Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden."

Transkript

1 ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR KUNNSKAPSBYGG UNIversitetet for miljø- og biovitenskap på ås

2 INNHOLD Kunnskap om campus og kunnskapsbygg Kraftig studentvekst i de kommende årene krever oppgradering av landets universiteter og høgskoler. FORSKER FOR FREMTIDEN Statsbygg skal bygge om lag kvadratmeter ved sammenslåingen av Norges Veterinærhøgskole og UMB. CAMPUSUTVIKLING I NANSENS ÅND Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden. Diehtosiida Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. DRØMMEJOBBEN Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland er storkunde i Statsbygg. Et framtidsrettet lærested Høgskolen i Vestfold er blitt nesten dobbelt så stor med ytterligere kvadratmeter boltreplass. Småstoff Ambassaden i Saudi- Arabia, Høgskolen på Stord, Halden fengsel, nytt generalkonsulat i Houston. OLympiske ringvirkninger Høgskolen i Lillehammer byr på moderne fasiliteter i gamle omgivelser Ansvarlig redaktør Hege Njaa Rygh og redaktør Eva Kvandal v i l d u h a å p e n t r o m h e lt g r at i s? s e n d e-p o s t til: åpent rom u tg i v e r: Statsbygg a n sva r l ig r e d a k t ø r: Hege Njaa Rygh r e d a k t ø r: Eva Kvandal, b i d r ag s y t e r e: Fete typer ved Morten Ryen, Ellen Stai og Vigdis H. Hvale Statsbygg ved Mirjana Rødningen, Eva Kvandal og Pål Weiby. r e d a k s j o n e n avsluttet: Mars d e s ig n: Fete typer/www.fetetyper.no skrif tsnitt: Unit og Whitman t r y k k: RK Grafisk as pa p i r: 170/90g Maxi/High Speed Gloss opplag: f o t o f o r- o g b a k s i d e: Fra UMB på Ås, Trond Isaksen f o t o v ig n e t t r e d a k t ø r e r: Mette Randem f o t o v ig n e t t a d m.d i r: Christian Hatt stat s byg g: Biskop Gunnerus gt 6, PB 8106 Dep, 0032 OSLO telefon: telefaks: w e b: e-p o s t: vil du ha nyheter fra statsbygg via e-post? Abonner på å p e n t r o m kommer fire ganger i året. 2 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 3

3 kunnskap om campus og kunnskapsbygg førti prosent av bygningsmassen Statsbygg forvaltar ER undervisningseller forskningsbygg. Mange av dei største byggjeoppdraga er for universitet og høgskular. Oppgåvene stiller store krav til planlegging, heilskapstenking og forståing av behova til sektoren Både for i dag, og dei behova sektoren står andsynes i framtida. TEKST MORTEN RYEN FOTO TROND ISAKSEN Studentsenteret i Bergen Det store auditoriet EGGET svever inne i sentralhallen. Arkitekt: Lusparken arkitekter AS. Oppdragsgivar: Kunnskapsdepartementet. Byggherre: Statsbygg. 4 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 5

4 KUNNSKAP OM CAMPUS OG KUNNSKAPSBYGG Foto: Jaro Hollan Foto: Jaro Hollan Kunnskap OM campus og kunnskapsbygg Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran Foto: Jaro Hollan 7 8 Foto: Trond Isaksen Foto: Thomas Bjørnflaten 5 6 Foto: Dag Ivarsøy 1. Arkitektur- og designskolen arkitekt: Harald Eng, rehabilitert av Jarmund/Vigsnæs AS 2. Høgskolen i bodø arkitekt: Arkitektsudio AS 3. Høgskolen i volda arkitekt: Bovim-Fuglu-Svingen A/S 4. ntnu arkitekt: Henning Larsen 5. universitetet i bergen arkitekt: Lusparken arkitekter AS 6. universitetet i oslo arkitekt: Telje-Torp-Aasen arkitektkontor AS 7. universitetet i stavanger arkitekt: HRTB AS 8. norges musikkhøgskole arkitekt: lille frøen as Høgskolar og universitet er store institusjonar som ofte set eit synleg preg på lokalsamfunnet. Å byggje undervisningsbygg handlar derfor ikkje berre om å utvikle gode læringsmiljø, men òg om stadutvikling, infrastruktur og fysisk utforming, seier May Balkøy, direktør for Utviklingsavdelinga i Statsbygg. Det er mange faktorar som gjer bygging og forvaltning i denne sektoren utfordrande. For det første veit vi at det vil komme ein kraftig studentvekst i åra som kjem, noko som vil leggje eit stort press på mange institusjonar for høgare utdanning. Dernest har vi konkurransen om studentane, både nasjonalt og internasjonalt, som stiller krav både til utdanningstilbod og fysisk utforming av studiestadene. Sist, men ikkje minst, skjer det strukturelle endringar i sektoren gjennom fusjonar, alliansar og samarbeid institusjonane imellom. Skal vi vere ein god rådgivar for kundane og brukarane våre, er det avgjerande at vi greier å følgje med på desse trendane. Campusutvikling Universitet og høgskolar er ikkje lenger berre lærestader med lesesalar, auditorium og kollokvierom. Ein moderne utdanningsinstitusjon er bygd som ein campus, der mange ulike funksjonar og tenester er samla på eit avgrensa område. I tillegg til obligatoriske funksjonar finst det gjerne òg lokale og arenaer for kulturopplevingar, sport, urban rekreasjon og bustader i tilknyting til campus. Høgskolen eller universitetet blir som ein liten by der studentane finn mange av dei tilboda dei ønskjer og treng. Dagens studentar har tydelege forventningar til ein studiestad. Eit godt læringsmiljø med gode tekniske funksjonar er ei sjølvfølgje. Samtidig ønskjer dei at campus skal vere ein stad der dei kan treffe venner, trene, ete god mat, høyre musikk eller få andre kulturtilbod. Studiestaden er ikkje berre ein arbeidsstad nokre timar, men ein stad å vere store delar av døgnet. Dette har konsekvensar for planlegging av nybygg, men òg for den daglege forvaltninga. Lange opningstider inneber mellom anna auka energiforbruk i bygga og auka service- og vedlikehaldsbehov, forklarer Balkøy. Ho er òg oppteken av korleis høgskolar og universitet pregar staden eller byen dei ligg i. Studentar er unge menneske som bruker byen og dei mange tilboda der, og mange stader vil studentane utgjere eit monaleg innslag i befolkninga. Dei krava dei stiller og behova dei har, opnar moglegheiter for lokal utvikling av kultur og næringsliv og kan vere til stor gagn for staden. Men for å få til ein vellukka integrasjon av campus krevst det òg noko attende, for eksempel i form av infrastruktur, kommunikasjon og eit godt kultur- og tenestetilbod. Derfor må òg lokale politikarar engasjere seg i campusutviklinga på sin stad eller i sin by, understrekar Balkøy. Vil vere rådgivar Statsbygg er allereie byggherre og eigedomsforvaltar, men vil gjerne òg vere ein rådgivar for høgskolane i campusutviklinga deira. Dette var noko av bakgrunnen for at Statsbygg hausten 2009 arrangerte ein konferanse om «Framtidas campus». Konferansen samla internasjonalt velakta forelesarar og representantar for norske høgskolar og universitet. For oss er det viktig å liggje i forkant av utviklinga og følgje med på internasjonale trendar. Norske universitet og høgskolar konkurrerer ikkje berre seg imellom, men òg med institusjonar i andre land. Norske studiestader må derfor gjere seg attraktive for norske ungdommar, men òg for studentar og forskarar frå andre land. Vi skal absolutt ikkje leggje oss opp i dei faglege tilboda universitet og høgskolar har, men vi har som ambisjon å vere det leiande fagmiljøet og ein føretrekt samarbeidspartnar ved planlegging, bygging og drifting av campusar i framtida, seier Balkøy. Vi kan ikkje tvinge nokon til å lytte til oss, men dei som ønskjer det, skal få gode råd om korleis dei skal utnytte eksisterande bygningsmasse og nybygg for å skape ein attraktiv campus. Framtid møter fortid I arbeidet med å utvikle ein framtidscampus vil mange institusjonar møte utfordringar knytte til korleis kunnskapsbygningar vil bli lokaliserte og utforma i kommande tid. Fleire høgskolar er lagde til tidlegare gardsbruk eller bygde ut over lang tid med bygningar for færre studentar og andre former for undervisning og forsking enn vi har i dag. Mange av desse bygningane har kulturhistorisk verdi og må takast vare på anten på grunn av arkitektonisk kvalitet eller fordi dei er viktige for utdanningshistoria vår. Kulturminnevernet har endra seg i takt med det samfunnet som skaper kulturminna. Det inneber at ein bygning kan vere verneverdig utan at han har ein arkitektur eller alder som mange set i samanheng med kulturminne, seier rådgivar Øivind Skøien i Statsbygg. Han har hatt ansvaret for arbeidet med ein landsverneplan for Kunnskapsdepartementet. Landsverneplanen blei levert til departementet i februar og skal på høyring i vår. Målet med planarbeidet har vore å finne ut kva for nokre av eigedommane til Kunnskapsdepartementet som det er viktig å ta vare på. Meir enn 1100 bygningar er vurderte, og av desse er omkring 300 vurderte som verneverdige. Tek vare på historia Ein slik gjennomgang er nødvendig for å sikre vern av viktige bygningar som bidreg til å fortelje historia til denne sektoren, seier Skøien. Dette er ei nasjonal plikt som ikkje alle utdanningsinstitusjonane er like merksame på. I Statsbygg er denne satsinga velkjend, og departementet vårt (FAD) var fram til årsskiftet ansvarleg for oppfølginga av sektorane, i tråd med regjeringsvedtak om at alle departement skal utarbeide ein landsverneplan for eigedommane som høyrer til sin sektor. Skøien fortel at det kjem forslag om vern av mange av bygningane fordi dei representerer eksempel på ei viktig utdanning for ein bestemd historisk epoke. Av meir enn 40 spesialskolar som har eksistert for elevar med lærevanskar, er det foreslått vern av éin. I dag er skole- og internatbygningen på Røstad ominnreidd og i bruk av Høgskolen i Nord- Trøndelag. Ofte er det som på Røstad at vernet omfattar fasadar og berre delar av interiøret, slik at det er mogleg å gjere endringar og tilpassingar ved behov. Høyringsrunden i vår gir dei enkelte universiteta og høgskolane høve til å seie si meining om bygningane det er foreslått å verne. Haldningane til vern kan variere, men dei langt fleste vi har hatt kontakt med gjennom prosessen, ser verdien i historia og er glade for den aksepten som ligg i eit vern, seier Skøien. Skipsmodelltanken ved NTNU har for eksempel vore vesentleg for verftsindustrien. Det gjer det viktig å ta vare på han. For andre institusjonar er bygningsmassen eit symbol eller viktig for image og profilering. Urbygningen på Ås, UMB, er eit slikt eksempel der utforminga til bygningen ikkje etterlèt tvil om kva status ein tok sikte på for «den høiere landbruksskole». Blindern blei på den andre sida lenge oppfatta som gold og trist. I dag finn vi ei forståing av at dette universitetsanlegget har stor verdi som den mest storslått bygde og den første verkelege campusen i Noreg, seier Skøien. For slike kvalitetsbygningar, som er ganske nære vår eiga tid, og som ikkje er spektakulære, men berre veldig gode, tek det ofte tid før dei òg får utmerkinga «av kulturhistorisk verdi». 6 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 7

5 Universitetet for miljø- og biovitenskap Forsker for fremtiden I mer enn hundre år har de ærverdige murbygningene på ÅS huset Norges Landbrugshøgskole. I 2005 endret de status og ble til UMB UniversitetET for Miljø- og biovitenskap. TEKST ELLEN STAI FOTO TROND ISAKSEN 8 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 9

6 Universitetet for miljø- og KUNNSKAPSBYGG biovitenskap DET NYE Navnet UniversitetET for Miljø- og biovitenskap er utvilsomt mer dekkende for dagens virksomhet, men ikke langt nok til å favne alt som skjer ute på jordene i den vitale Follo-kommunen som har norgesrekord i antall innbyggere med doktorgrad. Her ser vi økonomibygningen til venstre, Cirkus (sentraladministrasjonen) i midten og Tivoli (noragric) til høyre. Arkitekt Ole Sverre tegnet i alt 28 bygninger til Norges Landbrugshøgskole, hvorav 21 er bevart. 10 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 11

7 Universitetet for miljø- og KUNNSKAPSBYGG biovitenskap PÅ UMB kan du studere akvakultur, ta en bachelor i husdyrvitenskap, bli landskapsarkitekt, byplanlegger, lektor i realfag eller noe helt annet. Auditorium Maximum tar 800 plasser. Bygget er fra 1970 og er tegnet av arkitekt Leif Olav Moen. 12 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 13

8 Universitetet for miljø- og biovitenskap I gamle dager plukket studentene frukt her. I dag er det studentene som blir håndplukket av et sultent næringsliv. Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å legge til rette for sammenslåingen mellom Norges Veterinærhøgskole og UMB. I tillegg samler Landbruks- og matdepartementet sine forskningsinstitusjoner på Ås. Arbeidet begynner i 2014 og nybyggene skal etter planen stå ferdige i Men fortsatt et det matnyttige og fremtidsrettede studier som lokker kunnskapstørst ungdom fra hele verden til UMB et nybakt, sprell levende universitet med spennende fremtidsplaner. Miljø- og utviklingsstudiet er blant de mest populære tilbudene, men siviløkonomene øker også i antall, og det trengs, for kandidatene håndplukkes av et sultent næringsliv før de har avlagt eksamen. Og snart rykker veterinær- og dyrepleierstudentene inn. Ikke bare Norges veterinærhøgskole, men det velrenommerte Veterinærinstituttet, flytter med forskere og fe fra Adamstua midt i Oslo til landlige omgivelser og mange nye samarbeidspartnere på Ås. Yngvild Wasteson, nyvalgt rektor ved Veterinærhøgskolen (NVH), ser frem til samlokaliseringen, selv om det også blir litt vemodig å flytte fra de gamle lokalene sine. Det skal bli bra å komme til lokaler som er bygget for det de skal brukes til, så får vi heller ta med oss sjelen som sitter i veggene her til Ås, sier Wasteson. Hun føler seg trygg på at Statsbygg i tett samarbeid med brukerne vil finne gode løsninger for samlokaliseringen. Sammen med UMB har vi som mål å få til god samhandling, slik at vi får et internasjonalt, konkurransedyktig og fremtidsrettet universitet, avslutter Wasteson. Slår sammen institusjoner Norges veterinærhøgskole er vår søster og har lenge ønsket seg tilknytning til et universitet. I tillegg samler Landbruks- og matdepartementet sine forskningsinstitusjoner på Ås, og sammen lager vi det nye universitetet, forklarer rektor Knut Hove, som selv er veterinær. Han håper UMB skal få plass til flere av de studentene som hittil har vært nødt til å studere i utlandet. Akvakultur er et spennende felt. Fiskeoppdrett er spesielt for Norge, og her trengs det mange nye veterinærer. Rektor gleder seg til sammenslåingen blir realisert og er sikker på at det nye universitetet vil bli et kraftsentrum for biovitenskapelig og veterinærmedisinsk forskning. Men først skal det bygges. Første spadetak kan etter planen tas i 2014, og alle nybygg kan stå ferdig i Beregnede kostnader er rundt tre milliarder kroner, men noe endelig vedtak om tildeling av midler kan tidligst bli fattet i For Statsbygg er dette utfordrende fordi det ikke bare er et stort byggeprosjekt, men en fusjon som vil legge føringer for hvordan det nye universitet skal bli, sier prosjektsjef Per Roar Nordby i Statsbygg. Han forteller at det skal bygges rundt kvadratmeter, og målet er å binde sammen og videreutvikle dagens fagområder og gjennom byggeprosjektet legge til rette for et nytt moderne universitets- og fagmiljø. Arbeidstittelen på dette sammenslåtte miljøet er DNU Det nye universitetet. Selv om Statsbygg er byggherre, vil det nye universitetet være en selveiende institusjon og får overrakt bygningene til odel og eie så snart alt er ferdig. Samme prosedyre følges for oppussingsprosjekter. Denne modellen har sine fordeler og ulemper, mener rektor Hove, som forøvrig har et kjempegodt forhold til Statsbygg. Historisk Knut Hove er stolt av å lede Norges eldste akademiske lærested. Den høiere Landbrugsskole på Ås var nemlig den første høyere utdanningsinstitusjon det norske Stortinget bevilget penger til. Universitetet i Oslo er riktig nok enda eldre, men ble finansiert av danskekongen. I 1897 ble navn og status endret. Norges Landbrugshøgskole ble landets første vitenskapelige høgskole med rett til å tildele doktorgrader, så det sitter mye historie i veggene på Ås. Det viktigste undervisningsbygget, Urbygningen, er fra Men å drive moderne utdanning i historiske bygninger kan være en krevende øvelse. - Vi er veldig glad i Urbygningen. Alle de historiske minnene den rommer gir atmosfære og kultur, sier Hove. Men han legger ikke skjul på at den er tæret av tidens tann. Det gjorde heller ikke brannvesenet, da de sperret av store deler av bygningen i fjor. Vedlikehold blir ikke alltid prioritert i offentlige budsjetter. En gjennomgang av bygningsmassen på Ås i 2002 viste hva som skjer når gamle bygg ikke blir tatt ordentlig vare på. Etterslepet ble beregnet til 780 millioner kroner. 14 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 15

9 Universitetet for miljø- og biovitenskap HJERNEFØDE Mye har endret seg siden oppstarten for 150 år siden, men studentene er stadig like sultne. I kantinen på UMB kan studentene nyte både maten og atmosfæren i det gamle bygget. Urbygningen vil fortsatt være vårt viktigste undervisningsbygg og spille en helt sentral rolle når de to institusjonene skal bygges sammen Terje Holsen, prosjektdirektør ved UMB Håper på Stortinget Terje Holsen, prosjektdirektør ved UMB er glad for at Statsbygg er i gang med prosjekteringen av Urbygningen, men det er Stortinget som må bevilge penger hvis det skal bli noe av den hardt tiltrengte oppussingen. Bygningen er så nedslitt at den ikke lenger er funksjonell, blant annet finnes det ikke infrastruktur for IKT. Det er en utfordring å prioritere mellom faglig utvikling og vedlikehold av gamle bygninger som mangler svært mye i forhold til moderne krav, sier Holsen. Han peker på at laboratorier og annen forsøksvirksomhet krever fasiliteter som kan skiftes ut i takt med utviklingen, så det ideelle ville være om bare skallet av murbygningene ble stående og det innvendige kunne endres etter behov. Mens antall studieplasser øker jevnt og trutt, står altså store deler av UMBs mest sentrale bygning stengt. Rektor er redd politikerne skal unnlate å sette av midler til vedlikehold når de vedtar å finansiere nybyggene. Men er det noe man vet her ute på landet så er det at kua kan dø mens gresset gror. Per Roar Nordby deler rektors håp om at Stortinget skal gjøre som Ole Brumm og si «ja takk, begge deler». Vi gjør vårt for å møte utdanningsbølgen og økte antall studenter med ti prosent siste år, sier Knut Hove. Nå har vi mer enn 3000 studieplasser. Atten prosent av studentene er fra utlandet, noe som målt i prosent gjør oss til det mest internasjonale universitetet i Norge. Denne flotte ungdommen fortjener rett og slett bedre enn de fasilitetene vi kan tilby nå. Spennende utsikter Men verken han eller Holsen vil sutre. Begge fremhever den unike atmosfæren i de historiske bygningene. De ansatte blir værende, og studentene stortrives. Det sier litt om aktiviteten at de har 70 lag og foreninger å velge mellom. Og fremtiden ser unektelig spennende ut. Nye bygg og flere mennesker gir muligheter for faglig integrasjon, og studentene får en felles faglig arena med flere valgmuligheter på kryss og tvers. Men også i dag har studentene glede og nytte av det store forskningsmiljøet som er en viktig del av Campus Ås. I tillegg til de cirka 1100 arbeidsplassene ved UMB er det tusen ved forskningsinstituttene. At studentene vanker i Norges største biovitenskapelige forskningsmiljø er ikke bare svært inspirerende, men er i tillegg en fantastisk ressurs for universitetet, for eksempel når erfarne forskere stiller opp som gjesteforelesere. Båndene mellom institusjonene er tette og nære, det samme er relasjonene til en rekke utenlandske universiteter og forskningsinstitusjoner. Tverrfagligheten og de små miljøene er UMBs store styrke. Her forskes det både på husdyr- og matproduksjon, men også på bioteknologi, naturbasert reiseliv, fornybar energi, entreprenørskap og innovasjon, bare for å nevne noe. Nylig arrangerte UMB en «gründeruke» der studenter hjalp det lokale næringsliv å unnfange helt nye prosjekter, og hvem vet hva som kan komme ut av det? Den som studerer får se! UNIVERSITETET FOR MILJØ- og biovitenskap Opprettet 1859 Vitenskapelig høgskole 1897 Universitet bachelorprogrammer 43 masterprogrammer 8 institutt og 3 sentre 3270 studenter 400 utenlandsstudenter 1120 ansatte 640 forskere 400 doktorgradsstudenter 6000 dekar totalareal 30 større bygninger samt en rekke mindre bygninger og bolighus. Statsbygg har begynt planarbeidet der det også skal legges til rette for etablering av Veterinærinstituttet (VI) på universitetsområdet. Hensikten med planarbeidet er å fastsette rammene for eableringen av et samorganisert nytt universitet på et undervisnings- og forskningscampus av aller høyeste kvalitet. 16 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 17

10 Universitetet for miljø- og biovitenskap INNGANGSPARTIET til Urbygningen er dekorert med fire norske husdyr: ku, hest, sau og gris. Dominante dyr Geiter er helt spesielle dyr. De vet hva de vil, forteller Agnes Klouman. Hun er forskningsingeniør og daglig leder i geitefjøset, og synes hun har en trivelig og interessant jobb. Disse dyrene er med i et forskningsprosjekt om geitenes hierarkiske system. Det er viktig at arealene i geitefjøset utformes slik at dyrene nederst på rangstigen kan slippe vekk fra mobbingen til de dominante dyrene. Fremtidens fôr På Ås drives det konkret, matnyttig forskning, og de såkalte vinduskuene er de viktigste forskningsdyrene. Ved å skru av et plastlokk kan forskerne stikke hånden inn i kuvomma og ta prøver, eller de kan tilsette tabletter direkte i dyrets mage. Drøvtyggernes produksjon av drivhusgassen metan og utskillelsen av nitrogen i gjødsel avhenger av hva de spiser, og professor Odd Magne Harstad (til venstre) har lenge jobbet med å finne nøkkelen til den optimale fôrsammensetning for storfe, slik at dyrenes utslipp av miljøskadelige gasser skal bli minimale. Han torpederer myten om at kuene promper metan utslippene skjer hovedsakelig via dyrenes pust. Professoren veileder doktorgradsstudentene Tonje Marie Storlien (i midten) som er oppvokst med melkekyr og alltid har vært interessert i foring, og Silje Liestøl (til høyre) som er mest interessert i klimagassene dyrene produserer. Ås er med i et internasjonalt forskerteam som hele tiden gjør nye funn, og kraftfôrprodusentene følger opp og lager stadig mer miljøvennlig fôr. Tuntreet har stått her siden lenge før Den høiere Landbrugsskole på Ås ble innviet i Den gang gjaldt det å effektivisere produksjonen av matvarer for å brødfø en voksende befolkning. I dag skal knapt noen av studentene bli bønder. 18 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 19

11 STATSBYGG HØGSKOLEN I AGDER Campus Gimlemoen på Forsvarets gamle tomt åpnet i Arkitekt Lunde & Løvseth AS. Foto: Jaro Hollan. ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR I STATSBYGG campusutvikling i nansens ånd Én gjest meldte avbud da Det Kongelige Frederiks Universitet feiret sitt 100-års-jubileum i september Gjesten som ikke dukket opp, var ingen ringere enn polfareren og vitenskapsmannen Fritjof Nansen. En skulle tro at professoren og nasjonsbyggeren, mer enn noen, ønsket å være tilstede for å rette oppmerksomheten mot norsk vitenskap og ære en institusjon og sine kolleger ved en slik begivenhet. Nansen foretrakk Veslemøys selskap, mens kongen og fiffen feiret og skålte på Grand Hotel i Oslo. Veslemøy var ingen ny kvinne i Nansens liv, men navnet på forskningsskipet som han benyttet under målinger av havstrømmene langs sørlandskysten. Monumentalisme og nasjonsbygging kan være to sider av samme sak. Slik var det også for det unge Norge. En rekke monumentale bygninger ble ført opp i hovedstaden etter unionsoppløsningen. Zoologisk museum på Tøyen sto ferdig i 1910, Universitetsbiblioteket på Solli plass og Universitetets aula på Karl Johan sto ferdig i jubileumsåret. Historiker Harald Dag Jølle ved Norsk Polarinstitutt tror en av årsakene til at Nansen ikke deltok på jubileumsfeiringen, var at han ville markere sin misnøye med at det var for mye «ydre pomp og stas og bygninger» som han skrev i et brev, og at dette gikk på bekostning av det vesentlige som: «er og blir de levende instituter, og den levende forskning, og hvad som der frembringes.» Nansen og Statsbygg på bølgelengde. Nansen hadde nok ikke noe imot selve byggingen av nye institusjoner i hovedstaden, men ønsket økt fokus på forskningen og aktivitetene som skjedde innenfor de monumentale veggene. Det er noe som Statsbygg som byggherre er svært opptatt av. Førsteprioritet når man reiser et bygg, må alltid være at brukerne skal kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte og at det må være fleksibelt, slik at man lett kan tilpasse bygget til nye behov i fremtiden. Men det utelukker ikke at bygget også kan være et landemerke. Tidene forandrer deg. Statsbygg har vært en storleverandør av undervisnings- og forskningsbygg for høgskoler og universiteter gjennom en årrekke. Den viktigste erfaringen vi sitter igjen med, er at kundens behov endrer seg i takt med tilstrømmingen til studiestedene, nye undervisningsmetoder og teknologi. Dessuten ser vi at brukerne i dag har forventninger til at studiestedene skal tilby noe mer. For studiestedene konkurrerer ikke lenger bare på det faglige tilbudet, men også om å tilby de mest attraktive lokalene, fleksible åpningstider, treningstilbud, sosiale møteplasser og kulturtilbud, for å nevne noe. Tendensen viser at brukerne i større grad ønsker å ha alt på et sted. De ønsker seg en campus. Statsbygg kan vise vei. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden, enten man skal bygge nytt eller utvikle det gamle. Som dreven byggherre har vi erfaring med å balansere kravet til institusjonenes ønske om skreddersøm med fremtidig fleksibilitet. Vi gir også råd om hvordan man kan utnytte eksisterende bygningsmasse og nybygg til å skape et attraktivt åpent campusområde. Åpenhet er viktig. Et campusområde bør være slik tilrettelagt at det inviterer til samspill med lokalsamfunnet, og ikke minst til gjensidig utveksling av kunnskap og erfaringer med kompetanse- og forskningsmiljøer, kommersielle aktører og næringsliv. Slik vil man kunne få gode synergieffekter ut av hverandres kunnskapsmiljøer. Campusutvikling i Nansens ånd. Jeg tror kanskje samspill, åpenhet og formidling var noe av det Nansen mente med da han ønsket «levende instituter, og levende forskning». For studenter, forskere, vitenskapen og samfunnet vil tjene på at «hvad som der frembringes» formidles i et større univers enn man har hatt tradisjon for. Derfor tror jeg Nansen ville vært en campustilhenger, og at han ville ha takket ja til å være gjest når Universitetet i Oslo neste år feirer sitt 200-årsjubileum. 20 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 21

12 SAMISK VITENSKAPSSENTER TEKST MORTEN RYEN FOTO TROND ISAKSEN OG Bent Raanes/Sarah Sørensen En lav vintersol sender sine bleke stråler inn over vidda. På en høyde over Kautokeino kastes lyset tilbake fra en stor bygning i tre og glass. Det er Diehtosiida, det internasjonale samiske kunnskapssenteret, ferdigstilt AV Statsbygg i samisk vitenskapssenter moderne ramme tradisjonell kultur Diehtosiida Det nye bygget til Diehtosiida Samisk vitenskapssenter kan virke ruvende blant småhusbebyggelsen i Kautokeino. Selv om folk i bygda er fornøyd med at høgskolen og forskningsinstituttet endelig har fått nye lokaler, har de ikke helt vent seg til det ett år gamle byggets kompromissløse modernisme. Her er det lite som minner om lokal byggeskikk, men utformingen og materialvalget er barskt, som landskapet og kulturen det er plassert i. Vitenskapssenteret ligger som en trapesformet spiral rundt et åpent atrium. Arkitekten skal ha hatt en sammenkrøpet rev i tankene da han tegnet det, men det kan også gi assosiasjoner til en innhegning eller leirplass. Fasaden er dekket av ubehandlet gran og store glassflater. En god arbeidsplass Inngangspartiet er mot sørvest, og selve inngangen er skjermet av en stor vegg. Vel innenfor dørene åpner det seg et stort og luftig rom med atkomst til alle etasjer. Midt imot ligger det store auditoriet, formet som en lavvo og utvendig kledd i trespiler. Langs auditoriets ytterside leder en lang, smal og svakt skrånende trapp opp til andre etasje der det er kontorer og møterom. En bredere trapp leder ned mot en stor og lys kantine. Her er det glass fra gulv til tak, noe som slipper landskapet rett inn i bygget. I den ene enden er rommet delvis delt av en buet hvitmalt murvegg, og bak den er gulvet senket ned rundt et ildsted med trebenker i en halvsirkel. Her kan forskere, studenter og administrativt ansatte samles på morgenkvis- 22 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 23

13 SAMISK VITENSKAPSSENTER INNE ten til en kopp kaffe og en stillferdig samtale. I alle etasjer er det store vinduer som slipper lys og landskap inn i huset, noe som understreker inntrykket av lyse, moderne og funksjonelle lokaler tilpasset formålet. En god arbeidsplass for forskere og studenter. Forskning og undervisning Sametinget ble etablert i 1989, og samme år så også Samisk høgskole dagens lys. Drivkraften var et ønske om å styrke tradisjonell og moderne samisk kunnskap og tilby høyere utdanning for samer i et samisk miljø. Høgskolen har fra starten av hatt studenter fra hele Sápmi Norge, Sverige, Finland, Russland og ambisjonene nå er å etablere det som en vitenskapelig høgskole. Studietilbudene omfatter i dag lærerutdanning, tolkeutdanning, journalistikk, reindrift, samisk språk og duodji samisk kunsthåndverk. Høgskolen driver også forskning på samisk språk, kultur, reindrift og andre tradisjonelle næringer. Rettsforskning på lokalt-, nasjonalt- og internasjonalt plan, samt urbefolkningsrett, er også viktig. Duodji-bachelor Høgskolen har om lag 200 registrerte studenter, men mange av dem er deltidsstudenter. Derfor er det rolig i gangene. Inne på ett av seminarrommene finner vi likevel en håndfull duodjistudenter. Hva er kunst? Og hva er samisk kunst? Har det overhodet noen mening å snakke om samisk kunst som noe spesielt? Kunsthistoriker Rigmor Angel Hansen fra Tromsø foreleser i kunsthistorie 24 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 25

14 SAMISK VITENSKAPSSENTER Denne koften har jeg sydd med tanke på Sametingets president, sier Ingá Elisá Påve. Den tradisjonelle samedrakten er veldig varm og ikke egnet til å bruke innendørs eller på et kontor, men denne er tynnere og fôret med silke sånn at den skal være behagelig å ha på. På hodet har Ingá en lue laget av reinskinn fôret med rev. Luen er laget av hennes medelev Ann May-Britt Eriksen. Ingá er én av om lag 20 elever som studerer duodji bachelor ved høgskolen. Duodji er et samlebegrep for ulike virksomheter som husflid, kunsthåndverk, sløyd og småindustri, og er nært knyttet til samisk livsform. Duodji har først og fremst vært drevet for å lage praktiske gjenstander og klær til eget bruk, men også som kreativ utfoldelse. Dagens studenter forsøker å modernisere og videreutvikle duodji med utgangspunkt i tradisjonelle teknikker. DUODJI for studentene, og kaster sine spørsmål til dem. Ell J. Hætta, Ingá Elisá Påve og Sara Utsi deltar ivrig i diskusjonen. De er enige om at verken kunst med samiske motiver, eller kunst laget av samer behøver å være «samisk kunst». Men hva samisk kunst er greier de ikke å bli enige om før timen er omme. Studentene går andre året på duodji-bachelor, og har bare lovord om høgskolens nye lokaler. Det er en stor overgang fra brakkene vi var i tidligere, sier Ingá. Hun fremhever både de gode fasilitetene og den moderne arkitekturen. Jeg håper mange flere får lyst til å studere her nå. Et eneste vi mangler er noen flere studentboliger. De fleste studentene må bo på hybler hos private, og det blir ikke det samme. Studentboliger ville ha bidra til å skape et mer levende studentmiljø. Samlokalisering gir samarbeid Samisk høgskole har holdt til i Kautokeino siden 1989, men har inntil nå lånt lokaler i et gammelt forsvarsbygg. Planene om et nytt vitenskapsbygg ble lagt allerede på 1990-tallet, men det skulle ta mange år før de ble realisert. I 1999 ble det laget et romprogram for høgskolen og flere andre samiske institusjoner, de fikk et rammeprogram fra departementet i 2001 og arkitektkonkurranse ble utlyst i og 2006 ble brukt til prosjektering, før bygging startet i Da vitenskapssenteret stod ferdig i 2009 flyttet Sametingets avdeling for opplæring, språk og kultur, Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Samisk Arkiv og Det internasjonale fag- og formidlingssenteret for reindrift inn sammen med Samisk høgskole. 26 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 27

15 SAMISK VITENSKAPSSENTER Diehtosiida Samisk vitenskapssenter Bruttoareal 9367 kvm Lokaler for Samisk høgskole, Sametinget, Samisk arkiv samt Gáldu- senter for urfolksrettigheter og Reindriftssenter - reindriftens internasjonale formidlingssenter. Byggherre: Statsbygg Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Oslo Siv. Arkt. Kirsti Knutsen AS, Alta Bygget har 160 kontorplasser, bibliotek, studio for tv- og radiojournalistikk, trimrom, dansesal, auditorium og flere møte- og seminarrom. 160 parkeringsplasser Innflytting skjedde sommeren 2009 UTE Det har vært en lang og omstendelig prosess, ja, men resultatet er blitt meget bra, sier Johan Anders Klemetsen i Sametinget. Han var med i brukerutvalget, og har fulgt prosessen hele veien. Klemetsen berømmer Statsbygg for det gode samarbeidet hele veien. Med en så lang prosess skjer det mye underveis, og alle ønsker fra det opprinnelige romprogrammet ble nok ikke realisert. Det viktigste er imidlertid at vi nå har fått samlet ulike kompetansemiljøer i ett og samme bygg. Det gir et godt grunnlag for samarbeid om samiske spørsmål og interesser. Underjordisk tillatelse Diehtosiida er et moderne høgskolebygg og kunnskapssenter av ypperste klasse, med alt nødvendig teknisk utstyr og italienske designmøbler. Likevel finnes det mange tegn som viser tilknytningen til samisk kultur og tradisjon, både i utformingen av de enkelte rommene, materialbruken og utsmykkingen. Samisk kultur og tradisjon spilte også en viktig rolle før byggearbeidene kom i gang. I tråd med gammel samisk tradisjon er det nemlig ikke bare å bygge hvor en vil, selv om de formelle papirene er i orden. De underjordiske må gi sin tillatelse. Derfor overnattet representanter fra både Statsbygg og Samisk høgskole på tomta før det første spadestikket. De fikk verken åpenbaringer eller klare budskap, men en stille og rolig natt. Det ble tolket som et godt tegn. De underjordiske hadde gitt sitt stilltiende samtykke. 28 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 29

16 TORA AASLAND drømejobben Da Tora Aasland ble utnevnt til statsråd for forskning og høyere utdanning i 2007, kalte hun det en drømmejobb. DET STÅR HUN FORTSATT VED. jobben gjør henne OGSÅ til STORKUNDE HOS STATSBYGG. TEKST MORTEN RYEN FOTO TROND ISAKSEN TORA AASLAND Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har ansvar for politikken knyttet til universiteter og høyskoler, forskning, studiefinansiering og fagskoleutdanning. Tora Aasland har kontor innerst i en av Y-blokkens tre «armer» i regjeringskvartalet, vegg-i-vegg med kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Det er første gang Kunnskapsdepartementet er delt mellom to statsråder på denne måten, men det kan godt være en klok beslutning. Det er lang vei fra barnehage til bachelorgrad. Det er bra at forskning og høyere utdanning nå har sin egen statsråd, sier Aasland. Forskningsbasert kunnskap blir bare mer og mer viktig, både for verdiskapning, innovasjon og problemløsning. At vi fikk en egen statsråd på dette området viser at regjeringen virkelig tar dette kunnskapsbehovet på alvor. Får aldri nok Ikke alle er enige i at regjeringen har satset nok på forskning og høyere utdanning. Tora Aasland har som sine forgjengere måttet tåle kjeft fra forskere, politiske motstandere og studenter. Hun synes å ta det med fatning. Kanskje fordi hun selv har en lang yrkeskarriere bak seg som både forsker og politiker. Hun kjenner både det politiske spillet og de akademiske argumenter. Alle kan ikke få alt de ønsker seg med en gang, og forskning og høyere utdanning må konkurrere med andre viktige samfunnsoppgaver. Slik er de politiske realiteter. Vi bevilger likevel mer penger til forskning og høyere utdanning enn regjeringen før oss, og vi vil satse mer i årene som kommer, forsikrer hun. Nybygg og rehabilitering Tora Aasland har i løpet av de siste to årene besøkt samtlige universiteter og høgskoler i Norge både for å bli bedre kjent med menneskene som jobber og studerer der, men også for å skaffe seg en oversikt over fasilitetene de har i dag og behovet de har framover. Snart velter de store kullene fra 1990-tallet inn over høgskoler og universiteter. Da jeg studerte sosiologi tidlig på 1970-tallet var det rundt studenter i hele Norge. I dag er det mer enn ! Jeg synes det er fantastisk at så mange unge vil og får anledning til å ta høyere utdanning, men det blir et stort press på institusjonene. Vi skal gjøre det vi kan for at de får de ressurser som trengs for å møte studentveksten i årene som kommer. Grønt lys for nybygg Tora Aasland har allerede gitt grønt lys for flere store nybygg både i Bergen, Vestfold, Sogn og Fjordane og på Ås. I tillegg foregår det en omfattende rehabilitering av universitetets sentrumsbygninger i Oslo. Aasland er godt fornøyd med hvordan Statsbygg håndterer oppgavene. Avgjørende viktig er kommunikasjonen mellom de ulike parter i et byggeprosjekt. I store prosjekter som dette, med stramme budsjetter og mange brukere med ulike behov, stilles det store krav til planlegging og dialog. Statsbygg har den erfaringen som skal til for å lose prosjektene i havn. Aasland er også opptatt av at Staten som byggherre må være et eksempel for andre. Vi skal bygge med kvalitet både når det gjelder materialvalg og arkitektur. Og vi må gå foran når det gjelder energieffektivisering og universell utforming. Det er vanskelig å stille krav til andre som vi ikke følger selv. Ikke flere men ikke færre heller Norge har sju universiteter, 26 statlige høgskoler og fem vitenskapelige høgskoler. Mens utdanningsinstitusjoner i byene oversvømmes av søkere, sliter mange høgskoler i distriktene med studentrekrutteringen. Stjernø-utvalget (NOU 2008:3) tok til orde for at vi måtte samle ressursene på færre institusjoner for å sikre tilstrekkelig store og robuste fagmiljøer. Analysen ble godt mottatt, men regjeringen ville ikke omstrukturere ved tvang. Nå er det imidlertid en rekke frivillige samarbeidsprosesser i gang. Dette støtter regjeringen. Tora Aasland forklarer hvorfor: Økende urbanisering er en trend over alt. Jeg mener det er viktig å kunne tilby unge mennesker utdanningsmuligheter også utenfor de store byene. Høgskolene er viktige institusjoner som bidrar til verdiskapning, kunnskapsspredning og arbeidsplasser lokalt. Vi trenger ikke flere campuser i Norge, men vi skal beholde de vi har og utvikle dem til gode og attraktive studiesteder. Da vil også studentene komme. Det er jeg overbevist om. 30 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 31

17 KUNNSKAPSBYGG ET FRAMTIDSRETTET LÆRESTED Statsbyggs nybygg på Høgskolen i Vestfold er bygget med studentene, bytanker og fjernvarme i fokus. Resultatet er inspirerende. TEKST VIGDIS HELENE HVALE FOTO TROND ISAKSEN 32 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 33

18 HØGSKOLEN I VESTFOLD Inngangshallen er umulig å gå glipp av når en kommer til Bakkenteigen. Hallen er stor og luftig i halvannen etasje med enorme glassfasader som gjør at lokalet bader i lys. Herfra fører to trapper opp til annen etasje, en bred hovedtrapp og en skulpturell mindre trapp i betong. Kunst i offentlige rom (KORO) står bak planleggingen av kunsten i nybygget på Bakkenteigen. På hallens hovedvegg har kunstneren Knut Henrik Henriksen satt opp en nesten 70 meter lang rad med blå planker. Han har selv omtalt arbeidet som plankegrafitti. Kunstverket bryter opp det rene arkitektoniske uttrykket og gir en fin kontrast til interiøret ellers. 34 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 35

19 HØGSKOLEN I VESTFOLD Det nye høyskolebygget kan gjøre noen og enhver grønn av misunnelse på studentene som vil få dette som sin arbeidsplass. Den utstrakte bruken av treslag bringer en lunhet inn i bygningen. En viss materialkvalitet som ikke er syntetisk. Da Høgskolen i Vestfold bestemte seg for å samle alle aktiviteter på ett sted, ble det behov for mer plass. Ganske mye mer plass. Høgskolen vil fra høsten 2010 huse 4500 studenter, og er med nybygget blitt nesten dobbelt så stort. Det er blitt bygget nye kvadratmeter i tillegg til de kvadratmeterne høyskolen bestod av fra før. I tillegg til læringsfasiliteter, inneholder det nye bygget blant annet bibliotek, bokhandel, kafé, studieadministrasjon og ekspedisjon. Bytanke Arkitekttgruppen lille frøen as som vant oppdraget hadde en idé som tente alle involverte i prosjektet: I stedet for å bygge et nytt bygg atskilt fra eksisterende enheter, ønsket de å integrere det gamle og det nye. En bytanke lå bak det hele, med hovedgate, smågater, plasser og torg. Med en slik overordnet gatestruktur er det lettere for både studenter og besøkende å orientere seg i bygningene. Auditoriene har fått navn etter Vestfolds fire største byer, og høgskolens fire ulike fløyer har fått fargekoder som gjør det lettere å finne frem. Materialbruken ble justert underveis, avhengig av behov og kostnader. Ulike treslag preger både fasaden og interiøret. I tillegg til stål, glass og betong. Sedertre som er et fantastisk stabilt og tålesterkt treslag er brukt ute og inne i delen som huser biblioteket. Sedertre er et noe dyrere treslag, men til gjengjeld brukes plankene fullt ut og det er liten vrakprosent. I delen som huser auditorier, møterom og kontorer er fasaden kledd med osp. Innvendig er det i stor utstrekning brukt ask. Himlingene, spilebekledningen på veggene og trappegelendrene er også i ask. Mye lys Biblioteket ligger i tilknytning til inngangshallen og har inngang fra begge etasjene. Noe av det første man legger merke til er parketten. Den er av ask og kalles også industriparkett. Treslaget er suverent hardt og tåler en støyt. Parketten er blant annet å se på Kastrup Lufthavn i København. En bra referanse. Biblioteket har som inngangshallen mye, mye lys. Store glassfasader dominerer, og går fra gulv til tak. En enkel trapp i stål og tre framhever de rette linjene og binder etasjene sammen. Grupperom og lesesalsplasser har fått høy prioritering. Heretter er det slutt på dagene da studentene måtte stå opp grytidlig for å kapre seg en leseplass. Miljøbetraktning og økonomi I forbindelse med nybygget ble det besluttet å gå over til varmepumpe som energikilde. Varmepumpeløsningen ble valgt på bakgrunn av en økonomisk vurdering og miljøbetraktning. En samlokalisering av felles energisentral for hele bygningsmassen er gunstig for driften. Anlegget skal i tillegg til å forsyne nybygget med varme og kjøling, også forsyne eksisterende vannbårne systemer med både varme og kjøling. Varmepumpe- og kuldeanlegget er et skreddersydd totrinnsanlegg som forsyner hele bygningsmassen med både varme og kjøling via vannbårne distribusjonsanlegg. Kuldemedium er ammoniakk som er et stoff uten særlig innvirkning på jordens globale miljø. Altså, så og si null påvirkning på drivhuseffekten. Varmekilde til varmepumpeanlegget er bergvarme fra energibrønner i fast fjell. Under høyskolens parkeringsplass er det etablert 71 energibrønner med en dybde på ca 250 meter. Dette arbeidet ble utført i skoleferien, noe sikkert studentene var takknemlig for. Fornøyde og spente brukere Studentene har vært involvert i byggeprosjektet helt fra starten av og det har vært viktig at alle parter har fått bidra. Gleden over det nye bygget er stor hos alle brukerne. Det har vært et vellykket samarbeid mellom høgskolen, studentene, Statsbygg og entreprenøren, mener prosjektdirektør Johnny Thorsen ved Høgskolen i Vestfold. Han har fulgt det spennende byggeprosjektet med stor interesse og engasjement, og er glad for at det nå står ferdig. Vi er veldig fornøyd med resultatet og gleder oss til å invitere studentene inn ved åpningen høsten 2010, sier han. Det er i dag stor konkurranse blant høyskoler og universiteter. Høyskolene må derfor gjøre seg attraktive rent faglig, men også ved å tilby gode fasiliteter, kulturtilbud og trivelige lokaler. Høgskolen i Vestfold har med nybygget fått et enormt plassmessig og estetisk løft. Studiestedet er blitt et moderne og fremtidsrettet sted både for å lære og være. Høgskolen i Vestfold Statsbygg har hatt ansvaret for prosjektering og bygging av Høgskolen i Vestfold på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Arkitekt: Arkitektgruppen lille frøen as. Arealet på nybygget er m2. Kostnadsrammen for nybygget er 807 millioner kroner. Høyskolen består av fem avdelinger: Avdeling for helsefag, Avdeling for lærerutdanning, Avdeling for maritim utdanning, Avdeling for realfag og ingeniørutdanning og Avdeling for samfunnsfag. Høyskolen har ca elever og 400 ansatte. 36 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 37

20 SMÅSTOFF STATSBYGG Statsbygg har vært storleverandør av undervisnings- og forskningsbygg lenge, og tilpassar seg dei nye behova til studiestadane. USA Miljøvennleg i Houston Foto: Trond Isaksen Foto: Thomas Bjørnflaten Foto: Statsbygg AMBASSADEN I SAUDI-ARABIA På jobb i Riyadh Språk, kultur og byråkrati er somme av utfordringane Statsbygg står overfor når norske utanriksstasjonar skal byggjast og forvaltast. Her er leiar av Statsbyggs utanlandsseksjon, Siri Berg, på shopping i Riyadh for å skaffe seg lokalt akseptert klesdrakt. Som kjent er Saudi-Arabia eit land der kvinnerolla i det offentlege biletet er avgrensa eller ikkjeeksisterande, og kravet til kleskode er svært strengt. Eg gjorde eit forsøk på å tilpasse meg, men eg må dessverre medgi at trass i riktig antrekk blei eg ikkje rekna som fullverdig oppdragsgivar for byggjeprosjektet. Dette gjekk likevel ikkje utover sluttresultatet, og vi er nøgde med oppgraderinga og rehabiliteringa av ambassadeanlegget. Høgskolen på Stord Statsbyggs eldste høgskolebygg Høgskolen på Stord er Statsbyggs eldste formålsbygg som framleis er i drift. Stord lærarhøgskule blei først lagt til Tyse prestegard i 1839, men blei flytt til Rommetveit i Hovudbygningen (noverande administrasjonsbygning) blei innvigd same året. Foto: Ukjent UT I JENS SIN HAGE Reetablerte gulsymrer Den nye hagen som inngår som ein del av regjeringa sitt representasjonsanlegg i Oslo, byggjer på eit hageideal frå talet, men er utforma som eit moderne og representativt hageanlegg. I skråninga opp mot statsministerbustaden er det laga til ein fjellhage med heilt spesielt skogbotn. Som eit innslag i den frodige hagen er tepper av gulsymrer, som fanst i hagen då byggjearbeida tok til, og som mellombels blei omplasserte før dei blei planta tilbake. I dag utgjer dei eit gult botndekke i vårmånadene. Hva: GULSYMRE PÅ SKOGBOTN Hvor: MIDT I OSLO Aktuelt: SNART ER DET VÅR Han er teikna av byggmeister Binneballe, Oslo. Kva: GAMMAL HØGSKOLE Kvar: STORD, HAUGESUND Aktuelt: DEI GAMLE ER FRAMLEIS ELDST Foto: Trond Isaksen Helt på jordet Ei markant kjempe i landskapet Eika har alltid vore verdsett for den harde veden sin og motstandskrafta si. Veden blei mykje brukt til skipsbygging, og det var strenge straffer for annan hogst. Derfor finn du ofte eika ståande aleine på jorde, som den 300 år gamle eika på Kjerringjordet i Ås, godt synleg i universitetsområdet. Kva: Querqus robur (sommareik) Kvar: Kjerringjordet på universitetet på Ås Aktuell: Skal snart få nye naboar Foto: Grete Haugan Sætrang Kva: Nytt generalkonsulat Kvar: Houston i Texas, USA Aktuelt: Resirkulert arkitekt med miljøvennleg bygg VIDEOVEGG Størst i Europa Statsbygg er i gang med å byggje ein videovegg i Informasjonsbygget for UiO (IFI2), som vil vere i det største auditoriet. Han blir bygd opp av 40 skjermar à 50 i full HD og blir den største videoveggen i Europa. Veggen taklar alle typar innhald. Kvar skjerm skal fungere uavhengig av dei andre. Prosesseringa av bileta skjer i kvar enkelt skjerm. Veggen vil gi gode moglegheiter for multimediepresentasjonar og bruk av mange samtidige innhaldskjelder. Teknologien som blir brukt, er basert på DLP-brikker frå Texas Instruments. Sjølve bygget er teikna av Lund Hagem Arkitekter AS. Statsbyggs første LEED-sertifiserte bygning er teken i bruk av generalkonsulatet i Houston og Innovasjon Noreg. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er eit amerikansk miljøsertifiseringssystem som med fire nivå tek for seg alle sider ved miljøriktig bygging, ikkje berre energibruken. Vi ligg an til sølv, men håper framleis på gull nesten som i ei olympisk grein. Bygget frå 1982 er totalrenovert med nytt inngangsparti og betre HC-tilgjenge. I tillegg til kontor er det fellesareal med rom for utstillingar, konferansar, møte og mottakingar. Og som om ikkje det var nok å resirkulere den gamle bygningen, er arkitekten som opphavleg teikna bygget, òg resirkulert. Tilfeldigvis vann nemleg arkitektkontoret Bailey Architects Inc. anbodskonkurransen om å rehabilitere det same bygget som dei hadde teikna 28 år tidlegare. HALDEN FENGSEL Ope fengsel I underkant av besøkjande hadde funne vegen til Halden fengsel ei solfylt helg i februar. Med pølser og vaflar, popkorn og sukkerspinn frå Kriminalomsorgas salsbuer blei arrangementet reine folkefesten. No er portane stengde, og heldigvis slepp berre nokre få innanfor fengselet, som er teikna av HLM Arkitektur AS og Erik Møller arkitekter. Kva: Folkefest bak murane Kvar: Torpum i Halden Aktuelt: OPNA for innsette 1. mars Foto: Trond Isaksen Kva: Ambassaden i Riyadh Kvar: Saudi-Arabia Aktuell: NYLIG rehabilitert Kva: Teknologi i stort format Kvar: Universitetet i Oslo Aktuelt: Stor videoskjerm 38 ÅPENT ROM NR NR ÅPENT ROM 39

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL I august åpnet Høgskolen i Bergen dørene for studenter og ansatte. Ny teknologi og tøff konkurranse mellom skolene stiller stadig større krav til undervisnings-

Detaljer

BYGGER FOR FELLESSKAPET

BYGGER FOR FELLESSKAPET ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 1 2015 BYGGER FOR FELLESSKAPET Aldri tidligere har Statsbygg bygd flere store komplekse bygg enn nå. De åtte største byggeprosjektene som Statsbygg nå arbeider med, blir til

Detaljer

Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer.

Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer. Et magasin fra Statsbygg NR. 203 Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer. 3 8 flisespikkeri De fikk

Detaljer

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011 bygg av sin tid Slottets tilblivelse og størrelse sier mye om tiden det ble bygget. På samme måte forteller også annen statlig monumentalarkitektur historier om sin

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2014 NORGES ANSIKT

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2014 NORGES ANSIKT ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2014 NORGES ANSIKT Statsbygg bygger og forvalter utenriksstasjoner over hele verden. Å fronte norske verdier kan være en utfordring i en verden hvor korrupsjon er en del

Detaljer

EN STUDIE I GODT SAMARBEID

EN STUDIE I GODT SAMARBEID Sikkert, ryddig og effektivt. Byggingen av Norges Handelshøyskole i Bergen gikk knirkefritt med Lean construction. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR.2 2014 EN STUDIE I GODT SAMARBEID 214 8 AMBASSADE MED ÅPEN

Detaljer

Et magasin fra Statsbygg Nr 4 2011. form mot funksjon

Et magasin fra Statsbygg Nr 4 2011. form mot funksjon Et magasin fra Statsbygg Nr 4 2011 form mot funksjon De aller fleste museene som Statsbygg forvalter ble bygd for helt andre formål. En tidligere post- og telegrafbygning, en jernbanestasjon og to banker

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

HELÅRS FORSKNINGSSTASJON I ANTARKTIS: DER INGEN SKULLE TRO AT NOEN KUNNE BO

HELÅRS FORSKNINGSSTASJON I ANTARKTIS: DER INGEN SKULLE TRO AT NOEN KUNNE BO E T B L A D F R A S TAT S B Y G G 3 / 2 0 0 4 HELÅRS FORSKNINGSSTASJON I ANTARKTIS: DER INGEN SKULLE TRO AT NOEN KUNNE BO Utstilling i Nordnorsk Kunstmuseum: FRANSKE BLIKK PÅ DET YTTERSTE NORD Miljøvernminister

Detaljer

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate m2 NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Forsvarsbyggs omdømme er nedslitt. Førsteprioritet er å levere, samtidig skal vi styrke dialogen med Forsvaret, lover

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR ÅRSMELDING 2006 Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR SFORTEGNELSE INNHOLD Samfunnsbygger i 190 år 2 Statsbygg i nøkkeltall 4 Organisasjonen Statsbygg 6 Strategi og mål 13 Viktige satsningsområder i 2006

Detaljer

Tak over hodet. Forskerforum

Tak over hodet. Forskerforum Forskerforum MAI 2015 NUMMER 5 ÅRGANG 47 tidsskrift for forskerforbundet Tak over hodet Ingen har flottere inngang og finere kontor enn jusprofessor Ola Mestad. Men det er kamp om rommene i akademia. Side

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

Vil avsløre universets hemmeligheter

Vil avsløre universets hemmeligheter MAI 2008 NUMMER 5 ÅRGANG 40 F Vil avsløre universets hemmeligheter Hva skjedde da det smalt under Big Bang? Hva består universet av? Partikkelfysikerne ved CERN i Sveits starter verdens kraftigste «tidsmaskin»

Detaljer

I AM GIULIETTA AND I AM SUCH STUFF AS DREAMS ARE MADE ON. EKSKLUSIV FORHÅNDSVISNING. alfaromeo.no UTEN HJERTE VILLE VI BARE VÆRT MASKINER.

I AM GIULIETTA AND I AM SUCH STUFF AS DREAMS ARE MADE ON. EKSKLUSIV FORHÅNDSVISNING. alfaromeo.no UTEN HJERTE VILLE VI BARE VÆRT MASKINER. november 2010 NUMMER 9 ÅRGANG 42 F På slankekur Etter å ha fråtset i studenter på 1980- og 1990-tallet, har mange fag nå en livbredde som ikke matcher idealene. Men hva bestemmer et fags ideelle BMI? Side

Detaljer

Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer 1-2010

Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer 1-2010 1859: Undervisningen starter ved Den høiere Landbrugsskole i Aas, den første høyere utdanningsinstitusjonen som det norske Stortinget selv oppretter. Naturvitenskapen skal ut til folket. 1897: Vitenskapelig

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet Forskerforum DESEMBER 2014 NUMMER 10 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Vi druknar i informasjon Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17 LEDER Øyeblikkets tyranni Kommer

Detaljer

Bredt seiersglis, bred UKE?

Bredt seiersglis, bred UKE? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 4 91. ÅRGANG 21. FEBRUAR - 6. MARS Bredt seiersglis, bred UKE? side 42 LEDER 21. februar - 6. mars 2006 Treg trafikant I 1999 undertegnet Trafikanten Midt-Norge en

Detaljer

Vennesla bibliotek: Norges flotteste kulturbygg

Vennesla bibliotek: Norges flotteste kulturbygg 3 6. å r g a n g 8 2 0 1 1 Vennesla bibliotek: Norges flotteste kulturbygg Kultur - og bibliotekbygg: brukeren i sentrum Lardal bibliotek Elverum bibliotek Fjell folkeboksamling Øygarden folkebibliotek

Detaljer

Hva har disse til felles? Forskerforum. Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder. Side 16 21

Hva har disse til felles? Forskerforum. Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder. Side 16 21 Forskerforum MARS 2014 NUMMER 3 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Hva har disse til felles? Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder. Side 16 21 Svar: De er alle æresdoktorer ved norske

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18.

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18. Samfunnssikkerhet Nr. 03-2006 Øvelse Oslo 17.-18. oktober: Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Forsiden 2 Innhold Kalender Poenget Øvelse Oslo er å trene

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Betre forsking eller betre verd? Er kvalitet eller bistand viktigast i forskings samarbeid med u-land? Side 16 21. Forskerforum

Betre forsking eller betre verd? Er kvalitet eller bistand viktigast i forskings samarbeid med u-land? Side 16 21. Forskerforum Forskerforum APRIL 2014 NUMMER 4 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Betre forsking eller betre verd? Er kvalitet eller bistand viktigast i forskings samarbeid med u-land? Side 16 21 LEDER Når to

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer