Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning"

Transkript

1 Høgskolen i Østfold Studieplan Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato:

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... 3 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 4 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS... 5 VURDERINGSFORMER... 5 PENSUM- /LITTERATURLISTE... 5 EMNEBESKRIVELSE...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Personer med interesse for bygg konstruksjon, materialteknologi, planlegging, prosjektering og oppfølging. b. Opptakskrav Generell studiekompetanse med fordyping i realfag eller tilsvarende. Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Grunnutdanning b. Grad Bachelor Mål for studiet a) Studiet kvalifisere for: (samfunnsmessig relevans) Utdanningen er et profesjonsstudium som skal utdanne ingeniører som kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter, og som tar et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn. Videre skal utdanningen gi innsikt i bruken av FoU i ingeniørfag og betydningen av FoU for innovasjon og nyskaping. Kandidatene skal være kvalifisert for teknisk relatert arbeid på ingeniørnivå i byggebransjen og ellers i samfunnet. b) Hvilken kompetanse vil studiet gi (beskrives kortfattet) Kunnskapsmål: Studentene skal ha et solid realfaglig fundament og tilegne seg teoretiske kunnskaper innenfor teknologi og dybdekunnskaper innen spesialområdet bygg. De skal ha bred kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn både innenfor teknologi generelt og innenfor spesialområdet. Etter endt studium skal de ha tilstrekkelig kunnskap om ny teknologi og nyskaping. Ferdighetsmål: Studentene skal kunne omsette teoretiske kunnskaper til praktiske ferdigheter slik at de kan beherske og anvende eksisterende teknologi og kunne bidra til bedriftens innovasjon. De skal kunne samarbeide på alle plan gjennom god skriftlig og muntlig kommunikasjon. Holdningsmål: Studentene skal få en positiv holdning til forskning, utvikling og nyskaping, samt være forberedt på lagarbeid og innstilt på entreprenørskap. Utdanningen skal bidra til at ingeniørene tar ansvar for miljøet. Studiets innhold, oppbygging og sammensetning* a) Emner * Se egne emnebeskrivelser Hovedemner: Grunnlagsfag, samfunnsfag og tekniske fag, både generelt og innen spesialområdet byggfag, samt Hovedprosjekt. Jf. Rammeplan for ingeniørutdanning. (Emne: den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i studieprogram) - Jf Bachelorforskrift 2) Delemner: Rammeplanen omhandler ikke delemner. Emnegrupper/fag: Grunnlagsfag 50 stp., Samfunnsfag 15 stp., Tekniske fag 85 stp., Valgfag 15 stp., Hovedprosjekt 15 stp. b) Progresjon Studieplan 3

4 I første studieår gis studentene gjennom grunnlags- og samfunnsfag et fundament for teknologistudiet og blir kjent med arbeidsformen. I annet studieår gis de et ytterligere basisfundament før spesialiseringen som kjennetegner tredje studieår. c) Obligatoriske emner: Valgemner: Grunnlagsfag: Ingeniørmatematikk 1-10 stp., Fysikk med mekanikk 15 stp. (herav 5 stp. tekn. fag), Datateknikk 5 stp. (inngår i Kommunikasjon og datateknikk 10 stp.), Miljø og kjemi 10 stp., Ingeniørmatematikk 2 10 stp. Samfunnsfag: Kommunikasjon 5 stp. (inngår i Kommunikasjon og datateknikk 10 stp.), Bedriftsutvikling og økonomi 10 stp. Tekniske fag: Mekanikk 5 stp. (inngår i Fysikk med mekanikk 15 stp.), Bygningslære m/dak 15 stp., Geoteknikk 10 stp., Landmåling 10 stp. (herav 2 stp. Ingeniørmatematikk 2), Konstruksjonslære 10 stp.(herav 3 stp. Ingeniørmatematikk 2), Design og konstruksjon 1 (betong, stål, tre) 15 stp., Design og konstruksjon 2 (plast m.m.) 10 stp., Prosjekt- og produksjonsstyring 15 stp. Hovedprosjekt: 15 stp. Valgfag: 15 stp. blant nedenstående: Teknisk planlegging 2 10 stp + ev. m/teknisk planlegging 3 5 stp = 15 stp. eller Design og konstruksjon 3 10 stp. + ev. m/desifn og konstruksjon 4 5 stp. = 15 stp. Ingeniørmatematikk 3 5 stp. For øvrig kan studentene alternativt velge 15 stp. blant avdelingens eller hele høgskolens studieportefølje dersom det ikke er spesielle hinder for dette. Eksempelvis: Vegdrift- og vedlikehold 5 stp. (samarbeid HiØ/HiN), og 3Dmod/visualisering/animasjon (felles med Industriell design) d) Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår Studenten kan velge å ta hovedprosjekt eller siste semester ved et samarbeidende lærested i utlandet. e) Emner som tilbys utenlandske studenter Ingen emner er spesielt tilrettelagt for utenlandske studenter, men alle kan tilbys utenlandske studenter dersom de kan dokumentere nødvendige norskkunnskaper. f) Internasjonalt aspekt Følgende fag vil ha noe av et internasjonalt aspekt: Ingeniørutdanningen er tilrettelagt slik at studentene etter endt utdanning og nødvendig praksis skal kunne søke om eur.ing.-tittelen. Organisering, arbeids- og undervisningsformer a. Beskrivelse av hvordan studiet er organisert (blokker, tverrfaglige prosjekt etc) og hvilke arbeids- og undervisningsformer som inngår Studiet har utstrakt samundervisning med de andre ingeniørprogrammene i grunnlags- og samfunnsfag, og i enkelte tekniske fag. Grunnlags- og samfunnsfagene er hovedsakelig lagt til første og annet studieår. Studiet har utadrettede prosjekter rettet mot regionens næringsliv i alle tre studieår, og en del av arbeidsoppgavene er basert på samarbeid mellom studenter og er tverrfaglige. b) Presisering - bruk av bibliotek: Opplæring i bibliotekbruk, informasjonssøking og referanser gjennom alle tre studieår - bruk av IKT: Inngår foruten i emnet Kommunikasjon og datateknikk i de fleste emner og oppgaver. - egenaktivitet: Høy egenaktivitet med krav til innleveringer og presentasjoner, jf. emnebeskrivelser. - obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet: Jf. emnebeskrivelser - annet - c) Arbeidskrav Jf. emnebeskrivelser Studieplan 4

5 d) undervisningsspråk (dersom emner undervises på andre språk enn norsk) Generelt sett er undervisningsspråket norsk. Enkelte forelesninger kan gis på engelsk, det samme gjelder ev. arbeider i bedrift som har engelsk som arbeidsspråk. En større eller mindre del av pensumlitteraturen kan være på engelsk eller på andre skandinaviske språk. Forholdet mellom teori og praksis a) Forholdet mellom teori og praksis (forholdet mellom komponentene) I tillegg til teoriundervisning er det ulike former for praksis og laborasjoner. b. Praksisdelens varighet og hvor i studiet den er plassert (ev hvordan teori og praksis er integrert) Praksis i form av laboratoriearbeider og øvinger er integrert i de fleste emner i alle studieår. Utadrettede prosjekter i alle tre studieår. Se for øvrig emnebeskrivelsene. Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) I alle emner gis underveisvurdering i ulike former tilpasset emne og arbeidsform. 2. Sluttvurdering a) Bruk av ev arbeidskrav Se emnebeskrivelser. b) Vurderingsform ev kombinasjon av vurderingsformer Se emnebeskrivelser. c) Obligatoriske prøver og oppgaver og hvor de er plassert i utdanningsløpet Se emnebeskrivelser. d) Karaktersystem (det må komme frem hvordan ev. delvurderinger teller med og vektes i samlet karakter) Se emnebeskrivelser. Bestått/ ikke bestått eller A-F Pensum- /litteraturliste a) Pensum/lærestogg (minimum tema/omfang/referanselitteratur) Se emnebeskrivelser. b) Litteraturliste sist oppdatert Dato: Studieplan 5

6 Emnekode IRB10503 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen Bygningslære m/dak 1. studieår Obligatorisk Arbeidsmåte Forelesninger, laboratoriearbeid, prosjektoppgaver, øvingsoppgaver, gruppearbeid, individuelt arbeid. Timer pr. uke 6/4 Mål Gi grunnleggende kunnskaper innen generell byggeteknikk, bygningsfysikk, bygningsmaterialer samt hustegninger og konstruksjonstegninger v. bruk av AutoCad Innhold Byggesaker, hustyper, byggemetoder, generell bygningsteknikk, miljøvennlige byggematerialer og bygningsfysikk. Materiallære stål, tre og betong med lab. øvinger. Hustegning og konstruksjonstegning med AutoCad. Forkunnskaper Arbeidskrav Obligatoriske oppgaver, prosjekter, lab. rapporter samt tester underveis som skal inngå i mappe for evaluering. Oblgatorisk oppmøte ved øvinger på laboratorene. Litteratur Trehus- håndbok45, Betongboka-Norcem (ev ny utgave) Annen litteratur oppgis ved studiestart. Evaluering Vurdering baseres på innlevert mappe. (mappe-elementenes form, innhold og struktur defineres i hver enkelt oppgave). Arbeidsmåten medfører at mappen kun kan vurderes ved fastlagt innleveringstermin. Emneansvarlig Siri Fause Studieplan 6

7 Emnekode IRB20003 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ ett semester Plass i utdanningen 2. studieår Arbeidsmåte Timer pr. uke Obligatorisk Konstruksjonsfag Mål Faget skal gi innføring i beregning av laster etter gjeldende laststandarder, samt konstruksjonssystemer. Videre skal faget gi grunnleggende kunnskap om kraft- og momentfordeling i statiske ubestemte konstruksjoner, som grunnlag for dimensjonering og spenningskontroll. Innhold Konstruksjonslære: Konstruksjonsprinsipper. Bæresystemer. Laster og lastberegninger. Konstruksjonsmekanikk: Moment-, skjærkraft- og aksialkraftfordeling i statisk bestemte- og ubestemte konstruksjoner.deformasjonsberegninger av samme. Kraftmetoden. Energimetode. Crossmetoden. Tilnærmet metode for blobal knekkningsberegning. Bruddberegninger. G-Prog statikkbjelke og Ramme vil bli benyttet for kontroll av noen øvingsoppgaver. Forkunnskaper Fullført Mekanikk. Arbeidskrav Obligatoriske øvinger. Litteratur Laststandarder. Knut Røhne og <kjell Vangestad: Byggstatikk. ISBN Annen litteratur etter nærmere beskjed ved studiestart. Evaluering Skriftlig eksamen.minst 75% av de obligatoriske øvingene må være godkjent for at man skal få adgang til eksamen. Emneansvarlig Aage Kollen Studieplan 7

8 Emnekode IRB20503 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 2. studieår Teknisk planlegging 1 Obligatorisk Arbeidsmåte Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektoppgave Timer pr. uke 4 Mål Studenten skal kunne foreta enkel teknisk planlegging som veg, vann- og avløpsplanlegging under hensyn til topografi og de materialer som undergrunnen består av, samt kunne stikke slike anlegg ut i marka. Studenten skal også kunne det teoretiske grunnlag for slik planlegging med temaer som geoteknikk og landmåling. Innhold Veg-, Vann- og Avløpsteknikk: Dimensjoneringsgrunnlag og geometrisk utforming av veger, samt bæreevnemessig dimensjonering. Vannforbruk og dimensjonering av vann og avløpsledninger. Praktisk utførelse og materialbruk, samt masse og mengdeberegning.geoteknikk: Jordartenes oppbygging, klassifisering og identifisering. Spenninger, skjærstyrke og permeabilitet i jord. Beregning av jordtrykk, bæreevne, stabilitet og setninger. Mark- og laboratorieundersøkelserlandmåling: Geodetisk grunnlag og koordinatsystem. Instrumentlære, detalj-, eiendoms- og grunnlagsmålinger. Beregning av poygondrag, enkeltpunkts koordinater og utstikkingsdata. Fotogrammetri og kart. Forkunnskaper Gjennomført Fysikk m/mekanikk Arbeidskrav Obligatorisk prosjektoppgave, geoteknisk felt- og laboratorieøving og feltøvelse i landmåling. 15 obligatoriske øvinger i geoteknikk. Litteratur Kommunalteknikk: Vann, avløp og renovasjon, Jan From, Gyldendal ISBN Landmåling: Landmåling 1, Harald Økern, NKI, ISBN Oppgaver i grunnleggende landmåliing, Gjengedal/Skogseth, ISBN Geoteknikk: Geoteknikk (Ett bind), Olav Aarhaug, NKI, ISBN Annen litteratur etter nærmere beskjed ved studiestart. Evaluering Skriftlig eksamen 70% i juni og prosjektoppgave 30% forutsatt godkjent obligatorisk øvingsopplegg. Emneansvarlig Tor Jørgensen Studieplan 8

9 Design og konstruksjon 1 Emnekode IRB21503 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 2. studieår Obligatorisk Arbeidsmåte Forelesninger og øvingsoppgaver Timer pr. uke Mål Faget skal gi innføring i prosjektering av betong-, stål- og trekonsttruksjoner. Innhold Prosjektering av stålkonstruksjoner som søyler, bjelker og forbindelser etter NS Prosjektering av trekonstruksjoner som bjelker, søyler og forbindelser etter NS Prosjektering av betongkonstruksjoner som dekker, bjelker, søyler og fundamenter etter NS Dimensjonering i brudd- og bruksgrensetilstanden. Forkunnskaper IRB 1002 Mekanikk eller IRF Fysikk med mekanikk eller tilsvarende. Arbeidskrav Obligatoriske oppgaver Litteratur Betongkonstruksjoner- Prosjektering- Knut Røhne og Kjell Vangestad Stålkonstruksjonr, John Eie Trekonstruksjoner, John Eie Notater fra undervisning Evaluering Skriftelig eksamen. 70% av betongøvinger må være godkjent. 100% av stål- og treøvinger må være godkjent. Emneansvarlig Siri Fause Studieplan 9

10 Emnekode IRB30503 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semester Plass i utdanningen 3.år/høst Teknisk planlegging 2 /teknisk fag Arbeidsmåte Forelesning, øvingsoppgaver og prosjekt Timer pr. uke 4 Mål Studenten skal kunne foreta konsekvensutredning, dimensjonering, beskrivelse og konstruksjon av veg-, vann- og avløpsanlegg på et videregående nivå. Innhold Veg: (Nettkurs) Miljø og samfunnsøkonomiske konsekvenser som støy og ulykker. Vegsystem med vegtyper og vegklasser. Dimensjoneringsgrunnlag for kjøretøy og trafikk. Geometrisk utforming av horisontal- og vertikalkurve, samt vegkryss.masseberegning og -disponering. Vann/avløp: Vannforsyningsanleggenes oppgave. Vannforekomster. Vannkvalitet, parametre. Krav til godt drikkevann. Vannforbruk. Vannuttak. Videregående trykk- og trykktapsberegninger, regneeksempler. Pumpeanlegg. Reduksjon av vanntrykket, trykksoner. Høydebasseng. Ledningsnett. Utstyr på ledningsnettet. Måling av vann i trykkledninger. Drift av vannverk. Behandlingsanlegg for drikkevann.avløpsanlegg, historikk og definisjoner. Resipienter. Videregående dimensjonering av avløpsrør. Forskjellige innretninger på nettet. Tilknytninger av avløpsledninger. Forkunnskaper Gjennomført Teknisk planlegging 1 Arbeidskrav Obligatoriske øvingsoppgaver. Litteratur Veg:Håndbok 017 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen ISBN Håndbok 018 Vegbygging, Statens vegvesen ISBN Kompendium: Vegutforming for ingeniørutdanningen. Vann:VA-teknikk, del 1, Vannforsyning, Tapir VA-teknikk, del 2, Avløpsteknikk, Tapir Evaluering Skriftlig eksamen 60% i desember og prosjektoppgave 40% forutsatt godkjent obligatorisk øvingsopplegg. Emneansvarlig Tor Jørgensen Studieplan 10

11 Emnekode IRB30704 Studiepoeng 5 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ Plass i utdanningen 3. studieår Valgfag Vegplanlegging Arbeidsmåte Forelesning og øvingsoppgaver via Internett. Timer pr. uke 4 Mål Studenten skal kunne foreta utredning, dimensjonering, beskrivelse og konstruksjon av veganlegg på et videregående nivå. Innhold Miljø og samfunnsøkonomiske konsekvenser som støy og ulykker. Vegsystem med vegtyper og vegklasser. Dimensjoneringsgrunnlag for kjøretøy og trafikk. Geometrisk utforming av horisontal- og vertikalkurve, samt vegkryss. Masseberegning og -disponering. Forkunnskaper Gjennomført Teknisk planlegging 1 eller annet grunnkurs i vegbygging (1stp) Arbeidskrav Obligatoriske oppgaver. Litteratur Håndbok 017 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen ISBN Håndbok 018 Vegbygging, Statens vegvesen ISBN Kompendium: Vegutforming for ingeniørutdanningen. Håndbok 140, del1: Konsekvensanalyser.ISBN Evaluering Skritftlig eksamen 3 timer i desember. Emneansvarlig Tor Jørgensen Studieplan 11

12 Teknisk planlegging 2 m/vegvedlikehold og -drift Emnekode IRB31003 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 3. studieår Valgfag Arbeidsmåte Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektoppgave Timer pr. uke 4 Mål Studenten skal kunne foreta dimensjonering, beskrivelse og konstruksjon av veg-, vann- og avløpsanlegg på et videregående nivå, samt beherske moderne drifts- og vedlikeholdsprinsipper for veganlegg. Innhold Veg: (Nettkurs) Miljø og samfunnsmessige konsekvenser som støy og ulykker. Vegsystem med vegtyper og vegklasser. Dimensjoneringsgrunnlag for kjøretøy og trafikk. Geometrisk utforming av horisontal- og vertikalkurve, samt vegkryss. Dimensjonering av vegens overbygning, materialbruk og utførelse. Drenering og avløpsvann fra veg. Masseberegning. Vann/avløp: Vannforsyningsanleggenes oppgave. Vannforekomster. Vannkvalitet, parametre. Krav til godt drikkevann. Vannforbruk. Vannuttak. Videregående trykk- og trykktapsberegninger, regneeksempler. Pumpeanlegg. Reduksjon av vanntrykket, trykksoner. Høydebasseng. Ledningsnett. Utstyr på ledningsnettet. Måling av vann i trykkledninger. Drift av vannverk. Behandlingsanlegg for drikkevann.avløpsanlegg, historikk og definisjoner. Resipienter. Videregående dimensjonering av avløpsrør. Forskjellige innretninger på nettet. Tilknytninger av avløpsledninger. Avløpsnettets drift. Rensing av avløpsvann. Drift og vedlikehold: (Nettkurs), se Forkunnskaper Gjennomført Teknisk planlegging 1 Arbeidskrav Obligatoriske øvinger Litteratur Veg:Håndbok 017 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen ISBN Håndbok 018 Vegbygging, Statens vegvesen ISBN Kompendium: Vegutforming for ingeniørutdanningen. Vann:VA-teknikk, del 1, Vannforsyning, Tapir VA-teknikk, del 2, Avløpsteknikk, Tapir Vedlikehold: Håndbok-111 Standard for drift og vedlikehold, Statens vegvesen. Evaluering Skriftlige forprøver i desember (35%) og i juni (35%) og prosjektoppgave 30% forutsatt godkjent obligatorisk øvingsopplegg. Emneansvarlig Tor Jørgensen Studieplan 12

13 Design og konstruksjon 2 Emnekode IRB32003 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ et semestre Plass i utdanningen 3. studieår Obligatorisk Arbeidsmåte Forelesninger og prosjektoppgave. Timer pr. uke Mål Faget skal gi en oversikt over beregning av konstruksjoner utført med betongelementer. Videre skal faget gi en oversikt over polymere konstruksjonsmaterialer, materialegenskapene generelt og langtidsegenskapene spesielt. Materialvalg og konstruksjonsprinsipper, samt grunnlag for beregning og dimensjonering av plast- og komposittkonstruksjoner. Innhold 4 stp Betong: -Dimensjonering av knutepunkter som søylekonsoll, belkenese, hyllebjelker. -Partielt belastede flater og spaltestrekk. -Dimensjonering av sveiseplater, forankring 6 stp Plast- og kompositter: Termoplast. Herdeplast. Armeringsmaterialer. Elastomerer. Konstruksjonsprinsipper. Komposittkonstruksjoner. Sandwichkonstruksjoner. Konstruktiv utforming. Produksjonsmetoder. Spesialkonstruksjoner. Design vurderinger ved hjelp av nettbaserte program og gruppeoppgaver. Anvendelse av norske og utenlandske design standarder og coder. Bedriftsbesøk. Gjesteforelesninger. Obligatoriske øvingsoppgaver. Gruppeoppgaver. Forkunnskaper Fullført Mekanikk Arbeidskrav Obligatoriske øvinger og prosjektoppgave Litteratur Betongkonstruksjoner Prosjektering, Knut Røhne og Kjell Vangestad (2001). Betonglementbøkene bind A, B og C Johann Vannes: Plastteknikk. Materiallære. ISBN Lars W. Corneliussen og Knut Mathisen: Plast. Plastteknologi. ISBN Evaluering Skriftlig eksamen 100%. 75% av de obligatoriske øvingene må være godkjent for at man skal få adgang til eksamen. Emneansvarlig Aage Kollen Studieplan 13

14 Design og konstruksjon 2 og 3 Emnekode IRB32504 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 3. årskurs 10 stp obligatorisk/5 stp Arbeidsmåte Forelsesninger og prosjektoppgaver. Timer pr. uke 4 Mål Som IRB Design og konstruksjon 2 samt at studentene skal ha kjennskap til dimensjonering av avstivningssystemer utført med betongelementer, avstivningssystemer utført i stålkonstruksjoner, diemensjonering av knutepunkter i stål samt generelt dimensjonering av tverssnitt. Studentene skal gjennom prosjektoppgavene få en helhetlig forståelse av prosjektering av bygningskonstruksjoner i betong og stål. Innhold Som 10 studiepoeng IRB Design og konstruksjon studiepoeng stål- og betongkonstruksjoner som beskrevet videre. *2 studiepong Betongkonstruksjoner -Avstivningsystemer- lastberegning av skivebygg -Dimensjonering av hulldekkeskiver-armering i fuger. *3 studiepoeng Stålkonstruksjoner -Kapasitet av tverrsnitt. -Knutepunktsdetaljer -Avstivningssystemer. -Kapasitet av plateformede komponenter. Forkunnskaper Design og konstruksjon 1 Arbeidskrav Obligatoriske øvinger samt prosjektoppgaver. Litteratur Se IRB Evaluering Skriftlig prøve 60%+prosjekt 40% Emneansvarlig Siri Fause Studieplan 14

15 Design og konstruksjon 3 og 4 Emnekode IRB33004 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 3. studieår Valgfag Arbeidsmåte Forelesninger og prosjektoppgaver. Timer pr. uke 4 Mål Studentene skal ha kjennskap til dimensjonering av avstivningssystemer utført med betongelementer, avstivningssystemer utført i stålkonstruksjoner, diemensjonering av knutepunkter i stål samt generelt dimensjonering av tverssnitt. Studentene skal gjennom prosjektoppgavene få en helhetlig forståelse av prosjektering av bygningskonstruksjoner i betong og stål. Studentene skal kunne moddelere 3D vha TEKLA structure Innhold 2 studiepong Betongkonstruksjoner -Avstivningsystemer- lastberegning av skivebygg -Dimensjonering av hulldekkeskiver-armering i fuger. *3 studiepoeng Stålkonstruksjoner -Kapasitet av tverrsnitt. -Knutepunktsdetaljer -Avstivningssystemer. -Kapasitet av plateformede komponenter. TEKLA structure: 3-D Modelering av stålbygg og betongbygg. Forkunnskaper IRB Design og konstruksjon 1. Arbeidskrav Prosjektoppgaver. Litteratur Evaluering Prosjektoppgaver. Emneansvarlig Siri Fause Studieplan 15

16 3D-DAK og elementmetoden Emnekode IRB34004 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Vinteren 2005/ Et semester Plass i utdanningen 3. studieår Valgfag Arbeidsmåte Forelesninger, bruk av videokanon, bruk av Internet, øvinger og selvstudium knyttet til de obligatoriske øvingene. Mange timer vil foregå ved PC. Timer pr. uke Mål Studentene skal etter kurset kunne utnytte de muligheter som finnes i moderne PC programmer for 3D modellering og styrkeberegninger. Studentene skal også få innsikt i og forståelse for dimensjonering og styrkeberegning ved hjelp av elementmetoden. Innhold 5 studiepoeng 3D DAK med bruk av Inventor og 5 studiepoeng elementmetoden. 1) Inventor: Teori og øvinger er knyttet opp mot PC programmet Autodesk Inventor. Mekaniske tredimensjonale produkter skal modelleres ved hjelp av parametere. Parter og Standardparter settes inn i sammenstillinger. Partene og sammenstillingene skal presenteres ved hjelp av todimensjonale tegninger. 2) Innføring i elementmetoden: Oppdeling av strukturen i elementer, beskrive elementenes egenskaper, deretter avgjøre systemets egenskaper, fastlegge belastningssituasjonen og grensebetingelsene, løse systemet, og til slutt vurdere resultatene. Elementmetoden belyses både med manuelt beregninger og med øvinger utført ved hjelp av PC. Forkunnskaper Mekanikk. Datateknikk med teknisk tegning. Eller tilsvarende. Arbeidskrav Det obligatoriske øvingsopplegget må være tilfredsstillende gjennomført. Litteratur Kursmateriell utleveres. Oppgis ved kursstart. Evaluering Et utvalg øvinger må være godkjent. Innleveringer og tester vil telle ved vurderingen i faget. Emneansvarlig Egil Berg Studieplan 16

17 Emnekode IRB35504 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ 2 semester Plass i utdanningen 3. studieår Produksjonsstyring Obligatorisk fag Arbeidsmåte Forelesning og gruppeprosjektarbeid Timer pr. uke 4 Mål Studenten skal kunne planlegge gjennomføring og kalkulere prisen for et bygg-og anleggsarbeid, samt utarbeide et kvalitetsystem for byggebransjen. Innhold Anleggsteknikk og kalkulasjon: HMS, avtaleverket, betongarbeider, masseflytting, sprengningsteknikk og anbudskalkulasjon. Kvalitetsikring og kvalitetsystem. Forkunnskaper Gjennomført teknisk planlegging 1 Arbeidskrav 2 stk. gruppeprosjektoppgaver og forelesninger med øvingsoppgaver. Litteratur Anleggsdrift og Fjellarbeider, L.Steensgaard og Christian Nordahl Rolfsen, ISBN , Gyldendal yrkesopplæring Annen litteratur etter nærmere beskjed ved studiestart Evaluering Prosjektoppgave1 (70%) og skriftlig prøve i mars (30%) Emneansvarlig Tor Jørgensen Studieplan 17

18 Dimensjonering av betongelementer Emnekode IRB36504 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ ett semester Plass i utdanningen 3. studieår Valgfag Arbeidsmåte Timer pr. uke Mål Innhold Forkunnskaper Arbeidskrav Litteratur Evaluering Emneansvarlig Siri Fause Studieplan 18

19 Emnekode IRB37503 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Vår 2005/ Ett semester Plass i utdanningen 3. studieår Obligatorisk Hovedprosjekt Arbeidsmåte Selvstendig arbeid i grupper under kontinuerlig veiledning og tilbakemelding på arbeidet fra veileder. Timer pr. uke Full tid fra medio mars til medio juni. Mål Ingeniørstudentene skal opparbeide kompetanse og selvtillit på å løse reelle næringslivsoppgaver. De skal gjennom arbeidet trene seg i å arbeide i team på en systematisk måte etter anerkjente metoder og modeller for problemløsning og prosjektstyring. Innhold Oppgaven går ut på å løse et tverrfaglig problem, helst i samarbeid med lokalt næringsliv eller institusjoner. Arbeidet organiseres som et prosjekt med oppdragsgiver, styringsgruppe, prosjektleder og arbeidsgruppe. Gruppene arbeider selvstendig under veiledning. Det legges vekt på at studentene arbeider systematisk etter anerkjente metoder og modeller for problemløsing og prosjektstyring. Prosjektet avsluttes ved deltagelse på EXPO-utstillingen i juni. Forkunnskaper Bestått 120stp grunnlagsfag og byggtekniske fag. Arbeidskrav Ukentlige prosjektmøter med veileder. Litteratur Prosjekthåndbok med retningslinjer for prosjektvirksomheten ved IR-avdelingen. Egnet støttelitteratur: Westhagen, Harald m.fl. : Prosjektarbeid. Evaluering Hovedprosjektet evalueres på grunnlag av prosjektprosessen, prosjektrapporten, prosjektresultatet og EXPO-presentasjon med foredrag. Karakteren til deltagere innenfor gruppen kan fastesettes individulet på grunnlag av muntlig eksaminering. Emneansvarlig Tor Jørgensen Studieplan 19

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Bygg - og miljøteknikk

Bygg - og miljøteknikk ntnu.no/studier/mtbygg Bygg - og miljøteknikk Valg av studieretning og emner 2014-2015 - 1 - INNHOLD SIDE INNLEDNING 2 KORT OM VÅRE STUDIERETNINGER 3 VALG AV STUDIERETNING OG EMNER 4 KONTAKTPERSONER OG

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer