AVANSERTE MATERIALER NORGE 2020 prosjekt for et fremtidsrettet kunnskapsgrunnlag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVANSERTE MATERIALER NORGE 2020 prosjekt for et fremtidsrettet kunnskapsgrunnlag."

Transkript

1 AVANSERTE MATERIALER NORGE 2020 prosjekt for et fremtidsrettet kunnskapsgrunnlag. BA-næringens fremtidsmuligheter gjennom bruk av nye og avanserte materialer Oppsummering av resultater fra scenario- workshop innen BA - materialteknologi - Quality Airport Hotell Gardermoen, den 27. til 28. mai, scenarier beskrevet i kortform BAE - næringens fremtidsmuligheter gjennom bruk av nye og avanserte materialer - Scenarier mot Scenarier Ikea i BAE. Funksjonalia Grønt Kaos Beskrivelse Det industrielle fremtidsbilde Velfungerende BAE -marked Brukerne styrer mot grønt. Global ressurskrise Økonomi Nedgang Fortsatt vekst Fortsatt vekst Nedgang Sosiale forhold Likhet, like løsninger Ego-orientering Nettverk, bredt fellesskap Lokalt fellesskap Verdi forhold Resignert, passiv Materialistisk, løp og kjøp Empati, positivisme Nøkternhet Teknologi Industri, konfeksjon Variasjoner, skreddersøm Grønn fokus Ny bruk gammel teknologi Økologi Konkurranse moment Naturlig utvikling Religiøst styrende Pragmatisk Politikk Kontroll med næringen Samarbeide, Copolitikk Grønn styring Fleksibelt 1

2 1 scenarie: Materiala - IKEA i BAE -næringen oppsummering av situasjonene i Dette industrielle fremtidsbilde, har bakgrunn i en sterkt svingende og nedadgående utvikling i internasjonal økonomi, basert på en betydelig energikrise, som har smittet til Norge. Folks levestandard er lav og BAE næringens struktur er endret, på grunn av stor markedsrisiko. Bygging i offentlig regi er redusert til å omfatte spesielle offentlige kulturbygg og regjerings- og forsvarsbygg. Tiltakende urbaniseringen er møtt med store OPS prosjekter innen byutvikling og infrastruktur, delvis med privat finansiering er det kaldeste i en rekke av flere kalde år, forskriftsendringer gjennomført over tid ivaretar situasjonen En minimalistisk effektiv arkitektur er akseptert av brukerne, som tar det de får og bruker stadig mindre på bolig. Å eie bolig er ikke viktig. Brukerne velger innenfor et begrenset tilbud av løsninger med forutsigbar kvalitet ferdig til å ta i bruk, eller etter bestilling med fast leveransetid. Myndighetene ivaretar brukerinteresser gjennom detaljorienterte standard- og forskriftskrav som fremmer: produktivitet, konkurranse, kvalitet og et positivt anbuds- og kontraktsklima. bærekraftig bygging rettet mot optimal økonomisk levetidsdokumentasjon effektive bygg med hensyn til energibruk og fleksibilitet for flere energikilder. Et fåtalls multinasjonale selskaper dominerer et hjemmemarked. Materialprodusentene er engasjert i industriell fremstilling av multifunksjonelle byggdelskomponenter, som leveres byggeplassen som monteringskomponenter. Dette gir lavt ressursforbruk og lite avfall. Entreprenører og finansoperatører samarbeider om å være utbyggere som contractors, og prosjektene organiseres med flerfaglig samhandling, ofte i totalentrepriser. Nye reguleringsbestemmelse har gitt økt fortetting av bymessig bebyggelse. Høybygg, transportanlegg, forstadsbaner og nye ledningsnett for kommunikasjon, vann, avløp og forsyning av energi er viktige byggeoppgaver. Miljøkrav, brukseffektivitet, fleksibilitet for framtida, og bygg som kan tilpasses ytre endringer er konkurransefaktorer. Konkurranse om nye materialer med leveransegarantier på 10 år eller mer er viktige moment. Dette har gitt nye og mer optimale løsninger som kan deles i 2 hovedgrupper: Multifunksjonelle homogene materialer hvor styrke, isolasjon og vekt utnyttes optimalt Kombinasjoner av flere materialer som flersjiktsløsninger, i hybride konstruksjoner eller som rammeelementer med innfyll av multifunksjonelle platesystemer. I disse inngår nye løsninger med miljøvennlige fiberarmerte plastkompositter, overflatebelegg av nanomaterialer med styrbare egenskaper og isolerende og vannavstøtende tekstilmaterialer. FoU innen materialteknologi gjøres av de multinasjonale leverandørene i Kina og India. Materialtyper og kompatibilitet ved samvirke og i kontaktflater er viktig. Nasjonalt rettes FoU mot materialer som gir komparative fortrinn, tre, betong, pukk og grus og bygningsstein og løsninger for lavt energibruk. Sintef Euro, materialteknologi er viktigste samarbeidspartner, men både NTNU og fysikk og kjemimiljøene ved UiO og UiB er aktive. De strategiske beslutninger som har styrt utviklingen kom som en følge av EU direktiv om energibruk, bærekraft og materialbruk, implementert av norsk myndighetter. Norske påbud og forskrifter rettet mot å styre konkurransen mot sunne og positive anbuds og konkurranse forhold, for å trekke fordelen av en sunn konkurranse om løsninger til brukernes beste. 2

3 2 Scenarie: Funksjonalia - Det velfungerende sluttbrukerstyrte BAE marked Eksport av olje og el. kraft har gitt et velstandssamfunn preget av høy utdanning. Bærekraft er basisverdi, uten et påtrengende fokus. Bevaring av ikke fornybare ressurser, som naturskog er viktig. Den samfunnsmessige livskvalitet, som BAE næringen skaper, blir vurdert og satt pris på. Utviklingen styres ved et samspill av brukere, myndigheter, media og næringsaktører, den sivile offentlighet, en individ orientert kollektivisme. Myndighetene kontrollerer ved funksjonsstandarder og kontrollordninger. Livsstilen er landlig, fordi mange kan arbeide hjemme via nett. Urbaniseringen har skapt regionale sentra nær store byer med gode kollektivtransport. Presset mot de høyprisede bykjernene er avtatt. Folk er krevende kunder, bruker nettbasert informasjon og konsulenter som kjøpsstøtte, har mange interesser og jobber mye, men er aktive i beslutninger om bygging av boliger og infrastruktur. Det er lite fokus på å eie egen bolig. Det er få barrierer mot innovasjon og anbud på utførelse er differensierte. Markedet er skandinavisk med en høy andel nasjonal tilvirkning, men i små målsøm serier med høye initialkostnader. Avansert IKT styrer produksjon med stor variantmengde. Næringslivets dynamikk og høy velstand, krever raske omdisponeringer og fleksibilitet. Bevaring av bygget miljø baseres på kost /nytte tankegang. Industrielt fremstilling av boligelementer gis lavkost løsninger for livsløpsboliger og startboliger for unge under etablering, som gis lånestøtte. Folk flest fremstår som individuelle og god arkitektur etterspørres. Finansaktører samarbeider med utførende, og utgjør kompetente byggherrer. Entreprenører og boligleverandører skaper rammer for individuelle valg. Kundene designer ved å velge materialer og løsninger, (evt. på internett) innenfor leverandørens alternativer. Effektive fasader styrer egenskaper til års- eller døgnvariasjoner ved sensorteknikk (intelligente hus). Det store innovasjonsnivået, gir rom for nye entreprenører med høy kompetanse innen IKT og materialteknologi. Skjæringspunktet mellom konstruksjons- og materialkompetanse og arkitektur er viktig for å styrke nye materialers kulturelle identitet. Industrielt produserte moduler eller modulære system etter LEGO prinsippet, er kostnadseffektive. De fleste løsninger er individuelt utført basert på videreforedlede løsninger av tre, profiler av stål og aluminium og høypresterende betong eller hybrider av disse. Fiber/plast kompositter for formbare overflater med tre-, karbon- eller keramiske fibere er supplerende. I fasade/tak brukes høyisolerende vakuum materialer, vannavstøtende, selvrensende, ripefaste overflatebelegg. Norske spesialiteter er lette konstruksjoner av aluminium eller limt tre, løsninger for optimalisert energibruk og anlegg basert på høypresterende betong armert med plast/fiberkompositter. Grunnleggende og brukerstyrt materialforskning i BAE er prioritert og støtte gis gründerne for lansering av nye ideer. Bedriftenes betydelig FoU innsats er ofte konfidensiell. Viktige FoU tema er materialers kompatibilitet, multifunksjonelle materialer, flersjiktsmaterialer, nye bindemiddel kombinasjoner, nye solcelleløsninger i kombinasjon med lysåpninger, lagring av energi. Utviklingen fra 2005 er preget av jevn økonomi, stabilitet i markedet og utvikling av en effektiv markedsfunksjon. Tre viktige beslutninger har også bidratt til situasjonen: etablering av en samordnet styring av myndighetenes forhold til BAE-næringen innføring av økt skatt på eiendom og boliger, for å hindre overinnvestering etablering av flere brukerfora for å koordinere behov og mål for bygg og anlegg. 3

4 3 Scenarie: Forbrukerne styrer mot grønt I grønt samfunn styrer myndighetene ved påbud, funksjonsforskrifter og sertifikat ordninger etter krav fra en velgergenerasjon som fant tilbake til sine ungdoms idealer. God økonomi fra eksport av grønn gasskraftenergi og olje, innføring av flat beskatning og regnskapsmetoder som favoriserer innovasjon, har gitt optimisme og ny vekst. Befolkningens empati og sosiale forståelse rettes mot et bredt perspektiv av livskvalitet hvor bl.a. en velfungerende infrastruktur er viktige. Urbaniseringen konsentreres til forsteder og regionale sentre. Gratis kollektivtransport er innført i byer og tettsteder, og mange sentre er bilfrie. Selvforsynte bygg m.h.t. energi, vann, avløp og avfall, brukertilpasset inneklima, og livskvalitet basert på lokal service, er hovedmål. Lav og tett bebyggelse, gode utearealer og kommunikasjon leveres med funksjonssertifikater. Idè- og konseptutvikling og arkitekt konkurranser, salg av grønne sertifikater og innføring av verditaksering basert på grønne egenskaper, fremmer innovasjon. Både materialene og produksjonen er miljøriktig og begrensninger i uttak av naturlige materialer, bidrar til effektiv anvendelse og ombruk. Løsningene er ofte lokale med små serier, som gir et fragmentert marked med rom for initiativrike mindre aktører. Kostnader ved bygging og drift er høye og er oppgaver for profesjonelle byggeiere. Folk flest foretrekker borettslag, hvor utfordringene kan møtes i felleskap. For infrastrukturen er miljø under bygging og bruk m.h.t. støv, støy og vibrasjon viktig og asfalt leveres med lyddempende egenskaper og tunneler er brannsikre. I storbyene prioriteres parker og friluftanlegg. Etter lengre tids forskning begynner hydrogensamfunnet å bli en realitet. Ny teknologi er utviklet for gamle lavprismaterialer som tre, betong, tegl, isolasjon, stein, kalk/silikatbasert mørtel, naturfiberer, linolje, etc. Mest anvendt er: limte trematerialer basert på flere produksjonsmetoder, forsterket med fiberkompositter, behandlet for brannsikkerhet, levetidsegenskaper og minimal emisjoner i innemiljø. høypresterende betong med nanosilikater for reologisk kontroll og effektiv hydratasjon, CO2 fra sement produksjonen injiseres i brønner offshore og er uten avgiftsbelastninger. naturfibere, keramer eller fibere fra gjenvinning, brukes med miljøvennlige polymerer til plater, forsterkninger og isolasjon evt. kombinert med syntetiske mikromaterialer. multifunksjonelle materialer med høy styrke, god isolasjon, og lav vekt (eks. porøs leire). fasader, vinduer og gjennomskinnelige vegger med vannavstøtende, selvrensende, ripefast, stråleregulerende, absorberende eller - reflekterende overflatebelegg. Stål, aluminium og andre metaller, har effektiv ombruk i et velorganisert innsamlingssystem. Grunnleggende forskning spisset mot lovende nye materialideer fra andre kompetanseområder er prioritert. SINTEF materialteknologi, UiO, UiB og miljøinstituttene med kjennskap til naturmaterialer er ledende. Utfordringer er bruk av flere materialer og kompatibilitet i en konstruksjon. Forskning på "nasjonale" materialer foregår i Norge, ellers er markedet internasjonalt. Spesielle norske tema er naturbaserte materialer til isolasjon, lim og forsterkninger av trekonstruksjoner og høypresterende betong i miljøutsatte konstruksjoner. Det satses mye på å utvikle materialer for lagring av overskuddsenergi. Det grønne samfunn er en direkte følge av at USA og Kina i 2007 aksepterte at klimaendringene delvis er menneskeskapt. Dette utløste nasjonale opinionsstyrte kampanjer for kontroll med drivhusgasser. EU direktiver sanksjonert av norske myndigheter var naturlige følger. Grønn materialmangel, løst med insentiver som innføring av omsettelige grønne sertifikater og støtte til idéutvikling. Sertifikatene ga forretningsmuligheter for de idérike og dyktige. 4

5 4 Scenarie: RESSURSKRISE KAOS. Knapphet på energi, nedbygde handelshindringer og omfordeling av velstand og økonomisk makt globalt, har økt konkurransen om ressursene og øket materialprisene. Land i Asia, syd- Amerika og øst -Europa nærmer seg hurtig vestens levestandard og ressursbehov. Kina og India er økonomiske stormakter og har initiativet i material- og vareproduksjonen. Dårlig handelsbalanse med lav oljeeksport og landbruksproduksjon, har gitt redusert levestandard og økonomisk usikkerhet i Norge. Dette kompenseres ved økt nasjonal verdiskaping ved investeringer, gjennom rentepolitikk og insentiver for innovasjon. Innvandringen er snudd til emigrasjon. Dette har dempet arbeidsledigheten og frigitt boliger til en økende andel større familier. Økt skatt, mindre romslige sosiale ordninger er vedtatt uten stor motstand hos velgerne, gjennom en visjon om at nøysomhet og satsing på nasjonal utvikling skal gi en ny fremtid. Mat (og vin) er rimelig, og det brukes mindre penger til bolig og bil. Folk er opptatt av fritidsaktiviteter, kultur, og det gode liv. Ferier tas i Norge, noe som bidrar til å opprettholde sysselsetting i distriktene. Materialknapphet og teknologiske utfordringer, har gitt entreprenørene økt risiko. Strategiske allianser med leverandører av materialer og utstyr og med rådgivere om utvikling og innovasjon. Totalentrepriser er vanlig og samhandling i prosessen er enkel og mer effektiv. En moderat høy eiendomsskatt favoriserer eldre hus. Dette og handel med grønne sertifikater, gir insentiver til grunnleggende fornyelse av bygningsmassen. Etterisolering og installasjon av passive og aktive energitiltak for å få bygg selvforsynt med energi, er viktige mål for ressursøkonomien og forskrifter for bærekraft. Det bygges nye anlegg for fornybar energi og fremføring av nye energikilder, som for eksempel fra sentrale anlegg for geovarme. Boligbygging for folk flest, som ofte utføres som 4 til 6 etasjes trebygg, støttes med rentefordeler av Husbanken. Fleksible eller flyttbare hus gir tilpasning til utviklingsbehov basert på kost/nytte vurderinger. Fortetting av bykjernene gjøres for å utnytte eksisterende infrastruktur, og det er innført maksimalkrav for bo -arealer for å oppnå rimelige boliglån. Effektivisering av energibruk ved transport gir et press på kollektive transportanlegg. Det satses på å rehabilitere infrastrukturen og det bygges sykkelbaner lang alle urbane veinett. Energikrevende materialer som stål og aluminium, eller petrokjemibaserte som polymerer og plast har mistet markedsandeler. Mest anvendte tradisjonelle materialer er: industrielt tilvirkede bærende elementer og moduler i tre, basert på optimale kombinasjoner av finer, fiberplater, limtre og fiber/polymerforsterkninger med biopolymerer og naturfibere sement innblandes maksimalt av reaktive avfallskomponenter og naturlige pozzolaner og brennes med avfallsenergi og anvendes mest i anlegg, fundamentering og kjellere gjennomskinnelig veggelementer og vinduer med stråle kontrollerende belegg ny teknologi for kompaktering av pukk og grus har redusert asfalt forbruket til kun tynne sjikt. Nye materialer er: lette isolerende tegltyper med lavt energiforbruk i produksjonene og ved bruk isolasjon som kombinasjoner av mikropartikler og naturlige fibere VOC frie linoljetyper og andre naturoljer, som overflatematerialer for tre. Forskningen er global med en tyngde i India som er dyktige på mineralske materialer, og Kina som er dyktige på de fleste materialområder. De nasjonale løsninger er basert på nordisk miljø og materialer, og bearbeides ved norske og nordiske institutter ofte med offentlige FoU midler. Norske spesialiteter er aktive og passive byggeløsninger rettet mot lavt energiforbruk i bygg, spesielt geovarme, og rehabilitering av infrastruktur. 5

Programbeskrivelse - Området for industri og energi

Programbeskrivelse - Området for industri og energi Programbeskrivelse - Området for industri og energi (QHUJL0LOM %\JJRJDQOHJJ %DNJUXQQ Kunnskap innenfor energi, miljø, bygg og anlegg representerer grunnlaget for bygging, forvaltning og utvikling av vår

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Innherred 2020. 3 scenarier om fremtidens Innherred

Innherred 2020. 3 scenarier om fremtidens Innherred Innherred 2020 3 scenarier om fremtidens Innherred Scenariene bygger på scenariene Trøndelag 2020 og innspill fra prosesser om felles næringsplan og felles kommuneplanprosess for Levanger og Verdal kommuner

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo Norge Forfattere: Sirin Engen (red.), Tore Amundsen, Andreas Bratland, Line

Detaljer

Teknologibasert strategi

Teknologibasert strategi KAPITTEL 12 Teknologibasert strategi LÆRINGSMÅL Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne: nevne noen viktige muliggjørende teknologier og hvordan de kan brukes beskrive hva det betyr at IKT brukes

Detaljer

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK SKOG22 Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK Innhold I. VISJON... 2 II. NÆRINGSMULIGHETER, UTFORDRINGER,INNOVASJONS- OG FoU-BEHOV... 3 III. TEMAER... 4 1. Rammebetingelser

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Åpen Rapport Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Forfatter(e) Hanne Sæle, Maria D Catrinu Renström, Maren K Istad, Henning Taxt, Dag Eirik Nordgård, Eivind Solvang SINTEF Energi AS Elkraftsystemer

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer