Ringsaker kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringsaker kommune 2008-2011"

Transkript

1 Ringsaker kommune

2 Boligsosial handlingsplan 2

3 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning Organisering av planarbeidet Boligbehov for målgruppa Hovedutfordringer Tiltak i planperioden Tiltaksskjema 13 2 Status og behovsvurdering 2.1 Befolkningsutvikling Nybygging Boliger der kommunen har tildelingsrett Prisutvikling kjøp/leie Kartlegging av boligbehov (april 2007) Økt behov som følge av flere eldre Bofellesskap for unge funksjonshemmede Boligbehov ved bosetting av flyktninger Innspill fra hjelpeapparatet Virkemidler i boligpolitikken 3.1 Bostøtte Husbankens låne- og tilskuddsordninger Kommunens egne låne- og tilskuddsordninger Økonomisk rådgiving Økonomisk sosialhjelp Tomtepriser som boligpolitisk virkemidel Boligforvaltning Utdyping av foreslåtte tiltak (med kostnadsberegninger) 4.1 Tiltak 1 Vedlikehold av gjennomgangsboliger Tiltak 2 Vedlikehold av tjenesteboliger Tiltak 3 Nødvendig vedlikehold av omsorgsboliger Tiltak 4 Etablering av serviceleiligheter Tiltak 5 Bygging av omsorgsboliger Tiltak 6 Bofellesskap for utviklingshemmede Tiltak 7 Rente- og avdragsfrie lån Tiltak 8 Boliger for flyktninger Tiltak 9 Framskaffe gjennomgangsboliger Tiltak 10 Øke rammen for formidlingslån Tiltak 11 Akuttboliger Tiltak 12 Forsterkede overnattingsplasser for rusmisbrukere Tiltak 13 Utvikle et lavterskeltilbud Tiltak 14 Boliger for rusmisbrukere Tiltak 15 Botreningstilbud for ungdom Tiltak 16 Effektivisere kommunens boligforvaltning Tiltak 17 Etablere et sentralt tildelingsutvalg Tiltak 18 Innføre et bokartleggingssystem i kommunen Forslag til prioriteringer Boligsosial handlingsplan 3

4 Vedlegg: Mandat Rutiner ved vurdering av søknader om husleiegaranti Leserveiledning Mange lesere vil ha begrenset tid til å gå inn i stoffet, og vi har derfor laget en leserveiledning som kan bidra til at den enkelte finner fram til det stoffet som en er ute etter. Kap 1 Sammenfattende del: Inneholder det mest sentrale stoffet, inkludert oversikt over estimerte behov og forslag til tiltak i planperioden. Det anbefales at alle leser denne delen. Kap 2 Status og behovsvurdering: Punkt gir en del bakgrunnsinformasjon om befolkningsutvikling, prisutvikling og boligmarked. Punkt Kartlegging, analyser og vurderinger for å kunne tallfeste kommunens boligbehov. Kap 3 Virkemidler i boligpolitikken: Punkt beskriver hvilke kommunale og statlige virkemidler vi har i dag for å løse de spesielle boligbehovene til utsatte grupper. Punkt 3.5 gir en vurdering av kommunens tomtepolitikk i henhold til mandatets punkt 4. Punkt 3.7 beskriver dagens boligforvaltning. Kap 4 Utdypning av planlagte tiltak i perioden De ulike tiltakene som er foreslått i planen blir nærmere gjennomgått her. Under hvert tiltak er det hengt ved en kostnadsvurdering. Denne er ment å gi et grovt anslag på de investerings og driftskostnader som kommunen påtar seg ved å gjennomføre tiltaket. Avslutningsvis har vi i punkt 4.19 gjort en vurdering av hvilke prioriteringer og fokus prosjektgruppa mener kommunen må legge på det videre arbeidet med den boligsosiale handlingsplanen Boligsosial handlingsplan 4

5 1. Sammenfattende del 1.1 Innledning Overordnet mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Å legge til rette for bygging av boliger og fornyelse av bomiljøer er et kommunalt ansvar. Ifølge Lov om sosiale tjenester har sosialtjenesten, sammen med kommunenes øvrige relevante tjenester, ansvar for å skaffe egnede boliger til personer som av økonomiske eller sosiale grunner ikke selv kan klare dette. I stortingsmelding nr. 23 ( ), Om Boligpolitikken, har regjeringen foreslått en strategi kalt På vei til egen bolig for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Strategien bygger videre på, og trapper opp, satsingen i Prosjekt Bostedsløse, som ble avsluttet i I vedlegg til St.prp.nr.1 ( ) statsbudsjettet 2007, har regjeringen presisert at et godt sted å bo er en forutsetning for integrering og deltakelse i samfunnet. Det blir satt som mål at flest mulig skal eie sin egen bolig, og for å nå dette målet legger regjeringen vekt på å gjenreise den sosiale boligpolitikken. Husbanken har i sin Boligsosiale strategi pekt på en del prioriterte satsningsområder: Bosetning av flyktninger Bosetning og botrygghet for lavinntektshusstander Boligetablering for husstander med midlertidig problemer på boligmarkedet Tilrettelegging for husstander med personer med nedsatt funksjonsevne Bistand til kommunene i deres boligsosiale arbeid Ringsaker kommune utarbeidet i 2001 en boligsosial handlingsplan for perioden I 2006 vedtok kommunestyret at det I løpet av 2007 foretas en rullering av boligsosial handlingsplan, herunder en vurdering av boligforvaltningen i kommunen. I det videre er resultatet av dette prosjektarbeidet beskrevet som en plan for perioden Organisering av arbeidet Som en følge av kommunestyrets vedtak om rullering av boligsosial handlingsplan i budsjett 2007 og økonomiplan , ble følgende prosjektgruppe satt ned: Kommunalsjef Kjell M. Brobakken, (prosjektleder) Johan Høisveen. (rep. utpekt av Funksjonshemmedes råd) Oddvar Spongberg (rep. utpekt av Eldrerådet) Boligsosial handlingsplan 5

6 Lars Østby-Deglum, RE-leder Bygg og eiendom Arild Johnsen, RE Ringsaker kommunale servicesenter Oddvar Johannessen, RE-leder omsorgsdistrikt Tømmerli Arild Bækkevold, RE Sosiale tjenester Torhild Kielland, RE Sosiale tjenester (Avløste Arild Bækkevold fra ) Gjeldsrådgiver Knut Fredriksen, (prosjektsekretær) Prosjektgruppa er gitt i mandat å: 1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen 2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet 3. Kartlegge leiligheter og boliger som kommunen disponerer, og vurdere utnyttelsen av disse 4. Prising av kommunale boligtomter utredes som et av flere boligsosiale virkemidler 5. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger 6. Gjennomgå og vurdere organisering, prioritering og tildeling av leiligheter og boliger som kommunen disponerer 7. Gjennomgå og vurdere organisering av kommunens forvaltning av låne- og tilskuddsordninger 8. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger for booppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette medfører blant annet å vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå evt. nybygg 9. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere oppfølgingen av planen Vedtatt mandat følger i sin helhet planen som vedlegg 1. I planprosessen har det vært bred medvirkning både av fagfolk internt i kommunen, og av eksterne samarbeidspartnere. 1.3 Boligbehov for målgruppa I den sammenfattende delen av planen (kapittel 1.) gis en grov oversikt over boligbehov som vi kan trekke ut av analysene og vurderingene i kapittel 2. Behovene må ikke leses som eksakte tallstørrelser, men som uttrykk for hovedtrekk. En del hovedtrekk kan leses ut av Ringsaker kommunes kartlegging av vanskeligstilte med et boligbehov. Det er imidlertid viktig å understreke at dette er vurderinger gjort av hjelpepersonell på et gitt tidspunkt (april 2007). Tallene er altså et resultat av registreringer/vurderinger/analyser. Når det gjelder behovet for bofelleskap for funksjonshemmede, har vi valgt å bygge på utredning foretatt av ei egen arbeidsgruppe ledet av utviklingssjefen. Ringsaker har et gjeldende kommunestyrevedtak på at kommunen skal ta imot 25 flyktninger årlig. Disse må skaffes bolig, og vi har i planen stipulert et boligbehov på 8 enheter pr. år Boligsosial handlingsplan 6

7 Totalt vil planforslaget ta utgangspunkt i behov som vist under, med disse presiseringer: Tallfestede behov er ikke nødvendigvis dagens behov. (Kan gjenspeile framtidige behov). Planen har ikke lagt seg på et ambisjonsnivå om at alle behov skal dekkes innen Når det gjelder behov for vedlikehold av eksisterende boligmasse, bygger planen på tilbakemeldinger fra Bygg og eiendom. En del av behovene forutsettes dekket ved omdisponeringer av eksisterende boligmasse. Antall enheter som foreslås dekket gjennom omdisponeringer er satt i ( ) Tabell 1 Anslag over boligbehov Boligbehov - registreringer og analyser Antall boenheter Vurderingsgrunnlag Omsorgsboliger 119 Registreringer Serviceleiligheter (Omdisp. omsorgsboliger) 95 (68) Analyser/innspill Bofelleskap for funksjonshemmede 70 Registreringer Lavterskelboliger for rusmisbrukere 32 Registreringer/vurder. Boenheter for rusmisbrukere 38 Registreringer/vurder. Et bo-skoleringsprosjekt for ungdom 24 Registreringer Oppussing av selveierboliger 30 Anslag Flyktningeboliger 32 Anslag Kommunale utleieboliger 146 (20) Analyser/vurderinger Akuttboliger (Omdisp. trygdeboliger) (2) Innspill Vedlikehold av gjennomgangsboliger 40 Vurderinger Vedlikehold av tjenesteboliger 39 Vurderinger Vedlikehold av Trygd/omsorgsboliger 149 Vurderinger Boligsosial handlingsplan 7

8 1.4 Hovedutfordringer Ut fra kartleggings- og analysearbeidet tegner det seg 5 hovedutfordringer: A. Dekke et akkumulert behov for vedlikehold av egen boligmasse B. Bidra til et bedret botilbud til eldre og trygdede C. Framskaffe nøkterne, gode botilbud til vanskeligstilte D. Utvikle et bo-trenings tilbud for utsatte grupper E. Etablere en effektiv og helhetlig boligforvaltning i kommunen Innenfor hver av hovedutfordringene vil planen foreslå tiltak som kan bidra til å dekke deler av behovene som er registrert. 1.5 Forslag til tiltak i planperioden A. Dekke et akkumulert behov for vedlikehold av egen boligmasse Tiltak 1. Mål: Gjennomføre nødvendig vedlikehold på 8 sosialboliger årlig i planperioden Virkemiddel: Lage en vedlikeholdsplan. Bevilge kr ,- årlig til vedlikehold/oppgradering av sosialboliger Tiltak 2. Mål: Gjennomføre nødvendig vedlikehold på 5 tjenesteboliger årlig i planperioden Virkemiddel: Lage en vedlikeholdsplan Bevilge kr ,- årlig til vedlikehold i planperioden Boligsosial handlingsplan 8

9 Tiltak 3. Mål: Gjennomføre nødvendig vedlikehold av 30 trygdeboliger/omsorgsboliger årlig i planperioden. Virkemiddel: Lage en vedlikeholdsplan Bevilge kr ,- årlig til vedlikehold i planperioden B. Bidra til et bedret botilbud til eldre og trygdede Tiltak 4 Mål: Framskaffe 95 serviceleiligheter (leiligheter med heldøgns bemanning/tilsyn) i planperioden. Virkemiddel: Omdisponere 26 leiligheter på Veldre Bo og Aktivitetssenter til serviceleiligheter Omdisponere 30 leiligheter ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter til serviceleiligheter. Etablere 15 nye serviceleiligheter i Moelv Etablere 8 nye serviceleiligheter på Brøttum Etablere 16 serviceleiligheter på Nes Tiltak 5 Mål: Framskaffe 80 omsorgsleiligheter i planperioden Virkemiddel: Bygge 80 sentrumsnære omsorgsleiligheter i planperioden. 68 av dem til erstatning for omdisponerte leiligheter. Tiltak 6 Mål: Utvikle 3 bofelleskap for uviklingshemmede i planperioden (18 enheter) Etablere et tilbud for 5 brukere i egne leiligheter. Etablere 2 avlastningsplasser Virkemiddel: Følge opp forslag fremmet av intern arbeidsgruppe som har utredet bofellesskap for unge funksjonshemmede Boligsosial handlingsplan 9

10 Tiltak 7 Mål: Tilrettelegge/pusse opp 30 boliger eid av eldre i planperioden Virkemiddel: Unytte Husbankens låne- og tilskuddsmidler optimalt Sette av kr ,- årlig til rente- og avdragsfrie lån for eldre C. Framskaffe nøkterne, gode botilbud for vanskeligstilte Tiltak 8 Mål: Framskaffe 8 boliger årlig i planperioden for bosetting av flyktninger Virkemiddel: Bygge/kjøpe 4 boliger årlig sentralt i Brumunddal/Moelv Bistå til leie/framleie av 4 boliger årlig i planperioden Tiltak 9 Mål: Framskaffe 80 nye gjennomgangsboliger i planperioden Virkemiddel: Omdisponere 20 tjenesteboliger til gjennomgangsboliger Omdisponere/bygge/kjøpe 60 sentrumsnære boligenheter i planperioden Tiltak 10 Mål: Gi flere vanskeligstilte mulighet til å kjøpe / overta / beholde egen bolig Virkemiddel: Øke utlånsramma for Start-lån fra 10 til 20 millioner pr. år. Bedre informasjonen rundt Husbankens låne- og tilskuddsordninger Opprette en 50% saksbehandlerstilling Boligsosial handlingsplan 10

11 Tiltak 11 Mål: Etablere 2 møblerte akuttboliger i planperioden Virkemiddel: Omdisponere 2 eldre trygdeleiligheter D: Utvikle bo-treningstilbud for utsatte grupper Tiltak 12 Mål: Etablere 2 forsterkede overnattingsplasser for rusmisbrukere med et akutt behov for et sted å sove. Virkemiddel: Bygge 2 spesialleiligheter i Brumunddal. Tiltak 13 Mål: Utvikle et lavterskeltilbud for 15 rusmisbrukere/psykiatriske pasienter med svært lav boevne Virkemiddel: Etablere 2 lavterskel leilighetskompleks, eventuelt en tunløsning, med heldøgns bemanning (Et tun med 8 leiligheter, og et tun med 7 leiligheter). Tiltak 14 Mål: Gi et moderat betjent botilbud til 20 rusmisbrukere Virkemiddel: Etablere 10 boenheter i Brumunddal, og 10 boenheter i Moelv for rusmisbrukere med noe boevne. Betjenes fra eksisterende rus/psykiatri tjeneste i kommunen Tiltak 15 Mål: Etablere et botilbud i Brumunddal for 8 ungdommer med svak boevne Virkemiddel: Opprette et prosjekt som kan utrede og starte opp et tilbud til ungdom med manglende boerfaring og boevne Boligsosial handlingsplan 11

12 E. Utrede en effektiv og helhetlig boligforvaltning i kommunen Tiltak 16 Mål: Utvikle en profesjonell forvaltningsenhet for leietakere i kommunale boliger, og bidra til at statlige virkemidler utnyttes enda bedre enn i dag Virkemiddel: Etablere kompetanse- og ressurssamlinger i NAV og hos RE Bygg og eiendom. Tiltak 17 Mål: Samordne tildelingen av alle utleieenheter i kommunen Virkemiddel: Etablere et sentralt tildelingsutvalg Tiltak 18 Mål: Legge til rette for effektiv rullering av boligsosial handlingsplan Virkemiddel: Innføre et bokartleggingssystem (Bokart) i kommunen På neste side er det laget en tabell over tiltak som omfatter bolig, og fordelt aktiviteten utover i planperioden. I kolonnen merket ansvar for oppfølging er det tatt utgangspunkt i dagens organisering av boligforvaltningen. Endres denne i tråd med anbefalingene i planen, vil også oppfølgingsansvaret flyttes Boligsosial handlingsplan 12

13 1.6 Foreslåtte boligtiltak i planperioden Tabell 2 - Boligtiltak Tiltak som omfatter Boliger Vedlikehold gjennomgangsboliger Behov Sum Ansvar For oppfølging Vedlikehold tjenesteboliger Bygg og eiendom Bygg og eiendom Vedlikehold omsorgsboliger/ trygdeboliger Serviceleiligheter Omsorgsboliger Bofellesskap Tilrettelegging av boliger eid av eldre Flyktningeboliger Gjennomgangsboliger Akuttboliger Lavterskeltilbud rus/psykiatri Botilbud rusmisbrukere Botiltak for ungdom Bygg og eiendom Pleie- og omsorg Pleie- og omsorg Pleie- og omsorg Servicesentret Sosiale tjenester Sosiale tjenester Sosiale tjenester Sosiale tjenester Sosiale tjenester Sosiale tjenester Boligsosial handlingsplan 13

14 Boligsosial handlingsplan 14

15 2 Status og behovsvurdering 2.1 Befolkningsutvikling Ringsaker er en stor kommune, både når det gjelder utstrekning og innbyggertall. Innbyggertallet har vist en svak økning de siste årene, en utvikling som forventes å fortsette. Ifølge prognosene vil antall personer bosatt i kommunen i 2012 være 32292, ca. 250 flere enn i dag. Tabell 3 Forventet befolkningsvekst i Ringsaker kommune Registrert År, 31. desember Prognose Totalt Tabell 3 er hentet fra kommunens eget tallgrunnlag Tabell 4 Befolkningsframskrivning (Eldre over 80 år) Tabell 4 er hentet fra kommunens eget tallgrunnlag Tabellen viser at antall eldre i Ringsaker kommune vil stige ganske kraftig i årene frem mot Spesielt aldersgruppen 90 år og eldre viser en markert stigning. Det er i denne gruppen behovet for tilrettelagt bolig vil øke kraftigst. Kommunen har grovt sett to nivåer på sine tjenester til eldre; hjemmetjenester og sykehjemsplass. I forhold til sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet bruker Ringsaker kommune relativt sett lite på hjemmetjenester, mens dekningen av sykehjemsplasser pr. i dag er relativt bra. Mange eldre bor i eneboliger som er dårlig tilrettelagt og mange eldre er engstelig og redd for å være alene. For å motvirke en etterspørsel etter sykehjemsplasser som raskt vil overstige tilbudet, vil Ringsaker kommune trenge et mellomnivå. Et nivå der bruker kan bo og klare seg mest mulig selv, men samtidig vite at om de trenger hjelp så er hjelpen tilgjengelig døgnet rundt, og med rimelig lav responstid. Det er allerede bestemt at det skal etableres denne type omsorgsleiligheter på Furnes bo- og aktivitetssenter, men bakgrunnstallene viser at det er behov for ytterligere utbygging av det vi her har valgt å kalle serviceboliger Boligsosial handlingsplan 15

16 2.2 Utvikling i nybygging Det har de siste årene vært økt byggeaktivitet i Ringsaker. Spesielt er det bygd mange leiligheter i sentrum av Brumunddal og Moelv. Fellesnevneren for nybyggingen er at prisnivået er høyt, og ekskluderer de med svak økonomi. Disse kan i beste fall håpe på en indirekte bedring ved at de som flytter inn i nye leiligheter selger sine tidligere boliger, som ofte ligger i spredt bebygde strøk. På denne måten flyttes mange med store hjelpebehov ut i mindre sentrale deler av kommunen. Fig. 1 Prosentvis fordeling av nybygging i Ringsaker Figur 1. viser registreringer hentet fra kommunens egne plandokumenter. Litt grovt sett kan vi si at 50% av all nybygging har skjedd i Brumunddal, mens Moelv har hatt en andel på 20%. De resterende 30% fordeler seg på resten av kommunen, men med hovedtyngden i Nydal og på Brøttum. Mye kan tyde på at boligbehovet utenfor sentralaksen i kommunen stort sett kan dekkes av eksisterende bygningsmasse. Utfordringene framover blir å tilrettelegge for sentrumsnære alternativer for de vanskeligstilte. 2.3 Boliger der kommunen har tildelingsrett Ringsaker kommune disponerer totalt 519 boliger, hvorav 124 er eid av halvkommunale eller private stiftelser. 23 boliger er innleid av kommunen, og videreutleid til vanskeligstilte som stiller svakt i det ordinære leiemarkedet. Av de 372 leilighetene/boligene som kommunen eier, er 287 omsorgsboliger/trygdeboliger, mens 46 er registrert som gjennomgangsboliger og 39 som tjenesteboliger. Mange av boenhetene er i tildels elendig forfatning. I forbindelse med planarbeidet har Bygg- og vedlikeholdsavdelingen laget en kostnadsoverslag for oppgradering av eksisterende boligmasse. Denne gjengis for å synliggjøre omfanget, og omkostningene ved å la nødvendig vedlikehold bli en salderingspost i budsjettarbeidet: Boligsosial handlingsplan 16

17 Tabell 5 Kostnadsramme for å oppgradere eksisterende boligmasse Størrelse/antall Kostnader Type boliger Areal i kvm Antall Snittstørrelse Snitt pr. kvm Tot. Rehab.behov boenheter Sosialboliger kr 3 830,00 kr ,00 Tjenesteboliger kr 4 460,00 kr ,00 Trygd/omsorgs boliger kr 4 196,00 kr ,00 Sum kr ,00 Tabell 5 er utarbeidet av Bygg- og eiendomsavdelingen Kostnadsrammen viser et akkumulert rehabiliteringsbehov på kr ,-. Forfallet er kommet langt, og det vil være helt urealistisk å bøte på alle behov i planperioden. Det vil imidlertid være nødvendig å starte en planmessig utbedring, noe som synliggjøres ved forslag til tiltak i handlingsplanen. Sammenliknet med nabokommuner, og gjennomsnittet for Hedmark fylke, har Ringsaker få eide/disponerte leiligheter som kan leies ut til vanskeligstilte/eldre/trygdede. Tabell 6 Disponerte boenheter i forhold til folketall Ringsaker Hamar Stange Gjøvik Lillehammer Hedmark Innbyggere i kommunen Kommunalt eide boliger til utleie Private eide boliger med kommunal disposisjonsrett Innleide boliger til utleie Sum Disponerte boliger i forhold til folketall 1,63 % 2,34 % 2,83 % 3,20 % 2,31 % 2,13 % Kommunalt eide boliger i forhold til folketall 1,17 % 2,29 % 2,76 % 2,98 % 1,22 % 1,80 % Tabell 6 er utarbeidet på bakgrunn av tall fra Statistisk sentralbyrå. Tabellen over viser at Ringsaker har et meget lavt antall eide utleieboliger. På bakgrunn av at ¾ av boligene er omsorgsboliger/trygdeboliger, blir sammenlikningstallene enda mer påfallende Boligsosial handlingsplan 17

18 Ringsaker har derimot et relativt høyt antall utleieboliger med kommunal disposisjonsrett, eid av ulike stiftelser. Dette er i all hovedsak omsorgsleiligheter. Sist, men ikke minst, viser tabellen at kommunen i større grad enn naboene leier inn boliger for videre framleie for grupper som ikke når fram i det ordinære leiemarkedet. For å synliggjøre forskjellen mellom disponible boliger i de ulike kommunene, har vi utarbeidet en tabell som viser hvor mange boenheter Ringsaker mangler for å nå det samme antall boenheter i forhold til antall innbyggere som en del utvalgte nabokommuner har. Tabell 7 Disponible utleieboliger i forhold til innbyggertall Kommune Forholdstall Totalt antall disponible boliger Nødvendig økning Hamar 2,34 % Stange 2,83 % Gjøvik 3,20 % Lillehammer 2,31 % Hedmark 2,13 % Tabell 7 er utarbeidet på bakgrunn av tall fra Statistisk sentralbyrå Kolonnen nødvendig økning opplyser om hvor mange nye kommunalt disponerte utleieboliger Ringsaker må skaffe for å nå nivået til de kommuner det sammenliknes med. Tallene er store, men sier i og for seg ikke noe om det eksakte behov. Det er imidlertid liten grunn til å anta at alle andre kommuner har en voldsom overkapasitet. Tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet underbygger mistanken om et misforhold mellom tilgang og etterspørsel. 2.4 Prisutvikling på omsetning og leie Tabell 8 Prisutvikling pr. kvm på omsatte boliger i Ringsaker %-vis vekst Enebolig ,2 Småhus ,4 Blokkleiligheter ,9 Tabell 8 er basert på tall hentet fra Statistisk sentralbyrå Omsetningsprisen pr. kvm har økt kraftig i perioden Det er særlig for småhus og blokkleiligheter økningen har vært formidabel. Mulighetene for økonomisk vanskeligstilte til å kjøpe egen bolig har i tråd med dette langt på vei falt bort Boligsosial handlingsplan 18

19 Tabell 9 Omsetningspris pr. kvm i 2006 sammenliknet med nabokommuner Ringsaker Hamar Stange Lillehammer Gjøvik Eneboliger Småhus Blokkleiligheter Tabell 9 er basert på tall hentet fra Statistisk sentralbyrå Tabellen viser at omsetningsprisene fortsatt er lavere i Ringsaker enn i nabokommunene. Lillehammer er dyrest på alle typer boliger, men også i Hamar er prisene til dels betydelig høyere enn i vår kommune. Det er verdt å merke seg at det dreier seg om gjennomsnittpriser, og at innslaget av spredt bebyggelse i for eksempel Ringsaker og Stange trekker gjennomsnittet, spesielt for eneboliger, ned. Tabell 10 Prisøkning i % (pr.kvadratmeter) Ringsaker Hamar Stange Lillehammer Gjøvik Eneboliger 34,2 31,3 25,8 36,7 33,7 Småhus 58,4 47,0 29,8 40,6 39,7 Blokkleiligheter 55,9 37,6 39,8 43,4 42,1 Tabell 10 er basert på tall hentet fra Statistisk sentralbyrå Tabellen viser at den %-vise prisøkningen har vært markert større for småhus og blokkleiligheter i Ringsaker enn i nabokommunene. Om denne utviklingen fortsetter vil prisnivået i sentrale strøk som Brumunddal og Moelv ganske snart være på samme nivå som i Lillehammer og Hamar. Tabell 11 Eksempler på leienivå i markedet Brumunddal Moelv Mindre sentralt Enebolig Stor leilighet (3-roms eller større) Liten leilighet Tabell 11 er utarbeidet i samarbeid med RE Sosiale tjenester Eksemplene er kun ment som en indikator på nivå og geografiske forskjeller. Husleieprisene varierer i virkeligheten sterkt innenfor de ulike områdene, avhengig av standard og beliggenhet Boligsosial handlingsplan 19

20 Har bolig: Leier privat Har bolig: Leier privat, men har flyttet minst 3 ganger siste 5 år Har bolig: Leier kommunalt Har bolig: Eier egen bolig (men dårlig tilpasset) Har bolig: Bor hos foresatte Uten bolig: Innkvartert privat (hos venner, slektninger o.a.) Uten bolig: Innkvartert kommunalt Uten bolig: Midlertidig institusjon Totalt 2.5 Kartlegging av vanskeligstilte I et samarbeid med alle resultatenhetene innen Pleie- og omsorg, RE sosiale tjenester og RE Barnevern, har vi gjennomført en kartlegging av vanskeligstilte med et boligbehov. Det er grunn til å understreke at det kun er vanskeligstilte med utilfredsstillende boforhold som er kartlagt. Kartleggingen begrenses dessuten til tilfeller hjelpeapparatet kjenner, og til kjente boligbehov på registreringstidspunktet. (April 2007). Foruten de usikkerheter som knytter seg til avgrensningen, er det grunn til å påpeke at registreringsarbeidet ble gjennomført av et relativt stort antall personer, og bygger på den enkeltes vurdering. Mulighetene for feilføring er dermed åpenbar. Det er da heller ikke de eksakte antall innenfor de ulike kategorier som er viktigst i denne sammenheng, men snarere å angi retning for de tiltak som planarbeidet skal munne ut i. Tabell 12 Målgruppe fordelt på boligsituasjon Målgruppe: Økonomisk vanskeligstilt Flyktning 1. gangs etablert Fysisk funksjonshemmet (under 70 år) Utviklingshemmet Psykiatrisk langtidspasient Rusmiddelmisbruker Dobbeltdiagnose Sosialt vanskeligstilt Eldre med stort hjelpebehov Eldre med behov for omsorgsbolig Ungdom med etableringsproblemer Totalt Tabell 12 er utarbeidet på grunnlag av data innsamlet fra alle berørte hjelpeinstanser Tabellen viser at det i april 2007 var registrert 73 økonomisk vanskeligstilte med uegnet bolig. Av disse leide 40 husstander bolig på det private markedet. Det er flere grunner til at disse boligene er uegnet, men dårlig standard, størrelse og beliggenhet er oppgitt som hovedgrunner Boligsosial handlingsplan 20

21 Den aller største utfordringen er imidlertid at 14 husstander, av økonomiske grunner, bor hos foresatte eller er innkvartert hos venner, slektninger o.a. Totalt er det registrert 123 husstander som leier uegnede boliger privat. Av de 80 som er registrert under andre hovedkjennetegn enn økonomisk vanskeligstilte, oppgir hoveddelen at problemet er dårlig kvalitet på boligen, samt usikre og kortsiktige leieavtaler. For eksempel er 10 husstander med rusproblemer registrert å ha flyttet 3 ganger eller mer de siste 5 åra. I denne gruppen er det også registrert 15 ungdommer med store etableringsproblemer (dårlig boevne), og 17 eldre med behov for omsorgsbolig/servicebolig. 77 husstander er registrert å leie en uhensiktsmessig kommunal bolig. Av disse er 24 kategorisert som rusmisbrukere, psykiatriske langtidspasienter, eller personer med dobbeltdiagnose. Begrunnelsen for at boligen er uegnet er i all hovedsak boenhetens forfatning, samt beboernes mangelfulle boevne. Det er dessuten mange (34 husstander) som i og for seg har en grei kommunal omsorgsbolig, men har et oppfølgingsbehov ut over det som kommunen har gitt så langt. Dette antallet er raskt økende. Hele 111 personer/husstander er registrert å mangle egen bolig. 57 personer bor hos foresatte, 23 hos venner og slektninger, mens 31 er i midlertidig institusjon, (rusinstitusjon, psykiatrisk institusjon eller fengsel). Av de 57 som bor hos foresatte er 29 registrert som utviklingshemmede. Det er imidlertid ikke registrert noen tilfeller av personer uten tak over hodet, eller personer som er innkvartert akutt på for eksempel motell eller campingplass i april Det må likevel understrekes at dette er tilfeldige registreringsutslag. Campingplasser og moteller blir brukt relativt hyppig som akuttplassering. Av tabellen framgår det at 107 husstander eier egen bolig, men at denne er dårlig tilpasset. Hele 79 eldre selveiere er oppgitt å ha behov for omsorgsbolig/eventuelt sykehjemsplass. Det er rimelig å anta at mange av disse vil kunne fortsette å bo i eget hus hvis boligen tilpasses deres funksjonsnivå. Uansett viser registreringen at det fortsatt er behov for flere omsorgsboliger, og/eller serviceboliger. I de øvrige tilfellene av selveiere med uhensiktsmessig bolig, er hovedårsaken et manglende samsvar mellom boligens og familiens størrelse, samt noen tilfeller av meget dårlig boligstandard. Oppsummert kan en si at oversikten viser et boligbehov som det knapt er mulig å imøtekomme i et 4-års perspektiv. Det blir derfor viktig å se det boligsosiale arbeidet i et lengre perspektiv, og innse at de tiltak som blir foreslått i denne planen i beste fall vil dekke en del av de behov som framkommer. For å forenkle framtidig rullering, og sikre et best mulig beslutningsgrunnlag, foreslår prosjektgruppa å innføre registreringsverktøy (Bokart), som fortløpende registrerer de vanskeligstiltes boligbehov. 2.6 Økte behov som en følge av flere eldre Sammenlignet med andre kommuner har Ringsaker kommune en relativt bra dekning med sykehjemsplasser. Det er imidlertid liten tvil om at presset på institusjonsplasser vil øke Boligsosial handlingsplan 21

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler 362 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 362 Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer