3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS NOK / MWh Grafen syner langsiktig prisutvikling for straum. Kraftbransjen opplevde fallande prisar både i 2011 og Også framtids-prisane på kraftbørsen har falle kraftig. Sunnfjord Energi har samtidig store investeringsbehov både innanfor nettutbygging og kraftproduksjon. Selskapet har derfor stor fokus på kostnadsreduserande tiltak for å møte denne utviklinga km 2 utgjer forsyningsområdet fordelt på 7 kommunar: Solund, Hyllestad, Fjaler, Gaular, Førde, Nautsdal, Jølster ARBEIDSSKADAR H1 H Samanlikna med kraftbransjen generelt syner skadetalet i Sunnfjord Energi ei svært positiv utvikling. Det er likevel heilt naudsynt å opp retthalde eit høgt fokus på arbeidstryggleik. Kortsiktige resultat er ingen garanti for framtida, og utan kontinuerleg fokus på skadeførebyggande arbeid vil ikkje den positive utviklinga halde fram. 113 ÅRSVERK 02/2012

3 24% AV INNBYGGJARANE I SOGN OG FJORDANE FÅR STRAUM VIA KRAFTLINJENE TIL SUNNFJORD ENERGI Om selskapet INNHALD Om selskapet s. 03 Sunnfjord Energi AS er organisert i 4 avdelingar: stasjonar, nett, marknad og administrasjon. Selskapet sine tilsette utførde 113 årsverk i Føremålet med selskapet slik det er uttrykt i vedtektene er å syte for produksjon, overføring og omsetning av energi, og stå for utbygging av naudsynte anlegg i samband med dette. Selskapet skal arbeide for ei sikker og rasjonell energiforsyning i eigarkommunane. Verksemda kan og drivast i samarbeid med eller deltaking i andre føretak med same eller liknande føremål Direktøren har ordet Om Sunnfjord Energi Hovudtal Eigarar og styre Organisasjon Årsmelding Resultatrekneskap Balanse Kontantstraumoppstilling Notar Revisjonsmelding Frå våre forretningsområde Verdiskapingsrekneskap ÅRSMELDING 2012 SUNNFJORD ENERGI Utforming: Rein Design Foto: David Zadig, Oskar Andersen s. 04 s. 06 s. 07 s. 08 s. 09 s. 10 s. 17 s. 18 s. 20 s. 21 s. 36 s. 38 s. 43 Forsyningsområdet dekkjer ca km2 i 7 kommunar frå Solund i vest til Jølster i aust. Selskapet står også for dagleg drift av BKK sitt nett i Høyanger Kommune på nordsida av Sognefjorden. Ved utgangen av 2012 fekk omlag innbyggjarar straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi. Hovudkontoret er lokalisert i Førde. Andre oppmøteplassar utanom hovudkontoret er: Skei i Jølster, Sande i Gaular, Hålandsfossen i Fjaler, Staurdalen i Hyllestad, kraftstasjonen Øvre Svultingen, Hardbakke i Solund og Kyrkjebø i Høyanger. Pr var kundar kopla til linjenettet som består av: 151 km med 132 og 66 kv (kilo Volt) linjer 1138 km med 22 kv linjer og kabel 1471 km med lågspentlinjer og lågspentkabel 10 sekundærstasjonar 1082 større og mindre transformatorar (nettstasjonar) Sunnfjord Energi AS eig 8 kraftstasjonar med samla middelproduksjon på 245 GWh. Dette dekkjer om lag 70 % av samla kraftforbruk i konsesjonsområdet. Sunnfjord Energi AS er også hovudaksjonær i Fossheim Energiverk AS med middelproduksjon 25 GWh og i Kjøsnesfjorden Kraftverk AS med middelproduksjon på 247 GWh. Samla middelproduksjon for konsernet er 517 GWh. Konsernet Sunnfjord Energi består av Sunnfjord Energi AS, Fossheim Energiverk AS og Kjøsnesfjorden Kraftverk AS. Sunnfjord Energi AS har to tilknytte selskap, Enivest AS og Etrygg AS.

4 04/2012

5 DIREKTØREN HAR ORDET Skiftande tider Fredrik H. Behrens Sunnfjord Energi er det offentleg eigde energiselskapet i Sunnfjord og Ytre Sogn. Dei største verdiane i selskapet er knytt til kraftproduksjonen i ti kraftstasjonar i distriktet med varierande alder og storleik. Mest arbeidskrevjande er verksemda med utvikling, drift og vedlikehald av distribusjonsnettet for elektrisk kraft. Vi er stolte og takksame for innsatsen til dei tilsette som har sikra særs høg tilgjengelegheit på alle anlegg i Mest merksemd har vore retta mot effekten av kraftig nedjusterte forventingar til kraftmarknaden i åra framover. Dette kjem samtidig med at investeringar i nettet vert trappa opp. Vi tener mindre pengar og dei vi tener trengs til investeringar i kraftnettet. Ei samla vurdering seier at selskapet derfor ikkje kan halde oppe det nivået på utbyte som vi har hatt i dei seinare åra. Det har vore aktive diskusjonar med eigarane omkring dette i Situasjonen blir møtt med auka fokus på drifts- og investeringskostnader og eit omfattande program for forbetringar. Bakgrunnen for skiftet er at store mengder ny fornybar kraft er komen inn i marknaden gjennom subsidiar. Både for vind- og solkraft var 2012 eit gjennombrotsår ute i Europa. Samtidig opplever vi reduksjon i industrien sin bruk av kraft som følgje av dei økonomiske problema i landa rundt oss. Avtalen om ein felles elsertifikatmarknad mellom Norge og Sverige kom samtidig med at den økonomiske situasjonen i Europa snudde. På toppen av det heile var 2012 eit vått år i Norge. På mellomlang sikt ventar vi derfor press på kraftprisane, særleg når både småkraftverka, som er uregulerte elvekraft, vindkrafta og solkrafta opptrer samtidig. Vi har framleis stor tru på den regulerte delen av vasskrafta. I første omgang gjeld det for oss å stabilisere situasjonen og sikre at eigenkapitalen utviklar seg slik at vi held oppe posisjonen som eit solid energiselskap. Vi tek del i diskusjonen om strukturendringar i bransjen både frå ein økonomisk vinkel men også frå ein kompetansemessig vinkel. Det skjer vekst og hyppige endringar på fleire plan og det set krav til fornying av kompetanse og auke i kapasitet. Kompetansen i bedrifta er god og vi opplever også distriktet vårt som attraktivt for rekruttering. Vi vil fortsette rekrutteringa og føre vidare den interne utviklinga. Vi ser også for oss auka samarbeid med andre for å styrke fagmiljøa endå meir og møte veksten framover på ein kostnadseffektiv måte. Vi held oppe høg aktivitet innan helse- miljø og tryggleiksarbeidet. Vi har ein fysisk aktiv jobb å gjere i allslags vêr og under alle høve. Det krev høg merksemd for kva som kan skje. For å halde skadane på avstand, held vi fram med høg aktivitet i det førebyggjande arbeidet. Vi har eit godt arbeidsmiljø og en open dialog i selskapet. Investeringsnivået på nett er stigande. I 2012 har vi gjort mange utskiftingar og oppgraderingar i områder med gamle anlegg. Vi har fått konsesjon for vidare modernisering av elektrisitetsforsyninga inn til Førde. Av nye anlegg under bygging i 2012 må særleg omleggingane som følgje av Dalsfjordsambandet nemnast. Vi har auka arbeidet med fjernstyring og vern i kraftnettet for å redusere sårbarheita ved hendingar. Prosjektet med innføring av avanserte målarar hos kundane har hatt god framdrift. Hovedprosjektet blir løyst i samarbeid med Vestlandsalliansen. Vi har lokalt gjennomført nokre mindre pilotprosjekt med gode resultat. Vi har styrka sambandsnettet for operasjon av kraftnett og kraftstasjonar og vi har utvida omfanget av fibersamband for utleige. Vi har ei mindre entreprenørverksemd som har hatt god framgang i år. Det har gitt nøgde kundar og eit positivt bidrag til resultatet. Samla sett kom nettverksemda ut betre enn budsjettert og hadde god framgang samanlikna med Dei eldre kraftstasjonane våre står framfor oppgraderingar og levetidsforlenging. Generator 1 i Stakaldefossen var gjennom ein større revisjon i Vi held fram denne utviklinga og har aktive prosjekt for utvidingar der det kan gjerast lønsamt. Utanfor dei strategiske kjerneområda tek vi del i vindkraft gjennom mindre eigardeler i Vestavind- selskapa. Lutelandet Energipark som er eigd 50 % av Vestavind Kraft fekk rettskraftig konsesjon i Vi har også eit prosjekt for fjernvarme i Førde som vi førebur. Konsernresultatet vart 9,1 millionar, som er eit langt stykke under det vi ønskjer å presentere. Sett i høve til utviklinga i kraftmarknaden gjennom året og den jamne drifta er resultatet likevel vurdert som tilfredsstillande. Vi er godt førebudde på å tilpasse oss dei endringane som kjem i bransjen. Situasjonen er ikkje spesiell for vårt selskap. Dei børsnoterte energiselskapa i Europa har fått halvert verdien på aksjane frå 2009 til no. Vi var tidleg ute med å reise diskusjonen med eigarane våre. Dei fleste energiselskapa i Norge tok opp same tema etter kvart som året gjekk og informasjonen blei tydelegare.

6 01 OM SUNNFJORD ENERGI 06/2012

7 Hovudtal og nøkkeltal Sunnfjord Energi AS Konsern Tal i heile mill. kr RESULTATREKNESKAP Driftsinntekter Herav energi overføring Brutto driftsresultat (EBITDA) Driftsresultat Ordinært resultat før skatt Årsresultat 9 30 BALANSE Anleggsmidlar Omløpsmidlar Eigenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital RENTABILITET 17,2 % 14,1 % Netto driftsmargin 17,3 % 27,6 % 6,1 % 4,3 % Eigenkapitalrentabilitet 1,6 % 5,3 % 6,5 % 4,6 % Totalkapitalrentabilitet 4,2 % 6,6 % SOLIDITET 47,8 % 50,0 % Eigenkapitalandel 30,9 % 30,1 % 4,4 3,4 Rentedekningsgrad 1,4 2,2 LIKVIDITET 130,8 5,7 Kontantstraumfrå drifta 20,5 155,9-53,7-69,0 Kontantstraumfrå investeringar -69,3-53,6-30,1 6,3 Kontantstraumfrå finansiering -12,6-46,8 46,9-57,0 Netto endring i likvidar -61,4 55,5 1,00 1,10 Likviditetsgrad 1 1,10 1,10 2,31 3,89 Netto rentebærende gjeld/ebitda 8,47 5,23 ANDRE HOVUDTAL PRODUKSJON, GWh KUNDAR i forsyningsområdet FORBRUK i forsyningsområdet, GWh KRAFTSAL til sluttbruk, GWh Tilsette, årsverk pr Definisjonar EBITDA = Driftsresultat før renter, avskrivingar og nedskrivingar Netto driftsmargin = Driftsresultat / driftsinntekter x100 Eigenkapitalrentabilitet = (Resultat før ekstraordinære postar - skattekostnader )/ gjennomsnittleg eigenkapital x 100 Totalkapitalrentabilitet = (Resultat før ekstraordinære postar + finanskostnader ) / gjennomsnittleg totalkapital x 100 Eigenkapitalandel = Eigenkapital / totalkapital x 100 Rentedekningsgrad = (Resultat før ekstraordinære postar + finanskostnader ) / finanskostnader Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidlar / kortsiktig gjeld Resultat før ekstraordinære postar er i rekneskapen identisk med resultat før skattekostnader

8 EIGARAR OG STYRE Frå venstre: Nils Gjerland, Arild Horsevik, Siv-Karin Hestad, Fredrik Behrens, Mass Kjell Myklebust, Aud Marit Hage, Harry Mowatt, Atle Neteland og Stein Valvik. STYRE EIGARAR ,31% 4,33% Styreleiar Harry Mowatt Nestleiar Atle Neteland Styremedlem Siv Karin Hestad Styremedlem Arild Horsevik Styremedlem Aud Marit Hage Styremedlem Stein Valvik Styremedlem Nils Gjerland Styremedlem Mass-Kjell Myklebust 7,54% 6,83% 7,54% 22,19% 10,82% 37,45% 1. varamedlem Ole Gunnar Krakhellen 2. varamedlem Trude Meek 1. vara tilsettrepresentant Heidi Bøyum 2. vara tilsettrepresentant Arve Avedal Varamedlem for Atle Neteland: Birger C. Schønberg BKK AS Fjaler kommune Førde kommune Gaular kommune Hyllestad kommune Jølster kommune Naustdal kommune Solund kommune 08/2012

9 ORGANISASJON ORGANISASJONSKART ADM. DIREKTØR Fredrik H. Behrens VASSDRAGSTEKN. ANSV. Oddvar Helgås PERSONALSJEF Marit Moene Personal ADMINISTRASJONSSJEF Ingvar Byrkjeland Kommunikasjon Rekneskap Sekretariat Lønn NETTSJEF/SAKKUNNIG DRIFTSLEIAR Helge Robert Midtbø MARKNADSSJEF Rune Reed STASJONSSJEF Olav Osvoll Måling Drift/plan Entreprenør/sal av tenester DLE HMS Nettstrategi, tariffering Kraft-kommunikasjon Montasje Base Ytre Base Indre El-engros Kundekontakt Kraftsal Stasjonsdrift Kjøsnesfjorden Kraftverk Fossheim Energiverk Prosjektutvikling kraft Småkraft Sekundærstasjonar Forvaltning, drift, vedlikehald, bygg

10 02 ÅRSMELDING 8% 11% 22% 58% 10/ /2012

11 ÅRSMELDING Sunnfjord Energi er eit vertikalt integrert energikonsern med 2 dotterselskap, Kjøsnesfjorden Kraftverk AS (78,5%) og Fossheim Energiverk AS (60%). Vi har røtene våre i 7 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn og historie tilbake til Hovudpunkt Resultatet for 2012 er prega av låge kraftprisar i høve til åra før. Samla driftsinntekter gjekk ned frå 410 til 330 millionar. Inntekter frå energisal vart 148 millionar og redusert med 104 millionar. Overføringsinntekter vart 131 millionar som er ein auke med 14 millionar og andre driftsinntekter auka med 10 millionar til 50 millionar. Konsernresultatet vart 9,1 millionar som er over 20 millionar lågare enn i 2011 og eit langt stykke under det vi ønskjer å presentere. Sett i høve til utviklinga i kraftmarknaden gjennom året er resultatet likevel vurdert som tilfredsstillande. I 2012 har konsernet investert over 69 millionar mot 54 millionar i Største investeringar er knytt til utbygging og fornying av nettanlegg og til utbygging av fiber. Styret har fokus på at vi skal halde fram å levere tenester på ein fullgod måte og ha kostnader som er på nivå med dei beste i bransjen. Vi må tilpasse oss slik at soliditeten vår er god nok til kunne gjennomføre behov for investeringar i nettanlegg, fornying av våre kraftstasjonar og utbygging av ny kraftproduksjon i Jølstra nokre år fram i tid. Desse forholda har fått auka merksemd gjennom 2012 og styret har gjennom strategiplaner, langtidsprognoser og i dialog med eigarane i eigarmøter presentert eit sett av tiltak for å møte utfordingane. Tiltaket inneber også reduksjon av utbytet i høve til tidlegare år. Om verksemda Sunnfjord Energi er eit vertikalt integrert energikonsern med 2 dotterselskap, Kjøsnesfjorden Kraftverk AS (78,5%) og Fossheim Energiverk AS ( 60%). Vi har røtene våre i 7 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn og historie tilbake til Vår forretningsidè er å syte for lønsam produksjon, overføring og omsetning av miljøvenleg energi, og skape ny aktivitet innanfor område som kan ha tilknyting til kjerneaktivitetane og der vi kan utnytte selskapet sine fortrinn. I tillegg til kjerneaktivitetane tilbyr vi entreprenørtenester, rådgjeving til småkraftutbygging, bygger ut fiber og leverer varmepumper. I tillegg til rolla som samfunnsnyttig aktør legg vi også vekt på at våre funksjonar er kritiske for samfunnet. 120 medarbeidarar jobbar dagleg for ei sikker og økonomisk rasjonell energiforsyning i Sunnfjord. I timen med høgste straumforbruk i 2012 var vi sjølvforsynte med energi. I tilsvarande time med høgst forbruk i 2010 måtte vi importere 97% av straumforbruket. Skilnaden er Kjøsnesfjorden Kraftverk som med ein midlare produksjon på 247 GWh frå oppstarten i 2. halvår 2010 utgjer viktig produksjon i nedslagsområdet for Sunnfjord Energi. Driftsåret 2012 Kraftprisane i 2012 vart dei lågaste sidan 2007 og vi må deretter tilbake til 2002 for lågare prisar. I perioden mellom 6. og 20. september og i slutten av juli var snittprisen nede i ca 7 øre. Gjennomsnittsprisen på Nordpool i vårt område var 21,6 øre. I slutten av 2011 var noterte og venta marknadsprisar for 2012 ca 34 øre. Prisfallet gjennom året har sett auka fokus på gjennomføring av forbetringsprosjekt og spareprogram. Det er sett i gang omfattande prosessar med sikte på innsparingar, effektivisering og forbetringar i drifta. Strategiske mål er også tilpassa til eit sterkare fokus på kjerneverksemda. Rekruttering: Sunnfjord Energi har hatt stabil rekruttering av energimontørar. Vi trur at grunnen til dette er at vi over tid har teke inn mange lærlingar som har fullført utdanninga si med fagbrev. Tilgangen på gode montørar har vore større enn avgangen. Til liks med bransjen slit selskapet med å rekruttere elkraftingeniørar. I 2012 har Sunnfjord Energi medverka til etablering av elkraft ingeniørstudium ved høgskulen i Sogn og Fjordane i Førde. Første kull vart teke opp i 2012 og blir ferdig uteksaminert i Håpet er at vi skal lukkast å få etablert ei god ingeniørutdanning ved høgskulen og dermed lette rekrutteringa til viktige stillingar i selskapet. Som del av rekrutteringsstrategien deltek vi også på karrieremesser lokalt og i Bergen og Trondheim, og vi prioriterer sommarjobbar til studentar som er gang med relevant utdanning.

12 ÅRSMELDING For å spisse vårt kompetansemiljø innan samband og kommunikasjon har vi etablert ei eiga avdeling for kraftkommunikasjon. Avdelinga har ansvaret for å bygge ut og drifte kritisk kommunikasjonsinfrastruktur til våre talesamband, nettanlegg og kraftstasjonar. I ein ekstremsituasjon er tilgjengelig tale og datakommunikasjon avgjerande for å få sikker og rask gjenoppretting av straumforsyninga. Kraftproduksjon Året 2012 var 7 % våtare enn normalen og noko kaldare. Året 2011 gav om lag 146% av normal nedbør. Det svært nedbørsrike året i 2011 gjorde at vi gikk inn i 2012 med god magasinfylling og mykje snø i fjellet. Det spesielle med 2012 vart at bresmeltinga aldri kom skikkeleg i gang på grunn av kald sommar og mykje snø som låg att frå vinteren. Dette medførte at vårt største kraftverk Kjøsnesfjorden kraftverk produserte mindre enn venta i Samla produksjon i konsernet i 2012 vart 512 GWh, mot 599 GWh i Middelproduksjon i konsernet er 517 GWh. Sunnfjord Energi søkte i mai 2012 konsesjon for Jølstra Kraftverk. Jølstra kraftverk vil ha ein produksjon på om lag 130 GWh ny kraft. Med inngåtte avtalar disponerer Sunnfjord Energi 48% av fallet i prosjektet. I 2011 starta ein prosess for å kunne overta fallrettane selskapet disponerer frå kommunar i området. Dette fordi nye potensielle nye utbyggingar krev av konsesjonær reelt ervervar fallrettane. Fallrettane var knytt til Stakaldefossen kraftverk, Øvre og Nedre Svultingen kraftverk. I slutten av året hadde 7 av 8 kommunar godkjent overføring. Kjøpet vart endeleg avklara i mars Vi fekk i 2012 konsesjon på utbygging av fjernvarme i Førde. Potensialet for levering av varme er kartlagt til ca 30 GWh og 8 GWh kjøling. Prosjektet vil bli utvikla og lagt fram for styret til investeringsvedtak i løpet av våren Ut frå rådande strategi vil eventuell realisering også være avhengig av medinvestorar. Nettdrift Forbruket i forsyningsområdet vart 384 GWh, som er ein auke frå 369 GWh i Nettariffar vart halde uendra gjennom året. Produksjon GWh KRAFTPRODUKSJON OG OMRÅDEPRIS Kraftpris øre pr. kwh Nettanlegga har hatt stabil drift med få avbrot gjennom i Leveringstryggleiken, målt etter ikkje levert energi, har aldri vore betre enn i Målt oppetid var 99,983 %. Grunna Statnett sine arbeider med ny 420 kv har vi hatt fleire planlagde utkoplinga av Moskog transformatorstasjon og 132 kv forbindelsen mellom Moskog-Angedal- Grov. Forsyningssikkerhet er redusert når slikt arbeid vert utført men vi har ikkje hatt uønskte hendingar eller driftsforstyrringar SE Konsern Områdepris Det var jamt fallande prisar frå februar til juli, med historisk låge prisar gjennom sommar og tidlig haust. Gjennomsnittsprisen på Nordpool i vårt område vart 21,6 øre mot 35,9 øre i Prisen i 2012 er den lågaste på fleire år. Prisen var lågare i 2002 og 2007 og har dei 4 siste åra lege mellom 30 og 43 øre i vårt område. Kombinert med at vi hadde ein samla produksjon i konsernet litt under middelproduksjon bidreg dette til eit svakt år for kraftproduksjon. Oppetida på stasjonane har vore god og berekna til 99,14% utanom avbrot for planlagde revisjonar. Produksjonsavdelinga jobbar med ein 7 års plan for oppgradering av dei eldste kraftverka. Investeringsbehov for å oppretthalde dagens produksjonskapasitet er vurdert til ca 90 millionar. Drifta i starten av året var prega av opprydding og evaluering etter orkanen Dagmar. Det var ut i året søkt NVE om fritak for konsekvensar av KILE-ordninga etter orkanen. Søknaden vart ikkje innvilga. Vi er revidert av DSB og NVE utan store avvik, dette borgar for at vi driftar våre anlegg og vår områdekonsesjon på ein tilfredstillande måte. Leveringstryggleik, skogrydding og preventivt vedlikehald av våre nettanlegg har høg prioritet.. NVE gav i oktober konsesjon til å bygge og drive 132 kv kraftline frå Erdal til Førde, og til å sanere eksisterande 66 kv line i same traseen. Med det omsøkte tiltaket vil forsynings-tryggleiken til Førde verte betra og taps- og avbrotskostnadane vil bli redusert. Den nye lina vil aleine kunne overføre den energien som vi treng for å forsyne 12/2012

13 ÅRSMELDING Førde i tunglast i dag og i eit 50 års perspektiv. Det er ikkje avklara om vi kjem i gang med bygging i Like før jul fekk vi også konsesjonsvedtak på ny 132 kv line mellom Hålandsfossen i Fjaler kommune og Lutelandet. I tillegg fekk vi konsesjon på å bygge ein transformatorstasjon 132/22 kv med tilhøyrande koplingsanlegg på Lutelandet og nytt 132 kv koplingsanlegg i Hålandsfossen. OED har fått inn klage på vedtaket. Bygging av lina er avhengig av at det blir gjort investeringsvedtak om etablering av vindkraftanlegg eller anna etablering som samfunnsøkonomisk kan forsvare bygging. Kraftomsetning Seld volum til kraftkundar auka med 3,7% i 2012 mot ein nedgang på 12,9 % i Leveransar utanfor eige forsyningsområde har auka marginalt. Det er framleis stor aktivitet frå eksterne kraftleverandørar med kampanjar som lovar billeg kraft til sluttbrukar. Nær 100% av selskapet sine kraftleveransar er til marknadspris (spotpris med påslag). Basis for dette produktet er Nord Pool Spot områdepris vekta med forbruksmønsteret i vårt område. Dette er eit ope produkt som vi meiner er bra for kundane og rasjonelt for selskapet. Produktet kjem ikkje på konkurransetilsynet si liste på grunn av vektinga mot forbruksmønsteret i vårt område. Nytt i 2012 var innføringa av elsertifikat. For 2012 måtte 3% av forbruket dekkast med innkjøp av elsertifikat. Kraftleverandør er pålagt å kjøpe inn sertifikat og krev inn den auka kostnaden som ein del av kraftprisen kunden må betale. Sertifikatplikta vil auke til 18% i 2023 for så bli redusert til 0 etter Kraftverk med byggestart etter eller auka produksjon frå fornybare kjelder etter denne datoen har rett til elsertifikat og får inntekter frå ordninga. Anna verksemd Anna verksemd utgjer sal av varmepumper, bustadalarm, entreprenørverksemd, utleige av byggeskåp, utleige og drift av fiber, drift av BKK sine anlegg på Høyanger nordside og rådgjevings-tenester/ingeniørtenester til småkraft. Samla omsetning for området inngår under andre driftsinntekter og var 44 millionar mot 33 millionar i I all hovudsak er det entreprenørverksemda som bidreg til auken. Prosess for sal av alarmverksemda var sett i gang i 3.kvartal og fullført i februar Alle kundar blir overdregne til Sector Alarm innan 1. halvår i Vi har halde fram med å bygge nytt fibernett mot privatkundar. I 2012 er det investert vidare i Førde sentrum og i Naustdal. Nettet blir leigd ut til Enivest på langsiktig avtale. Eigne fiberanlegg i Førde er også utvida. Årsrekneskapen Styret vurderer at konsernet har ein solid økonomi, men ser også at det er naudsynt å gjere tiltak for å handtere utfordringane med lågare straumprisar og framtidige investeringsbehov. Styret meiner at presentert rekneskap gjev ei rettvisande oversikt over utviklinga av konsernet og av konsernet si stilling, og at føresetnaden om framleis drift er til stades. mill. kr UTVIKLING I RESULTAT SISTE 9 ÅRA Resultatutvikling Resultat etter skatt i konsernet vart 9,1 millionar i 2012 mot 29,8 i Årets resultat er spesielt påverka av lågare kraftprisar og redusert produksjon. For nettverksemda er det ei betring i høve 2011 då orkanen Dagmar medførte høge KILE-kostnader. I morselskapet vart resultat etter skatt 21,9 mot 31,3 millionar i I morselskapet har det betra resultatet for nett i delvis vegd opp for lågare inntekter frå kraftproduksjon. Finansielle kontrakter for sikring av produksjon har også bidrege positivt med om lag 5 millionar kroner i både i 2012 og i Personalkostnader auka frå 92 til 96 millionar. Selskapet har hatt nedgang i enkeltpostar, til dømes overtid, men ein aukande pensjonskostnad og vekst etter lønsoppgjer på linje med bransjen bidreg andre vegen. Det er tilsette berre i morselskapet. Tal tilsette er uendra. Drift i dotterselskapa skjer ved sal av tenester frå morselskapet i samsvar med driftsavtaler. Andre driftskostnader og eigedomsskatt, avgifter og erstatningar viser ein nedgang. Driftsresultatet for konsernet vart 57 millionar som er om lag 56 millionar lågare enn for I morselskapet vart driftsresultatet 39,7 millionar mot 55,4 millionar i SE Konsern 2012

14 ÅRSMELDING Netto finanskostnader i konsernet er 33,7 millionar i 2012 mot 47,5 millionar i Nedgangen kjem i hovudsak frå inntektsføring av estimatavvik for fallrettplikter på 13,5 millionar mot 2 millionar i Inntektsføringa skuldast reduksjon i plikter som følgje av vurdert lågare framtidige kraftprisar. Vindkraftengasjement er nedskrive med 3 millionar i Det var også gjort nedskrivingar i 2011 med nær 4 millionar, jamfør også note 10. Som følgje av lågare overskot er også skattekostnader redusert frå 35,9 til 14,2 millionar. Effektiv skatteprosent har likevel auka frå 55 til ca 61%. Dette skuldast i hovudsak skatteutslag i dotterselskapet Fossheim Energiverk. I morselskapet har skattekostnaden gått ned frå 21 til 12,5 millionar og effektiv skatteprosent her er 36. Kontantstraum, investeringar og finansiering I konsernet er kontantstraum frå drifta 20,4 millionar mot 155 i fjor. Høge betalbare skattar frå 2011, oppgjort i 2012, reduserer kontantstraumen frå drifta monaleg. Det er investert 69,3 millionar mot 53,5 i fjor. Det meste av investeringane er knytt til nettanlegg og fiberutbygging. Kontantstraum frå finansiering er negativ med 12,7 millionar. I denne summen ligg utbetaling av utbyte og nedbetaling av gjeld. Morselskapet har teke opp nye lån med 35 millionar i løpet av Nedbetaling av gjeld skjer i hovudsak i Kjøsnesfjorden Kraftverk. Netto likvidar er redusert med 61,5 millionar mot ein auke på 55,5millionar i fjor. Netto likvidar i morselskapet er redusert med 56,9 millionar. Beholdningar i bank er 32 millionar for konsernet og 25 millionar i morselskapet ved utgangen av året. I tillegg har morselskapet unytta trekkrett i bank på 32 millionar ved utgangen av året. Balanse og kapitalstruktur Ved årsskiftet hadde konsernet ein eigenkapital på 571 millionar mot 563 millionar i Eigenkapitaldelen i konsernet er gått marginalt opp frå 30,1 til 30,9 %. Eigenkapitaldelen i morselskapet er 50%. Eigenkapitaldelen blir vurdert som god men det er naudsynt å ha fokus på denne framover sidan vi står føre store investeringar i morselskapet. Reduksjon i pensjonsplikter i hovudsak som følgje av auka verdi av pensjonsmidlane, har medverka til nær 13 millionar av auken i eigenkapital. Anna langsiktig gjeld i konsernet har auka med 16 millionar til 976 millionar. Avsetning for plikter er redusert med 26 millionar til 162 millionar. Av desse er pensjonsplikter redusert med 14 millionar og andre avsetningar for plikter (fallrettplikter) er redusert med 12 millionar. Fallrettplikter er avsetning for berekna framtidig fallrettsbetaling til grunneigarar og er redusert i hovudsak som følgje av venta lågare kraftprisar. Reduksjon av fallrettplikter er ikkje vurdert å ha konsekvensar for verdien av konsernet sine eigedelar. Rentedekningsgraden i konsernet er 1,6. Rentedekningsgraden er resultat før finanskostnader i høve til bokførte finanskostnader. I morselskapet er dekningsgraden 3,4. Analyse av konsernet og morselskapet sin risiko for rentesvingingar viser at selskapet er negativt korrelert i høve til renteendringar ved at resultatet aukar svakt om generelt rentenivå aukar. Styret meiner at morselskapet og konsernet har ein sunn kapitalstruktur ved utgangen av Disponering av årsresultatet Styret gjer framlegg om at årsresultatet for Sunnfjord Energi AS på 21,9 millionar vert disponert med 13,0 millionar til utbyte og 8,9 millionar til annan eigenkapital. Fri eigenkapital i Sunnfjord Energi AS etter avsett framlegg til utbyte er 143,7 millionar. Selskapet har realisert eit stort løft med Kjøsnesfjorden Kraftverk og styret ser trongen for å ha sterk eigenkapital for å kunne tole svingingar og for å kunne gjennomføre investeringar i produksjon og naudsynt utbygging og fornying av nettet. Styret har vedteke tiltak for å skaffe finansielt handlingsrom og soliditet til å gjennomføre planane. I desse tiltaka inngår spareprogram, utsetting og revurdering av investeringar og justering av utbyte. Risikostyring og internkontroll knytt til rekneskapsrapporteringsprosessen Selskapet gjennomfører årleg risikokartlegging. Kartlegginga evaluerer tiltak med fokus på å handtere risikofaktorar som kan opptre med høg sannsynlighet og alvorlege konsekvensar for selskapet si drift og økonomiske stabilitet. Innanfor dei næraste åra er utvikling i kraftprisar og produksjon, KILE-risiko og endringar i pensjonplikter vurdert som dei største risikofaktorane. Vedvarande låge kraftprisar vil legge press på konsernet sine resultat og medføre risiko for nedskriving av produksjonsaktiva og dermed lågare eigenkapital. Forholdet blir halde under oppsikt og blir testa halvårsvis med nedskrivingsanalyser. Styret har også sett i gang driftstiltak for å betre eigenkapitalen. 14/2012

15 ÅRSMELDING Konsernet nyttar finansielle instrument innanfor rammer lagt av styret for å dempe konsekvensar av svingande kraftprisar. Rammene er knytt til ein 3 års sikringshorisont. Sikringa skjer i Sunnfjord Energi AS og er i storleik innanfor morselskapet sitt eige produksjonsvolum i same periodar. Sikringa vil gje omrømingstid i høve til negative konsekvensar av raske prisfall. Risiko for tapt produksjon som følgje av havari på maskiner er dekka forsikringsmessig med tingskade og avbrot, og med tak på eigenandelar. KILE-risiko er knytt til kostnader ved avbrot i nettet. Kostnadene er ein del av kostnadsgrunnlaget i inntektsramma og er dermed tett kopla til selskapet sine rutiner for vedlikehald av nettet. Det er etablert rutiner og tiltak for å forebygge og minimalisere konsekvensar av avbrot. Svingingar som følgje av renteendringar er vurdert som negativt korrelert med høgare rente då rentebærande aktiva i form av nettinvesteringar er høgare enn rentebærande gjeld i morselskapet. I konsernselskapet Kjøsnesfjorden Kraftverk er det gjort rentebinding for venta lånesaldo fram til 2017 og deretter med om lag 25% av venta saldo fram til 2027 slik at også resultatet i konsernet dei komande åra er negativt korrelert med verknadene av høgare rente. Rentenivå påverkar også framtidige pensjonsplikter. Endring i pensjonsplikter vil i hovudsak påverke kostnader i nettdrifta då fleirtalet av selskapet sine tilsette er ein del av denne verksemda. Vi legg vekt på at selskapet si pensjonsordning og pensjonsforvalting skal utvikle seg i seg i takt med utviklinga i bransjen. Ut frå dette meiner vi at risikoen for uventa negative resultat-svingingar over tid er avgrensa. I rekneskapsprosessen blir kontrollar av viktige rekneskapspostar gjennomført i form av analytiske vurderingar, avstemmingar, og kontroll mot sjekklister. For alle transaksjonar er det også lagt opp til attestasjonsprosedyrer som reduserer risikoen. Konsernet har ikkje etablert eigen internkontrollavdeling. Personell, arbeidsmiljø og tryggleik Sjukefråværet var 5,48% i 2012 mot 3,76 % i Fråværet er høgare enn snittet dei siste åra. Det blir jobba målretta med å redusere sjukefråværet, med fokus på førebyggjande tiltak og tett oppfølging av oppståtte saker. Langtidsfråvær (over 16 dagar) utgjer utgjer ca 75% av det totale fråværet. Kortidsfråværet og bruk av eigenmeldingar er lågt. Målsettinga er eit sjukefråvær under 3%. Det var 1 arbeidsskade med fråvær, og 1 arbeidsskade utan fråvær i H1-verdien for 2012 vart 5 mot 0 i H1- verdien er definert som tal fråværskader per million arbeidde timar. H2-verdien for 2012 vart 10. H2- verdien er definert som tal arbeidsskader med og utan fråvær per million arbeidde timar. Dei siste åra har vist ei positiv utvikling når det gjeld registrerte arbeidsskader. Verksemda har greidd å senke talet på skader frå mellom 5-10 i året i perioden til 1-3 skader i perioden Samanlikna med kraftbransjen generelt syner skadetalet i Sunnfjord Energi ei svært positiv utvikling. Det er likevel heilt naudsynt å oppretthalde eit høgt fokus på arbeidstryggleik. Kortsiktige resultat er ingen garanti for framtida, og utan kontinuerleg fokus på skadeførebyggande arbeid vil ikkje den positive utviklinga halde fram. Det er ikkje rapportert om arbeidsskader i prosjekt eller i samband med arbeid der Sunnfjord Energi har leigd inn arbeidskraft. % av avtala dagsverk 5,5% 5,0% SJUKEFRÅVÆR 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0% Selskapet ønskjer å fremme likestilling, og oppmodar kvinner om å søke ledige jobbar. Kvinneandelen i styret i Sunnfjord Energi as er 33% sett i høve til dei aksjonærvalde (2av6). I leiargruppa er kvinneandelen 16,7 % (1 av 6). Totalt i selskapet er kvinneandelen 10 %. Selskapet legg tilhøva til rette for personar med nedsett funksjonsevne. Vi ynskjer og å trekke til oss arbeidskraft med ulik etnisk bakgrunn som avspeglar det kulturelle mangfaldet elles i samfunnet. Ytre miljø Produksjon av fornybar vasskraft og overføring av kraft ureinar i liten grad det ytre miljø. Utbyggingane har i seg sjølv medført inngrep i naturen. Denne påverknaden på det ytre miljøet blir ivareteke gjennom konsesjonsvilkår

16 ÅRSMELDING og lovverk som set rammer for drifta og plassering av anlegga. Det er etablert system for handtering av miljøfarleg avfall. Stoffregister, kjemikalierom og substitusjonsvurdering er innført for bruk av kjemiske stoff i verksemda. Sunnfjord Energi har også oppretta eigen funksjon som ansvarleg for natur og miljøforhold knytt til drifta av kraftverka. For drift av det langstrakte kraftnettet og kraftstasjonane disponerer selskapet om lag 75 køyretøy. Desse går i hovudsak på diesel. Både av kostnads- og miljøomsyn ser vi på høve til å redusere tal køyretøy eller erstatte dieseldrift med elektrisk drift når teknologien er klar for dette. Konsernet har tidlegare bygd ut ladestasjonar for el-bilar i forsyningsområdet og lagt til rette for overgang til miljøvennleg transport for våre kundar og eigarkommunar. Framtidsutsikter Resultatutviklinga framover vil i hovudsak være avhengig av kraftprisar/produksjon og utvikling i inntektsramme. Resultatet for 2013 er venta å bli høgare enn årets resultat grunna auke i inntektsramme for nettverksemda og utsikter til høgare kraftpris. Utsiktene på kraftbørsen tilseier kraftprisar i underkant av 30 øre dei kommande åra. Med normalproduksjon vil dette gje underskot for konsernselskapet Kjøsnesfjorden kraftverk, men overskot for konsernet samla. Den innførte elsertifikatordninga vil medføre prispress nedover for kraftproduksjon som ikkje er i posisjon til å få elsertifikat, potensielt lågare skatteinntekter til stat og kommune, og lågare utbytegrunnlag for eigarane. Tilhøva etter årsskiftet Styret er ikkje kjend med andre viktige forhold som vedkjem konsernet og morselskapet etter balansedato. 16/2012

17 Resultatrekneskap Sunnfjord Energi AS Konsern Tal i heile 1000 kr Note Energisal Overføringsinntekter Andre driftsinntekter DRIFTSINNTEKTER Energikjøp Overføringskostnader Personalkostnader 7, Aktiverte personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Eigedomsskatt, avgifter, erstatningar DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renter frå selskap i same konsern Utbytte frå selskap i same konsern Inntekt på investering i tilknytt selskap Andre rente- og finansinntekter Andre rente- og finanskostnader NETTO FINANSKOSTNADER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetsdel av årsresultat Framlegg til utbyte Overført til annan eigenkapital SUM DISPONERT

18 Balanse Sunnfjord Energi AS Konsern EIGEDELAR Tal i heile 1000 kr Note Utsett skattefordel Fallrettar IMMATERIELLE EIGEDELAR Bygningar og tomter m.m. 9, Kraftstasjonar 2,9, Overføringsanlegg Fiber, samband, transportmidler, m.m Anlegg i arbeid VARIGE DRIFTSMIDLAR Investeringar i dotterselskap Investeringar i tilknytt selskap Lån til foretak i same konsern Investeringar i aksjar og andelar Obligasjonar og andre fordringar FINANSIELLE ANLEGGSMIDLAR SUM ANLEGGSMIDLAR LAGER AV MATERIELL Kundefordringar Andre fordringar 4,5, FORDRINGAR BANKINNSKOT, KONTANTAR M.M SUM OMLØPSMIDLAR SUM EIGEDELAR /2012

19 Balanse Sunnfjord Energi AS Konsern EIGENKAPITAL OG GJELD Tal i heile 1000 kr Note Innskoten eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Opptent eigenkapital Annan eigenkapital Minoritetsinteresser SUM EIGENKAPITAL Pensjonsplikter Andre avsetningar for plikter AVSETNING FOR PLIKTER Gjeld til kredittinstitusjonar Øvrig langsiktig gjeld ANNA LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjona Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Framlegg til utbyte Anna kortsiktig gjeld 4,5,12, KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EIGENKAPITAL OG GJELD

20 Kontantstraumoppstilling Sunnfjord Energi AS Konsern Tal i heile 1000 kr =likviditetstilføring, - =likviditetsbruk KONTANTSTRAUM FRÅ DRIFTA Resultat før skattekostnad Betalte skattar Estimatavvik plikter til framtidig utbetaling Gevinst ved sal av driftsmidlar Ordinære avskrivingar Inntekt frå investering i tilknytt selskap utan kontanteffekt Nedskriving av finansielle anleggsmidlar Pensjonskostnad utan kontanteffekt Sum tilført frå verksemda i perioden Endring i kundefordringar Endring i leverandørgjeld Endring i off. avgifter, skattetr. m.m Endring i andre tidsavgrensingspostar Endring i lager NETTO KONTANTSTRAUM FRÅ DRIFTA, A KONTANTSTRAUM FRÅ INVESTERINGAR Investeringar i varige driftsmidlar Sal av varige driftsmidlar (salssum) Investering i finansielle anleggmidlar NETTO KONTANTSTRAUM FRÅ INVESTERINGAR, B KONTANTSTRAUM FRÅ FINANSIERING Endring i driftskreditt Opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld Nto innbetaling av ny eigenkapital Betalt utbyte NETTO KONTANTSTRAUM FRÅ FINANSIERING, C NETTO ENDRING I LIKVIDAR I PERIODEN, A+B+C Kasse, bank m.v. ved inngangen til perioden Kasse, bank m.v. ved utgangen av perioden /2012

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer