Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob Mail: ORG.NR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR."

Transkript

1 Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob Mail: ORG.NR Bankforbindelse: Ringerike Sparebank Kontonummer : Ringerike kommune Planavdelingen v. Guro Hønefoss Vedrørende innsigelse fra NVE i forbindelse med Reguleringsplan Fegrihøgda PlanId Jeg viser til brev fra NVE med innsigelse til reguleringsplan, samt vårt møte vedrørende saken Under følger vurderinger som er gjort i anledning saken. Viser til Flom og skredfare i forbindelse med arealplaner, og de vurderinger som har blitt gjort i forhold til dette.. Erfaringer fra området. I 35 år har jeg arbeidet i området. Jeg har vært engasjert i mange byggeprosjekter i dette området både innen offentlig og privat næring. Blant annet i forbindelse med utbygging av nytt VA anlegg for hele Tyristrand- Vurderingene er også basert på graveprosjekter som Fossum AS, Tyristrand har utført i dette området, samt samtaler med dette firmaet og naboer i området. Senest i vår ble det gravd nye vannledninger i øvre del av området. Jeg var da tilstede i forbindelse med gravearbeidene. Selv er jeg utdannet som ingeniør fra Bygg og Anlegg med praksis fra VA utbygging, bygg og oppmåling. Henvisning veileder Kap.2 Retningslinjene gjeld i utgangspunktet berre fare knytt til naturlege prosessar og naturleg terreng, og ikkje fare knytt til menneskeskapte inngrep som kulvertar, skjeringar, fyllingar og andre tiltak knytte til byggjetomter. Følgjande rettleiarar er lagde ved retningslinjene: - Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper - Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner

2 Kommentar/ vurdering: Det er etter min formening ikke knyttet noen farer til naturgitte forutsetninger for dette området. Området er slakt hellende mot Tyrifjorden med en stigning på ca. 1: 17 (5,9%). Se vedlagte lengdeprofil. Planleggingsområdet består av særdeles harde jord/ leirelag. I følge naboer og anleggsfirma har det aldri vært noen form for utglidninger, hverken umiddelbare utglidninger eller utglidninger over tid. Stabiliteten er god. Ved arkeologiske utgravinger ble det gravd i massene, og vi vurderte dette også da. Umiddelbart nedenfor planleggingsområdet ligger fjellet grunt, og VA ledninger i området ble sprengt ned enkelte steder. Et av husa er fundamentert på fjell. Like øst for feltet er det fjell i dagen ved punkt 1 og 2. Se kart og bilder. Rundt mesteparten av området finnes boliger som har stått i inn til 50 år. Det har ikke vært registrert problemer av noen art. Mot nord-vest ligger Fylkesveien, og heller ikke her har det vært registrert problemer. Avsetningenes tykkelse er noe uviss, men på bakgrunn av topologien rundt kan det antas at de ikke er spesielt tykke. Planområdet ligger heller ikke i et typisk «løsne og utløpsområde». Det vil heller ikke forekomme store masselagringer i forbindelse med anleggsarbeidene som kan destabilisere deler av området. Veileder kapittel 3.1 Flaum Generelt Fare i samband med flaum i vassdrag er knytt til følgjande forhold: kor stort areal som blir fløymt over vassdjupna og vassfarten i områda med overfløyming erosjon og materialtransport i vassdraget Styrken på og samvirket mellom prosessane i vassdraget er avgjerande for om det er fare for materielle skadar og eventuelt for liv og helse. Storleiken på ein flaum blir som regel gitt ved eit gjentaksintervall. Gjentaksintervallet er det gjennomsnittlege talet på år som går mellom kvar gong det oppstår ein flaum av same storleik. Gjentaksintervallet for flaumar blir rekna ut på grunnlag av data for vassføringa i det aktuelle vassdraget over ei lang rekkje år. For vassdrag utan slike data kan ein bruke data frå liknande felt og flaumformlar som grunnlag for å estimere eit gjentaksintervall for ulike flaumstorleikar. Kommentarer til flom: I området her finnes hverken elver eller bekker med vassføring, og det er heller ikke andre vassdrag som kan grave seg frem til området slik at dette skaper komplikasjoner. På kartet vises noen blå streker som indikerer vannføring. Vannføringen eksisterer kun ved langvarig regnvær, og da er det kun avrenning fra jordene som føres bort. Er mest å regne for et sig. Ellers er disse uttørket. Pga mangelen på vannføring, liten helling på terreng, samt grunnens beskaffenhet vil det ikke oppstå skred i området som beskrevet i veilederen kap. 3 Spesielt for kvikkleireskred ved marine avsetninger:

3 I hht NGU kart over løsmasser, så finnes det ikke grunnvannspotensiale i disse løsmassene. Området er også i hht NGU uegnet for infiltrasjon. Skal et skred forekomme må det komme mengder med vann inn i massene som vasker ut saltinnholdet som holder platene sammen.. Da det ikke forefinnes vassdrag av noe slag, og heller ikke grunnvannspotensiale, så vil det ikke være sannsynlig at dette skjer i dette området, for deretter å utløse skred. Som tidligere dokumenter finnes det partier med fjell i området, og de marine avsettinger er derfor ikke så dype. NGU kart over løsmasser viser også noe fjell i dagen, og en del fjellskygger (under bakken). Dette er også med på å stabilisere området. NGU har heller ikke registrert opplysninger om noen typer ras og skred innenfor planområdet med tilstøtende områder, og dette er ikke vist på noen hendingskart. Det er heller ikke registrert noen form for rashendelser for planområdet i Ringerike kommune. Ved alle gravearbeider som iverksettes vil det rettes spesiell fokus på grunnforholdene, og eventuelle nødvendige tiltak vil bli utført ved behov. Dette punkt kan om ønskelig tas med i bestemmelser for reguleringsplan. Andre typer løsmasseskred, snøskred og sørpeskred er utelukket i området da hellingen er kun 6%. Kapittel 6.3 Tilrådd kompetanse for utgreiing av flaum- og skredfare Utgreiing av potensielle fareområde på kommuneplannivå kan i utgangspunktet utførast av kommunen sjølv, basert på eksisterande kartlegging og lokal kunnskap. Det går fram av dei enkelte punkta i kap i kva for tilfelle det blir tilrådd å bruke fagkyndige. I dei tilfella kommunen gjer ei eiga vurdering og overprøver nasjonale aktsemdskart, må

4 grunngivinga vere konkret og kunne etterprøvast. Detaljert farekartlegging på reguleringsplannivå skal utførast av ein fagkyndig person. Det finst ikkje noka eiga utdanning som gir kompetanse som fagkyndig flaum- eller skredekspert. Slik kompetanse kan ein oppnå gjennom ein kombinasjon av relevante teoretiske kunnskapar og lang og variert erfaring. Fleire fagområde, ofte i kombinasjon, kan gi slik bakgrunnskunnskap. Nokre relevante fag og kombinasjonar: Flaum: hydraulikk/hydrologi/meteorologi/naturgeografi Snøskred: meteorologi/ingeniørgeologi/naturgeografi Jord-, stein- og fjellskred: geologi/ingeniørgeologi/geoteknikk Kvikkleireskred: geoteknikk/geologi/byggje- og anleggsteknikk Anbefalt utredning på de ulike plannivåene: Kommuneplan/kommunedelplan: Områder der det er mulig (potensiell) skredfare identifiseres/avgrenses. Dersom det ikke er potensielle faresoner som berører planområdet er planen klarert i forhold til denne typen skred. Reguleringsplan/bebyggelsesplan: Dersom det er potensielle faresoner i planområdet utredes skredfaren i sonene i forhold til kravene/sikkerhetsnivåene i kap. 3. Det utredes hvilke stabiliserende tiltak som eventuelt må gjennomføres i og utenfor planområdet for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i samsvar med tabell 3.1 og fig Byggesak: Tilstrekkelig sikkerhet dokumenteres i samsvar med kravene i kap 3. dersom dette ikke er gjort i forbindelse med reguleringsplan/bebyggelsesplan. Sikringstiltak planlegges ved behov. Tilstrekkelig sikkerhet dokumenteres for gjennomføringsfasen og for situasjon etter utbyggingen.

5 Flytskjema basert på erfaringer og tilgjengelig materiale vedrørende dette for det aktuelle området:

6 Basert på vurderinger og flytskjema, samt endring i reguleringsbestemmelser håper vi at NVE kan trekke sin innsigelse. Med hilsen Trond Berntsen.

7

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Ansvarsforhold ved naturskader

Ansvarsforhold ved naturskader Ansvarsforhold ved naturskader kommunens rolle kommune vs. Tiltakshaver (naturskade: skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd...) Astrid Flatøy Seniorrådgiver Kvalitetskontroll AS astridflatoey@hotmail.com

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Ingeniørgeologisk rapport 2013-03-03 REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 3 (26) REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Ansvarsforhold ved naturskader (skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd...) kommunens rolle kommune vs tiltakshaver

Ansvarsforhold ved naturskader (skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd...) kommunens rolle kommune vs tiltakshaver Ansvarsforhold ved naturskader (skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd...) kommunens rolle kommune vs tiltakshaver Astrid Flatøy Senioringeniør Etat for byggesak og private planer, Bergen

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer