleik. Mest arbeidskrevjande er verksemda med utvikling, drift og vedlikehald av distribusjonsnettet for elektrisk kraft. Vi er stolte og takksame for innsatsen til dei tilsette som har sikra særs høg tilgjengelegheit på alle anlegg i Mest merksemd har vore retta mot effekten av kraftig nedjusterte forventingar til kraftmarknaden i åra framover. Dette kjem samtidig med at investeringar i nettet vert trappa opp. Vi tener mindre pengar og dei vi tener trengs til investeringar i kraftnettet. Ei samla vurdering seier at selskapet derfor ikkje kan halde oppe det nivået på utbyte som vi har hatt i dei seinare åra. Det har vore aktive diskusjonar med eigarane omkring dette i Situasjonen blir møtt med auka fokus på drifts- og investeringskostnader og eit omfattande program for forbetringar. Bakgrunnen for skiftet er at store mengder ny fornybar kraft er komen inn i marknaden gjennom subsidiar. Både for vind- og solkraft var 2012 eit gjennombrotsår ute i Europa. Samtidig opplever vi reduksjon i industrien sin bruk av kraft som følgje av dei økonomiske problema i landa rundt oss. Avtalen om ein felles elsertifikatmarknad mellom Norge og Sverige kom samtidig med at den økonomiske situasjonen i Europa snudde. På toppen av det heile var 2012 eit vått år i Norge. På mellomlang sikt ventar vi derfor press på kraftprisane, særleg når både småkraftverka, som er uregulerte elvekraft, vindkrafta og solkrafta opptrer samtidig. Vi har framleis stor tru på den regulerte delen av vasskrafta. I første omgang gjeld det for oss å stabilisere situasjonen og sikre at eigenkapitalen utviklar seg slik at vi held oppe posisjonen som eit solid energiselskap. Vi tek del i diskusjonen om strukturendringar i bransjen både frå ein økonomisk vinkel men også frå ein kompetansemessig vinkel. Det skjer vekst og hyppige endringar på fleire plan og det set krav til fornying av kompetanse og auke i kapasitet. Kompetansen i bedrifta er god og vi opplever også distriktet vårt som attraktivt for rekruttering. Vi vil fortsette rekrutteringa og føre vidare den interne utviklinga. Vi ser også for oss auka samarbeid med andre for å styrke fagmiljøa endå meir og møte veksten framover på ein kostnadseffektiv måte. Vi held oppe høg aktivitet innan helse- miljø og tryggleiksarbeidet. Vi har ein fysisk aktiv jobb å gjere i allslags vêr og under alle høve. Det krev høg merksemd for kva som kan skje. For å halde skadane på avstand, held vi fram med høg aktivitet i det førebyggjande arbeidet. Vi har eit godt arbeidsmiljø og en open dialog i selskapet. Investeringsnivået på nett er stigande. I 2012 har vi gjort mange utskiftingar og oppgraderingar i områder med gamle anlegg. Vi har fått konsesjon for vidare modernisering av elektrisitetsforsyninga inn til Førde. Av nye anlegg under bygging i 2012 må særleg omleggingane som følgje av Dalsfjordsambandet nemnast. Vi har auka arbeidet med fjernstyring og vern i kraftnettet for å redusere sårbarheita ved hendingar. Prosjektet med innføring av avanserte målarar hos kundane har hatt god framdrift. Hovedprosjektet blir løyst i samarbeid med Vestlandsalliansen. Vi har lokalt gjennomført nokre mindre pilotprosjekt med gode resultat. Vi har styrka sambandsnettet for operasjon av kraftnett og kraftstasjonar og vi har utvida omfanget av fibersamband for utleige. Vi har ei mindre entreprenørverksemd som har hatt god framgang i år. Det har gitt nøgde kundar og eit positivt bidrag til resultatet. Samla sett kom nettverksemda ut betre enn budsjettert og hadde god framgang samanlikna med Dei eldre kraftstasjonane våre står framfor oppgraderingar og levetidsforlenging. Generator 1 i Stakaldefossen var gjennom ein større revisjon i Vi held fram denne utviklinga og har aktive prosjekt for utvidingar der det kan gjerast lønsamt. Utanfor dei strategiske kjerneområda tek vi del i vindkraft gjennom mindre eigardeler i Vestavind- selskapa. Lutelandet Energipark som er eigd 50 % av Vestavind Kraft fekk rettskraftig konsesjon i Vi har også eit prosjekt for fjernvarme i Førde som vi førebur. Konsernresultatet vart 9,1 millionar, som er eit langt stykke under det vi ønskjer å presentere. Sett i høve til utviklinga i kraftmarknaden gjennom året og den jamne drifta er resultatet likevel vurdert som tilfredsstillande. Vi er godt førebudde på å tilpasse oss dei endringane som kjem i bransjen. Situasjonen er ikkje spesiell for vårt selskap. Dei børsnoterte energiselskapa i Europa har fått halvert verdien på aksjane frå 2009 til no. Vi var tidleg ute med å reise diskusjonen med eigarane våre. Dei fleste energiselskapa i Norge tok opp same tema etter kvart som året gjekk og informasjonen blei tydelegare.

6 01 OM SUNNFJORD ENERGI 06/2012

7 Hovudtal og nøkkeltal Sunnfjord Energi AS Konsern Tal i heile mill. kr RESULTATREKNESKAP Driftsinntekter Herav energi overføring Brutto driftsresultat (EBITDA) Driftsresultat Ordinært resultat før skatt Årsresultat 9 30 BALANSE Anleggsmidlar Omløpsmidlar Eigenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital RENTABILITET 17,2 % 14,1 % Netto driftsmargin 17,3 % 27,6 % 6,1 % 4,3 % Eigenkapitalrentabilitet 1,6 % 5,3 % 6,5 % 4,6 % Totalkapitalrentabilitet 4,2 % 6,6 % SOLIDITET 47,8 % 50,0 % Eigenkapitalandel 30,9 % 30,1 % 4,4 3,4 Rentedekningsgrad 1,4 2,2 LIKVIDITET 130,8 5,7 Kontantstraumfrå drifta 20,5 155,9-53,7-69,0 Kontantstraumfrå investeringar -69,3-53,6-30,1 6,3 Kontantstraumfrå finansiering -12,6-46,8 46,9-57,0 Netto endring i likvidar -61,4 55,5 1,00 1,10 Likviditetsgrad 1 1,10 1,10 2,31 3,89 Netto rentebærende gjeld/ebitda 8,47 5,23 ANDRE HOVUDTAL PRODUKSJON, GWh KUNDAR i forsyningsområdet FORBRUK i forsyningsområdet, GWh KRAFTSAL til sluttbruk, GWh Tilsette, årsverk pr Definisjonar EBITDA = Driftsresultat før renter, avskrivingar og nedskrivingar Netto driftsmargin = Driftsresultat / driftsinntekter x100 Eigenkapitalrentabilitet = (Resultat før ekstraordinære postar - skattekostnader )/ gjennomsnittleg eigenkapital x 100 Totalkapitalrentabilitet = (Resultat før ekstraordinære postar + finanskostnader ) / gjennomsnittleg totalkapital x 100 Eigenkapitalandel = Eigenkapital / totalkapital x 100 Rentedekningsgrad = (Resultat før ekstraordinære postar + finanskostnader ) / finanskostnader Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidlar / kortsiktig gjeld Resultat før ekstraordinære postar er i rekneskapen identisk med resultat før skattekostnader

8 EIGARAR OG STYRE Frå venstre: Nils Gjerland, Arild Horsevik, Siv-Karin Hestad, Fredrik Behrens, Mass Kjell Myklebust, Aud Marit Hage, Harry Mowatt, Atle Neteland og Stein Valvik. STYRE EIGARAR ,31% 4,33% Styreleiar Harry Mowatt Nestleiar Atle Neteland Styremedlem Siv Karin Hestad Styremedlem Arild Horsevik Styremedlem Aud Marit Hage Styremedlem Stein Valvik Styremedlem Nils Gjerland Styremedlem Mass-Kjell Myklebust 7,54% 6,83% 7,54% 22,19% 10,82% 37,45% 1. varamedlem Ole Gunnar Krakhellen 2. varamedlem Trude Meek 1. vara tilsettrepresentant Heidi Bøyum 2. vara tilsettrepresentant Arve Avedal Varamedlem for Atle Neteland: Birger C. Schønberg BKK AS Fjaler kommune Førde kommune Gaular kommune Hyllestad kommune Jølster kommune Naustdal kommune Solund kommune 08/2012

9 ORGANISASJON ORGANISASJONSKART ADM. DIREKTØR Fredrik H. Behrens VASSDRAGSTEKN. ANSV. Oddvar Helgås PERSONALSJEF Marit Moene Personal ADMINISTRASJONSSJEF Ingvar Byrkjeland Kommunikasjon Rekneskap Sekretariat Lønn NETTSJEF/SAKKUNNIG DRIFTSLEIAR Helge Robert Midtbø MARKNADSSJEF Rune Reed STASJONSSJEF Olav Osvoll Måling Drift/plan Entreprenør/sal av tenester DLE HMS Nettstrategi, tariffering Kraft-kommunikasjon Montasje Base Ytre Base Indre El-engros Kundekontakt Kraftsal Stasjonsdrift Kjøsnesfjorden Kraftverk Fossheim Energiverk Prosjektutvikling kraft Småkraft Sekundærstasjonar Forvaltning, drift, vedlikehald, bygg

