LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN"

Transkript

1 LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

2 STYRELEDERS FASTE SPALTE. Etter 30 års virke, er det på tide å slippe til de personer som LAFY har/- og fortsatt skal jobbe for nemlig de yrkeshemmede. Årsmøtet i fjor ga klare føringer for at vi nå i langt større grad også må legge til rette for at de bl.a. kan delta på våre konferanser. Det handler om å ta på alvor de verdier og målsettninger som er nedfelt i vårt arbeide. Som et videre steg i denne retningen har vi nå et program til Vårkonferansen som tar høyde for dette. I starten var medlemskap i LAFY representert ved daglige ledere, herunder måtte en også ha denne posisjon for tillitsverv oa i organisasjonen. Senere så vi klart at også andre ansatte i virksomhetene hadde et behov for LAFY som arena, og årlige Arbeidslederkonferanser ble etablert. Videre gjorde vi endringer i våre vedtekter slik at medlemsvirksomhetene selv kunne bestemme hvem som skulle representere, og ikke minst inneha tillitsverv oa. Fort går det ikke, men nå tar vi skrittet videre og innlemmer også den gruppen vi jobber for. Med tema Innflytelse på arbeidsplassen har vi rettet konferansen spesielt inn mot deltakere og tjenestemottakere i skjermet og offentlig sektor. Enhver av oss vet noe om betydningen av å bli verdsatt i jobb samt mulighet for medbestemmelse. Å ha status som yrkeshemmet endrer ikke dette behovet, snarere er betydningen ofte mye sterkere for nettopp denne gruppen. Vi vet at det er en del bevisste holdninger, helhetlig tenkning og god praksis på arbeidstakernes rettigheter og plass i noen virksomheter. Vi er opptatt av at dette må bevisstgjøres og praktiseres helhetlig hos alle. Det er også et tankekors at i de fleste eksterne fora som skal legge til rette for dem, blir brukergruppen sjelden eller aldri tatt med. Brukermedvirkning og medbestemmelse blir kanskje ofte pene ord uten sammenheng i forhold til hvordan dette håndteres i praksis. For de av oss som er Equass-sertifisert er et av kravene at brukergruppen skal involveres og gis reell mulighet for medvirkning. Herunder skal det kunne beskrives på hvilken måte, samt dokumenteres at dette faktisk skjer. I år er det 20 år siden HVPU-reformen. Mange av oss var den gang stolte av å kunne bidra til at arbeidstakere ved tidligere institusjoner som var underlagt sykehusloven, nå ble normalisert og gitt rettigheter og forpliktelser iht arbeidsmiljøloven. Det er høyst berettiget i 2011 å stille spørsmål til hvordan utviklingen har vært på dette området, og hvordan status egentlig er på dette i dag? Vi tror kommende konferanse vil kunne gi oss et godt bilde av dagens situasjon. Likeledes vil vi gi flere innspill som understreker viktigheten av helhetlig tenkning på dette området, samt forsøke å trekke en kurs for hvordan jobbe videre innenfor dette og andre viktige felt. Ut fra registrerte påmeldinger til konferansen ser vi at medlemsvirksomhetene sender mange av sine arbeidstakere. Vi tar dette som et signal på at en nå ønsker en tydeligere og helhetlig fokus på disse områder. Det gamle ordtak: Ingen vet bedre hvor skoen trykker, enn de som har den på, tror vi aktualiseres ved at vi nå setter større fokus på å lytte til, samt involvere den gruppen vi jobber for. Velkommen til Vårkonferansen! Fredrik Langfeldt styreleder

3 Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede LAFY v/ Fredrik Langfeldt c/o Prima as Idrettsveien Heimdal Mob: E-post: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør og grafisk design David Johansen Auby Tlf: E-post: Redaksjon Audun Auby Jan Peter Hegg Leder Fredrik Langfeldt Prima AS Tlf E-post: Nestleder Audun Auby Larvik kommune, Aktivisering og kvalifisering Tlf: E-post: larvik.kommune.no Styremedlemmer: Mona Fredriksen OK-Service as Eivor Iversen Hamar Arbeid & Aktivitet Tlf: E-post: kommune.no Vararepresentanter: Jane Midtbø ASVO Kongsberg Tlf: E-post: Elisabeth Lund Uni-K as Tlf: E-post: Trykk: Heimdal Trykkeri as ISSN Velferdskonferansen Inter vjuer Med Tillitsvalgte 10 Det Un ik e Huset 16 Pr o g r a m Fo r Vår konferansen 19 Inter vjuer VTA-overenskomst 24 No r s k Le g o - La f t o -Lekene 26 Læ r e k a n d id a t o r d n in g e n 28 Fo k u s På Ar beidstaker ne 3

4 Hvorfor er det slik at folk som spiser frukt på jobben, gjør en bedre jobb? Tar du deg en banan når du føler at energien synker, får du raskt et energipåfyll. Spiser du en pære en halvtime før lunsj, får du fart på fordøyelsen. Og velger du frukt som mellommåltid både én og to ganger om dagen, blir du lett til sinns og lett i kroppen. Sånn er det. Derfor er det lurt av ledelsen i enhver virksomhet å tilby frukt på jobben. Både fordi det er godt, fordi det er fristende og fordi det øker trivsel, ytelse og arbeidsglede. Flere og flere har forstått dette. Derfor leverer vi i Jobbfrukt fristende fruktkurver til stadig nye kunder, både offentlige og private. Alle kurvene innholder frisk frukt av topp kvalitet. Og alle blir pakket og levert av en bedrift i nærheten av deg. Jobbfruktbedriftene gir arbeid til personer som trenger litt ekstra tilrettelegging. Vi gleder oss til å samarbeide med deg! Gå inn på jobbfrukt.no for å bestille eller for mer informasjon. Det er lett å kjenne igjen en god arbeidsplass Over 500 personer i totalt 72 bedrifter arbeider med Jobbfrukt. Bli med på Jobbfruktlaget. Jobbfrukt.no / tlf. Jobbfrukt.no

5 Velferdskonferansen 2011 Under Arbeiderpartiets velferdskonferanse i Oslo i januar snakket arbeidsminister Hanne Bjurstrøm blant annet om et inkluderende arbeidsliv og hvordan vi som samfunn skal få til dette i fremtiden. Her kommer et utdrag fra talen. Tekstutdrag fra Hanne Bjurstrøm - hentet fra Regjeringen.no Det vi vil er et samfunn som gir muligheter for alle. Det som skiller oss fra NHO og høyresiden er at vi ikke aksepterer større økonomiske og sosiale forskjeller som virkemiddel for å øke sysselsettingen. Vi aksepterer ikke at mennesker ikke skal få brukt seg selv og sine egenskaper fordi de har såkalt lavere produktivitet. Vi aksepterer ikke at grupper som i dag har problemer med å få fotfeste i arbeidslivet skal ta til takke med dårligere arbeidsforhold og stillingsvern. Og vi vil aldri godta at noen grupper skal låses fast i et liv med lav lønn og dårlige arbeidsforhold i de minst attraktive jobbene, men kjempe videre for et produktivt arbeidsliv som skaper verdier, som inkluderer og engasjerer og som slik legger grunnlag både for vår felles velferd og for den enkeltes selvrealisering. Min visjon som arbeidsminister og håp for 2029 er: * Et samfunn hvor ingen opplever frykt for fattigdom og utestengning, * et samfunn hvor alle som kan og vil delta i arbeid opplever et inkluderende og anstendig arbeidsliv, * et samfunn hvor vi har respekt for alt arbeidsverdi og nødvendighet, * et samfunn hvor det er grunnleggende avklart at alt arbeid avlønnes slik at alle gjennom eget arbeid kan oppleve trygge levekår og et selvstendig liv. Og at jeg selv i 2029 som 69-åring kan kombinere litt arbeid med pensjon, og kan se frem til en alderdom med forutsigbare og gode omsorgs- og helsetjenester når livet går mot slutten. Vi er ikke der i dag selv om vi kanskje har kommet lenger mot et slikt mål enn de fleste andre samfunn. Vi har fortsatt et stort reformbehov. Men vi starter heller ikke med blanke ark: Nettopp fordi reformarbeidet har tatt utgangspunkt i høy sysselsetting, lite fattigdom og et stort flertall i befolkningen som har både god lønn og trygge jobber blir oppgavene ikke mindre, men større. Arbeiderbevegelsens pionerer løftet et stort folkeflertall til velstand. Vår tids oppgave er å utvide velferdssamfunnet til å omfatte alle. Alle skal med som vi sier i slagordet. Vi vil ikke et samfunn hvor en tilfreds majoritet trekker stigen opp etter seg. Når vi skal forbedre samfunnet og komme nærmere den visjonen jeg har må vi gjøre to ting: Vi må bygge ned det som ikke fungerer, og vi må bygge opp det vi tror på. Vi må ha et kritisk blikk på samtiden og et strategisk blikk på fremtiden. Resten av Hanne Bjurstrøms tale kan du lese ved å søke etter velferdskonferansen 2011 på regjeringen.no 5

6 Hva sier de tillitsvalgte? Tillitsvalgtordningen brer om seg. Mange bedrifter velger nå å gi sine arbeidstakere mer ansvar. Landsråd-nytt har tatt en prat med noen av de tillitsvalgte for å høre hva de synes om ordningen. Intervjuer gjennomført av David Auby Først ut er Anja Haraldstad og Sylvi Larsen, tillitsvalgte ved Asker Produkt. Er dere medlem av noen andre organisasjoner, råd eller utvalg, som for eksempel LO? Er med i Røde kors, Brobyggerligaen (i Asker kommune, rådgivningsgruppe for puh). Hva synes dere om å være tillitsvalgt? Det er en ære, men mye å sette seg inn i. Hva gjorde at dere ønsket å engasjere dere i dette? Viktig for de yrkeshemmedes rettigheter, lønn. For å stå sterkere. Anja Haraldstad Synes dere ordningen fungerer godt, eller er det rom for forbedringer? Synes ikke det fungerer godt nok, ønsker mer støtte fra forbundet. Hvor ofte møtes dere tillitsvalgte? Det har ikke vært faste møter. Hvilke saker tar dere opp på møtene? Lønnsforhandlinger, men føler at vi trenger støtte fra forbundet. Hva er deres viktigste sak? Lønn, bli tatt på alvor, arbeidsforhold. Sylvi Larsen Er dere glad for at denne ordningen finnes? Ja. Er det noe annet dere ønsker å si? Det er vanskelig å forstå hva de skriver i fagmagasinet. Kan det skrives på en enklere måte? 6

7 Intervju med tre tillitsvalgte i AoK. Er dere medlem av noen andre organisasjoner, råd eller utvalg, som for eksempel LO? Styremedlem i NFU, Røde Kors. Hva synes dere om å være tillitsvalgt? Greit. Spennende, hyggelig og litt skummelt. Gøy. Hva gjorde at dere ønsket å engasjere dere i dette? Synes det er et viktig arbeid. Har hatt tillitsverv i elevråd på skolen tidligere, og er interessert i politikk. Vil være med på å gjøre ting bedre. Spennende å gjøre noe nytt. Synes dere ordningen fungerer godt, eller er det rom for forbedringer? Synes det fungerer bra. Rom for forbedringer, alt er veldig nytt. Hvor ofte møtes dere tillitsvalgte? Ved saker, og før og etter allmøter. Ca en gang i måneden. Vi jobber med saker mellom allmøtene, og leder allmøtene. Hvilke saker tar dere opp på møtene? Alt mulig. Hva er deres viktigste sak? Vet ikke helt. Det er mange viktige. Ting som gjør at brukerne får det litt bedre på jobb. At personale kan høre mer på brukerne. Er dere glad for at denne ordningen finnes? Ja. Er det noe annet dere ønsker å si? Håper at AoK fortsetter med ordningen. Ønsker flere saker fra brukerne. 7

8 Espen Gilbert ved ByPro ønsker flere utfordringer. Intervju med Espen Gilbert tillitsvalgt ved ByPro, avdeling Holmlia Er du medlem av noen andre organisasjoner, råd eller utvalg, som for eksempel LO? Jeg er medlem i handikapforbundet, blindeforbundet og CP foreningen. Hva synes du om å være tillitsvalgt? Det er spennende og givende, men ønsker samtidig å få flere utfordringer, ønsker å sette meg mer inn i hvordan bedriftens styre og stell fungerer. I tillegg ønsker jeg å få vite noe mer om hvordan tillitsarbeid drives i andre bedrifter. Hva gjorde at du ønsket å engasjere deg i dette? Jeg har alltid likt å vite mest mulig om det stedet jeg jobber. Liker å bruke mine ressurser, mener jeg har noe å bidra med sammen med kollegaene mine. Synes du ordningen fungerer godt, eller er det rom for forbedringer? Det er rom for forbedringer og skulle ønske at det var mer samarbeid mellom de tillitsvalgte fra de andre bedriftene. Hvor ofte møtes dere? Vi møtes en gang i måneden. Hvilke saker tar dere opp på møtene? Det gis informasjon fra lederne og at vi får anledning til å ta opp dagligdagse ting, for eksempel være med å bestemme hvor vi skal dra på studietur. Vi har også møter når vi har våre lønnsforhandlinger. Vi har for eksempel et formøte med styreleder og daglig leder før vi kommer med vårt lønnskrav. Hva er din viktigste sak? Min viktigste sak er at mine kollegaer trives og har det bra, at det glir greit uten de store konfliktene. Er du glad for at denne ordningen finnes? Denne ordningen må eksistere for at vi skal fungere best mulig i det daglige arbeid. Er det noe annet du ønsker å si? Jeg ser fram til at vi nå har fått til en konferanse og at vi blir tatt på alvor. Gleder meg til konferansen! 8

9 Intervju med Kristian Benjaminsen på Fossheim Verksteder. Er du medlem av noen andre organisasjoner, råd eller utvalg, som for eksempel LO? Bare Fellesforbundet, LO. Hva synes du om å være tillitsvalgt? Som tillitsvalgt liker jeg å ivareta medlemmenes interesser. Hva gjorde at du ønsket å engasjere deg i dette? Jeg synes at det er viktig å bry seg om arbeidsforhold. Arbeid er veldig viktig for meg. Jeg vil ikke sitte hjemme. Synes du ordningen fungerer godt, eller er det rom for forbedringer? Ja, hvis alle de tillitsvalgte holder seg til oppgavene sine. Hvor ofte møtes dere? Det er forskjellig. Hvilke saker tar dere opp på møtene? Vi forhandler om lønn. Valgsaker. Også andre saker som medlemmene kommer med. Kristian Benjaminsen fra Fossheim Verksteder Hva er din viktigste sak? Å påta seg seg lederansvaret for klubben er det viktigste for meg. Er du glad for at denne ordningen finnes? Ja! Er det noe annet du ønsker å si? Trivsel på arbeidsplassen er veldig viktig. Fagforeningsmøter er stedet å ta opp spørsmål om hvordan man skal trives bedre. Og så får jeg delta på kurs, det er noe jeg virkelig liker. Jeg er nettopp gjenvalgt som styremedlem i avdelingsstyret i Fellesforbundet. 9

10 Det unike huset Huset i Larvik er et treffsted for de som sliter med psykiske problemer. På Huset har brukerstyring vært en selvfølgelighet helt fra begynnelsen. Her kommer forhistorien til det unike Huset. Tekst av Marte Revetal Husets historie I 1992 skulle Furubakken Distrikspsykiatriske senter omorganisere driften, og det var behov for å overflytte ansvaret for mange dagpasienter til kommunen. En ide var å etablere et kommunalt aktivitetssenter. Dette var sammenfallende med nye statlige føringer om oppbygning av psykisk helsevern i kommunene. Fra 1995 kom øremerkede midler fra staten. Huset startet da som et kommunalt aktivitetssenter finansiert gjennom de første kommunale psykiatrimidlene. Brukermedvirkning var et satsningsområde. Tanken om et lavterskeltilbud, ikke et sted for behandling, men for samvær og samhandling stod sentralt. Prosjektleder Jørn Haugen jobbet 50 % på Furubakken Distrikspsykiatriske senter og 50 % på å starte opp tilbudet Huset. Han fikk med seg Bente Eng (pasient fra Furubakken) og etablerte sammen med andre brukere Huset som et aktivitetshus og møtested. Siden personalet bare jobbet halv stilling ble det mer ansvar for brukerne, og kanskje også en større grad av eiefølelse, mestring og fellesskap. Brukerstyringen ble nærmest til ved en tilfeldighet, da man så at dette fungerte så godt for den enkelte bruker. Her ble alle sett og gitt tillit i størst mulig grad. Brukermassen økte stadig og i 2001 måtte tilbudet flyttes til større lokaler for å få plass til alle. Brukerstyring i praksis Brukermedvirkning, brukerstyring og empowerment har vært honnørord over noe tid nå. Hvordan fungerer dette i praksis på Huset? Flere av brukerne har egen nøkkel som gjør at man kan være her etter at personalet har gått for dagen. Brukerstyringen ble nærmest til ved en tilfeldighet, da man så at dette fungerte så godt for den enkelte bruker. Det er også en transporttjeneste som kjører og henter brukere som av psykiske eller fysiske årsaker ikke klarer å komme hit på egen hånd. Her er det flere brukere som er sjåfører. Bilnøkkelen er ikke låst inn. Dette var ikke lett gjennomførbart fra kommunens side, noe lignende hadde ikke vært gjort før. Ville ikke bilen bli stjålet? Tjenesten har nå eksistert siden 1995, og det har ikke vært noe biltyveri. Et annet tilbud ved Huset er SOS - tjenesten. Hver helg er det et telefonnummer man kan ringe hvis man sliter psykisk og trenger noen å snakke med. Denne tjenesten er drevet av brukere. Hjelp til selvhjelp i praksis. Flere av brukerne jobber på Huset, enten på cafeen, som sjåfør, med vedlikehold osv. Her er det opp til hver enkelt hva man ønsker å gjøre. Mange typer vekst Husets grunnleggende verdier er basert på brukerstyring og empowermentfilosofien. Sistnevnte begrep er vanskelig å oversette direkte, men egenkraftmobilisering kan være et dekkende ord. Å få bekreftet egne vurderinger, bli sett og gitt tillit. For personalets sin del blir det viktig å ikke hele tiden ha full kontroll på alt, men slippe taket litt. Å tilby fremgangsmåter, 10

11 men ikke komme med løsninger og svar på andres utfordringer. Samtidig har personalet en viktig stabiliserende og trygghetsskapende rolle for mange. Det er ulike måter å oppleve vekst på. Om det er å sette på kaffen eller holde foredrag for Stortingsgrupper så er spennet stort på Huset. Det er rom for alle funksjonsnivåer her. Huset har mange grupper og det kommer stadig nye til i takt med brukernes ønsker. Innad i disse praktiseres brukerstyring. Tidligere var det fullbrukerstyring på Huset, men etter at brukermassen ble så stor var det vanskelig å bli hørt blant så mange. Det ble også et mer konfliktfylt miljø. Løsningen ble å samle brukerstyringen innad i gruppene. Gjennom denne styreformen kan de som ønsker det få muligheten å bruke egne ressurser, og bestemme over sin egen hverdag. Du må ikke mene noe om alt, men om det som berører deg. Slik fungerer brukerstyringen best her nå. Mange måter å bruke Huset Ni personer har kommet ut i jobb etter at de begynte på Huset. Dette har ikke vært noe konkret satsingsområde, men ble en positiv konsekvens. Fokus er som skrevet å gi folk selvtillit og opplevelser av mestring, og det å være en del av et sosialt fellesskap. Har du oppnådd dette er mye gjort i forhold til det å Dag Terje Andersen (Stortingspresident, AP) og Bente Eng være i jobb. Det som kan være det vanskeligste med å være i en jobbsituasjon er nettopp den sosiale biten. Du må ikke mene noe om alt, men om det som berører deg. Slik fungerer brukerstyringen best her nå. Det å ha noe å gå til, noe å stå opp for spiller en stor rolle for de aller fleste av oss, kanskje mer enn vi er klar over. Om folk kommer på Huset for å slå an en prat med noen eller være med på turgruppa er opp til hver enkelt. Det finnes mange måter å bruke Huset på. Har du psykiske problemer er det større sjanser statistisk for å være uten jobb og ha et lite nettverk, og dermed fyller Huset en viktig plass i brukernes liv. Flere mener de ikke hadde klart seg uten. Totalt sett beregner vi brukermassen til å være rundt personer av de som bruker Huset jevnlig. I årenes løp har stedet hjulpet mange til en bedre hverdag. Huset er et sted både brukere og personale trives veldig godt. 11

12 Nytt fra departementet Vi fortsetter med vår faste spalte Nytt fra departementet. Her vil vi presentere aktuelle saker fra regjeringshold som er relevante for alle LAFY-interesserte. - FÆRRE LEDIGE OGSÅ I FEBRUAR Tekstene er hentet fra regjeringen.no - Det er gledeleg at arbeidsløysa går ned. Men sjølv om vi no er i ein moderat oppgangskonjunktur kan det ta tid før arbeidsløysa er attende på same låge nivå som før finanskrisa, seier statssekretær Jan- Erik Støstad i ein kommentar til februartalet over registrerte arbeidslause. Ved utgangen av februar var det heilt arbeidslause, og det utgjer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Det var færre heilt arbeidslause enn på same tid i fjor. Sesongjustert har talet gått ned med dei siste tre månadene. Arbeids- og velferdsdirektoratet la fram tal for arbeidsløysa i dag. Det viser ein nedgang i talet på heilt arbeidslause på personar frå januar, justert for normale sesongvariasjonar. - Tilsette i bygg og anlegg og industrien vart hardt ramma av arbeidsløysa som følgje av finanskrisa og utgjer framleis ein stor del av dei arbeidslause. Det er difor gledeleg at etterspurnaden i desse næringane no har tatt seg opp, og at talet på ledige i desse yrkesgruppene går ned, seier statssekretæren. 12

13 ARBEIDSMINISTEREN I NORDLAND Det er viktig at vi ikke sprer unødvendig bekymring blant folk som er på tiltak. NAV har forsikret meg om at de jobber målrettet for å finne gode løsninger når det nå blir noe færre tiltaksplasser i Nordland, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Statsråden besøkte Bodø 15. februar. Tema for samtalene var reduksjonen i tiltaksplasser. Stortinget har vedtatt at det blir 3800 færre tiltaksplasser nasjonalt sammenlignet med For Nordland utgjør det en reduksjon på 318 plasser. fortsatt er svært høyt, og at det er budsjettert med 7,3 milliarder kroner til arbeidsmarkedstiltak i år. Det er også viktig å presisere at ingen som i dag omfattes av ordninger for varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal miste plassene sine. En eventuell reduksjon må komme som følge av naturlig avgang eller alternativt tilbud, sier Hanne Bjurstrøm. Arbeidsministeren hadde også samtaler med fylkesordfører og fylkesmann samt Nordland Arbeiderparti under besøket. Jeg har hatt gode og konstruktive samtaler med NAV Nordland. NAV har gode virkemidler, og de jobber målrettet for at ingen som i dag er på tiltak skal miste plassen sin, sier statsråden. Hun understreker at tiltaksnivået 13

14 Pakking & Sortering Møtemat & Catering Plastpakking Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Ved & Briketter Makulering Lekestuer & Anneks Jobbfrukt.no Montering HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Tlf

15 Industri Lambertseter AS Cecilie Thoresensvei 9-11, 1154 Oslo Tlf: Utvikling av tidsriktige og relevante tilbud innen yrkesrettet attføring Marine - Grafisk - Service - Sykkelverksted - Kontor - IKT 15

16 16 Konferansen avholdes på Rica Helsfyr Hotel

17 17

18 Det tas forbehold om at programmet kan endres eller T-bane. Adressen er: Strømsveien 108, men innkjøringen er fra Grenseveien. Tlf.: Fax: Når veibommen er passert på E6, hotellet på høyre side. Ta så første Hovin Isstadion. FELLESERKLÆRING OM BE- DRIFTENS HOVEDMÅL SOM TILTAKSARRANGØRER Det primære mål for arbeidssamvirkene er å gi tilbud til personer, som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedstiltak, og gjennom tiltaket Varig tilrettelagt arbeid, VTA utvikle den Be gjerne resepsjonen om å reservere et bord i restauranten, Rica Helsfyr Hotel 18

19 Enighet mellom ASVL og Fellesforbundet Endelig eksisterer det nå en VTA- overenskomst for våre arbeidstakere som på en bedre måte avklarer og tydeliggjør plikter, rettigheter og spilleregler mellom en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon. Intervjuer utført av Jan Peter Hegg FELLESERKLÆRING OM BEDRIFTENS HOVEDMÅL SOM TILTAKSARRANGØRER Det primære mål for arbeidssamvirkene er å gi tilbud til personer, som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedstiltak, og gjennom tiltaket Varig tilrettelagt arbeid, VTA utvikle den enkeltes kompetanse og arbeidsevne. 1. Partene er enige om å samarbeide for å nå disse mål gjennom et avtaleverk og aktivitet som sikrer utvikling av den enkelte arbeidstakers og bedriftens økonomiske soliditet. 2. Partene er enige om, så langt dette er praktisk mulig, å normalisere arbeidstakernes organisasjonsmessige muligheter, gjennom opplæring, utvikling og bruk av organisasjonens støtteapparat samt gjensidig respekt og tilpasning. 3. Partene er inneforstått med bedriftenes avhengighet av egen aktivitet for å sikre økonomisk handlefrihet og ser at dette er en nødvendig forutsetning for å kunne investere tilstrekkelige ressurser i utviklingen av arbeidstakerne. 4. Partene er enige om å samarbeide også politisk for å sikre bedriftene rammebetingelser som viser at en tar disse arbeidstakere på alvor og respekterer deres situasjon og deres bidrag til samfunnets totale produksjon. 5. Partene er enige om at det er et mål å heve arbeidstakernes og arbeidssamvirkenes status i samfunnet generelt og næringslivet spesielt. Dette kan skje gjennom informasjon og oppsøkende virksomhet overfor næringslivet og organisasjonene. På denne bakgrunn er partene enige om å bygge opp et avtaleverk på de samme prinsipper som annet avtaleverk innen privat sektor inngått mellom arbeidsgiverforeninger på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge (LO) på den andre. VI INTERVJUER PARTENE Mange av våre medlemmer er sikkert kjent med at det eksisterer en overenskomst mellom arbeidsgiverorganisasjonen ASVL og Fellesforbundet/LO, men det er ikke sikkert at alle av våre yrkeshemmede arbeidstakere i våre virksomheter er like godt kjent med denne overenskomsten. Landsråd-Nytt har derfor tatt kontakt med partene for få å vite mer om hvordan Fellesforbundet og ASVL har arbeidet sammen for å få til denne overenskomsten. Sentrale personer i dette arbeidet har vært Torstein Fosvold, fagsjef i ASVL og Willy Pavlic, sekretær i Fellesforbundet. 19

20 Willy Pavlic - sekretær i Fellesforbundet Når startet dere arbeidet med å få til en overenskomst mellom ASVL og Fellesforbundet? Hvor lenge har dere hatt et formalisert samarbeid? Går samarbeidet greit? Siden 2003 og samarbeidet er meget godt. Det er sikkert noen av våre arbeidstakere som ikke helt vet hva en overenskomst er. Kan du på en kort og enkel måte utdype hva en overenskomst er og hva det innebærer for våre arbeidstakere? En overenskomst er en skriftlig avtale mellom to parter arbeidsgiver og arbeidstaker hvor det er bestemmelser om blant annet lønn, overtid, arbeidsklær osv. Overenskomsten har bestemmelser om hvordan de ansatte har rett til å ta opp spørsmål med bedriften angående dagligdagse problemer på bedriftem og hvor medlemmene får hjelp, hvis det er nødvendig av forbundet. Hva mener du årsakene er til at våre arbeidstakerne velger å organisere seg i Fellesforbundet? Større innflytelse over den daglige driften i bedriften og trygghet for at de kan gå videre med problemer som oppstår på bedriften. Hvem i LO/Fellesforbundet skal de yrkeshemmede arbeidstakerne kontakte om de ønsker å organisere seg i Fellesforbundet? Fellesforbundets Distriktskontorer avdelinger rundt om i det ganske land. Hvor mange medlemmer har dere i dag fra våre bedrifter? Hva kreves for å bli medlem? Hva er medlemskontingenten? Hva mener LO sentralt om at yrkeshemmede organiserer seg i Fellesforbundet? Forbundet har ca 600 medlemmer som arbeider i Vekst-bedifter på VTA-tiltaket. For å bli medlem kreve det at vedkommende er på et godkjent VTA-tiltak. Medlemskontigenten er 1,5 % av bonuslønnen på bedriften LAFY arrangerer en vårkonferanse i Oslo 4-6. mai spesielt rettet mot deltakere i våre virksomheter. Har dere noen råd til hvilke saker LAFY bør sette opp på dagsorden til vår neste konferanse for og med de yrkeshemmede? Konsekvensene av regler for en ny uføretrygd. Hvilke utfordringer ser du for deg at de yrkeshemmede står overfor i framtida innen våre virksomheter? At det stilles større krav til de yrkeshemmede for å komme på tiltak og muligheter for å komme ut i ordinært arbeide. 20

21 ASVL ASVL er en arbeidsgiverforening for Vekst-bedrifter som tilbyr følgende tiltak: Torstein Fosvold - fagsjef i ASVL Dere er jo både en arbedsgiverorganisasjon og interesseorganisasjon. Har denne dobbeltrollen skapt noen utfordringer i samarbeidet med Fellesforbundet? ASVL tok på tidelig tidspunkt opp med LO om muligheten for de tiltaksansatte å organisere seg. ASVL er opptatt av ryddighet og det at de tiltaksansatte organiserer seg er bare bra. Vi har ikke støtt på spesielle problemer som følge av at vi er en arbeidsgiver og interessorganisasjon. Det at de er organisert skaper ryddighet i forhandlinger. Er det noe i denne overenskomsten du spesielt ønsker å framheve? Hvor kan våre medlemmer få tak i overenskomsten? Overenskomsten er tilgjengelig hos fellesforbundet og den finnes også på ASVLs hjemmeside Mener du stillingsvernet er godt nok ivaretatt for våre arbeidstakere. Er det noen problemstillinger du vil trekke fram i denne sammenheng? Stillingsvernet er ivaretatt gjennom arbeidsmiljøloven. Tiltaksansatte på VTA har samme rettigheter som alle andre ansatte. Til slutt, på hvilke måter mener du LAFY kan arbeide videre med å sikre yrkeshemmede en større bevissthet om sine rettigheter og plikter i arbeidsforholdet innen våre virksomheter? LAFY kan være en bidragsyter gjennom å informere om rettigheter etc. * VTA, Varig tilrettelagt arbeid. * APS, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. * AB, Arbeid med bistand * Avklaring FELLESFORBUNDET Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Totalt har forbundet cirka medlemmer fordelt på flere yrkesgrupper. Forbundets formål Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår.

22 Annonseinformasjon LANDSRÅD-NYTT Utgiver Redaktør Adresse Telefon E-post Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede David Johansen Auby LAFY v/ Fredrik Langfeldt, c/o Prima AS, Idrettsveien 2, 7072 Heimdal Tidskriftets mål og funksjon Landsråd-Nytt er et medlemsblad som bringer aktuelt stoff om yrkeshemmedes arbeidssituasjon. Bladet skal være et informativt og engasjerende tidsskrift for Landsrådet for arbeid til yrkeshemmedes medlemmer, og andre som er engasjert i de yrkeshemmedes hverdag. Landsråd-Nytt distribueres til alle virksomheter som tilbyr arbeid for yrkeshemmede, alle NAV-kontor og politikere som jobber med relaterte oppgaver. Alle annonsører får også tilsendt et eksemplar av tidskriftet. Annonsepriser for medlemsbedrifter Stilling ledig Småannonser 1/2 side 4 farger 1/1 side 4 farger Kr ,- Kr. 500,- Kr ,- Kr ,- Kun medlemmer 40 % rabatt 40 % rabatt Annonsemaler Stilling ledig: 100 x 142mm Småannonse, liten: h37 x 61 mm Småannonse, stor: h67 x 61 mm 1/2 side: 215 x 142 mm + 3 mm utfallende kanter 1/1 side: 215 x 285 mm + 3 mm utfallende kanter Annonsepriser 1/2 side 4 farger: kr ,- 1/1 side 4 farger: kr ,- Baksiden 4 farger: kr ,- Rabatter Annonse for ett år (3 utgaver) gir 25% rabatt (gjelder ikke småannonser). Annonsene leveres i pdf eller eps-format, CMYK fargeprofil. Oppløsning: minst 300 dpi i 100% størrelse. For utgivelsesplan 2010 ta kontakt med oss på telefon eller .

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - JUNI 2015-2_Layout 1 02.06.15 09:17 Side 1 NUMMER 2-2015 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D Keldsstemning på Nidelva Arendal. Foto Rudi Andersen. LES OM: Lederen Redaktøren har ordet Teoriskolen

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer