Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv"

Transkript

1 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard MS Styremedlem: Aud Flemsæter AF Styremedlem/ BL: Anders Sten Nessem ASN Styremedlem Heidi R. Johnsen HJ Referent: Jim Olav Hansen JOH FTU: Jan Kristiansen JK Forfall: Ingen Denne møtebok sendes til: 6 eks. Hovedstyrets medlemmer 3 eks. Hovedstyrets varamedlemmer 1 eks. BL 4 eks. FTU 1 eks. Redningshundens redaksjon 1 eks. Valgkomiteen v/ leder 17 eks. Samtlige Dio-styrer 1 eks. FORF v/ sekretariatet 1 eks. DSB 16 eks. Æresmedlemmer 50 eks. Totalt Sak nr. Saksbetegnelse: 21/10 Referat fra HS-møte 02/10 Referat godkjent med følgende merknad: Sak 14/10 pkt a. FTU ønsker en gjennomgang av rolle og mandat. HS bestreber å få ett sammenfallende møte med HS og FTU. HS tilstreber å få til dette når HS skal avholde sitt møte nr 04/2010. Alternativt må noen fra HS være tilstede under FTUs møte i tilknytning til den første instruktørutdanningshelgen. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv - 13th International IRO Rescue dog symposium, 6-9 april Fintainbleau, Frankrike. HS ber FTU ål vurdere om NRH skal være representert. Saken utsettes til HS møte nr 04/ NRH har sendt en forespørsel til Helsedirektoratet for å få en formalisert avtale om tilgang til materiale som kan brukes i trening av redningshunder. Materialet skal brukes til å trene ekvipasjene på liklukt, og må derfor ha vært i kontakt med en avdød, som for eksempel kompresser eller lik kleder. Direktoratet ber Helse- og omsorgsdepartementet om en avklaring av om det bør åpnes for slik trening av redningshunder som Norske Redningshunder ber om. - Informasjonsskriv til Operative ledere er sendt fra Beredskapsleder. - LRS seminar. FORF arbeider for å få til ett LRS seminar 14 november Dette er samme helg som FORF seminar og IKAR ettermøte avholdes. - MSO kurs. FORF jobber opp en plan på gjennomføring, med sikte på å forsøke å gjennomføre et slikt kurs høsten Forespørsel fra Norsk Folkehjelp. Foredrag vedrørende operativ ledelse. Mick Sheard representerer Norske Redningshunder. - Justisministeren besøker HKESN 2010.

2 23/10 Økonomi 24/10 FTU a) Regnskap per april 2010 Regnskapet ble gjennomgått. Styret tar fremlagt regnskap til etterretning. b) Mva kompensasjon Søknadsfrist til lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. august. I 2010 er det endringer i mvakompensasjon. Norske Redningshunder kan søke på reelt mva grunnlag eller søke etter en forenklet modell. Tidligere ble det benyttet en modell som het sjablong modell. Administrasjonen arbeider nå med å se hvilken modell som er til beste for organisasjonen. En fra administrasjonen vil delta på kurs om denne ordningen 22 juni. Dette for å vite mer om innhold og krav. Styret ber administrasjonen, etter gjennomført kurs, å velge den modellen som er mest gunstig for organisasjonen Norske Redningshunder. a) Søknad om å utsette første samling til instruktørutdanningen 2010 Første samling på instruktørutdanningen er 9-12 september. Denne samlingen kolliderer med deler av en større øvelse i England, hvor NORSAR skal delta. Dette under forutsetning at Utenriksdepartementet bevilger midler til dette. Det er innkommet to søknader hvor de ber FTU om å flytte første samling. Søknadene er også sendt hovedstyret til vurdering. FTU har undersøkt om instruktørene kan flytte helg. Konklusjonen er; Det er ikke mulig å flytte helgen eller forskyve den en dag. Konklusjonen blir da at kurset starter og avslutter som tidligere planlagt. Deltakere som ønsker å delta både på NORSAR øvelse og skal på instruktørutdanning må selv gjøre en vurdering om de vil miste øvelsen eller deler av undervisningstimene på instruktørutdanningen. b) FTU representanter FTU leder Bjørn Furseth og FTU medlem Lena Iversen er på valg i år. De stiller ikke til gjenvalg. Utdrag fra FTU instruks: Utvalget er oppnevnt av HS og utfører sine oppgaver på vegne av HS. HS utpeker utvalget så snart som mulig etter 30. juni hvert år. Utvalgets medlemmer utnevnes for to år av gangen med en rullering som gjør at det utnevnes to medlemmer hvert år. Før utnevnelse skal FTU samt distriktsorganisasjonene oppfordres til å komme med kandidater. 2.2 Mandat FTU er på vegne av HS ansvarlig for den faglige utviklingen av medlemmene i NRH, herunder utvikling av hunder og hundeførere til redningstjeneste samt utdanning og kompetanseheving av 2

3 instruktører / dommere. FTU skal holde seg mest mulig oppdatert på utvikling av nye metoder og hjelpemidler til bruk i arbeidet med å finne savnede personer, med tanke på eventuell implementering i prøveprogrammet. Der det faller naturlig gjøres dette i samarbeid med BL. 2.3 Sammensetting og krav til medlemmene Utvalget skal bestå av fire medlemmer som alle skal være instruktører. Til sammen skal alle godkjenningsdisiplinene være dekket i utvalget. Lederen utnevnes av HS. Administrasjonen vil be FTU om forslag til kandidater. Administrasjonen vil også sende ut forespørsel til samtlige distrikter. Instruks for FTU vedlegges. Strategiplan legges også ved. Hovedstyret må etter 30 juni gjennomføre valg av to medlemmer til FTU og hvem som skal være leder i FTU. c) Fysisk test / Utmarsj Bør dagens program endres? FTU vil arbeide med denne saken. d) Er lavineekvipasjene gode nok? Bør nye treningsformer utprøves? FTU arbeider med saken. e) Tema for hovedkurs 2011 FTU arbeider med saken. f) Ikke aktive instruktører I tråd med læreplan er det sendt ut en henvendelse til distriktene for å få en oversikt / status for instruktørenes aktivitet. Med bakgrunn i tilbakemeldingen fremstår 10 av NRHs instruktører som ikke aktive. Instruktørene er tilskrevet og orientert om regelverket. 25/10 Hovedkurs a) Kursrapport HKVSN 2010 Ikke mottatt ved møteinnkalling b) FTU representant HKENN På grunn av utskiftning i FTU, er det ikke tatt stilling til hvem som skal være FTU representant. Arne Andreassen skal være instruktør på kurset og er positiv til å være FTU representant på kurset. FTU støtter dette. I tråd med FTU velges Arne Andreassen som FTU representant på HKENN

4 26/10 Profilering/PR a) Redningshunden status Redningshunden nr 02/2010 hadde manusfrist 15 mai, utgivelse i slutten av juni. Bladet vil få med en artikkel fra representantskapsmøtet. Nåværende redaktør, Nanna Baldersheim trekker seg etter utgivelse nr 4/2010. HS må søke etter ny kandidat til vervet. Administrasjonen tilskriver distriktene for å be om om forslag til redaktør i Redningshunden. b) Hjemmesidene / Database. Hjemmeside, database og nettbutikk er ikke ferdigstilt. Det har vært en rekke utsettelser. Det er presisert ovenfor leverandør at dette måtte være ferdigstilt til 12 juni Styret vedtak: Leverandør får en frist til 1. august å ferdigstille database, hjemmeside og nettbutikk. Kurs for administrasjonen skal også være gjennomført innen denne dato. Hvis fristen ikke overholdes vil hovedstyret kreve økonomisk kompensasjon. 27/10 Aktuelle/Fremtidige arbeidsoppgaver m.m. a) FORF prosjekt; Varsling og respons Når noen blir meldt savnet og det er grunnlag for å iverksette en redningsaksjon er det viktig at nødvendige og tilstrekkelig med ressurser varsles så tidlig som mulig. En rekke tilbakemeldinger til FORF, samt spørreundersøkelsen til alle frivilliges representanter i LRS tyder på at det eksisterer en rekke utfordringer på dette området. Dette ønsker FORF å gjøre noe med. Nasjonal anbefaling: FORF ønsker å bidra til at det i fremtiden blir større grad av standardisering i forhold til situasjonsbedømmelse og utalarmering av ressurser. De tror dette kan løses gjennom at det utarbeides en nasjonal anbefaling for varsling og respons. FORF ser for seg at Nasjonalt redningsfaglig råd (NRR) vil være en naturlig arena for å forankre et slikt dokument. En slik veileder bør blant annet inneholde standard varslingsprosedyre ved: - Snøskredulykker - Savnet person - Drukningsulykker - Klatreulykker Nedsetter arbeidsgruppe: FORF ønsker å kunne ta saken opp i NRR, men tror det vil være nyttig dersom noen har gjort et forarbeid før saken kommer så langt. I den forbindelse ønsker FORF å nedsette en arbeidsgruppe for å kartlegge utfordringer og komme med innspill til mulige løsninger. Dette er også forankret i FORF sin handlingsplan for

5 Norske Redningshunder melder inn to kandidater til å bistå i en arbeidsgruppe. Dette er Mick Sheard og Anders Sten Nessem. Administrasjonen tilskriver FORF. b) Revidering / gjennomgang av instrukser Følgende Instrukser avventes: Instruks for ajourføring av handbok: Avventes til nytt datasystem er på plass. Instruks for webmaster: Avventes til nytt datasystem er opp og går. Instruks for Dio styre: Endring og korrektur avventes til etter representantskapsmøtet. Instruks for BL: Endring og korrektur avventes til etter representantskapsmøtet. Instruks for FTU: Denne gjennomgås med FTU i møte til høsten. Det skal da gjennomføres HS møte og FTU som er sammenfallende på dato. c) Evaluering tillitsvalgt kurs Saken ble behandlet på HS møte nr 2/2010. Styrets vedtak var: Administrasjonen får i oppgave å kontakte distriktene for å få vite om de har iverksatt arbeid med å arrangere kurs for tillitsvalgte. Tilbakemeldingene fra distriktene fremmes på neste hovedstyremøte. Administrasjonen har sendt ut følgende: Hovedstyret gjennomførte i 2009 kurs for tillitsvalgt arbeid. Representanter fra distriktene var deltakere. Formålet var å utdanne personer i alle distriktene, slik at de kan gjennomføre kurs i egne distrikt. Hovedstyret ønsker en tilbakemelding om distriktene har startet dette arbeidet. Hvor langt er dere kommet? Hvilke utfordringer er det? Hovedstyret skal drøfte videre arbeid med eventuelle flere kurs for tillitsvalgt arbeid, på møte 11 juni. Det ønskes tilbakemelding til administrasjonen, senest mandag 7 juni. Send tilbakemelding til Det er innkommet tilbakemeldinger fra seks distrikt. Administrasjonen får i oppgave å purre opp de distrikt som ikke har svart. Hovedstyret vil på møte nr 04/2010 følge opp saken. d) Forespørsel fra IRO om NRH vil arrangere Symposium 2013 Tove tar dette opp på representantskapsmøtet. 28/10 Redningsbutikken a) Salg per 10.juni 2010 Redningsbutikken har hatt ett salg på kr ,- Styret tar dette til etterretning. 5

6 29/10 DIO/NKK-kontakt a) Forslag til vedtektsendringer, som ikke er tatt med i innkallingen til representantskapsmøtet Et medlem har sendt forslag til vedtektsendring til eget distrikt. Distriktet har ikke behandlet saken og da heller ikke sendt dette videre til hovedstyret. Medlemmet ønsker saken skal behandles på representantskapsmøtet. Saken er ikke gått tjenestevei og er ikke behandlet i henhold til vedtektene. Saken legges ikke frem for representantskapsmøtet. 30/10 Beredskapsleder (BL) a) Status ettersøkninger og godkjente ekvipasjer Norske Redningshunder har i de fire første månedene i 2010 deltatt på 66 leteaksjoner. STATUS PR DIO Navn L-Hund E-Hund Ruin Medlemmer 1 Oslo/Asker og Bærum Hed/Opp Buskerud Telemark m/ Aust-Agder Agder Sør-Rogaland m/ Vest-Agder Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Søndre Nordland Nordre Nordland og Søndre Troms Troms Finnmark Østfold og Follo Romerike Nord Rogaland Vestfold Utlandet Totalt Æresmedlemmer 19 Grand totalt 1324 I medlemstallet er medregnet nyinnmeldte, som enda ikke har betalt kontingent b) Evaluering NORSAR Beredskapsleder ga hovedstyret en kort oppsummering av fremdriften i evalueringsprosessen. 6

7 Styret tar oppsummeringen til etterretning. c) Øvelse Orion NORSAR er invitert til å delta på en større øvelse i England. Dette skjer i uke 36. Det er søkt Utenriksdepartementet om kr ,- for å dekke NORSARs kostnader med øvelsen. NRH har ikke mottatt tilbakemelding fra Utenriksdepartementet. Ingen tiltak i forbindelse med øvelse Orion, som har kostnader, skal iverksettes før et eventuelt tilsagnsbrev fra Utenriksdepartementet foreligger. c) Innsending av OL- rapport For å holde tråd med det administrative knyttet til leteaksjoner er det viktig at alle Operative ledere sender OL- rapporter raskt til regnskapsfører i administrasjonen og til beredskapsleder. Beredskapsleder presiserer ovenfor de operative ledere, viktigheten av å sende inn OLrapporten raskt. Både Beredskapsleder og administrasjonen skal motta denne. d) OL kurs 2010 Kursleder Alexandra Reksten Osland har måtte melde forfall. Espen Lindgren overtar som kursleder. Styret tar dette til etterretning. 7

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer