LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN"

Transkript

1 LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

2 STYRELEDERS FASTE SPALTE. Etter 30 års virke, er det på tide å slippe til de personer som LAFY har/- og fortsatt skal jobbe for nemlig de yrkeshemmede. Årsmøtet i fjor ga klare føringer for at vi nå i langt større grad også må legge til rette for at de bl.a. kan delta på våre konferanser. Det handler om å ta på alvor de verdier og målsettninger som er nedfelt i vårt arbeide. Som et videre steg i denne retningen har vi nå et program til Vårkonferansen som tar høyde for dette. I starten var medlemskap i LAFY representert ved daglige ledere, herunder måtte en også ha denne posisjon for tillitsverv oa i organisasjonen. Senere så vi klart at også andre ansatte i virksomhetene hadde et behov for LAFY som arena, og årlige Arbeidslederkonferanser ble etablert. Videre gjorde vi endringer i våre vedtekter slik at medlemsvirksomhetene selv kunne bestemme hvem som skulle representere, og ikke minst inneha tillitsverv oa. Fort går det ikke, men nå tar vi skrittet videre og innlemmer også den gruppen vi jobber for. Med tema Innflytelse på arbeidsplassen har vi rettet konferansen spesielt inn mot deltakere og tjenestemottakere i skjermet og offentlig sektor. Enhver av oss vet noe om betydningen av å bli verdsatt i jobb samt mulighet for medbestemmelse. Å ha status som yrkeshemmet endrer ikke dette behovet, snarere er betydningen ofte mye sterkere for nettopp denne gruppen. Vi vet at det er en del bevisste holdninger, helhetlig tenkning og god praksis på arbeidstakernes rettigheter og plass i noen virksomheter. Vi er opptatt av at dette må bevisstgjøres og praktiseres helhetlig hos alle. Det er også et tankekors at i de fleste eksterne fora som skal legge til rette for dem, blir brukergruppen sjelden eller aldri tatt med. Brukermedvirkning og medbestemmelse blir kanskje ofte pene ord uten sammenheng i forhold til hvordan dette håndteres i praksis. For de av oss som er Equass-sertifisert er et av kravene at brukergruppen skal involveres og gis reell mulighet for medvirkning. Herunder skal det kunne beskrives på hvilken måte, samt dokumenteres at dette faktisk skjer. I år er det 20 år siden HVPU-reformen. Mange av oss var den gang stolte av å kunne bidra til at arbeidstakere ved tidligere institusjoner som var underlagt sykehusloven, nå ble normalisert og gitt rettigheter og forpliktelser iht arbeidsmiljøloven. Det er høyst berettiget i 2011 å stille spørsmål til hvordan utviklingen har vært på dette området, og hvordan status egentlig er på dette i dag? Vi tror kommende konferanse vil kunne gi oss et godt bilde av dagens situasjon. Likeledes vil vi gi flere innspill som understreker viktigheten av helhetlig tenkning på dette området, samt forsøke å trekke en kurs for hvordan jobbe videre innenfor dette og andre viktige felt. Ut fra registrerte påmeldinger til konferansen ser vi at medlemsvirksomhetene sender mange av sine arbeidstakere. Vi tar dette som et signal på at en nå ønsker en tydeligere og helhetlig fokus på disse områder. Det gamle ordtak: Ingen vet bedre hvor skoen trykker, enn de som har den på, tror vi aktualiseres ved at vi nå setter større fokus på å lytte til, samt involvere den gruppen vi jobber for. Velkommen til Vårkonferansen! Fredrik Langfeldt styreleder

3 Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede LAFY v/ Fredrik Langfeldt c/o Prima as Idrettsveien Heimdal Mob: E-post: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør og grafisk design David Johansen Auby Tlf: E-post: Redaksjon Audun Auby Jan Peter Hegg Leder Fredrik Langfeldt Prima AS Tlf E-post: Nestleder Audun Auby Larvik kommune, Aktivisering og kvalifisering Tlf: E-post: larvik.kommune.no Styremedlemmer: Mona Fredriksen OK-Service as Eivor Iversen Hamar Arbeid & Aktivitet Tlf: E-post: kommune.no Vararepresentanter: Jane Midtbø ASVO Kongsberg Tlf: E-post: Elisabeth Lund Uni-K as Tlf: E-post: Trykk: Heimdal Trykkeri as ISSN Velferdskonferansen Inter vjuer Med Tillitsvalgte 10 Det Un ik e Huset 16 Pr o g r a m Fo r Vår konferansen 19 Inter vjuer VTA-overenskomst 24 No r s k Le g o - La f t o -Lekene 26 Læ r e k a n d id a t o r d n in g e n 28 Fo k u s På Ar beidstaker ne 3

4 Hvorfor er det slik at folk som spiser frukt på jobben, gjør en bedre jobb? Tar du deg en banan når du føler at energien synker, får du raskt et energipåfyll. Spiser du en pære en halvtime før lunsj, får du fart på fordøyelsen. Og velger du frukt som mellommåltid både én og to ganger om dagen, blir du lett til sinns og lett i kroppen. Sånn er det. Derfor er det lurt av ledelsen i enhver virksomhet å tilby frukt på jobben. Både fordi det er godt, fordi det er fristende og fordi det øker trivsel, ytelse og arbeidsglede. Flere og flere har forstått dette. Derfor leverer vi i Jobbfrukt fristende fruktkurver til stadig nye kunder, både offentlige og private. Alle kurvene innholder frisk frukt av topp kvalitet. Og alle blir pakket og levert av en bedrift i nærheten av deg. Jobbfruktbedriftene gir arbeid til personer som trenger litt ekstra tilrettelegging. Vi gleder oss til å samarbeide med deg! Gå inn på jobbfrukt.no for å bestille eller for mer informasjon. Det er lett å kjenne igjen en god arbeidsplass Over 500 personer i totalt 72 bedrifter arbeider med Jobbfrukt. Bli med på Jobbfruktlaget. Jobbfrukt.no / tlf. Jobbfrukt.no

5 Velferdskonferansen 2011 Under Arbeiderpartiets velferdskonferanse i Oslo i januar snakket arbeidsminister Hanne Bjurstrøm blant annet om et inkluderende arbeidsliv og hvordan vi som samfunn skal få til dette i fremtiden. Her kommer et utdrag fra talen. Tekstutdrag fra Hanne Bjurstrøm - hentet fra Regjeringen.no Det vi vil er et samfunn som gir muligheter for alle. Det som skiller oss fra NHO og høyresiden er at vi ikke aksepterer større økonomiske og sosiale forskjeller som virkemiddel for å øke sysselsettingen. Vi aksepterer ikke at mennesker ikke skal få brukt seg selv og sine egenskaper fordi de har såkalt lavere produktivitet. Vi aksepterer ikke at grupper som i dag har problemer med å få fotfeste i arbeidslivet skal ta til takke med dårligere arbeidsforhold og stillingsvern. Og vi vil aldri godta at noen grupper skal låses fast i et liv med lav lønn og dårlige arbeidsforhold i de minst attraktive jobbene, men kjempe videre for et produktivt arbeidsliv som skaper verdier, som inkluderer og engasjerer og som slik legger grunnlag både for vår felles velferd og for den enkeltes selvrealisering. Min visjon som arbeidsminister og håp for 2029 er: * Et samfunn hvor ingen opplever frykt for fattigdom og utestengning, * et samfunn hvor alle som kan og vil delta i arbeid opplever et inkluderende og anstendig arbeidsliv, * et samfunn hvor vi har respekt for alt arbeidsverdi og nødvendighet, * et samfunn hvor det er grunnleggende avklart at alt arbeid avlønnes slik at alle gjennom eget arbeid kan oppleve trygge levekår og et selvstendig liv. Og at jeg selv i 2029 som 69-åring kan kombinere litt arbeid med pensjon, og kan se frem til en alderdom med forutsigbare og gode omsorgs- og helsetjenester når livet går mot slutten. Vi er ikke der i dag selv om vi kanskje har kommet lenger mot et slikt mål enn de fleste andre samfunn. Vi har fortsatt et stort reformbehov. Men vi starter heller ikke med blanke ark: Nettopp fordi reformarbeidet har tatt utgangspunkt i høy sysselsetting, lite fattigdom og et stort flertall i befolkningen som har både god lønn og trygge jobber blir oppgavene ikke mindre, men større. Arbeiderbevegelsens pionerer løftet et stort folkeflertall til velstand. Vår tids oppgave er å utvide velferdssamfunnet til å omfatte alle. Alle skal med som vi sier i slagordet. Vi vil ikke et samfunn hvor en tilfreds majoritet trekker stigen opp etter seg. Når vi skal forbedre samfunnet og komme nærmere den visjonen jeg har må vi gjøre to ting: Vi må bygge ned det som ikke fungerer, og vi må bygge opp det vi tror på. Vi må ha et kritisk blikk på samtiden og et strategisk blikk på fremtiden. Resten av Hanne Bjurstrøms tale kan du lese ved å søke etter velferdskonferansen 2011 på regjeringen.no 5

6 Hva sier de tillitsvalgte? Tillitsvalgtordningen brer om seg. Mange bedrifter velger nå å gi sine arbeidstakere mer ansvar. Landsråd-nytt har tatt en prat med noen av de tillitsvalgte for å høre hva de synes om ordningen. Intervjuer gjennomført av David Auby Først ut er Anja Haraldstad og Sylvi Larsen, tillitsvalgte ved Asker Produkt. Er dere medlem av noen andre organisasjoner, råd eller utvalg, som for eksempel LO? Er med i Røde kors, Brobyggerligaen (i Asker kommune, rådgivningsgruppe for puh). Hva synes dere om å være tillitsvalgt? Det er en ære, men mye å sette seg inn i. Hva gjorde at dere ønsket å engasjere dere i dette? Viktig for de yrkeshemmedes rettigheter, lønn. For å stå sterkere. Anja Haraldstad Synes dere ordningen fungerer godt, eller er det rom for forbedringer? Synes ikke det fungerer godt nok, ønsker mer støtte fra forbundet. Hvor ofte møtes dere tillitsvalgte? Det har ikke vært faste møter. Hvilke saker tar dere opp på møtene? Lønnsforhandlinger, men føler at vi trenger støtte fra forbundet. Hva er deres viktigste sak? Lønn, bli tatt på alvor, arbeidsforhold. Sylvi Larsen Er dere glad for at denne ordningen finnes? Ja. Er det noe annet dere ønsker å si? Det er vanskelig å forstå hva de skriver i fagmagasinet. Kan det skrives på en enklere måte? 6

7 Intervju med tre tillitsvalgte i AoK. Er dere medlem av noen andre organisasjoner, råd eller utvalg, som for eksempel LO? Styremedlem i NFU, Røde Kors. Hva synes dere om å være tillitsvalgt? Greit. Spennende, hyggelig og litt skummelt. Gøy. Hva gjorde at dere ønsket å engasjere dere i dette? Synes det er et viktig arbeid. Har hatt tillitsverv i elevråd på skolen tidligere, og er interessert i politikk. Vil være med på å gjøre ting bedre. Spennende å gjøre noe nytt. Synes dere ordningen fungerer godt, eller er det rom for forbedringer? Synes det fungerer bra. Rom for forbedringer, alt er veldig nytt. Hvor ofte møtes dere tillitsvalgte? Ved saker, og før og etter allmøter. Ca en gang i måneden. Vi jobber med saker mellom allmøtene, og leder allmøtene. Hvilke saker tar dere opp på møtene? Alt mulig. Hva er deres viktigste sak? Vet ikke helt. Det er mange viktige. Ting som gjør at brukerne får det litt bedre på jobb. At personale kan høre mer på brukerne. Er dere glad for at denne ordningen finnes? Ja. Er det noe annet dere ønsker å si? Håper at AoK fortsetter med ordningen. Ønsker flere saker fra brukerne. 7

8 Espen Gilbert ved ByPro ønsker flere utfordringer. Intervju med Espen Gilbert tillitsvalgt ved ByPro, avdeling Holmlia Er du medlem av noen andre organisasjoner, råd eller utvalg, som for eksempel LO? Jeg er medlem i handikapforbundet, blindeforbundet og CP foreningen. Hva synes du om å være tillitsvalgt? Det er spennende og givende, men ønsker samtidig å få flere utfordringer, ønsker å sette meg mer inn i hvordan bedriftens styre og stell fungerer. I tillegg ønsker jeg å få vite noe mer om hvordan tillitsarbeid drives i andre bedrifter. Hva gjorde at du ønsket å engasjere deg i dette? Jeg har alltid likt å vite mest mulig om det stedet jeg jobber. Liker å bruke mine ressurser, mener jeg har noe å bidra med sammen med kollegaene mine. Synes du ordningen fungerer godt, eller er det rom for forbedringer? Det er rom for forbedringer og skulle ønske at det var mer samarbeid mellom de tillitsvalgte fra de andre bedriftene. Hvor ofte møtes dere? Vi møtes en gang i måneden. Hvilke saker tar dere opp på møtene? Det gis informasjon fra lederne og at vi får anledning til å ta opp dagligdagse ting, for eksempel være med å bestemme hvor vi skal dra på studietur. Vi har også møter når vi har våre lønnsforhandlinger. Vi har for eksempel et formøte med styreleder og daglig leder før vi kommer med vårt lønnskrav. Hva er din viktigste sak? Min viktigste sak er at mine kollegaer trives og har det bra, at det glir greit uten de store konfliktene. Er du glad for at denne ordningen finnes? Denne ordningen må eksistere for at vi skal fungere best mulig i det daglige arbeid. Er det noe annet du ønsker å si? Jeg ser fram til at vi nå har fått til en konferanse og at vi blir tatt på alvor. Gleder meg til konferansen! 8

9 Intervju med Kristian Benjaminsen på Fossheim Verksteder. Er du medlem av noen andre organisasjoner, råd eller utvalg, som for eksempel LO? Bare Fellesforbundet, LO. Hva synes du om å være tillitsvalgt? Som tillitsvalgt liker jeg å ivareta medlemmenes interesser. Hva gjorde at du ønsket å engasjere deg i dette? Jeg synes at det er viktig å bry seg om arbeidsforhold. Arbeid er veldig viktig for meg. Jeg vil ikke sitte hjemme. Synes du ordningen fungerer godt, eller er det rom for forbedringer? Ja, hvis alle de tillitsvalgte holder seg til oppgavene sine. Hvor ofte møtes dere? Det er forskjellig. Hvilke saker tar dere opp på møtene? Vi forhandler om lønn. Valgsaker. Også andre saker som medlemmene kommer med. Kristian Benjaminsen fra Fossheim Verksteder Hva er din viktigste sak? Å påta seg seg lederansvaret for klubben er det viktigste for meg. Er du glad for at denne ordningen finnes? Ja! Er det noe annet du ønsker å si? Trivsel på arbeidsplassen er veldig viktig. Fagforeningsmøter er stedet å ta opp spørsmål om hvordan man skal trives bedre. Og så får jeg delta på kurs, det er noe jeg virkelig liker. Jeg er nettopp gjenvalgt som styremedlem i avdelingsstyret i Fellesforbundet. 9

10 Det unike huset Huset i Larvik er et treffsted for de som sliter med psykiske problemer. På Huset har brukerstyring vært en selvfølgelighet helt fra begynnelsen. Her kommer forhistorien til det unike Huset. Tekst av Marte Revetal Husets historie I 1992 skulle Furubakken Distrikspsykiatriske senter omorganisere driften, og det var behov for å overflytte ansvaret for mange dagpasienter til kommunen. En ide var å etablere et kommunalt aktivitetssenter. Dette var sammenfallende med nye statlige føringer om oppbygning av psykisk helsevern i kommunene. Fra 1995 kom øremerkede midler fra staten. Huset startet da som et kommunalt aktivitetssenter finansiert gjennom de første kommunale psykiatrimidlene. Brukermedvirkning var et satsningsområde. Tanken om et lavterskeltilbud, ikke et sted for behandling, men for samvær og samhandling stod sentralt. Prosjektleder Jørn Haugen jobbet 50 % på Furubakken Distrikspsykiatriske senter og 50 % på å starte opp tilbudet Huset. Han fikk med seg Bente Eng (pasient fra Furubakken) og etablerte sammen med andre brukere Huset som et aktivitetshus og møtested. Siden personalet bare jobbet halv stilling ble det mer ansvar for brukerne, og kanskje også en større grad av eiefølelse, mestring og fellesskap. Brukerstyringen ble nærmest til ved en tilfeldighet, da man så at dette fungerte så godt for den enkelte bruker. Her ble alle sett og gitt tillit i størst mulig grad. Brukermassen økte stadig og i 2001 måtte tilbudet flyttes til større lokaler for å få plass til alle. Brukerstyring i praksis Brukermedvirkning, brukerstyring og empowerment har vært honnørord over noe tid nå. Hvordan fungerer dette i praksis på Huset? Flere av brukerne har egen nøkkel som gjør at man kan være her etter at personalet har gått for dagen. Brukerstyringen ble nærmest til ved en tilfeldighet, da man så at dette fungerte så godt for den enkelte bruker. Det er også en transporttjeneste som kjører og henter brukere som av psykiske eller fysiske årsaker ikke klarer å komme hit på egen hånd. Her er det flere brukere som er sjåfører. Bilnøkkelen er ikke låst inn. Dette var ikke lett gjennomførbart fra kommunens side, noe lignende hadde ikke vært gjort før. Ville ikke bilen bli stjålet? Tjenesten har nå eksistert siden 1995, og det har ikke vært noe biltyveri. Et annet tilbud ved Huset er SOS - tjenesten. Hver helg er det et telefonnummer man kan ringe hvis man sliter psykisk og trenger noen å snakke med. Denne tjenesten er drevet av brukere. Hjelp til selvhjelp i praksis. Flere av brukerne jobber på Huset, enten på cafeen, som sjåfør, med vedlikehold osv. Her er det opp til hver enkelt hva man ønsker å gjøre. Mange typer vekst Husets grunnleggende verdier er basert på brukerstyring og empowermentfilosofien. Sistnevnte begrep er vanskelig å oversette direkte, men egenkraftmobilisering kan være et dekkende ord. Å få bekreftet egne vurderinger, bli sett og gitt tillit. For personalets sin del blir det viktig å ikke hele tiden ha full kontroll på alt, men slippe taket litt. Å tilby fremgangsmåter, 10

11 men ikke komme med løsninger og svar på andres utfordringer. Samtidig har personalet en viktig stabiliserende og trygghetsskapende rolle for mange. Det er ulike måter å oppleve vekst på. Om det er å sette på kaffen eller holde foredrag for Stortingsgrupper så er spennet stort på Huset. Det er rom for alle funksjonsnivåer her. Huset har mange grupper og det kommer stadig nye til i takt med brukernes ønsker. Innad i disse praktiseres brukerstyring. Tidligere var det fullbrukerstyring på Huset, men etter at brukermassen ble så stor var det vanskelig å bli hørt blant så mange. Det ble også et mer konfliktfylt miljø. Løsningen ble å samle brukerstyringen innad i gruppene. Gjennom denne styreformen kan de som ønsker det få muligheten å bruke egne ressurser, og bestemme over sin egen hverdag. Du må ikke mene noe om alt, men om det som berører deg. Slik fungerer brukerstyringen best her nå. Mange måter å bruke Huset Ni personer har kommet ut i jobb etter at de begynte på Huset. Dette har ikke vært noe konkret satsingsområde, men ble en positiv konsekvens. Fokus er som skrevet å gi folk selvtillit og opplevelser av mestring, og det å være en del av et sosialt fellesskap. Har du oppnådd dette er mye gjort i forhold til det å Dag Terje Andersen (Stortingspresident, AP) og Bente Eng være i jobb. Det som kan være det vanskeligste med å være i en jobbsituasjon er nettopp den sosiale biten. Du må ikke mene noe om alt, men om det som berører deg. Slik fungerer brukerstyringen best her nå. Det å ha noe å gå til, noe å stå opp for spiller en stor rolle for de aller fleste av oss, kanskje mer enn vi er klar over. Om folk kommer på Huset for å slå an en prat med noen eller være med på turgruppa er opp til hver enkelt. Det finnes mange måter å bruke Huset på. Har du psykiske problemer er det større sjanser statistisk for å være uten jobb og ha et lite nettverk, og dermed fyller Huset en viktig plass i brukernes liv. Flere mener de ikke hadde klart seg uten. Totalt sett beregner vi brukermassen til å være rundt personer av de som bruker Huset jevnlig. I årenes løp har stedet hjulpet mange til en bedre hverdag. Huset er et sted både brukere og personale trives veldig godt. 11

12 Nytt fra departementet Vi fortsetter med vår faste spalte Nytt fra departementet. Her vil vi presentere aktuelle saker fra regjeringshold som er relevante for alle LAFY-interesserte. - FÆRRE LEDIGE OGSÅ I FEBRUAR Tekstene er hentet fra regjeringen.no - Det er gledeleg at arbeidsløysa går ned. Men sjølv om vi no er i ein moderat oppgangskonjunktur kan det ta tid før arbeidsløysa er attende på same låge nivå som før finanskrisa, seier statssekretær Jan- Erik Støstad i ein kommentar til februartalet over registrerte arbeidslause. Ved utgangen av februar var det heilt arbeidslause, og det utgjer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Det var færre heilt arbeidslause enn på same tid i fjor. Sesongjustert har talet gått ned med dei siste tre månadene. Arbeids- og velferdsdirektoratet la fram tal for arbeidsløysa i dag. Det viser ein nedgang i talet på heilt arbeidslause på personar frå januar, justert for normale sesongvariasjonar. - Tilsette i bygg og anlegg og industrien vart hardt ramma av arbeidsløysa som følgje av finanskrisa og utgjer framleis ein stor del av dei arbeidslause. Det er difor gledeleg at etterspurnaden i desse næringane no har tatt seg opp, og at talet på ledige i desse yrkesgruppene går ned, seier statssekretæren. 12

13 ARBEIDSMINISTEREN I NORDLAND Det er viktig at vi ikke sprer unødvendig bekymring blant folk som er på tiltak. NAV har forsikret meg om at de jobber målrettet for å finne gode løsninger når det nå blir noe færre tiltaksplasser i Nordland, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Statsråden besøkte Bodø 15. februar. Tema for samtalene var reduksjonen i tiltaksplasser. Stortinget har vedtatt at det blir 3800 færre tiltaksplasser nasjonalt sammenlignet med For Nordland utgjør det en reduksjon på 318 plasser. fortsatt er svært høyt, og at det er budsjettert med 7,3 milliarder kroner til arbeidsmarkedstiltak i år. Det er også viktig å presisere at ingen som i dag omfattes av ordninger for varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal miste plassene sine. En eventuell reduksjon må komme som følge av naturlig avgang eller alternativt tilbud, sier Hanne Bjurstrøm. Arbeidsministeren hadde også samtaler med fylkesordfører og fylkesmann samt Nordland Arbeiderparti under besøket. Jeg har hatt gode og konstruktive samtaler med NAV Nordland. NAV har gode virkemidler, og de jobber målrettet for at ingen som i dag er på tiltak skal miste plassen sin, sier statsråden. Hun understreker at tiltaksnivået 13

14 Pakking & Sortering Møtemat & Catering Plastpakking Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Ved & Briketter Makulering Lekestuer & Anneks Jobbfrukt.no Montering HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Tlf

15 Industri Lambertseter AS Cecilie Thoresensvei 9-11, 1154 Oslo Tlf: Utvikling av tidsriktige og relevante tilbud innen yrkesrettet attføring Marine - Grafisk - Service - Sykkelverksted - Kontor - IKT 15

16 16 Konferansen avholdes på Rica Helsfyr Hotel

17 17

18 Det tas forbehold om at programmet kan endres eller T-bane. Adressen er: Strømsveien 108, men innkjøringen er fra Grenseveien. Tlf.: Fax: Når veibommen er passert på E6, hotellet på høyre side. Ta så første Hovin Isstadion. FELLESERKLÆRING OM BE- DRIFTENS HOVEDMÅL SOM TILTAKSARRANGØRER Det primære mål for arbeidssamvirkene er å gi tilbud til personer, som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedstiltak, og gjennom tiltaket Varig tilrettelagt arbeid, VTA utvikle den Be gjerne resepsjonen om å reservere et bord i restauranten, Rica Helsfyr Hotel 18

19 Enighet mellom ASVL og Fellesforbundet Endelig eksisterer det nå en VTA- overenskomst for våre arbeidstakere som på en bedre måte avklarer og tydeliggjør plikter, rettigheter og spilleregler mellom en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon. Intervjuer utført av Jan Peter Hegg FELLESERKLÆRING OM BEDRIFTENS HOVEDMÅL SOM TILTAKSARRANGØRER Det primære mål for arbeidssamvirkene er å gi tilbud til personer, som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedstiltak, og gjennom tiltaket Varig tilrettelagt arbeid, VTA utvikle den enkeltes kompetanse og arbeidsevne. 1. Partene er enige om å samarbeide for å nå disse mål gjennom et avtaleverk og aktivitet som sikrer utvikling av den enkelte arbeidstakers og bedriftens økonomiske soliditet. 2. Partene er enige om, så langt dette er praktisk mulig, å normalisere arbeidstakernes organisasjonsmessige muligheter, gjennom opplæring, utvikling og bruk av organisasjonens støtteapparat samt gjensidig respekt og tilpasning. 3. Partene er inneforstått med bedriftenes avhengighet av egen aktivitet for å sikre økonomisk handlefrihet og ser at dette er en nødvendig forutsetning for å kunne investere tilstrekkelige ressurser i utviklingen av arbeidstakerne. 4. Partene er enige om å samarbeide også politisk for å sikre bedriftene rammebetingelser som viser at en tar disse arbeidstakere på alvor og respekterer deres situasjon og deres bidrag til samfunnets totale produksjon. 5. Partene er enige om at det er et mål å heve arbeidstakernes og arbeidssamvirkenes status i samfunnet generelt og næringslivet spesielt. Dette kan skje gjennom informasjon og oppsøkende virksomhet overfor næringslivet og organisasjonene. På denne bakgrunn er partene enige om å bygge opp et avtaleverk på de samme prinsipper som annet avtaleverk innen privat sektor inngått mellom arbeidsgiverforeninger på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge (LO) på den andre. VI INTERVJUER PARTENE Mange av våre medlemmer er sikkert kjent med at det eksisterer en overenskomst mellom arbeidsgiverorganisasjonen ASVL og Fellesforbundet/LO, men det er ikke sikkert at alle av våre yrkeshemmede arbeidstakere i våre virksomheter er like godt kjent med denne overenskomsten. Landsråd-Nytt har derfor tatt kontakt med partene for få å vite mer om hvordan Fellesforbundet og ASVL har arbeidet sammen for å få til denne overenskomsten. Sentrale personer i dette arbeidet har vært Torstein Fosvold, fagsjef i ASVL og Willy Pavlic, sekretær i Fellesforbundet. 19

20 Willy Pavlic - sekretær i Fellesforbundet Når startet dere arbeidet med å få til en overenskomst mellom ASVL og Fellesforbundet? Hvor lenge har dere hatt et formalisert samarbeid? Går samarbeidet greit? Siden 2003 og samarbeidet er meget godt. Det er sikkert noen av våre arbeidstakere som ikke helt vet hva en overenskomst er. Kan du på en kort og enkel måte utdype hva en overenskomst er og hva det innebærer for våre arbeidstakere? En overenskomst er en skriftlig avtale mellom to parter arbeidsgiver og arbeidstaker hvor det er bestemmelser om blant annet lønn, overtid, arbeidsklær osv. Overenskomsten har bestemmelser om hvordan de ansatte har rett til å ta opp spørsmål med bedriften angående dagligdagse problemer på bedriftem og hvor medlemmene får hjelp, hvis det er nødvendig av forbundet. Hva mener du årsakene er til at våre arbeidstakerne velger å organisere seg i Fellesforbundet? Større innflytelse over den daglige driften i bedriften og trygghet for at de kan gå videre med problemer som oppstår på bedriften. Hvem i LO/Fellesforbundet skal de yrkeshemmede arbeidstakerne kontakte om de ønsker å organisere seg i Fellesforbundet? Fellesforbundets Distriktskontorer avdelinger rundt om i det ganske land. Hvor mange medlemmer har dere i dag fra våre bedrifter? Hva kreves for å bli medlem? Hva er medlemskontingenten? Hva mener LO sentralt om at yrkeshemmede organiserer seg i Fellesforbundet? Forbundet har ca 600 medlemmer som arbeider i Vekst-bedifter på VTA-tiltaket. For å bli medlem kreve det at vedkommende er på et godkjent VTA-tiltak. Medlemskontigenten er 1,5 % av bonuslønnen på bedriften LAFY arrangerer en vårkonferanse i Oslo 4-6. mai spesielt rettet mot deltakere i våre virksomheter. Har dere noen råd til hvilke saker LAFY bør sette opp på dagsorden til vår neste konferanse for og med de yrkeshemmede? Konsekvensene av regler for en ny uføretrygd. Hvilke utfordringer ser du for deg at de yrkeshemmede står overfor i framtida innen våre virksomheter? At det stilles større krav til de yrkeshemmede for å komme på tiltak og muligheter for å komme ut i ordinært arbeide. 20

21 ASVL ASVL er en arbeidsgiverforening for Vekst-bedrifter som tilbyr følgende tiltak: Torstein Fosvold - fagsjef i ASVL Dere er jo både en arbedsgiverorganisasjon og interesseorganisasjon. Har denne dobbeltrollen skapt noen utfordringer i samarbeidet med Fellesforbundet? ASVL tok på tidelig tidspunkt opp med LO om muligheten for de tiltaksansatte å organisere seg. ASVL er opptatt av ryddighet og det at de tiltaksansatte organiserer seg er bare bra. Vi har ikke støtt på spesielle problemer som følge av at vi er en arbeidsgiver og interessorganisasjon. Det at de er organisert skaper ryddighet i forhandlinger. Er det noe i denne overenskomsten du spesielt ønsker å framheve? Hvor kan våre medlemmer få tak i overenskomsten? Overenskomsten er tilgjengelig hos fellesforbundet og den finnes også på ASVLs hjemmeside Mener du stillingsvernet er godt nok ivaretatt for våre arbeidstakere. Er det noen problemstillinger du vil trekke fram i denne sammenheng? Stillingsvernet er ivaretatt gjennom arbeidsmiljøloven. Tiltaksansatte på VTA har samme rettigheter som alle andre ansatte. Til slutt, på hvilke måter mener du LAFY kan arbeide videre med å sikre yrkeshemmede en større bevissthet om sine rettigheter og plikter i arbeidsforholdet innen våre virksomheter? LAFY kan være en bidragsyter gjennom å informere om rettigheter etc. * VTA, Varig tilrettelagt arbeid. * APS, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. * AB, Arbeid med bistand * Avklaring FELLESFORBUNDET Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Totalt har forbundet cirka medlemmer fordelt på flere yrkesgrupper. Forbundets formål Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår.

22 Annonseinformasjon LANDSRÅD-NYTT Utgiver Redaktør Adresse Telefon E-post Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede David Johansen Auby LAFY v/ Fredrik Langfeldt, c/o Prima AS, Idrettsveien 2, 7072 Heimdal Tidskriftets mål og funksjon Landsråd-Nytt er et medlemsblad som bringer aktuelt stoff om yrkeshemmedes arbeidssituasjon. Bladet skal være et informativt og engasjerende tidsskrift for Landsrådet for arbeid til yrkeshemmedes medlemmer, og andre som er engasjert i de yrkeshemmedes hverdag. Landsråd-Nytt distribueres til alle virksomheter som tilbyr arbeid for yrkeshemmede, alle NAV-kontor og politikere som jobber med relaterte oppgaver. Alle annonsører får også tilsendt et eksemplar av tidskriftet. Annonsepriser for medlemsbedrifter Stilling ledig Småannonser 1/2 side 4 farger 1/1 side 4 farger Kr ,- Kr. 500,- Kr ,- Kr ,- Kun medlemmer 40 % rabatt 40 % rabatt Annonsemaler Stilling ledig: 100 x 142mm Småannonse, liten: h37 x 61 mm Småannonse, stor: h67 x 61 mm 1/2 side: 215 x 142 mm + 3 mm utfallende kanter 1/1 side: 215 x 285 mm + 3 mm utfallende kanter Annonsepriser 1/2 side 4 farger: kr ,- 1/1 side 4 farger: kr ,- Baksiden 4 farger: kr ,- Rabatter Annonse for ett år (3 utgaver) gir 25% rabatt (gjelder ikke småannonser). Annonsene leveres i pdf eller eps-format, CMYK fargeprofil. Oppløsning: minst 300 dpi i 100% størrelse. For utgivelsesplan 2010 ta kontakt med oss på telefon eller .

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as Vverdidokument Vinn Industri Drammen as I innhold 1 Historikk 2 Visjon og kjerneverdier 3 Hvorfor er verdier så viktig for Vinn? 4 Hva mener vi gir menneskelig vekst? 5 Ønsker i hverdagen... 6 Brukers

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere Brukeroversikt 31.12.2012 Varig Tilrettelagt 61 Lærekandidater 13 Attføring 178 Totalt til enhver tid 252 Årlig ca 360 Kompetanseprofil 31.12.12 43 ordinært ansatte antall med videregående 1 antall med

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

HELT MED!

HELT MED! HELT MED! www.heltmed.no Hva er HELT MED? HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. Hvorfor HELT MED? Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 Velkommen til felles kurs for nye tillitsvalgte i Finansforbundet. Del kunnskap! Gjennom forelesninger, presentasjoner, diskusjoner

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Vi har en felles målsetting! Durapart AS sin visjon/ langsiktige mål er å være førstevalget for alle som vil tilbake til arbeidslivet, og våre

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014

Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014 Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014 «Arbeidsglede og livsrytme» Konferansen er spesielt rettet mot deltakere og tjenestemottakere i skjermet og offentlig sekto Konferansen

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Landets første opplæringskontor i vår bransje!

Landets første opplæringskontor i vår bransje! Landets første opplæringskontor i vår bransje! Daglig leder Heidi Ekran, opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold E-post: heidi.ekran@okvta.no Opplæringskontoret for VTA-bedrifter er landets første

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde?

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde? Referat fra paneldebatt under konferansen 21st Century Learning & Future Classroom Dagskonferanse Hvilke ønsker har du for fremtidens skole? Gi noe til hver elev. Motivasjon - mestring - muligheter. Vi

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer