JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING"

Transkript

1 JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

2 Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar, krav og løsninger innenfor branntetting av tekniske installasjoner. Innsiktsfull prosjektering og riktig teknisk og faglig utførelse er avgjørende for den totale brannsikkerheten i et bygg. Dette heftet er myntet på prosjekterende og utførende innenfor fagområdet branntetting av tekniske installasjoner. Innhold Branntetting Hvorfor branntetting? 3 Ansvar og krav Hvem har ansvaret for branntetting i bygget? 4 Hvilke krav setter forskriften til utførelsen? 4 Gjennomføring av vann- og avløpsrør 4 Gjennomføring av ventilasjonskanaler 5 Gjennomføring av elektriske installasjoner 5 Hva er godkjente tettemetoder? 5 Hvilke foretak kan utføre branntetting? 6 Branntetting av fuger/åpninger og fugetetting rundt dører 6 Produkter Produktgrupper 7 Mørtel FS-GPG masse 8 Fugemasse 12 Glava Silikon fugemasse 14 Mansjett Glava Rørmansjett 16 Pakning Glava Brannpakning på rull 18 Fugeskum Promafoam C fugeskum 20 List FS-list 22 2

3 Branntetting Hvorfor branntetting? For å hindre og motvirke spredning av brann i et bygg, deles bygget inn i brannseksjoner og brannceller. Brannseksjoner er større deler av bygget som skilles ut fra resten av bygget med seksjoneringsvegger. Brannseksjonens funksjon er å forhindre store branner og samtidig sikre lengre tilgjengelig tid for rømning og redning. Det stilles derfor strenge krav til den bygningsmessige utformingen av seksjoneringsvegger. Avhengig av den spesifikke brannbelastningen i seksjonen, skal seksjoneringsveggen ifølge Veiledning til Teknisk forskrift ha en brannmotstand mellom REIM 90 og REIM 240, normalt enten REIM 90 eller REIM 120. En branncelle er en avgrenset del av bygningen der en brann kan utvikle seg fritt uten å spre seg til andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid. De skillende konstruksjoner i branncellen skal ha brannmotstand som angitt i Veiledning til Teknisk forskrift (EI 30 - EI 60), avhengig av bruksområde og brannklasse. Fremføring av rør, ventilasjonskanaler og elektriske kabler i et byggverk innebærer at en tar hull i vegger og dekker som har brannteknisk funksjon. Det er derfor avgjørende at gjennomføringen utføres slik at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes. I Veiledning til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven 1997 er dette uttrykt på følgende måte: Installasjoner som føres gjennom brannklassifiserte bygningsdeler, må ha slik utførelse at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes på grunn av gjennomføringen. For å sikre at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes som følge av gjennomføringen må det branntettes med et godkjent/klassifisert tetteprodukt tilpasset formålet, samtidig som installasjonen (rør, kanal) i mange tilfeller må brannisoleres. Under en brann vil det som følge av den store varmeutviklingen oppstå et overtrykk i det brannbelastede rommet. Dersom det er utettheter i de omgivende bygningsdeler, vil røyk og flammer kunne presses inn i omkringliggende rom. Røyken fra en brann der mange syntetiske materialer tar fyr, kan inneholde giftige og korrosive gasser som kan føre til skade på helse og materielle verdier. 3

4 Ansvar og krav Hvem har ansvaret for branntetting i bygget? Veiledningen til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) fastlegger ansvarsforholdet vedrørende de branntekniske hensyn i eksisterende bygningsmasse. I FOBTOT 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg mv., heter det: Eier må sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kanaler, rør og lignende som krysser røykog branncellebegrensende bygningsdeler, og gjennomføringer for disse, skal være utført slik at brannmotstanden ikke reduseres. Hvilke krav setter forskriften til utførelsen? Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk setter ytelseskrav til den konstruksjonsmessige utformingen av en gjennomføring i en brannskillende konstruksjon. Det er verdt å merke seg at forskriftskravene som er gjengitt i dette avsnittet er minimumskrav til utførelsen. I FOBTOT 2-1 Generelle krav til eier, heter det: Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven 93. Ansvaret for brannsikring ligger i siste instans alltid hos eieren av det aktuelle brannobjektet. Eldre bygninger har ofte store bygningstekniske og branntekniske avvik fra de krav som stilles i dag. 4 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn konkretiserer eiers/brukers ansvar for at brannsikringen av det aktuelle objektet til enhver tid skal ligge på det nivå som forskriften angir. I FOBTOT 2-1 Generelle krav til eier, heter det: Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt. I nye bygg gjelder branntekniske lover og forskrifter som er overordnet Tekniske forskrifter til plan og bygningsloven. I Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) heter det under 1 formål: Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. Om plikter i brannvernsammenheng heter det videre i Kapittel 2 4. Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg m.m.: Eier må sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kanaler, rør og lignende som krysser røykog branncellebegrensende bygningsdeler, og gjennomføringer for disse, skal være utført slik at brannmotstanden ikke reduseres. Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nye bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Gjennomføringer av vann- og avløpsrør Gjennomføringer av vann- og avløpsrør i konstruksjoner med brannteknisk funksjon krever branntetting og/eller brannisolering. Veiledning til TEK10 krever at følgende ytelser minst må være oppfylt: 1. Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert brannmotstand med unntak som angitt i nr. 2 og Plastrør med diameter inntil 32 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A90] og isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A60], når det tettes rundt rørene med tettemasse. Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som veggen. 3. Støpejernsrør med diameter inntil 110 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A60] når det tettes rundt rørene med tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Avstand til brennbart materiale fra rør som går gjennom brannklassifisert bygningsdel, må være minst 250 mm. Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som veggen.

5 Ansvar og krav Gjennomføringer av ventilasjonskanaler En ventilasjonskanal som føres gjennom en konstruksjon med brannteknisk funksjon kan bidra til brann- og røykspredning ved at varme ledes i kanalgodset gjennom veggen eller at utettheter i selve utsparingen oppstår. Veiledningen til TEK10 stiller følgende funksjonskrav til brannisolering av ventilasjonskanaler som føres gjennom en branncellebegrensende bygningsdel: Gjennomføringer av elektriske installasjoner Veiledning til TEK10 sier følgende: Kanal, kabler og andre installasjoner som føres gjennom branncellebegrensede konstruksjoner må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Brannmotstand for installasjoner som føres gjennom brannkillende bygningsdeler må dokumenteres ved prøving eller beregning. Kanal, kabler og andre installasjoner som føres gjennom branncellebegrensede konstruksjoner må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Brannmotstand for installasjoner som føres gjennom brannkillende bygningsdeler må dokumenteres ved prøving eller beregning. Nå må alle kanaldimensjoner brannisoleres, også kanaler mindre enn 80 cm 2 (Ø100 mm). Dette tidligere unntaket ble fjernet i REN veildning til Teknisk forskrift 97, 3. utg. I henhold til veiledningen til TEK10 skal en så langt det er mulig unngå å føre kanaler gjennom seksjoneringsvegger. Dersom dette likevel gjøres skal en sørge for at gjennomføringen ikke svekker seksjoneringsveggens brannmotstand ved at kanalen utstyres med lukkeanordning (f.eks. brannspjeld) som har tilsvarende brannmotstand som seksjoneringsveggen. Hva er godkjente tettemetoder? Veiledning til byggteknisk forskrift setter krav om godkjent klassifisert tettemetode ved utførelse av branntetting. En godkjent løsning er basert på brannprøvning og branntekniske vurderinger utført av et akreditert laboratorium. Produsenten eller leverandøren av branntetteproduktet skal dokumentere at produktet oppfyller kravene til løsningen ved den enkelte anvendelse av produktet. Alle våre branntetteprodukter innehar derfor Produktdokumentasjon med tilhørende montasjeanvisning som skal foreligge på den aktuelle byggeplass. Branntetting rundt ventilasjonskanaler i veggkonstruksjon. Brannisolasjon legges rundt kanalene etterpå, type Glava Brannmatte. 5

6 Ansvar og krav Hvilke foretak kan utføre branntetting? Brannsikkerhet er et godkjenningsområde for foretak innenfor bygge- og anleggsbransjen som er omtalt i Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Her finnes en detaljert beskrivelse av ansvarsforhold og rollefordeling når det gjelder slike arbeider. Vi merker oss spesielt følgende: Foretak som ønsker å prosjektere og/eller utføre branntetting søker om godkjenning som Ansvarlig prosjekterende og/eller utførende innen: Bygninger og installasjoner Anlegg, konstruksjoner og installasjoner Innenfor begge disse områdene kan foretak bli godkjent i Tiltaksklasse 1, 2 eller 3. Hvilken tiltaksklasse man kan få godkjennelse i avhenger av utdanningsnivå og relevant praksis til den faglige ledelsen i bedriften. sammenføyning mellom ulike bygningsdeler. En fugetetting skal tilfredsstille samme brannkrav som resten av bygningskonstruksjonen. Gjennomføringer, dører og lignende i seksjoneringsvegg må ikke svekke veggens brannmotstand. Dører og luker må derfor ha samme brannmotstand som seksjoneringsveggen. Funksjon Nødvendig utdanningsnivå Tiltaksklasse Arbeidsklasse Ansvarlig søker, Mesterbrev, teknisk utdanning som 1 4 år Ansvarlig prosjekterende, svarer til krav til mesterbrevutdanning eller Ansvarlig for kontroll av teknisk fagskole med fagplan for linjefag prosjektering Ansvarlig utførende, Ansvarlig for kontroll av utførelse Fagopplæring som svarer til fagprøve hhv. svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov av 23. mai 1980 nr 13 om fagopplæring i arbeidslivet 2 år 2 Ansvarlig søker Mesterbrev, teknisk utdanning som svarer til krav til mesterbrevutdanning eller teknisk fagskole med fagplan for linjefag 6 år Ansvarlig prosjekterende, Ansvarlig for kontroll av prosjektering Utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra ingeniørhøyskolen 6 år 3 Ansvarlig utførende, Ansvarlig for kontroll av utførelse Ansvarlig søker, Ansvarlig prosjekterende, Ansvarlig for kontroll av prosjektering Ansvarlig utførende, Ansvarlig for kontroll av utførelse Mesterbrev, teknisk utdanning som svarer til krav til mesterbrevutdanning eller teknisk fagskole med fagplan for linjefag Utdanning på universitetsnivå som sivilingeniør, sivilarkitekt eller tilsvarende grad Utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra ingeniørhøyskole Tab. GOF veil. kap. III 11 Krav til utdanning og praksis innen det enkelte godkjenningsområdet. 3 år 8 år 5 år Videre må foretaket ha et system hvor det beskrives hvilke arbeider det gjør med egne ressurser og hvordan det sikrer at oppgaveløsning skjer på en kvalifisert måte. Dette systemet må også inneholde brannsikkerhet og det må krysses av for dette spesielt ved søknad om godkjenning. Åpninger i vegg for innsetting av brannklassifiserte dører skal som hovedregel være lik utvendig karmmål + 20 mm på høyde og bredde. Åpningen tettes i henhold til monteringsanvisninger for den brannklassifiserte døren. Dette innebærer som regel krav til dytting med ubrennbart materiale (for eksempel Glava Dyttestrimmel) og fuging alternativt gipsbasert brannmasse. Kontakt dørleverandøren ved uklarheter rundt tetting av fuger med bredde opptil 20 mm. Er åpningen mellom karm og vegg større enn 20 mm blir denne sett på som fuge i veggen og skal branntettes i samme brannklasse som veggen. I denne brosjyren er det beskrevet flere løsninger som kan benyttes i konstruksjoner med forskjellige materialer og brannmotstand. Glava Dyttestrimmel med 12 x 57 mm gerikt på begge sider er godkjent som branntetting i brannklasse EI 30 (B 30). Fugebredde kan variere mellom mm. 12 x 57 mm gerikt Glava Dyttestrimmel 100 mm 30 mm Branntetting av fuge med Glava Dyttestrimmel EI 30 (B 30). Branntetting av fuger/åpninger og fugetetting rundt dører Branncellebegrensende bygningsdeler må ha en slik tetthet at bygningsdelen hindrer spredning av brann og røykgasser. Størst trussel utgjør utettheter rundt gjennomføringer og i Dørterskel tettes også med dytteremse (for eksempel Glava Dyttestrimmel) som legges på gulv før terskelen monteres. Det kan også forekomme krav til fuging i tillegg til dytting. Se monteringsanvisning for døren. 6

7 Produkter PRODUKTGRUPPER Det finnes et stort antall branntetteprodukter på markedet. Vi ser det som vår oppgave å til enhver tid være oppdatert med de mest hensiktsmessige, det vil si de mest brannsikre og brukervennlige produktene. Som produsent og leverandør av isolasjonsprodukter til VVS-bransjen ønsker vi samtidig å kunne tilby branntetteprodukter, som gjennom brannprøvninger er dokumenterte for tetting i rør-, kanal- og kabelgjennomføringer, brukt i kombinasjon med våre isolasjonsprodukter. Våre branntetteprodukter er klassifisert opp til 120 minutter, se produktsiden i brosjyren for konkrete konstruksjoner og klassifiseringer. Branntetteprodukter omfatter i all hovedsak følgende produktgrupper: Støpemørtel De fleste støpbare masser er godkjent for tetting rundt rør-, kanal- og kabelgjennomføringer uten brannhemmende maling. Dette er de mest anvendte brannsikringsprodukter for denne type gjennomføringer. Skum og fugemasser FS-GPG er en gipsbasert tettmasse for bruk i gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner. En gipsbasert masse krymper ikke ved uttørking, slik som en sementbasert masse gjør, hvilket gjør produktet velegnet for branntetting. Branngodkjente fugemasser ekspanderer som følge av varmepåvirkningen fra en brann og danner et brannbestandig materiale som tetter effektivt mot spredning av flammer og røyk. De ulike fugemasser har ulike bruksområder, hvor produktdokumentasjonen ligger til grunn for anvendelsen. De fleste fugemasser kan dessuten benyttes i kombinasjon med andre tettemasser. Rørmansjetter Rørmansjetter benyttes ved gjennomføringer av plastrør i bygningsdeler med brannteknisk funksjon. GLAVA RØRMANSJETT monteres enten utenpåliggende eller innfelt i vegg/dekke ved at rørmansjettens metallramme festes direkte i bygningskonstruksjonen. Rørmansjettens innvendige varmeekspanderende belegg sveller opp som følge av varmeutviklingen i en brann og tetter utsparingen idet plastrøret smelter. Andre produkttyper I enkelte tilfeller er det hensiktsmessig og brannteknisk tilfredsstillende å benytte et enklere produkt enn rørmansjetten ved plastrørgjennomføringer. Et eksempel er GLAVA BRANNPAKNING PÅ RULL, som også består av varmeekspanderende laminat men har en noe enklere montering. Produktet monteres innfelt i vegg/dekke og benyttes rundt plastrør samt isolerte AluPex rør og metalliske rør. Rundt rektangulære kanaler som er lagt tett inntil bygningskonstruksjoner, kan det være vanskelig å utføre branntetting med tradisjonelle brannfugemasser eller støpemasser. I slike tilfeller kan en alternativt benytte spesialprodukter i form av "ferdige" fuger som en dytter inn i lysåpningen. Et eksempel på et slikt spesialprodukt er vår FS-LIST. Produktet benyttes ofte i kombinasjon med støpbare masser. GLAVA AKRYL FUGEMASSE er en vannbasert akrylfugemasse ferdig til bruk fra engangspatron. Produktet benyttes for gjennomføringstetting av rør, kanaler, kabler og fuger. GLAVA SILIKON FUGEMASSE er ferdig til bruk fra engangspatron. Produktet er vannfast og benyttes for branntetting av fuger og åpninger i brannskiller samt tetting av rør- gjennomføringer. En silikonbasert fugemasse har en større fleksibilitet i forhold til bevegelse og bør derfor i størst mulig grad benyttes i dillitasjonsfuger. PROMAFOAM C er et énkomponent, brannhemmende polyurethan fugeskum for tetting av fuger og mindre åpninger i konstruksjoner av mur eller betong. Produktet har tilsvarende isolerings- og mekaniske egenskaper som vanlig byggfugeskum. Kan ikke benyttes for tetting rundt gjennomføringer av kabler, rør eller kanaler. FS FUGEMASSE VARMEEKSPANDERENDE EX er en brannhemmende, varmeekspanderende, vannbasert enkomponent grafittfugemasse. Ekspderer ved C 13 ganger fugetykkelsen med 5 bar trykk. Produktet benyttes til tetting av kabel, plastrør og EL-trekkerør. 7

8 Mørtel FS-GPG masse Støpemørtel for branntetting av rør-, kanal- og kabelgjennomføringer samt fuger og åpninger i bygningsdeler med brannteknisk funksjon. 4. Materialegenskaper FS-GPG inneholder ikke klor eller andre stoffer som kan gi halogenholdige og korrosjonsfarlige gasser under brann. Materialet er ubrennbart og mykner ikke ved temperaturbelastninger. Aldringsbestandigheten av herdet materiale er ubegrenset og tettinger av massen svekkes ikke over tid. Dette er meget viktig ved brannsikring av bygg som skal brukes gjennom generasjoner. Materialet gir god lydisolasjon og har ved romtemperatur relativt lav varmeledningsevne. Produktet er meget bestandig mot olje og bensin. Absorpsjon av vann fører til moderat reduksjon av mekaniske egenskaper. Ved uttørking gjenvinnes styrken. Produktet bør imidlertid ikke benyttes i rom med vedvarende fuktbelastning, som våtrom etc. Helsemessig sett er det ingen betenkeligheter ved materialet, hverken under montasje, bruk eller demontering. 5. Emballasje/lagring Emballasje: Lagring: Holdbarhet: Spann à 10 eller 20 liter Lagres tørt På tørt lager er lagringstiden nesten ubegrenset. 1. Generelt FS-GPG er et pulver som består av gips, perlitt og glassfiber. Ved tilsats av vann dannes støpemørtel. Mørtelen herder på kort tid til et sterkt og brannbestandig materiale. Produktet brukes bl.a. for branntetting av rør-, kanal- og kabelgjennomføringer samt for tetting av fuger og åpninger i brannskiller. FS-GPG hindrer effektivt at brann, røyk og giftige gasser sprer seg mellom brannceller. Massen brukes også som tetting mot støy, trekk og luftforurensninger, samt til rehabiliteringsarbeider som reparasjon av sår i betong, hulkiler m.m. Produktet har utmerkede bearbeidingsegenskaper og hefter godt til betong, lettbetong, gipsplater og stål. Herdet masse kan lett bores og sages i, slik at gjenstøpte åpninger kan åpnes igjen for endring av kabel- eller røropplegg. 2. Bruksområder Brannsikring av kanalgjennomføring Brannsikring av rørgjennomføring Brannsikring av kabelgjennomføring Fugetetting Reparasjon av sår i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong, betong eller teglstein. 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF AA-050 med tilhørende montasjeanvisning. Gjennomføringstetting rundt rør i veggkonstruksjon. 6. Isolasjonstykkelser Brannisolering av rør og kanaler er i første rekke knyttet til gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner. Brannisoleringen utføres i kombinasjon med branntetting. Forskriftene stiller dessuten særskilte krav til rørisolasjonsmateriale benyttet i branncelle som rømningsvei og branncelle som ikke er rømningsvei. Hensikten med isolasjonen er at gjennomføringen ikke skal svekke konstruksjonens brannmotstand. Se derfor i produktdokumentasjonen for det isolasjonsproduktet som skal benyttes for å finne krav til isolasjonslengder, tykkelser og utførelse. Dette kan også lastes ned fra vår hjemmeside: 8

9 Mørtel 7. Materialdata Materialdata Ytelse Materialdata Ytelse Mekaniske egenskaper Trykkfasthet 8 MPa (80 kg/cm 2 ) Inntrykkfasthet: -sylinder/diameter Ø20 mm 13 MPa (v/ 4 kn/m 2 ) -sylinder/diameter Ø40 mm 11 MPa (v/15 kn/m 2 ) Fysikalske data Densitet (egenvekt) 0,8-0,9 g/cm 3 Volumøkning ved herding (ikke sprengeffekt) 1,1 vol% Herdetid 1-3 dager Overdekning/overmalbar (etter minimum) 21 dager Termiske egenskaper Spesifikk varmekapasitet v/20 0 C 575 J/kgK v/ C 986 J/KgK Varmeledningsevne v/20 0 C 0,26 W/mK v/100 0 C 0,15 W/mK v/500 0 C 0,15 W/mK Maks. anvendelsestemp C Kjemiske egenskaper Bestandighet mot: Vann Olje/bensin/organiske løsemidler Syrer Baser Innhold av klor, fluor eller brom Aldringsbestandighet God God God God ingen Ubegrenset Branntekniske egenskaper Brennbarhet (ISO 1182) Røykdannelse Korrosive branngasser Giftige avspaltingsprodukter Ubrennbar Ingen Ingen Ingen Diverse Farge Beige Heftfasthet/betong 1,0 MPa (10 kg/cm 2 ) Heftfasthet/stål 0,35 MPa (3,5 kg/cm 2 ) Eksplosjonsbestandighet (10 cm tykkelse i betongskille) > 7 Bar Luft- gasspermeabilitetskoeff. (10-14 m 2 ) 3,5 (Som betong) Lydisolasjon: 10 cm: 50 db På forespørsel 15 cm: 65 db 8. Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. FS-GPG masse må ikke forsegles eller belegges før den er fullstendig uttørket. Tørketiden vil variere, avhengig av blandingsforhold, temperatur, luftfuktighet etc. Ved normale forhold er produktet overmalbart etter 21 dager. 9. Sikkerhetsforhold FS-GPG masse inneholder ingen bestanddeler som kan gi helse- eller sikkerhetsrisiko under montering eller bruk. For ytterligere informasjon, be om eget Sikkerhetsdatablad for produktet. 10. Montering a) Rens utsparingen for smuss og støv. b) I gipsvegger renskjæres isolasjonen rundt kanten av utsparingen. I underkant av gjennomføringen legges det inn 50 mm tung mineralull eller tilsvarende, slik at tettemassen får et solid fundament. c) Bland FS-GPG pulver og vann med murerskje eller drill til en jevn masse. Bruk stiv mørtel i vegger og flytende i gulv: - Stiv blanding: 4 deler brannmasse til 1 del vann - Flytende blanding: 2 deler brannmasse til 1 del vann Massen herder etter ca. 1/2 time. Bearbeidingstiden/tørketiden kan forlenges ved tilsats av Fordrøyer. Tilsetning er maks èn teskje pr. 5 liter vann. d) Tett utsparingen omhyggelig med FS-GPG masse i minimum den tykkelsen som er angitt i tabellen på neste side. e) Tettingen merkes med egen etikett, se pkt. 8. f) Rengjør verktøyet i vann. g) Sertifikater og monteringsanvisning overleveres byggherrens representant. h) Slukgjennomføringstetting. For bruk i alle typer gulv med membran eller gulvbelegg. Utløpsdimensjon maks. Ø75 mm. Tilknyttes støpejernsrør hvor ikke anner er angitt. For sluk i dekke med påstøp med brannmotstand A60 skal totaltykkelsen på dekket rundt sluk være 40 mm (se tegning side 10). For brannmotstand A120 skal totaltykkelsen på dekket rundt sluk være 240 mm. 9

10 Mørtel i) Rørgjennomføringer Stål-, kobber- og plastrør tettes med FS-GPG masse. Større rørdimensjoner av metall skal isoleres med Glava rørskål av mineralull, enten brutt eller gjennomgående i brannskillet, ref. Produktdok. SINTEF BA-128 for Glava Rørskål. Rør isolert med AF/Armaflex cellegummi skal føres med uavbrudt isolasjon gjennom brannklassifiserte konstruksjoner av gips og betong. Tetting utføres iht. monteringsanvisning for Produktdok. SINTEF nr som gjelder for Glava Brannpakning på rull. På grunn av fare for fuktighet og kondensdannelse skal metallrør alltid rustbeskyttes før isolering og tettingen utføres. Se forøvrig tabeller på side 18. Kanalgjennomføring i betongvegg/dekke A 60 FS-GPG masse Glava Brannmatte (evt. spjeld i tillegg ved seksjoneringsvegg) j) Kanalgjennomføringer Ventilasjonskanaler brannisoleres med Glava Industrimatte eller Glava Brannmatte iht. monteringsanvisningen som følger produktdokumentasjonen, ref. SINTEF BB-018 (Glava Brannmatte) eller SINTEF BB-083 (Glava industrimatte). Ved kanalgjennomføringer i seksjoneringsvegger skal det i tillegg innsettes brannspjeld i kanalen i henhold til Veiledning til byggteknisk forskrift. Kanalgjennomføring i lettvegg/dekke A 60 FS-GPG masse FS-GPG masse Glava Brannmatte k) Kabelgjennomføringer Kabelbunter splittes og fordeles i utsparingen slik at hver kabel blir innstøpt i mørtelmassen. Kablene bør ha en innbyrdes avstand på minimum 1/2 kabeldiameter eller minimum 10 mm slik at mørtelen tetter godt rundt. Vibrer kabler slik at massen tetter godt overalt. Pass på at også vangene i gjennomgående kabelstiger fylles godt med brannmasse. Kabelstigen bør avsluttes før gjennomføring på grunn av varmeledning. Kabelbunter kan også gå gjennom utsparingen. Avstand mellom bunter skal da være minst 1/2 diameter av bunten. Avstand mellom trekkerør skal være 20 mm. Se forøvrig tettetykkelser i tabell side Massetykkelser for utsparringer Massetykkelser [mm] Brannmotstand A 90 (EI 90) A 120 (EI 120) Enkeltstående rør i vegg og Max ut- Fugedybdsparringsdybde Max ut- Fuge- dekke av betong med tykkelse sparrings- størrelse størrelse > 200 mm Fuger og åpninger < 1000x < 400x400*) 50 Fuger og åpninger - - < 1000x Rørgjennomføring i betong-/lettvegg A 120 Rørgjennomføring i lettvegg-/betong A 120 Glava Brannpakning på rull + FS-GPG masse e.l. AF/Armaflex cellegummi FS-GPG masse FS-GPG masse Glava Rørskål FS-GPG masse *) Med 150 mm støpemasse tilfredsstilles A 240 (EI 240) 12. Massetykkelser for sluk 10 Slukgjennonføringstetting for bruk i betongdekker Joti KS-sluk Joti K-sluk Brannmotstand A 30 (EI 30) A 60 (EI 60) A 90 (EI 90) A 120 (EI 120) Utsparring Ut- Ut- Ut- Dekkesparring Dekkesparring Dekkesparring Dekke- i dekke tykkelse i dekke tykkelse i dekke tykkelse i dekke tykkelse [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Ø Ø ) Ø 200/ 200 Ø ) Ø 250 4) Ø200 > 200 3) Det skal tettes med FS-GPGmasse i hele dekkets tykkelse. 1) Utføres som tegning men med totaltykkelse på dekke 240 mm 2) Se utførelse tegning med totaltykkelse på dekke 190 mm 3) Kan benyttes med tilknyttet PP Rehau rør Ø75 x 1,9 mm 4) Kan benyttes med tilknyttet VVS rør Ø75 x 2,7 mm Kabel- og trekkerør i betongvegg/dekke A 120 Utsparing 152 mm 30 mm steinull som forskaling Densitet 150 kg/m 2 ISOVER FireProtect 150 Utførelse av sluk i betongdekke A 90 Firesafe GPG i bløt blanding dybdetykkelse 120 mm Joti KS-sluk (støpejern) MA jetkobling 75 mm MA rør Påstøp 40 mm Dekke 150 mm

11 Mørtel 13. Massetykkelser for rør Masse og isolasjonstykkelser [mm] Enkeltstående rør i vegg av murte støpte konstruksjoner samt gipsvegg med tykkelse > 150 mm Isolasjonstykkelse Brannmotstand A 60 (EI 60) A 90 (EI 90) A 120 (EI 120) Max rørdimensjon Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Stålrør med Glava Rørskål * 30 Ø x Ø x 20 Uisolert ** Ø Stålrør med Glava Rørskål * Ø x 20 Uisolert Ø Kobberrør med Glava Rørskål * 20 Ø 54 2 x 20 Uisolert Ø 27 2 x 30 Plastrør (gipsvegg > 100 mm) Ø 32 2 x 40 Ø 32 2 x 50 Enkeltstående rør i vegg av murte støpte konstruksjoner med t. > 150 mm Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon *) Brutt eller gjennomgående rørskål (600 mm på hver side eller 1200 mm gjennomgående sentrert). **) Gjelder for rør i vegg/dekke av murte støpte konstruksjoner med tykkelse > 150 mm. For flere rørdimensjoner, se prod. dok. SINTEF AA Massetykkelser for kabel Massetykkelser [mm] Brannmotstand A 60 (EI 60) A 90 (EI 90) A 120 (EI 120) Kabel i vegg og dekke av murte støpte konstruksjoner med tykkelse > 200 mm Dekke/vegg av murte/støpte konstruksjon med tykkelse større eller lik 200 mm Brannmotstand: 60 min 90 min 120 min Kabler diam. mindre eller lik Ø 20 mm (3 x 10 mm 2 ) 80 mm 100 mm 100 mm Kabler diam. mindre eller lik Ø 55 mm (3 x 240 mm 2 ) 100 mm 150 mm 200 mm Kabler i bunt maks 15 stk.a maks Ø 20 ** 150 mm 200 mm 200 mm Kabler i bunt maks 5 stk.a maks Ø 35 ** 150 mm 200 mm 200 mm Trekke-rør plast maks Ø 40 mm * 100 mm 200 mm 200 mm Vegg av murte/støpte konstruksjon og gipsvegg med tykkelse større eller lik 100 mm Brannmotstand: 60 min 90 min 120 min Kabler diam. mindre eller lik Ø 55 mm (3 x 240 mm 2 ) 100 mm - - Kabler diam. mindre eller lik Ø 20 mm (3 x 10 mm 2 ) 80 mm 100 mm 100 mm Trekke-rør plast maks Ø 40 mm * 100 mm - - Trekke-rør plast maks Ø 32 mm * 100 mm 100 mm 100 mm Vegg av gipsplatekonstruksjon med tykkelse større eller lik 165 mm Brannmotstand: 60 min 90 min 120 min Kabler diam. mindre eller lik Ø 55 mm (3 x 240 mm 2 ) 2 x 50 mm 2 x 50 mm 2 x 50 mm Trekk-rør plast maks Ø 40 mm * 2 x 50 mm - - *) Avstand mellom trekke-rør 20 mm * *) Avstanden mellom bunter skal være lik minst 1/2 diameteren på bunten. For flere kabeldimensjoner, se prod. dok. SINTEF AA Massetykkelser for ventilasjonskanal Massetykkelser [mm] Brannmotstand A 60 (EI 60) A 90 (EI 90) Ventilasjonskanaler i vegg og dekke Isolasjonstykkelse Max kanaldimensjon Isolasjonstykkelse Max kanaldimensjon Sirk. kanal med Glava Brannmatte * 30 mm Ø ** Ø Rekt. kanal med Glava Brannmatte * 30 mm 1250 x ** x Rekt. kanal med Glava Brannmatte*** 50 mm 1000 x 700 2x30 50 mm 1000 x 700 2x30 *) Brannisoleres brutt 1000 mm på hver side eller 2000 mm gjennomgående sentrert i forhold til vegg/dekke av betong. **) Brannisoleres gjennomgående sentrert i forhold til vegg/dekke av betong. I tillegg skal det, som lag 2, isoleres 600 mm på hver side av tettingen.tabellen er iht. Produktdok. for glava Brannmatte, SINTEF BB 018. ***) Gjelder kun for gjennomføring i vegg. Brannisoleres i full lengde på begge sider av vegg. For flere kanaldimensjoner, se prod. dok. SINTEF AA

12 Fugemasse GLAVA Akryl fugemasse Akrylfugemasse for brannsikring av fuger, kanal-, rør- og kabelgjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler. 5. Monteringsanvisning 5.1 Rengjøring/forbehandling Rengjør kontaktflaten (som kan være fuktig, ikke våt). Sterkt sugende overflater primes med GLAVA AKRYL FUGE- MASSE blandet med vann (blandingsforhold 1:2). Stål grunnes med rusthindrende maling. 5.2 Rørgjennomføring A 120 (EI 120) a. Stålrør isoleres 1000 mm på hver side gjennomgående av vegglivet med 30 mm Glava Rørskål. Brann- Vegg Fuge- Min. motstand tykkelse Stålrør bredde fugedybde EI 60 > 120 mm < 110mm < 20 mm 2 x 15 mm * EI 120 > 150 mm < 110mm < 20 mm 2 x 15 mm * * Stålrør skal isoleres på hver side av veggliv med 30 mm Glava Rørskål 1. Generelt GLAVA AKRYL FUGEMASSE er en varmeekspanderende, énkomponent, vannbasert akrylfugemasse med meget gode branntekniske egenskaper. GLAVA AKRYL FUGEMASSE avgir ingen røyk under brann og inneholder ikke klor eller andre bestanddeler som kan gi korroderende brann- gasser eller forårsake rust på stål. Produktet kan benyttes både utendørs og innendørs. Så lenge massen ikke er herdet er den oppløselig i vann. Etter herding blir den til en plastisk og elastisk svært bestandig masse, uoppløselig i vann. 2. Bruksområder Fugetetting Brannsikring av kanalgjennomføring Brannsikring av kabelgjennomføring Brannsikring av stålrør i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong, betong eller teglstein. 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF med tilhørende montasjeanvisning. 4. Emballasje/lagring Emballasje: Holdbarhet: Egenskaper Patroner, 310 ml. Minst ett år ved kjølig (men frostfri) lagring. Hver patron er datostemplet med holdbarhetsdato. NB! Produktet tåler ikke frost. Tetthet: Ca 1,68 g/m 3 Tørketid (herde): 1-24 timer Farge: Hvit Krymp: 10 % Brukstemp.: C Æ C Max anv. temp: C Ekspansjon: Ca 15 % Lagringstemp.: 15 0 C til 30 0 C Tørketid (utseende): 15 min b. Rør isolert med AF/Armaflex cellegummi skal føres med uavbrudt isolasjon gjennom brannklassifiserte konstruksjoner av gips og betong. Tetting utføres iht. monteringsanvisning for Produktdok. SINTEF nr som gjelder for Glava Brannpakning på rull. På grunn av fare for fuktighet og kondensdannelse skal metallrør alltid rustbeskyttes før isolering og tettingen utføres. Se forøvrig tabeller på side 18. Annen dokumenterbar rørisolasjon kan benyttes, men brannmotstanden beregnes da av valgt rørisolasjon. 5.3 Kabelgjennomføring A 120 (EI 120) Gjennomføring av kabel i vegg av gips, lettbetong, betong. a. Hullstørrelse Ø 105 mm og fyllingsgrad 50 % kabel. b. Hulrommet mellom kablene branntettes fra begge sider med GLAVA AKRYL FUGEMASSE med fugedybde minimum 15 mm på hver side. Det benyttes isolasjon i hulrommet mellom fugene. Brann- Vegg- Fuge- Kabel Kabel motstand tykkelse bredde diameter dimensjon EI 60 > 120 mm < 22 mm < 32 mm 3 x 70 mm 2 EI 60 > 120 mm < 22 mm < 90 mm 30 stk 3x1,5mm 2 EI 90 > 150 mm < 22 mm < 32 mm 3 x 70 mm 2 EI 120 > 150 mm < 22 mm < 90 mm 30 stk 3x1,5mm Fugetetting A 120 (EI 120) Fuger i vegg av gips, lettbetong, betong. Brannmotstand Vegg tykkelse * bakstopp med mineralull 40 kg/m 3 Fugebredde Min. fugedybde EI 60 > 120 mm < 100 mm 2 x 15 mm* EI 120 > 150 mm < 100 mm 2 x 15 mm* Tørketid som ovenfor gjelder ved temperatur på min C og en relativ luftfuktighet på max 50 %, og er avhengig av påført tykkelse Akryl. 12

13 Fugemasse Kanalgjennomføring tettet med GLAVA AKRYL fugemasse. Brannisolasjon legges rundt kanalen etterpå, type Glava Brannmatte. 5.5 Kanalgjennomføring A 120 (EI 120) Gjennomføringer av kanaler isolert med Glava Brannmatte. Massetykkelser [mm] Isolasjonstykkelse Brannmotstand A 60 (EI 60) Max kanal dimensjon Ventilasjonskanaler i vegg av gips og betong, t > 105 mm Fugebredde Kanalgjennomføring i lettvegg A 60 Mineralullplate, 110 kg/m 3 Glava Brannmatte Sirk. kanal Rekt. kanal * 30 mm Ø 1000 > 10 < 50 * 30 mm 700 x 1000 > 10 < 50 Glava Brannpakning på rull + Ventilasjonskanaler i dekke av betong, t > 200 mm Sirk. kanal * 30 mm Ø 1250 > 10 < 50 Rekt. kanal * 30 mm 1250 x 1000 > 10 < 50 Rørgjennomføring i betong-/lettvegg A 120 AF/Armaflex cellegummi Massetykkelser [mm] Mineralullplate, 110 kg/m 3 Glava Brannmatte (evt. spjeld i tillegg ved seksjoneringsvegg) Kanalgjennomføring i betongvegg A 120 Isolasjonstykkelse Brannmotstand A 120 (EI 120) Max kanal dimensjon Ventilasjonskanaler i vegg av gips og betong, t > 105 mm Fugebredde Sirk. kanal Rekt. kanal ** Ø 1000 > 10 < 50 ** x 1000 > 10 < 50 Rørskål av mineralull Ventilasjonskanaler i dekke av betong, t > 200 mm Sirk. kanal Rekt. kanal 6. Etter montering *** Ø 1250 > 10 < 50 *** x 1000 > 10 < 50 * Brannisoleres brutt 1000 mm på hver side eller gjennomgående sentrert i forhold til vegg/dekke. ** Brannisoleres brutt 1000 mm på hver side av veggen eller gjennomgående sentrert i forhold til vegg (1550 mm på hver side av veggen). *** Brannisoleres brutt 1000 mm på hver side av dekke eller gjennomgående sentrert i forhold til dekke (900 mm på hver side av dekke). Det skal alltid tettes fra begge sider. For å oppnå et pent resultat kan fuger glattes ut med en våt fugepinne eller en fuktig svamp. GLAVA AKRYL FUGEMAS- SE kan overmales med de fleste malingstyper. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. Utført branntetting merkes med etikett. Rørgjennomføring i lettvegg A 60 Kabelgjennomføring i betongvegg A 120 Mineralullplate (110 kg/m 3 ) Glava Akryl fugemasse Mineralullplate (110 kg/m 3 ) Glava Akryl fugemasse 7. Sikkerhetsforhold Fugemassen er løsemiddelfri og miljøvennlig. Har ingen kjent irritasjonseffekt ved hudkontakt med øyne eller munn. Uherdet materiale sikres mot barn og dyr. Det henvises til Sikkerhetsdatablad for GLAVA AKRYL FUGEMASSE. Glava Akryl fugemasse Fuge i betongvegg EI 90/E 120 Fuge i lettvegg EI 90/E

14 Fugemasse GLAVA Silikon fugemasse Silikonfugemasse for brannsikring av fuger og rørgjennomføringer og mindre åpninger i brannklassifiserte bygningsdeler. 4. Emballasje/lagring Emballasje: Patroner, 310 ml. Holdbarhet: Minst ett år ved kjølig lagring. Hver patron er datostemplet med holdbarhetsdato. Påføringstemp.: C. Anvendelsestemp.: C til C. Farge: Hvit 5. Monteringsanvisning 5.1 Rengjøring/forbehandling Rengjør kontaktflaten (som kan være fuktig men ikke våt). GLAVA SILIKON FUGEMASSE hefter normalt godt til de fleste stoffer som glass, keramikk, klinker, metall, betong, tre og til malte eller lakkerte overflater osv. Ved spesielt høye krav i forbindelse med temperatursvingninger, skjærkrefter eller vanneksponering kan overflatene primes med G783 eller FD for porøse materialer, G790 for metaller, G781 for plaster type PVC/PMMA/ PS/ABS/PC, G790 for andre (upolare) plaster PE/PP. 1. Generelt GLAVA SILIKON FUGEMASSE er en varmeekspanderende, énkomponent, elastisk silikonfugemasse til bruk ved tetting av fuger og rør-gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong eller betong. GLAVA SILIKON FUGEMASSE holder seg myk i kulde, tåler høye brukstemperaturer og er meget bestandig mot vann og kjemikalier. Produktet kan benyttes både utendørs og innendørs. Under brann ekspanderer fugemassen ca. 30 vol% og danner et brannbestandig materiale som forhindrer gjennomgang av flammer eller røyk. GLAVA SILIKON FUGEMASSE avgir lite røyk under brann og inneholder ikke klor eller andre bestanddeler som kan gi korroderende branngasser eller forårsake rust på stål. 2. Bruksområder Fugetetting Brannsikring av rørgjennomføring Avløpsrør branntettet med Glava Silikon fugemasse i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong eller betong. 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF AB-169 med tilhørende montasjeanvisning. Utførelse av rørgjennomføring i seksjoneringsvegg REI 90 med Glava Silikon fugemasse. Her må stålrøret i tillegg også isoleres med Glava Rørskål 14

15 Fugemasse 5.2 Rørgjennomføring A 120 (EI 120) a. Stålrør isoleres 500 mm på hver side med 50 mm Glava Alukomfort eller Glava Tapelock Rørskål. Max. Brann- Vegg- Maks. Min. stålrør motstand tykkelse fugebredde fugedybde Ø168 mm EI 60 > 148 mm 26 mm 2 x 30 mm* Glava Silikon fugemasse Glava Silikon fugemasse Rørskål av mineralull * Stålrør skal isoleres på hver side av veggliv av gips eller betong med 50 mm Glava Rørskål 5.3 Fugetetting A 120 (EI 120) Rørgjennomføring i betongvegg A 60 Konstruksjon Vegg- Brann- Maks. Min. tykkelse motstand fugebredde fugedybde Betongvegg 100 mm EI mm 2 x 22 mm * Betongvegg 100 mm EI mm 30 mm Gipskonstruksjon 100 mm EI mm 2 x 20 mm * Glava Silikon fugemasse Glava Silikon fugemasse Rørskål av mineralull Betong vegg/dekke 200 mm EI mm 25 mm** Betong vegg/dekke 200 mm EI mm 10 mm *** Rørgjennomføring i lettvegg A 60 * mellom fugene dyttes det med mineralull ** 50 mm keramisk fiber som bakdytt *** PE-list som bakdytt 6. Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. 7. Sikkerhetsforhold Under herding frigjøres 6% metyl etyl ketoxim, som bør unngås ved innåndning i tette rom. Hvis en får ureagert materiale i øynene skal det skylles rikelig med vann og eventuelt kontakte lege. Det henvises til Sikkerhetsdatablad for Glava Silikon fugemasse. Fuge i betongvegg A 120 Glava Silikon fugemasse Mineralull Glava Silikon fugemasse Mineralull Glava Silikon fugemasse Glava Silikon fugemasse Glava Silikon fugemasse Fuge i lettvegg A 60/B 60 Fuge i betongvegg A 60 15

16 Mansjett GLAVA Rørmansjett Rørmansjett for tetting av plastrørgjennomføringer i vegger og dekker. 1. Generelt GLAVA Rørmansjett brukes ved brannsikring av plastrørgjennomføringer i gips-, lettbetong- og betongkonstruksjoner. Rørmansjetten fungerer ved at det innvendige varmeekspanderende laminatet sveller opp ved varmepåvirkning og danner et brannbestandig skum som hindrer gjennomtrengning av flammer og røyk etter at plastrøret har smeltet vekk i gjennomføringen. Laminatet er lagt lagvis inne i en ramme av metall som festes enten utenpåliggende eller innfelt i veggen/dekke. 2. Bruksområder Brannsikring av plastrør av PVC, Friaphon, PE og PP som går gjennom brannklassifiserte konstruksjoner av gips eller betong. Utenpåliggende Glava Rørmansjett montert rundt plastrør som er støpt inn i FS-GPG masse i vegglivet 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF med tilhørende montasjeanvisning. 4. Lagring Ubegrenset holdbarhet. 5. Dimensjoneringstabell Plastrør type: PP, PVC,Friaphon PVC, Friaphon PE PE, PVC, Friaphon PE, PVC, Friaphon PP Rørmansjett dimensjon: Ø < 320 mm Ø < 250 mm Ø < 250 mm Ø < 200 mm Ø < 160 mm Ø < 160 mm Konstruksjon: Brannmotstand Vegg gips/betong > 150 mm EI 180 Vegg gips/betong > 120 mm EI 120 Vegg gips/betong > 100 mm Betongdekke > 150 mm EI 90 Vegg gips/betong > 100 mm EI 60 Betongdekke > 150 mm EI 120 Vegg gips/betong > 100 mm EI 90 Betongdekke/vegg > 150 mm EI 120 Vegg gips/betong > 100 mm EI 90 Betongvegg > 100 mm Gipsvegg > 120 mm EI 60 Betongdekke > 150 mm PE, PVC, Friaphon Ø < 125 mm Vegg gips/betong > 100 mm Betongdekke > 150 mm EI 90 PE, PVC, Friaphon Ø < 110 mm Betongdekke > 150 mm EI 120 PE, PVC, Friaphon Ø < 110 mm Vegg gips/betong > 100 mm PP Ø < 90 mm Betongdekke > 150 mm EI 90 Utenpåliggende Glava Rørmansjett montert rundt plastrør som er støpt inn i FS-GPG masse i dekke 16

17 Mansjett 6. Montering i vegg/dekke < A 120 (EI 120) Det skal benyttes 1 stk. Glava Rørmansjett på hver side av vegglivet. Det skal benyttes 1 stk. Glava Rørmansjett i underkant av dekke. a. Ved utenpåliggende montering av Glava Rørmansjett må åpning mellom plastrør og veggliv tettes først med brannsikker masse som FS-GPG masse eller Glava Akryl fugemasse. b. Glava Rørmansjett monteres deretter på hver side av vegglivet og festes med skruer som er beregnet for konstruksjonen. I gipsvegg benyttes gjennomgangsbolter, mens det i betongskiller brukes ekspansjonsbolter. c. Ved innfelt montering tettes eventuelle åpninger mellom vegg og rørmansjett med brannsikker masse som FS- GPG masse eller. Generelt: I gipsvegg festes mansjetten med gjennomgangsbolter eller direkte i tettemassen med ekspansjonsbolter. I betong benyttes ekspansjonsbolter eller betongskruer, i lettbetong benyttes spikerplugg. 7. Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. 8. Sikkerhetsforhold Det er ingen helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Det henvises til Sikkerhetsdatablad for Glava Rørmansjett. 9. Dimensjoner Rør diameter Ytterdiameter mansjett Bredde mansjett 50 mm Ø 71,4 mm 30 mm 63 mm Ø 84,4 mm 30 mm 75 mm Ø 96,4 mm 30 mm 78 mm Ø 99,4 mm 30 mm 90 mm Ø 111,4 mm 30 mm 110 mm Ø 131,4 mm 30 mm 125 mm Ø 146,4 mm 30 mm 135 mm Ø 166,4 mm 30 mm 160 mm Ø 191,4 mm 30 mm 200 mm Ø 231,4 mm 60 mm 250 mm Ø 301,4 mm 60 mm Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgjennomføring i betongdekke A innfelt mansjett FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Plastrørgj.føring i betongdekke A utenpåliggende mansjett FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgjennomføring i betongvegg A innfelte mansjetter FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgj.føring i betongvegg A utenpåliggende mansjetter FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgjennomføring i lettvegg A 90 - innfelte mansjetter FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgj.føring i lettvegg A 90 - utenpåliggende mansjetter 17

18 Pakning Glava Brannpakning Pakning på rull for tetting av plastrør og isolerte Alu-Pex og metallrør gjennomføringer i vegger og dekker. Pakning tilpasset uisolert plastrør (PVC, PP, PE, Friaphon) Rør- Ant.omlegg Kapp- Tykkelse på Branndiameter pakning lengde (cm) Vegg og Dekke motstand Ø V 100, D min. Ø V 100, D min. Ø V 100, D min. Ø V 100, D min. Ø V 100, D min. Ø V 100, D min. 4. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF Emballasje/lagring Ubegrenset holdbarhet. 1. Generelt Glava Brannpakning benyttes ved gjennomføringer av plastrør og isolerte Alu-Pex og metallrør i gips- og murte/støpte konstruksjoner. Pakningen består av varmekspanderende laminat som leveres på rull av 18 meter lagt i en pappeske som gjør produktet enkelt å håndtere for montøren. Pakningen skal skyves inn i vegglivet/dekke. 2. Bruksområder Brannsikring av plastrør og isolerte Alu-Pex og metallrør gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur og betong. NB! Brannpakningen kan kun benyttes innfelt i vegg eller dekke (iht. monteringsanvisningen). 3. Dimensjoneringstabell Pakning tilpasset isolerte Alu-Pex rør Rør- Ant.omlegg Tykkelse Tykkelse på Branndiameter pakning isolasjon brannskille motstand Ø mm Vegg min. Ø mm Vegg min. Ø mm Dekke min. Ø mm Dekke min. Ø mm Dekke min. Pakning tilpasset isolerte kobberrør (Cu-rør) Rør- Ant.omlegg Tykkelse Tykkelse på Branndiameter pakning isolasjon brannskille motstand Ø88, mm Vegg min. 2 x Ø88, mm Dekke min. Ø mm Vegg min. Ø mm Dekke min. Pakning tilpasset isolerte stålrør Rør- Ant.omlegg Tykkelse Tykkelse på Branndiameter pakning isolasjon brannskille motstand Ø mm Vegg min. Ø mm Dekke min. Ø mm Vegg min. Ø mm Dekke min. 6. Monteringsanvisning Glava Brannpakning kan kun monteres innfelt i vegg eller dekke for plastrør og isolerte Alu-Pex og metallrør (Cu og stål) 6.1 Montering i vegg a. Gjennomføring av Alu-PEX og metalliske rør skal isoleres gjennomgående med isolasjon av neopren cellegummi, 200 mm på hver side av vegg, med minimum brannklasse PII, type Armaflex eller tilsvarende. Det må benyttes rørisolasjon med tykkelse 6-32mm. b. Brannpakningen festes rundt røret/isolasjonen med elektrostrips eller tape før branntetting rundt brannpakning. c. I vegg av murte/støpte eller gipsplatekonstruksjoner monteres en brannpakning på hver side, innfelt, i flukt med vegg/branntetting. d. Mindre sirkulære åpninger mellom brannpakning og utsparing i vegger fuges med eller FS-Varmeekspanderende EX. e. Større utsparringer tettes med FS-GPG masse. I vegg: tykkelse GPG 2 x 50 mm. 6.2 Montering i dekke a. Gjennomføring av Alu-PEX og metalliske rør skal isoleres gjennomgående med isolasjon av neopren cellegummi, 200 mm på hver side av dekke, med minimum brannklasse PII, type Armaflex eller tilsvarende. Det må benyttes rørisolasjon med tykkelse 6-32mm. b. Brannpakningen festes rundt røret/isolasjonen med elektrostrips eller tape før branntetting rundt brannpakning. c. I dekke av støpte konstruksjoner monteres en brannpakning kun på undersiden av dekke, innfelt, i flukt med dekke/branntetting. I hulldekke må det i tillegg branntettes på oversiden. d. Mindre sirkulære åpninger mellom brannpakning og utsparing i dekker fuges med eller FS-Varmeekspanderende EX. e. Større utsparringer tettes med FS-GPG masse. I dekke: tykkelse GPG 100 mm (2 x 50 mm i hulldekke). 18

19 Pakning 7. Lengde på pakningen for omlegg Beregningsformel for ett omlegg med brannpakningen beregnes slik, der D = rørdiameter: Plastrør: D x 3,14 Isolerte rør: (D + 2 x isolasjonstykkelse) x 3,14 Alternativt kan man legge pakningen rundt med riktig antall omlegg, merke av, og kappe pakningen. 8. Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. 9. Sikkerhetsforhold Det er ingen helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Det henvises til Sikkerhetsdatablad for Glava Brannpakning. Glava Brannpakning Glava Brannpakning Plastrør og isolerte Alu-Pex og metallrør gjennomføringer i vegger i brannklasse inntil 120 minutter. Glava Brannpakning Plastrør og isolerte Alu-Pex og metallrør gjennomføringer i dekker i brannklasse inntil 120 minutter. Trekk ut riktig lengde av brannpakningen og klipp av. Legg brannpakningen rundt plastrøret eller cellegummiisolasjonen. Fest brannpakningen med elektrostrips/tape og dytt pakningen inn i konstruksjonen. Tett åpningen mellom brannpakningen og utsparringen med eller FS-GPG masse. 19

20 Fugeskum Promafoam C fugeskum Fugeskum for branntetting av fuger og mindre åpninger i konstruksjoner. 4. Emballasje/lagring Fugeskummet leveres i aluminiumsbokser à 700 ml som gir 25 liter skum. Emballasje: Produktet kan lagres i minst 9 måneder ved kjølig lagring (min C). Holdbarhet: Boksene leveres med engangs plastpistol. Hver patron er datostemplet med holdbarhetsdato. NB! Produktet tåler ikke frost under lagring. 5. Materialegenskaper Farge: Lys beige Trykkfasthet: 55 kpa Materiale: Difenylmentandiisocyanat Densitet: kg/m 3 Varmeledningsevne: 0,035 W/mK Brennbarhet: Klasse 1 iht. NEN 6065 Temperaturbestandighet: C til C 1. Generelt Promafoam C er et énkomponent, brannhemmende PUR fugeskum velegnet til bruk for brannsikker tetting av fuger og mindre åpninger i konstruksjoner av betong, lettbetong og klinker. Produktet har varmeisolerende og mekaniske egenskaper som ordinært byggfugeskum. 2. Bruksområder Branntetting av fuger og mindre åpninger i brannklassifiserte konstruksjoner av lettbetong, betong eller klinker. NB! Produktet skal ikke benyttes i fuger som utsettes for strekk, trykk eller forskyvninger under brann, eksempelvis fuger rundt kanaler, kabler, rør etc. 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF AB-047 med tilhørende montasjeanvisning. Fuge i betongkonstruksjon tettes med Promafoam C 20

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Firesafe MA 3S Silikon

Firesafe MA 3S Silikon Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE MA-3S er en brannhemmende-, varmeekspanderende en- komponen fugemasse basert på silikon. Den har meget gode branntekniske egenskaper for branntetting av fuger og gjennomføringstettinger

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM KJ-MA SYSTEM 2008 Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM 2 MA-SYSTEMET Anvendelsesområdet for MA-systemet...4-7 Koblingsalternativer...8-10 Montering av koblinger...11-12 Kapping... 13 Resistensliste

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer