Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000"

Transkript

1 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1

2 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør, tel Seri B. Bækkelund tel Sentralbord tel Internett adresser: SR-Banks hjemmeside og nettbank: Hugin-Online: 2

3 Innhold Side Side SpareBank 1 SR-Bank - Brutto utlån og vekst PM/BM Sparebanken Rogaland 4 - Utlån pr næring Organisasjon Konsern 5 - Kundeinnskudd og vekst PM/BM Visjon forretningsidé 6 - Total sparekapital 34 Hovedtrekk, resultat og balanse - Utlåns- og innskuddsvekst 35 - Hovedtrekk 7 Markeder og produkter - Hoved- og nøkkeltall NettBank Resultat, balanse og kapitaldekning EiendomsMegler Nyheter og aktiviteter Person- og bedriftskundemarkedet Sparebank 1 Gruppen Produkter 42 Resultat- og balanse utvikling Grunnfondsbevis - Underliggende bankdrift Utbyttepolitikk 43 - Netto renteinntekter 22 - Kursutvilking 44 - Andre driftsinntekter 23 - Nøkkeltall grunnfondsbevis 45 - Sum driftskostnader 24 - Eierstruktur og omsetning Tap & nedskrivninger 25 Disponering av overskudd Netto mislighold 26 - Resultater fra Driftsresultat 27 3

4 Sparebanken Rogaland Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 50 kontorer på Sørvestlandet Over 2 0 kunder Styreformann: Geir Worum Administrerende direktør: Terje Vareberg Formann Representantskapet: Ivar Kolnes Formann Kontrollkomiteen: Harald Ribland Revisor: Arthur Andersen & Co. 4

5 SpareBank 1 SR-Bank EM 1 Rogaland AS 1 % Westbroker Finans AS 1 % Sparebankgruppen AS 13 % Boligmegling Næringsmegling Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Leasing Spesialfinansiering ODIN Forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Fondsforsikring AS Entercard AS SpareBank 1 Aktiv Forvaltning AS First Securities ASA Bank 1 Oslo AS SpareBank 1 Finans AS 5

6 Visjon: "SpareBank 1 SR-Bank skal for kunden fremstå som den anbefalte og ledende bank i sitt marked." Forretningsidé: Kunder - SpareBank 1 SR-Bank skal være den anbefalte og den foretrukne samarbeidspartner for privatpersoner, bedrifter, primærnæringer, organisasjoner og det offentlige. Produkter - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester som dekker kundenes behov. Distribusjon - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby produktene gjennom moderne, tilgjengelige og nære distribusjonskanaler, som sikrer kunden god kvalitet og service. Ansatte - SpareBank 1 SR-Bank skal gjennom kundeorienterte og kompetente medarbeidere sikre bankens posisjon og stilling som den anbefalte og ledende bank. Samfunn - SpareBank 1 SR-Bank skal delta aktivt i arbeidet for å styrke vekst og utvikling i sitt område. Banken - SpareBank 1 SR-Bank skal være en lokalt forankret, lønnsom, selvstendig bank og skal gjennom SpareBank 1-alliansen være et regionalt alternativ til de konkurrerende finanskonsern. 6

7 Hovedtrekk 20 Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat Resultat før skatt på 633 millioner kroner SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing - 15% vekst i kundeinnskudd millioner kroner i salg av fondsprodukter 20% vekst i utlån 70% økning i provisjonsinntektene fra salg av forsikring og fond Fortsatt lav kostnadsprosent 1,64% 19,5% egenkapitalavkastning etter skatt 40,4 kroner i overskudd pr. grunnfondsbevis Styret foreslår 21 kroner i utbytte Styret foreslår 15 millioner kroner til gavefondet 7

8 Hovedtall Konsern Mill kr % % Resultat: Netto renteinntekter 934 2, ,63 Netto andre driftsinntekter 332 0, ,12 Sum driftsinntekter , ,76 Omstillingskostnader 47 0, ,03 Andre driftskostnader 658 1, ,80 Resultat før tap og nedskrivninger 561 1, ,93 Tap/gevinst finansielle anleggsmidler , ,14 Tap på utlån og garantier 137 0, ,30 Resultat av ordinær drift 633 1, ,76 Balanse: Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder

9 Nøkkeltall Konsern Inntekter pr kostn kr (ekskl kursgev og omst kostn) 1,85 1,89 Kostnadsprosent (ekskl kursgev og omst kostn) 54,2 % 52,9 % Egenkapitalavkastning etter skatt 19,5 % 21,8 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd) 19,8 % 14,9 % Innskuddsvekst (12 mnd) 15,1 % 9,9 % Innskuddsdekning 56,2 % 58,4 % Kapitaldekning 11,65 % 12,12 % Kjernekapitaldekning 8,15 % 8,63 % Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved årslutt 247,5 253 Utbytte pr. grunnfondsbevis Fortjeneste pr. grunnfondsbevis 40,4 40,4 9

10 Pr sammenlignet med NOK mill Netto renteinntekter +39 Utbytte/eierinteresse -13 Netto provisjonsinntekter +25 Kursgevinst omløpsmidler -68 Andre inntekter +7 Netto andre inntekter -49 Sum driftsinntekter -10 Omstillingskostnader +37 Andre driftskostnader +46 Resultat før tap og nedskrivninger -93 Tap/(gevinst) finansielle anleggsmidler -163 Netto tap +35 Resultat av ordinær drift

11 Resultat Konsern mill % mill % Netto renteinntekter 934 2,33 % 895 2,63 % Utbytte/eierinteresse 14 0,03 % 27 0,08 % Netto provisjonsinntekter 190 0,47 % 165 0,49 % Kursgevinst omløpsmidler 52 0,13 % 120 0,35 % Andre inntekter 76 0,19 % 69 0,20 % Netto andre driftsinntekter 332 0,83 % 381 1,12 % Sum driftsinntekter ,16 % ,76 % Personalkostnader 339 0,85 % 323 0,95 % IT-kostnader 98 0,24 % 73 0,21 % Andre driftskostnader 171 0,43 % 174 0,51 % Avskrivninger/nedskrivninger 49 0,12 % 42 0,12 % Omstilling 47 0,12 % 10 0,03 % Sum driftskostnader 704 1,76 % 622 1,83 % Resultat før tap og nedskrivninger 561 1,40 % 654 1,93 % Tap/(gevinst) finansielle anleggsmidler ,52 % -46-0,14 % Netto tap 137 0,34 % 102 0,30 % Resultat av ordinær drift 633 1,58 % 598 1,76 % Skattekostnad 170 0,42 % 147 0,43 % Overskudd 463 1,16 % 451 1,33 % 11

12 Balanse Konsern mill % mill % Kontanter og fordringer på sentralbanker 613 1,4 % 684 1,9 % Fordringer på kredittinstitusjoner 186 0,4 % 161 0,4 % Brutto utlån ,3 % ,3 % - Spesifiserte tapsavsetninger ,7 % ,7 % - Uspesifiserte tapsavsetninger ,7 % ,6 % = Netto utlån ,9 % ,0 % Verdipapirer ,1 % ,8 % Øvrige aktiva 953 2,2 % 694 1,9 % SUM EIENDELER ,0 % ,0 % Gjeld til kredittinstitusjoner ,9 % ,8 % Innskudd fra kunder ,7 % ,8 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer ,5 % ,8 % Annen gjeld ,6 % 882 2,4 % Ansvarlig lånekapital ,5 % ,2 % Egenkapital ,8 % ,1 % SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,0 % ,0 % 12

13 Kapitaldekning Konsern mill % mill % Sparebankenes fond , ,34 Grunnfondskapital 749 2, ,97 Utjevningsfond 725 2, ,47 Overkursfond 8 0,03 Goodwill og andre immat. eiendeler , ,15 Kjernekapital , ,63 Tilleggskapital , ,40 - Tidsbegrenset , ,40 - Evigvarende 250 0, , Fradrag i ansvarlig kapital , ,91 Netto ansvarlig kapital , ,12 Totalt beregningsgrunnlag

14 Nyheter og aktiviteter SpareBank 1 SR-Bank skal gi bort hele 6 millioner kroner til unge talenter i Rogaland over fem år. Målet er å stimulere ungdom til å utvikle sine talenter og interesser slik at regionen tilføres kreativitet, skaperevne og kompetanse. Høgskolen i Stavanger fikk tildelt 10 millioner kroner fra SpareBank 1 SR-Bank s gavefond, og gaven skal brukes i samsvar med høgskolens strategi for å nå universitetsstatus nettbankkunder passeres i januar 21 SpareBank 1 SR-Bank fikk ca. 8.0 nye kunder i 20 Stavanger kommune ny kunde fra

15 Nyheter og aktiviteter EiendomsMegler 1 er landets største eiendomsmeglerkjede, og hadde et rekord år i fjor med nesten 30 omsetninger til en samlet verdi på over 3,4 milliarder kroner. SpareBank 1 SR Bank etablerer kontor i Klepp kommune. Kontoret blir det første i SR-Bank hvor eiendom, forsikring og bank er under felles tak. Det vil også bli etablert nye kontor i Sauda og Mandal i løpet av 21. ODIN Forvaltning tar nye markedsandeler. ODIN har nå passert Storebrand og gjenerobret plassen som Norges fjerde største forvalter. SpareBank 1 SR-Bank oppnådde beste resultat med klar margin i SpareBank 1 Gruppens sparekampanje SPARESPRINT N. 15

16 Vår Bank og Forsikring i Rogaland og Agder Ansatte 76 ansatte (herav 22 i bank) Bankutlån 1040 mill kroner Bankinnskudd 330 mill kroner Kontorsteder 11 (2 kombinert bank/fors) Bankkunder ca. 7.2 Forsikringskunder ca LO medlemmer Premievolum ca. 252 mill 16

17 Strategi og forventninger for 21 Økte markedsandeler innen sparing og plassering Bidra til nyskaping og utvikling i Rogaland og Agder Etablering av nye kontorer i Rogaland og Agder Avdemping av utlånsveksten Tiltak for å opprettholde høy kostnadseffektivitet Fremstå som regionens total leverandør av produkter og tjenester for næringsliv og privat personer 17

18 SpareBank 1-alliansen Eiere SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Vest SpareBank 1 Midt-Norge Samarbeidende Sparebanker Forenings- Sparbanken LO Strategi & Administrasjon SpareBank 1 Gruppen AS Utvikling & Produksjon 11 Produksjonsselskaper Bank 1 Oslo Entercard AS Odin Fondsforsikring Livsforsikring Finansieringsselskap Skadeforsikring First Securities ASA Fondsforsikring Eiendomsmegler 1 FSPA filial Oslo Sparebankutvikling AS Markeds- utvikling & Distribusjon SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Vest SpareBank 1 Midt-Norge Samarbeidende Sparebanker Forenings- Sparbanken 18

19 Det nordiske Sparebanksamarbeidet Svalbard SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Vest SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Oslo Total forvaltning: ca. 210 milliarder Totalt antall kontorer: Drøyt 4 Totalt antall ansatte: ca 59 Totalt antall kunder: drøyt 2,2 mill. Antall nettkunder: ca Per Samarbeidende Sparebanker: SpareBank 1 Halden SpareBank SpareBank 1 Ringerike SpareBank 1 Moss SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Gran SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Jevnaker Lunner SpareBank 1 Vestfold SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Kongsberg GS-banken Modum Sparebank Sparebanken Grenland Lom og Skjåk Sparebank Nøtterø Sparebank 19

20 Underliggende bankdrift - Konsern Mill kr Netto renteinntekter Korreksjoner renter Kursgevinster valuta Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap og nedskr - BANKDRIFT Kursgevinster verdipapirer Utbytte Inntekter tilknyttede selskap Salgsgevinster bygg Omstillingskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap/(gevinst) finansielle anleggsmidler Netto tap Resultat av ordinær drift

21 2 Resultat av underliggende bankdrift SR-Bank Konsern 2, ,0 1,5 Mill kr ,0 % av GFK , kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 0,0 Mill kr Mill kr % 2, 1,51 1,58 1,56 1,57 1,40 1,40 1,49 1,60 Resultat før tap & nedskrivn. eks kursgev.omløp, utbytte, salgsgev, nedskrivn., omstillingskostn, Sparebankgruppen-kostn. 21

22 3 Netto renteinntekter SR-Bank Konsern 3, ,0 2 2,5 Mill kr 150 2,0 1,5 % av GFK 1 1,0 50 0,5 0 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 0,0 Mill kr Mill kr % 3,09 2,60 2,57 2,68 2,67 2,35 2,30 2,38 2,30 Korrigert for investering i Odin pengemarkedsfond og føring av 0-kupong obligasjoner blir netto renteinntekter ca 259 mill. kr (2,40%) i 4.kv-. 22

23 1,50 Andre driftsinntekter SR-Bank Konsern 140 % av GFK 1,25 1, 0,75 0,50 0,25 0, Mill kr -0,25 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- -40 Kursgevinster 20,8 40,4 14,2 31,6 48,0 10,2 6,3 51,5-16,5 Utbytte + eierinter 0,4 4,4 8,9 1,6-1,5 14,4 5,8-6,4 0,2 Andre inntekter 10,1 23,0 16,2 15,6 13,8 15,7 19,9 18,9 21,8 Prov innt forsikring 1,5 2,1 1,8 3,1 3,8 3,5 3,3 3,6 4,8 Prov inntekter fond 4,9 5,3 9,8 3,6 7,7 7,7 9,2 9,1 20,8 Øvrig prov inntekter 35,6 28,2 30,4 34,5 34,2 31,8 29,5 34,3 31,9 Sum inntekter - % 0,96 1,28 0,98 1,05 1,19 0,90 0,76 1,08 0,59 23

24 % av GFK 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 Sum driftskostnader SR-Bank Konsern Mill kr 0,0 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- Omstilling Av-og nedskrivninger 9,1 9,6 10,2 11,6 10,8 11,0 11,8 12,4 13,8 Andre kostnader 17,1 20,5 18,7 24,2 25,3 15,5 17,5 21,1 16,3 Administrasjon 16,7 13,8 14,5 13,3 16,2 15,1 15,7 15,5 20,6 Markedsføring 4,7 7,2 7,8 6,9 5,8 8,3 7,8 8,4 9,5 IT-Kostnader 14,8 17,1 17,9 20,0 18,2 23,8 24,3 23,7 26,4 Personal kostnader 78,2 71,7 78,5 82,7 89,6 80,9 80,8 87,4 89,9 Sum kostn - % 1,84 1,73 1,76 1,85 1,96 1,67 1,97 1,64 1,75 4.kv- 0 24

25 Tap og nedskrivninger SR-Bank Konsern 1,0 0,7 50,0 0,5 0,0 0,3 Mill kr -50,0 0,1 % -1,0-0,1-150,0-0,3-2,0 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- Nedskrivninger 0-52, ,3 0,1-166, -41,5-1,4 Netto tap 43,0 46,6 7,2 24,8 23,6 24,0 21,0 45,7 46,3 Tap i % av brt utlån 0,60 0,63 0,09 0,31 0,29 0,28 0,23 0,48 0,47-0,5 Minus betyr inngang på tap eller gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler. 25

26 2 Netto misligholdte engasjementer SR-Bank Konsern 0, ,58 0,54 0,54 0,48 0,51 0,45 0,48 0,48 0,6 0,5 Mill kr ,41 0,4 0,3 % 50 0,2 25 0,1 0 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- Netto misligholdte lån I % av netto utlån 0,54 0,58 0,54 0,41 0,48 0,51 0,45 0,48 0,

27 3 Driftsresultat SR-Bank Konsern ,5 2 2 Mill kr ,5 1 % av GFK 50 0,5 Resultat etter tap & nedskr Resultat før tap & nedskr Res etter tap & nedskr. i % av GFK 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1,62 2,23 1,7 1,6 1,55 1,32 2,56 1,79 0,

28 45,0 40,0 35,0 Brutto utlån SR-Bank Konsern 25,0 20,0 Volum - mrd NOK 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 15,0 10,0 5,0 % vekst 5,0 0,0 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- Volum - mrd 28,6 32,9 39,4 Volum - mrd 29,7 30,4 31,5 34,5 36,1 37,8 4.kv- 12-mndr vekst - % 18,2 17,6 13,6 15,2 14,9 16,0 18,8 20,1 19,8 0,0 28

29 30 Utlånsvekst % (årsvekst) - PM/BM SR-Bank Morbank 25 25,6 22,8 22,3 23,2 23,5 24,2 20, ,4 % 15 15,9 16,6 16,3 12,2 13,3 13,0 16,4 15,3 10 8,1 8,0 5 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 12-m.vekst - PM 12-m.vekst - BM 29

30 Fordeling utlån SR-Bank Konsern 30

31 Utlån pr næring SR-Bank Konsern Jordbruk/skogbruk Fiske/fiskeoppdrett 2,1 % 2,1 % 3,7 % 3,3 % Bergverksdrift/utvinning 1,1 % 1,7 % Industri Kraft & vannfors./bygg & anlegg 3,5 % 3,1 % 2,7 % 4,6 % Varehandel/hotell & restaurant Utenriks sjøfart/rørtransport 4,4 % 3,4 % 4,4 % 3,9 % Eiendomsdrift 10,1 % 11,3 % Tjenesteytende virksomhet Offentlig forv./finansielle tjenester 1,9 % 1,6 % 1,0 % 1,1 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 31

32 25,0 Innskudd fra kunder SR-Bank Konsern 18 20, Volum - mrd 15,0 10,0 5, Vekst - % 2 0,0 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- Volum - mrd 17,5 19,2 22,1 Volum - mrd 18,2 18,4 18,7 19,3 20,8 21,4 4.kv- 12-mndr vekst - % 15,0 13,5 5,4 9,8 9,9 6,5 12,8 14,5 15,1 0 32

33 30 Innskuddsvekst % (årsvekst) - PM/BM SR-Bank Morbank 20 19,7 18,6 20,2 15,5 % 10 12,2 10,7 10,8 12,1 11,0 9,2 11,7 11,7 12,3 5,5 13,5 13,9 0 0,5-5, kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 12-m.vekst - PM 12-m.vekst - BM 33

34 Total sparekapital - kundeinnskudd og fond SR-Bank Konsern Mrd kr - kundeinnskudd ,673 19,211 19,347 20,805 21,378 22,120 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Mrd kr - Odin/Avanse 0 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- Avanse 0,344 0,383 0,363 0,361 0,366 0,317 Odin 1,143 1,382 1,521 1,542 1,698 1,787 Kundeinnskudd 18,673 19,211 19,347 20,805 21,378 22,120 0,0 34

35 25 Utlåns- og innskuddsvekst SR-Bank Konsern 62 61,1 61,0 60,7 61 % ,2 15,0 17,6 13,5 13,6 59,3 58,4 15,2 14,9 9,8 9,9 16,0 56,1 18,8 12,8 57,6 20,1 14,5 56,5 19,8 15, , Innskuddsdekning - % 6,5 5, kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 54 Utlån Innskudd Innskuddsdekning 35

36 Antall NettBankkunder SpareBank 1 SR-Bank Mill kr des.98 des. mar. mai. jul. aug. sep. des. 36

37 Overføringer Girobetalinger Saldoforespørsler Nettgiro i % av totale giro transaksjoner Antall NettBanktransaksjoner SpareBank 1 SR-Bank des.98 des. mar. mai. jul. aug. sep. des. 1,5 8,2 11,2 13,2 15,5 16,8 17,5 18, % 37

38 EiendomsMegler 1 (SR-Eiendom) har i år satt nye rekorder for antall omsetninger og antall oppdrag med en årsvekst på 15,4% og 29,6%. EiendomsMegler 1 har i år gjennomført følgende oppkjøp: Januar: Jærmegleren AS, Jærens største og ledende eiendomsmegler September: Eiendomsmegler Solum, Kristiansand og Mandal Januar 01: Eiendomsmegler Kåre Mæland, Stavanger og Lyngdal Eiendomsmegler Sunnhordland AS, Stord 50/50 avtale med Vest 38

39 Antall oppdrag og omsetninger Eiendomsmegler Ant oppdrag Ant omsetninger Pr Pr

40 Personkundemarkedet Brutto utlån pr (morbank): mill kr Innskudd pr (morbank): mill kr Ca kunder (SR-kunder) Markedsandel: (19) Kilde: Norsk Gallup. Rogaland med tilstøtende kommuner i Hordaland og Vest-Agder. 40

41 Bedriftskundemarkedet Brutto utlån pr (morbank): Utlån inkl. ubenyttede rammer: Innskudd pr (morbank): mill kr mill kr mill kr Betjener små, mellomstore og store bedrifter, kommuner, organisasjoner og offentlige institusjoner Ca 9 2 kunder - kunder med sum innskudd eller lån (kredittramme inkl garantier) over kr 1 0 Høy markedsandel innenfor små og mellomstore bedrifter. SR-Bank er også i ferd med å bli en betydelig aktør overfor større bedrifter. SR-Banks kundeandel ligger på om lag 40%. 41

42 Produkter Finansiering Boliglån Boliglån med Fondssparing Forbrukslån Investeringslån Bankgarantier Byggelån Kassakreditt Valutalån Prosjektfinansiering Leasing Remburs Kapitalforvaltning Brukskonti Særvilkårsinnskudd IPA Aktiv forvaltning Kapital- megling Obligasjonsfond Aksjefond Grunnfondsbevis Pengemarkedsfond Aksjer Obligasjoner Betalingsformidling SR-NettBank Telegiro SpareBank 1 kort Visa Visa Premier Card Privat Pluss/Ekstra Sparnett Betalingsterminal Autogiro/ Avtalegiro Swift OCR Sikringsinstrumenter Cap-Floor produkter Fremtidig renteavtale Valutaterminkontrakt Renteswap Valutaopsjoner Forsikring Skadeforsikring Livsforsikring Fondsforsikring 42

43 Utbyttepolitikk Sparebanken Rogaland har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Av bankens årsoverskudd tas det sikte på en fordeling mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Rogaland vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordelingen mellom kontantutbytte og utbyttereguleringsfond vil variasjoner kunne fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges. 43

44 Kursutvikling - ROGG/Totalindeksen 2 Indeksert/Rebasert kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- ROGG TOTX 44

45 Nøkkeltall grunnfondsbevis Fortjeneste pr bevis etter skatt 1) kr 40,40 kr 40,40 kr 26,50 Resultatdekning pr bevis etter skatt 2) kr 61,90 kr 60,60 kr 37, Grunnfondsbevisprosent 3) 63,0 % 64,8 % 66,6 % Anvendt grunnfondsbevisprosent 65,4 % 66,6 % 68,6 % Antall grunnfondsbevis 7,49 mill 7,44 mill 7,44 mill Bokført egenkapital pr bevis kr 214 kr 193 kr 172 RISK-beløp (foreløpig pr ) kr 18,50 kr 28,44 kr 27,74 Utbytte kr 21 kr 19 kr 17 1) Grunnfondsbevisenes andel av bankens resultat etter skatt. 2) Bankens resultat etter skatt dividert på antall bevis. 3) Grunnfondsbevisprosent=grunnfondsbeviskapital+utjevningsfond+overkursfond i % av morbankens totale egenkapital ekskl fond for vurderingsforskjeller. 45

46 6 5 Antall grunnfondsbeviseiere og omsetning ,5 Antall eiere Omsetning - % av antall utstedte bevis ,9 9,0 8,7 9,5 7,7 3,5 3,7 4, kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 0 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 46

47 Swedbank Markets Folketrygdfondet Sparebanken NOR Eierandeler pr ,4 % 4,9 % 9,9 % 50 % 45 % 40 % 35 % 44 % 47 % SpareBank 1 Midt-Nor 1,3 % 30 % 30 % 29 % Clipper Shipping AS 1,1 % 25 % 23 % 23 % Arne B. Corneliussen Inv 1,1 % 20 % Frank Mohn AS Otto B. Morcken 1,1 % 0,9 % 15 % 10 % 11 % 10 % Stiftelsen UNI 0,8 % 5 % Solvang Shipping AS 0,8 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 0 % 10 største 20 største Rogaland Utland

48 Disponering av overskudd % av Mill NOK overskudd Årsoverskudd 463 Fond for vurderingsforskjeller -11 Til disposisjon 452 1,0 % Utbytte (kr 21 pr bevis) ,8 % Utjevningsfond ,6 % 65,40 % Sparebankens fond ,3 % Gavefond 15 3,3 % Sum 452 1,0 % 48

49 EK-sammensetning Mill kr Grunnfondsbeviskapital Utjevningsfond Overkursfond 8 Sparebankens fond Gavefond Fond for vurderingsforskjeller Sum Grunnfondsbevisprosent* 63,0 % 64,8 % * Fond for vurderingsforskjeller inngår ikke i beregningen av GFB-prosent. 49

50 10 Netto renteinntekter SR-Bank Konsern 5,5 9 5,0 8 4,5 4,0 Mill kr 7 6 3,5 3,0 % av GFK 5 2, Mill kr % av GFK 2,50 2,95 4,77 4,97 3,86 3,33 3,03 2,65 2,74 2,63 2,33 2,0 50

51 2,5 2,0 Andre driftsinntekter SR-Bank Konsern % av GFK 1,5 1, Mill kr 0, , Kursgev.omløp Andre innt Netto prov.innt % av GFK 0,93 0,95 1,15 2,02 0,38 1,01 1,03 1,03 0,61 1,12 0,

52 4,0 3,5 3,0 Sum driftskostnader SR-Bank Konsern % av GFK 2,5 2,0 1, Mill kr 1,0 2 0,5 1 0, Av- / nedskr Andre driftskostn IT-kostnader Personalkostn Sum kostn i % av GFK 3,06 3,58 3,55 3,06 2,51 2,58 2,45 1,96 1,81 1,83 1,

53 8 Tap og nedskrivninger SR-Bank Konsern 5,0 6 4,0 4 3,0 Mill kr 2 0 2,0 1,0 % -2 0, ,0 Nedskrivninger Netto tap Tap i % av brt utlån 2,55 4,73 2,42 0,8-0,06 0,16-0,08-0,01 0,27 0,31 0,35 53

54 8 Driftsresultat SR-Bank Konsern Mill kr % av GFK Resultat etter tap & nedskr , Resultat før tap & nedskr. 97,5 71, Res etter tap & nedskr. i % av GFK -1,61-3,44 0,62 3,2 1,79 1,65 1,73 1,74 1,29 1,76 1,58 54

55 45 Bruttoutlån SR-Bank Konsern 25, , ,0 10,0 Mrd kr ,0 % vekst 15 0,0 10-5,0 5-10, Volum - mrd m vekst - % ,0 55

56 25 Innskudd fra kunder SR-Bank Konsern 20, , ,0 Mrd kr 10 5,0 % vekst 0,0 5-5, Volum - mrd 12,7 11,8 12,1 13,2 13,9 13, ,2 17,5 19,2 22,1 12-m vekst - % 16,1-6,8 2,4 9,3 5,2-0,3 1,1 8,3 15 9,9 15,1-10,0 56

57 11 Årsverk SR-Bank Konsern Antall Årsverk

58 80 EK avkastning SR-Bank Konsern % Ek avkastning ,7 67,4 30,4 22,1 20,3 19,1 14,9 21,8 19,5 58

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer