MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: Tid: Kl Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets medlemmer, rådmannen, direktørene Tuss Benum, Jo Fiske, Ragnar Sand Fuglum og Aud Hansen. Kommunervisor Brita Arvidsen. Fra Høyre: Kari Sofie Bjørnsen, for henne møtte Blerim Gjoni Synnøve Osmundsen, for henne møtte, Hans A. Hveem Fra Arbeiderpartiet: Burhaan Hassan, for han møtte Lasse Efskind Fra Fremskrittspartiet: Astrid O. Nesland, for henne møtte Aud Rigmor Thokle Fra Pensjonistpartiet Solveig Fossum, for henne møtte Kjell Sandanger Representanter som er forsinket og som tar sete etter at møte er satt disse tar sete etter hvert som de tiltrer. Nan Nguyen hadde meldt midlertidig forfall og tok sete ca kl. 14:30. Dokumenter delt ut i møte: AD K-SAK 129 Notat til kommunestyret fra ordfører, datert HP , tilleggsinnstillingen AD K-SAK 129 Notat til kommunestyret fra ordfører, datert HP ajourført Kap 17.6 Spillemidler AD K-SAK 129 Notat til kommunestyret fra ordfører, datert HP Partienes endringer. Oppdatert etter formannskapets behandling Habilitet ordfører tok opp at hun ikke anser seg for å være inhabil i forhold til å behandle sak 175/14, innstillingen fra formannskapet punkt 7. Kulturinnslag: Sang v/ida Mathilde Riisnæs og på piano Kristian Børve Ask. Side 1 av 66

2 SAKSKART Sak Saksnr. Innhold 14/127 13/6704 Godkjenning av protokoll for kommunestyret /128 14/4889 Budsjett for kontroll og tilsyn /129 13/6718 Handlingsprogram formannskapets innstilling Resultatet av sakenes behandling ble:

3 Sak 127/14 Godkjenning av protokoll for kommunestyret Ordfører anbefaler kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 1. Protokollen fra kommunestyrets møte godkjennes slik den foreligger Behandling: Ordfører hadde følgende bemerkning til sak 118/14 forslag til kommuneplan : Under behandlingsdelen i protokollen, nå (eks. gbnr. 73/1, tilføyes og rettes til (eks. gbnr. 73/13) Innstillingen, og bemerkningen fra ordfører, ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Protokollen fra kommunestyrets møte godkjennes slik den foreligger, med følgende endring: Sak 118/14- Forslag til kommuneplan , Endelig behandling, Punkt 8 skal rettes og tilføyes: (eks. gbnr. 73/13) Sak 128/14 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015 Vedtak: 1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2015, ref vedtak i utvalget i sak 27/2014, vedtas. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2015, ref vedtak i utvalget i sak 27/2014, vedtas.

4 Sak 129/14 Handlingsprogram formannskapets innstilling Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte slikt Vedtak: 1. Handlingsprogram Handlingsprogram for vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 2. Årsbudsjett 2015 og økonomiplan a. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt drift 1A og 1B i rådmannens forslag til handlingsprogram. b. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt investering 2A og 2B i rådmannens forslag til handlingsprogram. c. Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til prosjektoversikt i vedlegg 17.3 Eksisterende investeringsprosjekter og vedlegg 17.4 Nye investeringsprosjekter. d. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2015 på 576 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer i henhold til rådmannens forslag til handlingsprogram. b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 100 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 4. Garantier a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme.

5 5. Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 6. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger i henhold til vedlegg 17.7 Brukerbetalinger, gjøres gjeldende fra 1. januar 2015 dersom ikke annet er fastsatt. 7. Ordførers lønn Ordførers lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 8. Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret gjøres gjeldende for årsbudsjettet Tilleggsinnstillingen, verbalvedtak a) Bosetting av flyktninger Antall flyktninger som bosettes i Asker kommune økes midlertidig i 2015 og 2016 til 75, inklusive familiegjenforeninger og 10 enslige mindreårige. Kostnadene dekkes av det statlige integreringstilskuddet og Husbankens tilskudd rettet mot boliger. b) Pensjon De økonomiske konsekvensene av etablering av Asker kommunale pensjonskasse er ikke klare. Rådmannen kommer tilbake til dette i første tertialrapport c) Prioritering kulturhistoriske bygg Det er avsatt et årlig beløp på 5 mill. kroner til rehabilitering av kulturhistoriske bygg. Vevstua på Øvre Sem prioriteres i d) Endringer prisliste idrett Følgende endringer gjøres i prisliste idrett:

6 Haller trening og idrettsarrangement, pris per time for kamp/arrangement ishall/svømmehall idrettslag var kr 275 for 2014, og settes til kr 285 for Trening turnhall helg idrettslag utgår. Fotballbaner trening og idrettsarrangement, pris for kamp/arrangement per påmeldt seniorlag var kr for Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder 11. Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjettet

7 12. Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjettet Kommunestyret godkjenner en økt låneramme for 2015 på 11,5 mill. kroner for å finansiere investeringene. 13. (Endringer vedtatt ved formannskapets behandling i møte )

8 Tilleggsinnstilling punkt 12, Hagaløkka skole bevilgning øremerkes ikke til utomhusområdet. De private barnehagers tilskudd for 2015 baseres på de reelle kostnadene (uten bruk av premiefond) i de kommunale barnehager i Endringen innarbeides i HP

9 Behandling: Økonomisjef Randi Sandli tok sete under behandlingen Behandlingen ble lagt opp i samsvar med Notat til gruppeledere fra ordfører- Handlingsprogram opplegg for behandling i kommunestyrets møte Per Anders Owren, H, tok opp formannskapets innstilling. Owren fremmet følgende forslag til endringsforslag til innstillingen punkt 13., på vegne av H/FrP/KrF, innsendt etter formannskapets behandling i møte Disse forslagene erstatter formannskapets innstilling.

10 Per Anders Owren tok opp følgende verbale forslag fremmet på vegne av H/FrP/KrF: Administrasjon og ledelse 1. Faglig karrierestige.

11 Asker kommune har i flere år tilbudt kompetanseheving rettet mot lederutvikling. Systematisk fagutvikling av ansatte er også avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av god kvalitet, og kunne satse på innovasjon og ny teknologi. For å kunne rekruttere og beholde gode fagarbeidere, spesielt innen Helse og Omsorg, bør kommunen tilby kompetansehevende utdanning innen de ulike fagområder i Asker kommune. Campus Asker kan utfordres til å utarbeide og gjennomføre digitale kurs tilpasset disse grupper. Kommunestyre ber rådmannen vektlegge faglig karrierestige for å beholde dyktige medarbeidere, ved revidering av Arbeidsgiver politisk plattform i Vurdere alternativer for revisjon Asker hadde i 2013 kostnader pr innbygger for kontroll og revisjon som var 25% høyrere enn kommunegruppe 13, og er en av få kommuner som fortsatt har egen kommunerevisjon. Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak for å vurdere alternative organisasjonsformer for revisjon; i egen regi, i interkommunalt samarbeid eller utført av eksternt revisjonsfirma. Hensikten er å bli mere kostnadseffektive og samtidig sikre et bredt kompetansemiljø, spesielt med tanke på forvaltningsrevisjon. (Ref også til PWC rapport om konkurranseutsetting, sak 83/09) Oppvekst 3. Forenkle oppvekstsektoren. Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom oppvekstsektoren med mål om å fjerne tidstyver. Saken legges frem for komité for oppvekst i Økt satsing på barnevern og tidlig intervensjon ved mishandling og omsorgssvikt. Barnevernet har en spesiell utfordring med å komme så tidlig som mulig med i dialog med utsatte familier. Tidlig intervensjon er viktig for å unngå livsvarige fysiske og psykiske skader hos barn som utsettes for mishandling og omsorgssvikt. Tidlig intervensjon krever samarbeid og kommunikasjon mellom barnevern, helsesøstre, førskole- og barneskole. Dette gjelder også fastleger, legevakt, og akutt mottak ved sykehusene. Kommunestyret ber rådmann utarbeide en sak for tettere kontakt mellom helsetjeneste og barnevern. 5. Større vekt på psykologtjenester i skolehelsetjenesten. Barne- og familieenheten har vært vellykket med tanke på det systematiske arbeid med tidlig innsats, og har ført til økt samhandling internt. Enda bedre samarbeid og samhandling med helsefagene blir viktig i det videre arbeid. Kommunestyre ønsker at skolehelsetjenesten kan operere enda mer tverrfaglig med større vekt på psykologtjenester på et tidlig tidspunkt, og ber rådmannen vurdere dette i den kommende evalueringen av barn og familieenheten (Bfe). 6. Realfagskommunen Asker.

12 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak der en ungdomsskole i Asker styrkes med særskilte midler for etablering av en egen temaskole i matematikk/realfag. Konseptet utvikles og drives i samarbeid med næringslivet. 7. Tiltak mot mobbing. Kommunestyret ber rådmannen kartlegge tiltak mot mobbing ved alle Askers skoler og hvordan skolene jobber aktivt mot mobbing, og rapportere tilbake til politisk nivå i løpet av første halvår Rapporten vil danne grunnlag for videre oppfølging og etablering av rutiner i arbeidet mot mobbing. Helse og omsorg 8. Flere boliger til psykisk utviklingshemmede ved samarbeid med foreldre og utbyggere. Egen bolig er nøkkelen til et så selvstendig liv som mulig, også for psykisk utviklingshemmede. Asker kommune har tradisjon for å bygge eller kjøpe i kommunal regi, for deretter å tilby utleie. Nå har vi flere gode eksempler på at boliger er fremskaffet etter gode samarbeidsmodeller med foreldre (Borgenfaret) og utbyggere (Bondistranda). Kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak hvor ulike modeller belyses for å legge til rette for større mangfold og raskere utbygging av boliger til psykisk utviklingshemmede. 9. Hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har pr i dag en «ansikts til ansiktstid» på 50%. Tatt Askers geografi i betraktning synes dette som svært lavt. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å gjennomføre en analyse med hensikt å identifisere mulige løsninger for å øke «ansikts til ansiktstiden». Analysen skal bla. vurdere basestruktur, møtehyppighet og utnyttelse av kompetanse. På bakgrunn av analysen fremmes det sak med forslag til tiltak. 10. Utvidelse av Holmen seniorsenter. Arealet på Holmen seniorsenter er ikke tilfredsstillende. Det er stor tilstrømming til senteret, ofte på 100 mennesker eller flere. Kjøkken med lagerplass, fryseskap/ kjøleskap er alt for lite. Det samme er bøttekott og toalettfasiliteter. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for utvidelse av seniorsenteret på Holmen. Teknikk, kultur og fritid 11. Kyststi fra gangveien/kyststien i Vollen sentrum til Vollen Marina. Kommunestyre ber rådmannen gjøre en vurdering på om søknaden fra Vollen Marina og Vollen sentrumsforening av delvis kan imøtekommes innenfor dagens regelverk. Hensikten er å sikre tilrettelegging for allmenheten, med universell utforming, av gangveien/kyststien i Vollen sentrum og ned til ny bryggekant på Vollen Marina.

13 12. Klargjøring av underetasjen i Vardåsen kirke. Viser til tidligere verbalvedtak og kostnadsestimat på 8,4 mill. kr av Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak innen for å avklare nærmere med kirkesjefen omfang, gjennomføring og økonomiansvar for klargjøring av underetasjen i Vardåsen kirke. 13. Nytt tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte. Kommunestyre ber rådmannen, i samarbeid med AIR, innføre et nytt tilskudd, øremerket økonomisk vanskeligstilte og disponert av det enkelte idrettslag. Hensikten er å sikre at familiens økonomiske situasjon ikke skal være til hinder for deltagelse i organiserte idrettsaktiviteter. Viser til tilsvarende ordning i Bærum. Det øremerkes opp til kr i Denne prøveordning evalueres etter ett år. 14. Opparbeidelse av infrastruktur. Plan- og Bygningslovens bestemmelser om opparbeidelse av vei og annen infrastruktur i forbindelse med tomtedeling og bygging av nye boliger vil ikke alltid virke etter hensikten. Dette fordi det blir uforholdsmessig store utlegg på enkelte grunneiere, eller fordi deler av veier ikke har grunneiere å legge ansvaret på. Følgen er at veier eller annen infrastruktur helt eller delvis ikke blir opparbeidet til regulert standard. I slike tilfelle vil heller ikke grunnlaget være til stede for at Kommunen kan overta ansvaret for drift og vedlikehold av veien. Dette ansvaret vil da på ubestemt tid tilligge lokale vel eller private grunneiere. Rådmannen bes fremme en sak med vurdering av hvorledes Kommunen kan bidra, f.eks ved avsetninger til og bruk av et fond, til å fremme opparbeidelse av regulert infrastruktur der hvor plan- og bygningslovens bestemmelser ikke har virket eller ikke har utsikt til å virke etter hensikten Ivar H. Kristensen, Ap, tok opp forslaget fremmet ved behandlingen i formannskapets møte , endret etter formannskapets møte

14

15 Ivar H. Kristensen tok videre opp følgende verbale vedtak.

16 1. Bruk av deltid i kommunen Asker kommune benytter seg av en god del midlertidige engasjementer og vikarstillinger både innen skole og oppvekstsektoren og innen helse og omsorgssektoren. Det finnes flere eksempler hvor ansatte i disse sektorene har jobbet i midlertidige engasjementer og som vikarer i over tre år uten å få tilbud om faste stillinger. Dette gjelder også de som har tatt fagbrev enten som barne- og omsorgsarbeider eller helse- og omsorgsarbeider. For denne gruppen er det nærmest umulig å få seg boliglån, både gjennom bank og startlån siden de ikke har en fast stilling. Rådmannen bes legge frem en oversikt over bruken av midlertidige engasjementer og vikarstillinger, innkjøpte vikarer i helse og omsorgsektoren og skole og oppvekstsektoren. Rådmannen bes også å legge frem en strategi for hvordan flere av kommunens midlertidige engasjementer og vikarstillinger kan gjøres om til faste stillinger. Forslaget bør se på hvordan internvikaren også kan benyttes i større på helse og omsorgs sektoren. 2. Fattigdomsanalyse Rådmannen bes legge frem en analyse av fattigdommen i Asker i innen sommeren Analysen må inneholde hvem de som defineres som fattige er: enslige forsørgere, minstepensjonister, flykninger, rusmisbrukere osv. og komme med forslag til hvilke tiltak som kan settes inn for å hjelpe disse ut av fattigdommen. 3. Bekjempelse av mobbing Til tross for stadig oppmerksomhet på mobbeproblematikk, opplever barn i Askersamfunnet mobbing. Kommunestyret ser at nye tiltak må prøves ut i denne sammenheng, og ønsker at Rådmannen vurderer etablering av et tverrfaglig mobbeteam som kan jobbe ambulant og rykke ut til skoler som har mobbesituasjoner. Teamet settes sammen av fagpersoner som har spesiell kunnskap på området, og organiseres eksempelvis rett under oppvekstdirektør. 4. Kompetente og kvalifiserte skolevikarer i hver sone Det må gjøres en innsats for å heve kvaliteten på vikarbruken i Askerskolen. Rådmann bes utrede muligheten for å legge til rette for at den enkelte sone gjennom internvikaren har sine

17 faste vikarer, slik at ved sykdom og kurs/videreutdanning hos det faste personale vil vikarene kjenne skolene og klassene. I tillegg må de vikarene som benyttes i langt større grad enn det som er tilfelle nå, ha pedagogisk bakgrunn. Muligheten for at elevene vil få en tilnærmet lik undervisning vil da være langt bedre enn ved en tilfeldig bruk av vikarer. 5. Kultur SFO Det er med stor glede vi registrer at i løpet 2015 vil alle SFOer i Asker ha gratis idrettstilbud til sine elever. Rådmann bes utredemuligheten for at det på samme måte som med idrett nå starter et samarbeide med kulturorganisasjonen i Asker for å kunne bygge opp et tilsvarende tilbud innen kultur for elevene i Askerskolens 6. Kommunenes muligheter til å stille krav til private barnehager De private barnehagene er et nyttig supplement for å oppnå full barnehage. Det synes urimelig at vi ikke kan stille de samme kravene til private barnehagene når målet er at de private barnehagene skal motta den samme kommunale støtte som de kommunale barnehagene. Nåværende vedtekter i de private barnehagene, innebærer at de kan ha andre regler enn de kommunale blant annet ved opptak. Rådmann bes i forhandlinger med de private barnehagene tilstrebe samme regler som for kommunale barnehager 7. Økt samarbeid mellom enslige mindreårige asylsøkere og idrettslag/kulturskolen Gjennom dialogmøtene innen oppvekst har det kommet frem at enslige mindreårige innvandrere bosatt i kommunenes bo felleskap mangler fritidstilbud. Ungdommene ønsker en aktiv fritid og de ønsker kontakt med andre ungdommer, også i skolehverdagen. Et samarbeid med ulike idrettslag og kulturskolen vil være positivt for integreringen og for den enkeltes livskvalitet. Rådmannen bør se på muligheter for å øke kontaktflaten mellom enslige mindreårige innvandrere og andre ungdommer for eksempelidrettslag/kulturskole 8. Verbalforslag ad «shuttle»-buss Asker/Sem.

18 Kommunen vil benytte leiligheter i ny-ervervede Sem Nedre som boliger for bostedsløse i kommunen. Beboerne kan ikke påregnes å ha egen bil og offentlig kommunikasjon er ikkeeksisterende. NaKuHel har på Sem Øvre tilbud som kan være av interesse for asylsøkere som er bosatt gjerne for kortere tid (Acem) i kommunen. Heller ikke disse har eget transportmiddel. Rådmannen bes utrede muligheten for og kostnaden ved å etablere «shuttle»-buss service med rimelig frekvens mellom Asker sentrum og Sem. 9. Forsøksprosjekt bygging av gang og sykkelveier Det er i dag fylket og veivesenet som står for finansiering, utbygging og drift av gang og sykkelveier langs fylkesveiene i kommunen. Det er flere eksempler på at selv om prosjektene er regulert, finansiert og klare til utbygging så betyr ikke det at byggingen blir gjennomført. Derfor ber vi rådmannen komme tilbake med en sak hvor vi søker om å få igangsatt et forsøksprosjekt der kommunen får ansvaret for å gjennomføre denne type prosjekter. Rådmannen bes komme tilbake med en slik sak så raskt som praktisk mulig. 10. Lærekandidat og praksisplass For en rekke ungdommer som faller fra på videregående skole er det oppfølgingstjenesten sammen med kommunen som har ansvaret for å følge opp. For mange av disse så er det å oppleve at man mestrer noe og at man får en annen arena enn den videregående å lykkes på viktig. Derfor er det ønskelig at kommunen utover å ha mål om 1 lærling pr 1000 innbygger også øker antall lærekandidat og praksisplasser. Rådmannen bes fremme en skal om hvordan man kan få dette til og det bør minst være en ambisjon om å ha et tilsvarende nivå som for lærlinger i kommunen. 11. Søskenmoderasjon SFO/barnehage

19 Rådmannen bes om å utrede kostnadene ved gjeninnføring av søskenmoderasjon på SFO/barnehage. Utredningen bør også sammenligne med hva andre kommuner gjør og hvilke kostnader en slik ordning innebærer. Å ha barn 4 timer på SFO koster like mye som full tid i barnehage. I barnehagene er det søskenmoderasjon. Mange vil bruke SFO ordningen dersom det innføres søskenmoderasjon. Rådmannen legger saken frem for komite for oppvekst. 12. Helsesøster og helsestasjon på Borgen Det er behov for en styrking av helsetjenesten for barn og unge i Borgensområdet. Barn og ungdommers helse både fysisk og psykisk er avgjørende for mestring, læring og inkludering. Mange foreldre som søker helsesøster eller helsestasjon har behov for tolk, og besøket tar derfor lenger tid. Mange mangler kunnskap om helse. Rådmannen bes om å utrede behov for en styrking av helsetjenester i dette området. 13. Spredt bosetning og flytting av velkomstklassen En mer spedt bosetning av flyktninger i kommunen er viktig og rådmannen bes om å utrede hvordan man kan få til en mer spredt bosetning for å unngå en ytterligere konsentrering på Borgen. Rådmannen bes vurdere flytting av velkomstklassen for nye Askerbøringer fra Hagaløkka til en annen skole i kommunen. Tilbudet kan organiseres slik at personale og ressurser som knyttes til velkomstklassen er fast, men lokaliseringen endres med passende tidsintervaller. Dette for å sikre god integrering og fordeling av nye familier i Askersamfunnet. 14. Oppussing av kommunale boliger I Forbindelse med brukerdialogsmøtene de siste årene er det fremkommet at det er stort behov oppussing av en del av de kommunale boligene. Beboerne i kommunale boliger opplever ofte at det går svært lang tid før skader som vannlekkasjer blir utbedret. Rådmannen bes legge frem en strategi for oppussing og vedlikehold av kommunale boliger forbindelse med plan for vedlikehold av kommunale bygg. 15. Styrking av realfaginteressen - Lær kidsa koding

20 For å styrke interessen for realfag blant eleven i Asker skolen bør rådmannen vurdere om det er mulig å få i gang flere realfagsprosjekter på Asker barne- og ungdomsskoler. Prosjektet Lær kidsa koding bør vurderes og rådmanne bes se på muligheten for å få i gang dette på to ungdomsskoler i Asker. 16. VTA plasser Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak som viser behovet for VTA-plasser i kommunen, samt mulighetene for å etablere flere slike Ole Jacob Johansen, FrP, tok opp innstillingen fra formannskapets behandling i møte

21

22 Ole Jacob Johansen fremmet følgende verbale forslag: Helse og omsorg 1. Fremtidige behov og riktig omsorgsnivå Kommunestyret ber rådmannen planlegge heldøgntjenester, sykehjem og omsorgsboliger i tråd med analyse av fremtidige behov og slik at brukerne tildeles tjenester på riktig omsorgsnivå 2. Etablering av eldre- og omsorgsombud Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om etablering av en kommunal ordning med eldre- og omsorgsombud innen juni Oversikt over avvik og avviksrapportering Nøkkeltall og brukerundersøkelser fanger ikke nødvendigvis opp alle avvik og gir ikke nødvendigvis et dekkende bilde. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt som viser avvik innen helse- og omsorgssektoren og hvilke tiltak som er iverksatt for å lukke avvikene. En slik rapportering på avvik legges frem for politisk nivå to ganger i året, f.eks. gjennom komité for helse og omsorg. 4. Reell brukermedvirkning Brukerplattformen i kommunene ligger i dag til de kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Pasientorganisasjonene mener at dette ikke er reell brukermedvirkning men i mange tilfeller kun et alibi for at man kan si at brukerne er hørt. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at reell brukermedvirkning blir innført på alle nivåer i kommunehelsetjenesten ihht. Helse Sør-Øst sine 13 prinsipper for brukermedvirkning. Oppvekst 5. Integreringstiltak ved skolene Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan kommunen som skoleeier kan sette et tak på andelen ikke-vestlige elever i klassene, og hvordan et slikt integreringstiltak kan håndteres i forhold til skolekretsgrensene. Utredningen legges frem som beslutningsgrunnlag, og det skal fremmes en sak om dette for politisk nivå innen mai Dokumentering av språkkunnskaper Norskkunnskapene til kommunalt ansatte er et problem i mange kommuner. Norsk er arbeidsspråket og det er viktig at tilstrekkelige språkkunnskaper dokumenteres. Kommunestyret ber rådmannen innføre en ansattstandard når det gjelder språkføring i

23 møter med brukere og pårørende i kommunen. Rådmannen bes videre å sikre dokumentasjon av kunnskaper ervervet i introduksjonsprogrammet Teknikk, kultur- og fritid 7. Trafikksikkerhet Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Statens Vegvesen med sikte på etablering av en fotgjengerovergang over Drammensveien ved Måsankroken Ingvild Tautra Vevatne, V, tok opp partiets sålydende forslag til endringer i driftsbudsjettet fremmet til formannskapets behandling i møte :

24

25 Ingvild Tautra Vevatne fremmet i tillegg følgende forslag til verbale vedtak: Verbalforslag fra Venstre (V)

26 1. Ungdomssatsing Asker har på linje med andre kommuner altfor mange flotte ungdommer som ikke er knyttet til en utdanningssituasjon, en evt behandling eller et arbeidsfellesskap som et hovedtiltak i deres hverdag. Dette er ungdom som ofte har sammensatte problemer og som krever en større innsats for tilpasset og samordnet tiltak fra det offentlige. Rådmannen bes om å utvikle flere samhandlingsmodeller mellom kommunen, fylkeskommunen, NAV, næringslivet og evt det frivillige for at flere unge skal kunne komme i tilpassede aktivitets og utdanningstilbud? Dette er mer sammensatt enn læringeplasser, og vi viser til NAVs liste på over 400! 2. Frivillighet mot skolene Asker kommune har mange ressurssterke seniorer som har gått ut av arbeidslivet. Mange av dem er knyttet til frivillig arbeid allerede, men mange er fortsatt en ressurs som ikke har fått en oppgave for fellesskapet! Skolene, og spesielt ungdomsskolen og den videregående skole kan være en arena for leksehjelp og miljøtiltak. Rådmannen bes om å se på modeller for samhandling for frivillig arbeid som kan knyttes til ungdom og gjerne sammen med fylkeskommunen. 3. Borgensonen Strakstiltak i Borgensonen for barnehager, Hagaløkka skole og Borgen ungdomsskole. Viser bla til notat med Innspill fra en representativ foreldregruppe om; «En mer balansert sammensetning av elevgrupper"! Rådmannen kommer tidlig tilbake med svar på forslag til oppfølging på følgende punkter: 1) Innføre samordnet opptak for private og kommunale barnehager for å sikre god sammensetning av barnegrupper 2) Økt samarbeid med kommunale og private barnehager og helsestasjon for å sikre god informasjon til foreldre om skolevalg og god samhandling i sonen. 3) Etablere 5 årsklubb på kveldstid for skolestartere på Hagaløkka skole og i tillegg bedre informasjon og kommunikasjon overfor foreldre før skolestart for å trygge skolevalget, 4) Flytte velkomstgruppen / velkomstklassen fra Hagaløkka til en annen skole i Asker 5) Opprette en eller flere linjer på Borgen ungdomsskole som utnytter samarbeidsmulighetene med det høyteknologiske næringslivet på Borgen. 6) Utrede ny eller utvidet profil på Hagalokka skole nært knyttet til høyteknologimiljøet i nærmiljøet 4. Vikarordning i skolen. Rådmannen bes fremme en sak vedr vikarordning i skolen, både med hensyn til forutsigbarhet og kvalitet i undervisningen, og for å sikre god bruk og utnyttelse av vikarer som engasjeres. Det vurderes alternative modeller for vikarordning for skolene, blant annet med bruk av faste vikarer på bestemte skoler eller med en økt fast grunnbemanning som blir vikar på egen skole. 5. Sosialhjelp Det er varslet sak fra Rådmannen om utvikling av økonomisk sosialhjelp og nye

27 virkemidler for å komme i arbeid og aktivitet. I forbindelse med denne saken bes det om en gjennomgang av sosialhjelpsatser, sammenlignet med tilsvarende kommuner, samt en behovs- og kostnadsanalyse og konsekvensanalyse for sosialhjelpsmottakere. 6. Produksjon av biogass Biogass er miljøvennlig og et godt egnet drivstoff for busser og andre kjøretøy med forbrennigsmotor. Asker kommune bør kunne øke både produksjon og forbruk av biogass som alternativ energikilde. Asker leverer i dag store deler av sitt matavfall til fjerntliggende mottaksanlegg. VEAS, vårt næranlegg og renseanlegg bør kunne ha potensiale for en stor produksjon av Biogass. Vi mener at dette ikke blir godt nok utnyttet i dag. Det er en energiressurs og et klimatiltak. Ved en foredling av eget matavfall, kan det gi produksjon av Biogass, til drivstoff og til en reduksjon i langreist matavfall ut av kommunen. Det anmodes om at Asker kommune tar initiativ til en ny vurdering av muligheter for lokal og regional produksjon og bruk av biogass av vårt matavfall! 7. Energiøkonomisering i kommunale bygg og anlegg. Energikostnadene i kommunale bygg mm i Asker er klart høyere pr m2 enn i feks Bærum og med andre sammenlignbare kommuner. Dette vil vi at rådmannen må gjøre noe med, og vi ser at Asker har et potensiale til fordel for klimasatsingen og egen økonomi! Asker har vært en foregangskommune i Enøk satsingen! Rådmannen bes derfor om å utrede en konkret mulighetsanalyse og en handlingsplan for å kunne redusere kommunens energiforbruk, og i tillegg konvertere bruken til fornybar energi! 8. Nye bussruter fra Heggedal og Røyken Biltrafikken inn til Asker viser sterk økning, en situasjon som er blitt ytterligere forsterket av at Spikkestadbanen blitt betydelig mindre konkurransekraftig for både Heggedøler og Røyken-innbyggere. Direkte matebusser fra boområder med dårlig adkomst til knutepunkt forventes å kunne bidra til bedring av denne situasjonen. Rådmannen bes gå i dialog med Ruter og Brakar for å få utredet mulighet for å sette opp direkte bussruter inn til Asker for å redusere presset på både vei og parkeringskapasitet. Ingvild Tautra Vevatne, V, fremmet i tillegg følgende forslag, tatt opp ved behandlingen i formannskapet Pkt 3. B). Øke grensen til låneopptak i Husbanken opptil 200 mill. kroner. Pkt 9a. Motta 90 asylsøkere/ flyktninger inkludert unge

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 01.12.2011 - Gjensidige, Storgt 13 Fra kl. 09.30 til kl. 11.00. Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 24.11.11.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.04.2005 Fra kl. 1130 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 10.12.2015 Tidspunkt: 19.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen Leder Jan Birger Holth Thor Håkon Ramberg

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets innstilling (6 stemmer):

Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets innstilling (6 stemmer): Saksprotokoll i Formannskapet - 01.11.2016 Formannskapets innstilling (6 stemmer): 1. Handlingsprogram 2017-2020 a. Handlingsprogram 2017-2020 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon

Detaljer

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17 Fremdriftsplan for handlingsprogram 2018-2021 Utfordringer og utviklingsområder Utfordringer for Asker kommune Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger Byrådssak 1138 /16 Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger MAER ESARK-492-201504420-85 Hva saken gjelder: Oppgaven med å bosette flyktninger blir

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER FRA MØTET 3.12.2013

TVEDESTRAND KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER FRA MØTET 3.12.2013 TVEDESTRAND KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER FRA MØTET 3.12.2013 Forslag fra Morten Foss på vegne av TTL, Høyre og Fremskrittspartiet, som fikk 5 stemmer: 245

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 14:05

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 14:05 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.08.2014 Tid: 09:00 14:05 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Sak nr: 08/2576 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012. BUDSJETT 2009. Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode: 145 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 7/08 11.11.2008

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet

Detaljer

Formannskapets innstilling:

Formannskapets innstilling: Formannskapets innstilling: 1. Handlingsprogram 2016 2019 1 Handlingsprogram 2014 2017 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet, med endringer

Detaljer

Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF:

Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF: Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Ordføreren foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF: Merutgifter/Mindreinntekt

Detaljer

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring.

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste),

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste), Nes Kommune Møteprotokoll Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: 25.10.2016 kl. 12:00 17:30 Nes kommunehus, Veslesalen 15/01244 Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste) Møtende

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.11.2010 034/10 Godkjenning av møteprotokoll 20.10.2010 035/10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011

Detaljer

(Sp), Oddveig Marie Ørjansen Brenno (H), Torill Thømt (Ap)

(Sp), Oddveig Marie Ørjansen Brenno (H), Torill Thømt (Ap) MØTEPROTOKOLL - Helse- og sosialutvalget Dato: 04.11.2015 kl. 12:00-18.00 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Møtende Audun Aasheim (Nes bygdeliste), Rolf Strand (KrF), Kristin

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 21:22 Fra saknr.: 19/15 Til saknr.: 27/15 Av utvalgets

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling.

SAKSFREMLEGG. Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling. SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Randi Sandli Arkivsaksnr.: 13/6718 Arkiv: 143 Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling. Rådmannen anbefaler utvalg for økonomi, eiendom

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. asker mulighetenes kommune

Handlingsprogram 2015-2018. asker mulighetenes kommune Handlingsprogram 2015-2018 asker mulighetenes kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhold Ordførers innledning 4 1 Vedtak 6 1.1 Handlingsprogram 2015-2018...6 1.2 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan...6

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Sak 128/17 Handlingsprogram , tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Sak 128/17 Handlingsprogram , tilleggsinnstilling. Endelig behandling Sak 128/17 Handlingsprogram 2018-2021, tilleggsinnstilling. Endelig behandling Rådmannens forslag til v e d t a k: 1. Handlingsprogram 2018 2021 Handlingsprogram 2018 2021 vedtas med de mål og premisser

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato 14.11.2016 Tid 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arild Oliversen Nestleder Anne Karin Gammelsrud

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 10:00 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække

Detaljer

Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende:

Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende: Innstilling til kommunestyret fra formannskapet - 04.12.2017 Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende: 1. Skattevedtak 1.1 For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 05.12.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Landmo Fra saknr.: 49/12 Til saknr.: 59/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen,

Detaljer