Forslag til AÅ rsmøtet i Orkdal Arbeiderparti 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til AÅ rsmøtet i Orkdal Arbeiderparti 2015"

Transkript

1 Forslag til AÅ rsmøtet i Orkdal Arbeiderparti 2015 Forslag 1 Fra Årsmøtet i Orkanger Arbeidersamfunn Steng Havneveien Havneveien må stenges snarest og senest ved åpning av ny trase for E39. Kommunestyret vedtok i forbindelse med arealplandebatten i desember 2014 at stenging av Havneveien skal utredes. Vi støtter velforeningenes argumentasjon om mangel på trafikksikkerhet i friområdet og mener veien må stenges for biltrafikk. Trondheim Havn har også uttalt positiv holdning til stenging. Arbeiderpartiet må følge opp saken i formannskap, hovedutvalg og kommunestyre slik at stenging kan bli en realitet. Forslag 2 Fra Årsmøtet i Orkla Arbeiderlag Vil forsvare Arbeidsmiljøloven I hele fagbevegelsens historie, helt fra slutten av 1800-tallet har fokuset vært og bedre arbeidsfolk sine vilkår. Det startet med reguleringen av arbeidstiden og siden har dette arbeidet pågått. I 1936 kom Arbeidervernloven, en forganger for dagens Arbeidsmiljølov. Loven har vært til revurdering flere ganger, helt fram til i dag. Det har stadig vært nødvendig å kjempe for våre rettigheter, når de borgerlige regjeringer har gått til angrep på dem. Nå skjer det igjen. Hvis vår sittende regjering får gjennomslag for sine krav til endring, kan mange av arbeidsfolks rettigheter være tapt. Flere midlertidige stillinger er et av forslagene. Vi alle kjenner noen som ønsker seg fast stilling. Kvinnene blir hardest rammet, dobbelt så mange menn enn kvinner har pr. i dag, fast stilling. Vi vil få flere «løsarbeidere» blant kvinner. Fast stilling gir: fast og forutsigbar inntekt, mulighet til å ta opp boliglån, mulighet til å etablere seg og planlegge sitt framtidige liv. Det følger trygghet og frihet med en fast jobb. Flere midlertidige stillinger gir færre faste stillinger. Mer pålagt overtid: i en allerede krevende arbeidsdag vil mer overtid gi redusert yteevne, det vil oppstå flere feil i arbeidet som utføres, det er uforutsigbart og lite familievennlig, det er kjent at for lite hviletid er helseskadelig. Mer søndagsarbeid: en fridag pr. uke må forsvares, sett i sammenheng med verdien av familieliv, friluftsliv, rekreasjon. Dette er gamle verdier i vårt samfunn, men de er stadig like viktig, om mulig, enda viktigere nå. Der det er mulig må søndagsarbeid unngås.

2 Orkla arbeiderlag oppfordrer våre medlemmer og arbeidsfolk generelt, til å forsvare de rettighetene som Arbeidsmiljøloven gir. Derfor, møt opp på den politiske markeringen den 28. januar, si din mening og vis din støtte. Lokalt engasjement er avgjørende i denne kampen. Forslag 3 Fra Årsmøtet i Orkla Arbeiderlag Angående redusert kollektivtilbud. Vi ser at kollektivtilbudet er svekket med den foreslåtte innskrenkingen av rutetilbudet i vårt distrikt. Dette rammer mange brukere, spesielt skoleelever som får lange arbeidsdager når rutetilbudet blir begrenset, i den tiden på dagen at behovet er størst. Det gir dårlige signal til publikum i tider da miljøhensyn og klimaendringer er en av de viktigste satsningsområdene i samfunnet. For å ivareta miljøet på beste måte er de klimavennlige bussene et av mange viktig bidrag, for å nå de utslippsmålene som er satt av styresmaktene. Vi henstiller til Sør-Trøndelag fylkes politikere at det stilles høyere krav til AtB. De må gi innbyggerne i Orkdal kommune og omkringliggende områder, et tilbud som dekker behovet for transport, og samtidig er miljøvennlig. Det er et sterkt ønske at det tilrettelegges slik at det er mulig å reise med kollektivtransport fra distriktet vårt, direkte til Trondheim/Værnes flyplass. Forslag 4 Fra Årsmøtet i Orkla Arbeiderlag Forslag til bygging av gangbru ved siden av Forve bru. Det bygges nå gangvei fra Forve bru og opp til Torshus folkehøgskole, riksvei 65. Problemet er at gangveien stopper ved Forve bru, brua blir som en flaskehals inn mot Fannrem sentrum. Like farlig som før for gående og syklende. Dette vil fortsatt utløse krav om skoleskyss for elever på vestsida av elva. Problematikken rundt Forve bru, mht. økt trafikk og dermed redusert trafikksikkerhet, har vært diskutert i så mange år at det nå er på tide at Sør-Trøndelag fylke tar et større ansvar. Vi mener, øk bevilgningene, bygg ei gangbru sør for Forve bru. Dette vil øke trafikksikkerheten betraktelig for oss som bor på Fannrem Forslag 5 Fra Årsmøtet i Orkland Arbeiderlag Nei til salg av fellesskapets verdier Den sittende Blå-Blå regjeringen vil, i tråd med sine programmer, selge ut statens eiendom til private aktører. Dette vil føre til at Norge aldri vil kunne kjøpe dem tilbake. Orkland Arbeiderlag vil motsette seg et slikt salg. Dette er førnybare verdier som tilhører den norske befolkningen. Slik må det fortsatt være.

3 Vi ber våre representanter i sentrale posisjoner om å bruke sin makt til å forhindre at salg av «arvesølvet» skjer. Forslag 6 Fra Orkland Arbeiderlag Arbeiderpartiet skal bidra til en aktiv kriminalomsorg til samfunnets beste Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Virksomheten i kriminalomsorgen bygger på fem pilarer og et humanistisk menneskesyn: det som lovgiver har sagt er formålet med straffen, et humanistisk menneskesyn, prinsippet om rettssikkerhet og likebehandling, prinsippet om at domfelte har gjort opp for seg når straffen er sonet, og normalitetsprinsippet. Både i utforming av regelverk og i praktisk arbeid skal kriminalomsorgen tilstrebe at målene ikke bare eksisterer på papiret, men fullt ut preger straffegjennomføringen i praksis. Det norske straffegjennomføringssystemet er basert på humanistiske prinsipper og på individuell tilrettelegging for de domfelte og innsatte. Hensynet til samfunnets krav om beskyttelse mot kriminelle handlinger skal balanseres med hensynet til den enkelte domfeltes og innsattes muligheter for å vende tilbake til samfunnet som fremtidig lovlydige borgere. Kriminalomsorgen har blitt stemoderlig behandlet av de fleste regjeringene igjennom tidene. Politiet og domstolene blir tilgodesett med mye midler i statsbudsjettene, mens kriminalomsorgen blir hengende etter. Dette har resultert i at man har behov for 2000 nye fengselsplasser innen 2040 for å få bukt med en stadig voksende soningskø. I tillegg har kriminalomsorgen et etterslep på vedlikehold av bygninger på 3,3-4,4 milliarder, og flere fengsel står i fare for å måtte stenge. Kriminalomsorgen får større og større utfordringer, da klientellet blir tøffere og tøffere. For å få plass til de farligste, blir innsatte som ikke er klare for dette overført til åpen soning eller løslatt. Dette innebærer at de ansatte ved åpne anstalter får en tøffere hverdag, og at farlige mennesker går løs i samfunnet. I den andre enden av skalaen, er det mangel på mildere soningsformer for førstegangssonere, kortere dommer og ungdommer. Kriminalomsorg er tradisjonelt ingen valgkampsak, men de innsatte er noens sønner/døtre, og skal bli noens naboer etter endt soning. Derfor må vi i Norge ha en kriminalomsorg som er rustet til å rehabilitere innsatte på en forsvarlig måte. Dette får man ikke ved å bruke milliarder på å la innsatte sone i nederlandske fengsel. Budsjettet for 2015 fremlagt av dagens regjering forsterker det manglende fokuset regjeringen har på rehabiliterende tiltak overfor innsatte og domfelte. Anstaltene må rustes opp slik at de innsatte og ansatte får et forsvarlig sonings- og arbeidsmiljø, nye anstalter må bygges i takt med soningskøen, bemanningen må økes til et forsvarlig nivå med faglært betjening og man må få tilbake fokuset på innhold i soningen jfr St.meld 37.

4 Orkland arbeiderlag forventer at Arbeiderpartiet tak i dette, og gjenopptar arbeidet slik det er skissert i Stortingsmld. 37 Forslag 7 Fra Karen Unni Knudsen + Marit Mjøen Ingen økt bruk av midlertidig ansatte i Orkdal kommune Orkdal Arbeiderparti mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML 14-9) vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan våre midlertidige i 12 måneder. Arbeiderpartiet har vedtatt og jobber konsekvent for å hindre ufrivillig deltid. Forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven er et skritt i gal retning også i dette arbeidet. Arbeiderpartiet vil at Orkdal kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av dette, vil vi jobbe for at kommunestyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et flertall på stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil vi jobbe for at Orkdal kommune som arbeidsgiver likevel fortsetter dagens praksis. Forslag 8 Forslag til uttalelser fra AUF Drikkevannskvalitet Man skulle tro Norge var et foregangsland når det kommer til drikkevannskvalitet. Slik er det ikke. Mattilsynet skriver i sin rapport fra 22. mai 2014 om drikkevannskvaliteten i Norge. Her sier de at «Folkehelseinstituttet er bekymret for tilstanden på drikkevannsområdet og ledningsnettet med tanke på folkehelsen», og at «forurenset drikkevann er en viktig primærårsak til mage-/tarmsykdom i Norge». I samme rapport skriver Mattilsynet at over en halv million mennesker i Norge får drikkevann levert fra små vannverk, der myndighetene rett og slett ikke har oversikt over vannkvaliteten. Videre skriver de at problemene for de store vannkraftverkene skyldes for gamle og for dårlige ledningsnett, både når det kommer til distribusjon av drikkevann, og for avløpsrensing. I Mattilsynets rapport foreslår de blant annet følgende forbedringstiltak for vannrensingen: Utbedre forhold som medfører redusert kvalitet på drikkevannet, herunder ha økt oppmerksomhet på ledningsnettet. Strengere bruk av dagens virkemidler, eventuelt nye virkemidler, må vurderes. Beskytte drikkevannskildene mot tilførsel av forurensninger. Norconsults rapport fra 2013 viser at oppgraderingskostnadene til de norske vannverkene ligger på omtrent 124 milliarder for offentlig eide vann- og avløpsanlegg, og rundt 76 milliarder til private vann- og avløpsanlegg. Dette høres i utgangspunktet dyrt ut, men det som er enda dyrere, er sykefravær. Norsk Institutt for Vannforskning har sammen med Nasjonalt Folkehelseinstitutt beregnet at dårlig drikkevann er skyld i mellom 100- og 300-tusen sykedager i året. Tall fra SINTEF

5 viser at én sykedag koster næringslivet omtrent 2600kr. Med andre ord er dårlig drikkevannskvalitet skyld i mellom millioner i tapte inntekter i året. Orkdal AUF mener man skal ta vannrensing på alvor, og krever at Stortinget bevilger midler til den sårt trengte oppgraderingen av landets mange vannverk. Forslag 9 Fra Orkdal AUF Kommunalt plastposeforbud Vi bruker over én milliard plastposer hvert år i Norge. Det kreves over 2 kg olje for å lage 1 kg plast, og for hver plastpose vi forbruker, jo mer forsøpler vi. Tallene på hvor mye plastikk som beveger seg rundt om i verdens hav varierer fra gang til gang, men tallet ligger godt over 3,5 milliarder tonn, bare i Stillehavet. Denne plastikken er laget for å vare, og det tar over 1000 år å bryte den ned, det er, for den plastikken som faktisk kan nedbrytes. Plast i havet dreper flere millioner sjøfugl hvert år, og tallet på fisk og pattedyr kan være like høyt. Orkdal AUF ser verdien av et rent og naturlig hav, og krever derfor at Orkdal Kommune går foran som en foregangskommune i Norge, ved å forby plastposer. Det finnes allerede gode alternativer til plastposer, og man bør derfor sette i gang tiltaket så raskt som mulig. Orkdal AUF krever at: Kommunestyre i Orkdal forbyr plastposer der det finnes andre alternativer. Forslag 10 Fra Orkdal AUF Buss for ungdommen! Kollektivtrafikk er en fantastisk mulighet til å spare miljøet, møte nye mennesker, forkorte køer, og til å skape en bedre verden. I alle fall når det fungerer. I Sør-Trøndelag er det AtB som har ansvaret for mesteparten av kollektivtilbudet, og dette merker vi spesielt godt i distriktet. Bussene er sene, prisene er høye, og rutene oppleves uforutsigbare. Orkdal AUF mener at AtB må ta ansvar, og faktisk holde løftene sine, som de presenterte i anbudsrunden i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vi mener at AtB må tørre å satse, for å klare å vinne. Med flere avganger, billigere studentpriser, troverdige avganger og bedre tilbud, tror vi AtB kan skape et godt busstilbud som vil bli flittig brukt av unge som gamle. Orkdal AUF krever at Sør-Trøndelag Arbeiderparti tar tak i bussproblemene i distriktet, og får orden på priser, ruter og avganger. Orkdal AUF krever at det innføres billige studentpriser over hele fylket, som gir ungdom en reel mulighet til å bruke busstilbudet. Forslag 11 Fra Orkdal AUF Kommunale hjemmesider

6 Orkdal kommune er en kommune i vekst. Vi ventes å bli sentrum i en ny storkommune etter sammenslåingen som er varslet av sittende regjering, og med det kommer det mer ansvar. Orkdal kommunes hjemmesider er til for å spre nyheter og informasjon, og for at kommunens innbyggere skal kunne oppsøke fakta. Per i dag er kommunens hjemmesider ikke godt nok rustet for å dekke innbyggernes behov. Den er uoversiktlig, utdatert, og mangler nødvendig og nyttig informasjon. Orkdal AUF krever at Orkdal Kommune sine hjemmesider skal oppdateres, og foreslår følgende tiltak: - Oppdatere layout og forenkle navigasjonen på hjemmesiden. - Opprette en faktabase om kommunen, med nyttig og nødvendig informasjon. - Opprette et diskusjons- og spørreforum, der kommunens innbyggere kan stille spørsmål og diskutere politiske vedtak og bestemmelser. - Gjøre det mulig å søke på åpningstider på butikker ol. - Opprette en side for gratis annonsering av møtedatoer, stevner ol. som avholdes i kommunen.

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Innkomne politiske saker:

Innkomne politiske saker: Innkomne politiske saker: Forslag 1: Respekt for lærerne... 2 Forslag 2: Midtøsten... 5 Forslag 3: Nei til regjeringens angrep på arbeidstagerne og rasering av arbeidsmiljøloven... 7 Forslag 4: Ikke selg

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000844-1 Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: 25.03.2015

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11 ... 2... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15 1 Forslag til uttalelse fra Brit Fredriksen (Frogn SV) Regjeringen bestående av Høyre og Frp med støtte fra Krf og Venstre har i

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer