Ringsaker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringsaker kommune 2008-2011"

Transkript

1 Ringsaker kommune

2 Boligsosial handlingsplan 2

3 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning Organisering av planarbeidet Boligbehov for målgruppa Hovedutfordringer Tiltak i planperioden Tiltaksskjema 13 2 Status og behovsvurdering 2.1 Befolkningsutvikling Nybygging Boliger der kommunen har tildelingsrett Prisutvikling kjøp/leie Kartlegging av boligbehov (april 2007) Økt behov som følge av flere eldre Bofellesskap for unge funksjonshemmede Boligbehov ved bosetting av flyktninger Innspill fra hjelpeapparatet Virkemidler i boligpolitikken 3.1 Bostøtte Husbankens låne- og tilskuddsordninger Kommunens egne låne- og tilskuddsordninger Økonomisk rådgiving Økonomisk sosialhjelp Tomtepriser som boligpolitisk virkemidel Boligforvaltning Utdyping av foreslåtte tiltak (med kostnadsberegninger) 4.1 Tiltak 1 Vedlikehold av gjennomgangsboliger Tiltak 2 Vedlikehold av tjenesteboliger Tiltak 3 Nødvendig vedlikehold av omsorgsboliger Tiltak 4 Etablering av serviceleiligheter Tiltak 5 Bygging av omsorgsboliger Tiltak 6 Bofellesskap for utviklingshemmede Tiltak 7 Rente- og avdragsfrie lån Tiltak 8 Boliger for flyktninger Tiltak 9 Framskaffe gjennomgangsboliger Tiltak 10 Øke rammen for formidlingslån Tiltak 11 Akuttboliger Tiltak 12 Forsterkede overnattingsplasser for rusmisbrukere Tiltak 13 Utvikle et lavterskeltilbud Tiltak 14 Boliger for rusmisbrukere Tiltak 15 Botreningstilbud for ungdom Tiltak 16 Effektivisere kommunens boligforvaltning Tiltak 17 Etablere et sentralt tildelingsutvalg Tiltak 18 Innføre et bokartleggingssystem i kommunen Forslag til prioriteringer Boligsosial handlingsplan 3

4 Vedlegg: Mandat Rutiner ved vurdering av søknader om husleiegaranti Leserveiledning Mange lesere vil ha begrenset tid til å gå inn i stoffet, og vi har derfor laget en leserveiledning som kan bidra til at den enkelte finner fram til det stoffet som en er ute etter. Kap 1 Sammenfattende del: Inneholder det mest sentrale stoffet, inkludert oversikt over estimerte behov og forslag til tiltak i planperioden. Det anbefales at alle leser denne delen. Kap 2 Status og behovsvurdering: Punkt gir en del bakgrunnsinformasjon om befolkningsutvikling, prisutvikling og boligmarked. Punkt Kartlegging, analyser og vurderinger for å kunne tallfeste kommunens boligbehov. Kap 3 Virkemidler i boligpolitikken: Punkt beskriver hvilke kommunale og statlige virkemidler vi har i dag for å løse de spesielle boligbehovene til utsatte grupper. Punkt 3.5 gir en vurdering av kommunens tomtepolitikk i henhold til mandatets punkt 4. Punkt 3.7 beskriver dagens boligforvaltning. Kap 4 Utdypning av planlagte tiltak i perioden De ulike tiltakene som er foreslått i planen blir nærmere gjennomgått her. Under hvert tiltak er det hengt ved en kostnadsvurdering. Denne er ment å gi et grovt anslag på de investerings og driftskostnader som kommunen påtar seg ved å gjennomføre tiltaket. Avslutningsvis har vi i punkt 4.19 gjort en vurdering av hvilke prioriteringer og fokus prosjektgruppa mener kommunen må legge på det videre arbeidet med den boligsosiale handlingsplanen Boligsosial handlingsplan 4

5 1. Sammenfattende del 1.1 Innledning Overordnet mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Å legge til rette for bygging av boliger og fornyelse av bomiljøer er et kommunalt ansvar. Ifølge Lov om sosiale tjenester har sosialtjenesten, sammen med kommunenes øvrige relevante tjenester, ansvar for å skaffe egnede boliger til personer som av økonomiske eller sosiale grunner ikke selv kan klare dette. I stortingsmelding nr. 23 ( ), Om Boligpolitikken, har regjeringen foreslått en strategi kalt På vei til egen bolig for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Strategien bygger videre på, og trapper opp, satsingen i Prosjekt Bostedsløse, som ble avsluttet i I vedlegg til St.prp.nr.1 ( ) statsbudsjettet 2007, har regjeringen presisert at et godt sted å bo er en forutsetning for integrering og deltakelse i samfunnet. Det blir satt som mål at flest mulig skal eie sin egen bolig, og for å nå dette målet legger regjeringen vekt på å gjenreise den sosiale boligpolitikken. Husbanken har i sin Boligsosiale strategi pekt på en del prioriterte satsningsområder: Bosetning av flyktninger Bosetning og botrygghet for lavinntektshusstander Boligetablering for husstander med midlertidig problemer på boligmarkedet Tilrettelegging for husstander med personer med nedsatt funksjonsevne Bistand til kommunene i deres boligsosiale arbeid Ringsaker kommune utarbeidet i 2001 en boligsosial handlingsplan for perioden I 2006 vedtok kommunestyret at det I løpet av 2007 foretas en rullering av boligsosial handlingsplan, herunder en vurdering av boligforvaltningen i kommunen. I det videre er resultatet av dette prosjektarbeidet beskrevet som en plan for perioden Organisering av arbeidet Som en følge av kommunestyrets vedtak om rullering av boligsosial handlingsplan i budsjett 2007 og økonomiplan , ble følgende prosjektgruppe satt ned: Kommunalsjef Kjell M. Brobakken, (prosjektleder) Johan Høisveen. (rep. utpekt av Funksjonshemmedes råd) Oddvar Spongberg (rep. utpekt av Eldrerådet) Boligsosial handlingsplan 5

6 Lars Østby-Deglum, RE-leder Bygg og eiendom Arild Johnsen, RE Ringsaker kommunale servicesenter Oddvar Johannessen, RE-leder omsorgsdistrikt Tømmerli Arild Bækkevold, RE Sosiale tjenester Torhild Kielland, RE Sosiale tjenester (Avløste Arild Bækkevold fra ) Gjeldsrådgiver Knut Fredriksen, (prosjektsekretær) Prosjektgruppa er gitt i mandat å: 1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen 2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet 3. Kartlegge leiligheter og boliger som kommunen disponerer, og vurdere utnyttelsen av disse 4. Prising av kommunale boligtomter utredes som et av flere boligsosiale virkemidler 5. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger 6. Gjennomgå og vurdere organisering, prioritering og tildeling av leiligheter og boliger som kommunen disponerer 7. Gjennomgå og vurdere organisering av kommunens forvaltning av låne- og tilskuddsordninger 8. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger for booppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette medfører blant annet å vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå evt. nybygg 9. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere oppfølgingen av planen Vedtatt mandat følger i sin helhet planen som vedlegg 1. I planprosessen har det vært bred medvirkning både av fagfolk internt i kommunen, og av eksterne samarbeidspartnere. 1.3 Boligbehov for målgruppa I den sammenfattende delen av planen (kapittel 1.) gis en grov oversikt over boligbehov som vi kan trekke ut av analysene og vurderingene i kapittel 2. Behovene må ikke leses som eksakte tallstørrelser, men som uttrykk for hovedtrekk. En del hovedtrekk kan leses ut av Ringsaker kommunes kartlegging av vanskeligstilte med et boligbehov. Det er imidlertid viktig å understreke at dette er vurderinger gjort av hjelpepersonell på et gitt tidspunkt (april 2007). Tallene er altså et resultat av registreringer/vurderinger/analyser. Når det gjelder behovet for bofelleskap for funksjonshemmede, har vi valgt å bygge på utredning foretatt av ei egen arbeidsgruppe ledet av utviklingssjefen. Ringsaker har et gjeldende kommunestyrevedtak på at kommunen skal ta imot 25 flyktninger årlig. Disse må skaffes bolig, og vi har i planen stipulert et boligbehov på 8 enheter pr. år Boligsosial handlingsplan 6

7 Totalt vil planforslaget ta utgangspunkt i behov som vist under, med disse presiseringer: Tallfestede behov er ikke nødvendigvis dagens behov. (Kan gjenspeile framtidige behov). Planen har ikke lagt seg på et ambisjonsnivå om at alle behov skal dekkes innen Når det gjelder behov for vedlikehold av eksisterende boligmasse, bygger planen på tilbakemeldinger fra Bygg og eiendom. En del av behovene forutsettes dekket ved omdisponeringer av eksisterende boligmasse. Antall enheter som foreslås dekket gjennom omdisponeringer er satt i ( ) Tabell 1 Anslag over boligbehov Boligbehov - registreringer og analyser Antall boenheter Vurderingsgrunnlag Omsorgsboliger 119 Registreringer Serviceleiligheter (Omdisp. omsorgsboliger) 95 (68) Analyser/innspill Bofelleskap for funksjonshemmede 70 Registreringer Lavterskelboliger for rusmisbrukere 32 Registreringer/vurder. Boenheter for rusmisbrukere 38 Registreringer/vurder. Et bo-skoleringsprosjekt for ungdom 24 Registreringer Oppussing av selveierboliger 30 Anslag Flyktningeboliger 32 Anslag Kommunale utleieboliger 146 (20) Analyser/vurderinger Akuttboliger (Omdisp. trygdeboliger) (2) Innspill Vedlikehold av gjennomgangsboliger 40 Vurderinger Vedlikehold av tjenesteboliger 39 Vurderinger Vedlikehold av Trygd/omsorgsboliger 149 Vurderinger Boligsosial handlingsplan 7

8 1.4 Hovedutfordringer Ut fra kartleggings- og analysearbeidet tegner det seg 5 hovedutfordringer: A. Dekke et akkumulert behov for vedlikehold av egen boligmasse B. Bidra til et bedret botilbud til eldre og trygdede C. Framskaffe nøkterne, gode botilbud til vanskeligstilte D. Utvikle et bo-trenings tilbud for utsatte grupper E. Etablere en effektiv og helhetlig boligforvaltning i kommunen Innenfor hver av hovedutfordringene vil planen foreslå tiltak som kan bidra til å dekke deler av behovene som er registrert. 1.5 Forslag til tiltak i planperioden A. Dekke et akkumulert behov for vedlikehold av egen boligmasse Tiltak 1. Mål: Gjennomføre nødvendig vedlikehold på 8 sosialboliger årlig i planperioden Virkemiddel: Lage en vedlikeholdsplan. Bevilge kr ,- årlig til vedlikehold/oppgradering av sosialboliger Tiltak 2. Mål: Gjennomføre nødvendig vedlikehold på 5 tjenesteboliger årlig i planperioden Virkemiddel: Lage en vedlikeholdsplan Bevilge kr ,- årlig til vedlikehold i planperioden Boligsosial handlingsplan 8

9 Tiltak 3. Mål: Gjennomføre nødvendig vedlikehold av 30 trygdeboliger/omsorgsboliger årlig i planperioden. Virkemiddel: Lage en vedlikeholdsplan Bevilge kr ,- årlig til vedlikehold i planperioden B. Bidra til et bedret botilbud til eldre og trygdede Tiltak 4 Mål: Framskaffe 95 serviceleiligheter (leiligheter med heldøgns bemanning/tilsyn) i planperioden. Virkemiddel: Omdisponere 26 leiligheter på Veldre Bo og Aktivitetssenter til serviceleiligheter Omdisponere 30 leiligheter ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter til serviceleiligheter. Etablere 15 nye serviceleiligheter i Moelv Etablere 8 nye serviceleiligheter på Brøttum Etablere 16 serviceleiligheter på Nes Tiltak 5 Mål: Framskaffe 80 omsorgsleiligheter i planperioden Virkemiddel: Bygge 80 sentrumsnære omsorgsleiligheter i planperioden. 68 av dem til erstatning for omdisponerte leiligheter. Tiltak 6 Mål: Utvikle 3 bofelleskap for uviklingshemmede i planperioden (18 enheter) Etablere et tilbud for 5 brukere i egne leiligheter. Etablere 2 avlastningsplasser Virkemiddel: Følge opp forslag fremmet av intern arbeidsgruppe som har utredet bofellesskap for unge funksjonshemmede Boligsosial handlingsplan 9

10 Tiltak 7 Mål: Tilrettelegge/pusse opp 30 boliger eid av eldre i planperioden Virkemiddel: Unytte Husbankens låne- og tilskuddsmidler optimalt Sette av kr ,- årlig til rente- og avdragsfrie lån for eldre C. Framskaffe nøkterne, gode botilbud for vanskeligstilte Tiltak 8 Mål: Framskaffe 8 boliger årlig i planperioden for bosetting av flyktninger Virkemiddel: Bygge/kjøpe 4 boliger årlig sentralt i Brumunddal/Moelv Bistå til leie/framleie av 4 boliger årlig i planperioden Tiltak 9 Mål: Framskaffe 80 nye gjennomgangsboliger i planperioden Virkemiddel: Omdisponere 20 tjenesteboliger til gjennomgangsboliger Omdisponere/bygge/kjøpe 60 sentrumsnære boligenheter i planperioden Tiltak 10 Mål: Gi flere vanskeligstilte mulighet til å kjøpe / overta / beholde egen bolig Virkemiddel: Øke utlånsramma for Start-lån fra 10 til 20 millioner pr. år. Bedre informasjonen rundt Husbankens låne- og tilskuddsordninger Opprette en 50% saksbehandlerstilling Boligsosial handlingsplan 10

11 Tiltak 11 Mål: Etablere 2 møblerte akuttboliger i planperioden Virkemiddel: Omdisponere 2 eldre trygdeleiligheter D: Utvikle bo-treningstilbud for utsatte grupper Tiltak 12 Mål: Etablere 2 forsterkede overnattingsplasser for rusmisbrukere med et akutt behov for et sted å sove. Virkemiddel: Bygge 2 spesialleiligheter i Brumunddal. Tiltak 13 Mål: Utvikle et lavterskeltilbud for 15 rusmisbrukere/psykiatriske pasienter med svært lav boevne Virkemiddel: Etablere 2 lavterskel leilighetskompleks, eventuelt en tunløsning, med heldøgns bemanning (Et tun med 8 leiligheter, og et tun med 7 leiligheter). Tiltak 14 Mål: Gi et moderat betjent botilbud til 20 rusmisbrukere Virkemiddel: Etablere 10 boenheter i Brumunddal, og 10 boenheter i Moelv for rusmisbrukere med noe boevne. Betjenes fra eksisterende rus/psykiatri tjeneste i kommunen Tiltak 15 Mål: Etablere et botilbud i Brumunddal for 8 ungdommer med svak boevne Virkemiddel: Opprette et prosjekt som kan utrede og starte opp et tilbud til ungdom med manglende boerfaring og boevne Boligsosial handlingsplan 11

12 E. Utrede en effektiv og helhetlig boligforvaltning i kommunen Tiltak 16 Mål: Utvikle en profesjonell forvaltningsenhet for leietakere i kommunale boliger, og bidra til at statlige virkemidler utnyttes enda bedre enn i dag Virkemiddel: Etablere kompetanse- og ressurssamlinger i NAV og hos RE Bygg og eiendom. Tiltak 17 Mål: Samordne tildelingen av alle utleieenheter i kommunen Virkemiddel: Etablere et sentralt tildelingsutvalg Tiltak 18 Mål: Legge til rette for effektiv rullering av boligsosial handlingsplan Virkemiddel: Innføre et bokartleggingssystem (Bokart) i kommunen På neste side er det laget en tabell over tiltak som omfatter bolig, og fordelt aktiviteten utover i planperioden. I kolonnen merket ansvar for oppfølging er det tatt utgangspunkt i dagens organisering av boligforvaltningen. Endres denne i tråd med anbefalingene i planen, vil også oppfølgingsansvaret flyttes Boligsosial handlingsplan 12

13 1.6 Foreslåtte boligtiltak i planperioden Tabell 2 - Boligtiltak Tiltak som omfatter Boliger Vedlikehold gjennomgangsboliger Behov Sum Ansvar For oppfølging Vedlikehold tjenesteboliger Bygg og eiendom Bygg og eiendom Vedlikehold omsorgsboliger/ trygdeboliger Serviceleiligheter Omsorgsboliger Bofellesskap Tilrettelegging av boliger eid av eldre Flyktningeboliger Gjennomgangsboliger Akuttboliger Lavterskeltilbud rus/psykiatri Botilbud rusmisbrukere Botiltak for ungdom Bygg og eiendom Pleie- og omsorg Pleie- og omsorg Pleie- og omsorg Servicesentret Sosiale tjenester Sosiale tjenester Sosiale tjenester Sosiale tjenester Sosiale tjenester Sosiale tjenester Boligsosial handlingsplan 13

14 Boligsosial handlingsplan 14

15 2 Status og behovsvurdering 2.1 Befolkningsutvikling Ringsaker er en stor kommune, både når det gjelder utstrekning og innbyggertall. Innbyggertallet har vist en svak økning de siste årene, en utvikling som forventes å fortsette. Ifølge prognosene vil antall personer bosatt i kommunen i 2012 være 32292, ca. 250 flere enn i dag. Tabell 3 Forventet befolkningsvekst i Ringsaker kommune Registrert År, 31. desember Prognose Totalt Tabell 3 er hentet fra kommunens eget tallgrunnlag Tabell 4 Befolkningsframskrivning (Eldre over 80 år) Tabell 4 er hentet fra kommunens eget tallgrunnlag Tabellen viser at antall eldre i Ringsaker kommune vil stige ganske kraftig i årene frem mot Spesielt aldersgruppen 90 år og eldre viser en markert stigning. Det er i denne gruppen behovet for tilrettelagt bolig vil øke kraftigst. Kommunen har grovt sett to nivåer på sine tjenester til eldre; hjemmetjenester og sykehjemsplass. I forhold til sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet bruker Ringsaker kommune relativt sett lite på hjemmetjenester, mens dekningen av sykehjemsplasser pr. i dag er relativt bra. Mange eldre bor i eneboliger som er dårlig tilrettelagt og mange eldre er engstelig og redd for å være alene. For å motvirke en etterspørsel etter sykehjemsplasser som raskt vil overstige tilbudet, vil Ringsaker kommune trenge et mellomnivå. Et nivå der bruker kan bo og klare seg mest mulig selv, men samtidig vite at om de trenger hjelp så er hjelpen tilgjengelig døgnet rundt, og med rimelig lav responstid. Det er allerede bestemt at det skal etableres denne type omsorgsleiligheter på Furnes bo- og aktivitetssenter, men bakgrunnstallene viser at det er behov for ytterligere utbygging av det vi her har valgt å kalle serviceboliger Boligsosial handlingsplan 15

16 2.2 Utvikling i nybygging Det har de siste årene vært økt byggeaktivitet i Ringsaker. Spesielt er det bygd mange leiligheter i sentrum av Brumunddal og Moelv. Fellesnevneren for nybyggingen er at prisnivået er høyt, og ekskluderer de med svak økonomi. Disse kan i beste fall håpe på en indirekte bedring ved at de som flytter inn i nye leiligheter selger sine tidligere boliger, som ofte ligger i spredt bebygde strøk. På denne måten flyttes mange med store hjelpebehov ut i mindre sentrale deler av kommunen. Fig. 1 Prosentvis fordeling av nybygging i Ringsaker Figur 1. viser registreringer hentet fra kommunens egne plandokumenter. Litt grovt sett kan vi si at 50% av all nybygging har skjedd i Brumunddal, mens Moelv har hatt en andel på 20%. De resterende 30% fordeler seg på resten av kommunen, men med hovedtyngden i Nydal og på Brøttum. Mye kan tyde på at boligbehovet utenfor sentralaksen i kommunen stort sett kan dekkes av eksisterende bygningsmasse. Utfordringene framover blir å tilrettelegge for sentrumsnære alternativer for de vanskeligstilte. 2.3 Boliger der kommunen har tildelingsrett Ringsaker kommune disponerer totalt 519 boliger, hvorav 124 er eid av halvkommunale eller private stiftelser. 23 boliger er innleid av kommunen, og videreutleid til vanskeligstilte som stiller svakt i det ordinære leiemarkedet. Av de 372 leilighetene/boligene som kommunen eier, er 287 omsorgsboliger/trygdeboliger, mens 46 er registrert som gjennomgangsboliger og 39 som tjenesteboliger. Mange av boenhetene er i tildels elendig forfatning. I forbindelse med planarbeidet har Bygg- og vedlikeholdsavdelingen laget en kostnadsoverslag for oppgradering av eksisterende boligmasse. Denne gjengis for å synliggjøre omfanget, og omkostningene ved å la nødvendig vedlikehold bli en salderingspost i budsjettarbeidet: Boligsosial handlingsplan 16

17 Tabell 5 Kostnadsramme for å oppgradere eksisterende boligmasse Størrelse/antall Kostnader Type boliger Areal i kvm Antall Snittstørrelse Snitt pr. kvm Tot. Rehab.behov boenheter Sosialboliger kr 3 830,00 kr ,00 Tjenesteboliger kr 4 460,00 kr ,00 Trygd/omsorgs boliger kr 4 196,00 kr ,00 Sum kr ,00 Tabell 5 er utarbeidet av Bygg- og eiendomsavdelingen Kostnadsrammen viser et akkumulert rehabiliteringsbehov på kr ,-. Forfallet er kommet langt, og det vil være helt urealistisk å bøte på alle behov i planperioden. Det vil imidlertid være nødvendig å starte en planmessig utbedring, noe som synliggjøres ved forslag til tiltak i handlingsplanen. Sammenliknet med nabokommuner, og gjennomsnittet for Hedmark fylke, har Ringsaker få eide/disponerte leiligheter som kan leies ut til vanskeligstilte/eldre/trygdede. Tabell 6 Disponerte boenheter i forhold til folketall Ringsaker Hamar Stange Gjøvik Lillehammer Hedmark Innbyggere i kommunen Kommunalt eide boliger til utleie Private eide boliger med kommunal disposisjonsrett Innleide boliger til utleie Sum Disponerte boliger i forhold til folketall 1,63 % 2,34 % 2,83 % 3,20 % 2,31 % 2,13 % Kommunalt eide boliger i forhold til folketall 1,17 % 2,29 % 2,76 % 2,98 % 1,22 % 1,80 % Tabell 6 er utarbeidet på bakgrunn av tall fra Statistisk sentralbyrå. Tabellen over viser at Ringsaker har et meget lavt antall eide utleieboliger. På bakgrunn av at ¾ av boligene er omsorgsboliger/trygdeboliger, blir sammenlikningstallene enda mer påfallende Boligsosial handlingsplan 17

18 Ringsaker har derimot et relativt høyt antall utleieboliger med kommunal disposisjonsrett, eid av ulike stiftelser. Dette er i all hovedsak omsorgsleiligheter. Sist, men ikke minst, viser tabellen at kommunen i større grad enn naboene leier inn boliger for videre framleie for grupper som ikke når fram i det ordinære leiemarkedet. For å synliggjøre forskjellen mellom disponible boliger i de ulike kommunene, har vi utarbeidet en tabell som viser hvor mange boenheter Ringsaker mangler for å nå det samme antall boenheter i forhold til antall innbyggere som en del utvalgte nabokommuner har. Tabell 7 Disponible utleieboliger i forhold til innbyggertall Kommune Forholdstall Totalt antall disponible boliger Nødvendig økning Hamar 2,34 % Stange 2,83 % Gjøvik 3,20 % Lillehammer 2,31 % Hedmark 2,13 % Tabell 7 er utarbeidet på bakgrunn av tall fra Statistisk sentralbyrå Kolonnen nødvendig økning opplyser om hvor mange nye kommunalt disponerte utleieboliger Ringsaker må skaffe for å nå nivået til de kommuner det sammenliknes med. Tallene er store, men sier i og for seg ikke noe om det eksakte behov. Det er imidlertid liten grunn til å anta at alle andre kommuner har en voldsom overkapasitet. Tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet underbygger mistanken om et misforhold mellom tilgang og etterspørsel. 2.4 Prisutvikling på omsetning og leie Tabell 8 Prisutvikling pr. kvm på omsatte boliger i Ringsaker %-vis vekst Enebolig ,2 Småhus ,4 Blokkleiligheter ,9 Tabell 8 er basert på tall hentet fra Statistisk sentralbyrå Omsetningsprisen pr. kvm har økt kraftig i perioden Det er særlig for småhus og blokkleiligheter økningen har vært formidabel. Mulighetene for økonomisk vanskeligstilte til å kjøpe egen bolig har i tråd med dette langt på vei falt bort Boligsosial handlingsplan 18

19 Tabell 9 Omsetningspris pr. kvm i 2006 sammenliknet med nabokommuner Ringsaker Hamar Stange Lillehammer Gjøvik Eneboliger Småhus Blokkleiligheter Tabell 9 er basert på tall hentet fra Statistisk sentralbyrå Tabellen viser at omsetningsprisene fortsatt er lavere i Ringsaker enn i nabokommunene. Lillehammer er dyrest på alle typer boliger, men også i Hamar er prisene til dels betydelig høyere enn i vår kommune. Det er verdt å merke seg at det dreier seg om gjennomsnittpriser, og at innslaget av spredt bebyggelse i for eksempel Ringsaker og Stange trekker gjennomsnittet, spesielt for eneboliger, ned. Tabell 10 Prisøkning i % (pr.kvadratmeter) Ringsaker Hamar Stange Lillehammer Gjøvik Eneboliger 34,2 31,3 25,8 36,7 33,7 Småhus 58,4 47,0 29,8 40,6 39,7 Blokkleiligheter 55,9 37,6 39,8 43,4 42,1 Tabell 10 er basert på tall hentet fra Statistisk sentralbyrå Tabellen viser at den %-vise prisøkningen har vært markert større for småhus og blokkleiligheter i Ringsaker enn i nabokommunene. Om denne utviklingen fortsetter vil prisnivået i sentrale strøk som Brumunddal og Moelv ganske snart være på samme nivå som i Lillehammer og Hamar. Tabell 11 Eksempler på leienivå i markedet Brumunddal Moelv Mindre sentralt Enebolig Stor leilighet (3-roms eller større) Liten leilighet Tabell 11 er utarbeidet i samarbeid med RE Sosiale tjenester Eksemplene er kun ment som en indikator på nivå og geografiske forskjeller. Husleieprisene varierer i virkeligheten sterkt innenfor de ulike områdene, avhengig av standard og beliggenhet Boligsosial handlingsplan 19

20 Har bolig: Leier privat Har bolig: Leier privat, men har flyttet minst 3 ganger siste 5 år Har bolig: Leier kommunalt Har bolig: Eier egen bolig (men dårlig tilpasset) Har bolig: Bor hos foresatte Uten bolig: Innkvartert privat (hos venner, slektninger o.a.) Uten bolig: Innkvartert kommunalt Uten bolig: Midlertidig institusjon Totalt 2.5 Kartlegging av vanskeligstilte I et samarbeid med alle resultatenhetene innen Pleie- og omsorg, RE sosiale tjenester og RE Barnevern, har vi gjennomført en kartlegging av vanskeligstilte med et boligbehov. Det er grunn til å understreke at det kun er vanskeligstilte med utilfredsstillende boforhold som er kartlagt. Kartleggingen begrenses dessuten til tilfeller hjelpeapparatet kjenner, og til kjente boligbehov på registreringstidspunktet. (April 2007). Foruten de usikkerheter som knytter seg til avgrensningen, er det grunn til å påpeke at registreringsarbeidet ble gjennomført av et relativt stort antall personer, og bygger på den enkeltes vurdering. Mulighetene for feilføring er dermed åpenbar. Det er da heller ikke de eksakte antall innenfor de ulike kategorier som er viktigst i denne sammenheng, men snarere å angi retning for de tiltak som planarbeidet skal munne ut i. Tabell 12 Målgruppe fordelt på boligsituasjon Målgruppe: Økonomisk vanskeligstilt Flyktning 1. gangs etablert Fysisk funksjonshemmet (under 70 år) Utviklingshemmet Psykiatrisk langtidspasient Rusmiddelmisbruker Dobbeltdiagnose Sosialt vanskeligstilt Eldre med stort hjelpebehov Eldre med behov for omsorgsbolig Ungdom med etableringsproblemer Totalt Tabell 12 er utarbeidet på grunnlag av data innsamlet fra alle berørte hjelpeinstanser Tabellen viser at det i april 2007 var registrert 73 økonomisk vanskeligstilte med uegnet bolig. Av disse leide 40 husstander bolig på det private markedet. Det er flere grunner til at disse boligene er uegnet, men dårlig standard, størrelse og beliggenhet er oppgitt som hovedgrunner Boligsosial handlingsplan 20

21 Den aller største utfordringen er imidlertid at 14 husstander, av økonomiske grunner, bor hos foresatte eller er innkvartert hos venner, slektninger o.a. Totalt er det registrert 123 husstander som leier uegnede boliger privat. Av de 80 som er registrert under andre hovedkjennetegn enn økonomisk vanskeligstilte, oppgir hoveddelen at problemet er dårlig kvalitet på boligen, samt usikre og kortsiktige leieavtaler. For eksempel er 10 husstander med rusproblemer registrert å ha flyttet 3 ganger eller mer de siste 5 åra. I denne gruppen er det også registrert 15 ungdommer med store etableringsproblemer (dårlig boevne), og 17 eldre med behov for omsorgsbolig/servicebolig. 77 husstander er registrert å leie en uhensiktsmessig kommunal bolig. Av disse er 24 kategorisert som rusmisbrukere, psykiatriske langtidspasienter, eller personer med dobbeltdiagnose. Begrunnelsen for at boligen er uegnet er i all hovedsak boenhetens forfatning, samt beboernes mangelfulle boevne. Det er dessuten mange (34 husstander) som i og for seg har en grei kommunal omsorgsbolig, men har et oppfølgingsbehov ut over det som kommunen har gitt så langt. Dette antallet er raskt økende. Hele 111 personer/husstander er registrert å mangle egen bolig. 57 personer bor hos foresatte, 23 hos venner og slektninger, mens 31 er i midlertidig institusjon, (rusinstitusjon, psykiatrisk institusjon eller fengsel). Av de 57 som bor hos foresatte er 29 registrert som utviklingshemmede. Det er imidlertid ikke registrert noen tilfeller av personer uten tak over hodet, eller personer som er innkvartert akutt på for eksempel motell eller campingplass i april Det må likevel understrekes at dette er tilfeldige registreringsutslag. Campingplasser og moteller blir brukt relativt hyppig som akuttplassering. Av tabellen framgår det at 107 husstander eier egen bolig, men at denne er dårlig tilpasset. Hele 79 eldre selveiere er oppgitt å ha behov for omsorgsbolig/eventuelt sykehjemsplass. Det er rimelig å anta at mange av disse vil kunne fortsette å bo i eget hus hvis boligen tilpasses deres funksjonsnivå. Uansett viser registreringen at det fortsatt er behov for flere omsorgsboliger, og/eller serviceboliger. I de øvrige tilfellene av selveiere med uhensiktsmessig bolig, er hovedårsaken et manglende samsvar mellom boligens og familiens størrelse, samt noen tilfeller av meget dårlig boligstandard. Oppsummert kan en si at oversikten viser et boligbehov som det knapt er mulig å imøtekomme i et 4-års perspektiv. Det blir derfor viktig å se det boligsosiale arbeidet i et lengre perspektiv, og innse at de tiltak som blir foreslått i denne planen i beste fall vil dekke en del av de behov som framkommer. For å forenkle framtidig rullering, og sikre et best mulig beslutningsgrunnlag, foreslår prosjektgruppa å innføre registreringsverktøy (Bokart), som fortløpende registrerer de vanskeligstiltes boligbehov. 2.6 Økte behov som en følge av flere eldre Sammenlignet med andre kommuner har Ringsaker kommune en relativt bra dekning med sykehjemsplasser. Det er imidlertid liten tvil om at presset på institusjonsplasser vil øke Boligsosial handlingsplan 21

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet.

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet. 1.0 INNLEDNING MANDAT Det skal utarbeides boligsosial og boligstrategisk handlingsplan for flyktninger, funksjonshemmede, unge og vanskeligstilte i n. Planen skal legges frem for politisk behandling innen

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 2.1 Befolkning og bosetting...2 2.2 Befolkningsframskrivning...2 2.3 Kommunale utleieboliger...3 2.3.1 Andre boliger i kommunen...3

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 1 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN...5 3.1 INNBYGGERTALL

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør Usikre prognoser Færre asylsøkere til Norge enn prognosene 1.halvår 2300 i august, 4900 i september UDI s prognose

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 ESA sak nr.: 13/1190 Planstatus: Fagplan INNLEDNING 3 OG DEL FOR BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 3 UTVIKLINGSTREKK OG DEMOGRAFI

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T

BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T E R FA R I N G S - / B U D S J E T T S E M I N A R 6. A P R I L 2 0 1 7 Hva inneholder analysen? Kunnskapsgrunnlag - boligpolitisk

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sak 05/489 Dok 8585/07 Arkiv F17 SØRREISA KOMMUNE Behandlet av Helse- og sosialutvalget 07.06.07 Vedtatt av Kommunestyret 11.10.07 INNHOLD BAKGRUNN / GENERELT Hva er en boligsosial handlingsplan Brukere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer