JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING"

Transkript

1 JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

2 Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar, krav og løsninger innenfor branntetting av tekniske installasjoner. Innsiktsfull prosjektering og riktig teknisk og faglig utførelse er avgjørende for den totale brannsikkerheten i et bygg. Dette heftet er myntet på prosjekterende og utførende innenfor fagområdet branntetting av tekniske installasjoner. Innhold Branntetting Hvorfor branntetting? 3 Ansvar og krav Hvem har ansvaret for branntetting i bygget? 4 Hvilke krav setter forskriften til utførelsen? 4 Gjennomføring av vann- og avløpsrør 4 Gjennomføring av ventilasjonskanaler 5 Gjennomføring av elektriske installasjoner 5 Hva er godkjente tettemetoder? 5 Hvilke foretak kan utføre branntetting? 6 Branntetting av fuger/åpninger og fugetetting rundt dører 6 Produkter Produktgrupper 7 Mørtel FS-GPG masse 8 Fugemasse 12 Glava Silikon fugemasse 14 Mansjett Glava Rørmansjett 16 Pakning Glava Brannpakning på rull 18 Fugeskum Promafoam C fugeskum 20 List FS-list 22 2

3 Branntetting Hvorfor branntetting? For å hindre og motvirke spredning av brann i et bygg, deles bygget inn i brannseksjoner og brannceller. Brannseksjoner er større deler av bygget som skilles ut fra resten av bygget med seksjoneringsvegger. Brannseksjonens funksjon er å forhindre store branner og samtidig sikre lengre tilgjengelig tid for rømning og redning. Det stilles derfor strenge krav til den bygningsmessige utformingen av seksjoneringsvegger. Avhengig av den spesifikke brannbelastningen i seksjonen, skal seksjoneringsveggen ifølge Veiledning til Teknisk forskrift ha en brannmotstand mellom REIM 90 og REIM 240, normalt enten REIM 90 eller REIM 120. En branncelle er en avgrenset del av bygningen der en brann kan utvikle seg fritt uten å spre seg til andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid. De skillende konstruksjoner i branncellen skal ha brannmotstand som angitt i Veiledning til Teknisk forskrift (EI 30 - EI 60), avhengig av bruksområde og brannklasse. Fremføring av rør, ventilasjonskanaler og elektriske kabler i et byggverk innebærer at en tar hull i vegger og dekker som har brannteknisk funksjon. Det er derfor avgjørende at gjennomføringen utføres slik at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes. I Veiledning til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven 1997 er dette uttrykt på følgende måte: Installasjoner som føres gjennom brannklassifiserte bygningsdeler, må ha slik utførelse at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes på grunn av gjennomføringen. For å sikre at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes som følge av gjennomføringen må det branntettes med et godkjent/klassifisert tetteprodukt tilpasset formålet, samtidig som installasjonen (rør, kanal) i mange tilfeller må brannisoleres. Under en brann vil det som følge av den store varmeutviklingen oppstå et overtrykk i det brannbelastede rommet. Dersom det er utettheter i de omgivende bygningsdeler, vil røyk og flammer kunne presses inn i omkringliggende rom. Røyken fra en brann der mange syntetiske materialer tar fyr, kan inneholde giftige og korrosive gasser som kan føre til skade på helse og materielle verdier. 3

4 Ansvar og krav Hvem har ansvaret for branntetting i bygget? Veiledningen til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) fastlegger ansvarsforholdet vedrørende de branntekniske hensyn i eksisterende bygningsmasse. I FOBTOT 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg mv., heter det: Eier må sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kanaler, rør og lignende som krysser røykog branncellebegrensende bygningsdeler, og gjennomføringer for disse, skal være utført slik at brannmotstanden ikke reduseres. Hvilke krav setter forskriften til utførelsen? Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk setter ytelseskrav til den konstruksjonsmessige utformingen av en gjennomføring i en brannskillende konstruksjon. Det er verdt å merke seg at forskriftskravene som er gjengitt i dette avsnittet er minimumskrav til utførelsen. I FOBTOT 2-1 Generelle krav til eier, heter det: Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven 93. Ansvaret for brannsikring ligger i siste instans alltid hos eieren av det aktuelle brannobjektet. Eldre bygninger har ofte store bygningstekniske og branntekniske avvik fra de krav som stilles i dag. 4 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn konkretiserer eiers/brukers ansvar for at brannsikringen av det aktuelle objektet til enhver tid skal ligge på det nivå som forskriften angir. I FOBTOT 2-1 Generelle krav til eier, heter det: Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt. I nye bygg gjelder branntekniske lover og forskrifter som er overordnet Tekniske forskrifter til plan og bygningsloven. I Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) heter det under 1 formål: Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. Om plikter i brannvernsammenheng heter det videre i Kapittel 2 4. Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg m.m.: Eier må sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kanaler, rør og lignende som krysser røykog branncellebegrensende bygningsdeler, og gjennomføringer for disse, skal være utført slik at brannmotstanden ikke reduseres. Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nye bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Gjennomføringer av vann- og avløpsrør Gjennomføringer av vann- og avløpsrør i konstruksjoner med brannteknisk funksjon krever branntetting og/eller brannisolering. Veiledning til TEK10 krever at følgende ytelser minst må være oppfylt: 1. Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert brannmotstand med unntak som angitt i nr. 2 og Plastrør med diameter inntil 32 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A90] og isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A60], når det tettes rundt rørene med tettemasse. Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som veggen. 3. Støpejernsrør med diameter inntil 110 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A60] når det tettes rundt rørene med tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Avstand til brennbart materiale fra rør som går gjennom brannklassifisert bygningsdel, må være minst 250 mm. Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som veggen.

5 Ansvar og krav Gjennomføringer av ventilasjonskanaler En ventilasjonskanal som føres gjennom en konstruksjon med brannteknisk funksjon kan bidra til brann- og røykspredning ved at varme ledes i kanalgodset gjennom veggen eller at utettheter i selve utsparingen oppstår. Veiledningen til TEK10 stiller følgende funksjonskrav til brannisolering av ventilasjonskanaler som føres gjennom en branncellebegrensende bygningsdel: Gjennomføringer av elektriske installasjoner Veiledning til TEK10 sier følgende: Kanal, kabler og andre installasjoner som føres gjennom branncellebegrensede konstruksjoner må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Brannmotstand for installasjoner som føres gjennom brannkillende bygningsdeler må dokumenteres ved prøving eller beregning. Kanal, kabler og andre installasjoner som føres gjennom branncellebegrensede konstruksjoner må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Brannmotstand for installasjoner som føres gjennom brannkillende bygningsdeler må dokumenteres ved prøving eller beregning. Nå må alle kanaldimensjoner brannisoleres, også kanaler mindre enn 80 cm 2 (Ø100 mm). Dette tidligere unntaket ble fjernet i REN veildning til Teknisk forskrift 97, 3. utg. I henhold til veiledningen til TEK10 skal en så langt det er mulig unngå å føre kanaler gjennom seksjoneringsvegger. Dersom dette likevel gjøres skal en sørge for at gjennomføringen ikke svekker seksjoneringsveggens brannmotstand ved at kanalen utstyres med lukkeanordning (f.eks. brannspjeld) som har tilsvarende brannmotstand som seksjoneringsveggen. Hva er godkjente tettemetoder? Veiledning til byggteknisk forskrift setter krav om godkjent klassifisert tettemetode ved utførelse av branntetting. En godkjent løsning er basert på brannprøvning og branntekniske vurderinger utført av et akreditert laboratorium. Produsenten eller leverandøren av branntetteproduktet skal dokumentere at produktet oppfyller kravene til løsningen ved den enkelte anvendelse av produktet. Alle våre branntetteprodukter innehar derfor Produktdokumentasjon med tilhørende montasjeanvisning som skal foreligge på den aktuelle byggeplass. Branntetting rundt ventilasjonskanaler i veggkonstruksjon. Brannisolasjon legges rundt kanalene etterpå, type Glava Brannmatte. 5

6 Ansvar og krav Hvilke foretak kan utføre branntetting? Brannsikkerhet er et godkjenningsområde for foretak innenfor bygge- og anleggsbransjen som er omtalt i Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Her finnes en detaljert beskrivelse av ansvarsforhold og rollefordeling når det gjelder slike arbeider. Vi merker oss spesielt følgende: Foretak som ønsker å prosjektere og/eller utføre branntetting søker om godkjenning som Ansvarlig prosjekterende og/eller utførende innen: Bygninger og installasjoner Anlegg, konstruksjoner og installasjoner Innenfor begge disse områdene kan foretak bli godkjent i Tiltaksklasse 1, 2 eller 3. Hvilken tiltaksklasse man kan få godkjennelse i avhenger av utdanningsnivå og relevant praksis til den faglige ledelsen i bedriften. sammenføyning mellom ulike bygningsdeler. En fugetetting skal tilfredsstille samme brannkrav som resten av bygningskonstruksjonen. Gjennomføringer, dører og lignende i seksjoneringsvegg må ikke svekke veggens brannmotstand. Dører og luker må derfor ha samme brannmotstand som seksjoneringsveggen. Funksjon Nødvendig utdanningsnivå Tiltaksklasse Arbeidsklasse Ansvarlig søker, Mesterbrev, teknisk utdanning som 1 4 år Ansvarlig prosjekterende, svarer til krav til mesterbrevutdanning eller Ansvarlig for kontroll av teknisk fagskole med fagplan for linjefag prosjektering Ansvarlig utførende, Ansvarlig for kontroll av utførelse Fagopplæring som svarer til fagprøve hhv. svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov av 23. mai 1980 nr 13 om fagopplæring i arbeidslivet 2 år 2 Ansvarlig søker Mesterbrev, teknisk utdanning som svarer til krav til mesterbrevutdanning eller teknisk fagskole med fagplan for linjefag 6 år Ansvarlig prosjekterende, Ansvarlig for kontroll av prosjektering Utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra ingeniørhøyskolen 6 år 3 Ansvarlig utførende, Ansvarlig for kontroll av utførelse Ansvarlig søker, Ansvarlig prosjekterende, Ansvarlig for kontroll av prosjektering Ansvarlig utførende, Ansvarlig for kontroll av utførelse Mesterbrev, teknisk utdanning som svarer til krav til mesterbrevutdanning eller teknisk fagskole med fagplan for linjefag Utdanning på universitetsnivå som sivilingeniør, sivilarkitekt eller tilsvarende grad Utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra ingeniørhøyskole Tab. GOF veil. kap. III 11 Krav til utdanning og praksis innen det enkelte godkjenningsområdet. 3 år 8 år 5 år Videre må foretaket ha et system hvor det beskrives hvilke arbeider det gjør med egne ressurser og hvordan det sikrer at oppgaveløsning skjer på en kvalifisert måte. Dette systemet må også inneholde brannsikkerhet og det må krysses av for dette spesielt ved søknad om godkjenning. Åpninger i vegg for innsetting av brannklassifiserte dører skal som hovedregel være lik utvendig karmmål + 20 mm på høyde og bredde. Åpningen tettes i henhold til monteringsanvisninger for den brannklassifiserte døren. Dette innebærer som regel krav til dytting med ubrennbart materiale (for eksempel Glava Dyttestrimmel) og fuging alternativt gipsbasert brannmasse. Kontakt dørleverandøren ved uklarheter rundt tetting av fuger med bredde opptil 20 mm. Er åpningen mellom karm og vegg større enn 20 mm blir denne sett på som fuge i veggen og skal branntettes i samme brannklasse som veggen. I denne brosjyren er det beskrevet flere løsninger som kan benyttes i konstruksjoner med forskjellige materialer og brannmotstand. Glava Dyttestrimmel med 12 x 57 mm gerikt på begge sider er godkjent som branntetting i brannklasse EI 30 (B 30). Fugebredde kan variere mellom mm. 12 x 57 mm gerikt Glava Dyttestrimmel 100 mm 30 mm Branntetting av fuge med Glava Dyttestrimmel EI 30 (B 30). Branntetting av fuger/åpninger og fugetetting rundt dører Branncellebegrensende bygningsdeler må ha en slik tetthet at bygningsdelen hindrer spredning av brann og røykgasser. Størst trussel utgjør utettheter rundt gjennomføringer og i Dørterskel tettes også med dytteremse (for eksempel Glava Dyttestrimmel) som legges på gulv før terskelen monteres. Det kan også forekomme krav til fuging i tillegg til dytting. Se monteringsanvisning for døren. 6

7 Produkter PRODUKTGRUPPER Det finnes et stort antall branntetteprodukter på markedet. Vi ser det som vår oppgave å til enhver tid være oppdatert med de mest hensiktsmessige, det vil si de mest brannsikre og brukervennlige produktene. Som produsent og leverandør av isolasjonsprodukter til VVS-bransjen ønsker vi samtidig å kunne tilby branntetteprodukter, som gjennom brannprøvninger er dokumenterte for tetting i rør-, kanal- og kabelgjennomføringer, brukt i kombinasjon med våre isolasjonsprodukter. Våre branntetteprodukter er klassifisert opp til 120 minutter, se produktsiden i brosjyren for konkrete konstruksjoner og klassifiseringer. Branntetteprodukter omfatter i all hovedsak følgende produktgrupper: Støpemørtel De fleste støpbare masser er godkjent for tetting rundt rør-, kanal- og kabelgjennomføringer uten brannhemmende maling. Dette er de mest anvendte brannsikringsprodukter for denne type gjennomføringer. Skum og fugemasser FS-GPG er en gipsbasert tettmasse for bruk i gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner. En gipsbasert masse krymper ikke ved uttørking, slik som en sementbasert masse gjør, hvilket gjør produktet velegnet for branntetting. Branngodkjente fugemasser ekspanderer som følge av varmepåvirkningen fra en brann og danner et brannbestandig materiale som tetter effektivt mot spredning av flammer og røyk. De ulike fugemasser har ulike bruksområder, hvor produktdokumentasjonen ligger til grunn for anvendelsen. De fleste fugemasser kan dessuten benyttes i kombinasjon med andre tettemasser. Rørmansjetter Rørmansjetter benyttes ved gjennomføringer av plastrør i bygningsdeler med brannteknisk funksjon. GLAVA RØRMANSJETT monteres enten utenpåliggende eller innfelt i vegg/dekke ved at rørmansjettens metallramme festes direkte i bygningskonstruksjonen. Rørmansjettens innvendige varmeekspanderende belegg sveller opp som følge av varmeutviklingen i en brann og tetter utsparingen idet plastrøret smelter. Andre produkttyper I enkelte tilfeller er det hensiktsmessig og brannteknisk tilfredsstillende å benytte et enklere produkt enn rørmansjetten ved plastrørgjennomføringer. Et eksempel er GLAVA BRANNPAKNING PÅ RULL, som også består av varmeekspanderende laminat men har en noe enklere montering. Produktet monteres innfelt i vegg/dekke og benyttes rundt plastrør samt isolerte AluPex rør og metalliske rør. Rundt rektangulære kanaler som er lagt tett inntil bygningskonstruksjoner, kan det være vanskelig å utføre branntetting med tradisjonelle brannfugemasser eller støpemasser. I slike tilfeller kan en alternativt benytte spesialprodukter i form av "ferdige" fuger som en dytter inn i lysåpningen. Et eksempel på et slikt spesialprodukt er vår FS-LIST. Produktet benyttes ofte i kombinasjon med støpbare masser. GLAVA AKRYL FUGEMASSE er en vannbasert akrylfugemasse ferdig til bruk fra engangspatron. Produktet benyttes for gjennomføringstetting av rør, kanaler, kabler og fuger. GLAVA SILIKON FUGEMASSE er ferdig til bruk fra engangspatron. Produktet er vannfast og benyttes for branntetting av fuger og åpninger i brannskiller samt tetting av rør- gjennomføringer. En silikonbasert fugemasse har en større fleksibilitet i forhold til bevegelse og bør derfor i størst mulig grad benyttes i dillitasjonsfuger. PROMAFOAM C er et énkomponent, brannhemmende polyurethan fugeskum for tetting av fuger og mindre åpninger i konstruksjoner av mur eller betong. Produktet har tilsvarende isolerings- og mekaniske egenskaper som vanlig byggfugeskum. Kan ikke benyttes for tetting rundt gjennomføringer av kabler, rør eller kanaler. FS FUGEMASSE VARMEEKSPANDERENDE EX er en brannhemmende, varmeekspanderende, vannbasert enkomponent grafittfugemasse. Ekspderer ved C 13 ganger fugetykkelsen med 5 bar trykk. Produktet benyttes til tetting av kabel, plastrør og EL-trekkerør. 7

8 Mørtel FS-GPG masse Støpemørtel for branntetting av rør-, kanal- og kabelgjennomføringer samt fuger og åpninger i bygningsdeler med brannteknisk funksjon. 4. Materialegenskaper FS-GPG inneholder ikke klor eller andre stoffer som kan gi halogenholdige og korrosjonsfarlige gasser under brann. Materialet er ubrennbart og mykner ikke ved temperaturbelastninger. Aldringsbestandigheten av herdet materiale er ubegrenset og tettinger av massen svekkes ikke over tid. Dette er meget viktig ved brannsikring av bygg som skal brukes gjennom generasjoner. Materialet gir god lydisolasjon og har ved romtemperatur relativt lav varmeledningsevne. Produktet er meget bestandig mot olje og bensin. Absorpsjon av vann fører til moderat reduksjon av mekaniske egenskaper. Ved uttørking gjenvinnes styrken. Produktet bør imidlertid ikke benyttes i rom med vedvarende fuktbelastning, som våtrom etc. Helsemessig sett er det ingen betenkeligheter ved materialet, hverken under montasje, bruk eller demontering. 5. Emballasje/lagring Emballasje: Lagring: Holdbarhet: Spann à 10 eller 20 liter Lagres tørt På tørt lager er lagringstiden nesten ubegrenset. 1. Generelt FS-GPG er et pulver som består av gips, perlitt og glassfiber. Ved tilsats av vann dannes støpemørtel. Mørtelen herder på kort tid til et sterkt og brannbestandig materiale. Produktet brukes bl.a. for branntetting av rør-, kanal- og kabelgjennomføringer samt for tetting av fuger og åpninger i brannskiller. FS-GPG hindrer effektivt at brann, røyk og giftige gasser sprer seg mellom brannceller. Massen brukes også som tetting mot støy, trekk og luftforurensninger, samt til rehabiliteringsarbeider som reparasjon av sår i betong, hulkiler m.m. Produktet har utmerkede bearbeidingsegenskaper og hefter godt til betong, lettbetong, gipsplater og stål. Herdet masse kan lett bores og sages i, slik at gjenstøpte åpninger kan åpnes igjen for endring av kabel- eller røropplegg. 2. Bruksområder Brannsikring av kanalgjennomføring Brannsikring av rørgjennomføring Brannsikring av kabelgjennomføring Fugetetting Reparasjon av sår i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong, betong eller teglstein. 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF AA-050 med tilhørende montasjeanvisning. Gjennomføringstetting rundt rør i veggkonstruksjon. 6. Isolasjonstykkelser Brannisolering av rør og kanaler er i første rekke knyttet til gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner. Brannisoleringen utføres i kombinasjon med branntetting. Forskriftene stiller dessuten særskilte krav til rørisolasjonsmateriale benyttet i branncelle som rømningsvei og branncelle som ikke er rømningsvei. Hensikten med isolasjonen er at gjennomføringen ikke skal svekke konstruksjonens brannmotstand. Se derfor i produktdokumentasjonen for det isolasjonsproduktet som skal benyttes for å finne krav til isolasjonslengder, tykkelser og utførelse. Dette kan også lastes ned fra vår hjemmeside: 8

9 Mørtel 7. Materialdata Materialdata Ytelse Materialdata Ytelse Mekaniske egenskaper Trykkfasthet 8 MPa (80 kg/cm 2 ) Inntrykkfasthet: -sylinder/diameter Ø20 mm 13 MPa (v/ 4 kn/m 2 ) -sylinder/diameter Ø40 mm 11 MPa (v/15 kn/m 2 ) Fysikalske data Densitet (egenvekt) 0,8-0,9 g/cm 3 Volumøkning ved herding (ikke sprengeffekt) 1,1 vol% Herdetid 1-3 dager Overdekning/overmalbar (etter minimum) 21 dager Termiske egenskaper Spesifikk varmekapasitet v/20 0 C 575 J/kgK v/ C 986 J/KgK Varmeledningsevne v/20 0 C 0,26 W/mK v/100 0 C 0,15 W/mK v/500 0 C 0,15 W/mK Maks. anvendelsestemp C Kjemiske egenskaper Bestandighet mot: Vann Olje/bensin/organiske løsemidler Syrer Baser Innhold av klor, fluor eller brom Aldringsbestandighet God God God God ingen Ubegrenset Branntekniske egenskaper Brennbarhet (ISO 1182) Røykdannelse Korrosive branngasser Giftige avspaltingsprodukter Ubrennbar Ingen Ingen Ingen Diverse Farge Beige Heftfasthet/betong 1,0 MPa (10 kg/cm 2 ) Heftfasthet/stål 0,35 MPa (3,5 kg/cm 2 ) Eksplosjonsbestandighet (10 cm tykkelse i betongskille) > 7 Bar Luft- gasspermeabilitetskoeff. (10-14 m 2 ) 3,5 (Som betong) Lydisolasjon: 10 cm: 50 db På forespørsel 15 cm: 65 db 8. Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. FS-GPG masse må ikke forsegles eller belegges før den er fullstendig uttørket. Tørketiden vil variere, avhengig av blandingsforhold, temperatur, luftfuktighet etc. Ved normale forhold er produktet overmalbart etter 21 dager. 9. Sikkerhetsforhold FS-GPG masse inneholder ingen bestanddeler som kan gi helse- eller sikkerhetsrisiko under montering eller bruk. For ytterligere informasjon, be om eget Sikkerhetsdatablad for produktet. 10. Montering a) Rens utsparingen for smuss og støv. b) I gipsvegger renskjæres isolasjonen rundt kanten av utsparingen. I underkant av gjennomføringen legges det inn 50 mm tung mineralull eller tilsvarende, slik at tettemassen får et solid fundament. c) Bland FS-GPG pulver og vann med murerskje eller drill til en jevn masse. Bruk stiv mørtel i vegger og flytende i gulv: - Stiv blanding: 4 deler brannmasse til 1 del vann - Flytende blanding: 2 deler brannmasse til 1 del vann Massen herder etter ca. 1/2 time. Bearbeidingstiden/tørketiden kan forlenges ved tilsats av Fordrøyer. Tilsetning er maks èn teskje pr. 5 liter vann. d) Tett utsparingen omhyggelig med FS-GPG masse i minimum den tykkelsen som er angitt i tabellen på neste side. e) Tettingen merkes med egen etikett, se pkt. 8. f) Rengjør verktøyet i vann. g) Sertifikater og monteringsanvisning overleveres byggherrens representant. h) Slukgjennomføringstetting. For bruk i alle typer gulv med membran eller gulvbelegg. Utløpsdimensjon maks. Ø75 mm. Tilknyttes støpejernsrør hvor ikke anner er angitt. For sluk i dekke med påstøp med brannmotstand A60 skal totaltykkelsen på dekket rundt sluk være 40 mm (se tegning side 10). For brannmotstand A120 skal totaltykkelsen på dekket rundt sluk være 240 mm. 9

10 Mørtel i) Rørgjennomføringer Stål-, kobber- og plastrør tettes med FS-GPG masse. Større rørdimensjoner av metall skal isoleres med Glava rørskål av mineralull, enten brutt eller gjennomgående i brannskillet, ref. Produktdok. SINTEF BA-128 for Glava Rørskål. Rør isolert med AF/Armaflex cellegummi skal føres med uavbrudt isolasjon gjennom brannklassifiserte konstruksjoner av gips og betong. Tetting utføres iht. monteringsanvisning for Produktdok. SINTEF nr som gjelder for Glava Brannpakning på rull. På grunn av fare for fuktighet og kondensdannelse skal metallrør alltid rustbeskyttes før isolering og tettingen utføres. Se forøvrig tabeller på side 18. Kanalgjennomføring i betongvegg/dekke A 60 FS-GPG masse Glava Brannmatte (evt. spjeld i tillegg ved seksjoneringsvegg) j) Kanalgjennomføringer Ventilasjonskanaler brannisoleres med Glava Industrimatte eller Glava Brannmatte iht. monteringsanvisningen som følger produktdokumentasjonen, ref. SINTEF BB-018 (Glava Brannmatte) eller SINTEF BB-083 (Glava industrimatte). Ved kanalgjennomføringer i seksjoneringsvegger skal det i tillegg innsettes brannspjeld i kanalen i henhold til Veiledning til byggteknisk forskrift. Kanalgjennomføring i lettvegg/dekke A 60 FS-GPG masse FS-GPG masse Glava Brannmatte k) Kabelgjennomføringer Kabelbunter splittes og fordeles i utsparingen slik at hver kabel blir innstøpt i mørtelmassen. Kablene bør ha en innbyrdes avstand på minimum 1/2 kabeldiameter eller minimum 10 mm slik at mørtelen tetter godt rundt. Vibrer kabler slik at massen tetter godt overalt. Pass på at også vangene i gjennomgående kabelstiger fylles godt med brannmasse. Kabelstigen bør avsluttes før gjennomføring på grunn av varmeledning. Kabelbunter kan også gå gjennom utsparingen. Avstand mellom bunter skal da være minst 1/2 diameter av bunten. Avstand mellom trekkerør skal være 20 mm. Se forøvrig tettetykkelser i tabell side Massetykkelser for utsparringer Massetykkelser [mm] Brannmotstand A 90 (EI 90) A 120 (EI 120) Enkeltstående rør i vegg og Max ut- Fugedybdsparringsdybde Max ut- Fuge- dekke av betong med tykkelse sparrings- størrelse størrelse > 200 mm Fuger og åpninger < 1000x < 400x400*) 50 Fuger og åpninger - - < 1000x Rørgjennomføring i betong-/lettvegg A 120 Rørgjennomføring i lettvegg-/betong A 120 Glava Brannpakning på rull + FS-GPG masse e.l. AF/Armaflex cellegummi FS-GPG masse FS-GPG masse Glava Rørskål FS-GPG masse *) Med 150 mm støpemasse tilfredsstilles A 240 (EI 240) 12. Massetykkelser for sluk 10 Slukgjennonføringstetting for bruk i betongdekker Joti KS-sluk Joti K-sluk Brannmotstand A 30 (EI 30) A 60 (EI 60) A 90 (EI 90) A 120 (EI 120) Utsparring Ut- Ut- Ut- Dekkesparring Dekkesparring Dekkesparring Dekke- i dekke tykkelse i dekke tykkelse i dekke tykkelse i dekke tykkelse [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Ø Ø ) Ø 200/ 200 Ø ) Ø 250 4) Ø200 > 200 3) Det skal tettes med FS-GPGmasse i hele dekkets tykkelse. 1) Utføres som tegning men med totaltykkelse på dekke 240 mm 2) Se utførelse tegning med totaltykkelse på dekke 190 mm 3) Kan benyttes med tilknyttet PP Rehau rør Ø75 x 1,9 mm 4) Kan benyttes med tilknyttet VVS rør Ø75 x 2,7 mm Kabel- og trekkerør i betongvegg/dekke A 120 Utsparing 152 mm 30 mm steinull som forskaling Densitet 150 kg/m 2 ISOVER FireProtect 150 Utførelse av sluk i betongdekke A 90 Firesafe GPG i bløt blanding dybdetykkelse 120 mm Joti KS-sluk (støpejern) MA jetkobling 75 mm MA rør Påstøp 40 mm Dekke 150 mm

11 Mørtel 13. Massetykkelser for rør Masse og isolasjonstykkelser [mm] Enkeltstående rør i vegg av murte støpte konstruksjoner samt gipsvegg med tykkelse > 150 mm Isolasjonstykkelse Brannmotstand A 60 (EI 60) A 90 (EI 90) A 120 (EI 120) Max rørdimensjon Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Stålrør med Glava Rørskål * 30 Ø x Ø x 20 Uisolert ** Ø Stålrør med Glava Rørskål * Ø x 20 Uisolert Ø Kobberrør med Glava Rørskål * 20 Ø 54 2 x 20 Uisolert Ø 27 2 x 30 Plastrør (gipsvegg > 100 mm) Ø 32 2 x 40 Ø 32 2 x 50 Enkeltstående rør i vegg av murte støpte konstruksjoner med t. > 150 mm Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon *) Brutt eller gjennomgående rørskål (600 mm på hver side eller 1200 mm gjennomgående sentrert). **) Gjelder for rør i vegg/dekke av murte støpte konstruksjoner med tykkelse > 150 mm. For flere rørdimensjoner, se prod. dok. SINTEF AA Massetykkelser for kabel Massetykkelser [mm] Brannmotstand A 60 (EI 60) A 90 (EI 90) A 120 (EI 120) Kabel i vegg og dekke av murte støpte konstruksjoner med tykkelse > 200 mm Dekke/vegg av murte/støpte konstruksjon med tykkelse større eller lik 200 mm Brannmotstand: 60 min 90 min 120 min Kabler diam. mindre eller lik Ø 20 mm (3 x 10 mm 2 ) 80 mm 100 mm 100 mm Kabler diam. mindre eller lik Ø 55 mm (3 x 240 mm 2 ) 100 mm 150 mm 200 mm Kabler i bunt maks 15 stk.a maks Ø 20 ** 150 mm 200 mm 200 mm Kabler i bunt maks 5 stk.a maks Ø 35 ** 150 mm 200 mm 200 mm Trekke-rør plast maks Ø 40 mm * 100 mm 200 mm 200 mm Vegg av murte/støpte konstruksjon og gipsvegg med tykkelse større eller lik 100 mm Brannmotstand: 60 min 90 min 120 min Kabler diam. mindre eller lik Ø 55 mm (3 x 240 mm 2 ) 100 mm - - Kabler diam. mindre eller lik Ø 20 mm (3 x 10 mm 2 ) 80 mm 100 mm 100 mm Trekke-rør plast maks Ø 40 mm * 100 mm - - Trekke-rør plast maks Ø 32 mm * 100 mm 100 mm 100 mm Vegg av gipsplatekonstruksjon med tykkelse større eller lik 165 mm Brannmotstand: 60 min 90 min 120 min Kabler diam. mindre eller lik Ø 55 mm (3 x 240 mm 2 ) 2 x 50 mm 2 x 50 mm 2 x 50 mm Trekk-rør plast maks Ø 40 mm * 2 x 50 mm - - *) Avstand mellom trekke-rør 20 mm * *) Avstanden mellom bunter skal være lik minst 1/2 diameteren på bunten. For flere kabeldimensjoner, se prod. dok. SINTEF AA Massetykkelser for ventilasjonskanal Massetykkelser [mm] Brannmotstand A 60 (EI 60) A 90 (EI 90) Ventilasjonskanaler i vegg og dekke Isolasjonstykkelse Max kanaldimensjon Isolasjonstykkelse Max kanaldimensjon Sirk. kanal med Glava Brannmatte * 30 mm Ø ** Ø Rekt. kanal med Glava Brannmatte * 30 mm 1250 x ** x Rekt. kanal med Glava Brannmatte*** 50 mm 1000 x 700 2x30 50 mm 1000 x 700 2x30 *) Brannisoleres brutt 1000 mm på hver side eller 2000 mm gjennomgående sentrert i forhold til vegg/dekke av betong. **) Brannisoleres gjennomgående sentrert i forhold til vegg/dekke av betong. I tillegg skal det, som lag 2, isoleres 600 mm på hver side av tettingen.tabellen er iht. Produktdok. for glava Brannmatte, SINTEF BB 018. ***) Gjelder kun for gjennomføring i vegg. Brannisoleres i full lengde på begge sider av vegg. For flere kanaldimensjoner, se prod. dok. SINTEF AA

12 Fugemasse GLAVA Akryl fugemasse Akrylfugemasse for brannsikring av fuger, kanal-, rør- og kabelgjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler. 5. Monteringsanvisning 5.1 Rengjøring/forbehandling Rengjør kontaktflaten (som kan være fuktig, ikke våt). Sterkt sugende overflater primes med GLAVA AKRYL FUGE- MASSE blandet med vann (blandingsforhold 1:2). Stål grunnes med rusthindrende maling. 5.2 Rørgjennomføring A 120 (EI 120) a. Stålrør isoleres 1000 mm på hver side gjennomgående av vegglivet med 30 mm Glava Rørskål. Brann- Vegg Fuge- Min. motstand tykkelse Stålrør bredde fugedybde EI 60 > 120 mm < 110mm < 20 mm 2 x 15 mm * EI 120 > 150 mm < 110mm < 20 mm 2 x 15 mm * * Stålrør skal isoleres på hver side av veggliv med 30 mm Glava Rørskål 1. Generelt GLAVA AKRYL FUGEMASSE er en varmeekspanderende, énkomponent, vannbasert akrylfugemasse med meget gode branntekniske egenskaper. GLAVA AKRYL FUGEMASSE avgir ingen røyk under brann og inneholder ikke klor eller andre bestanddeler som kan gi korroderende brann- gasser eller forårsake rust på stål. Produktet kan benyttes både utendørs og innendørs. Så lenge massen ikke er herdet er den oppløselig i vann. Etter herding blir den til en plastisk og elastisk svært bestandig masse, uoppløselig i vann. 2. Bruksområder Fugetetting Brannsikring av kanalgjennomføring Brannsikring av kabelgjennomføring Brannsikring av stålrør i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong, betong eller teglstein. 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF med tilhørende montasjeanvisning. 4. Emballasje/lagring Emballasje: Holdbarhet: Egenskaper Patroner, 310 ml. Minst ett år ved kjølig (men frostfri) lagring. Hver patron er datostemplet med holdbarhetsdato. NB! Produktet tåler ikke frost. Tetthet: Ca 1,68 g/m 3 Tørketid (herde): 1-24 timer Farge: Hvit Krymp: 10 % Brukstemp.: C Æ C Max anv. temp: C Ekspansjon: Ca 15 % Lagringstemp.: 15 0 C til 30 0 C Tørketid (utseende): 15 min b. Rør isolert med AF/Armaflex cellegummi skal føres med uavbrudt isolasjon gjennom brannklassifiserte konstruksjoner av gips og betong. Tetting utføres iht. monteringsanvisning for Produktdok. SINTEF nr som gjelder for Glava Brannpakning på rull. På grunn av fare for fuktighet og kondensdannelse skal metallrør alltid rustbeskyttes før isolering og tettingen utføres. Se forøvrig tabeller på side 18. Annen dokumenterbar rørisolasjon kan benyttes, men brannmotstanden beregnes da av valgt rørisolasjon. 5.3 Kabelgjennomføring A 120 (EI 120) Gjennomføring av kabel i vegg av gips, lettbetong, betong. a. Hullstørrelse Ø 105 mm og fyllingsgrad 50 % kabel. b. Hulrommet mellom kablene branntettes fra begge sider med GLAVA AKRYL FUGEMASSE med fugedybde minimum 15 mm på hver side. Det benyttes isolasjon i hulrommet mellom fugene. Brann- Vegg- Fuge- Kabel Kabel motstand tykkelse bredde diameter dimensjon EI 60 > 120 mm < 22 mm < 32 mm 3 x 70 mm 2 EI 60 > 120 mm < 22 mm < 90 mm 30 stk 3x1,5mm 2 EI 90 > 150 mm < 22 mm < 32 mm 3 x 70 mm 2 EI 120 > 150 mm < 22 mm < 90 mm 30 stk 3x1,5mm Fugetetting A 120 (EI 120) Fuger i vegg av gips, lettbetong, betong. Brannmotstand Vegg tykkelse * bakstopp med mineralull 40 kg/m 3 Fugebredde Min. fugedybde EI 60 > 120 mm < 100 mm 2 x 15 mm* EI 120 > 150 mm < 100 mm 2 x 15 mm* Tørketid som ovenfor gjelder ved temperatur på min C og en relativ luftfuktighet på max 50 %, og er avhengig av påført tykkelse Akryl. 12

13 Fugemasse Kanalgjennomføring tettet med GLAVA AKRYL fugemasse. Brannisolasjon legges rundt kanalen etterpå, type Glava Brannmatte. 5.5 Kanalgjennomføring A 120 (EI 120) Gjennomføringer av kanaler isolert med Glava Brannmatte. Massetykkelser [mm] Isolasjonstykkelse Brannmotstand A 60 (EI 60) Max kanal dimensjon Ventilasjonskanaler i vegg av gips og betong, t > 105 mm Fugebredde Kanalgjennomføring i lettvegg A 60 Mineralullplate, 110 kg/m 3 Glava Brannmatte Sirk. kanal Rekt. kanal * 30 mm Ø 1000 > 10 < 50 * 30 mm 700 x 1000 > 10 < 50 Glava Brannpakning på rull + Ventilasjonskanaler i dekke av betong, t > 200 mm Sirk. kanal * 30 mm Ø 1250 > 10 < 50 Rekt. kanal * 30 mm 1250 x 1000 > 10 < 50 Rørgjennomføring i betong-/lettvegg A 120 AF/Armaflex cellegummi Massetykkelser [mm] Mineralullplate, 110 kg/m 3 Glava Brannmatte (evt. spjeld i tillegg ved seksjoneringsvegg) Kanalgjennomføring i betongvegg A 120 Isolasjonstykkelse Brannmotstand A 120 (EI 120) Max kanal dimensjon Ventilasjonskanaler i vegg av gips og betong, t > 105 mm Fugebredde Sirk. kanal Rekt. kanal ** Ø 1000 > 10 < 50 ** x 1000 > 10 < 50 Rørskål av mineralull Ventilasjonskanaler i dekke av betong, t > 200 mm Sirk. kanal Rekt. kanal 6. Etter montering *** Ø 1250 > 10 < 50 *** x 1000 > 10 < 50 * Brannisoleres brutt 1000 mm på hver side eller gjennomgående sentrert i forhold til vegg/dekke. ** Brannisoleres brutt 1000 mm på hver side av veggen eller gjennomgående sentrert i forhold til vegg (1550 mm på hver side av veggen). *** Brannisoleres brutt 1000 mm på hver side av dekke eller gjennomgående sentrert i forhold til dekke (900 mm på hver side av dekke). Det skal alltid tettes fra begge sider. For å oppnå et pent resultat kan fuger glattes ut med en våt fugepinne eller en fuktig svamp. GLAVA AKRYL FUGEMAS- SE kan overmales med de fleste malingstyper. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. Utført branntetting merkes med etikett. Rørgjennomføring i lettvegg A 60 Kabelgjennomføring i betongvegg A 120 Mineralullplate (110 kg/m 3 ) Glava Akryl fugemasse Mineralullplate (110 kg/m 3 ) Glava Akryl fugemasse 7. Sikkerhetsforhold Fugemassen er løsemiddelfri og miljøvennlig. Har ingen kjent irritasjonseffekt ved hudkontakt med øyne eller munn. Uherdet materiale sikres mot barn og dyr. Det henvises til Sikkerhetsdatablad for GLAVA AKRYL FUGEMASSE. Glava Akryl fugemasse Fuge i betongvegg EI 90/E 120 Fuge i lettvegg EI 90/E

14 Fugemasse GLAVA Silikon fugemasse Silikonfugemasse for brannsikring av fuger og rørgjennomføringer og mindre åpninger i brannklassifiserte bygningsdeler. 4. Emballasje/lagring Emballasje: Patroner, 310 ml. Holdbarhet: Minst ett år ved kjølig lagring. Hver patron er datostemplet med holdbarhetsdato. Påføringstemp.: C. Anvendelsestemp.: C til C. Farge: Hvit 5. Monteringsanvisning 5.1 Rengjøring/forbehandling Rengjør kontaktflaten (som kan være fuktig men ikke våt). GLAVA SILIKON FUGEMASSE hefter normalt godt til de fleste stoffer som glass, keramikk, klinker, metall, betong, tre og til malte eller lakkerte overflater osv. Ved spesielt høye krav i forbindelse med temperatursvingninger, skjærkrefter eller vanneksponering kan overflatene primes med G783 eller FD for porøse materialer, G790 for metaller, G781 for plaster type PVC/PMMA/ PS/ABS/PC, G790 for andre (upolare) plaster PE/PP. 1. Generelt GLAVA SILIKON FUGEMASSE er en varmeekspanderende, énkomponent, elastisk silikonfugemasse til bruk ved tetting av fuger og rør-gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong eller betong. GLAVA SILIKON FUGEMASSE holder seg myk i kulde, tåler høye brukstemperaturer og er meget bestandig mot vann og kjemikalier. Produktet kan benyttes både utendørs og innendørs. Under brann ekspanderer fugemassen ca. 30 vol% og danner et brannbestandig materiale som forhindrer gjennomgang av flammer eller røyk. GLAVA SILIKON FUGEMASSE avgir lite røyk under brann og inneholder ikke klor eller andre bestanddeler som kan gi korroderende branngasser eller forårsake rust på stål. 2. Bruksområder Fugetetting Brannsikring av rørgjennomføring Avløpsrør branntettet med Glava Silikon fugemasse i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong eller betong. 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF AB-169 med tilhørende montasjeanvisning. Utførelse av rørgjennomføring i seksjoneringsvegg REI 90 med Glava Silikon fugemasse. Her må stålrøret i tillegg også isoleres med Glava Rørskål 14

15 Fugemasse 5.2 Rørgjennomføring A 120 (EI 120) a. Stålrør isoleres 500 mm på hver side med 50 mm Glava Alukomfort eller Glava Tapelock Rørskål. Max. Brann- Vegg- Maks. Min. stålrør motstand tykkelse fugebredde fugedybde Ø168 mm EI 60 > 148 mm 26 mm 2 x 30 mm* Glava Silikon fugemasse Glava Silikon fugemasse Rørskål av mineralull * Stålrør skal isoleres på hver side av veggliv av gips eller betong med 50 mm Glava Rørskål 5.3 Fugetetting A 120 (EI 120) Rørgjennomføring i betongvegg A 60 Konstruksjon Vegg- Brann- Maks. Min. tykkelse motstand fugebredde fugedybde Betongvegg 100 mm EI mm 2 x 22 mm * Betongvegg 100 mm EI mm 30 mm Gipskonstruksjon 100 mm EI mm 2 x 20 mm * Glava Silikon fugemasse Glava Silikon fugemasse Rørskål av mineralull Betong vegg/dekke 200 mm EI mm 25 mm** Betong vegg/dekke 200 mm EI mm 10 mm *** Rørgjennomføring i lettvegg A 60 * mellom fugene dyttes det med mineralull ** 50 mm keramisk fiber som bakdytt *** PE-list som bakdytt 6. Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. 7. Sikkerhetsforhold Under herding frigjøres 6% metyl etyl ketoxim, som bør unngås ved innåndning i tette rom. Hvis en får ureagert materiale i øynene skal det skylles rikelig med vann og eventuelt kontakte lege. Det henvises til Sikkerhetsdatablad for Glava Silikon fugemasse. Fuge i betongvegg A 120 Glava Silikon fugemasse Mineralull Glava Silikon fugemasse Mineralull Glava Silikon fugemasse Glava Silikon fugemasse Glava Silikon fugemasse Fuge i lettvegg A 60/B 60 Fuge i betongvegg A 60 15

16 Mansjett GLAVA Rørmansjett Rørmansjett for tetting av plastrørgjennomføringer i vegger og dekker. 1. Generelt GLAVA Rørmansjett brukes ved brannsikring av plastrørgjennomføringer i gips-, lettbetong- og betongkonstruksjoner. Rørmansjetten fungerer ved at det innvendige varmeekspanderende laminatet sveller opp ved varmepåvirkning og danner et brannbestandig skum som hindrer gjennomtrengning av flammer og røyk etter at plastrøret har smeltet vekk i gjennomføringen. Laminatet er lagt lagvis inne i en ramme av metall som festes enten utenpåliggende eller innfelt i veggen/dekke. 2. Bruksområder Brannsikring av plastrør av PVC, Friaphon, PE og PP som går gjennom brannklassifiserte konstruksjoner av gips eller betong. Utenpåliggende Glava Rørmansjett montert rundt plastrør som er støpt inn i FS-GPG masse i vegglivet 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF med tilhørende montasjeanvisning. 4. Lagring Ubegrenset holdbarhet. 5. Dimensjoneringstabell Plastrør type: PP, PVC,Friaphon PVC, Friaphon PE PE, PVC, Friaphon PE, PVC, Friaphon PP Rørmansjett dimensjon: Ø < 320 mm Ø < 250 mm Ø < 250 mm Ø < 200 mm Ø < 160 mm Ø < 160 mm Konstruksjon: Brannmotstand Vegg gips/betong > 150 mm EI 180 Vegg gips/betong > 120 mm EI 120 Vegg gips/betong > 100 mm Betongdekke > 150 mm EI 90 Vegg gips/betong > 100 mm EI 60 Betongdekke > 150 mm EI 120 Vegg gips/betong > 100 mm EI 90 Betongdekke/vegg > 150 mm EI 120 Vegg gips/betong > 100 mm EI 90 Betongvegg > 100 mm Gipsvegg > 120 mm EI 60 Betongdekke > 150 mm PE, PVC, Friaphon Ø < 125 mm Vegg gips/betong > 100 mm Betongdekke > 150 mm EI 90 PE, PVC, Friaphon Ø < 110 mm Betongdekke > 150 mm EI 120 PE, PVC, Friaphon Ø < 110 mm Vegg gips/betong > 100 mm PP Ø < 90 mm Betongdekke > 150 mm EI 90 Utenpåliggende Glava Rørmansjett montert rundt plastrør som er støpt inn i FS-GPG masse i dekke 16

17 Mansjett 6. Montering i vegg/dekke < A 120 (EI 120) Det skal benyttes 1 stk. Glava Rørmansjett på hver side av vegglivet. Det skal benyttes 1 stk. Glava Rørmansjett i underkant av dekke. a. Ved utenpåliggende montering av Glava Rørmansjett må åpning mellom plastrør og veggliv tettes først med brannsikker masse som FS-GPG masse eller Glava Akryl fugemasse. b. Glava Rørmansjett monteres deretter på hver side av vegglivet og festes med skruer som er beregnet for konstruksjonen. I gipsvegg benyttes gjennomgangsbolter, mens det i betongskiller brukes ekspansjonsbolter. c. Ved innfelt montering tettes eventuelle åpninger mellom vegg og rørmansjett med brannsikker masse som FS- GPG masse eller. Generelt: I gipsvegg festes mansjetten med gjennomgangsbolter eller direkte i tettemassen med ekspansjonsbolter. I betong benyttes ekspansjonsbolter eller betongskruer, i lettbetong benyttes spikerplugg. 7. Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. 8. Sikkerhetsforhold Det er ingen helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Det henvises til Sikkerhetsdatablad for Glava Rørmansjett. 9. Dimensjoner Rør diameter Ytterdiameter mansjett Bredde mansjett 50 mm Ø 71,4 mm 30 mm 63 mm Ø 84,4 mm 30 mm 75 mm Ø 96,4 mm 30 mm 78 mm Ø 99,4 mm 30 mm 90 mm Ø 111,4 mm 30 mm 110 mm Ø 131,4 mm 30 mm 125 mm Ø 146,4 mm 30 mm 135 mm Ø 166,4 mm 30 mm 160 mm Ø 191,4 mm 30 mm 200 mm Ø 231,4 mm 60 mm 250 mm Ø 301,4 mm 60 mm Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgjennomføring i betongdekke A innfelt mansjett FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Plastrørgj.føring i betongdekke A utenpåliggende mansjett FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgjennomføring i betongvegg A innfelte mansjetter FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgj.føring i betongvegg A utenpåliggende mansjetter FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgjennomføring i lettvegg A 90 - innfelte mansjetter FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgj.føring i lettvegg A 90 - utenpåliggende mansjetter 17

18 Pakning Glava Brannpakning Pakning på rull for tetting av plastrør og isolerte Alu-Pex og metallrør gjennomføringer i vegger og dekker. Pakning tilpasset uisolert plastrør (PVC, PP, PE, Friaphon) Rør- Ant.omlegg Kapp- Tykkelse på Branndiameter pakning lengde (cm) Vegg og Dekke motstand Ø V 100, D min. Ø V 100, D min. Ø V 100, D min. Ø V 100, D min. Ø V 100, D min. Ø V 100, D min. 4. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF Emballasje/lagring Ubegrenset holdbarhet. 1. Generelt Glava Brannpakning benyttes ved gjennomføringer av plastrør og isolerte Alu-Pex og metallrør i gips- og murte/støpte konstruksjoner. Pakningen består av varmekspanderende laminat som leveres på rull av 18 meter lagt i en pappeske som gjør produktet enkelt å håndtere for montøren. Pakningen skal skyves inn i vegglivet/dekke. 2. Bruksområder Brannsikring av plastrør og isolerte Alu-Pex og metallrør gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur og betong. NB! Brannpakningen kan kun benyttes innfelt i vegg eller dekke (iht. monteringsanvisningen). 3. Dimensjoneringstabell Pakning tilpasset isolerte Alu-Pex rør Rør- Ant.omlegg Tykkelse Tykkelse på Branndiameter pakning isolasjon brannskille motstand Ø mm Vegg min. Ø mm Vegg min. Ø mm Dekke min. Ø mm Dekke min. Ø mm Dekke min. Pakning tilpasset isolerte kobberrør (Cu-rør) Rør- Ant.omlegg Tykkelse Tykkelse på Branndiameter pakning isolasjon brannskille motstand Ø88, mm Vegg min. 2 x Ø88, mm Dekke min. Ø mm Vegg min. Ø mm Dekke min. Pakning tilpasset isolerte stålrør Rør- Ant.omlegg Tykkelse Tykkelse på Branndiameter pakning isolasjon brannskille motstand Ø mm Vegg min. Ø mm Dekke min. Ø mm Vegg min. Ø mm Dekke min. 6. Monteringsanvisning Glava Brannpakning kan kun monteres innfelt i vegg eller dekke for plastrør og isolerte Alu-Pex og metallrør (Cu og stål) 6.1 Montering i vegg a. Gjennomføring av Alu-PEX og metalliske rør skal isoleres gjennomgående med isolasjon av neopren cellegummi, 200 mm på hver side av vegg, med minimum brannklasse PII, type Armaflex eller tilsvarende. Det må benyttes rørisolasjon med tykkelse 6-32mm. b. Brannpakningen festes rundt røret/isolasjonen med elektrostrips eller tape før branntetting rundt brannpakning. c. I vegg av murte/støpte eller gipsplatekonstruksjoner monteres en brannpakning på hver side, innfelt, i flukt med vegg/branntetting. d. Mindre sirkulære åpninger mellom brannpakning og utsparing i vegger fuges med eller FS-Varmeekspanderende EX. e. Større utsparringer tettes med FS-GPG masse. I vegg: tykkelse GPG 2 x 50 mm. 6.2 Montering i dekke a. Gjennomføring av Alu-PEX og metalliske rør skal isoleres gjennomgående med isolasjon av neopren cellegummi, 200 mm på hver side av dekke, med minimum brannklasse PII, type Armaflex eller tilsvarende. Det må benyttes rørisolasjon med tykkelse 6-32mm. b. Brannpakningen festes rundt røret/isolasjonen med elektrostrips eller tape før branntetting rundt brannpakning. c. I dekke av støpte konstruksjoner monteres en brannpakning kun på undersiden av dekke, innfelt, i flukt med dekke/branntetting. I hulldekke må det i tillegg branntettes på oversiden. d. Mindre sirkulære åpninger mellom brannpakning og utsparing i dekker fuges med eller FS-Varmeekspanderende EX. e. Større utsparringer tettes med FS-GPG masse. I dekke: tykkelse GPG 100 mm (2 x 50 mm i hulldekke). 18

19 Pakning 7. Lengde på pakningen for omlegg Beregningsformel for ett omlegg med brannpakningen beregnes slik, der D = rørdiameter: Plastrør: D x 3,14 Isolerte rør: (D + 2 x isolasjonstykkelse) x 3,14 Alternativt kan man legge pakningen rundt med riktig antall omlegg, merke av, og kappe pakningen. 8. Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. 9. Sikkerhetsforhold Det er ingen helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Det henvises til Sikkerhetsdatablad for Glava Brannpakning. Glava Brannpakning Glava Brannpakning Plastrør og isolerte Alu-Pex og metallrør gjennomføringer i vegger i brannklasse inntil 120 minutter. Glava Brannpakning Plastrør og isolerte Alu-Pex og metallrør gjennomføringer i dekker i brannklasse inntil 120 minutter. Trekk ut riktig lengde av brannpakningen og klipp av. Legg brannpakningen rundt plastrøret eller cellegummiisolasjonen. Fest brannpakningen med elektrostrips/tape og dytt pakningen inn i konstruksjonen. Tett åpningen mellom brannpakningen og utsparringen med eller FS-GPG masse. 19

20 Fugeskum Promafoam C fugeskum Fugeskum for branntetting av fuger og mindre åpninger i konstruksjoner. 4. Emballasje/lagring Fugeskummet leveres i aluminiumsbokser à 700 ml som gir 25 liter skum. Emballasje: Produktet kan lagres i minst 9 måneder ved kjølig lagring (min C). Holdbarhet: Boksene leveres med engangs plastpistol. Hver patron er datostemplet med holdbarhetsdato. NB! Produktet tåler ikke frost under lagring. 5. Materialegenskaper Farge: Lys beige Trykkfasthet: 55 kpa Materiale: Difenylmentandiisocyanat Densitet: kg/m 3 Varmeledningsevne: 0,035 W/mK Brennbarhet: Klasse 1 iht. NEN 6065 Temperaturbestandighet: C til C 1. Generelt Promafoam C er et énkomponent, brannhemmende PUR fugeskum velegnet til bruk for brannsikker tetting av fuger og mindre åpninger i konstruksjoner av betong, lettbetong og klinker. Produktet har varmeisolerende og mekaniske egenskaper som ordinært byggfugeskum. 2. Bruksområder Branntetting av fuger og mindre åpninger i brannklassifiserte konstruksjoner av lettbetong, betong eller klinker. NB! Produktet skal ikke benyttes i fuger som utsettes for strekk, trykk eller forskyvninger under brann, eksempelvis fuger rundt kanaler, kabler, rør etc. 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF AB-047 med tilhørende montasjeanvisning. Fuge i betongkonstruksjon tettes med Promafoam C 20

FEBRUAR 2008 BYGG KATALOGDEL 7 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

FEBRUAR 2008 BYGG KATALOGDEL 7 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING FEBRUAR 2008 BYGG KATALOGDEL 7 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Firesafe MA 3S Silikon

Firesafe MA 3S Silikon Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE MA-3S er en brannhemmende-, varmeekspanderende en- komponen fugemasse basert på silikon. Den har meget gode branntekniske egenskaper for branntetting av fuger og gjennomføringstettinger

Detaljer

Firesafe Varmeekspanderende EX

Firesafe Varmeekspanderende EX Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse EX er en brannhemmende, varmekspanderende grafittfugemasse. n reagerer på varme og ekspanderer allerede ved 150 C. EX ekspanderer mer enn 13 ganger sitt opprinnelige

Detaljer

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning Revidert Rev. Side 18.05.2009 1 1/5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE Side: 1 av 5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot varmepåvirkning. GPG

Detaljer

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter Skriv Aktuelle inn løsninger tittel på Branntetting presentasjonen Morten Atle Killerud, Ameln Teknisk 5. september avdeling 2012 Firesafe AS Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Firesafe GPG. montasjeanvisning

Firesafe GPG. montasjeanvisning Firesafe Dato: 15012008 Regnr: 10001-2 Rev: 1 Side: 1 av 5 Danmark: MK 610/0795 GENERELT FIRESAFE er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper har en god varmeledningsevne,

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. 1. Innehaver av godkjenningen B. Sørbø A/S Bjødnabeen 12, 4033 Stavanger, NORGE www.xxx.no 2. Produsent Polyseam Ltd. 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

FIRESAFE GPG MORTAR MONTASJEANVISNING

FIRESAFE GPG MORTAR MONTASJEANVISNING MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR Utgave 1: 30. mars 2015. Utarbeidet av: PP. Kontrollert av: AK Firesafe AS, PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo www.firesafe.no / firmapost@firesafe.no / 0047 90 110 ETA

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032 Erst. informasjon Dato Side Dokument nr 204-0-0 / FSI-O-68-4 Branntettingssystem FS-Flex D AA-02 Testet og godkjent for brannklasse EI60/EI20 Tetting med FireStop Sealant 000 alt. FireStop 400 BRUKSOMRÅDE

Detaljer

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 1/12 Passiv brannsikring Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 2/12 Side 3/12 Det handler om å redde liv og verdier. Passiv brannsikring innebærer å hindre eller forsinke

Detaljer

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR Ventilasjonskanaler Utgave 1: 30. mars 2015. Utarbeidet av: PP. Kontrollert av: AK Firesafe AS, PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo www.firesafe.no / firmapost@firesafe.no

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING. Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010.

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING. Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010. GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING APRIL 2015 ETA 15/0026 Norway: SPFR AA-050 Denmark: MK. 6.10/0795 Sweden: Sitac: 2061/89 Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010.

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (6) 2012 6 22 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar.

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar. Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING PROTECTA GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS.

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS. detaljtegning Mortar Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Mortar er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

Skriv inn tittel. på presentasjonen. Informasjonsmøte om brannsikkerhet. i eldre bygårder

Skriv inn tittel. på presentasjonen. Informasjonsmøte om brannsikkerhet. i eldre bygårder Informasjonsmøte om brannsikkerhet Skriv inn tittel i eldre bygårder på presentasjonen Morten Oslo kommune, Ameln 5. brann- september og redningsetat 2012 v/branninspektør Ivan Pirojkov Firesafe AS v/brannrådgiver

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30 SINTEF 030-0252 Firesafe FB, FP Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30 1. Innehaver av godkjenningen Firesafe as Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo, Norge www.firesafe.no

Detaljer

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90 Nyhet! Passiv brannsikring i gjennomføringer Protect R-90 Protect R-90 DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER ARMAFLEX PROTECT R-90 passiv brannsikring og isolering i ett produkt for stål-, rustfrie-,

Detaljer

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting LIM OG FUGEMASSE Relekta Fugemasse for branntetting SINTEF-godkjent (klassifisert) varmeekspanderende fugemasse Godkjent til rør-, kabel- og kanal- gjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer)

Detaljer

Brannpostbrønn. Type BA 2.100

Brannpostbrønn. Type BA 2.100 Brannpostbrønn 2.100 utgave 3N Teleskopisk brønn i slagsterk PE plast. Brønnene er beregnet for montasje av: Brannventiler Spyleventiler, vannuttak Vannmålere Avstengningsventiler Avluftningsventiler Brønnen

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter CFS-C Brannstopp for plastrør med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50 til 160 diameter, i gjennomføringer i branncelle vegg og dekke. Rørmaterialer:

Detaljer

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler Kanaler skal i sin helhet ha brannmotstand som de brannskiller de føres gjennom, hvis det ikke er spjeld med lik motstand i skillet. Kanaler med brannmotstand

Detaljer

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel 4 Tekniske installasjoner Tilfredsstillende sikkerhet i en bygning er betinget av at sentrale tekniske installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller deler av brannforløpet.

Detaljer

Hvor er vi? Oslo Østfold Hamar Akershus Stavanger Bergen Trondheim Tromsø

Hvor er vi? Oslo Østfold Hamar Akershus Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Hvor er vi? Oslo Østfold Hamar Akershus Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Forhandlere Syljuåsen Nerpuz Kruse Smith Årdal Blikk Brannsikring Norvest Helgeland Brannsikring Lettbyggteknik Brannmateriell

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-050 av 2015-03-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-050 av 2015-03-26. Side 2 av 22 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA050 av 20150326. 1. Innehaver av godkjenningen Firesafe as Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo, NORGE www.firesafe.no 2. Produsent Firesafe as 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING PROTECTA FR BRANNPLATE MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse

Detaljer

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data Brannstopp puter CFS-CU Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger Bruksområder Permanent branntetting i kabelgjennom føringer gjennom vegg og dekke,

Detaljer

Brannstopp ekspanderende fugemasse

Brannstopp ekspanderende fugemasse Brannstopp ekspanderende fugemasse CFS-IS En vann- og akrylbasert ekspanderende fugemasse til tetting av små og medium store kabel og rørgjennomføringer Bruksområder Branntetting av: Kabel, kabelbunter

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Teknisk datablad Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Europeisk Teknisk godkjenning ETA Nº 10/ 0389 (Lineær fugetetting) ETA Nº 10/ 0292 (Gjennomføringstetting) Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter FS- P Brannstopp for brennbare rør opp til 250 mm i diameter med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50mm til 250mm diameter, i \ gjennomføringer

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

Varmeekspanderende fugemasse til bruk som gjennomføringstetting eller fugetetting

Varmeekspanderende fugemasse til bruk som gjennomføringstetting eller fugetetting Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0272 av 2016-01-14 I Tetting av fuger. Beskrivelse : brannmotstand: Tetting av horisontal fuge i vegg av gips eller betong med tykkelse Tosidig fuge

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. 1. Innehaver av godkjenningen Silcone Trading Energigatan 5, 434 37 Kungsbacka, Sverige www.siliconetrading.se 2. Produsent Intumex

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

presentasjonen Morten Ameln 5. september 2012

presentasjonen Morten Ameln 5. september 2012 Informasjonsmøte om brannsikkerhet i eldre bygårder Oslo kommune, brann- og redningsetat v/branninspektør Andreas Coll Firesafe Skriv AS v/brannrådgiver inn Bjørn tittel Harald Tømmerbakk og teknisk sjef

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker.

GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. Side: 1 av 6 GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. BRUKSOMRÅDE Lukkemekanisme for vegg- og takboks av plast

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0296 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Hilti Brannstopp bandasje

Hilti Brannstopp bandasje Hilti Brannstopp bandasje CFS-B Enkel brannsikring til isolerte stål- og kobberrør Bruksområder Brannsikring rundt isolerte (varm/kald) rør Rør: kobber, stål og andre metaller med varmeledningsevne lavere

Detaljer

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 HaugvoldSykehjem 2010 06 18REV01 2010 04 30 BrannsikringBaderomskabiner Haugvoldsykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av

Detaljer

LYTT TIL GLAVA BRANNISOLERING AV VENTILASJONSKANALER VIKTIG MELDING BRUK APPEN!

LYTT TIL GLAVA BRANNISOLERING AV VENTILASJONSKANALER VIKTIG MELDING BRUK APPEN! BRANNISOLERING AV VENTILASJONSKANALER Montasjeanvisning for ULTIMATE U Protect testet etter NS-EN 1366-1 for passiv brannbeskyttelse av kanaler. VIKTIG MELDING LYTT TIL GLAVA FRA 01.01.2014 ER DET NYE

Detaljer

Blackstop/Blackstop Condoma Blackstop Condoma komplett

Blackstop/Blackstop Condoma Blackstop Condoma komplett Blackstop/Blackstop Condoma Blackstop Condoma komplett Tekniske detaljer Hvordan virker det Blackstop kan betegnes som et selvinjiserende materiale. Gjennom en hydraulisk svelleprosess som penetrerer sprekker

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hvordan skal brannvesenet gjennomføre tilsyn Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Systemrettet tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Detaljer

En leverandør - alle produkter

En leverandør - alle produkter GLAVA KOMPAKTE TAK En leverandør - alle produkter Isolitt Isolitt EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. Isolitt EPS leveres i forskjellige kvaliteter alt

Detaljer

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL Teknisk Datablad Hilti Brannstopp hylse CFS-SL Europeisk Teknisk Godkjenning Issue 04/2011 Utgave 2012 page 1 Brannstopp hylse CFS-SL Monteringsanvisning Enkel og rask branntetting av kabler Ideel ved

Detaljer

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5. CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11. M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5. CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11. M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 Innholdsfortegnelse CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5 CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11 M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 CFS-IS Ekspanderende brannstopp fugemasse... 36 CP660A

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C Bygg og sanitærsilikon Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer Tilsatt mugg- og soppdreper Meget god UV- og værbestandighet Ikke korrosivt mot metall Høy elastisitet og fleksibilitet

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S Enkelt å montere Røret kommer ferdig med muffe! Takket være den effektive push-fit-koblingen, ringstivheten, fabrikkinnlagte pakningen er både POLO-KAL NG og

Detaljer

HOVEDKONTOR Butikker: Gjelleråsen Økern Sandvika Ski Østfold ORDREKONTOR Lillestrøm Jessheim Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen tønsberg Grenland

HOVEDKONTOR Butikker: Gjelleråsen Økern Sandvika Ski Østfold ORDREKONTOR Lillestrøm Jessheim Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen tønsberg Grenland Brannsikring Kjære kunde! Brosjyren du nå har mottatt, gir deg en fullstendig oversikt over alle våre brannsikringsprodukter. Her har du alle underlag med tanke på dokumentasjon, bruksanvisning og sikker

Detaljer

BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER

BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER ISOVER FIREPROTECT NOVEMBER 11 Teknisk isolasjon 6 Nå dokumentert i henhold til ENV 13381-4 Ny dimensjoneringstabell for frittstående stålsøyler og bjelker

Detaljer

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data Brannstopp hylse CFS-SL Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Bruksområder Tetting av gjennomføringer med enkeltstående kabler og kabelbunter Velegnet for små og

Detaljer

Tekniskhåndbok. Hilti byggskum CF 125 5W50. Monteringsanvisning. Egenskaper: Produkt tips:

Tekniskhåndbok. Hilti byggskum CF 125 5W50. Monteringsanvisning. Egenskaper: Produkt tips: Hilti byggskum CF 125 5W50 Rist boksen og skru pistolen på boksen Fukt overflatene før påføring Hvis man skal bygge skummet lagvis for fylling av store sprekker/hulrom, anbefales å fukte skummet mellom

Detaljer

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015 Januar 2015 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal - Postboks 48, 3164 REVETAL Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no

Detaljer

Øystein Sommerset OPPDRAGSGIVER(E) Statens Bygningstekniske Etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Øystein Sommerset OPPDRAGSGIVER(E) Statens Bygningstekniske Etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

SIKA BRANNHEMMENDE PRODUKTER

SIKA BRANNHEMMENDE PRODUKTER SIKA BRANNHEMMENDE PRODUKTER FOR FUGER OG GJENNOMFØRINGER Vi tar forbehold om trykkfeil, informasjon angående våre salgs og leveringsbetingelser se www.sika.no 1 GEVINSTEN AV VÅRE LØSNINGER Sika tilbyr

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

Nettstasjon I bygg branntekniske krav

Nettstasjon I bygg branntekniske krav NR 6038 VER 4 / 2012 Nettstasjon I bygg branntekniske krav Innhold Referanser: 1 1. Innledning 2 2. Brannkrav for nettstasjon i bygg 2 3. Forskriftskrav 6 3.1. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I www.schonox.no I I SCHÖNOX ifix-system I Vegg 1. Det er valgfritt om man vil starte med gulv eller vegg. Skjøtene på AB-duken skal overlappes med

Detaljer

VVS ISOLERING AV RØR I HENHOLD TIL TEK10. www.dahl.no

VVS ISOLERING AV RØR I HENHOLD TIL TEK10. www.dahl.no VVS ISOLERING AV RØR I HENHOLD TIL TEK10 www.dahl.no 3 BUD FOR RIKTIG ISOLASJON Expanded 2 1. VARME RØR SKAL KLES I GULT 2. KALDE RØR SKAL KLES I SVART 3. kravene i tek10 skal følges Ta grep om rørene

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Fullverdig isolering. CC Ekspanderende isolasjonsdrev Selvheftende. CC-Isolasjonsdrev

Fullverdig isolering. CC Ekspanderende isolasjonsdrev Selvheftende. CC-Isolasjonsdrev Fullverdig isolering CC Ekspanderende isolasjonsdrev Selvheftende CC-Isolasjonsdrev CC-Isolasjonsdrev Vi har testet CC-Isolasjonsdrev hos Statens Provningsanstalt i Sverige. Blant våre kunder regner vi

Detaljer