Sak Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling i"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Dato: 16. mars 2015 Tid: kl. 11:00 14:30 Sted: Dr. Holms, Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune Eva Hage Solstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Aslaug Hellesøy, Hordaland fylkeskommune Forfall: Mona Hellesnes, Hordaland fylkeskommune. Meldt forfall Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Meldt forfall Stig Yngve Røkenes, Vara Ulvik kommune. Ikke møtt Norvald Distad, Aurland kommune. Ikke møtt Andre deltagere Trond Erik Buttingsrud, Nasjonalparkforvalter Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Saker til behandling: Sak Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling i Sak Søknad om tillatelse til motorferdsel i tilknytning til oppfølging av merka villrein. Sak Søknad om å bruke snøskuter innenfor Hallingskarvet nasjonalpark til å gjennomføre snømålinger i tilsigsfeltet til Usta.. Sak Søknad om å arrangere Skarvet opp. Sak Eventuelt og meldinger til møte. Sak Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling i Forvalters innstilling Villreinutvalet for Nordfjella søker om lavtflyging under 300 meter i forbindelse med villreintelling. Arbeidsutvalget til Hallingskarvet nasjonalparkstyre gir tillatelse til lavtflyging under 300 meter forbindelse med minimumstellinger i mars-april og strukturtelling i oktober. Tillatelsen til POSTADRESSE: POSTBOKS DRAMMEN BESØKSADRESSE: TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: ORG.NR:

2 motorferdselen er gitt på spesielle vilkår. Det er klagerett på dette vedtaket til Klima- og Miljøverndepartementet. Viser til søknad fra Villreinutvalet for Nordfjella om dispensasjon fra forbudet mot lavtflyging under 300 meter i Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde. Bakgrunnen for søknaden er at det under villreintelling er behovet for å gå nærmere enn 300 meter for å få gode bilder av flokkene. Det er søkt om å bruke å bruke fly i forbindelse med tellinger i følgende perioder: februarapril (minimumstelling), juni juli (kalvetelling) og oktober (lokalisering av flokker til strukturtellingen). Det er et generelt forbud mot motorferdsel på land, i vann og i lufta under 300 meter, jf. 3 pkt. 6.1 i forskrift om vern av Hallingskarvet nasjonalpark, og 3 pkt. 3.1 i Verneforskrift for Finse biotopvernområde. Forvaltningsplanen omtaler lavtflyging til villreintelling på følgende måte «Det vil og gjevast løyve for lågtflyging under 300 meter i samband med telling av villrein». Med hjemmel i naturmangfoldloven 48, sak , gir Hallingskarvet nasjonalparkstyre Villreinutvalet for Nordfjella v/harald Skjerdal dispensasjon til nødvendig lavtflyging under 300 meter i forbindelse med minimumstelling og strukturtelling i Hallingskarvet nasjonalpark. Villrein er en del av verneformålet i Hallingskarvet, og villreintellinger er en viktig del av forvaltningen av villreinstammen. Hallingskarvet nasjonalparkstyre mener at telling med fly i mars/april og oktober, er en god metode med liten innvirkning på verneverdiene. Hallingskarvet nasjonalparkstyre avslår søknad om lavtflyging i forbindelse med kalvetelling i juni/juli. Bakgrunn for dette er at dette er en sårbar periode for fjellreven og at kalvetellingen kan gjennomføres med gode resultater utenfor nasjonalparken. Tillatelsen gjelder for totalt inntil fire dager i periodene. Februar - april 2015(minimumstelling) Oktober 2015 (lokalisering av flokker til strukturtellingen) Vilkår for tillatelsen: Flygingen skal begrenses til det som er helt nødvendig for å gjennomføre tellingene Det skal ikke flyges på søn- og helligdager eller i påskeuka (lørdag før palmesøndag - 2. påskedag) Hallingskarvet nasjonalparkstyre forutsetter at SNO blir kontaktet før flygingen. Rapport fra flyging skal sendes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre når flygingen er avsluttet. Manglende tilbakemelding kan føre til at det ikke blir gitt tillatelse neste år. Hallingskarvet nasjonalparkstyre kan til enhver tid trekke tilbake tillatelsen hvis lov eller forskrift endres eller vilkår for tillatelsen ikke overholdes. Tillatelsen er gitt i henhold til verneforskriften og gjelder for Hallingskarvet nasjonalparken og Finse biotopvernområde. Prinsippene i naturmangfoldloven 8 12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Når det gjelder krav til kunnskap om naturmangfoldet i naturmangfoldloven 8, vil det være villrein og fjellrev som kan bli påvirket av lavtflyging innenfor Hallingskarvet nasjonalpark. Fjellrev og villrein er viktig arter og verneverdier i området. Ved flyging under 300 HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 2

3 meter vil villrein og fjellrev kunne reagere med en naturlig fluktreaksjon. Forstyrrelsen vil være i en kort tidsperiode. Det er ikke søkt om flygning i den mest sårbare kalvingsperioden for villrein (mai). Hi perioden for fjellrev er den mest sårbare periode for reven (juni/juli). Det er gjort lite forskning på hvor mye forstyrrelser fjellreven tåler i denne perioden. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette prinsippet er viktig for den totale belastningen fra forstyrrelser og motorferdsel i verneområdet. Det er noe motorferdsel i Hallingskarvet i dag, men denne er svært konsentrert til noen måneder i vinterhalvåret. Det gis kun tillatelse til transport som er helt nødvendig. Vi har vurdert den samlede belastningen av motorferdsel og forstyrrelser i dag til å være akseptabel i henhold til verneformålet. Det totale søknadsomfanget har vært stabilt de siste, og nasjonalparkstyret mener derfor at eksisterende praksis i hovedsak kan videreføres. Ut ifra sakens karakter mener Hallingskarvet nasjonalparkstyre at kunnskapsgrunnlaget er godt i forhold til villrein. I forhold fjellrev, er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt når det gjelder tålegrensene for forstyrrelser i hi perioden. Hallingskarvet nasjonalparkstyre legger derfor større vekt på føre-varprinsippet i naturmangfoldloven 9 og avslår lavtflyging i hi perioden juni/juli. Slik vedtaket foreligger med de vilkår som er satt, vil naturmangfoldet i liten grad blir berørt av vedtaket og det kan ikke påvises store effekter av tiltaket på verdifulle naturtyper og arter. Hallingskarvet nasjonalparkstyre legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven 11 og 12. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, jf. 48 i naturmangfoldloven. Det er et mål å holde motorferdselen i nasjonalparken på et minimum, samtidig som nødvendig transport må kunne tillates. Villrein er en del av verneformålet i Hallingskarvet, og villreintellinger er en viktig del av forvaltningen av villreinstammen. Hallingskarvet nasjonalparkstyre kan ikke se at vedtaket vil stride mot vernevedtaket eller vil påvirke verneverdien nevneverdig. Klage Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljøverndepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven 28 og 29. Klagen sendes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Klageskjema kan lastes ned fra Behandling: Framlegg: Oppfordring om å søke tidligere om de ønsker å starte telling i februar Enstemmig vedtak som forvalters innstilling, med framlegg. Redigert tekst. Vedtak: Villreinutvalet for Nordfjella søker om lavtflyging under 300 meter i forbindelse med villreintelling. Hallingskarvet nasjonalparkstyre gir tillatelse til lavtflyging under 300 meter forbindelse med minimumstellinger i mars-april og strukturtelling i oktober. Tillatelsen til motorferdselen er gitt på spesielle vilkår. Det er klagerett på dette vedtaket til Klima- og Miljøverndepartementet. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 3

4 Viser til søknad fra Villreinutvalet for Nordfjella om dispensasjon fra forbudet mot lavtflyging under 300 meter i Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde. Bakgrunnen for søknaden er at det under villreintelling er behovet for å gå nærmere enn 300 meter for å få gode bilder av flokkene. Det er søkt om å bruke å bruke fly i forbindelse med tellinger i følgende perioder: februarapril (minimumstelling), juni juli (kalvetelling) og oktober (lokalisering av flokker til strukturtellingen). Det er et generelt forbud mot motorferdsel på land, i vann og i lufta under 300 meter, jf. 3 pkt. 6.1 i forskrift om vern av Hallingskarvet nasjonalpark, og 3 pkt. 3.1 i Verneforskrift for Finse biotopvernområde. Forvaltningsplanen omtaler lavtflyging til villreintelling på følgende måte «Det vil og gjevast løyve for lågtflyging under 300 meter i samband med telling av villrein». Med hjemmel i naturmangfoldloven 48, sak , gir Hallingskarvet nasjonalparkstyre Villreinutvalet for Nordfjella v/harald Skjerdal dispensasjon til nødvendig lavtflyging under 300 meter i forbindelse med minimumstelling og strukturtelling i Hallingskarvet nasjonalpark. Villrein er en del av verneformålet i Hallingskarvet, og villreintellinger er en viktig del av forvaltningen av villreinstammen. Hallingskarvet nasjonalparkstyre mener at telling med fly i mars/april og oktober, er en god metode med liten innvirkning på verneverdiene. Hallingskarvet nasjonalparkstyre avslår søknad om lavtflyging i forbindelse med kalvetelling i juni/juli. Bakgrunn for dette er at dette er en sårbar periode for fjellreven og at kalvetellingen kan gjennomføres med gode resultater utenfor nasjonalparken. Tillatelsen gjelder for totalt inntil fire dager i periodene. Februar - april 2015(minimumstelling) Oktober 2015 (lokalisering av flokker til strukturtellingen) Vilkår for tillatelsen: Flygingen skal begrenses til det som er helt nødvendig for å gjennomføre tellingene Det skal ikke flyges på søn- og helligdager eller i påskeuka (lørdag før palmesøndag - 2. påskedag) Hallingskarvet nasjonalparkstyre forutsetter at SNO blir kontaktet før flygingen. Rapport fra flyging skal sendes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre når flygingen er avsluttet. Manglende tilbakemelding kan føre til at det ikke blir gitt tillatelse neste år. Hallingskarvet nasjonalparkstyre kan til enhver tid trekke tilbake tillatelsen hvis lov eller forskrift endres eller vilkår for tillatelsen ikke overholdes. Tillatelsen er gitt i henhold til verneforskriften og gjelder for Hallingskarvet nasjonalparken og Finse biotopvernområde. Prinsippene i naturmangfoldloven 8 12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Når det gjelder krav til kunnskap om naturmangfoldet i naturmangfoldloven 8, vil det være villrein og fjellrev som kan bli påvirket av lavtflyging innenfor Hallingskarvet nasjonalpark. Fjellrev og villrein er viktig arter og verneverdier i området. Ved flyging under 300 meter vil villrein og fjellrev kunne reagere med en naturlig fluktreaksjon. Forstyrrelsen vil være i en kort tidsperiode. Det er ikke søkt om flygning i den mest sårbare kalvingsperioden for villrein (mai). HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 4

5 Hi perioden for fjellrev er den mest sårbare periode for reven (juni/juli). Det er gjort lite forskning på hvor mye forstyrrelser fjellreven tåler i denne perioden. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette prinsippet er viktig for den totale belastningen fra forstyrrelser og motorferdsel i verneområdet. Det er noe motorferdsel i Hallingskarvet i dag, men denne er svært konsentrert til noen måneder i vinterhalvåret. Det gis kun tillatelse til transport som er helt nødvendig. Vi har vurdert den samlede belastningen av motorferdsel og forstyrrelser i dag til å være akseptabel i henhold til verneformålet. Det totale søknadsomfanget har vært stabilt de siste, og nasjonalparkstyret mener derfor at eksisterende praksis i hovedsak kan videreføres. Ut ifra sakens karakter mener Hallingskarvet nasjonalparkstyre at kunnskapsgrunnlaget er godt i forhold til villrein. I forhold fjellrev, er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt når det gjelder tålegrensene for forstyrrelser i hi perioden. Hallingskarvet nasjonalparkstyre legger derfor større vekt på føre-varprinsippet i naturmangfoldloven 9 og avslår lavtflyging i hi perioden juni/juli. Slik vedtaket foreligger med de vilkår som er satt, vil naturmangfoldet i liten grad blir berørt av vedtaket og det kan ikke påvises store effekter av tiltaket på verdifulle naturtyper og arter. Hallingskarvet nasjonalparkstyre legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven 11 og 12. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, jf. 48 i naturmangfoldloven. Det er et mål å holde motorferdselen i nasjonalparken på et minimum, samtidig som nødvendig transport må kunne tillates. Villrein er en del av verneformålet i Hallingskarvet, og villreintellinger er en viktig del av forvaltningen av villreinstammen. Hallingskarvet nasjonalparkstyre kan ikke se at vedtaket vil stride mot vernevedtaket eller vil påvirke verneverdien nevneverdig. Om Villreinutvalet ønsker å starte telling i februar, oppfordrer nasjonalparkstyret at søknad blir sendt inn i oktober for telling skal gjennomføres påfølgende år. Klage Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljøverndepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven 28 og 29. Klagen sendes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Klageskjema kan lastes ned fra Sak Søknad om tillatelse til motorferdsel i tilknytning til oppfølging av merka villrein. Forvalters innstilling Norsk institutt for naturforskning v/roy Andersen har søkt om å bruke snøskuter til oppfølging av merka villrein innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde. Hallingskarvet HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 5

6 nasjonalparkstyre gir dispensasjon til motorferdselen på spesielle vilkår. Det er klagerett på dette vedtaket til Miljøverndepartementet. Viser til søknad fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/roy Andersen om dispensasjon til bruk av snøskuter til oppfølging av radiomerka villrein innenfor Hallingskarvet nasjonalpark. Søknaden gjelder oppfølging av allerede radiomerka dyr, og for tidsrommet 1. mars og så lenge det er snø. Innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde er det et generelt forbud mot motorferdsel, jf. verneforskriftene 3, pkt. 6.1 og 3, pkt Forvaltningsmyndighetene kan gjøre unntak fra vernevedtakene dersom det ikke strider mot vernevedtakenes formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. jf. 48 i naturmangfoldloven. Hallingskarvet nasjonalparkstyre gir Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/roy Andersen dispensasjon til nødvendig kjøring med snøskuter i forbindelse med oppfølging av allerede merka villrein. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet fra 1. mars til og med 30. april Dispensasjonen er gitt med hjemmel i lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold 48. Dispensasjonen gjelder 3 turer og gjelder innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse Biotopvernområde. Vilkår for dispensasjonen: All motorferdsel skal begrenses til det som er helt nødvendig for oppfølging av radiomerka dyr. Ut fra et sikkerhets aspekt kan det benyttes 2 skutere per tur. Hallingskarvet nasjonalparkstyre forutsetter nær kontakt og samarbeid med Villreinutvalg og Statens Naturoppsyn Motorferdsel skal så langt det er mulig ikke skje på søndager eller helligdager. Denne tillatelsen begrenser ikke den rett grunneier har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom Kjøreskjema skal fylles ut både før turen starter. Kjøreskjema skal sendes ferdig utfylt til Hallingskarvet nasjonalparkstyre når motorferdselen er avsluttet og senest innen 1. juni Manglende tilbakemelding kan føre til at tillatelse ikke innvilges senere år Hallingskarvet nasjonalparkstyre kan til enhver tid trekke tilbake dispensasjonen hvis lov eller forskrift endres eller vilkår for dispensasjonen ikke overholdes Denne kjøreskjema skal alltid være med under transporten, og skal vises til oppsynet når dette kreves. Prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Når det gjelder krav til kunnskap om naturmangfoldet i naturmangfoldloven 8, har forvaltningen god oversikt over omfanget av motorferdsel gjennom de rapporteringsordninger som finnes, og kontroller gjennomført av Statens naturoppsyn. I forhold til naturverdiene er det først og fremst villrein og fjellrev som kan bli påvirket av motorferdsel på vinterstid. Så langt det er mulig holder forvaltningen seg oppdater på villreinens forflytninger gjennom observasjoner i felt og via GPS-merka dyr. I tillegg bruker forvaltningen aktuell faglitratur og tidligere erfaringer om villreinens HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 6

7 forflytninger i kunnskapsgrunnlaget. Det er i denne saken aktuelt å oppsøke områder med villrein. Store deler av Hallingskarvet er leveområde for fjellrev. Ved forstyrrelse vil villrein og fjellrev reagere med naturlige fluktreaksjoner. Dette er en naturlig reaksjon der den enkeltvis forstyrrelse ikke vil true arten. Utover villrein og fjellrev har styret ikke informasjon om andre truede eller sårbare arter i området som kan bli påvirket av motorferdsel på vinterføre. 10 økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette prinsipper er viktig for den totale belastningen fra forstyrrelser og motorferdsel i verneområdet. Det er noe motorferdsel i Hallingskarvet i dag. Denne er konsentrert til noen måneder i vinterhalvåret. Ferdsel på ski og til fots foregår i all hovedsak etter merkede løyper og stier. Det gis kun tillatelse til transport som er helt nødvending. Vi har vurdert den samlede belastningen av motorferdsel og forstyrrelser i dag til å være akseptabel i henhold til verneformålet. Det totale søknadsomfanget har vært stabilt de siste årene, og vi mener derfor at eksisterende praksis i hovedsak kan videreføres. Ut ifra sakens karakter mener Hallingskarvet nasjonalparkstyre at kunnskapsgrunnlaget er godt i denne saken, og at naturmangfoldloven 9 dermed får mindre betydning. I og med at det er lav sannsynlighet for at naturmangfoldet blir berørt av vedtaket og det ikke kan påvises store effekter av tillatelsen på verdifulle naturtyper og arter, legger Hallingskarvet nasjonalparkstyre til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven 11 og 12. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, jf. naturmangfoldloven 48. Det er et mål å holde motorferdselen i nasjonalparken på et minimum, samtidig som nødvendig transport må kunne tillates. Villrein er en del av verneformålet i Hallingskarvet, og forskning på villrein kan gi oss viktig informasjon som kan styrke forvaltningen av arten i framtiden. Det er i denne saken aktuelt å oppsøke områder med villrein. Det er da viktig å være svært forsiktig i sin tilnærming til dyrene. Aktiviteten vil bli utført av og i samråd med fagfolk som har god kunnskap om villreinbestanden og effekten av påvirkninger. Dispensasjonen er begrenset til kjøring ut april. Dette er fordi nasjonalparkstyre ønsker å gi villreinen mest mulig ro i forkant av kalvingen. Hallingskarvet nasjonalparkstyre kan ikke se at vedtaket vil stride mot vernevedtaket eller vil påvirke verneverdien nevneverdig. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven 28 og 29. Klagen sendes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Klageskjema kan lastes ned fra Behandling: Enstemmig vedtak som forvalters innstilling. Vedtak: Norsk institutt for naturforskning v/roy Andersen har søkt om å bruke snøskuter til oppfølging av merka villrein innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde. Hallingskarvet nasjonalparkstyre gir dispensasjon til motorferdselen på spesielle vilkår. Det er klagerett på dette vedtaket til Klima- og Miljødepartementet. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 7

8 Viser til søknad fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/roy Andersen om dispensasjon til bruk av snøskuter til oppfølging av radiomerka villrein innenfor Hallingskarvet nasjonalpark. Søknaden gjelder oppfølging av allerede radiomerka dyr, og for tidsrommet 1. mars og så lenge det er snø. Innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde er det et generelt forbud mot motorferdsel, jf. verneforskriftene 3, pkt. 6.1 og 3, pkt Forvaltningsmyndighetene kan gjøre unntak fra vernevedtakene dersom det ikke strider mot vernevedtakenes formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. jf. 48 i naturmangfoldloven. Hallingskarvet nasjonalparkstyre gir Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/roy Andersen dispensasjon til nødvendig kjøring med snøskuter i forbindelse med oppfølging av allerede merka villrein. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet fra 1. mars til og med 30. april Dispensasjonen er gitt med hjemmel i lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold 48. Dispensasjonen gjelder 3 turer og gjelder innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse Biotopvernområde. Vilkår for dispensasjonen: All motorferdsel skal begrenses til det som er helt nødvendig for oppfølging av radiomerka dyr. Ut fra et sikkerhets aspekt kan det benyttes 2 skutere per tur. Hallingskarvet nasjonalparkstyre forutsetter nær kontakt og samarbeid med Villreinutvalg og Statens Naturoppsyn Motorferdsel skal så langt det er mulig ikke skje på søndager eller helligdager. Denne tillatelsen begrenser ikke den rett grunneier har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom Kjøreskjema skal fylles ut før turen starter. Kjøreskjema skal sendes ferdig utfylt til Hallingskarvet nasjonalparkstyre når motorferdselen er avsluttet og senest innen 1. juni Manglende tilbakemelding kan føre til at tillatelse ikke innvilges senere år Hallingskarvet nasjonalparkstyre kan til enhver tid trekke tilbake dispensasjonen hvis lov eller forskrift endres eller vilkår for dispensasjonen ikke overholdes Denne kjøreskjema skal alltid være med under transporten, og skal vises til oppsynet når dette kreves. Prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Når det gjelder krav til kunnskap om naturmangfoldet i naturmangfoldloven 8, har forvaltningen god oversikt over omfanget av motorferdsel gjennom de rapporteringsordninger som finnes, og kontroller gjennomført av Statens naturoppsyn. I forhold til naturverdiene er det først og fremst villrein og fjellrev som kan bli påvirket av motorferdsel på vinterstid. Så langt det er mulig holder forvaltningen seg oppdater på villreinens forflytninger gjennom observasjoner i felt og via GPS-merka dyr. I tillegg bruker forvaltningen aktuell faglitratur og tidligere erfaringer om villreinens forflytninger i kunnskapsgrunnlaget. Det er i denne saken aktuelt å oppsøke områder med villrein. Store deler av Hallingskarvet er leveområde for fjellrev. Ved forstyrrelse vil villrein og fjellrev reagere HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 8

9 med naturlige fluktreaksjoner. Dette er en naturlig reaksjon der den enkeltvis forstyrrelse ikke vil true arten. Utover villrein og fjellrev har styret ikke informasjon om andre truede eller sårbare arter i området som kan bli påvirket av motorferdsel på vinterføre. 10 økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette prinsipper er viktig for den totale belastningen fra forstyrrelser og motorferdsel i verneområdet. Det er noe motorferdsel i Hallingskarvet i dag. Denne er konsentrert til noen måneder i vinterhalvåret. Ferdsel på ski og til fots foregår i all hovedsak etter merkede løyper og stier. Det gis kun tillatelse til transport som er helt nødvending. Vi har vurdert den samlede belastningen av motorferdsel og forstyrrelser i dag til å være akseptabel i henhold til verneformålet. Det totale søknadsomfanget har vært stabilt de siste årene, og vi mener derfor at eksisterende praksis i hovedsak kan videreføres. Ut ifra sakens karakter mener Hallingskarvet nasjonalparkstyre at kunnskapsgrunnlaget er godt i denne saken, og at naturmangfoldloven 9 dermed får mindre betydning. I og med at det er lav sannsynlighet for at naturmangfoldet blir berørt av vedtaket og det ikke kan påvises store effekter av tillatelsen på verdifulle naturtyper og arter, legger Hallingskarvet nasjonalparkstyre til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven 11 og 12. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, jf. naturmangfoldloven 48. Det er et mål å holde motorferdselen i nasjonalparken på et minimum, samtidig som nødvendig transport må kunne tillates. Villrein er en del av verneformålet i Hallingskarvet, og forskning på villrein kan gi oss viktig informasjon som kan styrke forvaltningen av arten i framtiden. Det er i denne saken aktuelt å oppsøke områder med villrein. Det er da viktig å være svært forsiktig i sin tilnærming til dyrene. Aktiviteten vil bli utført av og i samråd med fagfolk som har god kunnskap om villreinbestanden og effekten av påvirkninger. Dispensasjonen er begrenset til kjøring ut april. Dette er fordi nasjonalparkstyre ønsker å gi villreinen mest mulig ro i forkant av kalvingen. Hallingskarvet nasjonalparkstyre kan ikke se at vedtaket vil stride mot vernevedtaket eller vil påvirke verneverdien nevneverdig. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven 28 og 29. Klagen sendes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Klageskjema kan lastes ned fra Sak Søknad om å bruke snøskuter innenfor Hallingskarvet nasjonalpark til å gjennomføre snømålinger i tilsigsfeltet til Usta. Forvalters innstilling Ustekveikja Energi AS, v/kjell Birkelid har søkt om å bruke snøskuter til å gjennomføre snømålinger i tilsigsfeltet til Usta innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde. Hallingskarvet nasjonalparkstyre gir dispensasjon til motorferdselen på spesielle vilkår. Det er klagerett på dette vedtaket til Miljøverndepartementet. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 9

10 Viser til søknad fra Ustekveikja Energi AS, v/kjell Birkelid om å bruke snøskuter til å gjennomføre snømålinger i tilsigsfeltet til Usta. Snømålingene har stor betydning for å få oversikt over tilsigsforhold og fylling av magasinene til kraftverkene Ørtern og Ustekveikja. Snømålingene gjennomføres sammen med mannskaper fra E-CO Energi. Hovedsnømålingen foregår normalt etter påske. Innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde er det et generelt forbud mot motorferdsel, jf. verneforskriftene 3, pkt. 6.1 og 3, pkt Forvaltningsmyndighetene kan gjøre unntak fra vernevedtakene dersom det ikke strider mot vernevedtakenes formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. jf. 48 i naturmangfoldloven. Hallingskarvet nasjonalparkstyre gir Ustekveikja Energi AS, v/kjell Birkelid dispensasjon til nødvendig kjøring med snøskuter i forbindelse med snømålinger i tilsigsfeltet til Usta innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet fra 1. april til og med 30. april Dispensasjonen er gitt med hjemmel i lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold 48. Dispensasjonen gjelder 2 turer og gjelder innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse Biotopvernområde. Vilkår for dispensasjonen: Følgende trase skal benyttes Bergsmulen, Nyset, Hansbu, Finse, Hellevatn og Embretstølen. Av disse målepunktene er det Hellevatne som ligger innenfor verneområdet. Kjøring utenom angitte formål og ovennevnte traseer er forbudt Brukes flere skutere sammen skal disse kjøre samlet Kjøring skal ikke skje i helger eller i påskeuka Det må tas hensyn til viltet i området. Det skal innhentes informasjon fra Statens naturoppsyn v/petter Braaten (tlf ) om det er villrein i området, og en må rette seg etter de henstillinger som eventuelt gis av oppsynet i forhold til villrein Denne tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom Kjøreskjema skal fylles ut før turen starter. Kjøreskjema skal sendes ferdig utfylt til Hallingskarvet nasjonalparkstyre når kjøringen er avsluttet eller senest innen 1. juni Manglende tilbakemelding kan føre til at kjøretillatelse ikke innvilges neste år Hallingskarvet nasjonalparkstyre kan til enhver tid trekke tilbake dispensasjonen hvis lov eller forskrift endres eller vilkår for dispensasjonen ikke overholdes Denne kjøreskjema skal alltid være med under transporten, og skal vises til oppsynet når dette kreves. Prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Når det gjelder krav til kunnskap om naturmangfoldet i naturmangfoldloven 8, har forvaltningen god oversikt over omfanget av motorferdsel gjennom de rapporteringsordninger som finnes, og kontroller gjennomført av Statens naturoppsyn. I forhold til naturverdiene er det først og fremst villrein og fjellrev som kan bli påvirket av motorferdsel på vinterstid. Så langt det er mulig holder forvaltningen seg oppdater på villreinens forflytninger gjennom observasjoner i felt og via GPS-merka dyr. I tillegg bruker forvaltningen aktuell faglitratur og tidligere erfaringer om villreinens HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 10

11 forflytninger i kunnskapsgrunnlaget. Det aktuelle området hvor motorferdselen skal gjennomføres er i NINA rapport 634, Villrein i Nordfjella Status og leveområde, definert som et vinterbeiteområde. Store deler av Hallingskarvet er leveområde for fjellrev. Ved forstyrrelse vil villrein og fjellrev reagere med naturlige fluktreaksjoner. Dette er en naturlig reaksjon der den enkeltvis forstyrrelse ikke vil true artene. Utover villrein og fjellrev har styret ikke informasjon om andre truede eller sårbare arter i området som kan bli påvirket av motorferdsel på vinterføre. 10 økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette prinsipper er viktig for den totale belastningen fra forstyrrelser og motorferdsel i verneområdet. Det er noe motorferdsel i Hallingskarvet i dag. Denne er konsentrert til noen måneder i vinterhalvåret. Ferdsel på ski og til fots foregår i all hovedsak etter merkede løyper og stier. Det gis kun tillatelse til transport som er helt nødvending. Vi har vurdert den samlede belastningen av motorferdsel og forstyrrelser i dag til å være akseptabel i henhold til verneformålet. Det totale søknadsomfanget har vært stabilt de siste årene, og vi mener derfor at eksisterende praksis i hovedsak kan videreføres. Ut ifra sakens karakter mener Hallingskarvet nasjonalparkstyre at kunnskapsgrunnlaget er godt i denne saken, og at naturmangfoldloven 9 dermed får mindre betydning. I og med at det er lav sannsynlighet for at naturmangfoldet blir berørt av vedtaket og det ikke kan påvises store effekter av tillatelsen på verdifulle naturtyper og arter, legger Hallingskarvet nasjonalparkstyre til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven 11 og 12. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, jf. naturmangfoldloven 48. Det er et mål å holde motorferdselen i nasjonalparken på et minimum, samtidig som nødvendig transport må kunne tillates. Ustekveikja Energi AS har drevet snømålinger i Hallingskarvet over lengre tid. Målingene er viktig for å få oversikt over tilsigsforhold og fylling av magasinene. I forhold til verneverdiene innenfor nasjonalparken er det først og fremst villreinen som kan blir påvirket av motorferdsel. Bakgrunnen for vedtaket er at forvaltningsmyndigheten vurderer snømålinger som en nødvendig del av arbeidet til Ustekveikja Energi AS. Videre ser ikke forvaltningsmyndigheten at motorferdselen som blir generert vil true eller vil påvirke verneverdien nevneverdig. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven 28 og 29. Klagen sendes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Klageskjema kan lastes ned fra Behandling: Enstemmig vedtak som forvalters innstilling. Redigert språklige feil. Vedtak: Ustekveikja Energi AS, v/kjell Birkelid har søkt om å bruke snøskuter til å gjennomføre snømålinger i tilsigsfeltet til Usta innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde. Hallingskarvet nasjonalparkstyre gir dispensasjon til motorferdselen på spesielle vilkår. Det er klagerett på dette vedtaket til Klima- og Miljødepartementet. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 11

12 Viser til søknad fra Ustekveikja Energi AS, v/kjell Birkelid om å bruke snøskuter til å gjennomføre snømålinger i tilsigsfeltet til Usta. Snømålingene har stor betydning for å få oversikt over tilsigsforhold og fylling av magasinene til kraftverkene Ørtern og Ustekveikja. Snømålingene gjennomføres sammen med mannskaper fra E-CO Energi. Hovedsnømålingen foregår normalt etter påske. Innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde er det et generelt forbud mot motorferdsel, jf. verneforskriftene 3, pkt. 6.1 og 3, pkt Forvaltningsmyndighetene kan gjøre unntak fra vernevedtakene dersom det ikke strider mot vernevedtakenes formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. jf. 48 i naturmangfoldloven. Hallingskarvet nasjonalparkstyre gir Ustekveikja Energi AS, v/kjell Birkelid dispensasjon til nødvendig kjøring med snøskuter i forbindelse med snømålinger i tilsigsfeltet til Usta innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet fra 1. april til og med 30. april Dispensasjonen er gitt med hjemmel i lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold 48. Dispensasjonen gjelder 2 turer og gjelder innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og Finse Biotopvernområde. Vilkår for dispensasjonen: Følgende trase skal benyttes Bergsmulen, Nyset, Hansbu, Finse, Hellevatn og Embretstølen. Av disse målepunktene er det Hellevatne som ligger innenfor verneområdet. Kjøring utenom angitte formål og ovennevnte traseer er forbudt Brukes flere skutere sammen skal disse kjøre samlet Kjøring skal ikke skje i helger eller i påskeuka Det må tas hensyn til viltet i området. Det skal innhentes informasjon fra Statens naturoppsyn v/petter Braaten (tlf ) om det er villrein i området, og en må rette seg etter de henstillinger som eventuelt gis av oppsynet i forhold til villrein Denne tillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom Kjøreskjema skal fylles ut før turen starter. Kjøreskjema skal sendes ferdig utfylt til Hallingskarvet nasjonalparkstyre når kjøringen er avsluttet eller senest innen 1. juni Manglende tilbakemelding kan føre til at kjøretillatelse ikke innvilges neste år Hallingskarvet nasjonalparkstyre kan til enhver tid trekke tilbake dispensasjonen hvis lov eller forskrift endres eller vilkår for dispensasjonen ikke overholdes Denne kjøreskjema skal alltid være med under transporten, og skal vises til oppsynet når dette kreves. Prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Når det gjelder krav til kunnskap om naturmangfoldet i naturmangfoldloven 8, har forvaltningen god oversikt over omfanget av motorferdsel gjennom de rapporteringsordninger som finnes, og kontroller gjennomført av Statens naturoppsyn. I forhold til naturverdiene er det først og fremst villrein og fjellrev som kan bli påvirket av motorferdsel på vinterstid. Så langt det er mulig holder forvaltningen seg oppdater på villreinens forflytninger gjennom observasjoner i felt og via HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 12

13 GPS-merka dyr. I tillegg bruker forvaltningen aktuell faglitratur og tidligere erfaringer om villreinens forflytninger i kunnskapsgrunnlaget. Det aktuelle området hvor motorferdselen skal gjennomføres er i NINA rapport 634, Villrein i Nordfjella Status og leveområde, definert som et vinterbeiteområde. Store deler av Hallingskarvet er leveområde for fjellrev. Ved forstyrrelse vil villrein og fjellrev reagere med naturlige fluktreaksjoner. Dette er en naturlig reaksjon der den enkeltvis forstyrrelse ikke vil true artene. Utover villrein og fjellrev har styret ikke informasjon om andre truede eller sårbare arter i området som kan bli påvirket av motorferdsel på vinterføre. 10 økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette prinsipper er viktig for den totale belastningen fra forstyrrelser og motorferdsel i verneområdet. Det er noe motorferdsel i Hallingskarvet i dag. Denne er konsentrert til noen måneder i vinterhalvåret. Ferdsel på ski og til fots foregår i all hovedsak etter merkede løyper og stier. Det gis kun tillatelse til transport som er helt nødvending. Vi har vurdert den samlede belastningen av motorferdsel og forstyrrelser i dag til å være akseptabel i henhold til verneformålet. Det totale søknadsomfanget har vært stabilt de siste årene, og vi mener derfor at eksisterende praksis i hovedsak kan videreføres. Ut ifra sakens karakter mener Hallingskarvet nasjonalparkstyre at kunnskapsgrunnlaget er godt i denne saken, og at naturmangfoldloven 9 dermed får mindre betydning. I og med at det er lav sannsynlighet for at naturmangfoldet blir berørt av vedtaket og det ikke kan påvises store effekter av tillatelsen på verdifulle naturtyper og arter, legger Hallingskarvet nasjonalparkstyre til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven 11 og 12. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, jf. naturmangfoldloven 48. Det er et mål å holde motorferdselen i nasjonalparken på et minimum, samtidig som nødvendig transport må kunne tillates. Ustekveikja Energi AS har drevet snømålinger i Hallingskarvet over lengre tid. Målingene er viktig for å få oversikt over tilsigsforhold og fylling av magasinene. I forhold til verneverdiene innenfor nasjonalparken er det først og fremst villreinen som kan blir påvirket av motorferdsel. Bakgrunnen for vedtaket er at forvaltningsmyndigheten vurderer snømålinger som en nødvendig del av arbeidet til Ustekveikja Energi AS. Videre ser ikke forvaltningsmyndigheten at motorferdselen som blir generert vil true eller vil påvirke verneverdien nevneverdig. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven 28 og 29. Klagen sendes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Klageskjema kan lastes ned fra Sak Søknad om å arrangere Skarvet opp. Forvalters innstilling Utgår Behandling: Utgår på grunn av at søknad ikke kom inn i tide. Sak vil bli tatt opp på et senere møte. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 13

14 Vedtak: Utgår Sak Eventuelt og meldinger til møte. Forvalters innstilling Meldinger er tatt til orientering. Behandling: Enstemmig vedtak som forvalters innstilling. Vedtak: Meldinger er tatt til orientering. Med hilsen Trond Erik Buttingsrud Nasjonalparkforvalter Hallingskarvet nasjonalpark Kopi på e-post til: Vara medlemmer Hallingskarvet nasjonalparkstyre Miljødirektoratet Statens naturoppsyn Statens naturoppsyn lokalt v/petter Braaten Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Buskerud HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 14

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde.

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde. MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET FOR HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 28.08.15. Dato: 28. august 2015 Tid: kl. 09:00 09:30 Sted: Telefonmøte Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder)

Detaljer

Sak Endring av øvingsplan, Hol og Hovet røde kors.

Sak Endring av øvingsplan, Hol og Hovet røde kors. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 08.12.16. Dato: 8. desember 2016 Tid: kl. 08:00 12:00 Sted: Fleischer s hotel, Voss Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune. Sissel Hovland, Buskerud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE

MØTEPROTOKOLL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE MØTEPROTOKOLL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 06.03.13. Dato: 6. mars 2013 Tid: kl. 12:20 14:30 Sted: Finse Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Eva Hage Solstad, Sogn og Fjordane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 28.04.14. Dato: 28. april 2014 Tid: kl. 11:00 14:00 Sted: Reiselivssenteret, Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud

Detaljer

Sak Søknad om bruk av helikopter og drone under Skarverennet 2016.

Sak Søknad om bruk av helikopter og drone under Skarverennet 2016. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 26.10.15. Dato: 26. oktober 2015 Tid: kl. 11:00 14:30 Sted: Reiselivssenteret, Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder). Kjell Ålien,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15 HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/5543 Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 28.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12.

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12. Vår dato: 08.02.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Protokoll fra møte

Detaljer

Sak 22-2014 Søknad om triathlon konkurranse i Hallingskarvet nasjonalpark

Sak 22-2014 Søknad om triathlon konkurranse i Hallingskarvet nasjonalpark MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 21.10.14. Dato: 21. oktober 2014 Tid: kl. 11:00 11:30 Sted: Telefonmøte Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara.

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara. Protokoll fra møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 02.11.12. Dato: 02. november 2012 Tid: 14:30 15:00 Sted: Telefonmøte Til stede fra Hallingskarvet nasjonalparkstyre: Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den Vår dato: 23.01.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Møteprotokoll Arbeidsutvalget

Detaljer

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 26.05.15. Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 11:00 13:30 Sted: Reiselivssenteret Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Sak 1 - Søknad om motorferdsel til kvisting av DNT Oslo og Omegn sitt rutenett.

Sak 1 - Søknad om motorferdsel til kvisting av DNT Oslo og Omegn sitt rutenett. MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET FOR HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 07.02.13. Dato: 7. februar 2013 Tid: kl. 16:00 16:30 Sted: Telefonmøte Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder)

Detaljer

Sak Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark

Sak Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 02.12.14. Dato: 2. desember 2014 Tid: kl. 11:00 16:00 Sted: Reiselivssenteret, Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 25.06.13. Dato: 25. juni 2013 Tid: kl. 08:30 16:00 Sted: Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Sak 31-2015 Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2016-2019. Forvalters innstilling

Sak 31-2015 Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2016-2019. Forvalters innstilling MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 17.12.15. Dato: 17. desember 2015 Tid: kl. 08:00 12:00 Sted: Park hotell Vossevangen, Voss Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder). Kjell

Detaljer

Sak Høring av Kommunikasjonsplan for Hallingskarvet.

Sak Høring av Kommunikasjonsplan for Hallingskarvet. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 05.04.16. Dato: 28. juni 2016 Tid: kl. 08:30 16:00 Sted: Dr. Holms Hotel, Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune. Sissel Hovland, Buskerud

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Merking av ny sti fra Prestholtskardet til Skarvsenden og Vesleskardet.

Merking av ny sti fra Prestholtskardet til Skarvsenden og Vesleskardet. Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 14.06.2013 Saksframlegg: Utvalg Saksnr Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 22-2013 25.06.13 Merking av ny sti fra Prestholtskardet til

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Lucas Dominicus Saksbehandler

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Jan Nordhus Nordhusveien 9360 BARDU Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Arkivkode: 2014/583-432.3 Dato: 14.03.2014 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møteinnkalling Utvalg: /Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 10.00 15.00 Stabbursnes Naturhus og Museum Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag Vestre Storfjord Lysløypelag Att: Frank Dreyer SAKSBEHANDLER: ODDRUN SKJEMSTAD ARKIVKODE: 2014/1606-432.2 DATO: 13.03.2014 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Sak 21-2015 Søknad om å bruke drone til filming under motbakkeløpet Hallingskarvet opp.

Sak 21-2015 Søknad om å bruke drone til filming under motbakkeløpet Hallingskarvet opp. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 08.07.15. Dato: 8. juli 2015 Tid: kl. 09:00 09:30 Sted: Telefonmøte Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder). Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune.

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2015 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 126/13 Trondhjems Turistforening Sandgata 30 Dato 13.02.2013 7012 TRONDHEIM Sak.: 2009/269-7

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. Møteprotokoll Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. juli Følgende faste

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling : Møtested: E-post møte Dato: 09.01.2017 Tidspunkt: 12:00 Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf. 91328614. Saksliste ssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening Gildeskål jeger- og fiskerforening Saksb.: Espen Olaf Henriksen e-post: fmnoehe@fylkesmannen.no Tlf: 75531603 Vår ref: 2011/2627 Deres ref: Vår dato: 20.03.2014 Deres dato: 19.03.2014 Arkivkode: 432.4

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT Saksnr: 01-11/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.02.2013 Tidspunkt: 19.00 21.00

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.02.2009 Tid: kl. 8.30 Sted: OS KOMMUNEHUS, OPPISTUGGU Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Ingen Andre: Forfall: rådmann Anne Lise Trøen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.07.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding på e-post snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken.

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken. Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-postmøte Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder BARDU Britt Andreassen

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag Eggedal Turlag v/ Gunbjørn Aasand Stretaliveien 17 3612 KONGSBERG SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/4498-432.4 DATO: 19.09.2016 Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Nyvoll Leder Sametinget Anne Merete Siri Fyhn

Detaljer

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene Rennebu Kommune 7391 Rennebu SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/8030-432.2 DATO: 10.01.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 01/2014 Rennebu kommune - Kvisting av skiløype

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 94880564. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: -1- Saksliste Utvalgssaksnr AU 6/2016 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen Møteinnkalling Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen 03.07.2014 Tidspunkt: Styrets medlemmer bes svare på mail til tore.todas@fylkesmannen.no

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 6/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Søknad om dispensasjon

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune Egil Hilstad Epost: eh@syrstadengbil.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2012/2083-432.2 DATO: 27.02.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 13/2014 Egil Hilstad - Dispensasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Møtested: Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 12:00 13:00 E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Delegert vedtak 1 / 2015

Delegert vedtak 1 / 2015 RONDANE-DOVRE NASJONALPARKSTYRE Landskapsvernområder: Grimsdalen, Dørålen, Frydalen, Vesle Hjerkinn Naturreservater: Myldingi, Mesætermyre, Flakkstjønna, Veslehjerkinntjønnin, Kattuglehøi, Grimsdalsmyrene,

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Jotunheimen Hundekjørarlag Runningsvegen 193 2676 HEIDAL Att. Helge Holshagen SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5510-432.3 DATO: 21.09.2016 JOTUNHEIMEN

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen Møteinnkalling Arbeidsutvalget for Trollheimen Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes til verneområdeforvalter

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO Wonderland AS v/ Tom Erik Heimen Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2014/5680-432.3 DATO: 08.09.2014 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL 2014 - LÅGTFLYGING OG LANDING FOR Å FRAKTE EI

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf.: 91328164 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefon Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 07 208. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.05.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/4126-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 12.-15.06.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Sakene må ha en avklaring før neste ordinære møte. Behandles derfor som en sak med avstemming på e-post.

Møteinnkalling. Sakene må ha en avklaring før neste ordinære møte. Behandles derfor som en sak med avstemming på e-post. Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 19.01.2017 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Sakene må ha en avklaring før neste ordinære møte. Behandles derfor som en sak med avstemming på e-post. Møtet

Detaljer

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors Urtekomiteen i Åsgårdstrand gilde Jon Anders Takvam Sleipnervei 8 3179 ÅSGÅRDSTRAND Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lene Berge 2014/4852 16.09.2014 33 37 11 75 Arkivnr:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 08:30 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 80 564. Anniken Bergan-Skar

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Rammer for forvaltning av verneområder. Kompetansedager Sogndal 4. april 2016, seniorrådgiver Hege Langeland

Rammer for forvaltning av verneområder. Kompetansedager Sogndal 4. april 2016, seniorrådgiver Hege Langeland Rammer for forvaltning av verneområder Kompetansedager Sogndal 4. april 2016, seniorrådgiver Hege Langeland Styrenes forvaltningsansvar Forvalte verneområdene i tråd med verneformålet og treffe nødvendige

Detaljer

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Kommunene Fylkesmennene Nasjonalpark- og verneområdestyrene Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Hovedredningssentralen Politidistriktene Deres ref Vår ref Dato 13/120 31.01.2013 Retningslinjer

Detaljer