10 02 ÅRSMELDING 8% 11% 22% 58% 10/ /2012

11 ÅRSMELDING Sunnfjord Energi er eit vertikalt integrert energikonsern med 2 dotterselskap, Kjøsnesfjorden Kraftverk AS (78,5%) og Fossheim Energiverk AS (60%). Vi har røtene våre i 7 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn og historie tilbake til Hovudpunkt Resultatet for 2012 er prega av låge kraftprisar i høve til åra før. Samla driftsinntekter gjekk ned frå 410 til 330 millionar. Inntekter frå energisal vart 148 millionar og redusert med 104 millionar. Overføringsinntekter vart 131 millionar som er ein auke med 14 millionar og andre driftsinntekter auka med 10 millionar til 50 millionar. Konsernresultatet vart 9,1 millionar som er over 20 millionar lågare enn i 2011 og eit langt stykke under det vi ønskjer å presentere. Sett i høve til utviklinga i kraftmarknaden gjennom året er resultatet likevel vurdert som tilfredsstillande. I 2012 har konsernet investert over 69 millionar mot 54 millionar i Største investeringar er knytt til utbygging og fornying av nettanlegg og til utbygging av fiber. Styret har fokus på at vi skal halde fram å levere tenester på ein fullgod måte og ha kostnader som er på nivå med dei beste i bransjen. Vi må tilpasse oss slik at soliditeten vår er god nok til kunne gjennomføre behov for investeringar i nettanlegg, fornying av våre kraftstasjonar og utbygging av ny kraftproduksjon i Jølstra nokre år fram i tid. Desse forholda har fått auka merksemd gjennom 2012 og styret har gjennom strategiplaner, langtidsprognoser og i dialog med eigarane i eigarmøter presentert eit sett av tiltak for å møte utfordingane. Tiltaket inneber også reduksjon av utbytet i høve til tidlegare år. Om verksemda Sunnfjord Energi er eit vertikalt integrert energikonsern med 2 dotterselskap, Kjøsnesfjorden Kraftverk AS (78,5%) og Fossheim Energiverk AS ( 60%). Vi har røtene våre i 7 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn og historie tilbake til Vår forretningsidè er å syte for lønsam produksjon, overføring og omsetning av miljøvenleg energi, og skape ny aktivitet innanfor område som kan ha tilknyting til kjerneaktivitetane og der vi kan utnytte selskapet sine fortrinn. I tillegg til kjerneaktivitetane tilbyr vi entreprenørtenester, rådgjeving til småkraftutbygging, bygger ut fiber og leverer varmepumper. I tillegg til rolla som samfunnsnyttig aktør legg vi også vekt på at våre funksjonar er kritiske for samfunnet. 120 medarbeidarar jobbar dagleg for ei sikker og økonomisk rasjonell energiforsyning i Sunnfjord. I timen med høgste straumforbruk i 2012 var vi sjølvforsynte med energi. I tilsvarande time med høgst forbruk i 2010 måtte vi importere 97% av straumforbruket. Skilnaden er Kjøsnesfjorden Kraftverk som med ein midlare produksjon på 247 GWh frå oppstarten i 2. halvår 2010 utgjer viktig produksjon i nedslagsområdet for Sunnfjord Energi. Driftsåret 2012 Kraftprisane i 2012 vart dei lågaste sidan 2007 og vi må deretter tilbake til 2002 for lågare prisar. I perioden mellom 6. og 20. september og i slutten av juli var snittprisen nede i ca 7 øre. Gjennomsnittsprisen på Nordpool i vårt område var 21,6 øre. I slutten av 2011 var noterte og venta marknadsprisar for 2012 ca 34 øre. Prisfallet gjennom året har sett auka fokus på gjennomføring av forbetringsprosjekt og spareprogram. Det er sett i gang omfattande prosessar med sikte på innsparingar, effektivisering og forbetringar i drifta. Strategiske mål er også tilpassa til eit sterkare fokus på kjerneverksemda. Rekruttering: Sunnfjord Energi har hatt stabil rekruttering av energimontørar. Vi trur at grunnen til dette er at vi over tid har teke inn mange lærlingar som har fullført utdanninga si med fagbrev. Tilgangen på gode montørar har vore større enn avgangen. Til liks med bransjen slit selskapet med å rekruttere elkraftingeniørar. I 2012 har Sunnfjord Energi medverka til etablering av elkraft ingeniørstudium ved høgskulen i Sogn og Fjordane i Førde. Første kull vart teke opp i 2012 og blir ferdig uteksaminert i Håpet er at vi skal lukkast å få etablert ei god ingeniørutdanning ved høgskulen og dermed lette rekrutteringa til viktige stillingar i selskapet. Som del av rekrutteringsstrategien deltek vi også på karrieremesser lokalt og i Bergen og Trondheim, og vi prioriterer sommarjobbar til studentar som er gang med relevant utdanning.

12 ÅRSMELDING For å spisse vårt kompetansemiljø innan samband og kommunikasjon har vi etablert ei eiga avdeling for kraftkommunikasjon. Avdelinga har ansvaret for å bygge ut og drifte kritisk kommunikasjonsinfrastruktur til våre talesamband, nettanlegg og kraftstasjonar. I ein ekstremsituasjon er tilgjengelig tale og datakommunikasjon avgjerande for å få sikker og rask gjenoppretting av straumforsyninga. Kraftproduksjon Året 2012 var 7 % våtare enn normalen og noko kaldare. Året 2011 gav om lag 146% av normal nedbør. Det svært nedbørsrike året i 2011 gjorde at vi gikk inn i 2012 med god magasinfylling og mykje snø i fjellet. Det spesielle med 2012 vart at bresmeltinga aldri kom skikkeleg i gang på grunn av kald sommar og mykje snø som låg att frå vinteren. Dette medførte at vårt største kraftverk Kjøsnesfjorden kraftverk produserte mindre enn venta i Samla produksjon i konsernet i 2012 vart 512 GWh, mot 599 GWh i Middelproduksjon i konsernet er 517 GWh. Sunnfjord Energi søkte i mai 2012 konsesjon for Jølstra Kraftverk. Jølstra kraftverk vil ha ein produksjon på om lag 130 GWh ny kraft. Med inngåtte avtalar disponerer Sunnfjord Energi 48% av fallet i prosjektet. I 2011 starta ein prosess for å kunne overta fallrettane selskapet disponerer frå kommunar i området. Dette fordi nye potensielle nye utbyggingar krev av konsesjonær reelt ervervar fallrettane. Fallrettane var knytt til Stakaldefossen kraftverk, Øvre og Nedre Svultingen kraftverk. I slutten av året hadde 7 av 8 kommunar godkjent overføring. Kjøpet vart endeleg avklara i mars Vi fekk i 2012 konsesjon på utbygging av fjernvarme i Førde. Potensialet for levering av varme er kartlagt til ca 30 GWh og 8 GWh kjøling. Prosjektet vil bli utvikla og lagt fram for styret til investeringsvedtak i løpet av våren Ut frå rådande strategi vil eventuell realisering også være avhengig av medinvestorar. Nettdrift Forbruket i forsyningsområdet vart 384 GWh, som er ein auke frå 369 GWh i Nettariffar vart halde uendra gjennom året. Produksjon GWh KRAFTPRODUKSJON OG OMRÅDEPRIS Kraftpris øre pr. kwh Nettanlegga har hatt stabil drift med få avbrot gjennom i Leveringstryggleiken, målt etter ikkje levert energi, har aldri vore betre enn i Målt oppetid var 99,983 %. Grunna Statnett sine arbeider med ny 420 kv har vi hatt fleire planlagde utkoplinga av Moskog transformatorstasjon og 132 kv forbindelsen mellom Moskog-Angedal- Grov. Forsyningssikkerhet er redusert når slikt arbeid vert utført men vi har ikkje hatt uønskte hendingar eller driftsforstyrringar SE Konsern Områdepris Det var jamt fallande prisar frå februar til juli, med historisk låge prisar gjennom sommar og tidlig haust. Gjennomsnittsprisen på Nordpool i vårt område vart 21,6 øre mot 35,9 øre i Prisen i 2012 er den lågaste på fleire år. Prisen var lågare i 2002 og 2007 og har dei 4 siste åra lege mellom 30 og 43 øre i vårt område. Kombinert med at vi hadde ein samla produksjon i konsernet litt under middelproduksjon bidreg dette til eit svakt år for kraftproduksjon. Oppetida på stasjonane har vore god og berekna til 99,14% utanom avbrot for planlagde revisjonar. Produksjonsavdelinga jobbar med ein 7 års plan for oppgradering av dei eldste kraftverka. Investeringsbehov for å oppretthalde dagens produksjonskapasitet er vurdert til ca 90 millionar. Drifta i starten av året var prega av opprydding og evaluering etter orkanen Dagmar. Det var ut i året søkt NVE om fritak for konsekvensar av KILE-ordninga etter orkanen. Søknaden vart ikkje innvilga. Vi er revidert av DSB og NVE utan store avvik, dette borgar for at vi driftar våre anlegg og vår områdekonsesjon på ein tilfredstillande måte. Leveringstryggleik, skogrydding og preventivt vedlikehald av våre nettanlegg har høg prioritet.. NVE gav i oktober konsesjon til å bygge og drive 132 kv kraftline frå Erdal til Førde, og til å sanere eksisterande 66 kv line i same traseen. Med det omsøkte tiltaket vil forsynings-tryggleiken til Førde verte betra og taps- og avbrotskostnadane vil bli redusert. Den nye lina vil aleine kunne overføre den energien som vi treng for å forsyne 12/2012

13 ÅRSMELDING Førde i tunglast i dag og i eit 50 års perspektiv. Det er ikkje avklara om vi kjem i gang med bygging i Like før jul fekk vi også konsesjonsvedtak på ny 132 kv line mellom Hålandsfossen i Fjaler kommune og Lutelandet. I tillegg fekk vi konsesjon på å bygge ein transformatorstasjon 132/22 kv med tilhøyrande koplingsanlegg på Lutelandet og nytt 132 kv koplingsanlegg i Hålandsfossen. OED har fått inn klage på vedtaket. Bygging av lina er avhengig av at det blir gjort investeringsvedtak om etablering av vindkraftanlegg eller anna etablering som samfunnsøkonomisk kan forsvare bygging. Kraftomsetning Seld volum til kraftkundar auka med 3,7% i 2012 mot ein nedgang på 12,9 % i Leveransar utanfor eige forsyningsområde har auka marginalt. Det er framleis stor aktivitet frå eksterne kraftleverandørar med kampanjar som lovar billeg kraft til sluttbrukar. Nær 100% av selskapet sine kraftleveransar er til marknadspris (spotpris med påslag). Basis for dette produktet er Nord Pool Spot områdepris vekta med forbruksmønsteret i vårt område. Dette er eit ope produkt som vi meiner er bra for kundane og rasjonelt for selskapet. Produktet kjem ikkje på konkurransetilsynet si liste på grunn av vektinga mot forbruksmønsteret i vårt område. Nytt i 2012 var innføringa av elsertifikat. For 2012 måtte 3% av forbruket dekkast med innkjøp av elsertifikat. Kraftleverandør er pålagt å kjøpe inn sertifikat og krev inn den auka kostnaden som ein del av kraftprisen kunden må betale. Sertifikatplikta vil auke til 18% i 2023 for så bli redusert til 0 etter Kraftverk med byggestart etter eller auka produksjon frå fornybare kjelder etter denne datoen har rett til elsertifikat og får inntekter frå ordninga. Anna verksemd Anna verksemd utgjer sal av varmepumper, bustadalarm, entreprenørverksemd, utleige av byggeskåp, utleige og drift av fiber, drift av BKK sine anlegg på Høyanger nordside og rådgjevings-tenester/ingeniørtenester til småkraft. Samla omsetning for området inngår under andre driftsinntekter og var 44 millionar mot 33 millionar i I all hovudsak er det entreprenørverksemda som bidreg til auken. Prosess for sal av alarmverksemda var sett i gang i 3.kvartal og fullført i februar Alle kundar blir overdregne til Sector Alarm innan 1. halvår i Vi har halde fram med å bygge nytt fibernett mot privatkundar. I 2012 er det investert vidare i Førde sentrum og i Naustdal. Nettet blir leigd ut til Enivest på langsiktig avtale. Eigne fiberanlegg i Førde er også utvida. Årsrekneskapen Styret vurderer at konsernet har ein solid økonomi, men ser også at det er naudsynt å gjere tiltak for å handtere utfordringane med lågare straumprisar og framtidige investeringsbehov. Styret meiner at presentert rekneskap gjev ei rettvisande oversikt over utviklinga av konsernet og av konsernet si stilling, og at føresetnaden om framleis drift er til stades. mill. kr UTVIKLING I RESULTAT SISTE 9 ÅRA Resultatutvikling Resultat etter skatt i konsernet vart 9,1 millionar i 2012 mot 29,8 i Årets resultat er spesielt påverka av lågare kraftprisar og redusert produksjon. For nettverksemda er det ei betring i høve 2011 då orkanen Dagmar medførte høge KILE-kostnader. I morselskapet vart resultat etter skatt 21,9 mot 31,3 millionar i I morselskapet har det betra resultatet for nett i delvis vegd opp for lågare inntekter frå kraftproduksjon. Finansielle kontrakter for sikring av produksjon har også bidrege positivt med om lag 5 millionar kroner i både i 2012 og i Personalkostnader auka frå 92 til 96 millionar. Selskapet har hatt nedgang i enkeltpostar, til dømes overtid, men ein aukande pensjonskostnad og vekst etter lønsoppgjer på linje med bransjen bidreg andre vegen. Det er tilsette berre i morselskapet. Tal tilsette er uendra. Drift i dotterselskapa skjer ved sal av tenester frå morselskapet i samsvar med driftsavtaler. Andre driftskostnader og eigedomsskatt, avgifter og erstatningar viser ein nedgang. Driftsresultatet for konsernet vart 57 millionar som er om lag 56 millionar lågare enn for I morselskapet vart driftsresultatet 39,7 millionar mot 55,4 millionar i SE Konsern 2012

14 ÅRSMELDING Netto finanskostnader i konsernet er 33,7 millionar i 2012 mot 47,5 millionar i Nedgangen kjem i hovudsak frå inntektsføring av estimatavvik for fallrettplikter på 13,5 millionar mot 2 millionar i Inntektsføringa skuldast reduksjon i plikter som følgje av vurdert lågare framtidige kraftprisar. Vindkraftengasjement er nedskrive med 3 millionar i Det var også gjort nedskrivingar i 2011 med nær 4 millionar, jamfør også note 10. Som følgje av lågare overskot er også skattekostnader redusert frå 35,9 til 14,2 millionar. Effektiv skatteprosent har likevel auka frå 55 til ca 61%. Dette skuldast i hovudsak skatteutslag i dotterselskapet Fossheim Energiverk. I morselskapet har skattekostnaden gått ned frå 21 til 12,5 millionar og effektiv skatteprosent her er 36. Kontantstraum, investeringar og finansiering I konsernet er kontantstraum frå drifta 20,4 millionar mot 155 i fjor. Høge betalbare skattar frå 2011, oppgjort i 2012, reduserer kontantstraumen frå drifta monaleg. Det er investert 69,3 millionar mot 53,5 i fjor. Det meste av investeringane er knytt til nettanlegg og fiberutbygging. Kontantstraum frå finansiering er negativ med 12,7 millionar. I denne summen ligg utbetaling av utbyte og nedbetaling av gjeld. Morselskapet har teke opp nye lån med 35 millionar i løpet av Nedbetaling av gjeld skjer i hovudsak i Kjøsnesfjorden Kraftverk. Netto likvidar er redusert med 61,5 millionar mot ein auke på 55,5millionar i fjor. Netto likvidar i morselskapet er redusert med 56,9 millionar. Beholdningar i bank er 32 millionar for konsernet og 25 millionar i morselskapet ved utgangen av året. I tillegg har morselskapet unytta trekkrett i bank på 32 millionar ved utgangen av året. Balanse og kapitalstruktur Ved årsskiftet hadde konsernet ein eigenkapital på 571 millionar mot 563 millionar i Eigenkapitaldelen i konsernet er gått marginalt opp frå 30,1 til 30,9 %. Eigenkapitaldelen i morselskapet er 50%. Eigenkapitaldelen blir vurdert som god men det er naudsynt å ha fokus på denne framover sidan vi står føre store investeringar i morselskapet. Reduksjon i pensjonsplikter i hovudsak som følgje av auka verdi av pensjonsmidlane, har medverka til nær 13 millionar av auken i eigenkapital. Anna langsiktig gjeld i konsernet har auka med 16 millionar til 976 millionar. Avsetning for plikter er redusert med 26 millionar til 162 millionar. Av desse er pensjonsplikter redusert med 14 millionar og andre avsetningar for plikter (fallrettplikter) er redusert med 12 millionar. Fallrettplikter er avsetning for berekna framtidig fallrettsbetaling til grunneigarar og er redusert i hovudsak som følgje av venta lågare kraftprisar. Reduksjon av fallrettplikter er ikkje vurdert å ha konsekvensar for verdien av konsernet sine eigedelar. Rentedekningsgraden i konsernet er 1,6. Rentedekningsgraden er resultat før finanskostnader i høve til bokførte finanskostnader. I morselskapet er dekningsgraden 3,4. Analyse av konsernet og morselskapet sin risiko for rentesvingingar viser at selskapet er negativt korrelert i høve til renteendringar ved at resultatet aukar svakt om generelt rentenivå aukar. Styret meiner at morselskapet og konsernet har ein sunn kapitalstruktur ved utgangen av Disponering av årsresultatet Styret gjer framlegg om at årsresultatet for Sunnfjord Energi AS på 21,9 millionar vert disponert med 13,0 millionar til utbyte og 8,9 millionar til annan eigenkapital. Fri eigenkapital i Sunnfjord Energi AS etter avsett framlegg til utbyte er 143,7 millionar. Selskapet har realisert eit stort løft med Kjøsnesfjorden Kraftverk og styret ser trongen for å ha sterk eigenkapital for å kunne tole svingingar og for å kunne gjennomføre investeringar i produksjon og naudsynt utbygging og fornying av nettet. Styret har vedteke tiltak for å skaffe finansielt handlingsrom og soliditet til å gjennomføre planane. I desse tiltaka inngår spareprogram, utsetting og revurdering av investeringar og justering av utbyte. Risikostyring og internkontroll knytt til rekneskapsrapporteringsprosessen Selskapet gjennomfører årleg risikokartlegging. Kartlegginga evaluerer tiltak med fokus på å handtere risikofaktorar som kan opptre med høg sannsynlighet og alvorlege konsekvensar for selskapet si drift og økonomiske stabilitet. Innanfor dei næraste åra er utvikling i kraftprisar og produksjon, KILE-risiko og endringar i pensjonplikter vurdert som dei største risikofaktorane. Vedvarande låge kraftprisar vil legge press på konsernet sine resultat og medføre risiko for nedskriving av produksjonsaktiva og dermed lågare eigenkapital. Forholdet blir halde under oppsikt og blir testa halvårsvis med nedskrivingsanalyser. Styret har også sett i gang driftstiltak for å betre eigenkapitalen. 14/2012

15 ÅRSMELDING Konsernet nyttar finansielle instrument innanfor rammer lagt av styret for å dempe konsekvensar av svingande kraftprisar. Rammene er knytt til ein 3 års sikringshorisont. Sikringa skjer i Sunnfjord Energi AS og er i storleik innanfor morselskapet sitt eige produksjonsvolum i same periodar. Sikringa vil gje omrømingstid i høve til negative konsekvensar av raske prisfall. Risiko for tapt produksjon som følgje av havari på maskiner er dekka forsikringsmessig med tingskade og avbrot, og med tak på eigenandelar. KILE-risiko er knytt til kostnader ved avbrot i nettet. Kostnadene er ein del av kostnadsgrunnlaget i inntektsramma og er dermed tett kopla til selskapet sine rutiner for vedlikehald av nettet. Det er etablert rutiner og tiltak for å forebygge og minimalisere konsekvensar av avbrot. Svingingar som følgje av renteendringar er vurdert som negativt korrelert med høgare rente då rentebærande aktiva i form av nettinvesteringar er høgare enn rentebærande gjeld i morselskapet. I konsernselskapet Kjøsnesfjorden Kraftverk er det gjort rentebinding for venta lånesaldo fram til 2017 og deretter med om lag 25% av venta saldo fram til 2027 slik at også resultatet i konsernet dei komande åra er negativt korrelert med verknadene av høgare rente. Rentenivå påverkar også framtidige pensjonsplikter. Endring i pensjonsplikter vil i hovudsak påverke kostnader i nettdrifta då fleirtalet av selskapet sine tilsette er ein del av denne verksemda. Vi legg vekt på at selskapet si pensjonsordning og pensjonsforvalting skal utvikle seg i seg i takt med utviklinga i bransjen. Ut frå dette meiner vi at risikoen for uventa negative resultat-svingingar over tid er avgrensa. I rekneskapsprosessen blir kontrollar av viktige rekneskapspostar gjennomført i form av analytiske vurderingar, avstemmingar, og kontroll mot sjekklister. For alle transaksjonar er det også lagt opp til attestasjonsprosedyrer som reduserer risikoen. Konsernet har ikkje etablert eigen internkontrollavdeling. Personell, arbeidsmiljø og tryggleik Sjukefråværet var 5,48% i 2012 mot 3,76 % i Fråværet er høgare enn snittet dei siste åra. Det blir jobba målretta med å redusere sjukefråværet, med fokus på førebyggjande tiltak og tett oppfølging av oppståtte saker. Langtidsfråvær (over 16 dagar) utgjer utgjer ca 75% av det totale fråværet. Kortidsfråværet og bruk av eigenmeldingar er lågt. Målsettinga er eit sjukefråvær under 3%. Det var 1 arbeidsskade med fråvær, og 1 arbeidsskade utan fråvær i H1-verdien for 2012 vart 5 mot 0 i H1- verdien er definert som tal fråværskader per million arbeidde timar. H2-verdien for 2012 vart 10. H2- verdien er definert som tal arbeidsskader med og utan fråvær per million arbeidde timar. Dei siste åra har vist ei positiv utvikling når det gjeld registrerte arbeidsskader. Verksemda har greidd å senke talet på skader frå mellom 5-10 i året i perioden til 1-3 skader i perioden Samanlikna med kraftbransjen generelt syner skadetalet i Sunnfjord Energi ei svært positiv utvikling. Det er likevel heilt naudsynt å oppretthalde eit høgt fokus på arbeidstryggleik. Kortsiktige resultat er ingen garanti for framtida, og utan kontinuerleg fokus på skadeførebyggande arbeid vil ikkje den positive utviklinga halde fram. Det er ikkje rapportert om arbeidsskader i prosjekt eller i samband med arbeid der Sunnfjord Energi har leigd inn arbeidskraft. % av avtala dagsverk 5,5% 5,0% SJUKEFRÅVÆR 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0% Selskapet ønskjer å fremme likestilling, og oppmodar kvinner om å søke ledige jobbar. Kvinneandelen i styret i Sunnfjord Energi as er 33% sett i høve til dei aksjonærvalde (2av6). I leiargruppa er kvinneandelen 16,7 % (1 av 6). Totalt i selskapet er kvinneandelen 10 %. Selskapet legg tilhøva til rette for personar med nedsett funksjonsevne. Vi ynskjer og å trekke til oss arbeidskraft med ulik etnisk bakgrunn som avspeglar det kulturelle mangfaldet elles i samfunnet. Ytre miljø Produksjon av fornybar vasskraft og overføring av kraft ureinar i liten grad det ytre miljø. Utbyggingane har i seg sjølv medført inngrep i naturen. Denne påverknaden på det ytre miljøet blir ivareteke gjennom konsesjonsvilkår

16 ÅRSMELDING og lovverk som set rammer for drifta og plassering av anlegga. Det er etablert system for handtering av miljøfarleg avfall. Stoffregister, kjemikalierom og substitusjonsvurdering er innført for bruk av kjemiske stoff i verksemda. Sunnfjord Energi har også oppretta eigen funksjon som ansvarleg for natur og miljøforhold knytt til drifta av kraftverka. For drift av det langstrakte kraftnettet og kraftstasjonane disponerer selskapet om lag 75 køyretøy. Desse går i hovudsak på diesel. Både av kostnads- og miljøomsyn ser vi på høve til å redusere tal køyretøy eller erstatte dieseldrift med elektrisk drift når teknologien er klar for dette. Konsernet har tidlegare bygd ut ladestasjonar for el-bilar i forsyningsområdet og lagt til rette for overgang til miljøvennleg transport for våre kundar og eigarkommunar. Framtidsutsikter Resultatutviklinga framover vil i hovudsak være avhengig av kraftprisar/produksjon og utvikling i inntektsramme. Resultatet for 2013 er venta å bli høgare enn årets resultat grunna auke i inntektsramme for nettverksemda og utsikter til høgare kraftpris. Utsiktene på kraftbørsen tilseier kraftprisar i underkant av 30 øre dei kommande åra. Med normalproduksjon vil dette gje underskot for konsernselskapet Kjøsnesfjorden kraftverk, men overskot for konsernet samla. Den innførte elsertifikatordninga vil medføre prispress nedover for kraftproduksjon som ikkje er i posisjon til å få elsertifikat, potensielt lågare skatteinntekter til stat og kommune, og lågare utbytegrunnlag for eigarane. Tilhøva etter årsskiftet Styret er ikkje kjend med andre viktige forhold som vedkjem konsernet og morselskapet etter balansedato. 16/2012

17 Resultatrekneskap Sunnfjord Energi AS Konsern Tal i heile 1000 kr Note Energisal Overføringsinntekter Andre driftsinntekter DRIFTSINNTEKTER Energikjøp Overføringskostnader Personalkostnader 7, Aktiverte personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Eigedomsskatt, avgifter, erstatningar DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renter frå selskap i same konsern Utbytte frå selskap i same konsern Inntekt på investering i tilknytt selskap Andre rente- og finansinntekter Andre rente- og finanskostnader NETTO FINANSKOSTNADER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetsdel av årsresultat Framlegg til utbyte Overført til annan eigenkapital SUM DISPONERT

18 Balanse Sunnfjord Energi AS Konsern EIGEDELAR Tal i heile 1000 kr Note Utsett skattefordel Fallrettar IMMATERIELLE EIGEDELAR Bygningar og tomter m.m. 9, Kraftstasjonar 2,9, Overføringsanlegg Fiber, samband, transportmidler, m.m Anlegg i arbeid VARIGE DRIFTSMIDLAR Investeringar i dotterselskap Investeringar i tilknytt selskap Lån til foretak i same konsern Investeringar i aksjar og andelar Obligasjonar og andre fordringar FINANSIELLE ANLEGGSMIDLAR SUM ANLEGGSMIDLAR LAGER AV MATERIELL Kundefordringar Andre fordringar 4,5, FORDRINGAR BANKINNSKOT, KONTANTAR M.M SUM OMLØPSMIDLAR SUM EIGEDELAR /2012

19 Balanse Sunnfjord Energi AS Konsern EIGENKAPITAL OG GJELD Tal i heile 1000 kr Note Innskoten eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Opptent eigenkapital Annan eigenkapital Minoritetsinteresser SUM EIGENKAPITAL Pensjonsplikter Andre avsetningar for plikter AVSETNING FOR PLIKTER Gjeld til kredittinstitusjonar Øvrig langsiktig gjeld ANNA LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjona Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Framlegg til utbyte Anna kortsiktig gjeld 4,5,12, KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EIGENKAPITAL OG GJELD

20 Kontantstraumoppstilling Sunnfjord Energi AS Konsern Tal i heile 1000 kr =likviditetstilføring, - =likviditetsbruk KONTANTSTRAUM FRÅ DRIFTA Resultat før skattekostnad Betalte skattar Estimatavvik plikter til framtidig utbetaling Gevinst ved sal av driftsmidlar Ordinære avskrivingar Inntekt frå investering i tilknytt selskap utan kontanteffekt Nedskriving av finansielle anleggsmidlar Pensjonskostnad utan kontanteffekt Sum tilført frå verksemda i perioden Endring i kundefordringar Endring i leverandørgjeld Endring i off. avgifter, skattetr. m.m Endring i andre tidsavgrensingspostar Endring i lager NETTO KONTANTSTRAUM FRÅ DRIFTA, A KONTANTSTRAUM FRÅ INVESTERINGAR Investeringar i varige driftsmidlar Sal av varige driftsmidlar (salssum) Investering i finansielle anleggmidlar NETTO KONTANTSTRAUM FRÅ INVESTERINGAR, B KONTANTSTRAUM FRÅ FINANSIERING Endring i driftskreditt Opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld Nto innbetaling av ny eigenkapital Betalt utbyte NETTO KONTANTSTRAUM FRÅ FINANSIERING, C NETTO ENDRING I LIKVIDAR I PERIODEN, A+B+C Kasse, bank m.v. ved inngangen til perioden Kasse, bank m.v. ved utgangen av perioden /2012

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

SUNNFJORD ENERGI ÅRSRAPPORT 2014

SUNNFJORD ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 SUNNFJORD ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 3 3100 km 2 Om selskapet INNHALD Om selskapet Direktøren har ordet s. 03 s. 04 01 OM SUNNFJORD ENERGI Konsernet i tal hovudtal og nøkkeltal for 2014. utgjer forsyningsområdet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 Innhald: Årsmelding frå styret: side: 3 Resultatrekneskap og balanse side: 9 Kontrantstraumoppstilling side: 13 Noter til rekneskapen side: 14 Melding

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011 Presentasjon av SFE-konsernet Fylkestinget, 7.6.2011 Denne presentasjonen Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og investering i kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Kjøpet av

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT?

KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT? KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT? Finansiell eigendelar og gjeld - kontantar og bankinnskot - utlån og innlån - sertifikat og obligasjonar - aksjar, eigenkapitalbevis og andelar - verdipapirfond - derivat

Detaljer

Småkraftverk. Finansiering og verdsetting av kraftverk. Småkraftseminar Stranda, 21.01.2015. Petter Sætre, Sparebanken Møre

Småkraftverk. Finansiering og verdsetting av kraftverk. Småkraftseminar Stranda, 21.01.2015. Petter Sætre, Sparebanken Møre Finansiering og verdsetting av kraftverk Småkraftseminar Stranda, 21.01.2015 Petter Sætre, Sparebanken Møre petter.saetre@sbm.no mob: 900 83 446 Finansiering av kraftverk Modellering av kontantstraum er

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK Markjordbær foto:svein Ulvund 2. kvartal 2010 VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 30.06.10 30.06.09 2010 2009 2009 (Heile tusen kroner og prosent av 30.06.10

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA)

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA) Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA) Risikostrategi 2013 Grimstad 14. desember 2012 Bjørgulv Sverdrup Lund, styreleiar OVERORDNA MÅLSETTING Konsesjonskraftfondet skal vere ein leiande nasjonal

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer