MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: Tid: Kl Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets medlemmer, rådmannen, direktørene Tuss Benum, Jo Fiske, Ragnar Sand Fuglum og Aud Hansen. Kommunervisor Brita Arvidsen. Fra Høyre: Kari Sofie Bjørnsen, for henne møtte Blerim Gjoni Synnøve Osmundsen, for henne møtte, Hans A. Hveem Fra Arbeiderpartiet: Burhaan Hassan, for han møtte Lasse Efskind Fra Fremskrittspartiet: Astrid O. Nesland, for henne møtte Aud Rigmor Thokle Fra Pensjonistpartiet Solveig Fossum, for henne møtte Kjell Sandanger Representanter som er forsinket og som tar sete etter at møte er satt disse tar sete etter hvert som de tiltrer. Nan Nguyen hadde meldt midlertidig forfall og tok sete ca kl. 14:30. Dokumenter delt ut i møte: AD K-SAK 129 Notat til kommunestyret fra ordfører, datert HP , tilleggsinnstillingen AD K-SAK 129 Notat til kommunestyret fra ordfører, datert HP ajourført Kap 17.6 Spillemidler AD K-SAK 129 Notat til kommunestyret fra ordfører, datert HP Partienes endringer. Oppdatert etter formannskapets behandling Habilitet ordfører tok opp at hun ikke anser seg for å være inhabil i forhold til å behandle sak 175/14, innstillingen fra formannskapet punkt 7. Kulturinnslag: Sang v/ida Mathilde Riisnæs og på piano Kristian Børve Ask. Side 1 av 66

2 SAKSKART Sak Saksnr. Innhold 14/127 13/6704 Godkjenning av protokoll for kommunestyret /128 14/4889 Budsjett for kontroll og tilsyn /129 13/6718 Handlingsprogram formannskapets innstilling Resultatet av sakenes behandling ble:

3 Sak 127/14 Godkjenning av protokoll for kommunestyret Ordfører anbefaler kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 1. Protokollen fra kommunestyrets møte godkjennes slik den foreligger Behandling: Ordfører hadde følgende bemerkning til sak 118/14 forslag til kommuneplan : Under behandlingsdelen i protokollen, nå (eks. gbnr. 73/1, tilføyes og rettes til (eks. gbnr. 73/13) Innstillingen, og bemerkningen fra ordfører, ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Protokollen fra kommunestyrets møte godkjennes slik den foreligger, med følgende endring: Sak 118/14- Forslag til kommuneplan , Endelig behandling, Punkt 8 skal rettes og tilføyes: (eks. gbnr. 73/13) Sak 128/14 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015 Vedtak: 1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2015, ref vedtak i utvalget i sak 27/2014, vedtas. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2015, ref vedtak i utvalget i sak 27/2014, vedtas.

4 Sak 129/14 Handlingsprogram formannskapets innstilling Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte slikt Vedtak: 1. Handlingsprogram Handlingsprogram for vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 2. Årsbudsjett 2015 og økonomiplan a. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt drift 1A og 1B i rådmannens forslag til handlingsprogram. b. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt investering 2A og 2B i rådmannens forslag til handlingsprogram. c. Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til prosjektoversikt i vedlegg 17.3 Eksisterende investeringsprosjekter og vedlegg 17.4 Nye investeringsprosjekter. d. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2015 på 576 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer i henhold til rådmannens forslag til handlingsprogram. b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 100 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 4. Garantier a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme.

5 5. Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 6. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger i henhold til vedlegg 17.7 Brukerbetalinger, gjøres gjeldende fra 1. januar 2015 dersom ikke annet er fastsatt. 7. Ordførers lønn Ordførers lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 8. Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret gjøres gjeldende for årsbudsjettet Tilleggsinnstillingen, verbalvedtak a) Bosetting av flyktninger Antall flyktninger som bosettes i Asker kommune økes midlertidig i 2015 og 2016 til 75, inklusive familiegjenforeninger og 10 enslige mindreårige. Kostnadene dekkes av det statlige integreringstilskuddet og Husbankens tilskudd rettet mot boliger. b) Pensjon De økonomiske konsekvensene av etablering av Asker kommunale pensjonskasse er ikke klare. Rådmannen kommer tilbake til dette i første tertialrapport c) Prioritering kulturhistoriske bygg Det er avsatt et årlig beløp på 5 mill. kroner til rehabilitering av kulturhistoriske bygg. Vevstua på Øvre Sem prioriteres i d) Endringer prisliste idrett Følgende endringer gjøres i prisliste idrett:

6 Haller trening og idrettsarrangement, pris per time for kamp/arrangement ishall/svømmehall idrettslag var kr 275 for 2014, og settes til kr 285 for Trening turnhall helg idrettslag utgår. Fotballbaner trening og idrettsarrangement, pris for kamp/arrangement per påmeldt seniorlag var kr for Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder 11. Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjettet

7 12. Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjettet Kommunestyret godkjenner en økt låneramme for 2015 på 11,5 mill. kroner for å finansiere investeringene. 13. (Endringer vedtatt ved formannskapets behandling i møte )

8 Tilleggsinnstilling punkt 12, Hagaløkka skole bevilgning øremerkes ikke til utomhusområdet. De private barnehagers tilskudd for 2015 baseres på de reelle kostnadene (uten bruk av premiefond) i de kommunale barnehager i Endringen innarbeides i HP

9 Behandling: Økonomisjef Randi Sandli tok sete under behandlingen Behandlingen ble lagt opp i samsvar med Notat til gruppeledere fra ordfører- Handlingsprogram opplegg for behandling i kommunestyrets møte Per Anders Owren, H, tok opp formannskapets innstilling. Owren fremmet følgende forslag til endringsforslag til innstillingen punkt 13., på vegne av H/FrP/KrF, innsendt etter formannskapets behandling i møte Disse forslagene erstatter formannskapets innstilling.

10 Per Anders Owren tok opp følgende verbale forslag fremmet på vegne av H/FrP/KrF: Administrasjon og ledelse 1. Faglig karrierestige.

11 Asker kommune har i flere år tilbudt kompetanseheving rettet mot lederutvikling. Systematisk fagutvikling av ansatte er også avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av god kvalitet, og kunne satse på innovasjon og ny teknologi. For å kunne rekruttere og beholde gode fagarbeidere, spesielt innen Helse og Omsorg, bør kommunen tilby kompetansehevende utdanning innen de ulike fagområder i Asker kommune. Campus Asker kan utfordres til å utarbeide og gjennomføre digitale kurs tilpasset disse grupper. Kommunestyre ber rådmannen vektlegge faglig karrierestige for å beholde dyktige medarbeidere, ved revidering av Arbeidsgiver politisk plattform i Vurdere alternativer for revisjon Asker hadde i 2013 kostnader pr innbygger for kontroll og revisjon som var 25% høyrere enn kommunegruppe 13, og er en av få kommuner som fortsatt har egen kommunerevisjon. Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak for å vurdere alternative organisasjonsformer for revisjon; i egen regi, i interkommunalt samarbeid eller utført av eksternt revisjonsfirma. Hensikten er å bli mere kostnadseffektive og samtidig sikre et bredt kompetansemiljø, spesielt med tanke på forvaltningsrevisjon. (Ref også til PWC rapport om konkurranseutsetting, sak 83/09) Oppvekst 3. Forenkle oppvekstsektoren. Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom oppvekstsektoren med mål om å fjerne tidstyver. Saken legges frem for komité for oppvekst i Økt satsing på barnevern og tidlig intervensjon ved mishandling og omsorgssvikt. Barnevernet har en spesiell utfordring med å komme så tidlig som mulig med i dialog med utsatte familier. Tidlig intervensjon er viktig for å unngå livsvarige fysiske og psykiske skader hos barn som utsettes for mishandling og omsorgssvikt. Tidlig intervensjon krever samarbeid og kommunikasjon mellom barnevern, helsesøstre, førskole- og barneskole. Dette gjelder også fastleger, legevakt, og akutt mottak ved sykehusene. Kommunestyret ber rådmann utarbeide en sak for tettere kontakt mellom helsetjeneste og barnevern. 5. Større vekt på psykologtjenester i skolehelsetjenesten. Barne- og familieenheten har vært vellykket med tanke på det systematiske arbeid med tidlig innsats, og har ført til økt samhandling internt. Enda bedre samarbeid og samhandling med helsefagene blir viktig i det videre arbeid. Kommunestyre ønsker at skolehelsetjenesten kan operere enda mer tverrfaglig med større vekt på psykologtjenester på et tidlig tidspunkt, og ber rådmannen vurdere dette i den kommende evalueringen av barn og familieenheten (Bfe). 6. Realfagskommunen Asker.

12 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak der en ungdomsskole i Asker styrkes med særskilte midler for etablering av en egen temaskole i matematikk/realfag. Konseptet utvikles og drives i samarbeid med næringslivet. 7. Tiltak mot mobbing. Kommunestyret ber rådmannen kartlegge tiltak mot mobbing ved alle Askers skoler og hvordan skolene jobber aktivt mot mobbing, og rapportere tilbake til politisk nivå i løpet av første halvår Rapporten vil danne grunnlag for videre oppfølging og etablering av rutiner i arbeidet mot mobbing. Helse og omsorg 8. Flere boliger til psykisk utviklingshemmede ved samarbeid med foreldre og utbyggere. Egen bolig er nøkkelen til et så selvstendig liv som mulig, også for psykisk utviklingshemmede. Asker kommune har tradisjon for å bygge eller kjøpe i kommunal regi, for deretter å tilby utleie. Nå har vi flere gode eksempler på at boliger er fremskaffet etter gode samarbeidsmodeller med foreldre (Borgenfaret) og utbyggere (Bondistranda). Kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak hvor ulike modeller belyses for å legge til rette for større mangfold og raskere utbygging av boliger til psykisk utviklingshemmede. 9. Hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har pr i dag en «ansikts til ansiktstid» på 50%. Tatt Askers geografi i betraktning synes dette som svært lavt. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å gjennomføre en analyse med hensikt å identifisere mulige løsninger for å øke «ansikts til ansiktstiden». Analysen skal bla. vurdere basestruktur, møtehyppighet og utnyttelse av kompetanse. På bakgrunn av analysen fremmes det sak med forslag til tiltak. 10. Utvidelse av Holmen seniorsenter. Arealet på Holmen seniorsenter er ikke tilfredsstillende. Det er stor tilstrømming til senteret, ofte på 100 mennesker eller flere. Kjøkken med lagerplass, fryseskap/ kjøleskap er alt for lite. Det samme er bøttekott og toalettfasiliteter. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for utvidelse av seniorsenteret på Holmen. Teknikk, kultur og fritid 11. Kyststi fra gangveien/kyststien i Vollen sentrum til Vollen Marina. Kommunestyre ber rådmannen gjøre en vurdering på om søknaden fra Vollen Marina og Vollen sentrumsforening av delvis kan imøtekommes innenfor dagens regelverk. Hensikten er å sikre tilrettelegging for allmenheten, med universell utforming, av gangveien/kyststien i Vollen sentrum og ned til ny bryggekant på Vollen Marina.

13 12. Klargjøring av underetasjen i Vardåsen kirke. Viser til tidligere verbalvedtak og kostnadsestimat på 8,4 mill. kr av Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak innen for å avklare nærmere med kirkesjefen omfang, gjennomføring og økonomiansvar for klargjøring av underetasjen i Vardåsen kirke. 13. Nytt tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte. Kommunestyre ber rådmannen, i samarbeid med AIR, innføre et nytt tilskudd, øremerket økonomisk vanskeligstilte og disponert av det enkelte idrettslag. Hensikten er å sikre at familiens økonomiske situasjon ikke skal være til hinder for deltagelse i organiserte idrettsaktiviteter. Viser til tilsvarende ordning i Bærum. Det øremerkes opp til kr i Denne prøveordning evalueres etter ett år. 14. Opparbeidelse av infrastruktur. Plan- og Bygningslovens bestemmelser om opparbeidelse av vei og annen infrastruktur i forbindelse med tomtedeling og bygging av nye boliger vil ikke alltid virke etter hensikten. Dette fordi det blir uforholdsmessig store utlegg på enkelte grunneiere, eller fordi deler av veier ikke har grunneiere å legge ansvaret på. Følgen er at veier eller annen infrastruktur helt eller delvis ikke blir opparbeidet til regulert standard. I slike tilfelle vil heller ikke grunnlaget være til stede for at Kommunen kan overta ansvaret for drift og vedlikehold av veien. Dette ansvaret vil da på ubestemt tid tilligge lokale vel eller private grunneiere. Rådmannen bes fremme en sak med vurdering av hvorledes Kommunen kan bidra, f.eks ved avsetninger til og bruk av et fond, til å fremme opparbeidelse av regulert infrastruktur der hvor plan- og bygningslovens bestemmelser ikke har virket eller ikke har utsikt til å virke etter hensikten Ivar H. Kristensen, Ap, tok opp forslaget fremmet ved behandlingen i formannskapets møte , endret etter formannskapets møte

14

15 Ivar H. Kristensen tok videre opp følgende verbale vedtak.

16 1. Bruk av deltid i kommunen Asker kommune benytter seg av en god del midlertidige engasjementer og vikarstillinger både innen skole og oppvekstsektoren og innen helse og omsorgssektoren. Det finnes flere eksempler hvor ansatte i disse sektorene har jobbet i midlertidige engasjementer og som vikarer i over tre år uten å få tilbud om faste stillinger. Dette gjelder også de som har tatt fagbrev enten som barne- og omsorgsarbeider eller helse- og omsorgsarbeider. For denne gruppen er det nærmest umulig å få seg boliglån, både gjennom bank og startlån siden de ikke har en fast stilling. Rådmannen bes legge frem en oversikt over bruken av midlertidige engasjementer og vikarstillinger, innkjøpte vikarer i helse og omsorgsektoren og skole og oppvekstsektoren. Rådmannen bes også å legge frem en strategi for hvordan flere av kommunens midlertidige engasjementer og vikarstillinger kan gjøres om til faste stillinger. Forslaget bør se på hvordan internvikaren også kan benyttes i større på helse og omsorgs sektoren. 2. Fattigdomsanalyse Rådmannen bes legge frem en analyse av fattigdommen i Asker i innen sommeren Analysen må inneholde hvem de som defineres som fattige er: enslige forsørgere, minstepensjonister, flykninger, rusmisbrukere osv. og komme med forslag til hvilke tiltak som kan settes inn for å hjelpe disse ut av fattigdommen. 3. Bekjempelse av mobbing Til tross for stadig oppmerksomhet på mobbeproblematikk, opplever barn i Askersamfunnet mobbing. Kommunestyret ser at nye tiltak må prøves ut i denne sammenheng, og ønsker at Rådmannen vurderer etablering av et tverrfaglig mobbeteam som kan jobbe ambulant og rykke ut til skoler som har mobbesituasjoner. Teamet settes sammen av fagpersoner som har spesiell kunnskap på området, og organiseres eksempelvis rett under oppvekstdirektør. 4. Kompetente og kvalifiserte skolevikarer i hver sone Det må gjøres en innsats for å heve kvaliteten på vikarbruken i Askerskolen. Rådmann bes utrede muligheten for å legge til rette for at den enkelte sone gjennom internvikaren har sine

17 faste vikarer, slik at ved sykdom og kurs/videreutdanning hos det faste personale vil vikarene kjenne skolene og klassene. I tillegg må de vikarene som benyttes i langt større grad enn det som er tilfelle nå, ha pedagogisk bakgrunn. Muligheten for at elevene vil få en tilnærmet lik undervisning vil da være langt bedre enn ved en tilfeldig bruk av vikarer. 5. Kultur SFO Det er med stor glede vi registrer at i løpet 2015 vil alle SFOer i Asker ha gratis idrettstilbud til sine elever. Rådmann bes utredemuligheten for at det på samme måte som med idrett nå starter et samarbeide med kulturorganisasjonen i Asker for å kunne bygge opp et tilsvarende tilbud innen kultur for elevene i Askerskolens 6. Kommunenes muligheter til å stille krav til private barnehager De private barnehagene er et nyttig supplement for å oppnå full barnehage. Det synes urimelig at vi ikke kan stille de samme kravene til private barnehagene når målet er at de private barnehagene skal motta den samme kommunale støtte som de kommunale barnehagene. Nåværende vedtekter i de private barnehagene, innebærer at de kan ha andre regler enn de kommunale blant annet ved opptak. Rådmann bes i forhandlinger med de private barnehagene tilstrebe samme regler som for kommunale barnehager 7. Økt samarbeid mellom enslige mindreårige asylsøkere og idrettslag/kulturskolen Gjennom dialogmøtene innen oppvekst har det kommet frem at enslige mindreårige innvandrere bosatt i kommunenes bo felleskap mangler fritidstilbud. Ungdommene ønsker en aktiv fritid og de ønsker kontakt med andre ungdommer, også i skolehverdagen. Et samarbeid med ulike idrettslag og kulturskolen vil være positivt for integreringen og for den enkeltes livskvalitet. Rådmannen bør se på muligheter for å øke kontaktflaten mellom enslige mindreårige innvandrere og andre ungdommer for eksempelidrettslag/kulturskole 8. Verbalforslag ad «shuttle»-buss Asker/Sem.

18 Kommunen vil benytte leiligheter i ny-ervervede Sem Nedre som boliger for bostedsløse i kommunen. Beboerne kan ikke påregnes å ha egen bil og offentlig kommunikasjon er ikkeeksisterende. NaKuHel har på Sem Øvre tilbud som kan være av interesse for asylsøkere som er bosatt gjerne for kortere tid (Acem) i kommunen. Heller ikke disse har eget transportmiddel. Rådmannen bes utrede muligheten for og kostnaden ved å etablere «shuttle»-buss service med rimelig frekvens mellom Asker sentrum og Sem. 9. Forsøksprosjekt bygging av gang og sykkelveier Det er i dag fylket og veivesenet som står for finansiering, utbygging og drift av gang og sykkelveier langs fylkesveiene i kommunen. Det er flere eksempler på at selv om prosjektene er regulert, finansiert og klare til utbygging så betyr ikke det at byggingen blir gjennomført. Derfor ber vi rådmannen komme tilbake med en sak hvor vi søker om å få igangsatt et forsøksprosjekt der kommunen får ansvaret for å gjennomføre denne type prosjekter. Rådmannen bes komme tilbake med en slik sak så raskt som praktisk mulig. 10. Lærekandidat og praksisplass For en rekke ungdommer som faller fra på videregående skole er det oppfølgingstjenesten sammen med kommunen som har ansvaret for å følge opp. For mange av disse så er det å oppleve at man mestrer noe og at man får en annen arena enn den videregående å lykkes på viktig. Derfor er det ønskelig at kommunen utover å ha mål om 1 lærling pr 1000 innbygger også øker antall lærekandidat og praksisplasser. Rådmannen bes fremme en skal om hvordan man kan få dette til og det bør minst være en ambisjon om å ha et tilsvarende nivå som for lærlinger i kommunen. 11. Søskenmoderasjon SFO/barnehage

19 Rådmannen bes om å utrede kostnadene ved gjeninnføring av søskenmoderasjon på SFO/barnehage. Utredningen bør også sammenligne med hva andre kommuner gjør og hvilke kostnader en slik ordning innebærer. Å ha barn 4 timer på SFO koster like mye som full tid i barnehage. I barnehagene er det søskenmoderasjon. Mange vil bruke SFO ordningen dersom det innføres søskenmoderasjon. Rådmannen legger saken frem for komite for oppvekst. 12. Helsesøster og helsestasjon på Borgen Det er behov for en styrking av helsetjenesten for barn og unge i Borgensområdet. Barn og ungdommers helse både fysisk og psykisk er avgjørende for mestring, læring og inkludering. Mange foreldre som søker helsesøster eller helsestasjon har behov for tolk, og besøket tar derfor lenger tid. Mange mangler kunnskap om helse. Rådmannen bes om å utrede behov for en styrking av helsetjenester i dette området. 13. Spredt bosetning og flytting av velkomstklassen En mer spedt bosetning av flyktninger i kommunen er viktig og rådmannen bes om å utrede hvordan man kan få til en mer spredt bosetning for å unngå en ytterligere konsentrering på Borgen. Rådmannen bes vurdere flytting av velkomstklassen for nye Askerbøringer fra Hagaløkka til en annen skole i kommunen. Tilbudet kan organiseres slik at personale og ressurser som knyttes til velkomstklassen er fast, men lokaliseringen endres med passende tidsintervaller. Dette for å sikre god integrering og fordeling av nye familier i Askersamfunnet. 14. Oppussing av kommunale boliger I Forbindelse med brukerdialogsmøtene de siste årene er det fremkommet at det er stort behov oppussing av en del av de kommunale boligene. Beboerne i kommunale boliger opplever ofte at det går svært lang tid før skader som vannlekkasjer blir utbedret. Rådmannen bes legge frem en strategi for oppussing og vedlikehold av kommunale boliger forbindelse med plan for vedlikehold av kommunale bygg. 15. Styrking av realfaginteressen - Lær kidsa koding

20 For å styrke interessen for realfag blant eleven i Asker skolen bør rådmannen vurdere om det er mulig å få i gang flere realfagsprosjekter på Asker barne- og ungdomsskoler. Prosjektet Lær kidsa koding bør vurderes og rådmanne bes se på muligheten for å få i gang dette på to ungdomsskoler i Asker. 16. VTA plasser Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak som viser behovet for VTA-plasser i kommunen, samt mulighetene for å etablere flere slike Ole Jacob Johansen, FrP, tok opp innstillingen fra formannskapets behandling i møte

21

22 Ole Jacob Johansen fremmet følgende verbale forslag: Helse og omsorg 1. Fremtidige behov og riktig omsorgsnivå Kommunestyret ber rådmannen planlegge heldøgntjenester, sykehjem og omsorgsboliger i tråd med analyse av fremtidige behov og slik at brukerne tildeles tjenester på riktig omsorgsnivå 2. Etablering av eldre- og omsorgsombud Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om etablering av en kommunal ordning med eldre- og omsorgsombud innen juni Oversikt over avvik og avviksrapportering Nøkkeltall og brukerundersøkelser fanger ikke nødvendigvis opp alle avvik og gir ikke nødvendigvis et dekkende bilde. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt som viser avvik innen helse- og omsorgssektoren og hvilke tiltak som er iverksatt for å lukke avvikene. En slik rapportering på avvik legges frem for politisk nivå to ganger i året, f.eks. gjennom komité for helse og omsorg. 4. Reell brukermedvirkning Brukerplattformen i kommunene ligger i dag til de kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Pasientorganisasjonene mener at dette ikke er reell brukermedvirkning men i mange tilfeller kun et alibi for at man kan si at brukerne er hørt. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at reell brukermedvirkning blir innført på alle nivåer i kommunehelsetjenesten ihht. Helse Sør-Øst sine 13 prinsipper for brukermedvirkning. Oppvekst 5. Integreringstiltak ved skolene Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan kommunen som skoleeier kan sette et tak på andelen ikke-vestlige elever i klassene, og hvordan et slikt integreringstiltak kan håndteres i forhold til skolekretsgrensene. Utredningen legges frem som beslutningsgrunnlag, og det skal fremmes en sak om dette for politisk nivå innen mai Dokumentering av språkkunnskaper Norskkunnskapene til kommunalt ansatte er et problem i mange kommuner. Norsk er arbeidsspråket og det er viktig at tilstrekkelige språkkunnskaper dokumenteres. Kommunestyret ber rådmannen innføre en ansattstandard når det gjelder språkføring i

23 møter med brukere og pårørende i kommunen. Rådmannen bes videre å sikre dokumentasjon av kunnskaper ervervet i introduksjonsprogrammet Teknikk, kultur- og fritid 7. Trafikksikkerhet Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Statens Vegvesen med sikte på etablering av en fotgjengerovergang over Drammensveien ved Måsankroken Ingvild Tautra Vevatne, V, tok opp partiets sålydende forslag til endringer i driftsbudsjettet fremmet til formannskapets behandling i møte :

24

25 Ingvild Tautra Vevatne fremmet i tillegg følgende forslag til verbale vedtak: Verbalforslag fra Venstre (V)

26 1. Ungdomssatsing Asker har på linje med andre kommuner altfor mange flotte ungdommer som ikke er knyttet til en utdanningssituasjon, en evt behandling eller et arbeidsfellesskap som et hovedtiltak i deres hverdag. Dette er ungdom som ofte har sammensatte problemer og som krever en større innsats for tilpasset og samordnet tiltak fra det offentlige. Rådmannen bes om å utvikle flere samhandlingsmodeller mellom kommunen, fylkeskommunen, NAV, næringslivet og evt det frivillige for at flere unge skal kunne komme i tilpassede aktivitets og utdanningstilbud? Dette er mer sammensatt enn læringeplasser, og vi viser til NAVs liste på over 400! 2. Frivillighet mot skolene Asker kommune har mange ressurssterke seniorer som har gått ut av arbeidslivet. Mange av dem er knyttet til frivillig arbeid allerede, men mange er fortsatt en ressurs som ikke har fått en oppgave for fellesskapet! Skolene, og spesielt ungdomsskolen og den videregående skole kan være en arena for leksehjelp og miljøtiltak. Rådmannen bes om å se på modeller for samhandling for frivillig arbeid som kan knyttes til ungdom og gjerne sammen med fylkeskommunen. 3. Borgensonen Strakstiltak i Borgensonen for barnehager, Hagaløkka skole og Borgen ungdomsskole. Viser bla til notat med Innspill fra en representativ foreldregruppe om; «En mer balansert sammensetning av elevgrupper"! Rådmannen kommer tidlig tilbake med svar på forslag til oppfølging på følgende punkter: 1) Innføre samordnet opptak for private og kommunale barnehager for å sikre god sammensetning av barnegrupper 2) Økt samarbeid med kommunale og private barnehager og helsestasjon for å sikre god informasjon til foreldre om skolevalg og god samhandling i sonen. 3) Etablere 5 årsklubb på kveldstid for skolestartere på Hagaløkka skole og i tillegg bedre informasjon og kommunikasjon overfor foreldre før skolestart for å trygge skolevalget, 4) Flytte velkomstgruppen / velkomstklassen fra Hagaløkka til en annen skole i Asker 5) Opprette en eller flere linjer på Borgen ungdomsskole som utnytter samarbeidsmulighetene med det høyteknologiske næringslivet på Borgen. 6) Utrede ny eller utvidet profil på Hagalokka skole nært knyttet til høyteknologimiljøet i nærmiljøet 4. Vikarordning i skolen. Rådmannen bes fremme en sak vedr vikarordning i skolen, både med hensyn til forutsigbarhet og kvalitet i undervisningen, og for å sikre god bruk og utnyttelse av vikarer som engasjeres. Det vurderes alternative modeller for vikarordning for skolene, blant annet med bruk av faste vikarer på bestemte skoler eller med en økt fast grunnbemanning som blir vikar på egen skole. 5. Sosialhjelp Det er varslet sak fra Rådmannen om utvikling av økonomisk sosialhjelp og nye

27 virkemidler for å komme i arbeid og aktivitet. I forbindelse med denne saken bes det om en gjennomgang av sosialhjelpsatser, sammenlignet med tilsvarende kommuner, samt en behovs- og kostnadsanalyse og konsekvensanalyse for sosialhjelpsmottakere. 6. Produksjon av biogass Biogass er miljøvennlig og et godt egnet drivstoff for busser og andre kjøretøy med forbrennigsmotor. Asker kommune bør kunne øke både produksjon og forbruk av biogass som alternativ energikilde. Asker leverer i dag store deler av sitt matavfall til fjerntliggende mottaksanlegg. VEAS, vårt næranlegg og renseanlegg bør kunne ha potensiale for en stor produksjon av Biogass. Vi mener at dette ikke blir godt nok utnyttet i dag. Det er en energiressurs og et klimatiltak. Ved en foredling av eget matavfall, kan det gi produksjon av Biogass, til drivstoff og til en reduksjon i langreist matavfall ut av kommunen. Det anmodes om at Asker kommune tar initiativ til en ny vurdering av muligheter for lokal og regional produksjon og bruk av biogass av vårt matavfall! 7. Energiøkonomisering i kommunale bygg og anlegg. Energikostnadene i kommunale bygg mm i Asker er klart høyere pr m2 enn i feks Bærum og med andre sammenlignbare kommuner. Dette vil vi at rådmannen må gjøre noe med, og vi ser at Asker har et potensiale til fordel for klimasatsingen og egen økonomi! Asker har vært en foregangskommune i Enøk satsingen! Rådmannen bes derfor om å utrede en konkret mulighetsanalyse og en handlingsplan for å kunne redusere kommunens energiforbruk, og i tillegg konvertere bruken til fornybar energi! 8. Nye bussruter fra Heggedal og Røyken Biltrafikken inn til Asker viser sterk økning, en situasjon som er blitt ytterligere forsterket av at Spikkestadbanen blitt betydelig mindre konkurransekraftig for både Heggedøler og Røyken-innbyggere. Direkte matebusser fra boområder med dårlig adkomst til knutepunkt forventes å kunne bidra til bedring av denne situasjonen. Rådmannen bes gå i dialog med Ruter og Brakar for å få utredet mulighet for å sette opp direkte bussruter inn til Asker for å redusere presset på både vei og parkeringskapasitet. Ingvild Tautra Vevatne, V, fremmet i tillegg følgende forslag, tatt opp ved behandlingen i formannskapet Pkt 3. B). Øke grensen til låneopptak i Husbanken opptil 200 mill. kroner. Pkt 9a. Motta 90 asylsøkere/ flyktninger inkludert unge

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer