Evaluering av ansvarlig investeringspraksis i Investinor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av ansvarlig investeringspraksis i Investinor"

Transkript

1 Evaluering av ansvarlig investeringspraksis i Investinor Evaluering ble gjennomført i desember 2013 mars 2014 Oslo, 17. mars 2014 Rapporten skal kun benyttes av Investinor og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige samtykke. Rapporten er ment som en oppsummering av EY sitt arbeide, og er ikke fullstendig uten tilhørende muntlig presentasjon. Vi viser for øvrig til avtalte ansvarsbegrensninger.

2 Innledning Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Tilnærming og vurderingskriterier 4. Vurderinger og anbefalinger A. Overordnet B. Investeringsprosessen C. Porteføljerisiko og porteføljestyring Bakgrunn EY har i perioden desember 2013 til mars 2014 gjennomført en evaluering av ansvarlig investeringspraksis i Investinor på oppdrag for ledelsen i Investinor. Formål Formålet med evalueringen har vært å gi ledelsen i Investinor en uavhengig og nøytral vurdering av hvordan Investinor integrerer hensyn til samfunnsansvar i investeringsprosessen sammenlignet med relevante krav, forventninger og god praksis, samt å gjennomgå og vurdere iboende samfunnsansvarsrisiko i Investinors eksisterende porteføljeselskaper. Vedlegg 1. Eksempler på målsetninger for ansvarlig investeringspraksis 2. Illustrasjon av investeringsverktøy 3. Eksempler på oppfølging av porteføljeselskaper på samfunnsansvar Om rapporten Denne rapporten er forbedringsorientert, dvs. at funnene i all hovedsak er konsentrert om områder der det er identifisert et forbedringspotensial. Videre gis det konkrete anbefalinger til hvordan ansvarlig investeringspraksis i Investinor kan forbedres. Utgangspunktet for disse anbefalingene er at Investinor har en ambisjon om å være blant de ledende tidligfase investorene på å integrere samfunnsansvarshensyn i investeringsprosesser og porteføljestyring. 2

3 Sammendrag EY har i perioden desember 2013 til mars 2014 gjennomført en evaluering av ansvarlig investeringspraksis i Investinor på oppdrag for ledelsen i Investinor. Utgangspunktet for evalueringen har vært eierforventninger og internasjonale standarder, herunder statens forventninger til statlige eide selskaper (jf. St.meld , kap ), UN Principles for Responsible Investment og Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Disclosure Framework for Private Equity. Det er gjennomført en vurdering av utformingen av relevante styringsdokumenter og prosessdokumentasjon, analyse av dokumentasjon fra fem nylig gjennomførte transaksjonsprosesser, intervjuer med utvalgte ledere og medarbeidere i Investinor, samt skrivebordsundersøkelse av iboende samfunnsansvarsrisiko i Investinors portefølje. Investinors arbeid med samfunnsansvar har siden opprettelsen vært godt forankret i toppledelsen i selskapet, og det er høy bevissthet om relevante samfunnsansvarsutfordringer i investeringsorganisasjonen. Investinor har begynt å utarbeide en mer strukturert tilnærming til identifisering og håndtering av samfunnsansvarsutfordringer i investeringsprosessen, men målsetningene for arbeidet bør tydeliggjøres og praksis bør ytterligere formaliseres. Vi anbefaler Investinor å utvikle en policy for ansvarlige og bærekraftige investeringer. En strukturert prosess for å fange opp relevante samfunnsansvarsrisikoer i investeringsprosessen er etablert, men det finnes store individuelle variasjoner i praktisk tilnærming. Denne prosessen bør videreutvikles for å sikre fullstendighet og konsistens. I denne forbindelse foreslås utvikling av et investeringsverktøy for å sikre at relevante risikoer knyttet til samfunnsansvar fanges opp før investeringsbeslutninger fattes. Vi anbefaler videre å gjennomføre jevnlige opplæringsaktiviteter for investeringsteamene for å ytterligere øke bevisstheten om relevante samfunnsansvarsutfordringer, interessentforventninger og sammenhengen med langsiktig avkastning. Porteføljegjennomgangen har identifisert risikoområder som er felles for flere porteføljeselskaper. Korrupsjon, samt komplekse og internasjonale leverandørkjeder, er de områdene som omfatter flest selskaper. I tillegg er det identifisert sosio-politiske risikoer i porteføljeselskapene som produserer farmasi og helseprodukter. Basert på disse funnene vil vi anbefale å etablere en mer strukturert oppfølging av samfunnsansvarsutfordringer i porteføljeselskaper. 3

4 3. Tilnærming og vurderingskriterier

5 Metodisk tilnærming Vurderingskriterier Utgangspunktet for evalueringen har vært eierforventninger og internasjonale standarder, herunder statens forventninger til statlige eide selskaper (jf. St.meld , kap ), UN Principles for Responsible Investment og Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Disclosure Framework for Private Equity. Hva vi har evaluert Investeringsprosess Utforming av prosesser og verktøy Rolle- og ansvarsdeling Prosess for å integrere samfunnsansvarsaspekter Verktøy/sjekkliste Fullstendighet Effektivitet Brukervennlighet Operasjonell effektivitet Kompetanse og kunnskap Internt Eksterne rådgivere Holdninger og etterlevelse Tilgang til informasjon Gjennomgang av konkrete case Portefølje Iboende risikoer Etiske minimumskrav Bransjespesifikke risikoer Selskapsspesifikke risikoer Aktiviteter som er gjennomført Gjennomgang og vurdering av utformingen av Investinors etiske retningslinjer, sjekkliste for samfunnsansvar og andre relevante prosessbeskrivelser. Analyse av dokumentasjon fra fem transaksjonsprosesser Intervjuer med utvalgte ledere og medarbeidere i Investinor: Geir Ove Kjesbu (administrerende direktør) Rune Sævik (kommunikasjonsansvarlig) Otto Frøseth (leder ventureteamet) Pål Kristian Moe (leder ekspansjonsteamet) Asle Jostein Hovda (investeringsdirektør olje og gass) Kristin Eriksen (analytiker/rådgiver ventureteamet) Bent Grøver (analytiker/rådgiver i ekspansjon). Skrivebordsundersøkelse av iboende samfunnsansvarsrisiko i Investinors portefølje basert på tilgjengelig informasjon om produkter, forretningsmodell og geografisk tilstedeværelse for eksisterende porteføljeselskaper. 5

6 Utgangspunktet for evalueringen Statens eierforventninger på samfunnsansvarsområdet Statens forventninger til statlige eide selskapers arbeid med samfunnsansvar ble tydeliggjort gjennom den såkalte eierskapsmeldingen (St.meld ). Det fremgår her at «staten vil være en aktiv pådriver i arbeidet med samfunnsansvar og bruke det statlige eierskapet til å øke selskapenes ivaretakelse av samfunnsansvar». Hovedtrekkene i eierskapsmeldingen fikk bred tilslutning i Stortinget. Statens forventninger til selskapenes samfunnsansvar Regjeringen forventer at: Selskapene skal være ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar på sine områder. Det forventes at selskapene aktivt følger og er med på å utvikle god forretningsskikk på de områder som er relevante for virksomheten. Selskapene har etiske retningslinjer, og at disse er offentlig tilgjengelig. Selskapene utarbeider retningslinjer for sitt arbeid med samfunnsansvar og at retningslinjene er offentlig tilgjengelig. Selskaper med internasjonal virksomhet knytter seg til FNs Global Compact, og at selskaper med internasjonal leverandørkjede vurderer det samme. Selskaper med internasjonal virksomhet eller internasjonal leverandørkjede setter seg inn i og følger OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper Selskaper med internasjonal virksomhet eller internasjonal leverandørkjede legger ILOs åtte kjernekonvensjoner til grunn for sin virksomhet. Selskapene utvikler vesentlige målindikatorer knyttet til samfunnsansvar, i dialog med sine viktigste interessenter. Selskaper rapporterer om sitt arbeid med samfunnsansvar, herunder også vesentlige utfordringer, mål og indikatorer for måloppnåelse. Arbeidet med samfunnsansvar er forankret i selskapenes styrer og at styrene rapporterer på vesentlige områder i sin årlige beretning. Selskapene har gode varslingssystemer i egen virksomhet. I tillegg til disse generelle forventningene er det fire områder regjeringen mener er så viktig for selskapenes utvikling at det er utformet særskilte forventninger. Disse er: Menneskerettigheter Arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår Arbeid mot korrupsjon og åpenhet om pengestrømmer Miljø- og klimatiltak 6

7 Utgangspunktet for evalueringen Principles for Responsible Investment The United Nations - supported Principles for Responsible Investment" (PRI), eller FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, er et initiativ som retter seg mot kapitaleiere, kapitalforvaltere og deres profesjonelle samarbeidspartnere. PRI lansert i 2006 og er i dag et globalt anerkjent nettverk med 1224 medlemmer som til sammen forvalter 34 billioner dollar. Flere norske kapitaleiere og - forvaltere har sluttet seg til prinsippene, blant annet NBIM, Finansdepartementet, DNB, KLP, Storebrand, ODIN og FSN Capital. Flere svenske PE-aktører har også sluttet seg til prinsippene, herunder EQT, Segulah og Priveq. Hovedprinsipper PRI-prinsippene gjelder hvordan en kan ta hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring (Environmental, Social and Governance (ESG) issues) i forvaltningen og i eierskapsutøvelsen. Innarbeiding av slike hensyn vil også få følger for hvilken type informasjon investor ber om å få fra selskaper, og hva selskapene forventes å rapportere om. Medlemmene av PRI plikter å rapportere om sin etterlevelse av prinsippene på årlig basis: 1. Vi skal innarbeide ESG-temaer i investeringsanalyser og beslutningsprosesser 2. Vi skal være aktive eiere og innarbeide ESG-temaer i vår eierskapsutøvelse 3. Vi skal arbeide for tilfredsstillende rapportering av ESG-temaer fra de selskaper vi er investert i 4. Vi skal fremme aksept for, og implementering av, prinsippene i finansmarkedet 5. Vi skal samarbeide for å sikre en effektiv gjennomføring av prinsippene 6. Vi skal rapportere om våre aktiviteter og utviklingen i arbeidet med implementering av prinsippene Konsekvenser av tilslutning Utgangspunktet for investorer og kapitalforvaltere som tilslutter seg PRI er troen på at ESG faktorer kan påvirke langsiktig avkastning: As institutional investors, we have a duty to act in the best longterm interests of our beneficiaries. In this fiduciary role, we believe that environmental, social, and corporate governance (ESG) issues can affect the performance of investment portfolios (to varying degrees across companies, sectors, regions, asset classes and through time) Ved å tilslutte seg PRI forplikter man seg til å rapportere i henhold til PRIs rapporteringsrammeverk for de aktivaklassene man har mer enn 10% av forvaltet kapital i. Rapporteringsrammeverket dekker blant annet aktivaklassen Private Equity. Rapporteringen er delt inn i tre faser; innhenting av kapital, preinvestering og eierskap. I pre-investeringsfasen skal det rapporteres på hvordan ESG aspekter vektlegges i innledende screening, due diligence og prosesser for beslutningstaking for potensielle investeringer. For eierskapsfasen skal det rapporteres på hvordan ESG aspekter hensyntas, implementeres og monitoreres i porteføljeselskapene. Enkelte av rapporteringsmodulene er obligatoriske å rapportere og gjøre offentlig tilgjengelige. 7

8 Utgangspunktet for evalueringen Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Disclosure Framework for Private Equity I 2013 ble rammeverket «Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Disclosure Framework for Private Equity» lansert. Rammeverket er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom 40 LPs fra 11 ulike land, 20 Private Equity foretak og 10 GPs. Hovedprinsipper Formålet med rammeverket er å: 1. Gi retningslinjer for å forklare hvorfor og hvordan ESG er relevant for fonds avkastning og risiko 2. Fasilitere diskusjoner om ESG relaterte problemstillinger mellom GPs og LPs 3. Være et praktisk verktøy, ikke en normativ standard Rammeverket består av åtte prinsipper som er felles for mange LPs som ønsker en mer strukturert tilnærming til ESG håndtering i fond de investerer i. GPs bør derfor forsøke å rapportere på en måte som imøtekommer dette informasjonsbehovet. Rammeverket fokuserer på due diligence prosessen og fondsforvaltning. I forbindelse med due diligence prosessen er følgende spørsmål sentrale: 1. Hvilke ESG relaterte policyer finnes og hvordan påvirker ESG fondets investeringsprinsipper? 2. Hvordan identifiseres og håndteres vesentlige ESG relaterte risikoer og muligheter? Hovedprinsipper (forts.) 4. Hvordan støtter dere porteføljeselskapene i sitt arbeid med å håndtere sine vesentlige ESG aspekter? 5. Hvordan kan LPs overvåke og, hvis nødvendig, sikre at fondet forvaltes i henhold til forankrede retningslinjer knyttet til ESG? 6. Hvordan håndteres og rapporteres ESG relaterte hendelser på fondsnivå og hos porteføljeselskap? I forbindelse med fondsforvaltning er følgende spørsmål sentrale: 6. Hvordan implementeres retningslinjer, prosesser og betingelser tilknyttet ESG håndtering? 7. Har det forekommet vesentlige endringer i forbindelse med risikoer eller muligheter knyttet til ESG i den underliggende porteføljen? 8. Finnes det vesentlige ESG relaterte hendelser på fondsnivå eller hos porteføljeselskaper som LPs bør få informasjon om utenom den vanlige rapporteringssyklusen? 8

9 4.a) Vurderinger og anbefalinger - Overordnet

10 Arbeidet med samfunnsansvar er godt forankret i selskapet, men målsetningene for arbeidet bør tydeliggjøres og praksis bør ytterligere formaliseres Vurdering Investinors arbeid med samfunnsansvar har siden opprettelsen vært godt forankret i toppledelsen i selskapet. Våre intervjuer og vår gjennomgang av konkrete transaksjonsprosesser, har tydeliggjort at det er høy bevissthet om relevante samfunnsansvarsutfordringer i investeringsorganisasjonen. Investinor har begynt å utarbeide en mer strukturert tilnærming til identifisering og håndtering av samfunnsansvarsutfordringer i investeringsprosessen. Det er vår oppfatning at Investinor på dette området ligger foran sammenlignbare forvaltere i tidligfasesegmentet. Videre krever Investinor høye standarder fra medinvestorer og har spesielt lagt vekt på tilnærming til ansvarlige investeringer i valg av aktuelle medinvestorer innenfor ekspansjonskapitalsegmentet. Anbefalinger Vi anbefaler Investinor å utvikle en policy for ansvarlige og bærekraftige investeringer som: Definerer Investinors samfunnsrolle Klargjør målsettingene for ansvarlig investeringspraksis Definerer hvordan Investinor håndterer risikoer og muligheter knyttet til samfunnsansvar Tydeliggjør evt. eksklusjonskriterier Vi anbefaler videre at Investinor vurderer å slutte seg til ledende sammenslutninger for ansvarlig investeringer som: UN Principles for Responsible Investments Norsk Forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (NORSIF) 10

11 En systematisk prosess for å fange opp relevante samfunnsansvarsrisikoer i investeringsprosessen er etablert, men denne bør videreutvikles for å sikre fullstendighet og konsistens Utforming av prosesser og verktøy: Investinor har begynt å utarbeide en mer strukturert tilnærming til identifisering og håndtering av samfunnsansvarsutfordringer i investeringsprosessen, og det er vår oppfatning at Investinor på dette området ligger foran sine sammenlignbare forvaltere i tidligfasesegmentet. Eksempelvis har Investinor utviklet en sjekkliste for samfunnsansvar som skal gjennomgås for alle potensielle investeringscase av Investinors investeringsteam. Investinor har også integrert samfunnsansvar (delt i områdene: god eierstyring og selskapsledelse, bevisst arbeidet med HMS og etikk og virksomheten bærekraftig) i malen for beslutningsgrunnlag for investeringskomite og styre. EY har gjort en vurdering av sjekklistens egnethet til å fange opp relevante risikoområder knyttet til samfunnsansvar. I denne vurderingen er sjekklistens fullstendighet, effektivitet og brukervennlighet vektlagt. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i EYs kunnskap om ledende praksis, samt intervjuer med Investinors medarbeidere. Vurdering Anbefalinger Fullstendighet - Sjekklisten dekker på en helhetlig måte generiske risikoområder knyttet til samfunnsansvar. Sjekklisten fanger imidlertid ikke fullstendig opp relevante bransje- og selskapsspesifikke risikoer og muligheter. Den gir heller ingen indikasjoner på hvilke konsekvenser ulike risikoer kan ha for et selskap. Videre gir sjekklisten i liten grad føringer for vurderingen av om virksomheten er bærekraftig, som er et av områdene i beslutningsgrunnlaget til styre og investeringskomite. På dette området oppfatter vi at vurderingene i de ulike casene er av varierende kvalitet. Effektivitet Fra intervjuene er det vårt inntrykk at sjekklisten bidrar til økt effektivitet i gjennomgangen av potensielle investeringscase fordi sjekklisten gir strukturelle føringer til investeringsteamene. På den annen side kunne sjekklisten bidratt til økt effektivitet ved å gi klarere føringer for hvilke bransjer og selskaper de ulike vurderingskriteriene er relevant for. Slik sjekklisten er utformet i dag er det opp til den enkelte analytiker å avgjøre om momentene i sjekklisten er relevante for den potensielle investeringen. Det kunne vært tidsbesparende å ha fastsatte kriterier for i hvilke tilfeller de ulike momentene bør bli vurdert. Brukervennlighet Fra intervjuene er det vår oppfatning at investeringsteamene opplever sjekklisten som en stor forbedring og at den fungerer godt som diskusjonsgrunnlag med targetselskapene og til å kartlegge ledelsens generelle holdninger til samfunnsansvar. Sjekklisten foreligger imidlertid i Word format og kunne trolig vært mer brukervennlig om den var utformet på en mer dynamisk måte. Vi anbefaler Investinor å videreutvikle sin investeringstilnærming ved å utvikle investeringsverktøy for å: Fange opp vesentlige risikoer knyttet til samfunnsansvar for de ulike bransjene og selskapene Investinor investerer i Sikre høyere kvalitet på beslutnings grunnlaget til investeringskomite og styre Sikre et effektivt arbeid med risikoer knyttet til samfunnsansvar i investeringsprosessen Gjøre vurderingene mindre avhengig av individuelle kunnskaper om bransje og samfunnsansvar Øke brukervennligheten ved å lagre resultatene fra gjennomgangen på en slik måte at det enkelt kan brukes som en del av selskapspresentasjoner 11

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Retningslinje for KLP som ansvarlig investor

Retningslinje for KLP som ansvarlig investor Retningslinje for KLP som ansvarlig investor 08.12.2017 Retningslinje for KLP som ansvarlig investor Godkjent av: Styret i KLP Dato: 08.12.2017 Gjeldende fra: 08.12.2017 Versjon: 5 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar

Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar Nærings- og fiskeridepartementet Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar Muriel Bjørseth Hansen, Eierskapsavdelingen Oslo, 23. november 2017 Tema 1. Rammene for statens eierskapsforvaltning 2. Forventningene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Agenda Hvordan har verden utviklet seg de siste årene? Mitt store forbilde Hans Røsling og the GapMinder Fra negativ screening til impact investing

Detaljer

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance?

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? Internrevisjonskonferansen, 2. juni 2015 Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? 1 Om KLP Norges største livsforsikringsselskap Gjensidig eid selskap Leverer offentlig tjenestepensjon til

Detaljer

Samfunnsansvarsrapporten 2014

Samfunnsansvarsrapporten 2014 Samfunnsansvarsrapporten 2014 Argentum tror at ansvarlig verdiskaping gir best avkastning på sikt. Gode rutiner knyttet til arbeidet med samfunnsansvar og ESG, både i investeringsbeslutningene og med tanke

Detaljer

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse 1 Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning (1) Forvaltningen av fondsmidlene skal bygge på at kravet om høyest

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer

Statens eierskap i børsnoterte selskaper

Statens eierskap i børsnoterte selskaper En politikers perspektiv på selskapsstyring Finansminister Kristin Halvorsen Vårkonferansen 2007 1 Statens eierskap i børsnoterte selskaper Rolle: strategisk eier finansiell investor Portefølje: store

Detaljer

Integrering av ESG-informasjon i selskapsanalyser - En undersøkelse blant norske forvaltere

Integrering av ESG-informasjon i selskapsanalyser - En undersøkelse blant norske forvaltere Integrering av ESG-informasjon i selskapsanalyser - En undersøkelse blant norske forvaltere Om Norsif Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.01.2014 Vår ref.: 13-1730 Deres ref.: 13/632 EEr Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Detaljer

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar.

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar. ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 31. august 2010) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi gjennom

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse

Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse Norske Finansanalytikeres Forening 20. september 2012 Kort fortalt om Folketrygdfondet Verdien av Statens pensjonsfond Norge 135,5 milliarder kroner, fordelt på: Norsk

Detaljer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Internrevisorforeningen 16. februar 2011 Storebrand Kapitalforvaltning AS Christine Tørklep Meisingset Business as Usual = 2,3 planeter i 2050 Resources and

Detaljer

ODIN Forvaltning. Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012

ODIN Forvaltning. Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012 Forvaltning Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012 2 People Philosophy Process Performance 3 Vi skal kjøpe selskaper som er lavt priset i forhold til verdiskapningen EV/CE 4 Vi søker gode selskaper

Detaljer

Samfunnsansvarsrapport 2013

Samfunnsansvarsrapport 2013 Samfunnsansvarsrapport 2013 Samfunnsansvar (ESG) er en integrert del av Argentums virksomhet. Dette gjelder investeringsbeslutninger, overfor investeringspartnere, så vel som internt. ESG strategi Investeringsvirksomhet

Detaljer

EY, 19. mars 2015 NIRF, 26. januar 2016. Investorforventninger til selskaper Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien

EY, 19. mars 2015 NIRF, 26. januar 2016. Investorforventninger til selskaper Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien EY, 19. mars 2015 NIRF, 26. januar 2016 Investorforventninger til selskaper Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien Om KLP Norges største livsforsikringsselskap KLP er et gjensidig eid selskap

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Folketrygdfondet - Anstendige arbeidsforhold og faglige rettigheter

Ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Folketrygdfondet - Anstendige arbeidsforhold og faglige rettigheter Ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Folketrygdfondet - Anstendige arbeidsforhold og faglige rettigheter 1. mars 2016 LOs konsernkonferanse Olaug Svarva 2 Hovedpunkter Folketrygdfondet En introduksjon Ansvarlig

Detaljer

St.meld. nr. 24 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007

St.meld. nr. 24 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007 St.meld. nr. 24 (2006-2007) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006 Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007 1 Et av verdens største enkelteide fond, og det vokser fortsatt raskt 6000 Samlet

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Nye landsdekkende såkornfond

Nye landsdekkende såkornfond Nye landsdekkende såkornfond Felles fylkesutvalg for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Stein Jodal, Fondsforvaltning 24. januar 2013 2 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Såkornfond

Detaljer

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Statssekretær Roger Schjerva, 12. oktober 2006 1 Hvorfor er politiske myndigheter opptatt av etikk i styrene? Staten betydelig eier av selskaper

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014 med hjemmel i kgl. res. 19. november 2004 og lov om Statens pensjonsfond

Detaljer

HØRING. Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar. Innledning

HØRING. Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar. Innledning HØRING Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar Innledning Oslo Børs har sammen med Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) utarbeidet en veiledning og et eksempel

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Samfunnsansvarsrapport 2015

Samfunnsansvarsrapport 2015 Samfunnsansvarsrapport 2015 Samfunnsansvar er en integrert del av Argentums virksomhet. Dette gjelder investeringsbeslutninger, overfor investeringspartnere, så vel som i øvrig virksomhet. ESG strategi

Detaljer

Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget

Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget ISO 26000 og GRI komplementære eller konkurrerende Adelheid Sæther Flytoget AS Nøkkeltall 2013 6,5 mill passasjerer 16 togsett Utgjør 10 % av alle

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

eierrapport 2011 eierrapport 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond Aktivt eierskap Eierskapsutøvelse

eierrapport 2011 eierrapport 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond Aktivt eierskap Eierskapsutøvelse Aktivt eierskap Eierskapsutøvelse Generalforsamlinger Valgkomiteer og lederlønnsordninger Ansvarlig investeringsvirksomhet eierrapport 2011 eierrapport 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond

Detaljer

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 s forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi Måling av avkastning

Detaljer

Bærekraft integrert i Formuesforvaltnings eiendomsinvesteringer fokus på god risikojustert avkastning

Bærekraft integrert i Formuesforvaltnings eiendomsinvesteringer fokus på god risikojustert avkastning Bærekraft integrert i Formuesforvaltnings eiendomsinvesteringer fokus på god risikojustert avkastning Susanne Gløersen, Bærekraftsstrateg 29.11.2017 Agenda Hvorfor er bærekraft integrert i valg av eiendomsinvesteringer

Detaljer

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22.

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22. Oslo, 15.1.2004 Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER MEDLEMSFORDELER IEHs mål er å gi et medlemstilbud som bidrar til å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede. IEH tilbyr: Rådgivning Relevante verktøy

Detaljer

Etisk tjenestepensjon? Av Gunnell Sandanger og Arild Hermstad

Etisk tjenestepensjon? Av Gunnell Sandanger og Arild Hermstad Av Gunnell Sandanger og Arild Hermstad Fra 1. juli innføres obligatorisk tjenestepensjon hvilke av de store tilbyderne er best på etikk? Tilbyderne av obligatorisk tjenestepensjon tilbyr ulike modeller

Detaljer

Konsernføring: Samfunnsansvar og ytre miljø

Konsernføring: Samfunnsansvar og ytre miljø Konsernføring: Samfunnsansvar og ytre miljø Regnskapsloven, Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse fra NUES og Det globale rapporteringsinitiativet (GRI) stiller krav til hvordan Agder Energi

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

Fossil-Fuel Investments in the Norwegian Government Pension Fund Global: Addressing Climate Issues through Exclusion and Active Ownership

Fossil-Fuel Investments in the Norwegian Government Pension Fund Global: Addressing Climate Issues through Exclusion and Active Ownership Fossil-Fuel Investments in the Norwegian Government Pension Fund Global: Addressing Climate Issues through Exclusion and Active Ownership Martin Skancke, Elroy Dimson, Michael Hoel, Magdalena Kettis, Gro

Detaljer

Samfunnsrapportering fra et revisorperspektiv

Samfunnsrapportering fra et revisorperspektiv Samfunnsrapportering fra et revisorperspektiv Espen Knudsen fagsjef for rammebetingelser i Revisorforeningen Den norske Revisorforening Ny 3-3c i regnskapsloven Store foretak skal gi en årlig redegjørelse

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP OG LEVERANDØRKONTAKT I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP OG LEVERANDØRKONTAKT I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 095-2009 REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP OG LEVERANDØRKONTAKT I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak:

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer. Kjetil Svihus, Grieg Investor 16.

Markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer. Kjetil Svihus, Grieg Investor 16. Markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer Kjetil Svihus, Grieg Investor 16. Oktober 2014 Etikk blir stadig viktigere også i kapitalforvaltning Historie og standarder

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Internrevisorforeningen 16.februar 2011: Samfunnsansvar i et nøtteskall

Internrevisorforeningen 16.februar 2011: Samfunnsansvar i et nøtteskall Internrevisorforeningen 16.februar 2011: Samfunnsansvar i et nøtteskall Etheco i et nøtteskall Partnere: Cornelia Moseid og Olaf Thommesesen Konsulenter i Norge, Sverige og US, tilknyttet på prosjekbasis

Detaljer

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune ISO 26000 som del av vårt styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Samfunnsansvar er vårt mandat Systematikk og kultur Felles, enhetlig og gjennomgående Lik struktur

Detaljer

Statens#pensjonsfond#utland#og#barns# rettigheter!

Statens#pensjonsfond#utland#og#barns# rettigheter! . Statens#pensjonsfond#utland#og#barns# rettigheter Skrevet av: International Law and Policy Institute ilpi.org InternationalLawandPolicyInstitute(ILPI)levereranalytiskarbeid,juridiskogtekniskrådgivninginnenfor

Detaljer

for Investeringskonto

for Investeringskonto I for Investeringskonto Investeringskonto Enkel rapportering Du får flere fordeler ved å samle din sparing og dine investeringer i en Investeringskonto. Det aller viktigste er oversikten og enkelheten

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Rapport om samfunnsanvar 2011 Argentum Fondsinvesteringer

Rapport om samfunnsanvar 2011 Argentum Fondsinvesteringer Rapport om samfunnsanvar 2011 Argentum Fondsinvesteringer Samfunnsansvar er en integrert del av Argentums virksomhet. Dette gjelder investeringsbeslutninger, overfor investeringspartnere, så vel som internt.

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Rapport om samfunnsansvar Argentum Fondsinvesteringer as

Rapport om samfunnsansvar Argentum Fondsinvesteringer as Rapport om samfunnsansvar 2016 Argentum Fondsinvesteringer as Rapport om samfunnsansvar 2016 Side 2 Rapport om samfunnsansvar 2016 Samfunnsansvar er en integrert del av Argentums virksomhet. Dette gjelder

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Vedlegg 2 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammene for administrerende direktør sitt arbeid og omhandler ansvar, oppgaver,

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

Revisjon av ISO 14001

Revisjon av ISO 14001 Miljø- og klimaforum, 4. juni 2014 Revisjon av ISO 14001 V/KNUT JONASSEN, STANDARD NORGE Hovedpunkter Styringssystemer: ISO 9001 og ISO 14001 Bakgrunnen for revisjonen Spesielle utfordringer Felles struktur

Detaljer

Bakgrunn for lansering Meld St 35 «Sammen om Jobben» om næringsutvikling

Bakgrunn for lansering Meld St 35 «Sammen om Jobben» om næringsutvikling Bakgrunn for lansering Meld St 35 «Sammen om Jobben» om næringsutvikling «Regjeringen vil erstatte dagens søknadsbaserte ordning i Norad, inkludert Business Matchmakingprogrammet, med en ny, konkurransebasert

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI 2016-2020 DEL 1: STRATEGISKE PRIORITERINGER BAKGRUNN Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet i 2000 fordi man så at samarbeid er nødvendig for å sikre/bidra til

Detaljer

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Forvaltningsprosess og markedssyn Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Strategic asset allocation forum Credit bond competencies Danske Capital Senior management Asset allocation competencies

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2012 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 EWOS IN VIETNAM Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 Vietnam etablering i noen stikkord Etablering er strategisk viktig og har mange muligheter for Cermaq - og for Vietnam Vi var forberedt

Detaljer

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 St.meld. nr. 16 (2007-2008) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 Finansminister Kristin Halvorsen 4. april 2008 1 2 1 Trygg og langsiktig forvaltning av Statens pensjonsfond Statens pensjonsfond

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR)

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Jernbaneverket Vedlegg B3 Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Denne erklæringen er i samsvar med tilsvarende erklæring i vår kvalifikasjonsdatabase TransQ og inngår som

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune NBEF 07.11.2014 Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune gjennom vårt ISO-sertifiserte styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Felles gjennomgående system

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping www.pwc.no Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping Øistein Jensen, Bergen Næringsråd 20.09.2011 Agenda 4 tema: 1. Hva er samfunnsansvar? 2. Utvikling og regulering 3. Krav og forventninger 4.

Detaljer

Norsox. Dokumentets to deler

Norsox. Dokumentets to deler Norsox Et dokument om God IT Styring og Kontroll Dokumentets to deler Del 1: En metodikk for innføring av God IT Styring og Kontroll. Forankret i Styrets ansvar og gjennomarbeidet på alle nivå i virksomheten.

Detaljer

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs En Plattform For Samfunnsansvar FNs Global Compact I januar 2009 lanserte regjeringen en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St. meld. nr. 10 (2008-2009)). Her trekkes

Detaljer

Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere.

Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere. Oslo, august 2004 Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere. Av Guri Tajet Arbeidsnotat 4/04 fra Framtiden i våre hender 1 Norske fondssparere blåser i etikken Framtiden i våre hender

Detaljer

Egenevaluering av internkontrollen

Egenevaluering av internkontrollen Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations

Detaljer

Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016

Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016 Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016 Client name - Event - Presentation title Page 1 AGENDA 1 2 Rammeverk for helhetlig risikostyring

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Marianne Andreassen

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer