FLERKULTURELLE ETABLERERE Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2011. Årsrapport"

Transkript

1 En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Januar 2012 FLERKULTURELLE ETABLERERE Årsrapport

2 INNHOLD 1 INNLEDNING ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET MÅLGRUPPEN FOR KURSENE REKRUTTERING TIL KURSENE KURSINNHOLD DELTAGERE PÅ KURSET I LARVIK DELTAGERE PÅ KURSET I HORTEN PERSONLIG OPPFØLGING OG INDIVIDUELL HANDLINGSPLAN RESULTATER AV KURSVIRKSOMHETEN TILBAKEMELDINGER FRA KURSDELTAGERNE KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER FRA KURSVIRKSOMHETEN INDIVIDUELL OPPFØLGING OG RÅDGIVNING NYE FLERKULTURELLE ETABLERERE I VM, kvinne fra Litauen AA, kvinne fra Pakistan (Åke) TKNC, 3 kvinner fra Thailand JO, mann fra Kenya MP, kvinne fra Uganda SA, mann fra Irak LD, kvinne fra Litauen AB, mann fra Palestina LJ, kvinne fra Polen AA, mann fra Palestina EB fra Kroatia (Arne) SL fra Sør-Korea (Arne) HS, fra Iran (Arne) JJ, fra Polen (Åke) HV fra Thailand (Åke) FLERKULTURELLE ETABLERERE VI HAR JOBBET MED OVER TID RG, mann fra Filippinene (Åke) IQ fra Palestina (Arne) MM, Palestina (Arne) GODE RESULTATER FOR DE SOM FÅR INDIVIDUELL OPPFØLGING OPPSUMMERING NETTVERKSGRUPPER OG LÅNEMULIGHETER RESSURSBRUK FOR AVSLUTTENDE KOMMENTARER: HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES SOM ETABLERER MED MINORITETSBAKGRUNN?... 13

3 1 Innledning Vi vil i denne rapporten gi en oppsummering av arbeidet rettet mot flerkulturelle etablerere i 2011 generelt og en mer detaljert beskrivelse av de personer og prosjekter vi følger opp og veileder i prosjektet Flerkulturelle etablerere I den generelle beskrivelsen vil vi også ta med status for kursvirksomheten rettet mot denne målgruppen i 2011 som finansieres av NAV. Dette fordi kursvirksomheten og den individuelle oppfølgingen til sammen utgjør et bredere tilbud til denne målgruppen i Vestfold. 2 Etablererkurs på introduksjonsprogrammet 2.1 Målgruppen for kursene Målgruppen for kursene er innvandrere som er deltager i kommunenes introduksjonsprogram. Det betyr at deltagerne har relativt kort botid i Norge. Mange innvandrere har erfaring som selvstendig næringsdrivende fra sitt hjemland og ønsker å finne ut hvilke forretningsmuligheter som finnes i Norge. Etablererkurset passer også for de som ikke har tilsvarende erfaring da kursinnholdet tar sikte på å gi en grunnleggende forståelse av hva som kreves for å starte opp og drive en bedrift i Norge. Det er ikke noe krav om at kursdeltageren må ha en konkret forretningsidé for å melde seg på kurset. Hensikten med kursene er både å få en avklaring i en tidlig fase om etablering av egen virksomhet kan være et realistisk alternativ for dem som ønsker det. Videre er det en målsetning at kursdeltagerne skal få kunnskap og innsikt i hva som kreves for å starte en bedrift. 2.2 Rekruttering til kursene I 2011 har vi kun holdt to etablererkurs mot 5 tilsvarende kurs i Kursene er holdt i Larvik og Horten i hhv vår- og høstsemesteret. Det har også vært betydelig dialog med de seks kommunene som samarbeider om Tønsberg Voksenopplæring og det ble sendt tilbud til NAV Sandefjord, men de takket nei til kurs i Totalt er har det vært 28 deltagere på de to kursene mot 43 på de fem kursene i Om lag 22 fullførte kurset og fikk kursbevis. 1

4 Kursene holdes på norskskolene og voksenopplæringen i Larvik og Horten. Det er nøkkelpersonell på skolene og i kommunene som rekrutterer inn til kurset. De er informert om at deltakerne minimum skal ha bestått språkprøve 2, og de anbefaler kurset til de av elevene/deltagerne som de mener kurset har relevans for. 2.3 Kursinnhold Kurset tar sikte på å gi deltagerne grunnleggende forståelse og innsikt i hva som kreves for å starte og drive en bedrift i Norge. Det er satt av en fast kursdag i uken og kurset går over 8 uker med to skoletimer i uken. Kursplanen er som følger: Dag Emne/Tema 1 Utvikling av bedriftsidé 2 Bedriften og samfunnet 3 Markedsføring 4 Samtale med deg om dine planer 5 Salg og kunder - Planlegge reklame og salg 6 Økonomiplan: Budsjett og kalkyle. Regnskap 7 Selskapsform. Myndigheter, registrere, skatt, mva 8 Nettverksgrupper. Finansiering, videre planer Fjerde kursdag skiller seg ut ved at vi har korte møter på minutters varighet med hver av deltagerne etter en oppsatt timeplan. Disse møtene med hver enkelt gjør at vi blir bedre kjent, vi kan kartlegge nærmere hvilke planer de har og svært ofte er det forhold både vi og de som kursdeltagere kan undersøke nærmere. Kursdag 4 gir forhåpentligvis deltagerne også et innblikk i hvordan vi jobber med individuell oppfølging. 2.4 Deltagere på kurset i Larvik Det var totalt 16 som har fullført etablererkurset i Larvik. Det er et høyt antall. Totalt var det 22 som var på kurset 2-3 ganger, men altså 16 som fullførte. De kommer fra Eritrea, Etiopia, Irak, Kina, Palestina, Russland, Polen og Sudan. Gjennomsnittsalderen var 30 år 2

5 og andel kvinner utgjorde 45 %. Vi håper og tror 3-4 av disse deltagerne er interessert i videre oppfølging. 2.5 Deltagere på kurset i Horten I Horten var det 9 av 11 som fullførte etablererkurset. De kommer fra Kina, Filippinene, Sør-Korea, Etiopia, Irak, Latvia, Kosovo, Russland og Somalia. Gjennomsnittsalderen var 32 år og andel kvinner utgjorde 55 %. Vi håper og tror 2-3 av disse deltagerne er interessert i videre oppfølging. 2.6 Personlig oppfølging og individuell handlingsplan Personlig oppfølging skjer i møtet 4. kursdag og i forhold til etterfølgende kontakt underveis i kurset. Graden av personlig oppfølging underveis i kurset avhenger av den enkeltes behov og hans eller hennes vilje og evne til selv å bringe forretningsideen videre. Personlig engasjement, iver og stå-på vilje er en viktig suksessfaktor for å lykkes som etablerer og denne egenskapen ser vi blant annet etter blant våre kursdeltagere Personlig oppfølging skjer i hovedsak etter avsluttet kurs for de som ønsker å jobbe videre med sin forretningsidé. Det utarbeides en kortfattet rapport etter 4. kursdag for kursdeltagerne som er introduksjonselever etter nærmere bestilling fra hver enkelt kommune. Denne rapporten vil inngå i deres individuelle handlingsplan. 2.7 Resultater av kursvirksomheten Vi har som mål at ca 15 % av kursdeltagerne skal starte opp egen virksomhet på litt sikt. En viktig del av målsetningen med kurset er å avklare om egenetablering er en vei å gå for å bli økonomisk uavhengig. I tabellen på neste side gis en oversikt over etableringsgraden blant kursdeltagere de 4 siste årene. 3

6 År Deltagere (kurs) Antall etableringer Etableringsgrad (2) 4 16 % (5) 3 7 % (5) 8 14 % (8) 6 8 % (5) 6 13 % SUM 242 (25) % 2.8 Tilbakemeldinger fra kursdeltagerne Kursene har vært holdt i en uformell og humørfylt tone, noe deltakerne har satt tydelig pris på. Mange har vist stort engasjement ved å stille spørsmål og ved diskusjon, selv når det gjelder vanskelige deler av kursinnholdet. Ved avslutning av kursene har vi spurt deltakerne hva de har hatt mest nytte av. Det som spesielt trekkes fram er innlæring av viktige norske ord og begreper innenfor nye temaområder utvidet samfunnskunnskap bedre kjennskap til økonomi/regnskap/budsjettering, samt til norske lover og regler. Videre mener deltakerne de har fått innsikt i prosessen med registrering av eget firma, risiko og utfordringer forbundet med etablering og de har fått avklart behov for ytterligere informasjonsinnhenting og veiledning i en eventuell etableringsprosess. Flere av kursdeltagerne i Horten gav innspill på at de gjerne skulle sett at kurset gikk to ganger pr uke istedenfor slik som nå at det er kurs en dag pr uke. 2.9 Konklusjoner og anbefalinger fra kursvirksomheten Etter å ha gjennomført 25 kurs de fem siste årene vil vi trekke frem følgende erfaringer: For å holde kursene er vi avhengig av finansiering fra NAV. Interessen har sunket etter at flyktningetjenesten er blitt en integrert del av NAV. 4

7 Det er en klar fordel at rekruttering til kursene skjer via lærerne på norskskolene. Det har vært viktig å være i god dialog med skolene for at kursene skal tilpasses timeplanen og ikke kollidere med for eksempel norskundervisningen. Bruken av to kursledere har vært en fordel når det gjelder kapasitet til individuell oppfølging og fordi noe ulik fagkompetanse, nettverk og referanserammer hos våre to kursledere samlet kommer kursdeltagerne til gode. Kursene gir en viktig avklaring for mange om hvorvidt egenetablering kan være en vei videre som et reelt alternativ til utdanning eller jobb. Hjelpeapparatet i kommunene og skolene har ikke etablering og bedriftsrådgivning som sitt fagfelt og vil derfor naturlig nok tone ned dette alternativet i sin rådgivning og veiledning. Kunnskap og læring som skjer underveis i kursene må følges opp med individuell rådgivning underveis og etter kursene for de som ønsker det. Slik oppfølging er av stor betydning for at etablering av nye firma og i den første og vanskelige driftsfasen. Kursdeltagerne blir inspirert til å lære seg bedre norsk både skriftlig og muntlig som en viktig forutsetning for å lykkes som selvstendig næringsdrivende. Mange blir også mer bevisst i valg av arbeidsplass for språkpraksis. 3 Individuell oppfølging og rådgivning Vi har som målsetning å følge opp inntil 20 etablerere med minoritetsbakgrunn. Det er mål som er satt i samarbeid med Vestfold fylkeskommune som finansierer den individuelle oppfølgingen som skjer i etterkant av kursene. De som mottar denne form for oppfølging er hovedsakelig rekruttert via NAV, Start eller fra temakursene på introduksjonsprogrammet. Det er et mål om at minst 50 % skal starte egen virksomhet på sikt. Nedenfor følger en kortfattet statusrapport knyttet til hvilke prosjekt/personer som vi har fulgt opp i prosjektet flerkulturelle etablerere i Vi har inndelt prosjektene i nye prosjekter/etablerere og etablerere som har vært i kontakt med oss tidligere. 5

8 3.1 Nye flerkulturelle etablerere i VM, kvinne fra Litauen VM gikk på etablererkurs i Sandefjord i Hun har nå tatt flere kurs innen negldesign i Litauen og også innen annen skjønnhetspleie. Hun har en jobb på Peppes i Sandefjord, og hun har foretatt endel "prøvesalg" til venner og kolleger. VM vil starte opp hjemmefra og hun har registrert eget firma og laget visittkort. Hun vil også kunne ta vaskeoppdrag. På litt sikt håper hun å kunne leie seg plass i en frisørsalong eller lignende AA, kvinne fra Pakistan AA har gjennom sine kontakter i Pakistan importert klær, smykker, tilbehør og interiørtekstiler. Hun har leid lyse og fine lokaler i Storgaten i Horten, og startet opp ultimo juni Vår rolle har vært å bistå mht. produktvalg og eksponering. I tillegg har vi gitt råd om leverandørvalg og leverandøravtaler, og anbefalt målrettede markedsaktiviteter mot utvalgte målgrupper. AA vurderer også å selge noen av sine produkter via egen nettbutikk. I løpet av høsten har hun erfart at lokaliseringen av butikken ligger for langt unna bysentrum, og hun vurderer å finne nye lokaler som ligger mer sentralt., enten i Horten eller Tønsberg. Vi tror det kan være smart å finne lokaler som er sentralt i bykjernen, men vil også anbefale en ny gjennomgang av forretningskonseptet, med fokus på produkt og målgruppevalg TKNC, 3 kvinner fra Thailand De tre startet opp egen restaurant i Tønsberg i mai Utgangspunktet var kjøp av inventar og utstyr fra en restaurant som skulle nedlegges, og at de leide de samme lokalene for å drive sin nye restaurant. Vi ble kontaktet 4 uker før de skulle åpne, og hjalp de med alt de praktiske som måtte være på plass før åpning. I praksis dreide det seg om etablering av selskap(as), leiekontrakt, kurs IK mat, oppmelding kunnskapsprøve for skjenkebevilling, budsjettering, produktkalkyler og prissetting og hjelp til å få på plass regnskapsfører. I tillegg har vi bistått med råd om basisvirkemidler knyttet til salg, service og markedsføring, og hjelp til å få på plass ansettelsesavtaler. Omsetningen har på høstparten ligget på % av budsjettert nivå, men lønnsomheten er ivaretatt ved at eierne har tatt ut lite lønn. Utfordringen er å få løftet omsetningen med minimum 30 % i

9 3.1.4 JO, mann fra Kenya JO har fått agentur på tradisjonsrikt strandtøy i vevd bomull produsert i Kenya. Disse plaggene selges i andre nettbutikker i Europa og JO har fått bistand fra venner og forbindelser til å bygge opp en norsk webside/-shop. Han selger også smykker laget i Kenya av skjell. Vi har bistått han med agenturavtale, avklaringer vedrørende toll, søkeord på google med videre. I sommer hadde han også litt torgsalg og han har også fått til noe salg direkte til butikker MP, kvinne fra Uganda MP har gått 1 1/2 år på norskskurs, men på 1. møte ville kun at vi skulle snakke engelsk. Hun har også tatt kurs innen reiseliv og mat, men hun har ikke lykkes å få jobb som resepsjonist eller innen restaurant. Hun jobber i dag i en liten stilling (8,5%) på Døvehjemmet i Andebu. MP ønsker å starte som stylist innen kosmetikk, klær og hår. Hun er flink til hair-extensions og hun bruker ikke lim til dette - kun fletting og tråder. Videre har hun kontakter som vil selge nye hår- og kosmetikkprodukter til henne SA, mann fra Irak SA er fagingeniør i byggfysikk og treteknikk, men skadet seg i jobben som tømrer og er nå utdannet takstmann. Vi har hjulpet han å starte et AS fordi han mener bestemt han vil bli tatt mer på alvor i sin jobb som takstmann. Vi har vært i møter med revisor og bank sammen med ham. Vi har foretatt målgruppeutvelgelse, og veiledet SA om salgsarbeid, DM utsendelse, opprettelse av en hjemmeside og logoutarbeidelse LD, kvinne fra Litauen LD gikk på etablererkurs i Sandefjord i Hun er utdannet frisør, og hun har nå fått mulighet til å leie en stol i en etablert salong i Sandefjord for pr måned. Hun må selv dekke sine egne varekostnader. LD har raskt kommet opp i en timepris etter mva på og hun har en avtale om at hun skal få tilbud om alle drop-in kundene. Hun startet opp 1. mai og er fornøyd, men ser gjerne at hun får enda flere kunder. Vi har bistått henne med spørsmål knyttet til mva, forsikring og pensjon AB, mann fra Palestina AB er fra Palestina bosatt i Larvik. Han kjøpte i august 2011 en storkiosk med tipping og 7

10 videoutleie på Kongsberg. AB har tidligere jobbet i gatekjøkken på Skoppum. Storkiosken er en del av MIX-kjeden og han får opplæring via kjeden i forretningsdrift og IK forskriften som gjelder mat. Han har også gått på kurs i regi av Norsk Tipping. AB hadde selv spart noe egenkapital og tatt opp lån til kjøp av storkiosken. Vi har hjulpet ham med budsjett, forretningsplan og lånesøknad til Cultura Bank for kjøp av mer utstyr som kjøledisk, kjøleskap og kjøkkenutstyr. Lånesøknaden ble innvilget LJ, kvinne fra Polen LJ har fått avtale med en polsk produsent av økologiske vaskemiddel beregnet på storhusholdning, renholdsbransjen, næringsmiddelindustri, bensinstasjoner mv. Produktene er ph-nøytrale og inneholder rensende stoffer/enzymer som har langtidsvirkende effekt ved at de fortsetter å virke med tilgang til vann og luft. Det gjør at de kan rense på vanskelig tilgjengelige steder som avløpsrør, nedgravde tanker, containere, installasjoner under vann mv. Hun vil også supplere med å tilby renholdstjenester. Vi har bistått LJ med å gi innspill til markedsmateriell, brosjyrer og visittkort samt kvalitetssikret presentasjoner og utarbeidet priskalkyler AA, mann fra Palestina AA vil starte opp som altmuligmann og han har registrert et firma som tilbyr enkle håndverkertjenester. Etter hvert håper han også å få løyve til å drive med transport og flytting. Han tenker å selge sin private bil og heller kjøpe en varebil. AA vil også søke om et lån fra Cultura for å finansiere dette kjøpet EB, mann fra Kroatia EB er ca. 30 år, fra Kroatia. Han ønsket å starte bruktbilsalg m/bilreparasjon. Vi gav han informasjon om regelverk, forskrifter og krav for å kunne utføre bilreparasjoner. I tillegg hadde vi innspill til marked/markedsføring vedr salg av bruktbiler SL, mann fra Sør-Korea Han er en mann fra Sør-Korea, utdannet kjemiingeniør som ønsker å importere bilrelaterte produkt, særlig bildekk og motoroljer, fra Sør-Korea til Norge. Han deltok på etablererkurs for flerkulturelle i Horten høsten Vår bistand var generell importinformasjon, tollregler og tolltariffen, samt oversikter over norske leverandører og Sørkoreanske produsenter. 8

11 HS, mann fra Iran 45 årig mann som tidligere har drevet renholds virksomhet i Norge. Han ble multihandikappet i 2005 og sitter nå i rullestol og må kommunisere via elektronisk talemaskin, eller e- post. Han ønsker å starte opp igjen med renholds virksomhet, men denne gang ved å ha ansatte som skal utføre selve renholdsarbeidet. Han hadde behov for praktisk informasjon om det å ha ansatte, arbeidsgiveravgift og lignende JJ, kvinne fra Polen Dame på 43 år. Hun deltok på vårt kurs i Larvik våren 2010, og tok kontakt med oss høsten 2011, da hun var klar for å starte opp egen virksomhet. I november i 2011 etablerte hun et enkeltmannsforetak innenfor frisering og skjønnhetspleie. Vi har hjulpet henne med registreringen av selskapet. Vi har veiledet henne i å sette egne økonomiske mål, og skissert en budsjettramme. Vi har hjulpet henne med å finne regnskapsfører HV, mann fra Thailand Mann på 38 år. Kommer fra Thailand. Tok kontakt med oss i november angående hjelp til etablering av bedrift (AS). Han ønsket å starte restaurant eller bar, og ønsket også hjelp til å vurdere 2 alternative som var til salgs. Vi har vurdert økonomiske nøkkeltall, og gjort en kort investeringsanalyse av de to alternativene. Selskapet ble formelt etablert i desember, og vi har også bistått han i forbindelse med avtale om kjøp av inventar, driftsmidler og overtakelse av leieavtale. 3.2 Flerkulturelle etablerere vi har jobbet med over tid RG, mann fra Filippinene RG deltok på etablererkurs for flerkulturelle våren R har startet med startet verksted for sandblåsing (dekor) av glass, speil, porselen, samt andre utskårne bilderammer høsten I 2011 har vi bistått ham med å finne nye lokaler, oppsigelse av gamel leiekontrakt og inngåelse av ny kontrakt. Videre har vi bistått i markedsføringen, med fokus på valg av produkter og markedsaktiviteter. RG har nå egen hjemmeside for sin virksomhet, og han har i sommer presentert seg med stand ved ulike lokale markedsdager. I høst har RG rettet oppmerksomhet mot bedriftsmarkedet, gjennom utsendelse av DM til lokale bedrifter i Larvik og omegn. Inntektsnivå dekker så langt de faste kostnaden, når vi ser bort fra lønn til daglig leder. RG er tilfreds så langt, og satser på et videre løft på inntektssiden i 2012, 9

12 slik at han gradvis kan ta ut en forsiktig lønn til seg selv IQ, mann fra Palestina IQ har vært av og på bistand noen år. Han er en svært dyktig interiørsnekker fra Palestina som har utført eksklusivt snekkerarbeid i flere land i Midtøsten. Han har etablert eget firma for snekker- og malerservice i Vestfold og har det siste halve året utført flere malings- /oppussingsoppdrag. Hans største ønske er å kunne utføre interiørsnekring og vi har derfor initiert at han får på plass en hjemmeside for å presentere det eksklusive håndverket han utfører. Vi har også koblet han til en regnskapsfører, blitt mva.-registrert, samt vært hans referanse mht. hans personlige egenskaper MM, mann fra Palestina Han har deltatt på etablererkurs for flerkulturelle tidligere og har for ca. 3 år siden også hatt ideer om å starte opp egen virksomhet. Via bekjentskap i Polen vurderer han nå å importere likkister og tilbehør for slike til Norge. Vi har gitt opplæring i tolltariffen, bistått med importinformasjon, framskaffet oversikt over norske konkurrenter inkl. noen priser, samt norske forskrifter for likkister MS, kvinne fra Liberia MS har vi fulgt opp siden Hun forsøkte i 2011 å importere hårprodukter fra Kina ved selv å reise ned til en kinesisk produsent. Hun forskuddsbetalte 1000 $ og fikk med seg noen vareprøver tilbake. Senere viste det seg dessverre at den kinesiske produsenten ikke fulgte opp dette. Hennes bankforbindelse i Norge sjekket opp i forhold til bankkonto som hun ble henvist til å betale til, men frarådet å overføre penger dit. Nå har hun heller benyttet seg av tidligere kontakter i Nederland og hentet hjem hair-extensions og andre hårprodukter derfra. 3.3 Gode resultater for de som får individuell oppfølging Målsetningen var å følge opp 20 deltagere/prosjekter i Så langt har vi fulgt opp 21 personer fordelt på 18 prosjekt. Målsetningen er videre at 50 % av de som får individuell oppfølging starter egen virksomhet. Av de 22 vi har fulgt opp individuelt i 2011, har 14 startet egen virksomhet. Det gir en 10

13 etableringsgrad på 62 %. Av disse er det 8 som driver sin virksomhet på full tid og 9 som er tidligere kursdeltagere. År Antall ind oppfølging Antall etableringer v utg av året Etableringsgrad % % % % % % SUM % 3.4 Oppsummering NAVN Startet opp Driver på full tid Medlem i nettverksgruppe Tidligere kursdeltager VM X X X AA X X X TKNC XXX XXX JO X MP SA X X LD X X X AB X X X LJ X (X) AA (X) X EB X SL HS X X JJ X X HV X RG X X IQ X X MM X MS X X X SUM

14 4 Nettverksgrupper og lånemuligheter De fleste vil først bli med i en slik nettverksgruppe når de har begynt å jobbe videre med sin forretningsidé. Vi samarbeider tett med Mikrofinans Norge som igjen har et samarbeid med Cultura Bank i Oslo. Cultura Bank har hatt en garantiordning med EIF siden 2006 som dekker opp til 75 % av eventuelle tap på lån. Det betyr at det kun stilles krav om 30 % garanti på lån over Dette er en svært gunstig ordning for denne målgruppen og i mange tilfeller helt avgjørende for at etablering skal kunne finne sted. Av de 22 vi har fulgt opp individuelt i 2011 er det 6 som er med i nettverksgrupper. Det utgjør en andel på 27 %. I tabellen under fremgår det at det for perioden er innvilget 21 lån totalt i Vestfold. Det innebærer en beregnet kapitaltilførsel til denne målgruppen i Vestfold på ca Selv om det er tidkrevende med lånesøknader med utarbeidelse av forretningsplaner og budsjetter, er vi heldige som får være med i ordningen selv om vi i Vestfold ikke har stilt noe garantikapital. År Antall 1. lån 2. lån SUM Ressursbruk for 2011 Vi har brukt i ca 10 % mer av rammen på for Vi opplever at det er stort behov for praktisk hjelp og oppfølging i forhold til å få på plass en del formaliteter knyttet til etablering. Dette fordi to av prosjektene nå har valgt AS som selskapsform. Videre ser vi at denne målgruppen trenger en del bistand knyttet til salg og markedsføring. 12

15 Vi ble invitert til å informere om tilbudet for flerkulturelle for Start koordinatorene 11. mai. På oppfordring ble det også utarbeidet en liten informasjonsbrosjyre som de kan dele ut til etablerere i målgruppen som tar kontakt med Start. 6 Avsluttende kommentarer: Hva skal til for å lykkes som etablerer med minoritetsbakgrunn? Vi har jobbet med individuell veiledning til etablerere med minoritetsbakgrunn som en egen målgruppe siden 2004 og tidligere år som en integrert del av veiledningen til nyetablerere i Vestfold. Våre erfaringer er som følger: Individuell veiledning gir resultater i form av vellykkede etableringer. Vi har hatt som mål at 50 % av de vi følger opp skal starte opp egen virksomhet, og det er et mål som er nådd med god margin de siste årene. Vi følger gründeren i den første etablerings- og driftsfasen for å sikre at forretningsideen er levedyktig. Kombinasjonen av kursvirksomhet, deltagelse i nettverksgrupper og individuell oppfølging gir både kompetanse, nettverk, tilgang til finansiering og aktiv bistand i forhold til individuelle utfordringer knyttet til den enkeltes forretningsidé. Mange gründere med minoritetsbakgrunn har et spennende internasjonalt nettverk som kan utnyttes kommersielt i Norge. Dette nettverket kan være døråpner til eller direkte representere mulige samarbeidspartnere, leverandører, produsenter og kunder. Det norske nettverket er ofte for lite og kunnskapen om det norske markedet er for svakt. Motivet og ønsket om å starte opp egen virksomhet varierer naturlig nok. Enkelte ønsker sterkt å bli økonomisk uavhengige. Dette ønsket kan også henge sammen med ønske om familiegjenforening. En del gründere med minoritetsbakgrunn tvinges til å starte opp egen virksomhet fordi de opplever det som svært vanskelig å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. Flere opplever at deres tidligere utdannelse, yrkeserfaring og nettverk i stor grad er kulturelt betinget og at det er 13

16 vanskelig å omsette deres totale kompetanse i det norske samfunnet. Uansett motiv så er den enkeltes personlige egenskaper i form av pågangsmot, entusiasme og risikoprofil avgjørende. Mange innvandrere får god hjelp og støtte fra familie og venner i en oppstartsfase både i form av økonomisk og praktisk bistand. Det å forstå og selv kunne prate godt norsk er en umiddelbar fordel i all kundekontakt og kontakt med forhandlere, samarbeidspartnere, banker og forretningsforbindelser. Det å kunne utrykke seg godt skriftlig er også en fordel, men ved utforming av kundebrev, reklamemateriell, menyer etc. er det mulighet for å få hjelp. Vår erfaring er at en rekke gründere med minoritetsbakgrunn klarer seg svært godt til tross for at de ikke er så stødige i norsk skriftlig (vi ser at dette gjelder også for etnisk norske gründere!) Tilgang til kapital er ofte avgjørende for å kunne starte opp egen virksomhet. For innvandrere med kort botid i Norge er det ofte et problem at de ikke får lån fordi de ikke kan stille sikkerhet i fast eiendom eller annen form for sikkerhet. Vårt samarbeid med Nettverkskreditt BA og Cultura bank og ordningen med mikrokreditt har vært helt avgjørende for mange for å komme i gang med sin bedrift. 14

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kvalifisering av koreanske sykepleiere

Kvalifisering av koreanske sykepleiere Kvalifisering av koreanske sykepleiere - Porsgrunn kommune - Rapport nr: 705028 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og rammer...3 1.2 Problemstillinger...3 1.3 Avgrensing...3

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer