INGENIØRFORLAGET 10 ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INGENIØRFORLAGET 10 ÅR"

Transkript

1 wn-iup '^n A/O7&00O.2? 1 INGENIØRFORLAGET 10 ÅR

2 åmv rrr-=s»-t UDDEHOLM LAND et ressursenes rike. Uddeholms Aktiebolag har langsomt og organisk vokst frem av del varmlandske folket og tiihorende landområde Konsernet sysselsetter ca personer og disponerer over ca 4 5 mill dekar jord og skog saml moderne produksjonsenheter Tilsammen forvalter vi en mangehundreang arv - konsernet ble grunnlagi i 5668 Vi seiger mer verktoystal til industrien enn noen andre, og lager blader lor vevstoler tre ganger lynnere enn menneskehår Vi gjor vari 1il a minske verdens matvareproblemer ved at vi har lost en av de vanskeligsle oppgåver stalpradusentene noen gang har statt overfor - a utvikle nye ruslfne stalkvaliteter som anvendes ved tremstilhng av kunstgjodsel Med egne gruver, skoger og kratt stasjoner star vi sp'vsagt sterkere enn mange andre i produksjonen av spesialstål, kj f?m i ka li er eller krnttpapir badp i dag og i fremtiden Var innsats hat virket som en stimulans i ulvikhngen av nye kriteriet for kvalitet - som bfant annef nyp prosesser i stålproduksjon for a bevare energi og ressurser og nye sikringstiltak mot forurensing Vi er stolte av vare bedrifter og liker a forteile om dem tnneltærer Skriv eller ring til oss og be om brosjyren Uddeholm om Uddeholnv ÜODEHOLftti UDDEHOLM STAL A/S Stalfiæra 1, Postboks 85 Kaldbakken Oslo 9 Telefon (02) Telex *Vaei>ng5kon!or Stavange' Be-yetanasgt 38 J0O0 Stavange' Teie'on <045, Teii^Tiiqe

3 Innhold Ingeniørforlaget Side Ved en milepæl. Per Bjørnstad 5 Vår oppgave. Bjarne Lien 6 Industriministeren hilser 7 Eierne hilser 8 Slik ble forlaget til år i vekst 13 Samarbeid over landegrensene 16 Hva er Fagpressen? 23 Miljøene vi virker i 26 Tidsskriftene våre 29 Teknisk Ukeblad, Elektro, Kjemi, Maskin, Norsk Oljerevy, Plan og Bygg, Våre Veger Petrokjemi, oljeteknologl og plast Basisindustri tilpasset norske forhold. Johan Lothe 44 På lange ben i Nordsjøen. Egil Abrahamsen 53 Oljevirksomheten en utfordring for undervannsteknologien. Bjørn Vedeler 68 Plast har fortsatt fremtiden for seg. Per Renolen 77 Verkstedlndustri 34 gasstankskip fra Moss verft. fl. /. Sjøli gassturbinar fra Kongsberg. Jan Mowill 95 Numerisk styring fra idé til ferdig produkt. Jan Erik Torjusen 98 Norskprodusert numerisk utstyr gjennom 20 år. R. W. Forsberg og S. Johannessen 103 Roboter industriens nye hjelpere. Alv Tengs-Pedersen 110 Vår verkstedindustri - en smeltedigel for teknologi. Nils Chr. Tømmeraas 117 Bygg, vel og anlegg Prefabrikasjon dominerer småhusmarkedet. Hans Granum 127 Småhusbygging - nytt sprang i utvikllngen. Øivind Birkeland 138 Strengere krav i veibyggingen. Hans Ruistuen og Kaare Flaate 145 Hengebruer med 1200 meters spennvidde. Arne Vangsnes 157 Store utfordringar til brubyggerne. Per Tambs-Lyche 165 Større enheter og forbedret teknikk preger norsk kraftutbygging. Per Tønder Smith 167

4 Elektronfkk og EDB Jordobservasjoner med satellitter - en teknologi som peker fremover. Ernst Stuhlinger 176 Gründerperioden er over - samarbeid og økonomisk styring nødvendig. Reidar Engell Olsen 187 Elektronikk - teknologi uten grenser. Karl Holberg 192 Kompleks EDB-struktur i Norge. Per Boman 201 Informasjonstenestene i fremtiden. Dag Haveréen 212 Trafikk, transport og lager By- og boligplanlegging: Bilen har gitt oss nye muligheter. Birger Øverland 220 Vårt samfunn er bygget opp på transport. Tor Wisting 223 Energi Energibruk og energisparing i boliger. Hans Granum 242 Å bevare konkurranseevnen største problem i elkraftindustrien. Ragnvald Fergestad 255 Vedtak om varmekraftverk kan bli fattet i vår. Ingvald Haga 260 Energi fra havbølger - fremtidsdrøm eller aktuelt alternativ? Nils Ambli 266 Miljøvern Miljøvernteknologi - oppstrøms utvikling i 10 år. Bjørn Sveen 277 Moderne teknologi - ikke bare forringelse av miljøet. Johs. A. 8. Barstad 289 Ny ovnstype for ferrolegeringer 298 Rådgivning, eksport og know-how Eksportindustriens sjanse ligger i ingeniørkunsten. Vidkunn Hveding 305 Samarbeid mellom ingeniør og arkitekt stadig viktigare. Tom Rellsve og Tor Wisting 310 Teknlak Jubilaumaparade utgis i anledning av Ingoniørforlagets 10 ärs jubileum. Det er et fellesnummer ror forlagets syv fagblader: Teknisk Ukeblad: sjefsredaktør Magne Lein Elektro: ansvarlig redaktør James Steensælh Kjemi: ansvarlig redaktør Nils H. Lundberg Maskin: ansvarlig redaktør Anton Vetlesen Norsk Oljerevy: ansvarlig redaktør John Leger Plan og Bygg: ansvarlig redaktør Magne Henningsen Våre Veger: ansvarlig redaktør Leif Løhren Anavarllga redaktørar for Taknlak Jubltøumiparade: John Lager - Leif Løhren Ingeniørforlaget A /s Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gl. 17. Agenter Boks 2476 Solli. Oslo 2 Sverige: Annonschefen AB, Fack. S Tlf. (02) r t5l 70' Stockholm Telegram: Ingeniorblad Danmark: Danos Contact, Box 15, DK-3100 Postgiro Hornbæk Bankgiro Storbritannia: F. A Smyth & Associates Ltd., Medlem av Den Norske Fagpresses Forervng 23A Aylmer Parade. London N2 OPQ Medlem The ESIP Group og Scan-Tech Frankrike: Société William Buhl. 142, Avenue Forlagsdirektør siviling. P. Bjørnstad des Champs Elyseés. F p ans Koordineringssjef siviling. A. Vetlesen Veat-Tyskland: Paul P. Simex. Fleckenwein Produksjon: Boktrykker R. Westh Dohlen berg 39. D-7000 Stuttgart 1 Redaksjonssjef siviling. Magne Lein Be-Ne-Lua: N.V. Media Representatives Markedsløringssjef J. Amundsen International. Avenue Louise. 522, B-1O50 Økonomisjef J. O. Bakken Brussel, Belgia Radakajonalt samarbaid«ny Teknik og Teknisk Tidskrift, Stockholm, Ingeniøren, København. Tekniika og Insinöoriuutiset. Helsingfors Sartrykk: Sigrund Kvist. Abonnement: Reidunn Olafsson. Tryki i offset hos Fabritius & Sønner. Oslo Annonsar: Salgssjef Jacob Odland. - Ingeniørforlaget A/S, Oslo 1978

5 Ved en milepæl Teknisk Jubileumsparade utgis i anledning av at Ingeniørforlaget er 10 år. Vi benytter denne milepæl tilfor det første å vise våre le sere hva vi står for. Fordet annet forsøker vi å beskrive noen av de viktigste teknologiske utfordringer som vårt land har møtt i de siste IO år. Ingeniørforlaget ble etablert 1. januar En rekke organisasjoner samordnet da sine tidsskrifter i et felles forlag. Særlig viktig var det at Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) og Den Polytekniske Forening (PF) med sitt tidsskrift Teknisk Ukeblad, forenet sine krefter med Norges Ingeniørorganisasjon - NITO og dets tidsskrift Teknikk. Det var første gang i Skandinavia at ingeniørerog sivilingeniører samlet seg om et slikt felles tiltak. Senere er tilsvarende opplegg gjennomført med stort hell i Danmark, Finland og Sverige. Hvorfor ville vi samle kreftene? - Vi erkjente at de oppgåver som den tekniske fagpresse ville bli stilt overfor i årene fremover, vanskelig kunne løses ulen at vi forenet våre ressurser. Det var ekstra betydningsfullt at også Norsk Elektroteknisk Forening og Norske Elektrisitetsverken Forening med sitt Elektroteknisk Tidsskrift og Norsk Kjemisk Selskap som en av de sentrale eiere av TiJsskrifl for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi, sluttet seg til forlaget. Fra før hadde NIF og PF tidsskriftet Bygg. Et nytt tidsskrift, Maskin, ble etablert med støtte fra Mekaniske Verksteders Landsforening. På denne måten fikk forlaget fem tekniske fagtidsskrifter. Etter den såkalte 5-bladsplan skulle det polytekniske tidsskrift Teknisk Ukeblad/Teknikk gå til alle medlemmer av miljøene. I tillegg skulle medlemmene, alt etter utdannelse og arbeidsfelt, få ett eller flere av følgende spesialtidsskrifter: Bygg, Elektro, Kjemi og Maskin. I dag er 5-bladsplanens ramme sprengt, men intensjonene er beholdt: Den mer generelle oversiktfår leseren gjennom Teknisk Ukeblad, den mer spesifikt utdypende i et spesialtidsskrift. Det er derfor naturlig for oss ved 10- årsjubileet å utgi et nummer som er felles for forlagets syv fagtidsskrifter: Teknisk Ukeblad, Elektro, Kjemi, Maskin, Norsk Oljerevy, Plan og Bygg samt Våre Veger. I nummerets hoveddel har vi konsentrert oss om den teknologiske utvikling i 70-årene og situasjonen ved inngangen til 80-årene. Det har ikke vært mulig for oss å få dekket alle de feiter vi ønsket. Vi har derfor valgt dem hvor vi synes vår industri har møtt de største teknologiske utfordringer. Ide 10 år som er gått har våre tidsskrifter informert om den løpende utvikling innen teknikk, industri og samfunn. Vi håper at det teknologiske overblikk som stoffet i dette nummer gir, vil fange le semes interesse. 'it/dim*&?

6 Vår oppgave Det var vidsyn - samarbeidsvilje og ikke så lite veltalenhet som for 10 år sidenflkk de tre store teknologiske foreninger i vårt land - NIF, NITO og PF - til sammen å danne Ingeniørforlaget A /fc med like eierandeler. Det ble framfor alt gjort i erkjennelsen av betydningen av å ha en sterk nasjonal teknisk presse, som talerør for våre teknologiske miljøer. Denne oppgoven kan idag, og i årene framover, synes større enn noensinne. Problematikken teknologi - samfunn er ikke noen tilstand, men en økende samling av transiente forhold. Beslutningstiden blir mindre -og konsekvensens blir større, eller i det minste flere, enn de vi tidligere måtte regne med. Premissene - både de tekniske og de politiske - er ofte vanskeligere å forstå. Men de gode resultatene er avhengig av at både de politiske og de tekniske premissene er fullt forstått og tilpasset hverandre. Vår dagspresse er ideologisk politisk. Med dette perspektiv har vår tekniske presse en formidabel oppgave, som våre teknologiske miljøers fremste talerør. Med landets største tekniske foreninger som eiere, har Ingeniørforlaget Vs et særlig ansvar som seriøs kilde for bred samfunnsmessig informasjon om saker som vedrører forholdene teknologilsamfunn. For å lykkes i dette, må vi nå en vesentlig bredere leserkrets enn eierforeningenes egne miljøer. Dette forutsetter høy kvalitet både teknisk og innholdsmessig, og en aktuell og engasjerende journalistisk form. I tillegg til disse sentrale samfunnsrettede oppgåver, har Ingeniørforlaget vesentlige interne informasjonsoppgaver for sine eiermitjøer. Sikkert nok oversvømmes vi alle av mere lesestoffenn vi rår med og mange erdet som tilbyr seg å sortere stoffetfoross. Men det hører til Ingeniørforlagets oppgåver - hovedsaklig gjennom spesialtidsskriftene - å formidle viten om ny teknologi, utviklet i Norge eller av særlig interesse for norske forhold. For å klare det, må vi bygge ut et apparat som gjør det mulig å velge på en systematisk måte den informasjon som vi formidler. Informasjonen må være korrekt og pålitelig. Det må skilles mellom fakta og kommentarer. Presentasjonen må være slik at enhver raskt kan se om stoffet er av interesse. I alt vårt arbeid er vi særlig avhengig av den enkelte fagmann og tillitsmann ide miljøer vi skal betjene. Uten nær kontakt med disse, tilfredsstiller vi ikke hele den infbrmasjonsoppgave vi er satt til. Vi takker nå for tillit og samarbeid i de første 10 år. Og med den faglige kompetanse og de økonomiske ressurser forlaget nå har, blir de kommende år spennende ogperspektivrike. Æ_ L *< -J Styreformann

7 DET KONGELIGE INDUSTRIDEPARTEMENT STATSRÅDEN Nå når Ingeniørforlaget feirer 10-års jubileum er det ei glede for meg å sende ei helsing og ein gratulasjon. Por oss som har nokså lang praksis innanfor offentleg styre og stell, har det vore interessant å fylgje med i korleis den norske fagpressa har utvikla seg gjennom åra i det moderne yrkes- og organisasjonssamfunnet. Fagpressa har viktige oppgåver. Ho gjev, i konsentrert og tilrettelagd form, oversyn over utviklinga innan yrket eller faget vårt. Fagpressa vurderer og korleis sjølve faget fell inn i samfunnet sett under eitt. Mange er opptekne av "informasjonseksplosjonen" og av dei nye, avanserte måla å spreie informasjon på. Det er sikkert mykje nytt som vil kome på dette området, men eg har tru på at fagpressa, med det skrivne ord som vi kan ta fram og lese når vi vil og så grundig vi vil, kjem til å halda skansen i lang tid framover. Ingeniørforlaget har stått i frontlinja når det gjeld utviklinga av ei aktuell og allsidig fagpresse. Eg vil gratulere forlaget med dei resultata som er nådd og ynskje det lukke til med arbeidet framover. Oslo, 27. januar 1978 Lav Haukvik

8 Eierne hi I 1965 nedsatte NIFs Hovedstyre en komité for å vurdere den fremtidige tekniske pressevirksomhet basert på Teknisk Ukeblad. Komiteen kom i sin hovedkonkiusjon frem tii at den tekniske pressevirksomhet i tilknytning til Teknisk Ukeblad burde styrkes. Den 1. januar 1968 begynte Ingeniørforlaget sin virksomhet. Dette innledet på den organisatoriske side en ny linje i den teknologiske forlagsvirksomhet. «Femblads»-planen representerte forlagets presentasjon av teknisknaturvitenskapelig kunnskap. Disse tidsskriftene er sammen med Ingeniørforlagets øvrige utgivelse av teknisk litteratur, en viktig og stor kilde for søking etter og ajourhold av teknisk kunnskap. Ingeniørforlaget representerer i sitt 11. år en ressurs av uvurderlig betydning for teknoiogi og samfunn. La den vekst forlaget har opplevet være en spore fordet fortsatte arbeid med bedre forståelse mellom teknologi - samfunn. NIF vil samtidig, som en av eierforeningene og på vegne av sine medlemmer, rette en takk til forlaget og uttrykke sine gode ønsker frem til det neste runde tall. Fra sin stiftelse har Den Polytekniske Forening vært opptatt av en våken fagpresse. Tidlig tok man til med utgivelsen av Polyteknisk Tidsskrift som senere ble ført videre på bredere basis som Teknisk Ukeblad. For ti år siden ble Ingeniørforlaget A /s stiftet. Dette favnet ikke bare Teknisk Ukeblad og fagtidsskriftene, men har også et videre siktemål. Det var naturlig at PF fortsatt ønsket å være med som en av de ire hovedaksjonærer. PF ser det fortsatt som en stor og utfordrende oppgave å bidra til et teknisk miljø i vårt land som både omfatter det stadig mer aktuelle samspill mellom teknikk og samfunn, men som også bidrar til å vedlikeholde respekten fordette virkeligå kunne noe. Ingen må tro at fremt iden ikke kreverdyp, stadig dypere faglig innsikt. I denne miljøskapende sammenheng er Ingeniørforlaget en viktig faktor. Vi er glad over at forlaget er i frerpgang, at det når stadig flere med sitt brede til bud. PF ønsker lykke til i viktig gjerning. Finn Lied Ingeniørforlaget A / s har lagt de første 10 år bak seg. -et jubileum og en begivenhet som forlaget og eiermiljøene har all grunn til å markere. Et gje n no mt re ngen de søkelys er i disse 10 år blitt rettet mot «det teknologiske samfunn». Teknologien er blitt trukkel inn i en samfunnsdebatt på nye premisser og med nye perspektiver, der gamle og nye verdinormer og livsholdninger blir provet. Som talerør for de tekniske miljøer har dette gitt forlaget og forlagets tidsskrifter et utvidet samfunns- og informasjonsansvar. Forholdet til eierforeningene og samspillet med dem har vært og er en viktig del av arbeidsgrunnlaget for forlaget. Det har vært nødvendig i disse årene å utvikle samarbeidsformer som Lunne bidra til at forlaget, stadig kom i bedre «inngrep» med miljøeae i PF, NIF og NITO..Alle disse oppgåvene har stilt forlaget overfor de største utfordringer i en periode da fagpressens kår ikke har vært de beste. Det er derfor gledelig ved dette 10-års jubileum å kunne fastslå at forlaget på alle mater har en sterk posisjon både i og utenfor eiermiljøene. Vii NITO vil gjerne få gratulere hjertelig med jubileet og sender de beste ønsker for det neste decennium! Ludvig Nøstdai Lars Harlem

9 Vi projekterer og leverer f ra CONTROL AND READOUT LTD. jj jj jj Digital indikasjon og kontroll av temperatur SS EUROTHERM Temperatu r og prosesskontroll SS FISCHER AND PORTER jj Flow - måling» Komplett prosessinstrumente- SS ring SS HAYWARD NICHOLSON LIVESEY LTD. Pneumatisk kontroll jj SS SS jj HOKUSHIN Laboratorie- og industriskrive- re, samt instrumenter for ph og SS ledningsevne SS MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD. jj jj Zenerbarrierer, transmittere og ;; egensikkert utstyr S3 RAYTEK INC. jj Infrarød temperatur måling og SS kontroll S> SEG. INSTRUMENT A.B. jj Veie- og doseringssystemer SS Båndvekter PATOL LTD. jj Alarmsystemer 3! SHACKELTON SS SYSTEM DRIVES SS Tyristorsfyringer av like- SS strømsmotorer (» ua B B EGEN PRODUKSJON jj «Flowline» hylseventiler 3* HVORFOR TURBO- KOBLING? Startkarakteristikk for kortsluttmotor. Drift med fast kobling. Høystartstrøm. Lite akselerasjonsmoment. Dårlig løsning ved start og drift av tunge masser. Drift med turbokobling. Rask ubetastet start. Minimal startstrem. Myk akselerasjon av tunge masser. HVORFOR VOITH TURBO? VOITH som er en av de ledende pa området turbokoblinger, har et omfattende leveringsprogram for de vanskeligste og tyngste drifter. Seiv ved start av en belastet eller blokkert arbeidsmaskin vil motoren kunne starte ubelastet ved hjelp av VOITH turbokobling. Ved anlegg med flere motorer som drivaggregat er VOITH velegnet til ä utligne forskjeller i belastningen. Hydrodynamisk kraftoverføring.forarsaker ingen slitasje, fordi det ikke er mekanisk forbindelse mellom de kraftoverførende deler. VOITH beskyttes mot overtemperatur ved hjelp av smeltesikringer. VOITH kan leveres i tennsikker utførelse (Ex) e G4. Driftsområder f ra o/min. fra 0, hk. Ønsker De å diskutere koblingstekniske problemer, vil De hos WATT finne et komplett program av koblinger og ingeniører som kan gi gode råd. INGENIØRFIRMAET \NIELSÆ STÆVG #ii M\ HOVFARET 17, OSLO 2;" O l TELEFON (02) S»' a W'ör^P»'^ Elektrlcitels-Aktlesslskapel Watt Nils Hansens val 7 - Oslo 6 - Telefon Telex 11611

10 Sluti du forst bygge avansert -sa gjennomfør det I ethvert byggesystem er det systemets svakeste ledd som bestemmer kvaliteten. Dette er velkjente ord, men de blir likevel glemt eller undervurdert. En måte å legge inn gjennomført avansert teknologi i nybygget eller utvidelsen på, er å merke seg NZM-Kompakt effektbryteren allerede under planleggingen. Effektbryteren har gjort sikringene overflødige i mange løsninger. Med sin konstruksjon tilfredsstiller Klöckner-Moeller spesielt kravene til minimalt plassbehov, høy bryteevne, personsikker service og betjening. Vi har laget en spesiell brosjyre over NZM-kompaktbryteren. Om De ønsker denne tilsendt, vennligst skriv eller ring oss. Hovedkonlor og layer 1960 Løken i Høland. Tlf.: (02) linje 560. Salgsadm : Trondheimsveien 135, Oslo 5. Tlf.: (02) KLÖCKNER-MOELLER NORSKA/S

11 Slik ble forlaget til Det startet i Norske Sivilingeniørers Forening. I begynte generalsekretær Arne Nagell og andre i foreningen å lufte behovet for å styrke den fagpresse virksornhet som var etablert rundt Teknisk Ukeblad. Da det kom nye tekniske fagtidsskrifter på det norske marked i midten av 1960-årene, utpekte NIF Ove Skaug og Ludvig Npstdal til en hurtigarbeidende komité. Den 2. desember 1965 leverte de en rapport om den tekniske pressevirksomhet til NIFs hovedstyre. Rapporten førte til ytterligere diskusjon om en eventuell utvidelse av pressevirksomheten. Teknisk Ukeblads styre nedsatte en utredningskomité som begynte sitt arbeide i august Den leverte sin innstilling i mai Veidirektør Karl Olsen Direktør Thomas Bendixen f Ove Sk.vg Edvard Heiberg Per Bjørnstad Integrert pressemiljø Utredningskomitéen besto av: Veidirektør Karl Olsen (formann) og direktør Thomas Bendixen, begge fra Teknisk Ukeblads styre; sporveisdirektør Ove Skaug, NIFs representant; generaldirektør Edvard Heiberg, PFs representant, og sjefredaktør Per Bjørnstad, komiteens sekretær. Til en rekke møter var cand. oecon. Rolf I. Riiser innkalt. Advokat Finn R. Elde var komiteens juridiske rådgiver. I sin innstilling uttalte komiteen bl.a.: «Mange foreninger og institusjoner finner at de må mobilisere sine ressurserfor en større fordypelse i de faglige såvel som de næringspolitisk-faglige problemer vårt land står overfor, det er heyet over tvil at fagpressen er en av deres viktigsle muligheter for å få frem de synspunkter de vil hevde.» «En fagpressevirksomhet som virkelig kan tilfredsstille lesernes primære behov, jorutsetler noe mer enn et polyteknisk tid.tskrift alene kan makte. ^-

12 Styremedlemmene i 10 år Ole M. Irgens, NIF Rolv Heggehougen, PF Arne H. Johansen, NITO Ove Skaug, NIF Olaf A. Gunderson, PF Trygve Hanæs, NITO Holger Sinding, B-aksjonærene Tryggve Mjøset, NIF Bjarne Lien, NIF Lars Skattebøl, B-aksjonærene Erik Bjore, NITO Hjalmar Aass, PF Lars Harlem, NITO Per Røed, B-aksjonærene Per H. Ulstad, NIF «Den såkalte 5-bladsplan» er el forsøk på å imøtekomme lesef.es behov innen den nasjonale tekniske fagpresse.» I komiteens konklusjon het det bl.a.: - Teknisk Uke blads virksomhet bør ekspanderes betydelig både på området forlegging av tidsskrifter og forlegging av bøker og skrifter. Det bør også øke sin virksomhet med å gjøre kjent for almenheten relevante leknisk-naturvitenskapelige innstillinger og synspunkter av betydning for vårt land. - Gjennomføringen aven slik ekspansjon kan skje ved at Teknisk Ukeblads virksomhet integreres med andre fagpressemiljøer i vårt land og da i aksjeselskapsform. Vedtektene for et slikt forlag er skissert og forlaget er foreslått gitt navnet Ingeniørforlaget Vs. - Det teknisk-naturvitenskapelige miljø i vårt land er ikke større enn at en koordinering mellom de sentrale tekniske fagtidsskrifter vil kunne gi en fagpresse som på en systematisk måte kan ta del i det teknisk-naturvitenskapelige opplysningsarbeider Det var viktig for komiteen å finne en organisasjonsform som på en smidig måte kunne vjrkeliggjøre komiteens idéer. Derfor valgte de et integrert fagpressemiljø i aksjeselskaps form. Komiteen sa bl.a.: Et slikt forlag «kan arbeide med en rekke stabsavdelinger som kan understøtte både det redaksjonelle og det salgsmessige arbeide. Forlaget vil kunne nyte godt av kvantumsrabatter både ved klisjébestillinger, papirinnkjøp etc. Det må ennvidere kunne oppnå gode trykkerikontrakter og om nødvendig kunne etablere sitt eget trykkeri om del skulle vise seg lønnsamt.» Rask behandling Innstillingen ble meget raskt behandlet av de berørte organer. De sluttet seg til den på alle vesentlige punkter Allerede 19. oktober 1967 undertegnei man de dokumenter som opprettet Ingeniørforlaget A /s. Forlaget trådte i virksomhet 1. januar Når man så raskt kunne komme frem til et resultat, skyldtes det bl.a. at komiteen under sitt arbeide etablerte en uforbindtlig kontakt med de miljøer som ikke var representert i komiteen eller utenfor et samarbeide med Teknisk Ukeblad. Disse miljøer var Norges Ingeniørorganisasjon Nito og de to miljøer bak Elektroteknisk Tidsskrift: Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) og Norske Elektrisitetsverkers Forening (NEVF). I Nito støttet sentrale tillitsmenn de tanker komiteen la frem. Det gjaldt daværende formann Arne H. Johansen, viseformannen Trygve Hanæs. generalsekretær T. Sommerhein og redaktøren av Teknikk, Bjørn Vassbotten. Også i NEF og NEVF var det en positiv holdning å møte. I NEF ble saken behandlet av formannen Marius F.D. Bøckman og generalsekretær Gunnar Oldereid. I NEVF var det Bjørn Lyche og direktør Finn Wilhelmsen som førte forhandlingene støttet av redaktør Andreas Aagaard. I spørsmålet om opprette Ise av et nytt tidsskrift «Maskin» ga MVL en positiv støtte. Forhandlingene ble ført av adm. dir. Jens Ulvin og visedirektør Joachim Rønneberg. Vedrørende tidsskriftet Kjemi som eies av Norsk Kjemisk Selskap, NIF og PF, inntok også NKS en positiv holdning. Representantene for NKS var den gang professor Alexis Pappas og generalsekretær Aage Alerisen. Tre A-aksjonærer og tre B-aksjonærer Det endelige eierforhold ble en 3-deling av A-aksjene ved Den Polytekniske Forening Norges Ingeniørorganisasjon Nito og Norske Sivilingeniørers Forening. Som B-aksjonærer (representert i styret, men ikke stemmerett på generalforsamlingen) ble opptatt: Mekaniske Verksteders Landsforening Norsk Elektroteknisk Forening Norske Elektrisitetsverkers Forening og Norsk Kjemisk Selskap.

13 10 år i vekst Innkjøring Ole Irgens Forlagets tørste styreformann Utredningskomitéen var meget opptatt av at Ingeniørforlaget skulle makte å utvikle seg slik at de kunne tå de fordeler som «stordrift» kan by på. Na -10 dr etter- må man kunne si at i så henseende har Ingeniørforlaget lyktes. Det er neppe tvil om at forlaget i dag - på alle de primære feiter- besitter ekspertise på høyde med det beste i Skandinavia. Men veien dit har ikke vært lett. Tiårsperioden kan hensiktsmessig deles i tre perioder å tre år og et særdeles løfterikt 10. år som avslutning. I 3-årsperioden var de sentrale problemer innkjøring av stororganisasjon og etablering av egen produksjonsavdeling. Ausrede fra starten fikk forlagets virksornhet et betydelig omfang. Noe var riktignok blitt forberedt Bjarne Lien Forlagets nåværende styreformann gjennom den virksornhet som foregikk rundt Teknisk Ukeblad, men til tross for det ble omsetning og antall personer øket med ca 90% ved overgang fra «Teknisk Ukeblad-virksomheten» til Ingeniørforlag-virksomheten. Dette fremgår av følgende tall (omsetning i kroner): TU-virksomheten Ingeniørforlaget Medio 1967 Desember 1968 Omsetning Antalt ansane (inkl. deltidsstillinger) De problemer som denne vekst førte med seg ble videre forsterket i 1969 da forlaget seiv måtte ta på seg setting og montering av tekstsidene i sine tidsskrifter. Det var nødvendig fordi forlaget var «låst fast» i sitt forhold til sin trykkeriforbindeise og var tvunget til å frigjøre seg slik at gunstigste markedspris for trykking kunne oppnåes. Egenproduksjon av tekst og annonser førte til at personalet vokste ytterligere.

14 Kostnadsreduksjonar 3-årsperioden var konsentrert om kostnadsreduksjon ved nedskjæring av bemanning, innstramning av tekstsidetallet i tidsskriftene og fortsatt skjerpet jakt på produksjonskostnadene. I forlagets 3 første år levde man med det mønster som var alminnelig akseptert i norsk fagpresse: annonsesidetallet i et tidsskrift burde aldri overskride 50% av summen tekst- og annonse-sider. En av årsakene til dette var også at Postverket truet med å nekte et tidsskrift fremsendt for bladporto når tekstsidetallet utgjorde mindre enn 50% av totalsidetallet. Tidsskriftet ville da bli betraget som reklametrykksak. Forlagets filosofi var videre den at en god redaksjon var meget viktig for et tidsskrifts posisjon på annonsetnarkedet. Forlaget strakte seg derfor lengst mulig m.h.t. redaksjonell bemanning samt øket bruk av tekstsider der det var nødvendig for å unngå tynne og «lefsete» utgåver av tidsskriftene. Man fikk erfare at ovennevnte utgangspunkt bare var gyldig under to forhold: når man har et potensielt abonnementsmarked av noen størrelse, og når et tidsskrift har en så stoi ande) av annonsetnarkedet som man med rimelighet kan forvente. Ikke noen av disse forhold gjaldt for forlagets tidsskrifter i denne periode. Det potensielle abonnementsmarked var lite, idet storparten av målgruppene for forlagets tidsskrifter var dekket opp gjennom en block-abonnementsavtaler som var inngått med tidsskriftenes eierforeninger. Andelen av annonsetnarkedet gikk også ned i de 2 første år av 3-årsperioden I en periode med sterk kostnadsstigning - hadde forlaget årlig samme annonseinntekt. Helt spesielle kostnadsreduksjoner måtte gjennomføres. Fordelingen annonser - tekst i tidsskriftene ble satt til 60:40, seiv om det stadig var vanskelig å gjennomføre. Man mente at man ikke kunne sende ut hefter som inneholdt noe mindre enn 16 sider tekst. Hos Postverket fikk man forståelse for at graden av redaksjonell bearbeidet tekst var viktigere enn forholdstallet tekst:annonser når et tidsskrift skulle bedømmes som reklametrykksak - eller ikke. 1 slutten av perioden fikk forlaget samlet alle sine avdelinger under ett tak. Dette forhold og en sterk rasjonaliseringsinnsats - med bidrag fra alle ansatte - førte til at anfallet ansatte kunne reduseres. Papirsort og vekt ble viet stor oppmerksomhet og trykkeriets marginer for tillått papirmakulatur stramme! inn. I 1973 oegynte annonsearealet å øke, idet markedsføringsavdelingen valgte en ny markedsføringsprofil samtidig som de gode tall forlagets tidsskrifter hadde oppnådd i leser- og dekningsundersøkelser begynte å gi positive utslag. Resultatene Kommer 3-årsperioden førte til økende annonseinntekter og en styrket salgsstab. Samtidig oppnådde man - relativt sett - ytterligere kostnadsreduksjoner i redaksjon, produksjon, økonomi og administrasjon. Perioden ble samlet den beste i forlagets historie til da. Forlagets langsiktige plan om å føre en annonsesalgspolitikk basert på at dets tidsskrifter var blant de best egnede for potensielle tekniske annonsører og at dette kunne dokumenteras gjennom opplagstall og kontaktpriser, begynte å gi resultater. I redaksjonen tok man i økende grad i bruk trenede journalister og utviklet samarbeidsformer mellom dem og ingeniørane i redaksjonen. Av hensyn til forlagets økonomi måtte man imidlertid fortsatt rasjonalisere med den redaksjonelle innsats. Anfallet temaer og temanummer ble trappet opp. Satsproduksjonen ble styrket ved at det gamle utstyret ble byttet ut med et som er langt mer effektivt. Ved omstrukturering i økonomi og administrasjon kunne kostnadene relativt sett - reduseres noe. I denne periode økte de årlige driftsoverskudd stort sett i takt med de økede salgsinntekter. God situasjon Forlagets økonomiske virksomhet er nå blitt betydelig og vil i driftsåret 1978 passere 30 millioner kroner. Det gledelige ved et slikt økonomisk omfang er ikke omfanget i seg seiv, men den slagkraft det representerer. For det første arbeider forlaget nå med gode nettoresultater. Seiv om bedriften er et aksjeselskap har det ikke erverv til formål. Det innebærer at tilgjengelige ressurser fullt ut kan anvendes for å styrke den tekniske informasjonsoppgave forlaget har satt seg. Det gjelder både redaksjonell innsats og utviklingen av nye informasjonstiltak. Eierne (A-aksjonærene) har i øket grad satt pris på de resultater forlaget har oppnådd. For ytterligere å styrke den gode økonomiske situasjon forlaget er i, har de øket selskapets egenkapital ved å sette inn W million kroner i ansvarlig lånekapital. Denne erkjennelse av forlagets virksomhet gir gode perspektiver for neste tiår. For det annet har økning i omfang medført at forlaget gjennom sine 7 fagtidsskrifter nå disponerer ca 4000 tekstsider (A4) for sin informasjonsoppgave. Et slikt omfang gjør det mulig - i en viss grad - å legge opp til systematisk dekning av den nasjonale teknisk-naturvitenskapelige aktivitet. Omfanget i sider har også medført at de forskjellige seksjoner - redaksjon, salg og produksjon - er så store at det innenfor hver av dem skapes et miljø av største betydning for den videre utvikling av seksjonens kompetanse. Forlaget har i jubileumsåret ca 80 ansatte.

15 i Det vikriaste vi kan tflbyknn De ta eller Me på. God service og rask levering er hjørnestenen i en levert ndørs tilbud. Det er her den ene skiller seg ut fra den andre. Og vi tror det er på grunn av vår serviceinnstilling at flere og flere benytter oss som leverandør av transmisjonsutstyr til industrien, samtidig som vi har produkter som er anerkjent av en samlet norsk ekspertise. Disse produktene er: Hansen Patent tannhjulsveksler, Hansen Patent tappveksler, Hydroflow hydrauliske koplinger, Essex universalledd, Syntex og Hateco tannkoplinger samt flere typer elastiske koplinger. Av clutcher og bremser har vi Wichita som er pneumatiske og Warner som er elektromagnetiske. Fra Thomas Broadbent har vi sentrifugalkoplinger, slurekoplinger og manuelle clutcher. Vi har også Desoutter søyleføringer og Schumag lokketapper. Kjente produkter er også Neco tannhjulsmotorer og Varitron elektroniske variatorer. Men som sagt: Ingen leverandør er bedre enn den service han yter. DekonimeriklieutenomenpåEitefigleverasidør. I N G E I N J I Ø R F I R M A REIDAR A. BERG TRANSMISJONER FOR INDUSTRIEN Drammensveien 209- Rbok»10,Bestiii-OSLO 2 -Tlf. (02)

16 Samarbeide over landegrensene Teknologi og vitenskap er internasjonale. For Ingeniørforlaget, som virker i et lite land, er det derfor naturlig å vende blikket utover mot andre europeiske mgeniørforeningers forlag og utveksle erfaringer med dem. Scan-Tech Det mest nærliggende erdet nordiske samarbeid. I de 10 år Ingeniørforlaget har bak seg er samarbeidet mellom de nordiske ingeniørforlagene styrket betydelig. En av grunnene er at alle arbeider innenfor den

17 Wilden luftdrevet membranpumpe. Enkel i bruk og vedlikehold, økonomisk og praktisk. Pumper opptil 90% faststoffer de pumpes fornuftig og økomed over 60 meters vannsøyle nomisk med Wilden luftdrevet mottrykk. Olje, kjemikalier, sand, membranpumpe M4-11/2", cement, slitstoffer, masser, M8-2" og M15-3" i et passende syrer, alkalier, sprengstoffer, materialvalg. Kontakt oss for glødeskall, vann - alle kan nærmere opplysningen Eneforhandler for østlandet i»51 ^ ^ H ^ V ^ B Grensevn. 65/67, Oslo 6. Tlf «BRØDRENE DAHL A/S Eneimportor (or Norge tor Wilden pumper, ing Jan Myrvold. Postboks Stavanger

18 Støvtett hardh

19 > for tøffe} t t er! Beinhardt arbeid krever tøffe motorer, helkapslet i stål. Som tåler påkjenninger utenom det vanlige, uten å svikte. Som ikke sluker støvmettet kjøleluft hvor statorhuset også er varmeveksler, med huie kjøleribber og vifte som gir sirkulasjon på innsiden (patentert konstruksjon). Stålmotoren er betydelig lettere enn motorer med støpejemshus. Godt å vite i transportsammenheng. Startegenskaper korrosjonsbeskyttelse? Av vesentlig betydning for optimal driftssikkerhet, som er grunntanken bak ASEAs nye helkapslede stålmotorer. ASEA A/S Industriavdelingen Haslevn Oslo 5 ASEAs MBM motorer skal arbeide tungt, lenge, i tøffe jobber med minimalt ettersyn.

20 IBM, datamaskiner og f orskning Samfunnet drar i stigende grad nytte av datamaskiner til behandling av kompliserte spørsmål innen økologi, økonomi og forvaltning. Dette stiller store krav til datamaskinindustrien, krav som bare kan tilfredsstilles med utvikling av stadig bedre systemer og teknikken Derfor satser vi i vesentlig grad på forskning og utvikling. Ved IBM's forskningslaboratorium i Zürich og i de 6 utviklingslaboratorier og 7 vitenskapelige sentre vi har i Europa, arbeider mer enn kvinner og menn. De gjør sitt ytterste for å øke datamaskinenes yteevne. De utvikler datateknikker som skal være med å løse forurensningsproblemene. I samarbeid med leger utvikles og forbedres hjelpemidler innen helsesektoren. Noen er opptatt med å gjøre værvarslingen sikrere. På denne måten bidrar IBM til at datamaskinens muligheter utforskes og utnyttes på en rekke forskjellige områder av betydning for trivsel og velferd. Våre forskere helder løpende kontakt med IBM-sentre verden over - og med de nasjonale forskningsmiljøer i de fleste land, deriblandt norske universiteter og høyskolen Når ideer og teknikker utveksles fritt mellom vitenskaplige kolleger, kan de alle hurtig dra nytte av de samlede erfaringer som blir høstet. Vi vet at den eneste måten å møte de utfordringer fremtiden byr på, er å arbeide med dem idag. Våre ansatte som arbeider med forsknings- og utviklingsoppgåver, er derfor daglig opptatt av å møte fremtiden.

Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET. Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02.

Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET. Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02. Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02.10 CONTENT IS KING! Bill Gates 1996 VESENTLIG avgjørende, betydelig, egentlig,

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR Hus & Bolig ANS 2008

ÅRSBERETNING FOR Hus & Bolig ANS 2008 ÅRSBERETNING FOR Hus & Bolig ANS 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Hus & Bolig er et magasin som utgis til medlemmene i Huseiernes Landsforbund og som i tillegg distribueres til potensielle medlemmer

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG Nytt magasin! Lansering 31. mars Februar 2014 65.000 NYE LESERE SISTE 12 MND. 250000 + 20 % 200000 150000 100000 + 13 % + 13 % + 14 % 50000 0-7 % 2012 2013 Kilde: Forbruker & Media 12/2 og '13/2 - MGI

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DINITROL 60 ÅR PÅ DE NORDISKE VEIENE I dagens utvikling innen bilindustrien, er biler vanligvis skapt, utviklet og produsert fra et globalt perspektiv.

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, Oslo Onsdag 30. mars 2011 kl 14.00 (registrering fra kl 13.30)

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om tu.no tu.no er Norges største og raskest voksende nettsted

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem De døende gamle Retningslinjer for etiske avgjørelser om avslutning av livsforlengende behandlingstiltak Bergen Røde Kors Sykehjem Husebø - jan - 06 2 1. Etiske avgjørelser om å avslutte eller unnlate

Detaljer

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim Hatten av for helsiden Trond Blindheim Trond Blindheim Hovedinntrykk fra i går 1 Det som skjer kan vi kalle en demassifisering av mediene. Nettaviser overtar nyhetsformidlingen, fordi den har den hurtigste

Detaljer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Innholdsfortegnelse I. Innledning...3 II. Parter...4 III. Formålet...4 IV. Styrerepresentasjon...4 V. Valg av de ansattes styremedlemmer...5

Detaljer

TAKFORUM. Nr. 2 / årgang

TAKFORUM. Nr. 2 / årgang TAKFORUM Nr. 2 / 2015-14. årgang I dette nummer av Takforum kan du lese om bl.a.: Valdres Tak og Blikk AS Benders takstein Takakademiet Torry på direkten! Fortsatt optimisme i byggenæringen Og selvfølgelig

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access

Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access Nordicom-Information 37 (2015) 2, pp. 85-89 Aktuellt från medieforskningen Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access Steen Steensen Redaktør Norsk medietidsskrift I slutten

Detaljer

Stillingsannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650

Stillingsannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650 Stillingsannonser Medieplan 2015 2015 LESERE 295.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi- og næringslivsmagasin

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar side 1 av 5 UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Sak 66/07 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar Dokument: Saksnotat fra Utdanningsavdelingen, Forslag til høringssvar fra UiB

Detaljer

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato:

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato: Kommunikasjonsstil Andres vurdering Navn på vurdert person: Ole Olsen Utfylt dato: Svar spontant og ærlig - første innfall er som regel det beste. Det utfylte spørreskjema returneres snarest mulig. 1 1.

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Ole Amble WEGEMATIC 1000, - EN MILD, MEN PROBLEMFYLLT GAVE

Ole Amble WEGEMATIC 1000, - EN MILD, MEN PROBLEMFYLLT GAVE Ole Amble WEGEMATIC 1000, - EN MILD, MEN PROBLEMFYLLT GAVE I løpet av 50-årene var det blitt innlysende for stadig flere at de elektroniske regnemaskiner, "matematikkmaskiner" som de ble kalt, var kommet

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

Til Finanskomiteen

Til Finanskomiteen Til Finanskomiteen 24.10.17 Status for mediebransjen Stort mediemangfold landet rundt o 2016: 227 aviser, mer enn 200 fagblader, rundt 65 magasiner. o 2016: 200 aviser hadde et digitalt opplagstall. Det

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer

Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Innholdsfortegnelse I. Innledning...2 II. Parter...3 III. Formålet...3 IV. Styrerepresentasjon...3 V. Valg av de ansattes styremedlemmer...3

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS 02 MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE Studentavisen INSIDE Studentavisen INSIDE er Norges eneste riksdekkende studentavis. I 2006 ble avisen et aksjeselskapet registret i

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Alle dine fordeler hos IWAKI

Alle dine fordeler hos IWAKI Ekstremt driftsikker Magnetkobling Ingen akseltetning Tørrkjøringssikker 100% Kjemisk resistent Alle dine fordeler hos IWAKI Miljøvennlig Mr. Fujinakas geniale idé I 60-årene utviklet den japanske ingeniøren

Detaljer

En app for fuglekikkere

En app for fuglekikkere En app for fuglekikkere Bird Alarm er en mobilapp som er laget for å gjøre det lett å spre informasjon og kunnskap om fugler blant fuglekikkere verden rundt. Bird Alarm gir fuglekikkere muligheten til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

EMIL MOESTUE AS. 50 dr som frimerketrykkeri

EMIL MOESTUE AS. 50 dr som frimerketrykkeri EMIL MOESTUE AS 50 dr som frimerketrykkeri Frimerket er i dag blitt en selvf01- gelighet i var hverdag. Vi bruker det til a forskuddsbetale Postverkets arbeid med var post, uten kanskje a tenke naermere

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen.

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. ÅPNING AV LOFOTAKVARIETS HAVMILJØUTSTILLING. Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. Først vil jeg takke for invitasjonen. Norsk fiskerinæring er ei næring med

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag Yrkesforedrag Ole Lied Yrkesforedrag Ferdig utdannet Software ingeniør i 1973 Etter militæret, Startet i Aftenposten i 1974. Jobbet med IT og IT prosjekter i forskjellige Schibsted selskaper siden. Vært

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Medieplan 2013. NettaNNoNser. For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2013. NettaNNoNser. For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2013 NettaNNoNser FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no Fakta om tu.no tu.no er Norges største og raskest voksende nettsted

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Mamma fylte 10 år - og endte reisen! Vi lanserer nytt magasin 9. februar! mange er blitt lei av den rosa «mammalykkeboblen»!

Mamma fylte 10 år - og endte reisen! Vi lanserer nytt magasin 9. februar! mange er blitt lei av den rosa «mammalykkeboblen»! Månedsmagasiner Agenda Bakgrunn for lansering Redaksjonelt konsept Målgruppe Redaktør Form og utrykk Markedsføring Potensielle annonsører Suksessfaktorer i lese-/annonsørmarkedet Mamma fylte 10 år - og

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 I DETTE NUMMER: MILJØVENNLIG CIP- RENSING Velkommen til vår Kundeavis Her finner du litt info om hva vi leverer og hvordan vi kan bidra til å gi en teknisk og økonomisk god

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer