Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale"

Transkript

1 FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure var 206 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012 og 2013, då det berre vart fanga 134 og 144 sjøaure (figur 1, stolpar). Etter at villaksen har vore freda sidan tidleg på 1990-talet, vart det opna for ordinært fiske i I 2012 og 2013 vart det fanga høvesvis 31 og 35 laks. Dette er berre vel fjerdeparten av fangsten i 2011, og dei dårlegaste resultata sidan elva vart gjenopna for fiske etter laks. I perioden er det godt samsvar mellom laksefangstane i Frøysetelva og det ein har sett i resten av fylket, men den dårlege fangsten i 2012 er eit klart avvik (figur 1, linjer). Det ikkje er nokon klar samanheng for sjøaurefangstane. Sidan 2010 har ein del av både laks og sjøaure vorte sett ut att i elva. I 2013 vart 26 sjøaure (18 %) og 2 laks (6 %) sett ut att. Gjenutsett fisk er inkludert i fangststatistikken. FIGUR 1. Fangst av laks og sjøaure i Frøysetelva i perioden (stolpar). Det er skild mellom smålaks (<3 kg, grøn), mellomlaks (3-7 kg, raud) og storlaks (>7 kg, svart). Blå stolpar er uspesifisert materiale. Villaksen var freda fram til og med Linjer viser fangst av laks og sjøaure i resten av Hordaland utanom Frøysetelva. NB! Fangst inkluderer gjenutsett fisk. Frå sportsfisket i perioden er det samla analysert skjelprøvar av 542 laks og 693 sjøaure, i 2013 kom det inn prøvar av 24 laks og 93 sjøaure (figur 2). Ni av dei ti siste åra er det sendt inn prøvar av meir enn 50 % av laksane som er avliva, det same er tilfelle for sjøauren tre av dei fire siste åra. Etter at det vart opna for fritt fiske etter laks i 2003 har andel rømt laks i skjelmaterialet variert mykje mellom år, og etter at det var nede 4 % i 2008, var det ein kraftig auke i 2009, til 31 %. I var andelen 7-10 %, medan det ikkje vart registrert rømt laks i FIGUR 2. Antal skjelprøvar frå sportsfiske i Frøysetelva , og andel rømt oppdrettslaks (%).

2 FANGST OG SKJELPRØVAR I ROMARHEIMSELVA Etter å ha vore totalfreda sidan 1993, vart det opna att for fiske etter laks og sjøaure i Romarheimselva i I perioden har det i snitt vore fanga 129 sjøaure per år, i 2013 vart det fanga 38 sjøaure (snittvekt 0,6 kg), den lågaste registrerte fangsten sidan elva vart opna for fiske i I vart 4-13 % av sjøaurane sette ut att i elva. Desse er inkludert i fangsten (figur 1). Det har vore spreidde fangstar av laks i Romarheimselva, men aldri meir enn 5 kvart år, og samla fangst i perioden er 26 laks. I 2013 vart det fanga 4 laks. Romarheimselva er ikkje rekna å ha ein eigen laksebestand. FIGUR 1. Fangst i antal (stolpar) og snittvekt i kg (linje) av sjøaure i Romarheimselva i NB! Fangst inkluderer gjenutsett fisk. Me har motteke skjelprøvar kvart år sidan 2003, til saman er det analysert skjelprøvar av 85 sjøaurar og 9 villaksar (figur 2). Andelen skjelprøvar av sjøaure i høve til offisiell fangst har vore låg dei fleste åra, stort sett rundt 5 %. I 2013 kom det berre inn ein skjelprøve, ein villaks på 75 cm og 3,7 kg, som hadde vore to vintrar i sjøen. Dei aller fleste sjøaurane hadde vore 2-6 somrar i sjøen då dei vart fanga, 3-sjøsommarfisk utgjer åleine halvparten av skjelmaterialet. Snittvekta aukar med sjøalder, som ein skal venta, men det er stor variasjon innan kvar aldersgruppe. FIGUR 2. Antal skjelprøvar av laks og sjøaure frå Romarheimselva i perioden

3 FANGST OG SKJELPRØVAR I DALEELVA I perioden var gjennomsnittleg årsfangst 96 laks og 309 sjøaurar. Laksefangstane har variert mykje dei seinare åra, og etter eit svært godt resultat i 2005 (313 laks), var fangsten nede i berre 36 laks i 2007 (figur 1, stolpar). På grunn av dei dårlege fangstane av villaks i 2007, vart villaksen etter lokalt initiativ freda frå midt i juli. Dei siste åra har det vore restriksjonar i fisket, og det meste av umerka villaks har vorte sett ut att i elva, medan feittfinneklipt fisk har vorte avliva. I 2013 vart det fanga 235 laks (snittvekt 3,5 kg), 48 % av desse vart sette ut att. Etter nokre år med rekordstore fangstar av sjøaure, har det gått jamt nedover. I 2013 vart det fanga 162 sjøaure (snittvekt 1,0 kg), det svakaste resultatet sidan Av desse vart 28 (17 %) sett ut att i elva. Utviklinga i fangst av både laks og sjøaure dei siste åra samsvarar ganske godt med det ein ser i resten av fylket (figur 1, linjer), noko som indikerer at mellomårsvariasjonen dei fleste år skuldast faktorar som ikkje er særeigne for Daleelva. Det klaraste unntaket er dei svært låge laksefangstane i 2006 og FIGUR 1. Fangst av laks og sjøaure i Daleelva i perioden (antal, stolpar). Frå 1979 er laksefangstane skild som tert (<3 kg, grøn) og laks (>3 kg, blå), frå 1993 er det skild mellom smålaks (<3 kg, grøn), mellomlaks (3-7 kg, raud) og storlaks (>7 kg, grå). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Hordaland utanom Daleelva. NB! Fangst inkluderer gjenutsett fisk. Frå fiskesesongane er det samla analysert skjelprøvar av 2123 laks og 1443 sjøaurar, i 2013 kom det inn prøvar av 124 laks og 26 sjøaure (figur 2). Etter ein topp i 2001 gjekk andelen rømd laks jamt nedover, frå 38 % i 2001, til 9 % i 2004, før det auka att i 2005 (12 %) og 2006 (21 %). Sidan det har vore restriksjonar på fiske av villaks sidan 2007, kan ein ikkje talfesta innslaget av rømt laks etter dette. FIGUR 2. Antal skjelprøvar frå Daleelva og andel rømt oppdrettslaks (%) Laksen har hatt dårleg sjøvekst etter 2005, og dei siste åra har % av smålaksfangstane (<3 kg) i mange elvar vore 2-sjøvinterlaks, som burde vore 3-7 kg, og ein god del 3-sjøvinterlaks har vore under 7 kg. Før 2005 var tilsvarande andel <10 % alle år.

4 FANGST OG SKJELPRØVAR I STORELVA I ARNA I perioden var gjennomsnittleg årsfangst 164 laks og 109 sjøaurar. I 2013 vart det fanga 412 laks (snittvekt 3,4 kg), ein reduksjon i høve til rekordåret 2012, men likevel det tredje beste resultatet som er registrert (figur 1, stolpar). Det vart ikkje registrert fangst av sjøaure i Fangsten av både laks og sjøaure dei siste 8-10 åra har variert om lag som i resten av fylket (figur 1, linjer). Auken i laksefangstar har vore sterkare i Storelva dei siste tre åra enn i resten av fylket, noko som til dels skuldast at det har vore fanga ein god del feilvandra utsett laks (feittfinneklipt), truleg frå Daleelva og Vosso. I vart % av laksane og % av sjøaurane sette ut att i elva, men i 2013 vart all fisk avliva. Gjenutsett fiske er inkludert i fangststatistikken. FIGUR 1. Fangst av laks og sjøaure i Storelva i perioden (antal, stolpar). Frå 1979 er laksefangstane skild som tert (<3 kg, grøn) og laks (>3 k, blå), frå 1993 er det skild mellom smålaks (<3 kg, grøn), mellomlaks (3-7 kg, raud) og storlaks (>7 kg, svart). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Hordaland utanom Storelva. NB! Fangst inkluderer gjenutsett fisk. Frå sportsfisket i perioden er det samla analysert skjelprøvar av 651 laks og 75 sjøaurar (figur 2). Andel skjelprøvar av laks i høve til fangst har variert mellom 10 og 60 %, i 2013 mottok me prøvar av 17 % av laksefangsten. Andel prøvar av sjøaure har vore låg alle år. Etter at andelen rømt laks hadde gått jamt nedover, frå 43 % i 2000, til 8 % i 2005, varierte andelane mellom 8 og 20 % fram til I 2013 var andelen 2,9 %, det lågaste som er registrert. Dei seinare åra har ein relativt høg andel av laksane vore feittfinneklipte. I 2011 var 22 av 64 villaks feittfinneklipt (34 %), desse kjem frå utsettingar i andre elvar. FIGUR 2. Antal skjelprøvar frå Storelva og andel rømt oppdrettslaks (%). Laksen har hatt dårleg sjøvekst etter 2005, og dei siste åra har % av smålaksfangstane (<3 kg) i mange elvar vore 2-sjøvinterlaks, som burde vore 3-7 kg, og ein god del 3-sjøvinterlaks har vore under 7 kg. Før 2005 var tilsvarande andel <10 % alle år.

5 FANGST OG SKJELPRØVAR I OSELVA Gjennomsnittleg fangst av laks i perioden er 168 (snittvekt 2,5 kg). Dei siste 15 åra har det i snitt vorte fanga 320 laks per år, men med stor mellomårsvariasjon (figur 1, stolpar). I 2013 vart det fanga 190 laks (snittvekt 3,6 kg), ein nedgang i høve til 2012, og eit av dei svakaste resultata sidan 1990-talet. Frå seint på 1990-talet til 2011 var variasjonen i laksefangstar mellom år svært lik i Oselva og fylket elles (figur 1, linje). Dette viser at dei viktigaste faktorane som påverkar laksebestanden i Oselva ikkje er lokale, men felles for ei rekke elvar på Vestlandet. Eit klart avvik er den sterke reduksjonen i laksefangst frå 2011 til Noko av grunnen er truleg innskrenka fisketider i 2012, men kor mykje som kan tilskrivast dette er ukjent. Fangsten av sjøaure har vore låg dei siste åra, i 2013 vart det fanga 89 sjøaure (snittvekt 1 kg), medan snittet for heile perioden er 257 sjøaure per år. Samsvaret mellom sjøaurefangstar i Oselva og resten av fylket er ikkje like klar som for laks, men reduksjonen frå 2005 til 2006 og åra etter er mykje den same. I vart % av laksane sette ut att i elva, i 2012 og 2013 høvesvis 4 og 6 %. Ein stor del av sjøauren har vorte sett ut att dei siste fire åra, i 2012 og 2013 utgjorde det høvesvis 98 og 94 % av fangsten. Gjenutsett fisk er inkludert i fangststatistikken (figur 1). FIGUR 1. Fangst av laks og sjøaure i Oselva i perioden (antal, stolpar). Frå 1979 er laksefangstane skild som tert (<3 kg, grøn) og laks (>3 kg, blå), frå 1993 er det skild mellom smålaks (<3 kg, grøn), mellomlaks (3-7 kg, raud) og storlaks (>7 kg, svart). Lilla stolpar i 2001 og 2002 er uspesifisert materiale. Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Hordaland. NB! Fangst inkluderer gjenutsett fisk. Skjelprøvar Frå sportsfisket i perioden er det til saman analysert skjelprøvar av 2525 laks og 1237 sjøaurar (figur 2). I 2013 kom det inn skjelprøvar av 137 laks og 6 sjøaure. Det er god oppslutning om skjelprøvetakinga i Oselva, dei siste 9 åra er det teke prøvar av mellom 55 og 95 % av dei laksane som er avliva. Andelen rømt oppdrettslaks har variert mykje, frå 5 % i 2005 til 55 % i Dei tre siste åra har andelen vore låg, og variert mellom 5 og 11%. I 2013 var andelen 7 %. FIGUR 2. Antal skjelprøvar frå sportsfiske i Oselva , og andel rømt oppdrettslaks (%).

6 FANGST OG SKJELPRØVAR I GRANVINSELVA Snittfangst av sjøaure per år i perioden har vore 746 (snittvekt 1,5 kg). Sjøaurefangstane har minka frå midt på 1970-talet, og dei siste 17 åra har snittfangstane vore berre 89 sjøaure per år (figur 1, stolpar). I 2013 vart det fanga 73 sjøaure. I perioden var gjennomsnittleg årsfangst 33 laks (snittvekt 4,9 kg). Villaksen har vore freda f.o.m. 2001, fangstane av laks etter dette er rømt oppdrettslaks eller gjenutsett villaks. I 2013 vart det registrert ein fangst på 11 laks, 6 av desse vart sette ut att. Det er ingen klar samanheng mellom variasjon i fangst i Granvinselva og resten av fylket, korkje for laks eller sjøaure (figur 1, linjer). FIGUR 1. Fangst av laks og sjøaure i Granvinselva i perioden (stolpar). Frå 1979 er laksefangstane skild som tert (<3 kg, grøn) og laks (>3 kg, blå), frå 1993 er det skild mellom smålaks (<3 kg, grøn), mellomlaks (3-7 kg, raud) og storlaks (>7 kg, svart). Villaksen har vore freda sidan tidleg på 1990-talet. Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Hordaland. NB! Fangst inkluderer gjenutsett fisk. Frå perioden er det til saman analysert skjelprøvar av 125 laks og 212 sjøaurar. I 2013 kom det inn skjelprøvar av 5 laks og 36 sjøaure. Dei to siste åra har me motteke prøvar av over 40 % av dei sjøaurane som er fanga, men andelen har variert mykje i løpet av perioden. FIGUR 2. Antal skjelprøvar av laks og sjøaure frå sportsfisket i Granvinselva. Vekst i elv og sjø Dei fleste laks- og aureungar er 2-4 år i elva før dei går ut i sjøen, ved ei lengd på cm. Ein del av aurane vil opphalda seg i Granvinsvatnet ei ti før utvandring, og kan vera over 25 cm som smolt. Sjøveksten er ulik for dei to artane, ved at laksen normalt veks ca cm første året i sjø, medan sjøauren veks cm.

7 FANGST OG SKJELPRØVAR I EIDFJORDVASSDRAGET Gjennomsnittleg fangst av sjøaure i perioden har vore 234 per år (snittvekt 1,4 kg). I 2013 vart det fanga 598, den nest høgaste fangsten som er registrert i heile perioden. Etter rekordfangsten i 2000 (620 fisk), var fangstane låge ein del år, men utviklinga dei siste tre åra har vore svært positiv. Sidan 2009 har ein god del av sjøaurane vorte sett ut att i elva, i 2013 utgjorde det heile 45 % av registrert fangst. Merk at fangststatistikken inkluderer gjenutsett fisk. I perioden vart det i gjennomsnitt fanga 115 laks per år, med ei snittvekt på 5,3 kg. Villaksen har vore freda sidan 2000, så fangstane av laks desse åra er rømd oppdrettslaks og gjenutsett villaks. I 2013 vart det registrert ein laksefangst på 34 (figur 1, stolpar), 31 av desse vart sette ut att. Det er ingen klar samanheng mellom variasjon i fangst i Eidfjordvassdraget og resten av fylket (figur 1, linjer). FIGUR 1. Fangst av laks og sjøaure i Eidfjordvassdraget i perioden (antal, stolpar). Frå 1979 er laksefangstane skild som tert (<3 kg, grøn) og laks (>3 kg, blå), frå 1993 er det skild mellom smålaks (<3 kg, grøn), mellomlaks (3-7 kg, raud) og storlaks (>7 kg, svart). Villaksen har vore freda sidan Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Hordaland. NB! Fangst inkluderer gjenutsett fisk. Innsamla skjelmateriale Frå fiskesesongane er det samla analysert skjelprøvar av 755 sjøaurar og 217 laks, i 2013 kom det inn prøvar av 73 sjøaurar og 1 laks (figur 2). FIGUR 2. Innsamla skjelmateriale frå sportsfiske i Eidfjordvassdraget Vekst i elv og sjø Dei fleste laks- og aureungar er 2-3 år i elva før dei går ut i sjøen, ved ei lengd på cm. Ein del av aurane er ein eller fleire sesongar i Eidfjordvatnet, og kan vera opp mot 30 cm før dei går ut i sjøen første gong. Sjøveksten er ulik for dei to artane, ved at laksen normalt veks ca cm første året i sjø, medan sjøauren veks cm.

8 FANGST OG SKJELPRØVAR I ÆNESELVA I perioden vart det i gjennomsnitt fanga 37 laks per år (figur 1, stolpar) i Æneselva, men mellomårsvariasjonen har vore stor. I rekordåret 2003 vart det fanga 99 laks, men det er også fleire år utan fangst. I 2013 vart det fanga 37 laks (snittvekt 4,1 kg), som er ei halvering i høvet til året før. Variasjonen i fangst mellom år i Æneselva avvik ein god del frå det ein har sett i resten av fylket (figur 1, linje), men dei tre-fire siste åra har utviklinga vore lik. Snittfangst av sjøaure per år i perioden har vore 44 (snittvekt 1,3 kg). Bortsett frå i 1977 og 1978, då det vart fanga høvesvis 300 og 200 sjøaure, har fangstane berre unntaksvis vore over 50 per år, og det er fleire år utan registrert fangst. Sjøauren har vore freda f.o.m. 2010, og all sjøaure er sidan sett ut att i elva, sjølv om dei er med i fangststatistikken (jf. figur 1). FIGUR 1. Fangst i antal (stolpar) og snittvekt i kg (linje) av laks og sjøaure i Æneselva i perioden Frå 1979 er laksefangstane skild som tert (<3 kg, grøn) og laks (>3 kg, blå), frå 1993 er det skild mellom smålaks (<3 kg, grøn), mellomlaks (3-7 kg, raud) og storlaks (>7 kg, svart). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Hordaland. Sjøauren har vore freda sidan NB! Fangsten inkluderer gjenutsett fisk. Me har berre motteke eit fåtal skjelprøvar frå sportsfisket i Æneselva, totalt 13 laks og 5 sjøaure i perioden I 2013 kom det inn prøvar av 5 laks. To av desse var sikre villaks, dei tre andre var truleg utsett fisk som var feilvandra.

9 FANGST OG SKJELPRØVAR I OMVIKELVA I perioden vart det i gjennomsnitt fanga 24 laks og 98 sjøaure per år (figur 1, stolpar). Frå 1993 til elva vart stengd for fiske i 2009 var fangstane lågare dei fleste åra, og snitt for denne perioden var berre 10 laks og 29 sjøaure per år. I 2012 vart elva opna att for fiske, og det vart registrert ein fangst på 62 laks og 46 sjøaure. Dette er den klart høgaste laksefangsten som er registrert, og den beste sjøaurefangsten sidan I 2013 vart det fanga 38 laks, ein reduksjon i høve til 2012, men framleis eit godt resultat. Sjøaurefangsten gjekk noko opp, til 71 fisk. Det er ingen klar samanheng mellom fangstutviklinga i Omvikelva og resten av fylket, korkje for laks eller sjøaure (figur 1, linjer), men den reduserte laksefangsten frå 2012 til 2013 stemmer med resten av fylket. Av dei 71 sjøaurane som vart fanga i 2013, vart 15 sett ut att (21 %). FIGUR 1. Fangst av laks og sjøaure i Omvikelva i perioden (stolpar). Frå 1979 er laksefangstane skild som tert (<3 kg, grøn) og laks (>3 kg, blå), frå 1993 er det skild mellom smålaks (<3 kg, grøn), mellomlaks (3-7 kg, raud) og storlaks (>7 kg, svart). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Hordaland. Elva var stengd for fiske i NB! Fangst inkluderer både avliva og gjenutsett fisk. I perioden og har me motteke skjelprøvar av til saman 95 laks og 154 sjøaure (figur 2). I 2013 mottok me prøvar av 11 % av laksane og 3 % av sjøaurane som vart avliva. I var det mellom 12 og 14 % rømt oppdrettslaks i skjelmaterialet, i 2012 var andelen 22 % (11 av 49 fisk). Alle dei 4 laksane som det kom inn prøvar av i 2013, var villaks. FIGUR 2. frå Omvikelva i perioden

10 FANGST OG SKJELPRØVAR I USKEDALSELVA I perioden vart det i gjennomsnitt fanga 20 laks per år (figur 1, stolpar). Frå 2005 til 2012 har fangstane variert mellom 53 og 354, og snitt for denne perioden er 148 laks per år. Fangsten i 2011, på 354 laks, er den klart høgaste som er registrert. Fangsten i 2013 (82 laks, snittvekt 3 kg) er ein sterk reduksjon i høve til dei to føregåande åra. Uskedalselva har tidlegare vore sterkt påverka av forsuring, men kalking og mindre surt nedfall har ført til store forbetringar. Dette har resultert i auka produksjon av laksesmolt, og kombinert med god sjøoverleving av 2009-smoltårsklassen, førte dette til rekordfangstane i 2011 og Variasjonen i fangst mellom år dei siste 8 åra er ikkje ulikt det ein har sett i resten av fylket (figur 1, linje), men auken i 2011 var langt sterkare i Uskedalselva enn i fylket elles. Reduksjonen i fangst frå 2012 til 2013 er noko kraftigare enn i dei fleste andre elvane i Hordaland. Snittfangst av sjøaure per år i perioden har vore 216 (snittvekt 1 kg). Det har vore store mellomårsvariasjonar i sjøaurefangstane i heile perioden, og det er ikkje noko klart samsvar med det ein har sett elles i fylket. Fangsten i 2013, på 76 sjøaure (snittvekt 1 kg), er det svakaste resultatet sidan I 2013 vart 27 % av laksane og 72 % av sjøaurane sett ut att i elva. Desse er inkludert i fangststatistikken. FIGUR 1. Fangst i antal (stolpar) og snittvekt i kg (linje) av laks og sjøaure i Uskedalselva i perioden Frå 1979 er laksefangstane skild som tert (<3 kg, grøn) og laks (>3 kg, blå), frå 1993 er det skild mellom smålaks (<3 kg, grøn), mellomlaks (3-7 kg, raud) og storlaks (>7 kg, svart). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Hordaland. NB! Fangsten inkluderer gjenutsett fisk. Me har motteke skjelprøvar av 87 laks, 14 sjøaure og ein regnbogeaure fanga i 2000 og Mellom laksane var det 3 rømte oppdrettslaks, ein i 2000 og to i Andel skjelprøvar i høve til registrert fangst er for låg til å vurdera innslaget av rømt oppdrettslaks i sportsfisket. År Antal skjelprøvar Oppdrettslaks Antal skjelprøvar av laks (% av fangst) antal og (%) av sjøaure (% av fangst) (10 %) 1 (50 %) 5 (2 %) (23 %) 2 (17 %) 6 (5 %) (8 %) (13 %) (5 %) 0 1 (1 %) (8 %) 0 2 (3 %)

11 FANGST OG SKJELPRØVAR I MOSNESELVA Det ligg føre fangststatistikk for Mosneselva for perioden I gjennomsnitt er det fanga 51 laks per år (snittvekt 4,9 kg), med variasjon mellom 9 i 1995 og 89 i 2006 (figur 1, stolpar). I 2013 vart det registrert ein fangst på 36 laks, som er nær ei halvering i høve til året før. Mosneselva er ikkje rekna å ha ein eigen laksebestand. Snittfangst av sjøaure per år er 52 (snittvekt 0,7 kg). Sjøaurefangstane har auka i løpet av perioden, sjølv om fangstane i 2012 og 2013 (høvesvis 68 og 71 sjøaure) var lågare enn dei to føregåande åra. I 2010 og 2012 vart ca. 25 % av sjøaurane sette ut att i elva, i 2013 vart alle avliva. Det er ingen samanheng mellom variasjon i fangst i Mosneselva og resten av fylket, korkje for laks eller sjøaure (figur 1, linjer). FIGUR 1. Fangst av laks og sjøaure i Mosneselva i perioden (stolpar). Det er skild mellom smålaks (<3 kg, grøn), mellomlaks (3-7 kg, raud) og storlaks (>7 kg, grå). Villaksen har vore freda sidan tidleg på 1990-talet. Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Hordaland. NB! Fangst inkluderer gjenutsett fisk. Samla skjelmateriale Det er sendt inn skjelprøvar frå sportsfisket i 2008 og (figur 2, stolpar). Til saman er det analysert prøvar av 78 laks, og andel rømt oppdrettslaks har vore høg alle år. (figur 2, linje/punkt). Dei fire siste åra er det sendt inn prøvar av % av den registrerte laksefangsten i Mosneselva. FIGUR 2. Antal skjelprøvar av laks (stolpar) og andel rømt oppdrettslaks (linje/punkt).

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2014 var 201 (snittvekt 0,9 kg). Det har vore ein avtakande tendens sidan årtusenskiftet, med unntak av bra fangstar i 2010

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 207 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012, då det berre vart fanga

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I HJALMA

FANGST OG SKJELPRØVAR I HJALMA FANGST OG SKJELPRØVAR I HJALMA I perioden 1986 til 2012 var gjennomsnittleg årsfangst 32 laks (snittvekt 2,9 kg) og 5 sjøaurar (snittvekt 1,5 kg). I 2012 vart det fanga 100 laks (snittvekt 3,5 kg), det

Detaljer

Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2013 var 492 (snittvekt 5,1 kg). I 2013 vart det fanga 977 laks (snittvekt 5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2013 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1893

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2013 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1893 A C Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2013 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1893 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2015 var 516 (snittvekt 5,1 kg). I 2015 vart det fanga 967 laks (snittvekt 5,6 kg; figur 1, stolpar). Sidan 2009 har

Detaljer

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2014 var 506 (snittvekt 5,1 kg). I 2014 vart det fanga 1153 laks (snittvekt 5,4 kg), det nest beste resultatet som

Detaljer

Fangststatistikk figur 1 figur 1 figur 1 FIGUR 1 NB! Skjelmateriale figur 2 FIGUR 2

Fangststatistikk figur 1 figur 1 figur 1 FIGUR 1 NB! Skjelmateriale figur 2 FIGUR 2 FANGST OG SKJELPRØVAR I SOKNA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 1995-2016 var 775 laks (snittvekt 2,4 kg) og 240 sjøaurar (snittvekt 0,9 kg). I 2016 vart det fanga 918 laks og 134 sjøaure, begge delar

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2434

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2434 Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2434 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: FORFATTAR: Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016. Kurt Urdal ARBEIDET

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Skjelprøvar frå Hordaland innslag av rømt oppdrettslaks og vekstanalysar

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Skjelprøvar frå Hordaland innslag av rømt oppdrettslaks og vekstanalysar Skjelprøvar frå Hordaland 211 -innslag av rømt oppdrettslaks og vekstanalysar R A P Andel rømt oppdrettslaks (%) 4 2 1 Hordaland (%) Sogn & Fj. (%) 2 22 24 2 28 21 P O R T Rådgivende Biologer AS 1 Framside:

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2015 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2238

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2015 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2238 A C Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2015 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2238 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure - var (snittvekt, kg. I vart det fanga sjøaure (snittvekt, kg, som er noko betre enn dei tre føregåande åra. Etter at villaksen

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2017 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2675

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2017 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2675 Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2017 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2675 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: FORFATTAR: Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2017. Kurt Urdal ARBEIDET

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2018 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2908

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2018 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2908 Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2018 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2908 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: FORFATTAR: Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2018. Kurt Urdal ARBEIDET

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 99- var 7 (snittvekt,9 kg. I vart det fanga 7 sjøaure (snittvekt,9 kg, det svakaste resultatet sidan 997. Etter at villaksen har

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Analysar av skjellprøvar frå elvar i Hordaland i 999 FORFATTAR : Kurt Urdal OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga OPPDRAGET GJEVE: ARBEIDET

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1728

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1728 Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1728 Framside: Oppe til venstre: Bilete av skjelprøve frå ein villaks (122 cm / 22,0 kg) fanga i Eidselva i 2002.

Detaljer

P P O R T Rådgivende Biologer AS 1894

P P O R T Rådgivende Biologer AS 1894 A C Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2013 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1894 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

P P O R T Rådgivende Biologer AS 2087

P P O R T Rådgivende Biologer AS 2087 A C Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2014 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2087 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 2004 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 818

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 2004 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 818 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 88 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i FORFATTAR:

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2013 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1892

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2013 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1892 A C Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2013 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1892 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

P P O R T Rådgivende Biologer AS 2239

P P O R T Rådgivende Biologer AS 2239 A C Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2015 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2239 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2018 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2907

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2018 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2907 Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2018 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2907 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: FORFATTAR: Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2018. Kurt

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2435

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2435 Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2435 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: FORFATTAR: Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2016. Kurt Urdal ARBEIDET

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I RØDNEELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I RØDNEELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I RØDNEELVA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 99-9 var laks med snittvekt på,9 kg og sjøaurar med snittvekt på, kg. Innrapportert fangst av laks har variert mykje i Rødneelva,

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I ERVIKELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I ERVIKELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I ERVIKELVA I perioden til var gjennomsnittleg årsfangst laks med snittvekt på, kg og sjøaurar med snittvekt på, kg. I var fangsten laks (snittvekt, kg, som er det beste resultatet

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2436

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2436 Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2436 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: FORFATTAR: Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2016. Kurt

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I HJALMA

FANGST OG SKJELPRØVAR I HJALMA FANGST OG SKJELPRØVAR I HJALMA I perioden til var gjennomsnittleg årsfangst laks med snittvekt på, kg, og sjøaurar med snittvekt på, kg. I var fangsten laks (snittvekt, kg, om lag tre gonger så mykje som

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2017 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2676

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2017 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2676 Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2017 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2676 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: FORFATTAR: Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2017. Kurt Urdal ARBEIDET

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 998. Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i Andel rømt oppdrettslaks (%)

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 998. Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i Andel rømt oppdrettslaks (%) Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 6 R A Andel rømt oppdrettslaks (% Hordaland Sogn Fj. Hordaland utan Tysse 999 6 P P O R T Rådgivende Biologer AS 998 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I RØDNEELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I RØDNEELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I RØDNEELVA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 979-7 var 8 laks med snittvekt på,8 kg og 77 sjøaurar med snittvekt på, kg. Innrapportert fangst av laks har variert mykje i Rødneelva,

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I ERVIKELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I ERVIKELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I ERVIKELVA I perioden 99 til var gjennomsnittleg årsfangst 9 laks med snittvekt på, kg og 9 sjøaurar med snittvekt på, kg. I var fangsten 9 laks (snittvekt,9 kg og sjøaure (snittvekt,

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2017 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2674

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2017 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2674 Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2017 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2674 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: FORFATTAR: Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2017. Kurt

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2015 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2237

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2015 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2237 A C Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2015 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2237 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske i 17 elvar i Hordaland i 2003 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 720

Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske i 17 elvar i Hordaland i 2003 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 720 Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske i 7 elvar i Hordaland i R A P P O R T 7 RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske i 7 elvar i Hordaland i FORFATTERE: Kurt Urdal OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i Andel rømt oppdrettslaks (%)

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i Andel rømt oppdrettslaks (%) Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 7 R A P Andel rømt oppdrettslaks (% 6 5 3 1 Hordaland Sogn Fj. Hordaland utan Tysse 1999 1 3 5 6 7 P O R T Rådgivende Biologer AS 1111 Rådgivende

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 917

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 917 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 97 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS Skjelprøvar frå Hordaland Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS Skjelprøvar frå Hordaland Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks Skjelprøvar frå Hordaland 999-. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P Andel rømt oppdrettslaks (% Hordaland (% Sogn & Fj. (% P O R 8 T Rådgivende Biologer AS Framside: Andel rømt oppdrettslaks

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Analysar av skjellprøvar frå elvar i Sogn og Fjordane i 999 FORFATTARAR: Kurt Urdal OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelinga OPPDRAGET

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Rådgivende Biologer AS Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Hordaland i FORFATTARAR: Kurt Urdal OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga OPPDRAGET

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i Andel rømt oppdrettslaks (median)

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i Andel rømt oppdrettslaks (median) Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 8 R A P Andel rømt oppdrettslaks (median Median Hordaland u/ Tysse Median Sogn Fj. 8 P O R T Rådgivende Biologer AS 9 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Rådgivende Biologer AS Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i FORFATTARAR: Kurt Urdal OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelinga

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 994

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 994 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 6 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 99 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2004 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 822

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2004 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 822 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 8 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske-

Detaljer

Fiskeundersøkingar i Årøyelva i 2006 og 2007 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1067

Fiskeundersøkingar i Årøyelva i 2006 og 2007 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1067 Fiskeundersøkingar i Årøyelva i 2006 og 2007 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1067 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fiskeundersøkingar i Årøyelva i 2006 og 2007 FORFATTARAR: Kurt Urdal Harald

Detaljer

Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i elv og sjø i 2011

Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i elv og sjø i 2011 Sakshandsamar, innvalstelefon Ingrid Torsnes, 5557 2210 Vår dato 01.12.2010 Dykkar dato 17.11.2010 Vår referanse 2010/121488 443.1 Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

Årdalselva, Hjelmeland kommune

Årdalselva, Hjelmeland kommune Årdalselva, Hjelmeland kommune Årdalselva ligg i Ryfylke og drenerer fjellområde i Hjelmeland. Vassdraget er prega av kraftutbygging, og 2/3 av vatnet er ført vekk frå vassdraget. Elva har i periodar vore

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 856. Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 856. Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003 R A Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003 P P O R T Rådgivende Biologer AS 856 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk og

Detaljer

Skjelprøvar frå Rogaland Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1564

Skjelprøvar frå Rogaland Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1564 Skjelprøvar frå Rogaland 2-211. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1 Framsidefoto: Skjelprøve av villaks på 12 cm og 1,2 kg som vart fanga i Suldalslågen

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Forslag om tidligare fiskestart

Forslag om tidligare fiskestart Forslag om tidligare fiskestart Fram til og med sesongen 1996 åpna fisket i Eidselva 15.mai. I 1997 vart fiskestarten flytta til 1.juni, samt at fiskestopp vart flytta ut 14 dagar på hausten til 31.august

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 919

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 919 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 99 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske-

Detaljer

Statusgrunnlag Hardangerfjorden

Statusgrunnlag Hardangerfjorden Statusgrunnlag Hardangerfjorden 1. Næringsveier 1.1. Om havbruksnæringa i Hardanger Det er tildelt 100 løyve på til saman i overkant av 85 000 tonn i Hardangerfjorden og Langenuen. To av desse løyva er

Detaljer

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning Faktaark Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning Årgang 5 * Nr. * Desember * 7 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitenskap Aurebestandane i Litlosvatn, Kollsvatn, Nedra

Detaljer

Fiskeundersøking etter fiskedød i Vatnaelva i Ådlandsvassdraget, Stord kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1119

Fiskeundersøking etter fiskedød i Vatnaelva i Ådlandsvassdraget, Stord kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1119 Fiskeundersøking etter fiskedød i Vatnaelva i Ådlandsvassdraget, Stord kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1119 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fiskeundersøking etter fiskedød i Vatnaelva

Detaljer

Søknad om endring av fisketid og kvotar for Nausta 2014

Søknad om endring av fisketid og kvotar for Nausta 2014 Nausta Elveeigarlag v/eiliv Erdal Bervellene 7 6817 Nausta Naustdal 01.12 2013 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane John Anton Gladsø Njøsavegen 2 6863 Leikanger Søknad om endring av fisketid og kvotar for

Detaljer

Fiskeundersøkingar i Gloppenelva i 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2065

Fiskeundersøkingar i Gloppenelva i 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2065 Fiskeundersøkingar i Gloppenelva i 214 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 265 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskeundersøkingar i Gloppenelva i 214 FORFATTAR: Harald Sægrov og Kurt Urdal

Detaljer

Fiskeundersøkingar i Gaula i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 932

Fiskeundersøkingar i Gaula i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 932 R Fiskeundersøkingar i Gaula i 25 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 932 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskeundersøkingar i Gaula i 25 FORFATTARAR: Harald Sægrov, Steinar Kålås Kurt Urdal

Detaljer

Hordaland Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Hordaland Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Hordaland Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 2009 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1327

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 2009 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1327 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 29 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1327 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 29 FORFATTAR:

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2014 Foto: Lågens framtid Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...3 Metode...4 Resultater...6

Detaljer

Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering gytebestandsmål. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1541

Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering gytebestandsmål. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1541 Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering gytebestandsmål. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1541 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering

Detaljer

SULDALSLÅGEN MILJØRAPPORT NR. 37 TITTEL: FISKEUNDERSØKINGAR I OLDENELVA I 2003. FORFATTARAR: Urdal, K., Sægrov, H. og Kålås, S.

SULDALSLÅGEN MILJØRAPPORT NR. 37 TITTEL: FISKEUNDERSØKINGAR I OLDENELVA I 2003. FORFATTARAR: Urdal, K., Sægrov, H. og Kålås, S. SULDALSLÅGEN MILJØRAPPORT NR. 37 TITTEL: FISKEUNDERSØKINGAR I OLDENELVA I 23 FORFATTARAR: Urdal, K., Sægrov, H. og Kålås, S. UTFØRANDE INSTITUSJON: Rådgivende Biologer AS. EKSTRAKT: Dei siste 4 åra har

Detaljer

Fiskeundersøkingar i Oldenelva, R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1657

Fiskeundersøkingar i Oldenelva, R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1657 Fiskeundersøkingar i Oldenelva, 29-211 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1657 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskeundersøkingar i Oldenelva, 29-211 FORFATTARAR: Harald Sægrov og Kurt Urdal

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 2008 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1191

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 2008 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1191 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 8 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1191 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 8 FORFATTAR:

Detaljer

Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Kva er Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Kva for oppgåver har VRL VRL sine vurderingar

Detaljer

NINA Minirapport 280 Skjellanalyser av voksen laks fra Kvina. Resultatrapport for 2008 og 2009

NINA Minirapport 280 Skjellanalyser av voksen laks fra Kvina. Resultatrapport for 2008 og 2009 Skjellanalyser av voksen laks fra Kvina. Resultatrapport for 2008 og 2009 Bjørn Mejdell Larsen Leidulf Fløystad Larsen, B.M. & Fløystad, L. 2010. Skjellanalyser av voksen laks fra Kvina. Resultatrapport

Detaljer

Vedlegg III. Laksebestandane i Hordaland Av Harald Sægrov, Rådgivende Biologer AS

Vedlegg III. Laksebestandane i Hordaland Av Harald Sægrov, Rådgivende Biologer AS Vedlegg III ebestandane i Hordaland Av Harald Sægrov, Rådgivende Biologer AS Denne oversikten er utarbeidet som grunnlag for kategorisering av vassdragene i Hordaland. Dataene som er benyttet kommer fra

Detaljer

Ungfiskundersøking i Granvinelva og Storelva i Granvin hausten 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 969

Ungfiskundersøking i Granvinelva og Storelva i Granvin hausten 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 969 Ungfiskundersøking i Granvinelva og Storelva i Granvin hausten 25 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 969 2 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Ungfiskundersøking i Granvinelva og Storelva i Granvin

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag April 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Metode...3 Resultater...5 Referanser...8 Vedlegg 1. Nøkkeltall

Detaljer

Fuglestadelva, Hå kommune

Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva drenerer sørlege deler av Høg-Jæren og renn ut i sjøen ved Brusand. Elva er naturleg lakseførande opp til fossen ved Åsane (,8 km). Elva er ei av dei faste overvakingselvane

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, 2015 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Innledning... 3 Metode... 4 Resultater... 6 Forhold

Detaljer

Fiskeundersøkingar i Gloppenelva R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1174

Fiskeundersøkingar i Gloppenelva R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1174 Fiskeundersøkingar i Gloppenelva 24-28 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1174 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskeundersøkingar i Gloppenelva 24-28 FORFATTAR: Harald Sægrov og Kurt Urdal

Detaljer

Framlegg til ny forskrift for regulering av fiske etter laks og sjøaure i vassdrag i Hordaland. Høyring

Framlegg til ny forskrift for regulering av fiske etter laks og sjøaure i vassdrag i Hordaland. Høyring Sakshandsamar, innvalstelefon Atle Kambestad, 55 57 22 12 Vår dato 01.12.2009 Dykkar dato Vår referanse 2009/6232 443.0 Dykkar referanse Grunneigarlag og sportsfiskarlag tilknytt vassdrag med laks og sjøaure

Detaljer

Aurebestandar i Ullensvang statsallmenning

Aurebestandar i Ullensvang statsallmenning Faktaark Aurebestandar i Ullensvang statsallmenning Årgang 3 * nr. 3 * Desember 2005 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Tynningsfiske i vatn i Ullensvang statsallmenning

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2011

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2011 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2011 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Februar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Metode...3 Resultater...5 Referanser...8 Vedlegg 1.

Detaljer

Påvirkning på villfisk fra lakselus og rømming. Bjørn Barlaup, Uni Research Miljø

Påvirkning på villfisk fra lakselus og rømming. Bjørn Barlaup, Uni Research Miljø Påvirkning på villfisk fra lakselus og rømming Bjørn Barlaup, Uni Research Miljø Mye dokumentasjon om lus og rømt fisk Pilotprosjektet i Hardanger - Undersøkelser og tiltak i forhold til lakselus og rømt

Detaljer

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning. Årgang 5 * Nr 1 * Mai 2007 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitskap

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning. Årgang 5 * Nr 1 * Mai 2007 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitskap Faktaark Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning Årgang 5 * Nr 1 * Mai 7 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitskap lder og vekst for aure frå Ullensvang statsallmenning

Detaljer

Fangstutviklinga i Suldalslågen samanlikna med andre elvar... 7. Aukande andel smålaks... 10. Regionale utviklingstrekk i laksebestandane...

Fangstutviklinga i Suldalslågen samanlikna med andre elvar... 7. Aukande andel smålaks... 10. Regionale utviklingstrekk i laksebestandane... INNHALD... 2 SAMANDRAG... 3 INNLEIING... 5 RESULTAT OG DISKUSJON... 7 Fangstutviklinga i Suldalslågen samanlikna med andre elvar... 7 Aukande andel smålaks... 10 Regionale utviklingstrekk i laksebestandane...

Detaljer

tapte årsverk i 2011

tapte årsverk i 2011 662 000 tapte årsverk i 2011 Av Jorunn Furuberg, Xu Cong Qiu og Ola Thune Samandrag I 2011 gjekk til saman 662 000 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dette er ein auke

Detaljer

Aurebestandar i Ullensvang statsallmenning

Aurebestandar i Ullensvang statsallmenning Aurebestandar i Ullensvang statsallmenning Årgang 3 * nr. * Januar 5 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Tette aurebestandar i Nedra-, Midtra- og Øvra Krokavatn

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Hordaland 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Hordaland 1 Hordaland 1 80 Etneelva 041.Z Hordaland Vurdering: Høyt innslag Datagrunnlag: Godt Prosent oppdrettslaks 60 40 20 24.3 4.3 0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Annet er beskrevet i tekstdelen Antall

Detaljer

Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa - Notat 12/2018.

Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa - Notat 12/2018. Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2018-2019 Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa - Notat 12/2018 Samanfatning Tala for val av framandspråk blei publiserte av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i FORFATTAR: Kurt Urdal OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelinga

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 827. Variasjon i andel smålaks i Suldalslågen samanlikna med andre storlaksbestandar

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 827. Variasjon i andel smålaks i Suldalslågen samanlikna med andre storlaksbestandar R A Variasjon i andel smålaks i Suldalslågen samanlikna med andre storlaksbestandar P P O R T Rådgivende Biologer AS 827 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Variasjon i andel smålaks i Suldalslågen

Detaljer

kan ein oppnå begge. til gjenutsett fisk aukast, og den gjenutsette ( ) er gjennomført innanfor tidsramma for friskmeldingsprogrammet.

kan ein oppnå begge. til gjenutsett fisk aukast, og den gjenutsette ( ) er gjennomført innanfor tidsramma for friskmeldingsprogrammet. 2015-2017 Utførande fagmiljø har vore Vestlandsforsking, NINA, NMBU, Ferskvannsbiologen Leif Magnus Sættem, Stiftinga Norsk Villakssenter, NTNU, Falkeblikk AS og INAQ AS på oppdrag for Lærdal Elveeigarlag.

Detaljer

Tynningsfiske i Skrevatn Rapport 2010

Tynningsfiske i Skrevatn Rapport 2010 Faun rapport 026-2011 Tynningsfiske i Skrevatn Rapport 2010 VILTFORVALTNING FISKEFORVALTNING KONSEKVENSUTGREIING LANDBRUK OG NÆRING evar Helge Kiland og Lars Egil Libjå Faun rapport 026-2011: Tittel: Tynningsfiske

Detaljer

MILJØNOTAT NR

MILJØNOTAT NR MILJØ-NOTAT FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN Postadresse: Kontoradresse: Postboks 0059 Statens Hus 4001 STAVANGER Lagårdsveien 78 Tlf. 51 56 87 00 4010 STAVANGER Forfattar(e): Espen Enge og

Detaljer

Fylkesmannen i Bergen Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Att: Egil Hauge Postboks BERGEN

Fylkesmannen i Bergen Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Att: Egil Hauge Postboks BERGEN Fylkesmannen i Bergen 06.12.2011 Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Att: Egil Hauge Postboks 7310 5020 BERGEN På kva grunnlag bør ein overstyra naturen? Vi viser til dykkar brev til Uni Miljø LFI,

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fiskeundersøkingar og biologisk delplan for Osenvassdraget FORFATTAR: Harald Sægrov, Kurt Urdal, Bjart Are Hellen, Geir Helge Johnsen & Steinar Kålås OPPDRAGSGJEVAR:

Detaljer

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2093

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2093 Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2014. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2093 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn

Detaljer

Laks og sjøaure i Suldalslågen i perioden A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1252

Laks og sjøaure i Suldalslågen i perioden A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1252 R Laks og sjøaure i Suldalslågen i perioden 24-28. A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1252 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Laks og sjøaure i Suldalslågen i perioden 24-28. FORFATTAR: Harald

Detaljer

Skjelprøvar frå Rogaland Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1434

Skjelprøvar frå Rogaland Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1434 Skjelprøvar frå Rogaland 25-21. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1434 Framsidefoto: Skjelprøve av villaks på 12 cm og 1,2 kg som vart fanga i Suldalslågen

Detaljer

Gytebestand i Sautso

Gytebestand i Sautso Gytebestand i Sautso Gytebestand i Sautso Andel (%) i Sautso Andelen av fangst i Sautso, hva ble fanget før Redusert kort tid etter elva ble regulert 25 Storlaks Smålaks Lite endringer siden 2001 20 15

Detaljer

P P O R T Rådgivende Biologer AS 1797

P P O R T Rådgivende Biologer AS 1797 A C Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i elvar på Vestlandet 1999-2012 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1797 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8

Detaljer

Den amerikanske laksefella Resistance Board Weir; eit nyttig verktøy for forvaltinga? Oppsummering første driftsår

Den amerikanske laksefella Resistance Board Weir; eit nyttig verktøy for forvaltinga? Oppsummering første driftsår Resistance Board Weir prosjektet Etne, januar 2014 Den amerikanske laksefella Resistance Board Weir; eit nyttig verktøy for forvaltinga? Oppsummering første driftsår Øystein Skaala Litt bakgrunn for fella:

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer