Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning"

Transkript

1 Høgskolen i Østfold Studieplan Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato:

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... 3 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 4 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS... 5 VURDERINGSFORMER... 5 PENSUM- /LITTERATURLISTE... 5 EMNEBESKRIVELSE...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Personer med interesse for bygg konstruksjon, materialteknologi, planlegging, prosjektering og oppfølging. b. Opptakskrav Generell studiekompetanse med fordyping i realfag eller tilsvarende. Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Grunnutdanning b. Grad Bachelor Mål for studiet a) Studiet kvalifisere for: (samfunnsmessig relevans) Utdanningen er et profesjonsstudium som skal utdanne ingeniører som kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter, og som tar et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn. Videre skal utdanningen gi innsikt i bruken av FoU i ingeniørfag og betydningen av FoU for innovasjon og nyskaping. Kandidatene skal være kvalifisert for teknisk relatert arbeid på ingeniørnivå i byggebransjen og ellers i samfunnet. b) Hvilken kompetanse vil studiet gi (beskrives kortfattet) Kunnskapsmål: Studentene skal ha et solid realfaglig fundament og tilegne seg teoretiske kunnskaper innenfor teknologi og dybdekunnskaper innen spesialområdet bygg. De skal ha bred kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn både innenfor teknologi generelt og innenfor spesialområdet. Etter endt studium skal de ha tilstrekkelig kunnskap om ny teknologi og nyskaping. Ferdighetsmål: Studentene skal kunne omsette teoretiske kunnskaper til praktiske ferdigheter slik at de kan beherske og anvende eksisterende teknologi og kunne bidra til bedriftens innovasjon. De skal kunne samarbeide på alle plan gjennom god skriftlig og muntlig kommunikasjon. Holdningsmål: Studentene skal få en positiv holdning til forskning, utvikling og nyskaping, samt være forberedt på lagarbeid og innstilt på entreprenørskap. Utdanningen skal bidra til at ingeniørene tar ansvar for miljøet. Studiets innhold, oppbygging og sammensetning* a) Emner * Se egne emnebeskrivelser Hovedemner: Grunnlagsfag, samfunnsfag og tekniske fag, både generelt og innen spesialområdet byggfag, samt Hovedprosjekt. Jf. Rammeplan for ingeniørutdanning. (Emne: den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i studieprogram) - Jf Bachelorforskrift 2) Delemner: Rammeplanen omhandler ikke delemner. Emnegrupper/fag: Grunnlagsfag 50 stp., Samfunnsfag 15 stp., Tekniske fag 85 stp., Valgfag 15 stp., Hovedprosjekt 15 stp. b) Progresjon Studieplan 3

4 I første studieår gis studentene gjennom grunnlags- og samfunnsfag et fundament for teknologistudiet og blir kjent med arbeidsformen. I annet studieår gis de et ytterligere basisfundament før spesialiseringen som kjennetegner tredje studieår. c) Obligatoriske emner: Valgemner: Grunnlagsfag: Ingeniørmatematikk 1-10 stp., Fysikk med mekanikk 15 stp. (herav 5 stp. tekn. fag), Datateknikk 5 stp. (inngår i Kommunikasjon og datateknikk 10 stp.), Miljø og kjemi 10 stp., Ingeniørmatematikk 2 10 stp. Samfunnsfag: Kommunikasjon 5 stp. (inngår i Kommunikasjon og datateknikk 10 stp.), Bedriftsutvikling og økonomi 10 stp. Tekniske fag: Mekanikk 5 stp. (inngår i Fysikk med mekanikk 15 stp.), Bygningslære m/dak 15 stp., Geoteknikk 10 stp., Landmåling 10 stp. (herav 2 stp. Ingeniørmatematikk 2), Konstruksjonslære 10 stp.(herav 3 stp. Ingeniørmatematikk 2), Design og konstruksjon 1 (betong, stål, tre) 15 stp., Design og konstruksjon 2 (plast m.m.) 10 stp., Prosjekt- og produksjonsstyring 15 stp. Hovedprosjekt: 15 stp. Valgfag: 15 stp. blant nedenstående: Teknisk planlegging 2 10 stp + ev. m/teknisk planlegging 3 5 stp = 15 stp. eller Design og konstruksjon 3 10 stp. + ev. m/desifn og konstruksjon 4 5 stp. = 15 stp. Ingeniørmatematikk 3 5 stp. For øvrig kan studentene alternativt velge 15 stp. blant avdelingens eller hele høgskolens studieportefølje dersom det ikke er spesielle hinder for dette. Eksempelvis: Vegdrift- og vedlikehold 5 stp. (samarbeid HiØ/HiN), og 3Dmod/visualisering/animasjon (felles med Industriell design) d) Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår Studenten kan velge å ta hovedprosjekt eller siste semester ved et samarbeidende lærested i utlandet. e) Emner som tilbys utenlandske studenter Ingen emner er spesielt tilrettelagt for utenlandske studenter, men alle kan tilbys utenlandske studenter dersom de kan dokumentere nødvendige norskkunnskaper. f) Internasjonalt aspekt Følgende fag vil ha noe av et internasjonalt aspekt: Ingeniørutdanningen er tilrettelagt slik at studentene etter endt utdanning og nødvendig praksis skal kunne søke om eur.ing.-tittelen. Organisering, arbeids- og undervisningsformer a. Beskrivelse av hvordan studiet er organisert (blokker, tverrfaglige prosjekt etc) og hvilke arbeids- og undervisningsformer som inngår Studiet har utstrakt samundervisning med de andre ingeniørprogrammene i grunnlags- og samfunnsfag, og i enkelte tekniske fag. Grunnlags- og samfunnsfagene er hovedsakelig lagt til første og annet studieår. Studiet har utadrettede prosjekter rettet mot regionens næringsliv i alle tre studieår, og en del av arbeidsoppgavene er basert på samarbeid mellom studenter og er tverrfaglige. b) Presisering - bruk av bibliotek: Opplæring i bibliotekbruk, informasjonssøking og referanser gjennom alle tre studieår - bruk av IKT: Inngår foruten i emnet Kommunikasjon og datateknikk i de fleste emner og oppgaver. - egenaktivitet: Høy egenaktivitet med krav til innleveringer og presentasjoner, jf. emnebeskrivelser. - obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet: Jf. emnebeskrivelser - annet - c) Arbeidskrav Jf. emnebeskrivelser Studieplan 4

5 d) undervisningsspråk (dersom emner undervises på andre språk enn norsk) Generelt sett er undervisningsspråket norsk. Enkelte forelesninger kan gis på engelsk, det samme gjelder ev. arbeider i bedrift som har engelsk som arbeidsspråk. En større eller mindre del av pensumlitteraturen kan være på engelsk eller på andre skandinaviske språk. Forholdet mellom teori og praksis a) Forholdet mellom teori og praksis (forholdet mellom komponentene) I tillegg til teoriundervisning er det ulike former for praksis og laborasjoner. b. Praksisdelens varighet og hvor i studiet den er plassert (ev hvordan teori og praksis er integrert) Praksis i form av laboratoriearbeider og øvinger er integrert i de fleste emner i alle studieår. Utadrettede prosjekter i alle tre studieår. Se for øvrig emnebeskrivelsene. Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) I alle emner gis underveisvurdering i ulike former tilpasset emne og arbeidsform. 2. Sluttvurdering a) Bruk av ev arbeidskrav Se emnebeskrivelser. b) Vurderingsform ev kombinasjon av vurderingsformer Se emnebeskrivelser. c) Obligatoriske prøver og oppgaver og hvor de er plassert i utdanningsløpet Se emnebeskrivelser. d) Karaktersystem (det må komme frem hvordan ev. delvurderinger teller med og vektes i samlet karakter) Se emnebeskrivelser. Bestått/ ikke bestått eller A-F Pensum- /litteraturliste a) Pensum/lærestogg (minimum tema/omfang/referanselitteratur) Se emnebeskrivelser. b) Litteraturliste sist oppdatert Dato: Studieplan 5

6 Emnekode IRB10503 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen Bygningslære m/dak 1. studieår Obligatorisk Arbeidsmåte Forelesninger, laboratoriearbeid, prosjektoppgaver, øvingsoppgaver, gruppearbeid, individuelt arbeid. Timer pr. uke 6/4 Mål Gi grunnleggende kunnskaper innen generell byggeteknikk, bygningsfysikk, bygningsmaterialer samt hustegninger og konstruksjonstegninger v. bruk av AutoCad Innhold Byggesaker, hustyper, byggemetoder, generell bygningsteknikk, miljøvennlige byggematerialer og bygningsfysikk. Materiallære stål, tre og betong med lab. øvinger. Hustegning og konstruksjonstegning med AutoCad. Forkunnskaper Arbeidskrav Obligatoriske oppgaver, prosjekter, lab. rapporter samt tester underveis som skal inngå i mappe for evaluering. Oblgatorisk oppmøte ved øvinger på laboratorene. Litteratur Trehus- håndbok45, Betongboka-Norcem (ev ny utgave) Annen litteratur oppgis ved studiestart. Evaluering Vurdering baseres på innlevert mappe. (mappe-elementenes form, innhold og struktur defineres i hver enkelt oppgave). Arbeidsmåten medfører at mappen kun kan vurderes ved fastlagt innleveringstermin. Emneansvarlig Siri Fause Studieplan 6

7 Emnekode IRB20003 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ ett semester Plass i utdanningen 2. studieår Arbeidsmåte Timer pr. uke Obligatorisk Konstruksjonsfag Mål Faget skal gi innføring i beregning av laster etter gjeldende laststandarder, samt konstruksjonssystemer. Videre skal faget gi grunnleggende kunnskap om kraft- og momentfordeling i statiske ubestemte konstruksjoner, som grunnlag for dimensjonering og spenningskontroll. Innhold Konstruksjonslære: Konstruksjonsprinsipper. Bæresystemer. Laster og lastberegninger. Konstruksjonsmekanikk: Moment-, skjærkraft- og aksialkraftfordeling i statisk bestemte- og ubestemte konstruksjoner.deformasjonsberegninger av samme. Kraftmetoden. Energimetode. Crossmetoden. Tilnærmet metode for blobal knekkningsberegning. Bruddberegninger. G-Prog statikkbjelke og Ramme vil bli benyttet for kontroll av noen øvingsoppgaver. Forkunnskaper Fullført Mekanikk. Arbeidskrav Obligatoriske øvinger. Litteratur Laststandarder. Knut Røhne og <kjell Vangestad: Byggstatikk. ISBN Annen litteratur etter nærmere beskjed ved studiestart. Evaluering Skriftlig eksamen.minst 75% av de obligatoriske øvingene må være godkjent for at man skal få adgang til eksamen. Emneansvarlig Aage Kollen Studieplan 7

8 Emnekode IRB20503 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 2. studieår Teknisk planlegging 1 Obligatorisk Arbeidsmåte Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektoppgave Timer pr. uke 4 Mål Studenten skal kunne foreta enkel teknisk planlegging som veg, vann- og avløpsplanlegging under hensyn til topografi og de materialer som undergrunnen består av, samt kunne stikke slike anlegg ut i marka. Studenten skal også kunne det teoretiske grunnlag for slik planlegging med temaer som geoteknikk og landmåling. Innhold Veg-, Vann- og Avløpsteknikk: Dimensjoneringsgrunnlag og geometrisk utforming av veger, samt bæreevnemessig dimensjonering. Vannforbruk og dimensjonering av vann og avløpsledninger. Praktisk utførelse og materialbruk, samt masse og mengdeberegning.geoteknikk: Jordartenes oppbygging, klassifisering og identifisering. Spenninger, skjærstyrke og permeabilitet i jord. Beregning av jordtrykk, bæreevne, stabilitet og setninger. Mark- og laboratorieundersøkelserlandmåling: Geodetisk grunnlag og koordinatsystem. Instrumentlære, detalj-, eiendoms- og grunnlagsmålinger. Beregning av poygondrag, enkeltpunkts koordinater og utstikkingsdata. Fotogrammetri og kart. Forkunnskaper Gjennomført Fysikk m/mekanikk Arbeidskrav Obligatorisk prosjektoppgave, geoteknisk felt- og laboratorieøving og feltøvelse i landmåling. 15 obligatoriske øvinger i geoteknikk. Litteratur Kommunalteknikk: Vann, avløp og renovasjon, Jan From, Gyldendal ISBN Landmåling: Landmåling 1, Harald Økern, NKI, ISBN Oppgaver i grunnleggende landmåliing, Gjengedal/Skogseth, ISBN Geoteknikk: Geoteknikk (Ett bind), Olav Aarhaug, NKI, ISBN Annen litteratur etter nærmere beskjed ved studiestart. Evaluering Skriftlig eksamen 70% i juni og prosjektoppgave 30% forutsatt godkjent obligatorisk øvingsopplegg. Emneansvarlig Tor Jørgensen Studieplan 8

9 Design og konstruksjon 1 Emnekode IRB21503 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 2. studieår Obligatorisk Arbeidsmåte Forelesninger og øvingsoppgaver Timer pr. uke Mål Faget skal gi innføring i prosjektering av betong-, stål- og trekonsttruksjoner. Innhold Prosjektering av stålkonstruksjoner som søyler, bjelker og forbindelser etter NS Prosjektering av trekonstruksjoner som bjelker, søyler og forbindelser etter NS Prosjektering av betongkonstruksjoner som dekker, bjelker, søyler og fundamenter etter NS Dimensjonering i brudd- og bruksgrensetilstanden. Forkunnskaper IRB 1002 Mekanikk eller IRF Fysikk med mekanikk eller tilsvarende. Arbeidskrav Obligatoriske oppgaver Litteratur Betongkonstruksjoner- Prosjektering- Knut Røhne og Kjell Vangestad Stålkonstruksjonr, John Eie Trekonstruksjoner, John Eie Notater fra undervisning Evaluering Skriftelig eksamen. 70% av betongøvinger må være godkjent. 100% av stål- og treøvinger må være godkjent. Emneansvarlig Siri Fause Studieplan 9

10 Emnekode IRB30503 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semester Plass i utdanningen 3.år/høst Teknisk planlegging 2 /teknisk fag Arbeidsmåte Forelesning, øvingsoppgaver og prosjekt Timer pr. uke 4 Mål Studenten skal kunne foreta konsekvensutredning, dimensjonering, beskrivelse og konstruksjon av veg-, vann- og avløpsanlegg på et videregående nivå. Innhold Veg: (Nettkurs) Miljø og samfunnsøkonomiske konsekvenser som støy og ulykker. Vegsystem med vegtyper og vegklasser. Dimensjoneringsgrunnlag for kjøretøy og trafikk. Geometrisk utforming av horisontal- og vertikalkurve, samt vegkryss.masseberegning og -disponering. Vann/avløp: Vannforsyningsanleggenes oppgave. Vannforekomster. Vannkvalitet, parametre. Krav til godt drikkevann. Vannforbruk. Vannuttak. Videregående trykk- og trykktapsberegninger, regneeksempler. Pumpeanlegg. Reduksjon av vanntrykket, trykksoner. Høydebasseng. Ledningsnett. Utstyr på ledningsnettet. Måling av vann i trykkledninger. Drift av vannverk. Behandlingsanlegg for drikkevann.avløpsanlegg, historikk og definisjoner. Resipienter. Videregående dimensjonering av avløpsrør. Forskjellige innretninger på nettet. Tilknytninger av avløpsledninger. Forkunnskaper Gjennomført Teknisk planlegging 1 Arbeidskrav Obligatoriske øvingsoppgaver. Litteratur Veg:Håndbok 017 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen ISBN Håndbok 018 Vegbygging, Statens vegvesen ISBN Kompendium: Vegutforming for ingeniørutdanningen. Vann:VA-teknikk, del 1, Vannforsyning, Tapir VA-teknikk, del 2, Avløpsteknikk, Tapir Evaluering Skriftlig eksamen 60% i desember og prosjektoppgave 40% forutsatt godkjent obligatorisk øvingsopplegg. Emneansvarlig Tor Jørgensen Studieplan 10

11 Emnekode IRB30704 Studiepoeng 5 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ Plass i utdanningen 3. studieår Valgfag Vegplanlegging Arbeidsmåte Forelesning og øvingsoppgaver via Internett. Timer pr. uke 4 Mål Studenten skal kunne foreta utredning, dimensjonering, beskrivelse og konstruksjon av veganlegg på et videregående nivå. Innhold Miljø og samfunnsøkonomiske konsekvenser som støy og ulykker. Vegsystem med vegtyper og vegklasser. Dimensjoneringsgrunnlag for kjøretøy og trafikk. Geometrisk utforming av horisontal- og vertikalkurve, samt vegkryss. Masseberegning og -disponering. Forkunnskaper Gjennomført Teknisk planlegging 1 eller annet grunnkurs i vegbygging (1stp) Arbeidskrav Obligatoriske oppgaver. Litteratur Håndbok 017 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen ISBN Håndbok 018 Vegbygging, Statens vegvesen ISBN Kompendium: Vegutforming for ingeniørutdanningen. Håndbok 140, del1: Konsekvensanalyser.ISBN Evaluering Skritftlig eksamen 3 timer i desember. Emneansvarlig Tor Jørgensen Studieplan 11

12 Teknisk planlegging 2 m/vegvedlikehold og -drift Emnekode IRB31003 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 3. studieår Valgfag Arbeidsmåte Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektoppgave Timer pr. uke 4 Mål Studenten skal kunne foreta dimensjonering, beskrivelse og konstruksjon av veg-, vann- og avløpsanlegg på et videregående nivå, samt beherske moderne drifts- og vedlikeholdsprinsipper for veganlegg. Innhold Veg: (Nettkurs) Miljø og samfunnsmessige konsekvenser som støy og ulykker. Vegsystem med vegtyper og vegklasser. Dimensjoneringsgrunnlag for kjøretøy og trafikk. Geometrisk utforming av horisontal- og vertikalkurve, samt vegkryss. Dimensjonering av vegens overbygning, materialbruk og utførelse. Drenering og avløpsvann fra veg. Masseberegning. Vann/avløp: Vannforsyningsanleggenes oppgave. Vannforekomster. Vannkvalitet, parametre. Krav til godt drikkevann. Vannforbruk. Vannuttak. Videregående trykk- og trykktapsberegninger, regneeksempler. Pumpeanlegg. Reduksjon av vanntrykket, trykksoner. Høydebasseng. Ledningsnett. Utstyr på ledningsnettet. Måling av vann i trykkledninger. Drift av vannverk. Behandlingsanlegg for drikkevann.avløpsanlegg, historikk og definisjoner. Resipienter. Videregående dimensjonering av avløpsrør. Forskjellige innretninger på nettet. Tilknytninger av avløpsledninger. Avløpsnettets drift. Rensing av avløpsvann. Drift og vedlikehold: (Nettkurs), se Forkunnskaper Gjennomført Teknisk planlegging 1 Arbeidskrav Obligatoriske øvinger Litteratur Veg:Håndbok 017 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen ISBN Håndbok 018 Vegbygging, Statens vegvesen ISBN Kompendium: Vegutforming for ingeniørutdanningen. Vann:VA-teknikk, del 1, Vannforsyning, Tapir VA-teknikk, del 2, Avløpsteknikk, Tapir Vedlikehold: Håndbok-111 Standard for drift og vedlikehold, Statens vegvesen. Evaluering Skriftlige forprøver i desember (35%) og i juni (35%) og prosjektoppgave 30% forutsatt godkjent obligatorisk øvingsopplegg. Emneansvarlig Tor Jørgensen Studieplan 12

13 Design og konstruksjon 2 Emnekode IRB32003 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ et semestre Plass i utdanningen 3. studieår Obligatorisk Arbeidsmåte Forelesninger og prosjektoppgave. Timer pr. uke Mål Faget skal gi en oversikt over beregning av konstruksjoner utført med betongelementer. Videre skal faget gi en oversikt over polymere konstruksjonsmaterialer, materialegenskapene generelt og langtidsegenskapene spesielt. Materialvalg og konstruksjonsprinsipper, samt grunnlag for beregning og dimensjonering av plast- og komposittkonstruksjoner. Innhold 4 stp Betong: -Dimensjonering av knutepunkter som søylekonsoll, belkenese, hyllebjelker. -Partielt belastede flater og spaltestrekk. -Dimensjonering av sveiseplater, forankring 6 stp Plast- og kompositter: Termoplast. Herdeplast. Armeringsmaterialer. Elastomerer. Konstruksjonsprinsipper. Komposittkonstruksjoner. Sandwichkonstruksjoner. Konstruktiv utforming. Produksjonsmetoder. Spesialkonstruksjoner. Design vurderinger ved hjelp av nettbaserte program og gruppeoppgaver. Anvendelse av norske og utenlandske design standarder og coder. Bedriftsbesøk. Gjesteforelesninger. Obligatoriske øvingsoppgaver. Gruppeoppgaver. Forkunnskaper Fullført Mekanikk Arbeidskrav Obligatoriske øvinger og prosjektoppgave Litteratur Betongkonstruksjoner Prosjektering, Knut Røhne og Kjell Vangestad (2001). Betonglementbøkene bind A, B og C Johann Vannes: Plastteknikk. Materiallære. ISBN Lars W. Corneliussen og Knut Mathisen: Plast. Plastteknologi. ISBN Evaluering Skriftlig eksamen 100%. 75% av de obligatoriske øvingene må være godkjent for at man skal få adgang til eksamen. Emneansvarlig Aage Kollen Studieplan 13

14 Design og konstruksjon 2 og 3 Emnekode IRB32504 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 3. årskurs 10 stp obligatorisk/5 stp Arbeidsmåte Forelsesninger og prosjektoppgaver. Timer pr. uke 4 Mål Som IRB Design og konstruksjon 2 samt at studentene skal ha kjennskap til dimensjonering av avstivningssystemer utført med betongelementer, avstivningssystemer utført i stålkonstruksjoner, diemensjonering av knutepunkter i stål samt generelt dimensjonering av tverssnitt. Studentene skal gjennom prosjektoppgavene få en helhetlig forståelse av prosjektering av bygningskonstruksjoner i betong og stål. Innhold Som 10 studiepoeng IRB Design og konstruksjon studiepoeng stål- og betongkonstruksjoner som beskrevet videre. *2 studiepong Betongkonstruksjoner -Avstivningsystemer- lastberegning av skivebygg -Dimensjonering av hulldekkeskiver-armering i fuger. *3 studiepoeng Stålkonstruksjoner -Kapasitet av tverrsnitt. -Knutepunktsdetaljer -Avstivningssystemer. -Kapasitet av plateformede komponenter. Forkunnskaper Design og konstruksjon 1 Arbeidskrav Obligatoriske øvinger samt prosjektoppgaver. Litteratur Se IRB Evaluering Skriftlig prøve 60%+prosjekt 40% Emneansvarlig Siri Fause Studieplan 14

15 Design og konstruksjon 3 og 4 Emnekode IRB33004 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 3. studieår Valgfag Arbeidsmåte Forelesninger og prosjektoppgaver. Timer pr. uke 4 Mål Studentene skal ha kjennskap til dimensjonering av avstivningssystemer utført med betongelementer, avstivningssystemer utført i stålkonstruksjoner, diemensjonering av knutepunkter i stål samt generelt dimensjonering av tverssnitt. Studentene skal gjennom prosjektoppgavene få en helhetlig forståelse av prosjektering av bygningskonstruksjoner i betong og stål. Studentene skal kunne moddelere 3D vha TEKLA structure Innhold 2 studiepong Betongkonstruksjoner -Avstivningsystemer- lastberegning av skivebygg -Dimensjonering av hulldekkeskiver-armering i fuger. *3 studiepoeng Stålkonstruksjoner -Kapasitet av tverrsnitt. -Knutepunktsdetaljer -Avstivningssystemer. -Kapasitet av plateformede komponenter. TEKLA structure: 3-D Modelering av stålbygg og betongbygg. Forkunnskaper IRB Design og konstruksjon 1. Arbeidskrav Prosjektoppgaver. Litteratur Evaluering Prosjektoppgaver. Emneansvarlig Siri Fause Studieplan 15

16 3D-DAK og elementmetoden Emnekode IRB34004 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Vinteren 2005/ Et semester Plass i utdanningen 3. studieår Valgfag Arbeidsmåte Forelesninger, bruk av videokanon, bruk av Internet, øvinger og selvstudium knyttet til de obligatoriske øvingene. Mange timer vil foregå ved PC. Timer pr. uke Mål Studentene skal etter kurset kunne utnytte de muligheter som finnes i moderne PC programmer for 3D modellering og styrkeberegninger. Studentene skal også få innsikt i og forståelse for dimensjonering og styrkeberegning ved hjelp av elementmetoden. Innhold 5 studiepoeng 3D DAK med bruk av Inventor og 5 studiepoeng elementmetoden. 1) Inventor: Teori og øvinger er knyttet opp mot PC programmet Autodesk Inventor. Mekaniske tredimensjonale produkter skal modelleres ved hjelp av parametere. Parter og Standardparter settes inn i sammenstillinger. Partene og sammenstillingene skal presenteres ved hjelp av todimensjonale tegninger. 2) Innføring i elementmetoden: Oppdeling av strukturen i elementer, beskrive elementenes egenskaper, deretter avgjøre systemets egenskaper, fastlegge belastningssituasjonen og grensebetingelsene, løse systemet, og til slutt vurdere resultatene. Elementmetoden belyses både med manuelt beregninger og med øvinger utført ved hjelp av PC. Forkunnskaper Mekanikk. Datateknikk med teknisk tegning. Eller tilsvarende. Arbeidskrav Det obligatoriske øvingsopplegget må være tilfredsstillende gjennomført. Litteratur Kursmateriell utleveres. Oppgis ved kursstart. Evaluering Et utvalg øvinger må være godkjent. Innleveringer og tester vil telle ved vurderingen i faget. Emneansvarlig Egil Berg Studieplan 16

17 Emnekode IRB35504 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ 2 semester Plass i utdanningen 3. studieår Produksjonsstyring Obligatorisk fag Arbeidsmåte Forelesning og gruppeprosjektarbeid Timer pr. uke 4 Mål Studenten skal kunne planlegge gjennomføring og kalkulere prisen for et bygg-og anleggsarbeid, samt utarbeide et kvalitetsystem for byggebransjen. Innhold Anleggsteknikk og kalkulasjon: HMS, avtaleverket, betongarbeider, masseflytting, sprengningsteknikk og anbudskalkulasjon. Kvalitetsikring og kvalitetsystem. Forkunnskaper Gjennomført teknisk planlegging 1 Arbeidskrav 2 stk. gruppeprosjektoppgaver og forelesninger med øvingsoppgaver. Litteratur Anleggsdrift og Fjellarbeider, L.Steensgaard og Christian Nordahl Rolfsen, ISBN , Gyldendal yrkesopplæring Annen litteratur etter nærmere beskjed ved studiestart Evaluering Prosjektoppgave1 (70%) og skriftlig prøve i mars (30%) Emneansvarlig Tor Jørgensen Studieplan 17

18 Dimensjonering av betongelementer Emnekode IRB36504 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ ett semester Plass i utdanningen 3. studieår Valgfag Arbeidsmåte Timer pr. uke Mål Innhold Forkunnskaper Arbeidskrav Litteratur Evaluering Emneansvarlig Siri Fause Studieplan 18

19 Emnekode IRB37503 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Vår 2005/ Ett semester Plass i utdanningen 3. studieår Obligatorisk Hovedprosjekt Arbeidsmåte Selvstendig arbeid i grupper under kontinuerlig veiledning og tilbakemelding på arbeidet fra veileder. Timer pr. uke Full tid fra medio mars til medio juni. Mål Ingeniørstudentene skal opparbeide kompetanse og selvtillit på å løse reelle næringslivsoppgaver. De skal gjennom arbeidet trene seg i å arbeide i team på en systematisk måte etter anerkjente metoder og modeller for problemløsning og prosjektstyring. Innhold Oppgaven går ut på å løse et tverrfaglig problem, helst i samarbeid med lokalt næringsliv eller institusjoner. Arbeidet organiseres som et prosjekt med oppdragsgiver, styringsgruppe, prosjektleder og arbeidsgruppe. Gruppene arbeider selvstendig under veiledning. Det legges vekt på at studentene arbeider systematisk etter anerkjente metoder og modeller for problemløsing og prosjektstyring. Prosjektet avsluttes ved deltagelse på EXPO-utstillingen i juni. Forkunnskaper Bestått 120stp grunnlagsfag og byggtekniske fag. Arbeidskrav Ukentlige prosjektmøter med veileder. Litteratur Prosjekthåndbok med retningslinjer for prosjektvirksomheten ved IR-avdelingen. Egnet støttelitteratur: Westhagen, Harald m.fl. : Prosjektarbeid. Evaluering Hovedprosjektet evalueres på grunnlag av prosjektprosessen, prosjektrapporten, prosjektresultatet og EXPO-presentasjon med foredrag. Karakteren til deltagere innenfor gruppen kan fastesettes individulet på grunnlag av muntlig eksaminering. Emneansvarlig Tor Jørgensen Studieplan 19

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ

BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ Terje Karlsen, 15.10.2008 Bachelor i ingeniørfag HiØ Bygg Data (Halden) Elektro Industriell design Kjemi Maskin Bachelor i ingeniørfag - bygg Mål for Bachelor i ingeniørfag

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Teknologi og design. 60 Studiepoeng Grunnstudium. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Teknologi og design. 60 Studiepoeng Grunnstudium. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Teknologi og design 60 Studiepoeng Grunnstudium Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 4 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...4 MÅL FOR STUDIET...

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Ledelse 1 Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Bachelor i Ingeniørfag. Bygg/ Landmåling (07/08) Fagplan

Bachelor i Ingeniørfag. Bygg/ Landmåling (07/08) Fagplan Bachelor i Ingeniørfag Bygg/ Landmåling (07/08) Fagplan Utarbeidet av: Bjørn Godager INSTITUTT FOR INGENIØR- OG Utgave 26.03.07 ALLMENNFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2. STUDIETS FAGLIGE GRUNNLAG OG IDÉGRUNNLAG...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ 1 Høringsnotat Oslofjordalliansens ingeniørutdanning - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ Arbeidsgruppe utdanning i pilotprosjekt teknologi 3.11.09 2 Innholdsfortegnelse I. Premisser

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

STUDIEPLAN. Bygger på Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning av

STUDIEPLAN. Bygger på Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning av STUDIEPLAN Bachelor i ingeniørfag, Bygg 180 studiepoeng Narvik, Alta og Mo i Rana Bygger på Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning av 03.02.2011 Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Versjon 02/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU, skal gi studentene et grunnlag for

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Matematikk påbygging

Matematikk påbygging Høgskolen i Østfold Matematikk påbygging Omfang: 1 år 60 studiepoeng Påbyggingsstudium Godkjent Av Dato: 14.08.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Versjon 02/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-BYGG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Programplan for studieprogram maskin. Studieår 2011-2014. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2011

Programplan for studieprogram maskin. Studieår 2011-2014. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2011 Side 1/10 Programplan for studieprogram maskin Studieår 2011-2014 Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2011 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

STUDIEPLAN. <0> studiepoeng.

STUDIEPLAN. <Forkurs i realfag> <0> studiepoeng. <Narvik, Alta, Bodø*, Mo i Rana*> STUDIEPLAN studiepoeng Bygger på av og av

Detaljer

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Studieplan Teknologi og forskningslære studieåret 2016/2017 Versjon 01/16 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer